16.11.2013 Views

T WEEKBLAl - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

T WEEKBLAl - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

T WEEKBLAl - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ANCOIS& ROSAY<br />

EN CONRAD VEIDT<br />

„DE SCHAAK-<br />

4;SPELER"<br />

(Äto Univtiiél Film *g**et)


D L M<br />

LEO SLEZAK,<br />

<strong>de</strong> thans zoo beken<strong>de</strong> filmacteur, werd op een 18dcn Augustus<br />

pt hi ren. Nadat hij <strong>de</strong> school te Brünn doorloopen had. g<strong>in</strong>g<br />

bij hij een slotenmaker <strong>in</strong> <strong>de</strong> leer. Daarna werd hij figurant<br />

a.m het tooneel en nam zangles bij <strong>de</strong>n paedagoog Rob<strong>in</strong>son.<br />

Spoedig bracht hij het tot opera-rangcr en vier<strong>de</strong> jarenlang<br />

tnorrfen. Toen werd hij filmacteur en thans behoort hij tot<br />

<strong>de</strong> meest bem<strong>in</strong><strong>de</strong> film-komieken.<br />

: . ■<br />

m<br />

. .. .-'<br />

GUY SLOUX<br />

werd te Bor<strong>de</strong>aux geboren. Zijn ou<strong>de</strong>rs waren aan het tooneel<br />

en Guy stond al op zeer jeugdigen leeftijd op <strong>de</strong> planken.<br />

Hij verhuis<strong>de</strong> naar Parijs en trad daar <strong>in</strong> een revue met<br />

Mist<strong>in</strong>guette op. Mix Pfeiffer ont<strong>de</strong>kte zijn filmtalent en na<br />

een geslaag<strong>de</strong> proefopname kreeg hij van Arthur Robison een<br />

rol <strong>in</strong> ..Le secret <strong>de</strong>s Woronzeff".<br />

DM A,<br />

KATE SMITH<br />

werd te Los Angeles geboren. Zij was kantoorbedien<strong>de</strong> op<br />

een bank, maar wil<strong>de</strong> graag filmactrice wor<strong>de</strong>n. Daar dat<br />

niet lukte, werd zij steno-typiste bij <strong>de</strong> Paramount. Toen <strong>de</strong><br />

film ..Big Broadcast" gedraaid werd. kreeg zij echter van<br />

<strong>de</strong>n regisseur een kle<strong>in</strong>e rol. die zij zeer goed speel<strong>de</strong>. Nadien<br />

is zij nog <strong>in</strong> eenige films opgetre<strong>de</strong>n, doch bovendien op<br />

kantoor werkzaam.<br />

op waarheid gegrond ook, want goed <strong>in</strong>gerichte huizen zijn<br />

<strong>in</strong> het rijk <strong>de</strong>r filmsterren, die behalve over <strong>de</strong> noodige contanten<br />

ook nog <strong>de</strong> beschikk<strong>in</strong>g hebben over <strong>de</strong> <strong>de</strong>corateurs van<br />

hun studio's, natuurlijk geen zeldzaamheid. Ik toog dus op een<br />

goe<strong>de</strong>n dag op weg naar Malibu Beach, het vrien<strong>de</strong>lijke en<br />

elegante villadorp aan <strong>de</strong>n Stillen Oceaan, dicht bij Hollywood<br />

gelegen, om <strong>in</strong> het „home, sweet home" van <strong>de</strong> familie Coogan<br />

eens poolshoogte te gaan nemen. Ik was natuurlijk vergezeld<br />

van een fotograaf, en <strong>de</strong> resultaten van onzen arbeid v<strong>in</strong>dt U<br />

op <strong>de</strong>ze pag<strong>in</strong>a's.<br />

Betty had zich een we<strong>in</strong>ig verlaat en was nog niet aanwezig,<br />

zoodat wij door Jackie, haar echtgenoot, ontvangen<br />

wer<strong>de</strong>n. Het is eigenlijk dwaas om over „Jackie'' te spreken,<br />

want onze charmante jonge gastheer is een hoofd grooter dan<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>terviewer, en lang <strong>de</strong>n leeftijd van liefkoozen<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rnaampjes<br />

te boven. „Jackie" is hij echter geweest van zijn<br />

eerste optre<strong>de</strong>n <strong>in</strong> „'t Jochie" af, en „Jackie" zal hij wel blijven<br />

tot hij wegens te hoogen ou<strong>de</strong>rdom het filmen er aan zal<br />

moeten geven. Mr. Coogan was natuurlijk graag bereid het een<br />

en an<strong>de</strong>r te vertellen over zijn vrouwtje, op wie hij niet we<strong>in</strong>ig<br />

trotsch is.<br />

„Hoe oud is Betty eigenlijk," vroegen we, want dat is nu<br />

eenmaal het eerste wat een Amerikaansch journalist pleegt te<br />

vragen.<br />

„Een en tw<strong>in</strong>tig," zei Jack, terwijl <strong>de</strong> fotograaf zijn<br />

toestel <strong>in</strong>stel<strong>de</strong> en zijn lampen uitpakte. „Ze is <strong>in</strong> St. Louis<br />

geboren op 18 December 191 6. Tot haar twaalf<strong>de</strong> jaar is zij<br />

daar op een Katholieke meisjesschool geweest, het Mary Institute.<br />

Dat zij een goe<strong>de</strong> stem had, viel daar al op, en ze<br />

heeft er goe<strong>de</strong> zanglessen gehad."<br />

„Hoe is zij eigenlijk bij <strong>de</strong> film gekomen?" <strong>in</strong>formeer ik.<br />

„O, heel gewoon. Dat is eigenlijk vanzelf gegaan, zon<strong>de</strong>r<br />

dat zij er veel moeite voor heeft gedaan. Ziet U, mijn schoon-<br />

BETTY G<br />

werd te Wo<br />

studcordo eer<br />

g<strong>in</strong>g 21) a a n<br />

werd ver \o)q<br />

hceh -il nirt<br />

MARGARETE SLEZAK<br />

ncn jrhoren, Zi) bezocht er hel gymnasium en<br />

ige j,irrn rechten aan <strong>de</strong> Universiteit. Daarna<br />

hel tooneel, speel<strong>de</strong> te Weenen en Berlijn en<br />

ns voor een Ufa-film geëngageerd. Veel succes<br />

gehad hoewel :e <strong>in</strong> ..Ich heirate me<strong>in</strong>e Frau"<br />

een vrij bclangriike rol speel<strong>de</strong>.<br />

f.'4<br />

LOUISE SMALL<br />

is afkomstig uit San Francisco. Zij was eerst danseres aan<br />

een revue-theater en probeer<strong>de</strong> daarna haar jjeluk bij <strong>de</strong><br />

film. Zij werd figurante te New York. Daar werd zij door<br />

Jesse Lasky ont<strong>de</strong>kt, die haar naar Hollywood bracht. Ifij<br />

kreeg een contract bij <strong>de</strong> Paramount, doch heeft slechts<br />

we<strong>in</strong>ig gefilmd.<br />

QUEENIE SMITH<br />

kwam op zeventienjarigen leeftijd naar Hollywood, waar zij<br />

probeer<strong>de</strong> baar kost ^ls figurante te verdienen. Jarenlang had<br />

zij een kommervol WiSfaan. Toen werd zij door B<strong>in</strong>g Crosby<br />

ont<strong>de</strong>kt, die <strong>de</strong> <strong>direct</strong>ie van <strong>de</strong> Paramount op haar opmerkzaam<br />

maakte. Zij kreeg een rol <strong>in</strong> <strong>de</strong> film ..De dappere<br />

lafaard" en oogstte veel succes. Zij is thans nog aan <strong>de</strong><br />

Paramount verbon<strong>de</strong>n.<br />

WALTER SLEZAK<br />

aanschouw<strong>de</strong> <strong>de</strong>n 3<strong>de</strong>n Mei te Weenen het levenslicht. Zijn<br />

va<strong>de</strong>r is <strong>de</strong> filmkomiek I,eo Slezak. Hij was op een bank<br />

werkzaam, toen regisseur Michael Kcrtesz hem voor <strong>de</strong> film<br />

ont<strong>de</strong>kte. Hij <strong>de</strong>buteer<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Sascha-film ..Sodom und<br />

(lOmorrha '. Hij had succes, speel<strong>de</strong> <strong>in</strong> ontelbare Duitsche<br />

films en vertrok toen naar Hollywood. Zijn succes daar was<br />

echter ger<strong>in</strong>g.<br />

C. AUBREY SMITH<br />

<strong>de</strong>buteer<strong>de</strong> <strong>in</strong> 1892 op het tooneel. Hij werd (e Lon<strong>de</strong>n voor<br />

<strong>de</strong> film ont<strong>de</strong>kt en speel<strong>de</strong> <strong>in</strong> cenige zwijgen<strong>de</strong> Engclsche<br />

films. Dan werd hij te Hollywood geëngageerd; zijn eerste<br />

Amerikaansche rolprent was ,,Day break". Daarna speel<strong>de</strong> hij<br />

<strong>in</strong> ..Son of India". ,,The phantom of Paris" en „Surren<strong>de</strong>r".<br />

C. Aubrey Smith is aan geen enkele maatschappij vast verbon<strong>de</strong>n.<br />

Hij is <strong>de</strong>n 21 sten Juli jarig.<br />

STANLEY SMITH<br />

was gymnastiek-leeraar. beroeps-voetballer en ten slotte filmacteur.<br />

Veel roem verwierf hi) echter niet. totdat regisseur<br />

Nick Gr<strong>in</strong><strong>de</strong> hem zag en hem een rol toevertrouw<strong>de</strong> <strong>in</strong><br />

..Good news". Hij had succes, doch heeft nadien we<strong>in</strong>ig meer<br />

gefilmd. Thans Is hij weer figurant.<br />

i


va<strong>de</strong>r was een enthousiast auto-toerist, en nam zijn familie ie<strong>de</strong>r jaar <strong>in</strong> <strong>de</strong> vacantie<br />

mee op een grooten tocht. Toen Betty twaalf was, g<strong>in</strong>gen ze op die manier naar<br />

■Califormë, waar haar moe<strong>de</strong>r het zoo heerlijk vond, dat ze besloot er een tijd te blijven.<br />

Betty bleef toen bij haar moe<strong>de</strong>r, terwijl haar va<strong>de</strong>r en meneer Grable junior naar hun<br />

werk <strong>in</strong> St. Louis terugkeer<strong>de</strong>n. Betty g<strong>in</strong>g na <strong>de</strong> vacantie natuurlijk naar school, maar<br />

's avonds nam zij dansles bij Ernest Belcher, zooals U weet een van Hollywoods beste<br />

dansmeesters. Op <strong>de</strong>n dag van haar zestien<strong>de</strong>n verjaardag kreeg ze door Belchers<br />

bemid<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g werk <strong>in</strong> een dansgroep, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> Fox-studio's optrad. Ze bleef zeven<br />

maan<strong>de</strong>n bij Fox en daarna een jaar bij Samuel Goldwyn, <strong>in</strong> zijn beroem<strong>de</strong> „Goldwyn<br />

Girls "-groep."<br />

„Ja, nu begrijpen we waarom je zegt, dat ze ,,vanzelf" bij <strong>de</strong> film gekomen is.<br />

Jack. Maar tusschen een koormeisje en een actrice, die hoofdrollen speelt, is nog een<br />

groot verschil. Hoe is ze zoo opgeklommen?"<br />

,,Ook „vanzelf". Ik zou graag zeggen, dat ze haar carrière aan haar har<strong>de</strong> werken<br />

of aan een uitzon<strong>de</strong>rlijk talent te.danken heeft," lacht Jackie, „maar <strong>de</strong> waarheid is, dat<br />

Betty zelf nooit begrepen heeft waarom <strong>de</strong> R.K.O. nu juist haar uit het Goldwynensemble<br />

moest kiezen om <strong>de</strong> vrouwelijke hoofdrol <strong>in</strong> een Wheeler en Woolsey-film<br />

te spelen. Niet dat ze het met geweldig vond, natuurlijk! Ze zagen bij R.K.O. blijkbaar<br />

wat <strong>in</strong> haar. En, <strong>in</strong> alle beschei<strong>de</strong>nheid gezegd, ongelijk kan ik ze niet geven."<br />

De trotsche echtgenoot schenkt ons eens <strong>in</strong> en vervolgt dan: „Het is jammer, dat<br />

<strong>de</strong> studio haar contract niet verleng<strong>de</strong>, want dan was Betty al veel ver<strong>de</strong>r geweest. Maar<br />

dan zou ze misschien met Robert Taylor of Gary Cooper getrouwd zijn, dus zoo erg<br />

spijt het me niet, dat ze bijna twee jaren verloor met z<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> dansorkesten. Eerst<br />

zes maan<strong>de</strong>n met Ted Fio Rito <strong>in</strong> het St. Francis Hotel <strong>in</strong> San Francisco, en later<br />

met Jay Whid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> hotels <strong>in</strong> San Francisco, Santa Monica en Los Angeles. Daarna<br />

trad zij <strong>in</strong> een aantal Warner shorts op, totdat R.K.O. haar voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> maal<br />

„ont<strong>de</strong>kte" en haar een fl<strong>in</strong>ke rol gaf <strong>in</strong> <strong>de</strong> Fred Astaire-Hlm „The gay divorce ". In<br />

Mei 1937 kreeg ze een Paramount-contract, en dat heeft ze gehou<strong>de</strong>n. Haar eerste<br />

film was „This way, please", met Charles „Buddy" Rogers. Daarna is ze nog <strong>in</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re films opgetre<strong>de</strong>n, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>in</strong> „Thrill of a lifetime" en<br />

„College sw<strong>in</strong>g"."<br />

We praten nog een paar m<strong>in</strong>uten, dan hooren we <strong>de</strong> buiten<strong>de</strong>ur gaan, en <strong>de</strong> fotograaf,<br />

die zijn toestel al <strong>in</strong>gesteld heeft, knipt een plaatje van Betty op het moment, dat ze <strong>de</strong><br />

huiskamer b<strong>in</strong>nenkomt, heel sportief gekleed <strong>in</strong> een blauw wollen truitje en een lange<br />

blauwe broek (foto 1).<br />

„Sorry, dat ik zoo bat ben," verontschuldigt ons slachtoffer zich, „maar ik ben<br />

heelemaal uit Hollywood komen fietsen. Het is zulk lekker koel weer." Eenigen tijd<br />

gele<strong>de</strong>n zou zulk een opmerk<strong>in</strong>g ons nog verbaasd hebben, maar nu zijn we er <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

filmstad al aan gewend <strong>de</strong> jongere sterren op hun karretjes te zien rondped<strong>de</strong>len. De<br />

Amerikaansche fietswoe<strong>de</strong>, <strong>in</strong> Hollywood begonnen, is al lang geen mo<strong>de</strong>kwestie meer,<br />

maar een soort sport, waarover niemand zich méér verbaast dan over tennissen<br />

en zwemmen.<br />

„Ze hebben vanmorgen een paar foto's van me gemaakt en ik heb <strong>de</strong><br />

proeven meegebracht," zegt mevrouw Coogan, terwijl ze een envelop uitpakt.<br />

We mogen een van <strong>de</strong> nieuwe foto's meenemen en vragen dan of we<br />

het huis mogen zien, en er een paar foto's van maken, natuurlijk met <strong>de</strong> eigenaresse<br />

en ontwerpster er bij. Betty gaat even een an<strong>de</strong>re jurk aantrekken, en<br />

komt met een arm vol toiletjes terug. „Dan kan ik af en toe een an<strong>de</strong>re aan<br />

doen," lacht zij, „steeds <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> op alle foto's wordt zoo saai!"<br />

De eerste foto wordt een van <strong>de</strong> gezellige bree<strong>de</strong> vensterbanken, die op<br />

haar aanwijz<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> woonkamer<br />

zijn <strong>in</strong>gebouwd<br />

(foto 2).<br />

„De kussens zijn nog niet<br />

klaar," legt Betty uit. en<br />

dus neemt ze er zoolang een<br />

van <strong>de</strong> gezellige, met bont<br />

gebloemd cretonne overtrokken<br />

bank, die wc op<br />

foto 3 zien. De heele kamer<br />

is <strong>in</strong> lichte, teere pastelt<strong>in</strong>ten<br />

gehou<strong>de</strong>n, met roomkleurige wan<strong>de</strong>n<br />

en zalmrose gordijnen. „Echt een wittebroodsweken-huis,"<br />

oppert Jackie<br />

met een knipoogje. Foto 5 toont <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> kamer, waar Betty<br />

poseert op <strong>de</strong> mooie antieke divan, een<br />

ca<strong>de</strong>au van haar Paramount-collcga's<br />

ter gelegenheid van haar huwelijk.<br />

Foto 6 toont een hoekje van <strong>de</strong><br />

muziekkamer. „Hier breng je zeker al<br />

je vrijen tijd met stu<strong>de</strong>eren door?" vragen<br />

we. Betty's hel<strong>de</strong>re blauwe oogen<br />

lachen on<strong>de</strong>ugend. „Dat zou ik eigenlijk<br />

moeten doen. Ik stu<strong>de</strong>er ook wel<br />

geregeld, maar ook daar kun je genoeg<br />

van krijgen."<br />

„Wat is eigenlijk uw hobby?" willen<br />

wij weten.<br />

„Het liefste breng ik mijn vrijen tijd<br />

<strong>in</strong> het za<strong>de</strong>l door," is het antwoord en<br />

Jack voegt er aan toe: „Betty is al<br />

gelukkig als zij maar op een paard<br />

kan rondrennen door <strong>de</strong> bosschen of<br />

allerlei dwaze capriolen kan uithalen<br />

op het strand. Ze bouwt 's morgens<br />

vroeg allerlei h<strong>in</strong><strong>de</strong>rnissen van aangespoeld<br />

hout, en maakt dan halsbreken<strong>de</strong><br />

sprongen op haar beestje, terwijl<br />

ik aan het zwemmen ben. Ik ben<br />

doodsbenauwd voor paar<strong>de</strong>n," vertrouwt<br />

<strong>de</strong> heer <strong>de</strong>s huizes ons toe. en<br />

Betty lacht hem hartelijk uit.<br />

Vervolgens komt <strong>de</strong> eetkamer aan<br />

<strong>de</strong> beurt. Ook hier is alles <strong>in</strong> lichte<br />

t<strong>in</strong>ten gehou<strong>de</strong>n, en vooral <strong>de</strong> ramen<br />

met hun neergelaten jaloezieën en<br />

doorzichtige, gedrapeer<strong>de</strong> gordijnen,<br />

dragen tot <strong>de</strong>n prettigen <strong>in</strong>druk van<br />

koelte bij. (foto 7). Van <strong>de</strong> eetkamer<br />

naar <strong>de</strong> keuken is natuurlijk maar een<br />

■stap. Deze is. zooals van een spl<strong>in</strong>ternieuw<br />

Amerika.<strong>in</strong>srh huis niet an<strong>de</strong>rs<br />

te vcrwarhten is. heel mo<strong>de</strong>rn en<br />

practisch <strong>in</strong>gericht. Alles gaat electrisch<br />

en alles is er van wit porsele<strong>in</strong><br />

en email, zoodat men zich bijna <strong>in</strong> een<br />

ziekenhuis zou wanen, (foto's 8, g).<br />

Vol trots <strong>de</strong>monstreert <strong>de</strong> jonge ster<br />

dan een van <strong>de</strong> grootste attracties van<br />

het huis, <strong>de</strong> bar, waar <strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n en<br />

kennissen menigen avond gezellig bij<br />

elkaar komen, terwijl Betty <strong>de</strong> hon-<br />

neurs als „bardame" waarneemt. De wan<strong>de</strong>n<br />

zijn beplakt met lichte landhuisstof, ook<br />

een uitv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van mevrouwtje. Het effect<br />

is werkelijk bijzon<strong>de</strong>r licht en vroolijk.<br />

(foto 10).<br />

Vervolgens komt <strong>de</strong> gymnastiekkamer aan<br />

<strong>de</strong> beurt, waar Betty <strong>in</strong> een passend costuum<br />

voor ons bij het wandrek poseert (foto 11).<br />

Hier houdt het echtpaar Coogan zich fit<br />

en slank. Twee keer per week komt er een<br />

tra<strong>in</strong>er om hun <strong>de</strong> nieuwste oefen<strong>in</strong>gen te<br />

leeren.<br />

Dan gaat <strong>de</strong> speurtocht naar <strong>de</strong> slaapkamer<br />

op <strong>de</strong> eerste verdiep<strong>in</strong>g, en nadat onze<br />

blon<strong>de</strong> gastvrouw zich nogmaals verkleed<br />

heeft, poseert zij <strong>in</strong> een elegant zij<strong>de</strong>n négligé<br />

op <strong>de</strong> rustbank van vroolijk gebloemd<br />

ch<strong>in</strong>tz, waar een radiotoestel on<strong>de</strong>r haar<br />

<strong>direct</strong> bereik is (foto 12). Dan hebben we<br />

het heele huis gezien en we nemen afscheid,<br />

maar niet dan nadat onze fotograaf nog een<br />

<strong>in</strong>discreet plaatje geknipt heeft, waarop men<br />

zien kan, dat een dag van filmen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

studio, poseeren voor tal van foto's en een<br />

lange fietstocht <strong>in</strong> <strong>de</strong> heete zon ook een<br />

stevige, sportieve jongedame als Betty Grable<br />

nog wel een slaperig momentje kan bezorgen<br />

(foto 13).


'MOTO'i ^^<br />

LAATSTE KANS<br />

R«gi« van Norman Folter 20th Century Fox-tjlm , *^T ^»^ ^^B1B ^^^-^<br />

Mr. Moto P « l » r Lorr « "^JT 'S ^K \<br />

Victoria Ma.on Roch.ll. Hud.on jjJm^^'^m , L^ H |t V<br />

Marty We.ton Robert K.nt WSï l^'Sm^,/ M J ^ \<br />

R.dj.h All VI J Edward Brombera I^SHW<br />

ChlcW D.vl, Chick Ch.ndUr .^<br />

Bokor<br />

G«or9. Regai<br />

Zimmermann Fr.d.rlk Vog.dlng<br />

[3UC)< , B»n. Wallman ^ ^^ ^^<br />

In heel het onmetelijk Indiè, met zijn tallooza won<strong>de</strong>ren en myiteriet, it nieli lóó verbaz<strong>in</strong>gwekkend, nleti W i^<br />

noodland<strong>in</strong>g maken met haar iporttoejtel. Het ranke vliegtuig vat vuur en verbrandt In een oogwenk, <strong>de</strong> r JMQm? ■ V ^^^T ^Ê i M<br />

gelukkig onge<strong>de</strong>erd gebleven Victoria alleen achterlatend <strong>in</strong> dit oord <strong>de</strong>r venchrikk<strong>in</strong>g, <strong>de</strong>ze vallei <strong>de</strong>r W&££ypff r'j i ' J Ï^^B ^T/''■ ,, *•<br />

geheimen, dit raadselachtige land. i^JSl^ÊSi Ti' if$'y£tWÊfWL -JH J^ M<br />

Voor haa» welzijn is hel maar een groot geluk, dat zij hier een Japamch archaeoloog ontmoet. Mr. Moto ly^oBPI .^i^ilflHf ^""M "'^E^B ^ÉêÊÊSU<br />

die studies maakt van <strong>de</strong> em<strong>de</strong>looze tempelcomplexen, maar zij, die al eer<strong>de</strong>r een Moto-film W!'_--jpS'^jPSM IjB . ïièSS^Ï^^ "*^S^^E»|<br />

hebben aanschouwd, zullen met eenlgen grond vermoe<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong> beiangstell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>zen ^Ï^ÊtÊ^^^r- ^tJA'/jSM^A/ B »~«#!B L-^jl^f —iiT^S^g '^p<br />

Japanner niet uitsluitend wetenschappelijk is en dat hij levens een meer actueel en ^.^^fci W^lfl ^^^3 M. ^^B<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r verheven doel dient. In elk geval waarschuwt hij haar voor hal gevaar, dal ,^^^^^^___J. _^ „^_<br />

zij loopt door hier te vertoeven an zandt hij haar naar hel veiliger stadje Tong- ^äSH fcï ^Qf<br />

Moi, waarheen een journaalfilm-operateur, Marty Weston haar zal gelei<strong>de</strong>n. Jjk ^^^B '^A<br />

Ook een oud. eerbiedwaardig priester voegt zich bij dit tweetal. In Tong-Mol W. ^H^^^J ^fc ■ 1<br />

dreigt echter weer een gevaar van an<strong>de</strong>ren aard. Hier is men <strong>in</strong> het ^ ^ ^^^^^H ^C J'<br />

gablad van Radjah All VI, aan Ooitersch potentaal, dia lief<strong>de</strong> opvat voor ^--'' %** • WJ^ A<br />

hat blanke meisje en haar aan plaats wil gaven In lijn harem. Aangezien ^^^^^^_ ^^<br />

dit plan niet met zeer veel geestdrift door Victoria ontvangen wordt, ^ \ I ^1 Q^flB tdfl «JS^tSS ^ ' '^K<br />

beg<strong>in</strong>t hij maar vast met haar gevangen Ie zetten tene<strong>in</strong><strong>de</strong> haar j^tJF J^SÊ^^, ^vi^HH^H^^K'S^. ''?^'^Bl^i^S■ , -i'."'<br />

toestemm<strong>in</strong>g tol dit huwelijk al te dw<strong>in</strong>gen. Maar er zijn bovendien '■ ÉT ■jJ^Bfè "Zl ^■S^TL '^^<br />

nog an<strong>de</strong>re d<strong>in</strong>gen, die haar aandacht vragen! Daar is bijvoorbeeld * ßjk /^» W* ^\. ' n ^en str ii c ' tegen <strong>de</strong> bandieten<br />

da plattegrond van <strong>de</strong>n Siva-lempel, die <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> priester zijn .^^^■E* ^^^1 ^^^ *l<br />

bazit heeft en waarvan Victoria stellig gelooft, dat zij <strong>de</strong> plaats aan- f 't Mf r J^9t*^tÈ^^^^K!ÊL± ^^^^ wll^<br />

wijlt, waar munitie ligt verborgen! Dus baglnl zij Radjah All <strong>in</strong> dan f XT£^fr jJkjF '-V;-"S^^MKj^^^' ^V *1'<br />

waan te brengen, dat zij zijn huwelijksvoorstel thans ernstig gaat 'f ^^r >JÊÊ^OL ^^^^^^^ V » ^- R^^i -^- verheugd over haar veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g,<br />

overwegen, tene<strong>in</strong><strong>de</strong> van haar gevangenschap af te komen en <strong>de</strong> "^ ^^ Ar-S ^jaÊÊ^^^^f^^^L \ richt groote feesten aan, maar <strong>de</strong> bevolk<strong>in</strong>g gedraagt<br />

noodzakelijke beweg<strong>in</strong>gsvrijheid Ie herw<strong>in</strong>nen, welke haar <strong>in</strong> staat zal ^T


I.<br />

sA<br />

Carmen<br />

■;--^<br />

i w.<br />

\V\i ^V * 1 KL ^m.- flL ^BH<br />

»AIM<br />

flirt met |<br />

Antonio.<br />

Imperlo Argent<strong>in</strong>a en<br />

Friedrich Benler.<br />

V**r<br />

r.<br />

Regie: Herbert Maisch Ufa-film<br />

Carmen, een zigeuner<strong>in</strong> Imperio Argent<strong>in</strong>a<br />

Don José Friedrich Benfer<br />

Antonio Vargas Heredia Karl Klüsner<br />

Calvadore Erw<strong>in</strong> Biege!<br />

Ma ) 0 o r<br />

Edw<strong>in</strong> Jürgensen<br />

Ritmeester Moradcla Siegfried Schürenberg<br />

Sergeant Garcia H. A. Schlettow<br />

Juan Kurt Seifert<br />

Triqui Hans Hessl<strong>in</strong>g<br />

Een smokkelaar Albert Venohr<br />

Waard <strong>in</strong> Sevilla Ernst Legal<br />

Een danseres Margit Symo<br />

Een waarzegster -Maria Koppenhöfer<br />

Herbergier Friedrich Ettel<br />

Kellner<strong>in</strong> Milena von Eckardt<br />

Brigadier Don José wordt overgeplaatst en<br />

ontmoet daardoor <strong>de</strong> bekoorlijke zigeuner<strong>in</strong><br />

Carmen. Hij raakt volkomen on<strong>de</strong>r haar <strong>in</strong>vloed.<br />

Carmen wordt echter door jaloezie<br />

gekweld als zij ziet, dat een an<strong>de</strong>re danseres<br />

Don José het hof maakt en vliegt haar <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> haren. Er ontstaat een hevige vechtpartij.<br />

Don José krijgt opdracht van zijn superieuren<br />

Carmen te arresteeren. Hij doet dit<br />

echter niet, wordt <strong>de</strong>rhalve ge<strong>de</strong>gra<strong>de</strong>erd<br />

en tot vest<strong>in</strong>gstraf veroor<strong>de</strong>eld.<br />

Als hij op transport<br />

overvalt een troep smokkelaars, op Carmens<br />

ransport. Men ontvoert José en brengt hem<br />

wordt nu smokkelaar, opdat hij steeds bij<br />

irmen kan blijven. Hij raakt gewond en wordt<br />

gewetensbezwaren. In z'n koorts roept hij om<br />

lärmen raadpleegt een waarzegster, die zegt,<br />

ie van Carmen houdt, zal moeten sterven. Zij<br />

[osé, óok omdat zij weet, dat hij Innerlijk<br />

laat gebleven is.<br />

t nu weer <strong>in</strong> contact met <strong>de</strong>n beroem<strong>de</strong>n<br />

lio, een vroegeren gelief<strong>de</strong> van haar, die<br />

partij, waartoe Carmen ook <strong>de</strong> aanleid<strong>in</strong>g<br />

lenigen tijd <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

d moeten doordooft<br />

op een van<br />

crengevechten te<br />

haar ziet zitten, begaat hij een<br />

door een wil<strong>de</strong>n stier gedood,<br />

id<strong>de</strong>ls hersteld en hoort, dat <strong>de</strong><br />

[ijn vroegere collega's <strong>in</strong> een<br />

ten lokken. Hij weet ze op<br />

ogenblik daarvoor te bev<strong>in</strong>dt<br />

zelf <strong>de</strong>n dood.<br />

atste daad wordt zijn<br />

eere hersteld, doch<br />

an <strong>de</strong> waarzegster<br />

id gewor<strong>de</strong>n<br />

IfJ<br />

■<br />

^ i<br />

; "*¥<br />

y-,<br />

►., , ■■*■■ --^<br />

| Carmen op <strong>de</strong> tribune<br />

tij<strong>de</strong>ns het stle-<br />

[ronge vecht.<br />

{Carmen vliegt door<br />

Jaloezie gekweld een<br />

danseres In <strong>de</strong> haren.<br />

r;>*"<br />

Nrr^i<br />

Carmen daast<br />

^>v.. r<br />

-' * :<br />

a**<br />

De eastagMl<br />

■>'.<br />

*( *<br />

*3r >'<br />

,\ ■ ■*<br />

r<br />

%<br />

p "V<br />

><br />

u: a<br />

-. •<br />

•<br />

if )<br />

\ ÊÊ k^^ ^J<br />

't'<br />

■<br />

' ß<br />

^<br />

m .<br />

K. . SS/m Antonio op toek naai<br />

*> ■ Carmen.<br />

'.■. ; Né;<br />

'Don los^ wordt Z\ ^^^<br />

militaire eet begta-i MOEILIJK TE LEZtN<br />

ven. 1 ORIGINAL IS<br />

| DIFFICULT TO READ


* ■<br />

.* ^ - ■<br />

.-<br />

NIEUWS UIT DE STUDIO'S<br />

'1 ■ *<br />

T<br />

*>. • v<br />

6 * :v \<br />

/%<br />

Clark Gable speelt naast Myrna Loy <strong>de</strong> hoofdrol<br />

<strong>in</strong> Too hot to handle". Hij vervult <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<br />

film <strong>de</strong> rol van een persfotograaf.<br />

Lü Dagover «I <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ufa-film „Die^ Dame mit<br />

<strong>de</strong>n bchonen Schultern" <strong>de</strong> vrouwelijke hoofdrol<br />

uitbeel<strong>de</strong>n. Productielei<strong>de</strong>r is Georg Witt.<br />

De bokser Max Baer, die, zooals men weet,<br />

<strong>de</strong>stijds reeds <strong>de</strong> hoofdrol vertolkt heeft <strong>in</strong> <strong>de</strong> film<br />

„The prizefighter and the lady" met Myrna Loy,<br />

ral thans optre<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

een short uit <strong>de</strong> serie<br />

van Pete Smith, getiteld<br />

„Fisticuffs".<br />

£<br />

O«« Hub« en Viktor <strong>de</strong> Kowa wer<strong>de</strong>n door<br />

regisseur E. W. Emo voor <strong>de</strong> rolprent „Der<br />

Optimist" geëngageerd.<br />

Petet Petersen zal een belangrijke rol vertolken<br />

m <strong>de</strong> Euphono-film „Maja zwischen zwei Ehen".<br />

Harry Piel zal <strong>de</strong> fHm „Männer ohne Gewissen<strong>in</strong><br />

scène zetten. Hij zal tevens <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze rolprent<br />

<strong>de</strong> hoofdrol op zich nemen.<br />

HeiiU! Helbig zet te Weenen <strong>de</strong> film „Tuchtig,<br />

tüchtig, die Pasemanns" <strong>in</strong> scène. De hoofdrollen<br />

zijn <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n van: Signe Hasso, Hans Söhnker,<br />

t7eorg Alexan<strong>de</strong>r, Dorit Kreysler, Walter Janssen<br />

en Erika von Thellmann.<br />

Lil Dagover werd door <strong>de</strong> Tobis aangezocht HelM Ruehmann speelt <strong>de</strong> hoofdrol <strong>in</strong> H.<br />

om een %l te vervullen <strong>in</strong> „Morgen wer<strong>de</strong> ich Panorama-film „Anschluss verpasst" nit draai<br />

verhaftet"<br />

boek is van Erich Ullrich en Dr. Wallner.<br />

•<br />

OLIVIA DE HAVILLAND<br />

Gustav Ucicky zet <strong>de</strong> film „Aufruhr<br />

kus" <strong>in</strong> scène. De buitenopnamen<br />

Tripolls plaats.<br />

<strong>in</strong> Damasr<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

te<br />

*Mf -<br />

m\><br />

. w %JÜCI cL> VJ<br />

De beken<strong>de</strong> Oostenrijksche componist Dr. Ralph<br />

Benatzki, echtgenoot van <strong>de</strong> jong overle<strong>de</strong>n<br />

zangeres Josma Sellm, is In Hollywood aangekomen<br />

om <strong>in</strong> <strong>de</strong> studio's van Metro Goldwyn<br />

Mayer te Culver-City zijn werk te beg<strong>in</strong>nen. Hij<br />

zal eemge <strong>de</strong>r nieuwe groote M.G.M.-operettes<br />

van muziek voorzien.<br />

•<br />

Emil Jann<strong>in</strong>gs zal In <strong>de</strong> Tobis-film „Der weite<br />

Weg <strong>de</strong> hoofdrol spelen. Deze film bestaat uit<br />

twee <strong>de</strong>elen, namelijk Inferna en Auferstehung;<br />

ze zal door Hans Ste<strong>in</strong>hoff wor<strong>de</strong>n geënsceneerd.<br />

Karl Anton heeft voor <strong>de</strong> film „Lachen und<br />

Lieben uitgekozen: La Jana, Fita Benkhoff en<br />

Rudi God<strong>de</strong>n.<br />

BMter Reaton, <strong>de</strong> man met het „bevroren" gezicht<br />

heeft er een nieuwe baan bij gekregen.<br />

Keaton die <strong>in</strong> zijn loopbaan als filmkomiek waarschijnlijk<br />

meer keeren onhandig gestruikeld of<br />

hard terecht is gekomen dan eenige an<strong>de</strong>re acteur<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> val- en smijtkluchten, zal thans zijn<br />

daaruit vergaar<strong>de</strong> „tips" gebruiken om <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

acteurs Melvyn Douglas en Florence Rice <strong>de</strong> al<br />

te pijnlijke gevolgen te besparen van <strong>de</strong> meer<br />

dan tw<strong>in</strong>tig keer, ( dat <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> film<br />

„Fast company" moeten vallen en opstaan.<br />

Heli F<strong>in</strong>kenze'ler en Karl Ludwig Diehl vervul<br />

len belangrijke rollen <strong>in</strong> „Lord Burnleys Affä<br />

een werk dat door Hans H. Zerlett scène<br />

wordt gezet.<br />

Viktor Jansaen werd bij <strong>de</strong> opnamen voor <strong>de</strong><br />

film „Nanu, Sie kennen KorH noch nicht" vrij<br />

ernstig gewond. Hij moest <strong>in</strong> een ziekenhuis te<br />

Berlijn wor<strong>de</strong>n opgenomen.<br />

Jan Kiepura en zijn echtgenoote Marta Eggerth<br />

hebben <strong>de</strong> hoofdrollen gekregen <strong>in</strong> <strong>de</strong> Terrafilm<br />

„Tosc^".<br />

Maria Pandler werd door Dr. Brauer voor <strong>de</strong><br />

film „Das Verlegenheitsk<strong>in</strong>d" geëngageerd.<br />

Zarah Lean<strong>de</strong>r en Willy Birgel spelen on<strong>de</strong>r<br />

regie van Viktor Tourjansky <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ufa-film<br />

„Blaufuchs".<br />

Wolfgang Liebene<strong>in</strong>er ensceneert <strong>de</strong> film Ziel<br />

!". d x e / n Wolken". De belangrijkste rollen berusten<br />

bij Volker von Collan<strong>de</strong>, Werner Fuetterer en<br />

Christian Kayssler.<br />

Mary Morris heeft een belangrijke rol <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

Alexan<strong>de</strong>r Korda-film „Prison without bars".<br />

Lanny Ross vertolkt een <strong>de</strong>r hoofdrollen <strong>in</strong> d<br />

Columbia-film „The lady objects". Erle Kento<br />

zet <strong>de</strong>ze rolprent <strong>in</strong> scène.<br />

Ottmar Ostermayr produceert <strong>de</strong> film „Männer<br />

mussen so se<strong>in</strong>". Fred Hil<strong>de</strong>nbrandt en Jürgen<br />

von Alten schrijven hel draaiboek.<br />

Erika von Thellmann, Hannelore Sehroth en<br />

Lola Mnethel speien <strong>de</strong> belangrijkste rollen <strong>in</strong><br />

„bpiel im Sommerw<strong>in</strong>d"; regisseur is Roger von<br />

Norman.<br />

Michael Cnrtiz regisseert <strong>de</strong> Warner Bros-film<br />

„Each dawn I die", waar<strong>in</strong> Paul Muni <strong>de</strong> hoofdrol<br />

vertolkt.<br />

Warner Bros hebben <strong>direct</strong> na het slagen van<br />

Howard Hughes' wereldvlucht het scenario van<br />

„Gone with the w<strong>in</strong>d" <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g hierme<strong>de</strong><br />

laten veran<strong>de</strong>ren. Kay Francis heeft <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>ze film <strong>de</strong> hoofdrol.<br />

Enrol Flynn vervult een belangrijke rol <strong>in</strong> „The<br />

dawn patrol". Regisseur is Edmund Gould<strong>in</strong>g.<br />

Charley Grapew<strong>in</strong> heeft <strong>in</strong> <strong>de</strong> film „Shopworn<br />

Angel" een nieuwe groote rol gekregen en wel<br />

die van presi<strong>de</strong>nt Thomas Woodrow Wilson. Ver<strong>de</strong>r<br />

tre<strong>de</strong>n <strong>in</strong> dit werk nog op Margaret Sullavan,<br />

James Stewart, Walter Pidgeon en Nat Pendleton.<br />

De regie is <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n van H. C. Potter,<br />

terwijl Joe Mankiewicz <strong>de</strong> productie leidt.<br />

' £m<br />

Veit Harlan regisseert <strong>de</strong> film „Der Titan" met<br />

He<strong>in</strong>rich George, Krist<strong>in</strong>e Soe<strong>de</strong>rbaum en Paul<br />

Wegener <strong>in</strong> <strong>de</strong> belangrijkste rollen.<br />

Over <strong>de</strong> gehcele wereld zijn thans negentigduizend<br />

bioscopen. Hiervan zijn er zestigduizend<br />

voor <strong>de</strong> spreken<strong>de</strong>film <strong>in</strong>gericht<br />

John Brahm regisseert <strong>de</strong> film „F<strong>in</strong>ish<strong>in</strong>g<br />

school , waar<strong>in</strong> Ann Shirley <strong>de</strong> hoofdrol uitbeeldt.<br />

•<br />

Voor <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> maal zullen Jeanette MaeDonald<br />

en Nelson Eddy samen op het witte doek verschijnen.<br />

„Sweethearts" is <strong>de</strong> titel van hun nieuwe<br />

groote muzikale filmwerk, dat wordt vervaardigd<br />

on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van Clarence Brown.<br />

Edmund Gould<strong>in</strong>g ensceneert <strong>de</strong> film „Forgives<br />

us our trespasses", naar <strong>de</strong>n roman van Lloyd<br />

C. Douglas.<br />

Alfred Hitchcock zal voor <strong>de</strong> United Artists<br />

<strong>de</strong> regie voeren over <strong>de</strong> film „Titanic". Pro<br />

ductielei<strong>de</strong>r is David O. Selznick.


OVéRAL<br />

VOöRB€REIPIN6EN<br />

voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

jubileumfeesten<br />

let waf Mnzaam om <strong>de</strong>n troon, toen kon<strong>in</strong>g W.llem III d.e van 1849<br />

»t 1890 regeer<strong>de</strong>, mei <strong>de</strong> gebruikelijke statie In het alou<strong>de</strong> Delft ter<br />

uste werd gelegd. Zijn drie zoons waren hem <strong>in</strong> <strong>de</strong>n dood voórge<strong>de</strong><br />

Jongste, Maurlb, stierf op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rlijken leeftijd; <strong>de</strong> oudste, Willem,<br />

need plotsel<strong>in</strong>g te Parijs, waar hij zich veelal ophield; <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong>,<br />

«an<strong>de</strong>r, wiens gezondheid steeds zwak was geweest, overleef<strong>de</strong> hem<br />

»chts enkele jaren. Maar op ver gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n leeftijd had <strong>de</strong> ■kon.ng-<br />

Mduwnaar zich opnieuw <strong>in</strong> <strong>de</strong>n echt verbon<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> toen tw<strong>in</strong>tigjarige<br />

-r<strong>in</strong>ses Emma van Wal<strong>de</strong>ck-Pyrmont wier moe<strong>de</strong>r van »Ichxelve een Nas-<br />

»usche was. Een jaar daarna werd hem, op 31 Augustus 1880 een dochter<br />

»schonken,- Neerlands tegenwoordige kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>. Op nauwelijks tienjangen<br />

leeftijd begon Zij haar regeer<strong>in</strong>g, echter nog on<strong>de</strong>r regentschap van haar<br />

K^nTng<strong>in</strong> Emma bleek een voortreffelijke regentes en tegelijkertijd een<br />

zorgzame, vooruitzien<strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r. De Kon<strong>in</strong>g had zich door teruggetrokkenheid<br />

van zijn volk wat vervreemd; In acht jaren tijds w.st <strong>de</strong> Konmg.n-<br />

.«•flentes. zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>in</strong>gespannen studie van haar dochter te verstoren, tijd<br />

•n gaegenheid te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n om alle <strong>de</strong>elen <strong>de</strong>s lands en <strong>de</strong> voornaamste<br />

£d2n met haar te bezoeken. Geheel Ne<strong>de</strong>rland leer<strong>de</strong> het jonae, zoo<br />

aanvallige kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>netje op <strong>de</strong>ze w.jze kennen en hartelijk ^hebben!<br />

Maar m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan eenig an<strong>de</strong>r vorstenkmd heeft Komngm WHhelmma<br />

zoodoen<strong>de</strong> een jeugd gehad. Van jongsaf was zij on<strong>de</strong>rworpen aan <strong>de</strong> plich-<br />

ten van haar hooge positie!<br />

Haar eigenlijke regeer<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>g op 31 Augustus 1898 aan; achttien jaar<br />

en volgens <strong>de</strong> Grondwet meer<strong>de</strong>rjarig gewor<strong>de</strong>n, leg<strong>de</strong> ZIJ te Amsterdam<br />

<strong>de</strong>n zes<strong>de</strong>n September van dat jaar <strong>in</strong> <strong>de</strong> Nieuwe Kerk <strong>de</strong>n eed af. Een<br />

regeer<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>g aan, waarvan gehoopt mag wor<strong>de</strong>n dat ZIJ <strong>de</strong> "«"O'« «er<br />

Oranje-vorsten zal wor<strong>de</strong>n; een regeer<strong>in</strong>g ook, die een belangrijk tgdperk<br />

van politieke en economische wissel<strong>in</strong>gen, van socialen en maatschappelijken<br />

vooruitgang omsluit, en die In menig opzicht "gennjk is Oeweest<br />

De afgeloopen veertig jaar vormen een geheel apart hoofdstuk <strong>in</strong> <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis<br />

van ons va<strong>de</strong>rland, en voor zoover het een const,tioneel vorst<strong>in</strong><br />

mogelijk was, heelt Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a daarop h«r stempel gedrukt van<br />

voornamen ernst en vorstelijke plichtsbetracht<strong>in</strong>g Eerbied heelt ZIJ zich tot<br />

ver over <strong>de</strong> grenzen verworven, aanhankelijkheid <strong>in</strong> eigen land.<br />

Reeds diarom ook is <strong>de</strong> her<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> thans voorbijgegane perio<strong>de</strong><br />

een nationale gebeurtenis, die ondanks <strong>de</strong>n druk <strong>de</strong>r tij<strong>de</strong>n, met opgewekt-<br />

heid mag wor<strong>de</strong>n gevierdl<br />

1-2. Twee foto's<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> generale repetitie van 't<br />

spel van Ludwig Berger en Anton van Du<strong>in</strong>kerken:<br />

,,_anheid door Oranje". — 1. De Ruyters krullen zijn te lang.<br />

2. Mary Dresselhuys brengt Joan Remmelts' hoed <strong>in</strong> <strong>de</strong>n goe<strong>de</strong>n stand.<br />

| f'<br />

Den dag vóórdat HM. <strong>de</strong>n zes<strong>de</strong>n September 7898 <strong>in</strong> <strong>de</strong> Nieuwe Kerk <strong>de</strong>n eed op <strong>de</strong> grondwet afle e ' (<br />

Jonge Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> en Haar Moe<strong>de</strong>r Hun feestelijken <strong>in</strong>tocht b<strong>in</strong>nen Amsterdam. De gansche stad was op Scn 'J cheiuj<br />

versier<strong>de</strong>n overal Jangs <strong>de</strong>n weg ston<strong>de</strong>n <strong>de</strong> menschen <strong>in</strong> dichte rijen opgesteld, <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> vorst<strong>in</strong>nen geeStürii g<br />

reproductie naar een scl.Merü van Ouo Eerelnan, <strong>de</strong>n plecUügen <strong>in</strong>tocht voorstellend.<br />

De eerepoort<br />

op het Damrak bij <strong>de</strong>n Dam,<br />

die tot boven <strong>de</strong> huizen reikt, <strong>in</strong> aanbouw.<br />

40 jaar In dit teeken wor<strong>de</strong>n ook te Rotterda<br />

<strong>de</strong> versier<strong>in</strong>gen aangebracht.<br />

In Beverwijk werd een bloemencorso gehou<strong>de</strong>n, waarop <strong>de</strong> „Vereenig<strong>in</strong>g Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag"<br />

op smaakvolle wijze aan <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> feesten her<strong>in</strong>ner<strong>de</strong>.<br />

L<strong>in</strong>ks: Bij <strong>de</strong>n versier<strong>in</strong>gsarbeid aan het Paleis te 's-Gravenhage.<br />

Op <strong>de</strong> pap<strong>in</strong>a hiervóór brachten wij, behalve een <strong>de</strong>r nieuwste portretten van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

Wilhelm<strong>in</strong>a, ook een foto van H.M. <strong>in</strong> kron<strong>in</strong>gsornaat uit 1898.


DE PLECHTIGE INHULDIGING<br />

-".•<br />

N<br />

a <strong>de</strong> werkelijk grootsche<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g, die <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>tocht b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> hoofdstad<br />

was geweest, had op<br />

D<strong>in</strong>sdag 6 September 1898<br />

<strong>de</strong> plechtige <strong>in</strong>huldig<strong>in</strong>g<br />

plaats. Te voet begaf <strong>de</strong><br />

jonge Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> zich van<br />

het paleis aan <strong>de</strong>n Dam<br />

naar <strong>de</strong> Nieuwe Kerk,<br />

waarbij zij on<strong>de</strong>r een speciaal<br />

daartoe gemaakt berceau<br />

doorschreed. Deze<br />

bestond uit een netwerk<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> nationale kleuren,<br />

gedragen door een aantal<br />

kolommen, welke zooals<br />

men op onze foto kan<br />

zien, vastgehou<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n<br />

door a<strong>de</strong>lborsten van <strong>de</strong><br />

mar<strong>in</strong>e en ka<strong>de</strong>tten van<br />

<strong>de</strong> landmacht. Dat <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

zich te voet naar<br />

<strong>de</strong> Kerk begaf, was <strong>in</strong> het<br />

protocol zoo vastgesteld,<br />

omdat het gaan te voet<br />

nog altijd het meest plechtig<br />

is.<br />

In <strong>de</strong> Kerk waren slechts<br />

enkele eenvoudige versier<strong>in</strong>gen<br />

aangebracht. Vóór<br />

het koorhek ston<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

tronen <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong> vorst<strong>in</strong>-<br />

nen, terwijl daarvoor op<br />

een tafel <strong>de</strong> rijks<strong>in</strong>signia<br />

lagen uitgestald: kroon,<br />

schepter, grondwet en<br />

rijksappel (zie <strong>de</strong> foto<br />

bieron<strong>de</strong>r).<br />

Om elf uur precies kondig<strong>de</strong>n<br />

kanongebul<strong>de</strong>r en<br />

klokkengelui aan, dat <strong>de</strong><br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> het Paleis had<br />

verlaten en even daarna<br />

trad Zij <strong>de</strong> Kerk b<strong>in</strong>nen,<br />

waar zich <strong>de</strong> vorstelijke<br />

gasten, het corps diplomatique<br />

en <strong>de</strong> -m<strong>in</strong>isters, alsme<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Eerste<br />

en Twee<strong>de</strong> Kamer reeds<br />

had<strong>de</strong>n verzameld. Met<br />

vaste stem sprak <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

een korte re<strong>de</strong> uit,<br />

waarbij zij <strong>de</strong> historische<br />

woor<strong>de</strong>n gebruikte: „Oranje<br />

kan nooit, ja nooit genoeg<br />

voor Ne<strong>de</strong>rland<br />

doen!" Hierna leg<strong>de</strong> zij<br />

<strong>de</strong>n eed op <strong>de</strong> grondwet<br />

af, waarop <strong>de</strong> presi<strong>de</strong>nt<br />

<strong>de</strong>r Vereenig<strong>de</strong> Staten-<br />

Generaal Mr. A. van Naamen<br />

van Eemnes, H.M. op<br />

plechtige wijze als kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong>huldig<strong>de</strong>.<br />

IJ \ÉAM '<br />

ta '—«• '~ , 't^~^t,^^%^<br />

y 1 if J<br />

uB AÜ u«. flUi.juitKltllt ■ (■■i t<br />

■wer<br />

Mi<br />

op<br />

u.<br />

- • '<<br />

,,j^ÄÄ'<br />

e Pa/e/ c 0e Kon<strong>in</strong>J. onf^nt '* «er„-'"»e/,<br />

'eis<br />

mfWfwfts<br />

• 'V-. ' -•'■'v,- ■■■' s'tS<br />

■y(*,,:r<br />

Langs <strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n weg, dien zij gekomen was, begaf <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

zich daarop weer naar het Paleis, waar haar door <strong>de</strong><br />

bevolk<strong>in</strong>g een grootsche ovatie werd gebracht.<br />

2/r-i<br />

i<br />

m W-p,<br />

s<br />

-.*s^<br />

H M <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> bij <strong>de</strong> groote legerrevue, die ter gelegenheid<br />

van <strong>de</strong> <strong>in</strong>huldig<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> Renkumsche hei<strong>de</strong> werd gehou<strong>de</strong>n.<br />

Een moment tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

auba<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ntie.<br />

— Op een <strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rste<br />

tre<strong>de</strong>n van het<br />

bor<strong>de</strong>s H.M. <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

en haar Moe<strong>de</strong>r.<br />

<<br />

^<br />

-. ..-■,-•<br />

- 5 -


' ' |"i.i.,. t --« j^r^OT^c<br />

t;, ,-<br />

«"-■'■■':<br />

■■*^>


18984938 IN VOGELVLUCHT<br />

Wie <strong>de</strong> veertig jaren overs'chouwt, die Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

Wilhelm<strong>in</strong>a over ons land heeft geregeerd,<br />

moet telkens constateeren, dat er<br />

zich geduren<strong>de</strong> dien tijd heel wat <strong>in</strong>grijpen<strong>de</strong><br />

veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen hebben voltrokken. Zoowel' op<br />

maatschappelijk en politiek, als op an<strong>de</strong>r terre<strong>in</strong>!<br />

Om met een belangrijke maatschappelijke evolutie<br />

te beg<strong>in</strong>nen: het kiesrecht was hier te lan<strong>de</strong>,<br />

evenals trouwens overal el<strong>de</strong>rs, toen H.M. <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

haar regeer<strong>in</strong>g aanvaard<strong>de</strong>, nog beperkt<br />

Strijd om uitbreid<strong>in</strong>g er van had het regentschap<br />

<strong>de</strong>r Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>-Moe<strong>de</strong>r beheerscht, en ook geduren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> eerste jaren <strong>de</strong>r regeer<strong>in</strong>g van onze Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>,<br />

zou het pleit, ondanks alle pog<strong>in</strong>gen daartoe,<br />

nog niet wor<strong>de</strong>n beslecht. Maar <strong>in</strong> 1917 kon<br />

het vraagstuk toch wor<strong>de</strong>n opgelost: het algemeen<br />

kiesrecht werd <strong>in</strong>gevoerd, al spoedig door<br />

vrouwenkiesrecht gevolgd! De emancipatie <strong>de</strong>r<br />

vrouw, op an<strong>de</strong>r gebied reeds begonnen, ontv<strong>in</strong>g<br />

hierme<strong>de</strong> het keur <strong>de</strong>r officieele erkenn<strong>in</strong>g.<br />

Zon<strong>de</strong>r schokken, zon<strong>de</strong>r onnoodige opw<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g,<br />

zooals bijvoorbeeld <strong>in</strong> het buitenland het geval<br />

was, had zich <strong>de</strong>ze evolutie voltrokken, en zoo<br />

g<strong>in</strong>g het ook met alle an<strong>de</strong>re veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen, die<br />

m <strong>de</strong>n loop <strong>de</strong>r jaren noodzakelijk bleken.<br />

In bet bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> sociale wetgev<strong>in</strong>g heeft<br />

zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> vier <strong>de</strong>cennia die achter ons liggen<br />

ontwikkeld. Ongevallenverzeker<strong>in</strong>g, uitgebrei<strong>de</strong><br />

maatregelen voor won<strong>in</strong>gbouw en hygiëne en<br />

leerplicht kwamen tol stand. Na langen strijd<br />

volg<strong>de</strong>n <strong>in</strong>validiteits- en ziekteverzeker<strong>in</strong>g, terwijl<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>n oorlog als het ware automatisch een<br />

werkloosheidsverzeker<strong>in</strong>g werd geschapen. De<br />

reeds <strong>in</strong> 1891 tot stand gekomen arbeidswet werd<br />

door <strong>de</strong> <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n achturigen werkdag<br />

<strong>in</strong>grijpend gewijzigd. Een geheele reeks van sociale<br />

maatregelen, door 'n Hoogen Raad van Arbeid<br />

gecontroleerd, werd <strong>in</strong> ons land doorgevoerd<br />

en heeft, me<strong>de</strong> door toedoen <strong>de</strong>r <strong>in</strong> omvang toegenomen<br />

vakvereenig<strong>in</strong>gen, het levenspeil van<br />

<strong>de</strong>n werker met <strong>de</strong> hand en het hoofd gewijzigd.<br />

Maar ook aan werken van verkeer te land en<br />

te water werd aandacht geschonken! Kanalen zijn<br />

gegraven, rivieren genormaliseerd, wegen voor<br />

snelverkeer aangelegd - men be<strong>de</strong>nke eens, hoe<br />

alleen hierdoor reeds het landschaps- en stadsbeeld<br />

vaak is veran<strong>de</strong>rd! - terwijl het enorme<br />

werk <strong>de</strong>r drooglegg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Zui<strong>de</strong>rzee uit zijn<br />

eerste fase is getre<strong>de</strong>n!<br />

Het waren angstige dagen voor ons land, toen<br />

<strong>in</strong> 1914 <strong>de</strong> wereldoorlog uitbrak. Leger en vloot<br />

wer<strong>de</strong>n gemobiliseerd, <strong>de</strong> grenzen bewaakt<br />

en versterkt — Een foto, die aan <strong>de</strong>zen bangen<br />

tijd her<strong>in</strong>nert: H.M. <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

op <strong>in</strong>spectie aan <strong>de</strong> grens <strong>in</strong> 1914.<br />

Ook <strong>de</strong> welvaart nam toe. Stukken van ons<br />

kle<strong>in</strong>e grondgebied wer<strong>de</strong>n ontgonnen; een<br />

nieuwe „prov<strong>in</strong>cie"-' werd geschapen; <strong>de</strong> landbouw<br />

<strong>in</strong>tensiever gemaakt. De scheepvaart breid<strong>de</strong><br />

zich uit, nieuwe <strong>in</strong>dustrieën wer<strong>de</strong>n gevestigd,<br />

nieuwe han<strong>de</strong>lswegen geopend. Er was, en er is<br />

nóq, ondanks <strong>de</strong>n druk <strong>de</strong>r tegenwoordige tij<strong>de</strong>n,<br />

on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>gsgeest. Vermeer<strong>de</strong>r<strong>de</strong> koopkracht<br />

<strong>de</strong>ed nieuwe behoeften ontstaan; <strong>in</strong>- en uitvoer<br />

stegen met groote sprongen, totdat eerst <strong>de</strong> oor-<br />

- 8 -<br />

log, daarna <strong>de</strong> crisis, veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g brachten en<br />

een na<strong>de</strong>elige han<strong>de</strong>lsbalans, met al <strong>de</strong> daaraan<br />

verbon<strong>de</strong>n economische gevolgen, <strong>in</strong> <strong>de</strong> hand<br />

werkten.<br />

De oorlog!<br />

Het baatte we<strong>in</strong>ig, dat onze natie <strong>de</strong> gastvrouwe<br />

was geweest <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong> Vre<strong>de</strong>sconferenties,<br />

en dat <strong>in</strong> ons land het Permanente Hof van<br />

Arbitrage werd gevestigd. Evenm<strong>in</strong> had het eenig<br />

effect, dat Carnegie zijn millioenen schonk voor<br />

het Vre<strong>de</strong>spaleis, dat nu tevens het Hof van <strong>de</strong>n<br />

Volkenbond en <strong>de</strong> Aca<strong>de</strong>mie voor Volkenrecht<br />

herbergt - een beperk<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r bewapen<strong>in</strong>g of<br />

een wérkelijke, b<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> rechtspraak tusschen <strong>de</strong><br />

volken mocht er niet het gevolg van zijn, en<br />

evenm<strong>in</strong> kon<strong>de</strong>n ze verh<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, dat <strong>in</strong> 1914 <strong>de</strong><br />

zwaarste ramp, die <strong>de</strong> wereld ooit gekend heeft,<br />

ontketend werd, en die ook voor ons land <strong>de</strong><br />

angstigste bladzij<strong>de</strong>n vorm<strong>de</strong> uit het thans afgesloten<br />

veertigjarig regeer<strong>in</strong>gstijdperk van onze<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>!<br />

Gelukkig dat een strikte neutraliteitspolitiek, na<br />

<strong>de</strong>n oorlog lol zelfstandigheidspolitiek gewor<strong>de</strong>n,<br />

ons steeds tot leiddraad had gestrekt. Nóch naar<br />

<strong>de</strong>n eenen, nóch naar <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren kant, had<br />

Ne<strong>de</strong>rland zich <strong>in</strong> bondgenootschappen begeven.<br />

Was dit wel hel geval geweest, dan zou ons land<br />

toen zeker ook <strong>in</strong> <strong>de</strong>n oorlog zijn meegesleept!<br />

Moeilijke en angstige jaren waren het <strong>de</strong>sondanks!<br />

De duikbooloorlog en <strong>de</strong> daartegen gerichte<br />

maatregelen bedreig<strong>de</strong>n onze scheepvaart<br />

en verh<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>de</strong>n een regelmatigen aanvoer van<br />

levensmid<strong>de</strong>len, grondstoffen en kolen.<br />

Tal van willekeurige han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen, door bei<strong>de</strong><br />

oorlogvoeren<strong>de</strong> partijen begaan, kwetsten vaak<br />

ons_ nationaliteitsgevoel en brachten onberekenbare<br />

scha<strong>de</strong> toe. Meer dan eens dreig<strong>de</strong> ons<br />

grondgebied <strong>in</strong> Europa of overzee te wor<strong>de</strong>n aangetast.<br />

Leger en vloot moesten vier lange jaren<br />

gemobiliseerd blijven ter bescherm<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

grepzen. . .<br />

Vooral <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze jaren heeft <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> met<br />

vaste hand leid<strong>in</strong>g gegeven aan het bestuur <strong>de</strong>s<br />

lands, waarbij haar eerlijkheid en vastbera<strong>de</strong>nheid<br />

ook <strong>in</strong> het buitenland eerbied afdwongen. Soms<br />

schijnt zij' zelfs persoonlijk te hebben <strong>in</strong>gegrepen,<br />

en algemeen neemt men aan, dat zij „<strong>de</strong> hoogegeplaatsle<br />

persoonlijkheid" js geweest, die ons<br />

land door een telegrammenwissel<strong>in</strong>g met Keizer<br />

Wilhelm II buiten <strong>de</strong>n oorlog heeft gehou<strong>de</strong>n!<br />

Voor ,,ons rijk overzee" is <strong>de</strong> regeer<strong>in</strong>g van<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a eveneens een tijd geweest<br />

van vruchtbare ontwikkel<strong>in</strong>g. Het bezit van Oosten<br />

West-lndië, tezamen een paar millioen K.M. 2<br />

groot, met een bevolk<strong>in</strong>g van ruim 55 millioen<br />

zielen, maken Ne<strong>de</strong>rland tot <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> koloniale<br />

mogendheid van <strong>de</strong> wereld. Suiker-, tabak-, thee-,<br />

koffie-, k<strong>in</strong><strong>in</strong>e-aanplant<strong>in</strong>gen zijn er, dank zij Ne<strong>de</strong>rlandsch<br />

kapitaal, ontstaan; 't vreem<strong>de</strong> kapitaal<br />

had en heeft <strong>in</strong> Indië vrijen toegang. De <strong>in</strong>landsche<br />

bevolk<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong>dt er <strong>de</strong> economisch gunstige<br />

gevolgen van, want <strong>de</strong> nog aanhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

crisisjaren doen zien, wat Indië zon<strong>de</strong>r dit kapitaal<br />

zou zijn! Heeft Ne<strong>de</strong>rland vroeger schatten<br />

uit Indië gehaald, <strong>de</strong> daardoor ontstane eereschuld<br />

is on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> regeer<strong>in</strong>g van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a<br />

erkend en ten <strong>de</strong>ele ook vereffend. Wat<br />

Indië opbracht, werd voor on<strong>de</strong>rwijs en hygiëne,<br />

openbare werken en economischen steun, verstevig<strong>in</strong>g<br />

van recht en rechtspraak <strong>in</strong> Indië zélf<br />

belegd.<br />

Een Volksraad, aanvankelijk slechts met adviseeren<strong>de</strong>,<br />

thans ook ten <strong>de</strong>ele met wetgeven<strong>de</strong> ,<br />

bevoegdheid, is <strong>in</strong>gesteld. Inlandsche en Europeesche<br />

le<strong>de</strong>n behartigen er samen <strong>de</strong> belangen<br />

van Indië. Nog slechts <strong>in</strong> groote lijnen is <strong>de</strong> Indische<br />

begroot<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> goedkeur<strong>in</strong>g van het<br />

Ne<strong>de</strong>rlandsche parlement on<strong>de</strong>rworpen; <strong>de</strong> Gouverneur-Generaal<br />

is niet meer uitsluitend vertegenwoordiger<br />

<strong>de</strong>r Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> zooals vroeger;<br />

thans is hij het hoofd <strong>de</strong>r Indische regeer<strong>in</strong>g met<br />

eigen bevoegdheid lot han<strong>de</strong>len.<br />

Er is daardoor veel veran<strong>de</strong>rd <strong>in</strong> <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g<br />

tusschen Ne<strong>de</strong>rland en Indië; op hetzelf<strong>de</strong> oogenblik<br />

echter, dat <strong>de</strong> we<strong>de</strong>rzijdsche ban<strong>de</strong>n begonnen<br />

losser Ie wor<strong>de</strong>n, zijn vliegtuig- en radioen<br />

lelefoontechniek het contact weer komen verstevigen.<br />

In vier dagen lijds bereikt men uit Ne<strong>de</strong>rland<br />

Indisch gebied en omgekeerd. Men telefoneert<br />

dagelijks, men leefl door <strong>de</strong> radio elkan<strong>de</strong>rs<br />

openbaar, kunst- en sportleven me<strong>de</strong>!<br />

Ne<strong>de</strong>rland is trotsch op zijn Gou<strong>de</strong>n Eeuw,<br />

toen kunsten en letteren op ongeken<strong>de</strong> wijze<br />

bloei<strong>de</strong>n. Zulk een tijd keert niet licht terug.<br />

Maar op <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van kunst en wetenschappen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze voorbije veertig jaren mag ook<br />

mei voldoen<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n teruggezien. Opbloei,<br />

nieuwe, soms té nieuwe levensricht<strong>in</strong>gen braken<br />

zich op elk gebied baan. De schil<strong>de</strong>rkunst, door<br />

onze Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> zelf mei talent beoefend, vond uilgebrei<strong>de</strong><br />

belangstell<strong>in</strong>g en talrijke a<strong>de</strong>pten die<br />

zich een grooten naam, ook buiten onze grenzen,<br />

wisten te verwerven. Israels en Mauve, Breitner<br />

en Van Gogh, Toorop en Sluylers, om er<br />

.*W-'v<br />

In 1923 had <strong>de</strong> vier<strong>in</strong>g plaats van het 25-jarig regeer<strong>in</strong>gsjubileum van onze Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>.<br />

Bovenstaan<strong>de</strong> foto werd genomen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> huldig<strong>in</strong>g te 's-Gravenhage <strong>in</strong> September 1923.<br />

s^chts enkelen te noemen, zijn van déze vier<br />

<strong>de</strong>cennia. De bouwkunst vond een geheel nieuwe<br />

richt<strong>in</strong>g en schiep zich door knappe architecten<br />

als Berlage, De Bazel en Dudok, monumenten<br />

voor het nageslacht. Vele belangrijke schrijvers<br />

gaven op hun gebied <strong>de</strong>zen tijd een eigen karakter.<br />

Het looneel, dat op machtige acteurs als een<br />

Bouwmeester en een Rooyaards kon wijzen, is<br />

ook ten onzent niet aan <strong>de</strong>n <strong>in</strong>vloed <strong>de</strong>r film ontkomen.<br />

Op muzikaal gebied verwierf het Amsterdamsche<br />

Concertgebouw zich on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bezielen<strong>de</strong><br />

leid<strong>in</strong>g van Willem Mengelberg een wereldfaam.<br />

Wetenschappen, geestelijke en exacte,<br />

wer<strong>de</strong>n met vrucht beoefend; tal van belangrijke<br />

ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>gen, door Ne<strong>de</strong>rlandsche gelepr<strong>de</strong>n ge-<br />

OD hartelijke wijze leef<strong>de</strong> ons land me<strong>de</strong> toen HM. <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> en Z.K.H. Pr<strong>in</strong>s Hendrik <strong>in</strong><br />

het iaar 1926 hun zilveren huwelijksfeest vier<strong>de</strong>n. De foto hierboven vormt een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan<br />

dit heugelijk gebeuren. H.M <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> (I), Z.K.H. Pr<strong>in</strong>s Hendrik (2). H.M. <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>-Moe<strong>de</strong>r (3)<br />

en H.K.H. Pr<strong>in</strong>ses Juliana (4) temid<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> vorstelijke gasten <strong>in</strong> het paleis <strong>in</strong> het Noor<strong>de</strong>m<strong>de</strong>.<br />

daan bezorg<strong>de</strong>n Ne<strong>de</strong>r'a-id ook op dit terre<strong>in</strong><br />

een uitsteken<strong>de</strong>n roep! Lorentz, Zeeman, Kamer-<br />

(mgh Onnes, van 't Hoff verwierven Nobelprijzen!<br />

De beoefen<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r wetenschap werd behalve<br />

dieper ook algemeener, gelijk ook algemeen <strong>de</strong><br />

ontwikkel<strong>in</strong>g toenam. Geen stad van beteekenis<br />

meer of zij heeft haar openbare <strong>bibliotheek</strong> en<br />

haar Volksuniversiteit, vóór veertig jaren totaal<br />

onbekend! De kunstz<strong>in</strong> is verbreed, en is <strong>in</strong> het<br />

eenvoudigste <strong>in</strong>térieur merkbaar.<br />

De ommekeer <strong>in</strong> het maatschappelijk leven, die<br />

zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> veertig jaren, die achter ons liggen,<br />

heeft voltrokken, wordt niet altijd beseft, ook<br />

niet door hen, die vroeger an<strong>de</strong>re toestan<strong>de</strong>n<br />

hebben gekend! Het on<strong>de</strong>rwijs heeft alle posities<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>n staats- en particulieren dienst voor allen<br />

opengesteld. Tal van slagboomen zijn weggevallen;<br />

een keurslijf van maatschappelijke beklemm<strong>in</strong>g<br />

is uitgetrokken Nauwelijks her<strong>in</strong>nert men<br />

zich nog, dat veertig jaar gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> werken<strong>de</strong><br />

vrouw, het stu<strong>de</strong>eren<strong>de</strong> meisje, een groote uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

waren. Het reizen en <strong>de</strong> daaraan verbon<strong>de</strong>n<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g waren weel<strong>de</strong> zaken, tot <strong>de</strong><br />

beter gesitueer<strong>de</strong>n beperkt. Hoe an<strong>de</strong>rs is ook<br />

dit gewor<strong>de</strong>n! Het rijwiel werd <strong>in</strong> ons lage vlakke<br />

land het vervoermid<strong>de</strong>l bij uitnemendheid; <strong>de</strong><br />

auto werd van luxe voertuig reeds gebr^ksmid<strong>de</strong>l<br />

Alles is er door veran<strong>de</strong>rd; <strong>de</strong> vroegere<br />

kalmte en rust zijn zelfs uit <strong>de</strong> kalmste en meest<br />

afgelegen streken van ons land verdreven!<br />

voetganger v<strong>in</strong>dt bijna zijn plaats met meer<br />

<strong>de</strong>n weg of <strong>de</strong> straat! In <strong>de</strong> veertig jaar,<br />

De<br />

op<br />

die<br />

voorbij zijn, heeit hij vaak voor zijr ;hten<br />

moeten strij<strong>de</strong>n.<br />

Alles is veran<strong>de</strong>rd! Film en radio z,jn een<br />

levensbehoefte gewor<strong>de</strong>n om onzen gezichtskr<strong>in</strong>g<br />

contact met <strong>de</strong> overige wereld<br />

te verruimen, ons<br />

te verstevigen. Ook sk <strong>in</strong> ons land werken <strong>de</strong><br />

„oogen en ooren" van het filmjournaal, vangen<br />

millioenen uil <strong>de</strong>n aether zelfs <strong>de</strong> verst verwij<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

klanken opl<br />

We'leven nog altijd on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n zwaren druk<br />

van een crisistijd, die zelfs <strong>de</strong>n blik op het onmid<strong>de</strong>llijk<br />

verle<strong>de</strong>n soms verduistert En dat is<br />

begrijpelijk, want <strong>de</strong> ongunst <strong>de</strong>r tij<strong>de</strong>n is voor<br />

velen bovenmatig zwaar, en knellen<strong>de</strong> bepal<strong>in</strong>gen<br />

beletten vaak het ontplooien van slechts ternauwernood<br />

<strong>in</strong>getoom<strong>de</strong> energie. Doch bij het vele,<br />

dat nog veran<strong>de</strong>rd dient te wor<strong>de</strong>n, is er toch<br />

re<strong>de</strong>n om dankbaar te gewagen van hel vele, dal<br />

reeds veran<strong>de</strong>rd is!


^r sPi/y<br />

door APTMüO MILLS (GE-AUTOPISFE-RDF VERTALINIG;<br />

Denis Moore, een bekend Engclsch beeldhouwer, woonachtig <strong>in</strong> Parijs, krijgt,<br />

kort voor hij naar Indo-Ch<strong>in</strong>a zal vertrekken om daar voor <strong>de</strong>n keizer van<br />

Annatu een beeldhouwwerk te vervaardigen, bezoek van zj^n nichtje Julie, voor<br />

wie hij altijd een heel erg zwak heeft gehad. Julie is getrouwd met een <strong>de</strong>r<br />

rijkste Engelsche peers. Lord Tamorley. Haar man is met een zend<strong>in</strong>g naar<br />

Nieuw-Zeeland en Julie vertoef<strong>de</strong> met haar moe<strong>de</strong>r aan <strong>de</strong> Riviera, waar zij<br />

kennis had gemaakt met baron De Grignon. Op zekeren dag wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> zeer<br />

kostbare familiesmarag<strong>de</strong>n, ^lie Julie gedragen had. gestolen, terwijl tegelijkertijd<br />

<strong>de</strong> baron spoorloos verdwijnt.<br />

Julie begeeft zich naar Denis om zijn hulp <strong>in</strong> te roepen. Zij heeft voor <strong>de</strong><br />

vaste waarheid gehoord, dat <strong>de</strong> baron met <strong>de</strong> boot naar Saigon is vertrokken.<br />

Ze wil nu tegelijk met Denis naai Indo-Ch<strong>in</strong>a gaan om zelf een on<strong>de</strong>rzoek naar<br />

<strong>de</strong> smarag<strong>de</strong>n <strong>in</strong> te stellen.<br />

Na Julies vertrek krijgt <strong>de</strong> jonge beeldhouwer bezoek van een <strong>in</strong> Parijs stu<strong>de</strong>eren<strong>de</strong>n<br />

Annamiet. Mr. Nygugen. die hem <strong>de</strong> vriendschap van een <strong>in</strong> Annam<br />

bestaan<strong>de</strong> tang — een soort vercemg<strong>in</strong>g. die zeer krachtig voor haar le<strong>de</strong>n opkomt<br />

en <strong>de</strong>geen doodt, die haar wetten overtreedt — komt aanbie<strong>de</strong>n, mits hij Julie<br />

belet om naar Annam te gaan. Denis weigert hierop <strong>in</strong> te gaan.<br />

Een arm tooneelspeclstertjc. N<strong>in</strong>on, maakt <strong>in</strong> een caf* kennis met Nygugen.<br />

Deze biedt haar een contract aan bij bet theater te Saigon, mits zij hem een<br />

kle<strong>in</strong>en dienst bewijst.<br />

Zij moet dan aan boord van het schip, dat haar naar Saigon brengt, een heer<br />

zooveel mogelijk uit het gezelschap hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> dame. die hem vergezelt.<br />

Deze heer is.,— Denis Moore. N<strong>in</strong>on accepteert het aanbod en ontvangt dan<br />

van Nygugen een Juwcclen sp<strong>in</strong> als amulet, die zij on<strong>de</strong>r haar Weeren moet<br />

dragen.<br />

Aan boord kan zij <strong>direct</strong> kennis maken met Denis. Vlak voor het vertrek ontvangt<br />

hij een dreigbrief, waar<strong>in</strong> me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld wordt, dat hij zich nu <strong>in</strong> het w^b<br />

van <strong>de</strong> sp<strong>in</strong> bev<strong>in</strong>dt. In Port Said zal <strong>de</strong> sp<strong>in</strong> naar hem komen kijken, <strong>in</strong><br />

Colombo zal zij hem aanraken en <strong>in</strong> S<strong>in</strong>gapore voor <strong>de</strong>n eersten keer van zijn<br />

bloed proeven<br />

In Port Said toont een Arabische straatgoochelaar Denis plotsel<strong>in</strong>g een metalen<br />

sp<strong>in</strong> om dan snel en spoorloos te verdwijnen.<br />

In Colombo ziet hij tij<strong>de</strong>ns het dansen <strong>de</strong> juweelen sp<strong>in</strong> tusseben N<strong>in</strong>ons kleeren.<br />

Hij Is eerst pijnlijk verbaasd, doch als zij elkaar alles vertellen, blijkt, dat het<br />

meisje geheel te goe<strong>de</strong>r trouw is. Zij wil nu niets meer met Nygugen te maken<br />

hebben; ze <strong>de</strong>nkt, dat hij wel meer van <strong>de</strong> smarag<strong>de</strong>n afwec't en ze wil Denis<br />

helpen.<br />

In S<strong>in</strong>gapore wordt Denis, zon<strong>de</strong>r dat hij begrijpt hoe het gebeuren kon, <strong>in</strong><br />

het donker <strong>in</strong> zijn hals door een klis gewond.<br />

In Saigon vertelt Denis Julie alles. Zij wil echter toch doorzetten. Denis heeft<br />

ont<strong>de</strong>kt, dat De Grignon bestuursambtenaar is <strong>in</strong> Hui. waar hij voor <strong>de</strong>n keizer<br />

het beeldhouwwerk moet maken. Hij wil er <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n dag heen gaan.<br />

Julie moet ver<strong>de</strong>r reizen naar Tonk<strong>in</strong>g, en daarvandaan ongemerkt ook <strong>in</strong> Hué<br />

trachten te komen.<br />

"s Avonds wordt Denis door N<strong>in</strong>on naar Cholon gebracht om er kennis te<br />

maken met het bestuur van <strong>de</strong> tang. Dit zijn drie mannen, die hem nogmaals<br />

on<strong>de</strong>r bedreig<strong>in</strong>g ra<strong>de</strong>n Lady Tamorley terug te zen<strong>de</strong>n. In hetzelf<strong>de</strong> restaurant<br />

ontmoet hij baron De Grignon. Hij brengt hem <strong>in</strong> kennis met Julie, doch hij<br />

weet zich bewon<strong>de</strong>renswaardig te beheerschen en noodigt haar zelfs uit naar<br />

Hué te gaan, welk voorstel ze <strong>in</strong> overleg met Denis aanneemt.<br />

Den volgen<strong>de</strong>n dag zal Denis door De Grignon aan <strong>de</strong>n Keizer wor<strong>de</strong>n voorgesteld<br />

en uit <strong>de</strong> eerbewijzen, die <strong>de</strong>n Franschen ambtenaar op weg daarheen<br />

ontvangt, merkt Denis hoeveel macht' <strong>de</strong> baron <strong>in</strong> Hué bezit,<br />

np oen zy <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren waren doorgegaan, bevon<strong>de</strong>n zij zich <strong>in</strong> een<br />

J^ groote zaal, waarvan <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g gedragen werd door twee<br />

ryen pilaren, die rijk versierd waren met vuurrood lak en<br />

gou<strong>de</strong>n krullen; <strong>de</strong> muren en zol<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g waren op eenzelf<strong>de</strong> manier<br />

ge<strong>de</strong>coreerd. Deze groote zaal, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> keizers van Annam hun<br />

staatszaken afhan<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n, was op zichzelf reeds imposant genoeg,<br />

maar er wachtte hun nog iets <strong>in</strong>drukwekken<strong>de</strong>rs. <strong>in</strong> het mid<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> zaal, <strong>in</strong> glorieuze eenzaamheid, stond een gou<strong>de</strong>n troon,<br />

waarop een ou<strong>de</strong> man zat, van het hoofd tot <strong>de</strong> voeten gehuld <strong>in</strong><br />

een rijK geborduurd kleed.<br />

„De Keizer." fluister<strong>de</strong> De Grigjion Denis <strong>in</strong> het oor. „Blijf staan;<br />

kijk wat hij doet."<br />

Denis zou ook zon<strong>de</strong>r dut De Grignon het had gezegd, geen stap<br />

meer hebben gedaan. De kunstenaar <strong>in</strong> hem genoot tot <strong>in</strong> zijn diepste<br />

wezen van het looneel, dat hij voor zich zag. Nu wist hij, hoe hij het<br />

beeld zou maken als men hem <strong>de</strong> vrije hand liet; détail voor<br />

détail en lijn voor lyn zou<strong>de</strong>n zijn als van het leven<strong>de</strong> beeld, waar<br />

hij naar keek; niets zou ooit <strong>in</strong>drukwekken<strong>de</strong>r kunnen zijn dan <strong>de</strong><br />

Keizer, zittend op zijn troon <strong>in</strong> <strong>de</strong> Zaal <strong>de</strong>r Audiënties.<br />

„Ik dacht het wel," fluister<strong>de</strong> De Grignon. „Hy is met zijn spel<br />

bezig. Sla hem ga<strong>de</strong>, het is <strong>de</strong> moeite waard; geen Europeaan zou<br />

zoo behendig kunnen spelen!"<br />

De Keizer had geen aandacht aan hun komst geschonken. Hij<br />

balanceer<strong>de</strong> een dunnen stok <strong>in</strong> zijn eene hand en keek vol studie<br />

naar een tweetal voorwerpen, die op <strong>de</strong>n grond vóór hem ston<strong>de</strong>n;<br />

het eene leek een soort m<strong>in</strong>iatuur veerplank, het an<strong>de</strong>re een porcele<strong>in</strong>en<br />

pot met een nauwcn .hals. Na-eenigen tijd hief hij <strong>de</strong>n stok<br />

boven zijn hoofd en liet hem daarna op <strong>de</strong> spr<strong>in</strong>gplank terechtkomen.<br />

De stok sprong van <strong>de</strong> plank terug, beschreef twee bogen <strong>in</strong> <strong>de</strong> lucht<br />

en viel daarna precies <strong>in</strong> <strong>de</strong>n hals van <strong>de</strong>n pot, die ongeveer an<strong>de</strong>rhalven<br />

meter ver<strong>de</strong>r stond. De Keizer scheen tevre<strong>de</strong>n over zijn behendigheid.<br />

Hij nam een an<strong>de</strong>ren stok en <strong>de</strong>ed <strong>de</strong>zen <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> beweg<strong>in</strong>gen<br />

uitvoeren. ICcn doffe klap, veroorzaakt door een Iru<strong>in</strong>meivlies<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>n pot, toon<strong>de</strong> aan dal <strong>de</strong> slok er <strong>in</strong> terecht gekomen was.<br />

„Er is heel wat bereken<strong>in</strong>g voor noodig om dit met nauwkeurigheid<br />

te kunnen doen," fluister<strong>de</strong> De Grignon.<br />

- 10 -<br />

DB: KEIZER HAD "HKN<br />

AASDACHT AAN HUN<br />

KOMST GESCHONKEN. HIJ<br />

BALANCEëKDE EEN DUN-<br />

NEN STOK IN ZIJN EENE<br />

'IAND ....<br />

De Keizer had een <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n stok geworpen, maar dit keer was zyn<br />

bereken<strong>in</strong>g foutief geweest. De stok viel kletterend op <strong>de</strong>n marmeren<br />

vloer. Een page kwam naar voren snellen om hem op te rapen. De<br />

Keizer maakte een ongeduldige beweg<strong>in</strong>g, twee bedien<strong>de</strong>n wierpen<br />

zich op <strong>de</strong>n page en trokken hem uit <strong>de</strong> hal.<br />

„Die krygt buiten een fl<strong>in</strong>k pak slaag," zei De Grignon. „Ik geloof<br />

dat wy nu beter naar <strong>de</strong>n Keizer toe kunnen gaan; als hy zich weer<br />

een keer vergist, zal hy zóó kwaad zijn, dat hy met geen mensch<br />

meer wil spreken."<br />

Ze g<strong>in</strong>gen naar <strong>de</strong>n troon; een paar passen voor <strong>de</strong>n Keizer bleef<br />

De Grignon staan en hief zyn hand op ten groet. Denis stond naast<br />

hem, zijn hoed <strong>in</strong> zyn hand.<br />

„Uwe Kon<strong>in</strong>klijke Hoogheid," zei De Grignon <strong>in</strong> het Fransch, „ik<br />

breng u hier <strong>de</strong>n Engelschen beeldhouwer, dien u uit Parys hebt<br />

laten ontbie<strong>de</strong>n."<br />

De Keizer beduid<strong>de</strong> hen, na<strong>de</strong>r te komen; hy boog zich wat voorover<br />

en nam Denis nauwkeurig op. „Dat is goed," zei hij e<strong>in</strong><strong>de</strong>lyk.<br />

„Mr. Moore wil<strong>de</strong> graag weten," vervolg<strong>de</strong> De Grignon, „of u hem<br />

eemge speciale <strong>in</strong>structies heeft te geven <strong>in</strong> verband met zyn werk."<br />

„Alleen dat het zoo gauw mogeiyk gereed moet zijn."<br />

Denis had een aantal vragen, die hy graag wil<strong>de</strong> stellen. Zoo wil<strong>de</strong><br />

hy vooral weten, of er nog an<strong>de</strong>re standbeel<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n grooten<br />

Thyn waren, opdat hij daaruit zou kunnen aflei<strong>de</strong>n, hoe <strong>de</strong>ze er uit<br />

had gezien. Hij <strong>de</strong>ed zyn vraag aan De Grignon, die haar aan <strong>de</strong>n<br />

Keizer overbracht. Deze wend<strong>de</strong> zich tot een <strong>de</strong>r bedien<strong>de</strong>n, die hem<br />

een stuk perkament overhandig<strong>de</strong>, dat op een stok gerold was. De<br />

Keizer rol<strong>de</strong> het perkament van <strong>de</strong>n stok en hield het Denis voor,<br />

die een teeken<strong>in</strong>g zag <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>eeschen stijl van een jongen man met<br />

een opmerkelijk knap gezicht.<br />

„Dit is <strong>de</strong> groote Thyn," zei <strong>de</strong> Keizer.<br />

Dit was dus <strong>de</strong> grooie Keizer, die zijn mannen uit het achterland<br />

van Indië had weggevoerd en het Keizerrijk Annam had gesticht.<br />

Terwyl Denis keek naar het jongensachtige, resolute gezicht, voel<strong>de</strong><br />

hy <strong>direct</strong>, dat hij een goed beeld van <strong>de</strong>zen man zou kunnen maken.<br />

Het gezicht <strong>in</strong>spireer<strong>de</strong> hem....<br />

„Kan ik dit portret hebbenom er naar te werken?"<br />

„Zeker," zei De Grignon. „Het is <strong>de</strong> wensch van <strong>de</strong>n Keizer, dat je<br />

<strong>de</strong>ze beeltenis als voorbeeld neemt. Jk geloof niet, dat er nu nog iets<br />

voor ons te doen is hier; we kunnen nu wel weer gaan."<br />

Denis had gehoopt, dat hy een paar m<strong>in</strong>uten met <strong>de</strong>n Keizer had<br />

mogen spreken. Hy had hem graag willen vertellen hoe <strong>de</strong> tang zich<br />

tegenover hem had gedragen, en vooral had hij <strong>de</strong> verzeker<strong>in</strong>g willen<br />

ontvangen, dat hy en Julie veilig en zon<strong>de</strong>r geh<strong>in</strong><strong>de</strong>rd te wor<strong>de</strong>n het<br />

land zou<strong>de</strong>n kunnen verlaten wanneer hij met zyn opdracht gereed<br />

was. Maar nu De Grignon er by was, kon hy dit niet vragen, en <strong>de</strong>ze<br />

scheen niet van plan te zijn hem alleen met <strong>de</strong>n Keizer te laten, Hij<br />

moest daarom maar hopen, dat hy er later <strong>de</strong> gelegenheid toe zou<br />

krijgen. • ^ r-<br />

Ze verlieten <strong>de</strong> Zaal <strong>de</strong>r Audiënties. Buiten gekomen zei De Grignon:<br />

„Vanmiddag zal ik je naar <strong>de</strong>n tempel brengen en dan zul je<br />

kunnen beg<strong>in</strong>nen wanneer je wilt."<br />

„Het beeld moet zeker van goud gemaakt wor<strong>de</strong>n, nietwaar?<br />

„Ja, en levensgroot! Het goud bev<strong>in</strong>dt zich reeds <strong>in</strong> <strong>de</strong>n tempel.<br />

„het zal een Kostbaar beeld zyn, wanneer het gereed is."<br />

„Ja, dat is <strong>de</strong> wensch van <strong>de</strong>n Keizer; hy wil het Kosioaarste beeld<br />

hebben dat er te maken valt. Je moet on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze menschen geleefd<br />

hebben om hun i<strong>de</strong>eën te kunnen begrypen; als zij dood zijn, wor<strong>de</strong>n<br />

zij uitsluitend beoor<strong>de</strong>eld naar <strong>de</strong> bewijzen van buitensporighe<strong>de</strong>n<br />

welke zij achterlaten <strong>in</strong> <strong>de</strong>n vorm van tempels, beel<strong>de</strong>n, paleizen<br />

enzoovoort."<br />

„Was die Thyn een rijk vorst?"<br />

„O ja, hij was enorm rijk; niemand weet ook maar ten naaste by<br />

hoeveel hy bezat, maar alleen zyn verzamel<strong>in</strong>g juweelen moet reeds<br />

niet te vergelijken zijn geweest met die van eenig an<strong>de</strong>r Oostersch<br />

vorst! Sommige historici Hebben geprobeerd aan te toonen, dat hij een<br />

<strong>de</strong>r voorou<strong>de</strong>rs van kon<strong>in</strong>g Salomo was, maar dat kan natuurlijk niet<br />

juist zyn, want hij leet<strong>de</strong> lang na Salomo."<br />

Denis stel<strong>de</strong> zich <strong>de</strong> macht van dien vroegeren keizer voor en dacht<br />

toen aan <strong>de</strong>n tegenwoordigen Keizer van Annam — <strong>de</strong>n bijna k<strong>in</strong>dschen<br />

ou<strong>de</strong>n man, die niets liever <strong>de</strong>ed dan bagatelles spelen en die<br />

<strong>in</strong> een voortduren<strong>de</strong>n angst leef<strong>de</strong>, dat hij naar een of an<strong>de</strong>r eiland<br />

verbannen zou wor<strong>de</strong>n.<br />

Toen zy <strong>de</strong> brug waren gepasseerd, nam De Grignon afscheid van<br />

Denis. . , ,<br />

„Tot vanmiddag," zei hij. „We zullen met myn boot naar <strong>de</strong>n tempel<br />

gaan. Ik zal je om drie uur komen halen. Denk je, dat Lady Tamorley<br />

z<strong>in</strong> heeft mee te gaan? Het is een aardig tochtje op <strong>de</strong> rivier." _<br />

„Ik zal het haar vragen. Ik geloof wel, dat zy er z<strong>in</strong> <strong>in</strong> zal hebben.<br />

„Daar woon ik." De Grignon wees naar een wit gebouw, dat een<br />

e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong>n weg af <strong>in</strong> een grooten tu<strong>in</strong> stond. Hij vroeg Denis niet<br />

met hem naar b<strong>in</strong>nen te gaan, evenm<strong>in</strong> herhaal<strong>de</strong> hij het excuus van<br />

<strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rs, die er aan het werk waren. Er was <strong>in</strong> zijn gedrag een<br />

soort onuitgesproken aanduid<strong>in</strong>g, dat noch Denis noch Lady Tamorley<br />

ooit b<strong>in</strong>nen die muren geïnviteerd zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n.<br />

„Voel je er iets voor, om vanmiddag met ons mee te gaan naar<br />

<strong>de</strong>n tempel, waar ik dat beeld moet maken? We gaan met <strong>de</strong> boot<br />

van De Grignon," vroeg Denis aan Julie, terwijl zij aan <strong>de</strong> lunch<br />

zaten.<br />

„Graag."<br />

„Je zult misschien alleen met De Grignon moeten terugkeeren. ik<br />

zou graag zoo lang het licht is <strong>in</strong> <strong>de</strong>n tempel willen blijven. Daar<br />

ik niet veron<strong>de</strong>rstel, dat De Grignon er iets voor voelt zoo lang op<br />

mij te wachten, zal ik hem vragen of hij zijn boot wil sturen om ■<br />

mij te halen."<br />

„Dat komt prachtig uit. Ik zou De Grignon wel eens graag on<strong>de</strong>r<br />

vier oogen willen spreken. Niet dat ik veel venrouwen heb, dat ik<br />

er iets mee zal bereiken. Soms zijn er zelfs oogenblikken, dat ik er<br />

aan twijfel, of hij die smarag<strong>de</strong>n werkelijk wel gestolen heeft. Ik kan<br />

me niet voorstellen, dat iemand zich dan zoo goed zou kunnen<br />

hou<strong>de</strong>n." •• , . , ,.<br />

Denis beet op zijn lip. Hy had ten slotte meer narigheid van het<br />

geval gehad dan Julie; zij was niet <strong>in</strong> <strong>direct</strong>e aanrak<strong>in</strong>g met <strong>de</strong><br />

tang geweest. . , ,.<br />

„We moeien nu <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval <strong>de</strong>n eens <strong>in</strong>geslagen weg volgen,<br />

zei hij. , ^ ,. ,<br />

„Je bedoelt, dat we maar moeten aannemen, dat De Grignon ze<br />

gesloten heeft?"<br />

„Natuurlijk. In ie<strong>de</strong>r geval dat hij weet, waar ze zijn."<br />

Julie nam een s<strong>in</strong>aasappel en begon hem te schillen; haar scherpgepunte<br />

nagels trokken zenuwachtig aan <strong>de</strong> witte velletjes on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> schil. , ,<br />

„Ik geloof, dat je gelijk hebt." Plotsel<strong>in</strong>g boog ze zich voorover<br />

en sloeg met haar vlakke hand op <strong>de</strong> tafel. „Denis, als hij ze heeft<br />

gestolen, waar zou<strong>de</strong>n ze dan kunnen zijn?"<br />

„Dat is juist, wat wij ons allebei afvragen!"<br />

„We zijn tot <strong>de</strong> conclusie gekomen, dat hij ze niet <strong>in</strong> Europa van<br />

<strong>de</strong> hand gedaan kan hebben, en wat kan iemand aan een half<br />

millioen pond aan smarag<strong>de</strong>n hebben <strong>in</strong> een plaats als hier?"<br />

„We kunnen alleen maar afwachten," zei Denis. „Misschien als<br />

je vanmiddag alleen met hem terugkeert, dat je dan voorzichtig<br />

probeeren kunt iets uit hem te krijgen "<br />

„Je bedoelt, dat ik er hem naar moet vragen?"<br />

„Neen, dat niet precies. Het is nogal moeilyK om nauwkeurig uil<br />

te leggen wat ik bedoel. Ik kan het misschien het beste zóó zeggen: <strong>in</strong><br />

Cannes waren jullie goe<strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n...."<br />

„Dat wil zeggen, ais hij niet gedaan heeft alsof, om zijn slag te<br />

kunnen slaan."<br />

„iSatuurlyk en daarom moet je zien, hoe hij nu tegenover, je<br />

staat. Als hy zich nu an<strong>de</strong>rs tegenover je gedraagt,' dan is er aanleid<strong>in</strong>g<br />

te veron<strong>de</strong>rstellen, dat hij toen alleen maar vriendschap<br />

geve<strong>in</strong>sd heelt om zyn doel te bereiken. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n: met je<br />

vrouwelyke <strong>in</strong>tuïtie moet je probeeren uit te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, of hij <strong>in</strong><strong>de</strong>rtijd<br />

een bedoel<strong>in</strong>g heeft gehad om je vriendschap te zoeken."<br />

Julie knikte. „Ik geloof dat ik begrijp wat je bedoelt," zet ze,<br />

pe<strong>in</strong>zend voor zich uitstarend.<br />

Om drie uur kwam De Grignon hen met zijn motorboot halen.<br />

De boot, die door vijf <strong>in</strong> het wit gcklee<strong>de</strong> Annanüeten werd bemand<br />

en die <strong>de</strong> Fransche vlag voer<strong>de</strong>, lever<strong>de</strong> een nieuw bewijs voor <strong>de</strong><br />

belangrijke positie, welKe De Grignon als Adm<strong>in</strong>istrateur-Generaal<br />

<strong>in</strong> Hue <strong>in</strong>nam.<br />

Nadat hy zich overtuigd had, dat zyn gasten naar hun z<strong>in</strong> gezeten<br />

waren, gal hy bevel stroomopwaarts Ie varen.<br />

„Het is ongeveer een half uur naar Li S<strong>in</strong>g," zei hij, toen ze los<br />

van <strong>de</strong>n wal waren, „maar we komen verschillen<strong>de</strong> <strong>in</strong>teressante<br />

plaatsen voorbij. V<strong>in</strong>dt u niet," zoo wend<strong>de</strong> hij zich tot Lady Tamorley,<br />

„dat het paleis mooi ligt, hier vandaan gezien?"<br />

Ze keken om; <strong>de</strong> gou<strong>de</strong>n torens van het paleis, die zich op <strong>de</strong>n<br />

oever van <strong>de</strong>n bree<strong>de</strong>n, kalmen stroom verhieven, lever<strong>de</strong>n werkelijk<br />

een fraai gezicht op. Daar lagen <strong>de</strong> (5lifanten-stallen; <strong>de</strong> appartementen<br />

van <strong>de</strong> keizerlyke danseressen; <strong>de</strong> statige Zaal <strong>de</strong>r Audiënties,<br />

hoe won<strong>de</strong>rlijk moesten <strong>de</strong> dagen geweest zyn, toen <strong>de</strong> Keizer nog<br />

wèrkelyk Keizer was, en niet alleen maar een beven<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> man,<br />

<strong>in</strong> gestadige vrees voor een wit, blauw, roo<strong>de</strong> vlag.<br />

„Daar g<strong>in</strong>ds ligt het Terras <strong>de</strong>r Offers. Het wordt slechts zel<strong>de</strong>n<br />

meer gebruikt, doch <strong>de</strong> traditie wordt nog wel gehandhaafd."<br />

„Wor<strong>de</strong>n daar <strong>in</strong> het openbaar offers gebracht?" vroeg De<strong>in</strong>s.<br />

„Ja. De Keizer zelf vollrekt daarbij <strong>de</strong> heilige han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen. Daar<br />

kun je nog net het altaar zien, op dat hoogste platform."<br />

Julie keek <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g, die <strong>de</strong> baron aangaf.<br />

„Ze offeren toch geen menschen, is het wel?"<br />

„Neen, tegenwoordig niet meer; nu offeren zij alleen maar dieren.<br />

Maar <strong>de</strong> Annamieten zijn nog wel allen vast overtuigd dat, als <strong>de</strong><br />

Keizer persoonlijk namens hen aan <strong>de</strong> go<strong>de</strong>n een otter brengt, zy<br />

dan een goe<strong>de</strong>n oogst zullen hebben en van allerlei rampspoe<strong>de</strong>n<br />

bevrijd zullen blijven. Daar g<strong>in</strong>ds ligt <strong>de</strong> Keizerlijke Arena, waar<strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> tijgers tegen <strong>de</strong> olifanten vechten. Officieel wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rgelijke<br />

gevechten echter zooveel mogelijk tegengegaan en het is dan ook<br />

een tijd gele<strong>de</strong>n dat er een plaats heeft gehad. Daar ligt een <strong>de</strong>r<br />

keizerlijke graftomben; u kunt ze juist tusschen <strong>de</strong> boomen door<br />

zien. Het is <strong>de</strong> graftombe van Tu Due; hij was zeer machtig <strong>in</strong> het<br />

beg<strong>in</strong> van zijn regeer<strong>in</strong>g, maar ten slotte was zijn arrogantie zijn<br />

on<strong>de</strong>rgang."<br />

„Wat is er met hem gebeurd?"<br />

„Hij verzette zich tegen <strong>de</strong> aanwezigheid van een aantal missionarissen,<br />

die <strong>in</strong> dien tijd hier vertoef<strong>de</strong>n, en liet ze allen vermoor<strong>de</strong>n.<br />

Frankrijk stuur<strong>de</strong> toen een strafexpeditie, die Saigon verover<strong>de</strong> en<br />

s<strong>in</strong>ds dien tijd hield Annam op als onafhankelijke staat te bestaan.<br />

Denis keek naar het ou<strong>de</strong> rood steenen gebouw, dat met zijn ple<strong>in</strong><br />

en talrijke hogen meer weg had van een tempel dan van een graftombe.<br />

(Wordt vervolgd.)<br />

- 11 —


Achtervolgd door een Rh<strong>in</strong>oceros<br />

De rh<strong>in</strong>oceros is eijfenlijk g-een jfevaarlijk<br />

dier. Tóch vormt hij een niet te on<strong>de</strong>rschiitlen<br />

vijj<strong>in</strong>d van <strong>de</strong>n mensch, wanneer<br />

lii.j eenmaal tot <strong>de</strong>n aanval overgaat, en het<br />

ergste daarbij is, dat hij dit vaak doet zon<strong>de</strong>r<br />

dat hij weet waaróm. Dat komt, omdat het<br />

zoo'n verschrikkelijk dom dier is. Hij han<strong>de</strong>lt<br />

zon<strong>de</strong>r het m<strong>in</strong>ste overleg, en daarenboven is<br />

hij zoo nukkijr als een srrondifï bedorven k<strong>in</strong>d!<br />

Zoowel <strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros als <strong>de</strong> olifant wor<strong>de</strong>n<br />

allebei <strong>in</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> streken van Afrika aancre-<br />

Irotlen, en vroeger liepen zij om zoo te zêjrifen<br />

onffestoord rond over <strong>de</strong> vlakten van het<br />

Kenia-Hoojrland. Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> laatste jaren<br />

heelt er echter een opmerkelijke veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

het leven van <strong>de</strong>ze dieren plaats gegrepen,<br />

ol eigenlijk alleen <strong>in</strong> dat van <strong>de</strong>n olifant. Deze<br />

heelt namelijk rncèr dan <strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros door <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g geleerd. Over hel algemeen kan<br />

men zeg-gen, dat <strong>de</strong> olifant zich overdag niet<br />

meer op <strong>de</strong> open vlakten vertoont, omdat hij<br />

weet, dat er daar gevaar voor hem dreigt De<br />

rh<strong>in</strong>oceros blijkt dit nog steeds niet te hebben<br />

begrepen, met het gevolg dal hij zich aan een<br />

totale uitroei<strong>in</strong>g bloot stelt.'<br />

Van alle <strong>in</strong> Afrika leven<strong>de</strong> dieren heeft <strong>de</strong><br />

rh<strong>in</strong>oceros <strong>de</strong> eigenaardigste gewoonten. Wanneer<br />

brj gewond is, valt hij zon<strong>de</strong>r pardon op<br />

zijn tegenstan<strong>de</strong>r aan, maar als <strong>de</strong> jager er <strong>in</strong><br />

slaagt hem te ontkomen door een paar stappen<br />

opzij te spr<strong>in</strong>gen, dan keert hij gewoonlijk niet<br />

meer terug, maar loopt door, alsof er niets<br />

aan <strong>de</strong> hand was. Hij b I ij f I loopen tot hij<br />

merkt dal het verkeerd gaat of . . . tof' hij niet<br />

meer kan!<br />

Omdat <strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros zoo dom en onberekenbaar<br />

is. zijn er gevallen bekend, waarbij hij<br />

zon<strong>de</strong>r eenige aanleid<strong>in</strong>g tot een aanval overg<strong>in</strong>g.<br />

Soms rent hij daarbij door een of an<strong>de</strong>r<br />

kamp, l<strong>in</strong>ks en rechts stooten uit<strong>de</strong>elend met<br />

zi<strong>in</strong> vervaarlijken hoorn, waarbij het er hem<br />

blijkbaar alleen maar om te doen is, om <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

kortst mogelijken tijd <strong>de</strong> grootst mogelijke<br />

scha<strong>de</strong> aan te richten. Het is gebeurd, dat een<br />

rh<strong>in</strong>oceros iets <strong>de</strong>rgelijks allèi-n <strong>de</strong>ed, omdat<br />

hi| door het geluid van stemmen uit zijn slaap<br />

gewekt was ...<br />

Dat het dier zooiets vaak moeilijk verdragen<br />

kan, on<strong>de</strong>rvond <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> jager op groot<br />

wild Robert Foran eens. Hij was met een<br />

vriend <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt van Mak<strong>in</strong>doe op <strong>de</strong> vogeljacht,<br />

en terwijl zij even zalen Ie rusten, zagen<br />

zij opeens een rh<strong>in</strong>oceros <strong>in</strong> volle vaart op<br />

zich alkomen!<br />

Ze waren ie<strong>de</strong>r slechts gewapend met een<br />

licht geweer, daar ze niet van plan waren<br />

jacht op groot wild te maken en ze evenm<strong>in</strong><br />

eenig- gevaar had<strong>de</strong>n verwacht. Bovendien had<strong>de</strong>n<br />

zif geen geweerdragers bij zich, terwijl<br />

Ranald Donald, zooals Forans metgezel heette,<br />

zijn hei<strong>de</strong> fox-terriers had meegenomen.<br />

Terwijl <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> mannen zaten Ie praten en<br />

r rocken, week het struikgewas op korten af-<br />

... zooals het plompe<br />

die'- op hen afstorm<strong>de</strong>,<br />

<strong>de</strong>n puntigen hoorn<br />

als een scherpe lans<br />

op hen gericht .. .<br />

slnnd van hen plotsel<strong>in</strong>g met een hevig g-ekraak<br />

vaneen, en kwam <strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros op hen<br />

toerenren. Geen van bei<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n ze ook<br />

maar een oogenblik veron<strong>de</strong>rsteld, dat er zoo'n<br />

monster <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt was! Hij overviel hen dus<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>n meest letterlijken z<strong>in</strong> van het woord, en<br />

kwam met zijn kop naar omlaag, hijgend en<br />

blazend als een locomotief, op ben afstormen.<br />

De bei<strong>de</strong> mannen bleven misschien één secon<strong>de</strong><br />

als aan <strong>de</strong>n grond genageld zitten. Het<br />

was een verschrikkelijk gezicht, zooals het<br />

plompe dier daar op hen afstorm<strong>de</strong>, <strong>de</strong>n puntigen<br />

hoorn als een scherpe lans op hen gericht.<br />

Toen werd <strong>de</strong> ban. waar<strong>in</strong> zij als hel<br />

ware gehou<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, verbroken. Ze begrepen<br />

tegelijkertijd dat hun slechts één d<strong>in</strong>g te<br />

doen stond: Ze sprongen op en ren<strong>de</strong>n weg,<br />

zoo hard ze kon<strong>de</strong>n.<br />

Robert Foran snel<strong>de</strong> naar <strong>de</strong>n dichtstbijzijn<strong>de</strong>n<br />

boom en klom er zoo vlug hij kon <strong>in</strong>, zon<strong>de</strong>r<br />

acht te slaan op <strong>de</strong> dikke, scherpe dorens.<br />

In ie<strong>de</strong>r geval waren <strong>de</strong>ze echter te verkiezen<br />

hoven <strong>de</strong>n éénen hoorn van <strong>de</strong>n rh<strong>in</strong>oceros!<br />

Ongelukkig genoeg, liet hij echter <strong>in</strong> zijn<br />

haast om <strong>in</strong> <strong>de</strong>n boom Ie komen, zijn geweer<br />

vallen, maar hij slaag<strong>de</strong> er <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval <strong>in</strong><br />

zich op het nippertje <strong>in</strong> veiligheid te stellen.<br />

Eenmaal <strong>in</strong> ('en boom gezeten, keek hij om<br />

zich heen naar zijn metgezel. Deze bleek zich<br />

op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> wijze uit <strong>de</strong> voeten te hebben gemaakt,<br />

doch hij had zijn g-eweer nog. Maar hij<br />

had iets an<strong>de</strong>rs verloren: zijn ammunitie!<br />

De rh<strong>in</strong>oceros begon nieuwsgierisr aan <strong>de</strong>n<br />

buit <strong>de</strong>r jagers te snuffelen, en het duur<strong>de</strong> niet<br />

lang of hij had <strong>de</strong> geschoten vogels tof gehakt<br />

gestampt! Toen wijd<strong>de</strong> hij zijn aandacht aan 't<br />

geweer van Foran. Met zijn hoorn wierp hij<br />

het <strong>in</strong> <strong>de</strong> lucht, en toen het weer op <strong>de</strong>n grond<br />

terecht was gekomen, begon hij er als een<br />

razen<strong>de</strong> met zijn logge poolen op te stampen.<br />

Telkens en telkens weer herhaal<strong>de</strong> <strong>de</strong> bruut<br />

dit spelletje, dat hem blijkbaar erg scheen te<br />

bevallen, en legen <strong>de</strong>n tijd, dat hij er genoeg<br />

van had, was er van Forans wapen niet veel<br />

meer dan een vormelooze massa overgebleven.<br />

De bei<strong>de</strong> terriers waren verdwenen! Ze<br />

had<strong>de</strong>n het hazenpad gekozen naar Mak<strong>in</strong>doe,<br />

iets wat <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> jagers ook wel gaarne had<strong>de</strong>n<br />

gedaan, doch waartoe zij helaas geen kans<br />

zagen, zoolang- hun vijand on<strong>de</strong>r ben <strong>de</strong> wacht<br />

hield, opdat zij niet zou<strong>de</strong>n ontsnappen.<br />

Nadat hij zijn gramschap op <strong>de</strong> vogels en<br />

het geweer gekoeld had. kwam <strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros<br />

naar <strong>de</strong>n boom waar<strong>in</strong> Foran een wijkplaats<br />

had g-ezocht, terwiil hij aanstalten scheen te<br />

maken om zich op zijn achterpooten op te<br />

richten ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> te trachten, Foran met zijn<br />

hoorn te treffen. Deze klom daarom zoo snel<br />

hij kon wat hooger, maar ongelukkig genoeg<br />

was het een acacia-boom met lange doorns, en<br />

<strong>de</strong> tak waarop hii terecht kwam, vorm<strong>de</strong> een<br />

verre van behaaglijke zitplaats.<br />

Toen <strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros zag, dat zijn prooi hem<br />

- 12 -<br />

OP LEVEN EN DOOD<br />

EEN REEKS SPANNENDE AVON-<br />

TUREN NAAR WAARHEID VERTELD<br />

was ontgaan, leg<strong>de</strong> hij zich tusschen <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

boomen <strong>in</strong> op <strong>de</strong>n grond, blijkbaar rrwt <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g<br />

om net zoo lang te wachten tot <strong>de</strong><br />

bei<strong>de</strong> mannen, of één van hen, naar bene<strong>de</strong>n<br />

zou komen.<br />

Begrijpelijkerwijs voel<strong>de</strong>n zij daar echter<br />

niets voor, want gezien <strong>de</strong>n gemoedstoestand<br />

waar<strong>in</strong> het dier verkeer<strong>de</strong>, zou<strong>de</strong>n zïj 'n <strong>de</strong>rgelijke<br />

dwaasheid zeker niet meer hebben naverteld!<br />

Ze besloten daarom <strong>in</strong> 'hun boom te<br />

blijven zitten, tot hun belager verdwijnen zou,<br />

hoe moeilijk en pijnlijk hun positie ook was.<br />

Een uur kroop traag voorbij. Hel was tegen<br />

<strong>de</strong>n middag, <strong>de</strong> zon brand<strong>de</strong> en schroei<strong>de</strong>, en<br />

<strong>de</strong> hei<strong>de</strong> jag-ers voel<strong>de</strong>n zich allesbehalve op<br />

hun gemak. Hun armen en heenen waren stijf<br />

door <strong>de</strong>n ongewonen stand, dien zij moesten<br />

<strong>in</strong>nemen, en <strong>de</strong> doornon bleken uiterst pijnlijke<br />

won<strong>de</strong>n te veroorzaken. Het was alsof zij op<br />

een spel<strong>de</strong>nkussen zaten — waarbij or van het<br />

kussen niets, en van <strong>de</strong> spel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> punten<br />

zéér dui<strong>de</strong>lijk te voelen waren!<br />

Intusschen scheen <strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros niet van<br />

plan voor <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong>n dag zijn eenmaal<br />

gekozen ligplaats te verlaten!<br />

„Weer kroop er een uur voorbij," zoo verhaal<strong>de</strong><br />

Foran later, „en het dier scheen nu<br />

vast <strong>in</strong> slaap te zijn geraakt. Toch waag<strong>de</strong>n<br />

wij het niet uit onze wijkplaats te komen, want<br />

<strong>de</strong> rh<strong>in</strong>oceros heeft een uitstekend gehoor,<br />

en hij zou ons zeker weer zijn aangevallen.<br />

De hitte was ondraaglijk; wij had<strong>de</strong>n honger<br />

en dorst gekregen; <strong>de</strong> kramp pijn<strong>de</strong> door onze<br />

le<strong>de</strong>maten en er scheen wel geen plek meer<br />

aan ons lichaam te zi<strong>in</strong> waar<strong>in</strong> geen scherpe<br />

doorn zat . . . Kon<strong>de</strong>n wij dien verwenschten<br />

bruut maar weg- krijgen . . . Doch hoe?<br />

E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk kon ik het niet langer uithou<strong>de</strong>n.<br />

Hoe lang- zou het nog kunnen duren eer het<br />

dier weg zou paan, omdat het honger of dorst<br />

kreee-, en wij dus uit onzen boom zou<strong>de</strong>n kunnen<br />

komen? Het vooruitzicht er misschien <strong>de</strong>n<br />

geheelen dag, misschien wel een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong>n<br />

nacht, <strong>in</strong> te moeten verblijven, was ondraaglijk...<br />

Ik stel<strong>de</strong> daarom na eenigen tijd aan mijn<br />

metgezel voor <strong>de</strong>n eenigen kogel, dien hij<br />

nog had, en die op zijn geweer zat, op <strong>de</strong>n<br />

rh<strong>in</strong>oceros af te schieten, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> te<br />

zien, ot <strong>de</strong>ze daardoor misschien wakker zou<br />

wor<strong>de</strong>n en . . . naar ik hoopte op <strong>de</strong>n loop<br />

zou gaan! Natuurlijk wist ik, dat dit slechts<br />

één kans op <strong>de</strong> duizend was, want <strong>de</strong> huid<br />

van een rh<strong>in</strong>oceros is zoo dik en ondoordr<strong>in</strong>gbaar<br />

als een pantserplaat! Maar er moest iets<br />

gebeuren.<br />

Mijn makker stem<strong>de</strong> met mijn voorstel <strong>in</strong>, en<br />

na eenige ooirenblikken vuur<strong>de</strong> hij uit pure<br />

wanhoop zijn kogel af . . .<br />

Het mid<strong>de</strong>l werkte — tegen ons bei<strong>de</strong>r verwacht<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>! — probaat! De bruut werd <strong>direct</strong><br />

wakker, grom<strong>de</strong> vervaarlijk en ren<strong>de</strong> toen, tot<br />

onze begrijpelijke verlicht<strong>in</strong>g, het kreupelhout<br />

<strong>in</strong>.<br />

Waarschijnlijk was hij meer geschrokken<br />

van <strong>de</strong>n plotsel<strong>in</strong>gen knal van het schot, dan<br />

Bcwond door <strong>de</strong>n kogel, want <strong>de</strong>ze kan hem<br />

moeilijk meer kwaad hebhen gedaan dan een<br />

spel<strong>de</strong>prik!<br />

Wii »raven hem een goe<strong>de</strong> vijftien m<strong>in</strong>uten<br />

<strong>de</strong>n tijd om zich uit <strong>de</strong> voeten te maken, en<br />

lieten ons toen van onze doornige zitplaatsen<br />

zakken. Na onze gehaven<strong>de</strong> bezitt<strong>in</strong>g-en bij<br />

elkaar gezocht te hebben, haastten wij ons terug<br />

naar Mak<strong>in</strong>doe, waar wij, óp van honger en<br />

dorst, aankwamen. On<strong>de</strong>rweg- hiel<strong>de</strong>n wij natuurlijk<br />

nosr een oog-je <strong>in</strong> het zeil om te zien<br />

of onze achtervolger niet onverwachts kwam<br />

opdagen, maar klaarblijkeliik was hij het avontuur<br />

net zoo moe<strong>de</strong> als wij .. .<br />

Waarschijnlijk was hii het echter spoediger<br />

vergeten, wart w ij wer<strong>de</strong>n er nosr dagen lang<br />

aan her<strong>in</strong>nerd door <strong>de</strong> doornen, die op <strong>de</strong> onmogelijkste<br />

plaatsen <strong>in</strong> ons lichaam gedrongen<br />

waren. Ze schenen zelfs daar te zitten, waar<br />

wij er heelemaal niet mee <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g waren<br />

geweest!<br />

GABRIEL METSU—DE MUZIEKLES


OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND<br />

24 AUGUSTUS<br />

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL<br />

JÉD E 6~W ^T A T^<br />

^V OETBALLE NW<br />

T^¥Mn lÄP' ^<br />

G E [ 5 g D ^<br />

^ P e G 1 S T E ß E N ^<br />

^ B 0 N^^L EK ^^<br />

OPLOSSING RUITENRAADSEL<br />

De troostprijzen wer<strong>de</strong>n verworven door:<br />

mevrouw C. Houtschild, 's-Gravenhage;<br />

mevrouw M. G. Bremer, Amsterdam;<br />

mevrouw H. Heij, Nijmegen;<br />

mevrouw Baay, Rotterdam;<br />

mevrouw Arends, Amsterdam;<br />

mejuffrouw A. Sik, Rotterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer R. W. A. Habicht, Rotterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer Alb. J. <strong>de</strong> Bunje, Den Hel<strong>de</strong>r;<br />

<strong>de</strong>n heer M. M. Wessels, Urmond;<br />

<strong>de</strong>n heer K. Wesdorp, Rotterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer J. Lui<strong>de</strong>r, Rotterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer H. van Deth, Amsterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer J. Liefheid, Amsterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer D. v. d. Heerik, Rotterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer L. J. Joosten, Dordrecht;<br />

<strong>de</strong>n heer J. Olij, Zuilen;<br />

<strong>de</strong>n heer K. J. Tol, 's-Gravenhage;<br />

<strong>de</strong>n heer Noordhuiren, Delft;<br />

<strong>de</strong>n heer H. Wij<strong>de</strong>veld, Delft;<br />

<strong>de</strong>n heer J. M<strong>in</strong>ke, Lei<strong>de</strong>n,<br />

OPLOSSING<br />

GEÏLLUSTREERDE OPTEL- EN AFTREKPU2ZLE<br />

boom + k - bok + eend - d + haar — ar + ve<strong>de</strong>r —<br />

<strong>de</strong> + k + lap<br />

OM EEN HAVERKLAP<br />

OPLOSSING OPLOSSING<br />

MIN TWEE ONZE FILMPUZZLE<br />

vier<br />

heel<br />

gérant<br />

Oriet<br />

Greet schort<br />

LOGOGRYPHE<br />

bier — <strong>de</strong>ur — Anna —<br />

nier - dan<br />

DEANNA DURBIN<br />

Ilorizontaa]:<br />

1, 6, 12, 18, 21 en 25: wat spoedig op<br />

feestelijke wijze <strong>in</strong> heel ons land herdacht<br />

zal wor<strong>de</strong>n<br />

5. muzieknoot<br />

7. rund<br />

8. voorzetsel<br />

lü. eerstvolgen<strong>de</strong><br />

11. stukje papier, waarop geschreven is<br />

wat men betalen moet<br />

13. latwerk om goed te drogen<br />

14. on<strong>de</strong>rofficier<br />

16. het Rome<strong>in</strong>sche ryk (Latijn, afkort<strong>in</strong>g)<br />

17. damp van kokend water<br />

19. statiestoel<br />

20. loot<br />

23-, meisjesnaam<br />

24. w<strong>in</strong>dstreek<br />

2G. lengtemaat.<br />

Verticaal:<br />

1. hert<br />

2. plaats <strong>in</strong> Gel<strong>de</strong>rland<br />

3. weefsel <strong>de</strong>r sp<strong>in</strong>nen<br />

4. beweeglijk<br />

5a. tegen iets botsen<br />

7. zeer oud<br />

9. voegwoord<br />

10. bijwoord<br />

11. bun<strong>de</strong>l<br />

14a.beperkt van rstand<br />

15. vlaktemaat<br />

20. telwoord<br />

20." voorzetsel<br />

21. steen<br />

22. zuster<br />

23. voertuig.<br />

23. a visch<br />

HONINGRAATRAADSEL<br />

Om <strong>de</strong> cijfers — te beg<strong>in</strong>nen bij en <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> pijltjes — woor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>vullen die befeekenen;<br />

1. hoofdtooisel <strong>de</strong>r vrouwen<br />

2. bed<br />

3. vereischt wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

4. kon<strong>in</strong>klijk voorrecht<br />

5. iemand die <strong>de</strong>elt<br />

6. het niet gevuld zijn<br />

7. begeerig<br />

8. het eenvoudigste bestand<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r woor<strong>de</strong>n<br />

9. een hoeveelheid bepalen.<br />

Uit elk <strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n kan nun<br />

drie opeenvolgen<strong>de</strong> letters nemen, die <strong>in</strong> d?<br />

juiste volgor<strong>de</strong> achter elkaar geplaatst een beken<strong>de</strong><br />

zegswijze vormen. Welke is <strong>de</strong>ze zegswijze?<br />

generaal<br />

beslagen<br />

leggen<br />

ge<strong>de</strong>nken<br />

la<strong>de</strong>n<br />

venten<br />

HOED<br />

liet woord vilt moet door iedcren kter<br />

één letter door een an<strong>de</strong>re te vervangen,<br />

<strong>in</strong> zes maal veran<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het woord<br />

hoed.<br />

ONZE Fl LM PUZZLE - KAMRAADSEL<br />

Vul <strong>in</strong>:<br />

Horizontaal:<br />

1, naam van een {ilmster.<br />

Verticaal:<br />

1. te kort<br />

2. iet» waarop men leunt<br />

3. stralen schietend<br />

4. beschutt<strong>in</strong>g<br />

5. toeëigenen<br />

6. verslag . . .,<br />

7. het gevoel van on<strong>de</strong>rdanigheid.<br />

Te gebruiken letters:<br />

a, a, a, c, c, d, d, d,<br />

d. d, e, e, e, e, e, e,<br />

e, e, f, g, g, h, i, i, i, i,<br />

i, i, 1, 1, m, n, n, n,<br />

n, o, o, o, o, o, o, p,<br />

p, r, r, r, s, s, t, t, t,<br />

u, u, u, w.<br />

Wij stellen een hoofdprijs<br />

van ƒ 2.50 en tien<br />

lilmtoto's beschikbaar<br />

ora te ver<strong>de</strong><strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> oplossers.<br />

Antwoor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> te zen<strong>de</strong>n<br />

vóór 14 September<br />

aan Dr. Puzzelaar, Galgewater<br />

22, Lei<strong>de</strong>n. Op<br />

enveloppe of briefkaart<br />

a.u.b. dui<strong>de</strong>lijk vermel<strong>de</strong>n:<br />

Filmpuzzle 14 September.<br />

Deze puzzle kan tegelijk<br />

met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren <strong>in</strong>gezon<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n, doch<br />

Helst op een apart velletje<br />

papier.<br />

_______<br />

1 2 5 i4 5 6 7<br />

- 15 -<br />

De hoofdprijs van <strong>de</strong> filmpurzie<br />

wonnen door:<br />

mejuffrouw A. Brok, Waalwijk.<br />

De troostprijzen vielen ten <strong>de</strong>el aan:<br />

mevrouw Schuur, Arnhem;<br />

mejuffrouw A. <strong>de</strong> Sterke, Diemen;<br />

mejuffrouw J. Markus, Utrecht;<br />

mejuffrouw G. Brouwer, Austerlitz;<br />

mejuffrouw H. Kapteijn, Haarlem;<br />

<strong>de</strong>n heer J. G. Baksteen, Maassluis;<br />

<strong>de</strong>n heer J. M. v. Hoewijk, Rotterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer G. Heeren, Amsterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer J. Feeterse, Amsterdam;<br />

<strong>de</strong>n heer D. Koopmans, Sneek.<br />

ONZE PRIJZEN.<br />

Voor goe<strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gen op ie<strong>de</strong>re<br />

puzzle, rebus, probleem, enzoovoort,<br />

stellen wij een prijs van ƒ 2.50 benevens<br />

vier troostprijzen beschikbaar.<br />

In totaal dus <strong>de</strong>ze week<br />

5 prijzen van ƒ 2.50 elk en<br />

20 troostprijzen.<br />

DE OPLOSSINGEN<br />

op <strong>de</strong> <strong>in</strong> dit nummer voorkomen<strong>de</strong><br />

puzzles, enzoovoort, gelieve men<br />

vóór 14 Sept. <strong>in</strong> te zen<strong>de</strong>n aan Dr.<br />

Puzzelaar. Galgewater 22, Lei<strong>de</strong>n.<br />

Op enveloppe of briefkaart vermel<strong>de</strong><br />

men dui<strong>de</strong>lijk:<br />

Oploss<strong>in</strong>gen <strong>Zoek</strong> en V<strong>in</strong>d 14 Sept.


Frans Maasdonk <strong>in</strong> gesprek<br />

met zijn arbei<strong>de</strong>rs;<br />

hij kan zich maar<br />

met moeite aanpassen<br />

aan <strong>de</strong> gewijzig<strong>de</strong> sociale<br />

omstandighe<strong>de</strong>n.<br />

REGIE: EDMOND T, GREVILLE.<br />

Rolf van Meerle<br />

Cees L<br />

Annetje Maasdonk<br />

Lily Bouwmei<br />

Frans Maasdonk Matthieu v. Ey<<br />

Ellne Verfiulst<br />

Ank van <strong>de</strong>r h<br />

Zijne Exc. Van Meerle<br />

Eduard Verl<br />

Jan <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong><br />

Adolphe En<br />

Wim Maasdonk<br />

Paul Steenb<br />

Dick Maasdonk Cor v. d. Lug» Melsert f<br />

Lottie van Meerle Martha Pi<br />

Lily Burger<br />

Myra M<br />

Guus Maasdonk<br />

W. O<br />

Aan boord van H.M.'s Fregatschip met Stoomvermc<br />

„Sommelsdijk" keert <strong>de</strong> jonge oHicier van gezond<br />

Rolf van Meerle naar het va<strong>de</strong>rland terug. Drie li<br />

jaren is hij ,,<strong>in</strong> <strong>de</strong> Oost" geweest en hij verheugt zich<br />

het weerzien met familie en vrien<strong>de</strong>n. Immers: het is 6<br />

lember 1898, <strong>de</strong> kron<strong>in</strong>gsdag van <strong>de</strong> jonge kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> W<br />

m<strong>in</strong>a. Van Meerle zal naar zijn grootva<strong>de</strong>rs huis gaan,<br />

te dier gelegenheid een feestd<br />

wordt gegeven, waaraan hij niet<br />

ontbreken. Er is nog een trekple<br />

die sterker is dan al het an<strong>de</strong>re: I<br />

Verhulst. Dien avond verlooft Rolf<br />

Meerle zich, na een zeer geanim<br />

bal In <strong>de</strong> statige zalen van het c<br />

Amsterdamsche patriciërshuis, met<br />

meisje. Een merkwaardige dag!<br />

nieuwe leven beg<strong>in</strong>t op <strong>de</strong>n dren<br />

van een nieuwe regeer<strong>in</strong>g en<br />

vestigt zich als medicus <strong>in</strong> Amster<br />

Op echt Hollandsche wijze zijn<br />

bevriend met het jonge gez<strong>in</strong> Mi<br />

donk uit Brabant. Frans Maasdon<br />

een energieke, maar eenigsz<strong>in</strong>s<br />

servatieve fabrikant. Hij gelooft<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> sociale beweg<strong>in</strong>g, hij geloc<br />

<strong>de</strong>n vooruitgang <strong>de</strong>r techniek. ,<br />

keer en <strong>in</strong>ternationale han<strong>de</strong>l verv<br />

<strong>de</strong> grenzen. Oorlog is onmogelijk<br />

wor<strong>de</strong>n, kijk maar naar <strong>de</strong> Vre<br />

conferentie <strong>in</strong> Den Haag - we g-<br />

ontwapenen <strong>in</strong> Europa, er dreigt g<br />

gevaar meer!"<br />

Annetje Maasdonk, Frans' vro<br />

verwacht een baby. Rolf wordt<br />

het Brabantsche grensplaatsje ger<br />

pen en met oen won<strong>de</strong>rd<strong>in</strong>g, dat ai<br />

mobiel heet, spoe<strong>de</strong>n zij zich met (<br />

snelheid van soms wel 30 K.M.<br />

uur naar het Zui<strong>de</strong>n. De uitwiss;<br />

van gedachten tusschen <strong>de</strong> vrien<br />

brengt ons <strong>de</strong> groote problemen<br />

dien tijd on<strong>de</strong>r het oog: <strong>de</strong> arb:<br />

toestan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> sociale evolutie,<br />

zich baanbreekt, <strong>de</strong> Boeren-oorlog, het huwelijk<br />

van kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a met pr<strong>in</strong>s Hendrik,<br />

<strong>de</strong> groote stak<strong>in</strong>g van 1903...<br />

De tijd evolueert en <strong>de</strong> menschen met hem.<br />

Rolf van Meerle is een bekend chirurg gewor<strong>de</strong>n,<br />

professor zelfs, en zijn vriend Maasdonk<br />

breidt zijn fabrieken uit. Hij kan zich<br />

slechts met moeite aanpassen aan <strong>de</strong> gewijzig<strong>de</strong><br />

sociale omstandighe<strong>de</strong>n. De vreug<strong>de</strong>, die<br />

alom <strong>in</strong> <strong>de</strong>n lan<strong>de</strong> heerscht bij <strong>de</strong> geboorte<br />

van pr<strong>in</strong>ses Juliana - ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> huizen <strong>de</strong>r<br />

bei<strong>de</strong> families - sluit <strong>de</strong>ze eerste perio<strong>de</strong> af.<br />

Het is wel een bewogen tijd, die <strong>de</strong> families<br />

Maasdonk en Van Meerle meemaken. Het jaar<br />

1914 na<strong>de</strong>rt. Tronen wankelen en dynastieën<br />

vallen, maar <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland blijft één naam<br />

voortbestaan: „Oranje". Oorlogsgeruchten . . .<br />

oorlog rondom ons kle<strong>in</strong>e land, mobilisatie ter<br />

bescherm<strong>in</strong>g onzer neutraliteit. In Maasdonks<br />

fabrieken wor<strong>de</strong>n militairen gelegerd. Er komen<br />

Belgische vluchtel<strong>in</strong>gen. De film brengt<br />

ons beel<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> vier oorlogsjaren. . . broodkaarten<br />

en eenheidsworst, het Steuncomité, <strong>de</strong><br />

Watersnood van 1916... totdat <strong>in</strong> het jaar<br />

1918 <strong>de</strong> wereldkaart veran<strong>de</strong>rt.<br />

Langzaam herstelt zich het leven; zij, die<br />

eenmaal jong waren, zijn nu ook ou<strong>de</strong>r gewor<strong>de</strong>n,<br />

zij vormen <strong>de</strong> na-oorlogsche generatie<br />

te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> vorige door<br />

een wat oppervlakkiger, cynischen en m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

Ank van <strong>de</strong>r Moer als El<strong>in</strong>e en Cees Laseur<br />

als Rolf van Meerle.<br />

Frans en Annetje Maasdonk hebben het bericht ontvan«n<br />

dat hun zoon als slachtoffer van z.,n beroep<br />

is gevallen.<br />

i<strong>de</strong>alistischen levenskijk. Dick Maasdonk, die <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

mobilisatietijd <strong>de</strong>n legervliegdienst heeft leeren kennen<br />

en als vlieger naar Indië wil, trouwt met Lottie<br />

van Meerle, Rolfs dochter. De an<strong>de</strong>re zoon van<br />

Maasdonk, Wim, drie jaar jonger dan zijn broer, is<br />

zeer muzikaal en hij wil musicus wor<strong>de</strong>n, zeer tegen<br />

<strong>de</strong>n z<strong>in</strong> van zijn va<strong>de</strong>r, die hem liever <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

fabriek zag.<br />

Enkele jaren gaan voorbij. Dick en Lottie hebben<br />

een aardig k<strong>in</strong>d, Guus, en hun leven <strong>in</strong> Indië vliedt<br />

rustig voorbij. Wim heeft het e<strong>in</strong>ddiploma van het<br />

conservatorium gehaald en verkeert <strong>in</strong> artistieke<br />

milieux, waar hij Lily Burger, een mo<strong>de</strong>rn, zelfstandig<br />

meisje - later architecte - leert kennen. De<br />

toestan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> Indië komen na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> loupe -<br />

Dick voorspelt, dat Schiphol eens <strong>de</strong> voorstad van<br />

Batavia zal zijn. - In 1928 komt Dick naar Holland<br />

terug om een paar maan<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> K.L.M, te werken.<br />

Hij valt echter tij<strong>de</strong>ns een proefvlucht als slachtoffer<br />

van zijn beroep, juist als Wim, die zich tot een uitstekend<br />

concert-pianist heeft ontwikkeld met het<br />

Concertgebouw-Orkest optreedt. Lottie en Guusje<br />

blijven <strong>in</strong> Indië, Wim wordt beroemd en reist <strong>de</strong><br />

heele wereld af. „ • u<br />

Dan komen <strong>de</strong> moeilijke jaren. De economische<br />

M .l=.V,t»r <strong>de</strong> beurskrach brengt <strong>de</strong> Maasdonk-fabrieken aan <strong>de</strong>n rand van een<br />

^relerttt^Ts <strong>de</strong>'^rÏiriuwt, <strong>de</strong>monstreert zich ook <strong>in</strong> Brabant <strong>de</strong> betere ver-<br />

houd<strong>in</strong>g tusschen werkgever en werknemer. Groote verbeter<strong>in</strong>gen<br />

op sociaal gebied, won<strong>in</strong>gbouw, loonen, on<strong>de</strong>rwijs<br />

hygiëne gaan niet onopgemerkt voorbij. Het verschei<strong>de</strong>n'<br />

van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Emma en Pr<strong>in</strong>s Hendrik, <strong>de</strong> drooglegg<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> Zui<strong>de</strong>rzee, nieuwe verkeerswegen, groote sluizen<br />

en bruggen en an<strong>de</strong>re wetenschappelijke prestaties vragen<br />

onze aandacht. Er blijkt, dat b<strong>in</strong>nen één menschenleven<br />

ontzaglijk veel is veran<strong>de</strong>rd.<br />

Guus <strong>de</strong> jongeman <strong>in</strong> Indië, krijgt een ongeluk en prof.<br />

van Meerle spoedt er zich per vliegmach<strong>in</strong>e heen om zijn<br />

kle<strong>in</strong>zoon te opereeren. Als <strong>de</strong> professor <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland terugkomt<br />

is juist pr<strong>in</strong>ses Beatrix geboren, symbool van hoop<br />

op <strong>de</strong> toekomst. De rolprent e<strong>in</strong>digt met een d<strong>in</strong>er b,j <strong>de</strong><br />

Van Meerles, veertig jaren na het d<strong>in</strong>er <strong>in</strong> <strong>de</strong>n aanvang van<br />

<strong>de</strong> film gevolgd door een symbolische slot-apotheose,<br />

waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> groote rol, die <strong>de</strong> jeugd <strong>in</strong> <strong>de</strong> naaste toekomst<br />

te vervullen krijgt, het hoofdmotief vormt.<br />

■4<br />

17 -


-<br />

EN LAPPENDORP<br />

&i<br />

/£*&-,<br />

(W W i<br />

: *jßeat v'.-C-<br />

■••JL^ ■f fi^i<br />

-il ^1 ► r * Ä' *'. -<br />

TM , »'■ t<br />

i' T" ' ■ i •<br />

•i'/: '•<br />

.»-:■/.'<br />

r'' - • > : ■<br />

'■Ivl^*<br />

»* « ■<br />

V»'<br />

/V r<br />

..*■■* r<br />

^- r'<br />

-*vn^<br />

I «*<br />

H^<br />

ten tent. De bo<strong>de</strong>m is be<strong>de</strong>kt met<br />

*— berkentw%jes. In het mid<strong>de</strong>n, op 'n<br />

steenen plaat, smeult vuur. Het gat, dat<br />

op <strong>de</strong>n hemel uitkijkt, is tegelijk venster<br />

en schoorsteen. Wij hebben plaats<br />

grenomen op dierenhui<strong>de</strong>n en hou<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> hand kle<strong>in</strong>e houten bekers, waar<strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> koffie dampt. De Lappen zelf hebben ><br />

ook een kroes met koffie <strong>in</strong> <strong>de</strong> hand,<br />

doch <strong>in</strong> het dampend sopje lipgen brokken<br />

gerookt vleesch. Dat blijkt een lekkernij<br />

te zijn, want <strong>de</strong> Lappen werken<br />

<strong>de</strong> happen lachend naar b<strong>in</strong>nen.<br />

Deze Lappen zijn vermoe<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> lui<br />

van het vasteland, die het noor<strong>de</strong>lijkst<br />

van alle menschen wonen. Om hen heen<br />

heerscht drie maan<strong>de</strong>n lang- <strong>de</strong> nacht.<br />

Bergen teekenen zich' af <strong>in</strong> het duister.<br />

Op <strong>de</strong>n bo<strong>de</strong>m groeit een spichtig en<br />

spaarzaam gewas, het rendierenkruid.<br />

De geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong>ze nomadische<br />

volksstammen kon tot nu toe niet met<br />

zekerheid wor<strong>de</strong>n opgeteekend. Alhoewel<br />

hun gelaat aan het Mongoolsche<br />

type her<strong>in</strong>nert, zijn ze toch van een<br />

an<strong>de</strong>r ras, hun taal is verwant met het<br />

F<strong>in</strong>sch. Een eigen schrift hebben <strong>de</strong><br />

Lappen niet. In <strong>de</strong>n aanvang van <strong>de</strong><br />

achttien<strong>de</strong> eeuw werd <strong>de</strong> Bijbel <strong>in</strong> hun<br />

spraak vertaald door een missionaris<br />

Enkele Lappen leven als visschers, an<strong>de</strong>ren<br />

als kle<strong>in</strong>e keuterboeren. Zoowel <strong>de</strong><br />

visschers als <strong>de</strong> landbouwers voeren een<br />

treurig bestaan, terwijl <strong>de</strong> zwervers on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> Lappen door <strong>de</strong> fortu<strong>in</strong> begunstigd<br />

zijn. Met hun aanzienlijke rendierenkud<strong>de</strong>n trekken <strong>de</strong><br />

zwerven<strong>de</strong> Lappen van <strong>de</strong> eene wei<strong>de</strong>plek naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re.<br />

Die kle<strong>in</strong>e noma<strong>de</strong>n met hun wiegen<strong>de</strong>n gang en hun spitse k<strong>in</strong><br />

roepen ons <strong>de</strong> dwergen voor <strong>de</strong>n geest, «ooals wij ze <strong>in</strong> onze<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverbeeld<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> sprookjes hebben zien leven. Deze<br />

<strong>in</strong>druk wordt door hun bonte kleed<strong>in</strong>g nog<br />

versterkt. Rood, blauw en geel zijn <strong>de</strong> geliefkoos<strong>de</strong><br />

kleuren van <strong>de</strong> Lappen. Mannen en<br />

vrouwen dragen <strong>de</strong>relf<strong>de</strong> plunje.<br />

Een rendierenkud<strong>de</strong> bijeenhou<strong>de</strong>n is geen<br />

makkelijk werk. Bovendien wor<strong>de</strong>n ze telkens<br />

-<br />

weer bedreigd door <strong>de</strong> vraatzucht van wolven<br />

en beren. De Lappen zijn zwijgzaam en <strong>in</strong><br />

zichzelve gekeerd. Ze zijn allesbehalve me<strong>de</strong><strong>de</strong>elzaam,<br />

doch gastvrij, hulpvaardig.<br />

Ie<strong>de</strong>r jaar wordt het vierpootige bezit van<br />

<strong>de</strong> Lappen geïnventariseerd. Het juiste aantal<br />

dieren dat hij heeft kent <strong>de</strong> Lap niet, zoo talrijk<br />

als <strong>de</strong> kud<strong>de</strong>n zijn- Hij voedt zich <strong>in</strong><br />

hoofdzaak met rendierenvleesch, dat hij on<strong>de</strong>r<br />

het eten met een kort scherp mes bewerkt.<br />

Een bijzon<strong>de</strong>re lekkernij zijn koeken, gebakken<br />

uit rendierenbloed.<br />

L»<br />

■<br />

i<br />

,. ■V i L v<br />

^B l. '^ 4<br />

■<br />

^ET' 3


— 20<br />

e e ri<br />

COMPL€€T<br />

V B R H A A L<br />

?l߀LOTBßOWfel<br />

VRIJ HAAR HET AMERIKAANKH &£)<br />

ibclot Brown wachtte geduldig tot Mr.<br />

Leslie W. Surdcz het woord tot hem<br />

zou richten. Intusschen sloeg hij <strong>de</strong>zen<br />

reus uit <strong>de</strong> New Yorksche f<strong>in</strong>ancieele wereld<br />

aandachtig ga<strong>de</strong>, terwyl hy aan <strong>de</strong>n<br />

an<strong>de</strong>ren kant van <strong>de</strong> zware, antieke tafel<br />

tegenover hem zat. Het viel hem daarby op,<br />

dat Mr. Sur<strong>de</strong>z lang niet zoo rustig was, als<br />

hij het wil<strong>de</strong> laten voorkomen. Maar dit verklaar<strong>de</strong><br />

natuurlijk nog niet het feit, dat hy<br />

een <strong>de</strong>tective had laten komen. Als million»<br />

nairs le<strong>de</strong>ren keer, dat zij re<strong>de</strong>n hebben zich<br />

wat onrustig te voelen,een <strong>de</strong>tective bij zich<br />

moesten ontbie<strong>de</strong>n. .. .<br />

„Mijn dochter gaat <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> week trouwen,"<br />

begon Mr. Sur<strong>de</strong>z vrij abrupt, zoodat<br />

Mr. Brown uit zijn <strong>in</strong>nerlijke beschouw<strong>in</strong>gen<br />

bijna opschrikte en snel, als mechanisch,<br />

knikte. „Haar aanstaan<strong>de</strong> man is een Europeaan,"<br />

vervolg<strong>de</strong> Mr. Sur<strong>de</strong>z, „maar hij heeft<br />

zoo lang hier gewoond, dat ie<strong>de</strong>reen hem<br />

voor een Amerikaan houdt. Hy schijnt <strong>in</strong> zeer<br />

goe<strong>de</strong>n doen te zijn, hij heeft talrijke uitsteken<strong>de</strong><br />

connecties, en.... Enf<strong>in</strong>, ik zou werkelijk<br />

niet weten, wat ik eigenlijk tegen hem<br />

kon hebben, maar toch Nèèn! Om u eerlijk<br />

<strong>de</strong> waarheid te zeggen, Mr. Brown, zie<br />

ik niet graag, dat mijn dochter met hem<br />

trouwt." Kn alsof hy blij was, dat het hooge<br />

woord er uit was, voeg<strong>de</strong> hij er als uit één<br />

a<strong>de</strong>m aan toe: „Ik zou daarom graag willen,<br />

dat u op discrete, maar toch grondige wijze,<br />

een on<strong>de</strong>rzoek naar hem <strong>in</strong>stel<strong>de</strong>."<br />

Sibelot Brown wachtte even of <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r<br />

misschien nog iets meer te zeggen had, en<br />

toen dit niet het geval bleek, antwoord<strong>de</strong><br />

hij rustig: „Om u eerlijk <strong>de</strong> waarheid te zeggen,<br />

Mr. Sur<strong>de</strong>z, <strong>in</strong>teresseert een <strong>de</strong>rgelijk<br />

geval my niet."<br />

De millionnair fronste zijn voorhoofd. „Ik<br />

geloof eer<strong>de</strong>r, dat je niet weet hoe je een<br />

<strong>de</strong>rgelijk gevaJ moei aanpakken," viel hij<br />

toen kwaad uit. „Dat heb ik daarnet ook al<br />

gezegd tegen <strong>de</strong>n man, die voor jou <strong>in</strong> dien<br />

stoel zat."<br />

Sibelot Brown glimlachte even. „Ik geloof,<br />

dat u zich vergist," antwoord<strong>de</strong> hij, „want er<br />

heeft geen man, maar een vrouw voor mij <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>zen stoel gezeten."<br />

Mr. Sur<strong>de</strong>z keek verrast op en wierp een<br />

doordr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong>n blik naar zijn bezoeker.<br />

„Waarom zeg je dat?"<br />

„Veron<strong>de</strong>rstel," g<strong>in</strong>g Brown ver<strong>de</strong>r, „dat<br />

ik bovendien nog zou zeggen, dat <strong>de</strong> bezoekster<br />

een tamelijk kle<strong>in</strong>e vrouw was, dat zij<br />

rijk is, een goe<strong>de</strong>n smaak heeft, dat zij zeer<br />

opgewon<strong>de</strong>n was en dat zij nogal haastig is<br />

vertrokken?"<br />

„Lieve hemel, man!" riep Sur<strong>de</strong>z uit, nog<br />

meer verbaasd. „Hoe weet je dat allemaal"<br />

Ze is door mijn privé-<strong>de</strong>ur b<strong>in</strong>nengekomen en<br />

vertrokken, en je kunt haar onmogelijk hebben<br />

gezien."<br />

Brown glimlachte an<strong>de</strong>rmaal. „Dit," zei hij<br />

toen, een handschoen op <strong>de</strong> tafel werpend,<br />

„lag er <strong>in</strong> <strong>de</strong>n stoel, dien u mij aanboodt. Kort<br />

gele<strong>de</strong>n heeft iemand hem nog <strong>in</strong> <strong>de</strong> hand<br />

gehad, want hij was daarnet nog warm. Het<br />

is een kle<strong>in</strong>e maat, en hij is vart zeer fijn<br />

leer. l ziet, dat <strong>de</strong> handschoen geheel verfrommeld<br />

is, alsof <strong>de</strong> eigenaresse er van zeer<br />

opgewon<strong>de</strong>n was. Bovendien rook ik, toen<br />

ik hier b<strong>in</strong>nenkwam een zwakken geur van<br />

parfum - en op mijn woord, het was gcèn<br />

jrd<strong>in</strong>air parfum. Mr. Sur<strong>de</strong>z!"<br />

„Mr. Brown," zei <strong>de</strong> miilionnair, en hij keek<br />

heelemaal niet meer verbaasd, „eerst dacht ik<br />

werkelijk, dat je een buitengewoon handig<br />

staaltje van speurz<strong>in</strong> had gegeven, maar het<br />

blijkt heel eenvoudig te zijn...."<br />

„O, zéér eenvoudig," stem<strong>de</strong> Brown toe.<br />

„Ik heb ook trouwens niet gezegd, dat het<br />

iets buitengewoons was!"<br />

„Het was myn vrouw, die hier was," verklaar<strong>de</strong><br />

Mr. Sur<strong>de</strong>z. „We had<strong>de</strong>n het over u.<br />

Zy ziet graag, dat mijn dochter met dien jongeman<br />

trouwt, en ze is er hevig op tegen dat<br />

ik u <strong>in</strong> <strong>de</strong>n arm neem om een on<strong>de</strong>rzoek <strong>in</strong><br />

te stellen."<br />

„Wat heeft u eigenlijk tegen uw schoonzoon.<br />

Mr. Sur<strong>de</strong>z?" vroeg Brown.<br />

„Hy speelt te goed poker naar myn z<strong>in</strong>!"<br />

antwoord<strong>de</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r.<br />

„Ah," zei Brown, en er kwam een glimp<br />

van belangstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zyn oogen. „Dat is <strong>in</strong>teressant,<br />

zéér <strong>in</strong>teressant. De manier waarop<br />

iemand poker speelt, staat <strong>in</strong> zeer nauw verband<br />

met zijn karakter."<br />

„Speelt u vaak poker??" vroeg Mr. Sur<strong>de</strong>z.<br />

„Neen; ik doe het zeer zel<strong>de</strong>n, en dan nog<br />

nooit om geld."<br />

De miilionnair trok ietwat verbouwereerd<br />

zyn wenkbrauwen op. „Nooit om geld. Mr.<br />

Brown?" vroeg hy. „Hoe kan een man van<br />

uw reputatie zóó bekrompen zijn?"<br />

„Het is geen kwestie van bekrompenheid,<br />

geloof ik," antwoord<strong>de</strong> Sibelot Brown. „De<br />

kwestie is eer<strong>de</strong>r, dat ik het te goed speel.<br />

Ik zie te gemakkelijk aan iemands gezicht<br />

wat er <strong>in</strong> hem omgaat, en ik heb een onfeilbaar<br />

geheugen. Het zou niet erg eerlijk tegenover<br />

myn opponent zyn, als ik om geld<br />

speel<strong>de</strong>."<br />

„U bent absurd gewetensvol of of. ..."<br />

begon Mr. Sur<strong>de</strong>z, om dan opeens te zwygen.<br />

„Of ik schep óp?" vroeg Bruwn.<br />

„Ja," erken<strong>de</strong> Mr. Sur<strong>de</strong>z. „ü haalt <strong>de</strong><br />

woor<strong>de</strong>n uit myn mond."<br />

„Ik.... ik las ze op uw gezicht. Mr. Sur<strong>de</strong>z."<br />

„Verdraaid...." zei <strong>de</strong> miilionnair, wat geprikkeld.<br />

„Dat woordt zoudt u waarschijnlijk vaker<br />

zeggen als ik poker met u speel<strong>de</strong>," beweer<strong>de</strong><br />

Sibelot Brown lachend.<br />

Mr. Sur<strong>de</strong>z beet het puntje van een sigaar<br />

en staar<strong>de</strong> eenige oogenblikken na<strong>de</strong>nkend<br />

voor zich uit. Hij had een hekel aan pochers,<br />

maar <strong>de</strong> grijs-blauwe oogen van zyn bezoeker<br />

had<strong>de</strong>n iels. dat ie<strong>de</strong>re gedachte daaraan verdreef.<br />

Hij stak zijn sigaar aan en nam een<br />

besluit.<br />

„Mr. Brown," zei hij, „ik zal u een voorstel<br />

doen. (ia dit week-end met mij mee naar<br />

mijn villa <strong>in</strong> Florida. Ik vlieg er heen, en<br />

hel zal mij een genoegen zijn als u me wilt<br />

vergezellen. U kunt een behoorlijk spel poker<br />

spelen, en tegelijkertijd mijn aanstaan<strong>de</strong>n<br />

schoonzoon leeren kennen. Uw honorarium<br />

zal bestaan <strong>in</strong> een cheque voor het bedrag<br />

dat u verliest met pokeren, óf een cheque van<br />

het dubbele bedrag van hetgeen u hebt gewonnen!"<br />

Brown schud<strong>de</strong> het hoofd. „Ik zal mijn<br />

eigen verlies beialen," zei hij.<br />

„Accoord," riep <strong>de</strong> miilionnair enthousrast<br />

uit. „Dat is een sportief voorstel."<br />

„Of verregaan<strong>de</strong> bluf!" voeg<strong>de</strong> Sibelot<br />

Brown er aan toe.<br />

Mr. Sur<strong>de</strong>z lachte smakelijk. „Hoe dan ook,<br />

Mr., Brown," zei hij, „ik verheug mij reeds<br />

op ons samenzijn <strong>in</strong> mijn villa. En — op<br />

uw kennismak<strong>in</strong>g met <strong>de</strong>n verloof<strong>de</strong> van<br />

myn dochter!"<br />

Maar het bezoek van Mr. Sibelot Brown<br />

aan <strong>de</strong> villa van Mr. Leslie \V. Sur<strong>de</strong>z <strong>in</strong><br />

Florida viel niet zóó uit als verwacht was.<br />

Een tegenslag by het starten van het vliegtuig<br />

van <strong>de</strong>n miilionnair veroorzaakte een<br />

oponthoud van verschei<strong>de</strong>ne uren, en zoodoen<strong>de</strong><br />

was het reeds laat toen zy <strong>de</strong>s avonds<br />

arriveer<strong>de</strong>n. Het was zelfs zóó laat, dat er<br />

niets an<strong>de</strong>rs meer viel te doen dan zoo gauw<br />

mogelyk naar bed te gaan. Zoodoen<strong>de</strong> kwam<br />

het, dat Sibelot Brown niet eer dan <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n<br />

ochiend iemand van <strong>de</strong> familie<br />

Sur<strong>de</strong>z ontmoette, en<strong>de</strong>n jongeman, die het<br />

eigenlijke doel van zyn komst vorm<strong>de</strong>, zag .<br />

hy maar héél kort.<br />

Het was een zeer groote villa, byna een<br />

paleis. Brown gebruikte zyn ontbyt op bed<br />

en stond pas zeer laat op. Maar zelfs toen<br />

nog ommoetie hy niets an<strong>de</strong>rs dan nedien<strong>de</strong>n<br />

toen hy <strong>de</strong> trappen afkwam. Een biljartzaal,<br />

waarvan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur openstond, <strong>de</strong>ed hem<br />

besfuiten naar b<strong>in</strong>nen te gaan en zich wat<br />

te vermaken door <strong>in</strong> zyn eentje <strong>de</strong> ballen<br />

over het groene laken te laten rollen.<br />

„Hallo," klonk er opeens een stem achter<br />

hem. „Hoe heb je vannacht geslapen?"<br />

Zon<strong>de</strong>r dat Sibelot Brown het had gemerkt,<br />

was er een meisje <strong>de</strong> biljartzaal b<strong>in</strong>nengekomen.<br />

Ze droeg een sportcostuum van<br />

gryze wollen stof en trok haar kle<strong>in</strong>e,<br />

coquette hoedje met één enkelen zwaai van<br />

haar korte, blon<strong>de</strong> haren.<br />

„üpe<strong>de</strong>n<strong>in</strong>orgen," zei Brown, en hij<br />

wachtte even alvorens een nieuwen stoot te<br />

doen. „Bent u Miss Sur<strong>de</strong>z?"<br />

„Ja, maar doe alsjeblieft niet zoo formeel!"<br />

vroeg zij. „Noem me Pearl. We zyn hier<br />

niet zoo ou<strong>de</strong>rwetsch."<br />

Ze liep naar het raam en staar<strong>de</strong> naar buiten,<br />

haar rug naar Brown gekeerd.<br />

Deze krytte omzichtig zijn queue <strong>in</strong> en<br />

<strong>de</strong>ed een stoot alvorens hij antwoord<strong>de</strong>.<br />

„Ik. ... ik dacht juist, dat je niet zoo heel<br />

erg mo<strong>de</strong>rn was, Pearl," zei hij.<br />

Ze draai<strong>de</strong> zich met een ruk om, en staar<strong>de</strong><br />

hem verbaasd aan.<br />

„En waarom dacht je dat?"<br />

„Je haar," antwoord<strong>de</strong> Brown. „Je draagt<br />

het nog steeds kort geknipt. Dat is toch<br />

eigenlijk niet mo<strong>de</strong>rn, is het wel?"<br />

„Je opmerk<strong>in</strong>gsgave is beter dan ik dacht,"<br />

nep het meisje naar hem toekomend en hem<br />

met wat meer belangstell<strong>in</strong>g opnemend.<br />

„Er is nog iets an<strong>de</strong>rs, waar ik graag met<br />

Je over zou willen spreken," zei Brown.<br />

„O ja?" vroeg zij. „Ik heb zoo'n i<strong>de</strong>e, dat<br />

ik <strong>in</strong> een of an<strong>de</strong>ren val wordt gelokt, maar<br />

ik zal byten. — Wat is het?"<br />

„Och, niets bijzon<strong>de</strong>rs — myn naam!" zei<br />

Brown.<br />

„O, dat is gemakkelijk," antwoord<strong>de</strong> Pearl<br />

lachend. „Je naam moét eenvoudig Brown<br />

zijn. Ik zou beslist geen an<strong>de</strong>ren naam voor<br />

je kunnen verz<strong>in</strong>nen. Maar Sibelot is afschuwelijk.<br />

Geen won<strong>de</strong>r dat je nooit getrouwd<br />

bent."<br />

Brown gryns<strong>de</strong> voordat hy weer eenige<br />

stoeten op het biljart <strong>de</strong>ed. Het meisje sloeg<br />

hem zwijgend ga<strong>de</strong>, maar hy scheen absoluut<br />

II.<br />

geen z<strong>in</strong> te hebben het gesprek voort te<br />

zetten.<br />

„Brown!" riep zij plotsel<strong>in</strong>g. „Kom eens<br />

hier. Ik wil ernstig zijn."<br />

„Ik durf byna niets te zeggen," zei Brown,<br />

maar hij zette zijn queue op zijn gemak <strong>in</strong><br />

het rek en g<strong>in</strong>g naar haar toe met <strong>de</strong>n grijns<br />

nog op zijn gezicht.<br />

„Luister eens. Brown," zei ze, met een<br />

uitdrukk<strong>in</strong>g van spotten<strong>de</strong>n ernst <strong>in</strong> haar<br />

oogen. „Moe<strong>de</strong>r heeft me verteld, dat va<strong>de</strong>r<br />

je hier heeft laten komen om een. ... eh<br />

on<strong>de</strong>rzoek <strong>in</strong> te stellen naar mijn verloof<strong>de</strong>,<br />

John Vandyke."<br />

„Dat is zoo," antwoord<strong>de</strong> Brown ernstig,<br />

„en het zou me werkelijk spijten, als je er<br />

boos om was."<br />

„Ik v<strong>in</strong>d het alleen maar grappig," zei ze<br />

lachend. „Je zult namelijk tot <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g<br />

komen, dat John veel te handig is om door<br />

jou overtroefd te wor<strong>de</strong>n!"<br />

Bij het raam stond een kaarttafeltje, waarop<br />

een spel kaarten lag <strong>in</strong> <strong>de</strong> nog ongeopen<strong>de</strong>,<br />

orig<strong>in</strong>eele verpakk<strong>in</strong>g. Hij <strong>de</strong>ed alsof hy<br />

haar niet durf<strong>de</strong> aankijken, omdat hij een<br />

zoogenaamd moeilijk probleem moest aansnij<strong>de</strong>n.<br />

„Houd je erg veel van John?" vroeg hy na<br />

een kort stilzwijgen.<br />

„Van hem hou<strong>de</strong>n?" vroeg Pearl, met overdreven<br />

verbaz<strong>in</strong>g, en toen begon ze opeens<br />

te lachen. „Van iemand hou<strong>de</strong>n is ou<strong>de</strong>rwetsch!<br />

De lief<strong>de</strong> is reeds een jaar of tw<strong>in</strong>tig<br />

gele<strong>de</strong>n met pensioen gegaan, hebben ze mij<br />

verteld."<br />

„In dat geval," zei Brown, „zal mijn taak<br />

veel gemakkelijker zyn, onverschillig hoe<br />

het resultaat zal wezen. — Wat voor soort<br />

man is die John Vandyke?"<br />

„O, zeer amusant!" antwoord<strong>de</strong> ze, met<br />

een nieuwsgierigen blik naar <strong>de</strong>n flegmatieken.man<br />

naast zich. „Hij is zeer handig<br />

met zijn hoofd dan, wel te verstaan."<br />

„Met zijn hoofd?" vroeg Brown.<br />

„Ja," antwoord<strong>de</strong> ze. „Hij is namelijk kreupel,<br />

weet je. Hij loopt alleen op <strong>de</strong> punt van<br />

zijn' rechtervoet. Hij is een keer van jijn<br />

paard gevallen, terwijl hij polo speel<strong>de</strong>."<br />

„Europeaan, hè?" merkte Brown op.<br />

„Ja," zei ze. „Hij heeft een titel,<br />

maar hij noemt zich eenvoudig<br />

„mister" <strong>in</strong> Amerika."<br />

Brown kreeg zijn sigarettenkoker<br />

en stak zon<strong>de</strong>r haar<br />

permissie te vragen<br />

sigaret op. Ostentatief<br />

presenteer<strong>de</strong> hij er<br />

haar echter geen.<br />

Wat zul je<br />

een<br />

doen, als ik tot <strong>de</strong> conclusie kom, dat er<br />

iets niet <strong>in</strong> or<strong>de</strong> met hem is?" vroeg Brown,<br />

terwijl hij zyn sigaret onverschillig <strong>in</strong> zyn<br />

mond liet bengelen.<br />

„Weet ik niet," antwoord<strong>de</strong> ze, haar<br />

schou<strong>de</strong>rs ophalend. „Misschien trouwen —<br />

met jou!" zei ze toen spottend.<br />

„Eh weet je mijn eh beroep?"<br />

vroeg Brown.<br />

„Natuurlijk," antwoord<strong>de</strong> ze. „Je bent een<br />

soort van super <strong>de</strong>tective uit New York —<br />

een gentleman speurhond. Maar dat geeft<br />

niet. Je zou je verle<strong>de</strong>n kunnen vergeten. Ik<br />

zou zelfs mijn haar voor je laten groeien,<br />

als je er op staat."<br />

Brown <strong>de</strong>ed alsof hij over haar woor<strong>de</strong>n<br />

nadacht, en zei toen lachend: „Ik zou er<br />

eens over moeten spreken met John."<br />

Ze schoot ook <strong>in</strong> een lach. „O, die zou<br />

<strong>direct</strong> al mijn slechte hoedanighe<strong>de</strong>n gaan<br />

opsommen — alleen om mij voor jou te<br />

sparen!" beweer<strong>de</strong> ze. En toen, opeens: „Ik<br />

ben dóó<strong>de</strong>rnstig. Waarom lach je zoo?"<br />

„Ik dacht juist," zei Brown, „dat ik hèm<br />

maar niet moest sparen, en dus maar niets<br />

van je huwelijksaanzoek tegen hem moest<br />

zeggen."<br />

Pearl kwam schielijk overe<strong>in</strong>d. „Je bent<br />

niet erg galant," zei ze, wat bits, „maar ik<br />

heb mijn verdien<strong>de</strong> loon, geloof ik. — Tusschen<br />

twee haakjes, va<strong>de</strong>r heeft aan moe<strong>de</strong>r<br />

verteld, dat je gedachten kon lezen. Lees<br />

mijn gedachten eens."<br />

Brown glimlachte. „Dat is heel gemakkelijk,"<br />

zei hy. „Je verwacht, dateer ie<strong>de</strong>re<br />

m<strong>in</strong>uut iemand hier kan komen."<br />

„Hoe weet je dat?" vroeg zij, lichtelijk<br />

verbaasd.<br />

„Omdat je telkens luisterend naar <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

keek," verklaar<strong>de</strong> hy.<br />

„Maar dat is geen gedachtenlezen," antwoord<strong>de</strong><br />

zij.<br />

„Goecf, dan zal ik wat ver<strong>de</strong>r gaan,'' vervolg<strong>de</strong><br />

Brown, haar glimlachend aankijkend.<br />

„Je zou natuurlijk een man of een vrouw<br />

kunnen verwachten, maar je verwacht<br />

een man. Het zou je va<strong>de</strong>r of je verloof<strong>de</strong><br />

kunnen zijn, maar het is je verloof<strong>de</strong>. Heb<br />

ik geluk?"<br />

„Ja," erken<strong>de</strong> zij, „het is heel aardig. Maar<br />

het kan een gelukkige gooi zijn."<br />

Brown begaf zich naar het biljart en rol<strong>de</strong><br />

een <strong>de</strong>r ballen uit <strong>de</strong> hand over het groene<br />

laken, terwijl hij met zijn rug naar haar<br />

toe stond.<br />

„Ik zal iets moeilijkers voor je doen," zei<br />

hij.' „Kies een kaart uit het pak daar op het<br />

tafeltje, en dan zal ik uit je gedachten lezen,<br />

welke kaart je hebt getrokken."<br />

Terwijl hy met zijn rug naar haar toe<br />

stond gekeerd, scheur<strong>de</strong> zij het papier van<br />

het spel kaarten en koos er een uit. Na een<br />

oogenblik te hebben nagedacht, borg zij <strong>de</strong><br />

kaart <strong>in</strong> haar handtaschje.<br />

„Klaar," riep ze toen.<br />

Brown keer<strong>de</strong> zich om en g<strong>in</strong>g naar haar<br />

toe. Hij zette zich naast haar op <strong>de</strong> bank<br />

die voor het raam stond, en probeer<strong>de</strong> haar<br />

gedachten te lezen door <strong>in</strong> haar oogen te<br />

kyken. Ondanks haar buitengewoon zelfver-<br />

EDEREEN KLAAR?<br />

A OMSLAAN!"


Wekenlang bedlegerig met Ischias<br />

Toen hij 76 was overwon Kruschen<br />

zijn pijnen.<br />

Op 86-jarigen leeftijd geniet <strong>de</strong>ze man nog<br />

een uitsteken<strong>de</strong> gezondheid en toch was hij<br />

10 jaar gele<strong>de</strong>n wekenlang bedlegerig door<br />

een aanval van ischias. Lees hoe hy „fit"<br />

blyft, ondanks zijn hoogen leeftijd: „Tien<br />

jaar gele<strong>de</strong>n was ik een maand bedlegerig<br />

door een hevigen aanval van ischias. Ik kon<br />

onmogelijk slapen en leed hevige pijn. Ik<br />

probeer<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len maar vond<br />

geen baat. E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk besloot ik, Kruschen ook<br />

eens te probeeren en langzamerhand raakte<br />

ik myn pyn kwyt. Vorige maand ben ik 86<br />

gewor<strong>de</strong>n — gezond als een visch en ik zeg<br />

altyd, dat het allemaal door Kruschen komt".<br />

C. T. L.<br />

Of U jong of oud bent, het is nooit te vroeg<br />

of te^ laat om met „<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e dagelijksche<br />

dosis te beg<strong>in</strong>nen. Alleen maar een kle<strong>in</strong><br />

beetje <strong>in</strong> Uw eersten kop thee 's morgens —<br />

dat is <strong>de</strong> Kruschen-wet voor volmaakte gezondheid.<br />

Want Kruschen lost het ur<strong>in</strong>ezuur<br />

— <strong>de</strong> oorzaak van die pijnen — op en helpt<br />

het lichaam, dit langs <strong>de</strong>n natuurlijken weg<br />

te verwij<strong>de</strong>ren. Kruschen Salts is uitsluitend<br />

verkrygbaar by alle apothekers en erken<strong>de</strong><br />

drogisten.<br />

trouwen had zy tóch eenige moeite om haar<br />

oogen niet voor <strong>de</strong> zijne neer te slaan.<br />

^Ik zal nu beg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> je gedachten te<br />

lezen welke kaart je hebt genomen," zei<br />

Brown.<br />

„Ik wil wel wed<strong>de</strong>n, dat je dat niet kan."<br />

„De kaart," vervolg<strong>de</strong> Brown, terwijl hy<br />

haar voortdurend bleef aankijken, „kan natuurfijk<br />

zwart of rood zyn, maar het is een<br />

róó<strong>de</strong>. Het is een ruiten of een harten, en<br />

het is een ruiten. Het is een prentje, of gèèn<br />

prentje, maar het is een prentje. Daarom<br />

moet het of een boer, een vrouw, een heer<br />

of een aas zyn. Maar <strong>de</strong> kaart is ruitenvrouw,<br />

mijn beste Pearl!"<br />

„Ik kan het nauwelijks gelooven," riep<br />

Pearl, <strong>de</strong> kaart uit haar taschje halend en<br />

ze naast <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kaarten op het tafeltje<br />

gooiend. „Je hebt gelyk. Brown. En nu zal<br />

ik je, na dit experiment, Sibelot noemen.<br />

Het was werkelijk verbaz<strong>in</strong>gwekkend."<br />

Plotsel<strong>in</strong>g draai<strong>de</strong> ze zich om en staar<strong>de</strong><br />

naar <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur. Er klonk het geluid van voetstappen,<br />

begeleid door het tikken van een<br />

stok op <strong>de</strong>n grond.<br />

„Daar komt John," zei ze. „Ik zal hem<br />

zeggen dat hy iets moet doen wat m<strong>in</strong>stens<br />

zoo goed is als jouw truc."<br />

De jongeman, die <strong>de</strong> kamer b<strong>in</strong>nentrad,<br />

was groot en krachtig gebouwd. Hy bleef een<br />

oogenblik <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>uropen<strong>in</strong>g staan, en keek<br />

met een air van zelfverzekerdheid om zich<br />

heen.<br />

„Is er iemand thuis?" vroeg hy. „O, ben<br />

je daar, by het raam? Wie is die nieuwe<br />

vriend van je, Pearl?"<br />

„Een beroemdheid uit New York," antwoord<strong>de</strong><br />

hef meisje. „Kom hier, dan kun je<br />

kennis met hem maken. Hy heet Brown."<br />

„O, is hy <strong>in</strong>cognito?" vroeg John Vandyke,<br />

na<strong>de</strong>r tre<strong>de</strong>nd, terwyl hy op zyn stok<br />

leun<strong>de</strong>. „Enf<strong>in</strong>, ik zal hem ook wel Brown<br />

noemen, als hy zyn werkelyken naam niet<br />

wil weten."<br />

John Vandyke liep werkelijk zeer moeilyk.<br />

Alleen het voorste <strong>de</strong>el van zyn rechtervoet<br />

raakte <strong>de</strong>n grond en zyn gewicht drukte op<br />

zijn stok.<br />

..Pearl heeft me zoo juist gevraagd of ik<br />

met haar wil trouwen, John," zei Brown<br />

lachend, toen <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r by <strong>de</strong> bank voor het<br />

raam gekomen was.<br />

„In or<strong>de</strong>, hoor kerel," zei John. „Ze vraagt<br />

ie<strong>de</strong>reen, maar ik ben <strong>de</strong> eenige die Mär<br />

vraagt."<br />

„Dit is werkelijk een ernstig geval, John,"<br />

zei Pearl lachend. „Sibelot is gedachtenlezer."<br />

„O, heet hy nu Sibelot," zei Vandyke.<br />

„Brown, je moet wel zéér amusant zyn als<br />

Pearl je^ maar <strong>de</strong> helft voor <strong>de</strong>n gek heeft<br />

gehou<strong>de</strong>n zooals ze het my steeds doet."<br />

„Zéér amusant," lachte Brown, „maar<br />

jammer genoeg luister<strong>de</strong> zy al dien tyd of<br />

jij niet kwam, zoodat zy niet veel aandacht<br />

voor my heeft gehad!"<br />

„Dat <strong>de</strong>ed ik niet," zei Pearl.<br />

„Luisterend naar het kloppen van <strong>de</strong>n<br />

stok van <strong>de</strong>n kreupelen verloof<strong>de</strong>," merkte<br />

Vandyke glimlachend op. „Maar waar had<strong>de</strong>n<br />

jullie het eigenlijk over?" vroeg hy toen.<br />

„Sibelot heeft me een schitteren<strong>de</strong> truc<br />

laten zien. Ik wed, dat jy daar geen kans<br />

toe ziet, John!" zei Pearl.<br />

„En wat heeft hy dan gedaan?" vroeg<br />

Vandyke.<br />

„Ik heb een kaart uit een geheel nieuw<br />

spel genomen," zei Pearl, „en toen heeft hy<br />

<strong>in</strong> myn gedachten gelezen welke kaart het<br />

was."<br />

Vandyke lachte goedig. „Dat is een oud<br />

kunstje," zei hy. „Hy heeft je gedwongen <strong>de</strong><br />

kaart te nemen die hy ken<strong>de</strong>. Je bent er<br />

leelijk <strong>in</strong>geloopen, meisje!"<br />

„Neen, dat heeft hy niét gedaan," zei<br />

Pearl. „Ik heb <strong>de</strong> kaart uit het spel genomen,<br />

terwyl hy met zyn rug naar my toe<br />

stond by het biljart! Hy heeft <strong>de</strong> kaarten<br />

zelfs geen oogenblik aangeraakt. Dat kun<br />

jy niet, John." (<br />

„Het kl<strong>in</strong>kt werkelyk erg knap," zei Vandyke.<br />

„Doe het nog eens, Brown?"<br />

„O, maar myn beste kerel," zei Brown,<br />

„je twyfelt toch zeker niet aan <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n<br />

van Pearl?"<br />

„Hy probeert tyd te w<strong>in</strong>nen ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> te<br />

be<strong>de</strong>nken hoe je het hebt gedaan, Sibelot,"<br />

zei Pearl.<br />

De bouw van <strong>de</strong>n Maastunnel te Rotterdam.<br />

„Hoe heb je het dan gedaan?" vroeg Vandyke<br />

nu, op <strong>de</strong>n man af.<br />

„Door haar gedachten te lezen," antwoord<strong>de</strong><br />

Brown glimlachend.<br />

Er ontstond iets als een plotsel<strong>in</strong>ge spann<strong>in</strong>g<br />

tusschen Brown en Vandyke. Er stond<br />

zelfs een oogenblik een dui<strong>de</strong>lijke aanwijz<strong>in</strong>g<br />

van een soort vijandigheid" <strong>in</strong> Vandykes<br />

oogen te lezen toen hy met een knie op een<br />

stoel leun<strong>de</strong> en zich een we<strong>in</strong>ig vooroverboog<br />

naar Brown.<br />

„Wed<strong>de</strong>n, dat ik óók gedachten kan lezen.<br />

Brown?" vroeg Vandyke koel.<br />

Brown voel<strong>de</strong> <strong>de</strong> lichte veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

houd<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>r. Hy zag hoe krachtig<br />

<strong>de</strong> hand van Vandyke zyn stok omklem<strong>de</strong><br />

en zyn oogen namen <strong>de</strong>n kreupelen voet<br />

<strong>in</strong> zich op, die van <strong>de</strong>n grond was opgeheven<br />

door Vandykes knielen<strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g.<br />

„H'm," zei Brown. „Ik wed om hon<strong>de</strong>rd<br />

dollar dat je het niét kunt."<br />

„Ik ben bang, dat myn truc meer waard<br />

is dan hon<strong>de</strong>rd dollar," zei Vandyke, iéwat<br />

raadselachtig.<br />

Maar Pearl kwam impulsief tusschenbei<strong>de</strong>.<br />

„Luister eens," zei ze tegen haar verloof<strong>de</strong>.<br />

„Je moet je truc vertoonen zon<strong>de</strong>r<br />

te wed<strong>de</strong>n. Ik meen het."<br />

„Uwe Majesteit beveelt, en uw dienaar<br />

gehoorzaamt," zei hy.<br />

Zon<strong>de</strong>r meer iets te zeggen zette Vandyke<br />

zich op <strong>de</strong>n stoel naast het kaarttafeltje en<br />

plaatste zyn stok recht overe<strong>in</strong>d tusschen<br />

zyn knieën. Hy schoof het spel kaarten naar<br />

Brown, die ze <strong>direct</strong> schud<strong>de</strong> en ze toen<br />

op <strong>de</strong> tafel leg<strong>de</strong>. Vandyke nam ze op en gaf<br />

langzaam vyf kaarten aan Brown en vyf<br />

kaarten aan Pearl. Brown, die hem aandachtig<br />

had ga<strong>de</strong>geslagen, ont<strong>de</strong>kte niets<br />

onregelmatigs.<br />

„Ziezoo," zei Vandyke, op zyn gemak zitten<br />

gaand, „kyken jullie nu je kaarten<br />

even na."<br />

Brown bekeek zyn kaarten met <strong>de</strong> gebruikelijke<br />

voorzichtigheid van een echten<br />

kaarter, maar Pearl <strong>de</strong>ed een paar stappen<br />

achteruit, zoodat noch Brown, noch haar<br />

verloof<strong>de</strong> kon zien, welke kaarten zy had<br />

terwyl zy ze bekeek.<br />

Waara"nī n erd U a n r IStUl< E en T^ ^ ^ He y Scheh - e " overgebracht naar <strong>de</strong> werkpier <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

waalhaven te Rotterdam. - Een <strong>de</strong>r betonnen gevaarten op <strong>de</strong> Maas, on<strong>de</strong>rweg naar <strong>de</strong> Waalhaven.<br />

- 22 —<br />

Geduren<strong>de</strong> eenige oogenblikken staar<strong>de</strong><br />

Vandyke beurtel<strong>in</strong>gs Pearl en Brown aan.<br />

Jy hebt alleen maar <strong>de</strong> tien, boer, vrouw,<br />

heer en aas van klaveren, Pearl," zei hy.<br />

En jij, Brown, jy hebt een paar zevens —<br />

'klaveren en ruiten, een schoppen acht, een<br />

ruiten acht en harten negen."<br />

Pearl wierp haar kaarten met een uitroep<br />

van verbaz<strong>in</strong>g op tafel.<br />

„Prachtig," zei Brown. „Werkelyk een<br />

schitteren<strong>de</strong> truc, myn waar<strong>de</strong> kerel."<br />

En nu moeten jullie me allebei eens vertellen<br />

hoe je het gedaan hebt, dat gedachtenlezen,"<br />

zei Pearl.<br />

„Met genoegen, Pearl," zei Brown <strong>direct</strong>.<br />

Je zal je her<strong>in</strong>neren dat ik telkens zei, dat<br />

het óf het één, óf het an<strong>de</strong>r kon zyn. Ik zei,<br />

dat het rood óf zwart kon zyn, dat het een<br />

prentje óf géén prentje was, enzoovoort.<br />

Je hebt een zeer beweeglijk gezicht en een<br />

zeer <strong>de</strong>licaten neus. Ik heb mij getra<strong>in</strong>d om<br />

zeer nauwkeurig gezichten ga<strong>de</strong> te slaan.<br />

Wanneer ik iets noem<strong>de</strong>, dat juist was, dan<br />

probeer<strong>de</strong> je niet ver<strong>de</strong>r te <strong>de</strong>nken, opdat<br />

ik je gedachte niet zou kunnen lezen. Deze<br />

<strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g maakte echter dat je neusgat<br />

iets bewoog." cu i *» ,»!<br />

,Dat is werkelijk zeer knap, Sibelot, zei<br />

Pearl ernstig. „En nu, John, hoe heb jy je<br />

toovertruc gedaan? Jy hebt niet gezegd dat<br />

het het één óf het an<strong>de</strong>r kon zyn. Jy hebt<br />

ons alleen maar aangekeken en toen <strong>direct</strong><br />

gezegd, welke kaarten we <strong>in</strong> onze hand<br />

had<strong>de</strong>n. Hoe heb je dat gedaan, John?<br />

„Myn beste meisje," zei Vandyke, „myn<br />

kunstje was werkelyk gedachtenlezen.<br />

En ..eh....lees je ook gedachten als<br />

je "met Mr. Sur<strong>de</strong>z poker speelt?" vroeg<br />

Brown.<br />

Het was geen aardige vraag. Brown had<br />

opzettelijk een uitdagen<strong>de</strong>n klank <strong>in</strong> zyn<br />

stem gelegd en Vandyke kwam dreigend<br />

overe<strong>in</strong>d, zyn stok op <strong>de</strong> tafel leggend en<br />

hem vasthou<strong>de</strong>nd alsof hij hem als een<br />

wapen wil<strong>de</strong> gebruiken. Brown <strong>de</strong>ed snel<br />

een stap naar voren en leg<strong>de</strong> zijn hand op<br />

het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong>n stok, waar <strong>de</strong>ze op <strong>de</strong><br />

tafel rustte.<br />

„Je bent beleedigend," zei Vandyke hef-<br />

tl8 "pearl," zei Brown, „zou je graag willen<br />

dat ik je vertel<strong>de</strong>, hoe John zyn kunstje<br />

<strong>de</strong>ed? Denk goed na alvorens je antwoordt.<br />

„Wat voor <strong>de</strong>n duivel bedoel je. Brown?<br />

viel Vandyke woe<strong>de</strong>nd uit.<br />

Plotsel<strong>in</strong>g trok Brown <strong>de</strong>n stok met een<br />

snellen ruk uit Vandykes hand en <strong>de</strong>ed er<br />

een stap mee achteruit. Een oogenblik on<strong>de</strong>rzocht<br />

hij <strong>de</strong>n zilveren band, die vlak<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n haak bevestigd was.<br />

„Geef mijn stok hier," schreeuw<strong>de</strong> Van-<br />

(iiikc<br />

Wat is je antwoord, Pearl?" vroeg<br />

Bröwn. „Wil je het weten of moet ik mijn<br />

mond hou<strong>de</strong>n?"<br />

Het meisje plaatste zich snel tusschen <strong>de</strong><br />

bei<strong>de</strong> mannen. Ze keek naar Vandyke die<br />

van <strong>in</strong>gehou<strong>de</strong>n drift op zijn beenen beef<strong>de</strong>,<br />

en naar Brown, die zich van zijn woe<strong>de</strong> <strong>in</strong><br />

het geheel niets scheen aan te trekken.<br />

„Eén van jullie bei<strong>de</strong>n heeft een vergiss<strong>in</strong>g<br />

begaan," zei ze na een oogenblik. „En<br />

<strong>de</strong>geen, die zich heeft vergist, verlaat <strong>direct</strong><br />

het huis. Ik hoop, dat jullie het alletwee<br />

begrepen hebben! Vertel op, Sibelot 1'<br />

Brown hield <strong>de</strong>n stok onmid<strong>de</strong>llijk zoo,<br />

dat zij <strong>de</strong>n zilveren band on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n haak<br />

kon zien. Hij draai<strong>de</strong> <strong>de</strong>n r<strong>in</strong>g iets opzij<br />

en toon<strong>de</strong> haar een kle<strong>in</strong> spiegeltje.<br />

Vandyke plaatst <strong>de</strong>n stok tusschen zyn<br />

knieën," verklaar<strong>de</strong> Brown, „en terwijl hy<br />

geeft, kijkt hij <strong>in</strong> dat kle<strong>in</strong>e spiegeitje. Dan<br />

weet hij precies ie<strong>de</strong>re kaart, die <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

spelers hebben."<br />

Maar Vandyke was nog niet uit het veld<br />

geslagen. Ondanks <strong>de</strong> crisis beheerschte hy<br />

zich schitterend en lachte.<br />

Je hebt je op danige wijze vergist.<br />

Brown," zei hy, „maar ik zal het je vergeven,<br />

omdat je een gast <strong>in</strong> dit huis bent. Ik<br />

- was geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong>n oorlog geheim agent, en<br />

ik gebruikte dat spiegeltje om er hchtse<strong>in</strong>en<br />

mee te geven naar <strong>de</strong>n overkant van een<br />

straat, die toevallig precies <strong>de</strong> grens vorm<strong>de</strong><br />

tusschen een neutralen staat en een <strong>de</strong>r oorlogvoeren<strong>de</strong><br />

lan<strong>de</strong>n. Maar ik heb het spiegeltje<br />

nooit gebruikt, wanneer ik kaart<br />

speel<strong>de</strong>."<br />

In dat geval," zei Brown, „zal ik mijn<br />

excuus aanbie<strong>de</strong>n en dit huis <strong>direct</strong> verlaten<br />

— als je je gedachtenlezers-truc wilt<br />

herhalen terwijl ik je stok vasthoud."<br />

Vandyke lachte weer en erken<strong>de</strong> zon<strong>de</strong>r<br />

meer, dat hy het spiegeltje wèl had gebruikt<br />

om zyn truc van daareven te kunnen doen.<br />

„Het was echter slechts een grap," zei hy.<br />

„Het g<strong>in</strong>g niet om geld."<br />

Pearl begreep het niet goed. Ze was nog<br />

niet geheel overtuigd door Browns beschuldig<strong>in</strong>g,<br />

maar ze voel<strong>de</strong> toch ook, dat er iets<br />

ontbrak aan <strong>de</strong> zelfver<strong>de</strong>dig<strong>in</strong>g van haar<br />

verloof<strong>de</strong>. Voordat zy evenwel iets kon<br />

zeggen, hief Brown <strong>de</strong>n stok op en brak<br />

hem <strong>in</strong> twee stukken over zijn knie.<br />

Een dappere han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g tegenover een<br />

kreupele," zei Vandyke verachtelijk, zyn<br />

schou<strong>de</strong>rs ophalend.<br />

„Absoluut niet, Vandyke," zei Brown. „Je<br />

bént niet kreupel."<br />

„O, maar hij is wérkelijk kreupel, zei<br />

Pearl ontdaan.<br />

Integen<strong>de</strong>el," zei Brown, „hy loopt op<br />

<strong>de</strong>'punt van zijn rechtervoet om een excuus<br />

te hebben zijn stok mee naar <strong>de</strong> pokertatel<br />

te kunnen nemen! Ik verwed er mijn reputatie<br />

om als er een medisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

wordt <strong>in</strong>gesteld."<br />

Vandyke stak langzaam een sigaret op en<br />

verliet <strong>de</strong> kamer zon<strong>de</strong>r een woord te zeggen<br />

Hij liep gewoon, en er was geen spoor<br />

meer van zyn kreupelheid te bespeuren.<br />

Hoe.. .. hoe heb je het ont<strong>de</strong>kt? vroeg<br />

Pearl, terwyl zij zich ontdaan op <strong>de</strong> bank<br />

bij het raam liet neervallen.<br />

VOOR uw WIMPERS... .<br />

eenie an<strong>de</strong>r basisch of bijtend product; het P nMe11 °X °° i!" j-, wiize. Zii wor<strong>de</strong>n langer, sterker en<br />

ARCANCIL-SANCOLOR verfraait <strong>de</strong> wimpers ^ ^f cn^ «; £ ^ ^hoSnheidsmiddcl<br />

onnatuurlijke mooiheid wordt verhoogd zon<strong>de</strong>r ^tiema Waterdicht<br />

gebruikt. lijn<strong>de</strong>, blijft Onontbeerlijk het product door voor tranen het ^^jf%^T^^i onaangeas^ Partner van morgen s^ n<br />

en . et<br />

U meer<br />

zult zelf bu . ten<br />

.zien hoeveel<br />

mooier Uw wimpers wor<strong>de</strong>n, dank zy A^V^N>' 1 . 1 -' ^ doos ä f 0.65. Groot mo<strong>de</strong>l<br />

nen. ^CANCIL-SANCOLOR is ^L^tkiLCmcL%Joié <strong>in</strong> 9 bekoorlijke en<br />

f i. 9 o. Aparte vullmgf 1.30.J^ Succes verzekerd,<br />

geheel nieuwe t<strong>in</strong>ten. Importeur J. bcnenKer, äIU. r. o,<br />

— 23 -<br />

m<br />

SCHIAPARELLI STAAT BORG<br />

VOOR DE NIEUWE CUTEX^<br />

TINTEN!<br />

Dezeberoem<strong>de</strong>Parijschemo<strong>de</strong>kunstenaar<br />

beoor<strong>de</strong>elt <strong>de</strong> nieuwe fraaiere nagellakt<strong>in</strong>ten<br />

als volgt: „Zij geven het juiste<br />

accent, waardoor<strong>de</strong> nieuwe mo<strong>de</strong>-kleuren<br />

van dit seizoen nog beter tot haar recht<br />

komen".<br />

Zooals alle Cutex-t<strong>in</strong>ten, zijn ze gemakkelijker<br />

aan te brengen, dagen langer<br />

houdbaar, zon<strong>de</strong>r te barsten, af te schilferen<br />

of te verkleuren.<br />

CIJTE\<br />

X A G E L L A K<br />

CLOVER - TULIP - THISTLE<br />

Het was heel eenvoudig," verklaar<strong>de</strong><br />

Br'own. „Zoodra ik merkte dat hij met<br />

kreupel was, viel mijn aandacht als vanzelf<br />

op zyn stok en doorzag ik zijn truc."<br />

„Maar maar hoe wist je, dat hij met<br />

kreupel was?" vroeg zy. ^<br />

Dat was óók zeer eenvoudig, antwoord<strong>de</strong><br />

Brown. „Toen hij op <strong>de</strong>n stoel<br />

kniel<strong>de</strong>, zag ik dat <strong>de</strong> hak van zijn rechterschoen<br />

een we<strong>in</strong>ig was afgesleten — iets<br />

wat onmogelijk was als hij altyd op <strong>de</strong> punt<br />

van zijn schoen liep."<br />

Pearl keer<strong>de</strong> zich om en staar<strong>de</strong> uit het<br />

raam. ,.., „<br />

jk v<strong>in</strong>d het verschrikkelyk, zei ze,<br />

„maar ik ben nu toch maar blij, dat ik niet<br />

erg ou<strong>de</strong>rwetsch van hem was. ..."<br />

„H'm," zei Brown, „het is <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad gelukkig,<br />

dat* je niet zooveel van hem hield.<br />

Ofschoon ik niet begrijp, waarom je dan<br />

met hem wil<strong>de</strong> trouwen! Maar dat is mijn<br />

zaak niet. — Misschien wil je even je va<strong>de</strong>r<br />

roepen, want ik moet zoo gauw mogelijk<br />

terug naar New-York...."<br />

Verwacht<br />

JOAN CRAWFORD EN<br />

SPENCER TRACY IN<br />

MANNEQUIN<br />

HET ' L1EFDELEVEN VAN EEN<br />

GROOTE-STADSKIND<br />

METRO-GOLDWYN-MAYER<br />

L


— 24<br />

■^ik w~l 4ri «-^ wi m w<br />

LAZERS<br />

WIST GE DAT ?<br />

De dansen<strong>de</strong> muis.<br />

In Japan leeft een diertje, dat men <strong>de</strong> dansen<strong>de</strong><br />

muis noemt. Het draait heel snel om<br />

zijn eigen as <strong>in</strong> het rond, tot het zoo vlug<br />

gaat, dat het voor iemand die er naar kijkt,<br />

een wazige vlek lijkt. Op een gegeven oogenblik<br />

houdt het er echter <strong>in</strong>eens mee op, en<br />

gaat dan eten alsof er niets gebeurd is.<br />

Huizen zon<strong>de</strong>r trappen.<br />

De Igorotten wonen <strong>in</strong> huizen zon<strong>de</strong>r<br />

trappen.<br />

Deze menschen wonen op het Philippyneneiland<br />

Luzuii, alwaar men nog veel wil<strong>de</strong><br />

dieren cu oorlogszuchtige volksstammen<br />

aantreft. Daarom bouwen <strong>de</strong> Igorotten, die<br />

EEN FIJNE TIJD!<br />

V acantie-tijd, vacantie-tijd,<br />

Wat had<strong>de</strong>n wij een pretl<br />

Wij speel<strong>de</strong>n heel <strong>de</strong>n langen dag<br />

En mochten laat naar bedl<br />

Wij vroegen 's morgens vroeg al gauw:<br />

„Mams, wat voor weer is het?<br />

En gaan we uit? En waar naar toe?<br />

En gaan we laat naar bed?"<br />

We zwommen, fietsten, speel<strong>de</strong>n thuis.<br />

Wat Mams het beste vond.<br />

Ook wan<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n wij vaak heel ver,<br />

Het heele bosch soms rondl<br />

Maar nu komt er een and're tijd:<br />

Vacantie is voorbij;<br />

Wij <strong>de</strong>nken nu weer aan <strong>de</strong> school,<br />

Aan boek en schrift en lei!<br />

Wij zullen fl<strong>in</strong>k ons best gaan doen,<br />

Dan weten wij gewis:<br />

Als 't wèèr vacantie wordt, dat 't dan<br />

....Een fijne tijd weer is!<br />

GEEN GEPIEKER<br />

over <strong>de</strong> toekomst met<br />

een polis bij <strong>de</strong><br />

BANK<br />

SCHIEDAM<br />

LEVENSVERZEKERING-LIJFRENTE<br />

WIK VAX .UU.iK KAN' DKN MAX. IHK DuOU KKN I.FIOJW AOHTEUNA UE/.ETEN UOKl.T<br />

KORTSTKN WEG NAAR ZIJN m IS WIJZKN?<br />

DFX<br />

vreedzame menschen en voortreffelijke gou<strong>de</strong>n<br />

kopersme<strong>de</strong>n zijn, hun won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

toppen van hooge boomen, waar zy met<br />

^root gemak tegen op klauteren. De trap is<br />

'Hl hen dus vervangen door <strong>de</strong>n stam van<br />

een boom, en bev<strong>in</strong>dt zich eigenlijk buitenshuis.<br />

De huizen zelf gelijken veel op een soort<br />

omgekeer<strong>de</strong> vogelnesten.<br />

De huidkleur <strong>de</strong>r Igorotten is donkerbru<strong>in</strong>.<br />

Door <strong>de</strong> blauwe tatoueer<strong>in</strong>gen, waarme<strong>de</strong> zij<br />

hun lichamen be<strong>de</strong>kken, krygt men echter<br />

van hun eigenlijke huidkleur niets te zien<br />

L<br />

GRAPJES<br />

Een professor zat op zijn kamer te werken,<br />

toen <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur plotsel<strong>in</strong>g werd opengeworpen.<br />

De professor keek op en zag het<br />

dienstmeisje staan.<br />

„0, professor, ik heb een speld <strong>in</strong>geslikt'"<br />

nep ze ontdaan uit.<br />

..Dat is zoo erg niet," zei <strong>de</strong> professor.<br />

..Hier heb je een an<strong>de</strong>re!"<br />

Jantje (die voor het eerst op school is)-<br />

„Juffrouw, <strong>in</strong> welke klas zit ik nu?"<br />

On<strong>de</strong>rwijzeres: „In <strong>de</strong> eerste. Jantje."<br />

Jantje: „O, ik dacht dat er <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste<br />

klas alleen fluweelen banken waren."<br />

ENDEEENEVROUW<br />

ZEGT HET TEGEN DE<br />

ANDERE: LEES IEDERE<br />

WEEK<br />

VROUW<br />

PER NUMMER<br />

lO<br />

C T S<br />

ADMINISTRATIE: GALGEWATER 22, LEIDEN<br />

HET IS EEN ZONDERLINGE WERELD<br />

BADEN MET JUWEELEN. - Mr. Ira<br />

J. Brumme« heelt voor heel wat Amerikaansche<br />

millionnalrs een bad gemaakt.<br />

Hij heelt ze vervaardigd van onyx en van<br />

bloedrood marmer, met kranen van goud, en <strong>in</strong>gelegd<br />

met kostbare steenen. Hij beett zelfs als<br />

stop <strong>in</strong> een bad een prachtigen grooten saftier<br />

geplaatst. In <strong>de</strong>n goe<strong>de</strong>n tijd, vóór <strong>de</strong> crisis, heeft<br />

hij ba<strong>de</strong>n gemaakt, die meer dan hon<strong>de</strong>rdduizend<br />

dollar kostten!<br />

MENSCHENJACHT. - Een gevangene te Mart<strong>in</strong>ez<br />

Californlë, stel<strong>de</strong> zich beschikbaar om <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> heuvels rond <strong>de</strong> stad „losgelaten" te wor<strong>de</strong>n<br />

door <strong>de</strong>n sheriff, om vervolgens „gejaagd te<br />

wor<strong>de</strong>n door een jachtgezelschap, dat uit hon<strong>de</strong>rd<br />

mannen en vrouwen bestond. Na een jacht van<br />

twee uur en drie kwartier slaag<strong>de</strong> een <strong>de</strong>r <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong><br />

dames er <strong>in</strong>, hem op te sporen en te<br />

lassoënl<br />

DROOGT DE AARDE OP?<br />

Dit zou <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad het geval zijn. Maar<br />

het zal nog een heelen tijd duren,<br />

eer al het water van <strong>de</strong> oppervlakte<br />

<strong>de</strong>r aar<strong>de</strong> verdwenen zal zijn!<br />

Groote gebie<strong>de</strong>n, die eertijds met water waren<br />

be<strong>de</strong>kt, zijn nu zandige vlakten gewor<strong>de</strong>n. Vroeger<br />

was er bijvoorbeeld een zee op <strong>de</strong> plaats,<br />

waar zich nu <strong>de</strong> Sahara bev<strong>in</strong>dt. De Caspische<br />

Zee, thans het grootste meer van <strong>de</strong> wereld, is<br />

evenals <strong>de</strong> Zwarte Zee, met nog een aantal<br />

Lux is zo goedkoopI Het {l<strong>in</strong>ke standaardpak kost slechts 12T cent en toch<br />

kunt U er b.v. ^SJK^B zij<strong>de</strong>n kousen mee wassen. Het reuzen pak met<br />

meer dan <strong>de</strong> dubbele Inhoud kost slechts 25 cent. Bovendien b evat het<br />

standaardpak Lux nog een breipatroon en het reuzenpak 2 brei<br />

patronen. En... op elk pak een waar<strong>de</strong>volle bon voor geschenken'<br />

MARS GEZIEN DOOR EEN GROOTEN KIJKER.<br />

L<strong>in</strong>ks hoe <strong>de</strong> planeet lijkt als zij het dichtst bij <strong>de</strong><br />

aar<strong>de</strong> staat, rechts als zij er het verst van is<br />

verwij<strong>de</strong>rd.<br />

zoutwater-meren het restant van één groote zee,<br />

die misschien niet veel kle<strong>in</strong>er is geweest dan <strong>de</strong><br />

Mid<strong>de</strong>llandsche Zee. Zoo zijn er nog meer voorbeel<strong>de</strong>n<br />

van zeeën die zijn <strong>in</strong>gedroogd.<br />

Natuurlijk wordt het water dat verdampt, omgevormd<br />

tot wolken, waarna het gewoonlijk weer<br />

als regen op <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> neervalt, om via <strong>de</strong><br />

rivieren weer naar zee te vloeien. Maar naar<br />

men aanneemt, dr<strong>in</strong>gt er een <strong>de</strong>el van het als<br />

regen neervallen<strong>de</strong> water <strong>in</strong> <strong>de</strong> aar<strong>de</strong>, waar het<br />

voor altijd verloren gaat.<br />

We hoeven ons echter niet ongerust te maken,<br />

want het zal zeker nog verschei<strong>de</strong>ne hon<strong>de</strong>rdduizen<strong>de</strong>n<br />

jaren duren eer bijvoorbeeld een zee<br />

als <strong>de</strong> Noordzee kan opgedroogd zijn. En eer<br />

het met <strong>de</strong> oceanen zoover is . . .<br />

STAAT MARS ALTIJD EVEN<br />

DICHT BIJ DE AARDE'<br />

N<br />

I een, dit is zeker niet het geval. De<br />

afstand verschilt zelfs zeer aanzienlijk<br />

Wanneer Mars het dichtst bij <strong>de</strong><br />

aar<strong>de</strong> staat, bedraagt <strong>de</strong> afstand 215 millioen mijl<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan wanneer zij er het verst van verwij<strong>de</strong>rd<br />

is! Op <strong>de</strong> teeken<strong>in</strong>g, die wij hierbij<br />

geven, ziet men welk een on<strong>de</strong>rscheid dit uitmaakt<br />

wanneer men <strong>de</strong> planeet door een grooten<br />

telescoop bekijkt. Wanneer zij het dichtstbij staat,<br />

is zij slechts 33.916.000 mijl van <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> verwij<strong>de</strong>rd;<br />

<strong>in</strong> het tegenovergestel<strong>de</strong> geval bedraagt<br />

<strong>de</strong> afstand 249.384.000 mijl. Wanneer, zij zich het<br />

dichtst bij <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> bev<strong>in</strong>dt, is zij vijftig keer<br />

hel<strong>de</strong>r<strong>de</strong>r dan wanneer zij het verst verwij<strong>de</strong>rd is.<br />

Dan is zij nauwelijks zoo groot als <strong>de</strong> Poolster<br />

EEN PAARD KIEST EEN KONING<br />

1 en beweert, dat dit het geval is geweest<br />

na <strong>de</strong>n dood van Cambyses,<br />

M Kon<strong>in</strong>g van Perzië, toen <strong>de</strong> kroonpreten<strong>de</strong>nt<br />

Smerdis vermoord was.<br />

Er werd een raad <strong>de</strong>r oudsten bijeengeroepen<br />

om <strong>de</strong>n troonopvolger aan te wijzen. Daar <strong>de</strong>ze<br />

uit hen gekozen moest wor<strong>de</strong>n, spraken zij al<br />

<strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n ochtend tegen zonsopgang te<br />

paard bijeen te komen. Degene wiens paard het<br />

eerst zou h<strong>in</strong>niken, zou kon<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n.<br />

De knecht van Darius Hystaspes bracht daarop<br />

een los paard naar <strong>de</strong> plaats van samenkomst en<br />

toon<strong>de</strong> dit aan het paard van zijn meester, waarop<br />

dit <strong>direct</strong> begon te h<strong>in</strong>niken. Op die<br />

manier werd Darius, naar men verhaalt, door zijn<br />

eigen paard tot kon<strong>in</strong>g gekozen.<br />

— 25-


IETS OVER OPVOEDING<br />

Opvoe<strong>de</strong>n is een moeilüke taak, dat lijdt<br />

geen twyfel en er zyn heel vaak gevallen,<br />

waar<strong>in</strong> het zeker niet makkelijk<br />

is te weten, hoe men een k<strong>in</strong>d het best<br />

kan aanpakken. Maar laten <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs daarover<br />

<strong>in</strong> het bijzijn van het k<strong>in</strong>d zelf toch<br />

niet gaan re<strong>de</strong>twisten! Ten eerste is dat<br />

zeer onaangenaam voor het k<strong>in</strong>-d, dat niets<br />

vreeselüker v<strong>in</strong>dt dan wanneer zijn ou<strong>de</strong>rs<br />

oneenigheid hebben en ten twee<strong>de</strong> weet het<br />

ten slotte niet meer wie het nu eigenlijk<br />

gehoorzamen moet. Het gevolg is meestal,<br />

dat het lastig en humeurig wordt en dat<br />

het <strong>de</strong>n eerbied voor een van bei<strong>de</strong>n verliest<br />

en dat is héél erg!<br />

Wat <strong>de</strong>nkt u bijvoorbeeld van het volgen<strong>de</strong><br />

geval?<br />

De va<strong>de</strong>r van kle<strong>in</strong>e Ansje is jarig en<br />

daar er veel visite is gekomen, mag het<br />

meisje een uurtje langer opblijven dan gewoonlijk.<br />

Maar om halfnegen zegt va<strong>de</strong>r<br />

beslist: „Kom, Ansje, het wordt tyd om naar<br />

bed te gaan." Zooals alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, maakt<br />

Ansje geen uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g en be<strong>de</strong>lt of zy<br />

Van <strong>de</strong>ze mo<strong>de</strong>llen zijn bij <strong>de</strong> adm<strong>in</strong>istratie van dit blad<br />

geknipte patronen verkrijgbaar tegen <strong>de</strong>n prij« van f 0.60<br />

per «tuk.<br />

"■"1 (TT Tl ¥> "Tl cl e"! Ti mi"<br />

jjjtj JLIJü jtvju k3k3ju m m<br />

nog even raag opblijven. Maar va<strong>de</strong>r is onverbid<strong>de</strong>lijk.<br />

Dan komt moe<strong>de</strong>r tusschenbei<strong>de</strong><br />

met <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n: „Ach, ze is zoo zoet<br />

geweest, laat haar nu nog maar even. Dan<br />

krijgt ze nog een glaasje limona<strong>de</strong>."<br />

Vanzelfsprekend is <strong>de</strong> heer <strong>de</strong>s huizes<br />

niet erg gesticht over <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n. Ten<br />

eerste al niet, omdat <strong>de</strong> kamer vol visite<br />

is, en ten twee<strong>de</strong> zijn ze nu juist niet geschikt<br />

om zyn prestige te verhoogen. Maar<br />

hü zwügt en wendt zich weer tot zijn<br />

gasten.<br />

Ie<strong>de</strong>reen vergeet Ansje, die zich zoo stil<br />

houdt als een muisje, en slechts met moeite<br />

haar oogen weet open te »hou<strong>de</strong>n. Eensklaps<br />

komt moe<strong>de</strong>r tot <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g, dat<br />

het k<strong>in</strong>d er nog zit en ze zegt haar nu naar<br />

bed te gaan. Maar nu heeft Ansje, zeur<strong>de</strong>rig<br />

door <strong>de</strong>n slaap, heelemaal geen z<strong>in</strong> meer.<br />

Ze stribbelt huilerig tegen, moe<strong>de</strong>r weet<br />

geen raad en va<strong>de</strong>r, wien het allang verveelt,<br />

zet Ansje plotsel<strong>in</strong>g met eenige booze<br />

woor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kamer uit. Het k<strong>in</strong>d huilt <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

gang, moe<strong>de</strong>r v<strong>in</strong>dt ternauwernood een<br />

paar verontschuldigen<strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n, en <strong>de</strong><br />

visite zwygt, omdat een <strong>de</strong>rgelijke scène nu<br />

eenmaal altyd even pynlyk is. Tot een tactvol<br />

iemand plotsel<strong>in</strong>g een werkelyk belang-<br />

125. Practische<br />

mantel, vervaar'<br />

digd van rat<strong>in</strong>é.<br />

Het mo<strong>de</strong>l wordt<br />

slechts gesloten<br />

met één knoop,<br />

die hoog op <strong>de</strong><br />

aan <strong>de</strong> zijkanten<br />

aangezette reepen<br />

is gezet. Ook hiet<br />

zijn <strong>de</strong> zakken<br />

opgestikt, terwijl<br />

<strong>de</strong> mouwen <strong>in</strong><br />

raglanvorm geknipt<br />

zijn,<br />

Ben,: 3.50 M.<br />

van IM M.<br />

126. Eenigsz<strong>in</strong>s<br />

getailleer<strong>de</strong> drickwartmantel<br />

van<br />

geruite wollen<br />

stof, In <strong>de</strong>n rug<br />

bev<strong>in</strong>dt zich een<br />

naad, die op<br />

taillehoogte<br />

openvalt, een toegevouwen<br />

plooi<br />

vormend. — Het<br />

kraagje en <strong>de</strong><br />

manchetten zijn<br />

van bijpassend<br />

fluweel.<br />

•' Ben.: 3.15 M.<br />

van 1.40 M,<br />

124. Gemakkelijke, sportieve mantel van tweed «tof met<br />

fl<strong>in</strong>ke opgeatikte zakken. Het bovenstuk is geheel glad, terwijl<br />

het bene<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>elte er van veten met eenige ruimte is<br />

aangezet. De mantel wordt gesloten met groote knoopen, die<br />

tevens als versier<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> zakken zgn aangebracht.<br />

Ben. 3.50 M. van 1,40 M.<br />

ryk on<strong>de</strong>rwerp van gesprek v<strong>in</strong>dt, en het<br />

<strong>in</strong>ci<strong>de</strong>nt weer vergeten is.<br />

Maar u zult toch moeten toestemmen, dat<br />

<strong>de</strong>rgelijke d<strong>in</strong>gen niet mogen voorkomen.<br />

Het kan immers nooit <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g zijn van<br />

een van bei<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs het prestige van <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>r te on<strong>de</strong>rmynen. Niet alleen dat er<br />

daardoor tusschen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs m<strong>in</strong><strong>de</strong>r prettige<br />

verhoud<strong>in</strong>gen ontstaan, maar <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

zijn er ten slotte meestal zelf <strong>de</strong><br />

dupe van!<br />

• En welke ou<strong>de</strong>r zou dat willen?<br />

WEEKMENU.<br />

Maandag: Gulyas; • aardappelen en<br />

pr<strong>in</strong>sesseboonen; karnemelkpudd<strong>in</strong>g<br />

met vanillesaus.<br />

D<strong>in</strong>sdag: Varkenslapjes; aardappelen<br />

en bloemkool „au grat<strong>in</strong>";<br />

vruchtenslaut je meislagroom.<br />

Woensdag:: Spiegeleieren, gebakken<br />

aardappelen en andijvie;<br />

rödgröd met vanillesaus.<br />

Don<strong>de</strong>rdag: Andijviesoep, run<strong>de</strong>rv<strong>in</strong>ken,<br />

aardappelen en snijboonen.<br />

Vrydag: Gepaneer<strong>de</strong> eieren; aardappelen<br />

en kropsla, abrikozenbeignets.<br />

Zaterdag: Gekruid gehakt; aardappelen<br />

en appelmoes, eierstruif.<br />

Zondag: Bouillon met gepocheer<strong>de</strong><br />

eieren; gebra<strong>de</strong>n kalfsnier;<br />

» gebakken tomaten en pommes<br />

frites, vruchten-macédo<strong>in</strong>e.<br />

RECEPTEN UIT HET WEEKMENU<br />

Hoeveelhe<strong>de</strong>n voor 4 personen:<br />

Gulyas.<br />

Benoodigd: 500 gram rundvleesch, 2 groo*<br />

te uien, 75 gram reuzel, paprika, zout, knoflook.<br />

Bereid<strong>in</strong>g: Het vleesch <strong>in</strong> dobbelsteenen<br />

sny<strong>de</strong>n en zouten. De uien snipperen en <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> reuzel lichtbru<strong>in</strong> bakken. Dan het vleesch<br />

toevoegen en dit bru<strong>in</strong> en gaar smoren. Is<br />

het vleesch bru<strong>in</strong> gebra<strong>de</strong>n, dan iets water,<br />

<strong>de</strong> paprika en het knoflook toevoegen. Het<br />

vleesch plus m<strong>in</strong>us 2 a 3 uur laten stoven.<br />

Vruchtenmacédo<strong>in</strong>e.<br />

Benoodigd: % L. water, 34 L. marasqu<strong>in</strong>.<br />

125 gram suiker, 30 gram gelat<strong>in</strong>e, 2 eiwitten,<br />

150 gram vruchten „au jus", bijvoorbeeld<br />

ananas en perziken of ananas en abrikozen<br />

enzoovoort.<br />

Bereid<strong>in</strong>g: Water, suiker, eiwitten en <strong>de</strong><br />

gelat<strong>in</strong>e even laten staan, zoodat <strong>de</strong> gelat<strong>in</strong>e<br />

kan weeken. Deze vloeistof al roeren<strong>de</strong> verwarmen<br />

en even doorkoken, daarna door een<br />

dichten doek gieten. Een ge<strong>de</strong>elte hiervan <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n pudd<strong>in</strong>gvorm doen en af laten koelen<br />

(bijvoorbeeld door <strong>de</strong>n vorm op ijs te zetten<br />

of <strong>in</strong> water met ijs). Als <strong>de</strong> gelei stevig genoeg<br />

is er kle<strong>in</strong>e partjes van <strong>de</strong> vruchten<br />

op leggen. Deze partjes mogen echter <strong>de</strong>n<br />

vorm niet raken en ook elkaar niet. Wanneer<br />

<strong>de</strong> vruchten stevig <strong>in</strong> <strong>de</strong> gelei liggen,<br />

er voorzichtig een laag dunne gelei op schenken<br />

en ook <strong>de</strong>ze laag weer styf laten wor<strong>de</strong>n,<br />

zoodat er een nieuwe laag vruchten opgelegd<br />

kan wor<strong>de</strong>n. Zoo doorgaan tot alle<br />

gelei is opgebruikt.<br />

Vóór het keeren <strong>de</strong>n vorm één tel <strong>in</strong> heet<br />

water hou<strong>de</strong>n en hem dan snel keeren.<br />

fóHILPgftKUftóT<br />

Wat vrouwelijke kunstenaressen presteer<strong>de</strong>n<br />

In Artl te Aimtardam wórdt tér gtUg«nh«ld<br />

van het regeerlngsjublieum van H.M. <strong>de</strong><br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> een tentoonstell<strong>in</strong>g gehou<strong>de</strong>n van<br />

schil<strong>de</strong>rijen, door kunstenaressen geduren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> laatste veertig jaar vervaardigd.<br />

Gezien <strong>de</strong> belangstell<strong>in</strong>g, die <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

zelve heeft voor <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rkunst, mag hel<br />

wichten van <strong>de</strong>ze tentoonstell<strong>in</strong>g zeker een<br />

«Ken<strong>de</strong> gedachte genoemd wor<strong>de</strong>n.<br />

De expositie, die een <strong>in</strong>teressant overzicht<br />

wMft van <strong>de</strong> wijze, waarop <strong>de</strong> smaak <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

schil<strong>de</strong>rkunst zich <strong>in</strong> vier <strong>de</strong>cennia door <strong>de</strong><br />

vrouw heeft geopenbaard en dikwijls ook door<br />

'' «f werd gewijzigd, behoort zeker tot <strong>de</strong><br />

belangrijkste tentoonstell<strong>in</strong>gen,<br />

die wij <strong>de</strong>n<br />

laatsten tijd hebben bezocht.<br />

Niet <strong>in</strong> 't m<strong>in</strong>st<br />

omdat er on<strong>de</strong>r<br />

WHflce fraaie doeken versäflllSh<strong>de</strong> zijn, d!e^<br />

ons op won<strong>de</strong>rlijke wijze boelen, omdat ze<br />

nu eens zoo ver van ons af, en dan weer zoo<br />

verwon<strong>de</strong>rlijk dicht bij ons blijken te staan.<br />

Het geheel Is een fragment uit <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis<br />

<strong>de</strong>r Jongste schil<strong>de</strong>rkunst, die vele verrassen<strong>de</strong><br />

aspecten blijkt te bezitten, en die<br />

ons zeker nimmer zóó zeer vermogen to tre»-<br />

fen als thans, nu wij er zoo vele voorbeel<strong>de</strong>n<br />

van bij elkaar zien.<br />

I. W»lly Moei. 6«n Hulxer vrouw. - Het is zeker<br />

freffen/ hoe dit .tuk her<strong>in</strong>nert uu «»evrouwen.<br />

oor"retten, dl* uit <strong>de</strong> zoventien<strong>de</strong> eeuw tot ent iljn<br />

Een tregl-komltehe .chepplnf. ^V 1^. "Sar":?"<br />

van onze mooi. nnoUrit.ymboll.eert_3.9ota "■*<br />

Mm.. M.l.io <strong>in</strong> het W t. - len "^"^^.'ï,'!".<br />

rek. techniek en fr««i colon«. 4. "•«J?"*^<br />

Curlent, Optrekken<strong>de</strong> mirt. - Ben mooi dorpu«-<br />

ilch^jüCweft door het bekoorli|ke <strong>in</strong> <strong>de</strong> kleur<br />

ompo.lti«.


Cowboy-feesten t „Wil<strong>de</strong> Westen"<br />

JANE WM<br />

In <strong>de</strong> huifkar, waar<strong>in</strong> ook zUn groot-ou<strong>de</strong>rs door <strong>de</strong> vlakten en <strong>de</strong> b.<br />

trokken, gaat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> ranch-bewoner met ztfn volkje naar Pendleton. -f-^b^s^o^^^a^^Ä^iTt f« b^wU^Äo^d^b^-oÄ- "<br />

Drie dagen <strong>in</strong> het jaar is het opeens erg druk <strong>in</strong> het kle<strong>in</strong>e plaal<br />

Pendleton, dat overigens geen an<strong>de</strong>re rol speelt dan te zijn: '<br />

w<strong>in</strong>kelcentrum van een ranch-district <strong>in</strong> Oregon. Oregon, dat is<br />

strook land naast het rotsgebergfe, <strong>de</strong> streek, waarvan men zélfs teg<br />

woordig nog met eenig recht zou kunnen spreken als van het „Wi un en van het Towboyjaar. En <strong>de</strong> „grooten" on<strong>de</strong>r hen gemeten zelfs <strong>de</strong> eer<br />

Westen", dat wij zoo goed kennen van films en uit cowboy-boeken. W The? voorrecht om ie<strong>de</strong>r jaar <strong>in</strong> October <strong>in</strong> New York «« mo^n . 0 P tr . e n <strong>de</strong> . n '<br />

hier is <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad hèt rijk <strong>de</strong>r cowboys!<br />

aar dan drie weken lang le<strong>de</strong>ren avond wedstrij<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n m <strong>de</strong><br />

Wij Europeanen hebben over het algemeen een zeer romantische v ■usachtL arena van Madison Square Gar<strong>de</strong>n hetgeen zooveel zeggen wil<br />

VCKÏU<br />

stel <strong>in</strong>g van het leven <strong>de</strong>zer menschen (ook alweer door <strong>de</strong> films en<br />

boeken). In werkelijkheid lei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze mannen echter een leven van zwa<br />

en ruwen arbeid en het romantische schuilt dan ook voornamelijk <strong>in</strong><br />

gevaarvolle en avontuurlijke, dat er zoo nauw aan is verbon<strong>de</strong>n.<br />

De boog kan echter niet altijd gespannen zijn, en het spreekt wel ho<br />

vanzelf, dat <strong>de</strong>ze lie<strong>de</strong>n, die zoo bijzon<strong>de</strong>r hard en dikwijls on<strong>de</strong>r zu<br />

ongunstige omstandighe<strong>de</strong>n moeten werken, uitnemend <strong>de</strong> kunst verslaan<br />

teest te vieren' Eenige malen per jaar komen zij dan ook te samen om 1<br />

eigenaardige feesten te hou<strong>de</strong>n, die grooten<strong>de</strong>els bestaan uit wedrennen<br />

wedstrij<strong>de</strong>n te paard en mèt paar<strong>de</strong>n, want het paard is nu eenmaal .,<br />

verbrekehjk verbon<strong>de</strong>n aan het begrip „cowboy^. Of men <strong>de</strong>ze sam.'<br />

komsten nu „Ro<strong>de</strong>o noemt, of wel „Roundup of op echt Wild Wt<br />

avontuurlijke wijze „Stampe<strong>de</strong>", zij komen grooten<strong>de</strong>els op hetzelf<strong>de</strong> nc<br />

wedstrij<strong>de</strong>n te paard, mèt en zón<strong>de</strong>r lasso, mèt en zón<strong>de</strong>r za<strong>de</strong>l<br />

soms zelts op <strong>de</strong>n rug van een ongetem<strong>de</strong>n stier! Het heele raar d.<br />

hebben er overal <strong>in</strong> Oregon van <strong>de</strong>rgelijke feesten plaats en <strong>de</strong>ze w«<br />

strij<strong>de</strong>n zijn langzamerhand zulk een belangrijke rol gaan spelen bij<br />

■woners <strong>de</strong>zer streek, dat zij dikwijls niet meer, om een be P° a,<strong>de</strong> v n J i i d T° a e"<br />

dui<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kalen<strong>de</strong>rmaand of <strong>de</strong>n datum bezigen, maar spreken van Twee<br />

eken vóór het feest <strong>in</strong> Cheyenne" of „het was kort na <strong>de</strong> Calgary-<br />

/DTe P 1ntm;êunge 0 n 0V ?n 0r Cheyenne, Pendleton en Calgary zijn <strong>de</strong> hoogte-<br />

Is het Wil<strong>de</strong> Westen <strong>in</strong> een zaal". Er zijn dikwijls groote geldprijzen aan<br />

ze wedSen verbon<strong>de</strong>n en het is dan ook te begrijpen, dat <strong>de</strong> cowboys<br />

die over J het algemeen niet zoo'veel verdienen - wanneer ZIJ hiervoor<br />

«oHio- en ireschikt irenoeir zijn, gaarne aan <strong>de</strong>ze kampen <strong>de</strong>elnemen.<br />

We echtee<strong>de</strong>n echten Wild West-geest wil on<strong>de</strong>rgaan die doet beter <strong>de</strong>n<br />

owboyln zijn e"gen omgev<strong>in</strong>g en voor zijn eigen publiek te gaan aanschouwen<br />

E^ dan is Pendleton ongetwijfeld <strong>de</strong> beste plaa/s. In September stroomt<br />

ZT <strong>de</strong> ireheele bevolk<strong>in</strong>g van Oregon, Idaho, Wash<strong>in</strong>gton, Wyom<strong>in</strong>g en<br />

Lvada samen ten m<strong>in</strong>ste ie<strong>de</strong>r, die maar belangstell<strong>in</strong>g heef, voor <strong>de</strong> ruwe<br />

och sATne'en gevaarlijke cow-boykunst. En <strong>de</strong> d f e, " e X S t'ot"<strong>de</strong>'Cana"-<br />

trij<strong>de</strong>n komen uit alle cowboy-staten, van <strong>de</strong> Mexikaansche tot <strong>de</strong> Lana<br />

De^tribunes^zijn tot berstens toe gevuld en ie<strong>de</strong>r kijkt met spann<strong>in</strong>g naar<br />

vele en velerlei kunststukken, die voor het publiek ten beste wor<strong>de</strong>n geteven<br />

Gegil en geschreeuw - al naar gelang van hetgeen er vertoond wordt,<br />

l doed aS aanmoedig<strong>in</strong>g of m<strong>in</strong>acht<strong>in</strong>g! ~ "\.f e e *- "^ZfÈ<br />

mnt van die roerige belangstell<strong>in</strong>g is natuurlijk altijd... man en paard tr<br />

vór<strong>de</strong>n wil<strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n getemd, die steeds weer probeerén hun ruiters af te<br />

Een jeugdige Indiaansche schoone, een <strong>de</strong>r •o e K scho 1 u, *'" s ..^. he,<br />

feest, word! door een reporter geïnterviewd over haar leven thuis...<br />

werpen en die zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> onwaarschijnlijkste bochten wr<strong>in</strong>gen<br />

om daar<strong>in</strong> te slagen. Onnoodig te zeggen, dat <strong>de</strong> berij<strong>de</strong>rs<br />

zich vaak <strong>in</strong> nog maller bochten moeten wr<strong>in</strong>gen om er op te<br />

blijven. Dat er bij dit paar<strong>de</strong>n-temmen wel eens gebruik wordt<br />

gemaakt van unfaire mid<strong>de</strong>len, waardoor man en paard geen<br />

ireliike partijen meer zijn, en waarbij wij <strong>in</strong> onze lan<strong>de</strong>n zeker<br />

zou<strong>de</strong>n spreken van dierenmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, behoeft geen betoog<br />

Merkwaardige staaltjes van ruiterkunst en lasso-werpen<br />

vormen echter evenzeer een groot <strong>de</strong>el van het programma<br />

evenals wedrennen met ou<strong>de</strong>rwetsche postkoetsen, met vier o<br />

zes paar<strong>de</strong>n bespannen. Dan zijn er ook <strong>de</strong> gevechten met<br />

woeste ongetem<strong>de</strong> stieren, die maar al te vaak er m slagen<br />

hun berij<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> het zand te werpen en ze dan meedoogenloos<br />

bewerken met hun horens. En boven dit alles straalt <strong>in</strong> rüstigen,<br />

blaken<strong>de</strong>n gloed... <strong>de</strong> gou<strong>de</strong>n zon van Oregon.<br />

Als het paard er <strong>in</strong> geslaaqd is, zijn bery<strong>de</strong>r af te werpen, geeft<br />

het dikwijls nog op eigen <strong>in</strong>itiatief een kle<strong>in</strong>e voorslell<strong>in</strong>fj voordat<br />

het doorl<strong>de</strong> „piek up-men' uil <strong>de</strong> Arena wordt geleid.


J-j -r j " i ee,t 9elijk ' <strong>de</strong> zom ertijd is <strong>de</strong> laatste vijf jaar niet<br />

altijd van Zaterdag op Zondag <strong>in</strong>gegaan. Dit geschied<strong>de</strong> <strong>in</strong> die jaren uitgezon<strong>de</strong>rd<br />

<strong>in</strong> 1937, altijd van <strong>de</strong>n veertien<strong>de</strong>n op <strong>de</strong>n vijftien<strong>de</strong>n Mei Dat<br />

was dan <strong>in</strong> 1934 van Maandag op D<strong>in</strong>sdag, <strong>in</strong> 1935 van D<strong>in</strong>sdag op Woensdag,<br />

<strong>in</strong> 1936 van Don<strong>de</strong>rdag op Vrijdag en <strong>in</strong> 1938 van Zaterdag op Zondag,<br />

<strong>in</strong> 1937 werd <strong>de</strong> klok verzet van 21 op 22 Mei. Deze laatste data<br />

vielen respectievelijk op een Vrijdag en een Zaterdag.<br />

pel \<br />

'■* '<br />

•<br />

Mej. F. J. A. te G. - Ik kan uw geval zoo uit <strong>de</strong> verte heel moeilijk be<br />

oor<strong>de</strong>elen, doch <strong>de</strong> feilen <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g genomen, geloof ik toch, dat i<br />

het beste doet op <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> m<strong>in</strong>nelijke schikk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> te gaan.<br />

■LL SC,1 J te D ' H ' ~ Er is haast geen plant ' die zich gemakkelijker la i<br />

stekken dan <strong>de</strong> Ster van Bethlehem, le<strong>de</strong>r topje groeit, als het afgeknepen<br />

^or< J t e" i" een potje wordt gezet. De beste tijd voor het stekken is <strong>in</strong><br />

April-Mei. De plant wordt namelijk na <strong>de</strong>n bloei (voor <strong>de</strong>n w<strong>in</strong>ter) terug<br />

gesne<strong>de</strong>n tot op 5 cm. boven <strong>de</strong>n pot. Des w<strong>in</strong>ters wordt <strong>de</strong> plant dan koel,<br />

licht en luchtig neergezet <strong>in</strong> een bijna vorstvrije kamer (ietsje vorst h<strong>in</strong><strong>de</strong>r!<br />

zelfs niet) en we<strong>in</strong>ig begoten. In Februari wordt <strong>de</strong> plant weer warmer ge<br />

zet, eerst moet u haar dan echter verpotten, en gelei<strong>de</strong>lijk meer gaan be<br />

gieten. U kunt met het mesten beg<strong>in</strong>nen als <strong>de</strong> her-groei er weer fl<strong>in</strong>k ir<br />

zit. Dan is het ook juist een mooie gelegenheid om <strong>de</strong> dan verschijnen<strong>de</strong><br />

jonge topjes als stek te gebruiken.<br />

Wat uw twee<strong>de</strong> vraag betreft: De Glox<strong>in</strong>ia wordt als volgt overgehou<strong>de</strong>n<br />

Wanneer <strong>de</strong> bloemen uitgebloeid raken en alle knoppen zijn uitgekomen<br />

moet u trachten door een goe<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren nog eenigen tijd<br />

te laten groeien. Er gaat dan namelijk weer reservevoedsel naar <strong>de</strong>n knol!<br />

U moet echter gelei<strong>de</strong>lijk m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gieten en <strong>de</strong> plant meer en meer <strong>in</strong> het<br />

licht, zelfs In <strong>de</strong> zon zetten. Het blad sterft daarna af. Pas <strong>in</strong> November<br />

wordt <strong>de</strong> droge knol uit <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> gehaald en !n een bakje met turfmolm<br />

bewaard op een droge, luchtige, beslist vorstvrije plaats. Het is noodzakelijk<br />

<strong>de</strong> knollen bij m<strong>in</strong>stens 55° Fahrenheit Ie bewaren, an<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n ze ziek<br />

In het voorjaar wor<strong>de</strong>n ze te voorschijn gehaald en opnieuw opgepot <strong>in</strong><br />

vruchtbare bloemistenaar<strong>de</strong>. U kunt bemesten met kunstmest voor kamer<br />

planten.<br />

H. v. d. H. te A. - Door bemid<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van een onzer abonné's uit Den<br />

Bosch kan ik u het adres van Gerrit Schulte thans nog me<strong>de</strong><strong>de</strong>elen. Dl<br />

luidt: p.a. Den Heer J. v. d. Kley, Dageraadsweg 39, 's-Hertogenbosch.<br />

A. v. E. te 's-H. - Ik dank u hartelijk voor uw <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g. Als het noodig<br />

mocht blijken, zal ik van uw vrien<strong>de</strong>lijk aanbod zeker gaarne gebruik maken.<br />

G. d. H. te A. - Ik heb uw vraag aan onzen rechtskundigen me<strong>de</strong><br />

werker doorgegeven.<br />

D. V. te A. - Ik heb werkelijk met u te doen, doch ik zou toch niet<br />

weten wat ik u an<strong>de</strong>rs moest aanra<strong>de</strong>n dan eens naar <strong>de</strong>n dokter te gaan<br />

Als u <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad last heeft van zenuwen, zal hij u zeker daartegen wel eer<br />

goe<strong>de</strong> remedie kunnen aanra<strong>de</strong>n.<br />

De Secretaresse van <strong>de</strong> Voor U-Club, Galgewater 22, Lei<strong>de</strong>n.<br />

1. De kustwachter bekeek Peter nog eens wat aandachtiger.<br />

Toen schoot hem opeens te b<strong>in</strong>nen, waar<br />

hij hem al meer had gezien. „Nu weet ikhet, jij bent<br />

<strong>de</strong>jongen,diebii<strong>de</strong>smokkelaerswas, teihy. Dot schrok<br />

en ze ren<strong>de</strong> da<strong>de</strong>lijk op <strong>de</strong>n man af „Ja maar Peter is<br />

geen smokkelaar." zei ze verschrikt. De man lachte.<br />

pe^WVtREN STE$g<br />

DE VLIEGAVONTUREN VAN PETER EN DOT Vervolg =? C/<br />

2 Daar verdacht hij Peter ook heelemaal niet van.<br />

Hij wil<strong>de</strong> alleen maar weten of <strong>de</strong> jongen hem nog iets<br />

omtrent <strong>de</strong> smokkelaars kon me<strong>de</strong><strong>de</strong>elen Nu, dat kon<br />

onze kle<strong>in</strong>e vriend wel en hij leg<strong>de</strong> <strong>de</strong>n kustwachler<br />

uit, waar hij het huis van een van hen kon v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Ue<br />

man was erg blij met <strong>de</strong>ze waar<strong>de</strong>volle <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen.<br />

3. Toen <strong>de</strong> kustwachter was verdwenen, zei Peter, dat<br />

het voor hen ook beter was hun reis ver<strong>de</strong>r voort te<br />

zetten. Ze namen dus afscheid van hun nieuwe vrien<strong>de</strong>n<br />

en sloegen welgemoed het pad <strong>in</strong>, dat hen weer naar<br />

„De Zilveren Ster" zou brengen. Ze slapten fl<strong>in</strong>k door,<br />

want hoe eer<strong>de</strong>r ze weg waren, hoe beter het was.<br />

SUPERCHROM<br />

De uJ trasnel Je film voor<br />

leuke kiekjes naar het leven.<br />

3-1-15"-1-9-«-15-S 1-b-lÉ. IO-1M-I1<br />

u-u-n i-i-a.4 S-io M-ii-i8-ia<br />

d-lO-17-«S-lO-lO-l4-(9 7-Zh-n-Q-lO-l5<br />

l-li-IT-lW ff-l-li ZO-IO 10-17 H-18-20<br />

'j-IO-XS-li<br />

24-1-15-W-IO 2.0-1-25<br />

i<br />

4. Ze waren al bijna tot aan <strong>de</strong> plek gena<strong>de</strong>rd, waar<br />

ze het toestel had<strong>de</strong>n achtergelaten, toen te een bekend<br />

geluid hoor<strong>de</strong>n. Ze keken op en daar ont<strong>de</strong>kten<br />

ze een vliegmach<strong>in</strong>e, die zeer laag boven het strand<br />

vloog. Klaarblijkelijk lag het <strong>in</strong> <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n<br />

piloot om ergens <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt te gaan dalen.<br />

5. Ten slotte scheen <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>r een geschikte plaats<br />

gevon<strong>de</strong>n te hebben, hij zette zijn mach<strong>in</strong>e tenm<strong>in</strong>ste op<br />

<strong>de</strong>n grond. Het was vlak bij <strong>de</strong> plek waar <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

ston<strong>de</strong>n en toen <strong>de</strong> piloot uitstapte, trok Peter zijn zusje<br />

onmid<strong>de</strong>llijk achter het struikgewas. Het was namelijk<br />

niemand m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan hun ou<strong>de</strong> vijand, mijnheer Grimes.<br />

6. De twee kle<strong>in</strong>e luchtreizigers kon<strong>de</strong>n zich maar niet<br />

begrijpen, hoe het mogelijk was, dat mijnheer Grimes<br />

hen zoo ver gevolgd was. Peter besloot er echter meteen<br />

voor te zorgen, dat dat niet meer gebeuren kon.<br />

„Ik zal zijn mach<strong>in</strong>e onklaar maken," zei hij vastbesloten<br />

tot zijn zusje. En daar g<strong>in</strong>g hij al.<br />

ii PUZZLE NIEUWS"<br />

Abonneert U op „PUZZLE NIEUWS", periodiek<br />

voor puzzelaars, met wekelijks een prijs van<br />

f 5.—, een van f 2.50 en vijf prijzen van f I.—.<br />

Abonnementsprijs bij vooruitbetal<strong>in</strong>g voor Ne<strong>de</strong>rland<br />

f4.— per jaar, f 2.25 per halfj. f 1.15 per kwart.<br />

Redactie en Adm<strong>in</strong>istratie:<br />

Cur^aostr. 11S, Amsterdam, Gem. Giro M3088, Postglro 230660<br />

Dr. H. NANNING's<br />

KINADRUPPELS<br />

Het aangewezen mid<strong>de</strong>l bij:<br />

BLOEDARMOEDE - BLEEKZUCHT<br />

MALARIA - GEBREK AAN EETLUST, enz.<br />

Men letfe op <strong>de</strong>n naam „Cr. ƒ/. ^Cann<strong>in</strong>g" buiten op<br />

<strong>de</strong> roe<strong>de</strong> doos en op <strong>de</strong> flacon. — Prijs f 1.30.<br />

Wie van onze speur<strong>de</strong>rs kunnen bovenstaand geheimschrift ontcijferen?<br />

Wij zullen weer een prijs van f2.50 benevens twee troostprijzen ver<br />

<strong>de</strong>elen on<strong>de</strong>r hen, die ons een Juist antwoord zen<strong>de</strong>n. De ver<strong>de</strong>el<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r<br />

prijzen geschiedt op een manier, waarbij alle Inzen<strong>de</strong>rs van goe<strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gen<br />

gelijke kansen hebben op het verkrijgen van een <strong>de</strong>r prijzen.<br />

U gelieve uw antwoord <strong>in</strong> te zen<strong>de</strong>n voor 14 September aan Mr. Detec<br />

tive, Galgewater 22, Lei<strong>de</strong>n. Op briefkaart of enveloppe dui<strong>de</strong>lijk vermel<strong>de</strong>n<br />

Amateur-Detective 14 September.<br />

DE OPLOSSING<br />

VAN HET PRO-<br />

BLEEM „WAT<br />

DOET HIJ?"<br />

Het antwoord ziet<br />

u op <strong>de</strong> hierbij afgebeel<strong>de</strong><br />

foto. Hadt<br />

u het gera<strong>de</strong>n?<br />

De hoofdprijs van<br />

f 2.50 werd <strong>de</strong>ze<br />

week gewonnen<br />

door <strong>de</strong>n heer M.<br />

C. <strong>de</strong> Groot te<br />

Utrecht.<br />

De troostprijzen<br />

vielen ten <strong>de</strong>el aan<br />

<strong>de</strong>n heer W. Budd<strong>in</strong>gh,<br />

Arnhem en<br />

mejuffrouw E. van<br />

Riet te Gron<strong>in</strong>gen.<br />

7. Toen Peter het vliegtuig bereikt had, trok hij vlug<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur open en wipte naar b<strong>in</strong>nen. Terwijl haar hart<br />

luid klopte van angst, keek Dot voorzichtig naar mijnheer<br />

Grimes uit. Ze kreeg he<strong>in</strong> echter pas <strong>in</strong> het oog,<br />

toen hij al weer dicht bij zijn toestel was. Zachtjes<br />

probeer<strong>de</strong> Dot nu haar broertje te roepen.<br />

Abonné's op dit blad, welke <strong>in</strong> ome registers xtjn<br />

<strong>in</strong>geschreven en <strong>in</strong> het besit «Jn van een door<br />

onze adm<strong>in</strong>istratie afgegeven polls, »IJn gratis verzekerd<br />

volgens polisvoorwaar<strong>de</strong>n! f. 2000.— DtJ<br />

levenslange <strong>in</strong>validiteit,- f. 000.- MJ overlij<strong>de</strong>n;<br />

f, 400.— btf verlies van een hand, voet of oog;<br />

f, 75— bij verlies van duim of wijsv<strong>in</strong>ger; /. 30.—<br />

bij verlies van een an<strong>de</strong>ren v<strong>in</strong>ger, een en an<strong>de</strong>r<br />

8. Mijnheer Grimes was nu vlak bij het vliegtuig en<br />

nog steeds had Peter niets gemerkt. Angstig nep Dot<br />

nog eens, maar juist op dat oogenblik had <strong>de</strong> man <strong>de</strong><br />

cab<strong>in</strong>e van het vliegtuig bereikt en klom naar b<strong>in</strong>nen.<br />

Even later sloeg hij <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur met een klap achter zich<br />

dicht. O, wat zou er nu met Peter eebeuren?<br />

ten gevolge van een ongeval. Is het ongeval een<br />

gevolg van een aan een personentre<strong>in</strong>, tram of<br />

autobus ens. overkomen ongeval, waar<strong>in</strong> verseker<strong>de</strong><br />

als gewoon betalend passagier reist, dan wordt<br />

<strong>de</strong> uitkeer<strong>in</strong>g bij levenslange <strong>in</strong>validiteit gesteld op<br />

f. 3000.— en <strong>de</strong> uitkeer<strong>in</strong>g bij overlij<strong>de</strong>n op f. 1000..—<br />

De uitkeer<strong>in</strong>g <strong>de</strong>ier bedragen geschiedt door <strong>de</strong><br />

NIEUWE HAVBANK N.V. te Schiedam.<br />

9. Dot verwachtte, dat mijnheer Grimes weer met haar<br />

broertje naar buiten zou komen, maar niets «r van. De<br />

motor sloeg aan en even later begon <strong>de</strong> propeller te<br />

draalen. En daar g<strong>in</strong>g het toestel, met mijnheer Grimes<br />

en Peter, <strong>de</strong> lucht <strong>in</strong> I<br />

Wordt vervolgd<br />

Denk er om by een eventueel ongevnl b<strong>in</strong>nen<br />

3 x 24 uur aan het kantoor <strong>de</strong>r N.V. Nieuwe<br />

Havbank te Schiedam daarvan kennis te<br />

geven, ook al meent U, dat <strong>de</strong> <strong>direct</strong>e gevolgen<br />

niet ernstig kunnen zyn- An<strong>de</strong>rs<br />

vervalt het recht op uitbetal<strong>in</strong>g.<br />

-30 -<br />

— 31


■<br />

H U M O R<br />

NURSE f ROM ß^OOKLYN<br />

Elizabeth Thomas<br />

Jim Barnes<br />

Larry Cra<strong>in</strong>e<br />

Danny Thomas<br />

Universal-film.<br />

Sally Eilers.<br />

Paul Kelly.<br />

Lanr Blake.<br />

Maurice Murphy.<br />

Regie: S. Sylvan Simon.<br />

d,°.V b r„fcLr w "■"' vc ''"■'*""- ^L.^LL'Z't'tT'. 1 -'' """ l """•'^""«^--.^..M JB .„<br />

Hoewel Danny Thomas zich, toen hij uit het verbeter<strong>in</strong>gsgesticht<br />

werd ontslagen, had voorgenomen voortaan het<br />

rechte pad te bewan<strong>de</strong>len, komt hij al da<strong>de</strong>lijk weer <strong>in</strong><br />

aanrak<strong>in</strong>g met iemand, die daarvan is afgeweken. Het is Larry<br />

Cra<strong>in</strong>e, <strong>de</strong> verloof<strong>de</strong> van zijn zuster Beth, die als verpleegster <strong>in</strong><br />

het ziekenhuis te Brooklyn werkt. Wel is waar weigert Danny<br />

om Cra<strong>in</strong>e bij een beroov<strong>in</strong>g te helpen, maar hij is er toch bi)<br />

tegenwoordig, als <strong>de</strong>ze laatste een politieagent. Jim Barnes^neerslaat.<br />

Danny is dus een gevaarlijke getuige gewor<strong>de</strong>n en Cra<strong>in</strong>e<br />

weet geen an<strong>de</strong>re manier om zich van hem te ontdoen, dan door<br />

hem te doodcn. ...<br />

Intusschen is Barnes naar het ziekenhuis gebracht waar hi,<br />

wordt verpleegd door Beth en het duurt niet lang, of <strong>de</strong>ze twee<br />

raken op elkaar verliefd. Als Cra<strong>in</strong>e dit merkt, vertelt hi,, door<br />

jaloerschheid gedreven, aan Beth, dat Barnes haar broe<strong>de</strong>r vermoord<strong>de</strong>.<br />

Hij gaat zelfs zoover, dat hij ook Barnes ter dood wi<br />

brengen. Dit wordt echter door Beth, die eerst niets meer met<br />

<strong>de</strong>n politieagent te maken wil<strong>de</strong> hebben, verh<strong>in</strong><strong>de</strong>rd, daar ze hem<br />

te zeer liefheeft. Als het meisje nu tevens verneemt, dat met<br />

Barnes maar Cra<strong>in</strong>e Danny vermoord<strong>de</strong>, is haar geluk al spoe-<br />

dig weer volmaakt<br />

„Napoleons terugtocht uit Moskou? Maar<br />

toen waren er toch nog geen fietsen?"<br />

„Oat weet ik wel, maar ik kan geen paar<strong>de</strong>n<br />

schil<strong>de</strong>ren."<br />

EEN MAN ALLEEN<br />

„De lift is kapot.<br />

„Hoera, va<strong>de</strong>r, hij leeft nog I Ik heb<br />

hem gisterenavond <strong>in</strong> <strong>de</strong> waschkom gedaan."<br />

V<br />

„We hebben vergeten er een gat <strong>in</strong><br />

te maken!"<br />

Jim Barnes (Paul<br />

Kelly) moet xljn «tra<br />

uHziïten.


.<br />

Tw«» aardige w<strong>in</strong>kelmeisjes In het warenhuis (Berna<strong>de</strong>ne Haves<br />

en Sylvia Sidney). '<br />

ÏLVIA HDflE<br />

Paramount-film.<br />

Regie: Fritz Lang<br />

Helen<br />

Sylvia Sidney<br />

J ° e . Dennis<br />

George Raff<br />

^y Barton McLane<br />

^ rr Robert Cumm<strong>in</strong>gs<br />

MX."". Roscoe Karns<br />

r. Morris u,, /-<<br />

p af< . v •• Harr y Carey<br />

^Sy<br />

George E. Stone<br />

impy ..<br />

Warren Hymer<br />

-7<br />

laxichauffeur .... r^.,,««<br />

Uu<strong>in</strong>n<br />

\xrir<br />

Williams<br />

bangeres r- i r> •<br />

J^T |l? ' Carol Paige<br />

i» V "■. Berna<strong>de</strong>ne Hayes<br />

Mr. Lev<strong>in</strong>e c D /<br />

tgon Brecher<br />

In Amerika bestaat <strong>de</strong> mogelijkheid van vrijlat<strong>in</strong>g op eerewoord.<br />

Veroor<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n, die zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> gevangenis door<br />

goed gedrag on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n, kunnen een ge<strong>de</strong>elte van hun<br />

straftijd kwijtgeschol<strong>de</strong>n krijgen, <strong>in</strong>dien zij een betrekk<strong>in</strong>g<br />

kunnen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Zoolang <strong>de</strong> hun opgeleg<strong>de</strong> straftijd echter nog<br />

loopt, staan zij on<strong>de</strong>r scherpe controle van <strong>de</strong> zoogenaam<strong>de</strong><br />

„parole officers", en zij hebben zich te hou<strong>de</strong>n aan bepaal<strong>de</strong><br />

regels, die hun bijvoorbeeld verbie<strong>de</strong>n zich <strong>in</strong> cafés te vertoonen.<br />

zich van hun woonplaats te verwij<strong>de</strong>ren, of <strong>in</strong> het<br />

huwelijk te tre<strong>de</strong>n.<br />

Mr. Morris, <strong>de</strong> eigenaar van een groot warenhuis <strong>in</strong> New<br />

York, heeft een aantal van <strong>de</strong>ze ex-gevangenen <strong>in</strong> zijn dienst,<br />

zon<strong>de</strong>r dat hun collega's iets van hun verle<strong>de</strong>n weten. On<strong>de</strong>r<br />

hen bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n zich Joe en Helen, die <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>el<strong>in</strong>gen<br />

achter <strong>de</strong> toonbank staan en hun best doen hun verle<strong>de</strong>n<br />

te vergeten en zich hun nieuw verworven vrijheid waardig<br />

te toonen. Helen en Joe zijn op elkaar verliefd, doch Joe verzwijgt<br />

zijn gevoelens voor het meisje, omdat hij haar niet durft<br />

vertellen, dat hij een vroegere gevangenisboef is. Hij heeft er<br />

geen vermoe<strong>de</strong>n van. dat Helen zich <strong>in</strong> hetzelf<strong>de</strong> parket bev<strong>in</strong>dt.<br />

Als dus Joe's proeftijd om is, neemt hij ontslag en vat<br />

het plan op naar Californië te trekken, doch niet dan nadat<br />

hij Helen verteld heeft wat hem op het hart ligt, en waarom<br />

hij haar verlaat. Op het moment, dat zijn bus zal wegrij<strong>de</strong>n,<br />

valt het afscheid Helen echter te zwaar en zij zegt Joe. dat zij<br />

met hem wil trouwen, wat ook zijn verle<strong>de</strong>n is geweest. Zij<br />

wor<strong>de</strong>n nog <strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n avond <strong>in</strong> <strong>de</strong>n echt verbon<strong>de</strong>n, zon<strong>de</strong>r<br />

dat Helen beseft, dat het huwelijk onwettig is. aangezien haar<br />

..parole" haar verbiedt te trouwen. Zij is er zich'echter wel<br />

van bewust, dat zij <strong>de</strong> kans loopt wegens overtred<strong>in</strong>g van een<br />

<strong>de</strong>r „parole'-bepai<strong>in</strong>gen opnieuw gevangen gezet te wor<strong>de</strong>n,<br />

en daarom vraagt zij Joe niemand iets van hun huwelijk te<br />

vertellen, on<strong>de</strong>r het voorwendsel, dat Mr. Morris niet hebben<br />

wil, dat zijn employés met elkaar trouwen.<br />

De lei<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> ben<strong>de</strong>, waartoe Joe en verschei<strong>de</strong>ne van<br />

zijn collega's behoor<strong>de</strong>n, valt hun voortdurend lastig en doet<br />

zijn uiterste best <strong>de</strong> ben<strong>de</strong> weer bijeen te brengen. Joe weigert<br />

echter ronduit om voor zijn bedreig<strong>in</strong>gen te zwichten. Hij is<br />

gelukkig getrouwd en <strong>de</strong>nkt er niet aan zijn geluk <strong>in</strong> <strong>de</strong> waagschaal<br />

te stellen door een hernieuw<strong>de</strong>n omgang met le<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwereld.<br />

t<br />

GCOK<br />

Bij toeval ont<strong>de</strong>kt Joe, dat er wel <strong>de</strong>gelijk mannen en vrouwen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> zaak werken, die met elkaar getrouwd zijn. en hij<br />

is teleurgesteld dat zijn vrouw hem voorgelogen heeft. Hij laat<br />

zich op Kerstavond dan ook door een van zijn vroegere kamera<strong>de</strong>n<br />

meetronen naar een kroeg, waar <strong>de</strong> meeste le<strong>de</strong>n van<br />

zijnben<strong>de</strong>bijeengekomen zijnomnieuwe wanda<strong>de</strong>n te beramen.<br />

Joe echter wenscht niet mee te doen, totdat een <strong>de</strong>r boeven<br />

zich laat ontvallen, dat Helen ook een ex-veroor<strong>de</strong>el<strong>de</strong> is. Joe<br />

gaat naar huis, en als hij. door zijn vrouw een strikvraag te<br />

stellen door haar hoort bevestigen, dat zij vroeger drie jaar<br />

heeft opgeknapt, verlaat hij het huis en sluit zich weer bij zijn<br />

ben<strong>de</strong> aan. Ten diepste ontgoocheld over het feit, dat zijn<br />

vrouw hem niet <strong>in</strong> haar vertrouwen genomen heeft, nadat hij<br />

haar eerlijk zijn verle<strong>de</strong>n heeft opgebiecht, neemt hij <strong>de</strong> leid<strong>in</strong>g<br />

op zich van een <strong>in</strong>braak <strong>in</strong> Mr. Morris' warenhuis. Een<br />

van zijn vrien<strong>de</strong>n belt Helen op en smeekt haar alles te doen<br />

wat <strong>in</strong> haar macht ligt om Joe op een bepaal<strong>de</strong>n avond thuis<br />

te hou<strong>de</strong>n, aangezien hij an<strong>de</strong>rs groot gevaar loopt. Helen<br />

ont<strong>de</strong>kt <strong>de</strong> plannen <strong>de</strong>r boeven en, om zichzelf en Joe te red<strong>de</strong>n<br />

be<strong>de</strong>nkt zij een plan, dat zij aan Mr. Morris mee<strong>de</strong>elt.<br />

De avond van <strong>de</strong> <strong>in</strong>braak is gekomen en Joe en zijn vrien<strong>de</strong>n<br />

sluipen <strong>in</strong> het warenhuis rond, totdat zij verrast wor<strong>de</strong>n door<br />

Mr Morris, Helen en een aantal gewapen<strong>de</strong> <strong>de</strong>tectives, die <strong>de</strong><br />

boeven ontwapenen. Daarna laat Mr. Morris <strong>de</strong> ben<strong>de</strong> achter<br />

met Helen, nadat hij ze gewaarschuwd heeft <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n<br />

morgen niet later dan acht uur aan te tre<strong>de</strong>n voor hun werk.<br />

Wie niet verschijnt, zal aan <strong>de</strong> politie overgeleverd wor<strong>de</strong>n.<br />

Helen overtuigt <strong>de</strong> boeven met behulp van een eenvoudige<br />

rekensom, dat <strong>de</strong> moeite en het risico van hun <strong>in</strong>braak nooit<br />

beloond kunnen wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> opbrengst van het gestolen<br />

goed. De mannen zijn diep on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n <strong>in</strong>druk van haar betoog<br />

en zijn er thans van overtuigd, dat „gestolen goed niet gedijt .<br />

Alleen Joe laat zich niet met Helen verzoenen, en verwijt haar<br />

<strong>in</strong> bittere termen wat hij haar „verraad" noemt.<br />

Helen verlaat het huis, en duikt on<strong>de</strong>r <strong>in</strong> het groote New<br />

York. Joe komt. als hij over zijn teleurstell<strong>in</strong>g heen is, tot <strong>de</strong><br />

overtuig<strong>in</strong>g, dat hij Helen haar gedrag niet had moeten verwijten,<br />

daar zij ten slotte toch alles voor hun bestwil heeft<br />

willen doen. Als hij thuis komt, v<strong>in</strong>dt hij Helen echter ge-<br />

vlogen.<br />

Dan neemt hij zijn toevlucht tot zijn ou<strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n, die heel<br />

New York rondspeuren om haar terug te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Helen js<br />

mtusschen bij haar „parole-officer" geweest, wien zij alles<br />

verteld heeft. Deze heeft haar dui<strong>de</strong>lijk gemaakt, dat haar<br />

huwelijk onwettig is, doch wanneer Helen hem vertelt, dat zij<br />

een baby moet krijgen, besluit hij om haar niet weer naar <strong>de</strong><br />

gevangenis terug te sturen. Joe's vrien<strong>de</strong>n v<strong>in</strong><strong>de</strong>n Helen ten<br />

slotte <strong>in</strong> een hospitaal, en Joe ziet zijn vrouw terug als zijn<br />

zoon juist geboren is. Helens straftijd is dan voorbij, en met<br />

het besluit nog een keer, en thans wettelijk <strong>in</strong> het huwelijk .te<br />

tre<strong>de</strong>n, v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>de</strong> twee het geluk terug <strong>in</strong> elkan<strong>de</strong>rs armen.<br />

Twee gefangenenTroSn door het .U^en «eg.n <strong>de</strong> a.vo.rbuls<br />

«ntac?m.t hun »ed.g.Tang.n.n f krijg.».<br />

Jo« «n d« lo<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>bendo


GESPREKKEN MET MIJN<br />

VRIEND PIETERSEN<br />

„W<br />

Teet je wat me van <strong>de</strong> week <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

bioscoop opgevallen is?"<br />

,,Hoe zou ik dat kunnen weten,<br />

Pietersen? Misschien dat er een nieuw programma-meisje<br />

was?"<br />

,,Hé, wat ben je flauw. Alsof ik daarop let!<br />

Neen, het was het volgen<strong>de</strong>. Men vertoon<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> film „Het meisje uit het verre Westen" en<br />

ik vond, dat er zulk eigenaardig Engelsch <strong>in</strong><br />

gesproken werd. Is jou dat ook opgevallen?"<br />

,,Natuurlijk, waar<strong>de</strong> vriend, doch dat was<br />

geen Engelsch, maar Amerikaansch dialect."<br />

„Waarom spraken ze <strong>in</strong> die film dan zulk<br />

dialect? Ik heb tot nu toe wel het Amerikaansch-<br />

Engelsch van het gewone Engelsch kunnen<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n."<br />

„Kijk eens, Pietersen, als jij hier een prov<strong>in</strong>ciale<br />

tooneelopvoer<strong>in</strong>g meemaakt en er verschijnt<br />

een ron<strong>de</strong> Zeeuw ten tooneele, dan zou<br />

jij het toch vreemd v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, wanneer <strong>de</strong>ze man<br />

mooi zuiver Ne<strong>de</strong>rlandsch zou spreken?"<br />

„In<strong>de</strong>rdaad!'<br />

„Evenm<strong>in</strong> kan <strong>de</strong> Amerikaansche film<strong>in</strong>dustrie<br />

zich veroorloven om bij <strong>de</strong>n tegenwoordigen<br />

hoogen stand <strong>de</strong>r geluidstechniek<br />

maar eenvoudig Amerikaansch-Engelsch te<br />

laten spreken. AAerika is ten slotte een heel<br />

wereld<strong>de</strong>el en het behoort tot <strong>de</strong> f<strong>in</strong>esses van<br />

<strong>de</strong> Amerikaansche film, die het publiek <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re<br />

lan<strong>de</strong>n meestal nog voorbijgaan, om <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g<br />

zeer verschillen<strong>de</strong> dialecten, die er <strong>in</strong> dat<br />

wereld<strong>de</strong>el gesproken wor<strong>de</strong>n of wer<strong>de</strong>n, haarfijn<br />

te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n, daar het Amerikaansche publiek<br />

zelf natuurlijk nauwlettend op <strong>de</strong>ze verschillen<br />

reageejrt..<br />

Nu moeten <strong>in</strong> <strong>de</strong> rolprent „Het meisje uit<br />

het verre Westen" <strong>de</strong> dialect-verschillen goed<br />

tot uit<strong>in</strong>g komen. Deze film speelt immers <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> dagen van <strong>de</strong> gold-rush van 1849, toen <strong>de</strong><br />

tienduizen<strong>de</strong>n, die op één plaats samenkwamen,<br />

elkaar nauwelijks kon<strong>de</strong>n verstaan. Om <strong>de</strong>ze<br />

taalverschillen volmaakt tot uit<strong>in</strong>g te brengen,<br />

engageer<strong>de</strong> M.G.M, <strong>de</strong>n „radio-dialect-doctor"<br />

Dave Weber, wiens taak het was Jeanette Mac<br />

Donald het speciale „hilly-billy-twang" van<br />

mid<strong>de</strong>n Missouri uit 1849 bij te brengen."<br />

„Wat spreekt Nelson Eddy dan <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<br />

film?"<br />

„Hij spreekt het typische, gekrui<strong>de</strong> dialect<br />

van Ill<strong>in</strong>ois en Walter Pidgeon spreekt het on<strong>de</strong>r<br />

neger<strong>in</strong>vloed staan<strong>de</strong> taaltje van Virg<strong>in</strong>ia.<br />

Enf<strong>in</strong>, om kort te gaan, er zijn niet m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

dan drieën<strong>de</strong>rtig Amerikaansche dialecten <strong>in</strong> te<br />

booren, benevens het noodige Duitsch-Amerikaansch<br />

van <strong>de</strong>n muziekprofessor en het Italiaansch-Amerikaansch<br />

van <strong>de</strong>n missionaris<br />

va<strong>de</strong>r Sienna".<br />

FILM-ENTHOUSIASTEN<br />

S. L. v. d. R. te Gron<strong>in</strong>gen. Buddy Etsen<br />

kunt u schrijven p.a. Metro-Goldwyn-<br />

Mayer-Studio's, Culver-City, Californië.<br />

Voor foto drie antwoordcoupons <strong>in</strong>sluiten.<br />

Jenny Jugo is met Friedrich Benfer getrouwd.<br />

N. D. te Haarlem. Anna Sten is met<br />

een regisseur getrouwd. Zij filmt we<strong>in</strong>ig.<br />

Haar bekendste Duitsche films zijn „Stürme<br />

<strong>de</strong>r Lei<strong>de</strong>nschaft" en „Bommen op<br />

Monte Carlo". Samuel Goldwyn heeft haar<br />

voor Amerika geëngageerd.<br />

M. H. E. te Amsterdam. Pola Negri is<br />

geschei<strong>de</strong>n. Hermann Thitnig filmt op 't<br />

oogenblik we<strong>in</strong>ig. Hij woont Karol<strong>in</strong>engasse<br />

9, Weenen IV. Zijn zuster, Helene<br />

Thimig, is met <strong>de</strong>n regisseur Max Re<strong>in</strong>hardt<br />

getrouwd.<br />

A. L. te Amersfoort. Charlie Chapl<strong>in</strong><br />

werd <strong>de</strong>n lo<strong>de</strong>n April te Lon<strong>de</strong>n geboren.<br />

Een antwoordcoupon is aan ie<strong>de</strong>r postkantoor<br />

verkrijgbaar.<br />

K G. v. H. te 's-Gravenhage. F rie<strong>de</strong>l<br />

Pisetta woont Augustastrasse 4 te Berlijn.<br />

Zij IS <strong>de</strong>n i3<strong>de</strong>n Juli jarig. Kar<strong>in</strong> Hardt<br />

is getrouwd. Zij woont Königsallee 47,<br />

Berlijn. In het Duitsch schrijven.<br />

T. D. A. J. te Venlo. Hierbij <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong><br />

verjaardagen. Ken Maynard 21<br />

Juh. Douglas Fairbanks Jr. 9 November<br />

Anatole Siewart 25 Juni.<br />

L. M. T. te Rotterdam. De bekendste<br />

spelers zijn Loretta, Robert en Roland<br />

Young. Thelma Todd is te Lawrence geboren.<br />

R. D. N. K. te Amsterdam. Olga<br />

Tschechowa is met een Belg getrouwd. Zij<br />

woont Kaiserdamm 74, Berlijn. Z.é?5//é?//oward<br />

is <strong>de</strong>n 2 4sten April te Lon<strong>de</strong>n geboren.<br />

L. H. te Noordwijk. Wij hebben u <strong>de</strong><br />

gevraag<strong>de</strong> foto's gezon<strong>de</strong>n, Eenige beken<strong>de</strong><br />

films met Preston Foster zijn „The<br />

Informer", „Sea <strong>de</strong>vils" en „Strangers<br />

ail<br />

B. R. H. te 's-Gravenhage. Het adres<br />

van Philip Huston is 780 Gower Street, .<br />

Hollywood. Walter Huston moet u schrij' '<br />

ven p.a. Metro-Goldwyn-Mayer-Studio's,<br />

Culver-City, Californië. Niet vergeten een<br />

antwoordcoupon <strong>in</strong> te sluiten.<br />

A. v. N. te 's-Hertogenbosch. Wij ra<strong>de</strong>n<br />

u aan een an<strong>de</strong>re loopbaan te kiezen. Wij<br />

hebben u <strong>de</strong> foto's van John Boles en<br />

Mariene Dietrich gezon<strong>de</strong>n.<br />

G. N. G. te Schiedam. Bedoel<strong>de</strong> acteur<br />

was niet Nelson Eddy maar Allan Jones.<br />

Jeanette Macdonald is met Gene Raymond<br />

getrouwd. Emil Jann<strong>in</strong>gs woont St.<br />

Wolfgang, Salzkammergut. Hij is <strong>de</strong>n<br />

2 4sten Juli jarig.<br />

ONZE WEKELIJKSCHE<br />

PRIJSVRAAG<br />

Vraag vijfhon<strong>de</strong>rd<br />

Wat verstaat men on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zuilen van Hercules?<br />

Wij stellen een hoofdprijs van / 2.50 en<br />

vijf troostprijzen beschikbaar om te ver<strong>de</strong>elen<br />

on<strong>de</strong>r hen, die vóór 19 September (abonné's uit<br />

overzeesche gewesten 19 October) goe<strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gen<br />

zen<strong>de</strong>n aan ons redactie-adres: Galgewater<br />

22, Lei<strong>de</strong>n. Op enveloppe of briefkaart<br />

gelieve men dui<strong>de</strong>lijk te vermel<strong>de</strong>n: Vraag 500.<br />

DE OPLOSSING<br />

Vraag vierhon<strong>de</strong>rd zes en negentig<br />

Agar-Agar is een geleiachtige stof, die verkregen<br />

wordt door Indisch zeegras <strong>in</strong> water uit<br />

te koken. Vanwege zijn b<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> eigenschappen<br />

wordt het dikwijls <strong>in</strong> plaats van gelat<strong>in</strong>e<br />

gebruikt.<br />

De hoofdprijs werd <strong>de</strong>ze week gewonnen<br />

door: mej. H. M. Nijessen te Utrecht. De<br />

troostprijzen vielen ten <strong>de</strong>el aan <strong>de</strong>n heer G. A.<br />

Timmler te Den Haag; mevrouw H. C. Fundter<br />

<strong>de</strong> Beauchene te Nijmegen: mejuffrouw G.<br />

Hens te Waalwijk; mejuffrouw M. A. van<br />

Waar<strong>de</strong>nburg te Gorcum en <strong>de</strong>n heer H. van<br />

Til, Doet<strong>in</strong>chem.<br />

was op bezoek bij een vriend, die kunst<br />

schil<strong>de</strong>r was — althans zich verbeeld<strong>de</strong> he<br />

te zijn.<br />

„Heel aardig," zei mijn neef, toen <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>r hem een pas voltooid doek liet zien<br />

„Je werk doet me beslist aan Von<strong>de</strong>l <strong>de</strong>n<br />

ken." | |<br />

„Aan Von<strong>de</strong>l? Je bedoelt zeker Rem<br />

brandt ?"<br />

„Neen, maar, ik bedoel wd <strong>de</strong>gelijk<br />

Von<strong>de</strong>l," beweer<strong>de</strong> mijn neef beslist.<br />

„Maar die kon toch niet schil<strong>de</strong>ren?!"<br />

„Nu ja — juist daarom!"<br />

Een man, wiens portemonnaie hem<br />

eenige jaren gele<strong>de</strong>n ontstolen was, ont'<br />

v<strong>in</strong>g op zekeren dag <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n brief:<br />

„Mijnheer, een paar jaar .gele<strong>de</strong>n heb<br />

ik u uw geld ontstolen. De wroeg<strong>in</strong>g<br />

k^agt nu aan mijn hart en daarom zend<br />

ik u iets van het geld terug. Als mijn geweten<br />

weer knaagt, zal ik u nog iets<br />

zen<strong>de</strong>n."<br />

Het jonge vrouwtje: „Om ons steeds<br />

<strong>de</strong> ruzie te her<strong>in</strong>neren, die we verle<strong>de</strong>n<br />

week hebben gehad, hebben Jan en ik<br />

een boom <strong>in</strong> <strong>de</strong>n tu<strong>in</strong> geplant.' '<br />

„Dat is een leuk i<strong>de</strong>e," riep haar vriend<strong>in</strong><br />

uit. Ik wou, dat Fred en ik. dat ook<br />

had<strong>de</strong>n gedaan. Dan had<strong>de</strong>n we nu al een<br />

beeldig boschje gehad!"<br />

De motorrij<strong>de</strong>r had een on<strong>de</strong>rhoud met<br />

zijn advocaat.<br />

„Gebeur<strong>de</strong> er iets, dat uw nieuwsgierig<br />

heid opwekte, toen u <strong>de</strong>n weg opreed?''<br />

vroeg <strong>de</strong> laatste.<br />

„Ja, mijn voorwiel brak <strong>in</strong> tweeën."<br />

„Mammie," vroeg het vijfjarig jongetje,<br />

„krijgt u die bontjas van va<strong>de</strong>r voor uw<br />

verjaardag, die u zoo vreeselijk graag wildt<br />

hebben ?"<br />

„Ik <strong>de</strong>nk het niet, jongen," antwoord<strong>de</strong><br />

moe<strong>de</strong>r.<br />

„Hebt u dan al geprobeerd om u op<br />

<strong>de</strong>n grond te laten vallen en met uw<br />

voeten te trappelen, net als ik doe?"<br />

„Wel Jan, wat heb ik <strong>de</strong>n laatsten keer<br />

over vogels vertelt?" vroeg <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijzer.<br />

„Bent u het nou alweer vergeten, mijnheeft,"<br />

antwoord<strong>de</strong> <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g.<br />

De Bruijn en zijn vrouw zaten <strong>in</strong> een<br />

afgelegen hoek van een café, waar zij haar<br />

man eens ongezouten <strong>de</strong> waarheid zei.<br />

Zon<strong>de</strong>r dat zij het opmerkte, kwamen er<br />

eenige kennissen b<strong>in</strong>nen gehoorsafstand.<br />

„Je bent een laaghartig sujet," g<strong>in</strong>g ze<br />

door. „Zoo'n man heb ik nog nooit ontmoet.<br />

Je verdien<strong>de</strong> levenslang!"<br />

„Uitstekend, lieve," antwoord<strong>de</strong> haar<br />

man, die <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re menschen wèl had<br />

gezien. „En wat heb je nog meer tegen<br />

hem gezegd ?"<br />

DP BEZOEK BIJ COR VAN DER LUöT MEL5ERT<br />

H<br />

et was voor <strong>in</strong>gewij<strong>de</strong>n geen verbaz<strong>in</strong>gwekkend<br />

nieuws toen <strong>in</strong> <strong>de</strong> vroege lente<br />

van dit jaar <strong>de</strong> heer Van <strong>de</strong>r Lugt Meiert<br />

me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>de</strong>, dat hij <strong>de</strong>n Kon<strong>in</strong>klijken<br />

Schouwburg <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Haag, als vaste bespeler,<br />

r<strong>in</strong>g verlaten. Eenentw<strong>in</strong>tig jaar lang had hl]<br />

het Rotterdamsch Holstad-Tooneel geluisd<br />

en <strong>de</strong> moeilijkhe<strong>de</strong>n (van allerlei aard)<br />

.aren steeds grooter gewor<strong>de</strong>n. Niet dat het<br />

-laagsche publiek Van <strong>de</strong>r Lugt en ^ z.jnen<br />

^oe<strong>de</strong> was; verre daarvan, <strong>de</strong> moeilijkhe<strong>de</strong>n<br />

waren geheel van technischen aard. Er moest<br />

dus iets veran<strong>de</strong>ren; Van <strong>de</strong>r Lugt gaat weg,<br />

; wat hij wel g<strong>in</strong>g doen, dat<br />

was het raadsel waarover alle tooneel-bezorg<strong>de</strong>n<br />

zich het hoofd braken. Wij hebben het <strong>de</strong>n<br />

heer Van <strong>de</strong>r Lugt Melsert zelf gevraagd en<br />

zijn antwoord was: ik wist het ook nog met.<br />

Ergens achter <strong>in</strong> mijn hoofd speel<strong>de</strong> het <strong>de</strong>nkbeeld<br />

van een kle<strong>in</strong> gezelschap, zon<strong>de</strong>r vasten<br />

schouwburg, maar hoe en met welke acteurs:<br />

ik had er geen i<strong>de</strong>e van. En toen <strong>in</strong>eens kwam<br />

Amsterdam vrij. Amsterdam heet en .s nu<br />

eenmaal het kunstcentrum van ons land. In<br />

Amsterdam met een goe<strong>de</strong>n troep frisch te beg<strong>in</strong>nen,<br />

was een groote attractie. Na veel<br />

pourparlers geschied<strong>de</strong> het volgen<strong>de</strong>: <strong>de</strong> ge-<br />

meenteraad van Amsterdam accepteer<strong>de</strong> het<br />

voorstel van B. en W. om één persoon als<br />

vasten bespeler van <strong>de</strong>n Stadsschouwburg u.t<br />

, e noodigen en die eene persoon was ik. Zoo<br />

zat ik dus. geheel onverwacht, <strong>in</strong> Amsterdam.<br />

Nu begon het moeilijke werk van het samenstellen<br />

van <strong>de</strong>n troep, al bestond er vanzelfprekend<br />

al een „geraamte'.<br />

Met die samenstell<strong>in</strong>g is - <strong>de</strong> heer Van <strong>de</strong>r<br />

Luirt Melsert won<strong>de</strong>rwel gesL_<br />

ilaagd. E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk is<br />

er nu <strong>in</strong> <strong>de</strong> Tooneelwereld een concentratie<br />

krachten gekomen, die veelbelovend is<br />

We willen slechts een paar namen ..m..... noemen:<br />

het echtpaar Van <strong>de</strong>r Lugt Melsert-van Ees,<br />

van Dalsum,<br />

Charlotte Köhler, Defresne, Fientie<br />

<strong>de</strong> la Mar en van<br />

<strong>de</strong><br />

-<br />

jongeren: Loudi Nijhoff,<br />

Paul Storm, Ank van <strong>de</strong>r r Moer, Myn<br />

1<br />

Ward. Alle namen, die meer zij<br />

ijn dan louter<br />

dit alleen en die iets beloven.<br />

Wal betreft <strong>de</strong> organisatie, ook <strong>in</strong> Amsterdam<br />

wil Van <strong>de</strong>r Lugt het Haagsche systeeip<br />

van splits<strong>in</strong>g toepassen. Dat wil zeggen, het<br />

omvangrijke gezelschap van ongeveer vijftig<br />

acteurs wordt <strong>in</strong> twee af<strong>de</strong>el<strong>in</strong>gen ver<strong>de</strong>eld,<br />

die om beurten en gelijktijdig Amsterdam of<br />

een an<strong>de</strong>re stad bespelen.<br />

Op <strong>de</strong>ze wijze kunnen er op <strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n<br />

avond uu twee .»^ verschillen<strong>de</strong> .<br />

stukken opgevoerd<br />

wor<strong>de</strong>n. Dat dit stelsel <strong>in</strong> Amsterdam nog ge<br />

perfectionneerd zal d wor<strong>de</strong>n, vor<strong>de</strong>n, ligt voor <strong>de</strong> hanc hand<br />

Het is overigens waarschijnlijk v_<br />

het eenige sys<br />

teem om met een grooten troep rendabel op te<br />

tre<strong>de</strong>n.<br />

Wij vroegen <strong>de</strong>n heer Van <strong>de</strong>r Lugt Melsert<br />

naar iar <strong>de</strong>n stijl oer <strong>de</strong>r SIUKRC, stukken, die U.^ zijn ~.., nieuwe - geze<br />

Ischap brengen zal. Deze e zal zeer gemêleerd<br />

Amsterdam<br />

zijn Destijds, toen <strong>de</strong>n Haag<br />

bei<strong>de</strong> "vaste bespelers ' kregen, cu« die elk op hun<br />

l ook weer <strong>in</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re stad optra<strong>de</strong>n,<br />

werd er afgesproken, dat Amsterdam voornamelijk<br />

het klassieke genre zou spelen en <strong>de</strong>n<br />

Haag zgn. Kammerspiele. Deze uitspraak kon<br />

nu uiteraard literaard vervallen vervaueu en zoo -~~ zullen er nu<br />

zoow el klassieke als lichte en luchtige stukken<br />

gespeeld wor<strong>de</strong>n len. Daarbij vervult <strong>de</strong> heer V"'<br />

<strong>in</strong> dit conglomeraat <strong>de</strong> veelzijdige<br />

rol van <strong>direct</strong>eur, regisseur en acteur.<br />

Van <strong>de</strong>r Lugt toon<strong>de</strong> zich vol hoop op<br />

<strong>de</strong><br />

toekomst. Het is niet waar, zoo ongeveer zei<strong>de</strong><br />

hij dat <strong>de</strong> film <strong>de</strong> menschen van <strong>de</strong>n schouwburg<br />

vervreemd heeft. Tooneel en film zijn<br />

trouwens twee niet vergelijkbare groothe<strong>de</strong>n;<br />

dat het publiek <strong>de</strong> film mooier zou v<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

dan het tooneel, kan men <strong>de</strong>rhalve noovt zeggen.<br />

Het eenige is, dat <strong>de</strong> menschen vertrouwen<br />

moeten krijgen <strong>in</strong> een bepaal<strong>de</strong>n troep en<br />

daarom het theater weer gaan opzoeken.<br />

Ten slotte is <strong>de</strong> theaterkunst een <strong>de</strong>r oudste<br />

'en schoonste kunsten, die <strong>de</strong> menschheid kent.<br />

. 1. _ ..,„„,,1<br />

Er gaat we<strong>in</strong>ig boven het gesproken woord,<br />

dat <strong>direct</strong> en altijd weer an<strong>de</strong>rs, van over het<br />

voetlicht tot ons komt. Het tooneel is daarenboven<br />

een machtig mid<strong>de</strong>l voor <strong>de</strong> volksopvoed<strong>in</strong>g<br />

en ontwikkel<strong>in</strong>g. Door <strong>de</strong>n geconcentreer<strong>de</strong>n<br />

vorm waar<strong>in</strong> het het leven met al zijn<br />

facetten en problemen.weergeeft, kan het onzen<br />

kijk op bepaal<strong>de</strong> kwesties dikwijls zeer<br />

verruimen en verdiepen.<br />

Er bestaat géén tak van kunst, waarvan WIJ<br />

zou<strong>de</strong>n kunnen zeggen, dat wij haar mogen<br />

verwaarloozen. Dus ook zeker het tooneel<br />

niet al heeft ons volk <strong>in</strong> bree<strong>de</strong> kr<strong>in</strong>gen zich<br />

daar niet altijd aan gehou<strong>de</strong>n. Het tconeelspel<br />

is onze belangstell<strong>in</strong>g ten volle waard. Wu<br />

hopen dan ook van ganscher harte, dat Van<br />

<strong>de</strong>r Lugt en zijn schare <strong>in</strong> <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren<br />

veel succes en volle zalen mogen beleven.<br />

■<br />

i<br />

. ;' -


HET WEEKBLAD<br />

CIMEMAü<br />

THEATER<br />

VEMCHIJNT WEKELIJKS - PKIJS PER KWAWTAAt r. 1.« _««..„<br />

■<br />

} ><br />

^Ben ik geen aar<br />

Hollandsch meisje<br />

vraagt <strong>de</strong> M.G.M.<br />

VIRGINIA CRI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!