13.07.2015 Views

Op pagina 12 een liedje van ARNOLD SPOEL - Zoek direct in de ...

Op pagina 12 een liedje van ARNOLD SPOEL - Zoek direct in de ...

Op pagina 12 een liedje van ARNOLD SPOEL - Zoek direct in de ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

J i-EMA1H Y


.NbMA EN THEATFRCINEMA EN THEATERv^^__jrDE MAN. DIE NEDERLAND>^ 5)L.EERDE ZINGEN G —GT^ê) AN jaren is hij niet^ong meer,y |t dat geef ik toe, maar overigensr \ <strong>een</strong> jonge kerel. Hij is metzijn tijd meegegaan, 't Is g<strong>een</strong>leeraar, die langzamerhand <strong>in</strong>suft, enweldra zal gepensioneerd wor<strong>de</strong>n. O,n<strong>een</strong>. opgewekt, levenslustig, vol geestdrift,zóó is hij en ik kanme hem ook niet an<strong>de</strong>rs voorstellen.Er zijn maar heel we<strong>in</strong>igNe<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs die zoo populairzijn als hij. Waardoor dantoch? Hij is bijna altijd opgewekt,en heeft o zooveelgeestdrift, en niets is aanstekelijkerdan geestdrift.Vooral geestdrift voor zijntaal en <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandschemuziek, trouwens voor alleswat Ne<strong>de</strong>rlandsch is. Maarwat muziek betreft, is hij zoo<strong>in</strong>ternationaal mogelijk. Hijen zijn onnoemelijk groot aantalleerl<strong>in</strong>gen z<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> 'tFransch, I taliaansch, Duitsch,Lat<strong>in</strong>, maar voor al <strong>in</strong> 't Ne<strong>de</strong>rlandsch.Spoel is zanger. Hij is componistWiens lie<strong>de</strong>ren wor<strong>de</strong>nmeer gezongen dan <strong>de</strong>zijne? „Van <strong>een</strong>e Kon<strong>in</strong>gsvrouwel",wie kent, wie z<strong>in</strong>gthet niet?l 't Hartstochtelijk,,Geluk", 't ernstige „Wal<strong>de</strong>sruh",het populaire „We willenHolland houen", het geestige..Mysterieuse geschie<strong>de</strong>nis",het aardige „Meizoentje''het Franschget<strong>in</strong>te „Chanson".Zijns koorwerken „OnzeTaal", „Mijn Taal", ,,Noël",etc.Spoel als dirigent is al heelbijzon<strong>de</strong>r, Het geestdriftige <strong>in</strong>hem zelf plant hij op zijne koorle<strong>de</strong>nover. Zijn capellakoor is overal bekend.Daarme<strong>de</strong> gaf hij concerten <strong>in</strong><strong>de</strong> meeste ste<strong>de</strong>n <strong>van</strong> ons land. maarook <strong>in</strong> Antwerpen, Gent, Brussel.Osten<strong>de</strong>, Parijs, Hannover en Berlijn.Dat koor werkte, me<strong>de</strong> bij het huwelijk<strong>van</strong> H. M. <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>, waarvoor hijbenoemd werd tot Rid<strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong> Or<strong>de</strong><strong>van</strong> Oranje Nassau.Hij heeft <strong>de</strong>n Roo<strong>de</strong> A<strong>de</strong>laar, <strong>de</strong> Dannebrogord<strong>een</strong> is Officier <strong>de</strong> l'<strong>in</strong>structionpublique. Wat hij als zanger, als leeraar,als dirigent en als componist tot standbracht — dat hebben an<strong>de</strong>ren ook welgedaan, maar, wat hij Ljreikte als lei<strong>de</strong>r<strong>de</strong>r zoogenaam<strong>de</strong> zangavon<strong>de</strong>n, dat heeftniemand vóór hem bereikt, uii ik gek" :ook niet, dat er één bestaat, die hem dalnadoet. Zijn succes is dan ook reusachtiggroot, In Den Haag leid<strong>de</strong> hij reedszestig <strong>van</strong> die zangavon<strong>de</strong>n, door hetpubliek kortweg „Spoelavon<strong>de</strong>n" genoemd.Men moet die hebben biigewoondom het succes te gelooven.H.M. <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>woon<strong>de</strong> die avon<strong>de</strong>n herhaal<strong>de</strong>lijkbij. en één er <strong>van</strong> werdzelfs <strong>in</strong> het Paleis op hetLoo gegeven.De kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> verl<strong>een</strong><strong>de</strong>Spoel <strong>de</strong> eeremedaille <strong>in</strong> zilvervoor Kunsten en Wetenschappen,behooren<strong>de</strong> bij <strong>de</strong> Huisor<strong>de</strong><strong>van</strong> Oranje.ten profeet wordt niet <strong>in</strong>zijn eigen land geëerd — ermag veel <strong>van</strong> waar zijn, maar<strong>van</strong> Spoel kan dit niet gezegdwor<strong>de</strong>n. Populair<strong>de</strong>r dan hijzijn er <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad niet velenVanwaar dat reuzensucces?Ga maar <strong>een</strong>s naar zoonSpoelavond en dan zult gijhet begrijpen.Spoel • heeft twee dochtersGreta en Marta, Marthawerkte <strong>in</strong> vele zangavon<strong>de</strong>nme<strong>de</strong>, was ook korten tijdaan <strong>de</strong> opera te Hannoveiverbon<strong>de</strong>n. Greta — nu kamerzangeresGreta Kist-Spoe.is eerste coloiatuuizangeresaan <strong>de</strong> opera te Hannover, heeft <strong>in</strong> Duitschland<strong>een</strong> zeer grooten naam, engeldt daar als <strong>een</strong>e <strong>de</strong>r bestezangeressen. Haar stemom<strong>van</strong>gis <strong>van</strong> kle<strong>in</strong> a tot viergestreeptFis. 'k Geloof niet,dat iemand zoo'n stemom<strong>van</strong>gheeft.In 19<strong>12</strong> maakte Spoel met zijndochter Greta <strong>een</strong> succesrijke concentourneedoor Ne<strong>de</strong>rlandsch-lndië.MAXDP: SPOORWHGKONING{Loet C. Barnsti/n's r>!>yprodi


■CINEMA EN THEATEROP HEXWITTEDOEKDE REDDER UIT DENNOODET is wel algem<strong>een</strong> bekend, dat<strong>in</strong> Duitschland <strong>de</strong> katholiekenzich zeer sterk bezighou<strong>de</strong>n methet probleem <strong>van</strong> <strong>de</strong> film. Nietdoor all<strong>een</strong> te critiseeren, maarook door zelf te vervaardigendie films, die zij aanbevelenswaardigv<strong>in</strong><strong>de</strong>n. De Spera FilmGesellschaft te Berlijn is het voornaamsteMoe en gerustgesteld na <strong>de</strong> emotiesbrengt moe<strong>de</strong>r <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren naar bed.Weer wordt <strong>een</strong>sklaps <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur geopend,maar ditmaal is er vreug<strong>de</strong>, want <strong>de</strong> stoerered<strong>de</strong>rs brengen <strong>een</strong> schipbreukel<strong>in</strong>g mee.<strong>een</strong> man, dien ze aan <strong>de</strong>n dood mochtenontrukken. En .grooter is <strong>de</strong> vreug<strong>de</strong> als<strong>de</strong>ze .... Paul blijkt te zijn.En <strong>in</strong> <strong>de</strong> kamer <strong>de</strong>r k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren droomt<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e Maria, nog on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n <strong>in</strong>druk<strong>van</strong> grootmoe<strong>de</strong>rs verhaal. In haar droomziet zij, hoe zich <strong>de</strong> hemel opent en daarontwaart ze Maria met het k<strong>in</strong><strong>de</strong>ke Jezusop <strong>de</strong>n schoot. Deemoedig knielt ze bijMoe<strong>de</strong>r en K<strong>in</strong>d en glimlachend buigtzich Maria over haar h<strong>een</strong> en reikt haarhet Kerstk<strong>in</strong>d tot <strong>een</strong> kus.De kle<strong>in</strong>e Maria wordt wakker en spr<strong>in</strong>gtvol vreug<strong>de</strong> uit haar bed. Haar moe<strong>de</strong>iheeft bene<strong>de</strong>n die kreet gehoord en komtverschrikt aanloopen. Maar <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e valthaar om <strong>de</strong>n hals en juicht: ,,Moe<strong>de</strong>r!Ik heb het Kerstk<strong>in</strong>d gekust!"VODR+HETVOET=LICMTmaatschappijen, met aan het hoofd <strong>direct</strong>eur Baker, zien hier<strong>in</strong> <strong>een</strong> groot gevaarvoor hun eigen bedrijf, want stellig zuilenhun werklie<strong>de</strong>n hetzelf<strong>de</strong> eischen, als wat<strong>de</strong> werklie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Lowell verkregen hebben.Zij trachten dus op allerlei wijzen Lowellte bena<strong>de</strong>elen en <strong>in</strong> zijn plannen tegente werken. Het gelukt hun vele <strong>van</strong> Lowell'smannen om te koopen, zoo wordt <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>stoker Thomas <strong>een</strong> gewillig werktuig <strong>in</strong>hun hand. Ook graaf Hoske, die naar <strong>de</strong>hand d<strong>in</strong>gt <strong>van</strong> Lowell's dochter Evel<strong>in</strong>e,CINEMA EN THEATERDE REDDER0 UITIS]DEN NOOD(Familie Bioscoop. s-Grarerhage).Wel <strong>de</strong>ze filtn lieefl hel eersle weil«<strong>van</strong> <strong>de</strong> katholieke maatschappij, die<strong>in</strong> DuiUchlaiid i(oc<strong>de</strong> speelfilms «ilvervaardigen, hier zi|n <strong>in</strong>tre<strong>de</strong> gedaunKn <strong>de</strong>ze eerstel<strong>in</strong>g is uitnemend ge-aagd De Spera Gesellschnfl. zoois <strong>de</strong> naam <strong>van</strong> <strong>de</strong> vervaardigslei.heeft mei <strong>de</strong>ze film eer <strong>in</strong>gelegd, zoo-rtis ie<strong>de</strong>r kan nagaan bij '( zien <strong>de</strong>rtoto's en hel lezen v


:iNEMA EN THEATERTHEATER.^j&^J TVLONDUOGENIIZooveel hoof<strong>de</strong>n zooveel z<strong>in</strong>nenDe lotgevallen \<strong>in</strong> <strong>een</strong> tragedieTreurspel <strong>in</strong> 13 coupletten mi portretten door SAM TRIPxmII.i.'k Had drie jaar gele<strong>de</strong>n <strong>een</strong> treurspel gemaaktEn ROYAARDS ter lez<strong>in</strong>g gegeven;Door 'n toeval was 't <strong>in</strong> <strong>de</strong> papiermand geraakt.Ach. .. .was het daar<strong>in</strong> maar geblevenIDe doctor zei, toen Ti zijn.op<strong>in</strong>ie hem vroeg:'t Is niet slecht, maar 'k moet u bemerken,Uw stuk is als treurspel niet tragisch genoeg.. .Ik zou 't <strong>een</strong>s als drama bewerken.Ik g<strong>in</strong>g wéér aan 'twerk; 't nieuwe stuk viel roemee,'k G<strong>in</strong>g wéér met <strong>de</strong>n doctor te ra<strong>de</strong>.Die zei me: nu is 't <strong>een</strong> Society-playEn 't stuk is geknipt voor VERKADE.De Haghespeelman riep uit zijn knollentu<strong>in</strong>:Loop jij met je stuk naar <strong>de</strong>n drommel:Society-plays kostten mij al 'n fortu<strong>in</strong>En ik zit nog vol met dien rommel.IIIIk vloog wéér op straat en ik loos<strong>de</strong> <strong>een</strong> zucht.Maar <strong>een</strong>sklaps schoot mij iets te b<strong>in</strong>nen,fen 'k liep op <strong>een</strong> drafje naar COR VAN DER LUGT.Die juist voor zichzelf zou beg<strong>in</strong>nen.Beleefd werd k ont<strong>van</strong>gen. Hij zei: waar<strong>de</strong> heer,/Ms u me dat stuk hier wilt laten,Dan lees ik "t <strong>van</strong>avond, kom morgen dus wéér,r)an kunnen we samen <strong>een</strong>s praten.IVDes and'ren daags was ik natuurlijk present;■ Ik sch<strong>een</strong> <strong>in</strong> zijn acht<strong>in</strong>g gestegen.Hij zei heel gemoedlijk tot mij: beste vent,'k Heb 'n pracht-i<strong>de</strong>e voor je gekregen.Er ligt <strong>in</strong> uw stuk zeer veel komische kracht,Ik zou 't <strong>een</strong>s als blijspel probeeren,En al? het zoo geestig wordt, als ik verwacht,Dan zal ik het zeker monteeren.De klucht ä la Helnfeld was heel gauw klaar.DE BREE zei: F <strong>in</strong> 't Grand TheatreDaar spelen we Haltens twee stukken per jaarEii 'k heb er noi estien voor later.Toen g<strong>in</strong>g 'k naar Dl TRIES maar die riep: ben je dolDacht jij met je lucht hier te ank'ren?Geloof me, ik heb mijn buik al <strong>van</strong> vol,De gansche mis^ cl ooge' * te kank'ren.» familie'11Zoo volg<strong>de</strong> mijn treu pel zijn tragischen loopBij alle tooneel-di teuren,Ze gaven me raad ei ze gaven "me hoop,Maar sloten hernv e ch hun <strong>de</strong>uren.Ik g<strong>in</strong>g naar JAG. Stur RS, JAN MUSCH en JAN NOOY,Mijn schraaisten ti st kreeg ik <strong>van</strong> NAPPIE.Die zei: Elk<strong>een</strong> v<strong>in</strong>d het verschrikkelijk mooi,Dus ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong> houd je voor 't lappie.VilNa 'n week of wat scheptIk voe'<strong>de</strong> mijn hoop *Ik had <strong>in</strong> <strong>de</strong> Kroon CHRI:En 'k heb hem mijn stHij las het en was <strong>in</strong> <strong>de</strong>Hij zei: 'k Wil iets me eVooruit, <strong>van</strong> je klucht eeIk zal <strong>de</strong> muziek compVIik weer nieuwen moed,herleven;VAN DINTEREN ontmoetmee gegeven,olken geraakt,probeeren;libretto gemaakt,leeren.IXNa twee maan<strong>de</strong>n was <strong>de</strong> operette gereed,'k G<strong>in</strong>g BOUWMEESTER JR. bezoeken ;Maar dat is nog veel zwaar<strong>de</strong>r, zooals je weet.Dan 'n naald <strong>in</strong> <strong>een</strong> hooimijt te zoeken.Toen 'kopzijn kantoor <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Haag's morgens kwam,Zag 'k hem door <strong>een</strong> zij<strong>de</strong>ur verdwijnen.En toen ik hem 's avonds zocht <strong>in</strong> Amsterdam,Was hij daar alweer asjewe<strong>in</strong>e*.i* er <strong>van</strong> doorXToen daoht» ik aan Flora; daar nemen ze 't wel.Ik liet het FRAU NöCCERATH lezen.Die zond er me me<strong>de</strong> naar MAC GABRIEL,Die 't stuk hemelhoog heeft geprezen.Toch zei-die: Sie haben daran nicht gedacht,Doch merken Sie wohl was ich me<strong>in</strong>e,Sie haben zwei komische Alten gemachtUnd wir haben lei<strong>de</strong>r nur e<strong>in</strong>e.XIToen ben ik naar PAUWELS en KREEFT toe gegaanBART KREEFT sch<strong>een</strong> het wel te bevallen.Vooral <strong>de</strong> muziek stond hun bei<strong>de</strong>n goed aan.Maar <strong>de</strong> tekst was wat slap uitgevallen.KREEFT gaf mij <strong>de</strong> hand en zei: Nou, beterschapIk zou nu op ons maar niet reek'nen,Ik blijf bovendien heel dit jaar nog ,,<strong>Op</strong> stap,"Daar wil ik mijn hand wel voor teek'nen.XIIDes avonds g<strong>in</strong>g ik moe<strong>de</strong>loos naar 't ,,Centraal'Mijn nood klaag<strong>de</strong> ik aan MAX VAN GELDER.Die riep: N<strong>een</strong>, dat ware <strong>een</strong> reujenschandaai.Je treurspel mag niet naar <strong>de</strong>n kel<strong>de</strong>r.Toe, kerel, neem nu <strong>een</strong>s <strong>een</strong> kranig besluitEn dan rijzen zeker je kansen —Gooi heel dien' varvelen<strong>de</strong>n tekst maar er uit.Dan zal 'k <strong>de</strong> muziek laten dansen.Een week later was 'k weer bij COR VAN DER LUCT.Hij zei, toen 'k mijn stuk had gelezen:Nu is het g<strong>een</strong> blijspel, maar 'n heel goe<strong>de</strong> klucht.Dat zou voor DE BREE wel iets wezen.Maar'«breng <strong>in</strong> je klucht nog wat Jiddische chijn*.Daar zit het publiek naar te snakken.En als het misschien voor DE BREE niets zou zijn.Dan zal LOE DE VRIES het wei pakken.Jood!grjP'XIIlGelukkig kwam het tot dit uiterste niet.Mijn stuk is <strong>de</strong>n dans nog ontsprongen.Van 'theele libretto red<strong>de</strong> ik maar één lied.Dat nu langs <strong>de</strong> straat wordt gezongen.Mijn treurspel is al <strong>in</strong> 't vergeetboek geraakt.Tenm<strong>in</strong>ste — want ik ben zoo'n gammer*Als niet BARBAROSSA <strong>een</strong> mop er<strong>van</strong> maaktIn 't,.Dagboek <strong>van</strong> <strong>een</strong> Amsterdammer"Het recht <strong>van</strong> voordracht <strong>in</strong> het nubliek door beroeps-artlsien uitdrukkelijk voorbehou- p


niNEMA EN THEATERflJEANNE D'ARCDE AAAGD VAN ORLEANS— _ _ ^ A p en g €n $ pii m Comp, s-Gravenhage).CINEMA EN THEATEF-slfltt^ILJEANNE D'ARC, DE MAAGDVAN ORLEANS> i .ähk. \re. iDe eed <strong>van</strong> (rouw mei <strong>de</strong> wapenen aan kon<strong>in</strong>i.! Charles VIIEen historische film <strong>van</strong> groote waar<strong>de</strong> heeft <strong>de</strong><strong>de</strong> H.A.P. en BenS Film Comp te 's Gravenhagegebracht <strong>in</strong> dit werk, dat als eerste film is gegeven<strong>in</strong> het glorieuse Asta Theater te 's Gravenhage. AIzullen <strong>de</strong> meesten <strong>de</strong>ze geschie<strong>de</strong>nis kennen, wewillen ze toch <strong>in</strong> 't kort nog even weergeven.Jeanne d'Arc, <strong>de</strong> redster <strong>van</strong> haar va<strong>de</strong>rland uit<strong>de</strong> macht <strong>de</strong>r Engelschen, werd omstreeks het jaar1410 <strong>in</strong> het dorp Domrémy, niet ver <strong>van</strong> <strong>de</strong> gren^zen <strong>van</strong> Lothar<strong>in</strong>gen, geboren. Zij nam g<strong>een</strong> <strong>de</strong>el aanhet spelen, dansen en z<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> <strong>de</strong> overige dorpsmeisjes,maar gevoel<strong>de</strong> veel meer lust, om zich aan<strong>een</strong>zame overpe<strong>in</strong>z<strong>in</strong>gen over te geven, ijverig <strong>de</strong>kerk te bezoeken en <strong>in</strong> <strong>een</strong> 'naburige kapel haregebe<strong>de</strong>n te wij<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> Maagd Maria. Toen zij<strong>de</strong>rtien jaar oud was, vernam zij op <strong>een</strong> vastendag<strong>in</strong> <strong>de</strong>n zomer, volgens hare later afgeleg<strong>de</strong> verklar<strong>in</strong>g,<strong>in</strong> <strong>de</strong>n tu<strong>in</strong> <strong>van</strong> haar va<strong>de</strong>r, <strong>een</strong> stem, diehaar tot <strong>een</strong> onberispelijken levenswan<strong>de</strong>l en tot<strong>een</strong> vlijtig kerkgaan maan<strong>de</strong>. Toen zij tot driemaaltoe oplettend geluisterd had, erken<strong>de</strong> zij, dat <strong>de</strong>zestem g<strong>een</strong> an<strong>de</strong>re kon zijn dan die <strong>van</strong> <strong>een</strong> engelen weldra versch<strong>een</strong> haar <strong>de</strong> aartsengel Michaeldie door an<strong>de</strong>re engelen was omstuwd en haar <strong>een</strong>bezoek aankondig<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Heiligen Cathar<strong>in</strong>a enMargaretha, die door <strong>de</strong>n Heer waren afgevaardigdom haar met raad en daad bij te staan. Van dientijd af zag zij gedurig engelen verschijnen en zijvernam hunne stemmen, die haar beloof<strong>de</strong>n, dat<strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g, hoe ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> engte gebracht, <strong>in</strong> weerwil<strong>van</strong> <strong>de</strong> macht zijner vijan<strong>de</strong>n, zijn rijksgebied zouhernemen, en wel door haar als <strong>een</strong> werktuig <strong>de</strong>sAllerhoogsten. De taak werd haar opgelegd, omhet beleger<strong>de</strong> Orleans te ontzetten en <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g teRheims te kronen. In <strong>de</strong>n beg<strong>in</strong>ne hield zij dat allesgeheel en al voor zichzelve, maar e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk maaktezit haar oom Durand Daxard <strong>de</strong>elgenoot <strong>van</strong> haar


CINEMA EN THEATER 11geheim. Deze bracht haar bij <strong>de</strong>nbevelhebber te Vaucouleurs, Robert<strong>de</strong> Baudricourt. Aan <strong>de</strong>zenstel<strong>de</strong> zij zich voor als <strong>de</strong> dooiGod gezon<strong>de</strong>ne redster <strong>van</strong> Frankrijk en zij begeer<strong>de</strong>, dat menhaar bij <strong>de</strong>n Dauph<strong>in</strong> zou bren- .gen. Eerst wees Baudricourt datverzoek meermalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> hand,maar e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk zond hij haaion<strong>de</strong>r gelei<strong>de</strong> <strong>van</strong> twee e<strong>de</strong>lenen <strong>van</strong> haar broe<strong>de</strong>r Pierre <strong>in</strong>mansgewaad naar Ch<strong>in</strong>on, naarhet hof <strong>van</strong> Charles Vil.Haar eerste werk was <strong>de</strong> bevrijd<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Orleans.Toen werd <strong>de</strong> Maagd <strong>van</strong>Orleans met groote eerbewijzenaan het hof <strong>van</strong> Charles ont<strong>van</strong>gen. Een nieuwe geest beziel<strong>de</strong>het leger <strong>de</strong>s Kon<strong>in</strong>gs- <strong>de</strong> <strong>een</strong>eoverw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g volg<strong>de</strong> op <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re,en <strong>de</strong> Engelschen verloren allengs<strong>de</strong> vaste plaatsen aan <strong>de</strong> Loire,die zij bezet hiel<strong>de</strong>n,Charles Vil wil<strong>de</strong> echter <strong>de</strong>Maagd door wier tusschenkomst<strong>de</strong> krijgskans zoo snel te zijnevoor<strong>de</strong>ele had gekeeid, na z.ijnkron<strong>in</strong>g te Rheims niet latengaan. Met weerz<strong>in</strong> schikte zijzich naar zijn wensch en daarzij na dien tijd g<strong>een</strong> god<strong>de</strong>lijkeaanwijz<strong>in</strong>gen ontv<strong>in</strong>g, verviel zijweldra tot zwaa'moedige overpe<strong>in</strong>z<strong>in</strong>gen.Niet altijd was <strong>in</strong> het vervolg<strong>de</strong> zege <strong>de</strong>r wapenen aan haaiz ij<strong>de</strong>, sn zelfs werd ze gewondDit is het beroem<strong>de</strong> merk <strong>van</strong> <strong>de</strong>„HIS MASTERS VOICE"Gramophones en platen!Verkrijgbaai bij :Willem SprengerAgent <strong>de</strong>rGramophone Comp. LidPassage 46.Den Haag-Tel. H 3778Verzend<strong>in</strong>g naar ane OiaatsenC KLINKERTLeeraar <strong>in</strong> Mo<strong>de</strong>rne Dansenbrengt In 1922 <strong>de</strong> nieuwsteShimmy-variatlën.On<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> alle Mo<strong>de</strong> enGezelschapsdansen dagelijks.10-lessen-clubs aan<strong>van</strong>g JanuariLesgeld f <strong>12</strong>.50Part.-adres v. Ol<strong>de</strong>nbarneveldtstr 49Tel. C. 1316 AmsterdamA. DUBENIK<strong>in</strong>ternationaal Theater-Variété enConcert-Bureau.Vakkundige Arrangementen <strong>van</strong>Intieme Kunstavon<strong>de</strong>n enParticuliere Feestelijkhe<strong>de</strong>nKorte Houtstraat <strong>12</strong>b, Den HaagZweedsche Bad-en Massage-Inricht<strong>in</strong>gVanSpeyksIraatSa, Den Haag Telef. No. 4767Door Amerik. Masseuses.Direclrtce An. MaayenHanni Relnwaldals Mona, <strong>de</strong> niocdcr <strong>van</strong> het Kerstk<strong>in</strong>d <strong>in</strong>„De Ked<strong>de</strong>r uil <strong>de</strong>n Nood"v.H3. ß. <strong>van</strong> HINTEProfesseur <strong>de</strong> Danse98 V. OLDENBARNEVELDTSTR. 98AMSTERDAM TEL. C. 1984Danson<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> Patijsei Tango enSteo-<strong>van</strong>auen,6*9CATO CULP# w N. Achtergracht 31■ ^BWMK —- ^"""""t j Tel. 2<strong>12</strong>9AL. \ iAmsterdamS GELUKKIG NIEUWJAAR sWAAR GAAN WIJ HEENAMSTERDAM:HEILIGENWEGVanaf Vrijdag 6 Jan. ais Hoofdnummer„HET GROOTE LICHT'mama <strong>in</strong> <strong>een</strong> voorspel en 6 Acten met<strong>de</strong>n beroem<strong>de</strong>n groolen acteifrEMIL MANNINGSOogeiuisterd door Drachtigezangbeget- ' mg.CINEMA „DE MUNT"KALVERSTRAAT 226 - AMSTERDAMTELEFOON NOORD 8869STEEDS DE EERSTEIN HET BRENGENVAN HET LAATSTEOrkest on<strong>de</strong>r leidmfl <strong>van</strong> Jacques Chou.CINEMA EN THEATERom ten slotte <strong>in</strong> Mei 1430 teCompiègne<strong>in</strong> handan<strong>de</strong>r vijan<strong>de</strong>n'.e vallen. Na <strong>een</strong> vreeselijklichaams- en zielelij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> viermaan<strong>de</strong>n werd <strong>de</strong> lampzaligeJeanne d'Arc schuldig bevon<strong>de</strong>naan tooverij en ketterij en tot<strong>de</strong>n brandstapel veroor<strong>de</strong>eld en<strong>de</strong>n 30sten Mei liet ze te Rouaanop <strong>de</strong> brandstapel het leven.Zij stierf met moed en <strong>een</strong> godsdienstigeon<strong>de</strong>i werp<strong>in</strong>g, die zelfshaar rechters en beulen dieptrof.Achter <strong>de</strong> Schermen.Hier te lan<strong>de</strong> isreed. <strong>een</strong> filmvertoond <strong>van</strong> Hall Came s ,,DeVrouw, die Gij mij gegeven hebt".Er is nu weer <strong>een</strong> werk <strong>van</strong><strong>de</strong>zen schrijver verfilmd, namelijk..De Christen". De Amerikaansehefirma Goldwyn heeft ditverzorgd.le<strong>de</strong>r kent, of heeft tenm<strong>in</strong>stewel <strong>een</strong>s gehoord <strong>van</strong> ,,De Kermis<strong>de</strong>r Ij<strong>de</strong>lheid", <strong>een</strong> N'e<strong>de</strong>rl. vertal<strong>in</strong>g<strong>van</strong> Thackeray's ,.VanityFan". B<strong>in</strong>nenkort zal men 't opie film kunnen aanschouwen.Er g<strong>in</strong>g voor kort esn gerucht,dat Sarah Bernhardt naar Arnerikazougaan.Deze nieuwstijd<strong>in</strong>gbleek niet juist te zijn, want <strong>de</strong>groote actrice zal Frankrijk nietverlaten.De c<strong>in</strong>ematografie wordt technifch steedsmeer volmaakt. Zoo zal <strong>in</strong> <strong>een</strong> <strong>de</strong>r nieuwsteGoldwyn-films <strong>een</strong> ballet <strong>in</strong>gelascht wor<strong>de</strong>n,dat behalve vele schoone danseressen,<strong>een</strong> one<strong>in</strong>dig aantal fijne, zweven<strong>de</strong> zeepbellenzal te aanschouwen geven. Dezebuitengewone creatie <strong>van</strong> licht en kleurenzal <strong>een</strong> effect geven <strong>van</strong> sprookjesachtigeschoonheidGRANDle<strong>de</strong>ren avondTHEATREÖI/4 uur„Beurskoorts"KRASNAPOLSKYDagelijks D<strong>in</strong>er-Concert Witte Zaalen Avond-Concert W<strong>in</strong>tertu<strong>in</strong>.3 SO LIST fc N .1 CABARET DE LA MONNAIE 1KALVERSTRAAT.Programma 6 <strong>12</strong> Jan 1922Senta Pröh<strong>de</strong>l - Henriette BlazerWilly <strong>van</strong> Kreeweld.UTRECHTN V. Intiem Theater PisuisseSt<strong>een</strong>weg 38. Bovenzaal Cabaret Pisuisse 1Bene<strong>de</strong>nzaal Cabaret Mo<strong>de</strong>rn1 Toegang vrij 2 Orkesten: ROTTERDAMnatuurlijk naar het W.B.-Theateromdat <strong>de</strong>ze week wordt gegeven:<strong>de</strong> -4 eerste series <strong>van</strong> <strong>de</strong> 3-weeksche seriefilmHOOG SPELGetiteld Tweel<strong>in</strong>gzusters, De Fanlaslischr Duiksprong. De Sprong <strong>in</strong> <strong>de</strong>n afgrond enBlake's Wraak.<strong>in</strong> <strong>de</strong> hoofdrol Ann Luther en Charles Hutch<strong>in</strong>son.


Alle rechten voorbebou<strong>de</strong>n.Hét is verbo<strong>de</strong>n voor beroepsaiüsten <strong>de</strong>ze coupletten <strong>in</strong> het publiek te z<strong>in</strong>genSIöNEMA^THEATERSP*"ONS CABARETLIPIDIE XLIX.MÊÊt( ; - '*DE SCHRIJFMACHINEUZIEK VAN <strong>ARNOLD</strong> <strong>SPOEL</strong>.J\anJc. <strong>van</strong> [eest, nei. KCLOX Vteel ixei-ies, La-ae &cm>emxe5 KeeEco- (^uci-jej.JUuuéije ab udtßi:>|j. j' fwami.' 5 klcJ;ie baeum klei,-ne ^(raj^Ue op hüi yLwL fvtuvc jravc Kan- Kcwt- btrottie. b -el-fce waet «LC^ do.i E^5 T\s */luciiJxrujLI#• *La^ia UCkz -week. XCó da-PUIAf I i 11 j. p Möön o-b at-Le Lel - U^-Icnojw^s a^iaa t<strong>de</strong>wv^Wtiia^T^—w^ac^l^^C/S, 6 ?^^, Ltüa.LüücÉ-, cJtte,Ltü^, Wó^ yy^otKan-UclUa &o 4Cn. k^^Zondag, zoo <strong>in</strong> 't middaguurtje,Ziet z'op straat haar vroeger buurtje,Jan, «en knappen, jongen man.Maandag zit ze op 't kantoortje„Toch <strong>een</strong> engerd" <strong>de</strong>nkt kle<strong>in</strong> Doortje„Och, wat keek die Jan mij an,Och, wat keek die Jan mij an".En op alle letterknopjes slaan onrustig v<strong>in</strong>gertopjes,Tikke, tikke. tikke, tikke, likke, tik,0, wat had die Door <strong>een</strong> schik.En na ongeveer <strong>een</strong> jaartjeWaren Door en Jan <strong>een</strong> paartje,Woon<strong>de</strong>n knusjes <strong>in</strong> <strong>de</strong> stad.Had<strong>de</strong>n gauw <strong>een</strong> fl<strong>in</strong>k kle<strong>in</strong> Jantje,"Een gezond en schattig klantje.Waar Door nooit genoeg <strong>van</strong> had.Waar Door nooit genoeg <strong>van</strong> had.Doch op alle letterknopjes slaan niet meer Door'sG<strong>een</strong> tik tik meer, g<strong>een</strong> tik tik, (v<strong>in</strong>gertopjes.Daar<strong>in</strong> had ,,mevrouw'' g<strong>een</strong> schik.T 7^ VewchHnt Wekelijks - Prils per kwartaal ft.75 - Postcheque No. 41880

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!