17.09.2013 Views

brochure die de belangrijkste regels van het ... - Gemeente Duffel

brochure die de belangrijkste regels van het ... - Gemeente Duffel

brochure die de belangrijkste regels van het ... - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET GEMEENTELIJ K<br />

POLITIEREGLEMENT<br />

DE SPELREGELS VAN DE POLITIEZONE BODUKAP<br />

Bonhei<strong>de</strong>n – Duff el – Putte – Sint-Katelij ne-Waver<br />

voor een<br />

aangename,<br />

propere en<br />

veilige buurt


2<br />

Hoofdstuk 1<br />

Inleiding<br />

Sinds 1 januari 2009 is in <strong>de</strong> vier gemeenten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

politiezone BODUKAP (Bonhei<strong>de</strong>n, Duff el, Sint-Katelij ne-<br />

Waver en Putte) een nieuw politiereglement <strong>van</strong> kracht.<br />

Diverse bepalingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> reglementen waren<br />

achterhaald. Een actualisatie was dan ook dringend nodig.<br />

Het nieuwe politiereglement bevat diverse gebods- en<br />

verbodsbepalingen waaraan eenie<strong>de</strong>r zich moet hou<strong>de</strong>n<br />

in functie <strong>van</strong> een veilige, gezon<strong>de</strong> en harmonieuze<br />

samenleving.<br />

Deze <strong>brochure</strong> wil <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> 4 gemeenten op een<br />

verstaanbare wij ze informeren over <strong>de</strong> essentiële bepalingen<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> politiereglement. Deze <strong>brochure</strong> heeft dan ook een<br />

louter informatieve waar<strong>de</strong>. Het is geen juridisch document<br />

waaraan rechten kunnen ontleend wor<strong>de</strong>n.<br />

Deze <strong>brochure</strong> is onvolledig. Doch, ie<strong>de</strong>re inwoner wordt<br />

geacht <strong>het</strong> gemeentelij k politiereglement te kennen en<br />

na te leven. Daarom is <strong>het</strong> aangewezen om <strong>het</strong> integrale<br />

politiereglement na te lezen. U vindt <strong>het</strong> politiereglement dat<br />

<strong>van</strong> toepassing is in uw gemeente terug op <strong>de</strong> gemeentelij ke<br />

website.<br />

Het politiereglement is <strong>van</strong> toepassing op ie<strong>de</strong>re persoon<br />

<strong>die</strong> zich op <strong>het</strong> grondgebied <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenten Bonhei<strong>de</strong>n,<br />

Duff el, Putte en Sint-Katelij ne-Waver bevindt.


Hoofdstuk 2<br />

Woningen en gebouwen<br />

2.3. Veiligheid <strong>van</strong> gebouwen<br />

2.1. Nummering <strong>van</strong> gebouwen<br />

• Ie<strong>de</strong>r gebouw moet voorzien zij n <strong>van</strong> een<br />

huisnummer. Het huisnummer wordt op een<br />

zichtbare plaats door <strong>de</strong> eigenaar <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

gebouw aangebracht.<br />

2.2. Dienstbaarhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> openbaar nut<br />

• Het gemeentebestuur en <strong>de</strong> nutmaatschappij en<br />

(water, elektriciteit …) hebben <strong>het</strong> recht om op<br />

<strong>de</strong> gevel <strong>van</strong> een gebouw een straatnaambord,<br />

een verkeersbord, een verankering voor<br />

<strong>de</strong> openbare verlichting, kabels en an<strong>de</strong>re<br />

erf<strong>die</strong>nstbaarhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> openbaar nut aan te<br />

brengen.<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rgelij ke erf<strong>die</strong>nstbaarhe<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> openbaar nut (straatnaambor<strong>de</strong>n,<br />

verkeersbor<strong>de</strong>n e.d.) te verbergen of te<br />

beschadigen.<br />

• Het plaatsen <strong>van</strong> voorwerpen (bloempotten, beel<strong>de</strong>n …) op<br />

gevels, dakran<strong>de</strong>n en vensterbanken kan een gevaar inhou<strong>de</strong>n<br />

voor voorbij gangers. Dergelij ke voorwerpen moeten stevig wor<strong>de</strong>n<br />

vastgehou<strong>de</strong>n door haken, traliewerken of op een an<strong>de</strong>re veilige manier.<br />

• Een kel<strong>de</strong>ropening <strong>die</strong> uitgeeft op <strong>de</strong> openbare weg moet steeds <strong>de</strong>gelij k<br />

wor<strong>de</strong>n afgesloten.<br />

• De eigenaar <strong>van</strong> een onbewoond pand of ongebruikt gebouw moet <strong>het</strong><br />

pand of gebouw zorgvuldig afsluiten en <strong>de</strong> gepaste maatregelen treff en<br />

om te verhin<strong>de</strong>ren dat <strong>die</strong>ren (zwerfkatten, knaag<strong>die</strong>ren, duiven …)<br />

toegang krij gen tot <strong>het</strong> pand of gebouw.<br />

3


4<br />

2.4. Brandveiligheid<br />

• Eenie<strong>de</strong>r heeft <strong>de</strong> plicht om een brand te<br />

mel<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> politie of <strong>de</strong> brandweer.<br />

• Een bedrieglij ke hulpoproep of een<br />

oneigenlij k gebruik <strong>van</strong> een praatpaal of<br />

signalisatietoestel is verbo<strong>de</strong>n. Ook <strong>het</strong><br />

nabootsen <strong>van</strong> <strong>het</strong> geluidssignaal <strong>van</strong><br />

brandweer, politie of an<strong>de</strong>re hulp<strong>die</strong>nsten<br />

is niet toegelaten.<br />

2.5. Bouwvallige en ongezon<strong>de</strong> gebouwen<br />

• De eigenaar of gebruiker <strong>van</strong> een<br />

bouwvallig gebouw en/of ongezond<br />

gebouw moet <strong>de</strong> nodige en gepaste<br />

maatregelen (herstelling, on<strong>de</strong>rhoud,<br />

afbraak …) treff en om <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong><br />

gebruikers en omstaan<strong>de</strong>rs te garan<strong>de</strong>ren.


2.6. Afsluiting en on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> private percelen<br />

• Het afsluiten met prikkeldraad <strong>van</strong> een perceel langsheen <strong>de</strong> openbare weg<br />

is verbo<strong>de</strong>n, tenzij <strong>de</strong> afsluiting door een boordgracht of een zij berm <strong>van</strong><br />

minstens 1,50 meter wordt geschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> rij weg, <strong>het</strong> fi etspad, <strong>het</strong> voetpad<br />

of <strong>de</strong> begaanbare berm.<br />

• In<strong>die</strong>n <strong>die</strong>ren wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n op een onbewoond perceel langsheen <strong>de</strong><br />

openbare weg, moet <strong>de</strong> gebruiker <strong>van</strong> <strong>het</strong> perceel aan <strong>de</strong> omheining een bord<br />

aanbrengen met vermelding <strong>van</strong> zij n naam en telefoonnummer.<br />

• De gebruikers, beheer<strong>de</strong>rs of eigenaars <strong>van</strong> een onroerend goed moeten een<br />

aantal verbods- en gebodsbepalingen in acht nemen:<br />

- Het maaien <strong>van</strong> woekeren<strong>de</strong> planten op braakliggen<strong>de</strong> percelen.<br />

- Het beletten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bloei, zaadvorming en uitzaaiing <strong>van</strong> scha<strong>de</strong>lij ke distels.<br />

- Het snoeien <strong>van</strong> planten, struiken, heesters, hagen en bomen zodat zij geen<br />

belemmering vormen voor <strong>het</strong> normale gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong> openbare rij weg,<br />

<strong>het</strong> voet- en fi etspad, <strong>de</strong> begaanbare bermen, <strong>de</strong> verkeersbor<strong>de</strong>n …<br />

- Het vermij <strong>de</strong>n <strong>van</strong> sluikstorten.<br />

- Het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n en herstellen <strong>van</strong> afsluitingen.<br />

5


6<br />

Hoofdstuk 3<br />

Openbare wegen en pleinen<br />

3.1. Netheid en veiligheid <strong>van</strong> <strong>het</strong> openbaar domein<br />

• Het uitoefenen <strong>van</strong> een activiteit op <strong>het</strong> openbaar domein of op publiek<br />

toegankelij ke plaatsen, <strong>die</strong> <strong>de</strong> openbare veiligheid of <strong>de</strong> veilige en vlotte<br />

doorgang in <strong>het</strong> gedrang brengt, is verbo<strong>de</strong>n.<br />

• Het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n, smeren, verversen <strong>van</strong> olie en/of <strong>het</strong> herstellen <strong>van</strong><br />

voertuigen is verbo<strong>de</strong>n op <strong>het</strong> openbaar domein, tenzij <strong>het</strong> een beperkte<br />

interventie ingevolge een <strong>de</strong>fect betreft.<br />

• Voor <strong>het</strong> berei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> bouwmaterialen (beton, mortel, chape …) op <strong>de</strong><br />

openbare rij weg of <strong>het</strong> voetpad moet men een schriftelij ke toelating<br />

hebben <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester. Het op <strong>de</strong> openbare weg laten liggen <strong>van</strong><br />

bouwmaterialen is verbo<strong>de</strong>n.<br />

• De gebruikers, beheer<strong>de</strong>rs en eigenaars zij n verplicht <strong>de</strong> voet- en fi etspa<strong>de</strong>n<br />

langs hun eigendom bestendig rein te hou<strong>de</strong>n.<br />

• Personen <strong>die</strong> meststoff en, kalk-, metselspecie of an<strong>de</strong>re bevuilen<strong>de</strong><br />

materialen la<strong>de</strong>n of ontla<strong>de</strong>n, moeten <strong>de</strong> openbare weg reinigen.<br />

• De eigenaars en gebruikers <strong>van</strong> percelen moeten beletten dat takken en<br />

gewassen <strong>van</strong> hagen, heesters of bomen <strong>het</strong> verkeer hin<strong>de</strong>ren of onveilig<br />

maken of verkeerstekens ondui<strong>de</strong>lij k of onzichtbaar maken. Zij moeten <strong>de</strong>ze<br />

takken en gewassen regelmatig snoeien.


3.2. Groene ruimten, parken, pleinen,<br />

sportpleinen en zwemgelegenhe<strong>de</strong>n<br />

• Het zwemmen in private zwemba<strong>de</strong>n<br />

is verbo<strong>de</strong>n tussen 1 uur na<br />

zonson<strong>de</strong>rgang en 06.00 uur.<br />

3.3. Evenementen en sportwedstrij <strong>de</strong>n<br />

• Het inrichten <strong>van</strong> publieke feesten<br />

of vermakelij khe<strong>de</strong>n in open lucht<br />

of in tenten is verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r<br />

voorafgaan<strong>de</strong> schriftelij ke toelating<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

• Wanneer in open lucht of in een voor<br />

<strong>het</strong> publiek toegankelij ke inrichting<br />

elektronisch versterkte muziek wordt<br />

geproduceerd, geldt een maximum<br />

geluidsniveau <strong>van</strong> 90 dB(A). Een<br />

afwij king <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze geluidsnorm is<br />

enkel mogelij k mits toelating <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> College <strong>van</strong> Burgemeester en<br />

Schepenen.<br />

• Een sportwedstrij d op <strong>de</strong> openbare<br />

weg vereist een schriftelij ke<br />

toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

3.4. Kamperen<br />

• Woonwagens mogen niet blij ven<br />

staan of opgesteld wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong><br />

openbare weg. Enkel bij kermissen,<br />

vertoningen en feestelij khe<strong>de</strong>n<br />

kan <strong>de</strong> burgemeester toelating<br />

verlenen tot een langdurig verblij f<br />

<strong>van</strong> woonwagens, evenwel beperkt<br />

tot 24 uur na beëindiging <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

evenement.<br />

7


8<br />

3.5. Ingebruikname <strong>van</strong> <strong>de</strong> openbare weg<br />

• Ie<strong>de</strong>re ingebruikname <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

openbare weg (o.a. met een<br />

mobiele kraan, een lad<strong>de</strong>rlift, een<br />

afvalcontainer, een afsluiting <strong>van</strong> een<br />

bouwwerf, een werfkeet, een stelling,<br />

een terras, een fi etsenstalling, een<br />

kraam, bouw- en afbraakmaterialen,<br />

tafels en stoelen …) vereist een<br />

schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

burgemeester.<br />

• Op voetpa<strong>de</strong>n, fi etspa<strong>de</strong>n en<br />

bermen moet een vrij e doorgang<br />

<strong>van</strong> minimum 1,20 meter wor<strong>de</strong>n<br />

voorzien. Wanneer ingevolge<br />

bouwwerken <strong>het</strong> voet- en/of fi etspad<br />

wordt ingenomen, moet <strong>de</strong> bouwheer<br />

buiten <strong>de</strong> afsluiting <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwwerf<br />

voorzien in een noodvoetpad en/of<br />

–fi etspad met een minimumbreedte<br />

<strong>van</strong> 1,20 meter.<br />

• Bij <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> voorwerpen voor<br />

bouw- of verbouwingswerken op<br />

<strong>de</strong> rij weg moet <strong>de</strong> doorgang op <strong>de</strong><br />

rij baan minimaal 4 meter bedragen.<br />

• Het plaatsen <strong>van</strong> een afsluiting<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwwerf is verplicht voor<br />

eenie<strong>de</strong>r <strong>die</strong> bouwt, verbouwt of<br />

bouwmaterialen op <strong>de</strong> openbare weg<br />

plaatst.<br />

• Bij <strong>het</strong> afkappen of afschuren <strong>van</strong><br />

gevels, of in <strong>het</strong> algemeen <strong>het</strong><br />

uitvoeren <strong>van</strong> werken <strong>die</strong> steenslag<br />

of stof versprei<strong>de</strong>n, moet <strong>de</strong> bouw- of<br />

werkplaats afgespannen wor<strong>de</strong>n.<br />

• Voorwerpen <strong>die</strong> bij duisternis of ’s<br />

nachts op <strong>de</strong> openbare weg blij ven<br />

staan, moeten behoorlij k wor<strong>de</strong>n<br />

verlicht.<br />

3.6. Sneeuw en ij zel<br />

• Bij sneeuw of ij zel zij n <strong>de</strong> bewoners<br />

verplicht <strong>het</strong> voetpad sneeuw- en ij svrij te<br />

maken over een breedte <strong>van</strong> 1 meter.<br />

3.7. Brandveiligheid<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n vuur te maken op<br />

openbare wegen, in wei<strong>de</strong>n en bossen.<br />

Het verstoren <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurt met rook,<br />

geuren, uitwasemingen, stof of<br />

projectielen is eveneens verbo<strong>de</strong>n.


Hoofdstuk 4<br />

Waterlopen<br />

• Het <strong>de</strong>poneren <strong>van</strong> voorwerpen of<br />

stoff en in waterlopen, (baan)grachten en<br />

afwateringsgrachten is verbo<strong>de</strong>n. Ook <strong>het</strong><br />

<strong>de</strong>mpen, afsluiten of belemmeren <strong>van</strong> <strong>de</strong> vrij e<br />

loop <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze waterlopen en grachten is niet<br />

toegestaan.<br />

• De gebruikers en in 2<strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>de</strong> eigenaars<br />

<strong>van</strong> gron<strong>de</strong>n en lan<strong>de</strong>rij en langsheen<br />

grachten, sloten en greppels zij n verplicht<br />

eenmaal per jaar tussen 15 september en 1<br />

november <strong>de</strong>ze te reinigen en op <strong>de</strong> gewenste<br />

<strong>die</strong>pte te hou<strong>de</strong>n.<br />

• De gebruikers of eigenaars moeten <strong>de</strong><br />

afwateringsgrachten of afvoersloten <strong>die</strong> op of<br />

voor hun onroerend goed gelegen zij n ruimen,<br />

herstellen en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n in functie <strong>van</strong> een<br />

normale afvoer <strong>van</strong> <strong>het</strong> water.<br />

9


10<br />

Hoofdstuk 5<br />

Afval<br />

5.1. Verbran<strong>de</strong>n en sluikstorten <strong>van</strong> afval<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n afvalstoff en te verbran<strong>de</strong>n,<br />

zowel in open lucht als in gebouwen. Op <strong>de</strong>ze<br />

verbodsbepaling gel<strong>de</strong>n 2 uitzon<strong>de</strong>ringen:<br />

1. Het verbran<strong>de</strong>n <strong>van</strong> plantaardige<br />

afvalstoff en, afkomstig <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigen tuin of <strong>van</strong> eigen<br />

landbouwkundige werkzaamhe<strong>de</strong>n. Hierbij<br />

geldt een afstandsregel: 100 meter afstand<br />

<strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re bebouwing of begroeiing (haag,<br />

bomen, struiken …).<br />

2. Het verbran<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onbehan<strong>de</strong>ld stukhout<br />

in een houtkachel voor <strong>de</strong> verwarming <strong>van</strong><br />

een woning of werkplaats.<br />

• Het sluikstorten of achterlaten <strong>van</strong> afvalstoff en is<br />

absoluut verbo<strong>de</strong>n.<br />

5.2. Aanbieding <strong>van</strong> afvalstoff en<br />

• De afvalstoff en moeten op <strong>de</strong> voorziene wij ze<br />

ter inzameling wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong><br />

ophaler niet aanvaar<strong>de</strong> afvalstoff en moeten voor<br />

<strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> inzameldag door <strong>de</strong> aanbie<strong>de</strong>r<br />

verwij <strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> openbare weg.<br />

• In principe mogen afvalstoff en daags voor <strong>de</strong><br />

inzameling, <strong>van</strong>af 20.00 uur buiten geplaatst<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

• De aanbie<strong>de</strong>r is verantwoor<strong>de</strong>lij k voor <strong>de</strong><br />

uitgesprei<strong>de</strong> afvalstoff en, ook wanneer dit <strong>het</strong><br />

gevolg is <strong>van</strong> weersomstandighe<strong>de</strong>n. Voor <strong>het</strong><br />

ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> inzameldag moet <strong>de</strong> aanbie<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

uitgesprei<strong>de</strong> afvalstoff en verwij <strong>de</strong>ren.


estafval /<br />

huisvuil<br />

grofvuil<br />

glas<br />

5.3. Inzameling <strong>van</strong> afvalstoff en<br />

Een overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> afvalfracties en <strong>de</strong> inzamelwij ze:<br />

Fractie Inzamelfrequentie Inzamelwij ze<br />

papier & karton<br />

pmd<br />

snoeihout<br />

groenafval<br />

metalen<br />

aeea<br />

(afgedankte<br />

elektrische en<br />

elektronische<br />

apparaten)<br />

kga<br />

(klein gevaarlij k<br />

afval)<br />

textielafval<br />

1 x per 2 weken<br />

SKW: wekelij ks<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1 – op afroep<br />

Containerpark<br />

Wij ze <strong>van</strong><br />

aanbieding<br />

HAH 1 Inzamelcontainer<br />

SKW: huisvuilzak<br />

Glasbollen<br />

Containerpark<br />

1 x per 4 weken HAH 1<br />

Containerpark<br />

Per voorwerp, verpakt<br />

of samengebun<strong>de</strong>ld<br />

Gebun<strong>de</strong>ld met<br />

natuurtouw,<br />

stevige kartonnen<br />

verpakking of<br />

papieren zak<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Max. 50 kg per stuk<br />

L – B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 3 m³<br />

Tussen 07.00 en<br />

22.00 uur<br />

Max. 15 kg per<br />

bun<strong>de</strong>l / verpakking<br />

1 x per 2 weken Blauwe afvalzak Max. 20 kg per<br />

recipiënt<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1<br />

Containerpark<br />

Containerpark<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1 – op afroep<br />

(samen met<br />

grofvuil)<br />

Containerpark<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1 – op afroep<br />

(samen met<br />

grofvuil)<br />

Containerpark<br />

Containerpark<br />

Containerpark<br />

Textielcontainers<br />

Gebun<strong>de</strong>ld met<br />

natuurtouw (of in<br />

bakken / dozen)<br />

Max. 20 kg per stuk L<br />

– B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 3 m³<br />

Max. 50 kg per stuk<br />

L – B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 2 m³<br />

Max. 50 kg per stuk<br />

L – B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 3 m³<br />

• De inzamelcontainer voor huisvuil is eigendom <strong>van</strong> IVAREM 2 . Hij blij ft<br />

te allen tij <strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n aan <strong>het</strong> adres <strong>van</strong> <strong>het</strong> aansluitpunt. Ie<strong>de</strong>re<br />

containerhou<strong>de</strong>r is als een “goe<strong>de</strong> huisva<strong>de</strong>r” verantwoor<strong>de</strong>lij k voor<br />

<strong>het</strong> gepast gebruik en <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> inzamelcontainer.<br />

1 2<br />

HAH: huis – aan – huisinzameling Deze bepaling is enkel <strong>van</strong> toepassing voor <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenten waar <strong>het</strong> 11<br />

afval wordt ingezameld met een inzamelcontainer (<strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> ‘Diftar-gemeenten’)


12<br />

5.4. Afval tij <strong>de</strong>ns evenementen<br />

• De organisator <strong>van</strong> een evenement is<br />

verantwoor<strong>de</strong>lij k voor <strong>de</strong> inzameling<br />

en verwerking <strong>van</strong> <strong>het</strong> afval. Deze<br />

verantwoor<strong>de</strong>lij kheid rust op <strong>de</strong><br />

schou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> een standhou<strong>de</strong>r of<br />

ambulante han<strong>de</strong>laar <strong>die</strong> <strong>het</strong>zij op<br />

<strong>het</strong> evenement <strong>het</strong>zij naar aanleiding<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> evenement voedingswaren<br />

en/of dranken aanbiedt en/of<br />

han<strong>de</strong>lsgoe<strong>de</strong>ren verhan<strong>de</strong>lt.<br />

• De organisatoren <strong>van</strong> een evenement<br />

moeten <strong>de</strong> nodige acties on<strong>de</strong>rnemen<br />

om afval te voorkomen en selectief in te<br />

zamelen.<br />

• De organisator <strong>van</strong> een evenement<br />

voorziet in <strong>de</strong> nodige recipiënten voor<br />

<strong>het</strong> inzamelen <strong>van</strong> restafval.<br />

• De organisator <strong>van</strong> een evenement is<br />

verantwoor<strong>de</strong>lij k voor <strong>het</strong> verwij <strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> alle aan <strong>het</strong> evenement gerelateerd<br />

zwerfvuil in een perimeter <strong>van</strong> 50<br />

meter rond <strong>de</strong> in- en uitgangen <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

evenement.<br />

5.5. Het containerpark<br />

• Inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente kunnen<br />

gebruik maken <strong>van</strong> alle IVAREM –<br />

containerparken.<br />

5.6. Reclamedrukwerk<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n reclamedrukwerk en<br />

gratis regionale pers te be<strong>de</strong>len in<br />

brievenbussen <strong>die</strong> voorzien zij n <strong>van</strong><br />

een zelfklever met <strong>de</strong> tekst: “NEE gratis<br />

pers, NEE reclamedrukwerk”In<strong>die</strong>n <strong>de</strong><br />

zelfklever vermeldt: “JA gratis pers, NEE<br />

reclamedrukwerk” is <strong>de</strong> be<strong>de</strong>ling <strong>van</strong><br />

gratis regionale pers wel toegelaten.


5.7. Straatvuilbakjes en blik<strong>van</strong>gers<br />

• In gemeentelij ke straatvuilbakjes mag<br />

enkel restafval ge<strong>de</strong>poneerd wor<strong>de</strong>n<br />

dat ontstaat op <strong>de</strong> openbare weg en dat<br />

afkomstig is <strong>van</strong> voetgangers of fi etsers.<br />

In een blik<strong>van</strong>ger mag uitsluitend<br />

blikafval geworpen wor<strong>de</strong>n door<br />

voorbij gangers.<br />

13


14<br />

Hoofdstuk 6<br />

Bestrij ding <strong>van</strong> hin<strong>de</strong>r<br />

6.1. Be<strong>de</strong>len en collectes<br />

• Voor geldinzamelingen op <strong>de</strong> openbare weg en huis-aanhuiscollectes<br />

is een schriftelij ke toelating vereist <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

burgemeester. Enkel erken<strong>de</strong> gods<strong>die</strong>nstige, liefdadige of<br />

socioculturele instellingen behoeven geen toelating.<br />

6.2. Vuurwerk<br />

• Voor <strong>het</strong> ontsteken <strong>van</strong> vuurwerk is een schriftelij ke toelating<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester vereist.<br />

6.3. Drankgelegenhe<strong>de</strong>n<br />

• De uitbater <strong>van</strong> een herberg of openbare drankgelegenheid<br />

of <strong>de</strong> organisator <strong>van</strong> een evenement moet <strong>de</strong> muziek of <strong>de</strong><br />

luidruchtige activiteiten <strong>de</strong>mpen <strong>van</strong>af 22.00 uur tot 07.00 uur<br />

zodat <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n niet gestoord wor<strong>de</strong>n.<br />

• Tenzij een afwij king werd verleend door <strong>de</strong> burgemeester moeten<br />

herbergen en openbare plaatsen waar dranken verkocht of<br />

aangebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n, gesloten zij n <strong>van</strong> 2.00 tot 6.00 uur.<br />

6.4. Betogingen en samenscholingen<br />

• Optochten, betogingen, <strong>het</strong> hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> re<strong>de</strong>voeringen en meetings<br />

en alle an<strong>de</strong>re manifestaties op <strong>de</strong> openbare weg vereisen een<br />

schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

6.5. Geluidshin<strong>de</strong>r<br />

• Als algemene regel geldt dat eenie<strong>de</strong>r zich zodanig moet gedragen<br />

dat an<strong>de</strong>ren niet meer dan noodzakelij k door geluid gehin<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n.<br />

• In een aantal omstandighe<strong>de</strong>n/gevallen wordt geluid<br />

als niet–hin<strong>de</strong>rlij k beschouwd:<br />

- werken aan <strong>de</strong> openbare weg;<br />

- vergun<strong>de</strong> werken en verbeterings-, verbouwings- of<br />

on<strong>de</strong>rhoudswerken aan private eigendommen<br />

op week- en zaterdagen;<br />

- een vergun<strong>de</strong> manifestatie (mits naleving <strong>van</strong> <strong>de</strong> opgeleg<strong>de</strong><br />

voorwaar<strong>de</strong>n);<br />

- spelen<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren.


• Hon<strong>de</strong>n of an<strong>de</strong>re <strong>die</strong>ren mogen geen abnormale<br />

burenhin<strong>de</strong>r veroorzaken door aanhou<strong>de</strong>nd geblaf of<br />

een an<strong>de</strong>r aanhou<strong>de</strong>nd geluid.<br />

• De elektronisch versterkte muziek <strong>die</strong> wordt gespeeld in<br />

een voertuig mag niet hoorbaar zij n buiten <strong>het</strong> voertuig.<br />

• Het opstellen en gebruiken <strong>van</strong> luidsprekers (ook op<br />

voertuigen) op <strong>de</strong> openbare weg en publieke plaatsen<br />

vergt een schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

• Het gebruik <strong>van</strong> werktuigen <strong>die</strong> door ontploffi ngs- of<br />

elektrische motoren (grasmaaiers, houtzagen…) wor<strong>de</strong>n<br />

aangedreven, is in open lucht enkel toegestaan op werk-<br />

en zaterdagen en tussen 07.00 en 21.00 uur.<br />

6.6. Lichthin<strong>de</strong>r<br />

• Het projecteren <strong>van</strong> lichtbun<strong>de</strong>ls in <strong>het</strong> luchtruim is<br />

verbo<strong>de</strong>n, tenzij daartoe toelating werd verleend door <strong>de</strong><br />

burgemeester.<br />

• Een verlichting moet dusdanig geconcipieerd zij n dat<br />

niet-functionele lichtoverdracht naar <strong>de</strong> omgeving<br />

maximaal wordt beperkt.<br />

• Lichtreclame mag <strong>de</strong> normale intensiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

openbare verlichting niet overtreff en.<br />

6.7. Geurhin<strong>de</strong>r<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n om uitwasemingen of rook te<br />

versprei<strong>de</strong>n wanneer dit buurthin<strong>de</strong>r kan veroorzaken.<br />

6.8. Wildplassen<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n te urineren of uitwerpselen achter<br />

te laten op <strong>het</strong> openbaar domein en op <strong>het</strong> voor <strong>het</strong><br />

publiek toegankelij k privaat domein, tenzij op plaatsen<br />

of accommodaties <strong>die</strong> daarvoor speciaal zij n ingericht.<br />

15


16<br />

Hoofdstuk 7<br />

Fauna en fl ora<br />

7.1. Algemeen<br />

• Het voe<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> zwerven<strong>de</strong> <strong>die</strong>ren of duiven is verbo<strong>de</strong>n.<br />

Enkel bij vriesweer mogen vogels gevoed wor<strong>de</strong>n.<br />

• Wanneer men <strong>die</strong>ren laat lopen op <strong>de</strong> openbare weg of publieke<br />

plaatsen moet men steeds <strong>de</strong> nodige voorzorgsmaatregelen treff en<br />

om <strong>de</strong> openbare veiligheid en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> doorgang op <strong>de</strong> openbare<br />

weg te garan<strong>de</strong>ren.<br />

7.2. Hon<strong>de</strong>n<br />

• Hon<strong>de</strong>n moeten aan <strong>de</strong> leiband wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n. Het dragen<br />

<strong>van</strong> een muilkorf is verplicht voor agressieve, kwaadaardige of<br />

gevaarlij ke hon<strong>de</strong>n.<br />

• De verantwoor<strong>de</strong>lij ke of begelei<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een hond moet ervoor<br />

zorgen dat groene ruimten, openbare wegen, parken, plantsoenen,<br />

voet- en fi etspa<strong>de</strong>n, wan<strong>de</strong>lwegen en alle an<strong>de</strong>re openbare en<br />

private eigendommen niet bevuild wor<strong>de</strong>n met uitwerpselen.<br />

7.3. Duiven<br />

• De eigenaar of gebruiker <strong>van</strong> een gebouw moet dit zodanig<br />

afschermen dat duiven er niet in kunnen nesten.<br />

• Van 15 maart tot 15 oktober is <strong>het</strong> tussen 07.00 en 18.00 uur op<br />

zaterdagen, zondagen en wettelij ke feestdagen waarop prij skampen<br />

voor duiven plaatshebben, verbo<strong>de</strong>n niet-<strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> duiven te<br />

laten uitvliegen.


7.4. Rij - en trek<strong>die</strong>ren<br />

• Een koets of voertuig dat wordt<br />

voortgetrokken door paar<strong>de</strong>n<br />

of an<strong>de</strong>re trek<strong>die</strong>ren, moet<br />

voorzien zij n <strong>van</strong> een op<strong>van</strong>gzak<br />

voor uitwerpselen.<br />

7.5. Processierupsen<br />

• De verspreiding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

processierups moet effi ciënt<br />

wor<strong>de</strong>n bestre<strong>de</strong>n. De<br />

aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze rups<br />

op bomen moet onmid<strong>de</strong>llij k<br />

gemeld wor<strong>de</strong>n aan <strong>het</strong><br />

gemeentebestuur.<br />

17


18<br />

Hoofdstuk 8<br />

Publiciteit en affi chering<br />

8.1. Uithangbor<strong>de</strong>n<br />

• Voor <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> lichtreclames, publiciteits- en uithangbor<strong>de</strong>n kan<br />

een ste<strong>de</strong>nbouwkundige vergunning vereist zij n. Het is aangewezen dit<br />

na te vragen bij <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>nbouwkundige <strong>die</strong>nst <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente.<br />

8.2. Aanplakkingen en graffi ti<br />

• Het beplakken <strong>van</strong> gevels, muren, afsluitingen, openbare<br />

nutsvoorzieningen (elektriciteitscabines, bushokjes …), wegwij zers,<br />

verkeerstekens, elektriciteits- en telefoonpalen is verbo<strong>de</strong>n. Het<br />

gemeentebestuur kan plaatsen aandui<strong>de</strong>n <strong>die</strong> bestemd zij n voor<br />

aanplakkingen en/of graffi ti. De affi che vermeldt <strong>de</strong> naam en woonplaats<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lij ke uitgever.<br />

• Voor <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> tij <strong>de</strong>lij ke publiciteitsbor<strong>de</strong>n voor evenementen is<br />

een schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester vereist.<br />

8.3. Wegwij zers<br />

• Voor <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> private wegwij zers en tij <strong>de</strong>lij ke wegwij zers voor<br />

evenementen is een schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester vereist.<br />

De tij <strong>de</strong>lij ke wegwij zers mogen maximaal 3 dagen voor <strong>het</strong> evenement<br />

geplaatst wor<strong>de</strong>n.<br />

8.4. Vlaggen en spandoeken<br />

• Voor <strong>het</strong> aanbrengen <strong>van</strong> tij <strong>de</strong>lij ke spandoeken en vlaggen op, over<br />

of langs <strong>de</strong> openbare weg is een schriftelij ke toelating nodig <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

burgemeester.


Hoofdstuk 9<br />

Strafbepalingen<br />

Overtredingen op <strong>het</strong> politiereglement kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n vastgesteld door zowel <strong>de</strong> politie als door<br />

ambtenaren <strong>die</strong> daartoe wor<strong>de</strong>n aangesteld.<br />

Een overtreding kan wor<strong>de</strong>n bestraft met <strong>het</strong>zij<br />

een administratieve geldboete of een an<strong>de</strong>re<br />

administratieve sanctie, <strong>het</strong>zij een politionele<br />

straf zoals voorzien in <strong>het</strong> Strafwetboek<br />

(ge<strong>van</strong>genisstraf, boete …).<br />

De politiestraff en wor<strong>de</strong>n vastgesteld door een<br />

politierechtbank op initiatief <strong>van</strong> <strong>het</strong> parket.<br />

Eventueel kan u een minnelij ke schikking wor<strong>de</strong>n<br />

aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Een administratieve geldboete kan oplopen<br />

tot 250 euro. De sanctie en <strong>het</strong> bedrag wor<strong>de</strong>n<br />

opgelegd door <strong>de</strong> GAS-ambtenaar. De 13<br />

gemeenten <strong>van</strong> <strong>het</strong> arrondissement Mechelen<br />

hebben zich verenigd in een intergemeentelij ke<br />

vereniging ‘<strong>Gemeente</strong>lij ke Administratieve<br />

Sancties Arrondissement Mechelen’. De GASambtenaren<br />

beoor<strong>de</strong>len <strong>de</strong> overtredingen, vellen<br />

een uitspraak en stellen een geldboete vast.<br />

19


Voor meer info:<br />

Deze <strong>brochure</strong> werd gerealiseerd door<br />

in opdracht <strong>van</strong> BODUKAP<br />

Lokale politie BODUKAP<br />

Hoofdcommissariaat<br />

Lemanstraat 25<br />

2860 Sint-Katelij ne-Waver<br />

Tel. 015 31 77 11<br />

Website: http://195.95.2.80/5359<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Bonhei<strong>de</strong>n<br />

Waversesteenweg 13<br />

2820 Bonhei<strong>de</strong>n<br />

Tel. 015 50 28 00<br />

Website: www. Bonhei<strong>de</strong>n.be<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Duff el<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 Duff el<br />

Tel. 015 31 12 02<br />

Website: www. Duff el.be<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Sint-Katelij ne-Waver<br />

Lemanstraat 63<br />

2860 Sint-Katelij ne-Waver<br />

Tel. 015 30 50 00<br />

Website: www.skw.be<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Putte<br />

Alice Nahonstraat 4<br />

2580 Putte<br />

Tel. 015 76 78 80<br />

Website: www. Putte.be<br />

layout: arta rt rr ttack.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!