gazette

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

gazette

Huishoudsters wanneer gij waschtGEBRUIKT NIETS ALSLIGHT-ZEdeze maakt alles hagelwit, zelfs zonder bleeken.Eeni»e verkoopcr in 't groot en in't klein, voor Temsche en omstreken L. BRÜYNEEL-VERCAUTEREN," ' Akkerstraat, 28. Temsclie.Studie van den Aotaris DE SCHAEPDRYVER,te Temsclie, Statieslraat, n° 12Uit ter hand te koopeen schoon en groot RENTENIERSHUIS met hof,te Temsche, Schoolstraat, rechtover het Vredegerecht;groot in grond 9 aren. — Laatst bewoonddoor M. Henri Wilford. — Allegemak van betaling.Men wende zich vooralle inlichtingen ter studievan den voornoemden Notaris De Schaepdryver.Bij vergrooting van handel,Ik ondergeteekende maak het geëerd publiek bekend,dat er bij mij altijd te bekomen zijn schoone€ii sterke MEUBELEN/als:Bedsloelen geschilderd in natelaar of andere kleur(volgens verzoek? te beginnen'var Ir. 12, bedsloelenmet* ressorts van af fr. 40; 'kassen vanaf fr. 12;tafels van al 3,50; kommodens mei 4 schuiven vanaf fr. 24; kinderwiegen van al fr. 6; koffers met goedslot, dienstig voor dienstboden enz., van af fr. 5,50— Schoone sterke modestoelen van af fr. 15 de zes,hooge kinderstoelen Ir. 4,50, leege id, fr. 1,10. —Schoone kerksioelen van af fr. 4,00.Verilers beveel ik mij aan voor alles wat denSCHRIJNWERKERSSTIEL betreft, en verzeker altijdgoed en prompt werk.FRANS QUAIHAECKX,Aug. Waulersstraat, Temsclie.Photographie Artistique.ALFONS VERCAUTEREN, 16, August Wautersstraat,Temsclie, ten huize zijner ouders, bakkers.Specialiteilvan gioepen, portretten inalle formaat,zooals: geëmailleerde en gesatineerde, portretten innatuurlijke grootte (plwto-crayon), gedenkportrettenvan overledenen met lekst.Magazijn van kaders, in alle soorten.Bericht.Ik ondergetekende maak hel geërd publiek kenbaardat ik mij ten huize mijner ouders kom teplaatsen alsKLEERMAAKSTER.Door mijne reeds verkregene kennissen van denstiel ben ik in staat alles naar ieders wensch uit te voerenenhoopaldusde gunst van't publiek leverwerven.MATH1LDE VAN DENDEREN,August Wautersstraal, Temsche.Bij Wauters-De Beer, te Temsche:TERSTOND TE, HOOP 'JR TE HUUR.Een Weikhuis of Magazijn hebbende drie verdiepen,waarvan elk de lengte heeft van 22 met,eene breedte van 6'"88 en 4 m. verdiep.Daar het zeer voordeelig gelegen is langs denDijk, dicht en bij de Schelde, kan het voor allenhandel en fabriek allerbest dienen.Vertegenwoordigergevraagd voor Temsche en omstreken voor hetplaatsen van extra FLESSCHENBIER.Voor nadere inlichtingen zich te bevragen tenbureele dezer.Bericht.THEOPHILE VAN ROSSEN-JOOS, aan demarkt te Rupelmonde, maakt het publiekbekend, dat bij hem te bekomen zijn, aan zeervoordeelige prijzen :Duivenboonen, beestenboonen, witte boonen,tarwe meel, rogge meel, kortmeel, Hjzemeel enbeste boekweitmeel, alsook beste tarwe bloem,masteluin, spaansehe tarwe, kiekeneten, zemelon,enz.Kempzaad en alle slach Vogelzaad.BUREELBRIEVENop zwaar papier, aan fr. 1,25 per 100, enINKTvoor't stempelen derduiven, aan fr. 0,50't flesciije,te bekomen ten bureele dezer.Duivenprijskampen van 1899Duiven maatschap pij gevestigd bij Fr. Van HoeylandtPaterstraat, Temsche.Prijskamp Uit ATH op Donderdag 15 Mei (O. H.'Hemelvaart)— Vooi'uit 50 fr. — Inleg fr. 1,25 inhoud fr. (.502e Prijskamp uit LEUZE op Zondag 25 Mei (1« Sinï.dag). — Vooruit fr. 50. — Inleg fr. 1,25 inhoud fr. 0,50.Duivenmaatschappy gevestigd bij Ch. Van den BrandenTeldstraat, Terneene.Prijskamp op LEUZE op Zondag 22 Juni. — Vo "rode, Steendorp, Basel en Haasdonk.Duivenmaatschappy gevestigd bij Albert Andries, te:herberg «De Kroon-, Th iel rode.3 Pryskamp uit QU1EVRAIN, Zondag 29 Juni 1890(ie Kermisdag).— Vooruit 5ö fr. Inleg fr. 1,25. inhoud 50 c.4. Prijskamp uit S^-DEN1S op Zondag 20 Juli 1390.—Vooruit 200 fr. — Inleg fr 1,55.N, B De affichen van vroeger zijn vernietigd.Duivenmaats-cnappy gevestigd bij Ed. Roosen-De frreidter herberg « Eldoi ada, », Aug. Vautersstraat. Temsdie. —Pryskampuit BLATON op Zondag 18 Mei 1890. — "*o 4 1|"2 oio 1888 78 1/4Uruguay 5 0|0 1883 73 1(8Cordova 1888 6 0/0 72 3)4Turkije 1 o/o 18 1)4Bucharest 1869 49 1|2Parijs 1871 403 0/0RijSPl I860 . 1»7 1|2« 1863 -122 0|0Amiens 1871 108 0/0Bordeaux 1863 H'9 0|ONoorder departement 1870 105 1|2Milanen 1866 I" 1|2Venetië 1869 23 0|O


ZOMERSAIZOEN.IKT ©E GROOTE MAGAZIJNEN VAN NIEUWIGHEDENA LACE VERTEANTWERPEN nationale straat 1 en 3, Groenplaats 46,ANTWERPENVASELAIRE ET COZ.IIVZONDAG ALGEMEENE TENTOONSTELLING van al de HOOGE NIEUWIGHEDENIn overeenstemming met onze huizen v;m Brussel, Luik, Charleroi en Nancy, heeft onze aankooper onderhandeld met de bijzonderste in onzen handel bekende landen,en onderscheidene aankoopen gedaan in zwarte en gekleurde Zijde, Wollen goederen, nieuwe Stoften, zwarte Weefsels, Draperies voor Dames, Handschoenen, Confecties,Costumes voor Dames en Meisjes.Zondag aanstaande Speciale Tentoonstelling van Confecties en Costumes.Ziet de belangrijkheid van onze toonbanken van confecties en costumes.—Wij hebben dees saizoen eene speciale snijdster voor de corsage en een kleermaker voortie damesiaruueties.apotheker, Anspaciilaan, 118, te Brussel/.ijii liet Ij us ie pur^eunnkldet \oor oud en jongI \uor in;in en wouwliLEfiPILLEiM F. VERGUVIEI! BL0ËpP{LLE8' "S"'1""ïEÈÏÏf Êl"JPIULEI''ra T'fi»üWHu\un, slcclF. VER8SÜWE8j -i'iie/.rn \;in liüulilpijn. ljiuk|ii|n, «speen, puisten.^ EL2EBPILLE1 Ml F. VE&8MIÏE8| iiene/eii urn kni\eitiiL,en, ^eiviaküieul, Itcercn derIÈLBEDPILLEB m F. VEBBSOVEIin blien 7> -onden niüd.ilien en eene rei e dipiüiny. 1) •komen in de (ïe/ondheuh TeiiïOiJiitiellinyeii.; In een woon! de Jjloe.l/nl'f/i van M. f' Ver(fiiiiweii, üjioiiu'ki'r, /(' lint .wel, zijn de be^le] s.niieiiML'MujLf \;in ^om^knndi^ Muilen om eene| L;uede ^fVüinliiPid Ie verkrijgen en te bewaren.D.uimin \M\V\\ wij de/.e/ Temsche, Scboolsiraaiil" 9. — M. VV1TT0CK, grcllier, hoofdagent.Nijverlieidstentoonstelling Antwerpen, Kubenskrinji1887. Diploma en zilveren Merialie.,de grootste onderscheiding toegekend aanChirurgijnTandmeesteris dagelijks te raadpleyenvoor al Matde Tandheelkundebetreft, alsook vo,orhet inzetten derKunsttanden ^GebittenVolïens een geheel nieuw Stelselzonder uittrekken der oude wortelen, zonderpijn en zonder plaaüiaken of teeren.60, St. Jacobsmarkt,recht over do St. Annusiiaat, AMWEEI'FNVan Temsche naar Basel7.50 & 11.40 u. 'smen 7.45 u. 'sav.•Vai Basel naar Teniscliefi, en 10.00 u. 'sm.en 5.00 u. nam.Van Basel naar Cruijbeke en Beveren 9.00 u.'smorft. en 1.05 u.nam.Van Cruijbeke n. Base) 9,40 n sm., 4.25nam.Van Beveren n. Cruijbebe en Basel 3.40 nam.VERVOERDIENST CTYTKujielmonde naar TemBche 7,50ure 's tn. en l,3r> nam.Teinijche naar Rupelmonde 9,30 ure 's m. en 3,35 »a0i.§-"•"•""03 =' * 'S a g'S 2 2 2 =»6DSa's §< c s•• ia s g.s- 1 ?Ijzeren weg Land van waesAntwerpen 6 02 7 12 8 9 15 10 55 12 50 2 04 4 25 5 42 6 40 8 40Zwijndrecht 6 18 7 28 11 12 2 21 6 57 8 57Beveren 6,29 7 39 8 21 9 35 1123 110 2 32445602708908Nieukerken 6 41 7 5011 35 2 43 7 19 9 19St. Nicolaas5 20 f! 50 8 00 8 40 9 50 11 45 1 24 2 53 5 00 6 17 7 28 9 28Duiz. Appels 5 337 01 8 11 11 56 1 34 3 04 0 28 7 39 8 3i>Lokeren 5 557 13 8 23 8 58 10 10 12 07 1 47 3 15 5 19 6 39 7 M) 9 50Beirvelile 6 117 25 8 35 12 20 3 27 6 51 8 02Lochristi 6 19731 8 429 14 12 27 3 34 5 SG 8 09Gent aank. 6 337438559251033 11.40 2 10 3 47 5 477 04 8 22 10 ICGent vert 5 52 7 05 8 00 9 03 10 50 1 00 2 22Lochristi 6 04 7 18 9 14 1101 2 33Beirvelde 6 117 27 9 21 11 08 2 40Lokeren 6 23 7 40 8 23 9 33 11 20 1 23 2 53Duiz. Appels9 34 7 5011 31 134 3 04St. Nicolaas 5 00 0 47 8 03 8 40' 9 5211 45 1463 18Nieukerken 5 08 6 54 8 10 11 52 3 25Beveren 5 23 7 00 8 21 10 05 12 03 2 00 3 37Zwijndrecht 5 34 8 32 / 12 13 3 47Antwerpen 5 53 7 26 8 50 9 ]« 10 25 12 30 2 20 4 04Stopt te Zwyndrecht, als er reizigers moeten in-Terneuzen-MechelenTerneuzen 6 20 10 05 ,. 140 5B0Sluiskil ÖÜO 10 12 il 147 6 00Axel 6 42 10 20 ;i 1E>4 6 12Hulst (11. d.) 7 10 1040 ff 214 03SClinpe vert. 7:>0 1055 *=P230\ 658St. Gilis 7 40 1102 '' 2 40) 7 08St.r»icolaas7 842 1) 15 1Ï35JU0 5 K5 728Tenisclie 7 11 853 11 l-8]24tn;;l 555740Bornbem 7 189(0 11 isf> l«ttH ^ 6 05 7 49Puers vert. 7 29 911 1142 1 (,

More magazines by this user
Similar magazines