30.09.2013 Views

o - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

o - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

o - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Of> <strong>de</strong> laatste pag<strong>in</strong>a een oud m<strong>in</strong>neliedje van<br />

ftaoul. Comte <strong>de</strong> Soissons* met y^uaiek van Hax 'Tok


...-■ • .■< .^^^^mmi^imvmmti^mmmmmmsmm • ' ' • ' -'W^^PPip^pippiip^<br />

HBOEN EN<br />

TOEKOMST<br />

op het Filmscherm en <strong>de</strong> Planken<br />

't Is voor uw overzichtschrijver<br />

op 't oogenblik <strong>de</strong>n tijd om wanhopig<br />

te wor<strong>de</strong>n. Wanneer er teekenen<br />

zijn, dat het goe<strong>de</strong> seizoen voor <strong>de</strong><br />

amusementsgelegenhe<strong>de</strong>n aanbreekt,<br />

komt er onverwacht een mooi-weer-<br />

golf die illusie verstoren, 't Zou een<br />

hittegolf zijn, zooals <strong>de</strong> geleer<strong>de</strong>n<br />

op weerkundig gebied had<strong>de</strong>n voor-<br />

speld, maar tot hitte kwam het nog<br />

niet tot op 't oogenblik, dat we<br />

<strong>de</strong>ze regelen schrijven, 't bepaal<strong>de</strong><br />

zich tot een temperatuur niet hooger<br />

dan die welke elk mensch aange-<br />

naam moet v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

Wie slachtoffer van <strong>de</strong> danswoe<strong>de</strong><br />

is, zal geen m<strong>in</strong><strong>de</strong>r prettige gevolgen<br />

on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong><strong>de</strong>n van <strong>de</strong> warmte, ook al<br />

zou <strong>de</strong> eerste fox-trot 's ochtends<br />

om negen en <strong>de</strong> laatste step 's avonds<br />

om twaalf uur wor<strong>de</strong>n gedanst —<br />

daarbij natuurlijk overwegend dat<br />

ook <strong>de</strong> tusschenliggen<strong>de</strong> uren dan-<br />

sen<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n doorgebracht.<br />

Er zijn toch amusementsgelegen-<br />

he<strong>de</strong>n, die van een <strong>de</strong>rgelijke weers-<br />

gesteldheid <strong>de</strong> groote voor<strong>de</strong>elen ge-<br />

nieten en wel die, welke op <strong>de</strong><br />

•kermissen wor<strong>de</strong>n aangetroffen. Of<br />

't een schouwburg of een bioscoop,<br />

een danstent of een stoomcarousel<br />

is, doet niets ter zake, kermis-<br />

gangers willen genieten van alles wat<br />

gebo<strong>de</strong>n wordt; ze hou<strong>de</strong>n er van<br />

om eerst <strong>in</strong> <strong>de</strong> comedie een knallend<br />

drama te zien, daarna een beetje<br />

tot zichzelve te komen <strong>in</strong> een<br />

poffertjeskraam om ten slotte het<br />

pleizier uit te gillen <strong>in</strong> caroussel<br />

of cake-walk. ^<br />

Een hollan<strong>de</strong>r zal altijd vertellen,<br />

dat z'n landgenooten zoo saai en<br />

doodsch zijn en dat ze nooit eens<br />

echt los komen. Praatjes van dien<br />

hollan<strong>de</strong>r. Z'n landgenooten zijn juist<br />

<strong>de</strong> meest ongebon<strong>de</strong>n wezens, die<br />

men zich kan <strong>de</strong>nken. Het toeval<br />

bracht ons juist <strong>de</strong>n veertien<strong>de</strong>n Juli<br />

<strong>in</strong> Frankrijk's hoofdstad. 14 Juli,<br />

<strong>de</strong> groote nationale feestdag! Drie<br />

dagen werd er feest gevierd, werd<br />

er gedanst, werd genoten van een<br />

geweldige kermis, die <strong>in</strong> alle <strong>de</strong>elen<br />

van Parijs was opgebouwd en <strong>de</strong><br />

groote knooppunten had op <strong>de</strong> kilo»<br />

meterslange boulevards van Mont-<br />

martre en <strong>de</strong> Place <strong>de</strong> la Republique.<br />

En nergens was ook maar één<br />

oogenblik <strong>de</strong> uitgelaten vroolijkheid<br />

op te merken, die onze ne<strong>de</strong>rlandsche<br />

kermissen kenmerkt. De kalmte <strong>de</strong>r<br />

feestvieren<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ed ons, noor<strong>de</strong>r-<br />

l<strong>in</strong>gen, soms zelfs wat lachwekkend<br />

aan. Men zal 't daar heusch niet zien<br />

gebeuren, dat iemand met tranen<br />

nog <strong>in</strong> <strong>de</strong> oogen van <strong>de</strong> doorgestane<br />

gemoedsaandoen<strong>in</strong>gen bij het drama<br />

CEMT<br />

\ SPECIAL<br />

SIGARET<br />

ONZE HELDEN ifê? WITTE DOEK<br />

FERN ANÖRA<br />

Fern Andra, <strong>de</strong> Duitsche film-<br />

artiste, die langen tijd zeer <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

smaak van het duitsche publiek<br />

viel,is onlangs <strong>in</strong> ongena<strong>de</strong> gevallen<br />

en heeft er <strong>in</strong> <strong>de</strong> duitsche pers<br />

geducht van langs gehad. Langen<br />

tijd heeft niemand eigenlijk geweten<br />

of liever gezegd er aandacht aan<br />

geschonken, dat Fern geen duitsche<br />

was. Ze was zoo met <strong>de</strong> duitsche<br />

filmkunst saamgeweven.dat ze ook<br />

als duitsche filmster naam heeft<br />

verworven. Maar van huis uit is ze<br />

een amerikaansche; ze stamt af van<br />

een kunstenaarsfamilie, voor haar<br />

geboorte was haar moe<strong>de</strong>r al een<br />

beken<strong>de</strong> zangeres, die vooral haar<br />

triomfen vier<strong>de</strong> <strong>in</strong> New-York.Ook<br />

g<strong>in</strong>g ze wel eens op tournee en het<br />

was op een <strong>de</strong>zer tochten, dat ze <strong>de</strong>n 24sten November 1895 het levenslicht<br />

schonk aan een dochtertje genaamd Fern. Zij bevond zich toen <strong>in</strong> Watseka,<br />

een plaatsje <strong>in</strong> het gebied <strong>de</strong>r Indianen, en 't was <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong> landhuis,<br />

dat het k<strong>in</strong>d haar eerste gelui<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ed hooren, die ge<strong>de</strong>mpt wer<strong>de</strong>n door<br />

<strong>de</strong> sneeuw, die meters hoog rondom haar geboortehuis lag. Of dit alles<br />

<strong>in</strong>vloed gehad heeft op 't karakter <strong>de</strong>r kle<strong>in</strong>e, valt niet te zeggen, maar wel<br />

is het een feit, dat Férn van kle<strong>in</strong> k<strong>in</strong>d af lastig en veeleischend was. Dat<br />

haar artistenbloed door <strong>de</strong> a<strong>de</strong>ren vloei<strong>de</strong>, bleek al spoedig, want niets<br />

liever <strong>de</strong>ed zij dan het tooneel betre<strong>de</strong>n en op tienjarigen leeftijd kon men<br />

haar al zien acteeren <strong>in</strong> het Globetheater te Chicago.Ze maakteergroeten<br />

opgang en g<strong>in</strong>g zich daardoor zoo zelfstandig gevoelen, dat ze op haar<br />

veertien<strong>de</strong> jaar al meeg<strong>in</strong>g op tournee tegen <strong>de</strong>n z<strong>in</strong> harer moe<strong>de</strong>r. Geheel<br />

Canada en <strong>de</strong> Vereenig<strong>de</strong> Staten reis<strong>de</strong> zij af, te New York trok <strong>de</strong> operette<br />

haar aan en daarmee g<strong>in</strong>g zij naar Lon<strong>de</strong>n. Een ongekend succes mocht<br />

zij boeken <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste ragtime-revue. Van Lon<strong>de</strong>n g<strong>in</strong>g het naar Berlijn<br />

en zeker zou<strong>de</strong>n heel wat meer europeesche ste<strong>de</strong>n van beteekenis <strong>de</strong><br />

bekoorlijke Fern b<strong>in</strong>nen haar vesten geherbergd hebben, ware niet <strong>de</strong> oorlog<br />

uitgebroken. Dat was <strong>de</strong> oorzaak, dat zij te Berlijn bleef, er aanhetfilmen<br />

raakte en naam maakte als duitsche filmster. Jarenlang heeft zij bevredig<strong>in</strong>g<br />

gevon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> duitsche rollen, tot op zekeren keer haar hart weer trok<br />

naar het land van <strong>de</strong>n dollar, waar zij toch ook vandaan gekomen was en<br />

zij <strong>de</strong>n Oceaan overstak. Wat Fern Andra daarg<strong>in</strong>ds eigenlijk bezield heeft<br />

is niet goed na te gaan, of het zucht was tot reclame of iets an<strong>de</strong>rs, maar<br />

zij schijnt zich meer dan onvrien<strong>de</strong>lijk te hebben uitgelaten over <strong>de</strong> duitschers,<br />

<strong>in</strong> wier mid<strong>de</strong>n zij zoo langen tijd vertoef<strong>de</strong> en <strong>in</strong> wier kunst zij toch ook<br />

zoo volle bevredig<strong>in</strong>g vond. Volgens <strong>de</strong> duitsche c<strong>in</strong>ematografische bla<strong>de</strong>n<br />

moet zij gezegd hebben zich <strong>in</strong> New-York eerst veilig te gevoelen en haar<br />

hart te durven uitstorten. Zij heeft zich daar aan het publiek laten voor-<br />

stellen als „een duitsche barones, weduwe van een bloedverwant van <strong>de</strong><br />

Hohenzollerns, sensatie-vliegenierster, filmdiva, beken<strong>de</strong> schoonheid, die o.a.<br />

graaf Salm, die op het oogenblik zijn wittebroodsweken viert met een<br />

erfgename van 40 millioen, bij <strong>de</strong> film geïntroduceerd heeft." Ver<strong>de</strong>r doet<br />

zij me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>in</strong>g van het feit,dat zij tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>n oorlog is aangehou<strong>de</strong>n als<br />

spion en na een kort verhoor tot <strong>de</strong> doodstraf veroor<strong>de</strong>eld. Door haar<br />

huwelijk met baron Weichs, die <strong>in</strong>tusschen overle<strong>de</strong>n is, was zij evenwel<br />

<strong>in</strong> verwantschap geraakt met het huis Hohenzollern.Zij stond daardoor <strong>in</strong><br />

het groote hofleven en was <strong>de</strong> vertrouw<strong>de</strong> vriend<strong>in</strong> van <strong>de</strong>n gewezen kroon-<br />

pr<strong>in</strong>s; le<strong>de</strong>n van het huis Habsburg, diplomaten en geldmagnalen uit alle<br />

lan<strong>de</strong>n ken<strong>de</strong>n geen grooter eer dan <strong>de</strong>n omgang met haar, <strong>de</strong> gevier<strong>de</strong><br />

vrouw. Van<strong>de</strong>rbildt, Rotschild, <strong>de</strong> duitsche kroonpr<strong>in</strong>s, graaf Salm, baron<br />

Raven, Roger, lord Douglas, pr<strong>in</strong>s Karl en pr<strong>in</strong>s Leopold von Habsburg,<br />

Turksche pr<strong>in</strong>sen en personen uit zweedsche hofkr<strong>in</strong>gen weeft zij meteen<br />

vaardigheid, een kunstenaar eigen, door al hetgeen zij beleefd heeft.<br />

Het zal wel <strong>de</strong> zucht geweest zijn om voor zichzelf een opzienbaren<strong>de</strong><br />

reclame te maken — iets wat er <strong>in</strong> Amerika gewoonlijk zoo grif <strong>in</strong>gaat —<br />

die Fern bewogen heeft al <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>teressante me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>in</strong>gen aan <strong>de</strong> ameri-<br />

kaansche oers te doen. De duitschers, die hef bovefcdien niet prettig zullen<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, dat zij hun kunst verlaten heeft, zullen haar echter wel niet zoo<br />

gauw vergeven, te meer daar zij sterk getroffen zijn door een scène,<br />

die plaats gegrepen heeft meteen<br />

amerikaansche vlag en die mis-<br />

schien door <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n wel<br />

eenigsz<strong>in</strong>s verkeerd is uitgelegd.<br />

Volgens haarzelf is aanleid<strong>in</strong>g tot<br />

<strong>de</strong>ze scène geweest het feit, dat<br />

iemand haar op zekeren keer een<br />

groote amerikaansche vlag zond,<br />

die geheel uit bloemen bestond, ten-<br />

gevolge waarvan <strong>in</strong> <strong>de</strong>n foyer van<br />

het theater waar <strong>de</strong>ze neergezet<br />

was een onloopje ontstond. Aan-<br />

wezige duitschers waren van plan<br />

<strong>de</strong> vlag uit elkaar te rukken, waar-<br />

op zij naar voren storm<strong>de</strong>, zich<br />

beschermend voor het bloemstuk<br />

olaatsteen lui<strong>de</strong> uitriep: ,,Maaktdaf<br />

je wegkomt ruwe kerels, dit is mijn<br />

vlag en ik zal haar ver<strong>de</strong>digen".<br />

Hoé het dan ook zij, het w<strong>in</strong>nen<br />

van <strong>de</strong> gunst <strong>de</strong>r amerikanen heeft<br />

<strong>de</strong>ze eens zoo <strong>in</strong> Duitschland ge-<br />

vier<strong>de</strong> actrice haar populariteit <strong>in</strong><br />

dat rijk gekost.<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> schouwburgtent, <strong>de</strong> stoom-<br />

carousel b<strong>in</strong>nenholt en daar <strong>direct</strong><br />

zoo begeesterd wordt, dat een groote<br />

papieren toeter en eenige han<strong>de</strong>n vol<br />

serpent<strong>in</strong>es noodig zijn om uit<strong>in</strong>g<br />

te kunnen geven aan <strong>de</strong> opborrelen<strong>de</strong><br />

vroolijkheid.<br />

Ons plankenland en ons witte doek<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n op 't oogenblik <strong>de</strong> meeste<br />

aandacht <strong>in</strong> ongeriefelijke houten en<br />

l<strong>in</strong>nen tenten. Daar gevoelt men<br />

thans nog geduren<strong>de</strong> eenige weken<br />

<strong>de</strong>n polsslag van het-leven-van-jolijt.<br />

Dank zij het gunstige weer, want<br />

als 't regent en waait is 't ook daar<br />

misère.<br />

Dit zijn <strong>de</strong> laatste weken van <strong>de</strong>n<br />

„hoogtijd" van <strong>de</strong> kermissen. Na <strong>de</strong><br />

vacantie is <strong>de</strong> dal<strong>in</strong>g sterk waar te<br />

nemen en als September voorbij is,<br />

eigenlijk al <strong>in</strong> <strong>de</strong>n loop dier maand,<br />

hernemen <strong>de</strong> theaters hunne rechten,<br />

waar door tegelijk het belangrijkste<br />

en nieuwste wordt opgediend.<br />

De zomer is steeds <strong>de</strong> tijd <strong>de</strong>r<br />

reprises geweest op het tooneel en<br />

<strong>de</strong> bioscooptheaters zijn dit voor-<br />

beeld gevolgd.<br />

El<strong>de</strong>rs hebben we reeds vroeger<br />

er <strong>de</strong> aandacht op gevestigd, dat <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> c<strong>in</strong>ematografie te we<strong>in</strong>ig aandacht<br />

geschonken wordt aan het belang-<br />

rijkste dat vroeger op het witte<br />

doek werd gebracht. Waarom zou<br />

men wel gesteld zijn op een reprise<br />

van een tooneelwerk en niet van<br />

een film? We hebben steeds <strong>de</strong><br />

overtuig<strong>in</strong>g met ons gedragen, dat<br />

het een evengoed waar<strong>de</strong>er<strong>in</strong>g zou<br />

on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong><strong>de</strong>n als het an<strong>de</strong>re. En <strong>de</strong><br />

proeven, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> afgeloopen weken<br />

zijn genomen, hebben ons <strong>in</strong> het<br />

gelijk gesteld. Zelfs eerste-rang-thea-<br />

ters zijn gekomen met filmwerken,<br />

die <strong>in</strong> vorige jaren een sensatie waren<br />

bij <strong>de</strong> verschijn<strong>in</strong>g, waarnaar ie<strong>de</strong>r<br />

bioscoopliefhebber g<strong>in</strong>g kijken. Die<br />

films hebben hun vroegere aantrek-<br />

k<strong>in</strong>gskracht behou<strong>de</strong>n en 't is <strong>in</strong><br />

zeker opzicht een gelukkig verschijn-<br />

sel. Men vrees<strong>de</strong> al zoo'n beetje,<br />

dat 't ten slotte dood moest loepen<br />

met <strong>de</strong> belangstell<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> bio<br />

scoop, omdat het publiek steeds meer<br />

eischte, steeds heviger sensaties ver-<br />

lang<strong>de</strong> en altijd <strong>in</strong>grijpen<strong>de</strong>r tech-<br />

nische verzorg<strong>in</strong>g.<br />

Maar wanneer straks het „seizoen"<br />

aanbreekt, zal 't voorloopig met <strong>de</strong><br />

reprises wel gedaan zijn en zulten<br />

tooneelgezelschappen en bioscopen<br />

<strong>de</strong> nouveauté's opdisschen.<br />

Dan zullen <strong>de</strong> beloften wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong>gelost van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> en nieuw-<br />

gevorm<strong>de</strong> tooneel-enseml)les en op<br />

het witte doek <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n gepro-<br />

jecteerd, waarvan <strong>de</strong> verschijn<strong>in</strong>g<br />

reeds aangekondigd is.<br />

Een overzichtsschrijver kan naar<br />

die oplev<strong>in</strong>g verlangen. Ook hem<br />

wordt dan het werk gemakkelijker<br />

gemaakt. Liever overvloed van stof<br />

dan een tekort!<br />

(/als CIRCUS<br />

HEL-D.<br />

ANN TYLER, <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van <strong>de</strong>n kle<strong>in</strong>en Toby, is weduwe en eet<br />

het gena<strong>de</strong>brood met haar k<strong>in</strong>d bij haar zuster en haar man Lern.<br />

Telkenmale wordt zij ermee bedreigd, dat men hen niet zal kunnen<br />

hou<strong>de</strong>n en Toby's woelige natuur is bovendien zeer lastig <strong>in</strong> huis. Op<br />

zekeren keer, als hij weer wat op zijn kerfstok heeft en oom Lem<br />

hem achterna zit, komt hij bij een reizend circus terecht, en <strong>de</strong> eige-<br />

naar van een ijs- en limona<strong>de</strong>tent daar <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt neemt hem <strong>in</strong><br />

dienst, waardoor Toby <strong>in</strong> staat is zijn moe<strong>de</strong>r zijn verdienste van<br />

een dollar per week te doen toekomen. Hij sluit vriendschap met <strong>de</strong><br />

kle<strong>in</strong>e Babette, kunstrijdster van beroep en haar grootva<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>n clown<br />

Pietro, een vriendschap, die steeds <strong>in</strong>niger wordt. Op een keer kantelt<br />

<strong>de</strong> kermiswagen <strong>in</strong> een stormachtigen nacht om en Babette verstuikt<br />

daarbij haar voet, zoodat zij niet kan optre<strong>de</strong>n en doodsbang is ont-<br />

slagen te wor<strong>de</strong>n. Maar Toby weet raad. Pruik, poe<strong>de</strong>r en schm<strong>in</strong>k<br />

doen veel en hij zal <strong>in</strong> haar plaats het paard berij<strong>de</strong>n. Zijn optre<strong>de</strong>n<br />

wordt een uitbundig succes en <strong>de</strong> <strong>direct</strong>eur, die aanvankelijk dacht<br />

dat het groote succes <strong>de</strong> zieke Babette gold, is zakenman genoeg, nu<br />

hij ont<strong>de</strong>kt, dat het <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e ijsco-jongen is, om te begrijpen, dat<br />

dit nummer een nieuwe attractie voor zijn zaak zal zijn en wil <strong>de</strong>n<br />

jongen <strong>direct</strong> engageeren. Toby stelt <strong>de</strong> conditie, dat <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e Babette<br />

en haar grootva<strong>de</strong>r ook aan het gezelschap zullen blijven en zoo wordt<br />

hij geëngageerd als kunstrij<strong>de</strong>r tegen een salaris van 75 dollar per<br />

week. Voor zijn moe<strong>de</strong>r waren <strong>in</strong>tusschen werkelijk moeilijke tij<strong>de</strong>n<br />

aangebroken. Lem wil<strong>de</strong> haar niet langer hou<strong>de</strong>n en zij moest ver-<br />

trekken. Waarheen? Dat wist ze zelf nog niet. Toby kwam echter juist<br />

bijtijds om zijn moe<strong>de</strong>r voor nog erger ellen<strong>de</strong> te bewaren. Hij nam haar<br />

mee en bracht haar bij zijn vrien<strong>de</strong>n, die haar, evenals hem, zou<strong>de</strong>n lief-<br />

hebben. — Het zuiver en gevoelvolle spel van <strong>de</strong>n kle<strong>in</strong>en Jackie Googan,<br />

dat al zooveel belangstellen<strong>de</strong>n naar zijn vorige films heeft getrokken,<br />

zal ook <strong>de</strong>zen keer weer velen een gang naar het theater doen maken.<br />

In C<strong>in</strong>ema Palace te Amsterdam, die <strong>de</strong> film hier te lan<strong>de</strong> heeft<br />

geïntroduceerd, heeft zij reeds vier weken achtereen geloopen en<br />

tegelijkertijd nog drie weken <strong>in</strong> het Rialto-theater aldaar.


i>Bisi»isi«lsi«lSi»i<br />

lbeia|s»a>sMiSi«l3ËW


1 MatchXerxes-V.O.C.teR'dam | \<br />

Spelkielc.<br />

-^^-^^—— wmm^i^^^^^m—^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm<br />

Eerste serie van hettanse afstand-kampioenschap<br />

Maas heeft <strong>de</strong>n kop.<br />

OP HET VLUGGE RAD<br />

^1<br />

Onze zes<strong>de</strong> Ar<strong>de</strong>nnendag voert<br />

ons van Namen via Huy (Hoei)<br />

en Sera<strong>in</strong>g naar Luik terug.<br />

De totale afstand bedraagt 64,1<br />

K.M., die, omdat <strong>de</strong> weg vlak<br />

blijft, geen bijzon<strong>de</strong>re vermoeie-<br />

nis veroorzaken. Het Maasdal<br />

is mooi, vol afwissel<strong>in</strong>g, niette-<br />

genstaan<strong>de</strong> <strong>de</strong> talrijke fabrieken<br />

en marmergroeven. Bebouw<strong>de</strong><br />

berghell<strong>in</strong>gen, naakte rotsen, kas-<br />

teelen en schil<strong>de</strong>rachtig gelegen<br />

dorpen wisselen elkaar ai.<br />

De talrijke rails, die uit berg-<br />

werken naar <strong>de</strong> rivier lei<strong>de</strong>n en<br />

dwars over <strong>de</strong>n weg liggen, eischen<br />

eenige oplettendheid.<br />

De qualiteit van <strong>de</strong>n weg laat<br />

hier en daar veel te wenschen<br />

over. In regenachtigen tijd is<br />

het stuk tusschen An<strong>de</strong>nne en<br />

Huy met een dikke slijklaag<br />

be<strong>de</strong>kt. Het traject Riendotte—<br />

Huy is bovendien keiweg (en<br />

dan welk een). Gelukkig is dit<br />

<strong>de</strong>el van <strong>de</strong>n weg slechts ± 8<br />

K.M. lang.<br />

Even voor An<strong>de</strong>nne passeert<br />

men <strong>de</strong> bron van Karel Martel,<br />

waarachter een steen met uit-<br />

gehouwen beer. In An<strong>de</strong>nelle<br />

een zeer merkwaardig oud Ro-<br />

maansch kerkje, <strong>de</strong> kerk <strong>de</strong>r<br />

Suracencn.<br />

Dicht bij Huy ziet men <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

rivier eenige eilandjes, o.a. ile<br />

<strong>de</strong> Java en ile <strong>de</strong>s Mala<strong>de</strong>s. Het<br />

park Ah<strong>in</strong> bij Huy is voor vreem-<br />

<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen toegankelijk. Huy is<br />

een stad van ± 17000 <strong>in</strong>woners.<br />

Ze heeft eveneens een cita<strong>de</strong>l.<br />

In <strong>de</strong> omstreken <strong>de</strong>r stad ver-<br />

bouwt men wijn. Dit is <strong>de</strong> eenige<br />

plaats <strong>in</strong> België, waar zulks<br />

geschiedt.<br />

Voorbij Huy <strong>in</strong> Neuville pas-<br />

seeren we het kasteel van <strong>de</strong>n<br />

pr<strong>in</strong>s <strong>de</strong> Ligne. Tot Yvoz is <strong>de</strong><br />

weg we<strong>de</strong>r macadam, daarna<br />

keiweg. In Sera<strong>in</strong>g gaan we<br />

natuurlijk het Etablissement<br />

John Cocherill bezichtigen. Ge-<br />

sticht <strong>in</strong> 1816, behoor<strong>de</strong> het tot<br />

1H30 voor <strong>de</strong> helft aan Kon<strong>in</strong>g<br />

Willem 1, na welken datum Co-<br />

cherill dit aan<strong>de</strong>el afkocht. Na<br />

1840, Cs dood, g<strong>in</strong>g het Eta-<br />

blissement aan een maatschappij<br />

F<strong>in</strong>ale van professionals 1200 Meter<br />

Van Nek, van Duyn. ï. d. Bogaard.<br />

DE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE RI3SWI3KSCHE PAAN<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>n strijd,<br />

Van Nek. ». d. Bogaerd. »an Duyn<br />

DE WEDSTRIJD OP DE TIL6URGSCHE BAAN f<br />

Kampioen lange afstand.<br />

Hljzelendoorn slaat Leene<br />

en wordt kampioen korte afstand.<br />

OM DEN VAN STIRUM-BEKER • VELDLOOP TE NOORDWOIC GEHOUDEN |<br />

De heer Zegers aan<br />

<strong>de</strong>n kop.<br />

De du<strong>in</strong>en op.<br />

De N.A.U -le<strong>de</strong>n aan het strand.<br />

-j ZWEMWEDSTRI3DEN IN DEN REGENI<br />

De heer Zesers met<br />

<strong>de</strong>n beker.<br />

Mevr. Triebels (N.Z.B.) en <strong>de</strong> heer Kopp.nburg (BondSof«c.al)m he^ bootje tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

zwemwedstrij<strong>de</strong>n om het kampioenschap »an Ne<strong>de</strong>rland te Oouda.<br />

Kampioen heeren 400 M.<br />

<strong>de</strong> heer Jac. Köhler.<br />

Kampioen dames 200 M.<br />

<strong>de</strong> dames Vierdag en Baron.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>n strijd<br />

Bekkenng en Paymans.<br />

Achter <strong>de</strong> motoren<br />

Wedstrijd 100 ICH.<br />

over met een kapitaal van I2V2<br />

millioen francs. Met een schrif-<br />

telijk verlof van <strong>de</strong>n <strong>direct</strong>eur,<br />

tot wien men zich ± 14 dagen<br />

te voren wendt, kan men <strong>de</strong><br />

fabrieken D<strong>in</strong>sdags en Vrijdags<br />

om 10 en 2 uur bezichtigen. 11000<br />

menschen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n er arbeid. Het<br />

geheel beslaat eene oppervlakte<br />

van 198 H.A. In 1871 heeft men<br />

te Sera<strong>in</strong>g voor Cocherill een stand<br />

beeld opgericht.<br />

Na dit bezoek bereiken we een<br />

7,5 KM. ver<strong>de</strong>r Luik, passeeren <strong>de</strong><br />

Maas over <strong>de</strong> Pont-du-Val-Be-<br />

noit en gaan <strong>de</strong> stad b<strong>in</strong>nen<br />

langs <strong>de</strong> boulevards d'Arroy en<br />

<strong>de</strong> la Souv<strong>in</strong>ière.<br />

De zeven<strong>de</strong> en laatste dag<br />

van onzen fietstocht wordt benut<br />

om van Luik, ditmaal via Her-<br />

stal, naar Maastricht te ped<strong>de</strong>len<br />

± 33 KM., vanwaar we <strong>de</strong>n<br />

middagtre<strong>in</strong> pakken naar onze<br />

haardste<strong>de</strong>, om daar wel vol-<br />

daan over ons prachtig uitstapje,<br />

naar we hopen, gezond en wel<br />

aan te komen.<br />

VETERAAN.<br />

EEN AVONTUURLIJKE REIS<br />

(Vrij naar het Engelsch)<br />

door Hester.<br />

Vervolg en slot.<br />

Hg nam glimlachend <strong>de</strong> klei-<br />

ne, geknoopte zg<strong>de</strong>n beurs, die<br />

zij hem angstig toestak. „Het<br />

schijnt," zei<strong>de</strong> hij met een diepe<br />

buig<strong>in</strong>g, „dat ge mij herkent."<br />

„Ik heb van u gehoord," ant-<br />

woord<strong>de</strong> zij met haperen<strong>de</strong> stem.<br />

„Men zegt, dat ge zijt.. ., dat<br />

uw naam is ... . Blake !" — „Zoo<br />

is het," zei hij met een bewon<strong>de</strong>-<br />

ren<strong>de</strong>n blik, „maar wees niet<br />

verschrikt, ik wil<strong>de</strong> u alleen <strong>de</strong><br />

gunst vragen om <strong>in</strong> uw koets te<br />

mogen me<strong>de</strong>rrj<strong>de</strong>n naar Lon<strong>de</strong>n,.<br />

O ! sta mij dit toe, ge weet niet,<br />

welken grooten dienst ge me daar<br />

me<strong>de</strong> bewijst."<br />

Millicent stond verslagen voor<br />

hem, met een hand haar japon<br />

bijeenhou<strong>de</strong>nd, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re pe<strong>in</strong>-<br />

zend tegen haar wang. — Ah !<br />

dat was het dus. Hg had uit<br />

het noor<strong>de</strong>n weten te ontsnappen,<br />

had <strong>de</strong>ze verlaten wei<strong>de</strong> bereikt<br />

en zij, dom gansje, moest <strong>de</strong>n<br />

—^—<br />

Een <strong>in</strong>teressante partij.<br />

beruchten straatroover nu hel-<br />

pen om aan <strong>de</strong> hand <strong>de</strong>r gerech-<br />

tigheid te ontkomen. Zij beproef-<br />

<strong>de</strong> een laatste wanhopige pog<strong>in</strong>g<br />

tot heldhaftigheid. „En als ik<br />

weiger ?" vroeg zij beslist met<br />

opgeheven k<strong>in</strong>. Hij zuchtte :<br />

„Ja, dan," zei hij spijtig, „vrees<br />

ik, dat ge uw reis niet zult kun-<br />

nen vervolgen !" — „De postil-<br />

lon," begon zij op hoogen toon.<br />

Hij stak zyn hand <strong>in</strong> <strong>de</strong>n zak :<br />

„O, ik heb hier iets, dat meer dan<br />

een postillon zal overw<strong>in</strong>nen.<br />

Kom, vrees niet, neem weer<br />

plaats <strong>in</strong> uw koets, en" — met<br />

een diepe buig<strong>in</strong>g — „op mgn<br />

woord van eer, ik zal zelfs niet<br />

het woord tot u richten, als ge<br />

het niet wenscht. Ik wil zelfs wel<br />

buitenop meerij<strong>de</strong>n, bij <strong>de</strong>n pos-<br />

tillon, als ge dat liever hebt."<br />

Millicent keek hem aan en, daar<br />

ze jong was, werd ze zachter<br />

gestemd. O, wat kunnen een paar<br />

mooie oogen uitwerken 1 „Ik<br />

zal u vertrouwen, meneer," zei<strong>de</strong><br />

ze met groote waardigheid, „daar<br />

ik zon<strong>de</strong>r bescherm<strong>in</strong>g ben,"<br />

voeg<strong>de</strong> zij er echt vrouwelijk aan<br />

toe. „Het is beter, dat ge b<strong>in</strong>nen-<br />

<strong>in</strong> gaat zitten, <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d is koud."<br />

Daarme<strong>de</strong> hernam zij haar plaats<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> koets en hij g<strong>in</strong>g zwijgend<br />

naast haar zitten.<br />

IV<br />

Zeker was <strong>de</strong>ze ervar<strong>in</strong>g zeld-<br />

zaam voor een jong meisje om<br />

een reis naar Lon<strong>de</strong>n te maken<br />

<strong>in</strong> gezelschap van een <strong>de</strong>r bru-<br />

taalste straatroovers, en toch . . .<br />

hoe genoot Millicent ervan!<br />

Langen tijd beerschte er stilte<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> koets. Zij zat <strong>in</strong> elkaar gedo-<br />

ken <strong>in</strong> haar hoekje, maar gaan<strong>de</strong>-<br />

weg week haar vrees. Na eenigen<br />

tijd keek zij verlegen naar hem<br />

op : „Het zal een m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gespan-<br />

nen toestand zijn, dunkt me, als<br />

we samen praten," zei<strong>de</strong> ze stame-<br />

lend. Hij lachte. „Gaarne," zei hij<br />

vroolijk, en vreemd genoeg, vlotte<br />

het gesprek gemakkelijk. Zij<br />

waren <strong>in</strong> Lon<strong>de</strong>n voordat zij het<br />

wisten. Hij sprak over reizen,<br />

over avonturen, maar bei<strong>de</strong>n ver-<br />

me<strong>de</strong>n zorgvuldig om over zijn<br />

wijze van bestaan te spreken.<br />

Millicent vergat die zelfs en ver-<br />

SCHERMWEDSTRIJDEN TE NOORDWIJK<br />

Een partij <strong>de</strong> Jong (<strong>in</strong> 't front) en Fraterman (<strong>in</strong> <strong>de</strong>n rug).<br />

DE ZUIDERZEEWERKEN<br />

Ondanks tegenspoed van allerlei aard. gaat het werk tot <strong>de</strong>mp<strong>in</strong>g ^\ äc ,^ d ""'^if3i-<br />

Uik en g.rlgeld .er<strong>de</strong>r. Wier.ngen ,s thans mei hel »asteland .erben<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> eer.te stap.<br />

die heel wat moeilijkhe<strong>de</strong>n heeft gekost<br />

Het baggeren en lossen van kleiieem<br />

De baggermolen <strong>in</strong> zee.<br />

De plaats, waar <strong>de</strong> persleid<strong>in</strong>g uitmondt<br />

(l<strong>in</strong>ks op <strong>de</strong>n achtergrond). Met behulp «n <strong>de</strong> schotten wordt het zand- en watermengsel<br />

* P geleid, zoodat het zand bez<strong>in</strong>kt op <strong>de</strong> plaats waar het z.jn moet.<br />

tel<strong>de</strong> hem, waarom ze naar Lon-<br />

<strong>de</strong>n g<strong>in</strong>g, van het bal, dat te ba-<br />

rer eer gegeven zou wor<strong>de</strong>n en<br />

over <strong>de</strong> genoegens, die haar<br />

wachtte. Zij vergat geheel en al<br />

<strong>de</strong> re<strong>de</strong>n, waarom hij naast haar<br />

zat. Het was niet voordat hij plot-<br />

sel<strong>in</strong>g zei<strong>de</strong> : „Het spijt mij, maar<br />

hier zal ik u moeten verlaten,"<br />

dat zij zich alteg her<strong>in</strong>ner<strong>de</strong>. De<br />

koets storid stil en hij stond op<br />

<strong>de</strong>n weg, zich over haar hand<br />

buigend. Zij leun<strong>de</strong> voorover<br />

en zei<strong>de</strong> : „Meneer, <strong>in</strong>dien een<br />

wensch van mij u zou kunnen<br />

beïnvloe<strong>de</strong>n, dan zou ik u willen<br />

vragen : toe, geef uw avontuur-<br />

lijk leven op 1 We zullen elkan<strong>de</strong>r<br />

wel nooit meer ontmoeten, maar<br />

ik zou zoo graag . ..." Hij keek<br />

op met lachen<strong>de</strong> oogen. „Neen,"<br />

zei<strong>de</strong> hij, „<strong>de</strong> wereld is zoo kle<strong>in</strong> ;<br />

Kapt. A. E. W. <strong>de</strong> Jong, die <strong>de</strong>n van Stiruna<br />

beker »er<strong>de</strong>digdc en voor <strong>de</strong>n 2en keer woi<br />

wees niet kle<strong>in</strong>moedig. Wat dj<br />

woor<strong>de</strong>n betreft voor mijn toef<br />

komstig welzijn, die zijn <strong>in</strong> mij*<br />

hart gegrift; ik zal ze onthou<strong>de</strong>n !|<br />

De zweep knal<strong>de</strong>, <strong>de</strong> koets g<strong>in</strong>l<br />

voort en zijn woor<strong>de</strong>n stierven<br />

weg <strong>in</strong> <strong>de</strong> duisternis .... \<br />

V<br />

. J<br />

Violen beten vroobjke muzie^<br />

hooren, toen Millicent <strong>in</strong> een böj<br />

schut hoekje van <strong>de</strong> balzaa<br />

stond. Zij was laat aangekomen<br />

maar dat <strong>de</strong>ed er niet toe, nj<br />

zij ten slotte toch werkelijk hia<br />

was. Er zou da<strong>de</strong>bjk een menud<br />

beg<strong>in</strong>nen. Zij keek met vprbl<strong>in</strong>cB<br />

oogen naar alles rondom haaa<br />

als iemand, die uit een donke«<br />

kamer plotsel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hel<strong>de</strong>r zon<br />

licht komt. Het geruisch val<br />

zij<strong>de</strong>n brocaat, trotsche vrouwe«<br />

dappere mannen, muziek, blo«<br />

men, licht, lachen : het was a|<br />

een blik <strong>in</strong> sprookjesland.<br />

„Millicent, k<strong>in</strong>d !" Haar tan^<br />

leg<strong>de</strong> een hand, schitterend va<br />

juweelen, op haar arm. „Ik wilc<br />

je even voorstellen : Lord Blak*<br />

ney — mijn nichtje, miss Mill<br />

cent O'Hara." Zij g<strong>in</strong>g verdj<br />

naar an<strong>de</strong>re gasten en <strong>de</strong> bek<br />

achtergeblevenen staar<strong>de</strong>n elka<br />

zwijgend aan. In <strong>de</strong> oogen Vï<br />

<strong>de</strong>n man was een lach en nog ie<br />

an<strong>de</strong>rs te lezen, <strong>in</strong> <strong>de</strong> hare loutj<br />

verbaz<strong>in</strong>g. „U," zei<strong>de</strong> zij e<strong>in</strong>d<br />

lijk, want het was haar reisg<br />

noot van dien avond. Haar ste!<br />

beef<strong>de</strong> ten spijt van haar pogi^<br />

om kalm te blijven. „Dit is ei<br />

eer" — ze leg<strong>de</strong> <strong>de</strong>n nadruk i<br />

het laatste woord — „die<br />

zeker niet verwacht had." Da<br />

eraan <strong>de</strong>nkend wie hij werkeü<br />

was, en wat voor spel hij speel<br />

met ie<strong>de</strong>reen, wond zij zich o]<br />

haar oogen fonkel<strong>de</strong>n. „H<br />

durft u," zei ze woe<strong>de</strong>nd, he<br />

beschuldigend aanziend, „h<br />

durft ge hier komen on<strong>de</strong>r e<br />

valschen naam ? O, hoe dwa<br />

was het van mij u <strong>de</strong>zen midd<br />

zooveel <strong>in</strong>beht<strong>in</strong>gen te gev«<br />

Mylord, waarbjk, ik zal u beke:<br />

maken, mijn tante zal het wetei<br />

Zij brak hijgend' af. Hij lad<br />

slechts ; dan nam hij haar we<br />

streven<strong>de</strong> hand stevig <strong>in</strong> <strong>de</strong> zfl<br />

en zei<strong>de</strong> : „O, hoe echt vrom


iSijk om eerst iemand te veroor-<br />

jj<strong>de</strong>elen, alvorens <strong>de</strong> verklar<strong>in</strong>g<br />

te hoeren." Hij geleid<strong>de</strong> haar<br />

paar een afgezon<strong>de</strong>rd plekje <strong>in</strong><br />

weerwil van haar verontwaardigd<br />

tegenstreven. „Nu," zei<strong>de</strong> hij,<br />

voor haar staan<strong>de</strong>, „nu zult u <strong>de</strong><br />

verklar<strong>in</strong>g hooren. Het is wel wat<br />

<strong>in</strong>gewikkeld en ik ben niet geheel<br />

Kon<strong>de</strong>r schuld, maar ge waart zoo<br />

ia<strong>de</strong>lijk gereed om mij te hou<strong>de</strong>n<br />

roer iemand die ik niet was —<br />

bok weer echt vrouwelijk — dat<br />

pet ook ge<strong>de</strong>eltelijk uw eigen<br />

gehuld is. Ik bèn Lord Blakeney,<br />

l<strong>in</strong><strong>de</strong>r mijn vrien<strong>de</strong>n bekend<br />

»n<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n naam van „Blake".<br />

Mijn evenbeeld, „Beau Blake",<br />

Hoet mij <strong>de</strong> eer aan om zooveel<br />

mogelijk mijn kleed<strong>in</strong>g na te<br />

yootsen, wat nu en dan aanleid<strong>in</strong>g<br />

|eeft tot verwarr<strong>in</strong>g, die hem te<br />

pas komt. Ge maakte een zeer<br />

[i>egrijpebjke fout. Ik had <strong>de</strong><br />

tiligence gemist, waarme<strong>de</strong> ik<br />

jon<strong>de</strong>n hoopte te bereiken, <strong>in</strong><br />

jtijds voor dit bal. Had ik — een<br />

peem<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g — aan u, onbegeleid<br />

;bng meisje, om een plaate <strong>in</strong> uw<br />

loeta gevraagd, ge zoudt ver-<br />

<strong>in</strong>twaardigd geweigerd hebben.<br />

'jOn op mijn woord, miss O'Hara<br />

|— bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g sprak uit zijn<br />

[lik — ik was niet <strong>in</strong> staat dit<br />

B riskeeren. Ge moet weten, dat,<br />

oen ik zoo plotsel<strong>in</strong>g <strong>de</strong> koets<br />

ianhield, ik er totaal geen <strong>de</strong>nk-<br />

eeld van had, dat er zich slechts<br />

:en onbescherm<strong>de</strong> schoone jonge<br />

ïizigster <strong>in</strong> bevond. Ik maakte<br />

ebruik van <strong>de</strong> gelegenheid en<br />

peel<strong>de</strong> <strong>de</strong> rol, die ge mij toebe-<br />

eel<strong>de</strong>. Ais ge mij nu maar ver-<br />

even wilt, dan berouwt het mij<br />

öen oogenblik." Hij greep voor<br />

je twee<strong>de</strong> maal haar kle<strong>in</strong>e hand.<br />

jWiltge mij vergeven?"—■ „Wer-<br />

elijk, Mylord, ik geloof niet,<br />

at ik zoo hard zou kunnen zijn,<br />

at nic< te doen!"<br />

Drie dagen later op <strong>de</strong> avond-<br />

irtij van <strong>de</strong> Hertog<strong>in</strong>, her<strong>in</strong>ner-<br />

b hij haar aan het gebeur<strong>de</strong>.<br />

Liefste, had je dè.t voor moge-<br />

k gehou<strong>de</strong>n : belegerd en ver-<br />

eerd — <strong>in</strong> zoo'n korten tijd ?"<br />

( : j keek naar l<strong>in</strong>ks en toen naar<br />

chts. „Ik geloof toch heusch,<br />

it het zoo is !" zei ze stralend.<br />

EEN WEDDENSCHAP.<br />

De beeren Rabuteau, Pot<strong>in</strong> en<br />

ipiton zaten om hun stamta-<br />

dtje en bespraken een <strong>de</strong>r moei-<br />

kste problemen ; <strong>de</strong> huwelij ks-<br />

ouw. Capiton bekeek <strong>de</strong> zaak<br />

t een historisch oogpunt en<br />

(weer<strong>de</strong>, dat werkelijke huwe-<br />


V - , -.<br />

VAN ALLE WINDSTREKEN<br />

1 De >)nigger ,, -s<strong>in</strong>ger.<br />

Op <strong>de</strong> engelsche badplaatsen is<br />

<strong>de</strong> neger-zanger een bekend en, dat<br />

moet er bij gezegd wor<strong>de</strong>n, niet altijd<br />

even gelief<strong>de</strong> figuur. Ook ai doen ze<br />

dan schijnbaar hun best, om hetbad-<br />

plaatsleven met hun liedjes op te vroo-<br />

lijken en <strong>de</strong> daarbij onvermijdbare<br />

pog<strong>in</strong>gen om voor zich zelf een hono-<br />

rarium bij elkaar te brengen, het<br />

heeft hun populariteit niet vergroot.<br />

On<strong>de</strong>rzoekers, die nu eenmaal<br />

niets, zelfs geen neger-zanger op een<br />

engelsche badplaats met rust kun-<br />

nen laten, hebben nagegaan, hoe<br />

eigenlijk dit „speciale nummer" op<br />

het bad-programma is verschenen.<br />

En ze hebben uitgevon<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong><br />

eerste negerzangers <strong>in</strong> Engeland ver-<br />

schenen ten tij<strong>de</strong> van <strong>de</strong>n grooten<br />

strijd tegen <strong>de</strong>n slavenhan<strong>de</strong>l.<br />

Zooals men weet, heeft Engeland<br />

zich sterk geïntresseerd voor <strong>de</strong> be-<br />

strijd<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>zen menschonteeren-<br />

<strong>de</strong>n han<strong>de</strong>l. In het felsten van <strong>de</strong>n<br />

strijd ertegen, was alles wat neger<br />

was, <strong>in</strong> het brandpunt <strong>de</strong>r belang-<br />

stell<strong>in</strong>g.<br />

Ontslagen en ontsnapte slaven<br />

kwamen naar Engeland en het<br />

publiek had gaarne eenige coppers<br />

over om hen daarmee te helpen.<br />

De negerversjes met hun sentimen-<br />

teele <strong>de</strong>untjes vielen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n smaak<br />

en een tijd lang kon<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong><br />

zwarte m<strong>in</strong>istreels er hun kostje mee<br />

ophalen.<br />

Zooals <strong>in</strong> alles, kwam ook <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<br />

soort broodw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>de</strong> klat. De<br />

blanke „artisten" voel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> con-<br />

currentie van hun donkere broe<strong>de</strong>rs<br />

en... ze g<strong>in</strong>gen zich zwart maken<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>n letterlijken z<strong>in</strong> van het woord.<br />

Op die wijze werkten ze mêe aan<br />

het overvoeren van <strong>de</strong> markt en het<br />

<strong>de</strong>gra<strong>de</strong>eren van <strong>de</strong> „nigger-s<strong>in</strong>gers".<br />

ONDER EX-VORSTEN<br />

De Ex-Kon<strong>in</strong>g van Portugal,<br />

Manuel, woont een groot ge<strong>de</strong>elte<br />

van het jaar <strong>in</strong> Parijs en zoo is ook<br />

het geval met <strong>de</strong>n oud Shah van<br />

Perzië.<br />

Het is te begrijpen, dat <strong>de</strong>ze ge-<br />

wezen heerschers elkaar nog wel<br />

ereis ontmoeten en daar zij bei<strong>de</strong>n<br />

blijkbaar van het parijsche leven<br />

hou<strong>de</strong>n, bezoeken zij ook <strong>de</strong> elegante<br />

plaatsen van amusement.<br />

Nu loopt het volgen<strong>de</strong> verhaal, dat<br />

waar zou kunnen zijn, <strong>in</strong>dien het<br />

niet waar is.<br />

Manuel, <strong>in</strong> gezelschap van <strong>de</strong>n<br />

Shah, zaten <strong>in</strong> een dansgelegenheid<br />

en genoten van hetgeen aan oog en<br />

tong gebo<strong>de</strong>n werd. De zaal was<br />

zeer bezet en een laatkomer vond<br />

alleen aan hun tafeltje nog een stoel.<br />

Het was een zeer aangenaam op-<br />

tre<strong>de</strong>nd persoon en spoedig was het<br />

Een gelukkig man!<br />

Hij gebruikt bij het scheren<br />

r\QD9^ ReddyCream<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> potten van 1 K.G.<br />

fr. per post ad f 3.—<br />

Ook bij alle Coiffeurs.<br />

HUGSCHE 2EEP2IEDEIII „DE OOIEVIir • OEI HllG<br />

W.H. VAN VENETIË<br />

AMSTERDAM<br />

26 HELMERSTR. 52, TEL. 24413<br />

HONDEN GENEESMIDDELEN<br />

van Dierenarts K. DIFFINÉ<br />

Chem. FabriekKiewelA.G.Keulen<br />

„ONZE HONDEN"<br />

Handboek voor <strong>de</strong>n hon<strong>de</strong>nllefhebber<br />

en hon<strong>de</strong>nfokker. — Toezend<strong>in</strong>g van<br />

dit <strong>in</strong>teressante boek geschied op aan-<br />

vrage £ratii en franco.<br />

Firma<br />

Joh.v.d.Meij<strong>de</strong>nDzn.<br />

ROLLUIKEN<br />

MARQUISES<br />

Opgericht<br />

1860<br />

Telefoon<br />

30495<br />

Trompstraat, Den Haag<br />

Concert- en<br />

$/ Theater-Bureau<br />

Max van Gel<strong>de</strong>r<br />

^/&/ Kantoor: Weste<strong>in</strong>dc 13<br />

Amsterdam - Tel. 36763<br />

Belast zich speciaal met het<br />

vakkundig aamenttellcn van<br />

Variété- en CabaretprotframmaV<br />

Plaatsen van orkeaten en arran-<br />

tfeeren Tan particuliere facatan<br />

MAISON STRASTERS<br />

Vibratory Maisage<br />

Kapper - Manicure<br />

Kapsalons voor Dames en Heeren<br />

Groote venchei<strong>de</strong>Dheid <strong>in</strong> Franache-,<br />

|Bn


VAN BLOEMEN EN PLANTEN<br />

Ofschoon wij nu, zoo mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

I <strong>de</strong>n zomer, niet veel meer aan <strong>de</strong>n<br />

'j aanleg van onzen tu<strong>in</strong> kunnen ver-<br />

I an<strong>de</strong>ren, kunnen wij toch wel op<br />

I kweekerijen of <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re tu<strong>in</strong>en op-<br />

1 letten, wat er voor moois te zien is,<br />

|; opdat wij er tijdig voor kunnen<br />

1 zorgen, dat mooie het volgen<strong>de</strong> jaar<br />

B zelf te bezitten.<br />

Zoo zal overal waar ze staat, <strong>de</strong><br />

Galega Hartlandi bicolor ons oog<br />

weten te boeien. Het is een forsche<br />

struik, die <strong>de</strong>n ganschen zomer als<br />

over<strong>de</strong>kt is met een ontelbaar aantal<br />

bloem aren, elk bestaan<strong>de</strong> uit een<br />

menigte half paarse, half witte<br />

bloempjes.<br />

Wat haar waar<strong>de</strong> voor tu<strong>in</strong>liefheb-<br />

sters en -liefhebbers nog verhoogt,<br />

is haar eigenschap, om met we<strong>in</strong>ig<br />

zorgen zich tevre<strong>de</strong>n te stellen. Noch<br />

aan <strong>de</strong>n grondsoort, noch aan <strong>de</strong><br />

plaats waar ze te staan komt, stelt<br />

ze buitenmatige eischen, al spreekt<br />

het vanzelf, dat ze zich voor een<br />

zonnig plekje en een voedzaam<br />

plaatsje erkentelijk toont door zich<br />

f nog mooier te maken dan ze van<br />

I nature reeds is.<br />

De Galega is een zoogenaam<strong>de</strong><br />

jsj vaste plant, die tegen <strong>de</strong>n w<strong>in</strong>ter<br />

li tot aan <strong>de</strong>n grond afsterft, maar<br />

I met haar on<strong>de</strong>raardsche <strong>de</strong>elen blijft<br />

I voortleven, en <strong>in</strong> het voorjaar zich<br />

(l opnieuw laat zien. Het is verwon-<br />

' <strong>de</strong>rlijk, hoe snel ze zich dan tot een<br />

l forsche, volle struik van een meter<br />

en meer hoogte ontwikkelt. Zooals<br />

alle vaste planten kan ze gescheurd<br />

wor<strong>de</strong>n. Zon<strong>de</strong>r bezwaar zullen wij<br />

dus bij vrien<strong>de</strong>n of kennissen, <strong>in</strong> wier<br />

tu<strong>in</strong>en <strong>de</strong>ze zomerbloeier voorkomt,<br />

<strong>in</strong> het na- ot voorjaar een stuk<br />

kunnen bekomen, of wel, voor het<br />

I geval wij zelf een exemplaar bezit-<br />

i ten, zullen wij op onze beurt hen<br />

I een genoegen ermee kunnen doen.<br />

' Als wij haar bij het planten een<br />

stevige voorraad voedsel meegeven,<br />

kan ze het eenige jaren zon<strong>de</strong>r<br />

nieuwe zorgen uithou<strong>de</strong>n.<br />

VRAAG EN ANTWOORD<br />

Een onzer lezers vraagt ons een<br />

mid<strong>de</strong>l tegen slakken.<br />

Antwoord. Slakken zijn het beste te<br />

verwij<strong>de</strong>ren door op <strong>de</strong> plaatsen, waar<br />

ze voorkomen, zout te strooien of kalk<br />

neer te leggen.<br />

Mef. B. te Nijverdal vraagt:<br />

Als lezeres van uw blad zou ik gaarne<br />

een mid<strong>de</strong>l van u vernemen, om roest-<br />

vlekken van messen te kunnen verwij<strong>de</strong>-<br />

ren, liefst zon<strong>de</strong>r beschadig<strong>in</strong>g. Ik heb<br />

reeds van alles geprobeerd en niets<br />

heeft mij geholpen.<br />

Antwoord. Laat <strong>de</strong> messen weeken<br />

<strong>in</strong> slaolie, schuur ze dan voorzichtig<br />

met olie en brussels aar<strong>de</strong>, slijp en<br />

polijst ze.<br />

Roestvlekken verwij<strong>de</strong>ren zon<strong>de</strong>r het<br />

mes te beschadigen, is evenwel onmoge-<br />

lijk, daar roest een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g is van<br />

vocht en lucht met 't staal van 't mes.<br />

Bovenstaand mid<strong>de</strong>l beperkt 't kwaad<br />

zooveel mogelijk.<br />

Uitslag van <strong>de</strong> Vijf-guldcns-<br />

prijsvraag<br />

Mevrouw Rust, Hotel Se<strong>in</strong>post, Zand-<br />

voort (Bad), kreeg <strong>de</strong>n vijfgul<strong>de</strong>nsprijs<br />

voor het aardige, volgen<strong>de</strong> gedichtje<br />

van haar:<br />

ROZEN.<br />

(Hoe het komt dat ze rood zijn.)<br />

Voor <strong>de</strong> achtb're zon bleef pozen,<br />

Die <strong>de</strong> eerste vrouw bescheen,<br />

Was wit <strong>de</strong> kleur <strong>de</strong>r rozen,<br />

Met lelie-blankheid één.<br />

Maar toen bij het m<strong>in</strong>nekozen,<br />

Een blos beur wang beschoot,<br />

Toen schaam<strong>de</strong>n zich <strong>de</strong> rozen<br />

En wer<strong>de</strong>n rozen-rood.<br />

(Naar oud-hollandsch voorbeeld.)<br />

De volgen<strong>de</strong> <strong>in</strong>zen<strong>de</strong>rs kregen troost-<br />

prijzen: ~]T<br />

Mej. J. <strong>de</strong> Bock, Bestevaerstraat 51,<br />

A'dam; L. H. ter Wee, Jacob Marisstr.<br />

91, A'dam; mej. J. Liffmann, Verb<strong>in</strong>-<br />

d<strong>in</strong>gstr. 3-III, A'dam; J. Spijker, Spij-<br />

kerstraat 172, Arnhem; E. W. v. Wil-<br />

gen, Alphen a. d. Rijn; M. v. d. Plank,<br />

Brasserska<strong>de</strong> 169, Delft; G. Achter-<br />

huis, Hengeloschestr. 4 C104, bij En-/<br />

sche<strong>de</strong>; M. Klep, Boschlaan 38, G<strong>in</strong>-'<br />

neken (bü Breda); Mevr. Fabius—Cre-<br />

mer, E<strong>in</strong>dhoven; H. Fuhri Snethlage, L.<br />

v. Meer<strong>de</strong>rvoort 329, Den Haag; H.<br />

Zirkzee, Korte Rapenburg 2, Lei<strong>de</strong>n;<br />

G. Sennée, Jonker Fransstr. 80a, Rot-<br />

terdam; Jo <strong>de</strong> Zwart, Zomerhofstraat<br />

72, R'dam; P. <strong>de</strong> Lange, Schoonoord,<br />

Drente: K. Riedijk, Nieuwe laan 64,<br />

Vlaard<strong>in</strong>gen.<br />

Nieuwe Vfff-gul<strong>de</strong>ns-prüsvraag<br />

't Is al lang gele<strong>de</strong>n, dat we een<br />

ketenpnjsvraag opgaven. Dit ondanks<br />

het feit, dat <strong>de</strong>ze prijsvragen altijd <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n smaak vielen. Daarom nu ereis een<br />

nieuwe. De keten beg<strong>in</strong>t met dageraad<br />

en e<strong>in</strong>digt met zonson<strong>de</strong>rgang, er lig-<br />

gen^ drie ketens tusschen, die moeten<br />

beg<strong>in</strong>nen met <strong>de</strong> laatste lettergreep van<br />

het vorige woord. Dus b.v. op dage-<br />

kan volgen raadgev<strong>in</strong>g of raadsel of<br />

iets <strong>de</strong>rgelijks en zoo ver<strong>de</strong>r, totdat <strong>de</strong><br />

schakel<strong>in</strong>g aan „zon" van zonson<strong>de</strong>r-<br />

gang aansluit.<br />

Zendt uw opgaven vóór 30 Aug. a.s.<br />

aan <strong>de</strong> Redactie Wereldrevue, Galge-<br />

water 22, Lei<strong>de</strong>n. Aan <strong>de</strong> vijf beste<br />

<strong>in</strong>zen<strong>de</strong>rs zen<strong>de</strong>n wij- één gul<strong>de</strong>n. Ook<br />

zijn er vele troostprijzen.<br />

On<strong>de</strong>rschriften prfisvraag<br />

Het volgen<strong>de</strong> is het bekroon<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r-<br />

schrift op <strong>de</strong> aangegeven teeken<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het nummer van 26 Juli van G. Sennée,<br />

Jonker Fransstraat 80a, Rotterdam.<br />

ZU: Maar man je hebt <strong>de</strong> pudd<strong>in</strong>g<br />

die ik zelf bereid had, genomen om te<br />

plakken <strong>in</strong>plaats van <strong>de</strong> stijfsel. Wat<br />

moet ik nu onzen gasten voorzetten ?<br />

Hij: Geef bun <strong>de</strong> stijfsel, daar mer-<br />

ken ze toch niets van.<br />

Troostprijzen kregen:<br />

Mei. C. van <strong>de</strong>r Lugt, Borgerstraat<br />

161, Amsterdam; H. A. Schimmel Sr.,<br />

Rochus^enstraat 188, 's-Graverdiage; J.<br />

Kool. Kanaalstr. 21, A'dam; J. Massar,<br />

Weerdiesstraat 30, Arnhem; f. Scheele<br />

Rzn.. Copernicusstr. 234. Den Haag; W.<br />

F. Bennewitz Jr., Rijswijkscheweg 101,<br />

Den Haag.<br />

Een on<strong>de</strong>rschrift gevraagd.<br />

Zendt dit vóór 30 Aug. a.s. aan het<br />

adres Redactie Wereldrevue „Bijschrif-<br />

ten-Prijsvraag", Galgewater 22, Lei<strong>de</strong>n.<br />

Als prijs wordt f 2.50 toegekend met<br />

vele troostprijzen.<br />

CORRESPONDENTIE<br />

/. v. d. H. te Rotterdam. Wij heb-<br />

ben <strong>in</strong> <strong>de</strong>n laatsten tijd van dit soort<br />

raadsels nog al veel gebruik gemaakt.<br />

Wij moeten ook hierbij voor afwissel<strong>in</strong>g<br />

zorgen.<br />

/ C. v. d. W., Rotterdam. Van uw<br />

raadsels zal ik no. 3 gebruiken. No. 1,<br />

daarvan ben ik geschrokken. Stel je<br />

voor een politie-agent, die zich met<br />

appels laat omkoopen. No. 2 is te <strong>in</strong>ge-<br />

wikkeld en no. 4 eveneens.<br />

B. T., Den Haag. Heel graag. Wij<br />

hebben <strong>de</strong> zaak ook <strong>in</strong> <strong>de</strong>n doofpot<br />

gedaan. Op uw vraag over het gebruik<br />

<strong>de</strong>r za<strong>de</strong>n hopen wij u spoedig antwoord<br />

te zen<strong>de</strong>n. Denk er voor het vervolg<br />

aan, dat <strong>de</strong>rgelijke vragen van t 0.35 <strong>in</strong><br />

postzegels vergezeld moeten zijn.<br />

Thys Str., Schiedam. Beste Thys, dat<br />

raadsel hebben we vroeger ook al ereis<br />

gehad.<br />

A. v. B., Den Haag. Een <strong>de</strong>rgelijke<br />

kle<strong>in</strong>e fout kan natuurlijk voorkomen,<br />

als <strong>de</strong> naam iets ondui<strong>de</strong>lijk is gespeld<br />

dan is <strong>de</strong> oorzaak al reeds aanwezig.<br />

Ie<strong>de</strong>reen, die <strong>de</strong> familie kent, verbetert<br />

zoo'n foutje van zelf. Herplaats<strong>in</strong>g is<br />

daarom niet mogelijk.<br />

Aan <strong>in</strong>zendsters en <strong>in</strong>zen<strong>de</strong>rs van k<strong>in</strong>-<br />

<strong>de</strong>rportretten. Wij ontvangen geregeld<br />

nieuwe portretten van kle<strong>in</strong>e vriend<strong>in</strong>-<br />

netjes en vriendjes, zoodat onze voor-<br />

raad eer<strong>de</strong>r toeneemt, dan afneemt.<br />

Sommige <strong>in</strong>zen<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n ongeduldig<br />

en vragen waarom zij nog niet aan <strong>de</strong><br />

beurt komen. Wij behan<strong>de</strong>len <strong>de</strong> <strong>in</strong>zen-<br />

d<strong>in</strong>gen al naar gelang ze b<strong>in</strong>nenkomen<br />

of <strong>de</strong> voorstell<strong>in</strong>g geschikt is voor<br />

een bepaald plaatsje. Wie <strong>de</strong> foto niet<br />

lang kan missen, wachte dus voorloopig<br />

met sturen, tot we weer om nieuwe<br />

foto's vragen.<br />

M. R. K. te Zierikzee. Hoe komt<br />

u erbij. Wij moeten echter voor afwis-<br />

sel<strong>in</strong>g zorgen en kunnen onmogelijk aan<br />

een on<strong>de</strong>rwerp te veel plaats geven.<br />

G. v. d. W., Den Haag. Vragen op<br />

het gebied van hoen<strong>de</strong>rteelt moeten<br />

vergezeld zijn van f 0.35 <strong>in</strong> postzegels.<br />

Gaarne ontv<strong>in</strong>gen wij dit bedrag nog<br />

van u.<br />

Mevr. H. Wij hopen spoedig uw vraag<br />

te behan<strong>de</strong>len.<br />

Me]. T. v. R., A'dam. Ook u hoop<br />

ik spoedig na<strong>de</strong>r te berichten.<br />

G. <strong>de</strong> W. te Arnhem. Dat ziet ge<br />

juist veel <strong>in</strong> gez<strong>in</strong>nen met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, die<br />

we<strong>in</strong>ig van elkaar <strong>in</strong> leeftijd verschillen.<br />

Zij hebben geen behoefte aan vreem<strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. U behoeft zich daarover echter<br />

niet ongerust te maken. Later komt dat<br />

wel <strong>in</strong> or<strong>de</strong>.<br />

t<br />

l<br />

'%<br />

*-<br />

I<br />

jpIN ANDERMANS SCHOENEN^<br />

(g))) — door K. CECIL THURSTONB — ^(^<br />

John Chilcote, afgevaardig<strong>de</strong> voor<br />

East Wark, is bij het verlaten van het<br />

parlement door een dikken mist over-<br />

vallen en heeft <strong>in</strong> dien mist een gesprek<br />

met een voorbijganger.<br />

Als <strong>de</strong> mist optrekt, blijkt, dat <strong>de</strong><br />

bei<strong>de</strong> mannen op verrassen<strong>de</strong> manier<br />

op elkaar lijken. Chilcote is daardoor<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> war.<br />

De vreem<strong>de</strong> ontmoet<strong>in</strong>g heeft Chil-<br />

cote nerveus gemaakt. Hij neemt mor-<br />

f<strong>in</strong>e, waaraan hij s<strong>in</strong>ds eenigen tijd ver-<br />

slaafd is. De uitwerk<strong>in</strong>g van het gift<br />

wordt spoedig merkbaar. Chilcote is<br />

zichtbaar opgefrischt.<br />

Nadat <strong>de</strong> morf<strong>in</strong>e uitgewerkt is, ver-<br />

sdapt Chilcote weer. Alles h<strong>in</strong><strong>de</strong>rt hem.<br />

Hij gaat z'n huis uit en dwaalt door<br />

<strong>de</strong> stad. Daarop bezocht hij Lady<br />

Astrupp, een zeer jonge, zeer mooie<br />

en wufte weduwe. Zij vertelt hem, dat zij<br />

een boek leest Other men's shoes,<br />

waar<strong>in</strong> van <strong>de</strong> groote gelijkenis van<br />

twee mannen sprake is.<br />

Na het bezoek aan Lady Astrupp<br />

gaat Chilcote, naar het parlement. Hij<br />

moet spreken, maar voelt zich plotsel<strong>in</strong>g<br />

te ziek. Hij verlaat het parlement en<br />

rijdt naar huis om zoo spoedig mogelijk<br />

morf<strong>in</strong>e te nemen. Dan bezoekt hij Lo<strong>de</strong>r<br />

zijn dubbelganger en doet hem het<br />

voorstel, om net als <strong>in</strong> het boek,<br />

met elkaar van positie te ruilen. Eerst<br />

werpt Lo<strong>de</strong>r <strong>de</strong> gedachte ver van zich<br />

af. Doch <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n dag krijgt Chil-<br />

cote een telegram. Lo<strong>de</strong>r vraagt hem<br />

om naar zijn won<strong>in</strong>g te komen; hij<br />

accepteert 't voorstel. De voorbereid<strong>in</strong>g<br />

wordt getroffen. Allerhan<strong>de</strong> moeilijk-<br />

he<strong>de</strong>n zijn te overw<strong>in</strong>nen. Soms schijnt<br />

het plan te mislukken. Plotsel<strong>in</strong>g komt<br />

Chilcote bij Lo<strong>de</strong>r en zegt, dat hij hem<br />

moet vervangen. Hij kan 't niet langer<br />

uithou<strong>de</strong>n. Alles wordt <strong>in</strong> or<strong>de</strong> gemaakt.<br />

Bijna had<strong>de</strong>n zij <strong>de</strong> r<strong>in</strong>gen vergeten, die<br />

Lo<strong>de</strong>r's lidteekenen moest be<strong>de</strong>kken.<br />

Hij vertelt Chilcote <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis<br />

ervan, een ontmoet<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Italië met een<br />

heel mooie, ij<strong>de</strong>le vrouw, die hem, op<br />

avontuur belust, voor <strong>de</strong>n mal hield.<br />

Haar hondje heeft hem <strong>in</strong> <strong>de</strong> v<strong>in</strong>gers<br />

gebeten. Dit heeft hem tegen vrouwen<br />

gepanserd. Nadat <strong>de</strong> mannen afscheid<br />

hebben genomen, blijft Chilcote alleen<br />

<strong>in</strong> Lo<strong>de</strong>r's kamer. Lo<strong>de</strong>r gaat naar Chil-<br />

cote's huis. Hij heeft een gesprek met<br />

diens vrouw, die hem een boodschap<br />

van haar pleegva<strong>de</strong>r, Frai<strong>de</strong>, <strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>n<br />

politicus overbrengt. Daarop volgt een<br />

ontmoet<strong>in</strong>g met Frai<strong>de</strong>, die zich opnieuw<br />

voor hem <strong>in</strong>teresseert, nu hij bemerkt<br />

hoe Chilcote meer belangstelbng toont.<br />

Mevrouw Chilcote tracht van haar man<br />

<strong>de</strong> belofte te krijgen, dat hij zich meer<br />

^al <strong>in</strong>spannen. Dan komt plotsel<strong>in</strong>g het<br />

telegram, dat Lo<strong>de</strong>r terugroept en drie<br />

weken lang verkeert Chilcote weer <strong>in</strong><br />

zijn ou<strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g. Lo<strong>de</strong>r kan zich niet<br />

gemakkelijk meer <strong>in</strong> zijn ou<strong>de</strong> positie<br />

schikken en is zeer neerslachtig.<br />

Een tijdlang g<strong>in</strong>g hij <strong>in</strong> die rich-<br />

t<strong>in</strong>g voort, maar toen hij Bouverie-<br />

Street bereikte, draai<strong>de</strong> hij rechtsaf,<br />

nam een <strong>de</strong>r eenigsz<strong>in</strong>s hellen<strong>de</strong><br />

straten die naar Carmelite lei<strong>de</strong>n en<br />

bereikte zoo het Embankment, <strong>de</strong><br />

ka<strong>de</strong> die langs <strong>de</strong> Theems voert.<br />

Daar bleef hij een oogenblik staan,<br />

diep a<strong>de</strong>mhalend. De halve duister-<br />

"-••'■■ ■ ; _ ■ ___<br />

nis en <strong>de</strong> groote ruimte om hem<br />

heen gaven hem een gevoel van ver-<br />

kwikk<strong>in</strong>g. Hij trok zijn hoed nog<br />

wat meer <strong>in</strong> zijn oogen, liep naar<br />

<strong>de</strong> rivierkant en zette toen zijn weg<br />

voort <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g van Westm<strong>in</strong>ster-<br />

Bridge. De watermassa naast hem<br />

was glad als olie en ondoorzichtig;<br />

zij leek <strong>in</strong> <strong>de</strong> halve duisternis nog<br />

eens zoo breed en lever<strong>de</strong> een fan-<br />

tastisch schouwspel op met <strong>de</strong> tal-<br />

looze teruggekaatste lichten, die er<br />

als het ware een netwerk over vorm-<br />

<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong>n tegenovergestel<strong>de</strong>n<br />

oever staken <strong>de</strong> reusachtige ge-<br />

bouwen en schoorsteenen donker af<br />

tegen <strong>de</strong>n hemel en ook daar straal<strong>de</strong><br />

een e<strong>in</strong><strong>de</strong>looze massa lichten. Dit<br />

alles <strong>de</strong>ed <strong>de</strong>nken aan een an<strong>de</strong>re<br />

stad.<br />

Zijn gemoed was vol, terwijl hij<br />

huiswaarts g<strong>in</strong>g; hij zag niets van<br />

alles, wat hem eerst belangstell<strong>in</strong>g<br />

had <strong>in</strong>geboezemd, — <strong>de</strong> bree<strong>de</strong> rivier,<br />

<strong>de</strong> gebouwen aan <strong>de</strong>n overkant, het<br />

schijnsel van <strong>de</strong> lichten op het water.<br />

Hij kwam we<strong>de</strong>r door Fleet-Street<br />

en liep ver<strong>de</strong>r naar zijn huis terug<br />

met <strong>de</strong> kalme zekerheid, die som-<br />

mige menschen kunnen hebben <strong>in</strong><br />

oogenblikken van volkomen afge-<br />

trokkenheid van geest.<br />

Hij liep door Clifford's Inn met<br />

<strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n langzamen, bijna luste-<br />

loozen stap; toen hij dicht bij zijn<br />

<strong>de</strong>ur kwam, bleef hij staan. Er stond<br />

iemand op <strong>de</strong> stoep.<br />

Een oogenblik dacht hij, dat zijn<br />

verbeeld<strong>in</strong>g hem parten speel<strong>de</strong>; toen<br />

begreep hij plotsel<strong>in</strong>g alles en zijn<br />

hart bons<strong>de</strong> van verwacht<strong>in</strong>g.<br />

„Ben jij het, Chilcote?" vroeg hij<br />

op ge<strong>de</strong>mpten toon. Het was aan zijn<br />

stem niet merkbaar, wat er <strong>in</strong> zijn<br />

b<strong>in</strong>nenste omg<strong>in</strong>g.<br />

Bij 't geluid van zijn stem, draai<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> persoon op <strong>de</strong>n stoep zich om.<br />

„Hola!" zei<strong>de</strong> hij, „ik dacht een<br />

oogenblik, dat je <strong>de</strong>n geest van <strong>de</strong>n<br />

een of an<strong>de</strong>ren ou<strong>de</strong>n bewoner van<br />

't huis waart. Je zult me vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

<strong>in</strong> 't geheel niet verwacht hebben?"<br />

Lo<strong>de</strong>r nam <strong>de</strong> hand, die hij hem<br />

toestak <strong>in</strong> <strong>de</strong> zijne en drukte haar,<br />

zich er volkomen van onbewust, dat<br />

hij dit <strong>de</strong>ed.<br />

„Neen, ik had je — niet verwacht",<br />

antwoord<strong>de</strong> hij.<br />

Chilcote keek hem aan en keek<br />

toen naar het grasple<strong>in</strong>tje voor hem.<br />

,,lk ben heelemaal op", zei<strong>de</strong> hij. „Ik<br />

kan 't niet langer doen dat loopen<br />

<strong>in</strong> 't gareel!" Hij lachte, toen hij<br />

dat zei<strong>de</strong>, maar bij het flauwe schijn-<br />

sel van 't licht <strong>in</strong> <strong>de</strong> gang vond<br />

Lo<strong>de</strong>r, dat zijn gezicht sterk verval-<br />

len was, ondanks <strong>de</strong>n lichten blos<br />

van opw<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g door hun ohtmoet<strong>in</strong>g<br />

veroorzaakt. Hij schoof zijn arm<br />

on<strong>de</strong>r dien van Chilcote en trok hem<br />

mee naar <strong>de</strong> trap.<br />

„Zoo, zoo, ben je 't slavenleven<br />

moe?" vroeg hij, ook lachend, <strong>in</strong><br />

navolg<strong>in</strong>g van zijn bezoeker en van<br />

diens toon. Maar on<strong>de</strong>r zijn oogen-<br />

schijnlijk rustige vroolijkheid klop-<br />

ten zijn polsen en waren zijn<br />

zenuwen gespannen van verwach-<br />

t<strong>in</strong>g, en hij had plotsel<strong>in</strong>g een gevoel,<br />

alsof hem een groote macht ten <strong>de</strong>el<br />

viel, waardoor hij verheven werd<br />

boven 't gjeen hem omgaf en boven<br />

an<strong>de</strong>re menschen; 't was, alsof hij<br />

geestelijk en physiek op een ver-<br />

hevenheid werd geplaatst, van waar<br />

hij <strong>de</strong> wereld overzag; 't was hem<br />

ook, alsof het lot hem <strong>in</strong> het oogen-<br />

blik van duisternis rondom hem een<br />

teeken had gegeven.<br />

Voor zij aan <strong>de</strong> trap kwamen, had<br />

Chilcote zijn arm al weggetrokken.<br />

Nu klom hij haastig naar boven,<br />

maar op het eerste portaal bleef hij<br />

staan en keek naar Lo<strong>de</strong>r, die achter<br />

hem liep.<br />

„Het g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong>n beg<strong>in</strong>ne best,"<br />

zei<strong>de</strong> hij, — „uitstekend! De eerste<br />

week volg<strong>de</strong> ik bijna heelemaal je<br />

voorbeeld, 't Was of ik op een soort<br />

hoogte stond, waar ik op blijven<br />

moest. Maar <strong>de</strong> laatste tien dagen is<br />

bet — is het weer mis gegaan."<br />

„Waarom?" Lo<strong>de</strong>r vermeed het<br />

hem aan te zien; hij hield hardnek-<br />

kig zijn oogen gevestigd op <strong>de</strong> plek,<br />

waar zijn hand <strong>de</strong> leun<strong>in</strong>g vasthield.<br />

„Waarom?" herhaal<strong>de</strong> Chilcote.<br />

,,De ou<strong>de</strong>, voorhistorische geschie-<br />

<strong>de</strong>nis, — zwakheid, die krachtiger<br />

is dan sterkte. Ik — ik — het spijt<br />

me ontzaglijk, dat ik 't je zoo lastig<br />

maak maar 't is dat zich moeten ver-<br />

toonen <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld, dat me van<br />

streek maakt. Daar kan ik niet<br />

tegen."<br />

„'t Zich moeten vertoonen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

wereld?" herhaal<strong>de</strong> Lo<strong>de</strong>r verbaasd,<br />

„ik dacht juist...."<br />

„Je moet niet <strong>de</strong>nken, man! Ik<br />

<strong>de</strong>nk nooit! Dat sleept zulk 'n voort-<br />

durend on<strong>de</strong>rstebovengooien van<br />

pr<strong>in</strong>cipes en theorieën achter zich<br />

aan. Wij hebben <strong>in</strong> ons contract<br />

alleen maar over <strong>de</strong> politieke quaes-<br />

tie gesproken, maar 't geval wil,<br />

dat het gezelschapsleven overal bij<br />

komt kijken, dat dr<strong>in</strong>gt zich overal<br />

<strong>in</strong> en <strong>in</strong> <strong>de</strong> politiek vooral. Ik heb<br />

je niet noodig voor d<strong>in</strong>eetjes of om<br />

naar <strong>de</strong> comedie te gaan, maar een<br />

groote soiree met een politiek bij-<br />

smaakje zie je, dat is wat an<strong>de</strong>rs.<br />

Daar moet iemand <strong>in</strong> mijn positie<br />

zich vertoonen; hij doet zijn carrière<br />

afbreuk, als hij dat verzuimt; men<br />

zou er over spreken."<br />

Lo<strong>de</strong>r keek op. „Leg me dat eens<br />

uit," zei<strong>de</strong> hij haastig.<br />

Chilcote schrikte even bij die<br />

vraag.<br />

„Ben ik — ben ik niet dui<strong>de</strong>lijk<br />

genoeg geweest?" zei<strong>de</strong> hij. „'t Ge-<br />

val wil, dat er van avond een soiree<br />

bij <strong>de</strong> Brawfell's is. Je weet wel,<br />

bij Blanche Brawfell, — grav<strong>in</strong><br />

Brawfell, <strong>de</strong> zuster van Lillian As-<br />

trupp." Zijn woor<strong>de</strong>n maakten Lo<strong>de</strong>r<br />

niets wijzer, maar dat bedacht hij<br />

niet. Alle mogelijke explicaties vond<br />

hij lastig en vervelend en daarom<br />

wierp hij ze ver van zich.<br />

„En nu moet je daar verschijnen<br />

ter wille van je partij?"<br />

Chilcote loos<strong>de</strong> een zucht, maar


~-iT r. ..........i ' * . , . , .<br />

't was een zucht van verlicht<strong>in</strong>g.<br />

„Ja. De ou<strong>de</strong> Frai<strong>de</strong> is er zeer op<br />

gesteld — en Eve zegt, dat ik 't<br />

onmogelijk kan laten." Hij voeg<strong>de</strong><br />

er <strong>de</strong>ze laatste woor<strong>de</strong>n op onver-<br />

schilligen toon bij; maar toen scheen<br />

plotsel<strong>in</strong>g <strong>de</strong> naam van zijn vrouw<br />

(.en her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g bij hem wakker te<br />

roepen. De uitdrukk<strong>in</strong>g op zijn ge-<br />

zicht veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>, er kwam een trek<br />

van satirisch genoegen op en lachend<br />

zei<strong>de</strong> hij:<br />

„Apropos, Lo<strong>de</strong>r, mijn vrouw is<br />

<strong>de</strong> eerste negen of tien dagen, nadat<br />

ik terug was, bijzon<strong>de</strong>r vrien<strong>de</strong>lijk<br />

en tolerant voor me geweest. Ik dacht<br />

dat je <strong>in</strong> je vervang<strong>in</strong>g van me ge-<br />

heel onpersoonlijk zoudt blijven? Ik<br />

ben niet jaloersch," vervolg<strong>de</strong> hij<br />

lachend, „ik ben absoluut niet ja-<br />

loersch hoor, maar weet je wel, dat<br />

je gezegd hebt, na die geschie<strong>de</strong>nis<br />

<strong>in</strong> Italië. Een ezel stoot zich niet<br />

tweemaal aan ..."<br />

Zijn toon en zijn lach brachten<br />

Lo<strong>de</strong>r's bloed <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g; onwille-<br />

keurig omklem<strong>de</strong> zijn hand <strong>de</strong><br />

leun<strong>in</strong>g vaster en hij keek met ge-<br />

fronst voorhoofd op naar het gezicht<br />

boven hem — zijn eigen gezicht,<br />

naar het scheen, waaruit een ietwat<br />

boosaardig genoegen sprak. Toen hij<br />

dat zag, kwam er een zon<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge<br />

gewaarword<strong>in</strong>g over hem; zijn hand<br />

liet <strong>de</strong> leun<strong>in</strong>g los, hij duw<strong>de</strong> Chil-<br />

cote, zon<strong>de</strong>r hem te laten uitspreken,<br />

op zij<strong>de</strong> en liep haastig naar boven.<br />

Voor hij <strong>de</strong> kamer<strong>de</strong>ur geopend<br />

had, stond zijn metgezel naast hem.<br />

„Lo<strong>de</strong>r", zei<strong>de</strong> hij. „Lo<strong>de</strong>r! ik be-<br />

doel<strong>de</strong> niets kwaads. Een mensch<br />

moet toch eens 'n oogenblik vroolijk<br />

zijn <strong>in</strong> zijn leven!"<br />

Maar Lo<strong>de</strong>r bleef met afgewend<br />

gezicht voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur staan.<br />

Een plotsel<strong>in</strong>ge angst maakte zich<br />

van Chilcote meester. „Lo<strong>de</strong>r", zei<strong>de</strong><br />

hij op dr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong>n toon, „je wilt me<br />

toch niet aan mijn lot overlaten?<br />

Ik kan vanavond niet teruggaan. Ik<br />

kan niet, hoor je!"<br />

Nog steeds bleef Lo<strong>de</strong>r onbe-<br />

weeglijk staan.<br />

Door zijn stilzwijgen doo<strong>de</strong>lijk be-<br />

angst, greep Chilcote hem bij zijn<br />

arm en riep zenuwachtig uit:<br />

Lo<strong>de</strong>r! Lo<strong>de</strong>r, je zult me toch niet<br />

aan mijn lot overlaten?"<br />

Met een haastige beweg<strong>in</strong>g trok<br />

Lo<strong>de</strong>r zijn arm weg; toen keer<strong>de</strong> hij<br />

zich naar Chilcote toe:<br />

„Wat zijn we allemaal toch<br />

dwazen!" zei<strong>de</strong> hij op korten, m<strong>in</strong>-<br />

achten<strong>de</strong>n toon. „Ik geloof, dat het<br />

alleen maar <strong>de</strong> graad van dwaasheid<br />

is, waar<strong>in</strong> we verschillen. Ga mee<br />

naar b<strong>in</strong>nen en laten we van kleeren<br />

verwisselen."<br />

HOOFDSTUK XIV.<br />

De beste oogenblikken <strong>in</strong> het<br />

leven van een man zijn die, waar<strong>in</strong><br />

hij, bewust van zijn <strong>in</strong>nerlijke kracht,<br />

voelt, dat <strong>de</strong> wereld voor hem open<br />

staat. Bevredig<strong>de</strong> eerzucht moge <strong>de</strong><br />

zomer van zijn loopbaan zijn, <strong>de</strong><br />

anticipatie ervan kan men <strong>de</strong><br />

bloeien<strong>de</strong> lente van die loopbaan<br />

noemen.<br />

Toen Lo<strong>de</strong>r dien avond van Fleet<br />

Street naar Qrosvernor Square reed,<br />

voel<strong>de</strong> hij dit, hoewel het hem niet<br />

met bewustheid dui<strong>de</strong>lijk werd, want<br />

hij was niet zeer vergevor<strong>de</strong>rd <strong>in</strong><br />

zelfon<strong>de</strong>rzoek en zelfontled<strong>in</strong>g. Maar<br />

<strong>de</strong> gewaarword<strong>in</strong>g was te sterk om<br />

ongemerkt voorbij te gaan. Hij be-<br />

greep, dat hij nu vasten voet had ge-<br />

kregen en dat hij op <strong>de</strong> lad<strong>de</strong>r stond,<br />

die hem naar boven moest brengen.<br />

Op dat oogenblik zag hij noch<br />

vooruit noch achter zich. Het tegen-<br />

woordige was hem voldoen<strong>de</strong>. Er<br />

mochten moeilijkhe<strong>de</strong>n voor hem zijn<br />

weggelegd, — moeilijkhe<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n<br />

maar één doel: het op <strong>de</strong> proef stel-<br />

len en aanwakkeren van iemand's<br />

krachten. In <strong>de</strong>ze eerste oogenblik-<br />

ken was zijn egoïsme alleen aan 't<br />

woord en <strong>in</strong> dat egoisme verheug<strong>de</strong><br />

hij zich bijna over Chilcote's zwak-<br />

heid. Hoe meer Chilcote zijn levens-<br />

dra<strong>de</strong>n verwar<strong>de</strong>, hoe sterker en<br />

vaardiger <strong>de</strong> v<strong>in</strong>gers moesten zijn,<br />

die hen weer ontwar<strong>de</strong>n. Een groot<br />

ongeduld maakte zich van hem<br />

meester, <strong>de</strong> drang, <strong>de</strong> vreug<strong>de</strong> tot<br />

han<strong>de</strong>len giste <strong>in</strong> zijn bloed.<br />

Hij stapte uit het rijtuig, liep met<br />

rustig zelfvertrouwen naar <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

van Chilcote's huis en stak <strong>de</strong>n<br />

sleutel <strong>in</strong> 't slot. Zelfs <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze een-<br />

voudige han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g lag een zweem<br />

van voldoen<strong>in</strong>g. Toen open<strong>de</strong> hij<br />

bedaard <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur en trad <strong>de</strong> vestibule<br />

b<strong>in</strong>nen.<br />

Een knecht was bezig houtblok-<br />

ken op het vuur te gooien, dat <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n grooten open haard brand<strong>de</strong>.<br />

„Waar is mevrouw?" vroeg Lo<strong>de</strong>r,<br />

onbewust zijn eerste vraag <strong>in</strong> dit-<br />

zelf<strong>de</strong> huis herhalend.<br />

De knecht keek op. Mevrouw<br />

komt juist van tafel, mijnheer; zij<br />

heeft alleen ged<strong>in</strong>eerd, — op haar<br />

eigen kamer." Hij keek naar Lo<strong>de</strong>r<br />

met dien snellen, onzekeren blik, dien<br />

men bij al <strong>de</strong> bedien<strong>de</strong>n <strong>in</strong> huis waar<br />

kon nemen, als zij iets tot hun<br />

meester zei<strong>de</strong>n. Lo<strong>de</strong>r bemerkte dien<br />

blik en dacht bij zichzelf, hoeveel<br />

nieuwsgierigheid er door verra<strong>de</strong>n<br />

werd, — hoeveel <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> die<br />

d<strong>in</strong>gen, die voor <strong>de</strong> dienstbo<strong>de</strong>n ge-<br />

heimen moeten blijven, er on<strong>de</strong>r<br />

verborgen lag. Een oogenblik voel<strong>de</strong><br />

hij zijn ou<strong>de</strong> ergernis tegen Chilcote<br />

weer ontwaken, maar ongeduldig<br />

schud<strong>de</strong> hij ze van zich af. Zon<strong>de</strong>r<br />

ver<strong>de</strong>r iets te zeggen klom hij <strong>de</strong><br />

trap op.<br />

Toen hij boven was, begaf hij zich<br />

niet, zooals gewoonlijk, naar <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur,<br />

die het portaal afsloot, waarop Chil-<br />

cote's kamers uitkwamen, maar hij<br />

liep <strong>de</strong> gang ver<strong>de</strong>r op naar Eve's<br />

boudoir. Langzaam leg<strong>de</strong> hij die<br />

enkele passen af; bij <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur om-<br />

vatte zijn hand <strong>de</strong>n knop, maar toen<br />

wachtte hij een oogenblik. Een ge-<br />

voel, dat hij niet verklaren kon, —<br />

een aarzel<strong>in</strong>g, een tegenz<strong>in</strong> om <strong>in</strong> dit<br />

ge<strong>de</strong>elte van het huis b<strong>in</strong>nen te dr<strong>in</strong>-<br />

gen <strong>de</strong>ed hem plotsel<strong>in</strong>g <strong>de</strong>n knop<br />

los laten. Met iets verlegens <strong>in</strong> zijn<br />

houd<strong>in</strong>g liep hij langzaam weer naar<br />

zijn kamer terug.<br />

Zoodra hij <strong>in</strong> Chilcote's slaap-<br />

kamer was, drukte hij op <strong>de</strong> elec-<br />

trische schel. Renwick stond bijna<br />

op hetzelf<strong>de</strong> oogenblik voor hem en<br />

toen Lo<strong>de</strong>r hem zag, werd zijn gevoel<br />

van <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g te zijn, waar hij<br />

thuishoor<strong>de</strong>, reeds opgewekt door<br />

het groote bed en het <strong>de</strong>ftige ou<strong>de</strong>r-<br />

wetsche ameublement van <strong>de</strong> kamer,<br />

nog sterker.<br />

Maar Renwick kwam <strong>de</strong> kamer<br />

niet ver<strong>de</strong>r <strong>in</strong>, zooals hij verwachtte.<br />

Hij bleef vlak bij <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur staan, <strong>in</strong><br />

een aarzelen<strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g, die een goed<br />

gedresseer<strong>de</strong>n knecht vreemd is.<br />

Lo<strong>de</strong>r bedacht, dat 's mans onnoozel-<br />

heid waarschijnlijk Chilcote tot wan-<br />

hoop gebracht had en dat Chilcote<br />

zich wellicht geen moeite had ge-<br />

geven, om die wanhoop te verbergen.<br />

Dat <strong>de</strong>nkbeeld <strong>de</strong>ed hem onwille-<br />

keurig glimlachen.<br />

„Kom wat meer <strong>de</strong> kamer <strong>in</strong>,<br />

Renwick," zei<strong>de</strong> hij. „Ik v<strong>in</strong>d er iets<br />

onaangenaams <strong>in</strong>, dat je daar bij <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ur blijft staan. Heeft mevrouw van<br />

avond geen boodschap voor me ge-<br />

geven?<br />

Renwick nam hem van ter zij<strong>de</strong><br />

angstig op. „Jawel, mijnheer," ant-<br />

woord<strong>de</strong> hij. „Mevrouw's kamenier<br />

zei<strong>de</strong>, dat het rijtuig besteld was om<br />

kwart over tienen en dat mevrouw<br />

hoopte, dat u dien tijd goed vond."<br />

Hij zei<strong>de</strong> dit op aarzelen<strong>de</strong>n toon,<br />

alsof hij een driftigen uitval ver-<br />

wachtte.<br />

Bij <strong>de</strong>n eersten z<strong>in</strong> had Lo<strong>de</strong>r<br />

toevallig een an<strong>de</strong>ren kant opge-<br />

keken, maar nu <strong>de</strong> man zweeg,<br />

keer<strong>de</strong> hij zich om en zag hij hem<br />

met zijn hel<strong>de</strong>re, doordr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong><br />

oogen strak aan.<br />

„Luister eens, Renwick," zei<strong>de</strong> hij,<br />

„ik kan het niet hebben, dat je op<br />

zoo'n manier tegen me spreekt. Ik<br />

mag soms eens tegen je uitvaren als<br />

— als ik last van mijn zenuwen heb;<br />

maar als ik me wel voel, dan be-<br />

han<strong>de</strong>l ik je ook, zooals 't behoort.<br />

Je zult moeten leeren te zien, of ik<br />

wel ben of niet. Kijk me nu eens<br />

aan." Bij die woor<strong>de</strong>n klopte zijn<br />

hart ietwat sneller, — het was een<br />

groot waagstuk; maar ook het ge-<br />

voel van als heerscher op te tre<strong>de</strong>n,<br />

<strong>de</strong>ed het bloed vlugger door zijn<br />

a<strong>de</strong>ren stroomen.<br />

„Kijk me eens aan. Zie ik er uit,<br />

zooals ik er van morgen uitzag —<br />

of gisteren?"<br />

De man keek half onnoozel, half<br />

verlegen naar hem op.<br />

„Wel?"<br />

„Nu, mijnheer," antwoord<strong>de</strong> Ren-<br />

wick, „ik zou zeggen, dat u er 't<br />

zelf<strong>de</strong> uitzag — en aan <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren<br />

kant ook weer an<strong>de</strong>rs. U heeft, dunkt<br />

me, een gezon<strong>de</strong>r kleur, uw oogen<br />

staan hel<strong>de</strong>r<strong>de</strong>r." On<strong>de</strong>r Lo<strong>de</strong>r's half<br />

lachen<strong>de</strong> blik, die hem als 't ware<br />

tot spreken uitlokte, werd hij ver-<br />

trouwelijker. „Nu ik u nauwkeuriger<br />

aanzie, mijnheer...."<br />

Lo<strong>de</strong>r lachte. „Juist precies!" zei<strong>de</strong><br />

hij. „Nu je me nauwkeuriger aan-<br />

ziet, merk je dat. Je zult wat nauwlet-<br />

ten<strong>de</strong>r toe moeten zien; nauwlettend<br />

toezien is een van <strong>de</strong> beste eigen-<br />

schappen <strong>in</strong> een bedien<strong>de</strong>. Als je <strong>in</strong><br />

't vervolg <strong>de</strong> kamer <strong>in</strong>komt, moet je<br />

me da<strong>de</strong>lijk aankijken en dan daar-<br />

naar je gedrag regelen. Je moet be-<br />

<strong>de</strong>nken, dat het dienen bij iemand, die<br />

last heeft van zijn zenuwen als 't<br />

. . '<br />

J<br />

mmmmm^.— «JJP^W .• l —'<br />

ware hetzelf<strong>de</strong> is als twee meesters<br />

te dienen. Nu kan je gaan; en zeg<br />

aan <strong>de</strong> kamenier van mevrouw, dat<br />

ik om kwart over tienen klaar zal<br />

zijn."<br />

„Ja mijnheer. Heeft u ver<strong>de</strong>r nog<br />

iets?"<br />

„Neen. Ik heb je ook niet meer<br />

noodig, als ik vannacht thuis kom".<br />

Hij keer<strong>de</strong> zich om bij die woor<strong>de</strong>n<br />

en g<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong>n haard toe, die altijd<br />

brand<strong>de</strong> <strong>in</strong> Chilcote's slaapkamer.<br />

Toen <strong>de</strong> knecht <strong>de</strong> kamer wil<strong>de</strong> ver-<br />

laten, riep hij hem echter terug.<br />

„O ja, Renwick, nog iets. Breng<br />

me wat sandwiches en een whisky en<br />

soda".<br />

Hij her<strong>in</strong>ner<strong>de</strong> zich op dat oogen-<br />

blik voor 't eerst, dat hij se<strong>de</strong>rt dien<br />

middag twee uur niets gebruikt had.<br />

(Wordt vervolgd.)<br />

GLUCK UND ERFOLG UM<br />

HERRENVERKEHR<br />

HANSA<br />

Erstes Amerikanisches<br />

Institut fürSchönheitsplege<br />

Pediküre, Maniküre, Massages, Haarbehandlung,<br />

(Haarausfall u.s.w.) Haarfarbe, entfetlung, Ent-<br />

haarung, Kopfwaschungen, u.s.w.<br />

HANSA Beseilel WIRKUCH Pusteln, Pickel,<br />

Milfesser, Fleckige Haut. Summersprossen u.s.w.<br />

Für oft enttäuscht endlich da« rechte<br />

HANSA<br />

Amrterdamscheitraat 29 - Scheven<strong>in</strong>gen<br />

Bezoekt te Scheven<strong>in</strong>gen<br />

CENTRAL PAVILLON<br />

en<br />

CENTRAL DIELE<br />

HET Cabaret van Scheven<strong>in</strong>gen<br />

Ne<strong>de</strong>rlandsch-lndie<br />

KANTOOR VOOR ADVIEZEN<br />

(en behoeve van hen, die voor he( eers(<br />

naar Indië vertrekken, door een dame vol-<br />

komen op <strong>de</strong> hoogte van Indische toestan<strong>de</strong>n.<br />

Desgewenscht ook les <strong>in</strong> Maleisch.<br />

INLICHTINGEN GRATIS<br />

VAN SLINGELANDTSTRAAT 14<br />

DEN HAAG<br />

PAVILLON ORIENTAL<br />

= HABLÉ =<br />

GEVERS DEYNOOTWEQ 17/19<br />

SCHEVENINGEN<br />

TELEFOON 60474<br />

Geopend een naar <strong>de</strong> eischen <strong>de</strong>stijds <strong>in</strong>ge-<br />

richte Salon van <strong>de</strong> ouds gerenommeer<strong>de</strong><br />

HABLÉ-WAFELS<br />

LUNCH- EN TEAROOM<br />

Aangenaamst en rustigst zitje van Scheve-<br />

n<strong>in</strong>gen, halte lijn 8, tegenover <strong>de</strong> „Se<strong>in</strong>post"<br />

R UwialbcwaarpUau<br />

Zelf<strong>de</strong> firma als op <strong>de</strong> Boulevard,<br />

Zeekant 9 - Telefoon 50318<br />

.■■i-i^,.-.•„■,>::. . . ^_ — „<br />

O'!<br />

t<br />

NUTTIGE WENKEN<br />

Nog te we<strong>in</strong>ig wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong><br />

vrouwen bij haar huiswerk <strong>de</strong> zoo<br />

gemakkelijke rubber-handschoenen<br />

gedragen. Zij voorkomen har<strong>de</strong> ruwe<br />

han<strong>de</strong>n en zijn volstrekt niet storend<br />

bij het werk.<br />

Vol<strong>de</strong>rsaar<strong>de</strong> met ammonia tot een<br />

papje gemaakt, vormen een mid<strong>de</strong>l<br />

om wijnvlekken uit l<strong>in</strong>nen te ver-<br />

wij<strong>de</strong>ren. Spreid het papje op <strong>de</strong><br />

vlekken, laat het goed drogen en<br />

wasch het l<strong>in</strong>nen dan <strong>in</strong> lauw-warm<br />

water uit.<br />

Wanneer ge witte zij wilt was-<br />

schen, wrijf er <strong>de</strong> zeep dan nooit<br />

over. Los <strong>de</strong> zeep <strong>in</strong> het water op<br />

voordat gij er <strong>de</strong> zij <strong>in</strong>brengt. Wr<strong>in</strong>g<br />

het <strong>in</strong> warm water uit.<br />

Schoenen passen met X stralen.<br />

Toen ik onlangs <strong>in</strong> Glasgow was,<br />

zag ik daar een zeer practische en<br />

aardig gevon<strong>de</strong>n toepass<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

X-stralen.<br />

In <strong>de</strong> schoenen-af<strong>de</strong>el<strong>in</strong>g van het<br />

grootste „warenhuis" <strong>de</strong>r stad was<br />

een apparaat opgesteld, dat <strong>de</strong>n klan-<br />

ten <strong>de</strong> gelegenheid geeft om te con-<br />

troleeren of het schoeisel, dat men<br />

wil koopen, werkelijk past, d.w.z.<br />

of het geen scha<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> voet kan<br />

doen.<br />

Men gaat op een verhoog<strong>in</strong>g staan<br />

en zet <strong>de</strong> voeten op een glazen plaat.<br />

Men buigt zich dan over een kijk-<br />

glas, zooals dat aan <strong>de</strong> beken<strong>de</strong><br />

VOOR ONZE LEZERESSEN C<br />

No. 69924. Keurige en zeer prac-<br />

tische Najaarsmantel of om bij<br />

koele zomeravon<strong>de</strong>n te dragen.<br />

Men kan hem maken van tweed,<br />

serge of covert coat<strong>in</strong>g.<br />

Benoodigd van 133 cM. breedo stof<br />

3.75 ä 4 M.<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> maat 42. 44, 46,<br />

48 of 50 ; overeenkomend met<br />

bustemaat 90, 95, 100, 110 of<br />

120 cM.<br />

No. 71527. Schattig Zomerpakje<br />

voor een kle<strong>in</strong>en jongen voor katoen,<br />

zephyr, enz. gegarneerd met een<br />

biesje van afsteken<strong>de</strong> kleur.<br />

Benoodigd Van 95 cM. bree<strong>de</strong> itof<br />

1,25 M. ; van 90 cM. bree<strong>de</strong> gar-<br />

neerstof 0.35 M. Verkrijgbaar voor<br />

<strong>de</strong>n leeftijd van 1 tot 6 jaar.<br />

No. 71527<br />

Deze mo<strong>de</strong>llen zijn met toestemm<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r fa. Weldon Ltd.<br />

te Lon<strong>de</strong>n, ontleend aan <strong>de</strong> Weldon's Mo<strong>de</strong>bla<strong>de</strong>n.<br />

Geknipte patronen zijn tegen toezend<strong>in</strong>g van f 0.65,<br />

<strong>in</strong>geregen patroon mantel f 1.80, japon en mantel-<br />

costuum f 2,75, blouies en k<strong>in</strong><strong>de</strong>rgoed f 1.50 en itrijk-<br />

patronen k 25 cent per nummer, franco te bekomen bij<br />

Mevr. Milly Simons, 2e Schuytstraat 261, Den Haag.<br />

stereoscopen is aangebracht en ziet<br />

naar bene<strong>de</strong>n. De verkoopster heeft<br />

<strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls <strong>de</strong> electrische verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

tot stand gebracht en voor het oog<br />

van <strong>de</strong>n kooper vertoont zich nu<br />

het skelet van <strong>de</strong> voet omgeven met<br />

<strong>de</strong>n zoolrand, zoodat men precies<br />

zien kan of <strong>de</strong> schoen aan <strong>de</strong> voet<br />

knelt of voldoen<strong>de</strong> ruimte overlaat,<br />

zoodat <strong>de</strong> voet zich kan bewegen.<br />

De verkoopster kan door een<br />

an<strong>de</strong>re open<strong>in</strong>g tegelijker tijd zich<br />

op <strong>de</strong> hoogte stellen en daardoor<br />

constateeren, welke schoenen <strong>de</strong><br />

cliënt noodig heeft.<br />

Het leek mij een zeer practische<br />

nieuwigheid, waarvan <strong>de</strong> algemeene<br />

toepass<strong>in</strong>g zeker aanbevel<strong>in</strong>gswaar-<br />

dig mag heeten.<br />

LEVENSPROBLEMEN<br />

Mevr. N. W. P. te S. Tot mijn spijt<br />

heeft het eenigen tijd geduurd eer ik<br />

u antwoord kon geven.<br />

Beeldt u zich niet iets <strong>in</strong>? Verwij<strong>de</strong>-<br />

r<strong>in</strong>g tusschen man en vrouw zijn vaak<br />

gevoed en vergroot doordat één van<br />

<strong>de</strong> bei<strong>de</strong> partijen (of wel bei<strong>de</strong>n)<br />

g<strong>in</strong>g(en) gelooven, dat <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re's toe-<br />

genegenheid verkoeld was.<br />

Langdurige afwezigheid behoeft niet<br />

tot verwij<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g te voeren.<br />

Integen<strong>de</strong>el, vaak is <strong>de</strong> vreug<strong>de</strong> van<br />

het we<strong>de</strong>r ontmoeten <strong>de</strong> bron van ver-<br />

sterkte lief<strong>de</strong>.<br />

On<strong>de</strong>rzoek eens bij u zelf of wellicht<br />

ook bij u schuld kan zijn.<br />

De <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen, welke u wenscht, kun-<br />

nen wij moeilijk voor u krijgen, daar<br />

wij <strong>de</strong> <strong>de</strong>tails niet voldoen<strong>de</strong> kennen.<br />

U kunt echter Mesdagstraat 8 te<br />

's-Gravenhage mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g alle <strong>in</strong>for-<br />

maties krijgen (tel. 11880, toestel 66).


^^^^««TO«^^^- -'^ m^Mvmmmm<br />

JONGENS EN MEISJES<br />

BBN HOBKJB APAHTI<br />

ONDER RBDACTIB VAN TANTB LIZB<br />

Beste meisjes en jongens. Velen van<br />

jelui hebben <strong>de</strong> prijsvraag van 26 Juli<br />

goed opgelost. Maar <strong>de</strong> netheid liet bij<br />

velen nog al wat te wenschen over.<br />

Hieron<strong>de</strong>r laat ik <strong>de</strong> vraag met <strong>de</strong><br />

oploss<strong>in</strong>g volgen en dan <strong>de</strong> namen <strong>de</strong>r<br />

prijsw<strong>in</strong>ners.<br />

D<br />

dus: stoomtrammen.<br />

Lies Ewert, Czaar Peterstr. 39, Am-<br />

sterdam; Cathar<strong>in</strong>a Poots, Develstraat<br />

15rood, Dordrecht; J. Admiraal, Zui-<br />

<strong>de</strong>ndijk 97, Dordrecht; Willem Plank,<br />

Brasserska<strong>de</strong> 169, Delft; Henny Pot-<br />

t<strong>in</strong>ga, Pothoofd 29, Deventer; Johanna<br />

Hoogendijk, Atjehstr. 53, Den Haag;<br />

Paulientje Kamperdijk, 2e Schuytstraat<br />

117, Den Haag; B. Eijkhout, v. Osta<strong>de</strong>-<br />

straat 367, Den Haag; Elizabeth Par-<br />

ree, Hamerstr. 8 en 8B, Den Haag;<br />

Paul v. d. -Leek, De Heemstr. 216, Den<br />

Haag; Willy Kleijn, Hekkelaan 11 o,<br />

Dgn Haag; Jeanne Amelia Chevallerau,<br />

Beeklaan 336, Den Haag; Harry Vet-<br />

ter, Frankenslag 351, Den Haag; Roe-<br />

lof Engelenberg, Leidschestr. 8, Haar-<br />

lem; N. Kuivenhoven, Heerenstr. 27,<br />

Lei<strong>de</strong>n; Jo Stuy, St. Annastraat 66,<br />

Nijmegen; Johan Falize, Groesbeeksche<br />

Dwarsweg 4, Nijmegen; Bram v. d.<br />

Burgh, Adrianastr. 61a, Rotterdam; J.<br />

v. d. Heuvel, IJselstr. 50, Rotterdam;<br />

Marie Bakker, Maasdamschestraat 13,<br />

Schiedam; Gerrit Boonefaas, Zuidka<strong>de</strong><br />

334, Wadd<strong>in</strong>xveen; Roelof Job<strong>in</strong>g, 42c<br />

Laan, Wil<strong>de</strong>rvank; Ella Joachimsthal,<br />

Grand Hotel, Zandvoort.<br />

DE NIEUWE PRUSVRAAG<br />

L •_•:<br />

v><br />

Onze lezer M. v. Ka<strong>de</strong>n is een grap-<br />

penmaker. Die stuurt me bijgaan<strong>de</strong><br />

teeken<strong>in</strong>g en vraagt me: Zeg, tante Lize,<br />

wat weet je van dat mannetje te ver-<br />

tellen ?<br />

Ik heb er ereis naar zitten kijken<br />

en ondanks het feit, dat ik er eerst<br />

niet veel van zeggen kon, kreeg ik dien<br />

Van Ma<strong>de</strong>n heel spoedig <strong>in</strong> <strong>de</strong> gaten.<br />

Wat dunkt jelui meisjes en jongens,<br />

wat je er allemaal van zeggen kunt ?<br />

Dat hij onmondig is, heb je zeker al<br />

gezien, dat hij.... Maar neen, ik ga<br />

jelui niet helpen. Doet het zelf! En<br />

stuurt vóór 30 Aug. a.s. <strong>de</strong>n uitslag<br />

aan Tante Lize, Galgewater 22, Lei<strong>de</strong>n.<br />

Voor <strong>de</strong> beste <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen zijn mooie<br />

prijzen.<br />

^_^____^__^^^_<br />

De Anatomische Les<br />

(Op lijm.)<br />

Uit het dictaat van een medisch-studcnt.<br />

XXV.<br />

DE VOET.<br />

De voet bestaat uit vele beentjes:<br />

Voetwortel, mid<strong>de</strong>nvoet, vijf teentjes.<br />

Drie kootjes bezit elke teen.<br />

De groote teen, die mist er een.<br />

De voetwortel heeft een oneven<br />

Aantel beendren, namelijk zeven,<br />

Waaron<strong>de</strong>r, het zij hier vermeld,<br />

Men èn het sj>r<strong>in</strong>g~ èn 't hielbeen telt.<br />

De mid<strong>de</strong>nvoet bevat vijf beentjes<br />

Tusschen <strong>de</strong>n wortel en <strong>de</strong> teentjes,<br />

Dewelke niet zoo erg kle<strong>in</strong>,<br />

Doch langer dan <strong>de</strong> kootjes zijn.<br />

DE KNIESCHIJF.<br />

De knieschijf, 'n plat stuk been, is tegen<br />

De voorzij van <strong>de</strong> knie gelegren.<br />

Zij zorgt, dat 't kniegewricht niet knikt.<br />

Bij 't loepen niet naar achteren zwikt<br />

RHEUMATIEK<br />

HOOFD EN ZENUWPUN<br />

—1 VEPKOUDHEID F -<br />

SL&PELOOSHEID<br />

Elke week een vraag.<br />

Max M. te Amsterdam vraagt<br />

waarom <strong>de</strong> pennen van een vulpen-<br />

hou<strong>de</strong>r meestal van goud wor<strong>de</strong>n<br />

gemaakt.<br />

De re<strong>de</strong>n, Max, waarom men dit<br />

kostbare materiaal voor <strong>de</strong>ze pen-<br />

nen neemt is <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>. Goud is<br />

een e<strong>de</strong>l metaal, d.w.z. het roest niet.<br />

Roesten doen <strong>de</strong> metalen doordat<br />

zij aangetast wor<strong>de</strong>n door zuren. De<br />

<strong>in</strong>kt, waarmee wij tegenwoordig<br />

schrijven, bevat <strong>de</strong> zuren, welke <strong>de</strong><br />

niet-e<strong>de</strong>le metalen aantasten. Deze<br />

zijn daarom niet geschikt om een lang<br />

leven, dat van een vulpen wordt ge-<br />

eisoht, door te maken. Nu is het<br />

niet waar, dat <strong>de</strong> pen van een vul-<br />

penhou<strong>de</strong>r heelemaal van goud is.<br />

Dat zou al weer niet mogelijk wezen,<br />

daar goud een heel zacht metaal is.<br />

De punten van een goe<strong>de</strong> vulpen-<br />

hou<strong>de</strong>r zijn van irridium gemaakt.<br />

Irridium is bijzon<strong>de</strong>r hard en daar-<br />

door kan het <strong>de</strong> voortduren<strong>de</strong> wrij-<br />

v<strong>in</strong>g over het papier goed weer-<br />

staan, beter nog dan het staal,<br />

waarvan <strong>de</strong> gewone pennen ge-<br />

maakt zijn, welke echter gemakke-<br />

lijker te vervangen zijn.<br />

VOOR DE OUDEREN<br />

Electriciteit om metalen te ont-<br />

<strong>de</strong>kken.<br />

Men heeft wel van <strong>de</strong> wichelroe<strong>de</strong><br />

gehoord, waarvan gezegd wordt, dat<br />

zij <strong>in</strong> <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n van hen, die er voor<br />

geschikt zijn, aanduidt waar water te<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n is.<br />

Door een nieuwe metho<strong>de</strong> met een<br />

soort van electrische wichelroe<strong>de</strong><br />

heeft men nu voor 't eerst <strong>in</strong> Zwe<strong>de</strong>n<br />

arsenicum <strong>in</strong> <strong>de</strong>n bo<strong>de</strong>m gevon<strong>de</strong>n.<br />

Tegelijk wer<strong>de</strong>n nieuwe bedd<strong>in</strong>gen<br />

van ijzerpyriet en koper ont<strong>de</strong>kt.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek vond plaats <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

prov<strong>in</strong>cie Vaesterbotten <strong>in</strong> Zwe<strong>de</strong>n.<br />

Volgens een voorloopige ram<strong>in</strong>g zal<br />

men jaarlijks 350.000 ton pyriet,<br />

25.000 ton kopererts en ongeveer<br />

40.000 ton arsenicumerts kunnen w<strong>in</strong>-<br />

nen. Dit laatste bevat omstreeks 30<br />

procent arsenicum. De ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g<br />

van dit erts is voor Zwe<strong>de</strong>n van<br />

groot <strong>in</strong>dustrieel belang, daar Zwe<strong>de</strong>n<br />

voor dit product geheel op het buiten-<br />

land aangewezen was. Het gevon<strong>de</strong>n<br />

kopererts bevat vier tot acht procent<br />

koper, terwijl het ijzerpyriet 40 ä 45<br />

procent zwavel kan opleveren.<br />

De metho<strong>de</strong>, waardoor het erts ge-<br />

von<strong>de</strong>n werd, is uitgevon<strong>de</strong>n en toe-<br />

gepast door een Zweedsch <strong>in</strong>genieur,<br />

Karl Sundberg. Er wordt alleen ge-<br />

werkt met electrische <strong>in</strong>strumenten,<br />

die niet alleen <strong>de</strong> ligg<strong>in</strong>g van het<br />

erts aandui<strong>de</strong>n, maar ook aard en<br />

hoeveelheid er van. De <strong>in</strong>strumenten<br />

wer<strong>de</strong>n gebruikt <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met<br />

<strong>de</strong> gewone geologische metho<strong>de</strong>.<br />

Wanneer Sundberg losse brokken erts<br />

vond nam hij aan, dat zij daar vroeger ■<br />

door gletschers waren achtergelaten.<br />

Met het <strong>in</strong>strument werd dan <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

richt<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>n gletscher ge-<br />

zocht.<br />

RAADSELS<br />

<strong>in</strong>gezon<strong>de</strong>n door S. D. N. van Rhijn,<br />

Gr. Hertog<strong>in</strong>nelaan 224, Den Haag.<br />

A B A<br />

B B<br />

A B A<br />

Jan heeft 56 centen. Hij krijgt een<br />

geldkistje met 6 vakjes en wil z'n centen<br />

nu zoo ver<strong>de</strong>elen, dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> hokjes met<br />

een A aangegeven, precies evenveel lig-<br />

gen en <strong>in</strong> B precies evenveel, doch zoo'<br />

dat opgeteld naar alle kanten 23 centen<br />

zijn te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Hoe doet hij dat ?<br />

•s}U3P g q ui 'ö v uj<br />

Welk water wordt heel koud, alleen<br />

door er een s achter te zetten?<br />

'Sb JpjOM fl f3f/<br />

_<br />

*<br />

MET BLOEMENCORSO TE SCHBVBNÏNOEN<br />

Overzicht <strong>de</strong>r versier<strong>de</strong> wagens op <strong>de</strong>n strandboulevard.<br />

WERELDREVUE<br />

WEEKBLAD ONDER LEIDING VAN M. E. B. CUBIUS.<br />

REDACTIE-ADRES GALGEWATER 22, LEIDEN.Tel. 760.<br />

22 AUG. 1924


Charles G. Dawes Het amerikanisten-congres In <strong>de</strong>n Haas<br />

Ie lei<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r conferentie van <strong>de</strong>skundigen Congressisten, uit alle <strong>de</strong>elen <strong>de</strong>r wereld bijeengeicomen, op <strong>de</strong> stoep van <strong>de</strong> .Rid<strong>de</strong>rzaaf<br />

en va<strong>de</strong>r van het naar hem genoem<strong>de</strong> In het mi(i<strong>de</strong>n <strong>de</strong> voorzitter, mr. Delprat.<br />

Dawes-rapport.<br />

WAT BUITEN EN BINNEN<br />

ONS LAND GEBEURDE<br />

H—18 Augustus<br />

vHet laatste woard is nu aan <strong>de</strong><br />

parlementen <strong>de</strong>r betrokken lan<strong>de</strong>n<br />

jsn speciaal aan <strong>de</strong>n Rijksdag. Met<br />

i<strong>de</strong>ze uitspraak mag dit overzicht<br />

beg<strong>in</strong>nen na <strong>de</strong> berichten, welke ten<br />

lange leste het bericht brachten, dat<br />

men <strong>in</strong> Lon<strong>de</strong>n tot een compromis<br />

is gekomen.<br />

Frankrijk heeft beloofd, <strong>in</strong>dien het<br />

; Dawes-voorstel en <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>r overeen-<br />

igekomen afspraken door Duitschland<br />

iwor<strong>de</strong>n vervuld, voor 15 Augustus<br />

|l925, dus <strong>in</strong> een jaar, <strong>de</strong> Roer-<br />

t)ezett<strong>in</strong>g <strong>in</strong> haar geheel op te heffen<br />

jen <strong>direct</strong> tot het terugtrekken <strong>de</strong>r<br />

troepen <strong>in</strong> eenige voorname plaatsen<br />

alsme<strong>de</strong> van <strong>de</strong> spoorwegbeambten,<br />

uit het bezette gebied over te gaan.<br />

Dat was het uiterste, waartoe<br />

Herriot, die natuurlijk ook met <strong>de</strong><br />

stemm<strong>in</strong>g van zijn landgenooten<br />

reken<strong>in</strong>g moest hou<strong>de</strong>n, wil<strong>de</strong> gaan.<br />

Zijn kracht lag <strong>in</strong> het feit, dat<br />

zoowel Macdonald als <strong>de</strong> amerikaan-<br />

sche gezant Kellogg zich achter <strong>de</strong>n<br />

franschen premier schaar<strong>de</strong>n.<br />

Zoo is dus <strong>de</strong>ze eertte conferentie,<br />

waarbij twee sociaal-<strong>de</strong>mocratische<br />

premiers <strong>de</strong> leid<strong>in</strong>g had<strong>de</strong>n, tot een<br />

succes gewor<strong>de</strong>n.<br />

De toekomst zal moeten leeren<br />

<strong>in</strong> hoever dit blijvend en tot alge-<br />

meene zegen is.<br />

De feesten ter gelegenheid van<br />

het vijfjarig bestaan <strong>de</strong>r duitsche<br />

grondwet van Weimar zijn overal<br />

rustig en waardig gevierd.<br />

NA TIEN JAREN<br />

ET ONZEN EilGEN FOTOGRAAF DOOR BELGIË<br />

De ou<strong>de</strong> verwoeste <strong>bibliotheek</strong><br />

In Leuven<br />

De duitsche afgevaardig<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> hun hotel te Lon<strong>de</strong>n gefotografeerd, v.l.n.r. Dr. Stresemann<br />

en Dr. Luther.<br />

De nieuwe pas gebouw<strong>de</strong> biblio-<br />

theek aldaar.<br />

De ruïne van het ou<strong>de</strong> gerechtshof te Leuven<br />

VAN TWEE BELANGRIJKE CONFERENTIES<br />

wumtm^<br />

A. A. Joffe<br />

De sowjet-ambassura<strong>de</strong>ur. die <strong>de</strong> overeen-<br />

komst met het engelsche gouvernement<br />

on<strong>de</strong>rtecken<strong>de</strong>.<br />

In Egypte is een beweg<strong>in</strong>g tegen<br />

<strong>de</strong>n kon<strong>in</strong>g gaan<strong>de</strong>. Op <strong>de</strong> egyptisch-<br />

soedaneesche grens hebben bots<strong>in</strong>gen<br />

tusschen engelsche en egyptische<br />

militairen plaats gevon<strong>de</strong>n.<br />

Het nieuwe Servische kab<strong>in</strong>et heeft<br />

een motie van vertrouwen gekregen.<br />

Ch<strong>in</strong>a werd geteisterd door ge-<br />

weldige overstroom<strong>in</strong>gen. Men schat<br />

dat tenm<strong>in</strong>ste 50.000 menschen ver-<br />

dronken zijn.<br />

De zuid-slavische regeer<strong>in</strong>g is van<br />

plan Kroatië autonomie te verleenen.<br />

Pr<strong>in</strong>s Paul zou on<strong>de</strong>rkon<strong>in</strong>g van<br />

Kroatië wor<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong> af geloopen overzichtsperio<strong>de</strong><br />

bracht <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> met het pr<strong>in</strong>sesje<br />

een bezoek aan Hilversum,<br />

In <strong>de</strong>n Haag werd een amerika-<br />

nistencongres gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>el-<br />

nemers uit verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>elen van<br />

<strong>de</strong> wereld.<br />

Er is een ontwerp tot wijzig<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>r forensenbelast<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gediend.<br />

De wet hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> na<strong>de</strong>re bepa-<br />

l<strong>in</strong>gen omtrent <strong>de</strong>n waarborg en <strong>de</strong><br />

belast<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r gou<strong>de</strong>n en zilveren<br />

werken treedt 1 Sept. a^. <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g.<br />

Pr<strong>in</strong>s Carol van Roemenie<br />

bracht een bezoek aan <strong>de</strong> »liegtuigenfabriek<br />

Fokker te Amsterdam.<br />

Na het on<strong>de</strong>rteekenen <strong>de</strong>r engelsche-sowjet overeenkomst<br />

Dr. Marx Ue sowjel-ge<strong>de</strong>iegeer<strong>de</strong>n na het on<strong>de</strong>rteekenen voor het engelsche m<strong>in</strong>isterie<br />

van buitenlandsche zaken gefotografeerd.<br />

^ ^^^^ , -<br />

WEEKPRAATJE<br />

DE ONTDEKKING VAN<br />

AMERIKA.<br />

Een van <strong>de</strong> verdiensten van<br />

geschiedkundige naspor<strong>in</strong>gen is,<br />

dat elk bekend feit, telkens en<br />

telkens weer on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> loupe<br />

wordt bekeken en nageplozen<br />

of het wel waar en histo-<br />

risch juist is. Door al dat bestu-<br />

<strong>de</strong>eren is al heel wat, dat we<br />

op school als onomstootelijke<br />

waarheid uit het hoofd hebben<br />

moeten leeren, onjuist gebleken<br />

en onnuttige oefen<strong>in</strong>g voor onze<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rlijke hersenen.<br />

* *<br />

Wie <strong>in</strong> zijn schooljaren een uit-<br />

bran<strong>de</strong>r of een „onvoldoen<strong>de</strong>"<br />

heeft gekregen, omdat hij niet wist<br />

te vertellen, wanneer en door wien<br />

Amerika was ont<strong>de</strong>kt, die schijnt<br />

erg onbillijk behan<strong>de</strong>ld te zijn.<br />

Want knappe koppen, niet alleen<br />

veel knapper dan <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g,<br />

doch ook dan <strong>de</strong> leeraar, van<br />

wien <strong>de</strong> uitbran<strong>de</strong>rs en onvol-<br />

doen<strong>de</strong>n afkomstig waren, zijn<br />

het nog altijd er niet over eens,<br />

dat het jaar 1492 en mijnheer<br />

Christoffel Columbus <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>k-<br />

k<strong>in</strong>gstijd en <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kker van<br />

het land <strong>de</strong>r Yankees en <strong>de</strong> oor-<br />

zaak van het engelsch met neus<br />

klanken zijn geweest.<br />

«<br />

De twijfel aan Columbus die<br />

<strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval zeker is van <strong>de</strong> uit-<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>rsrechten op het trucje met<br />

het ei, dat naar hem heet, is vol-<br />

strekt niet gevolgd door <strong>de</strong> zeker-<br />

heid omtrent een an<strong>de</strong>ren datum<br />

en het vertrouwen <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>ren<br />

man.<br />

Sommigen beweren, dat een<br />

zekere mijnheer Cabot, die van-<br />

uit Bristol zee koos, eer<strong>de</strong>r voet<br />

zette <strong>in</strong> Amerika, al was het dan<br />

ook op een an<strong>de</strong>r ge<strong>de</strong>elte dan<br />

waar Columbus land<strong>de</strong>.<br />

* ♦<br />

*<br />

Er is zelfs een <strong>in</strong>ternationale<br />

concurrentie op dit gebied. De<br />

Noormannen, die op an<strong>de</strong>r terre<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

naam hebben zulke bij<strong>de</strong>han<strong>de</strong><br />

en doortasten<strong>de</strong> roovers<br />

t« zijn, schijnen ook Columbus<br />

en Cabot van hun uitv<strong>in</strong><strong>de</strong>rsrechten<br />

te willen berooven.<br />

Zoo zij het dan al niet zelf<br />

doen, dan toch <strong>de</strong> geleer<strong>de</strong>n, welke<br />

voor hen optre<strong>de</strong>n en ijveren.<br />

*<br />

*<br />

*<br />

In <strong>de</strong>n laatsten tijd wordt<br />

weer een nieuwe theorie verkondigd.<br />

Va<strong>de</strong>r Dev<strong>in</strong>e, een cana<strong>de</strong>esch<br />

geestelijke en oudheidkundige,<br />

beweert, dat <strong>de</strong> Ieren<br />

Amerika hebben ont<strong>de</strong>kt.<br />

In <strong>de</strong> <strong>bibliotheek</strong> van het Vaticaan<br />

zou<strong>de</strong>n "landkaarten zijn<br />

ont<strong>de</strong>kt, welke <strong>de</strong> juistheid van<br />

die stell<strong>in</strong>g waar moeten maken.<br />

* *<br />

Het is nu waarempel niet om<br />

ten koste van an<strong>de</strong>ren grapjes te<br />

verkoopen, dat ik durf beweren,<br />

dat dit IJOU net iets voor <strong>de</strong><br />

Ieren is.<br />

Heel leuk een wereld<strong>de</strong>el ont-<br />

<strong>de</strong>kken, d'r niks van vertellen,<br />

ca E^(S<br />

De beken<strong>de</strong> char-è-bancs<br />

waarme<strong>de</strong> <strong>de</strong> vreem<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen een rit door<br />

Amsterdam maken, moest op <strong>de</strong>n Dam heele<br />

maal omrij<strong>de</strong>n.<br />

.% ^■><br />

Een onzer amsterdamsche lezersschrijft<br />

ons: Ik v<strong>in</strong>d uwe nieuwe rubriek een<br />

uitstekend i<strong>de</strong>e. Nu geen <strong>in</strong>gezon<strong>de</strong>n<br />

stukken meer, met twijfelachtige klach-<br />

ten, doch door fotografen dui<strong>de</strong>lijk<br />

aangetoon<strong>de</strong> fouten. Mag ik, als goed<br />

amsterdammer, u vragen of ge ereis<br />

<strong>de</strong> aandacht wilt vestigen op <strong>de</strong> eigen-<br />

aardige wijze, waarop Amsterdam <strong>in</strong><br />

het hartje van het seizoen <strong>de</strong> vreem<strong>de</strong>-<br />

l<strong>in</strong>gen ontvangt.<br />

V/e hebben aan dit verzoek voldaan.<br />

Amsterdam staat op dit punt niet<br />

alleen, doch dit is een re<strong>de</strong>n temeer<br />

om <strong>de</strong> betrokken overheidspersonen<br />

ereis dui<strong>de</strong>lijk te laten zien, wat hun<br />

nalatigheid tot gevolgen heeft.<br />

sspv-i<br />

De ..Champs <strong>de</strong> batallie" van Amsterdam<br />

Onnoodig om naar Noord-Frankrijk te gaan. De amsterdamsche P.W. maakte het <strong>de</strong>n vreem-<br />

<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen wel gemakkelijk. Men v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> Amsterdam, onze bovenstaan<strong>de</strong> foto's bewijzen het,<br />

alles wat men op <strong>de</strong> slagvel<strong>de</strong>n zou kannen aantreffen.<br />

Een aanlokkelijk beeld<br />

Mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n toeristentijd <strong>in</strong> het hartje van <strong>de</strong> stad, <strong>de</strong> Dam voor het Paleis.<br />

cen an<strong>de</strong>r alle moeite laten dqi<br />

om 't opnieuw te ontdokken é<br />

dan later, nadat je er met dü<br />

zen<strong>de</strong>n en nog eens duizendé<br />

heen getrokken bent, voor <strong>de</strong>n d^<br />

te komen met een kaart, waard<br />

staat, o, die ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g v^<br />

Amerika, dat hebben wij gedaa;<br />

Jullie dacht, dat we alleen ma<br />

<strong>in</strong> Amerika kon<strong>de</strong>n regeeren<br />

le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n senaat kond^<br />

wor<strong>de</strong>n, neen we hebben ve<br />

meer op ons geweten, wij hebb^<br />

het land ont<strong>de</strong>kt ook !<br />

* *<br />

*<br />

Op <strong>de</strong> kaarten, die <strong>in</strong> het V?<br />

ticaan gevon<strong>de</strong>n zijn, staat<br />

heele kust van Noord-Ameril<br />

van Nova Scotia tot Florida aaf<br />

gegeven. Het land wordt *<br />

Groot Ierland aangeduid. ï<br />

kaarten stammen uit het ja'<br />

1000, zoo bericht va<strong>de</strong>r DevüJ<br />

« «<br />

* i<br />

Monseigneur Evan, een anti<br />

rikaansch geestelijke, die zii{<br />

speciaal voor <strong>de</strong>ze stell<strong>in</strong>g <strong>in</strong>i<br />

resseert, heeft <strong>de</strong> moeite gei|<br />

men om <strong>in</strong> <strong>de</strong> pauselijke bibl<br />

theek <strong>de</strong> bewijzen na te speurt<br />

Volgens hem zou St. Braudam<br />

een lersch bisschop uit <strong>de</strong> 9.<br />

eeuw, die als zeevaar<strong>de</strong>r beke*<br />

was, <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g van<br />

nieuwe wereld van uit Euro!<br />

hebben gedaan.<br />

Hij trok er als zen<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g he<br />

en bezocht <strong>de</strong> kust van Nieu?<br />

Engeland tot Delaware toe.<br />

Voorstan<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong>ze nicui<br />

bewer<strong>in</strong>g mecnen een bewijs vd<br />

hun stell<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> \<br />

feit, dat <strong>de</strong> beroem<strong>de</strong> Roq<br />

Toren te Newport veel overe^<br />

stemm<strong>in</strong>g vertoont met <strong>de</strong> on<br />

torens, die men <strong>in</strong> Ierland bouw»<br />

Of men <strong>de</strong>rgelijke overeenstei<br />

m<strong>in</strong>gen, die toch heel best {<br />

toevalhge en geheel an<strong>de</strong>re o^<br />

zaak kunnen zijn ontstaan )<br />

,,wetenschappelijk" mee magi<br />

ten spreken, daarover zou mj<br />

terecht, van meen<strong>in</strong>g kunr<br />

verschillen.<br />

Een stellig bewijs zal <strong>in</strong> S<br />

kwestie, evenm<strong>in</strong> als <strong>in</strong> zoovi<br />

<strong>de</strong>rgelijke, wel heel moeilijk j<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n zijn.<br />

* *<br />

*<br />

Ook al <strong>in</strong>teresseert het ons i<br />

erg om te weten, wie Am er<br />

ont<strong>de</strong>kt heeft, een troost v*<br />

<strong>de</strong> onzekerheid moge liggen <strong>in</strong> 1<br />

feit, dat <strong>de</strong> Amerikanen blijkbi<br />

weer ons land opnieuw ontdj<br />

hebben en meer dan <strong>in</strong> <strong>de</strong> laat<br />

jaren naar hier komen.<br />

Werkelijk we kunnen hun<br />

langstell<strong>in</strong>g en, het moge mat<br />

aliatisch kl<strong>in</strong>ken, dit vergeve n<br />

mij, hun dollars héél goed<br />

bruiken!<br />

Ge<strong>de</strong>eltelijk komt dit ze<br />

doordat Wembley heel wat m<br />

sehen trekt, die nu „en passa<br />

ook Ne<strong>de</strong>rland gaan bezoek<br />

doth uit me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>in</strong>gen welke<br />

ter oore kwamen bleek, dat«<br />

<strong>de</strong> reklame door ons land <strong>in</strong><br />

Vereen. Staten gemaakt, vm<br />

gedragen heeft. Zeker een v<strong>in</strong>j<br />

wijz<strong>in</strong>g om op dien weg ver<br />

door te gaan!<br />

M. E. R. Curi


t^sSi'^''-<br />

Het zilveren feest van <strong>de</strong> Amster-<br />

damsche brandweer<br />

Een <strong>de</strong>r nieuwste verbeter<strong>in</strong>gen. De stafwagen<br />

met radio-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.<br />

Richt<strong>in</strong>g Delftsche poort en cafe Loos.<br />

y«!'^'llw<br />

■VlWi<br />

«.▼*" •#><br />

'% \m<br />

DE FOTO'S VAN DEZE WEEK<br />

Trek hon<strong>de</strong>n-Concours Een prachtexemplaar<br />

; Rotterdam gehou<strong>de</strong>n; het controleeren van Willem II, eigenaar <strong>de</strong> heer Stolberg, won<br />

<strong>de</strong>n gang <strong>de</strong>n Isten prijs.<br />

ulnbouw en bloemententoonstell<strong>in</strong>g<br />

te Castricum<br />

■ ^><br />

■^<br />

Naar het Vacantlekamp De verkeerspolitie<br />

Een 2S0-tal amsterdamsche k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren Het nieuwe gebouw voor <strong>de</strong> Verkeers- VOOf <strong>de</strong> zeCUWSChe slachtoffers<br />

vertrokken naar het Vacantlekamp politie aan <strong>de</strong>n Overtoom te Amster- en hun nabestaan<strong>de</strong>n werd te Amsterdam aecoilectecrd.<br />

bij Hilversum. dam na<strong>de</strong>rt zijn voltooi<strong>in</strong>g De collectanten droegen <strong>de</strong>els visscherspakken.<br />

Een overzicht van Rotterdam vanaf <strong>de</strong> stadhulstoren<br />

De Groote kerk en omgev<strong>in</strong>g. Richt<strong>in</strong>g Bosjeskerk.<br />

ï * . ?3 1<br />

« < -Ai' ^ 'V'üß<br />

3<br />

0 'm -—■—~ ^»i<br />

Hoofd<strong>in</strong>specteur Alard<br />

Tomaten-export naar Engeland<br />

In Rotterdam is thans <strong>de</strong> verzend<strong>in</strong>g van tomaten naar Engeland <strong>in</strong> volled ganq-<br />

Het restaureeren van <strong>de</strong> R.K<br />

kerk te Almelo Weer aan het werk<br />

gaan<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Kon. mij voor tu<strong>in</strong>bouw. van <strong>de</strong> nijmeegsche politie gehuldigd ter eere Onze foto toont hoe het restauratie- De tricotagefabriek Almelo is. na twee jarenstilstand.<br />

Een vaas met rozen (Butterfly's). van zijn zilveren feest. werk voortgang maakt. weer aan het werk gegaan<br />

Het slot te Zeist LandDouwtentoonsteiims te<br />

idat <strong>de</strong> gemeente Zeist dit merkwaardige gebouw niet wil<strong>de</strong> koopen W<strong>in</strong>terswijk<br />

oestaat er grootte kans dat het zal verdwijnen. Moe<strong>de</strong>r en k<strong>in</strong>d te samen tentoongesteld.<br />

Verbeter<strong>in</strong>g verb<strong>in</strong>dlnssweg<br />

Haarlem Amsterdam<br />

Foto genomen bij het station Hal(*cq.<br />

9<br />

Zangvereenlglng Oefen<strong>in</strong>g en sticht<strong>in</strong>g<br />

uit <strong>de</strong>n Haag maakte haar jaarlijksch uitstapje naar het<br />

Groenendaalsche bosch bij Heemste<strong>de</strong>.<br />

Het Noor<strong>de</strong>rhuls bil Runen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt van Hoogcveen werd Alsvacantie kn<strong>de</strong>rhu is<br />

<strong>in</strong>gebruik genomen.<br />

De Kon. vers. van ne<strong>de</strong>rl. scherpschutters<br />

hield van 16—25 Aug. een groote nationale schietwedstrijd<br />

op <strong>de</strong> banen <strong>de</strong>r schietverg. „Driebergen—Rijsenherg en O."<br />

^—- ^ß^ßmmmß*<br />

1 1<br />

■ tan ■■- B B ■<br />

m > • » m m n 'm m<br />

Ulh 1<br />

n •<br />

i ^ i<br />

€ ^ ^ %.<br />

4 m<br />

k ra k^<br />

-<br />

PIENIIMm EN SAm<br />

Qn <strong>de</strong> jongenswereld, waarvan Penrod en Sam <strong>de</strong>el<br />

) uitmaken, wordt slag geleverd. In het gevecht<br />

*or<strong>de</strong>n er krijgsgevangenen gemaakt en ook kle<strong>in</strong>e<br />

Dickie valt <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n vijand met 't gevolg,<br />

dat hij <strong>in</strong> <strong>de</strong> kleerkast van Penrod's zuster opgesloten<br />

wordt. Dickie valt <strong>in</strong> slaap en wordt wakker als<br />

<strong>de</strong> familie aan tafel zit. Wat een schrik als hij<br />

plotsel<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bescherm<strong>in</strong>g van een witte cape<br />

uit <strong>de</strong> kast weet te ontsnappen ! Ofschoon Penrod<br />

neerziet op alle meisjes is er toch één die een uit-<br />

zon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g maakt, kle<strong>in</strong>e Greetje, die bestemd is<br />

om <strong>in</strong> zijn jongensleven een trouwe <strong>de</strong>elgenoote te<br />

wor<strong>de</strong>n van al zijn lief en leed. Er volgen groote<br />

dagen voor <strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n Penrod en Sam. Penrod's<br />

va<strong>de</strong>r is namelijk eigenaar van een stuk land, waarop<br />

een ou<strong>de</strong> schuur staat; die wordt het verga<strong>de</strong>r-<br />

lokaal van <strong>de</strong> geheime vereenig<strong>in</strong>g waartoe al hun<br />

vrien<strong>de</strong>n behooren.<br />

Er is er echter een, die met lee<strong>de</strong> oogen aanziet, dat<br />

Penrod's populariteit met <strong>de</strong>n dag groeit en dat is<br />

Roddy Bitts. Zal zijn va<strong>de</strong>r's geld hem niet kunnen<br />

helpen ? Penrod's va<strong>de</strong>r ontmoet <strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>n heer<br />

Bitts en verkoopt hem zon<strong>de</strong>r er over na te <strong>de</strong>nken<br />

het stuk land. Dat wordt een slag voor Penrod,<br />

die als circus<strong>direct</strong>eur van een zelf-georganiseerd<br />

circus juist op het hoogtepunt van zijn roem is.<br />

Maar <strong>de</strong> slag treft vooral zoo diep, omdat Pen's<br />

trouwe hond pas overle<strong>de</strong>n is en hem een grafje<br />

op het land is gedolven en <strong>de</strong> nieuwe eigenaars<br />

stemmen er niet <strong>in</strong> toe, dat Pen het grafje over-<br />

brengt. Penrod wordt ziek van verdriet en zijn<br />

va<strong>de</strong>r begrijpt <strong>in</strong>eens, wat het verlies van het stuk<br />

land voor zijn jongen beteekent. Hij brengt <strong>de</strong>n<br />

heer Bitts een bezoek en met scha<strong>de</strong> koopt hij het<br />

stuk land weer terug om Penrod zijn kon<strong>in</strong>krijk<br />

geheel en voor goed te schenken.<br />

Deze film vol jongensstreken, vol blij<strong>de</strong> her<strong>in</strong>ne-<br />

r<strong>in</strong>g aan jeugd en dagen zon<strong>de</strong>r zorg, die <strong>de</strong> firma<br />

P. R. van Du<strong>in</strong>en te Amsterdam naar ons land heeft<br />

gebracht zal zeker tot een tocht naar <strong>de</strong> bioscoop<br />

bewegen tene<strong>in</strong><strong>de</strong> daar nog eens te genieten van<br />

<strong>de</strong> zonnige dagen van weleer.<br />

WMadLU i yiXt^Äk,^/ ^v'.!-^.... - ■___


a B, s.'-<br />

_ ;<br />

1600. Slag bij Nieuwpoort.<br />

1648. Vre<strong>de</strong> van Munster.<br />

1619. O'.<strong>de</strong>bameveldt onthoofd.<br />

1924. Rembrandtple<strong>in</strong> geasfal-<br />

teerd.<br />

Bovenstaan<strong>de</strong>^ data zijn <strong>de</strong> eenige<br />

iten, die ik mij uit mijn H.B.S.-<br />

d weet te her<strong>in</strong>neren.<br />

Behalve <strong>de</strong> laatste dan. Ik durf<br />

best voor uitkomen, want er zijn<br />

eer exhabeessers, die — nagevraagd<br />

moeten bekennen, dat er van al<br />

s met hard peezen doorgebrachte<br />

ren niet veel is overgebleven.<br />

De school, die <strong>de</strong> eer genoot zulk<br />

n soli<strong>de</strong> basis voor mijn algeheele<br />

itwikkel<strong>in</strong>g te leggen (dat was<br />

ch <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g?) stond <strong>in</strong> het<br />

irtje van <strong>de</strong> stad. Destijds vond<br />

; <strong>de</strong> ligg<strong>in</strong>g buitengewoon gunstig,<br />

»ar er vlak <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt een<br />

eisjes-<strong>in</strong>dustrieschool was. Op het<br />

iject Weter<strong>in</strong>gschans-Leidscheple<strong>in</strong><br />

ib ik mijn grondige kennis van<br />

Oe Vrouw" opgedaan. Deze <strong>de</strong>s-<br />

<strong>in</strong>digheid vertoont <strong>de</strong> onaange-<br />

ime eigenschap eiken dag <strong>in</strong> kracht<br />

verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

De leeraren, die er voor bestemd<br />

aren een groot aantal jongens vol<br />

proppen met d<strong>in</strong>gen, waarvan<br />

j reeds te voren wisten, dat er<br />

ets van zou blijven hangen, <strong>de</strong>ze<br />

sraren - met - voorbedachten - ra<strong>de</strong><br />

irm<strong>de</strong>n een collectie, die <strong>in</strong> onze<br />

i<strong>de</strong>rstad bepaald uniek was. Een<br />

szer nobele mannen luister<strong>de</strong> naar<br />

ai <strong>in</strong>-muzikaal kl<strong>in</strong>ken<strong>de</strong>n bijnaam<br />

^rano — vrij naar Rostand's mees-<br />

rwerk. Ook hij duelleer<strong>de</strong>, maar<br />

et strafregels. De bergen strafwerk,<br />

e <strong>de</strong>ze man opgaf, zijn vrij wat<br />

>oger dan <strong>de</strong> Mount-Everest.<br />

Tot zijn eer gezegd: hij was een<br />

oot muziekliefhebber en toen hij<br />

nmaal ont<strong>de</strong>kt had, dat ik tot<br />

venslang violist veroor<strong>de</strong>eld was,<br />

eeg ik een wit voetje. Mocht hij<br />

t lezen, dan maakt hij het weer<br />

k-zwart.<br />

Er was een an<strong>de</strong>re leeraar, die<br />

et Lo<strong>de</strong>wijk <strong>de</strong> Veertien<strong>de</strong>-zaliger<br />

m typische, vermakelijke overeen-<br />

«nst had: hij droeg namelijk een<br />

■uik. Nu zijn er pruiken, die <strong>de</strong>mon<br />

ratief pruikerig doen <strong>in</strong> hun functie<br />

<strong>in</strong> pruik, er zijn ook anti pruik-<br />

•uiken, die niet pruikerig doen<br />

anneer zij als pruik <strong>in</strong> betrekk<strong>in</strong>g<br />

jn. De pruik van <strong>de</strong>zen pruik-<br />

shoeftigen leeraar was een <strong>de</strong>mon-<br />

ratieve über-pruik. Een pruik, die<br />

hl wil<strong>de</strong> weten dat-ie een pruik<br />

as. De kleur was hard geel met<br />

•oene strepen'. Decoratief was 't<br />

ts heel bijzon<strong>de</strong>rs.<br />

Dit <strong>de</strong>coratieve ond<strong>in</strong>g was schijn-<br />

lar samengesteld uit touw en stroo.<br />

et lesuur van <strong>de</strong>zen man was een<br />

istuur. Zoo eenparig heb ik nooit<br />

eer 30 jongens zien slapen. Hij<br />

>rak aan één stuk door, op een<br />

zigen zeur-toon. Als nobel mensch,<br />

s volmaakt philantroop had hij <strong>de</strong><br />

rmpathieke eigenschap zóó bijzien<strong>de</strong><br />

i zien, dat hij niet zag, dat bij een<br />

rentueele vraag <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rvraag<strong>de</strong><br />

it te slapen. Ie<strong>de</strong>reen had natuur-<br />

ik altijd voldoen<strong>de</strong> op zijn rapport:<br />

ij nooit lastig, wij slapend. Een<br />

raaf man. Zalig ruste zijn assche.<br />

men.<br />

Rekenen kon ik heelemaal niet.<br />

coral van die <strong>in</strong>teressante sommen<br />

Üffi .*«S * ■.<br />

*;ï- ._■ '■ -<br />

r^-<br />

*<br />

i\ ■.<br />

MAGDA JANSEN<br />

^^ ^m^mmfvmwimmm;<br />

foto Gtveke<br />

het komen<strong>de</strong> seizoen verbon<strong>de</strong>n aan hel gezelschap van dr. Willem Royaards.<br />

met A en B, die elkaar tegemoet<br />

komen. A is gewoonlijk <strong>de</strong> vlugste,<br />

B <strong>de</strong> schlemiel. Nu g<strong>in</strong>g het daarom<br />

er achter te komen, waar zij elkaar<br />

zou<strong>de</strong>n ontmoeten,<br />

In een bui van moe<strong>de</strong>loosheid<br />

schreef ik eens bij een wanhopige<br />

pog<strong>in</strong>g daar achter te komen: ge-<br />

steld B gaat op <strong>de</strong> tram, is het dan<br />

nog noodig mij ver<strong>de</strong>r met zoon<br />

onbetrouwbaar <strong>in</strong>dividu <strong>in</strong> te laten?<br />

Daar <strong>de</strong> leeraar <strong>in</strong> quaestie eenigen<br />

z<strong>in</strong> voor humor had, werd ik slechts<br />

voor één week van school verwij-<br />

<strong>de</strong>rd — had hij dit niet gehad,<br />

misschien zat ik nu nog na-te-blijven.<br />

Hij heeft alles vergeven en niet<br />

vergeten — en bezoekt elke week<br />

het theater Tusch<strong>in</strong>ski. Brave man,<br />

hij fluit me niet eens uit.<br />

Het genie van <strong>de</strong> school — ja,<br />

nu moet ik namen noemen — was<br />

Dr. Terwen, <strong>de</strong> meest geniale kerel,<br />

die ooit op een H.B.S. voor ons zijn<br />

tijd verknoei<strong>de</strong>. Het eenige excuus:<br />

wij aanba<strong>de</strong>n hem. Bij Terwen was<br />

altijd or<strong>de</strong>, voor Terwen werd er een<br />

robbertje om gevochten, wie zijn<br />

glas water zou halen, bij Terwen werd<br />

nooit gespiekt: zou iemand het ge-<br />

waagd hebben, hij werd door zijn<br />

buurman een blauw oog geslagen,<br />

van Terwen leer<strong>de</strong>n wij <strong>de</strong> historie-<br />

paragraphen.<br />

Hij was ook een i<strong>de</strong>ale kerel.<br />

Betrekkelijk jong is hij gestorven,<br />

niemand <strong>de</strong>r oud-leerl<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong><br />

Eerste H. B.S. met driejarigen cursus<br />

op <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gezellige Weter<strong>in</strong>gschans<br />

zal hem ooit vergeten. Voor hij<br />

b<strong>in</strong>nentrad, was <strong>de</strong> klas reeds muis-<br />

stil. Hij was het leven<strong>de</strong> bewijs van<br />

<strong>de</strong> niet te weerspreken stell<strong>in</strong>g, dat<br />

strafwerk waanz<strong>in</strong> is, want dat een<br />

leeraar mèt persoonlijkheid — geen<br />

confectiemannetje, dat maar nazegt<br />

wat hij zelf met moeite leer<strong>de</strong> —<br />

zooveel <strong>in</strong>vloed, zooveel gezag heeft,<br />

zooveel ,,voelbaar" respect <strong>in</strong>boe-<br />

zemt, dat zijn aanwezigheid alleen<br />

reeds excessen on<strong>de</strong>rdrukt.<br />

De wijze, waarop hij les gaf, neen<br />

doceer<strong>de</strong>, was een openbar<strong>in</strong>g, die<br />

immer nieuw bleef, immer boei<strong>de</strong>.<br />

Eenige secon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>urpost<br />

staan en <strong>de</strong> klas overzien, was zijn<br />

eerste werk. Op een stoel zat hij<br />

nooit, hij scheen een soort mahome-<br />

daansche afkeer voor dat meubel<br />

te hebben. Had hij op tafel plaats<br />

genomen, dan verbrak hij <strong>de</strong> eer-<br />

biedige stilte. .. . door d<strong>in</strong>gen van<br />

<strong>de</strong>n dag te verhalen. Bijeenkomsten<br />

van staatslie<strong>de</strong>n, conferenties van<br />

hier of daar, politieke constellaties<br />

die zich zou<strong>de</strong>n kunnen voordoen<br />

of complicaties, die daarvan het<br />

gevolg kon<strong>de</strong>n zijn. En dan g<strong>in</strong>g hij<br />

door : „<strong>de</strong>ze toestan<strong>de</strong>n her<strong>in</strong>neren<br />

aan het ou<strong>de</strong> Athene van <strong>de</strong>n jare..."<br />

en zoo verbond hij het he<strong>de</strong>n — dat<br />

vóórg<strong>in</strong>g met het verle<strong>de</strong>n — dat<br />

hetzelf<strong>de</strong> was. Hij sprak ons over<br />

tooneel, muziek, waterwerken, won-<br />

<strong>de</strong>ren van electriciteitstoepass<strong>in</strong>g,<br />

bewon<strong>de</strong>r<strong>de</strong> Marconi en adoreer<strong>de</strong><br />

Bach's Mattheus-Passion, sprak over<br />

<strong>de</strong> mysterieuse lichten van Rem-<br />

brandt's Nachtwacht en <strong>de</strong> even-<br />

tueele resultaten van een op han<strong>de</strong>n<br />

zijn<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamerverkiez<strong>in</strong>g. Er<br />

was maar één doctor Terwen, en wij<br />

hiel<strong>de</strong>n veel van hem. De jaren op<br />

<strong>de</strong> H.B.S. doorgebracht, hebben<br />

alleen voor mij nog waar<strong>de</strong> door <strong>de</strong><br />

zoo gelukkige omstandigheid, die nog<br />

altijd is blijven nawerken, met hem<br />

te hebben mógen kennismaken. De<br />

ou<strong>de</strong>, onvergankelijke Talmud leert<br />

ons: eert uwe leeraren, eert <strong>de</strong><br />

mannen die u kennis bijbrengen,<br />

m<strong>in</strong>stens zooveel als uwe ou<strong>de</strong>rs —<br />

maar het toepassen daarvan gaat<br />

alleen ongemerkt makkelijk bij man-<br />

nen als <strong>de</strong> onvergetelijke Terwen.<br />

Hij w^s ook <strong>de</strong> eenige leeraar van<br />

<strong>de</strong> geheele school.... die geen bij-<br />

naam had. Grooter compliment door<br />

een stel kwajongens kan een leeraar<br />

niet gemaakt wor<strong>de</strong>n.<br />

Alle leeraren opnoemen gaat niet.<br />

Maar voor een tweetal wil ik een<br />

uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g maken: <strong>de</strong> mottige en<br />

<strong>de</strong> l<strong>in</strong>twurm. De mottige leed aan<br />

strafwerk-hysterie. Kwam hij b<strong>in</strong>nen,<br />

kreeg iemand strafwerk, g<strong>in</strong>g hij<br />

zitten, strafwerk, stond hij op, straf-<br />

werk, bij eiken stap strafwerk, straf-<br />

werk, strafwerk.<br />

Had Dante hem persoonlijk ge-<br />

kend of met dichterlijk vóór-voelen<br />

kunnen vermoe<strong>de</strong>n, zeker zou hij<br />

een plaatsje <strong>in</strong> zijn „Inferno" ge-<br />

kregen hebben. Bij <strong>de</strong> beschrijv<strong>in</strong>g<br />

van „<strong>de</strong> Hel" ontbreekt zeker <strong>de</strong><br />

strafwerk-maniak, die het verstond<br />

eiken dag tientallen jongens met<br />

extra-werk te bela<strong>de</strong>n. Het aantal<br />

scheld- en bijnamen dat hij droeg,<br />

was legio. In een uitvoerig betoog<br />

op rijm trachtte ik <strong>de</strong>stijds te be-<br />

wijzen, dat hij een onecht k<strong>in</strong>d was<br />

van Nero en Al va. Later bleek mij<br />

uit bijzon<strong>de</strong>re overweg<strong>in</strong>gen, dat dit<br />

onmogelijk was. Ik weet niet of <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n brievenbus van <strong>de</strong>n hemelpoort<br />

C<strong>in</strong>ema en Theater gestopt wordt,<br />

mocht dit zoo zijn, dan hoop ik,<br />

dat hij mij vergeeft. Is dit niet<br />

het geval, dan troost ik mij met<br />

het gevoel <strong>de</strong> waarheid te hebben<br />

gezegd. Dat is ook wat waard.<br />

De l<strong>in</strong>twurm kon mij niet uitstaan.<br />

Dat vond ik <strong>de</strong>stijds onbegrijpelijk;<br />

nu ik ou<strong>de</strong>r gewor<strong>de</strong>n ben beg<strong>in</strong> ik<br />

hem gelijk te geven. Kwam ik <strong>de</strong><br />

klas b<strong>in</strong>nen — kreeg ik een uit-<br />

bran<strong>de</strong>r, kwam ik niet b<strong>in</strong>nen —<br />

toch een uitbran<strong>de</strong>r; zat ik stil,<br />

heette het: En wat voert „meneer"<br />

nou wéér uit ? Zat ik niet stil: Zeg,<br />

draaitol, gedraag je behoorlijk!<br />

Ik begon dien man te haten, mét<br />

re<strong>de</strong>n, hij <strong>de</strong>ed het mij al lang,<br />

zon<strong>de</strong>r — uit antipathie.<br />

Maar dat zou veran<strong>de</strong>ren. Er werd<br />

namelijk een bond opgericht, die<br />

zich H.BS. noem<strong>de</strong>: Houdt Braaf<br />

Stand. Oorspronkelijk bedoeld als<br />

oppositie-orgaan — wij gaven ook<br />

een blad, dat twee keer verscheen.<br />

Bij <strong>de</strong> eerste verschijn<strong>in</strong>g werd <strong>de</strong><br />

drukker betaald, van het twee<strong>de</strong><br />

blad krijgt <strong>de</strong> arme kerel nog altijd<br />

zijn geld. Het orgaan stel<strong>de</strong> zich<br />

voor, te werken voor <strong>de</strong> belangen<br />

<strong>de</strong>r scholieren. Welke die belangen<br />

waren wist niemand, maar het klonk<br />

<strong>de</strong>n leeraren even doodstrommel-<br />

achtig <strong>in</strong> <strong>de</strong> ooren als <strong>de</strong>n armen<br />

aristrocraten van 1798 het: Qa.<br />

ira — tous les aristocrats è la<br />

lanterne!<br />

En daarom had elke leerl<strong>in</strong>g op<br />

een zeer <strong>in</strong> 't oog loopen<strong>de</strong> plaats<br />

het groen <strong>in</strong>signe gespeld van <strong>de</strong><br />

jonge oppositievereenig<strong>in</strong>g.<br />

Daarvan waren on<strong>de</strong>r meer lid:<br />

Adolf Bouwmeester, Cor Ruys, Al-<br />

bert v. Dalsum en on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong><br />

en <strong>de</strong>ze artisten <strong>in</strong> <strong>de</strong>n dop namen<br />

zich op zekeren dag voor een uit-<br />

voer<strong>in</strong>g te geven om direkteur,<br />

leeraren, ou<strong>de</strong>rs en voog<strong>de</strong>n te laten<br />

zien, welke genieën er toch waren<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> arme, getrapte, on<strong>de</strong>r-<br />

drukte lammetjes van <strong>de</strong> eerste<br />

H B.S. met driejarigen cursus, hoek<br />

Vijzelgracht en Weter<strong>in</strong>gschans te<br />

Amsterdam.<br />

■' '-.^m ^P ■'■■*'T<br />

FERDINAND DAVID<br />

was een voortreffelijk violist en componeer<strong>de</strong><br />

niet zon<strong>de</strong>r verdienste eenige concerten voor<br />

zijn <strong>in</strong>strument. Hij was däar zelf zeer me<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>genomen en hield ze voor kunstwerken van<br />

vrij groote beteekenis. De geschie<strong>de</strong>nis, die<br />

zon<strong>de</strong>r gena<strong>de</strong> oor<strong>de</strong>elt, heeft <strong>de</strong>ze meen<strong>in</strong>g<br />

niet overgenomen. Hij gold voor een <strong>de</strong>r<br />

allereerste vertolkers <strong>de</strong>r klassieken van zijn<br />

tijd en dus viel hem <strong>de</strong> eer te beurt het<br />

vioolconcert van <strong>de</strong>n jongen, genialen Men-<br />

<strong>de</strong>lssohn, kort nadat het voltooid was, ten<br />

gehoore te brengen. Het had een stormachtig<br />

succes en <strong>de</strong> menigte <strong>in</strong> het Leipziger Gewand-<br />

haus bracht componist en vertolkers een ovatie.<br />

Na <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g klopte Schumann David<br />

op <strong>de</strong>n schou<strong>de</strong>r en zei lachend: „Zie eens,<br />

lieve collega, dat is nu het vioolconcert, dat<br />

jij altijd had willen componeeren!"<br />

LULLY<br />

oS> = —<br />

Lo<strong>de</strong>wijk <strong>de</strong> Veertien<strong>de</strong>, Ie roi Soleil, <strong>de</strong><br />

auteur van het beruchte woord: après nous<br />

Ie déluge .— dat <strong>in</strong> onzen tijd meer wordt<br />

toegepast dan <strong>in</strong> <strong>de</strong>n zijne — had een gavotte<br />

gecomponeerd en liet <strong>de</strong>ze zijn hofcomponist<br />

Lully zien.<br />

Deze trok zijn gelaat — gewend aan <strong>de</strong><br />

door hem meesterlijk toegepaste kunst <strong>de</strong><br />

waarheid te verbergen — <strong>in</strong> <strong>de</strong>n vrien<strong>de</strong>-<br />

lijksten plooi en maakte voor <strong>de</strong>n Zonnekon<strong>in</strong>g<br />

een diepe buig<strong>in</strong>g. „Heerlijk, Uwe Majesteit.<br />

Heerlijk 1 U kunt toch alles. Uwe Majesteit<br />

wil<strong>de</strong> zoo dui<strong>de</strong>lijk mogelijk een miserabel<br />

stuk muziek componeeren.... het is Uwe<br />

majesteit buitengewoon goed gelukt!<br />

JULIA CUYPERS IN<br />

In het circus te Scheven<strong>in</strong>gen, dit jaar geëx-<br />

ploiteerd door het beken<strong>de</strong> Circus Busch uit<br />

Berlijn, wordt een schitterend manege-schouw-<br />

spel gegeven. De titel is „Madame Dubarry"<br />

en onze gevier<strong>de</strong> ne<strong>de</strong>rlandsche actrice Julia<br />

,„ , T _r<br />

CO<br />

5 VROUWEN-LOG1KA V<br />

o<br />

B<br />

A<br />

o<br />

7<br />

4<br />

o<br />

A<br />

o<br />

i<br />

o<br />

i<br />

G<br />

i<br />

O<br />

7<br />

G<br />

oi<br />

Het is weer zoo een zwoele dag.<br />

Je gooit je ramen open.<br />

Je bent zoo onge<strong>de</strong>ci<strong>de</strong>erd,<br />

Te vadsig om te loopen.<br />

Je hangt té lezen <strong>in</strong> je stoel.<br />

Je moet voortdurend gapen,<br />

Na eiken regel, die je leest.<br />

Ga je een kwartiertje slapen.<br />

Het is weer zoo een- zwoele dag,<br />

De juffrouw van bene<strong>de</strong>n,<br />

Is zwemmend <strong>in</strong> <strong>de</strong> hittegolf,<br />

Bij 'n ijsco overle<strong>de</strong>n.<br />

Een volgevreten paar<strong>de</strong>nvlieg,<br />

Te lui om nog te zoemen,<br />

Zit daar bene<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> straat<br />

Op een.... 't is niet te noemen.<br />

Het is weer zoo een zwoele dag,<br />

Mijn teer gelief<strong>de</strong> ga<strong>de</strong>,<br />

Schenkt mij nu al mijn twaalf<strong>de</strong> glas<br />

Frambozenlimona<strong>de</strong>.<br />

De heele wereld transpireert,<br />

Je bakt als <strong>in</strong> een oven.<br />

De zegen en <strong>de</strong> zonnesteek.<br />

Ze komen bêi van boven.<br />

Het is weer zoo een zwoele dag,<br />

De heetste dag <strong>de</strong>r dagen,<br />

De mannen van <strong>de</strong> hooge boord,<br />

Loopen met Schillerkragen.<br />

Maar hoe <strong>de</strong> hittegolf ook kwelt,<br />

,.De „mo<strong>de</strong>'' is onkwetsbaar.<br />

De dame doet haar blauwvos om,<br />

En <strong>de</strong>nkt hooghartig: „Klets maar."<br />

CHEF VAN DIJK.<br />

O<br />

i<br />

7<br />

i<br />

o<br />

7<br />

i<br />

o<br />

7<br />

VROOMHEIDSREMPLACANTEN.<br />

Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong>n arbeid hebben kunstenaars i<br />

gewoonlijk voor niets aandacht, ook niet voor r.<br />

<strong>de</strong> won<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>r natuur. Lully, <strong>de</strong> vermaar<strong>de</strong> |<br />

fransche componist, zat aan het klavier te j<br />

fantaseeren, toen een geweldig onweer losbrak j<br />

en elke bliksemslag <strong>in</strong>sloeg. Bij ie<strong>de</strong>re uit-<br />

barst<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n don<strong>de</strong>r sloegen zijn vrien<strong>de</strong>n pj<br />

een kruis — onverstoorbaar schreef Lully p|<br />

ver<strong>de</strong>r. Plotsel<strong>in</strong>g een slag, die <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> <strong>de</strong>ed f r<<br />

kraken en een ontzetten<strong>de</strong> angst teweegbracht. [7<br />

Even hield Lully met schrijven op en zei" 1<br />

tegen een vriend: Je ziet, ik heb m'n han<strong>de</strong>n l 61<br />

vol, sla jij eenige kruisen voor mij'<br />

g<strong>in</strong>g weer rustig ver<strong>de</strong>r.<br />

BERLIOZ<br />

<strong>de</strong> groote fantasievolle romanticus <strong>de</strong>r muziek, ^<br />

wiens verschijn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld <strong>de</strong>r tonen|je<br />

gelijk stond met een heilzame revolutie, die^j<br />

aan alle kle<strong>in</strong>burgerlijk gedoe een e<strong>in</strong>d maakte, ac<br />

een genie, wiens werken nog steeds wegens-<br />

<strong>de</strong> gedurfdheid hunner orkestrale conceptie<br />

bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g afdw<strong>in</strong>gen, tevens schrijver met<br />

suggestieve hoedanighe<strong>de</strong>n, was een geestige<br />

man. Eens werd hij uitgenoodigd een uit-it«<br />

voer<strong>in</strong>g bij te wonen van Cherub<strong>in</strong>i's, m^<br />

vergeten, opera Ali Baba. Alleen <strong>de</strong> ouvertur^iei<br />

van dit werk verschijnt nog wel eens, zij 'tlo<br />

sporadisch op het repertoire van onze groote w<br />

muziek<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen. Na het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>r eerste je<br />

akte zei hij, gapend, tegen een vriend: „Tw<strong>in</strong>tig»©<br />

francs voor een orig<strong>in</strong>eele melodie." it<br />

Geduren<strong>de</strong> het twee<strong>de</strong> bedrijf bood hijp<br />

veertig, op het e<strong>in</strong><strong>de</strong> ervan tachtig. ■**<br />

Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> akte stond hij geïrriteerd sr<br />

op en g<strong>in</strong>g weg met <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n: „Ik geefi*<br />

't op — ik ben niet rijk genoeg!" H<br />

JOSEF DESSAUER n<br />

A<br />

een vergeten componist van zoete lie<strong>de</strong>kens, gj<br />

bekwam van <strong>de</strong>n uitgever Schles<strong>in</strong>ger als e<br />

honorarium voor een paar jeugdromances een e]<br />

zilveren horloge. Na eenigen tijd kwamjg<br />

Dessauer het kantoor van Schles<strong>in</strong>ger b<strong>in</strong>nen ei<br />

en zei verwijtend: „Hoe is 't nu — uw hor-<br />

loge gaat heelemaal niet I"<br />

Waarop Schles<strong>in</strong>ger koel, zakelijk ant-<br />

woord<strong>de</strong>: „Maar dacht u soms, dat uw ro-<br />

mances gaan?" jj<br />

„MADAME DUBARRY"<br />

Cuypers speelt er als gast <strong>de</strong> hoofdrol <strong>in</strong>.<br />

Het is een schitterend staaltje van montee-<br />

r<strong>in</strong>g, dat men te zien krijgt. Men be<strong>de</strong>nke<br />

alleen maar eens, dat er drie eclatante balletten<br />

<strong>in</strong> voorkomen.


0<br />

■ ■■<br />

\ OH! BBiX.E BLONÖE<br />

CHANSON DE RAOUL, COMTE DE SOISSONS MUSIQUE. DE MAX TAK<br />

OUD FRANSCH M1NNELEEDJE l<br />

n \<br />

4i « s^T^ i r - i u rT^ ./^ ö^ bel-Ce. own<strong>de</strong> au cvzfxü w<br />

■t.^^<br />

tv<br />

1 larf<br />

ir;<br />

i<br />

^ É Ä w ^<br />

Ê<br />

z»<br />

iff<br />

s<br />

ra E<br />

Q0*ht J&COB du mon<strong>de</strong>, que j'ai-me éant du *ie cJvo-te t'ac cHengmnddéiüi C eti un.<br />

^W i fcii<br />

É<br />

f' ! iJJ<br />

s 4 WS.<br />

d&c&usetvov^-<br />

P<br />

^<br />

^^<br />

^ j: 1 1<br />

loj o ^<br />

"TC<br />

-+ PP<br />

f *<br />

peSuz DU>f£ da auccyx óó qent pex-tk<br />

W<br />

\ C x—¥- % m—9—f- 1 ^ (* 0-<br />

a^<br />

wm<br />

^m<br />

j'Tij^ ^W<br />

^<br />

du.<br />

f ^<br />

öfe ómjai-me<br />

ï .M^i<br />

/?»<br />

¥ ^<br />

^W di pa/tuyc- éiutG couvwnee- ti&i eenóAftóöcu* urze (£ vcuótend^cuó ut> amiie^có<br />

m. ^<br />

Ë<br />

nij i^ 3EEE * : ?=f<br />

r i r M M<br />

^^ s<br />

m ï<br />

i^-^>-*- . ^■^•ifiiMfiiiMiÉ<br />

.<br />

1<br />

- ' ■■"■■■ .■■

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!