30.09.2013 Views

HET WEEKBLAD

HET WEEKBLAD

HET WEEKBLAD

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

19de Jaargang<br />

lo. 33-26 Aug. 1939<br />

INEMAs.<br />

HEATER<br />

CAROLE LOMBARD!<br />

IN DE '<br />

RKO-RADiOFILM<br />

MEMORY OF<br />

//■<br />

LOVE"<br />

<strong>HET</strong> <strong>WEEKBLAD</strong><br />

15 ets<br />

■ ■ ■ ■ ■■<br />

^<br />

ß<br />

/<br />

\


NIEUWS UIT DE STUDIO'S<br />

Gustaf Gmendgers engageerde Marianne Sim-<br />

son, Max Eckhard, Antje Weissgerber en Joachim<br />

Brennecke voor lijn film „Zwei Welten".<br />

Merle Obeton zal in de Denham Studio's bij<br />

Londen de vrouwelijke hoofdrol vertolken in de<br />

kleurenfilm „Manon Lescaut", een Alexander<br />

Korda-productie.<br />

Hans Albers vertolkt de hoofdrol in de<br />

film „Trenck, der Pandur". Regisseur<br />

is Herbert Selpin.<br />

Nico Dostal heeft de muziek ge-<br />

componeerd voor de Ufa-films „Hei-<br />

matland" en „Das Lied der Wüste",<br />

Adina Mandlova en Ottomar Kor-<br />

belar vertolken de hoofdrollen in<br />

„De onschuldige", een Tsjechische<br />

film, welke te Praag wordt op-<br />

genomen.<br />

Hans Deppe ensceneert de film<br />

„Verwandte sind auch Menschen".<br />

Dolly Haas speelt een belangrijke<br />

rol in de Warner Bros-Iilm „We are<br />

not alone". De verdere mede-<br />

spelenden in deze film zijn Paul<br />

Muni, Flora Robson en Una O'Connor.<br />

De film is gebaseerd op het gegeven<br />

van een der meest verkochte romans<br />

van den auteur James Hilton, die<br />

o.m. „Lost Horizon" en „Goodbye<br />

Mr. Chips" schreef. Het verhaal be-<br />

handelt het leven van 'n Engelschen<br />

plattelandsdokter.<br />

Paul Heidemann werd door de<br />

Tobis geëngageerd om de film<br />

„Flitterwochen" in scène te zetten.<br />

R. A- Stemmle regisseert de film<br />

„Falschmünzer", waarvoor hij ook 't<br />

draaiboek heeft geschreven. Otto<br />

Lehman is hiervan de productie-<br />

leider.<br />

Leopold Hainisch ensceneert de<br />

film „Eine kleine Nachtmusik". Het<br />

draaiboek is geschreven door Rolf<br />

Tobi:<br />

Hansi Knoteck, Paul Richter en Hedwig<br />

Bleibtreu werden door regisseur Paul Ostermayr<br />

geëngageerd voor de film „Waldrausch". Produc-<br />

tieleider is Peter Ostermayr.<br />

Frieda Inescott speelt de rol van Portia in de<br />

George Arliss-productie „The merchant of Venice".<br />

Heinrich George is de hoofdfiguur in „Pedro<br />

soll hängen".<br />

DE VOLGENDE WEEK<br />

verschijnt het reeds<br />

aangekondigde eerste<br />

speciale nummer van<br />

Het Weekblad Cinema en Theater<br />

onder den titel<br />

„FILMS. DIE KOMEN<br />

Dé meest vooraanstaande filmmaat-<br />

schappijen uit binnen- en buitenland<br />

laten u hierin door advertenties,<br />

artikelen en filmfoto's zien, wat zij<br />

den bioscoopbezoekers in het a.s. sei-<br />

zoen komen aanbieden.<br />

Deze uitgave wordt nog met verscheidene<br />

pagina's uitgebreid, zoodat onze lezers hier-<br />

door een algemeen overzicht krijgen van de<br />

komende filmgebeurtenissen.<br />

Lauckner.<br />

Geza • von Bolvary ensceneert de film „Der<br />

Opernball", naar de operette van Heuberger.<br />

Harald Boehmelt is de' componist van de mu-<br />

ziek voor de films „Hochzeitsreise ohne Mann"<br />

en „Casanova heiratet".<br />

Otto Sauter-Sarto is geëngageerd voor de films<br />

„Vroni Mareiter" en „Sommer, Sonne, Erika".<br />

Hilde Krahl, Attila Hoerbiger en Paul Ja vor<br />

vertolken de belangrijkste rollen in de film „Donau-<br />

schiffer". Regisseur is Werner Hochbaum.<br />

Hans Soehnker is door de Terra geëngageerd<br />

voor vier films.<br />

Maureen O'Hara, de 18-jarige lersche actrice,<br />

kort geleden in de V.S. aangekomen, is door<br />

RKO Radio geëngageerd voor de vrouwelijke<br />

hoofdrol in „The hunchback of Notre Dame" met<br />

Charles Laughton als „Quasimodo". Ook Sieg-<br />

fried Arno zal in deze film een belangrijke rol<br />

vervullen.<br />

Boris Karloff vertolkt de hoofdrol in de Colum-<br />

bia-film „The criminal code". De verdere mede-<br />

spelenden zijn Roger Pryor, Robert Wilcox, Lorna<br />

Gray, Ann Doran en Don Beddoe.<br />

Linda Hayes heeft een belangrijke rol in „Con-<br />

spiracy". De verdere medespelenden zijn Allan<br />

Hale, Robert Barrat, Charles Foy en Charles<br />

Farrell.<br />

Truus van Aalten zal men kunnen zien optreden<br />

in de film „Ein ganzer Kerl". De buiten-opnamen<br />

voor deze film worden gemaakt in Mecklenburg.<br />

Betty Grable is aangenomen als tegenspeelste<br />

van Joe Penner in de film „The day the bookies<br />

wept", welke geregisseerd wordt door Les<br />

Goodwins.<br />

Rolf Handen, de regie-assistent van Prof. Carl<br />

Froelich, zal de Ufa-film „Sommer, Sonne, Erika'<br />

scène zetten.<br />

Winnie Markus vertolkt een belangrijke rol in<br />

de Terra-film „Brand im Ozean".<br />

Productieleider is Dr. Ernst Krüger.<br />

Linda Ware, 'n dertienjarig meisje,<br />

zal haar filmdebuut maken in de<br />

Paramount-film „The star-maker".<br />

Gustaf Froehlich zal de hoofdrol<br />

spelen in de film „Tödliche Liebe".<br />

'Jane Bryan<br />

(Fnlo Warner Bros)<br />

■WOTéL<br />

NORD


AanobeUa<br />

■<br />

.<br />

Arletfy en Bernard<br />

BHer<br />

^<br />

#/ ^N<br />

If<br />

_ : ^_<br />

- ,*<br />

■ il a 'M<br />

:• ::**^r|<br />

*-<br />

^, ^<br />

spaard. Zij is ee<br />

wees, opgevoed doe<br />

de „Charité Publique'<br />

waar zij een hard<br />

jeugd heeft gehad; h<br />

is werkloos ... Van hun laatste gel<br />

heroen zij een revolver gekoch<br />

Daar Pierre zich de sterkste van he<br />

beiden waant, zal hij de doodelijl:<br />

schoten lossen. Maar bij het zien vt<br />

het bebloede lichaam van het meis<br />

overvalt hem een hevige ontzetting en hij vindt niet de.<br />

moed het wapen tegen zichzelf ^e keeren. De bewon«:<br />

van de kamer er naast heeft echter het pistoolschot g*<br />

hoord en forceert de deur, waarachter het drama zie<br />

heeft afgespeeld. Hij werpt zich echter niet op de<br />

moordenaar, doch laat hem rustig de kgmer verlaten<br />

Pierre vlucht, geholpen door den onbekende. Nog dier<br />

zelfden nacht doet hij een vertwijfelde poging om eet<br />

eind aan zijn leven te maken. Hij wil zich onder dec<br />

trein werpen, maar opnieuw deinst hij op het laatste<br />

oogenblik terug.' Als de dag aanbreekt, geeft hij zichze I<br />

»ij de politie. "<br />

Intusschcn heeft men de hevig bloedende Renée gevonden, die niet dood iü.<br />

Zij herstelt en heeft door den grooten geestelijken schok nieuwen levensmoe i<br />

gekregen. Wat hindert het. dat Pierre laf is ge*reest?Zij leven beiden en zulle i<br />

opnieuw beginnen, zoodra hij uit de gevangenis komt.<br />

Renée gaat naar Hotel du Nord, om de eigenares te bedanken, die .haar eei<br />

paar maal een attentie heeft gestuurd, toen zij in het ziekenhuis lag. En daaf<br />

zij niet weet, waar heen zij moet gaan — zij heeft niemand op de wereld dai<br />

een man, die in de gevangenis zit — neemt zij gaarne aan, wat men haar gv\<br />

en vriendelijk aanbiedt; zij zal in het hotel blijven, om Jeanne, de dienstbod J<br />

te helpen.<br />

Onder de huurders, die Renée aan tafel bedient, wier kamers zij onderhoudt<br />

en die haar het hof maken, zijn er verscheidene, die getuige geweest<br />

zijn van het drama. Onder hen is er een, die echter zeer bescheiden<br />

M<br />

zwijgt en nooit de minste toespeling op het gebeurde maakt; het<br />

is de man. die de deur heeft geforceerd nadat hij het schot had<br />

gehoord: monsieur Ëdmond. t J«. .u»<br />

Het is een man met een duister verleden, een verleden, dat<br />

hem dwingt zich te verbergen. Hij weet. dat zijn vroegere mede-<br />

plichtigen, die hij verraden heeft, hem op het spoor zijn en z^n<br />

?erbWaats kennen. Toch kan hij Hotel du Nord niet verlaten,<br />

want Hotel du Nord, dat is Renée... .<br />

Zoowel monsieur Edmond als Renée hebben een verleden,<br />

dat Zij zouden willen ontvluchten. Renée wil haar herinneringen<br />

vergeten, hij zijn verraad en de wraak, die hem dreigt. Waarom<br />

zouden zij niet tezamen vluchten? Het is Renée. die dit voorste<br />

doet met dezelfde woorden, die Pierre gebruikt heeft, toen hij<br />

haar overhaalde om samen te sterven Edmond stemt toe.<br />

Hij heeft Renée lief. Voor haar is hij in staat om het harde werk<br />

te doen. waarmee hij een eerlijk stuk brood kan verdienen, voor<br />

haar zal hij dezelfde worden, die hij was op zijn twintigste jaar.<br />

een eenvoudige, goedhartige jongen,'naief en toegankelijk voor<br />

alles wat het leven te bieden heeft. ^,rt,„unt<br />

Zij komen in een haven. En daar. op het laatste oogenblik.<br />

doet Renée wat Pierre eens heeft gedaan: zij trekt zich terug;<br />

de moed ontbreekt haar. Zij keert terug naar het Hotel du<br />

Nord, haar veilige haven. Edmond volgt haar. om het lot<br />

te vinden, dat hij had trachten te ontloopen en dat hij thans<br />

accepteert, omdat hij Renée verloren heeft. Hij wordt door<br />

zijn medeplichtigen overmeesterd in dezelfde kamer, waar<br />

eens Pierre het doodelijke wapen op Renée heeft gericht.<br />

Het revolverschot, dat een eind maakt aan Bdmonds<br />

leven, wordt ternauwernood opgemerkt tusschen de knallen<br />

van de voetzoekers, die de jeugd afsteekt ter gelegenheid<br />

van den nationalen feestdag, den Hden Juli.<br />

Op een stil pleintje omarmen elkaar twee gelieven:<br />

Pierre die ontslagen is uit de gevangenis, en wiens trots<br />

overwonnen is door Renée's liefde, drukt haar<br />

ontroerd aan zijn hart.<br />

i/<br />

Atletty en Bergeron<br />

■K.^<br />

f.. ^ -.#'<br />

1.<br />

1<br />

1<br />

!<br />

Louis Jouvet<br />

40<br />

Op de draagbaar:<br />

Annabella<br />

%


IGrootvader (Henry<br />

■Hull) en kleindochter]<br />

■(Lynn Bari).<br />

JjJf<br />

^*f<br />

H * J<br />

,(.\-.<br />

i« 4 Mf«<br />

■ P u mil<br />

■v.<br />

U'JM<br />

^: . : i: iLi<br />

_.__<br />

Ti<br />

(.The return of the Cisco Kid 1<br />

Regie: Herbert I. Leeds. 20th Century Fox-film.<br />

Cisco Kid Warner Baxter<br />

Ann Carver Lynn Bari<br />

Kolonel Jonathan Bixby (haar grootvader) Henry Hull<br />

Alan Davis, een knappe jongeman Kane Richmond<br />

Sheriff McNally. een schurk Robert Barrat<br />

Een Mexicaansche kapitein C. Henry Gordon<br />

Lopez, handlanger van Cisco Kid Cesar Romero<br />

Gordito. handlanger van Cisco Kid Chrispin Martin<br />

Koetsier Arthur Aylesworth<br />

Hotelhouder paul Burns<br />

Gevangenisbewaker Eddie Waller<br />

Een blondine Ruth Gillette<br />

1"^ en man staat voor een tiental geweerloopen, die op hem<br />

J worden gericht. Achter hem: een versch gedolven graf.<br />

En hoog in de blauwe lucht cirkelen met trage vleugel-<br />

slagen de aasgieren, die het altijd schijnen te kunnen vermoe-<br />

den, wanneer de dood op komst is Een kort bevel, een<br />

salvo vuur en de medemensch, die onverschillig een sigaret<br />

rookend .zijn laatste oogenblik had staan te verbeiden,<br />

tuimelt ruggelings in het graf. En de Mexicanen, die hun<br />

W-.;;»L,..*.<br />

rockende geweren over den<br />

schouder slingeren, nemen niet<br />

eens de moeite, het graf te<br />

sluiten. Zij springen te paard<br />

en galoppeeren weldra door<br />

de Sierra naar elders.<br />

Maar uit het graf klimt een<br />

volkomen ongedeerd man weer<br />

naar boven. Toen de soldaten<br />

op het heetst van den dag hun<br />

middagdutje deden en de ter<br />

dood veroordeelde veilig en<br />

wel in boeien in hun midden<br />

lag. hebben anderen de ge-<br />

weren ontladen en er losse<br />

patronen voor in de plaats<br />

gestopt. En nü omringen zij<br />

met dolle vreugde hun vriend.<br />

Cordita en Lopez omhelzen<br />

hun aanvoerder Cisco Kid. den<br />

man, die den dood reeds zoo<br />

heel vaak voor oogen heeft<br />

gehad en die er alweer in ge-<br />

slaagd is. hem desondanks ce<br />

ontloopen!<br />

Goed, laat de wereld in den<br />

waan. dat Cisco Kid gefusil-<br />

leerd is! Des te veiliger kan<br />

hij zich voelen, des te zeker-<br />

der valt de verdenking niet op<br />

hem! Nu meteen aan het werk.<br />

Naar Arizona, naar den weg,<br />

waar de postkoets rijdt, waar<br />

de geldzakken vervoerd wor-<br />

den, waar de rijke reizigers te<br />

vinden en te vangen zijn<br />

Maar het komt anders uit<br />

dan Cisco denkt. Want in de<br />

postkoets zit de schoonste<br />

Senorita die hij ooit gezien<br />

- TllllHBIlllil ' lce ^ t en Cisco is niet alleen<br />

een roover en een ruiter, niet<br />

alleen een schelm en een<br />

, schutter, niet alleen een levend<br />

Cisco Kid (Warner ■ I<br />

Baxter) treedt han-l li ) k ' dat ontsnapt is aan het<br />

üdelend op. I fusilleeren en dat levend in het<br />

graf getuimeld is hij is ook een man.<br />

een minnaar, een guitaarspeler en hij wordt<br />

doodelijk verliefd op Senorita Ann Carver,<br />

la Isabella Americana en als haar eerwaarde<br />

Senor Grootvader in allerlei moeilijkheden<br />

zit. dan zal hij. Cisco Kid. wel eens even<br />

helpen, dan zullen zij groote oogen opzet-<br />

ten over alles, wat hij kan!<br />

En hij helpt krachtdadig. Senor Opa<br />

kon alleen zichzelf achter de tralies helpen,<br />

maar Cisco helpt hem er weer uit en<br />

doet nog duizend dappere daden meer<br />

alles om den glimlach van de Senorita. aan<br />

wie hij de Duivels-Echo toont, wie hij ver-<br />

telt van zijn verre en geliefd vaderland en<br />

die hij wil beminnen tot den dood.<br />

Maar zie! De schoone Senorita bemint<br />

een ander, een Gringo, een melkmuil, een<br />

dwaas. En in zijn woede had Cisco hem<br />

bijna den dood in gejaagd, maar Senorita<br />

bemint dien dwaas, dien blaffenden Jak-<br />

hals Dus genoeg! Cisco redt hem óók<br />

weer en voert hem terug in de zachte<br />

armen van zijn beminde. Zelf zal hij weer<br />

rijden door de Sierras met zijn trouwe<br />

vrienden Lopez en Cordito. op zoek naar<br />

nieuwe avonturen, op zoek naar andere<br />

Senoritas, die willen hooren naar zijn lied<br />

en die waard zijn. dat hij te haren behoeve<br />

zijn heerlijke heldendaden verricht<br />

Cisco xingt. hat stemt<br />

Ann droevig.


«iwawww.,<br />

-M<br />

jP^BA<br />

r<br />

&:,<br />

■■-■'•- '' ■■:;: ^ '<br />

L'<br />

l '12a ■<br />

N<br />

cc r'^T'<br />

'' r ^r^r v?<br />

'-^<br />

erf<br />

W .2 0) 1<br />

Q<br />

CO S<br />

50 ^<br />

2 ^<br />

21 ® !<br />

Pd<br />

co<br />

Q<br />

8<br />

O)<br />

o.<br />

AFBEELDING<br />

IN KLEUR<br />

MULTICOLOUR<br />

PICTURE


Madame Wanda en Una Merkel<br />

njNR MERKEL<br />

Eeniyc jaren geleden ivas Wanda noy Mrs. Strouss uit<br />

Nciv York. een society-dame uit eerste kringen, die slechts<br />

voor haar eigen genoegen studie maakte van de occulte<br />

uretenschappen. Financieele tegenslag dwong haar echter,<br />

dit onder het pseudoniem „Wanda" als beroep op te vatten<br />

en sinds enkele jaren is zij als de bekende astrologe en hand-<br />

lijnkundige voor filmsterren in Los Angeles gevestigd:<br />

Wij laten hier de karakteristiek van Una Merkel, de<br />

charmante Metro-Goldwyn-Mayer-actrice volgen.<br />

Deze actrice, die men zal kunnen zien in Mctro-<br />

Goldwyn-Mayers,,On borrowed time",is een zeer<br />

charmant persoontje; zij is gelijkmatig van hu-<br />

meur, met veel genegenheid en liefde voor anderen, het-<br />

geen aangeduid wordt door haar overheerschenden<br />

Venusberg. Una heeft een gebroken Venus-gorciel, een<br />

bewijs, dat zij emotioneel is en artistieke neigingen heeft.<br />

Haar hand is goed gevormd, met een tamelijk langen<br />

Mercurius-vinger, veel verstand en moed aanduidend.<br />

Zij zal veel geld krijgen en zich nooit financieel bezorgd<br />

behoeven te maken, daar zij niet alleen een goede actrice<br />

is, doch tevens een goede zakenvrouw.<br />

Haar vingers trekken allen naar den middelvinger, be-<br />

heerscht door den vinger der wetenschap. Ik ben ver-<br />

baasd, dat zij niet meer dramatische rollen gespeeld heeft,<br />

daar de Saturnus-heuvel, die onder den Saturnus-vinger<br />

ligt, goed ontwikkeld is. Ik veronderstel, dat wij later<br />

nog wel meer van Una zullen hooren en verrast zullen<br />

zijn, wanneer zij ons dan zal laten huilen in plaats van<br />

lachen, want haar handen toonen aan. dat zij hiertoe de<br />

capaciteiten bezit.<br />

Zij kan onderhevig zijn aan stemmingen, doch afge-<br />

zien hiervan, zal zij altijd dezelfde aardige Una zijn en<br />

nooit haar vrienden vergeten.<br />

Haar Jupiter- en Zon-vingers (wijs- en ringvinger)<br />

zijn even lang. Dit duidt op emoties en tevens op het<br />

eRfENV<br />

vermogen, zich in het gevoelsleven van anderen<br />

te verplaatsen. Er zijn twee noodlotslijnen in<br />

haar hand; de ééne duidt een andere belangstel-<br />

ling aan in haar later leven, misschien radio.<br />

Daar deze lijn zich aan den kant van den duim<br />

bevindt, kan zij slechts succes voorspellen. Indien<br />

deze lijn aan den anderen kant te vinden was<br />

geweest, zou zij een slechte beteekenis gehad<br />

hebben.<br />

Men kan de hand n.1. door een verticale lijn<br />

in tweeën verdeden. Alle lijnen, die aan de duim-<br />

zijde van de noodlotslijn vallen, wijzen op geluk.<br />

Una's hartlijn toont aan, dat zij veel vrienden<br />

heeft. Het eilandje echter, dicht bij de handzijde.<br />

bijna aan het eind van de hartlijn, beteekent dat<br />

zij er voor moet zorgen, harteleed in later jaren<br />

te vermijden.<br />

Weer kom ik op de noodlotslijn terug. Zij be-<br />

gint op den maanheuvel, hetgeen er op wijst, dat<br />

Una een levendige verbeelding heeft. Zij moet<br />

altijd te sterke stimulansen vermijden en niet<br />

te veel koffie drinken.<br />

Una heeft een natuurlijk verlangen, altijd de<br />

oorzaak en reden der dingen te weten, doch zal<br />

nooit persoonlijke vragen stellen.<br />

1939 zal een goed jaar voor Una zijn — druk en actief — zij<br />

zal veel geluk en succes hebben. Er zal zich een gelegenheid<br />

voordoen het een of andere werk te verrichten, waarvoor zij later<br />

beloond zal worden, b.v. kunst, muziek, litteratuur, tooneel en<br />

radio. Zij moet echter op zichzelf passen en positief in haar<br />

onderhandelingen zijn, zoodat zij alles krijgt wat haar rechtens<br />

toekomt.<br />

Una heeft dèn moed en de overtuiging, die noodig zijn om haar<br />

te doen slagen. Beslistheid en flinkheid zijn twee van haar overi-<br />

gens zeer vele goede eigenschappen.<br />

Una's hand<br />

ZONNELIJN<br />

azonel<br />

(fióin M G.M.)<br />

-ff<br />

vv<br />

t<br />

IM-f ' Ml<br />

AH?<br />

IS<br />

l<br />

*\<br />

A<br />

m *-


VAN LEZER TOT LEZER<br />

Op daza pagina kunnen om« »bonné'i, ondar da „Rullrubrlak", gratia aan »dvar-<br />

tantla plaataan, waarin xij l*t* aanbiadan In ruil voor lata andara. Daza plaatalng<br />

la gahaal gratis, maximaal 10 ragala par advartantla. Advartantlaa, waarin voor«<br />

warpan ta koop wordan aangabodan of gavraagd, wenlngan ta huur wordan<br />

gavraagd of ta huur aangabodan, dlamtan worden aangabodan, anzoovoort, anzoo-<br />

voort, wordan ondar da rubriakon „Ta koop aangabodan", „Ta koop gavraagd" an<br />

„Divanon" gaplaatat an barakand tagan I cta. par ragal, minimum vijf ragala.<br />

TE KOOP<br />

AANGEBODEN<br />

Te koop aangeb. ; een<br />

crème lacjVié klnderledlk.<br />

met nw. matrasje en<br />

onderlagen, afin. 1.10 M.<br />

bij 70 cM. in pr. staat.<br />

Pr. ƒ2.50. Tevens een<br />

wasch- of reismand. Af-<br />

metingen : hoog 55 cM.,<br />

lang 85' cM., br. 55 cM.<br />

In pr. staat. Pr.ƒ4.50.<br />

A. Welk, van Speykstr.<br />

103-111, A'dam


eede strook grond langs de kust. In het<br />

volgende jaar stichtte hij aan de baai een<br />

nederzetting, die ter eere van den toen-<br />

maligen goeverneur der Kaapkolonie Sir<br />

Benjamin d'Urban, den naam Durban<br />

kreeg. Echter verliepen de eerste jaren<br />

allesbehalve aangenaam voor de kolonis-<br />

ten. De Zoeloe-koning Dingaan viel de<br />

stad aan, en de blanken konden zich<br />

slechts met moeite en op 't laatste oogen-<br />

blik op het toevallig in de haven lig-<br />

gende schip van den goeverneur redden.<br />

Een ideaal plekje om te baden en te xwemmen.<br />

w^j^v<br />

t-ÄÄ-t*ma<br />

: i 'ï^:<br />

•vWÄ<br />

•«*Ä-<br />

*^- %<br />

Toen begonnen de oneenigheden en ge-<br />

vechten met de Boeren om het bezit van<br />

Durban, die in het jaar 1840 de republiek<br />

Natalia hadden uitgeroepen. Pas in het<br />

jaar 1843 werd Natal formeel tot Britsch<br />

gebied verklaard, en van dit oogenblik af<br />

dateert haar geweldige opkomst.<br />

Het feit, dat Durban aan een natuurlijke<br />

haven ligt, en het sterk produceerende<br />

achterland, met Johannesburg, het mid-<br />

delpunt der gouddelving, zoowel als ge-<br />

heel Natal, verschaffen haar de plaats als<br />

eerste haven van de Unie.<br />

In de naaste omgeving van de haven<br />

PfMBU^<br />

Äs? & ;<br />

^r 8 ^--<br />

*^&ssfa* 'zz<br />

'*z*&*<br />

Strandgezich<br />

Durban. Recht<br />

fraaie openlui<br />

theater<br />

valt er niet het minst van het elegante en<br />

fijne Durban, dat er niet ver van af ligt,<br />

te bespeuren. Hier leggen booten aan<br />

van uit alle deelen der wereld, vrachten<br />

lossend en ladend. De walvischvaarders<br />

brengen hier hun vangst, en zwarte ar<br />

beiders, met van olie druipende kleeren<br />

stappen in de reusachtige vischlijven heen<br />

en weer, om ze in stukken te snijden en<br />

schoon te maken.<br />

Er heérscht een enorme drukte aan de<br />

haven, maar niet ver er vandaan vindt<br />

Opname uit een vliegtuig van Durban.<br />

3- TÈm-*<br />

5 -w«i«öi<br />

De tchoone om-<br />

streken van Dur-<br />

ban: de Albert-<br />

watervallen.<br />

"S?<br />

A\<br />

men breede, goed verzorgde straten,<br />

moderne, schaduwrijke parken en prach-<br />

tige, groote gebouwen. De trots van Dur-<br />

ban is het stadhuis. Met zijn vijftig meter<br />

hoogen koepel is het een der grootste<br />

gebouwen der stad, en tevens een der<br />

mooiste van de Unie. Het werd in het<br />

jaar 1909 gebouwd en verslond het for-<br />

midabele bedrag van driehonderdvijftig-<br />

duizend pond sterling. De grootste zaal<br />

biedt plaats aan vijf en dertig honderd<br />

personen en deze plaatsruimte wordt<br />

•<br />

Aan het strand te Durban.<br />

1/ , -^<br />

v tr f~jm<br />

.> .v-<br />

w*.<br />

• ^^^.^Jiß<br />

l'SL-Jii<br />

< i .<br />

. "«ö .*?■ - = ; ^ ,<br />

»c<br />

voor alle mogelijke doeleinden gebruikt.<br />

Van Mei tot September is het in Dur-<br />

ban badseizoen. Het vijf kilometer lange<br />

strand lijkt in dezen tijd op een wereld-<br />

badplaats. De badgasten zwemmen in de<br />

baai, die op een groot meer lijkt, en in<br />

de wilde branding der open zee. Achter<br />

het lange strand bevinden zich ontelbare<br />

paviljoens met cafe's en restaurants. Hier<br />

sluit zich de breede boulevard aan, en<br />

pas daarna staan in lange rijen de groote<br />

hotels. Ricksha-boys, in hun fantastische<br />

kleedij, brengen de menschen naar de<br />

concerten, naar het openlucht-theater,<br />

I<br />

vm*<br />

«r*<br />

-.**.<br />

naar cabaret of bioscoop of ook naar het<br />

sportterrein en de paardenrennen. Groot<br />

zijn de sportvelden, waar tennis en golf<br />

gespeeld wordt, en liefhebbers der hen-<br />

gelsport vinden in de omgeving van Dur-<br />

ban, behalve wondermooie streken, die<br />

beste gelegenheid tot het uitoefenen van<br />

hun geliefkoosde sport. Voor ieder heeft<br />

Durban, de aan afwisseling rijkste stad van<br />

Zuid-Afrika, dat, wat hij zoekt, en men<br />

kan de menschen, die daar wonen, inder-<br />

daad om hun woonplaats benijden . •<br />

•<br />

Waar de bedrijvigheid heérscht: 't walvischstation<br />

■ ■<br />

/•.,/,, s / .1 VA /<br />

'Sfrv zÉÊ*


in: OOK LIM;<br />

DER TOEKOMST<br />

De tankt komen in actie — er it geen paard, doch ook geen mench te bekennen. De<br />

oefeningen zijn dan ook bedoeld om na te gaan óf en in hoeverre de motor mannen en<br />

paarden kan vervangen.<br />

In den helderen zonneschijn klinkt er plotse-<br />

ling een gerommel altof er een aardbeving<br />

plaatt vindt. De tankt gaan tegen elkander<br />

in actie tijdent manoauvret, die het Frantche<br />

leger ,,ergens" houdt. Er is nauwelijks een<br />

paard in het veld te zien. De oefeningen zijn<br />

dan ook bedoeld om na te gaan, of en in hoe-<br />

verre de motor mannen en paarden kan ver-<br />

vangen.<br />

Terwijl sommiget experts hebben beweerd,<br />

dat de cavalerie onder bepaalde omstandig-<br />

heden meer beweeglijk was, vooral in moeilijk<br />

terrein, schijnt het, dat de Frantche generale<br />

ttaf In hoofdzaak overtuigd is, dat de cavalerie<br />

de snelheid van het offensief vertraagt, omdat<br />

zij den gemotorlseerden eenheden belet vol-<br />

ledig in actie te komen en hun aanvaltcapaci-<br />

leit geheel en al te ontplooien.<br />

Dertigduizend man en drieduizend „motoren"<br />

(tanks, transport- en bagage-auto's en motor-<br />

rijwielen) nemen aan de oefeningen deel. De<br />

radio speelt een belangrijke rol: zij vormt de<br />

verbinding tuttchen de vliegmachines en de<br />

motorrijders. Deze beide maken den inlichtin-<br />

Het munitie-verbruik tweehonderd maal grooter dan in<br />

den wereldoorlog. 100.000 liter benzine dagelijks voo<br />

een leger van 30.000 man. Tanks, die draadloos wor<br />

den bestuurd. Oorlog onder den grond.<br />

gendienst uit van het leger, een der belangrijk-<br />

ste onderdeelen van een gemechaniseerde troe-<br />

penmacht, die er' bettaatl<br />

Op een draadloot verttrekt bevel komen de<br />

tankt in actie. De groottte moeilijkheid wat,<br />

hoe men hen vóór dien tijd verborgen moest<br />

houden, en nu zij gaan rijden, zijn zij nog met<br />

takken en bladeren gecamoufleerd. Toch blijkt<br />

het tlechtt drie minuten te duren, eer zij door<br />

de verkenningsvliegtuigen van den vijand wor-<br />

den ontdekt. . .<br />

Tot op dit oogenblik konden de motorrijdert,<br />

eveneens bedekt met takken en bladeren, in<br />

het grat liggen tlapen, want de radio is een<br />

alarmklok, waarop men<br />

absoluut vertrouwen kanl<br />

Nu trekken 'de pa-<br />

trouilles er echter on-<br />

middellijk op uit, ter-<br />

wijl de bevelen in hun<br />

ooren klinken, want zij<br />

hebben onafgebroken de<br />

koptelefoon om,<br />

Tien minuten later<br />

Hooge Frantche<br />

stafofficieren slaan<br />

de verrichtingen<br />

der gemotoriseerde<br />

onderdeelen gade.<br />

De conclusie», die<br />

werden getrokken,<br />

bleken uiterst be-<br />

langrijk.<br />

Een mitrailUur*<br />

afdeeling dar<br />

berg-infanterie<br />

gaat hat terrain<br />

bezetten. dat<br />

door tank« it<br />

varoverd.<br />

hebben de tankt de vijandelijke linies bereikt, en<br />

voordat er nog vijf minuten zijn verloopen, gaan<br />

zij tot den eigenlijken aanval over. Het gevecht<br />

duurt een uur. De monsters vuren op elkaar en<br />

probeeren alkander te omtingelen. Het zijn logge<br />

gevaarten en alleen de kanonnen en mitrailleurs<br />

bewegen zich tnal en gemakkelijk. De ttrijd is<br />

afgeloopen, wanneer een der partijen er in it ge-<br />

slaagd, zich een weg te banen door de andere.<br />

De scheidsrechters zwaaien met hun witte vlag-<br />

gen, en de lichte cavalerie (motorrijdertl), die op<br />

iedere drie man een mitrailleur meevoeren, ach-<br />

tervolgen den vluchtenden vijand, terwijl diens<br />

vliegmachines het terugtrekkende leger in een on-<br />

doordringbare wolk hullen.<br />

Een oorlog te land lijkt nu veel op een oorlog<br />

op zee. De loopgraven-oorlog van 1914-1918<br />

schijnt al weer verouderd te zijn. De tlag zelf<br />

wordt weer beslittend, maar het is een tlag van<br />

machines en het it zelft mogelijk, dat in de toe-<br />

komst de ttrijd zal plaatt vinden zonder menschen,<br />

wanneer men er maar eenmaal in it geslaagd de<br />

tankt draadloot te betturen.<br />

De geheel gemechaniseerde oorlog wordt met<br />

veel grooter snelheid gevoerd dan vroeger. Ge-<br />

durende pat gehouden manoauvret In verschillen-<br />

de landen it gebleken, dat een Jegerafdeeling hon-<br />

derdvijftig kilometer In acht uur iijdt kan afleggen,<br />

terwijl daarvoor een paar Jaar geleden nog min-<br />

stens twee en zeventig uur noodig warenl Een in-<br />

fanterie-d i visie verplaatst zich, wanneer zij ge-<br />

mechaniseerd is, tien keer sneller dan te voet.<br />

Déze medaille heeft ook een keerzijde, namelijk<br />

het feit, dat een dergelijke kolonne veel langer<br />

it dan vroeger. Terwijl eertijds een regiment op<br />

marsch ongeveer een kilometer „lang" was, heeft<br />

dit nu een lengte van bijna twintig kilometer. De<br />

stroom van reparatie-eenheden lijkt een rijdende<br />

fabriek, om maar niet te spreken van de munitie-<br />

voorraden, die tindt den wereldoorlog tweehon-<br />

derd keer grooter zijn geworden, en van de ben-<br />

zine-tankt, die iedere kolonne moet meevoeren.<br />

Bij manoeuvres,' waaraan door dertigduizend man<br />

werden deelgenomen, kwam men tot een ver-<br />

bruik van honderdduizend liter benzine per dagl<br />

De hoeveelheid benzine, die er noodig zal zijn<br />

om een grooten oorlog te voeren, it dan ook in<br />

waarheid bijna niet te berekenen.<br />

Zelft indien men aanneemt, dat de industrie zal<br />

kunnen voldoen aan de buitengewone eischen, die<br />

aan haar zullen worden gesteld, blijft er toch altijd<br />

nog de groote trefbaarheid van een zoo lange en<br />

gecompliceerde kolonne. Deze lengte vormt een<br />

enorme trefkant voor aanvallen uit de lucht, ter-<br />

wijl de bewegingen niet meer geheim zijn te<br />

houden. En indien de vijand er in slaagt de tankt<br />

of de reperatie-onderdeelen van de kolonne te<br />

treffen en buiten gevecht te stellen, dan is daar-<br />

door de geheele eenheid tot werkeloosheid ge-<br />

doemd.<br />

Uit de laatste manoeuvres, die in de verschil-<br />

lende landen zijn gehouden, schijnen de generale<br />

staven de conclusie te hebben getrokken, dat het<br />

luchtwapen veel beter gebruikt kan worden om<br />

de bewegingen van het vijandelijke leger na te<br />

gaan, en dit In wanorde te brengen, dan om er<br />

aanvallen mee te ondernemen op de burgerbe-<br />

volking. De tijd wordt niet veraf meer geacht, dat<br />

men door middel van radio-golven zulke reusach-<br />

tige zoeklichten zal kunnen construeeren, dat<br />

zelfs det nachtt iedere troepenbeweging tnel zal<br />

kunnen worden ontdekt door verkenningt-vlieg-<br />

tuigen.<br />

Uit het bovenstaande was reeds tindt geruimen<br />

tijd door den Franschen generalen staf een zeer<br />

belangrijke conclusie getrokken, namelijk dat alle<br />

voorbereidingen en bewegingen onder den grond<br />

gedaan dienen te worden. Daarvandaan, dat men<br />

de Maginot-linie aanlegde, met zijn ondergrond-<br />

sche kazernes, zijn treinen voor troepen- en mu-<br />

nitla-transport en zijn kanonnen, waarvan alleen<br />

de uiteinden der loopen boven den grond uitko-<br />

men. Het treffendst bewijs, dat een voornaam deel<br />

van een toekomstigen oorlog onder den grond ge-<br />

voerd zal worden, vindt men dan ook zeker in het<br />

feit, dat ook andere landen er toe zijn overge-<br />

gaan, waar dit mogelijk was, hun grensgebied door<br />

dergelijke „linies" te beschermenl<br />

De vaandelwacht volgt..


Eén en dertig dasen in een open boot op zee<br />

• een lading steenkool aan boord uitgezeild voor Bombay. De reis verliep<br />

aanvankelijk voorspoedig, maar toen het schip in den Indischen Oceaan was<br />

gekomen, ontdekte men den veertienden Februari brand aan boord. Alle<br />

pogingen om het vuur te blusschen bleken vruchteloos, en daarom besloot<br />

men ten leste — na zes dagen tegen het vuur te hebben gestreden — het<br />

schip te verlaten. Er werden drie booten gestreken; de beide eerste, onder<br />

bevel van den kapitein en den eersten stuurman, werden na betrekkelijk<br />

korten tijd door een schip opgepikt; de derde, onder commando van den<br />

tweeden stuurman Webster, moest een verschrikkelijke odyssee maken,<br />

eer er aan het lijden van de bemanning een einde kwam . . .<br />

Hoe het precies gekomen was, heeft nooit<br />

iemand kunnen zeggen, maar op een och-<br />

tend, nadat zij eenige dagen tevoren de<br />

Arracan hadden verlaten, kwant Webster tot de<br />

ontdekking, dat de beide andere sloepen nergens<br />

meer waren te bespeuren, en dat hij dus ge-<br />

heel alleen was met een ongeoefende en onte-<br />

vreden bemanning, en met veel te weinig mond-<br />

voorraad en water om het gestelde doel —<br />

de Maldive-eilanden of Cochin — te bereiken.<br />

Bovendien bezat hij geen instrumenten, en daar<br />

zijn kennis van de navigatie ook niet bijzonder<br />

groot was, was hij dus gedwongen op de sterren<br />

en de zon te varen. Maar desondanks scheen er<br />

toch geen enkele reden, waarom hij de Maldive-<br />

eilanden, — op 200 mijl afstand gelegen — niet<br />

zou hebben kunnen bereiken. Hij schijnt echter<br />

min of meer doelloos te hebben rondgedreven in<br />

de buurt van de vaarroute, in de hoop door een<br />

of ander schip te worden opgemerkt.<br />

Na korten tijd begon het gebrek aan mondkost<br />

en water echter reeds nijpend te worden, en mede<br />

ten gevolge van de ontzettende hitte werden de<br />

mannen — ze bevonden zich in totaal met hun<br />

vijven in de boot — opstandig. Als Webster echter<br />

niet zoo flink was opgetreden, zou er nog 'n heel<br />

wat afschuwelijker geschiedenis verteld moeten<br />

worden dan nu reeds het geval is — of zou er<br />

zelfs nooit meer iets te vertellen zijn geweest!<br />

Het blijkt, dat,de mannen herhaalde malen alle<br />

hoop hadden opgegeven, nog ooit gered te zullen<br />

worden, en dat het telkens Webster was, die hun<br />

weer moed wist in te spreken.<br />

Den negenden Maart — ze waren den twintig-<br />

sten Februari van de Arracan weggevaren — was<br />

er in Websters boot practisch geiproken geen<br />

eten of drinken meer, en de mannen waren letter-<br />

lijk buiten zichzelf van honger, dorst en hitte. Ze<br />

besloten toen tot een ware wanhoopsdaad, en<br />

terwijl Webster vóór in de sloep lag te slapen,<br />

lieten zij het lot beslissen, wie van hen zou wor-<br />

den gedood om als voedsel voor de anderen te<br />

dienen!<br />

Deze terugkeer tot kannibalisme is voldoende<br />

om den geestelijken staat aan te duiden, waarin de<br />

mannen zich toen reeds bevonden! Het lot trof 'n<br />

zekeren Homer, en reeds besloot men 't plan ten<br />

uitvoer te gaan brengen, toen Webster door het<br />

lawaai wakker werd en, ontdekkend wat er ging<br />

gebeuren, net op tijd in staat bleek in te grijpen<br />

en Horners leven te redden.<br />

Gek van teleurstelling, wachtten de verdwaasde<br />

mannen tot het donker werd, vastbesloten Webster<br />

nu zelf te dooden. Maar dien avond, terwijl hij<br />

hielp bij het besturen van de boot, merkte Horner<br />

wat zijn kameraden van plan waren. Hij waar-<br />

schuwde Webster, die er in slaagde zichzelf te<br />

verdedigen. Den volgenden dag ontstonden er<br />

echter wederom moeilijkheden, toen de mannen<br />

onverhoeds een aanval op hem deden en daarbij<br />

probeerden zijn revolver af te nemen, zonder twij-<br />

fel met de bedoeling hem te dooden.<br />

Na een korte, doch hevige worsteling lukte het<br />

den stuurman hen terug te drijven. Maar de rust<br />

duurde nauwelijks twee uur; de mannen waren<br />

nu woester dan ooit, en terwijl zij zich als wilde<br />

dieren gedroegen, ondernamen zij andermaal een<br />

poging om Horner te dooden. Webster diende met<br />

groote kalmte en standvastigheid tusschenbeiden<br />

te komen; hij trok zijn revolver en waarschuwde<br />

hen, dat hij den eersten den besten, die een hand<br />

naar Horner uitstak, zou neerschieten en over-<br />

boord gooien.<br />

Deze bedreiging had het gewenschte gevolg, en<br />

de nacht verliep verder rustig.<br />

Den volgenden dag begonnen de moeilijkheden<br />

echter opnieuw toen een der ongelukkigen een<br />

poging ondernam de boot te doen zinken, door<br />

den plug uit den bodem te rukken. Wederom had<br />

Webster drastische maatregelen te nemen om een<br />

ramp te voorkomen. Zijn taak was verre van ge-<br />

makkelijk, daar hij behalve Horner niemand had,<br />

die hem hielp tegen deze mannen, die met ieder<br />

uur verdwaasder schenen te worden ten gevolge<br />

van den honger en dorst, waaraan zij ten prooi<br />

waren, om niet eens te spreken van de brandende<br />

hitte, die den laatsten droppel vocht uit hun licha-<br />

men scheen te doen verdrogen.<br />

Alle voedsel en water waren opgebruikt en de<br />

bemanning scheen dan ook geen ander lot voor<br />

oogen te hebben dan door honger en dorst te<br />

moeten omkomen!<br />

Weinigen zouden in dergelijke omstandigheden<br />

zoo kalm zijn gebleven als Webster, want een<br />

paar dagen later trachtte dezelfde man wederom<br />

de boot te doen zinken, om vervolgens, toen hem<br />

dit belet werd, luide zijn voornemen te kennen te<br />

geven, Horner te zullen dooden.<br />

Hierdoor was Webster genoodzaakt nog for-<br />

scher op te treden. Hij trok zijn revolver en legde<br />

op den man aan, maar het schot miste zijn doel.<br />

Misschien was dit wel het beste wat er kon gebeu-<br />

ren. Indien de schepeling was doodgeschoten,<br />

zouden er misschien nog meer moeilijkheden zijn<br />

gerezen, maar nu vloog er, toen Webster opnieuw<br />

geladen had, juist een vogel over de sloep en in<br />

plaats, dat de man werd neergeschoten, werd het<br />

dier geraakt, zoodat het in de boot viel.<br />

Dit gelukkige voorval verlichtte de situatie<br />

eenlgszins, daar de vogel onmiddellijk aan stukken<br />

gescheurd en rauw verorberd werd. Zoo honge-<br />

rig waren de mannen, dat er letterlijk niets van<br />

het dier overbleef; zelfs de beentjes en veeren<br />

werden verslonden!<br />

Na deze gebeurtenis schenen de mannen wat<br />

gekalmeerd, en ze waren nu ook In staat om wat<br />

OP LEVEN EN DOOD<br />

EEN REEKS SPANNENDE AVON-<br />

TUREN, NAAR WAARHEID VERTELD<br />

schelpdieren los te maken, die zich aan den on-<br />

derkant van de boot hadden vastgezet, en die<br />

voor eenigen tijd hun honger konden stillen. Van<br />

dit oogenblik af deden zij niet meer zoo vaak een<br />

poging tot opstand, misschien omdat zij er te uit-<br />

geput voor waren, misschien ook omdat zij voel-<br />

den niet tegen Webster opgewassen te zijn.<br />

Lang duurde deze rustige toestand evenwel niet,<br />

want ofschoon Webster en Horner er In slaagden<br />

hun kalmte te bewaren« raakten de anderen na<br />

verloop van twee dagen in een toestand van waan-<br />

zin en begonnen onderling te vechten. Een hun-<br />

ner wist een kleine ijzeren handspaak te bemach-<br />

tigen en gaf er een ander 'n slag mede, zoodat de<br />

man bewusteloos op den bodem van de boot<br />

neerviel. Misschien dat dit de bedoeling van den<br />

aanvaller was, want er werd direct een kroes te-<br />

voorschijn gebracht, waarin zijn bloed werd opge-<br />

vangen om het op te drinken. Ze werden hierdoor<br />

echter nog woester en ze begonnen nu onderling<br />

te vechten tot zij van uitputting neervielen, om,<br />

zoodra zij weer eenlgszins op krachten waren ge-<br />

komen, opnieuw te beginnen.<br />

Intusschen moesten Webster en Horner de boot<br />

zoo goed mogelijk besturen, want van de in waar-<br />

heid bijna krankzinnig geworden mannen hadden<br />

zij geen enkele hulp te verwachten. Wat er ten<br />

slotte dan ook gebeurd zou zijn, valt moeilijk te<br />

gissen, maar gelukkig werd de sloep opgemerkt<br />

door kapitein Hardie van de City of Manchester,<br />

nadat zij één en dertig dagen op de open zee<br />

had rondgezwalkt!<br />

Toen ze werd ontdekt, bevond ze zich nog zes-<br />

honderd mijl van land, zoodat er werkelijk geen<br />

hoop meer was geweest als zij niet toevallig was<br />

opgemerkt!<br />

Webster en zijn metgezellen werden aan boord<br />

gehaald en ontvingen daar iedere zorg, die moge-<br />

lijk was. Kapitein Hardie had gelegenheid met de<br />

mannen te spreken, en van hen vernam hij, dat<br />

het inderdaad aan Webster te danken was, dat<br />

zij er het leven hadden afgebracht. Ze waren<br />

hem, nu zij gered waren, vooral dankbaar voor de<br />

wijze, waarop hij steeds met hen had gesproken,<br />

wanneer zij maar even in een stemming waren<br />

geweest om naar hem te luisteren.<br />

Wat de mannen betreft, die hij had gered, ver-<br />

klaarde kapitein Hardie, dat zij er nauwelijks meer<br />

als menschen uitzagen, maar hun toestand wordt<br />

misschien het beste beschreven door de woorden<br />

van den scheepsdokter:<br />

,,Ze verkeerden In een zeer uitgeputten toe-<br />

stand en ze konden niet op 'hun beenen staan.<br />

Hun oogen puilden uit de kassen en ze leken<br />

meer op geraamten dan op menschen. Hun licha-<br />

men waren met zweren overdekt, en ze leverden<br />

het meest beklagenswaardige schouwspel op, dat<br />

Ik ooit heb gezien. Toen ze aan boord waren ge-<br />

bracht, riepen ze niet anders dan „Water! Waterl".<br />

ledere man dronk gemiddeld In de eerste zes uur,<br />

dal zij aan boord waren, twee liter water!"<br />

Toen deze bijna ongeloofelljke geschiedenis be-<br />

kend werd, deed het Ministerie van Handel een<br />

officieel onderzoek instellen en na korten tijd ver-<br />

leende koningin Victoria de Albert-medaille aan<br />

Webster, die door zijn moedig optreden het leven<br />

van zijn metgezellen had geredl<br />

diiPlil<br />

■***»■»-<br />

. 0»U»4lfe3<br />

F r<br />

*;"•<br />

A<br />

"H<br />

*%'<br />

IL^rf<br />

w<br />

**<br />

***&*


■<br />

YJ*<br />

1939<br />

5 CENT 5<br />

Z.K.H. Prins Bernhard<br />

met de beide Prin-<br />

sesjes, naar een foto,<br />

door H.M. de Koningin<br />

gemaakt.<br />

1 in September zal<br />

Prinses Irene te Am-<br />

sterdam worden ge-<br />

doopt in de Nieuwe<br />

Kerk. — Wij geven hier<br />

de fraaie zilveren doop-<br />

vont weer, die bij deze<br />

plechtigheid gebruikt<br />

zal worden.<br />

2. H. Ms. Flottlelje-<br />

leider „Tromp" verlaat<br />

onder enorme belang-<br />

stelling de haven van<br />

Nleuwediep voor zijn<br />

reis naar Nederlandsch<br />

Indlé.<br />

3- Ter herdenking van<br />

het 100-jarig bestaan<br />

der Nederlandsche<br />

Spoorwegen zullen er<br />

met ingang van 1 Sep-<br />

tember bijzondere post-<br />

zegels worden uitge-<br />

geven, in de Irankeer-<br />

waarden van 5 en ^'/j<br />

cent. Die van 5 cent<br />

stelt de oudste, die van<br />

W/i een moderne lo-<br />

comotief voor.<br />

■■mt ■—.. «"'■'<br />

ASSÏ,<br />

,<br />

UIT DE WERELD VAN DE SPORT<br />

1. Op 't sportprogramma, dat Zondag l.l. op de Veka-baan te Amsterdam werd afgewerkt, stond ook<br />

'n nummer rolschaatsjöring, 'n nieuwe sport, die voor het eerst In ons land werd gedemonstreerd.<br />

2. Nederland aan slag in den honkbalwedstrijd Nederland-België, die te Amsterdam plaatj vond<br />

en die door ons land met 9 — 0 werd gewonnen.<br />

3. Tin! Burggraaf Is er in geslaagd 't Nederlandsche record 800 meter borst-<br />

crawl te verbeteren en van 12 minuten 47.9 seconden te brengen op<br />

12 minuten 29.2 seconden. - De heer P. H. J. Dogger, secretaris van de<br />

technische commissie van den K.N.Z.B., feliciteert de nieuwe recordhoudster<br />

met haar succes.<br />

4-6. Van de dames-athletlekwedstrijden om den Jullana-beker, op de Sintel-<br />

baan te Amsterdam gehouden. - 4. Tijdens de tachtig meter horden, ge-<br />

wonnen door mejuffrouw A. Doorgeest, tweede van links. 5. Mejuffrouw<br />

G. Slisser, van Sagitta, die het nummer speerwerpen won. 6. De finish van<br />

de honderd meter, gewonnen door Fanny Koen.<br />

|H a


Op een avond heeft er in Nerv Y .; .t-n autobotsing plaats. De toegesnelde<br />

agenten zien naast den wagen een J.-odc liggen. De conclusie lijkt duidelijk: de<br />

man moet na de botsing uit den auto geslingerd zijn. Een der omstanders herkent<br />

den doode, en wijst de agenten er op. dat het hier geen ongeval, doch een<br />

moord betreft. Wanneer men hem nadere bijzonderheden wil vragen, blijkt hij echtei<br />

ongemerkt verdwenen. In den auto vindt men nu een kaartje, waarop de kop van<br />

een gier geteekend staat. Een der agenten heeft in den verdwenen man Pudge<br />

Rogers herkend, en men vereenzelvigt hem nu met ..De Gier", een massa-moor-<br />

denaar. Pudge Rogers begeeft zich naar de woning van den om het leven ge-<br />

komen Ayres. maar het blijkt, dat men hem is vóór geweest. De safe is open-<br />

gebroken! Als de politie verschijnt, neemt hij de vlucht en ontkomt in een taxi.<br />

De lezer maakt nu kennis met majoor Damion Havik, een — in de oogen der<br />

politie — sinistere figuur, die dezelfde blijkt te zijn als Pudge Rogers. Havik is<br />

het slachtoffer van een zeer intelligenten misdadiger, die door allerlei manipulaties<br />

den schijn wekt. dat Havik degeen is. die de reeks opzienbare moorden van den<br />

laatsten tijd op zijn geweten heeft.<br />

Den volgenden morgen verijdelt Havik een poging om inspecteur Booker in<br />

zijn, Haviks, huis den dood te doen vinden door den beet van een gifslang.<br />

Havik krijgt bezoek van een actrice. Evelyn Dwan. wier mededeelingen. In<br />

verband met het gebeurde, ernstige verdenking doen rijzen tegen haar stiefvader.<br />

Walter Ware, die een halfbroer was van Williard Ayres en zijn eenige erf-<br />

genaam. Hij zou Ayres door den Gier tegen een geldelijke vergoeding hebben<br />

doen vermoorden.<br />

Met zijn as^ijitent in zijn auto op weg naar de actrice, overkomt Havik eenige<br />

dagen later een verkeersongeval. Het blijkt, dat ook dit het werk van den Gier is;<br />

de stuurinnchting van Haviks auto is n.1. opzettelijk defect gemaakt. Zoowel hij<br />

als zi|n assistent worden echter als door een wonder gespaard.<br />

Booker laat Havik op allerlei manieren controleeren en bewaken, doch Havik<br />

eischl. dat de politie deze maatregelen achterwege laat. Hij wil den ..Gier<br />

gelegenheid geven in zijn nabijheid te komen om een denkbeeld te krijgen wie hij is<br />

en wie er tot zijn bende hooren.<br />

Dfnzelfden dag wordt Havik door helpers van den Gier ontvoerd en voor<br />

;i)ii misdadicicn tegenstander geleid. De Gier laat hem de keus: óf lid worden<br />

van nin organisatie óf een afschuwelijken dood sterven in een luchtdicht afge-<br />

•doten glazen klok, waarin hij zal moeten stikken of die hij zal kunnen stukslaan<br />

om verslonden te worden door de haaien, die om hem heen zwemmen in een<br />

reusachtig aqu.irmm<br />

Havik Z'et echter kans te ontsnappen ondanks bijna onoverkomelijk lijkende<br />

bezwaren en heinkl na lang zwerven weer Zl)n huis<br />

Den \ olaend.-ii avond wordt er op hem geschoten, terwijl hij zit te lezen.<br />

Znn bediende roept de hulp in van inspecteur Gnnnell. die juist de ronde<br />

doet in deze '.i. il k.<br />

TT vt'! schot is Mini (k-n ovcrkHiit van


OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND<br />

16 AUGUSTUS<br />

OP LOS SING<br />

KRUISWOO RDR AAD SEL<br />

B<br />

L F<br />

IC A e<br />

1<br />

6 L K A P € Q<br />

Ml l L A 1 K| f 1 €<br />

B € 0 1 1 M 0 Til € S 9<br />

2 € M I- r 1^ A T<br />

I £ ■ & P o pHi<br />

W A «■ M ■ « A T<br />

6 € II« 1 B || N ■<br />

E L<br />

D | | h U € 1<br />

E||6<br />

Q € 6 e L 6 P E € P<br />

1? T € L<br />

OPLOSSINC<br />

RUITEN-<br />

RAADSEL<br />

OPLOSSING<br />

GETALLENRAADSEL<br />

J<br />

i<br />

L V € H<br />

A A < M D<br />

k<br />

V { 17 A A ^<br />

J 44 A N<br />

J V I B<br />

fi<br />

M A<br />

A 0<br />

V N k<br />

D nÄ<br />

H A A<br />

1 v e e<br />

S V f e<br />

V c<br />

^ 1 A<br />

^ L €<br />

M A<br />

D e<br />

e e<br />

L e<br />

e t<br />

N D<br />

A o to<br />

L M<br />

w<br />

L Mf<br />

C<br />

r<br />

P^<br />

R<br />

e<br />

OPLOSSING<br />

N-FILMPUZZLE<br />

Chanson<br />

haasten<br />

■fwijkcii<br />

riil'Ct»"!!<br />

lunchen<br />

effenen<br />

stennneii<br />

lomllijn<br />

ankeren<br />

uit eten<br />

glanzen<br />

naasten<br />

tafelen<br />

opmaken<br />

naslaan<br />

CU A lil»<br />

l.AnülToN<br />

OPLOSSING TEEKENINGENRAADSEL<br />

ader<br />

rneliien<br />

karkas<br />

pa.slel<br />

re^en<br />

Borltontaali<br />

1. muzieUtn.itrument<br />

4. bedwang<br />

7. voorzetsel<br />

8. öetlj<br />

10. voertuig<br />

11. onder anderen Ufkor<br />

tin«)<br />

12 coarantenjongen<br />

KRUISWOORDRAADSEL<br />

Van links boven naar rechts onder:<br />

1. hemellichaam<br />

\i. ranglelwoord<br />

16. schriftetijk bewijs<br />

17. tweeklank<br />

18. meisjesnaam<br />

19. achting<br />

21. muziekterro (afkor-<br />

ting)<br />

22. bergplaats<br />

23. houten val<br />

2. iamilielid<br />

3. deel van een ontkenning (Fransch)<br />

4 gemeente in Utrecht<br />

5. plechtige afkondiging<br />

8. zinnebeeld van roem<br />

9. gereedschap<br />

10. kom<br />

11. uitroep<br />

12. jongensnaam<br />

INVULRAADSEL<br />

25. afkorting op recepten<br />

27. bier<br />

29. door etsen verkregen<br />

plaat<br />

30. boom<br />

32. ontkenning<br />

34. deel van een ontken-<br />

ning |Kranich)<br />

35. slim<br />

Van links onder naar rechts boven:<br />

6. getij<br />

7. jongensnaam (afkorting)<br />

8. onderdeeltje van een viool<br />

9. een'betreden en gangbare weg<br />

10. hijschwerktuig<br />

13. peulvrucht<br />

14. per order (afkorting)<br />

15. meisjesnaam<br />

37. bijwoord<br />

38. en dergelijke (afkor-<br />

ting)<br />

40. schaal van een vrucht<br />

42. deel van een vinger<br />

44. oudste (afkorting)<br />

46. gevangenis<br />

47. gemeente in de pro-<br />

vincie Gelderland<br />

48. familielid<br />

49. afkorting van een titel<br />

50. bijwoora<br />

51. deel van een schip<br />

53. meisjesnaam<br />

54. heldendicht<br />

55. moeilijk samen te<br />

drukken<br />

VarUéMli<br />

1. veter<br />

2. schrijfgerei<br />

3. muzicknoot<br />

4. uitroep<br />

5. ellende<br />

6. rhythmische beweging<br />

der voeten<br />

9. kuip, waarin men zich<br />

baadt<br />

10. vlaktemaat<br />

14. vochtig<br />

15. telwoord<br />

18. visch<br />

20. knaagdier<br />

22. bevrachten<br />

24. bestelling<br />

26. bloem<br />

28. ieder<br />

29, telwoord<br />

31, plechtige bevestiging<br />

33. als 31 verticaal<br />

35. plaats in Gelderland<br />

36. gulden (afkoriing)<br />

38. eind<br />

39. kleine gemeente<br />

41. ijzerhoudende grond<br />

43. bewoner van Ierland<br />

44. boom<br />

45. buitenste omtrek<br />

50. muzieknoot<br />

52. uitroep<br />

16. uitsteeksel aan den kop van dieren<br />

17. houten vat<br />

Horizontaal:<br />

1. schrift, waarin geen klank, maar be-<br />

gripsleekens worden gebruikt.<br />

Verticaal:<br />

1. inkomend landverhuizer<br />

2. nitwüking<br />

3. roeier van een gondel<br />

4. min of meer ondergeschikt helper<br />

5. heerschappü voeren<br />

(5. tentoonstelling<br />

Te gebruiken letters: a, a, a, c, d, d,<br />

e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, g, g, g, h, h.<br />

i, i, i, i, i i, i, i, i, 1, m, m, m, n, n, n, n,<br />

o, o, o, p, pi r, r, r, r, r, s, s, s, s, »,<br />

t, t, t, t, t, x.<br />

VAK-LOGOGRYPHE<br />

1<br />

2 3<br />

^5678<br />

9 10 11 12 13 14<br />

15 16 17 18 19 20 21<br />

22 23 24 25 26 27 28 29<br />

30 31 32 33 34 35 36 37 38<br />

11, 24. 33, 19, 1, 14, 16, 13, 28 = een visch<br />

6, 12, 14, 13, 22, 26, 27, 5 waarborg<br />

35, 25, 4, 1, 23, 30, 10 - den zegen geven<br />

32, 37, 34, 14, 17, 31, 2, 38 = toekennen van een prijs<br />

8, 18, 21, 14, 20, 12, 3 - beurtschippcr<br />

32, 7, 15, 9 -- verzoek<br />

36, 38, 29, 17, 7, 10 = insteken<br />

Door juiste invulling der letters in de daarvoor<br />

bestemde vakjes krijgt men van 1 tot 38 een bekend<br />

gezegde.<br />

KAMRAADSEL<br />

w -<br />

WOORDZOEKEN<br />

ïpr^rfy 4<br />

1 f D i l ir ^<br />

Neem uit elk van onderstaande zinnen één woord.<br />

Plaats deze achter elkaar, dan vormen zij een be-<br />

kend gezegde.<br />

1. Wanneer men in een bosch wandelt, stoot men<br />

wel eens onverwachts op een vossen- of konij-<br />

nenhol.<br />

Het hol van een konijn ziet er echter anders uit<br />

dan dat van een vos.<br />

Wanneer men een vos of een konijn onver-<br />

wachts uit het oog verliest, kan hel wel eens<br />

zijn, dat er een hol dicht in de buurt is.<br />

Zij die met de gewoonten van deze dieren ver-<br />

trouwd zijn, gaan er dan wel eens naar zoeken.<br />

Maar de leek kan zijn tijd werkelijk wel beter<br />

besteden.<br />

Hoogstens zou een plukje haren aan een struik<br />

hem den weg naar het hol kunnen aantoonen.<br />

Maar die kans is natuurlijk zeer gering.<br />

8. Het zal dan ook niet vaak voorkomen.<br />

9. Het zijn daarom gewoonlijk jagers en dergelijken<br />

die in zoo'n geval een hol weten te vinden.<br />

10. In sommige streken is de grond dikwijls geheel<br />

door konijnen- of vossenholen ondermijnd.<br />

ONZE FILMPUZZLE - ZIGZAG RAADSEL<br />

n<br />

'A. groehte<br />

1<br />

4. dralen<br />

5. heeslergewas<br />

2<br />

1<br />

ti. een juiste voorstelling van iets hebben<br />

7. de lucht in een vertrek door den<br />

3<br />

tocht ververschen.<br />

4<br />

^<br />

De letters in de met sterren versierde<br />

vakjes vormen, van boven naar onder<br />

5<br />

• gelezen, den naam van een filmster.<br />

Wij stellen een hoofdprüs van ƒ 2.5(1<br />

6<br />

en tien filmfoto's beschikbaar om te verdeden<br />

onder de goede oplossers. Ant-<br />

7<br />

woorden in Ie zenden vóór 6 Sept. aan<br />

Dr. Puzzelaar, Noordeinde 8, Leiden. Op<br />

De letters, goed ingevuld, (in elk vakje<br />

enveloppe of briefkaart a.u.b. duidelijk<br />

één letter) vormen woorden in horizon- vermelden: Filmpuzzle 6 Sept.<br />

tale richting van de volgende beteekenis: Deze puzzle kan tegelijk met de andere<br />

1. rusten<br />

ingezonden worden, doch liefst op een<br />

2. op één punt küken<br />

apart velletje papier.<br />

DE PRIJSWINNAARS<br />

De hoofdprijzen konden deze week worden toe-<br />

gekend aan:<br />

mevrouw A. C. de Beus, 's-Gravenhage;<br />

mevrouw M. Hagels-Kollen, Enschede;<br />

mejuffrouw W. Schulz, Utrecht;<br />

den heer A. Paraps, Brussel;<br />

den heer Baumann, IJmuiden.<br />

De troostprijzen werden verworven door:<br />

mevrouw D. Morel, 's-Gravenhage;<br />

mevrouw Mutsaers, Ulrechl;<br />

mejuHrouw M. Rooymans, Budel;<br />

mejuffrouw v. Dongen, Schiedam;<br />

mejuffrouw L. Veendljk, Amsterdam;<br />

mejuffrouw J. Rombout, Zwijndrecht;<br />

den heer J. J. Groenesteyn, 's-Gravenhage;<br />

den heer D. Vis, Sommelsdijk;<br />

den heer W. v. Gog, Rotterdam;<br />

don heer J. v. Vugt, Rotterdam;<br />

den heer v.d. Pais, 's-Gravenhage;<br />

den heer M. J. J. Remé, Venlo;<br />

den heer L. C. Jansen, Zutphen;<br />

den heer T. de Weger, Scheveningen;<br />

den heer R. Tinga, Rotterdam;<br />

den heer E. Stenz, Ginneken;<br />

den heer G. H, M. Binibergen, Maastricht;<br />

den heer A. Spoormakers, Eindhoven;<br />

den heer C. J. Kessen, Amsterdam;<br />

den heer H. A. de Roos, Amsterdam.<br />

Den hoofdprijs van de filmpuzzle verwierf:<br />

de heer A. Bles, Princenhage.<br />

De troostprijzen vielen ten deel aan:<br />

mejuffrouw V. Buurman, Z.O. Beemster;<br />

mejuffrouw T. Wilke, Deventer;<br />

mejuffrouw B. Kraak, Rotterdam;<br />

den heer B. A. de Leijster, 's-Gravenhage;<br />

den heer G. Bouwhuls, Zutphen;<br />

den heer T. J. M. Ruften, 's-Gravenhage;<br />

den heer M. Swemmelaar, Rotterdam;<br />

den heer H Raspe, Groningen;<br />

den heer J. v. d. Engel, Rotterdam;<br />

den heer M. Versprille, Oegstgeest.<br />

ONZE PRIJZEN.<br />

Voor goede oplossingen van iedere<br />

puzzle, rebus, probleem, enzoovoort,<br />

stellen wij een prijs van ƒ 2.50 be-<br />

nevens vier troostprijzen beschik-<br />

baar, In totaal dus deze week<br />

5 prijzen van ƒ 2.50 elk en<br />

20 troostprijzen.<br />

DE OPLOSSINGEN<br />

op de in dit nummer voorkomende<br />

puzzles, enzoovoort, gelieve men<br />

vóór 6 Sept. in te zenden aan Dr.<br />

Puzzelaar, Noordeinde 8, Leiden.<br />

Op enveloppe of briefkaart vermelde<br />

men duidelijk:<br />

Oplossingen Zoek en Vind 6 Sept.


#7i<br />

Blacaman, de bekende fakir.<br />

REGIE: GEORGE MARSHALL<br />

UNIVERSAL-FILM<br />

Larson E. Whlpsnade W. C. Fields<br />

De groote Edgar Edgar Bergen<br />

Charlie McCarthy ... Charlie McCarthy<br />

Mortimer Snerd Mortimer Snerd<br />

Vickie Whlpsnade .. Constance Moore<br />

Mevrouw Bel-Goodie Mary Forbes<br />

Mr. Bel-Goodie Thurston Hall<br />

Prinses Baba Prinses Baba<br />

Phlneas Whlpsnade John Arledge<br />

De butler Charles Coleman<br />

Corbett Edward Brophy<br />

Burr Arthur Hohl<br />

Blacaman Blacaman<br />

Larson E. Whlpsnade is eigenaar van een circus,<br />

dat door woedende schuldeischers van de eene<br />

plaats naar de andere verjaagd wordt. Bovendien taat<br />

de verstandhouding tusschen de artisten en hun zon-<br />

derlingen patroon veel te wenschen over. Het is<br />

vooral Charlie McCarthy, de pop van den buik-<br />

spreker Bergen, die onafgebroken allerlei stekelige<br />

opmerkingen aan het adres van Whipsnade's to-<br />

maatrooden neus richt en die op zijn beurt door den<br />

woedenden Larson keer op keer gesard wordt.<br />

Bergen, die tevergeefs op zijn salaris wacht, be-<br />

sluit met Charlie McCarthy en zijn tweede pop, het<br />

Edgar Bergen met<br />

Charlie McCarthy en<br />

Mortimer Snerd.<br />

i<br />

t P<br />

\ { ê^<br />

wm<br />

m ..<br />

■ I '. ■ U.VA;'.<br />

-v<br />

■<br />

W. C. Field« en Mary Forbes.<br />

-lip,, ^1»;<br />

boertje Mortimer Snerd, ontslag te<br />

nemen. Dit voornemen wordt echter<br />

niet uitgevoerd, omdat Vickie,Whip-<br />

snade's lieftallige dochter, arriveert.<br />

Haar schoonheid maakt op Bergen<br />

diepen indruk. Het meisje merkt a'<br />

ras, dat haar zoogenaamd luchthar-<br />

tige, zonderlinge vader gebukt gaat<br />

onder financieele zorgen. Zij vindt<br />

Bergen hèèl erg aardig, doch om<br />

haar vader in zijn financieele moei-<br />

lijkheden te helpen is zij vriendelijk<br />

tegen den rijken Roger Bel-Goodie,<br />

'n leeghoofdig jongmensch, die met<br />

haar wil trouwen. Bergen, die zijn<br />

liefde op wreede wijze ziet verstoord, bevindt zich met Charlie en Mortimer<br />

in den circusballon als Whlpsnade nadert en de kabels kapt. Grunzend van ge-<br />

noegen ziet de circuseigenaar zijn aartsvijanden verdwijnen. Hij denkt hen<br />

voorgoed kwijt te zijn, maar Bergen springt, Charlie in z.jn armen gekneld, met<br />

behulp van een parachute naar beneden en belandt op den auto van Vick e<br />

die op weg is naar haar bruiloft. Mortimer, die het In den ballon erg leuk<br />

vindt. Is achtergebleven, maar de drie personen in<br />

den door de parachute onhandelbaren wagen ver-<br />

oorzaken een aanrijding en worden achter slot en<br />

grendel gezet. Inmiddels wacht Roger Bel-Goodie op<br />

zijn bruid ten huize van zijn angstwekkend snobis-<br />

tische ouders . . . Dan komt Whlpsnade in vol ornaat<br />

binnenwandelen en zijn onbeholpen manier van<br />

doen veroorzaakt een paniek onder de aristocrati-<br />

sche gasten. Hij gaat echter onverstoorbaar verder<br />

met het vertellen van idiote jachtverhalen en men<br />

staat op het punt hem de deur uit te gooien als<br />

Vickie, eindelijk vrijgelaten, binnentreedt. Bemerkend<br />

hoe haar vader bejegend wordt, weigert zij met den<br />

hooghartigen Roger te trouwen en vertrekt met haar<br />

vader In een Romeinsche» zegekar, waarvoor twee<br />

vurige paarden gespannen zijn. Onderweg passeeren<br />

zij Bergen en McCarthy, die treurend op een fiets<br />

zitten. Maar na eenigen tijd constateert Mortimer<br />

Snerd, die nog steeds in zijn luchtballon zit, door<br />

een verrekijker, dat de geliefden elkaar voorgoed<br />

gevonden hebben . . .<br />

W. C. Fieldt, James<br />

Bush en Connie Moore.<br />

v<br />

ï;t<br />

«t^<br />

W. C. Fields en ïijn poppen-evenbeeld


WEEKMENU.<br />

Maandag: Groentesoep; aard-<br />

appelen en princesseboonen;<br />

vruchtengmwel.<br />

Dinsdag: Koud vleesch, aardappelen<br />

en tutti-frutti; vanillevla met<br />

bitterkoekjes.<br />

Woensdag: Gepaneerde kaasplakken,<br />

aardappelen en bloemkool;<br />

bananenvla.<br />

Donderdag: R\jst met garnalen en gebak-<br />

ken lomaten; vruchtensla,<br />

Vrijdag: Rloemkonlsoep; schotel vah<br />

witte beunen met Andalou-<br />

sesatis.<br />

Zaterdag: Aardappelcroquetjes, run~<br />

derlapjes, en snljboonen.<br />

Zondag: Nierbroodjes; kalfsbiefstuk,<br />

aardappelen en doperwtjes;<br />

fruit.<br />

RECEPTEN UIT <strong>HET</strong> WEEKMENU<br />

Hoeveelheden voor 4 personen.<br />

Bananenvla.<br />

Benoodigd: 4—C mooie, gave bananen, 1<br />

citroen, 1 fl. bessensap, H H. frnmbozensap,<br />

basferd suiker, pl.m. 75 gr. aardappelmeel.<br />

Bereiding: De bananen schillen, aan plak-<br />

jes snijden en de plakjes besprenkelen met<br />

citroensap en er wat suiker over strooien.<br />

De bessensap en het frambozensap ver-<br />

dunnen met een gelijke hoeveelheid water<br />

en aan de kook brengen. Een stukje citroen-<br />

schil er in aftrekken. Het sap binden met ann-<br />

gemengd aardappelmeel en de massa op<br />

smaak ufmaken met suiker. De vla afltoelen<br />

en de plakjes banaan er aan toevoegen.<br />

Schotel van witte boonen met<br />

Andalouse-saus.<br />

Benoodigd: 8 tomaten, 400 gram witte<br />

boonen, mayonnaise van 2 eidooiers, wat<br />

peterselie, azijn, olie, peper, zout, 1 blikje<br />

tomatenpurde.<br />

Bereiding: Schil de tomaten, halveer ze<br />

en hol ze voorzichtig uit met een lepeltje<br />

of met den rugkant van een aardappel-<br />

mesje.<br />

Kook de geweekte witte boonen gaar in<br />

het weekwater met zout. Giet ze af en laat<br />

ze bekoelen. Marineer de boonen gedurende<br />

ongeveer een half uur in olie, azyn, peper<br />

en zout.<br />

Voor de Andalouse-saus,<br />

maakt men op de gewone wij-<br />

ze mayonnaise en roert hier<br />

door zooveel tomatenpur^e tot<br />

de mayonnaise er goed naar<br />

smaakt en mooi van kleur is.<br />

Vul de tomatenbakjes met<br />

witte boonen en bedek ze<br />

met de Andalouse-saus. Leg<br />

in het midden van<br />

leder bakje een groen<br />

blaadje peterselie. Schik<br />

de tomaten op de eene<br />

helft van den schotel en<br />

leg op de andere helft<br />

de witte boonen. Strooi<br />

over de boonen wat fijn-<br />

gehakte peter-<br />

selie. Presen-<br />

teer de rest<br />

van de boonen<br />

en de Andalou-<br />

se-saus er<br />

apart by.<br />

Aardappel-<br />

croquetjes.<br />

Benoodigd:<br />

750 gr. koude<br />

aardappelen, 50<br />

gr. boter, 3 eieren, noot-<br />

muskaat, zout, paneer-<br />

meel.<br />

Bereiding: De aardap-<br />

pelen fljnmaken (door<br />

een puréeknljper) en tot<br />

een goed samenhangen-<br />

de massa maken met ge-<br />

smolten boter, 2 el-<br />

dooiers, zout, nootmus-<br />

kaat en stijf geklopt ei-<br />

wit (eiwit pas op het<br />

laatst erdoor mengen).<br />

Van dit mengsel kleine<br />

balletjes vormen; deze<br />

door ei en paneermeel<br />

halen en in heet frituur-<br />

vet bruin bakken. De<br />

aardappelcroquetjes<br />

even laten uitlekken op<br />

grauw papier en ze<br />

daarna opdoen op een<br />

verwarmden schotel<br />

(omdat ze anders fe<br />

snel afkoelen).<br />

18 -<br />

RACTISCÖ m FIATTEUS<br />

. 1904. Jas-schort van Ji|n gfstr«pt zefir met<br />

twee flinke opjeatlkte zakken. Op het lljfle<br />

twee loozc zakjes.<br />

Benoodigd: 3.15 M. van 0.80 M. breedte.<br />

1905. Schortjapon van geruit katoen met<br />

Barncerlng van effen katoen In een afstekende<br />

kleur, waarvan ook de zakjes zijn gemaakt.<br />

Ceintuur van donker lakleer.<br />

Benoodigd: 3 M. van 0.80 M. breedte.<br />

Van deze modellen zijn bij de .administratie van dit blad geknipte patrone<br />

krljgbaar tegen den prijs van ƒ0.60 per.stuk.<br />

GEMENGD NIEUWS<br />

LANDEN ZOEKEN NIEUWE NAMEN<br />

D<br />

e toename van het internationale verkeer heetl tol ^et zonder-<br />

linge gevolg geleid, dat verscheidene oude '""den ontevreden<br />

zijn geworden -net den naam, waaronder xj aan andere landen<br />

bekend inn. Vaderlandsliefde heeft hen er toe gebracht een nieuwen naam<br />

voor hun land te xoeken, een die beter hun grootheid of oorsprong lot<br />

"loo'Z'we^dafSiam ^-Tverandert in Thai. hetgeen beteekenl<br />

lind der" Vr!jheid'-. Rnland heel Suomi, het land der Meeren. Japan<br />

wenschlViJn eigen naam Nippon Ie veranderen in Dai Ntppon, Groot<br />

^^"oor^olVtr tampan .anden is dikwijls xeer interessant Espana<br />

(Spanje) is aïgeleid van Hesperia, hel Land van het ^esUn de naam dien<br />

Grl'ksche dichters eens aan Italië hebben gegeven. Holland beteekenl let-<br />

SS hol" (laaggelegen) land; Zwitserland werd oorspronkelijk door de<br />

Romeinen Sylvatlca het Land der Wouden, genoemd. Buenos Atres. Goede<br />

Lucht en Argentina, Land van Zilver, zijn de poeltsche namen, d.e de<br />

eerste Spaansche pioniers hebben bedacht.<br />

HOE KLINKT UW STEM?<br />

len is op hel oogenblik algemeen van meening. dal men uit<br />

iemands slem eerder lijn karakter kan afleiden dan uit x.jn<br />

M gezicht Men heeft reeds met bekende personen proeven genomen,<br />

die wonderwel schenen Ie kloppen. Wanneer men nog meer experimenten<br />

heeft uitgewerkt en de uitkomsten vergeleken xal het m de toekomst<br />

wellicht moelijk xijn alleen uil iemands slem xijn karakter te bepalen.<br />

MODE-KONINGINNEN<br />

Het is niet zoo algemeen bekend, dal verscheidene mode-snufjes<br />

afkomstig xijn van xwakke of misvormde koningen en andere<br />

belangrij-ke personen uit vroeger eeuwen. Hooge hakken xouden<br />

biivoorbeeld nooit 'populair xijn geworden indien ,een ^"^ ^^^<br />

Lodewijk XVI, zichzelf niel veel Ie klein had ^«* d °"' £de Moësie"<br />

Anna kort en dik was, kwamen de hooge kapsels m de mode. J 65 ! 6 '<br />

hebben -ar weinig met schoonheid te doen, maar He-ietle Mana, de<br />

gemalin van Charles 1, had een vlekje op haar geztchl, dal z.) bedekte me<br />

ee ukie zwart pleister - iels wal direct door alle dames van het ho<br />

werd nagevolgd, ohchoon die gèèn zwarte vlekjes op h^l" A «n<br />

Soms werd een afschuwelijke mode uit de wereld 9 ehol P e . n . d °° r en""<br />

of ander berucht persoon. Gedurende de regeering van James I hadden de<br />

moff^en'^gen'van bont. die reeds sinds E^abelhpopua,r waren g.<br />

weest. enorme afmetingen aangenomen. Maar een zekere Mrs. Turner wera<br />

Ier dood veroordeeld terwijl zij deze enorme monstruos.te.ten in ^l 8"!<br />

j ,-^k»«r Tnke die hel vonnis over haar uitsprak, xeide Ie hopen.<br />

Ä ^ latT: x^'iin^ie 6 « droegl Van dit oogenblik af verdwene.<br />

de gele .moffen en kragen.<br />

EEN INGEWIKKELD GEVAL.<br />

Meteoren kunnen soms heel wat moeilijkheden veroorxaken.<br />

Toen er eenigen lijd geleden een viel op een veld in de<br />

Vereenigde Stalen, vroeg de boer. op wiens land hij terechl-<br />

gekomen was. aan nieuwsgierigen een bepaald bedrag P^ hoo ' d om h< J<br />

Lm»llirhaam Ie xien Maar toen verscheen de eigenaar van hel land, van<br />

wlen ÏeboTr het had gehuurd, en eischle al hel ontvangen geld op. daar<br />

hij de minerale rechten van hel land bexall<br />

Ze waren he» nog steeds niet eens geworden, toen er reeds een ambte-<br />

naar van de douane arriveerde, die den meteoor in beslag nam, daar he<br />

vofgens hem onbewerkt, ruw ijzer was. dal in hel land gekomen was zonder<br />

dal er invoerrechten voor waren betaald.<br />

OM EN OM<br />

an zwaarder dan meisjes,<br />

To; hun elfde jaar zijn jongens grooter er<br />

maar lusschen hun elfde en veertiende jaar zijn de rollen om (<br />

• gekeerd. Na hun veertiende jaar wir<br />

innen de jongens hel weer.<br />

Gedurende de laatste honderd jaar heelt de Nia 9 ar ( a : wa * erV "' 1 l i a C a h k<br />

zelf ruim honderd meter achterwaarts verplaatst. De «.«aak<br />

is dal hèl water, dal over de rotsen valt, deze afslijpl. De<br />

slijtage bedraagt gemiddeld ruim een meter per jaar.<br />

Te Belgrado heeft een „kind", dat in de wieg ligt ^ slechts mei melk<br />

wordt gevoed, zijn veertigsten verjaardag bereikt. Toen hij gebo en werd.<br />

was hij volkomen normaal, doch een paar maanden later v.el hi, uil de wieg,<br />

Tn hierdoor werd zoowel zijn lichamelijke als geestelijke groei Qestu t H<br />

fs nu nog geen meter groot, terwijl hij in het geheel me» praten, en slechts<br />

zeer slecht hooren kan.<br />

Een museum te New York kan bogen op hel bezit van het grootste ei.<br />

Hei weTd OP Madagascar gevonden, en is afkomstig van een uitgestorven<br />

vogel den apiomis. Hel ei zou veertien liter water kunnen bevatten.<br />

Hoewel er natuurlijk talrijke sleden aan de kusten van Engeland liggen,<br />

an uit zee slechts één toren van een kathedraal zien, namekan<br />

men toch v<br />

lijk dien van Chichester<br />

-19-<br />

Dr. H. NANNINO'»<br />

Zetpillen tegen<br />

Aambeien<br />

werken pijn«tillend M genei«» fa»<br />

kotten lijd de ontttokeD iliimvlieien.<br />

maakt hel inbrengen xeei gemakkelijk.<br />

Verkrijgbaar bij alle ApotKekera en<br />

Drog. i f 1.50 per dooaje »an 12aiuki<br />

BNJKUW<br />

VROUW <strong>WEEKBLAD</strong>,<br />

MEVROUW<br />

WEKELIJKS 10 CENTS<br />

MET BIJOU<br />

|BD(o]@DS@G2)<br />

|De Ihage« Slmplax-Dlaacoop<br />

lit «en klein pro|«etl«to«tt«l<br />

Ivan fraaien vorm »oor dl«-<br />

IpotltUvan IB/Ï4 «n 24/36 mm.<br />

Iln dlaraampiai S/S cm.<br />

Gafchlkt zoowel voor<br />

zwart-wltt« tli voor kltu-<br />

rtn-opntmtn.<br />

Licht, kltln, «tavlg «n<br />

prtctltch. D« kofftr ktn<br />

bij d« projtcti« «1» voat-<br />

ttuk voor h«t totstel<br />

worden (tbrulkt.<br />

Protptctui kotttloot I<br />

DRESDEN. Strie<br />

"GENEESMIDDELEN EN GENEESWIJZEN<br />

worden<br />

d« Aanprij<br />

,ey..tlgd: S«gbro.kl.an 33, ■|.Gf«»»nh.9«<br />

AU<br />

II<br />


PICK<br />

P£ 0MKNULPI6Ê. OE ^TßflLEMPE<br />

EEW COMPLEET VÊfiHAAL 000«<br />

EM /, <strong>HET</strong> MEISJE<br />

Di- stationschef lu.sllf achter zijn oor naar<br />

een peukje sigaret, dat hij daar geborgen<br />

had, vischte het er achter vandaan,<br />

en stak hel op.<br />

„Den hemel zij dank, dat het achter den<br />

nig is!" zei hy toen, een zucht slakend.<br />

„Nou, en óf!" zei de man, die tot taak had<br />

de kaartjes te controleeren, eveneens met een<br />

zucht.<br />

Kn dat beteekendc het einde van hèt evenement-van-den-dag<br />

op het station van Waverley.<br />

De speciale vacantie-trein uit de stad<br />

was gekomen en weer vertrokken. Kn het<br />

kleine stationnetje was nu weer in slaap gevallen.<br />

Hel perron was weer leeg —■ als<br />

men ten minste een jongeman niet meerekende,<br />

die aan het verste eind er van met<br />

gefronst voorhoofd een brief stond te ontcijleren.<br />

„Beste Dick," — zoo las hij ,mijn bungalow<br />

in Waverley zal zoowat een maandje<br />

leeg staan. Zou jij er misschien tijdens je<br />

yacantie je intrek willen nemen? Mjjn huishoudster.<br />

Miss Manters, blijft er wonen, en<br />

ze zal werkelijk heel goed voor je zorgen.<br />

Daar ben ik van overtuigd. Ik heb haar gezegd,<br />

dat je misschien wel komt. De bungalow<br />

heet „Frapperton". Het is een heelemaal<br />

wit geschilderd huisje aan den weg, die langs<br />

de zee loopt. Je ziet hel zóó, en het kan niet<br />

missen. Ik hoop, dat je je amuseeren zult. —<br />

Je tante Mathilde."<br />

„„Frapperton"," mompelde de jongeman.<br />

Hij slak den brief weer in zün zak, nam<br />

zijn koffer op en begaf zich naar den uitgang.<br />

„Weet u hier een bungalow, die „Frapperton"<br />

heet?" vroeg hy oan den man, die zijn<br />

kaartje in ontvangst nam.<br />

„Ja zeker, mijnheer," antwoorde deze. U<br />

loopt, als u hel station uitkomt, eerst een<br />

eind recht door, dan slaat u links af en dan<br />

bent u er zóó."<br />

„Dank je wel," zei Dick.<br />

Hij liep eerst een eind recht door en sloeg<br />

daarna links af, precies zooals hem gezegd<br />

was, en na eenigen tijd kreeg hü inderdaad<br />

een geheel wit geschilderden bungalow in<br />

hel oog.<br />

Het was een warme dag — het soort dag,<br />

waarop men alle deuren een eindje openaal<br />

om zooveel mogelijk frissche lucht toe<br />

Ie laten. Ook de voordeur van hel wit geschilderde<br />

huisje stond open en Dick .stapte<br />

I 1 Het meisje had nu wel een zéér verwon- plotseling óp van zijn stoel alsof iemand van<br />

derde uitdrukking in haar oogen.<br />

onderen naar boven een stopnaald of iets<br />

„Maar " begon zij, en toen, opeens: „Ik<br />

dergelijks door de zitting had gestoken. Hij<br />

geloof beslist, dal u zich vergist!"<br />

uitte een verschrikten kreet, en sloeg met de<br />

„Vergissen? Maar heeft mijn tante u dan vlakke hand achter zyn linkeroor.<br />

met gezegd, dat ik misschien zou komen? Ze<br />

Een oogenblik bleef hy als verwilderd<br />

heeft mij toch geschreven....?"<br />

staan en keek om zich heen. Hij was sterk<br />

„Uw tónte?"<br />

overtuigd, dat Miss Manters ongemerkt de<br />

„Ja. Ze schreef my, dat ze het u zeggen<br />

kamer was binnengekomen en hem met een<br />

zou. V is toch Miss Manters?"<br />

of ander scherp voorwerp in het langsloopen<br />

„Miss Manters?, Dat is de huishoudster van per ongeluk een stoot achter zijn linkeroor<br />

hiernaast! Neen, ik ben Miss Manters niet.<br />

had gegeven. Maar er was geen spoor van<br />

Mijn naam is Barley. U moet hiernaast zijn." haar te bekennen.<br />

Dick knipperde wèèr met zijn oogen. „Voor den duivel. ..." begon hij.<br />

„Hier... hiernaast?" zei hij toen, vry<br />

Hij zweeg en ging naar de deur. En het was<br />

idioot.<br />

toen, dat hy door iets anders getroffen werd,<br />

„Ja. Moet u niet bij „Frapperton" zijn?"<br />

maar dit keer was het niet achter zyn linker-<br />

„J-ja," zei Dick. „Maar mijn tante schreef, maar achter zyn rechteroor.<br />

dat het een heelemaal wit geschilderd huisje<br />

was."<br />

Dick draaide zich met een ruk om. Er was<br />

beslist geen twijfel aan. Het ding was door<br />

„Dat klopt — maar het onze is verleden het raam gekomen. Hij snelde er heen.<br />

week ook juist heelemaal wit geschilderd." Buiten, bij een paar struiken, aan het einde<br />

Dick slikte moeilijk. „Ik ik schijn me van den tuin aan den voorkant van den<br />

te hebben vergist," stamelde hij. „Het spijt<br />

bungalow, stond een jongen van een jaar of<br />

me verschrikkelijk. De deur stond open en<br />

daarom. ..."<br />

dertien, veertien. Hij leek de onschuld zelf,<br />

zooals hy daar stond. Met een peinzenden<br />

Hy nam zyn koffer op. „Het spijt me ver- blik stond hy naar de zee te kijken. Maar er<br />

schrikkelijk," zei hij weer.<br />

was op zyn gezicht een uitdrukking alsof het<br />

Het meisje glimlachte. Dat monterde Dick best mogelijk was, dat hy het volgende<br />

een beetje op.<br />

oogenblik in een luiden schaterlach zou kun-<br />

Hij begaf zich naar de deur en bleef daar nen uitbarsten.<br />

staan. „Het spijt me verschrikkelijk," zei hij Dick sloeg hem eenige oogenblikken aannog<br />

eens, waarschijnlijk in de hoop op nóg dachtig gade. Toen liep hy op zyn teenen teeen<br />

glimlach, maar daarin werd hij teleurrug,<br />

maar verwijderde zich niet ver van het<br />

gesteld. Het meisje knikte nu alleen maar, raam. Plotseling draaide hij zich om en zag,<br />

en zelfs een weinig hooghartig.<br />

dat de jongen behoedzaam een katapult uit<br />

Hij begaf zich naar den bungalow naastaan zyn zak haalde.<br />

en trof er Miss Marrters. Deze was meer over- Dat was genoeg voor Dick!<br />

eenkomstig zijn idee van een huishoudster.<br />

Hij snelde naar de deur, ziedend van wraak.<br />

In zijn oogen had zij heel veel weg van een<br />

In het volgende oogenblik renden hij en de<br />

groot en dreigend oorlogsschip. Een trotsche, jongen zoo hard ze konden over den weg.<br />

statige matrone van tusschen de vijf en veer- en Dick won geleidelijk....<br />

tig en vijftig.<br />

Hy blèèf winnen en het duurde niet lang<br />

Ze nam hem' onderzoekend op, toen hy of een van zyn handen greep den jongen,<br />

binnentrad.<br />

na eerst eenige kèeren wild voor zich uit in<br />

„Dus u bent Mr. Perch," zei ze met het niet gegraaid te hebben, in den kraag.<br />

een zware stem, en met een intonatie alsof „Nou heb ik je, duivel" zei hy, hijgend.<br />

ze Dick stellig zou hebben verboden tegen<br />

„Nou, wat beteekent dat, om steenen door<br />

te spreken zelfs al was hij niét Mr. Perch mijn raam achter mijn oor te schieten?"<br />

geweest I<br />

De jongen keek hem uiterst verbaasd aan.<br />

Dick knikte. „Ja," zei hy, „en myn tante „Ik?" vroeg hij.<br />

heeft u zeker wel gezegd, dat ik zou komen?" „Ja, jy! Ik voel er veel voor, om je een<br />

Miss Manters knikte óók.<br />

pak slaag te geven, dat je heugen zal. ... !"<br />

„Ja," zei ze, „Miss Grovers heeft het me<br />

regelrecht naar binnen.<br />

„Steenen door uw raam schieten, zei je?"<br />

gezegd. Als u even mee wilt gaan, zal ik u<br />

Hij zette zijn koffer neer in de beschadnw-<br />

„Ja, dat zei ik," ziedde Dick. „En wat<br />

uw kamer wijzen. En dan zal ik thee zetten."<br />

jde hal, waar hel heerlijk koel was, en keek<br />

mèèr is. ..."<br />

„Graag," zei Dick.<br />

eens om zich heen. In de volgende seconde<br />

„Ik heb geen steenen geschoten! Ik kan<br />

Ze bracht hem naar zijn kamer en toen<br />

staarde hij echter rechl vóór zich uit als<br />

hel niet geweest zyn," zei de jongen. Zijn<br />

Dick beneden kwam, stond de thee reeds op<br />

iemand, wiens droomen plotseling werkelijk-<br />

gezicht was werkelijk een voorbeeld van<br />

hem te wachten. Hy dronk een paar kopjes<br />

heid zijn geworden.<br />

onschuld.<br />

en ging toen een eindje wandelen. Hij deed<br />

Hij staarde naar liet meisje — het soort<br />

„Sta niet te liegen, jö!" viel Dick streng<br />

dit gedeeltelijk om Waverley eens wat beter<br />

meisje, waarvan Dick tol dan toe altijd had<br />

uit. „Je weet heel goed, dat je me achter myn<br />

te leeren kennen — doch slechts gedeeltegedacht,<br />

dal het alleen maar in droomen be<br />

oor hebt geraakt met een steen of zooiets.<br />

lijk. Zijn voornaamste doel was nog een keer<br />

stond. Rn dit moest Miss'Manters zijn!<br />

Hij zweeg, en zei toen: „Twee keer!"<br />

het meisje te ontmoeten, dat Barley heette.<br />

Hij knipperde met zijn oogen, en knipper-<br />

Hy greep den kraag van den jongen wat<br />

Maar hij had geen geluk, en in een vrij som-<br />

Ie toen nog eens.<br />

steviger beet en keek den delinquent met een<br />

ber humeur keerde hij terug naar „Frap-<br />

„Kh..., eh. goedenmiddag,"<br />

strenge uitdrukking in de oogen aan.<br />

zei hij perton".<br />

oen. ,,Kh. . . . ik ben Dick, weet i<br />

„Laat ik je weer eens snappen, terwijl je<br />

Het was aan het ontbijt den volgenden<br />

,.() ja?" zei hel meisje.<br />

zooiets doet, dan zal ik. .. ."<br />

ochtend, dat hy het stellige voornemen '<br />

...Ia — Dick Perch," vervolgde hij.<br />

Maar hij kwam' niet verder. Of hy den jonhad<br />

Miss Barley dien dag weer te zien<br />

De wenkbrauwen van het meisje gingen<br />

gen zou hebben onthoofd als het nog eens<br />

of bij die poging ten onder te gaan! Met een<br />

log iels meer de hoogte in.<br />

was gebeurd, of dat hij hem alleen maar een<br />

resoluut gebaar nam hy een sneetje toast.<br />

„Als n me eens ik bedoel zoudt u<br />

mijl of w^at in zee zou hebben gegooid, werd<br />

Ja, hij zou beslist maken, dat hij haar van-<br />

! iel erg vinden, als ik u om een drupje thee<br />

nooit onthuld. Een andere stem vroeg:<br />

1 daag terugzag....<br />

crzocht?"<br />

„Wat is er aan de hand?" En de stem<br />

Hij strekte zyn hand' uit naar de boter.<br />

„Thee'.'" vroeg hel meisje. „Ik denk "<br />

was van de jongedame, die Barley heette.<br />

Die vergissing van gisteren was ten slotte<br />

„O ja, ik weet, dal het een beetje vroeg<br />

Dick draaide zich abrupt om.<br />

niet heelemaal zijn schuld. Iedereen zou in<br />

s voor thee, maar ik heb een heele reis<br />

„O, goeden morgen," zei hy, en kuchte verzijn<br />

plaats het verkeerde huisje zijn binnenichtcr<br />

den rug, weel n!"<br />

legen. „Ik ik gaf dezen kwajongen juist<br />

gestapt! .<br />

HÜ wierp een blik op zijn koffer.<br />

een waarschuwing " vervolgde hy, kleu-<br />

Toen hy met zijn gedachten op dit punt<br />

„Zal ik dien maar alvast naar boven<br />

rend. „Hij heeft bijna myn schedel gesplegekomen<br />

was, wilde hy de marmelade grij-<br />

'reugen?" vroeg hij.<br />

ten met twee stukken steen terwyl ik zat te<br />

pen. Maar hij kwam zoo ver niet. Hij sprong ontbijten." Hy wierp den jongen een woe-<br />

20 -<br />

denden blik toe. „Ik vertelde hem juist, dat<br />

ik hem...."<br />

„Is dat zoo, John?" vroeg het meisje.<br />

Dicks wenkbrauwen rezen met een vaart<br />

omhoog. Jóhn? Het leek wel alsof het meisje<br />

dien kwajongen kende!<br />

„O, heusch niet, Willy!" De engelachtig-<br />

onschuldige blik werd nu op het meisje ge-<br />

richt. „Heusch niet! Ik liep heel gewoon<br />

langs het huisje naast het onze, toen hij als<br />

een razende naar buiten kwam rennen, recht<br />

op me af. Ik schrok en koos natuurlijk het<br />

haze»pad. Ik weet werkelyk niet, wat er met<br />

hem is." , , ,<br />

Dick stond als aan den grond genageld.<br />

Hij dacht twee dingen tegelijk: hij dacht hoe<br />

lief hoe ontzettend lief dat meisje was, en<br />

hy 'dacht óók, hoe volmaakt een kleine jon-<br />

gen liegen kan! Met een ruk richtte hij zich<br />

plotseling op. Alsof hij uit een trance<br />

kwam.... . ...,.« T%-<br />

„Wel heb ik van mijn leven!" zei hy. „Die<br />

is goed! Hier sta ik met een bult achter ieder<br />

oor en jij " ., u »<br />

Ik ben er zeker van, dat mijn broertje het<br />

niê't in zijn hoofd zal krijgen om u met<br />

steenen te gooien," verklaarde het meisje.<br />

„Hoe durfde u hem na te loopen? Hem heen<br />

en weer te schudden? Het moet iemand<br />

anders zijn geweest! Er zijn op het oogen-<br />

blik zooveel kleine jongens in Waverley, nu<br />

het vacantie is. Laat hem direct los!"<br />

Dick gehoorzaamde als in een droom.<br />

„Maar ik zeg u.... ik heb het zelf ge-<br />

zien gevoeld "<br />

„Kom mee, John," zei Willy.<br />

John ging mee ..,.,•<br />

Dick keerde terug naar zijn ontbyt, heilig<br />

overtuigd, dat het leven één en al onrecht-<br />

vaardigheid was. En hij was eveneens over-<br />

tuigd, dat van alle ooren in de wereld waar<br />

hij graag hard aan zou willen trekken, de<br />

ooren van John in de eerste plaats kwamen.<br />

Hij kauwde lang en moeizaam op zijn sneetje<br />

toast en stak toen een sigaret op.<br />

Het was terwyl hij met een boek in den<br />

tuin achter den bungalow zat, dat hy het<br />

geluid van stemmen naastaan hoorde.<br />

„Is er nogal gelegenheid hier om te roeien,<br />

Willy?" hoorde hij een stralende mannen-<br />

stem vragen.<br />

Willy zei. dat er niet veel gelegenheid was.<br />

„Ah, dat is jammer," beweerde de andere<br />

stem. „Ken mooie sport, roeien. In Lon-<br />

den...."<br />

De stem ging verder. De eigenaar er van<br />

deed al zijn best nauwkeurig te beschrijven<br />

hoeveel en hoe goed hy wel roeide. En hoe-<br />

veel bekers en rozen-bowls en theelepeltjes<br />

hij er wel mee gewonnen had.<br />

„Het klinkt heel interessant. Mr. Lorimcr,"<br />

zei Willy.<br />

„Misschien vindt u het goed, dat ik u leer<br />

roeien terwijl ik hier ben?" zei de stralende<br />

Mr. Lorimer snel.<br />

„Graag, Mr. Lorimer," zei Willy.<br />

Intusschen zat Dick in den tuin er naast<br />

aandachtig te luisteren en van verontwaar-<br />

diging en opwinding te trillen. Het was zyn<br />

besliste meening, dat zoo'n stralende jonge-<br />

man als Mr. Lorimer verdronken diende te<br />

worden. Het feit, dat hij tegen Willy sprak,<br />

was reeds voldoende om Dick te doen zieden.<br />

Maar om zóó tegen haar te spreken<br />

Dick stond op en gluurde over de he^ naar<br />

den stralenden jongeman. Wat hü zag,<br />

bevestigde zyn ergste vermoeden. Mr. Lori-<br />

mer was een slanke, meer dan zelf-bewuste<br />

jongeman met een verschrikkelyk voldane<br />

uitdrukking op zijn blozend, rond gezicht.<br />

Het was het soort jongeman wiens stem een<br />

heele kamer met geluid zou vullen, en alle<br />

aanwezigen op de vluebt jagen<br />

Dick keerde terug in huis. Dan keek hy<br />

nog maar liever tegen Miss Manters aan....<br />

Maar onder de hand was die jongeman daar<br />

altijd nog, en hij sprak maar steeds tegen<br />

Willy alsof hij een soort eere-gast was.<br />

Dick knarste een paar keer op zijn tan-<br />

den. ...<br />

Later op den dag zag Dick hoe de stralen-<br />

de Mr. Lorimer weer aan het huis arriveer-<br />

de. Na een poosje ging hij weer weg, en toen<br />

zag hij er wat ontnuchterd uit, hetgeen Dick<br />

een weinig opvroolijkte.<br />

Maar desondanks zag hy hem den volgen-<br />

den ochtend toch weer verschijnen en dit<br />

keer schenen hij en Willy er voor een wan-<br />

deling op uit te trekken. .<br />

Dick keek hen somber na. Hij vroeg zich<br />

af of hy na die geschiedenis van het ver-<br />

keerde huis, en na het incident met John,<br />

ooit nog de kans zou krijgen een wandeling<br />

met Willy te maken. Hij balde zijn vuisten<br />

over die geschiedenis met het verkeerde huis;<br />

hij balde zijn vuisten over het incident met<br />

Dick en balde ten slotte óók zijn vuisten<br />

toen hij aan Mr. Lorimer dacht<br />

Hierna verliet hij den bungalow om zelf<br />

ook een wandeling te gaan maken. Hij slen-<br />

terde den weg langs het strand af en zette<br />

zich daar een poosje neer.<br />

Het was een oogenblik later, dat hy er<br />

zich van bewust werd, dat er iemand vlak<br />

by hem had plaats genomen. Het was de<br />

onschuldige John.<br />

„Hallo," zei John. „<br />

Dick keek hem geërgerd aan. „Hallo, zei<br />

hij toen. Hij zweeg en voegde er daarna iets<br />

aan toe.<br />

, „Wat zeg je?" vroeg John.<br />

,Niks!"<br />

De jongen staarde een oogenblik naar zee,<br />

en wierp toen met een afwezig air een steen<br />

voor zich uit.<br />

„Willy is een eindje gaan wandelen met<br />

Mr. Lorimer," zei hij toen, als had Dick hem<br />

iets gevraagd.<br />

Dick stopte zijn pijp. Hy staarde den jon-<br />

gen aan.<br />

„Nou — en?" vroeg hij.<br />

John wierp weer een steen. Dick besteed-<br />

de al zijn aandacht aan het stoppen van zijn<br />

PÜP<br />

- 21 -<br />

„Ik moet haar vanmiddag naar het eiland<br />

roeien," vervolgde John, nadat hij nog meer<br />

steenen had gegooid.<br />

„Kiland?" vroeg Dick.<br />

, Ja." John wees naar zee. „We noemen het<br />

zoo Het is eigenlijk alleen een groot stuk<br />

rots. Bij vloed staat het heelemaal onder<br />

water." ,^ . ■ i i<br />

Dick staarde naar het stuk rots. Dat klonk<br />

niet zoo kwaad. Het beteekende in ieder ge-<br />

val, dat die Lorimcr vanmiddag niét in het<br />

programma was opgenomen.<br />

John zocht een anderen steen om te gooien.<br />

Het is anders toevallig," zei hij dan. „Gis-<br />

teren las ik een verhaal van een jongen, die<br />

zyn zuster naar een eiland vóór het strand<br />

roeide. Kn toen ze daar waren gekomen, liet<br />

hij haar aan land gaan en deed daarop alsof<br />

hn met de boot door den vloed afdreef,....<br />

„Deed nét alsof hij.... Wat bedoel je. ^ ?<br />

vroeg Dick. „Was hy gek of zooiets?<br />

O neen! Ken jongeman had hem vyf shil-<br />

lings gegeven om het te doen. Opdat hij haar<br />

zou kunnen redden. Later zijn ze getrouwd,<br />

geloof ik." , . x,. i T „„<br />

Kven zei nóch John, noch Dick iets. Toen<br />

keek de onschuldige John Dick aan.<br />

Vind je ook niet, dat je zakgeld gewoon-<br />

weg wegvliegt als het vacantie is?" vroeg hy.<br />

Kr heerschte weer even een stilzwijgen.<br />

„Hoe laat gsan jullie?" vroeg Dick ,<br />

,Gaan? O, roeien, bedoel je? Half drie.<br />

Dick stak een hand in zyn zak. John keek<br />

hem benieuwd aan.<br />

„Hier heb je iets.... om wat te koo-<br />

pen .." mompelde Dick. 'Hij zweeg. „Kn<br />

wat ik zeggen wilde," voegde hij er dan aan<br />

toe, „weet je wat die jongeman uit het ver-<br />

haal zou hebben gedaan, als die jongen het<br />

verder zou hebben verteld?"<br />

N G G n ^ *'<br />

".Hii zou hem een pak slaag hebben gege-<br />

ven, waardoor zijn heele verdere vacantie<br />

bedorven was," zei Dick beslist.<br />

WASCllDAG


De stralende Mr. Lorimer had van zyn<br />

wandeling met Willy genoten 1 Hij had hi)<br />

het tuinhekje afscheid van haar genomen en<br />

begaf zich nu in de richting van een of<br />

andere lunch. Hij was nogal teleurgesteld<br />

omdat zij had geweigerd een afspraak voor<br />

dien middag te maken. Maar er zou nog wel<br />

een andere gelegenheid komen.<br />

Mr. Lorimer neuriede zachtjes toen John<br />

hem inhaalde om een eindje met hem mee<br />

te loopen.<br />

„Ah, John," zei de eerste opgewekt. „Ook<br />

een wandelingetje aan het maken voor de<br />

lunch?"<br />

John zei, dat dit inderdaad zoo was.<br />

„Je zuster heeft me verteld, dat je haar<br />

vanmiddag naar het eiland zal roeien,"<br />

straalde hij.<br />

„Ja."<br />

„Een mooie oefening! Prachtig!" zei Mr.<br />

Lorimer enthousiast.<br />

John scheen zich opeens iets te herinneren.<br />

„Een grappig ding, met dat eiland." zei hy.<br />

„Ik bedoel.... ik las verleden week een ver-<br />

haal van een jongen, die zijn zuster ook naar<br />

een eiland roeide en toen net deed alsof hij<br />

met de boot wegdreef. Hij liet haar op dat<br />

eiland zitten."<br />

„Liet hij haar op dat eiland zitten? Wat<br />

bedoel je?"<br />

„Iemand had hem vijf shilling er voor ge-<br />

geven! Daarom deed hy het. Die man wilde<br />

haar redden of zooiets. Zy vond het ook wel<br />

interessant!"<br />

Ze liepen nog een eindje door. Toen zei<br />

John opeens: „Een hoop geld, hè, vijf shil-<br />

ling? Daar zou ik ook heel wat voor doen!"<br />

De stralende bleef staan. Hij kuchte.<br />

„Hoe laat gaan jullie?" vroeg hij.<br />

„Naar het eiland? Om half drie."<br />

„Je zei, geloof ik, vyf ?"<br />

„Vijf....? O ja, vyf shilling."<br />

Mr. Lorimer kuchte weer, en gaf John tien<br />

shilling.<br />

. „O, dank u wel, denk u wel," zei de on-<br />

schuldige.<br />

Mr. Lorimer aarzelde even, en liep toen<br />

weer door, terwyl John terugkeerde naar<br />

huis, zyn gezicht lijkend op dat van een<br />

cherubijntje van een plakplaatje.<br />

Eenigen tijd vóór half drie dien middag<br />

tuurde John gespannen door de geopende<br />

deur van een visschershut op het strand naar<br />

zee. Hij had een langen kijker bij de hand<br />

staan. Een eindje verder deed Mr. Lorimer<br />

hetzelfde. Hy had ook een langen kijker bü<br />

zich,<br />

Hun zenuwachtigheid nam om half drie in<br />

sterke mate toe. Ze zagen Willy en John<br />

vertrekken, en John de punt van de boot<br />

N« RKO Radio's ,1Sn«euwwlt)e"*n„Gungi Dln"<br />

komen nu A • • r»<br />

Asialre - Rogers In<br />

„The story of Vernon and<br />

Irene Castle"<br />

en Irene Dunne en Charles Boyer In<br />

„Love affair"<br />

VER WACH7 !<br />

ELEANOR POWELL<br />

In haar wonderbaarlljkite dani-creatie<br />

„HONOLULU"<br />

met ROBERT YOUNG<br />

GEORGE BURNS - GRACIE ALLEN<br />

Metro-Goldwyn-Mayer« Wonder-Show<br />

naar het eiland richten. Langzaam zagen zij<br />

de boot verdwijnen.<br />

Het duurde een goed kwartier eer het<br />

eiland was bereikt. Gedurende dien tijd wa-<br />

ren de kykers practisch voortdurend in ge-<br />

bruik geweest. Een hevige spanning had zich<br />

nu van de belde jongelui meester gemaakt.<br />

Ploseling werd de spanning verbroken. Ver<br />

weg in zee. hadden zy Willy en John bij het<br />

stuk rots uit de boot zien stappen. Ze hadden<br />

er John weer in zien klimmen alsof hij haar<br />

steviger vast wilde leggen. En toen' zagen<br />

zy, hoe hy begon weg te drijven!<br />

Dick legde zyn kyker onmiddellijk neer.<br />

Mr. Lorimer had den zyne ook neergelegd.<br />

Ze snelden byna tegelykertyd de hutten uit,<br />

en zagen elkaar eveneens byna tegelijkertijd.<br />

Ze bleven staan, en keken elkander mis-<br />

schien gedurende één seconde zwijgend aan.<br />

Daarop schoten ze toen opeens ieder als een<br />

pijl uit een boog op een boot af.<br />

Dick greep de zijne en duwde hem zee in.<br />

Hij zag hoe Mr. Lorimer de zyne byna met<br />

vakkennis behandelde.<br />

Dick slaakte een venvensching. Hy her-<br />

innerde zich de verhalen van den stralende<br />

over roeien. Dicks kennis van die kunst reik-<br />

te niet ver, maar hij greep de riemen met<br />

een beslist gebaar. Indien wilskracht alleen<br />

voldoende was. moest hy hel eiland stellig<br />

het eerst bereiken.<br />

Ze startten. De stralende gebruikte zijn rie-<br />

men nu met de grootste kunstvaardigheid.<br />

Zyn mèèr dan zelf-bewuste houding kwam<br />

erger uit dan ooit. Hy kwam Dic-k een eindje<br />

voor.<br />

Dick zei andermaal een leelijk woord,<br />

en hield zyn riemen .steviger vast. Hij duwde<br />

ze met zooveel heftigheid in hel water, dal<br />

men bijna zou hebben verondersteld, dat hij<br />

iets tegen de zee had. Maar toch kwam Mr.<br />

Lorimer nog steeds méér voor. , ..<br />

Dat was te veel voor Dick 1 Hij wierp nog<br />

een blik op de andere boot en belegde loen<br />

ieder onsje energie, waarover hü beschikte.<br />

in zijn roeien, Hy schoot plotseling vooruil<br />

alsof hy het eiland rammen wilde....<br />

Mr. Lorimer richtte zich wat op. Was het<br />

dan voor niets, dat hy bekers en theelepel-<br />

tjes had gewonnen? Hy fronste zijn voor-<br />

hoofd en kliefde met gelijkmatige, lange sla-<br />

gen de baren.<br />

Maar het baatte niet. Dick wist niets van<br />

lange, gelijkmatige slagen. Zyn styl zou ge-<br />

makkelijk hilariteit hebben kunnen opwek-<br />

ken. Zyn voornemen was, vóór Mr. Lorimer<br />

by dat stuk rots aan te komen en hy was<br />

vast besloten het te halen. En wat meer was:<br />

hij hMlde het ook!<br />

Precies een halve minuut vóór Mr. Lorimer<br />

was hy er. Hij sprong uit zyn boot en begaf<br />

zich naar Willy, diep en hijgend adem-<br />

halend.<br />

„Ik— ik ben gekomen.... om u terug te<br />

brengen," zei hij. „Ik zag van af het<br />

strand dat u niet weg kon!"<br />

Willy glimlachte en het duizelde Dick. Het<br />

was de moeite waard geweest!<br />

„Dank u wel" zei ze. „Dat is er eg aa- "<br />

Hier werd zij in de rede gevallen. Mr. Lo-<br />

rimer snelde op hen toe. Hy bleek eveneens<br />

buiten adem.<br />

„Zoo.... eh.... Willy," begon hy, „ik<br />

ben gekomen .. eb om je terug te bren-<br />

gen." Hy wierp Dick een venynigen blik toe.<br />

„Myn boot ligt eh hier."<br />

Het bleef even stil. Willy keek van den<br />

een naar den ander. Ze leek een oogenblik<br />

niet te weten wat zy moest doen. En er was<br />

een blik in haar oogen alsof zy de situatie<br />

niet prettig vond.<br />

..Maar. ..." begon zij.<br />

En loen werd zy wéér in de rede gevallen.<br />

Sinds Dick en de stralende van het strand<br />

weggeroeid waren, hadden zy geen aandacht<br />

meer gehad voor de boot, waarin de cheru-<br />

bijn-achtige John zat. Niet alleen hadden zy<br />

er geen lijd voor gehad, maar ze waren bei-<br />

den in de veronderstelling geweest, dat hij<br />

inderdaad een levensware nabootsing zou<br />

De bouw van hel L.ldsch. Stadhuli Is thans loover gevorderd, dat roowel aan voor- als achterzijde<br />

de .chuttlngen xün verwijderd Terwijl aan de voorrijde de oude gevel werd hersteld, 1^ ..n<br />

de achtemjde een geheel nieuw gebouw. Wij geven daarvan hierboven een foto.<br />

- 22 -<br />

geven van iemand, die in een boot afdryft<br />

Maar nu kwam John naar hen toe....<br />

„Wat voor den dui...." begon Dick.(i<br />

„Ik kom even myn katapult halen, zei<br />

John. Hy zag er nu zéér onschuldig uit. „Ik<br />

geloof, dat ik hem hier ergens heb laten<br />

Hü begon te zoeken op de kale rots. Plot-<br />

seling slaakte hy een kreet van triomf.<br />

„Hier heb ik 'm al," riep hy.<br />

Hij keerde zich om, en grynsde een beetje<br />

ii'Kir Willv<br />

„Nou, met wiei) ga je terug?" fluisterde hy.<br />

Willy staarde uit over de zee. Er was een<br />

diepe blos op haar wangen verschenen, /ie<br />

wendde zich tot Dick en Mr. Lorimer.<br />

Ik . ik geloof, dat ik nu maar met de<br />

boot van mijn broer terugga," zei ze. „Het<br />

was erg vriendelijk vanu allebei om me te<br />

komen halen, maar "<br />

„Ga je met mijn boot terug?' vroeg John<br />

verbaasd. , .... ,<br />

Ze wierp hem een geergerden blik toe.<br />

Maar .. je betaalt me toch die vyf shil-<br />

ling, is het niet?" vroeg hij dringend.<br />

„John!" Willy werd nu nog rooder. Houd<br />

■„Ik bedoel.... ik weet wel, dat ze nu alle-<br />

bel hier zyn, maar dat geeft toch met!<br />

„Houd je mond! Ga in de boot, beval<br />

Willy<br />

Ze duwde hem vooruit. De cherubynen-<br />

uitdrukking was nu met een van angst ver-<br />

"^faar ik heb gedaan, wat je me gevraagd<br />

hebt," mompelde John. „Ik heb gezien, dat<br />

hij naar het eiland stond te kyken. Hoe ik<br />

het gedaan heb, is mijn zaak, maar het is<br />

góéd gegaan! Ik kon toch met weten, dat<br />

ik terug zou moeten komen voor myn kata-<br />

pult, is het wel? Krijg ik die vyf shilling<br />

van je of niet?" „<br />

Willv staarde hem een oogenblik aan. Ae<br />

zag er" uit, alsof ze hem een draai om zyn<br />

ooren zou geven.<br />

„Ga in de boot," zei ze.<br />

„En ik ben afgedreven zooals je hebt ge-<br />

vraagd " . ,<br />

„Ga in de bóót!" zei ze weer.<br />

John aarzelde nog slechts één oogenblik.<br />

Hij scheen te beseffen, dat nog een woord<br />

van hem den draai om zyn ooren werkelyk-<br />

heid zou kunnen maken. In het volgende<br />

oogenblik roeide hy Willy terug naar het<br />

strflnd....<br />

De stralende keek Dick zelf-bewust aan.<br />

De redding schijnt per slot van rekening<br />

een idee van de jongedame zélf te zyn ge-<br />

weest," merkte hij op. „Nogal romantisch.<br />

Dick hoorde hem nauwelijks. Hy staarde<br />

de boot met Willy en John na, terwyl deze<br />

naar het strand terugkeerde. Hy voelde zyn<br />

hart als een zware ysklomp in zyn borst<br />

liggen. Hy zag vaag, hoe Mr. Lorimer ook<br />

weer naar de kust tcrugroeide.<br />

Maar na een oogenblikje begaf hy zich<br />

eveneens naar zijn boot en roeide naar het<br />

strand. , , ,.. u.<br />

Toen hy aan wal stapte, hoorde hy achtel<br />

een visschershuisje stemmen.<br />

Ik geloof werkelijk niet, dat ik het u mag<br />

zeggen, "Mr. Lorimer," hoorde hij er een be-<br />

weren.<br />

De stem was van John. . w T .<br />

„O ja, dat mag je wel," zei Mr Lonmers<br />

stem beslist. „Ivpm nou. V, ie was het.'<br />

John zweeg even.<br />

„Kom nou...." zei Mr. Lorimer weer, over-<br />

redend. „Wie was het?"<br />

Er klonk het geluid van rinkelende geld-<br />

stukken. , . , „ >.<br />

Alsjeblieft koon hier maar wat voor,<br />

kwam de stem van Mr. Lorimer toen.<br />

En daarop die van John: „Het was die<br />

slungel, die naast ons woont.<br />

En toen schoot hy als een pijl uit een boog<br />

achter de hut vandaan, en rende naar den<br />

horizon....<br />

De Vereenlgl nfl yoor Vreemdelingenverkeer organiseerde op het strand te Zandvoort een groot strand-<br />

ruitedeest. - Een traai dressuurnummar.<br />

■<br />

-2b -<br />

Te slap en te moe om een been<br />

te verzetten.<br />

's Morgens op het laatste oogenblik doodmoe<br />

uit bed gekomen — den heelen dag slap en<br />

lusteloos ... 's avonds hoofdpijn of zoo'n<br />

stramme pijn in armen en beenen Al die<br />

klachten wijzen in één richting : onzuiver<br />

bloed. Duizenden leden aan diezelfde kwalen<br />

totdat zij Kruschen Salts probeerden. Kru-<br />

schen kan ook U helpen en een einde aan Uw<br />

lijden maken. Neem regelmatig, eiken morgen,<br />

de kleine dosis Kruschen Salts. Kruschen s<br />

zes minerale zouten sporen Uw lever, nieren<br />

en ingewanden aan tot grootere werkzaamheid<br />

en daardoor filteren deze bloedzuiverende<br />

organen aUe overtollig zuur uit Uw gestel.<br />

Koop een flacon Kruschen als t kän<br />

vandaag nog. Met de hulp van Kruschen s<br />

weldadige werking zult ge spoedig weer de<br />

oude zijn! Verkrijgbaar bij apothekers en dro-<br />

gisten k f 0.40, / 0.75 en / 1.60 (extra groot pak).<br />

Fabrikanten : E. Griffiths Hughes Ltd., Man-<br />

chester (Engeland). Opgericht 1756.<br />

Dick hoorde nu de stem van Mr. Lorimer<br />

W ^Hé hier geef me myn geld te-<br />

Mr Lorimer werd plotseling zichtbaar. Hij<br />

rende achter John aan, maar deze was hem<br />

beslist te vlug af en Dick zag hen allebei in<br />

de verte verdwijnen. „<br />

„Die slungel, die naast ons woont...-<br />

Dat ben ik!" Dick staarde een oogenblik ver-<br />

bouwereerd om zich heen. En toen was het<br />

plotseling alsof de zon op zijn gezicht door-<br />

brak. In de tegenovergestelde richting van<br />

John en zijn achtervolger, kou hy Willy zien,<br />

die zich naar huis begaf. . i io<br />

Hy begon ook hard te loopen en haalde<br />

a n<br />

,AVat "ik zeggen wilde...." Hü-was wéér<br />

buiten adem. „Miss Barley wat ik zeggen<br />

wilde.... zoudt u. .. . ik bedoel.... wat<br />

denkt u van een drupje thee?"<br />

Willy had zich verbaasd omgekeerd, /.e<br />

bloosde een weinig<br />

Thee?" zei ze. Ze glimlachte. „Alweer?<br />

"() dat.... Het spijt me werkelijk heel<br />

erg" zei Dick. „En dat incident met dien<br />

kwajongen.... ik bedoel met John....<br />

Maar ..." Hij keek haar byna smeekend aan.<br />

,()ni op die thee terug te komen. Zoudt u<br />

niet een kopje thee met me willen drinken<br />

daar in die lunchroom, aan het eind van den<br />

weg?"<br />

Ze keek op haar polshorloge.<br />

„Het is zoo ongeveer tijd voor een kopje,<br />

is het niet?" zei ze.<br />

„Op de minuut af,' lachte Dick. „Eh.<br />

wilt u?"<br />

„Graag," zei Willy.<br />

Dick weerstond dt<br />

aanvechting om luid<br />

i zingen, en glimlachte alleen maar<br />

gelukkig. Maar zyn gezicht sprak er boek-<br />

deelen bij. .<br />

„Ga dan gauw mee! zei ny.<br />

En ze gingen


ip'ïpHP^<br />

ÉmrrM %<br />

OM NA TE TEEKENEN.<br />

. f^it JS Jiin de Sc-hildpud. — Wie van jullie<br />

^-^ziet kans hem na to leekenen.' liet zal je<br />

\yel meevallen, als je er eenmaal aan begint.<br />

Kn je zult zien, dal het een aardig tijdver-<br />

drijf is. Desnoods kun je er een wedstrijd<br />

van maken met je vriendjes en vriendin-<br />

netjes. Vader of Moeder willen misschien<br />

wel als jury optreden, om uit te maken wie<br />

net het mooiste heeft uedaan!<br />

WEES GOED VOOR DE DIEREN!<br />

J7r was eens een Indiaansch jongentje<br />

hetgeen hier volgt is waar gebeurd!<br />

-— dat door een boseh liep Ie dwalen, toen<br />

hij plotseling Man den voel van een boom<br />

twee jonge eekhoorntjes zag spelen. Het<br />

waren de aardigste diertjes, die hij ooit had<br />

gezien, en daarom kon hij de verleiding niet<br />

weerstaan er een van mee te nemen naar<br />

huis. Overgelukkig liet hij het aan zijn vader<br />

zien.<br />

„Is het geen lief dierlje?" vroeg hij. „Ik<br />

zal er erg prettig mee kunnen sp'elen!"<br />

Maar het gezicht van zijn vader betrok.<br />

..Denk je eens in." zei hij. „boe treurig<br />

cd^<br />

zijn broertje zal zijn, nu hel hem mist! Denk<br />

je eens in, hoe wanhopig zijn moeder naar<br />

hem zal zoeken!"<br />

„Maar vader," zei het ventje, „ik zal heusch<br />

^oed voor hem zijn!"<br />

„Dat geloof ik wel," antwoordde zijn<br />

vader. „Ik weet, dat je altijd erg goed voor<br />

dieren bent, maar probeer nu eens, zoo jjoed<br />

mogelijk voor je kleinen gevangene Ie zijn."<br />

„Zoo goed mogelijk.,.." düehl het jonge<br />

Indiaanlje. Hij aarzelde een oogenblik en<br />

liep toen een kilometer terug naar het boseh.<br />

on zette daar het eekhoorntje aan den voet<br />

van den boom. waar hij hei had gevonden.<br />

Hij kreeg reeds direct zijn belooning, want<br />

het diertje slaakte een kreet van blijdschap<br />

en rende zoo vlug het kon den boom in.<br />

Toen klonken er in den boom nog meer kreten<br />

van vreugde: van zijn broertje, en van<br />

zijn vader en moeder, die hem alïe drie zoo<br />

snel .mogelijk tegemoet kwamen!<br />

Veel gelukkiger dan wanneer hij hel eekhoorntje<br />

had gehouden, keerde de jongen<br />

terug, en nooit is hij meer voor de verieiding<br />

gezwicht, een dier mee naar hui s te nemen!<br />

DIE NARE BRANDNETEL!<br />

| k vraag me af, hoeveel keeren ge dat wel<br />

gedurende den zomer zult hebben gezegd,<br />

wanneer je bloote armen of beenen met een<br />

brandnetel in aanraking kwamen, omdat ge<br />

haar met had opgemerkt. Hun steken<br />

„branden", nietwaar, en in hel Latijn heel<br />

een brandnetel daarom „l'rtica", hetgeen<br />

iets beleekent dat brandt.<br />

Men vindt dun ook niet licht iemand, die<br />

een goed woord voor de brandnetel over<br />

heeft, en men noemt haar vaker ..onkruid"<br />

dan „plant".<br />

Maar de brandnetel is tóch een zeer nüt-<br />

lige plant, en plantkundigcn kennen haar<br />

reeds honderden jaren als zoodanig. In de<br />

lente wordt zij gegeten, nadat men haar<br />

als spinazie heeft gekookt. De zouten, die<br />

er in zitten zuiveren het bloed, en werken<br />

zeer heilzaam. Later in het jaar is de brand-<br />

netel te sterk geworden om nog als voedsel<br />

voor den mensch te kunnen dienen, maar<br />

24 -<br />

iiet heele jaar door kunnen fijngehakte<br />

brandnetels je kippen gezond houden!<br />

Xiel alleen vormen jonge brandnetels een<br />

gezonde vroege-zomer groente, maar men<br />

maakt er ook een smakelijken en verfris-<br />

schenden drank van, die vooral in vroeger<br />

tijd veel in het Noorden van Engeland werd<br />

gedronken.<br />

Ge ziet dus, dat brandnetels lang niet zulke<br />

„nare" planten zijn als de menschen wel<br />

zeggen, maar.. als je te dicht by hen<br />

komt en hen aanraakt, zullen zij je steken'<br />

Dat wil zeggen: wanneer ge hen luchtig<br />

aanraakt, want als ge hen stevig beetpakt,<br />

zullen ze je in het geheel geen pijn d oen!<br />

MIJN LIEVELING<br />

"nze poes heeft jonge poesjes.<br />

Alleraardigst om te zien.<br />

Maar ze zijn niet zoo heel jong meer:<br />

'k Denk een week of zes misschien.<br />

Stoeien, spelen of ravotten.<br />

Ja, dat is hun grootste pret.<br />

Als ze moe zijn van het dollen.<br />

Stuurt hun moeder hen naar bed.<br />

Eén er van, dat is mijn liev'llng.<br />

Kijk, hier zit hij op mijn arm.<br />

Gauw breng ik hem weer in 't mandje,<br />

Want daar ligt hij lekker warm....<br />

Vele vrouwen denken<br />

Alleen mur un gclutsveT-<br />

HEEREN<br />

Wi/f üdai-<br />

^ Uw vrouw er<br />

- AARDIG<br />

uihietj<br />

zorging. Het komt niet bij hen<br />

op om ook een» w«t voor de ver<br />

fiMÜng vui het hur te doen. Neem<br />

oumiaag eens voor Uw vrouw de opzien«<br />

barende nieuwe «hampoo me«. Nu-Bruin. Zie<br />

eens hoc het haar in ztjdeachtigen gUiu haar<br />

gelaat omstraalt. Want Nu-Bruin bevat de<br />

wetenschappelijke vinding. Vitamine F.<br />

welke niet alleen het haar shamponeert,<br />

maar het ook de aantrekkelijkheid geeft die<br />

alleen van ,Jevend"haar kan uitgaan. Wan-<br />

neer U vandaag fJu-Bniin koopt, zult U<br />

morgcnUw eigen vrouw niet terugkenntn.<br />

NUBRVIN ^ #<br />

Nieuw...<br />

Reukwerende crème<br />

STOPT op veilige manier<br />

TRANSPIREEREN<br />

in de armholte.<br />

1. Bederft de kleeding niet - prik-<br />

kelt de huid niet.<br />

2. Is onmiddellijk droog. Kan<br />

direct na het ontharen worden<br />

gebruikt.<br />

3. Stopt het transpireerengeduren<br />

de 1-3 dagen; neemt den reuk<br />

weg.<br />

4. Witte, vetvrije crème met tris-<br />

ichen geur.<br />

5. Beschermt Uw kleeding tegen<br />

transpiratie-vlekken; maakt<br />

«ous-bra» overbodig.<br />

ARRID<br />

\. 1.— per pot.<br />

fRUK<br />

VROUW<br />

UW<br />

<strong>WEEKBLAD</strong>,<br />

MEVROUW<br />

Wekelijks 10 ets. met BIJOU<br />

De optimist,<br />

IK ZOU NOG ALTIJD<br />

TELEFONISTE ZIJN •»t<br />

V- ^ f<br />

Ik was wanhopig. ^<br />

"toen Ans m. dat-ik een<br />

vermoeide huid had.. .Ze<br />

raadde me aan. dagelijks<br />

LUX TOILET ZEBP<br />

j. te gebruiken.^<br />

Een aantrekkelijk uiterlijk bedorven door een „vermoeide huid".<br />

Laat dit U niet overkomen! Bescherm Uw teint tegen de na-<br />

delige gevolgen van de moderne levenswijze door het dagelijks<br />

gebruik van Lux Toilet Zeep. Deze zuivere, witte toiletzeep<br />

maakt Uw teint spoedig jeugdig en aantrekkelijk.<br />

Wjen .VERMOEIDE HUID"<br />

LUX TOILET ZEEP<br />

UTZ lee-owi<br />

Twee houthakkers, die in een afgelegen<br />

boseh werkten, klopten aan de deur van een<br />

hut aan het eind van het woud.<br />

„Neem me niet kwalijk, dat we je storen,<br />

Jan," zei een van hen tegen den boer, die<br />

de deur opendeed. ,,We hebbenl daarnet in<br />

een greppel het lijk van een man gevonden,<br />

en we dachten even, dal jij het was."<br />

„O ja?" zei de boer. ,,Hoe zag hij er uit?"<br />

„Nou, hij was zoowat van jouw lengte."<br />

Droeg hij een rood tlanellen hemd?'<br />

'„Ja."<br />

„Schoenen?"<br />

„Ja, hij droeg schoenen."<br />

„Hooge ot lage schoenen?"<br />

A P J E<br />

OR<br />

Ans heeft gelijk<br />

gehad! Mijn teint is<br />

dadelijk mooier geworden.<br />

En. ..iedereen zegt, dat Jan<br />

en ik ideale echtgenoten<br />

zijn /<br />

et 00.0. **:r^^rz^<br />

Reeds de<br />

ondragelil^^doedoet<br />

de<br />

Eczeem en «f^ß.D.<br />

bedaren- u is gee"<br />

ningcn üeaa ^ " _ heldere<br />

een<br />

xsii,<br />

^ ü 8 e *'"■■,' diep * de t P de<br />

vloelswt, O* doordring -<br />

«nis."» •" ,<br />

o^middeVU^<br />

Denms ^V^nt den<br />

krabben<br />

drang vele i^^em, Open<br />

en<br />

aangev—<br />

ik»"<br />

w \ :aren<br />

sinds vele 1 „,<br />

ewend «s puisties<br />

Zvseren-<br />

Beenen,<br />

andere bui<br />

tm<br />

'daandoeningen- ^<br />

Flacons ' bii<br />

f t.50 en t '<br />

VpoVbeWrsenDTOg<br />

eiselsv<br />

rslerW-<br />

„Laat eens zien, waren het hooge of lage<br />

schoenen. Dirk? O ja, het waren hooge<br />

schoenen."<br />

„Neen," zei de boer toen, na een poosje<br />

te hebben nagedacht, „dan was ik het niet. Ik<br />

heb geen hooge schoenen. Ik draag alleen<br />

maar klompen."<br />

„We willen, dat je al je kameraden van het<br />

regiment als je broers beschouwt," zei de<br />

overste tegen den recruut, ,,en wal mij be-<br />

treft ... in mij moet je je vader zien . . . den<br />

'vader van het regiment. Begrepen?"<br />

„Ja, paps," antwoordde de recruut.<br />

■&00tW*«H<br />

„Het spijt me, me-<br />

vrouw, maar zoo diep<br />

als de Koopjesafdeeling<br />

zink ik nooit . . "


TIen Jaar. — Waarom da menschen toch<br />

rooken? Bah!<br />

Twintig jaar. — Alt )• aan sigaret rookt, *<br />

kun Ja vaal beter aan „haar" danken.<br />

Dertig jaar. — Dat er na een goed diner<br />

niets boven een goede sigaar gaatl<br />

WAT MANNEIMD ENKEN<br />

C7^ annen zijn zonderlinge<br />

J \ wezeml<br />

Vraag iedere vrouw, of dit<br />

waar Is, en zij zal het direct vol-<br />

mondig beamen!<br />

„Ge kunt geen staat op hen<br />

maken," zullen zij er bij voegen,<br />

misschien met een zucht, als zij<br />

het hèèl erg meenenl<br />

Wellicht hebben zij gelijk!<br />

De mannen mogen dan van<br />

meening zijn, dat er niet één<br />

vrouw Is, die in staat blijkt logisch<br />

te denken, dat neemt Inderdaad<br />

niet weg, dat zij meer vasthou-<br />

den aan een oordeel, als zij zich<br />

dat eenmaal hebben gevormd.<br />

Dit Is met de mannen zeer<br />

zeker niet het geval. Het hun<br />

„waardeeringen" springen zij nog-<br />

al wispelturig om, getuige het-<br />

geen u hier op deze bladzijden<br />

kunt lezen.<br />

ledere vrouw, die de mannen<br />

„kent", zal zeggen, dat 't juist Is.<br />

En ledere man, die zichzélf<br />

kent, zal misschien ... zijn schou-<br />

ders ophalen, en denken: „Zoo<br />

z ij n we nu eenmaal, maar wat<br />

zou dat? Het Is een dom mensch,<br />

die zijn meeningen ter gelegener<br />

tijd niet herziet!"<br />

Ja, dat Is zoo... maar dat<br />

„herzien van meeningen" brengt<br />

dan toch maar mee, dat men het<br />

vroeger bij het verkeerde eind<br />

heeft gehad , .. of nóg heeftl<br />

Hetgeen misschien wel eens<br />

goed is voor de „beeren der<br />

schepping" om te overwegen!<br />

Vindt u ook niet, dames?<br />

Als zij tien Jaar zijn:<br />

1. Dat „mooie" kleeren maar<br />

lastig zijn, omdat je er zuinig<br />

op moet zijn.<br />

Als zij twintig Jaar zijn<br />

1. Dat sportkleeren beslist he<br />

aangenaamst zijn.<br />

2. Dat men reusachtig veel tijd 2. Dat de tijd, eer hij „haar'<br />

"••ft- weer zal zien, enorm lam<br />

duurt.<br />

3. Dat men heel veel nare din-<br />

gen moet eten.<br />

4. Dat hij slechts met een vrouw<br />

wil trouwen, die net als<br />

„mams" Is.<br />

5. Dat er niets boven lekkers<br />

gaat.<br />

6. Dat een electrische trein zijn<br />

hartewensch is.<br />

Dat de leeraar onrechtvaar-<br />

dig is.<br />

8. Dat je alleen maar voor de<br />

school leert.<br />

9. Dat ze alleen maar Wildwest-<br />

films moesten maken.<br />

3. Dat de hoeveelheid eten he<br />

voornaamste is.<br />

4. Dat hij alleen maar met eer<br />

meisje zal trouwen, waarom<br />

zijn vrienden hem zullen be<br />

nijden.<br />

5. Dat er niets boven de liefde<br />

gaat.<br />

6. Dat een zeerels met „haar'<br />

heerlijk moet zijn.<br />

7. Dat zijn ouders hem niet be<br />

grijpen.<br />

8. Dat je even goed vooruit kunt<br />

komen In de wereld, zonder<br />

altijd maar te blokken.<br />

9. Dat ze alleen maar romanti<br />

sehe films moesten maken.<br />

10. Dat het onbegrijpelijk Is, waar 10. Dat je onder het genot van<br />

om groote menschen rooken. een sigaret veel beter aan<br />

„haar" kunt denken.<br />

11. Dat meisjes afschuwelijke we-<br />

zens zijn.<br />

12. Dat een motorfiets iets won-<br />

derbaarlijks Is.<br />

13. Dat alleen kannibalen zich<br />

maar moesten schminken.<br />

11. Dat meisjes de liefste wezens<br />

zijn, die er bestaan.<br />

12. Dat een two-seater het sum'<br />

mum van bezit is.<br />

13. Dat geschminkte vrouwen veel<br />

knapper zijn.<br />

14. Dat je met 'n hond reuzepret 14. Dat hij zijn hond zal weg-<br />

kunt hebben als Je balt. doen, omdat „zij" niet van<br />

honden houdt.<br />

15. Dat er geen logisch denkende 15. Dat er geen logisch denkende<br />

vrouw bestaat. vrouw bestaat.<br />

Al. .ü


ZWEEF-<br />

VLIEGEN<br />

'.en meire<br />

ooi irom<br />

'jm<br />

Een groepje „zwevers" bespreekt de resultaten van den dag en de<br />

' kansen van morgen.<br />

"mMMyJUBMMi


1. Toen lij uit de boot klommen, die nog op de-<br />

zelfde plaats lag, waar zij was neergekomen,<br />

hoorden Peter en Dot er een slem uit komen.<br />

„Jullie kunnen mij niet ontvluchten, kinderen,"<br />

klonk hef boos. „Ik waarschuw jullie!"<br />

4. Dot was er niet op gebrand om naar de Bee<br />

■ enrots te gaan, maar Peter was een en al op<br />

winding. Toen zij dien avond naar bed gingen.<br />

ÖE VLrEGAVONTUREN VAN PETER EN DOT<br />

2. Peter' tuurde in de machine en wendde rich<br />

toen opgewonden tot Dot. Hij wist nu, waar de<br />

stem vandaan kwam. In de machine bevond zich<br />

een radiotoestel. Plotseling sprak de stem op-<br />

nieuw. „Kom mij opzoeken bij de Beerenrols."<br />

5. Ondanks de gebeurtenissen van dien dag, slie-<br />

pen de beide kinderen ongestoord. Den volgen-<br />

den morgen werden zij echter al vroeg wakker<br />

spraken zij over niets anders dan over den won- door kloppen op de deur. „Wie kan dat zijn?<br />

oerhjken man, die het eenzame eiland bewoonde. vroeg Dot verschrikt, terwijl zij uit bed sprong.<br />

7. Peter nam den brief aan en scheurde hem<br />

open. „Van den Vogelman!" zei hij opgewonden<br />

tegen Dot. „Hij schrijft: „Moko zal jullie bij mij<br />

brengen." Dot keek angstig. „Ik geloof niet, dat<br />

het veilig is om daarheen te gaan, Peter," zei<br />

ze. „Ik ben bang."<br />

8. Maar de kleine piloot was niet van plan zich<br />

de kans om uit te vinden, wie de geheimzinnige<br />

Vogelman werkelijk was, te laten ontglippen. Zij<br />

volgden Moko door een dicht bosch en kwamen<br />

voorbij de plek, waar de boot had gelegen, die<br />

nu echter was verdwenen.<br />

/' -<br />

j^a<br />

3. Terwgl zij terugliepen naar de „De Zilveren<br />

bter , dachten de kinderen na. Van wien kon die<br />

stem zijn? Er was maar één antwoord mogelijk:<br />

het moest de geheimzinnige Vogelman zijn, want<br />

hij was de eenige, die op het eiland woonde.<br />

6. Benieuwd wat er nu weer was, duwde Peter<br />

de deur van het vliegtuig open. Daar stond het<br />

grappige figuurtje van den aap met zijn hoogen<br />

hoed en zijn jas, dien de kinderen al eerder had-<br />

den gezien. Hij overhandigde hun een brief.<br />

9. Ten slotte kwamen zij aan een rotsachtig ter-<br />

rein. Een van de steenklompen had den vorm van<br />

een beer en er leidde een trap heen, die In de<br />

rotsen was' uitgehouwen. De kinderen naderden<br />

nu de schuilplaats van den Vogelman.<br />

Wordt vervolgd.<br />

GEWONE ADVERTENTIES: KOLOMHOOGTE 1 20 REGELS - KOLOMBREEDTE 5 cM. - REGELPRIJS 25 ets. BRUTO<br />

TEKSTADVERTENTIES: KOLOMHOOGTE 120 REGELS - KOLOMBREEDTE 6.7 cM. - REGELPRIJS 50 ets. BRUTO<br />

KORTINGEN VOLGENS TARIEF<br />

- 30 -<br />

£ VOOR U-CLUB<br />

lijk gebruik van maken.<br />

i. J 11 ..„ U eens in verbinding te stellen met den<br />

J. W. te U. - Ik raad U ""• ^J?" '" |k kan U „nd.r nadere ge-<br />

Inspecteur van Belastingen in Uw gemeente. IK Kan w<br />

gevens helaas niet Inlichten.<br />

,- . D Er Is wel een middeltje om een vaas, die poreus ge-<br />

T. R. de G. te R. - &• 'j . w */ e ' n /" _akón zoodat het niet noodig is<br />

worden zijn, weer ondoordringbaar »» *» n ' |°° , y de vaas om m.t<br />

haar voortaan alleen «^ •'• r " d '^^t „og'eens als ze droog is. Het<br />

Ta^^X\^t^^ Vernis bestreken: is. Ik hoop,<br />

dat U succes zult hebbent<br />

/- u C »- 5 - Ik zou U aanraden den mantel te laten stoo-<br />

Mevr. G. H. van F. te b. - 'V""., wa$$ehen. Het geel worden kunt U<br />

men. of, Indien het ^»»«'f '^^Vh.m opb.ri. In blauw papier te<br />

voorkomen door den mantel, » oord "* " ^.^ u het beste de knoopen<br />

verpakken. Indien U »«» ^»^l.TneToiite ^ veel veiliger. Voorts mijn<br />

er even af te tornen. H.l Is ^*l een van onze lezer, ge-<br />

^Ä^«Ä-----'<br />

c rtttu'^:: n d :0 c Ä." r?. Ä -. —*■ •»<br />

» d«n in de «on t« t«t«n UwVen.<br />

M , K L P 1. G - N.lUurliik kunt U m..d!..n. U mooal d.n b.l.l i.ru«<br />

ä: ä; ä'ä;!'"" £« sri: ^ — *<br />

wensch U veel succes.<br />

Mevr. U. de T. U L - H.t ^^^^TX^^^-<br />

deren met wat azijn. U kunt deze ^^"^"»^^en dit het geval is, kunt<br />

U schrijft niet of het •«" f" ^ r ^^^en op ossing "«n één deel aluin en<br />

U de vlekken ook verwijderen met een opioss B voch.<br />

twe. deelen water. U wrijft d t mengsel 0 P ^-r V, *^r '^ ^ ..„ paar<br />

tlgen doek op en strijkt er met een f*„ 0 "^i want d.n schroeit<br />

minuten er op laten staan, maar het mag niet te warm z)<br />

de stof.<br />

P. L. u R. - ik .o« u «-;--• :\;^iJ::iir:v:.Sn w ï<br />

U den vloer eens In de veertien d8 0«" '""'•'j^ 0 na „ wrijven. Als U<br />

?.■£ SÄcX^^r-rrz.^ -..... .„, *<br />

daar hij niet makkelijk stoffig wordt.<br />

ir 1 .- G - Hrt lukt mij niet onverstandig zoo nu en dan eens<br />

op^le'en'o/'alS. ind.^daJrg.biurd isl D.n weet men, dat er contr6ie<br />

wordt uitgeoefend.<br />

G. K. ,. K - E.n p..r,S=.d. bj.W.n «P b.« d=or U b.J.W. .*«[<br />

T ÄÄtÄr Sn^CntTj:;,,.,..^ No^ 1.<br />

! r . P Het soiit mij voor U, doch ik moet U mededeelen, dat<br />

ind^a'dt'door-on^g^ven^'oplossing de goede wasl U moogt gerust<br />

dergelijke opmerkingen makenl<br />

r H t. H - Uw wijze van Inzenden is goed. Het is in het geheel niet<br />

no?dig H a.l: oplossing'e.n «P^-"•^;o'op C e h t e s! , uit E e r ,$ aeen<br />

n<br />

legen de Amateur-Detective ook in de enveloppe te sluiten.<br />

L J A L H te A. - Inderdaad zijn er zeer veel jongelui. *• *


„Kan ik u misschien van dienst zijn, mijnheer? Ik ben<br />

monteui 1 ."<br />

„Ik vrees, dat dit van niet veef nut is om een venoening<br />

tot stand te brengen."<br />

r-^Ä-'.Ä,-A -• *, .—<br />

„En nou moet je een halven draai om mij heen<br />

maken . . ."<br />

„Wat, inbrekers in de bibliotheek? Haal direct mijn<br />

geweer en mijn jachtkostuum!"<br />

HUMOR<br />

„Mijnheerl Mijnheer! U hebt die e<br />

mee speelt!"<br />

„En wat ga je doen als Je een groot meisje<br />

bent geworden?"<br />

„Vermageren."<br />

„Tjonge, Ik zou niet graag In uw schoenen slaan wanneer mijn vrouw straks haar bloemen zietl<br />

yputmaßtä^of<br />

Onverwachte wendingen vervullen een belangrijke rol in Nan<br />

Grey's bestaan. De blonde filmactrice, die minstens aan<br />

vijf films per seizoen haar medewerking verleent, kan<br />

nimmer zeggen wat haar, menschelijkerwijze gesproken, vijf<br />

minuten later te wachten staat, want altoos gebeuren er dingen,<br />

die haar dwingen een omzwaai te maken en zoodoende wan-<br />

delt zij maar rustig voort in het gareel van het plotselinge.<br />

Nan Grey komt uit Texas en is momenteel eenentwintig jaar<br />

oud. Zij kwam in het milieu van de filmindustrie tijdens een<br />

vacantiereisje, waardoor zij en haar moeder een kort oponthoud<br />

te Hollywood hadden. Aldaar ontmoetten zij een ouden kennis,<br />

den impresario Edmund Low. Deze werd zoodanig gefrappeerd<br />

door Nans bekoorlijke verschijning, dat hij haar zonder omwegen<br />

een studio binnenloodste en een test van haar liet maken. Het<br />

resultaat bleek zeer verrassend te zijn. Nan kreeg een filmcon-<br />

tract en kon haar vacantie vaarwel zeggen om direct aan den<br />

slag te gaan. Het zou niet juist zijn te beweren, dat nu haar<br />

hartewensch vervuld was. te meer daar zij zich een journalistieke<br />

loopbaan gedroomd had en onderwijs had genoten in overeen-<br />

stemming met deze ambitie. Haar vader was secretaris van den<br />

bond van filmoperateurs en de harde werkelijkheid van een ster-<br />

renbestaan, waarvan de meeste aspirant-actrices geen flauw idee<br />

hebben, kende zij door vele gesprekken met haar uiteraard des-<br />

kundigen vader maar al te goed. Niettemin gaf zij zich met hart<br />

en ziel aan haar nieuwe werk en werd tenslotte, na vele onbe-<br />

teekenende rollen te hebben vervuld, opgemerkt door den<br />

Europeeschen regisseur Herman Koster, die haar het aanbod<br />

deed een hoofdrol te spelen in „Three smart girls". Nan accep-<br />

teerde vanzelfsprekend en had, naar bekend is, veel succes. Zij<br />

speelde daarna in „De zwarte pop", „De man in het blauw",<br />

Modelliefde" en „De storm", haalde tusschen de bedrijven door<br />

het staatsdiploma Fransch en werd toen, ook al weer plotseling,<br />

uitverkoren om tezamen met Deanna Durbin en Helen Parrish<br />

het meisjestrio te vormen in „Drie schattige meisjes groeien op .<br />

Nan heeft, ondanks het vele studiowerk, nog steeds belang-<br />

stelling voor journalistiek, volgens haar ook omdat de loopbaan<br />

van een actrice vaak tot een plotseling einde komt en zij in dat<br />

geval emplooi denkt te vinden bij een dagbladbedrijf. Het lijkt<br />

een overdreven denkbeeld, te meer daar zij eèn flink salaris heeft,<br />

bovendien vele voordeelige radiocontracten heeft bopen en ver-<br />

der door haar naam aan verschillende modeartikelen te verbin-<br />

den, kapitalen toucheert. Hoe het ook zij. Nan heeft het recht<br />

haar eigen standpunt in te nemen, reden waarom zij haar vaar-<br />

digheid met de pen tracht te behouden door het schrijven van<br />

korte verhalen in een tweetal Hollywoodsche weekbladen, ver-<br />

halen die gretig opgenomen en even gretig gelezen worden<br />

omdat . . . tja, waarschijnlijk omdat de signatuur den lezers het<br />

meest belangrijk voorkomt! Maar zij speelt het klaar en is tevre-<br />

den. Wat wil een mensch nog meer?


[)e jonge w<br />

Regie John Ford,<br />

Abraham Lincoln<br />

Abagail Clay<br />

Mary Todd<br />

Hannah Clay<br />

Efe<br />

Ann Rutledge<br />

Matt Clay (volwassen)<br />

Matt Clay (als kind) ..<br />

20th Century-Foxfilm.<br />

Henry Fonda<br />

., Alice Brady<br />

Matjorie; Weaver<br />

Arleen Whelan<br />

Eddie Collins<br />

Pauline Moore<br />

Richard Cromwell<br />

Jack Kelly<br />

Adam Clay (volwassen) Eddie Qulllan<br />

Adam Clay (als kind) Dickie Jones<br />

Rechter Herbert A. Bell Spencer Charters<br />

John Felder ..' Donald Meek<br />

Carrie Sue Dorris Bowdon<br />

Sheriff Billings .-. Cliff Clark<br />

Dr. Mason Clarence Hummel Wilson<br />

Barbier Harry Tyler<br />

' r Tl onderd jaar geleden was Salem in den Amerikaan-<br />

,I_L sehen Staat Illinois een ellendig dorp, bestaande uit<br />

■ J *--' 1 - enkele honderden houten hutten. En toch was dit<br />

dorp op zijn manier het centrum van een schier eindeloos<br />

land en reisde men vele dagen, om in de enkele winkels,<br />

die Salem rijk was, levensmiddelen te koopen. In dit<br />

ruwe, arme, ongeciviliseerde dorp woont een jongeman,<br />

even ruw, even arm, even ongeciviliseerd, maar voorbe-<br />

stemd te komen tot de hoogste waardigheid, welke<br />

Amerika zijn zonen heeft te bieden: het presidentschap van<br />

de Vereenigde Staten.<br />

Die tijd is nog verre. De jonge Mr.' Lincoln heeft nog<br />

in het geheel niet zulk een stoutmoedig ideaal, doch niet-<br />

temin zet hij den allereersten stap op den langen, moei-<br />

zamen en steilen weg, die voert naar de hoogste regionen<br />

van het succes: hij stelt een toespraak samen, die hij wil<br />

houden tot zijn medeburgers. Het zweeft hem voor den<br />

geest, dat hij "zijn krachten zal willen wijden aan het<br />

bestuur van dit land der toekomst, dat hij zich candidaat<br />

wil stellen voor de komende verkiezingen. Veel heeft de<br />

jongeman nog niet in zijn mars, maar twee deugden zijn<br />

Het ruw» tiekkersdotp. waar Lincoln zijn carrier«<br />

begint<br />

hem in elk geval gegeven: onkreukbaarheid en<br />

gevoel voor humor. Maar hoeveel ontbreekt<br />

hem nog!<br />

De jonge Abraham Lincoln weet een wet-<br />

boek te veroveren; zijn wapenrusting wordt<br />

daardoor aangevuld met een onontbeerlijk iets.<br />

Dit wetboek wordt het voorwerp van einde-<br />

looze studie. Het is niet alleen zaak, de artike-<br />

len der wet te kennen, maar óók den zin te<br />

doorgronden, volgens welke ze zoo zijn inge-<br />

steld.<br />

Deze studie wordt door één enkel tragisch<br />

voorval onderbroken. Lincoln ontmoet de jonge<br />

en teedere Ann Rutledge, die hem haar ver-<br />

trouwen in zijn toekomst uitspreekt. Maar eer<br />

deze schuchtere idyllf nog heeft kunnen leiden<br />

tot eenige duurzame verbintenis, sterft Ann, aan<br />

Lincoln niets nalatende dan een weemoedige<br />

herinnering.<br />

Nu verlaat hij het dorp Salem, om zich naar<br />

de stad Springfield te begeven en zich daar te<br />

vestigen als advocaat. In die pioniersdagen was<br />

immers een zelfstudie als de zijne ruimschoots<br />

voldoendel Hij associeert zich, krijgt ook wel<br />

praktijk en komt bij verscheidene gegoede fami-<br />

lies, die hem accepteeren. Hij ontmoet hier<br />

Mary Todd, een rijk jong meisje, dat veel<br />

belangstelling voor hem heeft.<br />

De typisch Amerikaansche volksfeesten in<br />

deze film geven ons een denkbeeld van de<br />

schilderachtige gebruiken van honderd jaar<br />

geleden. Maar het feest eindigt treurig, zooals<br />

dat zoo dikwijls gaat; er wordt getwist, er wordt<br />

Lincoln weet de razende me-<br />

nigte Ie overreden ai te zien<br />

▼an het lynchen.<br />

gedood. De menigte, die gemakkelijk wordt opgezweept, wil den vermoedelijken dader<br />

lynchen en bestormt de gevangenis. Lincoln, die hiervan gruwt, wendt al zijn geest-<br />

kracht en zijn welsprekendheid aan, om de massa tot andere gedachten te brengen en<br />

hij slaagt.<br />

Als dan later de ordelijke rechtspraak wordt gehouden, neemt Lincoln de verdediging<br />

van den verdachte op zich; met de grootste moeite slaagt hij er in, deze zaak een<br />

gunstige wending te geven en tenslotte zelfs den werkelijk schuldige te ontmaskeren.<br />

Na afloop van dit gebeuren ligt de eenzame weg weer voor hem open. Nog vele<br />

mijlen zal de jonge Lincoln moeten afleggen, eer hij den top bereikt, de koele hoogte van<br />

zijn latere, onsterfelijke glorie<br />

Richard Cromwell, Alice Brady en Donald<br />

Meek.<br />

De Jonge advocaat Lincoln ondervraagt<br />

een getuige.<br />

Marjorle Weaver als Mary Todd.


^Ze^tflLN/£N<br />

Dorothy Lovett is een van Hollywood's waternimfen. Voor de iwemsport,<br />

die zij druk beoelent, geelt zl] de voorkeur aan badmutsen met slult-<br />

» Rice hanteert een stofsulger als d( band onder de kin, van sterk gerlbbeld gummi . . . diepblauw als de<br />

kleur van haar oogen.<br />

DOROTHY LOVETT<br />

Dorothy Lovett is op 16 Februari te Providence, R.I.,<br />

geboren, waar zij haar geheele leven tot dusverre heeft<br />

doorgebracht. Geen harer familieleden heeft ooit iets met<br />

de theaterwereld te maken gehad. Dorothy bezocht de lagere<br />

en middelbare school te Providence, waarna zij studeerde en een<br />

diploma haalde aan het Pembroke College. Zij.was een van de<br />

Komians, het tooneelgezelschap der universiteit.<br />

Als vijfjarig kind speelde Dorothy voor 't eerst tooneel bij het<br />

Albee Stock Gezelschap in het stuk ,,Only a woman", met den<br />

bekenden Amerikaanschen acteur Burton Churchill in de<br />

hoofdrol.<br />

Na haar schooljaren trad Dorothy voor de radio op bij een<br />

plaatselijk station WPRO. Zij leidde een kookcursus en hield<br />

daarna een serie modepraatjes.<br />

Dorothy associeerde zich met het Boston warenhuis te Provi-<br />

dence en werd weldra bekend als Sally. Zij schreef en hield<br />

lezingen over winkelen en werkte ook practisch als verkoopster.<br />

Daar zij wat in de radiowereld wilde bereiken, begaf Dorothy<br />

zich den 15en Augustus 1937 naar New York. Proeven mocht<br />

zij genoeg afleggen, maar de resultaten waren schaars. Om in<br />

haar levensonderhoud te kunnen voorzien, liet Dorothy zich bij<br />

een z,g. „Modeling Bureau" inschrijven en poseerde voor adver-<br />

tenties van conservenfabrieken en automobiel-maatschappijen.<br />

Van een kennis vernam Dorothy, dat RKO een aantal manne-<br />

quins noodig had en begaf zich met deze kennis naar het bureau<br />

van Arthur Willie. Alhoewel er besloten was geen mannequins<br />

meer aan te nemen, was Mr. Willie zoo getroffen door Dorothy's<br />

persoonlijkheid, dat hij haar vroeg eenige dagen later terug te<br />

komen voor een filmproef. Deze was een succes . . . Dorothy<br />

Lovett kreeg een contract en begaf zich onmiddellijk naar Holly-<br />

wood. Nu speelt zij een belangrijke rol in ,,The girl from<br />

Mexico".<br />

GESPREKKEN MET MIJN VRIEND PIETERSEN<br />

„G ä<br />

a je vaak naar den bioscoop, Pietersen?"<br />

..Vaak och, dat is een begrip, waarde vriend. Mijn vrouw<br />

zegt. dat ik veel te vaak ga, mijn nichtje Katja, die ik meestal<br />

meeneem, zegt dat ik weinig bioscoopjes pleeg, maar gewoonlijk ga ik<br />

twee tot driemaal per week!"<br />

,,Dat zou Joe Hunt bijzonder weinig vinden."<br />

..Wie is dat nou weer? Nooit van Joe Hunt gehoord. Is dal een<br />

bioscoopdirecteur?"<br />

..Hij wou, dat hij het was! Neen. mijnheer Hunt is werkloos. Werkloos<br />

in U.S.A. En toen is hij uit louter wanhoop ..record-houder"<br />

geworden. Niet in werkloosheid, zooals je allicht zou vermoeden."<br />

..Waarin heeft hij dan een record behaald?"<br />

..Hij heeft in één week de meeste films gezien! Onder strenge controle<br />

bezocht hij den eenen bioscoop na den andere, moest dan den<br />

inhoud van de hoofdfilm vertellen en liep dan vliegensvlug een volgenden<br />

bioscoop binnen."<br />

,,Hoeveel films heeft hij dan in die eenc week gezien?"<br />

..Maar eventjes honderdvierenvijftig stuks. Hij liever dan ik! Hij<br />

heeft trouwens een collega, die zich speciaal op theaters toelegt."<br />

..Wie is dat dan?"<br />

..Een inwoner van New York, die wou bewijzen, dat men in deze<br />

millioenen-stad wel tienmaal per dag op theater-gebied iets kon meemaken.<br />

Hij ging een maand lang in ieder theater een paar acten kijken<br />

en heeft in deze eene maand vierenvijftig tooneelstukken gezien, dertig<br />

opera's en honderdzevenennegentig operettes! Dan is er nog een<br />

New Yorksche student — hij luistert naar den naam Billie — die goede<br />

jongen heeft, in plaats van te studeeren eens negenenzeventig uur achter<br />

elkaar naar den radip-luidspreker geluisterd. Hij heeft in dien tijd tweehonderdnegentig<br />

verschillende uitzendingen beluisterd."<br />

..Als Katja de radio aanzet — dat doet ze altijd op de ongelegenste<br />

oogenblikken — krijg ik, geloof ik, wel tweehonderdvijftig uitzendingen<br />

door elkaar. Maar die Billie moet toch wel sterke zenuwen hebben. Ja,<br />

ja, een mensch kan^wat uithouden!"<br />

ONZE WEKELIJKSCHE PRIJSVRAAG<br />

Vraag vijfhonderd een en vijftig<br />

Weet U misschien welke de hoogste berg van Afrika is?<br />

Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en vijf troostprijzen beschik-<br />

baar om te verdeelen onder hen die vóór 1 1 September (abonné's uit<br />

overzeesche gewesten vóór 11 October) goede oplossingen zenden aan<br />

ons redactie-adres: Noordeinde 8, Leiden. Op de enveloppe of briefkaart<br />

gelieve men duidelijk te vermelden: Vraag 551.<br />

DE OPLOSSING<br />

Vraag vijfhonderd zeven en veertig<br />

Beverley Hills ligt bij Hollywood in Californië. Het is de geliefkoosde<br />

woonplaats van vele filmsterren.<br />

De hoofdprijs werd ditmaal verworven door den heer T. Klijzing te<br />

Haarlem, terwijl de troostprijzen ten deel vielen aan mej. J. Purmer te.<br />

Amsterdam, den heer G. A. Maat te Den Haag. den heer A. Bos te Zeist,<br />

den heer F. P. Harte te Rotterdam, den heer J. Weijerman te Den Haag.<br />

FILM-ENTHOUSIASTEN<br />

H. S. S. te Zwolle. Joel McCrea is den 5den November te<br />

Los Angeles geboren. De broer van Ken Maynard is Kermit<br />

Maynard. Ken is getrouwd.<br />

P. H. te Amsterdam. Elisabeth Bergner heeft niet gespeeld<br />

in „De Gebroeders Karamazov". Zij is aan geen enkele maat-<br />

schappij vast verbonden en sneelt steeds onder regie van haar<br />

echtgenoot, Paul Czinner. Zij is van plan binnenkort weer de<br />

hoofdrol in een nieuwe film te gaan spelen. Lees s.v.p. onze<br />

rubriek „Nieuws uit de studio's".<br />

S. D. te Rotterdam. Errol Flynn is den 20sten Juni jarig.<br />

Hij is getrouwd met Lili Damita. U kunt hem schrijven p.a.<br />

Warner Bros-Studio's, Burbank, Californië. Het adres van Hans<br />

Holden is: Herrengasse 6, Weenen. Hij is den 30sten Juni<br />

jarig. In het Duitsch schrijven en antwoordcoupon insluiten.<br />

D. P. te Groningen. Hierbij de gevraagde verjaardagen.<br />

Hannelore Schroth 10 Januari. Betty Grable 18 December.<br />

Harriet Hector 25 September.


QP<br />

. ^mr : :<br />

<strong>HET</strong> <strong>WEEKBLAD</strong> N<br />

CINEMAs.<br />

THEATER<br />

VERSCHIJNT WCKCMJKS - PKIJS PM KWARTAAL F. I.K -<br />

VOOH IMDll IN «UITBNLAND f. ».M PEK JAAR. - RED. EN AOH.<br />

NOOKOUNOE », LEIDEN. TEL.liMIrOSTREKBNINO 4MM<br />

KATHARINE DE MILLEI<br />

EN HAAR ECHTGENOOT!<br />

ANTHONY QUINN<br />

MÉT HUN ZOONTJE<br />

CHRISTOPHER ANTHONY!<br />

A<br />

|Ä<br />

l<br />

D

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!