kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

Pašnovērtējuma ziņojums

Saturs

Lpp.

1.Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 3

1.1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti 3

1.2.Studiju programmas organizācija 4

1.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 6

1.4. Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma 7

1.5. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 7

2. Studiju programmā studējošie 8

2.1. Studiju programma studējošie 8

2.2.Studentu imatrikulācija 9

2.3.Studentu līdzdalība studiju procesa pilveidošanā 9

2.4.Studentu prakse 9

2.5.Studentu aptaujas 10

2.6.Absolventi 12

2.7 Absolventu aptaujas 12

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 14

personāls

3.1.Izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā 14

3.2Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 15

4.Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 16

nodrošinājums

4.1. Studiju maksa 16

4.2. Bibliotēka 17

4.3. Tehniskais nodrošinājums 17

5. Ārējie sakari 18

6. Studiju programmas attīstības plāns 19

7. SVID analīze 21

PIELIKUMI

1. Augstākās profesionālās studiju programmas „‟Kultūras vadība‟‟ studiju plāns pilna laika

studijām

2. Augstākās profesionālās studiju programmas „‟Kultūras vadība‟‟ studiju plāns nepilna laika

studijām

3. Studentu aptaujas anketa

4. Studentu aptaujas rezultāti 2010./2011. ak. g. rudens semestris

5. Studentu aptaujas rezultāti 2010./2011. a. g. pavasara semestris

6. EKA absolventu aptaujas anketa

7. EKA absolventu aptaujas rezultāti 2010./2011. ak. g. rudens semestris

8. EKA absolventu aptaujas rezultāti 2010./2011. ak. g. pavasara semestris

9. Studiju programmas „Kultūras vadība” docētāju saraksts, kuriem augstskola ir pamata darba

vieta

10. Studiju programmas „Kultūras vadība” docētāju saraksts, kuriem augstskola nav pamata

darba vieta

11. Studējošo skaits studiju programmā „Kultūras vadība

12. Studiju programmas „Kultūras vadība” studējošo un absolventu aptaujas

13. Akadēmiskā personāla sastāvs studiju programmā „Kultūras vadība

14. Studiju programmas „Kultūras vadība” pieaicinātie mācībspēki

15. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība

16. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa

2

More magazines by this user
Similar magazines