novada vadību atkārtoti uztic Ziedonim Caunem - Jelgavas rajona ...

jrp.lv

novada vadību atkārtoti uztic Ziedonim Caunem - Jelgavas rajona ...

KalnciemsRemontē Lielupes tiltuŠomēnes sākti Lielupes tiltaautoceļā A9 Rīga–Liepāja remontdarbi,informē «Latvijasvalsts ceļi». Brauktuves labajājoslā, braucot uz Liepāju, pilnībābojāta tilta deformācijasšuve. Ekspluatācijas laikātransporta slodžu iedarbībasrezultātā deformācijas šuveskonstrukcija ir atdalījusies notilta konstrukcijas un apdraudsatiksmes drošību.Vecāki iekārtos bērnudārza rotaļu laukumuKalnciema PII «Mārīte» bērnuvecāki piedalījās KNHM konkursā«Iedzīvotāji veido savuvidi» ar projektu «Mēs, vecāki,– bērnu kustību priekam, veselībaiun drošībai». Viņiem piešķirtsfinansējums 350 latu apmērā– vecāki plāno daļēji labiekārtotbērnudārza rotaļu laukumu.Lielākā Kalnciema uzņēmuma«Spektre Latvia» kolektīvs (29dalībnieki) piedalījās «Nordea»maratonā.Piecu kilometru skrējienu pievārējaAigars Šukteris, Oļegs Pastuhovs,Iveta Sluga, Jānis Majoks,Laila Laumane, Antoņina Zelča,ElejaJelgavas novada Bērnu un jauniešuizglītības un iniciatīvu centram(JNBJIIC) apritējis pusgads.Šajā laikā centrā bijuši vairāk nekā3000 apmeklētāju un notikuši dažādipasākumi. Viens no pēdējiem– Eiropas dienai veltīts pasākums.Tajā tika godināti 12 Jelgavasnovada jaunieši, kuri brīvprātīgipiedalījušies dažādu aktivitāšuorganizēšanā, tostarp arī elejniekiRolands Rudovskis, Linda Rakvičaun Artūrs Keliņš. Pasākumu rīkojaJNBJIIC sadarbībā ar Izglītībaspārvaldi un «Europe Direct» Informācijascentru Jelgavā, un tā mērķisbija informēt par ES neformālāsizglītības programmas «Jaunatnedarbībā» apakšprogrammu «Eiropasbrīvprātīgais darbs». Jauniešupadomes pārstāves Kristīne Kodeun Marta Drupa prezentēja jauniešuveiksmīgo pieredzi starptautiskosapmaiņas projektos. Ar brīvprātīgādarba pozitīvo pieredzi dalījās IlzeSalnāja-Verva, kura sešus mēnešubrīvprātīgajā darbā pavadīja Tartu(Igaunijā), un Sergejs Andrejevs,Piedalās maratonāGodina aktīvos jauniešuskura brīvprātīgā darba pieredzeTurku (Somijā) ilga 10 mēnešus.Pasākuma gaitā atklāta arī fotoizstāde«Jelgavas novada jauniešumobilitātes Eiropā 2012. gadā».Pasākums noslēdzās ar izglītojošāmaktivitātēm, ko organizēja centra vadītājaBaiba Atmane. 30 jauniešiembija iespēja pārbaudīt savas zināšanasEiropas ģeogrāfijā, ekonomikā,vēsturē un latviešu valodā.JNBJIIC sadarbojas ar dažādāmorganizācijām, tostarp araudžuģimeņu biedrību «Pādes»,tāpēc audžuģimeņu pasākumāLielplatonē centrs rīkoja radošāsdarbnīcas. B.Atmane un brīvprātīgāL.Rakviča 30 audžubērniem mācījagatavot mazas sirsnīgas dāvaniņassavām mammām.pagastu mozaīkaPagasta pārvalde un bērnudārzavadītāja saka paldies vecākiempar šo ieceri.Jāpiebilst, ka šogad skolas gaitāspavadīti 22 bērni, bet no 19.augusta sāksies jaunu audzēkņuuzņemšana. Papildu informācijapa tālruni 63069201, 63069516.Jūlijā iestāde būs slēgta – darbiniekidosies atvaļinājumā un divāsgrupās tiks veikts tualešu remonts,bet vienā grupā mainīs palodzes.Pārvaldes vadītāja uzsver: ja vecākisavlaicīgi ziņos par nepieciešamībunokomplektēt dežurējošogrupu un šāda nepieciešamība būsne mazāk kā astoņiem bērniem,tiks izveidota dežūrgrupa.Tatjana Jansone, Eleonora Pudnika,Inese Rundvalde, Natālija Tjurina,Iveta Sluga, Lidija Radeviča. Pusmaratonu(21 kilometrs) skrēja ArnisSluga, bet maratonu (42 kilometri)– Tomass Amirovs.Maratonā piedalījās arī citi Kalnciemaiedzīvotāji, bet darīja to individuāli,līdz ar to nav piefiksēti.VilceSvete -Svētes pagasta vidējās paaudzestautas deju kolektīvs «Sānsolis»nosvinējis savu desmito jubileju.Tā tika atzīmēta ar īpašu koncertu,kurā piedalījās arī dejotāji, kasreiz dejojuši kolektīvā, tādējādi nopūra lādes tika «izvilktas» daudzasiepriekš dejotās dejas. Koncertā piedalījāsarī pārējie pašmāju kolektīviun «Sānsoļa» vistuvākie draugi– Glūdas pagasta deju kolektīvs«Nākotne».Veiksmīgi novada Jauno talantukonkursā startēja mūsu MadaraRaubiška, kuras dziedājums aizkustinājažūriju – septiņgadīgāmeitene ieguva 3. vietu.Talantu konkursā piedalījās jauniešino Zaļeniekiem, Kalnciema,Lielplatones, Ozolniekiem, Jelgavaspilsētas, Svētes, Bēnes pagasta. Svētipārstāvēja arī L.Švānberga un E.Bite(dziedāšana, ģitārspēle), A. Butkevičs(gulēšana uz stikliem), R.LiepiņšJāņos vērtēs košāko vainaguJāņu ielīgošanas pasākumsnotiks 22. jūnijā pulksten 21 pieVilces muižas. Šogad iedzīvotājuspriecēs Dziesmu svētku ieskandināšanaslielkoncerts.Koncertā uzstāsies visu paaudžudalībnieki. Jaunākie būs bērnufolkloras kopa «Rukūzīte», vecākopaaudzi pārstāvēs «Vakarvēja»dziedātājas. «Pirmo iznācienupiedzīvos Vilces jauniešu tautasdeju kolektīvs Ineses Reinvaldesvadībā. Tā būs skaista dāvana pagastaiedzīvotājiem, jo Vilcē ir aktīvijaunieši, sava pagasta patrioti,» tātautas nama vadītāja Daina Judina,«Sānsolim» – 10Svētes kultūras nama vadītājaSandra Jākobsone piebilst, ka kolektīvadzimšanas diena bija novembrī,bet jubileju nolemts svinēt tikai maijā,jo «Sānsolis» cītīgi gatavojās dejukolektīvu skatei un visa uzmanībaun spēki bija veltīti tam. Un ne velti,jo deju kolektīvu skatē tika iegūts 1.pakāpes diploms. «Un tas viss, pateicotiesdeju kolektīva vadītājai GunaiStankēvičai. Brīžam vien jāpabrīnās,no kurienes viņai tā enerģija. ŠajāNovērtē dziedāšanas talantupiebilstot, ka koncertā piedalīsiesvisi pagasta pašdarbības kolektīvi– vokālais ansamblis «Aicinājums»,deju kolektīvs «Medaga», amatierteātrisun koris «Vilce». Koncertukopā saturēs aktieri no tautas – Ūpisun Vikus. «Viņi būs arī košākāLīgo vainadziņa eksperti, tāpēcmeitas un sievas aicinātas laikusnoskatīt labākās jāņuzāļu vietas,» tāD.Judina. Lielkoncerta scenārijs unrežija uzticēti Vigitai Pumpurei.Līgotājus, Līgas un Jāņus sveikspagasta pārvaldniece Anda Dugear alu un sieru. Darbosies arī bufete.Pēc koncerta – balle ar grupu«Fortis». Ieeja – ar jāņuzālēm.Dziesmu svētkus izdzīvos kopā7. jūlijā vilcēnieši aicināti kopāvērot Dziesmu un deju svētkus.Pie Vilces muižas tiks uzlikts lielaisekrāns, uz kura visas dienas garumātiks demonstrēta svētku norise unemocionālākie Dziesmu svētkumirkļi no arhīvu materiāliem. Tautasnama vadītāja Daina Judina norāda,ka ideja radusies, lai pagastaiedzīvotāji varētu neklātienē atbalstītVilces kolektīvus, kuri piedalāssvētkos – vidējās paaudzes dejukolektīvu «Medaga» ar vadītājuIvitu Lejavu un jaukto kori «Vilce»ar vadītājiem Kristiānu un PēteriVaickovskiem. Izbaudīt svētkuatmosfēru un iepazīties ar skaistoVilces muižas parku tiek aicinātiarī kaimiņu pagastu iedzīvotāji.Darbosies bufete.(staigāšanauz pirkstgaliem),E . L u ī z eŠemeta,A.Andersoneun A.Joze(dziedāšana,dejošana).Pasākumu atbalstīja novadapašvaldība, pagasta pārvalde, Jēkabniekukultūras nams, novadaLivberze - -Beidzot piepildījusies iecere– estrādei ir jumts, jo telšu būvēšanakatram pasākumam brīvdabānebija nedz estētiska, nedz praktiska.Estrādes jumts tapa pagājušāgada nogalē, pateicoties vairākucilvēku līdzdarbībai.Pagasta pārvaldes vadītāja RutaMedne stāsta, ka jumta konstrukcijasir rūpnieciski izgatavotas unizturīgas. «Tagad varam pasākumamnodrošināt gan atbilstošuapgaismojumu, gan nodrošinātiespret mainīgajiem laika apstākļiem,»tā viņa.Pateicoties būvuzraugam JānimZarānam, tika uzrunātas vairākasfirmas, kas veic šāda veida darbus,bet atsaucās tikai divi uzņēmēji.Lētākais piedāvājums – par7898,21 latu. Objekta būvuzraudzībunodrošināja J.Zarāns, savukārtpagasta iedzīvotājs un uzņēmējsOļegs Drozdeckis palīdzēja realizētceltniecības darbus un sakārtotdokumentāciju.Estrādes atklāšanas pasākumā2013. gada jūnijs7sezonā kolektīvā ir nomainījušiesdaļa dejotāju, bet visi tika sagatavotiskatei teicami,» tā S.Jākobsone.Jauniešu padome, «A-Z boulings»,«Reklāmu darbnīca», «Refill», SIA«Altaver», SIA «Auto Starts Tūre»,SIA «Migar», ziedu veikals «Tulpe»,kafejnīcas «Rausis» un «Silva»,«Melitas Foto», Elīnas Baranovskasfoto. Tehniskais nodrošinājums– grupa «Fortis».3. jūlijā pulksten 18 – iedzīvotājiaicināti uz sanāksmiar novada pašvaldības vadību(Svētes pamatskolā).Estrāde tikusipie jumtapaldies teikts arī pagasta Saimniecībasdaļas vadītājam Laurim Ovsjankopar ieguldīto darbu estrādessakopšanā, piesaistot jauniešus soliņukrāsošanā, un izrādīto iniciatīvušūpoļu veidošanā un izgatavošanā.«Esam pateicīgi uzņēmējai IneseiTiesnesei par šī gada agrīno ziedudobēm, kas tapušas no viņas siltumnīcuziediem, un konsultācijāmpagasta apzaļumošanas jautājumurisināšanā,» tā R.Medne.Pasākumā pagasta iedzīvotājuspriecēja Guntis Skrastiņš ar grupu«No pusvārda», bet īstu pārbaudījumujaunajam jumtam sarūpējalietus mākoņi.LielplatoneJāņu ielīgošana Lielplatonespagastā notiks 22. jūnijā Sidrabesparkā. «Iedzīvotāji bija pieraduši,ka ielīgojam laukumā pie pirts«Dreimaņi», taču īpašnieku maiņasdēļ tas vairs nav iespējams.Tāpēc tika nolemts ierīkot jaunuvietu un dot tai nosaukumu Jāņuleja,» stāsta kultūras nama vadītājaIlze Beide.Bērnudārza grupiņas «Mārītes»un «Cālīši» pirmo gadu sēja unaudzēja puķītes muižas estētiskajamnoformējumam. Bērniem tika dotaiespēja pašiem audzēt arī dārzeņuun garšaugu dēstus savam dārzam,ko piešķīra pagasta pārvalde. Pēcpagasta pārvaldes aicinājuma, atzīmējotEiropas dienu un sadarbībāar «Europe Direct» Informācijascentru Jelgavā, pirmsskolas bērnipiedalījās arī koku stādīšanā muižasparkā. Sertificēts arborists GvidoLeiburgs iepazīstināja bērnus arpavasarī ziedošajiem augiem mūsumuižas parkā. Lielākos bērnus noTop Jāņu lejaSagatavošanas darbus veica talcinieki– tika izveidots laukums unestrāde, pagasta saimnieks RihardsSalcevičs kopā ar algoto pagaidu sabiedriskodarbu strādniekiem uzlikasoliņus un izveidoja dēļu segumagrīdu dejotājiem un muzikantiem.Kokmateriālus atvēlēja kāds pagastaiedzīvotājs, kurš gan vēlējās paliktanonīms.Bērni stādaLielplatones internātpamatskolasG.Leiburgs iepazīstināja ar kokuun krūmu stādīšanas noslēpumiem,kurus viņi vēlāk varēja izmantot,stādot muižas parkā košumkrūmusun kokus.Vēl, atzīmējot Lielplatones pamatskolas20 gadus, bērni kopā arpagasta pārvaldi muižas priekšāiestādīja 100 rožu stādus, ko ziedojaz/s «Līgo» un Vinteru ģimene.«Paldies ziedotājiem! Lai aug, ziedun priecē mūs visus mūsu jaunāspaaudzes paveiktais Lielplatonesmuižai,» tā pārvaldes vadītāja LīgaRozenbaha.PlatonePlatones skolas pirmsskolasgrupas «Kāpēcīši» un «Pēcīši»piedalījās ļoti interesantā unikgadējā «Kanclera» zīmējumukonkursā, kura nosaukums šogadbija «Ačgārnā pasaule».Balsošana par darbiem notikagan internetā, gan veikala «Kanclers»Jelgavā skatlogā. «Kapēcīšiieguva «Grand Prix» balvu un 1.vietu, saņemot skaistu diplomu, kastagad rotā grupas sienu, un kartonamājiņu, kuru paši kopīgiem spēkiemuzkonstruēja,» stāsta skolas«Kāpēči» uzvar zīmējumu konkursāpārvaldniece Evija Ragovska.Mazāko bērnu grupa «Pēcīši»uzvarēja nominācijā «Skatītājusimpātija». Te liels nopelns esotVēl labu ceļavēju absolventiemŠogad Vircavas vidusskolasPlatones filiālē 9. klasi absolvējušidesmit audzēkņi. Filiālesvadītāja Evija Ragovska unskolas kolektīvs, kā arī pagastapārvaldes vadītājs VladislavsPogožeļskis devītajiem vēl veiksmiun labu ceļavēju jaunajāsskolas gaitās.Platones filiāli šogad absolvējaMargarita Goroško,Dmitrijs Karpušenkovs,Mārtiņš Klauss, SintijaLaunaga, Mārtiņš Lācis,Santa Mežaraupe,Rihards Pogožeļskis,Dagnis Roziņš, RaivisStriška, Krista Vangale.Klases audzinātāja irGuna Vīksna.bērnu draugiem un vecākiem.«Pēcīšu» grupa ieguva diplomu,saldumus un spēles, ar ko tagadvar rotaļāties.

More magazines by this user
Similar magazines