[2013] hoeselt - gemeenteberichten 251 juni.indd - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

[2013] hoeselt - gemeenteberichten 251 juni.indd - Hoeselt.Be

HoeseltgemeenteberichtenDroogbroekfeesten zondag 1 septemberWijzigingen inzamelen afval vanaf 1 juliDemervalleitreffen en DemerRRock op 12 – 13 en 14 juliHoeselt Zomert op 20 en 21 juliStartfeest Straffe Toeren Njoddër op 17 en 18 augustusOogstwandeling op 15 septemberTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 42 • juni 2013 • Nr. 251Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


2Het weten waardTelefoonnummers dienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100GC Ter Kommen 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische dienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10Bibliotheek 089 41 38 46Containerpark 089 51 43 48Milieudienst 089 51 03 38Toerisme 089 51 03 35Lokale werkwinkelPWA 089 51 48 69VDAB 089 79 35 94Work@home 089 79 35 93Strijkatelier 089 79 35 93E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressenvan de medewerkers kan je volgendeemailadressen gebruiken om berichtente mailen aan de diverse diensten van degemeente:secretariaat@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.begcterkommen@hoeselt.besportdienst@hoeselt.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.bePAPIEROPHALINGVrijdag 5 juli • Vrijdag 2 augustusVrijdag 6 septemberOPHALING GROOT HUISVUILzie wijzigingen inzamelen afval - p. 28WEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer 070 24 62 46WACHTDIENST APOTHEKERAlgemeen oproepnummer 0900 10500WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 39969BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011 85 03 00De DruglijnAnoniem & objectiefBel 078 15 10 20VLAAMSE INFOLIJN1700Zitdagenburgemeester en schepenenBurgemeester Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurof na afspraak via 0475 24 45 31kabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Werner RASKINafwisselend metschepen Linda VERJANSVRIJDAG van 18 tot 19 uurgelijkvloers, 1ste bureel rechtse-mail: werner.raskin@hoeselt.beof linda.verjans@hoeselt.beSchepen Yves CROUXna afspraak via secretariaate-mail: yves.croux@hoeselt.beSchepen Bert VERTESSENna afspraak via secretariaate-mail: bert.vertessen@hoeselt.beVoorzitter OCMWHilde BUYSMANSDINSDAG van 14 tot 15 uurop het OCMWe-mail: hilde.buysmans@hoeselt.beDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half september.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het College van Burgemeester en Schepenen vóór vrijdag 9 augustus.Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.beOPENINGSURENGEMEENTELIJKE DIENSTENGEMEENTEHUIS | zomeruurregeling(enkel juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-19.00dinsdag 09.00-12.00 -woensdag 09.00-12.00 -donderdag 09.00-12.00 -vrijdag 09.00-12.00 -GEMEENTEHUIS | gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-19.00dinsdag 09.00-12.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00vrijdag 09.00-12.00POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezone:Bilzen, Schureveld 11 • T 089 36 68 00elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHN. DIENST | zomeruurregeling(enkel juli en augustus)maandag 06.45-14.00 -dinsdag 06.45-14.00 -woensdag 06.45-14.00 -donderdag 06.45-14.00 -vrijdag 06.45-14.00 -TECHN. DIENST | gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKzomeruurregeling (van 1 april t.e.m. 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag - 16.00-19.00woensdag - 13.00-16.00donderdag - 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -zaterdag 09.00-12.00 -Sluitingsdagenalle gemeentelijke dienstenDonderdag 11 juliFeest van de Vlaamse GemeenschapDonderdag 15 augustusOLV HemelvaartJAARLIJKS VERLOFBibliotheekma 22 juli t.e.m. za 3 augustusCultuurdienst, Sportdienst,Sporthal en Zwembadma 1 juli t.e.m. wo 31 juli


Beste inwoner van Hoeselt,De zomer is begonnen, hopelijk wil de zon nu ookmeewerken en kunnen we de komende wekenwat genieten. Niets is zo gezellig als met mooiweer en wat vrienden een terrasje te doen of deBBQ aan te doen. Ik wens het u allen van harte ;-)Mijn eerste maanden als schepen zijn behoorlijkgevuld. Op sportief vlak kon ik al een beetje mijnstempel drukken door het initiatief ‘Hoeselt startmet joggen’. Bijna 60 mensen gingen de uitdagingaan en kunnen ondertussen al een behoorlijke afstand lopen. Ik wens hen allesucces toe. Ook organiseerden we een sportieve ‘Fit & Fun’ namiddag in hetkader van het programma ‘Let's get fit’. Meer dan 100 mensen waagden zichaan Bokwa, Zumba en dance fitness. Op diezelfde dag speelde trouwens KSVHoeselt kampioen in vierde provinciale D. Via deze weg nogmaals een dikkeproficiat aan de mannen!Als schepen van jeugd heb ik ondertussen kennis gemaakt met een heleboelgeëngageerde jongeren, zowel in het jeugdhuis als in de verschillendechiro’s. Een gezellige bende die van aanpakken weet. Vorige maand blies hetjeugdhuis 15 kaarsjes uit, het werd gevierd met een ware feestweek. Ookde jeugdraad zet haar beste beentje voor en tracht de 18- en 21-jarigen tehelpen met opnieuw de legendarische 18- en 21-jarigen fuiven te organiseren.Ik kijk er al naar uit!IN DIT NUMMERHet weten waard 2Voorwoord 3Burgerlijke stand en bevolking 4OCMW 5Sociaal Maatschappelijk 7Cultuur 9Hoeselt Zomert 12Bibliotheek 13VOORWOORDVerder wordt er op de jeugddienst weer hard gewerkt aan de voorbereidingenvan speelpleinwerking. Er werden heel wat nieuwe speelmaterialen bestelden ook de speelpleinmonitoren hebben er weer zin in, het beloven prettigedagen te worden voor de kinderen.In het kader van toerisme werden er investeringen gedaan om de verschillendewandelroutes in onze gemeente terug goed te bewegwijzeren. Ook werd dekapelletjesfietsroute officieel geopend. Probeer zeker één van deze routeseens uit, onze gemeente herbergt echt een aantal pareltjes. Wat betreft hetproject rond de kluis van Vrijhern heeft de aangestelde landschapsarchitectonlangs een aantal voorstellen gedaan. Het is geen eenvoudig project, het zalzoeken zijn naar de juiste balans tussen bezoekers en rust en authenticiteit.Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kan het gemeentebestuurrekenen op de vrijwillige inzet en de toewijding van de mensen van deGROS. Met veel enthousiasme zetten zij zich in om iedere Hoeselaarte laten nadenken over armoede in derdewereldlanden, maar ook overklimaatverandering en eerlijke handel.Om af te sluiten wil ik u allen nogmaals een prettige zomer wensen, eentjemet veel zon, veel vriendschap, af en toe een goed glas wijn of een frisse pint.Denk positief en geniet!Vriendelijke groeten,yves CrouxSchepen van sport, jeugd, toerisme, communicatie, ICT en ontwikkelingssamenwerkingE-mail: yves.croux@hoeselt.beCoverstory 14Toerisme 16Sport 18Jeugd 20Milieu 21Informatief 22Collegebeslissingen 24Activiteiten in de kijker 25Huldigingen 26Actueel 27Deze uitgave van de Gemeente berichtenkwam tot stand dankzijGaby Somers en Ria Thijs.Layout & druk: Giva Bilzen© 2013 Gemeente Hoeselt3


4Burgerlijke stand en bevolkingIdentiteitsbewijzenvoor kinderen -12 jaar(KIDS-id)Laat u niet verrassen met dekomende vakanties in zicht.Sedert enkele jaren zijn de KIDSid’sin omloop. Zij zijn noodzakelijkvoor verplaatsingen naar hetbuitenland. In tegenstelling tot deidentiteitsbewijzen voor volwassenenhebben deze KIDS-id’s maareen geldigheidsperiode van 3 jaaren wordt er geen oproepingskaartverstuurd voor het vernieuwen vanhet identiteitsbewijs.Het is derhalve belangrijk om zelfna te gaan hoelang uw huidigeKID-id nog geldig is en tijdig eennieuwe aanvraag te doen. Hourekening met een leveringstermijnvan een 3-tal weken.Met de Eurecard naarAken of MaastrichtLimburgers kunnen sinds kortgebruikmaken van de Eurecardvoor personen met een handicap.Die geeft kortingen voor toeristische,culturele of sportieve activiteiten inde regio Aken, Nederlands Limburg,Belgisch Limburg, de provincie Luik,de Duitstalige gemeenschap vanBelgië en de regio’s Bitburg-Prüm enDaun. Het gaat om een zogenaamd‘Interreg’-project voor de grensoverschrijdendeEuregio Maas-Rijn.Gezien het regionale karakter vande kaart kunnen alleen personendie in de provincie Limburg wonende kaart aanvragen. Woont u inLimburg en bent u ingeschreven bijhet Vlaams Fonds, dan kunt u dekaart gratis verkrijgen. De websitewww.eurecard.org geeft een overzichtvan de uitbaters in de verschillenderegio’s die meedoen methet project. Later kun je op websiteook toegankelijkheidsgegevensvinden over de deelnemers. Op dewebsite vindt u ook een aanvraagformuliervoor de Eurecard.meer info:Vl. Fonds Limburg, 011 27 43 54Toegankelijkheidsbureau Hasselt,011 87 41 38GeboortenDatum Naam dochter of zoon van07-04-2013 Liene JANS Dochter van Steven en Hilde Martens08-04-2013 Alex LAMBRECHTS Zoon van Jan en Lies Guilliams13-04-2013 Joran GHIJSEN Zoon van Noël en Noëlla Wouters18-04-2013 Nina VALKENERS Dochter van Kristof en Kelly Masiello19-04-2013 Eden AWOUTERS Zoon van Jim en Alexandra Culot21-04-2013 Tinus FRANS Zoon van Michel en Ann Putzeys21-04-2013 Lukas VANDECAETSBEEK Zoon van Tom en Wendy Ketelslegers26-04-2013 Yinthe KETELSLEGERS Dochter van Tim en Elke Bosmans28-04-2013 Senne RUYSEN Zoon van Davy en Anja Schils29-04-2013 Jasper JANS Zoon van Jim en Ine Meesters30-04-2013 Lana BRUGGEN Dochter van Yves en Eva-Maria Thijs12-05-2013 Bent STEEGMANS Zoon van Davy en Elke Buvens15-05-2013 Olivia ESTERS Dochter van Wim en Silvie De Bleeckere16-05-2013 Liene DECELLE Dochter van Bart en Liesbet Epding20-05-2013 Jaimy WELLENS Zoon van Dieudonné en Els Goessens26-05-2013 Hamza EZZAROUALI Zoon van Ibrahim en Wardea Bonnouh28-05-2013 Lisa NIJS Dochter van Kristof en Els Bosmans29-05-2013 Marit MOONEN Dochter van Michel en Ann Geurts01-06-2013 Jesse VAN EECKHOUT Zoon van Ivory en Melissa Max03-06-2013 Noalin LAMBRECHTS Dochter van Rudi en Brenda RoegiersHuwelijkenDatum Huwelijkspartners13-04-2013 Jean-Pierre DRIESEN en Sylvia JANS19-04-2013 Thomas KOSSIG en Hannelore WOUTERS18-05-2013 Martijn MENTEN en Sarah HOLTAPPELS05-06-2013 Filip KINDT en Annick HARDY07-06-2013 Patrick LETENS en Ilse CASTRO08-06-2013 Dirk LACQUAYE en Cindy STULENSOverlijdensDatum Naam van de overledene14-04-2013 Henri SLEGERS Bilzen18-04-2013 Paul PICCART Schalkhovenstraat 719-04-2013 Maurice VAES Hulstraat 6A21-04-2013 Fien HUBRECHTS Diepenbeek22-04-2013 Mariette THIJS Romershovenstraat 1423-04-2013 Désiré CORSWAREM Kruisstraat 2729-04-2013 Julien THOELEN Waartstraat 2605-05-2013 Anna MENTIOR Bovenstraat 6113-05-2013 Maria KOLEN Hulstraat 6A21-05-2013 Fienne MOORS Onderstraat 526-05-2013 Albert HOUBRECHTS Gietererijstraat 3 Bus 128-05-2013 Maria WILLEMS St-Hubertusstraat 4030-05-2013 Hermanus VANHEUSDEN Heibrikstraat 48 bus131-05-2013 Mariette BIESMANS Tongersesteenweg 9205-06-2013 Maria WOUTERS Bilzen05-06-2013 Ernest SNELLINX Hombroekstraat 18


ZOMERVERLOF DIENSTENCENTRUM OCMW HOESELTMAANDAG 15 JULI T.E.M. ZONDAG 4 AUGUSTUS 2013ZALEN GESLOTENVrijwilligers gezocht voor begeleidingvan rolstoelwandelingen Bormanshof!Rustoord Bormanshof organiseert samen met het OCMW-Dienstencentrum ‘ROLSTOELWANDELINGEN’ voor deRUSTHUISBEWONERS. Voor de begeleiding zijn we steeds op zoeknaar vrijwilligers!OCMWStartpunt: Rusthuis Bormanshof, Rode Kruislaan 9, HoeseltWanneer? DONDERDAG 4 JULI & 18 JULIDONDERDAG 8 AUGUSTUS & 22 AUGUSTUS 2013TELKENS VAN 10 TOT 11 UURInteresse? Geef uw naam & beschikbare data door aan hetOCMW-Dienstencentrum, tel. 089 51 88 10of aan Rusthuis Bormanshof, tel.. 089 51 98 98Smulnamiddag: ‘IJscrème’Donderdag 4 juli, 14 uur, Monet zaal Dienstencentrum.Bijdrage: 1,50 euroInschrijven via het Dienstencentrum: 089 51 88 10Menu van de maand: ‘Luikse salade’Vrijdag 9 augustus, 11.30 uur, Monet zaalDienstencentrumBijdrage: 3 euro (zonder drank)Inschrijven via het Dienstencentrum: 089 51 88 10Terrasnamiddag Ziekenzorg i.s.m. OCMW-Dienstencentrum: 11de editie!Dinsdag 20 augustus, 14 uur, GC Ter Kommen1. IJscrème met vers fruit en slagroom2. IJscrème met warme chocolade en slagroom3. Warme appeltaart met ijscrème en slagroomBijdrage: 3 euro (zonder drank)Inschrijven via• medewerker Ziekenzorg• het Dienstencentrum.Senioren sportief & gezond weekDinsdag 3 september• 14 uur: SENIORENDANSNAMIDDAG in De Kimpel BilzenDeelname: Gratis (vooraf inschrijven is verplicht)Woensdag 4 september• 12 uur (Monet zaal, Dienstencentrum): GEZONDE LUNCH (Koudeschotel)Begeleiding: vrijwilligers DienstencentrumDeelname: 3 euro• 14 uur (Ensor zaal, OCMW): VORMING ‘LANG LEVE GEZOND’Begeleiding: Elke Van den Brande, diëtiste i.s.m. NICE (NutritionInformation Center)Deelname: 2 euro (pauze met gezonde versnapering)Donderdag 5 september• 13.30 uur: Speciale WANDELACTIVITEIT van de Wandelclub OCMW.Vertrek aan OCMW HoeseltWoensdag 11 september• 9.30 uur: TREFDAG BILZEN: jaarlijkse ontmoeting tussen ‘JOGGINGCLUB OKRA Hoeselt-centrum’, deGEZONDHEIDSWANDELAARS van het Dienstencentrum en de WANDELCLUB van het OCMW’Begeleiding: OKRA Hoeselt-centrum & OCMW-Dienstencentrum• 10.50 uur: GEZONDE BROODJESLUNCH, De Kimpel BilzenDeelname: 2,50 euroInschrijven via het OCMW- secretariaat: tel. 089 51 88 105


6OCMWPasta-groentesalademet gepaneerde kipBenodigdheden voor 4 personen• 4 kipfilets• 200 g macaroni• 200 g aardappelen• 200 g gemengde groene sla• 2 eieren• 75 g gemalen parmezaan• Maïsolie• 6 el extra vierge olijfolie• 200 g tuinbonen• 2 el vloeiende bloem• 4 el balsamicoazijn• peper• zoutBereidingswijzeKook de macaroni beetgaar in gezoutenwater en laat afkoelen. Schil deaardappelen en snij ze in blokjes. Roer eendressing van de olijfolie, balsamicoazijn,peper en zout.Kook de aardappelen beetgaar ingezouten water. Blancheer de tuinbonenin gezouten water en laat ze schrikken inkoud water. Snij met een puntig mesje hetfijne vliesje open en druk er de bonen uit.Vermeng de lauwe aardappelen met demacaroni en de tuinbonen. Schep er dedressing door.Kruid de kip met peper en zout. Wentelze eerst door de bloem dan door delosgeklopte eieren en parmezaan. Bak zein maïsolie op een matig vuur.Verdeel de sla over de borden. Schep erde bonensalade op. Snij de warme kip instukken en leg ze erbij.Smakelijk! Recepten bezorgen aan Michelle Fastré.• michelle.fastre@ocmwhoeselt.be• Europalaan 1, 3730 HoeseltElk recept dat wordt geselecteerd om te verschijnen inde gemeenteberichten, geeft recht op ontvangst van eenfles witte wijn.Wandelclub OCMW in actie!Genietend van het zonnetje en de natuur tijdens de wandeling in ‘HetMunsterbos’ n.a.v. de Week van de Valpreventie.Dappere wandelaars die het slechte weer trotseerden tijdens de wandelingnaar ‘De Tommen’.Oproep aan senioren die houden van wandelen!Met deze wandelactiviteiten willen de leden van de Wandelclub van hetOCMW ook een warme oproep doen voor hun wekelijkse wandelactiviteitop donderdag van 13.30 tot 17 uur (vertrek aan het OCMW).In groepsverband een gezonde wandeling maken en de mooisteplekjes in Hoeselt en omgeving verkennen! Samen een wandelrouteuitpluizen die haalbaar is voor de ganse groep!Voor informatie over geplande activiteiten van het OCMW-Dienstencentrum kunt u elke werkdag terecht op volgend telefoonnummer:089/51 88 10 of 089/51 88 14


Ziekenzorg HoeseltBanneuxOp donderdag 2 mei namen 100 ledenvan ziekenzorg Hoeselt deel aan de jaarlijksebedevaart naar Banneux. Met eenaangepaste liftbus en een gewone autobuskonden alzo ook de slecht gaandeen rolstoelgebruikers deelnemen aan debedevaart.Om 11 uur gingen de priesters vanziekenzorg Hoeselt en Okra Antwerpenvoor in een mooie eucharistievieringin de St. Franciscuskerk. Daarna werdgezamenlijk het middagmaal gebruiktin een nabij gelegen restaurant . Na desouvenirtjeskoop en een bezoek aan debron van het heiligdom kon men in denamiddag verder deelnemen aan de kruisweg en de ziekenzegening. Als afsluiter werd nog even de tijd genomen vooreen lekker stuk taart en koffie.Met de stralende zon de ganse dag in het vizier werd daarna afscheid genomen van het bedevaartsoord Banneux.Een dank U wel aan de vele vrijwilligers die de ganse dag ten dienste stonden van de leden van ziekenzorg.LourdesSociaal MaatschappelijkDe meimaand is de bedevaartmaand bij uitstek. Ook ziekenzorg Hoeselt mocht na de mooie bedevaart naar Banneuxbegin mei, ook weer vele leden inschrijven voor de Lourdesbedevaart per vliegtuig.De mooie vieringen in de Bernadettekerk en aan de Grot waren de hoogtepuntenvan de bedevaart . Anderzijds waren de licht- en sacramentsprocessie,tochten om nooit te vergeten. De ziekenzalving was voor iedereen eenzeer emotionele viering waar vele aanwezigen een traantje wegpinkten.Tijdens de afscheidsavond in de 4 hotels kon men verder genieten van deludieke momenten van de bedevaart. Na 5 dagen was gezelligheid en vriendschapgeen ijdel woord meer in de groep.”Fijn om met zo een vriendengroep op bedevaart samen te zijn“, dixit JosVandormael.ActiviteitenkalenderZiekenzorgJuliVakantie in binnen- en buitenlandAugustusMa 05 CreaclubDi 06 ZZ VergaderingDi 20 TerrasnamiddagSeptemberMa 02 CreaclubDi 03 ZZ. vergadering7


8Sociaal MaatschappelijkTombola ZiekenzorgHoeselt 2013Winnende nummers 52 • HoeseltAankoopcheque 125 euroP 151706Aankoopcheque 50 euroP 149305, P 150305, P 151305,P 152305, P 153305Aankoopcheque 25 euroallen P150035, 151035, 152035, 153035,154035, 149291, 150291, 151291,152291, 153291, 149624, 150624,151624, 152624, 153624, 149754,150754, 151754, 152754, 153754Aankoopcheque 15 euro,allen P, voor Limburg150170, 151170, 152170, 153170,154170, 149345, 150345, 151345,152345, 153345, 149489, 150489,151489, 152489, 153489, 149616,150616, 151616, 152616, 153616,149835, 150835, 151835, 152835,153835Omslagnummer P 0747 wint 25 euroWinnende nummers afgeven bij:• medewerker Ziekenzorg• Pierre Jamaer (089 41 45 69)Rode Kruis HoeseltLidkaarten 2013Door storting van 5 euro op rekeningnr.BE 91 0015 4753 5976 krijgtu een nieuwe lidkaart toegestuurd.Wel naam en adres vermelden opde storting.U kan het Rode Kruis Hoeselt altijdbereiken via:• voorzitter@hoeselt.rodekruis.be• 089 51 40 41• 0496 41 33 32.Als volwassene nog een diploma secundair onderwijsbehalen ? Dat kan !Het Tweedekansonderwijs biedt middelbaar onderwijs aan voor volwassenendie een diploma hoger secundair onderwijs willen behalen.Wat bieden zij ?1. Derde graad secundair onderwijs richting humane wetenschappenDe lessen worden overdag gegeven. Duurtijd : 2 jaar.2. Derde graad secundair onderwijs richting SecretariaatsmedewerkerDe lessen van deze richting worden zowel ‘s avonds als overdag gegeven!Duurtijd : 3 jaar (avond), 2 jaar (dag).3. Derde graad secundair onderwijs richting Webdesigner,Computeroperator en Netwerktechnicus.De lessen worden overdag gegeven. Duurtijd : 2 jaar.Adres: Genkerbaan 84 – 3520 Zonhoventel. 011 82.48.66 | e-mail: tko@cvo-step.beInschrijvingen en inlichtingen:alle werkdagen van 9 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur, gans de maand juni envan 20 augustus tot 30 september.GROSDe GROS, de Gemeentelijke Raadvoor Ontwikkelingssamenwerking,is ondertussen aan zijn eerste jubileumvoorbij. Want ze hebben nual vijf jaar op de teller staan. Vijf jaren waarin heel wat verwezenlijkt is, vaneen vaste stand op de avondmarkt, verschillende gesubsidieerde projectenin het Zuiden, heel wat organisaties en verenigingen die winkelen bij OxfamWereldwinkels, tot het behalen van de titel van Fair Trade Gemeente, wateen nieuwe dynamiek in gang heeft gezet op vlak van duurzame consumptie.Al die verwezenlijkingen zijn er natuurlijk alleen gekomen door de inzet vaneen enthousiaste vrijwilligersgroep. Maar ook op enthousiasme zit sleet, enom wat nieuwe energie in de ploeg te krijgen en nog meer Hoeselaren aan tespreken, zijn ze altijd op zoek naar nieuwe leden.Heb jij met andere woorden een hart voor het Zuiden, lig jij ook wakker vanduurzame handel, in Hoeselt en daarbuiten, of heb jij ook een internationaleervaring die je wilt delen, wordt dan lid van de GROS.Dit kan door een mailtje te sturen naar Bert Stulens (b_stulens@yahoo.com)of naar Marleen Janssen (marleen.janssen@hoeselt.be) of te bellen op hetnummer 0494 81 48 29 (Bert) of 089 51 03 10 (Marleen - gemeentehuis).Hopelijk mogen ze jou binnenkort verwelkomen in hun ploeg!


CultuurNjoddër CelticOp 17 en 18 augustus gaat het 'Straffe Toeren-'jaar van de O.L. Vrouw Parochie van start onder de naam Njoddër.Ze zetten het jaar in met een groots startweekend. Voor het thema grijpen ze terug naar de periode van de Kelten.Op zaterdag 17 augustus vindt om 15 uur een optocht doorheen een aantal straten van de Neder plaats. Tijdens dezetocht wordt de vlag van Romershoven officieel de Neder binnen gedragen. Om 16 uur wordt deze vlag dan plechtig inhet straffe dorp aan de centrale vlaggenmast gehesen.Omstreeks 17 uur wordt het vuur aangestoken en openen ze het Keltisch buffet. Via voorinschrijvingen kunnen jongen oud zich inschrijven. Meer info vinden jullie binnenkort op de website www.njodder.be.Na het buffet kunnen de bezoekers genieten van 2 muzikale acts. Eerst is Greenjacket aan de beurt. Zij verenigenmuziek en dans samen met dansgroep Taradance. Daarna verwelkomen ze Folgazan op het podium. Deze folk/rockgroep heeft al heel wat naam en faam in de muziekwereld en mocht reeds meermaals optreden tijdens het Folkfestivalvan Dranouter.De nacht wordt ingegaan met een DJ, die de tent zeker in vuur en vlam zal zetten.Op zondag 18 augustus is er een themanamiddag. Grote Keltische kampementen en spectaculaire roofvogelshowszullen deze Keltische namiddag kleuren. Er worden dan ook eigen Njoddër-games georganiseerd. Hierover krijgt u laterzeker nog extra info.Dit weekend wordt vooraf gegaan door een grote promotietocht doorheen de Njoddër. Van 9 tot 15 augustus zal erzich dagelijks een levensechte ketting vormen waar ze iedere inwoner van het dorp bij willen betrekken.10Met grote trots stellen ze tijdens dit startweekend ook hun eigen Njoddërbok voor.Op 15 augustus organiseert de vzw 1508 voor de tweede keer de kermis en op16 augustus neemt de KLJ de tent overvoor een fuif.


Hoeselt Zomert12


Zomervan het spannende boekMet de accuratesse van de betere huurmoordenaar zorgt bibliotheek Hoeselt opnieuw voor een crimineelfijne zomer. Een misdadig groot aanbod geselecteerde titels van de hand van de vaardigste detective- enthrillerschrijvers spijkeren u in uw strandstoel. Gekende titels zijn de winnaar van de Gouden Strop voor debeste Nederlandstalige misdaadroman en die van de Schaduwprijs, voor het beste thrillerdebuut. De verdereoplijsting van de boeken gebeurt via de de website (www.hoeselt.be/bibliotheek) en/of via facebook(bibliotheek Hoeselt).Korte beschrijvingen, ontleend aan gespecialiseerde sites, dienen als smaakmaker.BibliotheekEen greep uit het misdadig aanbodSchietgragen onder u kunnen op hoeselt.bibliotheek.bezelf aan het recenseren slaan.It’s a cruel, cruel summer !Bibliotheekweek 2013 komt eraanTraditiegetrouw organiseren alle Vlaamse bibliotheken in oktober talvan activiteiten. Bibliotheek Hoeselt plant blijvende extra’s voor haargebruikers.Lees meer erover in de volgende gemeenteberichten.Daarnaast kan iedereen vanaf 12 oktober profiteren van nieuwesuperkoopjes in de polyvalente kamers op de 1ste verdieping. Deprijzen blijven ongewijzigd en de opbrengst gaat zoals steeds naar eengoed doel.Een goed moment om het veelzijdige aanbod van decharmante bibliotheek te ontdekken.SluitingsdagengeslotenDonderdag 11 juliVan zondag 21 juli tot zondag 4 augustusDonderdag 15 augustus13


CoverstoryDROOGBROEKFEESTEN • ZORommelmarktEven de geschiedenis van de ‘GeburenkringDroogbroekstraat’ induiken.De geburenkring is ontstaan tijdens feestelijkheden van eengouden bruiloft van Thomas en Jeanne vanuit ‘de steeg’.Enkele bewoners van Droogbroek staken de koppen bij elkaarom er iets moois van te maken. Naderhand bleef er wat geldover en werd een (geburen)feest georganiseerd, een spaghetti-avond.De opkomst was zo groot en … er werd besloten omeen geburenkring op te richten.Alle gezinnen van de Droogbroekstraat deden spontaan meeen algauw werden de eerste feesten, evenementen, uitstappen,... georganiseerd. Ook ziekenbezoeken, Sinterklaas aanhuis, attenties voor de communicanten, vonden (nog steeds)jaarlijks plaats. Met Pasen krijgt iedereen een bloemetje, metKerstmis gaat het jaarlijkse kerstfeest door voor alle leden,met nieuwjaar wordt getoast bij de nieuwjaarsdrink en niette vergeten onze jaarlijkse BBQ.In de beginjaren werd alles nog lokaal gezien, maar al snelbegon het organisatiebloed van de Droogbroekers te kriebelen.Denk maar aan de parachutisten die boven Droogbroekwerden gedropt, alsook de ezelskoers waar maar liefst 5000mensen op af kwamen. Zelfs superster John Massis kwam zijn ‘kunnen’ tonen op Droogbroek. Na een tiental jaar vielechter de organisaie van evenementen een beetje stil en bleef het enkele jaren wachten op nieuw bloed. Dit gebeurderond de eeuwwisseling. Enkele jongeren uit de straat namen de (bestuurs)taken over en al snel volgde iets nieuws.De Droogbroekfeesten werden geboren: eerst werden stepkesracesgehouden, ballonvaarten en helikopterdopen georganiseerd, erwaren roofvogels te bewonderen, om daarna te beginnen met eenROMMELMARKT. Deze rommelmarkt is ondertussen uitgegroeidtot één van de gezelligste markten van Zuid-Limburg.De geburenkring wil echter alle Hoeselaren betrekken bij deDroogbroekfeesten en voorziet jaarlijks een liveband. Vele bandsuit de streek passeerden de revue en steeds was er een geweldigeambiance op Droogbroek. Vele Hoeselaren komen hier jaarlijksoude kennissen tegen die mee feesten met de talrijke bezoekersop de Droogbroekfeesten.Sinds vorig jaar is ook de jeugd van Droogbroek in actie geschoten!Zij organiseerden in juni voor de tweede maal een jeugdfuif metgratis inkom. Hiervoor was de opkomst enorm!.14Dit jaar vormen 71 gezinnen wonende of afkomstig van Droogbroekde geburenkring, en telt momenteel meer dan 200 leden. Vorigejaren zorgden meer dan 60 helpers(sters), waarvan de leeftijd tussen17 en 77 jaar lag, voor het goede verloop van de rommelmarkt.Opnieuw staat dit jaar de geburenkring paraat voor een kleurrijkstraatfeest, de inmiddels gekende gezellige rommelmarkt met eengezellige buitencafé. Vanaf 14 uur treedt de Rob’s Countryband op.


NDAG 1 SEPTEMBER 2013Bob's CountrybandAls het weer ook dit jaar meezit, wordt het opDroogbroek gegarandeerd weer feest. Vorig jaar kwamener 2 835 bezoekers opdagen, die samen met alleDroogbroekers zorgden voor de nodige ambiance !!CoverstoryWees welkom op Droogbroek!Breng gerust wat vrienden, familie, buren en kennissenmee want op Droogbroek geldt al sindsjaren de leuze ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!’PROGRAMMA DROOGBROEKFEESTEN• Rommelmarkt vanaf 9 uur tot 16 uurVanaf 9 uur wordt de Droogbroekstraat omgetoverd tot één van de gezelligste rommelmarkten van Limburgmet onder meer een 250-tal standhouders. De deelname kost 5 euro per stand (5 m breed en 5 m inclusief parkeerplaatsvoor auto). Inschrijven op voorhand is verplicht want de plaatsen zijn beperkt !!! Dit kan bij GiovanniGigliotti, tel. 089 41 71 18 of bij Jos Vandeweyer, tel. 089 41 75 52• Bob’s Country Band vanaf 14 uur tot …• Gezellig terras met drankjes en hapjesDe toegangsprijs voor de bezoekers is 1,50 euro, inclusief een gratis consumptie.Ook benieuwd? De burenkring nodigt alle Hoeselaren van harte uit om de sfeer te komen proeven op zondag 1september.Tot dan, op Droogbroek.Meer info: giovanni.gigliotti@telenet.be of jos.vandeweyers@gmail.com.15


Zondag 15 september: Oogstwandeling met natuurgids Jean-Pierre BillenIn september en oktober buigen de takken door onder het gewichtvan het plukverse harde fruit. Het ideale moment voor een nazomerseOOGSTWANDELING met aandacht voor appel- en peervariëteiten. Fruitkenneren lekkerbek Jean-Pierre Billen laat je meeproeven van het lekkers dat geoogstwerd, maar ook van het lekkers dat je kan bereiden met de oogst.Vertrek: Aan de Kluis van Vrijhern om 13.30 uur, Kluisstraat 1Prijs: 3 euro (koffie en fruittaart inbegrepen)Organisatie: Dienst voor Toerisme, tel. 089 51 03 35ToerismeFietsen langs open kerken rondom Alden BiesenStichting Open Kerken lanceert haar eigen erfgoedroutes. Vier trajecten in het glooiendeHaspengouw verbinden de mooiste kerken en kapellen en de opmerkelijkste verhalen in deregio rond Alden Biesen.De routes werden geopend tijdens de Open Kerkendagen van 1 en 2 juni. De drie fietslussen vanzo’n 25 kilometer kan je naar hartenlust combineren tot een langer parcours. Alle trajecten zijngebaseerd op de fietsknooppunten. Elke lus heeft haar eigen thema maar allen brengen ze je terugnaar de lang vervlogen tijden van volksdevotie, bijgeloof en de machtige kloosters en abdijen. In geval van slecht weer(of een minder goede conditie), kan je de belangrijkste bezienswaardigheden ook met de auto bezoeken.Praktisch: De gratis brochure met deze routes is te verkrijgen op de dienst voor toerisme Hoeselt of in de ‘open kerken’van Hoeselt, Bilzen en Eigenbilzen, en in alle deelnemende kerken. Je kan de routes ook downloaden op www.openkerken.eu.Fotowedstrijd ‘Erfgoed in kleur’Spreek tot de verbeelding!Neem deel aan de fotowedstrijd ‘ERFGOED IN KLEUR’ van Stichting Open Kerken.Wanneer? 1 juni tot 31 augustus 2013.Voor wie? Iedereen! Zowel professionelen als hobby- fotografen.Hoe? Door max. 3 foto’s in te sturen samen met jouw inschrijvingsformulier.België kent een enorm rijk en gevarieerd religieus patrimonium. Aan jou om dit erfgoedvoor de lens te brengen en op zoek te gaan naar ‘Erfgoed in kleur’.Aan alle liefhebbers van fotografie en religieus erfgoed: verras ons met een originele foto en maak kans op één van demooie prijzen: een verblijf in de Provence, een verblijf in een Waalse vakantiehuisje, kunstige boeken, …Veel succes!Het reglement en inschrijvingsformulier kan je op www.openkerken.eu downloaden.OMD gedurende 25 jaren… in HoeseltSinds in september 1989 de eerste Open Monumentendag van start ging, en de eerste deelnamemet het open stellen van het kasteel van Schalkhoven, Het Hof ter Poorten en de kerkvan Sint-Huibrechts-Hern, meteen een schot in de roos was, volgden er nog tal van anderemerkwaardige, bijzondere gebouwen. Er werden grensstenen gerestaureerd, klokkentorenskonden beklommen worden, er werd een wandel-, fiets-,en/of autozoektocht georganiseerdom de geïnteresseerden een overzicht te geven van al het waardevolle en moois dat Hoeseltrijk is. De Kluis van Vrijhern met het oudste schoolgebouwtje van Hoeselt opende haar deuren.Gerestaureerde gebouwen zoals de bibliotheek, de Lindekapel, de kiosk, het OCMW methaar nieuwe bejaardenflats werden ingehuldigd. Het 750 jarig bestaan van Sint-Huibrechts-Hern werd gevierd. Het vernieuwde gemeentehuis oftewel ‘het witte huis’ opende haar deuren.Kerken en kastelen kwamen uitgebreid aan bod. Er werden themawandelingen gemaakt.We mochten binnenkijken in de pastorij, in de ‘salon bleu’ bij de Franse Zusters, en vorig jaar mochten we een kijkjenemen in onze oude ‘Gildenzaal’.Voor de uitwerking kon het gemeentebestuur steeds rekenen op diverse verenigingen en hobbyclubs en op de mensenvan de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep, die telkens paraat stonden met hun kennis en wijsheid over degeschiedenis van… de gebouwen en hun bewoners.Wil je meer weten over de opengestelde monumenten bij deze jubileumeditie: surf naar www.openmonumenten.be.17


Sport18


ZWEMTRAINING voor 1e+2e+3e leerjaarZwemtraining voor jongens en meisjes van het eerste, tweede en derde leerjaar die alkunnen zwemmen en een zwemdiploma hebben.De beste manier om op eigen tempo de zwemvaardigheden verder te ontwikkelen:VERVOLMAKING SCHOOLSLAG / RUGSLAG / DIPLOMAZWEMMEN / ZWEMMEN METKLEREN / SURVIVAL …Sport• Geboren 2006+2007 met zwemdiploma 25/50/100 meter> Zaterdag 10.50 - 11.40 uur =reeds volzet start 07 september> Maandag 18.10 - 19.00 uur start 09 september> Woensdag 15.00 - 15.50 uur start 11 september• Geboren 2006+2007 met diploma 200/400 meter> Zaterdag 10.00 - 10.50 uur start 07 september> Woensdag 14.10 - 15.00 uur start 11 september• Geboren 2005+2006 met diploma 800/1000 meter> Woensdag 13.15 - 4.10 uur start 11 september• max. 12 deelnemers per groep – wijzigingen mogelijk volgens het zwemniveauZWEMLESSEN voor KLEUTERS geboren 2008NIEUWE lessenreeksen KLEUTERZWEMMEN voor de laatste kleuterklas. Voor beschikbare plaatsen en nieuweinschrijvingen kan u de sportdienst contacteren.Start vanaf 7 september 2013. Met zwemgarantie.> Zaterdag 09.10 - 10.00 uur = reeds volzet start 07 september11.40 - 12.30 uur = reeds volzet> Maandag 16.30 - 17.20 uur start 09 september17.20 - 18.10 uur = reeds volzet> Woensdag 15.50 - 16.40 uur start 11 september16.40 - 17.30 uurOpgelet: Inschrijven kan enkel door eerst telefonisch in te schrijven op de sportdienst (089 49 16 03 tijdenskantooruren). Nadien kan de overschrijving op rek.nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding vannaam+voornaam+geboortejaar+(ZT of KZ).Deelname: • 100 € / schooljaar (30 lessen) indien betaling voor 30 juni 2013• 110 € / schooljaar (30 lessen) indien betaling na 30 juni 2013DANCE FITNESS HOESELTIn juli is sportcentrum Ter Kommen gesloten en verhuizen de groepslessen naar de turnzaal van H. Graf-instituut teBilzen - ingang via Pabiloplein.• Maandag + woensdag telkens om 20 uur.Vanaf 5 augustus is sportcentrum Ter Kommen opnieuw open en gaan de lessen terug door in de spiegelzaal TerKommen.• Maandag + dinsdag + woensdag + donderdag telkens om 20 uur.Meer info op www.fitclubhoeselt.be.Let’s get FitDe Hoeseltse, Fit & Fun namiddag vond plaats op zondag 28 april ’13. In het kadervan het VTM-programma Let’s get Fit kon iedereen een gratis toffe sportieve namiddagbeleven in en rond het sportcentrum Ter Kommen Hoeselt. Iedereen, groot enklein deed mee op eigen ritme en tempo in een losse gezellige sfeer. Meedoen wasde boodschap.Het talrijk opgekomen publiek nam in de sporthal deel aan het badmintonnen en tafeltennissen,in het zwembad kon men zwemmen en de conditie verbeteren door deel te nemen aan eenpromoles aquagym. Op de Finse piste nam een grote groep deel aan een sessie 'Hoeselt start metjoggen'. Maar vooral de initiatielessen Zumba/Bokwa/ Dance Fitness en Jumpy Bumpy in het GCTer Kommen konden rekenen op een zeer ruime belangstelling.Scan met je smartphone deze QR tag en bekijk het filmpje op internet!19


Jeugd SportJB@themovieTijdens het afgelopen pinksterweekend wasde grote zaal van GC Ter Kommen twee keeruitverkocht voor het optreden van de meisjesvan Jumpy Bumpy. Dit naschools ‘dansproject’van de sportdienst is de laatste jarenuitgegroeid tot meer dan 150 dansers. Onderleiding van juf Jolien en juf Machteld wordter wekelijks flink geoefend in de spiegelzaal.Tijdens de voorstellingen mochten ouders,vrienden en familie genieten van 15 nummers.Aangepaste kostuums, belichting enleuke filmpjes op het grote scherm zorgdenvoor een bioscoopsfeertje. Het was mooi entijdens de line-up was het genieten van aldat applaus.Foto’s en info op onze fb-pagina ‘JUMPY BUMPY DANCE’. Filmpjes op ons YouTube-kanaal ‘CHAKA BOEM’.Speelplein 2013De zomer staat voor de deur en dan is het natuurlijkweer tijd om gaan te spelen op het speelplein. Wegeven jullie nog eens de belangrijkste informatie:Het speelplein begint op maandag 1 juli eneindigt op woensdag 28 augustus.Er is GEEN speelplein op:• do 4 en vrij 5 juli (Werchter)• de rustweek is van 29 juli t.e.m. 2 augustus• do 15 en vrij 16 aug. (Pukkelpop)De themaweken zijn:1) 1 – 3 juli: Speel-O-Licious2) 8 – 12 juli: Flower Power3) 15 - 19 juli: Festival Fiezewiezoua4) 22 – 26 juli: In de Ruimte5) RUSTWEEK6) 5 – 9 aug: Alle Hens aan Dek7) 12 – 14 aug: Techno-Speel-Is8) 19 – 23 aug: Barbies & Macho’s9) 26 – 28 aug: SpeelskipleinLimburg speeltNa een eerste succesvolle editie organiseert de Provinciale Jeugddienst op vrijdag 12 juli 2013 opnieuw ‘LimburgSpeelt’, een dag waarop kinderen en tieners gratis de kans krijgen om al spelend een avontuurlijke locatie in Limburgte ontdekken. Dit jaar gaan ze back to basics en spelen ze ‘Avontuurlijk Natuurlijk’ in de Lommelse Sahara.Van 11 uur tot 17 uur is er een ruim aanbod aan activiteiten. Op ‘Limburg Speelt’ vind je de traditionele springkastelenen schminkstanden, maar kan je ook je eigen vogelkastje maken. Leer water zuiveren of bouw mee aan de LimburgSpeelt-boomhut. Word lid van het popkoor of maak kennis met alle kriebelbeestjes die in het bos leven. Toon je durfop het avonturenparcours of waag je aan de death ride. Te veel om op te noemen. Het volledige programma kan jedoornemen op www.limburgspeelt.be. Let wel, dit is nog niet volledig!Limburg Speelt richt zich op speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen,tienerwerkingen, Grabbelpas, Swappas, kinderopvanginitiatieven, … Maarnatuurlijk is IEDEREEN welkom.20Inschrijven met je groep kan via www.limburgspeelt.be.


Inzameling van hechtgebonden asbest en roofing op het containerparkDinsdag 6 augustus van 16 tot 19 uurLet op! Op deze uitzonderlijke openingsuren is enkel de aanbreng van asbestgebonden materiaal en roofing toegelaten.Jaarlijks mogen per gezin 10 asbestplaten of 1m³ gratis aangeleverd worden. Nadien wordt 7,5 euro per begonnen 0,5m3 aangerekend.MilieuDe retributie voor roofing bedraagt 15 euro per begonnen 0,5 m3.Hou het rustig in je buurt!!Tijdens de zomermaanden genieten we buiten graag van een rustig moment. Lawaaierigemachines in de buurt kunnen dan een bron van ergernis zijn. Vandaar dat hetpolitiereglement op hinder dit aan banden probeert te leggen.Artikel 56 luidt als volgt: “Het gebruik in open lucht van houtzagen, hakselaars,heggenscharen, bosmaaiers of grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven doorontploffings- of elektrische motoren is enkel toegelaten tussen 07 uur en 21 uur. Opzondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Ditartikel is echter niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.Taxusinzameling – strijd mee tegen kanker en ‘vergroot de hoopDit jaar kunt u tussen 15 juni en 31 augustus opnieuw gratis uw snoeisel van uw taxushaag naar het recyclageparkbrengen. Onze gemeente organiseert in samenwerking met Limburg.net voor het zesde jaar op rij een taxusinzamelactiein de strijd tegen kanker.De taxushaag bevat de kostbare stof baccatine die de basisgrondstof is voor een belangrijk medicijn in de behandelingvan verschillende soorten kanker.Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:• jong snoeisel: Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de taxus baccata bevat de waardevolle stofbaccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeidworden.• zuiver snoeisel: Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om hetsnoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde,gras of ander groen, is waardeloos.Doe mee met deze inzamelactie. Op deze manier ondersteunt u de strijd tegen kanker en levert u een waardevollegrondstof voor een levensreddend medicijn.Samenwerkingsovereenkomst duurzaam beleidDe gemeente ondertekende de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid om te werken aan eenduurzaam beleid. Dit gebeurt op velerlei beleidsdomeinen: inspraak via een gemeentelijke milieuadviesraad,opvolgen van klachten betreffende hinder (licht, geluid, geur, …), duurzaam omgaan met afval, producten, bodem,energie, water en natuur, werken rond duurzame ontwikkeling zoals duurzaam bouwen, maar ook Fair Trade enontwikkelingssamenwerking.EikenprocessierupsDe eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Derupsen trekken voornamelijk ’s avonds ‘in processie’ vanuit spinsels of dikke takken naar de bladeren van de boom.Vanaf half mei bezitten de rupsen kleine brandharen die kunnen loskomen en voor heel wat irritatie zorgen bijtoevallige voorbijgangers zoals wandelaars en fietsers, maar ook bij mensen die in de buurt wonen.Het Provinciaal Natuurcentrum houdt de ontwikkeling van de eikenprocessierups nauwlettend in het oog. Degemeente Hoeselt viel de voorbije jaren net ten zuiden van het verspreidingsgebied van de eikenprocessierups inLimburg. Mocht er toch een vermoeden hebben dat de processierups in de buurt zit, contacteer dan de milieudienstof de technische dienst.Meer info op website van de Medisch Milieukundigen: www.mmk.be of deze van provincie Limburg www.limburg.be.21


InformatiefVZW Healing Horses ziet het levenslichtEen paard is zoveel meer dan een dier. Het kan een vriend zijn,een therapeut, een kinesist, iemand tegen wie je wel kan pratenen ga zo maar door.Hippotherapie is voor velen al geen onbekende vorm van therapiemeer. Het blijkt vaak onbereikbaar te zijn… althans als jeniet in een instelling verblijft waar het wordt aangeboden. Hierkwam VZW bestuurslid Dieter Langenaken en de vader vande voorzitster Liesje Reynders reeds vlug achter. Beide mannenleven met een beperking.De oudste dochter van de vriendin van Dieter, Elke Vandersanden (die al enkele jaren ervaring had in het geven vanhippotherapie) en Liesje Reynders (psychologe) staken de koppen bij elkaar om een VZW uit de grond te stampen diehet paardrijden voor personen met een beperking bereikbaar wil maken voor alle mensen met een beperking. Dit wasvoor hun een droom die werkelijkheid werd, maar wat nog veel belangrijker is, deze droom wordt werkelijkheid voorde vele mensen die ze kunnen helpen.Na een jaar van voorbereiden en alles uitdokteren gaat de vzw officieel open opzondag 7 juli 2013 omstreeks 14 uurop de terreinen aan de Coolenbroekstraat (LRV-terrein)Dank aan het gemeentebestuur en de LRV ruitervereniging Hoeselt, die de terreinen ter beschikking stellen.Deze feestelijke opening zal gepaard gaan met de officiële voorstelling van de meter en peter van de organisatie en deopening van de piste. Dit alles wordt gevolgd door een receptie voor de geïnteresseerde aanwezigen.Voor verdere informatie over de VZW kan men steeds terecht op www.vzwhealinghorses.beVernieuwde eerste graad Scholengemeenschap Sint-JozefOp 1 september 2013 start de Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt meteen vernieuwde eerste graad. Elke 12-jarige zal voortaan samen met zijn leeftijdsgenotenles krijgen op de campus van het Sint-Lambertuscollege in Bilzen. Dit wordtéén grote eerstegraadsschool.Ook inhoudelijk slaat men nieuwe wegen in. De eerste graad wordt de plaats omkennis te maken met verschillende studiedomeinen. Daar moet de studiekeuze vande leerling rijpen. De eerste graad focust dan ook op objectieve studiekeuzebegeleidingen oriëntering.Omdat men uit ervaring ook weet dat niet alle 12-jarige leerlingen gebaat zijn met eenzelfde aanpak, kunnen zij instappenin vier studiegroepen. In 1A Abstract biedt de eerstegraadsschool de leerlingen die in het zesde leerjaar vlot meekondenvoldoende uitdagingen om zich veelzijdig te ontplooien. Voor wie extra energie wil steken in Latijn, is er 1AKlassiek. De 12-jarige die wat meer tijd nodig heeft en graag bezig is met de concrete, praktische kant van de leerstofkan terecht in 1A Concreet. De 1B-klas is voor leerlingen met een leerachterstand; zij willen meer met de handen leren.Uiteraard zal de vernieuwde eerstegraadsschool de nadruk blijven leggen op kwaliteit, aandacht voor een veelzijdigeontwikkeling en oprechte zorg voor elke leerling.22Duurzaam renoveren en isolerenIn 2012 hebben heel wat Limburgers hun woningen duurzaam gerenoveerd en geïsoleerd.Ook in Hoeselt! De overheid en onze netbeheerder subsidiëren een aantal maatregelen. Zoheeft Infrax vorig jaar in Hoeselt 240 dakisolatiepremies toegekend. De Vlaamse renovatiepremiericht zich voornamelijk op eigenaars die hun enige, oudere woning uitgebreid renoveren. In 2012 werd dezeVlaamse renovatiepremie 50 maal uitbetaald. De gemiddelde premie bedroeg per aanvraag 5.048 euro. Voor eerderbeperkte investeringen kan de Vlaamse verbeteringspremie aangevraagd worden. Ook aanpassingswerken voor defysieke gesteldheid van de 65plusser kunnen onder dit stelsel aangevraagd worden. Deze verbeterings –aanpassingspremiewerd in Hoeselt 34 keren uitbetaald. Het gemiddelde premiebedrag bedroeg 875 euro.Voor begeleiding bij deze premie-aanvragen of voor deskundig advies kan iedere bewoner gratis terecht op het vrijspreekuur van Stebo dat wekelijks doorgaat op maandag in de raadszaal van het gemeentehuis tussen 09.30 en11.30 uur. Je kan er terecht met vragen over renovatiepremies en tegemoetkomingen of voor uitleg over de duwolimlening.Deze lening is renteloos voor mensen met een beperkt inkomen.Contactgegevens Infocentrum Wonen - vzw Stebo: Ulla Mertens (0489 41 91 32)


Voorwerpen, foto’s of documenten gezocht uit WO I1914-2014 - Herdenking van 100 jaar sinds het begin van WO1 met 30 miljoen doden op4 jaar tijd. Gans België alsook 58 landen in de hele wereld herdenken de gruwelen en zinloosgeweld en vernieling waar Vlaamse velden een apart groot deel van te verduren kreeg.Volgend jaar zal er op hetzelfde uur, in 58 landen, de last post worden geblazen. Meer infohierover wordt later nog medegedeeld.Het gemeentebestuur, de geschiedkundige kring samen met de NSB (NationaleStrijdersbond) doen een oproep aan de bevolking van Groot Hoeselt om nu reeds te zoekennaar herinneringen, verhalen, foto’s, brieven, decoraties en andere dingen die betrekkinghebben op de Eerste Wereldoorlog. Alles blijft uw eigendom!! Je kan hiervoor contact opnemen met J.Wouters,tel. 089 41 34 54. Vergeet de herdenking niet in 2014.Dank voor uw medewerking. NSB Groot Hoeselt.InformatiefPermanente registratieHet erfgoed uit WOI kan je ook het gehele jaar door laten registreren en digitaliseren op het PCCE (Provinciehuis,Universiteitslaan 1, Hasselt). Wie veel materiaal heeft over de Eerste Wereldoorlog maakt best een afspraak op hetPCCE, tel. 01 23 75 75.Tariefverhoging De LijnVanaf 1 juni is een ritje met de bus duurder geworden. De tariefstijging heeft betrekking op abonnementen,lijnkaarten en sms-tickets.Vanaf 1 juli gaat ook de prijs van een biljet en van de gemeentekaart lichtjes naar boven.Op de website van De Lijn (www.delijn.be) is alle informatie over de nieuwe tarieven terug te vinden.Ook in de bussen en aan de haltes vindt je de nodige info.Hinderlijk parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een handicapNaar aanleiding van een provinciale actie inzake verkeersveiligheid, vond er van 10 juni tot 30 juni de actie‘Parkeerplaatsen voor personen met een handicap’ plaats.Het is vooral de bedoeling om extra aandacht te schenken aan het asociale verkeersgedrag van de weggebruiker t.o.v.personen met een handicap. Hierbij kunnen we twee soorten overtredingen onderscheiden :• Enerzijds zijn er de bestuurders die, zonder houder te zijn van de speciale parkeerkaart, hun voertuig toch parkerenop dergelijke plaats.• Anderzijds zijn er de bestuurders die onrechtmatig gebruik maken van de parkeerkaart.• Deze kaart mag enkel gebruikt worden indien de eigenaar van de kaart het voertuig zelf bestuurt ofwel dat hijop dat ogenblik vervoerd wordt met dat voertuig.Waaraan herkennen we deze parkeerplaatsen ?Deze parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn duidelijk te herkennen aan het blauwe verkeersbord metde witte ‘P’. Onder dit bord is een pictogram van een rolstoel aangebracht.Wat zijn de boetes voor deze overtreding ?Parkeert u toch op dergelijke parkeerplaats, zonder dat u over de speciale kaart beschikt, dat kost een onmiddellijkeinning u 110 euro.Parkeert u op dergelijke plaats met een parkeerkaart van iemand die niet bij u is dan riskeert u een boete van 110 euroen de speciale kaart wordt ter plaatse ingehouden door de politie, die de kaart dan terugstuurt naar de dienst in Brussel.Dag van de Klant 2013 komt ‘Lekker Dichtbij!’Op zaterdag 28 september is het weer zover, dan vindt de jaarlijkse Dag van de Klantplaats. Dit jaar al voor de 26ste keer bedanken handelaars hun klanten voor het vertrouwen.Ze doen dit naar gebruikelijke gewoonte met leuke dagattenties.Tijdens deze editie focussen we nóg meer op de lokale meerwaarde van de detailhandel, met deDag-slogan ‘Lekker dichtbij!’. Je hoeft immers niet ver te gaan om gezellig te winkelen, het kanvlakbij je woonplaats.Kom langs op zaterdag 28 september bij de handelaars in uw gemeente en laat u verwennen met rozen, roostasjes,cuberdons of andere verrassingen! Gezellig winkelen kan immers lekker dichtbij!Meer info www.dagvandeklant.be.23


CollegebeslissingenSt-Annastraat als speelstraatVanaf 1 juli 2012 tot en met 31 augustus 2013 wordt de Sint-Annastraat ingericht alsspeelstraat vanaf het kruispunt met de Kluisstraat tot aan de brug en dit alle dagen van 10tot 21 uur. Tijdens deze periode zal deze straat enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers,auto’s van bewoners (of wier garage in de straat gelegen is) en orde- en hulpdiensten(wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt). Dit dient stapvoets te gebeuren.Familieleden, verkeer van leveranciers (leveren mazout,…), de vuilniswagen of verpleegstersop huisbezoek mogen de straat niet inrijden en dienen hun voertuigen in een andere straat teparkeren. Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat moeten steeds achtergelaten worden buitende door de hekkens afgebakende zone.Vernieuwing voetpadOp 9 april 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat het voetpad gelegen in de Groenstraatvanaf de Maria Middelares-kerk in de Onze-Lieve-Vrouwparochie tot aan de Toekomststraat aan weerszijden van deweg vernieuwd zal worden. Het voetpad dat in slechte staat verkeert zal beklinkerd worden en voorzien van nieuweboordstenen. De werken zullen in eigen beheer uitgevoerd worden door de gemeentelijke technische dienst.Begraafplaats SchalkhovenDe opdracht voor het leveren en plaatsen van een overkapping als afscheidsplaats op de begraafplaats in Schalkhovenwerd toegewezen aan B.E.V.-Construct, Proefbosstraat 38 te 3730 Hoeselt voor de prijs van 5.000,00 euro incl. BTW.Werken project ‘Verbindingsriolering Wermbeek’N.V. Aquafin deelt mee dat op 6 augustus 2013 de werken starten van het project ‘Verbindingsriolering Wermbeek’. Deduur van de werken zal ongeveer 60 werkdagen bedragen. De werken omvatten het gebied tussen de Torenstraat ende Katteveldstraat langsheen de Wermbeek. Door de aanleg van een riool voor het afvalwater naar een collector zalhet water via een pompstation opgepompt worden naar de riolering van de Tongersesteenweg.Data gemeenteradenHet schepencollege legde volgende data vast voor de gemeenteraden voor de 2de helft van dit jaar: telkens donderdagom 20 uur op 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november en 19 december 2013.Het gemeentebestuur van Hoeselt gaat overtot de verkoop van tweedehands voertuigen• 2 x Citroën Berlingo lichte vracht• Eerste ingebruikname: 31-10-2000• Benzinemotor 1360 CC - 55 kW• Zijdelinkse schuifdeur - verwarmde achterruit met ruitenwisser• Kilometerstanden:> chassisnummer VF7MBKFWB65551271: 98.735 km> chassisnummer VF7MBKFWB65551272: 86.693 km• 1 grijze Ford Focus Clipper personenwagen• Eerste ingebruikname: 1999• Dieselmotor 1800 TD DI 90 PK• Kilometerstand: 156.000 kmDe voertuigen dienen overgenomen in de staat zoals ze zich op dit ogenblik bevinden. Ze zijn te bezichtigen bijde gemeentelijke technische diensten, Winterbeekstraat 3 te Hoeselt na telefonische afspraak (089 51 03 46).De verkoop zal gebeuren aan de hoogste bieder. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeenteHoeselt, dienst overheidsopdrachten, op het gemeentehuis (tel. 089 51 03 17 of jos.latet@hoeselt.be).24De opening van de biedingen zal plaatsvinden in openbare zitting op dinsdag 23 juli 2013 om 11 uur inhet gemeentehuis!


Hoeselt Tuning Night • 5de editie.Na een jaartje rust is de Hoeseltse tuning club er weerin geslaagd om een geweldige internationale meeting teorganiseren. Uit verschillende landen zoals Duitsland,Nederland, Frankrijk, Luxemburg, kwamen vele tunersafgezakt naar Hoeselt. Vele nieuwsgierigen en tuningliefhebbers kwamen een glimp opvangen van meerdan 200 auto’s die tentoon stonden gesteld. Deze editiehadden ze ook een speciale sectie voor oldtimers ende Amerikaanse muscle cars voorzien. Waarbij er ookeen beker werd toebedeeld. De eieren naar de Clarissenbrengen heeft zijn vruchten afgeworpen want samen metde vele bezoekers hebben ze kunnen genieten van hetprachtig weer! Zoals elk jaar was de inkom gratis, dus hebben ze weeral een grote opkomst gehad.Dit jaar werd eveneens gezorgd voor randanimatie daar dit een jubileum-editie was. Voor de kinderen stond er een leukspringkasteel. Voor de tuners en de bezoekers stonden er shops met tuning-parts, de brandweer van Hoeselt heefteen bevrijdingssimulatie uitgevoerd. En na deze weeral geslaagde editie was er een heel leuke afterparty voorzien incafé ‘De Hoeseler’.Activiteiten in de kijkerEBURON CLASSIC • 14de editieOp 27 april 2013 heeft de 14de Eburon classic plaatsgevondenmet vertrek aan het Sportcentrum Ter Kommen.Ondanks het koude weer werden er toch 987 vertrekkersingeschreven, die een keuze hadden om 35, 75, 100, 135en 168 km te gaan fietsen. Afstanden voor doorgewinterdefietstoeristen , maar ook afstanden om er een familiefietstochtvan te maken .Op iedere afstand waren er één of meer bevoorradingenvoorzien met sportdrank, peperkoek, suikerwafels, frangipanes,bananen, appelsienen, ... Iedere deelnemer kreegna aankomst ook nog een doosje met appels.Graag nog eens een "dankjewel" aan al de vrijwilligers die zijn komen helpen, sponsors en vooral de sportdienst vanHoeselt voor hun steun aan dit evenement.25


HuldigingenBriljanten JubileumKarel Moers & Joanna BoschProficiat aande jubilarissen !Diamanten JubileumFrançois Lenaers & Emilie Billen15-05-1948 • 15-05-201320-05-1953 • 20-05-2013Diamanten JubileumJozef Hendrickx & Joanna SwennenJoseph Vantilt & Cristina GielenAlbert Reweghs & Elza Morias30-05-1953 • 30-05-201330-05-1953 • 30-05-201303-06-1953 • 03-06-2013Gouden JubileumWinandus Moosen & Marie NevenHendrik Willems & Joanna PalmansJan Vanspauwen & Maria Lathouwers17-04-1963 • 17-04-201317-04-1963 • 17-04-201320-04-1963 • 20-04-2013Proficiat aande jubilarissen !26Albert Fastre & Lambertine Vangertruyden24-04-1963 • 24-04-2013Willy Vanspauwen & Maria Van Damme30-05-1963 • 30-05-2013


Vanaf 1 juli 2013 worden er voor enkele afvalfracties wettelijke minimum- en maximumtarieven van kracht. De bedoelingvan de Vlaamse overheid is om de recyclage te stimuleren, om de gemeentelijke afvaltarieven meer en meer opelkaar af te stemmen en een eerlijke kostenverdeling te garanderen. Hierbij werd rekening gehouden met het beginsel“de vervuiler betaalt”. Selectieve fracties die gerecycleerd kunnen zijn gratis of goedkoper dan grofvuil en het restafval.Voor het grofvuil blijkt over gans Vlaanderen dat er correcter kan gesorteerd worden!!DE NIEUWE TARIEVEN OP HET RECYCLAGEPARK:Gemeentebestuur HoeseltWIJZIGINGEN BIJ HET INZAMELEN VAN AFVALVANAF 1 JULI 2013!!!GRATIS4 EUROper begonnen 0,5 m³Papier/karton, vlak glas, hol glas, PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingenen Drankkartons), KGA (Klein Gevaarlijk Afval zoals frituurolie, lege batterijen, …), AEEA(Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten), verlichtingstoestellen, autobanden(max. 4 banden per gezin per jaar), metalen, gemengde zuivere kunststoffen, voorwerpenin kurk, herbuikbare goederen, herbruikbare textiel en herbruikbare lederwaren,kaarsresten, …Afbraakhout= massief hout, paletten, spaanderplaten, sloophout, multiplex, houten deuren en ramen,balken en planken,...Hoeveelheden vanaf 4 m³ worden geweigerdZuiver bouwpuin= zuiver (steenachtig) bouwpuin zoals gewapend beton, bakstenen, dakpannen, steengruis,arduin,…GroenafvalSnoeihoutHoeveelheden vanaf 4 m³ worden geweigerd7,5 EUROper begonnen 0,5 m³Gemengd bouwpuin= gemengd (niet steenachtig) bouwpuin zoals kalk, pleisterwerk, porselein, wandtegels,zandGratis quotum van1 m³ of 10 asbestplaten/gezin/jaar, nadien7,5 EURper begonnen 0,5 m³15 EUROper begonnen 0,5 m³Asbest= asbest of eternieten leien, gevelplaten, onderdakplaten, onderlaag vloerbekleding,plafondtegels, schoolborden, vinylvloertegels.Roofing en andere bitumineuze stoffen afkomstig van huishoudens= roofing, asfalt en andere teerhoudende afvalstoffenGrofvuilVrachten groter dan 2 m³ worden niet aanvaardLuierafvalzakken worden vanaf 1 juli 2013 niet meer bedeeld. Luierafval in de daartoe bestemde luierafvalzak kan welnog aangebracht worden op het recyclagepark tot uiterlijk 31 december 2013.


WAT VERANDERT er bij de huis-aan-huisinzameling VAN GROFVUILVanaf 1 juli 2013 gebeurt de inzameling van het grof huisvuil aan huis door de ophaaldienst van Limburg.net en nietmeer door de gemeentelijke technische dienst. De grofvuilstickers van 3 euro zijn niet meer geldig. Enkel de grofvuilstickervan Limburg.net kan hiervoor gebruikt worden. Deze is verkrijgbaar bij de dienst bevolking aan 20 euro.De grofvuilophaling aan uw huis gebeurt enkel op uw aanvraag.U kan een grofvuilophaling aanvragen op de volgende manieren:• via de website www.limburg.net• telefonisch via het nummer 0800 90 720Gemeentebestuur HoeseltWIJZIGINGEN BIJ HET INZAMELEN VAN AFVALVANAF 1 JULI 2013!!!Let op!! De aanvraag dient een week vóór de ophaling bij Limburg.net toe te komen!! De ophaling van grofvuil huisaan-huisis vanaf 1 juli 2013 iedere laatste vrijdag van de maand, de eerstvolgende ophaling van grofvuil door deophaaldienst van Limburg.net is dus op vrijdag 26 juli 2013.De ophaaldata voor grofvuil aan huis op woensdag 24 juli en woensdag 16 oktober – en eveneens zo vermeld in deafvalkalender 2013 - zijn NIET MEER VAN TOEPASSING!!!Wat is grofvuil?o.a. groot speelgoed dat niet herbruikbaar is, gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude matrassen,zetels, matten en tapijten, vloerbekleding, linoleum en vinyltapijt, versleten sanitair materiaal, ….Wat wordt NIET meegenomen?• Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)• Recycleerbaar afval of kringloopgoederen• Bouwafval• Gevaarlijk afval• Houtafval• Oude metalen, autobanden, snoeihout• Gewoon huisvuil dat in de grijze huisvuilzak kanLet op het volgende wanneer je grofvuil buiten zet voor de ophaler:• De totale hoeveelheid mag maximum 2 kubieke meter bedragen.• Een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum2 meter lang en 1 meter breed zijn.• Het grofvuil moet op de dag van ophaling ten laatste om 6u00 aan straat staan, maar het mag ook buitenstaan de dag voordien na zonsondergang.WAT VERANDERT er bij de huis-aan-huisinzameling VAN SNOEIHOUTVanaf 1 juli 2013 wordt er GEEN INZAMELING meer van snoeihout huis aan huis georganiseerd (Je kan hiervoorterecht op het recyclagepark).De ophaaldag voor snoeihout op woensdag 20 november – en eveneens zo vermeld in de afvalkalender 2013 - isNIET MEER VAN TOEPASSING!!!WAT VERANDERT er bij de huis-aan-huisinzameling VAN GFTNa de laatste ophaling van GFT in juni blijft de retributie voor de jaarsticker ongewijzigd: 12 euro voor een 40-liter GFTcontaineren 36 euro voor een 120-liter GFT-container.

More magazines by this user
Similar magazines