30.09.2013 Views

Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1935_620_r.pdf

Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1935_620_r.pdf

Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1935_620_r.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

■■" w<br />

EP ISE^DCHT<br />

ZE AIS<br />

In het volgende nummer van ons blad zullen wij<br />

EENIGE NIEUWE RUBRIEKEN<br />

brengen, waarvan wij overtuigd zijn, dat ze zeker de Instem-<br />

ming onzer abonnë's zullen hebben.<br />

Onze eerste nieuwe rubriek zal er een zijn van<br />

GROOT PRACTISCH BELANG<br />

voor al onze lezers. Ziethier, wat deze beoogt: het gebeurt na-<br />

tuurlijk herhaaldelijk, dat ge graag het een of ander zoudt<br />

willen hebben, een boek, een huishoudelijk voorwerp of iets<br />

anders. Het hoeft niet altijd nieuw te zijn, doch wel vanzelf-<br />

sprekend in goeden staat. Nu kan het heel goed gebeuren, dat<br />

verschillende van onze lezeressen en lezers Juist hebben het-<br />

geen gij zoekt en het wel zouden willen afstaan; omgekeerd<br />

kunt gij iets hebben, wat een andere abonnë zoekt. Hoe moet<br />

men dit echter van elkaar weten? Dit Is nu Juist, waarin onze<br />

nieuwe rubriek U te hulp wil komen. Alle lezeressen en lezers<br />

krijgen het recht, elke week een gratis advertentie in ons<br />

blad te plaatsen in de rubriek:<br />

WIJ HEBBEN — WIJ VRAGEN.<br />

De advertenties moeten ons worden toegezonden op een ge-<br />

frankeerde briefkaart, met duidelijke vermelding van naam en<br />

adres. WIJ moeten ons echter het recht voorbehouden, om ad-<br />

vertenties, waarvan de inhoud niet in overeenstemming is met<br />

de bedoeling van deze rubriek, te weigeren, terwijl de plaat-<br />

sing zoo noodig kan worden uitgesteld. Handelsadvertenties<br />

kunnen wij in deze rubriek alleen tegen een 'vergoeding van<br />

f 0.50 per advertentie plaatsen.<br />

Van heden af kan men reeds annonces voor deze rubriek<br />

opgeven. Men gelieve ze te sturen aan ons adres: Admin. Het<br />

Weekblad Cinema & Theater, Galgewater 22, Leiden. Op brief-<br />

kaart of op envelop s.v.p. duidelijk vermelden: Gratis adver-<br />

tentie-rubriek.<br />

Dit wat de eerste rubriek betreft, die, wij twijfelen daaraan<br />

niet, stellig door onze abonnë's gewaardeerd zal worden.<br />

Nu over de tweede, die U van niet minder nut zal blijken<br />

te zijn.<br />

WIJ kunnen ons Indenken, dat U vaak raad zoudt willen heb-<br />

ben In moeilijke gevallen van persoonlijken of huishoudelijken<br />

aard. Niet altijd heeft U iemand, waaraan U dien raad zoudt<br />

kunnen vragen. Welnu: U kunt zich nu voortaan tot ons rich-<br />

ten. Wij zullen al Uw vragen en problemen gratis voor U in<br />

ons blad beantwoorden. Wij hebben een staf van ervaren<br />

medewerkers op ieder gebied, volkomen competent om U het<br />

beste advies te geven, dat U zich kunt wenschen.<br />

Leg ons dus Uw vragen en moeilijkheden gerust voor!<br />

Wij zuilen deze rubriek<br />

DE „VOOR U-CLUB"<br />

noemen, omdat zij speciaal voor U gecreëerd werd en het<br />

principe van wederkeerigheid, dus het „club-verband" niet is<br />

uitgesloten, want het lijkt ons in het geheel niet uitgesloten,<br />

dat onze lezers elkander ook op dit gebied wel eens onderling<br />

behulpzaam zullen kunnen zijn. Wat de een niet weet, weet<br />

immers soms de ander!<br />

U gelieve Uw vragen voor deze rubriek, voorzien van Uw<br />

naam en adres, te zenden aan: Secretaresse der Voor U-Club,<br />

Redactie Het Weekblad Cinema & Theater, Galgewater 22,<br />

Leiden. De vragen worden met vermelding van de voorletters<br />

der inzenders in ons blad beantwoord.<br />

En thans, ten slotte, onze derde rubriek, die meer speciaal<br />

voor Uw kinderen is bestemd.<br />

Natuurlijk vindt iedere vader of moeder het prettig, hun<br />

kinderen ais ze jarig zijn te verrassen. WIJ willen hen graag<br />

hiertoe In de gelegenheid stellen, door In een speciale rubriek:<br />

HARTELIJK GEFELICITEERD<br />

de portretjes op te nemen van kinderen onzer abonnë's, die<br />

Jarig worden.<br />

Hiertoe dienen de foto's drie weken vóór den verjarings-<br />

datum in ons bezit te zijn en aan den achterkant voorzien van<br />

naam, leeftijd en verjaringsdatum van de(n) Jarige, en naam<br />

en adres van de(n) afzend (st) er. De leeftijdsgrens is gesteld<br />

op 16 Jaar. Na opname worden de portretjes onbeschadigd ge-<br />

retourneerd.<br />

De foto's moeten worden ingezonden aan de redactie van<br />

ons blad; op de envelop gelieven men echter duidelijk te ver-<br />

melden: Voor de rubriek „Hartelijk Gefeliciteerd".<br />

Wij vertrouwen, dat onze abonnë's In de drie genoemde ru-<br />

brieken, evenals wij, een aanwinst voor ons blad zullen zien<br />

en... dat zij er het nut en de voldoening van zullen mogen<br />

hebben, die wij ons voorstellen!<br />

.<br />

- 2 -<br />

*$m**pm<br />

De Parfum der Romantiek<br />

en de basis van een geheele<br />

reeks parfumerieën, geliefd<br />

om hun betooverenden geur<br />

en charme.<br />

"4711" Tosca Partnm<br />

Een aparte geur en niet zwaar, altijd<br />

welkom bij dames van smaak, de<br />

geheele wereld over.<br />

"4711" Tosca Eau de Cologne<br />

Twee in één - het verfrisschende van<br />

'4711" Eau de Cologne en de welrie-<br />

kendheid van "4711" Tosca Parfum.<br />

In alle kleuren - onzichtbaar en bui-<br />

tengewoon fijn - houdt uitstekend op<br />

de huid. Als onderlaag voor poeder:<br />

"4711" Tosca Cream of Matt-Creme<br />

OEDE<br />

BLEEKZUCHT en all« daaruit voortvloeiend»<br />

ZWAKTETOESTANDEN<br />

Dr. H. NANNING*«<br />

HAEMOFERRIN<br />

(STAALHAEMATOCBEN)<br />

Uitstekend bloedvormtnd «enlerkiagimiddcL<br />

12.60 per t/l flesch • AugeitMm vu MMak • f 1.60 per 1/2 fleack<br />

Dr. H. NANNING'a Ph.rm. Ch.m. Fabriek N.V. . Den Haat<br />

flM zeker te zijn dat<br />

^ er niets aan Uw in<br />

de puntjes verzorgd<br />

uiterlijk afbreuk kan<br />

doen, moet U regelmatig<br />

Odorono gebruiken.<br />

QDORONO is bereid<br />

^^ volgens medisch<br />

voorschrift. Er is niets<br />

geheimzinnigs in de<br />

werking van dit middel.<br />

De huidporiën der<br />

oksels worden eenvou-<br />

dig samengetrokken, en<br />

hierdoor wordt plaatselijk<br />

de transpiratie<br />

verhinderd,<br />

zonder dat zij<br />

in de andere lichaamsdeelen in haar normalen loop<br />

wordt gestoord.<br />

U" R bestaan twee soorten Odorono : de " Regular " die<br />

in de meeste gevallen kan worden toegepast, en de<br />

" Instant" voor personen met een gevoelige huid en fr0no<br />

voor een veelvuldig gebruik. B


-——— UHWffWIIiigipga^^ ^^WlS^ß^<br />

Croeze Bosman-film.<br />

Rolverdeeling:<br />

Ted Lacey Lyle Talbot Albert Raybold<br />

Janet Baker Valerie Hobson John Yee ...<br />

Clay Clement<br />

E. Alyn Warren<br />

China Town Squad" speelt onder de revolutionnaire Chineezen, die het<br />

gezag van hun land omver willen werpen en een nieuwen staat op<br />

willen bouwen. Om dit doel sneller te bereiken, wil de partij gebruik<br />

maken van vliegtuigen en voor dit oogmerk worden overal onder de opstandige<br />

.■.■■■..■ . ■ :..■■.; ' . . . »<br />

Chineezen gelden ingezameld. Een<br />

zekere Albert Raybold is met de op-<br />

dracht belast, onder de revolutionnairen<br />

van San Francisco te werken. Alstecken<br />

van zijn missie draagt hij een ring<br />

van jade.<br />

Hij heeft echter schromelijk mis-<br />

bruik van het hem geschonken ver-<br />

trouwen gemaakt en de gelden te eigen<br />

bate aangewend.<br />

Zijn wangedrag schijnt echter aan het<br />

licht gekomen te zijn, want terwijl<br />

hij in een restaurant zit, wordt hij<br />

vermoord, terwijl men den ring van zijn vin-<br />

ger steelt.<br />

De politie van San Francisco bemoeit zich<br />

met den moord, doch bij het ontsluieren van<br />

het geheim rijzen er schier onoverkomelijke<br />

moeilijkheden voor haar op. Hoc zij er ten<br />

slotte toch in slaagt, den dader van den moord<br />

te ontmaskeren, toont de film in een reeks<br />

spannende beelden, die de aandacht van het<br />

begin tot het eitfde geboeid houden.<br />

1. Valerie Hobson en Lyle Talbot.<br />

2. De ring wordt gestolen.<br />

i i ' TÉÜ<br />

3, Valerie Hobson.<br />

i \.\<br />

! ! : '*:<br />

■<br />

:*<br />

■ ;<br />

--■ /-<br />

W^fL .'■•?■ :?"'jaa^B^B<br />

TC<br />

&■<br />

-■■•fi' t<br />

> %M «***<br />

r \<br />

-f ■tÖLV<br />

^<br />

•<br />

.i*i *■<br />

m*m.<br />

f^iifZ<br />

«%«<br />

-■*.*<br />

^ri$<br />

'% f ■<br />

£


Richard Heukeroth<br />

—————wpwiwipp^ wm:<br />

Tff<br />

Dit muziekspel in zes tafereelen, dat met succes te Am-<br />

sterdam ten tooneele werd gebracht, werd gecomponeerd<br />

door Rudolf Karsemeyer. Den tekst schreef Us Vissel,<br />

terwijl de opvoering onder leiding stond van Richard<br />

Heukeroth. „Femmy" werd met zooveel enthousiasme Us Vissel<br />

De Nederlandsch e filmster<br />

Dolly Mollinger met haar<br />

lieveling Peter. 2 ij vervult<br />

in de nieuwe film . Het leven<br />

is niet zoo kwa ad een ■ M<br />

zeer belangrij QS<br />

| V<br />

Éi<br />

A /<br />

/ / M'<br />

w<br />

v<br />

\<br />

"V, c^.<br />

WHÊÊUUt • '■WBHSIRttK-n'' '"'■■l ■■■■■^■HHBBHB<br />

• •<br />

- 6 -<br />

ontvangen, dat we binnenkort de tweede opvoering tege-<br />

moet kunnen zien.<br />

Het monodrama wordt gespeeld door de jonge actrice<br />

Judith Hes. Deze leerlinge van de tooneelspeelster Magda<br />

Janssens maakte in dit muziekspel een succesvol debuut.<br />

■ ..;■.. . -<br />

fc<br />

if / " '■<br />

. .<br />

m K<br />

'IB^Bjä^ * 'i '^Jé^: \<br />

■ ■ ■ .... ■ ■..<br />

t<br />

;<br />

\<br />

1. De jongste en de oudste Metro-<br />

Goldwyn-Mayerster. — May Robson<br />

maakt een wandeling met haar lieve-<br />

ling, het sterretje Juanita Quiglèy.<br />

-7 -


(Vervolg)<br />

DOOR E DG AR R I CE BU R R O U G H S<br />

[SGHRiJ^ER tARZAN-VERHAüK<br />

De aardbewoner Carson Napier vliegt met een raket naar<br />

de planeet Venus. Aan boord van een schip, dat de Venus-<br />

siaansche zeeën bevaart, ontmoet hij Duare, een prinses<br />

uit het land Vepaja, van wie hij veel gaat -houden, evenals<br />

zij van hem. Bij een verblijf aan de kust echter wordt hij<br />

gevangen genomen door Thoristen, vijanden van het land<br />

Vepaja, en weggevoerd. Duare weet hij nog net op tijd door<br />

een Angan, een gevleugeld mensch, naar het schip terug<br />

te zenden.<br />

Hij wordt gebracht naar de kamer met de zeven deuren,<br />

waar hem de dood in den vorm van de vreeselijkste kwellin-<br />

gen wacht. Hij weet echter te ontsnappen door langs een<br />

touw in de balken te klimmen en zoo het gebouw te verlaten.<br />

Over een balkon bereikt hij een aangrenzend huis, waar hij<br />

Duare weer vindt, die door Moosko, een leider der Tho-<br />

risten, gekweld wordt. Er ontstaat een hevige vechtpartij<br />

tusschen Carson en Moosko, waarbij de laatste gedood<br />

wordt. Ais Carson daarna Duare in zijn armen wil sluiten,<br />

zegt ze echter, dat ze niet van hem houdt, dat het een<br />

vergissing is geweest. Carson besluit toch te trachten Duare<br />

te redden. Ze weten ongemerkt de stad te verlaten, doch ze<br />

vinden de zee niet terug en verdwalen.<br />

Langen tijd dolen zij door het onbekende land aan tallooze<br />

gevaren ontkomend. Op zekeren dag houden zij halt op een<br />

heel idyllisch plekje aan een rivier. Carson zegt, dat hij daar<br />

zou willen blijven en altijd gelukkig zou kunnen zijn, als<br />

Duare maar van hem hield. Maar Duare mag niet van hem<br />

houden, omdat ze een prinses is.<br />

Eindelijk ontmoeten ze een mensch, zooals hij zegt jong<br />

-vorst- van de streek, waar ze zich bevinden, en vijand<br />

der Thoristen. Hij neemt hen mee naar zijn woning.<br />

r ir tt creatuur waarop hij reed en dat hij een zorat noemde,<br />

M leek in het geheel niet op een dier dat ik al eens eerder had<br />

gezien. Hel leek wat afmetingen hetreft op een klein paard.<br />

Zijn lange, slanke poolen deden onwillekeurig denken dat het<br />

snel kon loepen. Zijn voeten waren rond en hadden geen<br />

nagels; in de plaats daarvan zaten er onderaan groote klompen<br />

eelt. Zijn bijna loodrechte koot deed veronderstellen, dat het<br />

moeilijk berijdbaar zou zijn, maar dat was niet zoo. Later<br />

merkte ik dat zijn bijna horizontale dijbeenen en schouders de<br />

schokken opvingen en den zorat tot een gemakkelijk te berijden<br />

zadeldier maakten.<br />

Boven zijn schoften en even over het midden van zijn rug<br />

bevonden zich zachte kussens of miniatuur bulten, die een<br />

uitstekend zadel vormden met knop en achterboog. De kop<br />

van het dier was kort en breed, met twee groote, op schoteltjes<br />

lijkende oogen, en hangende ooren. Het had de tanden van<br />

een planteneter. Zijn eenige middel ter verdediging scheen te<br />

liggen in zijn snelheid, ofschoon ik later ervoer, dat het zijn<br />

tanden op zeer effectieve wijze kan gebruiken wanneer zijn<br />

woede is opgewekt.<br />

Wij liepen naast Skor toen we naar zijn huis gingen. De<br />

kazars volgden slaafsch achter ons, op bevel van hun meester.<br />

Onze weg liep naar de groote bocht van de rivier, die wij<br />

hadden probeeren af te snijden door de vlakte over te steken,<br />

en naar een bosch, dat op haar oevers groeide. De nabijheid<br />

van de kazars maakte mij zenuwachtig, want af en toe kwam<br />

er èèn heel dicht bij ons, en ik vreesde dat Duare door een van<br />

die afschuwelijke dieren gewond zou worden eer ik het kon<br />

verhinderen. Ik vroeg Skor waar hij die dieren voor gebruikte.<br />

„Om mee te jagen," antwoordde hij, „maar eigenlijk hoofd-<br />

zakelijk ter bescherming. Ik heb vyanden, en bovendien zwer-<br />

ven er talrijke roofdieren rond in Morov. De kazars kennen<br />

geen vrees, en het zijn moedige strijders. Hun grootste zwak is<br />

hun voorliefde voor kannibalisme; zij zullen ophouden met<br />

vechten om een van hun eigen soortgenooten op te eten, wan-<br />

neer die gewond is."<br />

Kort nadat wij het bosch betreden hadden, kwamen wij bij<br />

een groot, somber gebouw van steen, dat er uitzag als een<br />

vesting. Het was gebouwd op een kleine verhooging van den<br />

oever, en de rivier stroomde er aan dien kant vlak langs. Een<br />

steenen muur, die aansloot bij den muur van het gebouw, welke<br />

zich aan den kant der rivier bevond, omsloot verscheidene<br />

aren ontboscht land die aan de voorzijde van het gebouw lagen.<br />

- 8 -<br />

Een zware poort sloot de eenige opening af, die in dezen muur<br />

zichtbaar was.<br />

Toen wy genaderd waren, riep Skor: „Open, het is de jong!"<br />

en langzaam zwaaiden de poortdeuren naar buiten open.<br />

Toen wij binnentraden stonden verscheidene gewapende<br />

mannen, die onder de boomen hadden gezeten, welke men had<br />

laten staan toen men het stuk grond was gaan ontginnen, op en<br />

bleven met gebogen hoofd staan. Zij zagen er wreed en tege-<br />

lijkertüd treurig uit. Hetgeen mij het meest aan hen trof, was de<br />

zonderlinge kleur van hun huid: een weerzinwekkende, onge-<br />

zonde bleekheid, een bleekheid, die door bloedeloosheid werd<br />

veroorzaakt. Ik zag de oogen van een hunner, die toevallig<br />

opkeek toen wij voorbijkwamen, en ik rilde. Het waren glazige,<br />

kleurlooze oogen, zonder licht, zonder schittering. Ik zou hem<br />

voor stekeblind hebben gehouden, als hü zijn oogen niet direct<br />

had neergeslagen toen ze de mijne ontmoetten. Een ander had<br />

een diepe, open wond dwars over zijn wang van zijn voorhoofd<br />

tot zijn kin; ofschoon ze open was, bloedde ze echter niet.<br />

Skor gaf een kort bevel, waarop twee der mannen den troep<br />

kazars binnen een sterke omheining naast de poort joegen,<br />

terwijl wij naar het huis liepen. Misschien zou ik beter van<br />

kasteel kunnen spreken, want daar leek het het meeste op.<br />

De omheinde ruimte, die wij overstaken, was geheel kaal met<br />

uitzondering van eenige boomen, die men had laten staan.<br />

Overal verspreid lag afval van allerlei aard, en er heerschte<br />

een onbeschrijfelijke wanorde. Oude sandalen, lompen, scher-<br />

ven van aardewerk en resten uit de kasteelkeuken waren in het<br />

wilde weg neergeworpen. De eenige plek, waar men eenigszins<br />

had geprobeerd den rommel op te ruimen, werd gevormd door<br />

een kleine ruimte voor den hoofdingang, die met tegels was<br />

geplaveid.<br />

Hier steeg Skor af toen er drie mannen, die sprekend<br />

leken op degenen welke wij bij de ingangspoort hadden gezien,<br />

als schimmen uit het gebouw te voorschijn kwamen. Een van<br />

hen nam Skors rijdier en bracht het weg, terwijl de beide<br />

anderen ieder aan een kant van den ingang gingen staan toen<br />

wij naar binnen gingen.<br />

De ingang was slechts klein; de deur, die haar afsloot, echter<br />

dik en zwaar. Het scheen de eenige toegang gelykvloersch aan<br />

dezen kant van het kasteel te zijn. Langs de eerste en tweede<br />

verdieping had ik kleine vensters opgemerkt, die van tralies<br />

waren voorzien. Aan één kant van het gebouw bevond zich een<br />

toren, die tot een hoogte van twee verdiepingen boven het<br />

kasteel uitrees. Deze toren had eveneens kleine vensters, die<br />

ook van tralies waren voorzien.<br />

Het inwendige van het kasteel was somber en donker. In<br />

vereeniging met het voorkomen van de bewoners, die ik reeds<br />

had gezien, riep het een gevoel van neerslachtigheid bij my<br />

op, dat ik niet van me af kon zetten.<br />

„Jullie zult wel honger hebben," zei Skor. „Ga mee naar de<br />

binnenplaats — daar is het aangenamer — en ik zal jullie<br />

voedsel laten brengen."<br />

We volgden hem door een korte gang naar een open ruimte,<br />

waar omheen het kasteel gebouwd was. Ik moest direct aan de<br />

binnenplaats van een gevangenis denken. Er lagen steenen<br />

tegels op den grond. Er groeide zelfs geen grassprietje. De<br />

grijze steenen muren rezen, slechts onderbroken door de kleine<br />

raampjes, steil omhoog. Er was geen enkele poging gedaan het<br />

gebouw architectonisch eenigszins te versieren, noen om de<br />

binnenplaats op eenige manier te verfraaien. Ook hier lag<br />

allerlei afval; men had het klaarblijkelijk gemakkelijker ge-<br />

vonden het hier neer te werpen dan het naar buiten te brengen.<br />

Ik voelde mij bedrukt door voorgevoelens van een naderend<br />

onheil. Ik wilde wel, dat wij het gebouw nooit betreden had-<br />

den, maar ik probeerde mijn vrees opzij te zetten. Ik hield me-<br />

zelf voor, dat Skor door woord noch gebaar had laten be-<br />

vroeden, dat hy iets anders was dan een vriendelijk en bezorgd<br />

gastheer. Hij scheen werkelijk graag vriendschap met ons te<br />

hebben gesloten. Ik was er echter aan gaan ^wijfelen, of hij wel<br />

een jong was, want er was geen spoor van koninklijkheid in<br />

zijn omgeving of aan zijn manier van wonen te bekennen.<br />

In het midden van de binnenplaats stond een houten tafel<br />

met vuile, versleten banken. Op de tafel bevonden zich de<br />

resten van een maaltijd. Skor beduidde ons op de banken<br />

plaats te nemen en klapte toen, alvorens zelf aan het hoofd<br />

van de tafel te gaan zitten, drie keer in zijn handen.<br />

„Ik heb hier zelden gasten," vertelde hij. „Het is werkelijk<br />

een aangename afwisseling voor my. Ik hoop, dat u zich gedu-<br />

rende uw verblijf hier zult amuseeren. Ik ben er zeker van.<br />

\<br />

ffcdereefl, die de Wamef Bros-film „Golddiggcrs of <strong>1935</strong>"<br />

■'•heeft gezien, herinnert zich uit deze rolprent wel het bekende<br />

liedje „Lullaby of Broadway" en dé actrice Winifred Shaw, die<br />

deze song ten beste geeft. Juist aan de actrice willen we hier<br />

eenige woorden wijden.<br />

Winifred Shaw is den vijf en twintigsten Februari, onder den<br />

naam Winifred Lei Momi Shaw, tè San Francisco geboren. In<br />

deze plaats bracht zij heiserste deel van haar leven door, maar<br />

daar haar ouders als vartété*artisten door het land trokken, wis*<br />

selde ze nogal eens van woonplaats en bezocht zeer veel middel'<br />

bare scholen, o.a. te San Diego «n Chicago. In de eerste klas<br />

van de H.B.S. trad zij reeds in schoolrevues op en na het verlaten<br />

van deze instelling belandde ze na veel omzwervingen öp<br />

Broadway en vervulde hier in verscheidene muzikale comedies<br />

een hoofdrol, o.a. in „Simple Simon", „Ziegfeld Follies" en<br />

wRaln or shine", waarift ook de beroemde komiek Joe Cook<br />

speelde.<br />

Toen Wlnlfr«^ eens te Philadelphia optrad, hoorde een der<br />

impresario's van Warner Bros haar zingen en engageerde haar


■■ ' ^m ^Wmmmmwmm^m':<br />

dat ik het zeker zal doen," en terwyl hy dit zei, keek hy Duare<br />

weer aan op de manier, die mij niet aanstond.<br />

„Ik ben er van overtuigd, dat wij hier gaarne zouden blyven<br />

als het mogelijk was," anwoordde Duare snel, „maar dat kan<br />

niet, want wy moeten naar het huis van myn vader."<br />

„Waar woont uw vader?" vroeg Skor.<br />

„In Vepaja," verklaarde Duare.<br />

„Ik heb nooit van dat land gehoord," zei Skor. „Waar ligt<br />

het?"<br />

„Heeft u nooit van Vepaja gehoord?" riep Duare ongeloovig<br />

uit. „Heel het tegenwoordige land van Thora werd Vepaja ge-<br />

noemd tot de Thoristen in opstand kwamen en het in bezit<br />

namen en de overlevenden van de heerschende klasse naar<br />

het eiland verjoegen, dat alles is wat er van het oude Vepaja<br />

is overgebleven."<br />

„O ja, daar had ik wel van gehoord," erkende Skor, „maar<br />

het is lang geleden en in het verre Trabol gebeurd."<br />

„Is het hier dan geen Trabol?" vroeg Duare.<br />

„Neen," antwoordde Skor, „dit is Strabol."<br />

„Maar Strabol is een warm land," beweerde Duare. „Er kan<br />

geen mensch in Strabol leven!"<br />

„U is nu in Strabol. Het is hier gedurende een deel van<br />

het jaar wel erg warm, maar niet zóó, dat het niet uit te<br />

houden is."<br />

Ik had belangstellend toegehoord. ^Indien hetgeen Skor zei<br />

waar was, dan hadden wij den evenaar overgestoken en be-<br />

vonden we ons nu op het noordelijk halfrond van Venus. De<br />

Vepajaners hadden mij indertyd verteld, dat Strabol onbe-<br />

woonbaar was — een gloeiend-heete vochtige woestenij, die<br />

slechts bewoond werd door verschrikkelijke roofdieren en rep-<br />

tielen. Het heele noordelyk halfrond was terra incognita voor<br />

de bewoners van het zuidelijk halfrond, en om die reden had<br />

ik het juist graag willen onderzoeken.<br />

Nu ik echter verantwoordelijk was voor Duare, kon er van<br />

een onderzoek niet veel komen, maar ik zou misschien een en<br />

ander van Skor te weten kunnen komen, en daarom vroeg ik<br />

hem naar het land, dat zich verder naar het Noorden uit-<br />

strekte.<br />

„Het is er niets gedaan," viel hy uit. „Er wonen niets dan<br />

dwazen. Ze halen hun schouders op voor de ware wetenschap<br />

en voor lederen vorm van vooruitgang. Ze hebben my ver-<br />

dreven; ze hadden me wel willen dooden. Toen ben ik hier-<br />

heen gegaan en heb het koninkrijk Morov gesticht. Dat is nu<br />

reeds verscheidene jaren geleden — misschien wel honderd<br />

jaar. Ik ben sinds dien tijd nooit meer naar mijn geboorteland<br />

teruggekeerd, maar soms komen hun menschen wel eens hier."<br />

Bij deze laatste woorden lachte hy op onaangename wyze.<br />

Op dat oogenblik kwam er een vrouw uit het gebouw, waar-<br />

schijnlijk op het handgeklap van Skor. Ze was van middel-<br />

baren leeftijd. Haar huid had dezelfde weerzinwekkende kleur<br />

als van de mannen, die ik had gezien; bovendien was ze<br />

vreeselyk vuil. Haar mond hing open en haar tong, die droog<br />

en gezwollen was, stak er uit. Haar oogen waren glazig en<br />

Jeanette MacDonnald en Nelson Eddy in de Metro-Goldwyn-Mayerfilm<br />

.Die ondeugende Marietta"<br />

■ ISK •■•'■:■.<br />

staarden niets-ziend voor zich uit. Ze bewoog zich op een<br />

zonderlinge wyze langzaam schuifelend vooruit.<br />

Achter haar kwamen twee mannen. Ze zagen er net zoo uit<br />

als zy, en aan alle drie was er iets onbeschryfelijks weerzin-<br />

wekkends.<br />

„Neem dat weg!" beval Skor met een handbeweging in de<br />

richting van de vuile schotels. „En breng voedsel."<br />

De drie menschen verzamelden de schotels en schoven toen<br />

weg. Geen van hen sprak een woord. De blik van afschuw in<br />

de oogen van Duare kon door Skor niet onopgemerkt zyn ge-<br />

bleven.<br />

„Staat mijn personeel u niet aan?" vroeg hy onderzoekend.<br />

„Maar ik zei niets," antwoordde Duare.<br />

„Ik zag het aan uw gezicht!" Plotseling begon Skor te lachen.<br />

Er klonk geen vroolykheid in zyn lach, en evenmin was er een<br />

glinstering in zyn oogen. Wel echter een verschrikkelijke be-<br />

dreiging, die net zoo snel verdween als ze was gekomen. „Het<br />

zyn uitstekende bedienden," vervolgde hy op gewonen toon.<br />

„Ze praten niet te veel en zü doen alles wat ik hun beveel."<br />

Nu keerden de drie menschen terug met schalen eten. Er was<br />

vleesch, gedeeltelijk rauw en gedeeltelijk gekookt, maar abso-<br />

luut oneetbaar; er was fruit en groente, maar niets er van<br />

scheen my toe gewasschen te zyn. Er was ook wijn, en dat<br />

was het eenige, wat voor menschelyk gebruik geschikt was.<br />

De maaltyd was geen succes. Duare kon niet eten. Ik nipte<br />

van mijn wijn en sloeg Skor gade terwijl hy als uitgehongerd<br />

die smerige kostjes verslond. Uit een gedeeltelijk openstaande<br />

deur kwamen verscheidene kleine dieren naar de tafel rennen.<br />

Skor wierp hun een been toe, waaraan hy had zitten kluiven,<br />

en ze begonnen er om te vechten terwyl Skor lachend toekeek.<br />

Het waren knaagdieren, ongeveer zoo groot als onze aardsche<br />

huiskatten.<br />

Ik zag hoe Duare heimelijk het voedsel van haar bord schoof<br />

en het op den grond liet vallen toen Skor niet naar haar keek.<br />

Haar voorbeeld volgend, deed ik hetzelfde. Op die manier ver-<br />

meden wy het van het voedsel te eten zonder onzen gastheer<br />

te kwetsen, en de mistals hadden een goeden maaltijd.<br />

De duisternis viel reeds toen Skor van tafel opstond.<br />

„Ik zal u naar uw kamers brengen," zei hy. „U zult wel moe<br />

zijn." Zijn toon en manieren waren die van een volmaakten<br />

gastheer. „Morgen kunt u dan uw reis vcortzetten."<br />

Opgelucht door deze belofte volgden we hem het huis in.<br />

Het was een donker en somber verblyf, waarvan de kilte en<br />

de kleurloosheid als een last op iemand vielen. Hij ging ons<br />

voor een trap op naar boven en toen volgden wy hem een<br />

lange, donkere gang in. Toen bleef hy staan voor een deur<br />

en wierp die open.<br />

„Ik hoop dat u goed slaapt," zei hy tegen Duare, een buiging<br />

makend en haar verzoekend binnen te gaan.<br />

Zwijgend schreed Duare over den drempel, en Skor sloot de<br />

deur achter haar. Daarop bracht hij my naar het eind van de<br />

gang en twee trappen op, en liet my toen een ronde kamer<br />

binnengaan, waarvan ik dacht, dat ze zich in den toren bevond<br />

dien ik had gezien toen wy het plein van het kasteel overge-<br />

stoken waren.<br />

„Ik hoop dat u uitgerust en verfrischt ontwaken zult," zei<br />

Skor beleefd en trok zich terug, de deur achter zich sluitend.<br />

Ik hoorde hem de trap afgaan en luisterde tot zyn voetstap-<br />

pen in de verte weggestorven waren. Ik dacht aan Duare, die<br />

zich alleen beneden bevond in dien somberen en mysterieuzen<br />

steenklomp. Ik had geen reden aan te nemen, dat zy niet<br />

veilig was, maar toch was ik niet op myn gemak. In geen geval<br />

was ik dan ook van plan, haar alleen te laten. Indien er iets<br />

gebeurde, wilde ik er by zijn om haar te beschermen.<br />

Ik wachtte tot Skor tyd genoeg had gehad om zich naar zyn<br />

eigen vertrekken te begeven, waar die zich ook mochten be-<br />

vinden. Toen ging ik naar de deur, besloten Duare op te zoeken.<br />

Ik legde myn hand op den klink en probeerde de deur te<br />

openen. Ze was van buiten gesloten! Snel ging ik naar de ver-<br />

schillende ramen. Ze waren allemaal van zware tralies voorzien.<br />

Vaag, van heel verre in het afschrikwekkende gebouw, meende<br />

ik een spottend gelach te hooren.<br />

HOOFDSTUK ACHT.<br />

Het meisje in den toren.<br />

Het torenvertrek waarin ik myzelf opgesloten vond, werd<br />

alleen verlicht door den geheimzinnigen gloed die de nachte-<br />

lijke duisternis van Venus eenigszins verdrijft, die anders on-<br />

doordringbaar zou zyn. Schemerachtig ontdekte ik de omtrek-<br />

ken van de meubels, die zich in de kamer bevonden — ze<br />

waren maar zeer schaarsch. De kamer had meer het aanzien<br />

van een cel, dan van een kamer waar men gasten te slapen legt.<br />

Ik ging naar een kast met laden en onderzocht die. Er be-<br />

vonden zich niets anders in dan stukken van afgedragen<br />

kleeren, eindjes garen en kluwens touw. Teleurgesteld wendde<br />

ik my af en begon het vertrek op en neer te loopen, bezorgd<br />

over Duare. Ik was volkomen hulpeloos. Ik kon niets uitrichten.<br />

Het zou natuurlijk nutteloos geweest zyn op de deur te bonken<br />

of om hulp te roepen. De wil, die my opgesloten had, was hier<br />

oppermachtig. Alleen door een vrijwillige daad van dien wil<br />

kon ik vrijgelaten worden!<br />

{Wordt vervolgd).<br />

hUu/rrxjO^<br />

„Is dat de loodgieter, Jaantje? '<br />

„Nee mevrouw. Het is een mijnheer, die vraagt of U een<br />

middel wilt koopen om het duinwater te verzachten."<br />

„Dat is nou al de vijlde maal, dut ik je<br />

Jeu ffdifrevoetba lie/i wij snee rigj:<br />

„Och, ik zal maar zoo denken :<br />

't is een soort van goedkoope<br />

massage — je blijft er fit van!"<br />

'Nou^wat zou dat? Word je dr soms „Ja, lieveling, ik moet blijven overwerken<br />

niet voor betaald?" 0 P kantoor!"<br />

/<br />

- 11 —<br />

_______ _^_^_^^____<br />

.<br />

CKorzJva/zI<br />

De nieuwste dessins in karpetten zijn<br />

kleine vlekjes, over de geheele opper-<br />

vlakte verspreid. — Buitengewoon prac-<br />

tisch voor iemand, die een lekkende<br />

vulpen heeft I<br />

„De mensch komt tot het schrijven<br />

van verzen, wanneer hij vervuld is van<br />

groote emoties, die hij op een of an-<br />

dere wijze tot uiting moet brengen,"<br />

lezen wij. — We begrijpen niet, dat er<br />

zoo weinig golfspelers dichter gewor-<br />

den zijn!<br />

Een jongeman en een meisje, die el-<br />

kaar het eerst hebben ontmoet bij ge-<br />

legenheid van een ongeluk op het ijs,<br />

hebben zich dezer dagen verloofd. —<br />

Wie zou er het eerst het ijs gebroken<br />

hebben?<br />

„De inkt en het vloeipapier zijn op de<br />

meeste van onze postkantoren zeer<br />

slecht," schrijft ons een abonné. —<br />

Maar ook de pennen hebben hun slechte<br />

punt I<br />

„Als ge iets goeds bij den kop hebt,<br />

houdt het dan stevig vastl" luidt een<br />

wijs gezegde. — Dit geldt vooral voor<br />

jockies bij wedrennen.<br />

„Mijn vrouw luistert nooit naar mij,<br />

als ik iets zeg," klaagde onlangs een<br />

man voor den kantonrechter. — Hij moet<br />

eens probeeren in zijn slaap te praten I


i.<br />

Simon Lindley vocht den zwaarsten<br />

strijd van zijn kven uit dien avond.<br />

Hij stond met Joan Falkner aan<br />

den rand van de palmenplantage, sta-<br />

rend naar de vervagende kleuren van<br />

den zonsondergang en wist, dat als<br />

hij wilde, hij met haar trouwen kon.<br />

Dat zou de hemel voor hèm beteekencn<br />

en na luttele maanden waarschijnlijk de<br />

hel voor häär.<br />

Het doffe oranje in het Westen ver-<br />

anderde langzaam in een schaduwig<br />

bruin. De palmen donkerden, tot zij<br />

als uit brons gegoten schenen. Laag<br />

in de lucht gloeide een glans, als de<br />

doorschijnende diepte van een Zuidelijke<br />

zee.<br />

„Het is als een sprookje," fluisterde<br />

Joan.<br />

Haar hand lag op zijn arm — hij<br />

kon voelen, dat zij trilde. De nervositeit<br />

van haar ademhaling trof zijn oor, heel<br />

de verwachtende spanning van haar<br />

wezen drong tot zijn bewustzijn door.<br />

Als hij nu zei: „Joan, ik houd van<br />

je," zou ze de volgende seconde in zijn<br />

armen liggen.<br />

Een jongere man dan hij zou niet ge-<br />

aarzeld hebben. Maar Simon Lindlcy<br />

was vierendertig en zijn aanbidding<br />

bande iedere zelfzucht uit. Hij geloofde,<br />

dat zij verliefd was op de liefde, dat<br />

de betoovering van het nieuwe, exotische<br />

oord haar in hcur greep had. Koureya<br />

kon een wonder van liefclijkhcid, kon<br />

een droom zijn — in de lente. Voor<br />

veertien dagen, voor een maand ...<br />

Maar veronderstel, dat ze hier voor<br />

jaren gebonden was, in de gruwelijke<br />

eenzaamheid, de genadclooze hitte, haar<br />

wereld beperkt tot de palmen, de ein-<br />

deloozc woestijn vlakten en de Tigris?<br />

Zij, een meisje van tweeëntwintig, jong<br />

en frisch, gewoon aan de afleiding, de<br />

amusementen, de levendigheid van de<br />

groote stad. ..<br />

DIJ DE VOORPLAAT<br />

Amerika's grootste {ümkomiek Joe E.<br />

Brown zal u binnenkort weer eens een<br />

vroolijken avond kunnen bezorgen en<br />

wel in zijn nieuwste rolprent „Op de<br />

planken".<br />

Joe werd te Holgate, Ohio, geboren.<br />

Op negenjarigen leeftijd maakte hij<br />

reeds deel uit vaii het circusgezelschap<br />

van de gebroeders Ringler. Op vijftien-<br />

jarigen leeftijd overkwam hem een on-<br />

geval, dat acn zijn circuscarrière een<br />

einde maakte. Hij ging zich toen op het<br />

tooneelspel toeleggen met het resultaat,<br />

dat hij op Broadway een zeer geziene<br />

gast werd. Een zijner successtukken was<br />

in dien tijd „Twinkle Twinkle" en juist<br />

door dit stuk werd de aandacht van<br />

Warner Bros op hem gevestigd. Hij<br />

kreeg een vast contract bij deze onder<br />

neming en heeft al in verscheidene films<br />

een belangrijke rol vervuld. Wij kennen<br />

hem o.a. uit „De drijvende zwembroek",<br />

„Hou je roer recht" en „Circusclown".<br />

Hij kneep zijn handen in elkaar. Zijn<br />

lippen vormden onwillekeurig het woord<br />

waanzin.<br />

Ja, dät zou het zijn: waanzin -- zelf-<br />

zuchtige waanzin 1<br />

II.<br />

Haar hand lag nog steeds op zijn arm.<br />

De aanraking zond een electrischen<br />

stroom door zijn lichaam, een gevoel<br />

van dronkenschap. Hij durfde niet naar<br />

haar te kijken, om zijn vast, sterk besluit<br />

niet in gevaar te brengen. Hij hield zijn<br />

oogen op den horizon gericht, een don-<br />

kere omvatting nu van het lila van<br />

de aarde.<br />

Ze huiverde licht en, zich vermannend,<br />

wendde hij zich naar haar.<br />

„Je krijgt het koud. We moeten<br />

teruggaan."<br />

Ze sprak geen woord, toen ze terug-<br />

keerden naar den oever van de rivier.<br />

Hij begreep de reden, en daar zijn ge-<br />

dachten ondraaglijk waren, praatte hij<br />

zichzelf voor: „Ze zal het in een paar<br />

dagen vergeten! Watson zal haar helpen<br />

vergeten. Hij heeft den geschikten<br />

leeftijd."<br />

In de verte glommen de kookvuren<br />

van de Arabische arbeiders. Eén van<br />

hen zong, een klagend, monotoon lied.<br />

De eeuwenheugende wateren van de<br />

Tigris blonken schemerig en boven de<br />

zwarte silhouet van een mahaila — in-<br />

landsch vaartuig — schitterde een<br />

vroege ster, zóó dichtbij, dat zij eeil lan-<br />

taarn aan den mast leek.<br />

Inderdaad, Koureya kon wonderlijk<br />

mooi zijn. En zijn schoonheid was de<br />

laatste dagen voor Lindley vernieuwd<br />

door de aanwezigheid van Joan. Ze was<br />

hier met haar vader, Andrew Falkner,<br />

een van de commissarissen van de Tigris<br />

Stoomboot Maatschappij, en met Gerald<br />

Watson, haar neef.<br />

Gasten waren in het algemeen een<br />

oase in het bestaan van Simon Lindley,<br />

op zijn eenzame palmenplantage vijftig<br />

mijlen langs de rivier ten Noorden van<br />

Bagdad. En veel van die oases waren<br />

er niet geweest tijdens zijn verblijf hier.<br />

Maar toen hij zag, wat voor soort meisje<br />

de dochter van Andrew Falkner was,<br />

scheen haast bovenaardsche muziek<br />

zijn nauwbegrensde wereld te ver-<br />

vullen. Ze was slank en fijn gebouwd<br />

— heel blond, heur zijig haar was als<br />

een gouden nevel om haar hoofd, haar<br />

oogen diep-blauw onder lange wimpers,<br />

haar gezicht een zacht ovaal.<br />

Maar het was niet alleen de uiterlijke<br />

charme, die van Joan uitging, wat hem<br />

aantrok. Haar frissche belangstelling in<br />

al het nieuwe dat ze zag, haar jolige,<br />

intelligente humor, haar heerlijke<br />

natuurlijkheid boeiden hem onuitspreke-<br />

lijk. .En zij, van haar kant, scheen direct<br />

een innerlijke verwantschap te voelen,<br />

die haar naar hem toedreef. Gerald<br />

Watson, kennelijk verliefd op zijn<br />

nichtje, vertoonde alle teekenen van<br />

jaloezie.<br />

- 12 -<br />

ALVAREZ<br />

In het eerst was Lindley dankbaar<br />

en geamuseerd; dankbaar voor dit be-<br />

koorlijke tusschenspel in de jaren van<br />

verlatenheid — geamuseerd, omdat hij<br />

zich niet bewust was, dat Watson reden<br />

kon hebben voor zijn jaloerschheid.<br />

Naarmate echter de veertien dagen van<br />

Joans verblijf verliepen, drong de onge-<br />

loofelijke waarheid meer en meer tot<br />

hem door. Het was niet ongeloofelijk,<br />

dat hij verliefd was geworden op Joan.<br />

Maar in alle nederigheid stond hij tegen-<br />

over 't onmiskenbare feit, dat zij verliefd<br />

was op hem — een stillen baling, nog<br />

voor vele jaren den gevangene van de<br />

monotonie van Koureya.<br />

Deze dagen waren de proefsteen<br />

voor Lindley's karakter. Hij dacht aan<br />

zijn eenzame jaren hier, aan de einde-<br />

looze avonden met een spel kaarten en<br />

een boek, aan de tijden, dat de verlaten-<br />

heid hem besloop als een nachtmerrie.<br />

Hij stelde zich Joan hier voor als het<br />

nieuwe van Koureya af zou zijn en ze<br />

zich realiseeren zou; dat 'ze zich vergist<br />

had! En dan haar dappere strijd, om<br />

dat feit voor hem te verbergen, haar<br />

jonge hart bezwijkend onder het leed!<br />

Zoo had hij met zichzelf geredeneerd<br />

en gevochten, en dien avond geloofde<br />

hij, dat hij den slag gewonnen had.<br />

Overmorgen zpu ze weggaan — hij zou<br />

een herinnering hebben aan iets moois en<br />

goeds. En Joan ? Ze zou spoedig ver-<br />

geten. Waarom niet ?<br />

Ze kwamen in de bungalow terug.<br />

Falkner en Watson zaten te praten bij<br />

hun groc. Watsons s'teelsche, booze blik<br />

ontging Simon Lindley niet. Hij was<br />

een magere jongeman, met donkere<br />

haren en bruine oogen, ontegenzeglijk<br />

knap, maar met een lastig, prikkelbaar<br />

humeur en daardoor zeer slecht in staat<br />

zijn gevoelens te verbergen.<br />

„Hallo Joanl" riep hij. „Nog niet<br />

beu van de zonsondergangen?"<br />

Ze schudde het hoofd. Er was een<br />

sfeer van stilte, van rust om haar, die<br />

Watson niet kon begrijpen.<br />

„Alleen maar een kwestie van tijd,"<br />

vervolgde hij laatdunkend. „Er gaat ongetwijfeld<br />

bekoring van Koureya uit, dat<br />

moet ik toegeven. Maar het moet afschuwelijk<br />

gaan vervelen na een poos."<br />

„Ja," erkende Lindley ernstig. „Het<br />

is geen oord, behalve voor een ouden<br />

brompot, zooals ik."<br />

De diepere beteekenis van deze conversatie<br />

. ontging Falkner. Hij lachte,<br />

nam een slok uit zijn glas en zei:<br />

SIGAREN<br />

's Morgens,<br />

's Middags,<br />

's Avonds.<br />

Remaco-filra — Regie: Charles Lament.<br />

Rolverdecling:<br />

Kay Adrienne Ames. Gregg Donald Co-ok.<br />

Terry Ralph Bellamy. Chuck Robert Armstrong.<br />

Deze rolprent laat zien hoe door een onschuldig misverstand, beter gezegd door onge-<br />

loof en wantrouwen, twee menschen ongelukkig kunnen worden. Hier wordt het gevaar<br />

echter gelukkig nog op het laatste oogenblik bezworen.<br />

Terry Gallagher, een New Yorksche jongeman van eenigszins verdachten levenswan-<br />

del, maakt in een kleine stad kennis met een jong meisje uit society-kringen, Kay Parrish.<br />

Hij belooft haar aan een baantje te zullen helpen als ze ooit naar New York moqht komen.<br />

Korten tijd later is Kay gedwongen naa-- New York te gaan om in haar levensonderhoud<br />

te voorzien, want haar vader heeft, door financieele zorgen, zelfmoord gepleegd en haar<br />

zonder een cent achtergelaten.<br />

m^^^^.<br />

Terry stelt haar' in zijn pas geopende etablissement te werk en hoewel ze dezen arbeid<br />

verafschuwt, vervult ze haar plicht toch zoo goed mogelijk.<br />

Ondertusschen leert ze een jongeman kennen, Gregg, van wien ze veel gaat houden,<br />

evenals hij van haar. Hij doet haar zooveel goed als hij maar kan en opent zelfs een bankreke-<br />

ning voor haar, hoewel zijn familie tegen den omgang en een huwelijk met Kay ten heftigste<br />

protesteert Als Kay echter eens na een heerlijken dag buiten met Gregg te hebben doorgebracht,<br />

thuiskomt, vindt ze Terry in een wanhopige stemming, daar hij zijn schulden niet kan betalen<br />

en gedwongen is zijn etablissement te sluiten. Kay biedt hem dan het door Gregg geschonken<br />

geld aan en redt hem hierdoor van den ondergang.<br />

Gregg gelooft echter haar verklaring, dat x haar ouden weldoener helpen móést niet en<br />

breekt met haar. Gelukkig ontmoet Terry hem eenigen tijd later en is hij in de<br />

gelegenheid om Kay's uiteenzetting te bevestigen en een verzoening tusschen<br />

Gregg en Kay te bewerkstelligen.<br />

1. Robert Armstrong. — 2. Adrienne Ames. — 3. In de nachtclub. —<br />

4. Adrienne Ames en Ralph Bellamy. — 5. Ralph Bellamy.<br />

- 13 -


Jjf /9/f/lÄ P/T\ " Hct li -' kt m,e toe ' (iat ^ et nog wel „Het lijkt me toe, dat het nog wel ^^<br />

m ff^CSwlS*' ^Si \, meevalt. Eenden en korhoenders om op<br />

Mv*<br />

j g 0 _ te jagen en prachtig vischwater. Het<br />

%?^<br />

kan heusch erger. Maar zeg, Joan, wat<br />

H<br />

eb jullie dat geval gelezen, dat in... .<br />

(och waarom zou ik den naam noemen<br />

en den bewoners van de aantrekben<br />

jij stil. Scheelt er wat aan?"<br />

„Niets vader," antwoordde ze met eer<br />

glimlach. En haar oogen staarden in<br />

het niet.<br />

In Watsons hoofd trok een rüjipel.<br />

.0*<br />

kelijke plaats ergernis bezorgen?), dat ergens in Hij wierp weer een zijdelingschen blik<br />

ons land gebeurd is?<br />

op Joan en Lindley. Er viel een zwijgen,<br />

In dat Ergenshuizen was een groot zieken- ten laatste verbroken door Falkner.<br />

huis.<br />

Nu is het een bekend feit, dat niet alle<br />

zieken eiken dag maar naar hartelust mogen<br />

eten, maar als ze in het stadium van aansterken<br />

zijn gekomen, dat dan voor hen niets<br />

goed genoeg is.<br />

Ze krijgen van alles het beste.<br />

Ook van de groenten.<br />

Zachte worteltjes, smakelijke spruitjes, een<br />

zacht bloemkooltje. Enzoovoort. Enzoovoort!<br />

Daar het een groot ziekenhuis betrof, waar<br />

veel op-krachtkomers en -komsters verblijven,<br />

was er ook in een heel jaar heel wat aan<br />

groenten noodig.<br />

Dies volgde men het gebruikelijke systeem:<br />

men liet de leveranciers „inschrijven", dat wil<br />

op goed Nederlandsch zeggen, de gegadigde,<br />

die het voorrecht kreeg, om te mogen leveren,<br />

is in den regel overgeleverd, want hij heeft<br />

zich in z'n vingers gesneden. Doch op een<br />

manier, waarvoor ze je in het ziekenhuis geen<br />

verbandje geven. Ze laten je liever „bloeien".<br />

Een groenteboer, die van zulke operaties<br />

zonder medische assistentie niet scheen te houden,<br />

zocht een doekje voor het bloeden.<br />

Wetend dat de kleine geschenken d'r zijn om<br />

de vriendschap te onderhouden, zond hij aan<br />

den ambtenaar van het hierbedoelde ziekenhuis,<br />

belast met de zorg voor de inkoopen, een<br />

mand met fruit, een fijne mand met fijn fruit<br />

en niet al te weinig.<br />

De mand kwam terug.<br />

En het fruit ook.<br />

Oje, zei de groenteboer (ik laat het aan u<br />

over, of dit woord hier als oje of als oje<br />

moet worden uitgesproken). En hij dacht na.<br />

Z'n conclusie was: Stom geweest, de man<br />

blieft geen fruit. En hij stuurde een enveloppe,<br />

zonder naam en adres er op, maar ƒ 50.— er<br />

in, met z'n adreskaartje.<br />

Toen kwamen de poppen aan het dansen.<br />

Niet de vijftig pop, al waren deze de oorzaak<br />

van het drama.<br />

De administrateur liep naar de politie,<br />

klaagde den groentebaas aan wegens poging<br />

tot omkooping van een ambtenaar in functie.<br />

Geen kleinigheid.<br />

De groenten kregen d'r een gasluchtje door,<br />

iets wat voor aankomende patiënten niet aantrekkelijk<br />

en gezond is.<br />

M'n conclusie.<br />

Komt den vent toe, die er zulke ergerlijke<br />

gewoonten op nahoudt.<br />

Ik ben intusschen maar blij, dat m'n positie<br />

als 'n ergernis-man, me nooit in de verleiding<br />

zal brengen, om in letterlijken zin de vruchten<br />

van m'n arbeid op deze wijze te kunnen opeten.<br />

Want, welke groenteboer zou het in z'n<br />

kersepit halen om te probeeren, mij tot ergernis<br />

over hem te stemmen.<br />

Zei m'n vrouw: Petrus, wat ben je toch een<br />

schlemiel. Peter Schlemiel in eigen persoon! Hij<br />

zou het toch kunnen doen, opdat je je ergernis<br />

over hem niet zou uiten!<br />

Jammer! Maar ik moet bekennen, dat m'n<br />

vrouw weer gelijk had. En ik ben daarom des<br />

te meer uw<br />

PETRUS PRUTTELAAR.<br />

„We zijn allemaal 'n beetje stil vanavond.<br />

Misschien is het, omdat we weldra<br />

afscheid moeten nemen. Ik moet zeggen,<br />

Lindley, dat je buitengewoon vriendelijk<br />

voor ons geweest bent. Je bent eenvoudig<br />

een ideale gastheer."<br />

„Ja, dat is zoo," viel Watson bij,<br />

echter zonder veel geestdrift.<br />

Joan knikte.<br />

„Ik ga me even verkleeden," kondigde<br />

ze aan.<br />

Toen ze de kamer verliet, was Lindley<br />

de eenige, die het jagend gaan van haar<br />

ademhaling opmerkte. Het kostte hem<br />

een bovenmenschelijke zelfbeheersching<br />

om te blijven zitten en rustig het gesprek<br />

met de beide mannen voort te<br />

zetten. Het liefst zou hij haar nagerend<br />

zijn, haar in zijn armen hebben gesloten,<br />

en gesnikt hebben: „Joan, Joan, zie<br />

je dan niet, hoeveel ik van je houd.<br />

Maar je mag niet met me trouwen,<br />

je mag niet..."<br />

Joseph, Lindley's Indische bediende,<br />

kwam binnen om de tafel te dekken.<br />

Falkner grinnikte tegen hem.<br />

„Krijgen we wat lekkers te eten?"<br />

vroeg hij opgewekt.<br />

„O ja, Sahib."<br />

Watson vroeg: „Hoe is het met dat<br />

uitstapje naar Bagdad morgen?"<br />

„Jullie moet maar met je drieën gaan<br />

en jezelf amuseeren," zei Lindley. „Ik<br />

zou dolgraag meegaan, maar ik zie er<br />

absoluut geen kans toe — ik zit tot<br />

over mijn ooren in het werk. Jullie moet<br />

direct na het ontbijt vertrekken, dan<br />

kunnen jullie om ongeveer tien uur<br />

terug zijn. Het is volkomen veilig om<br />

's avonds te varen, nu er een zoeklicht<br />

op de motorboot geïnstalleerd is."<br />

Watson streek nadenkend met de<br />

hand langs zijn kin.<br />

„Ik vraag me af — we hebben zoo'n<br />

hoop inkoopen te doen — zou je er<br />

bezwaar tegen hebben, dat we Joseph<br />

meenemen? Ik bedoel, hij weet beter<br />

dan wij, waar we zijn moeten en hoeveel<br />

we moeten betalen."<br />

„Natuurlijk niet! Ga je gang!" stemde<br />

Lindley grif toe.<br />

„Serenath, onze bediende, is een uitstekende<br />

kok. Hij kan voor je eten zorgen,<br />

terwijl wij weg zijn."<br />

„Dat is best. Nemen jullie gerust<br />

Joseph maar mee."<br />

Watson ging de kamer uit en er was<br />

een glinstering in zijn oogen. Hij was<br />

geen kwade kerel in den grond van zijn<br />

hart, maar hij werd letterlijk bezeten<br />

door jaloezie. Hij moest Joan eens en<br />

vooral genezen van haar dwaze verliefdheid<br />

op Lindley. En daar wist hij wel<br />

een middel op, een eenvoudig middel.<br />

Tien minuten lang had hij een gefluisterd<br />

gesprek met Serenath en geld<br />

ging van hand tot hand. Iets anders ook<br />

— een klein, wit tablet uit de leeren<br />

medicijntasch, die Watson zich voor<br />

— 14 —<br />

\<br />

^ nu<br />

20 YANKEES<br />

De goedkoopste<br />

AMERIKAANSCHE IMPORT<br />

SIGARETTEN<br />

van prima kwaliteit<br />

Imp. t ALVANA . DEN HAAG<br />

htm trip naar deze verre streken met<br />

weinig medische hulp en slechte<br />

hygiënische toestanden, had aangeschaft.<br />

Toen hij Serenath verliet, was<br />

zijn glimlach half beschaamd, half<br />

triomfantelijk...<br />

III.<br />

Den volgenden avond at Simon<br />

Lindley alleen. De eenzame maaltijd was<br />

een voorlooper van de honderden, die<br />

zouden volgen. Maar hij zou dit schitterende<br />

tusschenspel slechts hebben om<br />

te herdenken. Hij zou hier in stilzwijgen<br />

zitten en zich verbeelden, dat Joan<br />

tegenover hem zat, het licht spelend<br />

in heur haar, haar rustige, diepe oogen<br />

glimlachend in de zijne, haar zilveren<br />

lach klinkend in zijn oor.<br />

Zijn mager, krachtig gezicht kreeg<br />

een zachte uitdrukking. Hij verviel in<br />

zijn oude gewoonte, om tegen zichzelf<br />

te praten.<br />

„Ze is te jong. Het zou haar breken.<br />

Het zou egoïsme zijn, vervloekt egoïsme.<br />

Bovendien, het kan immers een voorbijgaande<br />

bevlieging zijn ..."<br />

Zijn mond vertrok als in pijn. Hij<br />

lachte 'n beetje schor.<br />

„Een kerel met nog 'n greintje fatsoen<br />

in zijn body, kan een meisje zooals<br />

zij niet vragen zich hier te begraven."<br />

Het was niet alleen de eenzaamheid,<br />

sponnen zijn gedachten verder. Er was<br />

nog het seizoen van de vliegen, een<br />

plaag van glinsterende kwelgeesten van<br />

zonsopgang tot ondergang, de tijd van<br />

de verschroeiende, meedoogenlooze<br />

hitte, en dan nog de kleinere ongemakken<br />

— schorpioenen, duizendpooten,<br />

muskieten...<br />

Hij riep den bediende.<br />

„Serenath, whisky-soda."<br />

„Jawel, Sahib."<br />

De bediende bracht een flesch whisky<br />

en een syphon. Lindley schonk zelf de<br />

whisky in; zijn tweede glas. Hij had<br />

een regel, waar hij onder geen omstandigheden<br />

van afweek: één glas voor<br />

het eten en ééri er na. Hij kende het<br />

noodlottig gemak, waarmee een eenzaam<br />

man, ver van de beschaving, van twee<br />

whisky's tot drie komt en hoe die drie<br />

er vier worden, vier een heele fleseh en<br />

dan beestachtige drankzucht.<br />

Serenath nam het glas op om er<br />

sodawater bij te voegen. Maar er ging<br />

nog wat anders in het glas dan de soda<br />

— een fijngeknepen tablet. Het was han-<br />

dig gedaan. Het poeder loste onmid-<br />

delhjk op.<br />

Lindley dronk. Er scheen een flauwe,<br />

ongewone bijsmaak aan den drank te<br />

zijn, maar in zijn gedroom over Joan<br />

stond hij er niet verder bij stil.<br />

Twintig minuten later was hij in<br />

een diepen, loodzwaren slaap verzonken;<br />

zijn ademhaling ging luid en reutelend.<br />

Serenath sloop binnen met een leege<br />

whiskyflesch. Hij zette haar op den<br />

grond, aan Lindley's voeten. De half<br />

leege flesch liet hij waar zij stond, op<br />

tafel bij den elleboog van den slaper.<br />

IV.<br />

Toen de drie gasten terugkwamen<br />

van hun uitstapje naar Bagdad, liep<br />

Watson enkele meters voor de anderen<br />

uit, terwijl ze het voorplein overstaken<br />

naar de verlichte bungalow. Hij opende<br />

de deur, bleef stilstaan, keerde zich<br />

haastig om en zei:<br />

„Niet binnenkomen, Joan. Het is<br />

heusch beter van niet."<br />

„Waarom? Wat is er?"<br />

Hij speelde zijn rol goed — zijn ont-<br />

steltenis droeg alle kenmerken van echt-<br />

heid. Hij maakte een hulpeloos gebaar.<br />

„Wel — het is laat — en — —"<br />

Ze staarde hem aan.<br />

„Doe niet zoo vervelend, Gerrié."<br />

Toen zag ze den slapenden Lindley,<br />

met het hoofd op den arm voorover-<br />

liggend over de tafel, en de whisky-<br />

flcsschen.<br />

Deze nieuwe film<br />

werd onder regie van<br />

Fritz Peter Buch en<br />

Herbert Fredersdorf<br />

opgenomen. De be-<br />

roemde Italiaansche<br />

tenor Alessandro Zi-<br />

liani, die thans vast<br />

bij de Ufa is geënga-<br />

geerd, debuteert in<br />

deze rolprent.<br />

Een kreet kwam over haar lippen en<br />

ze stapte achteruit.<br />

Haar vader, niet vermoedend wat er<br />

in haar omging, klopte haar op den<br />

schouder en zei vriendelijk:<br />

„Je moet het niet zoo zwaar op-*<br />

nemen, kindlief. Zoo zijn die eenzame<br />

kerels in het Oosten."<br />

„Het is ze niet kwalijk te nemen,"<br />

voegde Watson er aan toe.<br />

Joan zei niets; ze sloot even de<br />

oogen en ging heen.<br />

Falkner trok de wenkbrauwen op en<br />

sloeg nadenkend de slapende gestalte<br />

gade.<br />

„Ik moet zeggen, dat ik 'n beetje<br />

verbaasd ben," verklaarde hij. „Ik wist<br />

niet, dat hij van dät soort was. Zullen<br />

we hem wakker maken en in bed<br />

helpen ?"<br />

„We kunnen hem beter laten, waar<br />

hij is," adviseerde Watson. „Met een<br />

. paar uur komt hij wel weer bij zijn posi-<br />

tieven — dan drinkt hij flink wat water<br />

en als hij dan morgenochtend wakker<br />

wordt, is hij weer zoo lekker als kip."<br />

„Och, daar kun je wel gelijk in<br />

hebben," stemde Falkner toe.<br />

Ze lieten Lindley in zijn ongemak-<br />

kelijke houding verder slapen en gin-<br />

gen naar bed. Toen het stil in huis<br />

was, kwam Serenath uit den bijbouw,<br />

waar al de bedienden huisden, de bun-<br />

galow weer binnensluipen. Hij had zich<br />

Watsons instructies goed in het hoofd<br />

geprent en het slot van zijn taak was<br />

de leege flesch, die hij bij Lindley's<br />

voeten had neergezet, te verwijderen.<br />

Koureya sliep. Een enkele maal werd<br />

het groote zwijgen verbroken door het<br />

verre huilen van een jakhals, een hui-<br />

verenden kreet van verschrikking.<br />

Lindley ontwaakte om iets over<br />

eenen. Hij bewoog zich, opende de<br />

oogen, keek op zijn horloge en staarde<br />

verrast voor zich uit.<br />

„Goeie hemel! Hoe voor den drom-<br />

mel ... ?"<br />

Het was niet de eerste maal, dat hij<br />

na een zwaren dag aan de tafel in<br />

slaap was gevallen, maar het verwon-<br />

derde hem, dat niemand hem had<br />

gewekt.<br />

„Hé Serenath!" riep hij. En toen<br />

hij niet direct kwam, nogmaals en<br />

luider: „Serenath!"<br />

De bediende verscheen, gapend en<br />

slaapdronken.<br />

„Weet je, dat het één uur is ? En<br />

Falkner Sahib en de anderen — —?"<br />

„Die zijn terug, Sahib. Twee uur,<br />

drie uur al. Ze zagen u slapen en zijn<br />

naar bed gegaan."<br />

Lindley streek met de hand over het<br />

voorhoofd.<br />

„Dan moet ik aardig vast geslapen<br />

hebben. Je was zeker al in bed?"<br />

„Jawel, Sahib."<br />

Lindley knikte suffig.<br />

„Het spijt me, dat ik je gestoord<br />

heb." En daarop, meer tegen zichzelf<br />

dan tegen den bediende: „Ik slaap<br />

warempel nóg half..."<br />

Zoowel Falkner als Watson onthiel-<br />

den zich van iedere opmerking den<br />

volgenden morgen, maar éénmaal ving<br />

Lindley een veelbeteekenend lachje van<br />

den ouderen man op, waar hij niets<br />

van begreep. Ze praatten over Bagdad<br />

tot Joan binnenkwam om te ontbijten.<br />

(Vervolg op pagina 21)


" 1 •<br />

n<br />

.■*'■ .'--^^^ .<br />

Paramount-füm - R ie: RaouI Walsh<br />

eg<br />

Rolverdeeling:<br />

„Tops" Cardona George Raft<br />

Dixie Dean i • • Al lce r ¥ ^<br />

Susan Moore Frances Langford<br />

Daphne O'Connor Patsy Kelly<br />

Ceremoniemeester Walter Catlett<br />

Huxley . . . . John H. Dilson<br />

Drie meisjes, Dixie, Susan en Daphne, worden uit<br />

hun kantoorbetrekkingen ontslagen. Er breekt<br />

een moeilijke tijd voor hen aan, daar ze geen<br />

nieuwen werkkring vinden en ze zelf in hun Ifevens-<br />

onderhoud moeten voorzien.<br />

Op zekeren avond wordt er een wedstrijd<br />

voor amateur-musici, die voor de radio op<br />

moeten treden uitgeschreven. De drie meisjes,<br />

die allen muzikaal goed onderlegd zijn,<br />

begeven zich naar den studio, in de hoop<br />

den uitgeloofden prijs te winnen. Als zij<br />

echter eindelijk aan de beurt zijn,<br />

valt Susan flauw, daar ze eenige<br />

dagen niet gegeten heeft. Hun kans<br />

gaat nu voorbij en de prijs wordt<br />

gewonnen door „Tops" Cardona<br />

en zijn band. Als hij echter hoort<br />

waarom de meisjes op het laatste<br />

oogenblik niet konden optreden,<br />

noodigt hij hen uit op een<br />

diner. Ze willen ^chter als<br />

contra-prestatie in het restau-<br />

rant voor hem zingen en<br />

oogsten zóó'n succes, dat<br />

Tops — die dec, dat zij<br />

werkelijk talent hebben —<br />

hen voor zijn band en-<br />

gageert.<br />

Ze worden nu lang-<br />

zamerhand populaire<br />

^^..-" ^:- -■■.. : :::S-:v.-;- _ ■.^i^.:-.-^<br />

; ,<br />

- 16 -<br />

"V,.<br />

&-. -<br />

K: n K-<br />

PPiüPPP<br />

radio-figuren, terwijl »Susa , op Tops verliefd wordt.<br />

Tops koestert eenzelfde ge voor Susan, doch hij wil het<br />

zichzelf niet bekennen, da; üj zijn zakelijke relaties niet<br />

door de liefde wil laten b rloeden. De beide andere<br />

meisjes komen echter tege fops in opstand, daar hij een<br />

ijzeren discipline van hen langt eji hen gedurende den<br />

geheelen dag voorschrijft zij te doen en te laten hebben.<br />

Het komt zelfs zóó dat ze alle drie wegloopen<br />

Susan, omdat ze denkt aa :en ongelukkige hef de voor<br />

Tops te lijden. Zoodra ze :hter het hazenpad gekozen<br />

hebben, krijgen ze spijt hun ondoordachten stap en<br />

keeren berouwvol terug. Poch heeft deze daad haar<br />

goede gevolgen, want T( heeft nu intusschen ingezien,<br />

wat de drie meisjes voc tem beteekenen en wat in<br />

het bijzonder Susan voor m is, zoodat hij nu niet Ianger<br />

aarzelt haar zijn liefe e bekennen en voor de anderen<br />

de discipline wat acht.<br />

1. Walter Catlett en George<br />

3. Alice Faye, Frances Lanj<br />

John H. Dilson. — 4. Patsy<br />

5. George Raft en France<br />

'Langford.<br />

\<br />

e**d<br />

AV)<br />

— 2. George als dirigent.<br />

Patsy Kelly en<br />

illy.<br />

y.<br />

/<br />

, v «ip<br />

/<br />

■"•••>->.<br />

' -■^.^.<br />

v<br />

a^Ki<br />

m<br />

^ yi T<br />

^^^*^ J<br />

M<br />

\ k*^<br />

& iW<br />

•>.'<br />

fc^V<br />

17<br />

\<br />

■<br />

&<br />

X<br />

.am<br />

m<br />

^^^^^^^m


OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND<br />

3 DECEMBER<br />

OPLOSSING<br />

LETTERGREEP-KRUISWOORDRAADSEL<br />

m 1 PAR KEE REM VOOR BO -1<br />

TER pt] TE GEH OPRAAK rai VO<br />

m RE DE RE KBNA TIE<br />

m ZELF KANT m JA VA igm<br />

1 BO DE El REN Dtl REN DIER<br />

[TER 1 ßtll DEM NEIi HOUT ^1 LIJK |<br />

KOEK BAK KER DtlWERK ZAAM HEID 1<br />

i OPLOSSING VIJFVOUDIG TOOVERKWADRAAT<br />

]<br />

p 0 N D<br />

n<br />

S L 0 B<br />

0 V E R L E E R<br />

M E R 0 0 E R E<br />

D R 0 M 1 B R E M<br />

K E R K<br />

E G E L'<br />

R E D E<br />

N K L E 1 Y<br />

p 0 S T<br />

R A A P<br />

0 V E R A M T 1<br />

s E L A A T A P<br />

T R A P P_ 1 P A<br />

OPLOSSING<br />

PUNTENRAADSEL<br />

0 0 D A : K<br />

S R K<br />

TT 0 E<br />

A 0 0<br />

STOPP E L<br />

T<br />

S p P<br />

E<br />

E E<br />

E ■ E<br />

6<br />

E M<br />

E - - A.<br />

' E L A<br />

OPLOSSING<br />

RUITENRAADSEL<br />

E<br />

OPLOSSING<br />

VLECHTMATJE<br />

H S A<br />

H 0 R L 0 G E<br />

R A M<br />

s L A Q z E E<br />

0 Z L<br />

A G N E L L O<br />

E E 0<br />

OPLOSSING KRUIS-<br />

WOORDRAADSEL<br />

A n<br />

LL K<br />

Z<br />

c<br />

H &<br />

E G<br />

G E<br />

M bÄ<br />

0 i E<br />

1 B R E K = M<br />

*. ÏL<br />

1 _ A<br />

e 7 A<br />

RUL<br />

3 IJ<br />

R L<br />

A<br />

F_<br />

E L<br />

S<br />

s<br />

OPLOSSING HOE LANGER HOE KORTER<br />

HAND — HAN — HA — H<br />

■.■■"-•■ ■■.■■■ ■ ■' ■ ^_^.^.^^_<br />

KRUISWOORDRAADSEL<br />

Horizontaal.<br />

1. de schryver van iets.<br />

8. geliefde verblijfplaats<br />

voor kinderen.<br />

10. muzieknoot.<br />

11. meisjesnaam.<br />

12. vogelvrijverklaring.<br />

13. lidwoord.<br />

15. boograam.<br />

.19. uitroep van pijn.<br />

Vul in:<br />

1—2 wysmaken.<br />

2—3 zekere blauwe<br />

verf.<br />

4—3 vogel.<br />

5—4 zacht geweld.<br />

5—6 dolk.<br />

7—6 welriekend<br />

kruid.<br />

PUNTENRAADSEL<br />

- 18 -<br />

20. reeds.<br />

21. gekuipt vat.<br />

Verticaal.<br />

1. stad in Fransch-Soedan,<br />

W.-Afrika.<br />

2. etensbak.<br />

3. landbouwwerktuig.<br />

4. adreskaartje.<br />

5. weg, aan beide zijden<br />

met boomen beplant.<br />

'u<br />

7—8 maaltijd.<br />

1—8 maaltijd.<br />

1—5 harssoort of<br />

zekere roode<br />

Rijnwijn.<br />

7—3 dier.<br />

6—2 waterplantje.<br />

8—4 dier.<br />

EU<br />

3<br />

C. tegenovergestelde van<br />

scherts.<br />

7. afkorting van eerwaar-<br />

de heer (Latijn).<br />

8. afkorting van debet.<br />

9. parades.<br />

14. beginnen de meeste<br />

sprookjes mee.,<br />

16. bekende afkorting,<br />

17. afkorting van: vader.<br />

18. meisjesnaam.<br />

INVULRAADSEL<br />

^ Ti<br />

EK<br />

Vul in horizontale richting woorden in<br />

van de volgende beteekenis:<br />

1. deel van een wiel.<br />

2. beoefenen de meeste jongelui.<br />

3. deel van een lepel.<br />

4. schenken.<br />

5. wild dier.<br />

Bij goede invulling komt in de diago-<br />

naal van links boven naar rechts onder<br />

een wapen en van rechts boven naar links<br />

onder een uiting van hevige, gemoeds-<br />

beweging.<br />

mm<br />

GEÏLL. OPTEL-EN AFTREKPUZZLE<br />

Neem de letters van den naam van het eerste vojr-<br />

werp, voeg er bij .of trek er af al naar gelang de<br />

teekening aangeeft, de letters van het volgende voor-<br />

werp Het eind ri sultaat zal dan zijn een bekend<br />

gezegde.<br />

LETTERGREEPRAADSEL<br />

Uit onderstaande 19 lettergrepen zijn 6<br />

woorden te vormen, welker beginletters<br />

van boven naar beneden en welker laat-<br />

ste letters van onder naar boven gelezen<br />

een woord vormen dat beteekent ver-<br />

maak dat onder het bereik van het geheele<br />

volk valt.<br />

«<br />

»<br />

Lettergrepen: kos — ste — os — me —<br />

ver — lijk — ta — boom — pra — lo<br />

— ve — se — dien — Ie — ge — ko<br />

— dro — ra — ver.<br />

Beteekenis der woorden:<br />

1. waardig.<br />

2. godin der lente.<br />

3. melaatschheid.<br />

4. tropische boom.<br />

5. deel van een telegraaftoestel.<br />

6. rijwielschofcl.<br />

i<br />

3<br />

KAMRAADSEL<br />

^^^ Vul in:<br />

5 ^ Horizontaal.<br />

D<br />

^F 1, een plant.<br />

Verticaal.<br />

1. toespijs.<br />

2. dag der week.<br />

3. vorderen.<br />

4. scheepswezen.<br />

5. vrij van lasten.<br />

Te gebruiken letters: a,<br />

a, a, a, a, c, d, d, d, e, e,<br />

e, e, g, g, h, i, i, i, i, k, 1,<br />

m, n, n, n, n, p, p, r, r,<br />

s, s, t. t, u, u, v, ij.<br />

ONZE FILMPUZZLE<br />

DIAGONAALRAADSEL<br />

—J C<br />

u<br />

^<br />

□<br />

5<br />

u<br />

6<br />

□<br />

7<br />

u<br />

8<br />

4<br />

10<br />

[.( •v<br />

De filmliefhebbers kunnen deze week<br />

hun hart ophalen aan een diagonaalraad-<br />

sel. Wij stellen weer een hoofdprijs van<br />

ƒ 2.50 en als troostprijzen tien foto's van<br />

filmsterren beschikbaar, die verdeeld<br />

zullen worden onder de goede oplossers,<br />

die ons vóór 24 December hun antwoor-<br />

den zenden. (Indische abonné's vóór 24<br />

Februari).<br />

Vul in horizontale richting woorden in,<br />

die beteekenen:<br />

1. Zekere oranje gekleurde bloemsoort.<br />

2. Het binnenhalen van het koren.<br />

3. Geval, wat niet in een bepaalde ru-<br />

briek thuis te brengen is.<br />

4. Begeerigheid.<br />

5. Niet fijn.<br />

C. Grasland langs beekjes in het Oosten<br />

van ons land.<br />

7. Water in den grond.<br />

8. Iemand van koninklijken bloede in<br />

Rusland.<br />

9. Zonder schubben.<br />

10. Auto voor goederenvervoer.<br />

Bij juiste invulling ontstaat in de dia-<br />

gonaal van links boven naar rechts onder<br />

de naam van een zeer bekende Ameri-<br />

kaansche filmster.<br />

Op enveloppe of briefkaart duidelijk<br />

vermelden: Filmpuzzle 24 Dec.<br />

- 19 -<br />

.<br />

R'ELKE<br />

WÊÊÊÊÊÊÊmmfA QDGiAVE i Um<br />

JZEN<br />

DE PRIJSWINNAARS<br />

Ds hoofdprlji.« vlal.n ten deel aan: d«n haar J. Hofland, ma-<br />

luHrouw N. Dalama. majuHrouw M. ». Ha«an, mavrouw W. Vald«.<br />

Dan Haag: dan haar J. T. A. Aubart. dan haar S. W. Bo.hul«n.<br />

Rottardam; dan haar G. da Vrlai. Ulrach».<br />

Da trootlprliian kondan wordan foagakand aan: dan haar<br />

C. Taatgan, Aiiani dan haar H Tlmmar. Dan H.ldar; dan haar<br />

A. Hulzlnga. Noordwolda; dan haar W. SchOrmann, Rll.wljk,<br />

mavrouw Odarkark. Galdrop,- dan haar B. Nlauwburg, Moor-<br />

dracht: dan haar M Robaart. dan haar G. Vr.ak.n Haarlam:<br />

dan haar H. F. A. Muldar, Gronlngan; dan haar Fr Hootamani,<br />

Ooitarbaak; majuHrouw L. Potthuma, Maar.ian; dan haar A.<br />

Rodanhuii. Hul.um (Fr.); ma|uHrouw N Zoon, Dordrachl; ma-<br />

Juffrouw S. da Goay. Rottardam; dan baar A.M. Trlap dan<br />

haar F. ». Aaltan, Dan Haag; mavrouw A. Vrijdal, maiulfrouw<br />

L Sari«. Haarlan: mavrouw Hoaffalmao, Oagttgaait; majuHrouw<br />

C Swaban, Uwlmonda; mavrouw Wlaland-Lot. Tilburg; dan<br />

haar P. v. d Grind, majuffrouw M. Ooman, dan haar J.Franian,<br />

dan haar P. da Ruyitohar, dan haar S. C. da Kottar dan haar<br />

G. Ooman, Rottardam; mavrouw A. tan Boieh. Amitardam.<br />

Oplossing C. & Th.-Kamraadsel.<br />

E L i s s A L A N D 1<br />

L<br />

E<br />

G<br />

A<br />

n<br />

T<br />

n<br />

s<br />

L<br />

A<br />

A<br />

rt<br />

0<br />

T<br />

T<br />

1<br />

S<br />

E<br />

E<br />

C<br />

T<br />

U<br />

U<br />

R<br />

0<br />

n<br />

A<br />

D<br />

E<br />

n<br />

Da hoofdpriji vlal<br />

tan daal aan dan<br />

haar Tj. Numan.<br />

Tlal.<br />

Da trooitprljxan<br />

aan: dan haar G ■ van<br />

Glansbaak, Dan<br />

Haag; majuHrouw<br />

A. Wagamakars, Til-<br />

burg ; majuffrouw B.<br />

van Zantan, Amitar-<br />

dam: majuHrouw G.<br />

Rolling, Amitardam;<br />

dan haar R. van Kee«. Acmlardsm; majuHrouw W. Eikaboom,<br />

Dan Haag: majuHrouw R. Hartavaldt, Rottardam; dan haar M.<br />

P. van Vaan, Gronlngan: mavrouw G. Flat-van Zijp. Dan Haag:<br />

majuHrouw L. G. da Braa, Rottardam.<br />

De Amateur-detective<br />

1.317. ^<br />

"35"<br />

r><br />

rrt<br />

Ziathier weer aens aan itukja boevanlaal, waarop da ama-<br />

taur-datactlvat ondar onza laian ilalllg graag hun krachlan<br />

lullen baproavan. Da vraag I«, uil la zoakan wal da aane boaf<br />

door middal van dit gahaimtehrft aan dan andara wllda mada-<br />

daalan.<br />

Wij flellan waar aan prlj» van f. 2.50 an twaa Irooilprijien<br />

baschikbaar, ta verdaalan onder han, dia om voor 24 Dacam-<br />

bar aan goede oploislng zanden aan da radaclia van dll blad.<br />

Op briefkaart of envelop i.v p. duidelijk varmaldan; Amateur-<br />

detactlve 24 December.<br />

n<br />

V<br />

L<br />

0<br />

Q<br />

D<br />

ONZE PRIJZEN<br />

Voor goede oplossingen op iedere<br />

puzzle, rebus, probleem, enzoovoort,<br />

stellen wij een prijs van ƒ 2.50 be-<br />

nevens vier troostprijzen beschik-<br />

baar. In totaal dus deze weck<br />

6 prijzen van ƒ 2.50 elk en<br />

24 troostprijzen.<br />

DE OPLOSSINGEN<br />

op de in dit nummer voorkomende<br />

puzzles, enzoovoort, gelieve men<br />

vóór 24 December in te zenden aan<br />

de redactie van dit blad Galgewater<br />

22, Leiden. Abonné's uit de over-<br />

zeesche gewesten vóór 24 Februari.<br />

Op enveloppe of briefkaart vermel-<br />

de men duidelijk:<br />

Oplossingen Zoek en Vind 24 Dec.<br />

;


■I<br />

■ ,<br />

l<br />

;><br />

,«%■■<br />

:-'-•,.<br />

• k /<br />

Darmtraagheid<br />

en Bloedstuwlng<br />

kunnen fot kleinere of grootere knobbels<br />

aan den darmuitgang leiden. Wanneer U<br />

niet let op deze meestal met jeuk gepaard<br />

gaande verschijning, ontwikkelt zich vaak<br />

een zeer pijnlijke aambeienkwaal. Voorkomen<br />

en reeda bij de eerste teekenen Anusol aam-<br />

beien suppositoriën „Goedecke" inbrengen<br />

zou het juiste zijn, doch ook bij een ver-<br />

gevorderde kwaal helpen deze door den<br />

dokter ten zeerste aanbevolen suppositoriën<br />

snel en zeker. Zij zijn bij apothekers ver-<br />

krijgbaar in doozen met loodje.<br />

[üeivolè van pag. 15)<br />

Op het moment, dat ze de kamer<br />

inkwam,'namen Lindley's scherpe oogen<br />

een verandering in haar waar. Ze nam<br />

met haar gewone opgewektheid aan het<br />

gesprek deel, maar hij zou er een eed<br />

op hebben durven doen, dat er mede-<br />

lijden in de uitdrukking van haar ge-<br />

zicht was en een soort vriendelijke<br />

reserve in haar houding. Het was zoo<br />

vreemd en onverklaarbaar, dat het<br />

Simon Lindley moeite kostte zijn ge-<br />

dachten bij zijn werk te houden.<br />

Het was Joseph, die hem den sleu-<br />

tel verschafte tot de oplossing van het<br />

raadsel. Toen Lindley hem de dage-<br />

lijksche orders gaf, grinnikte hij en<br />

schudde met iets vaderlijk vermanends<br />

het hoofd. En daarop zei hij, met het<br />

privilege van een j arenlangen, trouwen<br />

dienaar:<br />

„Is uw tong niet nog 'n beetje zwaar,<br />

Sahib ?•'<br />

„Mijn tong zwaar? Waar heb je het<br />

in vredesnaam over?"<br />

Joseph grinnikte weer.<br />

„Sahib heeft immers een heele flesch<br />

whisky leeggedronken 1"<br />

Lindley nam zijn pijp uit den mond<br />

en staarde den bediende aan.<br />

„Man, wat bezielt je ?" stiet hij<br />

toen uit. mmmim<br />

Joseph was uit Tiet veld geslagen.<br />

Hij maakte een nederige buiging.<br />

„Gisteravond — toen we uit Bagdad<br />

terugkwamen! U sliep, hoofd op tafel.<br />

Leege flesch aan uw voeten, half leege<br />

flesch bij uw elleboog."<br />

„Een leege flesch bij mijn voeten ?"<br />

beet Lindley hem toe, met een stem,<br />

die den Indiër verschrikt deed achter-<br />

uitdeinzen.<br />

,,Ja Sahib, op den vloer. Neemt u<br />

mij niet kwalijk, Sahib."<br />

Lindley zei niets meer. Hij beduidde<br />

den man heen te gaan en begon rug-"<br />

teloos op en neer te loopen, zijn tanden<br />

grimmig bijtend op het mondstuk van<br />

zijn pijp.<br />

Er had geen leege whisky-flesch op<br />

den grond gestaan, toen hij wakker<br />

werd. En evenmin was er een geweest,<br />

toen hij in slaap viel.<br />

Hoe was het gekomen, dat hij zoo<br />

plotseling en zwaar was ingeslapen ? Het<br />

was eigenaardig. Hij was wel vermoeid<br />

geweest, maar ten slotte toch niet zoo<br />

overmatig! Het was eigenaardig... Nu<br />

hij er weer over nadacht — hij had een<br />

licht bijsmaakje geproefd aan dat<br />

tweede glas .. . Iemand moest die leege<br />

flesch daar hebben neergezet, terwijl<br />

hij sliep. Waarom? Even stopten<br />

Lindley's gedachten. De verklaring was<br />

eenvoudig. Opdat het zou lijken alsof<br />

hij dronken was!<br />

Met welk doel?<br />

Zijn grijze oogen werden eensklaps<br />

hard en koud. Joan moest hem in dien<br />

toestand hebben gezien. Dat verklaarde<br />

haar houding aan het ontbijt. Hij schoof<br />

de stukjes van de legkaart verder aan<br />

elkaar. Het. was Watson geweest, die<br />

had voorgesteld Joseph mee te nemen<br />

op den tocht naar Bagdad en zijn<br />

eigen bediende achter te laten, om<br />

voor Lindley's eten te zorgen ...<br />

Het sloot als een bus ...<br />

Lindley riep Joseph.<br />

„Joseph," zei hij, op een vlakken<br />

toon, die niet verried, dat er iets bij-<br />

zonders gaande was, „ik fnoet Serenath<br />

even hebben. Stuur hem bij me."<br />

Serenath kwam. Lindley stuurde<br />

Joseph weer weg.<br />

„Serenath, wat heb je gisteravond<br />

in mijn whisky gedaan ?"<br />

De vraag werd afgevuurd als een<br />

pistoolschot en klonk als een bevel, dat<br />

geen tegenspraak toeliet. De donkere<br />

huid van den bediende werd grauw en<br />

hij poogde wat te stamelen.<br />

„Leugens zullen je niet helpen. Wie<br />

heeft je gezegd, dat te doen?"<br />

— 21 -<br />

J©A1M CRAWFOI^O,<br />

naar een teekening van Arturo Sanchez.<br />

Serenath kroop in elkaar van angst,<br />

„Watson Sahib zei het me, Sahib.<br />

Ik ben zijn bediende ..."<br />

„Maak, dat je uit mijn oogen komt,"<br />

grauwde Lindley.<br />

VI.<br />

Simon Lindley's mond was een<br />

strakke lijn. Hij verliet de plantage<br />

om Watson te zoeken, die gezegd had<br />

dien ochtend te zullen gaan visschen<br />

op een kleine kaap, die in de Tigris<br />

uitstak.<br />

Watson zat te soezen boven zijn hen-<br />

gel. Toen hij voetstappen hoorde,<br />

draaide hij zich om en verstijfde.<br />

Lindley's gelaatsuitdrukking was een<br />

dreigement.<br />

Lindley zei kortaf: „Ik heb daarnet<br />

een gesprek met je bediende gehad.<br />

De aap is uit de mouw gekomen."<br />

Alle kleur trok uit Watsons gezicht<br />

weg. Hij deed geen poging om te ont-<br />

kennen. Hij scharrelde overeind, zijn<br />

onthutste oogen op Lindley gericht.<br />

„Alleraardigste poets, die je me ge-<br />

bakken hebt. Waarom deed je het ?"<br />

„Omdat — — omdat "<br />

„Ik kan het jezelf wel vertellen,"<br />

hernam Lindley met een onnatuurlijk<br />

bedaarde stem. „Je bent jaloersch ge-


^—^^—^^^^^^^^^^^^^^^^mrnm^mrnimmm^mm.<br />

William Powell, de bekende filmacUur. zal Holly-<br />

wood varlatan. D» (iscus «licht «1. ean te groot<br />

deel van zijn salaris.<br />

filmster Verrea Teasdale Is in een sanatorium<br />

te Hollywood opgenomen<br />

E. W. £e ROTTERDAM. Bedoelde film<br />

is reeds in ons land vertoond. De firma<br />

Lumina-Film, Nes 23, Amsterdam zal Q<br />

kunnen mededeelen, of deze rolprent nog<br />

eens te Rotterdam vertoond zal worden.<br />

Beide artisten hebben nadien in geen film<br />

meer samengespeeld. Het adres van Rudolf<br />

Forster is: Cottagegate 63 te Weenen.<br />

R. v. N. te 's-GRAVENHAGE. Het<br />

adres van Dolly Mollinger is thans Heeren-<br />

gracht 513 te Amsterdam. Zij zal Uw brief<br />

zeker beantwoorden. Zij is niet getrouwd<br />

of verloofd. Zij zal een rol in de Neder- „<br />

landsche film „Rubber" sr«len.<br />

BESTRIJDT UW<br />

VERKOUDHEID HET<br />

len<br />

druppel<br />

VA»EK<br />

op Uw<br />

zakdoek<br />

Flacon a f. I.ïS en f.2- bij apothekers en drogisten<br />

De fllmactric« Sylvia Sidney Is door de British-<br />

Gaumont to Londen geëngageerd. Zij zat binnenkort<br />

van California naar Engeland vertrekken.<br />

De Ooïten rij kiene fllmspeelster Leopold ine Kon-<br />

tantin bevindt zich op het oogenblik te Hollywooo<br />

C. W. 5 te AMSTERDAM. Dick Po-<br />

well is den 14den November jaris. Zijn adres<br />

is: Warner Bros Studios, Burbank, Cali-<br />

fornië. Carole Lombard viert haar verjaardag<br />

op den 6den October. Haar ware naam is<br />

Caroline Jane Peters. Zij is met William<br />

Powell getrouwd geweest, thans gescheiden.<br />

Haar adres is 5451 Marathon Street,<br />

Hollywood.<br />

R. T. M. te ROTTERDAM. Het adres<br />

van Herbert Marshall is 5451 Marathon<br />

Street, Hollywood. Hij heeft een contract<br />

met de Paramount, was echter voor de film<br />

„De bonte sluier" aan de Metro-Goldwyn-<br />

Mayer uitgeleend.<br />

Vraag driehonderd acht en vijftig<br />

Er bestaat ergens een meer, waarop<br />

men — hoe wonderlijk dit ook klinkt —<br />

loepen kan. Waar ligt dit meer en welke<br />

wondere vloeistof bevat het?<br />

Voor de goede oplossers stellen wij als<br />

hoofdprijs een lot van de loterij der Jood-<br />

sche Invalide benevens vijf troostprijzen<br />

67 jaar en lenig als een kat.<br />

Hoewel zij stijve gewrichten had,<br />

toen zij 57 jaar was.<br />

Kunt ge Uw teenen aanraken, zonder<br />

Uw knieën te buigen? Zoudt ge dit<br />

kunnen doen als ge 67 jaar zijt? Er<br />

is geen enkele reden waarom ge dit<br />

niet zoudt kunnen, indien ge dezelfde<br />

methode als deze dame volgt om „fit"<br />

te blijven. Zij schrijft: „Toen ik 56<br />

jaar was begonnen polsen en enkels<br />

op te zwellen. Ik was niet meer in<br />

staat mijn hoofd te draaien. Waar ik<br />

er niets voor voelde een „echte oude<br />

dame" te worden, besloot ik een proef<br />

met Kruschen Salts te nemen. Ik heb<br />

het nu regelmatig 10 jaar lang ge-<br />

nomen en ik ben volkomen gezond.<br />

Ik wandel dagelijks 3 ä 4 K.M. of zelfs<br />

meer en kan gemakkelijk mijn teenen<br />

aanraken, zonder mijn knieën te buigen,<br />

wat ik een prachtig resultaat vind, want<br />

in twee maanden ben ik ,67 jaar. Van-<br />

daag vroeg men mij nog hoe ik het<br />

klaar speelde er zoo uitstekend te<br />

blijven uitzien. Mijn antwoord was: Ik<br />

ben een „Kruschenist". Mevr. E. M. P.<br />

Er is een zekere, veilige weg om<br />

„fit" te blijven: „De kleine dagelijksche<br />

dosis". Kruschen is een wetenschappe-<br />

lijke samenstelling van zes minerale<br />

zouten, die Uw afvoerorganen in prima<br />

conditie houden, zoodat alle afvalstof-<br />

fen, die Uw bloed verontreinigen en<br />

Uw gezondheid in gevaar brengen,<br />

langs de natuurlijke wegen volkomen<br />

worden verwijderd. Stralende gezond-<br />

heid voor één cent per dag.<br />

Kruschen Salts is uitsluitend ver-<br />

krijgbaar bij alle apothekers en dro-<br />

gisten ä f 0.90 en f 1.60 per flacon,<br />

omzetbelasting inbegrepen. Let op, dat<br />

op het etiket op de flesch zoowel als<br />

op de buitenverpakking, de naam<br />

Rowntree Handels Maatschappij voor-<br />

komt.<br />

beschikbaar, die zullen worden verdeeld<br />

op een manier, waarbij alle inzenders van<br />

goede oplossingen gelijke kansen op het<br />

verkrijgen van een der prijzen hebben.<br />

Oplossingen a.u.b. vóór 28 December<br />

zenden aan ons adres: Redactie „Het<br />

Weekblad", Galgewater 22, Leiden. De<br />

abonné's uit overzeesche gewesten hebben<br />

tot 28 Februari gelegenheid ons hun in-<br />

zendingen te doen toekomen. Op brief-<br />

kaart of enveloppe gelieve men duidelijk<br />

te vermelden: Vraag 358.<br />

QVVOSSlfiQ<br />

Vraag driehonderd vier en vijftig<br />

De „Eroica" is een door Beethoven ge-<br />

componeerde symphonie, die hij ter eere<br />

van Napoleon schreef.<br />

De hoofdprijs viel ten deel aan mejuf-<br />

frouw P. v. Maaren te Nijmegen, de troost-<br />

prijzen aan den heer D. Holtz te Leiden,<br />

den heer Th. A. Potmeer te Den Bosch,<br />

den heer P. Todeman te Den Haag, den<br />

heer F. de Sterke te Den Haag, mejuf-<br />

frouw C. Westenk te Den Haag.<br />

■<br />

weest,* spin-jaloersch. En je dacht, dat<br />

als Joan me eens ,goed en smerig<br />

dronken zou zien, dat dat dan wel als<br />

een koude douche op haar zou werken.<br />

Is het niet zoo?"<br />

Watson bevochtigde zijn lippen, zocht<br />

een moment naar woorden en barstte<br />

toen uit, fel en hartstochtelijk:<br />

„Ik aanbid den grond, waarop ze<br />

haar voeten zet..."<br />

„En niemand anders mag dien grond<br />

betreden, hè?" viel Lindley hem droog-<br />

weg in de rede. „Alleen jij moet vrijen<br />

toegang hebben en als er een mede-<br />

minnaar komt opdagen, gebruik je den<br />

eersten gemeenen streek den beste,<br />

die in je op komt, om hem onschade-<br />

lijk te maken..."<br />

Lindley leunde nu naar voren; zijn<br />

oogenschjjnlijke kalmte was van hem<br />

afgevallen en hij siste den ander zijn<br />

woorden toe.<br />

„Ik zal je wat vertellen. Als het<br />

niet om Joan was, zou ik niets liever<br />

doen, dan je op dit eigen oogenblik de<br />

hersens inslaan!"<br />

Watson was zichtbaar bang en toch<br />

was er een koppige trek op zijn gezicht.<br />

„Het kan me niet schelen, of het een<br />

gemeene streek was," zei hij norsch.<br />

„En ik zal je ook zeggen waarom. Het<br />

zou Joan dooden, als ze hier haar leven<br />

moest slijten. Ze is jong, niet veel meer<br />

dan een kind. De eenzaamheid zou haar<br />

gek maken. Jij bent tien, twaalf jaar<br />

ouder en aan dat. leven gewoon. Zij<br />

zou er nooit aan kunnen wennen. Maar<br />

er zou nooit een klacht over haar lippen<br />

komen. Daar heeft ze een te schitterend<br />

karakter voor. Ze zou in stilte lijden en<br />

wegkwijnen — —"<br />

„Ben jij haar beschermer?"<br />

Watson werd vuurrood, maar hij<br />

hield voet bij stuk.<br />

„O, ik weet, dat ik verliefd op haar<br />

ben, razend, smoorverliefd! Maar dat<br />

is de kwestie niet waar het om gaat. Ze<br />

is onder de betoovering geraakt van<br />

het nieuwe, het exotische van Koureya,<br />

omdat het nieuwtje er nog niet af is. En<br />

ze zal misschien ook een poosje onder<br />

jouw bekoring blijven, maar ..."<br />

Hij zweeg abrupt, en de schichtige<br />

blik in zijn oogen verried, dat hij een<br />

woede-uitbarsting of zelfs een aanval<br />

van zijn tegenstander vreesde, maar tot<br />

zijn onuitsprekelijke verbazing was er<br />

alleen maar een triest lachje om Lind-<br />

ley's mond.<br />

„Je staat met je ideeën niet alleen,<br />

Watson." De stem klonk zacht en ver-<br />

moeid. „Is het niet bij je opgekomen,<br />

dat ik er wel eens net zoo over kon<br />

denken? Het stuit me tegen 'de borst,<br />

om er over te praten, maar in de ge-<br />

geven omstandigheden is het beter, dat<br />

je het weet — ook voor je eigen ge-<br />

moedsrust. Eergisteravond — wel, ik<br />

geloof, dat als ik toen één woord ge-<br />

zegd had, dat Joan me zou hebben ge-<br />

accepteerd."<br />

Zijn oogen waren thans naar den<br />

grond gericht.<br />

„Maar ik zei niets," vervolgde hij.<br />

„Ik houd te veel van haar, om haar te<br />

veroordeelen tot iets, waarvan ze de<br />

draagwijdte niet beseft."<br />

Watson staarde hem enkele seconden<br />

verbijsterd aan.<br />

„Hemel nog aan toe!" hijgde hij<br />

toen. „Ik — ik — het spijt me ver-<br />

schrikkelijk, kerel. Ik had geen flauw<br />

vermoeden — —"<br />

„Het kan me geen steek schelen of<br />

het je spijt of dat je er blij om bent,"<br />

onderbrak Lindley hem. „De eenige,<br />

die me wat schelen kan, is Joan. Jij<br />

bent ongeveer van haar leeftijd en zal<br />

haar een prettiger leven kunnen geven<br />

dan ik. Ik geloof, dat je in den grond<br />

een fatsoenlijke vent bent, behalve dan,<br />

dat je krankzinnige jaloezie je parten<br />

speelt. Dus de dingen kunnen blijven<br />

zooals ze zijn — we zullen Joan in den<br />

waan laten, dat ik een drinker ben —<br />

het zal haar helpen — om — om ge-<br />

ringer van me te denken. Je kimt<br />

tevreden zijn met het succes van je...<br />

eh... krijgslist," voegde hij er bitter<br />

aan toe.<br />

Watson slikte. Hij was niet in staat<br />

een woord uit te brengen.<br />

„Maar ik vertel je één ding," ging<br />

Lindley meedoogenloos voort. „Als je<br />

haar ongelukkig maakt en dat komt mij<br />

ooit ter oore, dan mag de hemel je<br />

genadig zijn! Al moet ik er voor van het<br />

andere einde der aarde komen, ik zal<br />

je vinden ..."<br />

Watson knikte als verwezen. Lindley<br />

glimlachte naar de oneindigheid van<br />

den strak blauwen hemelkoepel en ging<br />

met groote stappen heen.<br />

VIL<br />

Maar zijn beproeving was nog niet<br />

ten einde.<br />

Om half zes, terwijl hij bezig was<br />

een rapport te schrijven, kwam Joan<br />

binnen en vroeg:<br />

„Gaan we nog eens naar den zons-<br />

ondergang kijken?"<br />

Hij dwong zich tot een vroolijk ant-<br />

woord.<br />

„Ik moet mijn brood verdienen en<br />

die zonsondergangen lijken allemaal<br />

precies op elkaar," zei hij lachend.<br />

Ze trok een pruillip.<br />

„Het is de laatste keer. Maar natuur-<br />

lijk, als je niet kunt — of wilt — —"<br />

Hij bezweek.<br />

„Ik kan niet verdragen, dat je boos<br />

op me bent," hernam hij, nog steeds op<br />

denzelfden schertsenden toon. „Vooruit<br />

dan maar..."<br />

Ze liepen naar den rand van de pal-<br />

menplantage. Hij putte zich uit in een<br />

stroom van luchtige conversatie — hij<br />

vreesde iedere seconde van stilte.<br />

Joan scheen niet te luisteren. Er was<br />

een afwezige glimlach in haar oogen,<br />

die dwaalden naar ongeziene dingen<br />

achter een verwijderden horizon.<br />

De zon verloor haar gloeiend aureool<br />

en werd een purperen bol zonder stra-<br />

len. De nevelige omtrekken van het<br />

Perzisch scheidingsgebergte sloten<br />

blauwig den verren gezichtseinder af.<br />

Toen werden bol en bergsilhouetten<br />

gelijktijdig uitgewischt en tusschen de<br />

palmen gleden violette schaduwen. De<br />

wereld scheen te vervloeien en te ver-<br />

zachten tot een meer van weemoedige<br />

stilte.<br />

Lindley was niet in staat de be-<br />

veiligende comedie van vlotte conver-<br />

satie vol te houden. Een troosteloos<br />

zwijgen viel over hen. Hij dwong zich<br />

met langzame bewegingen een pakje<br />

sigaretten uit zijn zak te halen en het<br />

Joan voor te houden.<br />

Ze schudde het hoofd.<br />

— 23 -<br />

., „; .._<br />

H<br />

Hier staat U vandaag ... Welken weg<br />

gaat U op? HAV BANK, Schiedam.<br />

Levensverzekering.<br />

VRIEND PIETEMSE^<br />

I<br />

k hoorde deze week van een kennis,<br />

dat de Nederlandsche filmindustrie<br />

J^ -Ji- in de toekomst alleen nog maar<br />

goedkoope films zou kunnen produceeren,<br />

omdat het afzetgebied zóó beperkt is, dat het<br />

voor de producenten onmogelijk is aan hun<br />

kosten te komen."<br />

„Inderdaad brengen onze nationale filmproducten<br />

maar een bescheiden bedrag op.<br />

De productiekosten zullen dan ook aanmerkelijk-<br />

beperkt moeten worden, wil men deze<br />

jonge industrie ooit rendabel maken."<br />

„In Tsjecho-Slowakije worden toch zooveel<br />

films vervaardigd en dat is ook maar<br />

een klein land. Waarom kan dat dan wel?"<br />

„Over het algemeen, Pietersen, zijn ook<br />

de Tsjechische films niet kostbaar. Dan zijn<br />

er ook veel Duitsch sprekende opgenomen;<br />

daarvoor is het afzetgebied veel en veel<br />

grooter. Maar bovendien heeft Tsjecho-<br />

Slowakije achttienhonderddrieendertig bioscopen<br />

en ons land maar driehonderd. Je ziet,<br />

dat de filmindustrie daar een veel grootere<br />

kans heeft."<br />

„En nu is er in Den Haag zelfs weer een<br />

nieuwe filmmaatschappij opgericht. Is dat<br />

niet erg riskant?"<br />

„Stel je gerust, Pietersen. Bedoelde maatschappij<br />

legt zich alleen toe op het vervaardigen<br />

van smalfilms. En daarin zit in<br />

figuurlijken en letterlijken zin nog muziek.<br />

Philips in Eindhoven fabriceert tegenwoordig<br />

de „Philips Cinesonor 16", dat is een<br />

geluidsfilmprojector voor smalfilm op 16<br />

mm. En volgens Philips is thans een geluidsfilmvoorstelling<br />

in de huiskamer binnen<br />

ieders bereik."<br />

„Nou, dan ga ik me eens zoo'n opnameapparaat<br />

aanschaffen. Ik wil toch eens kijken,<br />

of ik geen goede camera-man ben."<br />

„Dan moet je eerst een draaiboek schrijven.<br />

De groote fout van de meeste smalfilmers<br />

is, dat ze maar in het wilde weg<br />

opnemen."<br />

„Ik beloof je, dat ik direct een scenario<br />

ga schrijven. Voor je straf moet je het lezen<br />

ook."<br />

„Goed, Pietersen, laat maar eens zien wat<br />

je kunt."


heeft een kennis uit de hengelclub, een aller-<br />

aardigsten kerel, die hem af en toe komt<br />

opzoeken, doch die de onaangename gewoon-<br />

te heeft te blijven „plakken".<br />

Op een avond was het weer zoo ver en<br />

mijn neef en nicht hadden reeds verscheidene<br />

malen discreet gegeeuwd.<br />

Eindelijk vroeg mijn neef: ,,Zeg, veitel<br />

eens, hoe groot was die visch, dien je on-<br />

langs gevangen hebt?"<br />

,.Zoo, ongeveer," antwoordde de gast,<br />

opslaand en zijn armen uitstrekkend. Haas-<br />

tig greep mijn neef 's mans rechterhand en<br />

zei: ..Jammer, dat je al weg gaat, kerel. Tot<br />

ziens hè, en welterusten."<br />

De man uit Australië: In sommige dee-<br />

len van Australië wonen de menschen zóó<br />

ver van elkaar weg, dat zij elkaar in geen<br />

week kunnen bereiken."<br />

Vriend: ..Dat lijkt me toch wel erg een-<br />

zaam en saai."<br />

De man uit Australië: „Ja, maar het<br />

heeft toch ook zijn voordeelen. Als je daar<br />

bijvoorbeeld een of ander tuingereedschap<br />

van iemand leent, kun je practisch zeggen.<br />

dat het je eigendom wordt."<br />

Tramconducteur: Bent u gisterenavond<br />

nog goed.thuis gekomen, mijnheer?"<br />

Passagier: „Ja natuurlijk. Waarom vraag<br />

je dat?"<br />

Conducteur: „Omdat u opstond voor een<br />

dame en haar uw plaats aanbood, terwijl zij<br />

en u de eenige passagiers waren."<br />

„Ik heb mijn zoontje een half uur gele-<br />

den gestuurd om een kilo pruimen en ü hebt<br />

er mij maar een half pond van gegeven."<br />

„Mijn weegschaal is in orde, hoor me-<br />

vrouw," verzekerde de fruitman, „maar<br />

hebt u uw zoontje al eens gewogen van-<br />

daag?"<br />

In een drukke winkelzaak had een dame<br />

reeds geruimen tijd geduldig staan wachten<br />

tot zij geholpen werd. In antwoord op haar<br />

vraag zei de verkoopster:<br />

„Het spijt mij, mevrouw, maar wij kun-<br />

nen alleen op crediet leveren aan klanten, die<br />

hier al een heele poos zijn."<br />

„O, dan kunt u gerust uw gang gaan,"<br />

zei de dame opgewekt, „want ik ben hier<br />

zeker al meer dan een half uur."<br />

Vader: „Waar is toch dat kleine keuken-<br />

trapje?"<br />

Moeder: „O. daar heb ik Jantje mee zien<br />

sjouwen."<br />

VWer: „Dan zal het wel in den kelder<br />

staan bij de plank van de jam."<br />

De chef gaf een van de dames typistes een<br />

geducht standje. ,.U bent hier 's morgens de<br />

laatste, die komt. en 's middags de eerste,<br />

die weggaat."<br />

Waarop de jongedame vrijmoedig ant-<br />

woordde: ,,U zoudt toch niet willen, dat<br />

ik tweemaal per dag te laat was, wel?"<br />

-.i;;«,..':,-. ,.,...£■ ..,..._ ... '.. ..<br />

,,Neen, dank je."<br />

Als haar stem maar niet zoo zacht<br />

en lief was, niet zoo wanhopig lief! Hij<br />

zei het tegen zichzelf, alsof hij een<br />

lichamelijke pijn trachtte te onder-<br />

drukken.<br />

„Morgen om dezen tijd — —," ging<br />

ze droomcrig voort. Toen: „Ben je<br />

nooit beu van Koureya?"<br />

„Soms."<br />

„Ik denk, dat het wel verschrikkelijk<br />

eenzaam is."<br />

„Ik ben er gewend. Ik ben over het<br />

ergste heen."<br />

„Je moet hier nog verscheidene jaren<br />

blijven, niet?"<br />

„Vermoedelijk wel."<br />

Er volgde een lange pauze. Daarop<br />

haar zachte, zoete stem weer:<br />

„Ik heb een geweldige bewondering<br />

voor mannen als jij, die hun werk doen<br />

op zoo'n verlaten plek, ver van alle<br />

beschaving..."<br />

Hij tipte de asch van zijn sigaret.<br />

Na deze beweging werd hij haast wezen-<br />

loos stil.<br />

„Ik zal deze veertien dagen nooit ver-<br />

geten." Er waren tranen in haar stem;<br />

ze staarde recht voor zich uit en sprak<br />

heel langzaam. „Het was zoo heel<br />

anders dan alles wat ik tot nu toe ge-<br />

zien en beleefd heb."<br />

„Ik ben blij, dat je van je verblijf hier<br />

genoten hebt." Zijn woorden waren dof<br />

en leeg.<br />

.J e — J c bent heel hartelijk geweest,<br />

voor vader en voor Gerrie en voor mij.<br />

Ik kan je niet genoeg danken. Ik heb<br />

nooit iemand ontmoet —•"<br />

Met een scherp rukje hield ze den<br />

adem in en wendde het hoofd naar hem<br />

— glimlachend met de lippen, omdat<br />

haar oogen gesluierd waren door een<br />

mist.<br />

„Ik heb nooit iemand ontmoet —"<br />

Zijn armen bewogen. Hij dwong ze<br />

tot strakke onbeweeglijkheid. Hij hield,<br />

over haar hoofd heen, den blik gericht<br />

naar het donkerende groen van den<br />

horizon. Hij durfde niet naar haar<br />

te zien ...<br />

Toen ze weer sprak, was het in een<br />

zachte, maar besliste fluistering.<br />

„We moeten gaan. Ik dank je, dat<br />

je mee bent gegaan."<br />

Over een half uur zouden de gasten<br />

vertrekken. Over een half uur zou hij<br />

aan den oever van de Tigris staan en<br />

de motorboot nakijken, die zijn puf-<br />

fenden weg stroomafwaarts aanving, ter-<br />

wijl zijn drie gasten zouden wuiven, tot<br />

ze vervaagden tot een verwarde vlek.<br />

Het zou een afscheid voor eeuwig zijn...<br />

Er was iets van verstikkenäe, leege<br />

eindeloosheid aan dat woord. Het wekte<br />

de voorstelling van een zwarte tunnel,<br />

die naar het einde van den tijd liep.<br />

Vanavond zou het ergste zijn. Lang-<br />

zaam zou hij terugdrijven naar de<br />

mechanische routine van eenzame maal-<br />

tijden, boeken, spelletjes patience, al-<br />

leenspraken, om niet te vergaan in de<br />

almachtige geluidloosheid van den<br />

avond ,— een verheerlijkt visioen van<br />

wat had kunnen zijn, als hij door de<br />

rookwolken van zijn pijp staarde. Het<br />

werk op de plantage zou hem absor-<br />

beeren in zijn dagelijksche eenvormig-<br />

heid. . ..<br />

-24 - N<br />

Maar als dit leven eentonig voor hèm<br />

was, hoe moest het dan wel voor Joan<br />

zijn ? Een moordende gevangenschap —<br />

een ander woord was er niet...<br />

VIII.<br />

Watson en Falkner waren naar de<br />

aanlegplaats om toezicht te houden, ter-<br />

wijl een deel van hun bagage reeds in<br />

de motorboot werd geborgen. Joan was,<br />

zooals Lindley wist, bezig een valies in<br />

te pakken met Josephs assistentie. Spoe-<br />

dig zou ze Koureya vergeten, al mocht<br />

ze nu nog zoo vast gclooven er met hart<br />

en ziel aan verbonden te zijn. Ze zou<br />

nieuwe dingen zien, nieuwe menschen<br />

leeren kennen. Zoo is de weg der<br />

jeugd nu eenmaal...<br />

Hij leunde loom tegen den stam van<br />

een palm op het erf, toen hij Joan<br />

op zich zag toekomen. Heur haar<br />

glansde zilverig in het verdwijnende<br />

avondlicht.<br />

Hij glimlachte tegen haar en zei,<br />

kwasi opgewekt:<br />

„Nu hebben we niets anders meer te<br />

doen dan een handje te geven en<br />

goeiendag te zeggen!"<br />

Joan glimlachte niet. Ze keek hem<br />

aan met dien vasten blik, dien hij zoo<br />

goed kende en het duurde verscheidene<br />

seconden eer ze sprak.<br />

„Ik moet iets met je bepraten. Maar<br />

niet hier. Ergens waar we niet gestoord<br />

worden."<br />

„Vanwaar die ernst opeens?" poogde<br />

hij luchtig te vragen, maar zijn stem<br />

klonk beverig.<br />

Ze antwoordde niet, maar ging hem<br />

voor naar de plantage.<br />

Toen ze onder de boomen waren,<br />

sprak ze weer. Haar heele wezen leek<br />

gespannen; sterke krachten, machtiger<br />

misschien dan haar wil, moesten aan<br />

het werk zijn achter het masker van<br />

haar voorgewende kalmte.<br />

„Ik heb iets van Joseph gehoord,"<br />

begon ze. „Hij moet je bijzonder zijn<br />

toegedaan: Wat hij me vertelde, had<br />

hij; van Serenath, zei hij en Serenatb<br />

had het hèm verteld, omdat jij het<br />

toch al wist."<br />

Lindley schrok. „Wat bedoel je?"<br />

„Je was niet dronken gisteravond.<br />

Als je werkelijk dronken was geweest,<br />

och, zou het je kwalijk te nemen zijn?<br />

Ik was eerst wel erg geschrokken, maar<br />

hoe meer ik er over nadacht, hoe beter<br />

ik het kon begrijpen. Maar," even<br />

lichtte er een spoor van een lach in<br />

haar oogen, „ik ben wel èrg blij, dat<br />

het niet zoo was. Gerrie gaf Serenath<br />

een tablet om in je whisky te gooien."<br />

Lindley vertrok zijn gezicht in een<br />

gi'ij" 5 -<br />

„Het was alleen maar een mop, zei<br />

hij. „Watson bedoelde geen kwaad. Het<br />

was een mop — anders niet!"<br />

De nieuwe Hollandsche film<br />

„HET LEVEN IS NIET<br />

ZOO KWAAD"<br />

met Lou Bandy en Fientje de la Mar,<br />

gaat met Kerstmis in roulatie en wordt<br />

uitgebracht door N.V. Filma - Amsterdam<br />

.L<br />

hieuvAP ^^^zR<br />

Be Universal Filmmaatschappij te<br />

Hollywood zal de Sienkiewicz-<br />

roman „Quo Vadis?" verfilmen. In<br />

de zwijgendefilm „Quo Vadis?" speelde in<br />

1924 Emil Jannings de rol van Nero.<br />

Productieleider Hunt Stromberg heeft<br />

Janet Gaynor<br />

voor de Metro-<br />

Goldwyn-<br />

Mayer te Cul-<br />

ver-City geën-<br />

gageerd. Zij zal<br />

de hoofdrol ver-<br />

tolken in,.Small<br />

town girl",<br />

Hans Albers<br />

zal onder regie<br />

van Gustav<br />

Ucicky de<br />

hoofdrol spelen<br />

in de Ufa-toon-<br />

JANET GAYIMÓR<br />

film „Casano-<br />

va". De opna-<br />

men beginnen in Januari a.s.<br />

Gretl Theimer zal de hoofdrol vervullen<br />

in de Maxim-film „Donaumelodien", welke<br />

in Boedapest wordt opgenomen.<br />

Esther Ralston en Tobi Wing werden<br />

geëngageerd<br />

voor de Repu-<br />

blic-film „House<br />

of danger".<br />

Ginger Rogers<br />

en Fred Astaire<br />

vertolken de<br />

hoofdrollen in<br />

de Radio-film<br />

„Follow the<br />

fleet".<br />

In deR.K.O.-<br />

film „Mother<br />

Lode" speelt<br />

Richard Dix de<br />

mannelijke<br />

hoofdrol.<br />

De Duitsche componist Will Meisel is<br />

geëngageerd door Warner Bros.<br />

In de Columbia-film „Hell ship Morgan"<br />

zal George Bancroft een belangrijke rol<br />

uitbeelden.<br />

Jack Oakie en Alice Faye spelen de be-<br />

langrijkste rol-<br />

len in de Fox-<br />

20th Century-<br />

film „King of<br />

Burlesque".<br />

In „Les peti-<br />

tes alliées", een<br />

film welke te<br />

Parijs wordt op-<br />

genomen, ver-<br />

vullen Madeleine<br />

Renaud, Mireil-<br />

le Perrey, Mar-<br />

the Mussine en<br />

Germaine Webb<br />

ALICE FAYE<br />

ESTHER RALSTON<br />

de hoofdrollen.<br />

Regisseur is Jean<br />

Dréville.<br />

Daniel Defoes „Robinson Crusoe" zal<br />

door de Republic'Film opgenomen worden.<br />

George Arliss speelt in „The mind of<br />

Mr. Reeder", een film die te Londen opge-<br />

nomen wordt, niet alleen de hoofdrol, maar<br />

hij heeft tevens de regie.<br />

„Maar waarom heb je me dat dan<br />

niet verteld?"<br />

Haar oogen lieten niet van hem af<br />

— er was iets dwingends in hun uit-<br />

drukking.<br />

,Juist, omdat het niet anders dan<br />

een mop was, heusch! Maar je moet<br />

nu gaan, Joan. Ze wachten op je ..."<br />

Zonder het te weten, schreeuwde hij<br />

de woorden uit — hij schreeuwde, om-<br />

dat hij bang was voor zichzelf.<br />

„Neen, ik ga nog niet," antwoordde<br />

ze vastbesloten. „Ik wéét, dat het géén<br />

grap was. Gerrie deed het, omdat hij<br />

jaloersch is. Waarom heb je me het<br />

niet verteld? Waarom wilde je me in<br />

den waan laten, dat je aan den drank<br />

verslaafd was ? Kijk me aan en zeg<br />

me de waarheid!"<br />

Hij kón haar niet aankijken. Zijn han-<br />

den waren ineengeklemd en hij trilde<br />

op zijn beenen.<br />

Toen verhief ze haar stem en<br />

hartstochtelijk, met brandende, droge<br />

snikken, kwamen haar woorden.<br />

„Wil jij het niet zeggen ? Wel, dan<br />

zal ik me door domme conventie niet<br />

laten weerhouden! Het gaat om mijn<br />

leven en om jouw leven en daarom<br />

heb ik recht om de waarheid te weten!<br />

Het kan me niet schelen — het kan me<br />

geen steek schelen wat je van me<br />

denkt. Ik houd van je ..."<br />

Zijn handen maakten een hulpeloos<br />

gebaar in de lucht. En met een uit-<br />

dagenden klank in haar stem sprak ze<br />

verder.:<br />

„Ik geloofde, dat je om me gaf, maar<br />

er was iets dat — toe, waarom zeg<br />

je het me niet... waarom zeg je het<br />

me niet ?"<br />

Zijn woorden kwamen schor en<br />

moeilijk.<br />

„Je begrijpt het niet, kindlief. Dit<br />

verlaten oord — de eenzaamheid —<br />

het eentonige bestaan "<br />

Ze wachtte niet tot hij uitgesproken<br />

was.<br />

„O, dacht je, dat ik Gerrie's bedekte<br />

toespelingen niet begrepen heb ? Zijn<br />

gepraat over het nieuwtje, dat er gauw<br />

af zou zijn, en de stilte, de eeuwige<br />

leegte, het moordende klimaat en weet<br />

ik wat al meer. Dacht je, dat ik een<br />

kind ben, dat ik me door ieta<br />

anders zou laten leiden dan door mijn<br />

eigen sterk gevoel ? Dacht je, dat ik<br />

niet weet, dat geluk niets te maken<br />

heeft met de plaats, waar je woont of<br />

j met rijkdom of andere uiterlijke dingen ?<br />

Moet ik je misschien vragen — of —<br />

of je van mij houdt?"<br />

„Hemel," riep Lindley met ver-<br />

stikte stem; „of ik van je houd? De<br />

wereld is niet groot genoeg om te om-<br />

vatten wat ik voor je voel. Maar ik kan<br />

niet toestaan —"<br />

Ze legde haar hand op zijn mond.<br />

„Je zult me moeien toestaan bij je<br />

te blijven, al was het je lot hier te<br />

wonen tot het einde der dagen." En<br />

lachend voegde ze er bij: „Maar vóór<br />

dien tijd zullen we wel wat dichter<br />

naar de bewoonde wereld verhuizen!"<br />

Van den kant van de rivier klonken<br />

stemmen: „Lindley! Joan!"<br />

Falkner en Gerald kwamen hen<br />

zoeken.<br />

Het meisje nam Lindley bij de hand<br />

en trok hem mee naar den rand van<br />

de beplanting. Toen de beide mannen<br />

25<br />

„ ... , • Vl^VJT<br />

NOOIT MEER VETWORMPJES<br />

door eenvoudige zuurstofbehandeliag<br />

zeil toe te passen.<br />

Vetpuistjes, uitgezette poriën en der-<br />

gelijke huidontsieringen beteekenen, dat<br />

de huidporiën door onzuiverheden ver-<br />

stopt zijn en de onderhuidsche weefsels<br />

niet goed functionneeren.<br />

Alleen natuurlijke, zuiverende zuur-<br />

stof kan dit kwaad genezen. Wanneer<br />

U een flinken lepel Radox door Uw<br />

waschwater mengt, ziet U de zuurstof<br />

die Radox vrijmaakt, in sprankelende<br />

belletjes naar de oppervlakte komen.<br />

Deze verfrisschende, geneeskrachtige<br />

zuurstof zal Uw arme, verstopte huid-<br />

poriën openen en zuiveren, en de onder-<br />

huidsche weefsels en kliertjes bereiken,<br />

waarvan de algeheele gezondheid der<br />

huid afhangt.<br />

Deze weefsels worden door Radox<br />

gevoed en versterkt, waardoor de ge-<br />

heele huid als 't ware verjongt. Probeer<br />

Radox vanavond nog. Om vetpuistjes<br />

of rimpels onmiddellijk te verwijderen<br />

is de eenvoudige gebruiksaanwijzing<br />

bijgesloten. Als algemeene schoonheids-<br />

behandeling hoeft u niets anders te<br />

doen, dan telkens, wanneer U het ge-<br />

zicht wascht, wat Radox door het water<br />

te mengen. Binnen enkele dagen zult u<br />

verwonderd zijn over Uw eigen teint:<br />

jeugdig, zacht en elastisch, zonder<br />

eenige ontsiering.<br />

Radox is verkrijgbaar bij alle<br />

apothekers en drogisten ä f 0.75 per<br />

pak, omzetbelasting inbegrepen. Nu<br />

ook verkrijgbaar in kleine pakjes ä<br />

f 0.121/2.<br />

Imp. N.V. Rowntree Handels-Maat-<br />

schappij, Heerengracht 209, Amster-<br />

dam C.<br />

hen zagen, keken ze alsof hun oogen<br />

een wonder aanschouwden.<br />

„Hier zijn we," zei Joan. „Ik ben<br />

klaar om mee te gaan. Maar ik kom<br />

hier spoedig terug, om te blijven zoo-<br />

lang Simon blijft, want ik ga met hem<br />

trouwen . . ."<br />

Vtrivacht;<br />

„CHINA SEAS"<br />

Metro-Goldwyn-Mayers grootsch opgezette<br />

avonturenfilm van bijzonder formaat, waarin<br />

drie stars voor de eerste maal samenspelen:<br />

CLARK GABLE. JEAN HARLOW<br />

WALLACE BEERY<br />

Regle: TAY GARNETT<br />

^fjj^^^^^^^—^^^—^^^^^^^^^^^^^^


hei leven een mimi woipdü<br />

De ptins der kappers.<br />

De naam van dien prins is Antoinc,<br />

voor het nag-eslacht Antoine I waar-<br />

schijnlijk. Een anderen naam schijnt<br />

hij niet te bezitten, voor de vrouw is er<br />

trouwens maar één enkele: de dictator,<br />

wiens orders blindelings worden gevolg-d.<br />

Hij regeert over alle vrouwen der wereld,<br />

die hem met hart en ziel onderworpen zijn.<br />

Is het niet de geheime wcnsch van alle<br />

vrouwen — wat de mode betreft ton minste<br />

— de sterke hand van den leider te voelen?<br />

Antoine vond het „coup de vent"-kapsel<br />

uit. In minder dan geen tijd droegen alle<br />

jonge dames, van Kaap de Goede Hoop<br />

tot aan Groenland, een coiffure, die hen<br />

helaas deed lijken op een poedel, die uit<br />

het water komt. Toen decreteerde Antoine<br />

krullen in den nek. Onmiddellijk, zonder<br />

tegenstribbelen, voegde elke vrouw een ver-<br />

lenging aan haar permanente golf toe, eer.<br />

watergolf, die van het permanente alleen<br />

den naam heeft, daar de vernieuwing er<br />

van een welkome aanleiding is, haar afgod<br />

of diens discipelen enkele keeren per maand<br />

te gaan bezoeken!<br />

Antoines laatste vinding is het krullende<br />

kapsel, dat al het effect op een kant van<br />

het hoofd concentreert, terwijl de andere<br />

zijde van het haor glad over het oor wordt<br />

gestreken on een stevige houvast biedt<br />

voor het kleine on schuingeplante hoedje.<br />

Doch niet alleen aan het haar wijdt An-<br />

toine zijn zorgen — hij heeft fabrieken en<br />

chemische laboratoria en experimenteert al-<br />

tijd maar door om verjongingsmiddelon<br />

voor het uiterlijk uit te vinden.<br />

In zijn schoonheidsinstituut, 'n modern ge-<br />

bouw bij de Opéra in Parijs gelegen, troont<br />

de groote chef in een particulier bureau. De<br />

modewerksters ontvangen de klant, jonge<br />

vrouwen met verpleegsterscostuums en ge-<br />

DE PRINS DER KAPPERS<br />

zichten als filmsterren. Zij zijn het, die het<br />

dagelijksch werk uitvoeren, de meester<br />

komt slechts af en toe een kijkje nemen en<br />

oen advies geven. Men dient al wel zeer<br />

hoog in het boek van den adel of dat van<br />

den dollar te zijn aangeschreven, wil An-<br />

toine zichzelf met het naar nieuwe schoon-<br />

heid dorstende slachtoffer bezighouden. Dan<br />

neemt hij een geïnspireerde houding aan,<br />

hij schudt zijn lange blonde haren, verdraait<br />

zijn ringen en glinsterenden armband en<br />

kijkt vaag in de verte, tot plotseling het<br />

geniale idee bezit van hem neemt en hij<br />

met drie karamestreken een fiatteerende<br />

haardracht heeft uitgevonden.<br />

Alles wat tot de banaliteiten van het vak<br />

behoort, zakelijke besprekingen, rekeningen,<br />

bestellingen, wordt door zijn zakenadviseur<br />

behartigd, die in het dagelijksch leven Ma-<br />

dame Antoine heet. Zij draagt strenge tail-<br />

leurs, een gesteven boord en een monocle.<br />

Verder is er nog de secretaris, een jonge<br />

Griek van werkelijk klassieke schoonheid,<br />

die de leiding heeft van de fabriek, die even<br />

buiten de stad gelegen is, en waar alle too-<br />

vermiddelen bereid worden, die Antoine<br />

voor zijn metamorphoses noodig heeft.<br />

Een prachtige limousine brengt er ons in<br />

weinig tijd. Het gebouw ziet er uit als een<br />

groote landvilla, de ontvangkamer lijkt op<br />

i«#H<br />

een boudoir uit een futuristische film en<br />

de fabrieksruimten doen denken aan een la-<br />

boratorium. Alles glimt er, glazen buizen en<br />

nikkelen staven, hooge retorten en ver-<br />

koperde bakken. Ook hier zijn alle bedien-<br />

den in het wit gekleed.<br />

Achter het huis is een niet al te groote<br />

tuin, die behendig omgetooverd is tot een<br />

hoek van een groot park. De illusie is vol-<br />

maakt, met de hooge heesters en de dub-<br />

bele rij hooge boomen op den achtergrond.<br />

Daar houdt de meester van het huis zich<br />

het liefste op, tenzij hij zich in zijn geheel<br />

met glazen wanden bekleeden studeerkamer<br />

terugtrekt, die het licht van de paarse ven-<br />

sterglazen weerkaatsen. De weinige sier-<br />

meubelen zijn eveneens van spiegelglas en<br />

de enorme rustbank is met kostbare dieren-<br />

huiden bedekt. Het schrijfbureau, met gla-<br />

zen dek, wordt van onderen verlicht. Als<br />

decoratie een enkele zwarte pul met groote<br />

witte bloemen en een negerplastiek.<br />

En daar is het dat de meester urenlang<br />

mediteert over de welige, doch onopge-<br />

maakte haarpruik van een houten manne-<br />

quinkop en hier worden de nieuwe lijnen<br />

van het kapsel geboren, de ondulaties en<br />

de wrongen en de krullen, die morgen heel<br />

de vrouwenwereld in opschudding zullen<br />

bron gen.<br />

Een studlohoeltje In d«<br />

Parijiche villa van An-<br />

toine, met de beroemde<br />

glazen doodkist, door La-<br />

tique vervaardigd, met<br />

kostbare bontvellen ge-<br />

voerd en als rustbank In-<br />

gericht. Aan den muur een<br />

portret van Antoine als<br />

Perzische prin»,geschilderd<br />

door Kees van Dongen.<br />

■ ' ■. ■ . :-'■• : -<br />

EENNIEUW<br />

FILM KI ND<br />

Nu de Fox-Filmmaatschappij in het gelukkige bezit is van het kindersterretje Shirley<br />

Temple, een bezit dat haar jaarlijks millioenen dqllars inbrengt, is iedere filmonder-<br />

nemingop zoek naar filmkinderen. Paramount heeft den kleinen Baby Leroy, die al aardig<br />

op weg is even populair te worden als zijn kunstzuster Shirley, en Metro Goldwyn Mayer<br />

heeft de kindergroep Our Gang, bovendien Freddy Bartholomew, die op zoo'n voortref-<br />

felijke wijze de hoofdrol vertolkte in David Copperfield-Thans heeft ook de Warner Bros<br />

haar „ster in zakformaat". Het is de kleine Sybil Jason. Het zesjarige Engelse he meisje<br />

heeft een buitengewoon komisch talent Zij is te Kaapstad geboren en met haar ouders<br />

op vierjarigen leeftijd in Londen gaan wonen. Ze debuteerde in een Engelsche film als<br />

figurantje, trok echter de aandacht van Irving Asher, den directeur der Warner Bros<br />

studio's bij Londen. Hij zond een proefopname naar Hollywood en Sybil kreeg haar<br />

Amerikaansche contract.<br />

Zij zingt en danst alleraardigst, maar vooral haar imitaties van groote sterren zijn<br />

buitengewoon. Zij treedt te Hollywood het eerst op onder regie van Michael Curtiz in<br />

de film „Schattebout".<br />

. : - ' ' ' : - - m^ H_^___H--_^_^_^_--_^—. ■■^■H<br />

— 27 -


mmmmmmm^^mmmmm<br />

RUBY KEELER<br />

DE ECHTGENOOTE VAN AL JOLSON. ZAL DIT SEIZOEN WEDEROM DE HOOFDROL VERVULLEN IN EENIGE WARNER BROS-FILMS<br />

PgpPtiiiwB^ ■ ' ^WTPaW 1<br />

^E ÜQO^JYE<br />

UIT HÊT GnG€LUH von<br />

Lindsay keek naar de schets. Ze stelde<br />

stroomend water voor en boomen, die wuif-<br />

den in den wind. Het water stroomde en de<br />

boomen waaiden werkelijk. Er zat leven en<br />

beweging- in de voorstelling-.<br />

„Een jonge Amerikaan," vertelde Mr.<br />

Smith. „Een oude vriend schreef me over<br />

hem en zijn vrouw. Het waren sympathieke<br />

jongelui. Ze hadden geen geld en kenden<br />

niemand. Er waren twee babies. Zijn naam<br />

was Lee Abinger. De vrouw heette Mdrian.<br />

Dank je." Hij pakte de schets aan en deed<br />

de portefeuille weer dicht.<br />

Lindsay voelde het bloed naar zijn ge-<br />

zicht stroomen.<br />

„Meneer!" barstte hij uit.<br />

Mr. Smith knikte.<br />

„Misschien toeval — misschien niet. Wij<br />

zullen er meer van hooren als Garratt ont-<br />

dekt heeft wanneer Mrs. Manning den<br />

naam Mrs. Manning gekregen heeft."<br />

„Wat is er van de Abingers geworden?"<br />

vroeg Lindsay nerveus.<br />

Mr. Smith legde de portefeuille naast zijn<br />

stoel op den grond.<br />

„Ik ben daaromtrent niet voldoende in-<br />

gelicht. Ik was destijds in het buitenland...<br />

eh... in Rusland. Toen ik terugkeerde, werd<br />

mij verteld, dat Lee Abinger dood en zijn<br />

vrouw hertrouwd was. In die omstandighe-<br />

den leek het mij beter niet te schrijven.<br />

Trouwens, ik wist ook geen adres."<br />

Garratt vischte een notitieboekje uit een<br />

zijner opgepropte zakken.<br />

„Waar woonden zij toen u hen kende?"<br />

„Earl's Court," antwoordde Mr. Smith.<br />

„Op kamers..." Hij sloot de oogen. „De<br />

pensionhoudster, die altijd aan de deur<br />

kwam, had rood haar. Ze was een lersche;<br />

ze heette Carroll, Mrs. Carroll, Frederick<br />

Street, Earl's Court."<br />

Hij opende zijn oogen weer en staarde in<br />

't vuur.<br />

„Ik ben bang dat ik het nummer niet<br />

meer weet."<br />

Het notitieboekje verdween weer in den<br />

Een opname-pauze tij-<br />

dens het verfilmen van<br />

„Eiken avond 8 uur ".<br />

De hoofdrolvertolksters<br />

Patsy Kelly, Alice Faye<br />

en Francis Langford dra-<br />

gen zeer elegante toi-<br />

letten, waarmeeze voor-<br />

al niet mogen gaan zitten<br />

om ze niet te kreuken.<br />

Men heeft dus deze drie<br />

eigenaardige stoelen<br />

voor hen geconstrueerd,<br />

opdat zij toch een beetje<br />

rust kunnen nemen.<br />

- 29 -<br />

zak met den fel gekleurden zakdoek,<br />

„Nu, dat is dan de eerste keer in de ge-<br />

schiedenis," meende Garratt. „Ik heb tot<br />

nog toe nog nooit meegemaakt, dat u iet:--<br />

vergeten was. Als 't nummer u te binnen<br />

schiet, haal me dan niet midden in den<br />

nacht uit mijn bed, ik kan wachten." Hij<br />

draaide zich op de leuning van den stoel<br />

om en keek Lindsay aan. „Nu, mijn jongen,<br />

tot nu toe hebben we onzen tijd verbeu-<br />

zeld. Laten we tot zaken komen! We zul-<br />

len Drayton en de dames voorloopig laten<br />

rusten; hoe staat het met Restow?"<br />

Mr. Smith vlijde zich weer in zijn stoel<br />

als om in te sluimeren.<br />

Lindsay ontmoette den stalen glans van<br />

Garratts oogen met zijn vriendelijksten<br />

glimlach.<br />

„Ik weet het niet," zei hij.<br />

Garratt snoof.<br />

„Je bent naar dat vervloekte huis gegaan<br />

om Restow in de gaten te houden en komt<br />

me hier aanzetten met een kletspraatje van<br />

„ik weet het niet". Luister naar me, dan zal<br />

ik je op weg helpen. Iemand geeft Madame<br />

Ferrnns instructies. Dat meisje Manning-<br />

van jou, kordate luistervink — hoort alles.<br />

Vertel me nu eens precies — was het<br />

Drayton of Restow?"<br />

„Drayton." •<br />

„Weet je 't zeker?"<br />

„Ja, eerst twijfelde ik, maar nu weet ik<br />

het zeker."<br />

„Toen die Madame Ferrans je op de<br />

boot waarschuwde — waarschuwde ze je<br />

tegen Drayton of tegen Restow?"<br />

„Ik dacht tegen Restow — nu zou ik het<br />

niet met zekerheid durven zeggen."<br />

„En wiens kamer grensde aan de jouwe,<br />

toen je die slang in je bed vond?"<br />

„De kamer van Restow," antwoordde<br />

Lindsay.<br />

„Was Drayton niet in Parijs?"<br />

Lindsay glimlachte.<br />

„Ik weet het niet. Restow gaf me te ver-<br />

slaan, dat hij er was."<br />

„Het ligt voor de hand dut Restow rial<br />

zou zeggen, als hij zijn sporen wilde uit-<br />

wisschen! Laten we nu even teruggaan.<br />

Toen Drayton je op die afpersingsgeschie-<br />

denis afstuurde, heeft hij je toen klaar en<br />

duidelijk gezegd, dat Restow er achter<br />

zat?"<br />

„Het lijkt me niet verstandig onbegrensd<br />

vertrouwen te stellen in wat Drayton be-<br />

weert."<br />

„Denk ook met den anderen kant van je<br />

hersens, Lin! Drayton ziet er zeker niet<br />

tegen op om te liegen als het in zijn kraam<br />

te pas komt — maar hij liep toch de kans,<br />

dat je achter zijn rug naar Restow zou gaan<br />

en,zeggen: „Vertel me eens, oude heer, hoe<br />

zit dat met dat afpersen van Gladisloe?"<br />

Dat riskeerde hij toch, nietwaar — tenzij<br />

Restow er achter zit —- dut wil dus zeggen,<br />

^^^M——--——^^^^^— ^^^^^^^^<br />

•.<br />


SCMERK<br />

Mystikum Poeder 0,50,<br />

0.95, 1.50. Mystikum<br />

Compact 0.60 • Een<br />

mooi gevormde roode<br />

mond met Sdierk lip-<br />

penstift • Trisena-Cre-<br />

me maakt de huid<br />

wonderlijk mat. Pro-<br />

beert U het eensl<br />

lMhh~wdd<br />

Een blaak gelaat met blauwe oogen en blonde haren, daarbij naturel Mystikum<br />

Poeder en een zweempje Blonde-Rouge - en ziet, zoo maakt men zich mooi vol-<br />

gens de Scherk-tabel. Probeert het eensl U vindt spelenderwijs de harmonische<br />

volmaking Uwer schoonheidI Want, blond, bruin, zwart of rossig: Mystikum Poeder<br />

en Mystikum Compact volgens de Scherk-tabel passend bij de kleur van haar,<br />

oogen en teint gekozen, vormt Uw type en maakt U tot een bijzondere boeiende<br />

verschijning. Het is volkomen onzichtbaar, beschermt de huid tegen stof en vuil en<br />

verleent haar het voornaamste: de persoonlijke noot. Zendt U Uw nauwkeurig<br />

adres aan de Firma S. Blindeman & Co., v. Baerlestraat 89, Amsterdam. Wij<br />

zenden U kosteloos de interessante Scherk-tabel.<br />

Nyriikuni<br />

tenzij Restow de Gier is." De laatste<br />

woorden sprak Garratt langzaam en op na-<br />

denkenden toon uit. „Dat is al dien tijd mijn<br />

theorie geweest. Neem de periode, waarin<br />

de Gier 't drukst in actie was — van 1915<br />

tot 1922. Drayton was'toen bij Lewindorf.'<br />

„Dat ben ik niet met u eens," wierp Lind-<br />

say snel tegen. „Ik geloof niet dat de Dray-<br />

ton, die bij Lewindorf was, dezelfde is als<br />

de Drayton, die nu bij Restow is."<br />

Garratt sloeg zich op de knie.<br />

„Je hoeft het niet te gelooven, als je niet<br />

wilt! Luister liever maar eens. Drayton was<br />

boekenwurm bij Lewindorf. Waar was Res-<br />

tow tosn?... Dat zal ik je vertellen. Restow<br />

was op tournee, om het zoo maar eenste<br />

noemen. Hij verdween in de lente van '15<br />

op een sensationeele manier, dook in '19<br />

weer op, was in '20 weer onvindbaar —<br />

herrees in het voorjaar van '22 temidden<br />

ven een stralenkrans van millioenen. In de<br />

tusschenpoozen was hij in Madrid — Parijs<br />

— Warschau — Nisjni Novgorod — Sici-<br />

lië _ Weet ik waar; misschien wel in Tim-<br />

boektoe. Soms had hij millioenen en soms<br />

geen penny. Als Restow de Gier niet is,<br />

wil ik er ik weet niet wat om verwedden,<br />

dat het hem moeilijk zal vallen met een<br />

behoorlijk alibi voor den dag te komen.<br />

Herinner je dea nacht in dat dorpje in<br />

Noord-Frankrijk, toen we dachten den Gier<br />

zoo goed als te pakken te hebben? Nu,<br />

vraag jij Restow eens met mijn vriendelijke<br />

groeten hoe hij kans zag weg te komen.<br />

Verdraaid, dat zou ik dolgraag willen<br />

weten!"<br />

HOOFDSTUK XXXIV<br />

Lindsay liep terug naar Blenheim Square.<br />

De avond was guur en koud. Er was geen<br />

misi. Het schijnsel van de lantaarns viel<br />

WJCH^ÄM©« voor toilettafel en poederdoosje<br />

Mystikum Compact Poeder en rouge in vasten vorm<br />

helder op de donkere, natte straten. De<br />

theaters waren uit en de^ straten werden<br />

leeg. Hij stak door een smalle dwarsstraat<br />

naar Leonard Streeft over, toen hij voet-<br />

stappen achter zich hoorde.<br />

Het idee geschaduwd te worden was<br />

allesbehalve aangenaam. Terwijl hij zijn<br />

pas versnelde, hoorde hij de voetstappen<br />

ook vlugger gaan en iemand riep hem na<br />

met „Fothering". Hij keek over zijn schou-<br />

der en zag een jongeman langs de laatste<br />

lantaarn loopen. Hij liep hard. Het schijn-<br />

sel viel op een bleek, scherp gezicht en op<br />

een hoogen hoed, die achter op het hoofd<br />

hing, op een witte das en een donkere<br />

overjas, die hoog toegeknoopt was. Lind-<br />

say had den man nooit eerder gezien. Hij<br />

bleef op hem wachten.<br />

Het straatje, dat nog geen honderd meter<br />

lang was, lag. geheel verlaten. Lichten<br />

brandden in de bovenvensters van de hui-<br />

zen, maar de benedenverdiepingen waren<br />

in duisternis gehuld.<br />

De jongeman kwam hijgend naar Lind-<br />

say toe.<br />

rjlc _ ik zag je vanuit mijn taxi. Je —<br />

je "loopt zoo deksels vlug," mopperde hij.<br />

„Ja, 't is al laat en ik moet tijdig binnen<br />

zijn," antwoordde Lindsay vriendelijk.<br />

„We kunnen beter voortloopen," hernam<br />

de" jongeman. „Ben je niet geschaduwd?"<br />

„Waarom zou ik geschaduwd worden?'<br />

Het antwoord kwam met een zenuwach-<br />

tigen lach.<br />

„Dat zijn zoo zijn manieren. Alsof,je dat<br />

niet weet!"<br />

„Misschien is het niet verstandig namen<br />

te noemen," opperde Lindsay, bij wijze van<br />

wenk.<br />

^ ja __ ja. Zeg — mijn zenuwen zijn ge-<br />

woon op! Je denkt toch niet, dat iemand<br />

ons in de gaten heeft?"<br />

- 30 -<br />

"deineen!<br />

"ja, mijn zenuwen zijn kapot. Misschien<br />

heb ik te veel gehad. Dacht jij dat ook?<br />

Hij verspreidde een geur van alcohol om<br />

zich heen. Terwijl ze verder liepen, wilde<br />

hij Lindsay een arm geven.<br />

Ja, ik heb te veel gehad," herhaalde hij,<br />

zwaar' leunend op den arm, dien hij vast-<br />

hield — „Je moest kunnen weten, wanneer<br />

je er mee moet uitscheiden." Hij bleef staan<br />

en zijn beverige hand poogde een gebaar<br />

van nadruk te maken. „Ja, dat mpest je.<br />

„Je deed beter naar huis te gaan,' ried<br />

Lindsay. . VT.<br />

Neen " sprak de jongeman beslist. „Niet<br />

naar huis - kan thuis niet slapen. Met<br />

beide handen omvatte hij Lindsays arm.<br />

„Worden wij niet geschaduwd?'<br />

Neen. Waarom in vredesnaam?'<br />

"Dat weet je wel. Maar ik moet me be-<br />

heerschen. Beroerd, als je je zoo ellendig<br />

voelt."<br />

„Hoe komt dat dan?<br />

De jongeman hing half op hem.<br />

Dat hoef ik jóu toch niet te vertellen!<br />

Het is immers niet zoo lang geleden, dat je<br />

in hetzelfde bootje zat. Smerig baantje om<br />

aan iemand te geven, wat? Ik bedoel...<br />

Hij richtte zich op en maakte weer een on-<br />

zekere handbeweging. „Ik bedoel - het is<br />

toch geen baantje voor een fatsoenlijk<br />

mensch. Nou jij?" „ ,<br />

Och ik weet het met, antwoordde<br />

Lindsay. Hij wist het ook niet, maar brand-<br />

de van nieuwsgierigheid om het te weten.<br />

De jongeman ging op het trottoir zitten,<br />

verborg zijn hoofd in de handen en barstte<br />

in tranen uit.<br />

Lindsay keek de straat af. Er was geen<br />

sterveling te bekennen. Hij ging naast den<br />

jongeman op het trottoir zitten en klopte<br />

hem op de schokkende schouders.<br />

„Men wil ten slotte toch graag gentle-<br />

man blijven, nietwaar Froth?"<br />

„Natuurlijk," gaf Lindsay toe.<br />

„En het is geen werk voor een gentleman<br />

een ander zijn papieren af te stelen, wart<br />

Dat hangt van de omstandigheden at,<br />

verklaarde Lindsay voorzichtig.<br />

De jongeman hield op met snikken Hij<br />

duwde zijn hoed nog verder naar achteren<br />

en kwam wat overeind.<br />

Om-stan-dig-heden." Hij sprak t woord<br />

langzaam en plechtig uit. .Ver^aid<br />

Froth die arme Ferdinand - met dat het<br />

'n vriend van mij was-neen. * ^ «Jen<br />

armen kerel nooit eerder gezien.. Maar da<br />

doet er ook niet toe. Als een arme kerel<br />

doodgeschoten is, is het dan fatsoenlijk om<br />

zijn papieren te stelen? Zeg nu zelf?<br />

Hij klopte Lindsay op diens borst en<br />

schudde met dronkemans-aandoenhjkheid t<br />

Lindsay tintelde van het hoofd tot de<br />

voeten. „ . , ..<br />

Die arme Ferdinand Schreck zei hij.<br />

De jongeman deinsde verschrikt achter-<br />

Ult 'stil toch - noem geen namen," waar-<br />

schuwde hij hortend., „Niet gentlemanlike<br />

om namen te noemen. i inrjcav<br />

Och onder vrienden, meende Lindsay<br />

luchtig.' „Maar heb je de papieren ge-<br />

kregen?" . p_„<br />

„Natuurlijk kreeg ik. die papieren -En<br />

geïsch edelman - toerist - hoopen geld<br />

_ niemand heeft argwaan. Maar geen -<br />

werk van een gentleman. Neen!<br />

Hij had het je niet moeten vragen.<br />

(Wordt vervolgd)<br />

^i__-<br />

mmm^mm i<br />

G. J. DE MUNNIK<br />

Energico<br />

MENSCH, LEEF JE LEVEN H<br />

- * .r<br />

-■■■■.<br />

ADR. NUGTEREN<br />

^^■=feiEEJ<br />

*=f H^J-^ vr<br />

i £S<br />

f<br />

f I ' Men; Mensch, leef je Ie - ven en durf te ge - nie - ten. Stoor je aan 't oordeel van<br />

Komt soms de las-ter met slui-pen-de schre-den Tracht je t'ont-ruk-ken je<br />

y-M^ jj |^p^^^^ i ^f<br />

mm^mm §<br />

^Èm<br />

f *f'^r*<br />

an - de-ren niet! Wees niet kleinzielig, maar al - tijd: je - zél-ve! t zij in je vreugd of in zorg of verdriet<br />

naam en je eer. 't Hoofd dan omhoog en niet moe - dc-loos mok-ken, toon je om - ge-ving een krachtig verweer<br />

g n fH—u *—•■<br />

* f<br />

PP<br />

i<br />

-^ ¥<br />

m<br />

*—*<br />

i^l<br />

m T n ^=T-^<br />

^ f W f ^<br />

't Hoofd steeds om-hoog, voel je nim - mer-ver - sla - gen,<br />

Denk dan: aan ie - der zal wel iets man-kee-ren,<br />

U:<br />

1<br />

r ui r<br />

Zé: £M ^ f' r' n i^n^-Mw<br />

»f<br />

öi<br />

i<br />

Recht op je doel af, zij steeds ie-ders stre-ven Mensch,<br />

Hou steeds voor oogen de leus hier ge-ge-ven! Mensch,<br />

m IP*<br />

Of als de zorgen je knellend omvatten,<br />

dreig je in 't leven ten onder te gaan?<br />

Stoor je dan nooit aan wat änderen zeggen,<br />

Tracht j'er manmoedig doorhenen te slaan.<br />

Baken den weg af, dien je wilt betreden.<br />

Treur nimmer om het voorbije verleden.<br />

Blik steeds vooruit! dit zij immer Uw streven,<br />

Mensch, leef je leven!!<br />

Auteursrecht voorbehouden.<br />

Het R.K. Matrozen Knapenkoor voor<br />

Sprenger't Microphone!<br />

H^Mi<br />

Ie- der moet steeds ei- gen zor- gen toch dra-gen?<br />

dit zul je tel - kens en tel - kens weer lec - ren I<br />

leef je<br />

leef je<br />

Ie<br />

Ie ven !<br />

-I L<br />

ff I jjjÏËJ ü^ f<br />

PS<br />

& iijiii^fw<br />

Mensch, leef je Ie - ven.<br />

Mensch, leef je Ie - ven.<br />

Mensch, leef je leven, je uren je dagen,<br />

die je passeeren in eind'looze rij<br />

vreugde of smart, weet ze beiden te dragen.<br />

weet dat het leven zoo gauw is voorbij....<br />

Eens valt de avond, de jaren vervlogen,<br />

Blikt ge dan t'rug met een traan in de oogen??<br />

Daarom, benut wat je thans wordt gegeven,<br />

Mensch, leef je leven !!<br />

^m<br />

r rai<br />

"r<br />

Niet alleen leggen wij in onzen studio het geluid van Uw stem of instrument<br />

op een Gramophone-plaat voor eeuwen vast maar ook groote werken door<br />

koren en orkesten.<br />

Succes ver-<br />

Van 1 tot 3 personen F. 3.50 en hooger<br />

naar groot te van het gezelschap.<br />

N.V. WILLEM SPRENGER'S STUDIO<br />

Passage 46 - Den Haag - Telel. 113778<br />

-


t)e verzot$in$ van<br />

¥<br />

VL>0P3icbtlgbeid in de ktu$t van uvw jeep, creams en reukwater. Êen teere buid wordt door minder-<br />

waardige preparaten 300 licbt geïrriteerd. 5n de J&id-Cottage scboonbeidsmiddelen scbuilt geen<br />

gevaar, integendeel, jij oefenen een weldadlgen Invloed uit op de buid en verboogen de rbarme van<br />

de gedistingeerde vrouw, (èij de dames is de lß>ld-lCottage Cavendergeur bijjonder geliefd. IDeje<br />

parfum sedert onbeuglijke tijden "mode" in de bescbaafde kringen, laat jicb ook bij de "moderne"<br />

vrouw, die baar verfijnde bescbaving wenscbt te besebermen, door geen anderen geur verdringen.<br />

ïmp.: iRicb. BSerneklnck & Co., Ifeuddestraat 9, mmsterdam-C.<br />

^BtosstntiU's<br />

fevendev ViXäter Ügvettder JZeep<br />

VerschUnt wekelijks — Prü» per kwartaal f. I.öj<br />

'\.) . _ _<br />

\<br />

Red. en Adm. Oalnewater 22, Lelden. Tel. 700. Postrekenlnj) 418öü<br />

—^^^^^^^m<br />

^- ' 't S, ,' .ö

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!