kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

Jauni kontakti 3 10

Iegūtās zināšanas 3 6

Pasniedzēji 16 27

Studiju maksa 1

Personāls 3 10

Plānojums 2 6

Studiju programma 6 3

Studiju process 3

Pozitīva attieksme pret sudentiem

7. Kas studiju procesā bija negatīvs ?

2 4

Plānojums 10 14

Īss prakses laiks 2 4

Novēlota informācija 1 6

Pasniedzēju neatbilstība 7 16

Studiju maksa, tās noteikumi 11

Kursa biedri 1

Bibliotēka 1

Maz izdales materiālu

Studiju kvalitāte

8. Priekšlikumi studiju programmas

kvalitātes uzlabošanā?

3

Paplašināt programmas un programmu 4 15

veidus

Uzlabot plānojumu 2 12

Vairāk praksi 4 12

Atlasīt profesionālus pasniedzējus 12 2

Uzlabot komunikāciju 1 4

Paplašināt bibliotēkas klāstu 1

Nav ieteikumu 16 15

Budţeta vietas vai atlaides 1 1

Izdales materiāli 1 2

Nav ieteikumu 10

9. Vai Jūs vēlētos turpināt studijas

EKA maģistratūra studiju

programmā?

Jā 17 11

Nē 16 43

Nezinu/ iespējams 9 18

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls

3.1. Akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvs

2010./2011. ak. gadā studiju programmas “Kultūras vadība” nodrošināšanai tika piesaistīti xx

docētāji, t. sk. xx, kuriem EKA ir pamata darba vieta un xx, kuriem EKA nav pamata darba vieta.

Docētāju vidū ir gan speciālisti ar zinātnisko grādu (7 ar doktora zinātnisko grādu), gan kultūras

nozares profesionāļi. 4 programmas docētāji ir doktoranti daţādās zinātņu nozarēs.

Pastāvīgi notiek akadēmiskā sastāva rotācija akadēmiskā personāla zinātniskā potenciāla

paaugstināšanai. Ekonomikas un kultūras augstskolas pamatdarbā strādājošie docētāji, kuri piedalījās

studiju procesa nodrošināšanā 2010./2011. studiju gadā redzams 9. pielikumā, bet informācija par

docētājiem, kuriem augstskola nebija pamata darba vieta redzama 10. pielikumā.

14

More magazines by this user
Similar magazines