HOLLANDSCHE CIBQÜE

waaslandca.front36.kunstmaan.be

HOLLANDSCHE CIBQÜE

Zondag 2 November 18*79. 36° Jaar N° 1908.GAZETTE VAN LOKERENHen schrijft in te Lokeren bij den Uilgever en in alle Pmkantooren. — De prijs der inschrijving is by het jaar 4 franks en vrachtvrij met den post S fr.; voor Frankrijk 7 fr. vooruit te belalen. Menaanvaardt geene inschrijvingen dan voor eenjaar. — Me» wordt verzocht de bekendmakingen uiterlijk den Vrijdag voor den middag toe te zenden, de prijs ü 12 cenlimen, rechterlijke aanhondiginggen -SOtot 50 eentinten, vonnissen fr. I -50 per drukregel; dikwijls ie herhalene bekendmakingen betalen op voorhand en worden bij akkoord gedaan.Lokeren 31 October.BERICHT.Het comileil der scholen verzoekt al de inwonerslier stad, en bijzonderlijk zijne tegenstrevers,van Zondag, liet mobilier der meisjesschoolte komen bezichtigen.De lokalen zullen open zijn voor het publiekvan 9 ure 's morgens tot 1 ure namiddag. De ledenvan het comileil zullen hel zich tot plichtrekenen al de mogelijke uitleggingen te geven.In naam des Comiteits :De Scltatbewaarder,G. DE MOOR.BEEICHT.Ten gevolge der uitvoering van de nieuwe wetop de posterijen, zullen er te beginnen van 1November aanstaande, menigvuldige veranderingenen wijzigingen aan waterhoudendenchloorcülcium. De volgende vergelijking stelt, inscheikundige leekens de fabriekatie van datpraepanat voor, alsook de verhouding derelementen waaruit het hoofdzakelijk samengesteldis.2 (Ca 0 HO) f 2 Cl= CaO. CIO f Ca Cl t 2 HO.Gebluschle Kalk. Chloor. Onderchlorig-ChloorkalC". Waterzure Kalk.In het prodict dal de handel opleveit, vindtmen buitendien, len gevolge der niet volkomeueverzadiging van den kalk gedurende de fabriekalie,ook nog eene dikwijls ruime hoeveelheidvrij kalk- hij- draat, en een weinig koolzuren kalkof krijt, De clrloorkalk moet, om niet in werkzaamheidte verliezen, zorgvuldig van de luchtafgesloten, benaard worden. Hij trekl, krachtenszijn gehalte aan chloorcalcium, walerdampaan. vervloeit en wordt door het koolzuur vanden dampkring, onder uitdrijving van onderchlorigzuur,ontleed.Voor de fabrieken waarmen de stollen onderden liaisclien naam van INDIENNES gekend vervaardigt,alsook voor de kunslbleekerijen wordtde choorkalk steeds in vloeibaren stand aangekocht.Be nijvcraar heelt zich aldus niet te hekreunenmet het fijnwrijven en hel ai>ineli>! ivau dea ilroogeii chloorkalk. noch met de nvergietingen fiitreering van de bekomene brei. Diebehandelingen zijn, wel is waar, niet moeielijk,maar vergen toch min of meer lijd en veieiseheutoestellen die m-!H anderszins missen km.Djar da chlonrkalk in hoogst verschillendegraden Tan zuiverheid in den h.i.nlel vo'ir luimt,is hel goei! voor den uijver.i.ir die dil prixluilveel vciiiriiikl van des noods liet inidlel kunnentoo Iu pussen, door (". iy l.iiss.tc nitgevo iden, nnide gehalte van 'lit p; iepir.nl ;I,M weikume bestamlrleetciile bepalen.Het werkzaam bestanddeel iu den chlnnrkalkis alleen liet o:i.|,?n-.iiliiri«/.imr. ('.! ou a une action de la«Société générale de produits chimiques etd'Alfas < recoit gratuitement par chaque t.trequi lui est attnbué a la repartition, un bon d'épargnede 1000 francs remboursable en 90 anset queIe porteur peut escompteraprés les cinqpremièresannées a raison de 4 1/2 p. c. ala a Compagniede Garantie. »C'est une sorte de prime accordée au souscripteur,et cette prime lui assure la reconstitutionen 90 ans dans toutes les évantualités d'un capitalbien supérieur a celui qu'il a déboursépour sa sousenption.Pour arrivera ce résultat, aussiingénieuxqu'ilest simple et pratique, il a fallu tout bonnemontque Ie vendeur d'une des actions mises en venteprélevatsur la somme qui lui est remise par 1'acheteurpour prix de son achat une quotité qui,placée par les soins de la Compagnie de Garantiea 4 1/2 p. c, produit, par Ie jeu mathématiquedes interets composes, un capital de 1,000francs en 90 ans.Le fonctionnement de cette operation si correcte,si simple s'opèro comment t Par les soins dela Caisse spéciale des Bons d'épargne, pourvued'une administration spéciale etayant une comptabihtéspéciale.Cclte Caisse spéciale des Bons d'épargne n'aqu'une chose k faire: placer en fonds, d'Etatolges ou étrangers, ou en valeurs similaires, ouzij verbonden is.De proefneming die voor doel heeft den graadvan rijkdom in chloor van een gegeven monsterdrooge chloorkalk te bepalen is gegrond op deontkleurende werking die het chloor uitoefentop den blauwen indigo.Veronderstellen wij dal wij eene oplossing vanindigo, in sterk zwavelzuur van Nardhausen, metzuiver water zoodanig verlengd hebben, dat eenliter der bekomene verdunde kleurstof pas eenliter chloorgas eischt om volledig ontkleurd lezijn. Ilct is lichtelijk le verstaan dal het chloor,om iu deze omstandigheid behandeld te worden,juist in zijn eigen volume water moet opgeloslzijn. Dan zullen wij het normaal indigo-afirHiselbezillen dal ons als maatstaf in onze navorschingenmoet dienen.Indien wij nu van eene gegevene chloorkalkoplossingtwee, drie, vier liters bij een liter indigo-proefa'treksel moeten voegen om de verlangdeontkleuring te bekomen, is hel Klaar enduidelijk dat de lantsle chloorkalkoplossing, bijgelijkheid van volume, twee, drie, uermaal minderbleekingskrachl en handelwaarde bezit danhet zuiver chloor. In een woord, de waarde eenersoort chloorkalkoplossing is omgekeerd evenredigaan hel volume dat daarvan noodig is omeen liter indigo- proefaftreksel le ontkleuren.Nu, Mijnheeren, is het wel te verstaan dat iku alleen hel princiep aanhaal op hetwelk de zoogenaamdeCHLOORMETINO geslaafd is. Gay- Lussachoeft, om hel doel rap te hereiken, hel gebruikvoorgesteld van drie maatglazeu volgensbepaalde grondregels verdeeld, lien dier glazenis eene MWTFLESCH van juist een liter inhoud,waarin men eene oplossing van 10 grammen vanden le onderzoeken uoeder-chlnorkalk vervaardigt.Hel iweede ghis is eene soort van buis inpuul aan hel omleieinde uillooponde, voorzienvan sehreeljes die de inwendige ruimte in leerlingcentimeters alileele». Ihl Imisj.; wordt doorgaanseen PIPET geheelen. Hol der>l; gi.is is eenenmiET, soort v.iu tiilms riiünur v.tn doorineleril.ui de pipet. nauwkeurig verdeeld en van onderenin connuntniiisji iiiilo'ipiinde wil langs degegradueerde buret opklimt en bovenaan vau eengebogen spts lnilje vonr/.ien is. Dn buret wordtgevuld melde te Ivpnii-vnn rhloork ilknpl»^i, doolt uit, en het ver-Innmle Doel is bereikt. Zoo zien wij dat het mogelijkis van vuur door behulp van eenandervuur le blussdien. Des aangaande is de fire-aannihilatormet het eenigsle middel dal de scheikundeter onze beschikkiug stelt.


GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven zon-Her medecijnen, zonder purgalir en zonder kosten•Jooi' de smakelijke gezondheidsbloem van Du Barryvan Lümlen, gi-zegd,REVALENTA ARABIC!Zes en twintig jaren onveranderlijke uitslagen.Zij bestrijdt mei goeden uitslag den moeilijkeneetlusl, slechte spijsvcrleeringen, maagonlstekingun,de gal, de winden, de zuurheid, het slijm, debraaUusl, de maag opwerpen en uitwerping, denbuikloop, den hoest, debelemmeiingaandemhalingde uiltering, al de wanorders veroorzaakt doorborslonlsleking keel,aucmstein, luchtpijpen, blaas,lever, lenden, ingewanden, *lijm vooi komende uitde hersene.- ssn het bloed Zij heeft reeds 75,000genezingen bewerkstelligd, waaronder die van dengraaf Pluzkow en de maikiezin Brelian, MM. deprofesor Dédé, Wurzer,docloors Campbell, Shorland,Ure, Angelstein, ënz., enz. waarvan uittreksel.Lessen, 21 december 1R75.N. 03,476 M. de pastoor Compaiet, van 18 jarenmaagkramp, van maag- en zenuwpijnen,zwkte en nachtelijke zweetingen.N. 47 422 Uilsputting. - .Baldwin van volldigeverzwakking, vei lamming der leden uit hsofdevan jougduilspanning.N. 76,448, — Verdun, 16 Januari 1872Sedert 5 jaar leed ik pijnen in de rechte zijde enaan de uitholling der maag, van slechte spijsverleringenenz Ik aarzel niet u te zeggen dat uwenRevalenla mij gered heefl,ERNEST CATTÉ ,» Muzikant bij 05 linie-reg.Voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maalden prijs der medecijnen. In doozen van 1/4 kil.,fr. 2.25 ; l;2 kil , 4 fr , i kil , 7 fr., 6 kil., 36 fr..12 kil., 70 fr. — De beschuilen van Revalenla indoozen van 4, 7 en 16 fr. — Den chocolade Revalentain doozen van fr. 2 2ö ; van 575 tassen 70 fr,— Verzending tegen postmandaat. — Depot bijde apothekers en kruideniers. — Du Barry en O,Montagne de la Cour, lti, te Brussel, [limited ]Te bekomen Ie Lokeren, bij Louise Selleslaghe,Kerkstraat 4, Ie Zele bij de wed. De Lamper, baksteren verders bij de bijzonderste apothekers enmagazijnen van kruidenierswaren.KAREL VAN DER BRUGGENPAKHUIS EN STOKERIJFortstraat 13 en 15,Sint Gilles, bij Brussel.- GEBREVETEERD. —Het spijsverleerend, maagverslekend en gezondheidskeursap LIKEUR LEOPOLD 11 genaamd, dientvoornamelijk ter ver»arming van het liloed bij't uittreden van 't bad genomen ie worden. Ook ishel Ie bevelen tegen zeekwaal op schepen.Uit hoofde zijner biltere eigenschappen, is ditLikeur bestemd om den Alsembitter voordeeliglijkte vervangen. Zelfs met water gemengd, behoudthet nog eenen aangenamen smaak.Belooningen bekomen in verscheidene lentoonlellingenvan 1864, 1870, 1871, 1876,1877 & 1878,Over de 12,000 liters werden er reeds van opgezonden.Het EI.IXIR DU DENIER DES ÉCOLES, om zijnekoorlsveidrijvendeen versterkende hoedanighedenis bij voorkeur aangeraden voor personen welkebij hun onlwaken door galachtige bezwaringen geplaagdzijn.GEKTSCHE NEkTAAit. — Allerbeste drank tegenbehoefte van blued en verzwakking der maag. Uitaangenaam keursap, zonder weerga om zijnen zuiverenen lekkeren smaak, en tevens om zijne allerdeugdzaamsieuitwerkselen, dient gedronken Ieworden een ruimer \öór elke maaltijd, en's avondsvoor men slapen gaat.WILLEJIS BITTER. — Zeer aangenaam likeur ende ELIXIR BEU GEVOELIGHEID, fijn damen likeur.Deze likeuren zijn gelijkvormig aan de wel verklaarden de veivalscherszullen wettigachlervol«dworden. "De lenloonsleller is de vervaardiger der bovengemeldeprodnclen, welke niet alleen bij vooikeurhunner hoedanigheden, maar ook om hunne nieuwigheiden geringe prijzen in achting dienen genomente worden.Al deze likeuren zijn Ie bekomen, te Lokerenbij MM. F. Tetldin, Kauter, Ambr. De Keyser,Schoolstraat en bij M. l)rossens-üe Lagey,Markt, is den bitteren Leopold II en den Elexirvan Lokeren insgelijks verkrijgbaar.UIT ER HAND TE KÖÖF.Eene groote en welgelegene Hofstede, lliansdriewoonsl, te Lokeren, wijk Boxlaar, Viei schaarslraalje,bewoond door den verkonper DomienCallaerl en anderen.De kooper vermag de helfl op den koopschallaten staan en 3 hectaien 33 aren, besle en welgelegenLand in pacht overnemen.Zich Ie bevragen bij den Notaris CKUYT, IeLokeren, Groole KaaiMEN VRAAGT.Eene bekwame Keukenmeid, van 4OaHO jaren.Zich te bevragen ten bureele dezer.Openbare verkoopingvanLandbouwgereedschappen,Wortels en Loof te Volde,te Exaarde Rechtstaat aan het Sctteepken.De Notaris HAVERBKKE, Ie Exaarde, zal verkoopentenverzoeke van Casimir en ÜionisiusPieters,op langen tijd van be'aling :Treem-, en dnjwielkarren, 2 ploegen, ijzerenenhoulen eggen, sleepbord, kiuiwagen, ladder,brasbakken, reep, trog.2 kalfkoeien, — 1 os. — 1 rund, — 8 hennen,— 1 hectare 50 aren loof te velde en 50 aren wortelsIe velde.Deze veiling zal plaals hebben den Maandag 17November 1879, om 9 ure voormiddag, en beginnenten hove der verkoopers.KAS DER EIGENAARS,(CAISSE DES PROPRIÉTAIRES.)Maatschappij ingericht bij koninklijk besluit van8 Juni 1835, voorUIT ER HAND TE KOOPEen schoone hofstede geslaan te Lokeren, wijkEverslaar, groot 46 aren 80 centiaren (315roeden). Ingebruik bij den eigenaar PetrusMeganck.De kooper zal met toestemming der eigenaars, ingebruik kunnen nemen, rondom zeven gemetengoede zaailanden, dicht bij de hofstede gelegen.Dadelijke ingebruiktreding.Zich te bevragen ten kantoore van BernardRosseel, Groole Markt, Lokeren.HUIS TE HURENzijnde de herberg « het Molsbroek, » met eenstuk Zaailand van 1100 roeden, geslaan "en gelegente Lokeren, aan de Molsbergen, om aanstondsin gebruik te treden.Zich te bevragen bij dame wed. Vermeêrealhier.TE HUREN^Een schoon en gerieflijk, WOONHUIS metgroenselhof, zijnde de herberg « Buskapelle» dienendevoor lokaal der handboogmaalschappij HelGroot Hof van Vlaanderen en gestaan Ie Lokerenaan de standplaatsen de.r ijzeren wegen.Zich te bevragen bij de weezen J. J, De Busbrouwers, te Lokeren, Heirbrug.'Om met eerslen Januari 188n in gebruik te treden.Studie van M'" BLANCKAEBT, notaris te Lokeren.TE KOOP~ÜÏT~DI HANDeene schoone HERBERG met koetspoort, tweebinnen koeren, ruime remisien, paardenslallen enlogién met achlergelegen Hofland, te Lokerenwijk Heirbrus;, dicht bij de stad, bijzonder geschiktvoor voermandei ij en hjndraaijerij.Bewoond door den eigenaar heer August Loefen om de kooper daarvan onmiddellijk in gebruikte komen. *De kooper zal vermogen overlenemen, naar zijngoeddunken de her bergmeubelen, hel gerij en alamder voermanderij met de vruchten op hot hoflandVoor de condilien zich aan to bieden ten kantoorevan den Notaris BLANCKAERT, te Lokeren,Slaliënslraal.D. PRIEM, van Brugge^Gediplomeerde Tandmeester,Calalogneslraal, 3, Gent, (bij hel BelforOis alle dagen Ie raadplegen van 9 uren 's moreèndstol 4 uren s namiddags, voor hel ueelen van njondkwalenen het inzetten van valsche tanden.Kostelooze raadplegingen voor den armen.ER IS TEeen onlangs nieuwen DOOMKETEL 3 paardenkracht, aan redeKjken pi ijs.Zich te bevragen bij den drill ker dezes bTE KOOPENschoone jonge appelaars, reeds vruchten dragende,staande te Lokeren, in den hol van MVan WiDckel aan de Luikstraat, en in den hofvan heer Jau de ftoover, wijk Hillaar.TEMSCHE.Fabriek van Cement, Plaaster en Trass.Gypse of Plaaster (meststof voor den akkerbouw )aan dertig franken de duizend kiios.TE BEKOMENbij FRANCIS TIMMERMAN, wijk Boxlaar n104 UitUjkers en Worlelzaad, aan den prijs'vanden dag. Alles gewaarborgd.VilUTfITCHBna\ia.DUmBe'moeietijkste, de oudtte ende gewichtigste volkomenltjkgenexen, door de NIEUWE BREVKBANDEN vanJ. WAARSEGERS, Zoon,Gediplomeerde Breukmeetter van de Godshuizen enKBlaXBOBSr (DIP fflUPCTHlBiBaS»van het leger, gebreveteerd van verscheide hoven,gevestigd Lovenscheplaats W 16, ie Brussel. Commandeur en Ridder van vertchitlige orden.Schoenmerk!, 25, Antwerpen.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : 3,000, 000,FRAHKEH.De wonderbare Breukband, heeft de goedkeuringvan deDe Kas der Eigenaars geeft obiigaliën uil, welke bevoegste mannen verworven; uit hooHe van een eenvoudig,vernuftig en krachtdadig werktuig, kan de zieke zelf aannlreslen opbrengen als volgt:de pelote de best gepaste richting en drukking geven deOp termijn van 5 jaren, 4 ili % peloten zijn met lucht gevuld en benouden steeds denzelvenIdem 10 jaren, 4 1/2»/.vorm, zij drukken zachter en regelmatiger, zij verhinderende zieke in geenc zijner bewegingen. Vijf-honderd getuigschriftenvan genezene personen, de verslagen van konink-Obiigaliën met preraiën, 4 •/.Gelijkweerdig aan 4 1/2 "/„ als men rekening houdt lijke academiën van geneeskunde, eere-diplomas dankpenningeneneervolle meldingen in algemeene tentoonstellingenbekomen, ziedaar de vergeldingen door den uilvinderder premie van aflossing.van dit wonderbare werktuig reeds bekomen.Leeningen bij jaarlijksche afkorting voor langenSpecialiteit van Breukbanden voor vrouwen en kinderentermijn (van 5 4 20 jaren), op hypotheek.banden voor bevruchte vrouwen en teedere personen ODeene wonderbare mannier uitgewerkt. 'Zich te bevragen ten kantoore van den NotarisVAN LANDEGHEM, te Lokeren.De personen die onderworpen zijn aan moeilijke of gevaarlijkebreuken, en van de breukmeesters verlaten, wordenbijzonderlijk uitgenoodigd om zich tot mij te wenden onmiddellijkzullen zij verzachting bekomen. — Vervaardigingvan werktuigen om de mismaaktheden en licliaamlijkei ge-Breken der kinderen te verbeteren zoo als ruglijf (corsets)om de afwijking van het ruggebeen te doen herstellen; artincielelidmaten, arms, bcenen enz., de natuur volmaaktnavolgende.Werktuigen om de beenen der kindere recht te brengen— Al de werktuigen uit mijn gesticht voortkomende ziindoor mij zelf of onder mijne bijzondere waakzaamheid vervaardigden volkomen benevens hunne volmaakle uitwerkingvan al de vereischten der wetenschapEene DAME, ervaren in de breukkunde, is aan het gestichtvastgehecht, ten dienst der personen van haar geslacht.MAGAZIJNvan Zijden, Feuter en Fantaisie HOEDEH,Zijdco en andere KUKKEK.MEBCEEIE.PABFDMEBIE.A.NIMMEGEERS-DE DECKER.Veemarkt, n° 19.heeft de eer het publiek kenbaar te .Daken datzijn magazijn voorzien is van een schoon assortimentwinler hoeden en klakken allen nieuwemodellen aan zeer geringe prijzen.Daar hij principalen agent is der maatschappijMGER kan men ten alle lijde len zijnent in verwisselingnieuwe voor oude naaimachienen verkrijgen.Reeds 4 belooningen gehad!Parijs 1876, — Amsterdam 1869. — tonden!8?l-1872 - Weenen «873.Gevraagd door 't museum van Soulh-KeniintjthonDe vreemde commissien in de groole expositievan Philadelphia en van Santiago (Amerika.)Dubbel succes te Weenen 1875, MEDALIË VANVERDIENSTEN en gevraagd door de vrtmdecommissienGEPERFECTIONEERDEKONINLUKE INKT,schoon zwarten besten inkt, welriekend violet'roode inkt van alle kwaliteiten en inkt van allékleuren goede vochtige col, enz ; uil de belgischefabriek va» °E. Planehe, Zoon,leveranr aan de Minisleriëti en alle groole Besturenonzes Lands ; Molenbeek-straal, 108, LAEKEN-BKUSSEL.Deze inkt en col heeft eene schoon? kleur heeftgeen zaksel, wordt niet dik en bederven de penniet. Uil is ook de rrde van hun groot succesTf BEKOMEN TES BUBÜELE OEZES BLAOS*n bij al (ie Hm>kh»r.dclsars des Landt.Coupons gaan en keeren gratisbetaald aan al degene die in onze magazijnen komenkoopen bij de fr. S. — Men bflaald len allentijdo de coupons »an boden, voermans, en anderepersonen die zich gelasten met de commissie voorde plaatsen.Eenige artikelen: 3 damen kragen voor fr I3 manscols fr. 1-10, 4 pmr manskoiisens fr. l'een wit hemd en conliele broek voor fr 6. tweegroole coulielen manshemdens voor fr. 4 50, d.ïmenmutsen en hoeden van fr 2-S0 lol fr, 15.Engelsche fijne hreisaaijel len 12 slrengen voorfr, I, breikatoen aan fr. 3-95, den kilo.Eene matras, hoofdpulm en 2 pluimen kussensEen kopel lakens fr. 5-7S, sargie 9|4 breedir. o 35 en vele andere artikels Ie lang om temelden.n iet goedkoopste magazijn der stad, 34, Hederkonter,bij het Justitiepaleis, Cent.Die geen coupon beeft ontvangt een schoon cadeauTOÏTTinrKT M~E R Ste Huren,bij Mad, Wed. SEGHERS, Luikstraat.PAVÉS DES GRÉSpour rue, routes et trottoirsdes COLLETS de la GAEÜLE DO LOOP et) de JIIEPPE.agrees pour les travaui de l'Elat.MEDAILLE PARIS 1878.Edmond et Anatole Hops, a Namur.fourpisseurs des villes de Paris et de BruxellesflfiïiilïïkïSI1 3.3--E. S «£iSutd» «a Waas,KSUïl, MAB DDüLoeren, vertrek 6.33 9.01 10.54Zele,4.50 7.506.4S 9.13 11.10Grembergen i 6 49 9.26 11.18 H.18Dendermonde,!.Ï0 8.16 8.13T a. — • 7.03 ••vw 9.32 H.Ï3 'AS 5.22 8.1»ÜE1IDÉRIIORDE KA1R Loi.^.Dendermonde, v. 5.30 7.17 9 0912.Grembercen 5.37 7.42 9.14Zele,8-47 7.32 9.24Lokeren. aankom. 3.89 7.46 9.38MARKTPRIJZEN.DENDERHOMIE. 10Raapolie per 138 liter»Navelteolie > >Lijnolie • >Kaapkoekde 100 kilo» .Lijnkoek » •Kempkoek > a .LOIEREH, DEK 12 NOVEMBER.PeriO6lpfnWille tarwe . .Roode tarwe . .Rogge, oude . .Gerst . . . .Boekweit • . . .HaverKlaverzaad per kilo . .Aardappelen per 100 kilo» .fr. 24-50ü(i-( 015 2314-SOoo-oo9 10I 75a-0(iST. NICOLA*» DM 13 NOVEMBER.Per hectoliter.Witte tarwef^Koode tarwe ,RoggeBoekweitHaterGerstDuiveboonenAardappelen per 100 kilos ,7.0S7.H7.237.34fr. 72 «0SIS24 50140026 6000-0016 5016S00'i-nö11-H92-COIl-W*7 3000WO16 (»OIS SO9 00


GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven zondi-rmedelijnen, zonder purgalii* en /.nmlcr kostendoor de Miiakelijkc giuondheidbhlnvm van 1'u Dairyvan Loudun, gr2«igd,REVALENTA ARABICA.Zes en Iwinlii: jaren onver.mdeilijke uilslaaen.Zij bcslrijill met goeden uitslag den moothjkenerllusl, slechte spijsveiieerinijen, iiMugoiilslckingen, de gal, de winden, de zuurheid, liet klijm, debrnaklusl, de maag opwerpen en uil werping, denbuikloop, den liocsl. debelennneiinj; aandemliuWnude uitterin«, al de wnnord.is veroorzaakt dourborstontsleking keel,ademstem, luchtpijpen, blaas,lever, lenden, ingewanden, «lijm n«i komende uilde hersene-in hel bloed. Zij heeft reeds 75.U00genezingen bewerkstelligd, w.taroniler «lit* van tiengraaf Pluzkow en de m.irkiezin lïrehiin, MM. deprofesnr Dc'dé, Wurzer,docloors Campbell, Snorland,Ure, Angelstein, ënz., enz. waarvan uittreksel.Uoest, asthma : M. P. J. Imbrechls van Longueville,bij Mjvel, lieefl van eenen hoest die hem srderlmeer dan een jaar deed lijden, genezen geweest; vier andere personen, zijntn raad volgendehebben van de flevaleula gebezigd en zijn genezengeweest.N° 48,014 Mevrouwde markiczin van Brchan,van zeven jaren leverziekte, van de maag, vermageringzenuwaandoening over geheel hel lichaam,zeimwschokkingcn doodelijke treurigheidN° 63.98o'. Mejnfvrouw Martin, van opstoppingder regels en Sinlvhusdans, ongei.eeshaar verklaard,volkomen genezen door de Revalenla.N"ö.'i, 12-2. M. E Pjyard van maagontstekingen brakingen Hij kon licli op de beenen nietslaande houden, noch slapen, en hebbende ullijdde maagpitl gezwollen.N° 62,84."i. H. (Jüillet, pastoor, van 30 jarigenhoest en nachlheklcuidhcdcn.N°70,421. M. A Spadtirn, van eene negenjarigehardnekkige versloplhcid, 't was verschrikkelijk,en voortreffelijke doctors hadden reeds die ziekteongeneesbaar vorHaard.iVoedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maalden prijs der medecijnen. In donzen van 1)4 kil.,fr. 2.»5 ; l;2 kil , 4 fr , I UI , 7 fr., 6 kil., 36 Ir.,12 kil., 70 fr. — Do beschuiten van Hevalenia indoozon van 4, 7 en W fr. — Den chocolade Ilevalenlain doozen van fr. 2 ÜH ; van 575 tassen 70 fr,— Verzending tegen poslmandaat. — Depot bijileapoMiekeis en kruideniers — Du Barry en C",Mnnlagne de la Cour, 1t>, Ie ftrussel. [limited ]Te bekomen te Loket en, bij Louise Sellcslaghe,Kerkstraat 4, te Zele bij de wed. De Lamper, bak.sier en verders bij de. bijzonderste apothckeisenmagazijnen van kruidenierswaren.Eene groole en schoone Hofstede, hebbendeeene oppervlakkige grootte van 5t> aren,Een Hofland daarachter van 33 aren,Een dito van 31 arenen een Land aan de straat van 12 aren.Alle» bij elliandereti te Lokeren Slaakte, aanhet Lammekeu.Om aanslonds in 't bezit Ie komen, met eengebruik van noj» 5 hectaren goede buurlanden.Zich aan te bieden ten kantoorc van den notarisMUYS, Ie Lokeren, Groote Merkt.!ÏÜ1STTË~HUREN.te Lokeren, Uoomslraal, hmlsl bewoond geweestbij juffer wed. UroecKaert.Zich lo IK vragen bij d v. a -r sxxxaeaëöëpnJM^» 3CMNBH> 5»!ÏJsersa wsg raa Beader ea Waas.Lokeren, verlrckZele,Grembergen •Oendermonde, a.I>EN^Dcndermoiide, v.Grembergen •Lokeren, aankom6.55,9.1)1,10.84 M9.4.MJ 7.S0'' *-">i9L>il 1.10 2 «2 5.04 8.086 49.9 2611.18 2.10,5.16 8 157.05 !).3"2 H.2Ö'J.1815.22 8 1Hl MAAR Lfl&i.nUI.y HAAK L.OKI.M£N.3.50|7.17|9 1)0 12.S25.5a5.57|7.42| ii 12.58 5.37S 47>7 3-J,!».24 1.10S.h'J 7Mi 'J 58 i.aiMARKT I'HUZKN.DENDERBCIM.K. -il) OI.IOCER.Raapolie pei 158 liter»fr.Navetleolie > • ,Lijnolie • • ,haapknek de 100 kilos . . . •Lijnkoek » » . . . .Kempkoek • > . . , ,LOUEIIEK, Dm 22 OCTOBER.t'er MKi/ilrrs.Wuiilai»eRoodc tarweRogge, oudeGerstBoekweil .HaverKlaverzaad per kiloAaidappelen pci Kin kilofr. 24-0025-5014 7515 jt)Ofl-llll8 9;Wille tarwe . . . .Roode laiwe .ttogge . , . ,BoekweilHaver .Gerst . . .Duiveljooneii.Aardappelen pci 100 t.iL>-8 K)ST. PIICOLAAS K» 25 OUTOBLII.Per hefloiuer.fr.IMckarieke Boek- on Steendiiikleiij\:,n ««I /»**. SMET 7 IIFNUK. Sl»li.-iisiir.- 29 l...kir»...7.0&7.115.47 7.254.O1|7.3169 50OU-liO65 0015 dl)25-0015 0025 ,MI!fi> ' 010- iöI.i-.'.O0> 10til 611I - .V)l'-bo:6 5iIMI »016 («O16 B'l10 7DU 1022 6011 on


GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven zondermedeeijnen, zonder nurgatie en zonder kostendoor de smakelijke gi-iondheidsbloem van Uu Barryvau Londun, gi-ïegd, •RBVALB1TA ARABICA.Zes en twintig jaren onverandeibjke uitslagen.Zij bcslrijdt mei goeden uilslag d"n moeilijkeneetlust, slechle spijsverteeringen, maagonlslekingen,de gal, de winden, de zuurheid, hel siijm, debra.iklusl, de maag opwerpen en uilwcrping, denbuikloop, den hoest, debeleminering aandemhaliiigde uitlering, al de wanorders veroorzaakt doorborslonlsteking keel,ademstem, luchtpijpen, blaas,lever, lenden, ingewanden, «lijm vooi komende uitde hersens ïn hel bloed Zij heeft reeds 75,000genezingen bewerkstelligd, waaromler die van dengraaf Pluzkow en de markiezin ISrehan, MM. deprofesor Oédé, Wurzer.doctoors Campbell, Shorfand,Ure, Angelstein, enz., enz. waarvan uittreksel.Hoest, asthma : M. P. J. Imbrechls van Longueville,bij Nijvet, heeft van ecnen hoest die hem sedertmeer dan een jaar deed lijden, genezen geweest; vier andere personen, zijntn raad volgendehebben van de fievaleula gebezigd en zijn genezengeweest.N° 4S,fi] 6.49 9 »fi \t ia S Yn K eDendermonde, a. 7^03 9 32 H 25 \'Jo \'CM O'i'ÜKHDERMONDE NAAR LokunEHDendermonde, v. 5.30(7.17 9 0912.52|3.32 7.05Grembergen , S.37 7.22 9.14 )2.S8|3.S7 7.11, , ' ' S-47 7.32 9.24 1.10 3.47 7.23Lokeren, aankom. S.59,7.46 9.38 U 7.31MARKT- PH1JZEN.DENDERMONDS. 3 NOVEMBER.Raapolie per 138 liters ' r,Navelleolie • >Lijnolie > 1Raapkoek de J00 kilos . . . "Lijnkoek » >Kempkoek » » . \ ' 'LOKEBEH, DEK 5Per IO6K«eri.Wille tarwe . . . frKoode tarwe ,Rogge, oude . . ,GerstBoekweilHaver . . . . •Klaverzaad per kilo . . >Aardappelen per lOOkitu» . >NOVIMBER24 0024 SOlo cO14-50OU-009 931-73'J-5UST. NICOLAAS BES 6 NOVEMBER.Per hecioliur.Witte tarwefRoode tarwe ,Rogge ' ,BoekweitH a v e r . . . . ' . ,Gerst ,OuiveboonenAardappelen per 100 kilos . . •72 S0OU-dO6(1 0ÜHM93 5013 0026 6025-nO17 2516 00O'i-OOI» 932 fO12 ('V(KI DO16 5016 SU10 (ifl13 (023 0011-00Mekanieke Hoek- en Sleendrnklieriivan wed. I)h SMET-THEMON, Stal,ën»lr:.aio" 29, Lokeren,

More magazines by this user
Similar magazines