IRMA'S GEHEIM

waaslandca.front36.kunstmaan.be

IRMA'S GEHEIM

— Woensdag il werd te Burght deDieuwe kerk ingezegend, door di_n EH. Deken van het Land van WabiSL,n onzer pi ovintieheeft Maandag namiddag Frans,Hoebeke, d „looner, tot leven^lan^endwaogarbci i veroordeeld voor moordop August Fab&in en moordpoging opvadci Foübin op 8 Februari II , ddg deilening, in de. herberg De Vloei boldenDendermondschen steenweg te GentiVrcdni liga dutt>nm\hhandehnq —Eemje da-^o ge leden werd te Hem ixe ITeen van die wanbedrijven gepleegdwelke no^ al te dikwijle geschiedeT enwa irvao de daders al het verschrik*»,lijkt. niti schijnen te beseffenHet hondje van \1 O Vtrmorekenspeelde nabij de woning van den gemimdc L V , een jong werkman, toendeze h L beestit naderde en deszelfsachicipDoUn aan stukken sloegDe kwaaddoener werd onmiddellijkop delabnek afgedankt het bescuuder Antwerpicne Maatschappij tot beschei ming der dieren verwittigd eideze zond dadelijk haicn eersten opziulitei, om het noodige onderzoek intebtellenDe beambte, \ergi_zeld en geholpendoor den heer veearts Denies, vanContich, die toevallig ler plaats was,/oün lut irme dier op het kroop op7 \ \ i; ootjes i ond en leed zoo \ erjdat de beide toeschouwei ier moeb'en toe besluiten het hondje a:te makenDe zaak zal door dtn vredereehtevan Boom beslecht worden—• Pi moelijk bezotk — Heden komPrins Albert de tentoonstelling openeivan Automobielen in den Dierentuin tAntwerpen Ui) zal in de Middenslatiom 2 ur^n aankomen— Rnncl *nu cenen ouden geneesheerEerbiedigt do gezondheidsleerhoedt u vocbüitoospongheden en zimert u van tijd tot tijhet lichaam mit de slijmt ei di-ijiende Waltberypil en aldus zult ge oud worden en gezond levenDL ueiken mn honing üopold — EenBrubselseh blad meldt dat de werkendie de Kon n^ op dit oogenblik laatuitvoeren in de parken van Laken enTervueren, hem met minder dan vijftien miljoen frank zullen kostenIn bet pirk van Tervueren 7ullen dewerken in i90o voltrokken zijnLiq ongein! — Sinda eenige dagenwas de 3ijan^,e, u Amsterdam wonende Jan Burg^raef naar Antwerpen geroepen, om n een werkhuis der Van deWervestraat eeniije herstellingen aande machienen te vs.rriebtenWoensdag nam ddag, om 2 ur„ toenhij deze in btAve^ing zijnde werktuigennaging, werd hij onverhoeds door beigroo^ wiel gevat tegen het gewelf derzaal geslingerd, om dood ten gronde iistortenDe ongelukkige w id den schedegebroken de hersenen lagen overaverspreid— Sih>iklelijk iieikongeial — Aaneen impbouwz jnde. huis op den hoekderZwaan en Delpoi testraten te Eiseneis Dinsidig een jammerlijk ongeval gebeurdDoor het omklinkei van eenplank eener stelling aan het tweed»veiditp zijn drie weiklieden op d dioom , mair w H nn^IJ lei \b in -tem ikkelijki i di isdt^ezundld hero\eim i ii behouden dom de bloed7inurcndi pillin ÜEPIUTERL deemuewelke onlulliiai zijn \oorgal,/uur slijmen,iers>lo|)lliud, luand irotbJe n iteis ofiualiet keeren der j irenI 50 funk de duot> te Oostende hij dtiapotheker Ucpralerc, die ui/endi le^in[KW7L-ÏLIS, ïlsook te lunsi Li I ij dm lieeM \ in du Umin, ui ow uiEdm. DE MANKasteelstraat, N' 34, TEMSCHEV inkoop tn urkoop \an ilk I ONDSEINen \\ \AKDENb die trr buiiztn \an\nt\uij>en ui Brussel terh mleld wordenBLfALl\G \-u\ kocpotis den Miiuda,Woensdijf, Donderdag en Z,uerji^ \ intot 4 uieWISSELKANTOORJozefVau IPwyveldegepatenteerde \\ isseligentter Beurs mn AntwerpenSchoolstraat, 13, TEMSOHE.A nilvooj) < n \eikoop \ in ille w i uileusLiiDeiilin-c \JII jlle konpons, Uluten,wisscK, \reemde nniului tnzKantoor open all da^eii \ in 8 lol 11 nuTTLEGRAl- ADRt-SVan Puyiddp, wiwil, Terns heVan Puyielde, u,i*se! Beius, \nluetpctinn I lot 5 u)ti\WISSELKANTOORIsicloov Van de X*bedingen en voorwaarden van het b jzonder lastenistgesteld door den Gemecntenad den 28October 1901 en Roedgekeurd door het provincia:bestuur den 11 Maart I utstledcn tot de aanbesteling der aarde en kasseiwerken en van het met.eanvi|f waterleidingen uit te moeren in de buurttegen M 2t 23 11 en 28De in aanbesteding gestdde werken o nstandi.angewezen bij artikel 1 van het bijzonder lastenboek, zijn begroot ti.r som van frank 91 088 90De aanbiedingen zuilen geschieden bi| aanbiengsschntten,die even als de verklaringen betrekkelijkhet minimum van dagloon waarvan zifvergezeld zijnzullen opgesteld wtzenvolgens de formulen opgenomen in het bijzonderlastenboekDeze formulen alvorens geteekend (e worden:ullen voor zegel geviseerd of met het buiienaewoonzegel bekleed worden en zulks door de zorgentn ten koste der «anbieders, excmpljicn er van zim\r gemeente Secretan, kosleloos te verkrijgenDe aanbiedingen en de verklaringen betrekkelijkbet minimum van dagloon zullen, gesloten inhunne wcderzijdsche omslagen die de vereischteopschriften zullen dragen gezonden worden aanden Burgemeester, onder verzegelden en ten postkantoreaanbevole 1 omshj,Deze omslag zal behalve bet a Ires des Burecmecstersde woorden « Aanbieding voor de onder.....wig van gemeentewerken op den 16 Mei 1904aan te besteden » draden en uiterlijk den U Mei190* ten posikanlore besteld wordenAllcomslagdragendeeen poslmerk aanwijzendecene latere dag teek en inj, dan degene van den laatsten dig voor de neerlegging bepaald zullen altniet toegekomen beschouwd wordenHet algemeen lastenboek vastgesteld door deBestendige deputatie des Provincialen raads den31 December 1897 is toepasselijk op de onderïngg waarvan er spraak p •- sAlle werkdagen van 8 tot 11 1/2 ure voormiddag" ter Secretan, der gemeente mededeehng..unnen beko ncn vao de plans beerootinestaatlastenboek en ..bel betrekkelijk het minimum"*!,dagloonGedaan te Basel, den I April i904VAN WEGE HET COLLEGEDe Burgemeester VoorzitterDe Gemeentesecretaris, \ sat ond 1904 doorStecnssens en Bh weert mits r< 42 fJ sjiarsO te Ie L \ r! I l>0Koop 4 — bene ua ty Li d in dti Mik pachtgoed \in rnn, De R\ k ten kadaster rekendsectie B nuirau 111 „root 8 nen '7(1 centi>••,.,p kndc. oost mjiliccr gmf D- Ber^ey k\uorga de kooi west « ZL 1 Bu s 11de Godshuizen \a 1 BeverenIn regie — Onmiddehjke nigenotti eaingOp te leggen boomw aarde (r (,„koop n 3 en 4 zijn, bij samenvoeginggi nuht op If>O0 f)ankVei blijf Dinsdag; 3 Mei 1904,om t 1 i ure iinniidduK, t i uehoorza^l vah I Vr i ^Clee I 1 leï^e e bch.olslMHVoor nadere inlichtingen begexemen %ich teStudie van den not iris \ an il e Perre te TemschEliJ *)(oi rgcin!O P C \ b A R I VI RKOOPINOvan oea schoen tu welgelegenWOOXiiriS mei HOFBOUWGRONDENZaailanden en MeerschTE TEMSCHEeo eeoe HEERSCH te Thielrode.Oe notaris Vau de Perre te Tem-ch.?ói openbaar vei kuo en nul winst i anl > "U lll\tplpiP7nir,domme n«.cmciDiode toiL'en Jd ri^ei:ujmciirKoop 1 — Fen voorman en weltttegei Wooihuis aan de O^verstiant j,m rkt~no 17, hebbendtgelijkvloers twee salons ei Labnictvtrand ih,keuken en achterkeuken met pomp en regenwatciOp het verdiep \IJ slaapkamers verder voorraadkelder «ijnkelder zolder t,rooteT hof met serrebenevens jfzondcrlijken bouw \oor sti l mei zoldeen recht op doorweg voor kolen en beir, tekadaster gekend secti D nu mm eis 08c, 59s/bis59p/blS groot ongeveer o a en 30 ce Hiarenpalende zurd de Oeverstnat\an de eene zijd.mevrouw Wed» Orl ly De R>ek en ian de andenzijde den li"er De Bloei». Ma sOnmiddehjkeingenottredmgKoopen 2 tot en met 6 — Welgelegen bou„ronden aan net Cm venber^ a in den steen \van femsehe naai Thielrode en pnlende laneachtermn dedoorsmj ling van den buurlspoorw ,deel makende van de pirtij land ten kadaster s,kend sectie B nummer 1011 te koop aingebodtKoop 2—2aren 88 cenl uen Bouugron.palende o s* den eigendom van \1 Mauu^e Felte Temsche, hebbei de ecfie breedlc van b imteei eene midde mitj,e diepte van 39 met j centmetersOp te I ggen boomn aarde fr it)Koop 3 — ' are lfi ec t iren Bou \gion,neicnb k jop 2 hebben 1e eene bieedrc ui ( metien eene midd Imati^e diepte \" 336,, ot ü2 ai n "0 eentiaren, palende oost kocp 13,zuid M Miuriee Felix, wesl koopen IS en 16,nouid kooj. 12Jaathjksche pachtsom fr 76Op te leggen boom waarde fr 17bKoop 15 — Eene piriy Zaailand met boomen,in den bm es wijk ten kadaver sectie B n* 297,groot 1 heet lar l> aren GO centiaren palende oostkoop H en M Maurice Felix te Temsche, zuid M.Vergauwen Janssens en kinderen te Bat>el westWeeeen Peeisinan noord dtzelve en koop 16Jaarhjksche pachtsom f> 131Op te leggen boomw ïardc Ir 535Koop 16 — Eene pirty Zaiiland met boomen,in den Smeswijk, ten kadaster sectie B nummer2i)3 t,rooi 47 aren ÓQ centiaren palende oostkoopen 11 Ii en H zuid koop la, west WeezenPeersman voorzeid, noord koop 17Jaarhjksche pachtsom Jr 58Op te leggen boomwaarde fr 260Koop 17 — Eene party Zaailand met boomen,111 den Sucswijk ten kadaster sectie B nummer305 L/ooi 1 iu.t.lair lo aren 20 centiaren, palendeoobt koop II en mevrouw Wed" Braeckman-DeBuysschei teTeruche, zmd koop lb en WeegenPeersminve t de b nesstraat iuo 1 UT BJCI-Van BoXeUcr te ThielrodeJaarhjksche pachtsom fr 143Op te leggen boomwaarde fr 590Koop 18 — bene paruj Zdiiland met boomenin den M ddelschrij nvijk ten kidjster sectie B,lummei 276, t/oot >+ uren ^0 ccntuien, palendeouhl d b nes ti ut, /uid M Leo) Braeckman teTense ie «cal M Gi rles Rooma en zusters terïse ie 11 nt i ko , lïJaarhjksche pachtsom fr 103Op te leggen boomwajrdc fr 2bOKoop 19 — Lene pariij ZJ ulai d met buom.n,in den MiJdeKchrijnwijk len kadaster s cue Bnu imu 'bJ g oot J3 Jren 30 eeiitur-n, pa endeooil de Smess.tr ut zuid koop 16 tvesi jutv on»liieiesu Roums ie Teniiche,. njrtl M vl VI _ui-\ .1 ni n ne 1 en U U„ M ..y. ie 1 „niM.tuJaarhjksche pachtsom frH3Op te ict,i{en bjom


MAGAZIJN VAN ELLEGOËDERENIIV 'T GROOT en IIV 'S? KLEINGroote en Prachtige keus van Gemaakte Blousen. Rokken en Voorschooten, in satijn en andere stoffenBIJZONDERE KEUS VAN MANS- en VROUWSTOFFENFantaisie Manshemden, Hemdeborsten, gewone Vrouwhemden - Normal ArtikelsPlastrons, Noeuds, Lavalieres, Cols, Manchetten, katoen en zijden Foulards. - Depot van echte engelsche Truien (^«maaké)Linten in alle kleuren - Chals, Wolle & Katoene Sargiën - Reukwaters, Zeepen, OliënJOS. SUY'DE VREE, Veerstraat en zelfilc huis MARIE SUY, Veldstraat TEMSCHEZ1LVERE MLDALIEio üc V\ ei 1 Itutloonsl llin^ \an 1 JMJS 1000ZEKERHEIDGj allen de \olangt t ju st uur tek on (1 IU naL ^ tTe koop bijH C/-J L£ER"Fhebben koopt atlend e ZEKERDE DS BOE LOC Eneergelegd me 1CE\T* o\ei„ 11 tl \ n 1 K\siLtlsrR4\lIS 118 rmr W C3, ntun üc \|Ollieel\ in dir Giicl)torspoed wachh ieder die werken will-Ko5telot>3e Hofsteden van 6+ hectarenOfficiële Vlugschriften en Inlichtingen Kosteloos hebekomen by den heerDHiauDEtou A$eirfvandeCanadeescheReèeennJZ9 GondMoemsfraatAnfwerpenoi IeVLOEIBAARYLEESCHEXTRAKTIS VOLSTREKT ZUIVERHel beïslciil de saucea, ragouts, soepen, groenten, enZtff cl s oi n sbn n i ie t IL go Ie I eul eiB pio ' h t c " j It lic » I i f d a i n menD ClHIIS alleen Lu *o u I in koud d uann « I/M /atomenFe i n lef tl i i i e e t !•> I o l i nli q e/t e t i / s / ei In I — l -f/// ho i II I i v i( ilr i e/1 i I ui tieIJ: thiïïoidt verkocüt in alle goedeKruideniers-winkelsDe Generale Agenten voor België VAN GSETEUÏEN & C° ANTWERPENCioots en kleineKapitalenLeei' j oii« onsi n gi inl d inlr siui t fn ncdt ooi tuis hee/tbo m woidti gevraagdhvpoilieck Ie bekomen lei bt idic \ m Icn op de timmertttrf van M JOÖ Boel tenolir iH\MEKDTSt Mkolaas Lismo t femscheMaatsolifippï jNEW-EHCLAHÖ34, Nationalestraat, 34, ANTWERPENLENTË^ZÖMËRI904TENTOON- EN TEKOOPSTELLINGder laatste Engelsche en Schotsche Nieuwighedenin KOSTÜMEN en PARDESUS, voor Mannen, Jonsrlinsen en Kinderengemaakt of op maatKostuum Engelsche nieuwigheid, van allemodellen, gemaakt of op maat fr 19,5OXio^lHiiin Laatste model, ver orgd fatsoen,gemaakt of op maat fr 24.OOJKostiïiïmRijkeSchotschenieuivigheid extrafatsoen en voedering elegante snede, grootekeus, gemaakt of maat, fr 49, 45, 39:i:iii dezelfde prijken.Ko>3tïilini New England, rijke Engelschenieuwigheid schoone keus, verzorgdJatsoen,elegante snede gemaak of op maat fr 29Ko**tlllllll Schottche stoffen, nieuuste dessws, alle kleuren schoon fatsoen gemaaktofop maat fr 35Tüostiuim Extra stojjen, perfekt fatsoen ensnede, nieuwste modellen, keus zonder voorgaande, gemaakt ofop maatfr 75, 65, 55Ieder kleedingstuk gewaarborgd zijnde als perfekte snedeen fatsoen, zal indien het geene voldoening geeft, op eersteaanvraag vervangen worden.NB — Al de tiamhjnm der st id geleiden tot NEW-ENGLAND met uil'el of'correspondentietikelBelangrijk bericht aan de HuisvrouwenI HUIS van yertrouwen Cmll VERBRÜGGEH MÜYSV-u hielen af zijn bij mij verkrijgbaar alle systeems van| Auierikaanschc Waschmachienenom Lijniiaad kousen kleederen, nollen stojjensirgie/i, enz volkomen zuiver te n asschen, op mintijcl, met nun zeep nun IT beid, min sleet dan metde hand TZen proefmachien is te/ beschikking derbelanghebbende ten einde zich te kunnen overtuii^en van diens goede hoedanighedenKomt mijne tentoonstelling zien''WO,Dooi de matige prijzen is alle eoncurentie onmogelijkVERANDERING VAN WOONSTOvergebracht van de XÜEiüstoelsti'aat, N ii8,jiau IN G3>nevens de apotheek Van der GurhtHUIS VAN VERTROUWENDE GOUDE ZON Allerschoonste KEUSBroekenSpeltlenHorlogicnTKnopriiigeiiKettingenGoud, ZilverEN DIAMANTENINKOOP ENVERWISSELINGII. CALIAERTS-VAN GEYTAlle soorten Zilverwerlc voor cle Tafel en Geschenken.REPARATION OP TROUW — ONMOGELUI E CONCURLNTlbDe Nederlandsche BoekhandelPOSTHOORNSTRAAT16 - GENTCampagne's Woordenboeken•\OOItFran trh en Nederlandsen-Duitsch en NederlandschEngelsch en Nederlandsch1000 bladzijden in heel linnen bandFr. 3.50 ZIJNDE BESTEN Fr. 3.50te centiem per deel 4SOVERSCHENENI KAMERPLANTEN — II BOEKHOUDING —III NEDERLANDSCH DÜITSCH HANDELSWOORDi,NBOEK — IV VOLIÈRE-VOGELS — V STENOGRAFIE— VI TEEKEMtV E\bCHIl DEREY -ïïf.TDeze hoekjes muntenuit door Betnopto vorm, praktisoheninhoud, volledigheid dor behandeld»stof Zij zijn alle hen ei kt door mannenlederen maand verschijnt een dealtjeZOOEVEN VERSCHENENGU1D0 GEZELLE'S DUIKALMANAK VOOR 1904 r^^baara l'luka/manak » en gebt ocheerd m boekvoim — Vnjs i fi ank —Vooi builen Gent i lojrankUitwe w. De Merlandsche Boekhandel te Gent.ai,


INDELANGE KOEPOORTSTRAATen HOEK der ST-PA ULUSSTRAAT••-A. 3ST T W E IR F E 8-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i>erscAewen NIEUWIGHEDENvoor hetLente- en ZomerseizoenGemaakte Kleederen en op Maai voor Heeren en KinderenI^^^H ^^^M ^ H ^ MD^H MB^B ^Bl^lB^k-Bl ^^BIBB ^ ^ ^ ^ ^^^ ————. „STOFFEN PER METER.VERTR,OtrWE3N"G0EDK00PE MAAR VASTE PRIJZEN.——9—9——L„ UVieuwe UitvindingUURWERKENGewaarborgd voor 5 JarenHENRI VAN DERHEYDENHorlogiemaker Goud,- ZilversmidEN GRAVEERDER13 - Markt - 13 - TEMSOHE(Rechtova de Groote Kerkdeur)Verkr jgba^r d Horlo Ln Pantnln Pate lluononiede T U( t en het b stSpa. J •. \ r H n n D 1 en ogoud zii r en n I L nd r ^c jken noch corCurt-ntiL van prijs ol hocdan L,hi_ \Eere-Diploma Gouden Medihen aan de Te\toonstellingen Certificaat \an goede regelingAankomst een er groote partij COUPONSaan hal ie ]> aardeGEWATTEERDEu, üuitcit, c/Gem^cu cu* eu*AP0THE5K-DR0GERIJ "DE HERT'tVAURICfc VAN DER GUCHTLijnolieDeNleüweLondöndoat d» rrl}** baren binnen eadimTerdwUsao uuklbet haar gUniwd en uoïl btv} hrt hoofd w«Kucht ppVerkrijgbaarTheodoor Miller, apotheker,Akkerstra uKutfelslmibijStand >ertte BORNHEM bijLouis Van den Bi indenleCL\ERSCLEbijDeHerbergiers. IVüt ge goedenTajeh ei nis,bestand tegen genever, n endtn m volle vei trouwen tot Het Klaverblad UuHorlogie Goud-ZilverwinkeltHet Gouden KruisMarkt IS -TEMSCHE - 12 MarktlRECtirO\ER Db KERK)\erko p van goud z Iver horlog £n kett ngenvoor Het.ren en Dimen oorbellen nickelen horlog ün ])zerenweghorlognïn Ui net sum Pite ttAlle soorten van-wekkers wekkers net elektneklicht régulateurs en schouwgarniluren bifiondirgeschikt voor duivcnroadtsthsppiiun Gouden Lnzilveren ringen \ oor Heeren en Dimen garn lurennaar keus Rouwgarnituicn gouden manchet enhemd knoppen medal ion loor maatsctnppijcnzilvere paternosters allerschoonstegarniturenZ Iveren kruisen Ex \otos oflcrbeelden in allemodellen Bronzen s^hou vg-unituren tn keukenhorlogiënBijzonder werkhuis voor alle soortenvan reparation.Horlogiön Chronomete s Plionographcn Elektnckhorlog finMuziekdoozen plaatsen en herstellenvan elektnekbellen „oud en Zilverwerk enzInkoop en verwissel nt; \an goud, zilver enjuweclc aan de hoo ste prijzenAlles is ge vaarborgd 1 11 2 tot 5 jaaiHuis van VertrouwenSTOOMBOOTE\WILFORDDienst gedurende de Maand MeiIN DC WECKVanTemsclie n Antwerpen 6 30 10 1 en 6 00Van Antwerpen n Temsche 7 00 tO 1 en 6 00S ZONDAGSVan Teinsche naar Antwerpen 7 10 1 3 30 6Van Antwei pen naar Temsehe 7 10 1 S 00 6Te beg nnen VJQ 1 Maa t ia de dienst tusachenTemsche en Dendertmndi. opgeschorstDok zuilen de \racht,? ederen van Temacheverzonden worden m t de boot \ao 5 ure s avondsdaar de vrachtl»it van (3 urö 3 morgens uitTemsche ï rtrekkende p 1 Maart afgeschaft isSncljjersdruk E DeLandlsbcci,TemscheEorstsiroop Gal Voss- Standaart- en Switserschepillen zalf van Martin TomsMaaspocdc — Tegen alle ot Istelta tssen (cltloretse ) en meer andtre VOO, Upn tiende ndtrmaag,maagpi]n moeil^ke spt,s\erteeru geit apt all etd o/shpleid Pri|s fr IdOdeflesJi«nlincpfiuch lanilcHpoctlc-r — Tol lie— re/,ettde,ettt i. Joo. « pijn kmsilte t m lm ellen et fimer Itot den desmoiu,tde landet enlandtht c/i P ijs Ir llOdedos en tal ÜI Prijs Ir 0 50 de doosMcnal-nnfcr — Lltgele^et middel tegen liet > BobnrLle Betlentiddtltegettdeeksteroogenblaedfluitnett ter^uakkng fatiKte dei kindeten X Prijs fr 0 Sll dr fle^chmoethike of overtollige traanaslondett milt nclc icnrriiiiidltl, Tegen het^uurdervloed slaphetddesbloeds nemie)bleekktenri%ltcid\kinderei kniktftest hoest en^ en:POSCTLET P iSTILLEh — GERAUDEL PtS7ULEAPRtLKIiA^Dli^ IOILE CIHiE \ OOhSCHOOTFN JJAVtTIICliocolat Eelaero SU Extrait DelacreWlJW/IJN Ui IJ 1 01 I h \IIIWF\\OOI 1


Drie-en-lwintis«te Jaargang^Abonnementl Fr. - TEMSCHE - Fr. 3 -yPER JAARAbonnement3,50 Fr.-BELGIË-Fr. 3,5PER JAARZonderlinge HutsepotIn vele steden worden de plakbnevenop de muren geplakt, zonder dat mende oude afscheurt, en daar men metdit aanplakken niet altijd zeer nauwkeurigte werk gaat, staat het eenebiljet dikwijls leeger dan het andereLeest men nu in de volgorde wat opeenen muur geplakt is dan krijgt mensoms de zonderlingste lezing — lotbewns daarvan laten wij hier volgenwat iemand te Amsterdam tijdens dekermis op eenen muur te lezen vondTe Rotterdam vrijwillige verkoopingvan - eenen in groen geschilderden enschoon vernisten —boekbindersknechtdie sedert lang - zit in eene rattenvalen voorzien is van — vijf pooten begroeidmet zwijnbaar - zooals aangewezen is op een aangeplakt — hotteototjevan 40 jarigen leeftijd — goedkunnende omgaan met eenen monsterachtigenzeevisch alhier aangespoeldopbevel van den Burgemeester —liggende nevens eenen ouden ezelevenals den anderen op flesschen getrokken — met eene maand kreeften —tespnogen door eenen hoepel gebondenboven — het vertrek van den ministervan — schildwachten langs straten enwegen die zullen de orde handhaven ineene kamer met alcove en verdere gemakken— Al degenen die iets te vorderenhebben van of versehuldigd zijnaan — een verken met 3 pooten en eenoog in de borst — gelieve hunne pretentien in te zenden bij - gedresseerdehonden en apen die op een wenk hunsmeesters — zitting zullen nemen tothet kiezen van twee leden voor dengemeenteiaad — om te eindigen methet loopen in zakken — ter gelegenheidvan het inleggen en van — twee gepensioneerdemajoors die hunnen opboden afslag van eenen — huisknecht —met groen trijp en springveren, te bezichtigenin den — Haarlemmer - bijeenen ondermeester die eenige vrijeuren heeft en ze wenscht te bestedenmet — het verslinden der gekwetstenvan Waterloo — die zijn te koop voor13 000 frank — terwijl men een 112 derkooppenningen — in de vlam eenerkaars zal houden en verbranden, terwijlde heer Bamberg onmiddellijk overgaattot de begoocheling van — eenen drijjarigen ezel die — door ziekelijke omstandigheden — tracht zich te ontmaken van zi|ne oliekoeken beignetssoufflets en beignets de pommes — opI» eanapes volgens antieken stijl enovertrokken met — schilderijen op'linnen met gezichten van — twee oudekeukenmeiden kunnende — door tenenhoepel spimgen - om eindelijk oveite gaan tot de verkooping eener partijmanilla sigaren ledige geneverflesschen— KAPSTOKKEN, enzAllerlei Nieuws.;nla — Men kondigt g in d


Het Gouden KruisUITBREIDING VAN HORLOGIEHANDELdoor Henri VAN DERHEYDEHBorlogiemaker, Goudsmid & Graveerderte TEMSCHE, Markt,(Rechtover de GROOTE KERKDEUR)Aankomslvan nieuwe RÉGULATEURS,prachtige bronzen en andere SCHOUW-GARNITOKEN in alle stijlen, WEKKERSmet muziek en éleclriscli licht, HORLO-G1ËN voor Kerktorens, iracliienkamers,openbare gestichten, scholen en sclieepscabienen.Bijzonder werkhuis voor alle soortenvan reparalien. — A lies gewaarborgd van2 tot 5 jaren. — Keus in 't magazijn.De BAKKERS, die zicli allerbesteHollandsche Ovenplavelenwillen aanschaffen, wenden zich totIpmiel DE WOLF jbeurtschipper op Rotterdam, Groote Kaai|TEMSCHE.' 'Speken, Teer, versche Pekethanng.De Gouden SleutelSCHOONE KEUS VAN ISouden, Zilveren en ïïickolen HorlogiSnGoud- & ZilverwerkLaatste NieuwighedenCANFYÖAHTKasteelstraat N' 6Nabij de Groote MarktT E M S C H EEeparatien -VerwisselingVaste PrijzenEMIEL VAN DE WINCKELGETEEKENDE PORTRETTENAlelicr büZO"dcr geschikt voorlimablngCD «an POBTBETTE.1,Teelten ingen en Schilderij e»Landschappen en jichten van TemscheSchoon assortiment vanKADERS en PASSE-PARTOUTSM>n werkt in alle tijden.Goede en spoedige BedieningKunst- & NijverlieidsphotographieJULIEN MAESCMrugijn-Tandmeester-Specialist.BERICHTom spoedig gediend te zijnalle Maan- en Donderdagen te St-NikolaasDe welKekende heer Julien MAES.CliirtigyoTandmecster-Specialist, woonachtig LangsSchipstraal N' 5, te Mechelen, zal 2 maaperweek te raadplegen zijn teSt-Nikolaas,bij: d'heer VAN PÜYMBROECK, Café de,Arcades, Staliepleiti, \ao 8 tot 1 uur en t

More magazines by this user
Similar magazines