29.01.2015 Views

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hoeselt

gemeenteberichten

De Zomerevenementen in Hoeselt

Alt-Jazz, het nieuwe Jazz-festival in Zuid-Limburg.

Subsidiebesluit hernieuwbare energiebronnen…

Een bijlage met het politiereglement op hinder

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 33 • juni 2004 • Nr. 196

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Burgerlijke stand en bevolking

2

BESTEL TIJDIG

UW REISPAS

(paspoort)!!!!

Het verlof komt er weer aan. Het sein

voor velen om op reis te gaan.

We herinneren eraan dat mensen die

buiten de Europese Unie een reis

plannen in de meeste gevallen een

reispaspoort nodig hebben.

Om te verifiëren welke documenten

je nodig hebt kan je terecht op het

net. www.diplobel.be.

Indien je een reispaspoort nodig hebt

dien je dit tijdig te bestellen bij de

dienst burgerzaken van de gemeente.

Je dient je persoonlijk aan te bieden

met twee recente en gelijkende pasfoto’s.

(kleur en witte achtergrond)

De kosten voor de aanmaak van het

paspoort dienen betaald te worden

bij de aanvraag.

Je hebt de volgende mogelijkheden:

* paspoort met een geldigheidsduur

van één jaar 37,5 EUR

* paspoort met een geldigheidsduur

van vijf jaar 77,5 EUR

* personen jonger dan 18 jaar, geldigheidsduur

altijd twee jaar, 27,5 EUR

(ouder dient mee te ondertekenen)

Tussen de aanvraag en de afgifte van

een reispaspoort moet men rekening

houden met een wachttijd van 5

werkdagen.

Er bestaat ook een spoedprocedure

met een wachttijd van 24 uur

tegen betaling van een meerprijs

van 163 EUR.

Sommige vroeger afgegeven paspoorten

die niet ouder zijn dan vijf

jaar kunnen nog verlengd worden

maar uiterlijk tot 31 december 2004.

Daarna is geen enkele verlenging

meer mogelijk.

Een verlenging kost 15,5 EUR.

Personen die een nieuw paspoort

aanvragen en nog over een vervallen

exemplaar beschikken dienen dit

oude paspoort in te leveren.

De mensen van de dienst burgerzaken

wensen aan de Hoeseltse bevolking

een fijn verlof en een goede reis.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

19-03-2004 Dimitri CROUGHS Dirk en Karin Vandersteen

24-03-2004 Kobe DUCHATEAU Benny en Sandra Merken

29-03-2004 Ylias DE CORTE Davy en Sofie Castermans

30-03-2004 Laura BADON Frank en Heidi Nijs

05-04-2004 Quinten COSEMANS Rudi en Liesbet Sillen

07-04-2004 Evelien HELLINX Frank en Veerle Jeuris

15-04-2004 Louise PALMANS Noel en Evi Peters

27-04-2004 Luna LATET Geert en Cindy Vandeurzen

29-04-2004 Thibeau VIGNOLES Christian en Anita Geysenberg

30-04-2004 Wout KÜSTERS Thierry en Sabine Knuts

03-05-2004 Eline SAENEN Herbert en Ann Jehaes

04-05-2004 Milan VANROY Kurt en Anita Jehaes

07-05-2004 Niels NIJSSEN Donald en Marcia Martens

10-05-2004 Juno TIMMERMANS Jos en Renate Thijsen

14-05-2004 Tom RITZEN Peter en Martha Azou

14-05-2004 Febe VANSPAUWEN Geert en Hendrikx Sofie

15-05-2004 Senne CONCAS Massimo en Pauli Ignatia

21-05-2004 Zana DE BAERDEMAEKER Herman en Véronique Heyninck

22-05-2004 Olivier SWERTS Stan en Rosalyne Bollen

23-05-2004 Thimo QUAREM Yves en Frioni Natalie

23-05-2004 Eva QUAREM Yves en Frioni Natalie

30-05-2004 Tom DE VRIES Albertus en Tanja Hogenboom

HUWELIJKEN

Datum

Bruidegom en Bruid

10-04-2004 David HELLINX en Joke ORIS

10-04-2004 Karl THIJS en Isabelle HAUGLUSTAINE

24-04-2004 Kris DE RUYSSCHER en Ingrid DANIELS

08-05-2004 Peter JANS en Vanessa GIRVAN

14-05-2004 Francis KELLERS en Jesika DEPREZ

15-05-2004 Yves SMETS en Marscha PELLAERS

15-05-2004 Rik STULENS en Nele VIJGEN

OVERLIJDENS

Datum

Naam van de overledene

09-04-2004 Marie Josée LENAERS Romershovenstraat 156

10-04-2004 Antonius DURLET Herenstraat 5

12-04-2004 Lambert WAUTERS Europalaan 3 B19

13-04-2004 Hubertina MORESI Gansterenstraat 33

20-04-2004 Sonja RAMAEKERS Kruisstraat 51

07-05-2004 Elisa CROUGHS Hasselt

15-05-2004 Johanna LEMMENS Herenstraat 30

20-05-2004 Antonette ARNOLS Romershovenstraat 134

22-05-2004 Kurt BUCKINX Schalkhovenstraat 38/4

25-05-2004 Madeleine SUY Bilzen

01-06-2004 Maria LENAERTS Eikenbosstraat 3


Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Beste dorpsgenoten,

Verkiezings- en examenkoorts teisterden onze jeugd en de politici.

Onderscheidingen, voldoendes en ‘buiskes’ werden uitgedeeld. De studenten vatten

reeds hun welverdiende vakantie aan. De beleidvoerders zijn nog het stemgedrag van de

kiezers aan het ontleden en verklaren. Politici van ons eigen Hoeselt en naburige

gemeenten zetten prachtige resultaten neer. Een bewijs dat onze politiek hier voeling

heeft mat wat er leeft in onze Haspengouwse gemeenschap en door de kiezer wordt

gewaardeerd.

Onze Hoeseltse bewindsploeg heeft de laatste jaren bewezen steeds klaar te staan voor

de burger: van het kleine sociale dienstbetoon en aanwezigheid tussen de mensen, tot

het nemen van weloverwogen beslissingen op sociaal en economisch gebied.

Als schepen van sociale zaken prijs ik me dan ook gelukkig dat ik talrijke initiatieven voor

ouderen, gehandicapten en voor hen die het ‘wat tegenzit’ in de maatschappij, heb kunnen

realiseren.

Mijn ontmoetingen met ouderen, gehandicapten en hen die zich dagelijks professioneel

of gewoon vrijwillig inzetten voor deze mensen, hebben me overtuigd dat inzet voor de

medemens de basis is van echt geluk. Het is voor mij dan ook een uitdaging om samen

met mijn collega-schepenen en onze burgemeester uw kleine en grote problemen tot

onze grootste zorg te maken. Het ‘luisterend oor’ en de ‘helpende hand’ zijn de nieuwe

werktuigen van de moderne politicus.

Graag wil ik hier ook een welgemeend woord van dank richten aan hen die zich ieder

jaar weer, belangeloos inzetten voor het welslagen van ‘Hoeselt Zomert’. Een evenement

dat reeds jaren succes kent en telkejaren de Hoeselaren weer eens gezellig bij

mekaar brengt! We verwachten jullie allemaal op 16,17 en 18 juli in het centrum van

Hoeselt.

In naam van het ganse gemeentebestuur wens ik iedereen een zonnige en ontspannende

vakantie.

burgerlijke stand en bevolking 2

Geboorten, huwelijken, overlijdens

voorwoord 3

door schepen Josiane Caproens

verkeer 4

Hinderlijk parkeren, een zware overtreding...

OCMW 5

Gezinsdag op 11 juli

Terrassen...

Sociaal Maatschappelijk 6

Fiets je fit...

Andere wetenswaardigheden

Cultuur 7

Alt-Jazz, het nieuwe jazz-festival

Nieuws voor de verenigingen

Cover Story 9-10-15

HOESELT ZOMERT

en andere Zomerse evenementen

- Motortreffen

- Kluisfeesten

- Kevertreffen

- Op verkenning: wandelen en fietsen...

Prikbord

Politiereglement op hinder 11-12-13-14

Milieu 16

Subsidies

Andere nuttige weetjes

Technische dienst 17

Onderhouds- en herstellingswerken

aan de Hoeseltse wegen in 04 – 05 – 06

Toerisme en Recreatie 19

Wandelkalender

Open Tuin in Werm

Droogbroeksfeesten

Sport 20

De Johan Capiot Classic

en nog vele andere activiteiten

Jeugd 18

Zomerkalender

Speelpleinwerking

Vakantieactiviteiten

Informatief 22

De polimobiel

Interessante brochures!

Huldigingen 23

Goud voor...

Thuisbevalling

John Panis, Provinciaal en Nationaal Kampioen

KAV-leden in de bloemetjes !!!

Het weten waard 24

Josiane Caproens,

uw schepen van sociale zaken, gelijkekansenbeleid, feestelijkheden,

ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid, Europese zaken en werkgelegenheid.

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somers

layout & druk: Giva Hoeselt

©2004 Gemeente Hoeselt

3


Verkeer

HINDERLIJK PARKEREN: BLIJFT EEN ZWARE OVERTREDING ...

De verkeerswet die op 1 maart inging, maakte van parkeren op het voet- of fietspad een zware overtreding van de

eerste graad. Goed voor een boete van 150 euro door onmiddellijke inning. Het idee was dat de kwetsbare weggebruikers

extra bescherming konden gebruiken. Na de afzwakking van die wet blijft het HINDERLIJK parkeren een

zware overtreding eerste graad.

Het is verboden een voertuigen te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats

waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers

of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, zoals hier in een onoverzichtelijke bocht en op

een rijbaan verdeeld in rijstroken

elk stilstaand of geparkeerd voertuig moeten worden opgesteld: buiten de rijbaan

op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender

welke berm

-Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de

openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1.50 meter breed vrij gelaten worden.

-Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk

op de rijbaan opgesteld worden.

Concreet voorbeeld (zie foto hierboven): Betrokkene staat geparkeerd binnen de bebouwde kom op een gelijkgrondse berm. Het is echter een

berm die de voetgangers moeten volgen, omdat er geen andere voetgangersvoorzieningen, zoals voetpad of zelfs fietspad, voorhanden zijn. Deze

berm is en blijft openbaar domein (in de meeste gevallen 3 meter breed) ook al werd ze door de eigenaar van de achterliggende eigendom gefatsoeneerd.

Wil je de begaanbare strook van 1.5 meter respecteren, dan hoor je je voertuig (al dan niet gedeeltelijk) op de rijbaan te parkeren. Dit mag

trouwens, gezien de rijbaan niet in rijstroken is verdeeld (onderbroken witte lijn zoals hiernaast afgebeeld).

Zolang je een vrije doorgang van min. 3 meter voor het gemotoriseerd verkeer respecteert, geen inritten blokkeert, en op min. 5

meter van de kruispunten parkeert, kan je geen kwaad. En , moet het nog herhaald, zo vangen we twee vliegen in één klap: de

bermen en stoepen vrij, en een matige snelheid in onze straat!

Een volgend voorbeeld:

De voertuigen rechts op de foto parkeren binnen de bebouwde kom op een verhoogde berm. Dit is

sowieso verboden, ondanks het feit dat deze berm vrij breed oogt en de begaanbare strook van 1.5

meter lijkt gerespecteerd. Daarbij , deze locatie is een schoolpoort, een plek waar de zwakke weggebruiker

de nodige ruimte kan gebruiken.

Nog enkele vormen van hinderlijk parkeren...

4

Parkeren OP een kruispunt, niet enkel

HINDERLIJK doch ook LEVENSGEVAARLIJK!

Info: Raymond Collings – Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, tel. 089 51 93 00


OCMW

M.E.G.A.– FRUITSAPFUIF

25 mei 2004, Jeugdhuis X

Het M.E.G.A.– project, inmiddels aan haar vijfde werkjaar toe, werd traditioneel afgesloten met een heuse Fruitsapfuif !

Gedurende een gans schooljaar werkten de leerlingen van het 6de leerjaar Centrum en de graadklassen in de deelgemeenten actief

mee aan het preventieproject M.E.G.A.

De fruitsapfuif is dan ook een feestelijke beloning voor hun inzet.

In totaal kwamen 95 leerlingen opdagen in het Jeugdhuis.

‘Samen plezier maken zonder alcohol of drugs’ dat was de boodschap!

Dj ‘Steve’ bracht de feeststemming er snel in. De kinderen hadden er duidelijk plezier in. Zij probeerden danspasjes uit en zongen zonder

problemen de tekst mee van bekende hits.

Ook de leerkrachten en directies van de scholen, de M.E.G.A.- agenten en de medewerkers van het C.L.B. en het OCMW waren massaal

aanwezig. Zij hielden niet alleen toezicht maar vierden zelf ook gezellig mee met de feestmenigte.

Aan alle leerlingen en zeker aan alle medewerkers van M.E.G.A., nogmaals bedankt voor jullie enthousiaste inzet!

THEMA- EN ONTMOETINGSNAMIDDAGEN OCMW & DIENSTENCENTRUM

ZOMERTERRAS DIENSTENCENTRUM

Woensdag 11-18-25 augustus - Telkens van 14 tot 17 uur, Europaplein

Deze zomerse terrasdagen zijn vooral gericht naar senioren en minder mobiele personen die ook eens graag een terrasje willen doen.

Tijdens 3 woensdagnamiddagen verrassen wij u met gezellige muziekoptredens de nodige animatie en lekkere versnaperingen.

Zorg dat u van de partij bent want dit wordt een gezellig gebeuren!

Kan je zelf niet ter plaatse geraken Schrijf je dan snel in en het busje van het OCMW komt je aan huis ophalen. Tel. 089 51 88 10 (14).

TERRAS ZIEKENZORG (i.s.m. Dienstencentrum)

Dinsdag 24 augustus, van 13.30 tot 17 uur, Europaplein

Na het overdonderend succes van vorig jaar wil Ziekenzorg Hoeselt en dit i.s.m. het Dienstencentrum een gezellig samenzijn organiseren

voor zieken en bejaarden. Waar kunnen ze mooier terrassen dan in hun eigen gemeente Natuurlijk worden de nodige spijzen

en dranken voorzien. Inschrijven bij Ziekenzorg, tel. Pierre Jamaer: 089 41 45 69.

5


Sociaal maatschappelijk

PLANTJESWEEKEND 2004

Op 17, 18 en 19 september houden we traditioneel onze

verkoop van plantjes t.v.v. van de VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER.

Even traditioneel doen we weer beroep op de inzet van de verenigingen en uiteraard

op de goodwill van de inwoners.

Warm aanbevolen, met dank voor hulp en steun.

Deelname en suggesties kunnen gericht worden aan Marcel Snellinx, gemeentesecretariaat,

089 51 03 13 of marcel.snellinx@hoeselt.be

PARKPLEINTJE

6

FITTER FIETS –

DAGELIJKS FIETSEN

Het geheim van een gezond

leven is elke dag 30 minuten

fietsen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie

beweegt de moderne

mens te weinig. Dat gebrek aan

beweging vormt in de ontwikkelde

landen een ernstige bedreiging voor

de gezondheid.

Dertig minuten per dag van gematigde

fysieke inspanning volstaat om

gezonder te leven. Concreet is dat

een inspanning waarbij uw hart sneller

gaat slaan. Dat kan door dagelijks

te sporten.

Maar u kunt net zo goed de fiets

gebruiken om naar het werk of naar

school te gaan. De verplaatsing moet

u toch doen, en door twee keer per

dag een kwartiertje te fietsen (ongeveer

4 à 5 km per traject), hebt u voldoende

gezonde beweging.

Maar uw gezondheid is niet de enige

reden om uw fiets van stal te halen.

Fietsen is snel, goedkoop en milieuvriendelijk.

Haal de brochure in het gemeentehuis

of vraag info bij de Vlaamse

overheid op het tel. 03 231 92 95

U hoeft niet naar buiten voor

een leuke babbel.

Parkpleintje.be is een vernieuwende

manier om contact

te leggen of nieuwe

vrienden te maken.

En u blijft bij, u is immers

nooit te oud om te leren! Alsmaar meer senioren vinden de weg naar het internet.

Deze website biedt bovendien ook nieuws en informatie voor u, mantelzorger.

Heeft u een mooi verhaal Zit u met een vraag waarover u met meer mensen wil praten

Schrijf het dan in ‘ons parkpleintje’! Praat mee op de forum, publiceer uw eigen

artikel of gedicht... alle bijdragen zijn welkom. De beste wordt elke maand beloond met

een mand vol ‘Lekker Limburgs’!

Dus... surf naar www.parkpleintje.be

BABYSITDIENST HELLO YOU

Wil je eens heerlijk romantisch uit eten gaan,

avondschool volgen of een film meepikken met je vrienden,...

Meestal kom je niet meer aan al die toffe dingen toe, of je moet

je ouders, je nichtje,... weer maar eens tot vervelends toe vragen.

Wist je dat er iedere week ervaren babysitters op pad zijn in Limburg

Speciaal voor de leden van de Voorzorg biedt Hello You jullie de kans!

Heb je daarom een babysitter nodig, contacteer ons gerust en wij doen het nodige

om je te kunnen helpen,... Tel.: 011 30 10 99, website: www.mja-limburg.be

BUREN NODIGEN BUREN UIT

In Frankrijk namen 230 gemeenten deel aan het initiatief ‘de

Dag van de Buur’.

Ook wij kunnen daaraan meedoen!

Hoe... Door de nieuwe inwoners in je buurt te vragen voor

een ‘glaasje en een praatje’. (op de 2de zondag van oktober

Zo blijft niemand een witte vlek in de buurt!

Wat is een witte vlek Een witte vlek is iemand die niemand

in de buurt kent. Te veel witte vlekken leidt tot de uitspraak

van de bewoners: ‘we kennen hier niemand meer!’

Meer info www.dagvandebuur.be


Cultuur

HET HOESELTS REVUEGEZELSCHAP

dankt iedereen, die op welke manier dan ook, bijgedragen heeft tot het buitengewoon

succes van de 'Dë Faktêurkês' en dan denken we aan onze sponsors, het gemeentebestuur,

de 100 deelnemers aan dit spektakel en vooral aan de massa toeschouwers die

dit project hebben gesteund.

ACTIVITEITEN-

KALENDER

C.C. TER KOMMEN

– GROTE ZAAL

AUGUSTUS

Do 12 Ledenvergadering K.B.G.

Za 21 en Zo 22 Kevertreffen –

Limburgse Keverclub

Vr 27 Concert –

org. Herdenkingscomité W.O.II

De zuivere opbrengst zal besteed worden aan de drie vooropgestelde goede doelen :

- Herstel van de Jeugdkapel

- Kinderkankerfonds de kleine Prins

- De Mobiele Schooltjes van Arnaud Raskin in Latijns Amerika.

P.S.:wegens omstandigheden zullen er spijtig genoeg geen extra vertoningen meer zijn.

JAARLIJKS VERLOF

van vrijdag 2 JULI

t.e.m. zondag 1 AUGUSTUS

ZOMERUURREGELING

CULTUURDIENST

tijdens de MAAND AUGUSTUS

maandag tot vrijdag van 7 uur tot 14 uur

CULTUURSTAPPEN

Op zondagnamiddag 16 mei zetten heel wat wandelaars een cultuurstap in Hoeselt.

Een tocht van een zestal kilometer werd vier maal onderbroken voor een korte onderdompeling

in het lokale cultuurleven. Zo kon troubadour Luk Voncken de mensen

boeien met zijn levensliedjes, Harry Plessers met een oud Hoeselts verhaal, Piet

Thoelen met enkele historische weetjes. In taverne De Tommen genoten we naast een

verfrissende pint en de stralende zon, ook van de muzikale tonen van Dave (piano) en

Els (zang), om daarna terug te keren naar het vertrekpunt: de Kluis in Vrijhern.

ALT-JAZZ

ZONDAG 27 JUNI 2004

DE ZOMER VAN 2004 BEGINT

IN ALT-HOESELT ! ...

want Zuid-Limburg heeft

opnieuw een jazz-festival:

Alt-Jazz !

Op 27 juni, vanaf 14 uur, zijn er

optredens van:

* 2 groepen van de Tongerse

Muziekacademie

* The Bones (een nieuw jazzproject

met 4 trombonisten op de frontline,

2 van het BJO)

* Top of the bill is het Brussels Jazz

Orchestra.

Dit outdoor-gebeuren vindt plaats

op het gezellige ‘amfitheater’ van

het parochiecentrum Altenaar.

Tickets in voorverkoop kosten

15 euro, aan de kassa betaal je 17 euro.

Info en reservatie:

CC Ter Kommen, tel. 089 41 63 58 -

info@terkommen.be

7


Cultuur

INFO-AVOND

nieuwe VZW-WETGEVING

voor alle bestaande Hoeseltse vzw’s of verenigingen die er aan denken om een vzw op te richten !!!

Dinsdag 29 juni - 19 uur – CC Ter Kommen - Gratis

Meer informatie: 089 41 63 58

VERENIGINGSLEVEN

Het Vlaams Studie- en adviescentrum voor v.z.w.’s (VSDC) informeert u via een powerpointpresentatie over volgende items:

- verschil tussen feitelijke vereniging en vzw

- het begrip 'leden' in een vzw

- de verschillen tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering

- rechten en verplichtingen van de werkende leden en de niet-werkende leden

- aansprakelijkheid

- verplichte vermeldingen in statuten en het begrip 'rechtspersoonlijkheid'

- vormen van boekhoudingen

Er is een syllabus voor iedere deelnemer. Gelieve daarom in te schrijven via de cultuurdienst: 089 41 63 58

cultuurdienst@hoeselt.be vóór vrijdag 25 juni.

EEN ACTIVITEIT AANKONDIGEN

EXTRA PROMOTIE VOOR UW EVENEMENT

Het gemeentebestuur wil verenigingen aangesloten bij een Hoeseltse adviesraad hierbij extra ondersteunen. U brengt ons tijdig op de

hoogte... wij doen de rest!

Hoe gaat u te werk

* Bij alle gemeentelijke diensten en de website vindt u een formulier waarop u de nodige informatie over uw activiteit kan invullen.

* Dit formulier bezorgt u aan de cultuurdienst

- Brievenbus: Europalaan 2

- E-mail: activiteitenkalender@hoeselt.be

- Fax: 089 50 26 47

* Tijdstip: Het formulier moet binnen zijn vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de activiteit plaatsvindt.

De activiteiten van september moeten dus vóór 1 augustus binnengeleverd zijn.

* Geef zoveel mogelijk en duidelijke informatie (eventueel in bijlage)!!!

Waar wordt uw activiteit in aangekondigd

* Gemeenteberichten

* Website: www.hoeselt.be

* Verzending aan Passe-Partout, De Demer, De Weekkrant, Radio Sport,...

(Deze media zijn onafhankelijk van de gemeente Hoeselt. Een vermelding van uw activiteit kunnen we daarom niet met zekerheid

garanderen.)

* En... in de nieuwe MAANDELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER:

Vanaf augustus zal er maandelijks bij iedere Hoeselaar een gemeentelijke activiteitenkalender in de bus vallen. Hierin krijgt u een chronologisch

overzicht van alle activiteiten (sport, cultuur, ontspanning, fuiven, ) die in onze gemeente plaatsvinden.

8

Voorwaarden:

* Het gaat om een publieke activiteit (iedereen is welkom)

* Uw vereniging is aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad. Ook activiteiten van scholen komen in aanmerking.

* U bezorgt tijdig voldoende en juiste informatie aan de cultuurdienst.

Meer info: Yves Voncken, cultuurbeleidscoördinator – 089 41 63 58


Cover Story

Hoeselt Zomert 2004

Vrijdag 16 juli:

Coconut Party @ Jeugdhuis X

Zaterdag 17 juli:

Nerveus is een sprankelende coverband. Ze spelen een mix van muziek uit de jaren '60-'70-'80-'90 en durven zich soms ook eens

wagen aan een nieuw, hitgevoelig nummer! Vorig jaar haalden ze in de finale van de RockRally een gedeelde tweede plaats. Dit jaar verzorgen

ze het voorprogramma van Swinnen en Abba Gold.

Swinnen

Nieuwe rockformatie rond Guy Swinnen

Kwaliteit, bezieling en inzet zijn altijd zijn kwaliteiten geweest. Geruggesteund door een groep die elke song

tot een evenement doet uit-groeien bewijst Swinnen wat hij al bij zijn 1ste solo-single zong: ‘I’m alive’.

Abba Gold (UK)

Abba Gold uit de V.S. brengt die geweldige Abba–sound weer tot leven met jouw favoriete hits:

Waterloo, SOS, Mama Mia, Knowing me Knowing you, Super Trouper, Dancing Queen, Take a chance,

Thank you for the music, Fernando, Name of the game,....

Ugly Head

Ugly Head speelt een uitgebreid repertoire covers. Het merendeel van de nummers zijn een samensmelting

van het pop en rock-genre. De band speelt het ene moment een nummer uit de jaren '90

en brengt vervolgens klassiekers uit de jaren '60, '70 en '80. Deze periode heeft hen het meest geïnspireerd.

Zondag 18 juli:

We starten al vroeg met een fietszoektocht voor het hele gezin! Er zijn talrijke mooie prijzen te winnen!

Contact On Tour:

Live-radioshow! Met 6 topartiesten

die op dat moment uit de

hitlijsten schieten.

Spring

Het debuut-cd van Spring doet het schitterend! In Vlaanderen werden er

tot op vandaag bijna 64.000 exemplaren verkocht en behalen ze hiermee

dubbel platina! Het is dan ook meer dan logisch dat alle Spring-fans nu

ook de kans krijgen hun favoriete groep live aan het werk te zien. De

Spring-nummers slaan in als een bom bij het jonge publiek!

Baila Perez

Met een uitgebreide band en een vernieuwd repertoire staat de naam Baila Perez voor een latin-repertoire, dat

het groot feestgehalte nog steeds hoog in het vaandel voert. Verwacht je aan vertalingen van Belle’s grootste hits,

maar ook geleende krakers als ‘Hotel California’ van The Eagles of Mink DeVille’s ‘Demadiado Corazon’. Baila

Perez: Party met een grote P. Baila is deze zomer in Limburg enkel te zien en te horen tijdens Hoeselt Zomert en

Rimpelrock Hasselt. Dit mag je dus zeker niet missen!

Cliff Willy & zijn podiumboys

Cliff Willy & Zijn Podiumboys pure Vlaamse Rock 'n Schlagermuziek. Fantastische hits als

'Zeven Anjers, Zeven Rozen', 'Ik Ben Verliefd Op Jou', 'Zeg Eens Meisje', 'Kijk Eens Diep In Mijn Ogen', 'Eenzaam

Zonder Jou' en nog veel meer worden gestoken in een opvallend kleedje. Ja zeker weten, want Cliff Willy staat voor

show, show en nog eens show. Stilstaan is onmogelijk. Meezingen is een must. Met Cliff Willy is het alle dagen ambiance!

9


Cover Story

24 STE INTERNATIONAAL DEMERVALLEITREFFEN

M.C. HOESELT (Motorclub Hoeselt)

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli 2004

in de feesttent, Kiezelstraat

Programma DemeRRock:

* Vrijdag 9 juli vanaf 20 uur:

Garden of Eden – Abundanza – White Line, Kaki & Sandra

* Zaterdag 10 juli vanaf 20 uur

Koyle – MIRACLE, the Dutch QUEEN Cover Band

op zaterdagavond: enkele pittige stripacts

enkele uurtjes topless bediening...

Mooie toeristische rondrit van +/- 170 km.- met routeblad

FIM / BMB / VMBB / VMF / BM / OBVV Limburgs Kampioenschap.

Gratis Inkom - gratis camping – BBQ – shops – animatie

Prijsuitreiking: Internationaal zaterdag om 23.30

Prijsuitreiking: Nationaal zondag om 17 uur

Op zondag 11 juli vanaf 11uur

show van militaire voertuigen door de PATTON DRIVERS.

Met steun van de Vlaamse overheid en de Provincie Limburg.

KLUISFEESTEN TE VRIJHERN op zondag 15 augustus 2004

Rust en stilte vind je in de Kluis te Vrijhern...

Programma:

Zaterdag 14 augustus

om 16 uur: Eucharistieviering

gevolgd door geitenfestijn.

10

Zondag 15 augustus

om 10.30 uur: Eucharistieviering

gevolgd door geitenfestijn.

Zaterdagavond en zondagnamiddag

Gezellig terrassen


PRIKBORD

TE BEWAREN

Milieu

Politiereglement op hinder

Geluid.

Geluid is één van de ergste hinderbronnen voor onze moderne samenleving.

De wetgever heeft hiervoor verschillende wetten ontworpen: geluidsnormen

voor voertuigen, geluidsnormen voor werktuigen, geluidsnormen voor

activiteiten, ... Desalniettemin zijn er nog altijd hinderlijke geluiden waarvoor

geen adequate wetgeving is. De gemeentebesturen Bilzen, Hoeselt en Riemst

hebben een politiereglement opgesteld om een aantal van deze voorvallen

in een regel te gieten.

De categoriën

Leurders

- Het aanwenden van geluidsverwekkende hulpmiddelen door handelsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe

voorwerpen met als doel de aandacht te trekken op verkoop van een product is toegelaten van 8 uur tot 18 uur in de periode

van 1 oktober tot en met 31 maart en van 8 uur tot 20 uur in de periode van 1 april tot en met 30 september. De signalen mogen

elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan één minuut en niet langer dan 10 seconden. Voor venters van eetwaren

wordt de termijn verlengd tot 22 uur.

W erkhuizen,scholen

- het aankondigen van het begin of het einde van de arbeid of van rustpauzen in werkhuizen en andere inrichtingen is slechts toegelaten

tussen 8 uur en 20 uur wanneer de signalen buiten de gebouwen hoorbaar zijn.

Tuinonderhoud

- Het is toegelaten in openlucht houtzagen, hakselaars, heggescharen, bosmaaiers, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven

door een ontploffingsmotor of electrische motor te gebruiken tussen 8 uur en 20 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is

het gebruik van dergelijke toestellen verboden, uitgezonderd bij toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.

Gemotoriseerderecreatie

- Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen en voertuigen te gebruiken om er

oefeningen, vertoningen, persoonlijke- of groepsvermakelijkheden of wedstrijden of wedstrijden mee te houden of in te richten

in open lucht, op openbare of private terreinen.

Vuurwapens

- Het is zowel verboden op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren of gebouwen en op alle plaatsen palende aan

de openbare weg vuurwapens af te vuren.

Vuurwerk

- Het afsteken van feestvuurwerk, knalbussen,voetzoekers,... is enkel toegelaten op nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.45 uur

tot 1 januari om 1 uur van het daaropvolgende jaar. De nodige veiligheidsmaatregelen voor gebruikers en omwonenden dienen in

acht genomen te worden door de intiatiefnemers.

Luchtdrukkanonnen

- Het gebruik van luchtdrukkanonnen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is

toegelaten tussen 8 uur en 20 uur. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning bedraagt 200 meter. Er mogen niet meer dan 6 knallen

per uur geproduceerd worden.

11


Milieu

Dieren

- Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf,

geschreeuw, gekrijs en dergelijke. De houders zijn evenwel niet strafbaar indien zij

aantonen dat zij het dier een degelijke verzorging en onderdak verleend hebben en

dat zij de hinder niet hebben kunnen beletten.

Een voorafgaande geschreven toelating van het college van burgemeester

en schepenen is nodig voor:

- Het gebruik van luidsprekers op voertuigen voor reclame van niet-handelsinrichtingen

van 8 uur tot 18 uur in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart en van 8

uur tot 20 uur in de periode van 1 april tot en met 30 september.

- Afwijkingen bij de gemotoriseerde recreatie.

- Het afsteken van feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers,... op alle dagen van het jaar,

uitgezonderd de nieuwjaarsnacht.

- Het gebruik van luchtdrukkanonnen voor 8 uur en na 20 uur.

Vrijhouden van het openbaar domein

Het openbaar domein is van iedereen. Dat is ook zo, maar het openbaar domein is

ook voor iedereen en dat wordt nog te vaak vergeten. Er zijn diverse wetgevingen die

dienstig zijn voor het gebruik van het openbaar domein: verkeerswet, afvalstoffendecreet,

ingebruikname openbaar domein,... Toch zijn er nog dingen die aan de wetgever

ontsnappen en waartegen geregeld wordt gezondigd. De gemeentebesturen van

Bilzen, Hoeselt en Riemst hebben ook hier geprobeerd om een adequate wetgeving

bij te passen:

- Het is verboden op straten, pleinen, stegen of langs grachten, waterlopen de openbare veiligheid, de reinheid of gezondheid nadelig

te beïnvloeden.

- Bij vriesweer is het verboden de openbare weg en de voetpaden te begieten met water.

- Het is verboden aan de aanliggende gebruikers van de ruilverkavelingswegen om:

* de bermen en de taluds te ploegen, te bezaaien, te beplanten;

* de normale zijdelingse waterafvoer van de weg te verhinderen;

* op de berm landbouwmateriaal of voertuigen achter te laten;

* putten of gaten te maken in de bermen en taluds;

* de aanliggende gronden te verhogen zodat een waterafvoer van de ruilverkaveling wordt belemmerd;

* de bestaande afwateringsgrachten te beschadigen, dicht te ploegen.

12

Geur

- Het ruimen van aalputten met menselijke faecaliën is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen mag het

ruimen plaatshebben van 8 uur tot 20 uur. Het septisch materiaal van septische putten mag niet verspreid worden op een akker,

het dient afgevoerd te worden naar een waterzuiveringsinstallatie. Hiervoor worden attesten afgeleverd door de erkende transporteurs

(Vlarem-wetgeving).


Milieu

Stoken

Dat het verbranden van afval de lucht en de longen verpest weet iedereen

blijkbaar wel, maar toch ....

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de verbranding van

onschuldig tuinafval zoals snoeihout, bladeren,... voor aanzienlijke concentraties

dioxines, stof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen zorgt, de dioxine-uitstoot

overschrijdt zelfs vijfduizend maal de wettelijke normen voor

huisvuilverbrandingsinstallaties.

Welke wetgeving is van toepassing

1)Afvalstoffendecreet

Artikel 2.

Art 2.1. een afvalstof is elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

Art 2.6. verwijdering is de vernietiging en definitieve opslag op of in de

bodem en de hierop gerichte handelingen, evenals de handelingen die als

dusdanig worden bepaald door de Vlaamse regering overeenkomstig de

geldende Europese voorschriften.

Artikel 14

Art 14.1. het verwijderen van afvalstoffen is een vergunningsplichtige handeling

als bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

De milieuvergunning die krachtens de bepalingen van het voormeld decreet wordt verleend aan de natuurlijke personen of rechtspersonen

die afvalstoffen verwijderen heeft met name betrekking op:

* de soort en hoeveelheid van de afvalstoffen;

* de technische eisen;

* de te nemen voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid;

* de plaats waar de afvalstoffen worden verwijderd;

* de behandelingsmethode;

* de maatregelen van controle en bewaking.

2)Vlarem I

Vlarem I omvat een lijst met hinderlijke inrichtingen waarvoor een milieuvergunning moet worden aangevraagd. In de indelingslijst

wordt gesteld dat verbrandingsinrichtingen waarin afvalstoffen worden verwerkt uitsluitend ingedeeld zijn in rubriek 2.3.4. Er wordt

enkel uitzondering gemaakt voor het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels met een nominale verbrandingscapaciteit

van maximum 50 kg/u voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen. Dergelijke installaties worden niet aanzien

als installaties voor de verwerking van afvalstoffen. De verbranding van andere vaste brandstoffen (zoals kolen) in verbrandingsinrichtingen

is pas ingedeeld als hinderlijke inrichting vanaf een vermogen van 300 kW en moet vergund worden onder rubriek 43

(stookinstallaties)

13


Milieu

3)Vlarem II (enkel voor meldings- ofvergunningsplichtige inrichtingen en gekoppeld aan het perceelvan de milieuver

gunning)

Afdeling 4.1.6: "Beheer van afvalstoffen"

Art 4.1.6.2 § 1: hierin wordt de voorkeur van de verwerkingswijze geformuleerd

1) hergebruik 2) recyclage 3) winning van energie 4) verbranding zonder energiewinning 5) storten

Hoofdstuk 4.4: "beheersing van de Luchtverontreiniging"

Art 4.4.1.1.: “Onverminderd de toepassing van het Veldwetboek en het Bosdecreet is de vernietiging door verbranding in open lucht

van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van:

1. het onderhoud van tuinen

2. de ontbossing of ontginning van terreinen

3. eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

De verbranding van afvalstoffen in open lucht is illegaal, behalve voor enkele strikt omschreven plantaardige afvalstoffen. Totnogtoe

is het verbranden van bv. snoeiafval in de tuin niet absoluut verboden als het niet in strijd is met de andere wetgevingen; ander afval

verbranden mag niet.

Art 4.4.1.2.: voorziet bijkomende beperkingen op legale brandstoffen in bepaalde beschermde zones

4)Veldwetboek en Bosdecreet

Art. 89, 8°Veldwetboek en art. 99 Bosdecreet laten verbranding van tuinafval toe op voorwaarde dat er minstens 100 meter afstand

is tussen het vuur en "huizen, bossen, boomgaarden, e.d."

“Art 89 8° Met geldboete van tien frank tot twintig frank en met gevangenisstraf van één dag tot vijf dagen of met één van die straffen alleen

wordt gestraft:

Zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of

plaatsen waar vlas te drogen is gelegd. Artikel 89, 8° is van toepassing op alle open, vrijwillige en tijdelijke vuren die brand kunnen veroorzaken;

doch eveneens op vuren aangelegd in een hof gelegen in een stadscentrum. De term uit art. 89, 8°Veldwetboek heeft een algemene draagwijdte

en doelt ook op tuinen, zelfs wanneer die in een bebouwde kom of een agglomeratie zijn gelegen.”

Art 99 van het Bosdecreet: Op straffe van een geldboete van vijftig tot driehonderd frank is het in alle bossen en binnen een afstand van honderd

meter tot de bossen verboden vuur te maken in open lucht om welk motief dan ook, behoudens in uitvoering van een goedgekeurd beheersplan

of behoudens een machtiging door het Bosbeheer en met uitzondering van wettelijke verplichte verbrandingen.

5)Vlarea

Art 5.2.5 verbiedt met ingang van 1 juli 1998, de verbranding van selectief ingezameld groenafval en selectief ingezamelde groente-

, fruit- en tuinafval (GFT), in een in het Vlaams gewest gelegen inrichting.

Een voorafgaande geschreven toelating van het college van burgemeester en schepenen is nodig voor:

- het verbranden van onbehandeld hout bij open vuren, zoals kampvuur of folkloristische feestvuren.

14

Alle wetgeving samengevat komt het hierop neer dat de verbranding van tuinafval, snoeihout of afval van landbouwgewassen kan

wanneer het niet in strijd is met het Veldwetboek.

De afvalstoffen transporteren naar een open veld of een grotere tuin om aldaar te verbranden is in strijd met het afvalstoffendecreet

en Vlarem II.

Vuurtjes in de tuin zijn niet alleen schadelijk voor onszelf, maar ook voor onze buren.

Er zijn bovendien alternatieven te over:

Huishoudelijk afval: voorkom afval, sorteer afval, gebruik alle mogelijkheden van het gemeentelijk containerpark, laat uw afval achter

bij de verkoper (voertuigwrakken, autobanden, bruin- en witgoed)

Groen afval: composteer, mulch, decoreer, ...

Ga verstandig om met uw afval, voor uzelf, uw medemens en het milieu.

De milieudienst van Hoeselt


Coverstory

13de INTERNATIONALE VW-MEETING

voor luchtgekoelde VW’s en New Beetle

door de Limburgse Keverclub vzw

op zaterdag 21 en zondag 22 augustus in en rond het

CC Ter Kommen

Wat is er te zien

Zo’n 500 gekoelde VW’s

Een grote onderdelenmarkt (meer info: 0495 35 60 36)

Allerhande activiteiten, niet enkel kijken maar ook deelnemen!!!

Begeleide rondrit door de streek

Kinderanimatie

Programma op zaterdag en zondag – vanaf 10 uur

Top 10 - Sprint - Slalomkever - 1 PK-kever – Onderdelenmarkt –

Kinderanimatie - P.B. Motorstuntteam -

Begeleide rondrit van + 20 km

Prijsuitreiking

Zaterdagavond: Barbecue - Camping

OPENLUCHTFILM VANUIT DE AUTO

2 FAST 2 FURIOUS

om 22 uur - SPORTTERREIN ‘Ter Kommen’

toegang alle voertuigen vanaf 21 uur

Prijs: vvk € 5 kassa: € 6,50

Inlichtingen: tel. 089 51 17 86 – 0495 35 60 36

e-mail: limburgsekeverclub@hotmail .com

website: www.limburgsekeverclub.tk

WANDELEN EN FIETSEN

wandelen

het Catsbeekgebied

de Demervallei

de landschapswandeling Vrijhern

fietsen

de Vierdorpenroute: 22 km

de Landschapsroute: 27 km

de Lambrecht Lambrechtsroute: 13 of 30 km

de Mountainbikeroute ‘De Steegkes’: 26 of 40 km

in onze gemeente

15


Milieu

16

PROVINCIAAL

MILIEUBELEIDSPLAN

2004-2008

Het provinciaal milieubeleidsplan is er.

Het plan ligt ter inzage bij de milieudienst,

Dorpsstraat 9.

Het plan omvat hetgeen wat in de

afgelopen jaren gerealiseerd werd en

een achttal projecten die vorm zullen

geven aan het milieu- en natuurbeleid.

Wenst u een provinciaal milieubeleidsplan

te bestellen dan kunt u 8

euro storten op het rekeningnummer

000-0174776-79 van de griffie. Het

adres moet duidelijk worden vermeld

op de overschrijving, anders kan het

plan niet worden toegezonden.

BROCHURE

'BOUWEN EN

GEZONDHEID'

In deze brochure komen verschillende

milieu-gezondheidsthema's aan

bod zoals vocht- en koudebruggen,

vluchtige organische stoffen en licht.

De brochure kan gedownload en

besteld worden op de website

http://www.mina.be/milieugezondheid.html

onder publicaties.

Meer info over milieu en gezondheid

is terug te vinden op de website

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnengezondheid/

onder ‘welzijn en

gezondheid’.

ZWERFVUIL-

CAMPAGNE

Traditiegetrouw houden de jagers

van het WBE De Herk een zwerfvuilcampagne

in de buurt van

Hardelingen, Schalkhoven en de ruilverkavelingswegen.

Er werden autobanden

verwijderd, blikken, plastic

flessen, enz . Langs deze weg wenst

het bestuur hen dan ook te bedanken

voor hun inzet.

ADEM DIEP IN: 184 TIPS VOOR

EEN GEZONDE LUCHT.

Door autoverkeer, de producten die we gebruiken, de

verwarming en het energieverbruik komen er verontreinigende

gassen en stofdeeltjes in de lucht. In die mate

zelfs dat de atmosfeer en het klimaat van de aarde uit

evenwicht geraken;

Omdat de vervuiling van de lucht niet één, maar vele

oorzaken heeft, ligt ook de oplossing voor het probleem

niet in één maar in vele en diverse maatregelen.

In deze brochure krijgt u bijna 200 tips om de luchtkwaliteit

te verbeteren.

Haal dan de brochure ‘Adem diep in’ bij de gemeentelijke

milieudienst, Dorpsstraat 9.

SUBSIDIES HOOGSTAMMIGE FRUITBOMEN

VAN OUDE FRUITRASSEN

Hoogstammige fruitaanplantingen vormen een

aantrekkelijk en waardevol element in het hedendaagse

Hoeseltse plattelandslandschap. Met toestemming

en financiële steun van Europa heeft de

Vlaamse overheid een ondersteuning uitgewerkt

voor het behoud en herstel van landschappen,

voornamelijk van de oude hoogstammige fruitvariëteiten

die anders verloren gaan. Een landbouwer

kan een contract afsluiten met de Vlaamse

overheid (via de Nationale Boomgaarden

Stichting) om een aantal hoogstammige fruitbomen

aan te planten of om reeds bestaande te

behouden.

Opgepast: enkel oude fruitrassen komen in aanmerking!

Het gemeentebestuur wil dit Vlaams subsidiereglement

toepassen, bovenop het bestaande

gemeentelijk subsidiereglement. Denk je in aanmerking

te komen voor deze extra subsidies

Neem dan contact op met de milieudienst. Zij verschaffen je alle gewenste informatie

en leggen de nodige contacten met de Nationale Boomgaardenstichting.

HEFFING OP DE WATERVERONTREINIGING

VOOR KLEINGEBRUIKERS

Ieder jaar bezorgt de VMM een informatiebrochure inzake de heffing op de waterverontreiniging

aan de gemeenten en OCMW’s.

In deze brochure wordt het heffingsprincipe, de vrijstellingsprocedure en de procedure

voor het indienen van een bezwaarschrift toegelicht.

Wilt u hierover meer weten kom dan even langs bij de dienst OCMW of bij de milieudienst.

Voor algemene vragen in verband met de heffing op de waterverontreiniging

kunt u terecht op het gratis telefoonnummer: 0800 97 113, iedere werkdag tussen 8.30

en 17 uur. U kunt ook de website raadplegen: www.vmm.be


Milieu

BUITEN ZETTEN VAN DE GRIJZE

HUISVUILZAK, DE PMD-ZAK EN

DE GFT-CONTAINER

We stellen regelmatig vast dat de grijze huisvuilzak en de

GFT-container vaak de maandagmiddag al buitengezet

wordt (de ophaling gebeurt beurtelings op een dinsdag).

De PMD-zak wordt zelfs al de woensdagmiddag buitengezet

(ophaling: de vrijdag na de GFT-ophaling).

Het gemeentelijke politiereglement op de gescheiden inzameling

van gewoon huisvuil, het ophalen van grof huisvuil, de

inzameling van klein gevaarlijk afval, het gebruik van het

gemeentelijk containerpark, alsook het sluikstorten, vermeldt

duidelijk dat het buitenzetten van de vuilzakken en

containers aan de rand van de straat ten vroegste vanaf 20

uur de dag voor de ophaling dient te gebeuren. Het huisvuil

mag bovendien noch het auto-, noch het fietsen- of het

voetgangersverkeer hinderen. De bedoeling hiervan is om

het straatbeeld niet te zeer te ontsieren. Het zou fijn zijn

mochten we met zijn allen hierop toezien.

POLITIEREGLEMENT OP HINDER

De politie en gemeentebestuur van Hoeselt, Bilzen en

Riemst hebben onlangs een politiereglement op hinder

opgesteld. In het midden van deze editie kan je het vinden.

Het reglement is bedoeld om te bewaren. Hou het goed bij:

misschien komt het je nog ooit van pas!

GEMEENTELIJK SUBSIDIEBE-

SLUIT VOOR HET GEBRUIK VAN

HERNIEUWBARE ENERGIE-

BRONNEN: ZONNEBOILER,

FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN,

WARMTEPOMP EN WARMTE-

POMPBOILER.

De gemeente subsidieert de plaatsing van een zonneboiler,

fotovoltaïsche systemen, warmtepomp en warmtepompboiler.

Deze subsidie bedraagt 15% van de totale kostprijs

(inclusief BTW) van de installatie. Het maximaal uitgekeerde

bedrag bedraagt 500 euro en maximum 50% van de bewezen

kosten. De subsidie is cumuleerbaar met andere toelagen

op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen

subsidies de 100 % van de totale prijs niet overschrijdt. Indien

dit bedrag overschreden wordt, zal het bedrag van de

gemeentelijke subsidie in verhouding verminderd worden.

Andere reeds ontvangen of aangevraagde steun moet daarom

gemeld worden bij de aanvraag met een bewijs van

goedkeuring van de installatie door de intercommunale of

het Vlaams Gewest van wie u reeds steun kreeg.

Het subsidiereglement kunt u bekomen bij de gemeentelijke

milieudienst, Dorpsstraat 9.

Wenst u bijkomende informatie dan kunt u terecht bij de

duurzaamheidsambtenaar

Ingrid Princen, tel. 089 51 03 16.

Technische dienst

ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN AAN DE WEGEN BINNEN

HOESELT: FASENPLAN 2004-2007.

Hoeselt bezit meer dan 75 km verharde wegen. Al deze wegen hebben op regelmatige tijdstippen een onderhoud of herstelling

nodig. Dat het herstellen van wegen een dure zaak is moet niet worden gezegd. De totaalprijs voor de wegen die momenteel nood

hebben aan verbeteringswerken bedraagt meer dan 1,7 miljoen euro. Daarom werd beslist om de wegherstellingen te spreiden over

een periode van 4 jaar. Hieronder vindt u een lijst van de wegen die hersteld worden in:

2004

o Gillebeekstraat: vernieuwen van de asfaltlaag samen met aanleggen

van uitwijkstroken;

o Hombroekstraat: aanpassen zijstroken met asfalt tot op de

hoogte van de betonstrook;

o Overbosstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Nieuw-Hoeselt fase 1 (Europalaan t.e.m. Rode Kruislaan):

bestrijken van oude asfalt met bitumenlaag en vernieuwen

putdeksels.

o Melleveldstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Kruispunt Nederstraat-Leeuwerikstraat: nivelleren van

bestaand dal in de weg en vernieuwen van de asfaltlaag;

o Zevenbunderstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;o

Kluisstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Bovenstraat vanaf kerk tot Katteveldstraat: vernieuwen van de

asfaltlaag;

o Fietspaden (fietsroutenetwerk Haspengouw):

o Fietspad tussen Weyerstraat en Droogbroekstraat: plaatsen

van een asfaltlaag.

17


Technische dienst

2005

o Groenstraat: bestrijken van oude asfalt met bitumenlaag;

o Kleistraat en deel Nederstraat: vernieuwen van asfaltlaag;

o Nieuw-Hoeselt fase 2 (de Bormanlaan, Morlotlaan met insteekwegen tot aan Rode Kruislaan): bestrijken van oude asfalt met bitumenlaag;

o Tommenstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Nederstraat richting Merem: uitbraak van kasseien en asfalteren van weg.

2006

o Molenstraat tegenover de Kapelstraat: plaatsen van een asfaltlaag op kiezel;

o Winterbeekstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Weg naar visvijver: plaatsen van een asfaltlaag op kiezel;

o Plasstraat: bestrijken van oude asfalt met bitumenlaag;

o Oude Nederbaan: bestrijken van oude asfalt met bitumenlaag met herstel van de straatgoot;

o Speelplaats Kleuterschool Romershoven: asfalteren.

2007

o Wanveldstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Hooilingenstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Stationstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Kerkstraat: bestrijking van oude asfalt met bitumenlaag;

o Dorpsstraat: bestrijking van oude asfalt met bitumenlaag;

o Beukenlaan: bestrijking van oude asfalt met bitumenlaag;

o Weyerstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Hertstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o St. Annastraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Schalkhovenstraat vanaf kruispunt Plasstraat tot grens met Vliermaal: bestrijking van betonvakken met bitumenlaag;

o Haamstraat: vernieuwen van de asfaltlaag;

o Rootstraat: bestrijking van oude asfalt met bitumenlaag;

o Toekomststraat: bestrijking van oude asfalt met bitumenlaag.

Voornoemde wegen zijn uiteraard niet limitatief en kunnen jaarlijks aangevuld of aangepast worden.

Buiten bovenstaande herstellingswerken lopen er nog andere grote wegendossiers die gezamenlijk met andere instanties en/of subsidies

worden uitgevoerd in de loop van de volgende jaren. Het betreft:

o Wegenis- en rioleringswerken Romershovenstraat, Hanterstraat, Paneelstraat, Proefbosstraat;

o Wegenis- en rioleringswerken Kruisstraat;

o Wegeniswerken Netelstraat;

o Rioleringswerken Terpoortenlaan;

o Herinrichting Dorpsplein.

Binnenkort beslist het College van Burgemeester en Schepenen, op voorstel van de schepen van openbare werken Werner Raskin,

welke voetpaden zullen worden aangelegd of vernieuwd en dit voor een totaalbedrag van 260.000 euro.

18

Bovenstraat

Kluisstraat


Toerisme en Recreatie

FIETS- EN WANDELDAG TEGEN KANKER

op zondag 27 juni - vertrek vanaf 7.30 tot 16 uur - aankomst tot 19 uur.

Wandelen: 7 en 15 km

Fietsen: 30, 65 en 100 km

Vertrek: Diepenbeek aan de Katholieke Hogeschool Limburg Universitaire Campus

Helshoven, Borgloon, fruitbedrijf Karel Vaes, Helshovenstraat 16.

Prijs:

tot 7 jaar gratis

van 7 tot 18 jaar: 2 euro

vanaf 18 jaar: 4 euro

Tombola: 1 euro – 2 fietsen te winnen

!!!: bewegwijzerde routes – controleposten – aandenken voor iedere deelnemer

KALENDER – KALENDER - KALENDER

Zaterdag 10 en zondag 11 juli

OPEN TUIN bij de fam. Wagemans-Simons, Bovenstraat 56A te Werm,

Toegang vanaf 10 uur voor een bezoek aan de prachtige bloemen, planten, fruit en de

vijvertuin - Voorstelling van enkele nieuwe fuchia’s!!!

zo 01-08

zo 15-08

zo 05-09

Kermis Broek

Kermis O.L.Vrouwparochie

Kermis Paneel

Zaterdag 4 september

DROOGBROEKFEESTEN in de Droogbroekstraat

* GROTE ROMMELMARKT vanaf 8 uur

Ruime parkeergelegenheid – Standgeld € 2,5/5m – Standhouders vanaf 7 uur

vooraf inschrijven tel. 0496 87 57 40 – 089 41 73 10 – 089 41 71 18

* BALLONVAARTEN

Elke bezoeker aan de markt maakt kans om een ballonvaart te winnen. – 7 in totaal.

* KINDERANIMATIE – Al de kinderen mogen mee in de ballon over een afstand van

een 100-tal meters.

DE WESTHOEK ZOEKTOCHT

door het Davidsfonds

van 5 juni tot 26 september

Voor € 30.000 prijzen

Gratis cultuurtoeristische streekgids

Kinderzoektocht met speciaal prijzenpakket

Leuke verrassingen!

Meer informatie: 016 310 600 of www.davidsfonds.be

WANDELEN

Doorntrippers

Zo 04-07 Webbekom,

Beemdenwandeling

Zo 18-07 Diepenbeek

Zo 25-07 Hoeselt, Bronnenwandeling

Zo 01-08 van Rekem naar Oud Rekem

Zo 08-08 Sledderlo, Kempische bossen

Zo 15-08 naar de Kluisfeesten in

Vrijhern

Zo 29-08 Maasmechelen,

Heidewandeling

Vertrek: parking Post Hoeselt om 13.30 uur.

WANDELCLUB VITALES VL 067

zaterdag 28 augustus

SCHOLIERENLEEDTOCHT

wandel- en fietstocht

Vertrekplaats: De Altenaar, Smisstraat Alt-

Hoeselt

Vertrek tussen 07 en 15 uur

Afstanden: wandeltochten 6-12-20 km

fietstochten 20-40 km recreatief fietsen

voor het ganse gezin

Inschrijving: 0,90 euro met sticker

0,75 euro zonder sticker

Inlichtingen: L. Loyens, Tongersesteenweg

Hoeselt, tel.089 50 20 16

WANDELCLUB DE ROMMELAAR VL 082

zaterdag 12 september

KLOMPENTOCHT

Vertrek CC ter Kommen

vanaf 7uur tot 15 uur

Afstanden 4 - 7 - 20 km

Inschrijving 0.90 euro met sticker

0.75 euro zonder sticker

Inlichtingen: Paula Lambrechts,

3730 Hoeselt, , tel. 089 51 40 50

19


Sport

20

Sluiting zwembad

Ter Kommen

van maandag 5 juli

t.e.m. zondag 1 augustus

In augustus kan je alle werkdagen van

14 tot 20 uur en zondag van 08.30 tot

11.30 uur vrij zwemmen. Op zaterdagen

kan je het zwembad afhuren

voor verjaardagsfeestjes ed. Op voorhand

reserveren in het zwembad,

tel. 089 41 36 22.

Sluiting sporthal

Ter Kommen

van maandag 5 juli

t.e.m. zondag 1 augustus.

K-sport

Alle lessenreeksen naschoolse sportactiviteiten

voor kinderen zullen

begin september weer van start

gaan. Meer info via de K-folder in de

scholen. Maak nu reeds uw keuze,

want met voorinschrijven kan u flink

wat besparen.

* Zwemacademie:

start vanaf 4 september

* Kinderdans:

start vanaf 6 september

* Jumpy Bumpy:

start vanaf 7 september

* Sportacademie:

start vanaf 10 september

Start Fitness

Vanaf 1 augustus gaan de groepslessen

in de spiegelzaal ‘Ter

Kommen’ opnieuw van start.

Inschrijven kan steeds ter plaatse voor

iedereen vanaf 14 jaar.

Zomer-programma :

Maandag 20u30 B B B

Dinsdag 20u30 FIGUURTRAINING

Woensdag 20u30 BODYSTEP

Donderdag 20u30 B B B

Deelname: € 50/15 beurten

(studenten € 35/15 beurten)

6 e Johan Capiot Classic - zaterdag 10 juli

Iedereen kan kiezen uit de volgende fietstochten doorheen Haspengouw:

vertrek 35 km tussen 7 en 14 uur,

vertrek 75 km tussen 7 en 12 uur,

vertrek 125 km tussen 7 en 10 uur.

Vertrek een aankomst aan de fruithal, Wijngaardstraat in Romershoven.

De eerste 500 deelnemers krijgen gratis een T-shirt.

Inschrijven: tel. 089 51.42.42, 4 euro bevoorrading inbegrepen.

Meer info www.johancapiotclassic.be

Hoeselts Drie Plankentornooi

zaterdag 14 augustus

Een tornooi waarbij de deelnemers elkaar bekampen in de disciplines tennis, tafeltennis

en badminton. Dit initiatief vindt plaats in de TC Jus In, in TTC Tamara en in de sporthal

Ter Kommen op zaterdag 14 augustus. Iedereen kan deelnemen.

Jongens en meisjes geboren tot en met 1988 vormen een aparte jeugdreeks.

Als afsluiting van het tornooi is er een barbecue. Inschrijven op de sportdienst.

‘Er hangt een Gordel in de lucht’

zondag 5 september

Wandelen of fietsen

Een sportief, familiaal niet te missen evenement, met kindvriendelijke randanimatie

langsheen het parcours: dat is de Gordel in één zin samengevat. Samen met de sportdienst

kan je dit jaar gordelen in Zaventem. Vertrek met de bus aan sportcentrum

Ter Kommen om 8 uur. Terug omstreeks 19 uur. Deelname: 9 euro, inclusief busvervoer,

fietsvervoer, verzekering en aandenken. Vanaf het 3de lid van het gezin 1 euro korting.

Inschrijven kan telefonisch.

Teugle Pruve - zaterdag 18 sept

Tijdens de avondwandeling (±10 km) kan u ‘pruve’ van teugelhapjes en -drankjes die

gratis aangeboden worden op verschillende halten in de omgeving van het natuurgebied

‘Teugelen’. Na de wandeling is er in c@fe.comm ambiance verzekerd.

Vertrek: Ter Kommen tussen 18 en 21uur.

info: De wandelboekjes worden afgestempeld in c@fe.comm.

U brengt best aangepast schoeisel en een zaklamp mee.

Kaarten op de sportdienst:

V.v.k. tot en met donderdag 16 september: 5,5 euro

Daarna en de dag zelf: 7 euro.

De houders van 3+kaart senioren krijgen een korting van 1,50 euro.

Hoeseltse Loopmijl


Jeugd

ZOMERKALENDER JEUGDHUIS X

Juni:

Vrij 25:

Juli:

Vrij 16:

Di 20:

Prom Night

Coconut Party – Hoeselt Zomert

Barbecue

Augustus:

4 t.e.m. 11: jeugdhuis gesloten

zat 14: Spel zonder Grenzen: JH X – JH De Haajf – JH De Plekker

vrij 27: End Holiday Party

zat 28: Beach Volley namiddag + Latino Avond

September:

Zat 11: X-Party – CC Ter Kommen

Speelpleinwerking

Met de zomervakantie in zicht zijn we ook

weer druk bezig met de voorbereidingen

van de speelpleinwerking.

Binnenkort ontvangen alle kleuters en leerlingen

van de lagere school de vers-gedrukte

speelpleinfolder met alle informatie en uitleg

over de activiteiten.

Het speelplein begint op maandag 5 juli.

De eerste week van augustus is het

GEEN speelplein.

Het speelplein sluit op 25 augustus af

met een uitstap voor de 3-6 jarigen

en op 26 augustus gaan we op uitstap met

de 7-12 jarigen naar Bobbejaanland.

Hoofdmonitrice dit jaar is Marie Moors.

Voor meer informatie kan u altijd terecht op

de jeugddienst 089 50 12 00

Mailen kan ook naar speelplein@hoeselt.be

Hoeseltse Jeugdverenigingen op kamp:

Zomervakantie betekent ook kampperiode voor de jeugdverenigingen.

We geven een overzichtje van waar de Hoeseltse jeugdverenigingen deze zomer naar toe trekken:

AJEUB 2-10 juli Opglabbeek

Chiromeisjes Hern 21-31 juli Voeren

Chiromeisjes Centrum 31 juli - 10 aug Peer

Chirojongens Hern 1 – 10 aug Grobbendonk

SWAP ZuiL

Ook de tieners (13-16 jarigen) worden deze zomervakantie niet vergeten.

Samen met de gemeenten Bilzen, Tongeren en Riemst werd Swap ZuiL (Zuid-Limburg) opgericht.

De bedoeling is dat we deze zomervakantie vier activiteiten organiseren:

- donderdag 14 juli: uitstap naar Six Flaggs

- donderdag 29 juli: sportnamiddag te Bilzen

- donderdag 12 augustus: Adventure Day in de Ardennen

- donderdag 26 augustus: End Summer Day te Hoeselt

Alle 13-16 jarigen krijgen in juni nog een folder opgestuurd waar alles meer in detail wordt uitgelegd.

Ook voor de tieners belooft het dus een toffe zomer te worden.

21


Informatief

22

BILZEN-HOESELT

Beurs voor vakantiewerk

24 april 2004

in Ter Kommen te Hoeselt

De derde beurs voor vakantiewerk die ditmaal

is doorgegaan in Hoeselt in het Cultureel

Centrum Ter Kommen op zaterdag 24 april

2004 bracht weerom veel bezoekers. De

beurs kon vrijblijvend bezocht worden en was

geopend van 10 tot 13.00 uur. Ondanks het

geringe aanbod aan jobs en dus ook aan

vakantiewerk waren drie interim-kantoren

aanwezig, evenals de diensten van de Lokale

Werkwinkel en de vakbonden ABVV ACV en

ACLVB. Vanzelfsprekend is en blijft de Lokale

Werkwinkel Bilzen-Hoeselt het infopunt voor

info omtrent tewerkstelling en werkloosheid.

Hiervoor kan men terecht te Bilzen in de

Kloosterstraat en te Hoeselt in de Beukenlaan,

bij de diensten van de VDAB, PWA, OCMW,

RVA ... Er werden 163 geldige deelnemersformulieren

geregistreerd voor deelname aan de

wedstrijd. Er werden 63 prijzen in de vorm van

cadeaubons voor deelname aan culturele en

sportactiviteiten in Bilzen en in Hoeselt uitgeloot.

De winnaars krijgen de prijzen per post

toegestuurd vanuit de Lokale Werkwinkel

Bilzen-Hoeselt. Tot zover de beurs voor

vakantiewerk anno 2004 ... hopelijk zijn we in

2005 met zijn allen weer van de partij!

Voorzitterschap van de

Lokale Werkwinkel Bilzen-

Hoeselt 2004 – 2005

Zoals is beginfase afgesproken is Hoeselt voor

de komende twee jaar aan de beurt om het

voorzitterschap en secretariaat van de Lokale

Werkwinkel Bilzen-Hoeselt te behartigen. De

vergaderingen worden voorgezeten door

mevrouw Josiane Caproens, schepen te

Hoeselt en het secretariaat wordt gevoerd

door Marcel Snellinx, vanuit de gemeentelijke

administratie te Hoeselt. Om praktische redenen

zullen de vergaderingen van het dagelijks

bestuur gehouden worden te Bilzen, alsook

de overlegvergaderingen vanuit het coördinatieteam

van de werkwinkel. De vergaderingen

van het Forum (onze algemene vergadering)

wordt gehouden in de raadzaal te Hoeselt.

Dienstencheques

Het PWA van Hoeselt heeft een erkenning

bekomen om een bedrijf op te starten om te

werken met dienstencheques onder de naam

DIENSTENBEDRIJF HOESELT. Vanaf 1 september

2004 zal het DIENSTENBEDRIJF

HOESELT van start gaan. Hiertoe worden

werknemers aangeworven voor thuishulp in

de gezinnen te Hoeselt. Zowel werkzoekenden

als gebruikers kunnen zich informeren en

inschrijven in het DIENSTENBEDRIJF HOE-

SELT in de Lokale Wekwinkel op het gekende

adres Beukenlaan te Hoeselt.

Uitgebreide informatie kan ook geraadpleegd

worden op www.dienstencheques.be.

Marcel Snellinx

DE POLIMOBIEL KOMT NAAR U TOE.

Begin augustus wordt, door het provinciebestuur, de polimobiel ter beschikking

gesteld van onze politiezone.

De polimobiel is een mobilhome ingericht als rijdend politiekantoor.

Hij wordt meestal gebruikt bij grote evenementen waar de mensen dan terecht kunnen

voor klachten e.d.

Onderstaand het tijdschema:

Dinsdag 10-08 van 13.30 tot 16.00 uur Kerkplein Nederstraat

Woensdag 11-08 van 09.00 tot 11.30 uur Kerk Romershoven

van 13.30 tot 16.00 uur Kerkplein Alt-Hoeselt

ook voor de inwoners van Werm.

Donderdag 12-08 van 09.00 tot 11.30 uur Kerkplein Schalkhoven

ook voor de inwoners van

St Huibrechts-Hern.

De plaatselijke wijkagenten zullen er aanwezig zijn.

U kunt bij hen terecht voor allerlei inlichtingen of een gemoedelijke babbel.

GRAVEREN VAN FIETSEN !!!!

Ook zal er iemand van de technische dienst van de gemeente aanwezig zijn voor het

graverenvan fietsen.

LONEND STUDENTEN WERK

Een brochure, uitgebracht door ACV legt de

mogelijkheden uit over lonend studentenwerk.

Deze gratis brochure is af te halen aan het gemeentehuis

Een uitgave van ACV-jongeren 2004

Info: ACV-ENTER, PBIO, 1031 BRUSSEL

www.acv-enter.be

BUITEN GEWONE BUURT

Met de projectoproep Buiten Gewone Buurt wil de Koning Boudewijnstichting

opnieuw projecten ondersteunen die op duurzame en participatieve wijze de leefkwaliteit

van buurten verbeteren.

De folders kunt u bekomen via tel. 070 23 30 65 of www.kbs-frb.be

SLUITING KLANTENDIENST INTERELECTRA

van maandag 2 augustus tot en met dinsdag 31 augustus

DE VLAAMSE WETENSCHAPSWEEK

van 22 tot 31 oktober

Krantje met info over De Vlaamse Wetenschapsweek Editie mei

af te halen op het gemeentehuis.

Meer info bij De Vlaamse Infolijn 0800 3 02 01

of op de website: www.vlaamsewetenschapsweek.be


Huldigingen

GOUD VOOR

MERKEN ALPHONSE EN

GIELEN LENA

17-04-1954 - 17-04-2004

Gefeliciteerd !

GOUD VOOR

THOELEN JULIEN EN

VERJANS MARIE

04-05-1954 - 04-05-2004

Proficiat !

THUISBEVALLING

Na negen maanden binnenpret

Ben ik thuis op de wereld gezet

Met hulp en goede zorg

van vroedvrouw Connie

en Gods hulp.

Heidi en Christof Vandevelde-Pellaers met zoontje Peter. Proficiat!!!

JOHN PANIS PROVINCIAAL

en NATIONAAL KAMPIOEN JUMPING

John Panis uit onze gemeente, aangesloten bij de ‘Sint-

Hubertusridders’ van Hoeselt, sleepte onlangs de provinciale en nationale

titel JUMPING in de wacht.

John was reeds jong aangesloten bij de landelijke rijvereniging. Vanaf

zijn 6de jaar was hij ponyruiter, later volgden de grote paarden.

John stond ook meermaals in de schijnwerpers:

In 2003 werd hij in de categorie jonge paarden: 1 ste te Zutendaal en

Heusden en 2 de te Luik;

Op het Provinciaal tornooi LRV te Genk, midden klasse werd hij 1 ste .

2004 werd een succesjaar voor John!

Op de Indoor, midden klasse 1,20 m, te Zutendaal werd hij 2 de en

1 ste . In Hechtel en Bocholt tweemaal 1ste

en in Tongeren tweemaal 2 de .

Op de Provinciale Kampioenschappen in

’t Panhof te Peer op 22 februari werd hij

weeral nummer 1 .

En op het Nationaal Kampioenschap in

Oud-Heverlee op 14 maart was hij weeral

de beste!!

Proficiat aan John, zijn paard Uforie de

Polidiktus en zijn familie!!!

Op de foto: John met Uforie de

Polidiktus uit eigen stal (Panishof te

Romershoven)

KAV HOESELT-CENTRUM

Op het KAV-Lentefeest van 20 april werden 2 kernleden

gevierd die reeds 25 jaar trouw elke maand hun leden het

boekje Vrouw en Wereld bezorgen. Ze ontvingen van het

Vlaams ministerie van cultuur een medaille als erkentelijkheid.

Tevens werden ook enkele leden die 25 jaar onafgebroken

lid zijn van de plaatselijke afdeling gevierd.

De gevierde kernleden zijn: Marie-Therese Vandecaasbeek

(foto) en Marie-Jeanne Knaepen.

De gevierde leden zijn:Martine Vanoudenaerde, Jossy

Schaevers foto) en Maria Snellinx (foto)

Op de foto:

Marie-Thérèse

Vandecaasbeek,

Maria Snellinx

en Jossy

Schaevers

Voor meer info over de plaatselijke werking van KAV:

Wouters Rita, Boomgaardstraat 2, tel. 089 51 19 31

Buysmans Annie, Droogbroekstraat 44, tel. 089 51 16 58

23


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische Wegendienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

PWA 089 51 48 69

loket VDAB 089 51 10 28

Bibliotheek 089 41 38 46

E-mail gemeentehuis

secretaris

gerome.parthoens@hoeselt.be

diensten

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

burgerlijke.stand@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

technische en groendienst:

arsene.chasseur@hoeselt.be

jeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.be

cultuurdienst: info@terkommen.be

sportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..be

bibliotheek: hoeselt@bibliotheek.be

politie: politie@hoeselt.be

OCMW: info@ocmwhoeselt.be

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer

0900 84 840

PAPIEROPHALING

Woensdag 14 juli

Woensdag 11 augustus

ALARMNUMMER

BRANDWEER 100

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst IROL, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst IROL, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CAPROENS

OP AFSPRAAK in juli en augustus

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VANROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

e-mail: michel.vanroy@hoeselt.be

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS zomer uurregeling

(enkel in juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag - -

woensdag 09.00-13.00 -

donderdag 09.00-13.00 -

vrijdag 09.00-13.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST zomer uurregeling

(enkel in juli en augustus)

maandag 06.45-14.00 -

dinsdag 06.45-14.00 -

woensdag 06.45-14.00 -

donderdag 06.45-14.00 -

vrijdag 06.45-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

24

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half AUGUSTUS.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór woensdag 28 juli .

Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!

Geef je activiteiten daarom tijdig door!!!

Sluitingsdagen gemeentehuis

Sluitingsdagen containerpark

Woensdag 21 juli – Nationale feestdag

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!