Domes sēdes Nr.3. protokols - Jelgavas rajona padome

jrp.lv

Domes sēdes Nr.3. protokols - Jelgavas rajona padome

3.Izskatot Alda Paugas, deklarētā dzīves vieta ***, 2012.gada 19.janvāra iesniegumu paradreses piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”2.9.,2.10.un 6.2.punktiem, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembrasaistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome,atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte,Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdarīt grozījumus Jelgavas rajona Glūdas pagasta padomes 2007.gada23.oktobra lēmumā „Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabaliem” (protokolsNr.12 3.§ 4.p.) un izteikt to sekojošā redakcijā:„Piešķirt no nekustamā īpašuma „Centra Jaunzemji”, Glūdas pagastā,Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 004 0008, atdalāmajai zemes vienībai 4.05ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0420 (platība pie mērīšanas vartikt precizēta) nosaukumu „Industriālais parks’’.Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai 4.05 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5452 004 0420 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 5452 0040008 009, 5452 004 0008 010, 5452 004 0008 011, 5452 004 0008 013(atbilstoši valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem ēku adrese„Liepas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads) jaunu adresi :„Industriālais parks”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV – 3040’’.2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.4.Izskatot Irinas Kudrjašovas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ****, 2012.gada20.janvāra iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektam ar kadastranumuru 5482 001 0546, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumuNr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 17.2.1.punktu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne,Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, AigarsStrupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt adresi „Baložu iela 24, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008”,apbūvētai zemes vienībai 0.0991 ha platībā ar kadastra Nr.5482 001 0546 unēkai, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „Atpūta” teritorijā ar Nr.455, Svētespagastā, Jelgavas novadā.2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.5


Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.4. §Par adrešu maiņu (1. Līvbērzes p.; 2. Zaļenieku p.; 3. Platones p.; 4. Vircavas p.; 5. Lielplatones p.;6. Jaunsvirlaukas p.; 7. Vilces p.; 8. Sesavas p.; 9. Kalnciema p.; 10. Visbija, Elejas p., 11.Jaunavotiņi, Elejas p.; 12. Lināji, Elejas p.; 13.Elejas p.; 14. Glūdas p.)(Ziedonis Caune, Edgars Turks)1.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”8.,30.,34.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.panta pirmo daļu,Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14„Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembralēmumu ”Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte,Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada Līvbērzes pagasta ciemiem piesaistīto viensētu, ēku unapbūvei paredzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un pievienot pie Līvbērzespagasta pārvaldes ziņojuma dēļa.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17. janvāra vēstuliNr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministru kabineta2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”8.,30.,34.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.panta pirmo daļu,Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14„Jelgavas novada teritoriālais plānojums 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembralēmumu ”Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte,Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada Zaļenieku pagasta ciemam piesaistīto viensētu,ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.6


Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.7.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”8.,30.,34.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.panta pirmo daļu,Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14„Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembralēmumu „Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14, 32.§), novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte,Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada Vilces pagasta ciemiem piesaistīto viensētu, ēku un apbūveiparedzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un pievienot pie Vilces pagastapārvaldes ēkas ziņojuma dēļa.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.8.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”8.,30.,34.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.panta pirmo daļu,Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14„Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembralēmumu „‟Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte,Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada Sesavas pagasta ciemiem piesaistīto viensētu, ēku unapbūvei paredzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un pievienot pie Sesavas pagastapārvaldes ēkas ziņojuma dēļa.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.9


9.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”,un izvērtējot Valsts adrešureģistra informācijas sistēmā adreses, kas piešķirtas zemes vienībām, kas nav adresācijasobjekti pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 30.punktu, 34.punktu Administratīva procesalikuma 55.panta 3.punktu, 70.pantu pirmo daļu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Jelgavasnovada domes 2011.gada 28.decembra lēmumu „Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟(protokols Nr.14, 32.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AnitaKlupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada Kalnciema pagasta viensētu, ēku un apbūvei paredzētozemes vienību jaunās adreses atbilstoši 1.pielikumam.2. Apstiprināt Jelgavas novada Kalnciema pagasta ciemu viensētu, ēku un apbūveiparedzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši 1.pielikumam.3. Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adreses, kas nav adresācijasobjekti, atbilstoši 2.pielikumam.4. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un pievienot Kalnciema pagastapārvaldes ēkā pie ziņojuma dēļa.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.10.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un 30.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu „‟Parciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), SIA „Astarte Nafta” 2012.gada26.janvāra iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AnitaKlupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra Nr.5448 006 0074 un funkcionāli saistītajām ēkām uztās, adresi no Lietuvas iela 50, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 uz adresi„Visbija”, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.10


Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.11.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un 30.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu „‟Parciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), Ulda Pavītola 2012.gada 1.februāraiesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, JānisKapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, SarmīteBalode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt adresi „Druvas”, Zizma, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023, zemei arkadastra apzīmējumu 5448 002 0031, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5448 0020031 001 un funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 5448 002 0031 002,5448 002 0031 004 uz adresi: „Jaunavotiņi”, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.12.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”12.punktu un 30.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu „‟Parciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), Viktora Balašova 2012.gada2.februāra iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AnitaKlupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Mainīt adresi no Slieţu iela 2, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023, zemeiar kadastra apzīmējumu 5448 006 0078, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5448006 0078 001 un funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 5448 006 0078002, 5448 006 0078 003 uz adresi: „Lināji”, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.11


13.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”8.,30.,34.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.panta pirmo daļu unJelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14”Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembralēmumu „Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14, 32§), novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne,Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, AigarsStrupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada Elejas pagasta ciemiem piesaistīto viensētu, ēku unapbūves paredzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un pievienot pie Elejas pagastapārvaldes ēkas ziņojuma dēļa.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3007,viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas14.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”8.,30.,34.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.panta pirmo daļu,Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14„Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembralēmumu „Par ciema statusu Jelgavas novadā (protokols Nr.14, 32.§), novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte,Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada Glūdas pagasta ciemiem piesaistīto viensētu, ēku unapbūvei paredzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un izlikt uz ziņojuma dēļa Glūdaspagasta pārvaldes administratīvajā ēkā.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.12


5. §1.Par zemes vienības atdalīšanu (1. Klidziņa 1, Jaunsvirlaukas p.; 2. Lielstrauti, Platones p.; 3. Pauņi,Zaļenieku p.; 4.Čiekuriņi, Zaļenieku p.)(Ziedonis Caune, Edgars Turks)Izskatot Sandra Klidziņa, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada23.janvāra iesniegumu, kas saņemts Jelgavas novada pašvaldībā ar reģistra Nr.3-19.1/61-K, arlūgumu atļaut atdalīt zemes vienību 3,7 ha platībā no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamāīpašuma Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar nosaukumu „‟Viesturi‟‟, pamatojoties uzNekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Ministrukabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ‟‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķuklasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.,17.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiemNr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AnitaKlupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Viesturi”,Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5456 010 0062, kassastāv no 4 zemes vienībām ar kopējo platību 22,19 ha, zemes vienību 3,7 haplatībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0240.2. Atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5456 01000240 piešķirt nosaukumu ‘’Klidziņa 1’’ un noteikt nekustamā īpašumalietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV- 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Elmāra Alberta Platenberga, deklarētā dzīves vieta ***, 2012.gada 27.janvāraiesniegumu par nomas pirmtiesību izmantošanu uz zemes vienības „Lielstrauti” daļu,apliecinājumu un 2006.gada 22.decembra mantojuma apliecību (iereģistrēta zvērināta notāraDainas Andersones aktu un apliecinājumu reģistrā Nr.16331), pamatojoties uz Zemesierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktu, Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas maiņas kārtība”16.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanaslikuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, kur noteikts, ka gadījumos, kad likumāun Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14„Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un Jelgavasnovada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem", novada dome, atklāti balsojot:13


PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piekritīgo, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību2.0 ha platībā „Lielstrauti”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastraapzīmējumu 54700060027, 2 zemes vienībās 1.5 ha un 0.5 ha platībā, atbilstošipievienotai skicei.2. Zemes vienību 1.5 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā, piešķirtnosaukumu „Vidusstrauti” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).3. Zemes vienībai „Lielstrauti” 0.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 0060027, uz kuras atrodas saimniecības un dzīvojamā ēka, noteikt zemeslietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība (NĪLM kods 0101).4. Par zemes vienību 0.5 ha platībā noslēgt zemes nomas līgumu ar ElmāruAlbertu Platenbergu uz 10 gadiem5. Sadalīšanas rezultātā abas zemes vienības izveidot valsts kadastra reģistrā kāatsevišķus nekustamos īpašumus.6. Instrumentāli uzmērot zemes vienību platības var tikt precizētas.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Izskatot pilnvarotas personas Zigmāra Briģa, dzīvojoša ***, kurš darbojas saskaņā arzvērinātas notāres B.Rozenfeldes 2012.gada 13.janvārī apstiprināto pilnvaru Nr.300,2012.gada 16.janvāra iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Nekustamā īpašuma valstskadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta 3.punktu un Jelgavas novada pašvaldības2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijasplānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumi", novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, JānisKapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, SarmīteBalode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Pauņi”,Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0162, kas sastāv no2 zemes vienībām ar kopējo platību 18,3 ha, zemes vienību 14,9 ha platībā arkadastra apzīmējumu 5496 004 0163.2. Atdalītajai zemes vienībai 14,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 0040163 piešķirt nosaukumu „Kazākpauņi”.3. Instrumentāli uzmērot zemes vienību platības var tikt precizētas.4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.14


4.Izskatot Ilzes Spalvēnas, personas kods ***, 2012.gada 7.februāra iesniegumu parzemes vienības atdalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma15.panta 3., 4.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamāīpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanasun maiņas kārtība” 16.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, GintaAvotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS– nav, nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Čiekuriņi‟‟,Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0010, kas sastāv no 3zemes vienībām, zemes vienību 28.95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 0070050, kas tiks pievienota nekustamajam īpašumam „‟Jaunzemji‟‟, Zaļeniekupagastā, kā atsevišķa zemes vienība.2. Atdalītajai zemes vienībai 28.95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 0070050, noteikt zemes lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskādarbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.6. §Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Alīšas, Platones p.)(Ziedonis Caune, Edgars Turks)Izskatot Vitālija Visokova, deklarētā dzīves vieta ***, Rīga, 2012.gada 13.februāraiesniegumu par zemes vienības „Alīšas”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, precizētāsplatības apstiprināšanu, konstatēts:1. ar Centrālās zemes komisijas 2011.gada 14.novembra lēmumu Nr.8329 atzītasVitālijam Visokovam īpašuma tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu5470 003 0052 daļu 9.4 ha platībā;2. veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54700030052,platība sastāda 8.52 ha.Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.pantadevīto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, JānisKapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, SarmīteBalode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Apstiprināt instrumentāli uzmērīto, precizēto zemes vienības platību 8.52 ha, zemesvienībai „Alīšas”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 5470 003 0052.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.15


Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.7. §Par zemes iznomāšanu (Jaunsvirlaukas p.)(Ziedonis Caune, Edgars Turks)Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas unmeteoroloģijas centrs” valdes priekšsēdētāja Andra Leitasa iesniegumu ar lūgumu iznomātzemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0189 daļu 1200 m 2 platībā vides stāvokļamonitoringa stacijas izveidei Kohēzijas fonda ietvaros, pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu un Ministrukabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu“,novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs,Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, IlzeVītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Iznomāt Valsts sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijasun meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas Nr.50103237791, juridiskā adrese:Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019, pašvaldībai piekritīga zemes gabala„Upesvalmji” ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0189 daļu 1200 m 2 platībāvides stāvokļa monitoringa stacijas izveidei Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavasnovadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības bez PVN gadā.2. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt zemesnomas līgumu.3. Atcelt Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmumu „Par zemesiznomāšanu” (protokols Nr.9 13.§ 2.p.).8. §Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Celtnieku iela 7, Valgundes p.; 2. Bramberģes iela5, Glūdas p.)(Ziedonis Caune, Edgars Turks)1.Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” (reģistrācijas Nr.40003783960), zemesierīkotājas Vaivas Laimītes (sertifikāta Nr.AA000000065) 2011.gada 16.decembrī izstrādātozemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Celtnieku iela 7” ar kadastra Nr.5486 0100281, zemes vienības 0.77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0281, sadalei un2012.gada 2.janvārī Jelgavas novada pašvaldībā saņemto Imanta Āboma iesniegumu, kasreģistrēts ar Nr.3-19.1/114-Ā, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumapiešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otrodaļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projektaizstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnijanoteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamāīpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Ministru kabineta2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „‟Adresācijas sistēmas noteikumi‟‟ 2.10.punktu,Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembra lēmumu „‟Par ciema statusu Jelgavasnovadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra16


saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadamgrafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Jelgavas novadapašvaldības būvvaldes 2012.gada 6.februāra lēmumu Nr.25/2012 „‟Par zemes ierīcībasprojekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AnitaKlupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” (reģistrācijas Nr.40003783960), zemesierīkotājas Vaivas Laimītes (sertifikāta Nr.AA000000065) 2011.gada 16.decembrīizstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Celtnieku iela 7”, Valgundespagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr.5486 010 0281, zemes vienības 0.77 haplatībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0281, sadalei.2. No nekustamā īpašuma „‟Celtnieku iela 7‟‟ zemes vienības 0.77 ha platībā, atdalītajaiplānotajai zemes vienībai 0.47 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) saglabātesošo nekustamā īpašuma nosaukumu „‟Celtnieku iela 7‟‟, zemei un ēkām adresiCeltnieku iela 7, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017 un zemeslietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”(NĪLM kods 0101).3. No nekustamā īpašuma „‟Celtnieku iela 7‟‟ zemes vienības 0.77 ha platībā, atdalītajaiplānotajai apbūvei paredzētajai zemes vienībai 0.30 ha platībā (zemes ierīcībasprojektā Nr.2), piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „‟Liepu iela 6‟‟ un adresiLiepu iela 6, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017 un noteikt zemeslietošanas mērķi- „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods0600).4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” (reģistrācijas Nr.40003783960), zemesierīkotājas Vaivas Laimītes (sertifikāta Nr.AA000000065) 2011.gada 13.decembrī izstrādātozemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Bramberģes iela 5” ar kadastra Nr.5452 0070160, zemes vienības 2.28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0160, sadalei un2012.gada 13.februārī Jelgavas novada pašvaldībā saņemto Aivara Brača iesniegumu, kasreģistrēts ar Nr.3-19.1/133-B, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumapiešķiršanu, un 2011.gada 30.novembra nekustamā īpašuma pirkuma priekšlīgumu(iereģistrēts zvērinātas notāres Ināras Dzenes aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.7637)pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmāsdaļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministrukabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādesnoteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiemNr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanasmērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Jelgavas novada domes 2011.gada28.decembra lēmumu „‟Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟ (protokols Nr.14 32.§), Jelgavasnovada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavasnovada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumi” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 6.februāra lēmumuNr.24/2012 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR17


–17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” (reģistrācijas Nr.40003783960), zemesierīkotājas Vaivas Laimītes (sertifikāta Nr.AA000000065) 2011.gada 13.decembrīizstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Bramberģes iela 5”, Glūdaspagasts, Jelgavas nov. ar kadastra Nr.5452 007 0160, zemes vienības 2.28 ha platībā,sadalei.2. No nekustamā īpašuma „‟Bramberģes iela 5‟‟ zemes vienības 2.28 ha platībā, atdalītajaiplānotajai zemes vienībai 0.63 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) piešķirtnekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Bramberģes 5’’ zemei un ēkām piešķirt adresi‘’Bramberģes 5’’ Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 un noteikt zemes lietošanas mērķi– „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).3. No nekustamā īpašuma „‟Bramberģes iela 5‟‟ zemes vienības 2.28 ha platībā, atdalītoplānoto neapbūvēto zemes vienību 1.65 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2),pievienot nekustamajam īpašumam ‘’Siņķi’’ Glūdas pag., Jelgavas nov. ar kadastraNr.5452 007 0014, kā atsevišķu zemes vienību.4. Plānotajai zemes vienībai 1.65 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi- „zeme, uzkuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.9. §Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Lindas”, Valgundes pagastā(Ziedonis Caune, Edgars Turks)Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējāspašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Edgara Elkšņa, personas kods ***, deklarētādzīvesvieta ***, iesniegumu par detālplānojuma darba uzdevuma Nr.1-01/2012 un līguma pardetālplānojuma izstrādi aktualizēšanu nekustamajam īpašuma „Lindas”, kadastra Nr.54860130065, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET –nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada būvvaldes izsniegto darba uzdevumu detālplānojumaizstrādei.2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jelgavas novada pašvaldībasAttīstības nodaļas vadītāju Līgu Lonerti.3. Slēgt līgumu ar Edgaru Elksni, personas kods 300679-11560, par Detālplānojumaizstrādi un finansēšanu saskaņā ar pievienoto līguma projektu.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkāstāšanās dienas.18


10. §Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. A.Javarovičs, Kalnciema p.; 2. 2 personas,Valgundes p.; 3. Ţ.Folks, Platones p.; 4. 3 personas Jaunsvirlaukas p.)(Ziedonis Caune, Edgars Turks)1.Izskatot Jekaterinas Volkonovskas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***,2011.gada 7.decembra iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu AigaramJavorovičam, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.pantapirmo daļu, 12.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība,kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET –nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziņas par Aigara Javoroviča, personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu ***.Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.Saskaņa ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šī lēmuma apstrīdēšanaun pārsūdzēšana neaptur darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, vienam mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Jāņa Saukas, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada 19.decembra iesniegumu arlūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Kārlim Jarošūnam un Raimondam Saukam,pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma, 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET –nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziņas par Kārļa Jarošūna, personas kods *** un Raimonda Saukas, personaskods ***, deklarēto dzīvesvietu ***.Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.Saskaņa ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šī lēmuma apstrīdēšanaun pārsūdzēšana neaptur darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.19


3.Izskatot Gaļinas Pisarenkovas, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 6.janvāraiesniegumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Ţanim Folkam, pamatojoties uzdzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu un 12.panta pirmāsdaļas 2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET –nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziņas par Ţana Folka, personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu ***.Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.Saskaņā ar dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta sesto daļu, lēmums par deklarētāsdzīvesvietas ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šī lēmuma apstrīdēšana unpārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanas.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.4.Izskatot Sarmītes Puikevicas 2012.gada 27.janvāra iesniegumu par deklarētāsdzīvesvietas ziņu anulēšanu Jānim Čuhnovam, Judītei Januzei un Edgaram Januzim, kurudzīvesvieta deklarēta viņai piederošā īpašumā ***, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanaslikuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas otro punktu un Ministrukabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarētodzīvesvietu”,novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs,Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, IlzeVītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziņas par Jāņa Čuhnova, Judītes Januzes un Edgara Januţa deklarētodzīvesvietu ***.Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā uz vienas lapas.Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesunamā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.11. §Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembranoteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu(Ziedonis Caune, Aija Tračuma)20


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,43.panta trešo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AnitaKlupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, GintaAvotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdot saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanaspabalstu” (pielikumā).2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteikto,triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu „Grozījumi Jelgavasnovada pašvaldības 2009.gada 30.decembra noteikumos Nr.29 „Parapbedīšanas pabalstu” izdošanas tos rakstveidā un elektroniskā veidānosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijai.12. §Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembranoteikumos Nr.25 „Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstāinventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību” izdošanu(Ziedonis Caune, Aija Tračuma)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, Bērnu tiesībuaizsardzības likuma 36.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembranoteikumu Nr.1036 „Audţuģimenes noteikumi” 43.punktu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdot saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par pabalstuaudţuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāraiegādei apmēru un izmaksas kārtību” (pielikumā).2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteikto,triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu „Grozījumi Jelgavasnovada pašvaldības 2009.gada 30.decembra noteikumos Nr.25 „Parpabalstu audţuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstāinventāra iegādei apmēru un izmaksas kārtību” izdošanas tos rakstveidāun elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrijai.13. §Par saistošo noteikumu Nr.5 "Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu"apstiprināšanu(Ziedonis Caune, Sandra Kalvāne; Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantapirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16.,17.pantu, novada dome, atklāti balsojot:21


PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības2012.gada budţetu”.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.14. §Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksu apstiprināšanu(Ziedonis Caune, Līga Lonerte)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu unMinistru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldībassavstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes iestāţu sniegtajiempakalpojumiem” 13.¹ punktu, 20. 2 punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (ZiedonisCaune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks,Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt Jelgavas novada vispārizglītojošo skolu uzturēšanas izmaksas uz vienuskolēnu mēnesī:1.1. Elejas vidusskola Ls 47,201.2. Svētes pamatskolas Glūdas filiāle Ls 93,631.3. Šķibes pamatskola Ls 74,421.4. Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle Ls 113,501.5. Aizupes pamatskola Ls 45,791.6. Līvbērzes vidusskola Ls 69,421.7. Kalnciema pagasta vidusskola Ls 38,131.8. Sesavas pamatskola Ls 70.081.9. Svētes pamatskola Ls 50,931.10. Staļģenes vidusskola Ls 61,871.11. Kalnciema vidusskola Ls 56,001.12. Vilces pamatskola Ls 70,661.13. Vircavas vidusskolas Platones filiāle Ls 133,401.14. Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle Ls 112,831.15. Vircavas vidusskola Ls 55,351.16. Zaļenieku pamatskola Ls 61,551.17. Neklātienes vidusskolas Svētes konsultāciju punkts Ls 10,461.18. Neklātienes vidusskolas Elejas konsultāciju punkts Ls 11,581.19. Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkts Ls 14,111.20. Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju punkts Ls 9,891.21. Neklātienes vidusskolas Zaļenieku konsultāciju punkts Ls 15,551.22. Staļģenes vidusskolas neklātienes apmācības programma Ls 26,011.23. Elejas vidusskolas neklātienes apmācības programma Ls 16.742. Apstiprināt Jelgavas novada izglītības iestāţu pirmsskolas izglītības programmasizmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī:22


2.1. Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte ” Ls 77,772.2. Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” Ls 93,702.3. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte” Ls 99,262.4. Zaļenieku pamatskolā Ls 58,782.5. Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē Ls 75,632.6. Līvbērzes vidusskolā Ls 38,632.7. Sesavas pamatskolā Ls 33,112.8. Kalnciema vidusskolā (Valgundē) Ls 152,122.9. Staļģenes vidusskolā Ls 77,452.10.Vilces pamatskolā Ls 32,322.11.Svētes pamatskolas Glūdas filiālē Ls 36,412.12.Svētes pamatskolā Ls 60,112.12.Aizupes pamatskolā Ls 19,102.14.Vircavas vidusskolā Ls 43,382.15 Kalnciema vidusskolā Ls 56.042.16.Vircavas vidusskolas Platones filiālē Ls 53,782.17.Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē Ls 44.443. Apstiprināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izmaksas uzvienu audzēkni mēnesī Ls 46,88 apmērā.4. Apstiprināt Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nepilngadīgoaprūpes uzturēšanās izmaksas vienam audzēknim mēnesī Ls 327,05 apmērā.5. Apstiprināt Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra pilngadīgouzturēšanas izmaksas vienam iemītniekam mēnesī Ls 298,28 apmērā.6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.15. §Par sadzīves atkritumu tarifu(Ziedonis Caune, Līga Lonerte, Inta Savicka, Ilze Vītola, Aigars Strupulis; Aija Tračuma, DaceKaņepone, Ivars Romānovs)Izskatot SIA „Jelgavas novada KU” iesniegumu un sauso sadzīves atkritumusavākšanas, transportēšanas un nodošanas tarifa aprēķinus, pamatojoties uz Atkritumuapsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada22.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”, novada dome,atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, RitaČigāne, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, IlzeVītola, Līga Lonerte), PRET – 3 (Inta Savicka, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks), ATTURAS –2 (Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs), nolemj:Apstiprināt maksu par SIA „Jelgavas novada KU” veikto sadzīves atkritumuapsaimniekošanu Ls 9,60 (bez PVN) par m 3 ar 2012.gada 1.aprīli.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.23


16. §Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projektu konkursam„Pieslēdzies izaugsmei”(Ziedonis Caune, Līga Lonerte)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un10.punktu, Latvijas kopienu iniciatīvu fonda atklātā projektu konkursa „Palīdzēsimmāmiņām” noteikumiem un biedrības „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi”” iesniegumu,novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs,Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, IlzeVītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Garantēt līdzfinansējumu LVL 200.00 (Divi simti lati un 00 santīmi) apmērā biedrībai„Attīstības centrs „Iepazīsim sevi”” projekta „Mūsu bērni – veselīga paaudze” realizācijai.Projekta kopējās izmaksas 2000.00 (Divi tūkstoši latu).17. §Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Jelgavas novada KU” (Zaļenieku p.)(Ziedonis Caune, Līga Lonerte)Lai nodrošinātu Zaļenieku pagasta daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu līdz mājaspārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašniekusavstarpēju līgumu pilnvarotai personai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldībudzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu un astoto daļu, Valsts pārvaldes iekārtaslikuma 40.panta pirmo daļu , 43.¹ pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (ZiedonisCaune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Anita Klupša,Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, SarmīteBalode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (VitālijsJakovels), nolemj:1. Ar 2012.gada 1.aprīli deleģēt šādu dzīvojamo māju Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,Jelgavas novadā, pārvaldīšanas funkciju SIA „Jelgavas novada KU”, nosakotmaksu par kopīpašuma pārvaldīšanu Ls 0.25 par 1 m 2 :1.1. Milleri 1,1.2. Milleri 3,1.3. Milleri 4,1.4. Milleri 7,1.5. Milleri 9,1.6. Milleri 13,1.7. Milleri 15,1.8. Kastaņi,1.9. Kļavas,1.10. Strauti.2. Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Briedim līdz 2012.gada 1.aprīlimnoslēgt deleģējuma līgumu ar SIA „Jelgavas novada KU” par lēmuma 1.punktāminēto funkciju veikšanu.24


PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA18. §Par Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmuma Nr.20 “Par dzīvojamās telpasatsavināšanu” grozīšanu( Ziedonis Caune, Leonīds Koindţi-Ogli)Sakarā ar dzīvojamās telpas *** īrnieka Aivara Ludţinieka nāvi, izvērtējot nekustamāīpašuma – dzīvokļa *** (kopējā platība 38,6 m 2 ), ***, kadastra Nr.5448 900 0463,nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 3.panta pirmās daļas2.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR–17 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmuma Nr.20”Par dzīvojamās telpas atsavināšanu” (protokols Nr.9 20.§) 3.punktā, to izsakot jaunāredakcijā :„1. Atsavināt nekustamo īpašumu - dzīvokli *** (kopējā platība 38,6 m 2 ), kopīpašumadomājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.5448 006 0444) ***,nosakot, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošusoli. Izsoles sākumcena Ls 4060,00 (četri tūkstoši sešdesmit lati).2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – ***, kadastra Nr. 5448 900 0463, izsoles noteikumus.3. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizētizsoli.”.19. §Par atvaļinājuma un atpūtas dienas piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājamZ.Caunem(Edgars Turks)Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2012.gada 20.februāraiesniegumu, Jelgavas pilsētas slimnīcas 2011.gada 6.septembra izziņu Nr.635 un likuma „Parpašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks,Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Anita Klupša,Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, SarmīteBalode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav (ZiedonisCaune balsojumā nepiedalās), nolemj:1. Piešķirt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem:1.1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 8 kalendāra dienas no 2012.gada 5.marta līdz12.martam (ieskaitot) – 4 kalendāra dienas par darba gadu no 2010.gada 1.jūlija līdz2011.gada 30.jūnijam un 4 kalendāra dienas par darba gadu no 2011.gada 1.jūlija līdz2012.gada 30.jūnijam;1.2. papildatvaļinājumu par 2011.gadu – 5 darba dienas no 2012.gada 13.marta līdz19.martam (ieskaitot);25


1.3. atpūtas dienu 2012.gada 20.martā, izmaksājot noteikto darba samaksu, saskaņā arDarba likuma 74.panta trešo un sesto daļu (atpūtas diena darbiniekam, kuršārstniecības iestādē nodod asinis).2. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Aijai Tračumai Jelgavasnovada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu Jelgavas novada domespriekšsēdētāja Z.Caunes ikgadējā atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atpūtas dienaslaikā no 2012.gada 5.marta līdz 20.martam (ieskaitot).3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada pašvaldības Kancelejai.Sēde slēgta plkst.16.10.Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājsZ.CauneProtokolējaL.Zaremba26

More magazines by this user
Similar magazines