EESTERSTUK

waaslandca.front36.kunstmaan.be

EESTERSTUK

Zondag 18 Maart 1900. 57" Jaar N° 2904.AZETTE VAJV LOKEREIV.Men schrijft in te Lokeren bij den Uitgever en in alle Postkantooren — Be prijs der inschrijving is bij hot jaar fr 4 en per post fr 5 , voor Frankrijk fr 7 vooruit te betalen Men aanvaardtgeene inschrijvingen dan voor een jaar — Men wordt verkocht de bekendmakingen den Vrijdag vooi den middag toe te zenden, de prijs is 12 centiemen, aankondigingen in stadsnieuws .25 centiemen,rechterlijke aankondigingen of verkoopingen door failliet 50 centiemen, vonnissen 1 fi per drukregel , dikwijls te li i 11 dan bekendmakingen betalen op voorhand en worden bij overeenkomst gedaanOC(keren 17 Maart.OORLOG^s ichen Engeland en Transvaal.De toestandwandeling van lord Roberts marinifontein wordt een soort van Calwintbij eiken stap stuit hijeen hardnekkig verzet der Boerenij had ze verleden Woensdag t taale vlucht gejaagi Presilenten Steyn[ruger persoonlijk waren machtelooseest om de als hazen vluchtendein te houdendagen later, verleden Zaterdag,rden die zelfde vluchtelingen hem„ hardnekkig gevecht, waarover lord£~, erts reeds het verlies van 20officielaatwetenijne verliezen aan manschappenhij nog nut, alhoewel hij juist delezen van den vijand wist op te ge-'t Zijn zonderlinge generaals, opitdi« beter de verliezen des vijandsnen dan hunne eigene verliezenIf zal men die verliezen weer drieen later beken i maken, om toch het*" < telschevolk den ro°sder overwinning~~ iten genieten ''at is er nu van de viedesvoorlea2;° Iet pooveel stelligheid wordt van: schilhge zij len gemeld, dat de twee^ j atspresi lenten stappen nebben ge-"Sl n om aan den oorlog een einde telen, d it men er haast geloof zou aaniliten'och onthalen wij die berichten nog«i ihts met het groot'te voorbehoud,ral wat betreft den vorm waaropiger en Stern zich tot lord Salisburyden gewend hebbenndien de republieken aan EngelandTaagd hebben, dat het klaar en on-'ïmpeld zou zeggen, wat het in zijnlid voert, wat de voorwaarden zijn,"^ arop het vrede zou w ïllen sluiten, dan—Ieiben zij mets anders gedaan dan wat2 J scheidene Engelsche bladen zelf vanKTp me regeering veilangd hebben)it zou geen teeken van zwakheidlen, zelfs al werd dat zoo uitgelegd,i nog zullen de republieken, die allesiben gedaan om den oorlog te vermijI er niet voor achteruitgaan'o I ïn zeker zouden de presidenten ook55 Si t aarzelen, die eerste schrede te doen,het bloedvergieten er mee gestuit kon•den[aarde onafhankelykhei 1 der repuleken zullen Ie Hoeren met vrijwilligIJS geven, dat heeft o k Di Leyds nogis aan ppnen verslaggever vin de Pe-Bleu £/ zegd;ens wilde de gezant de benchoverliet openen van de onderhandejendoor de presidenten bevestigenicb. tegenspreken Alleen kon hij zegn,dat ze met door hem gevoerd wor-Ook achten wij het optreden van dessidenten mee om deze reden aanneihjk de oorlog zal nu nog eens zooirwoed en bloedig worden De Boerenrdedigen nu hun eigen land, hun hoe-ven, hun dorpen, hun onafhankelijkheidzelf Dat zal ze stalen tot de uitersteklachtsinspanning, dat zalhen aandrijventot wanhopig verzetEn nu doen de presidenten nog deuiterste poging om het bloedbad, dat zijzien naderen, te voorkomen Dit willenzij nog beproeven Antwoordt Engelanddat de oorlog alleen eindigen zal met deonafhankelijkheid der republieken, danweet het, dat de Boeren ten doode toezullen vechtenHet is nu officieel dat de twee Zuid-Afrikaan sche republieken vredesvoorstellen hebben gedaanPresidenten Steyn en Kruger hebbenzich rechtstreeksch tot lord Salisburygericht om te weten, onder welke \oorwaarden men voorstellen tot stakingder vijandelijkheden zou aanvoerdenDijnsdag is de briefwisseling in deLngelsche Lordskamer en het LagerhuisvoorgelezenZiehier nu wat Engeland heeft geantwoordForeign Office, 11 Maart 1900Ik heb de eer u de ontvangst te meldenvan het telegram van Lwe ichtbaren, gedagteekend uit Bloemfontein, 5Maart dat voor hoofddoel heeft te vragendat de re^eenug van Hare Majesteitde a onbetwistbare onafhankelijkheid »erkenne van de Republiek van ZuidAfrika en van den Oranje-Vrijstaat, alsstaten die eene « internationale souvereimteit» genieten en ons in deze voorwaardenaan te bieden den oorlog teeindigenIn de maand October laatst bestondde vrede tusschen Hare Majesteit en debeide Republieken op den grondslag derbestaande overeenkomsten Eene bespreking werd sedert vele maanden voortgezettusschen de regeering vin HareMajesteit en de Republiek van Zuid-Afnka Haar doel was het vereffenenvan zekere zeer ernstige grieven, waarvande Engplschen in Zuid Afnka veelte lijden haddenTijdons deze onderhandelingen hadde Republiek van Zuid-Afnka, bij wetenvan de ïegeering vin Hare Majesteit,aanzienlijke bewapeningen gedaan endeze laatste had dienvolgens maatregelen genomen om de Engelsche garniznenen van de Kaap en Natal in gelijkemite te versterkenGeene inbreuk op de lechten door deovereenkomst gewaarborgd, was totlan toe aan de zijde de Engelschen gedianPlotseling heeft der Republiek vanZuid Afrika, na e»n beleedigend ultimitumuitgevairdigd te hebben, aanHare Majesteit den oorlog verklaard ende Oranje Vrijstaat, met welke er nietde minste betwisting had plaats gehad,heeft gehandeld even als de RepubliekDe grondgebieden van Hare Majesteitwerden door de beide Republieken overweldigdHet beleg werd opgeslagenvoor drie steden binnen de Engelschegrenzen Een ruim deel der beide koloniënis verwoest Daaruit volgde eenegroote vernieling van rnenschenlevensen van eigendommen , de belde Repuverlichte derzelver donkere hoeken,glansde of vlamde op dit en dat schilderstuken steeg hooger, tot de meester enik in de schaduw zaten en het kruis bestraaldwerdEerst bescheen het Niente's voeten 'ik vergat hem aan te zien , maar metsterken toenemenden glans steeg hethooger en scheen eindelijk op zijn gezicht , het was zeer bleek bewegeloosbij den nog verblin lenden zonneschijnDe volgende minuut zag ik dat demeester de handen in elkander sloeg enhet paneel liet vallen— Voltooid ' nep hij op blijden, zegevierenden toon en stond stil ' met deoogen op 7ijn Ohristusbeell gerichtVan het paneel zag hem een gelaat aan,'elijk hij het in zijn smachtend verlangenhad willen schilderen, een gelaat,j door smart vertrokken, door liefde verbliekenhebben de inwoners van aanzienlijkestreken van Hare Majesteitwillen behandelen alsof zi) bij een harerwaren aangehechtIn het vooruitzicht dezer verrichtingen,had de Republiek van Zuid Afrikagedurende vele jaien, oorlogsmiteneelgevraagd op overgroote schaal en ditoorlogsmateneel kon, door zijnen aard,slechts tegen Groot Britanjs gebruiktwordenUwe achtbaren doen eenige opmerkingen van ontkennend karakter overhet doel waarin deze toebereidselen gedaanwerden Ik geloof het niet noodigde vraagstukken te bespreken die gijhebt opgeworpen, maar de uitslag dezertoebereidselen, in het grootste geheimgemaakt, was, dat het Bntsche keizerrijk zich verplicht heeft gezien het hoofdte bieden aan eenen inval en dat ditvoor het keizerrijk eenen twijfelachtigenoorlog veroorzaakt heeft en het verliesvan duizenden kostbare menschenlevensDeze groote ramp was de straf dieGroot Bntanje heeft moeten onlergaan,om, in de laatste jaren, in het bestaander beide republieken te hebben toegestemdGezien het gebruik dat de beide republieken gemaakt hebben van den toestand die hun \ergund wa» en de rampendie hun niet uitgedaagde aanval overde grondgebieden van Hire Majesteitheeft uitgestrooid, kan de regeering vanHare Majesteit op het telegram van OweAchtbiren slechts antwoorden dat hetniet geneigd is toe te stemmen in deonafhankelijkheid hetzij van de Republiekvan Zuid-Afrika, hetzij van denOranje- VrijstaatBloemfontein bezetLord Roberts, de ovei winnaar vanKandahar, heeft zijne intrede gelaante BlopmfonteinDe Engelsche vlag, seint hij, wappertboven de residenti van den gewezenpresident van den VrijstaatIn den roes der overwinning spreektlord Roberts, alsof de twee republiekenreeds Engelsch gebied warenWij vreezen alhoewel vnj ons hetbelaog der bezetting van Bloemfonteinmet ontveinzen, dat de Engplschen nogmenige harde noot zullen te krakenhebben, alvoren» men het woord « gewezent op de vrijheid en onafhankelijkheidder Boeren zal kunnen toepassenOverigens, niemand had ooit verwachtdat er door de Boeren ernstigverzet zou geboden worden tegen debezetting van Bloemfontein, eene openestad, zonder versterkingenDe Boeren hebben, op eene heldhaftigewijze, het oprukken van het Engelicheleger vertraagd en met enkeleduizenden het machtige leger van Robertszware slagen toegebrachtEn den dag dat de overwinnaarzal staan tegenover het gros der Boerenin de bergachtige streek rond Wynburg,dan zullen we eens zien of het ook eenoverwinningsbulletijn zal wezen, datlord Roberts zal afzendenSTADNIEUWS.Betoogingter eere van M, Lamborelle.Het Komiteit denkt wel te doen mette herinneren dat de betoogmg ter eerevan M' A LAMBORELLE morgen. Zondag,plaats heeftHet verzoekt de ouders der tegenwoordigeleeilingen van de Midlelbareschool te zorgen dat hunne kinderenzich laatstens ten 11 3/4 ure op hetStatieplein bevinden, daar de stoet zichten 12 ure stipt in beweging steltDe oud-leerlingen worden ook dringenduitgenoodigd in tijds ter plaats tezijn, opdat alle or lemaatregelen behoorlijk kunnen genomen wordenDe betooging moet een waarlijkgrootsch karakter hebben en het Komiteittwijfelt niet of al de leerlingen enoud-leerlingen der Middelbare schoolzullen het zich ten plicht rekenen erdeel aan te nemenMilitieDe mihtianen der nieuwe lichting dieverlangen ingelijfd te worden in het bestuur bataljon en die gelooven de voor •waarden en de hoedanigheden te vereemgen vereischt om in dit korps te dienenworden verzocht zich op hunne kosten tebegeven in de gestichten der intendenciegelegen in de hoofdplaats op de hiernaaangeduide dagen en urenA Voor de Slachterij In het krygsslachthuis den 3« of den 4* Dinsdag vanApril, tusschen 8 en 11 ure s morgendsB Voor de Bakkerij In de krygsbakkenj den 3' of den 4» Woensdag vanApril tusschen b en 9 ure s morgendsC Voor de Voedermagazijnen In hetvoedermagazijn den 3« of den 4° Donderdag van April tusschen 9 en 11 ures morgendsD Voor de Hospitalen In het knjgshospitaal den 3' of den 4» Vrijdag vanApril tusschen 9 enn ure s morgendsZij moeten voorzien zijn van stukkenhunne identiteit bevestigende en hun l edrijf vaststellende alsmede van eenenstaat der veroordeelingen die zij zoudenondergaan hebbenDe noodigeberoepsgeschiktheden zijn1" Voor de afdeehng der Slachterijen(het bedrijf uitoefenen van slachter beenhouwer) — De soldeerders en blikslagerskunnen ook in deze afdeehng aangenomenworden zij moeten zich begeven omonderzocht te worden naar de krijgsfabnekder concerven Sanderustraat 102 Antwerpen, den 3» of den 4" Zaterdag vanApril, tusschen 9 en 11 ure s morgends2° Voor de afdeehng der Bakkerijenhet bedrijf uitoefenen van bakker molenaar molenzetter of machinist De molenzetters en machinisten moeten zich begeven om onderzocht te worden, naar deknjgsmaaldenj van Antwerpen Hobokenvest (Boomsche poort den 3« of den 4"Dinsdag van April, tusschen 9 en 11 ures morgens3° Voor de afdeehng der Voedermagazijnen het bedrijf uitoefenen van maaierof een ander landbouwbedrijf4° Voor de afdeehng der Hospitalenkunnen lezen en schrijven het noodigbegrip en de hchaamlljke geschiktheidhebben om zieken en gekwetsten te verzorgen en door het uitgeoefend bedrijfbijzondere waarborgen van gewoonte vanhet werk aanbiedenDiegenen de militieanen die de vereischlevoorwaarden zullen vereenigen,zullen bij de algemeene overlevering vanhet contingent voor het bestuur bataljonaangeduid worden Zij zullen slechts inde maand October in werkdadigen dienstkunnen gesteld worden het is te zeggenin het normale tijdstip van den oproephunner klas onder de wapensDe jongelingen die gedurende het jaargelot hebben en die redenen hebben omte gelooven dat zij laattijdig zouden kunnengeroepen worden om deel van hetcontingent te maken zullen insgelijksaangenomen worden om het beroepsexaamte ondergaan als zij verlangen in het bestuurbataljon ingelijfd te wordenPabrique Nationale HerstalRijwielen F N Het agentschap voorhet kanton Lokeren is overhandigt aanM' Aug Van den DurpelRoomstraat 5 en 6De personen welke een velo F N.bezitten wolden verzocht zich aldaar tewenden voor de waarborg en het verwisselender beschadigde stukkenJos Houard Van Pladius,Reep, 16, GentLAN DM ETERS EXAMENHet Collegie \an Burgemeester enSchepenen der stad Lokeren\chteivolgens aanschrijving van denheer Gouverneur in date 21 Februariaatst mem adm N° 25Brengt ter kennis der belanghebbendendat de commissie ingesteld bij koninklijkbesluit van 3i Juli 1825 voorhet examen der personen die het diplomavan landmeter verlangen te bekomen zichopvolgentlijk in de maand April en gedurende de helft der maand Augusti zalvereenigenDe vragen \ an toelating tot het examen,behoorlijk gefrankeerd moe'en het provinciaalbestuur gezonden worden, hetzijvoor den den i5 Maart hetzij voor den3i Juli van het loopende jaarHet programma der vereischte bekwaamhedenin het bestuurlijk memonaai deel 64 onder N' 1016 opgenomen,zal ten stadhuize Bureel van militie enkadaster aan de belanghebbenden wordenmedegedeeldGedaan ten stadhuize van Lokeren,den i3 Maart 1900Van wege 't CollegieDe Secretaris,LVAN BRABANTBurgemeester en Schepenen,PR THÜYSBAERTLettermeuws ,TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS FONDS.— Inhoud der aflevering van Februari1900 I D" Maur Sabbe, Zuid Afrikaansche Poëzie, II A E Van der Cruyssen,de leerplicht in de beschaafde wereld ,HI K De leugen bij de kinderen IVEgb C Van der Mandele Uit NoordNederland V Kunst en Lettermeuws ,VI Sterfgevallen VII Officieele mededeehngen betreffende het Willems FondsZONDER INHAMIn de k is gestortVoor het geluk van onsdochtertje fr 5,00HETEESTERSTUKen] len verhaal uit de 15" eeuw11* VervolgHet was slechts het weergeven vann van smart doordrongen menschenezicht,maar eene goddelijke uitdrukingheiligde de smart, want uit lief Ien voor het welzijn van een ander hadeze man alles opgeofferd wat hij bezat,lamehjk zich zelven De zending derJefde Gods ligt in ieder goed werk ,ij begon in dezen te spreken en vondonder woorden den weg tot het hartTonio, deze Niente was zoo stil, dat- hoe zal ik het ontzettende woordntspreken — dat WIJ hem vergatenWij vergaten dat een levende man voor>ns hing, terwijl iedere ademtocht hemsmart veroorzaakte, terwijl slechts zijnHoed, zijn gedull en zijne ijzeren wilstracht hem weerhielden om den smartteslaken, welke de voorbijganjgers beneden op straat zou verschrikWeder daagde het morgenrood , dezon kwam op en bestraalde ons met haarvolle licht De meester staarde op zijnoffer slechts met den scherpen blik eenskntiekers, welke een schoon gevormdbeeld onderzoekt, en ik vergat alles, teiwijl ik de heerlijke schepping onder dehand des grijzen kunstenaars tot hetleven zag komenHet zonlicht verwarmde de kamer,helderd , de oogen waren vol medelijden,de lippen vol verheven geduldDe meester en ik beschouwden bijnaademloos het beeld Een windvlaagkwam door het venster, een zwak geluidgelijk een snik, herinnerde ons opeens aan de aanwezigheid van den derdeSmartelijk ontsteld wendden wij onssid ierend naar Giovanni Niente Eerstkonden wij hem in den zonneschijn bijnaniet zien, want üle zonnestralen inde kamer waren nu op het kruis samengetrokkenen veranderde het zwartehout in louter goud De nagels schitterden,en het blonde haar vormde eenstralenkrans rond het hoofd Ik gevoeldeeen verstikkend gevoel in mijne keel,want plotseling zag ik een kleinenknaap we Ier, wiem haar door de zonbesehenen, ah goud schitterde, en eenemoeder, wier blonde lokken straaldenals een glonekrans En dan, Tonio, zaghij op, en beproefde te glimlachen,maar zijne oogen sloten zich en hij bleefwit als mirmer— Groote God, hij sterft ' jammerdede meesterSidderend liepen WIJ naar Niente, lieten het kruis omlaag en poogden hemer af te nemen De pijn wekte hem, hijsloeg zijne oogen op en zag den meesteraan Deze lest» omvatte met bei !


EERSTE COMMUNIE.Te verkrijgen ter drukkeii| van ditblad overschoone keus van gedrukte engelithographieerdeGEDENKENISSENvoor de Eerste Communie,gedoreerde enz aan prijzen benedenalle concurrentieEen en ander.De Beukelaer's MADEIRA in melk IBeste voedsel voor zwakke kinderen.Cacao DE EEUKELAEE, de fijnsteChocolat EEBEUKELAER, de lekkersteTITTVT TJ'P'PÜ biedt kosteloos aan,JlliJlN Xl.tl.Ll tl aan allen die aangetast zijn vaneenehuid/iekte hairwormen,eczemas puistjes, huiduitslag chronischebronchieten borst maag- en blaasziekten, rheumatiek, een onfeilbaar middel tedoen kennen om zich spoedig te genezenzooals hij zelf % olkomen gene/en is geweestna alle mogelijke geneeamkldels vruchteloos te hebben dooistaan en beproefd Ditaanbod, waarvan men het menschhevenddoel zal inzien, is het gevolg eenerbeloftePei brief of postkaart schrijven aanM Vincent, place Victor Hugo A, teGrenoble, die kosteloos en vrachtvnj peipost antwoorden en de ge\ raagde inlichtingenopsturen zalVerwenj en Wasschenj.Voor het \erwen en meuwvvasschenuwer kleederen en gordijnen, wendt u tohet huisJ HALLER, GENTvertegenwoordigd te Lokeren dooiDe Lagey Zusters, Kerkstraat n° 8.— Werkenpcnswenen — De heeiSuimont de Volsbeigho, de nieuweminister van arb il, werkt leverijj aanhet opste len vin het wetsontwerp opde wei keispensioenenNaai alle waar*chijnlijkhei 1 zal hewetso.it»erp de toekomande week ingediendwordenHet is gesteund op het ontwerp derbijzon lere commissie, «ra bevat overgangsbepalingenten voouleele der arbeiders die uu leeds 65 jaar ou1 zijnwelke onrnuldelijk een pensioen van 100frank 's jaars kujg»n — en deze dieboven de 50 jaar zijn, te welker voordeelede Sta-ït eene grootere bijdrage inde pensioenkas zou storterHet is waarschijnlijk dat het ontwerptegelijkertijd met de begrooting vanarbeid, welke het niet veel 7ou vet wikkelen, in bespieking komen zalHet zou voldoen 1e zijneenen nieuwenpost van 7 of 8 millioen in te schrijvenvoor de betaling der pensioenen aanarbeiders, die 65 jaar oud ?ijn en, tenten voordeele der andere het credievan 600,000 frank, nu aan de bij depensioenkas aangesloten mutualiteitentoegekend, op 2 millioen te brengen— Vervoerpohcie — De regeeringheeft de pohcie der gemeenten den raadgegeven, in liet begin niet al te strengte werk te gaan bij ht,t toepassen der\ervoerpolicie, en niet te straffen alvorens,eenige wairschuwin^en en vermamngen hebben plaats gehad— Kind ontvoeid — Te Opvvyckwerd door due zwervers twee mannenen eene viouw, een twaalfjarige jongenuit zijne woning gehaald, en in eenenkermiswagen geplaatst, waar men hemmet eenen doek vooi den mon 1. aaneenen stoel bon 1 's Nachts, geduiendehunnen slaip, kon de jongen zijnekoorden losmaken en vluchten Eeaboer wees hem den weg naar de gendarmerievan Assche, waar hij zijnavontuur verteld*- De kinderdievenworden nu opgezocht— Om slappe kinderen en personen teveisterken, gebruikt alleenlijk de eetlustverwekkende PEOSPHAATSIBOOP A WAUTERS, Apotheker, LokerenBLOEDPILLEN voor gal en slijm, fr i 25f* e doos— Moord te St Lambrechts- WoluweIn de ko n van genoem ! doip, nietverre vin Brussel gelegen, is zekereNootens, een melkboer, m zijne woningvermoord gevondenJan Batist Nootens was een kleinepachter, die alle da^pu met de melk vandrie an lere personen naar de sta 1 ree 1HIJ was een braaf min, die niet veeloverhield, ma ir toch toekwamMaand ig avond, rond 9 ui e, hooidede zoon v^n penen herbergier uu debuurt een zonderling geiucht in hethuis van Nootens— Hoor eens, nep hij tot zijnen vader,Tiske ronkt alDe vader kwam luisteren— Neen, zeg Ie deze, hij ronkt niet,maar hij kermt , er is een ongeluk gebeurdMen riep indere geburen bij, or tk deachterleur open en vond den ongelukkigebloe lend en zieltogend op den gi ondliggen Zijn hoofd droeg talrijke gapendewonden, toegebracht met een bijl ofeen mes Er was dus een moord gepleegdEen buurm tn snel Ie nair den dokter,een tweede sprong te peen! en reed naarde gen laimene en de vrouwen begonnenm het huis de gebeden der stervendente biddenHet parket van Brussel kwam nogdenzelfden nacht een onderzoek doen.Het slachtoffer is in levensgevaar— tiloord te Ciuybcke — Voor derechtbank van Dendermonde verscheenWoensdag de jongelui,., die over eenigema inden eenen kanonnier dooddeHij werd slechts tot een jaar gevangenisveroordei HD^ Antwerpsche advociat Schiltz waszijn verde ligeiPLAAG DEE HONDEN op 2 dagen ganschgenezenEEUEDIE TESEN KALVESZIEHTE fr 1 25de flesch Apotheek A WAUTERS,Lokeren— Dronkenschap en woestheid —Op 12 Juli laatst, 's morgend», bevondZIL.II Alfons Rombaut, van Zvvi]naarde,aan Den Hutsepot, in mui op meer beschonkentoestandIn dt. herberg van Van Dnesschezocht hij twist tegen zekeren Francken deze stak hem ten slotte buitenIn den namildag, het was zeer heet,legleFranck 7ich wat te slapen indeherberg van Vin Oriessche, met htthoof 1 op eeno tafel rustendeRfflibaut had hem zien binnengaanen een weinig 'ater, toen twee bezoekersuit de herberg vertrokken wa en,kwim Rombiut ook binnen De hei berggierster, hem ziejid», in lan Ie hem aangeen ruzie te maken— Wees gerust, antwoordde hij, ma irik moet toch 11 nen diuppel hebbenDe heih-rgieister haalde eenen diuppeluit den kelder, doch to^n zij wegw ib, bracht R nnbaut a in Fi inck, dienog sliep, eenen hevigen slag toe meteenen himer of een kneuzen 1 voorwerpDJ herbergierster sprong naar bovenen zig Rimbiut iets ondei zijne vestwegsteken , 7ij meent dit het een hamerwas, maai wei t het met zekerMen heeft eenen hamer die met bloedbevlekt was, bij Rombnut aingeslagenR imbaut beweert nret met eenen h imei,m lar met eenen stoel t) hibbmi geslagen Fiintk wis verSLlinkkeli|k gekwetsten wud geheel hm HIJ heeft6 ma inden in het hospitaal geledenMen heeft op hem de schedelboringtoegepist , di* opei ,tie. 's zeer wel gelukt 11 hij s uu .5*het 1 geneven Enkelheeft hl) nog luis hingen in het oorRombaut is verwe/en tot een ja ir gevingen onmidlel'jk aan_>ah >uden— De broedermooi d tan Drongen— Iheofiel Pauwels, die op 23 augusti189P, ?oo ongelukkig zijnen bioederAugust doolschoot, werl, zouls menweet, door het assisenhor vei volg I wegensinnoid, doch vrijgesproken,Hij werl dan vervolgd wegers doidsligdooi onvoorzichtigheidTheofi 1 Piuuels i« n»ar Amerika gevlucht toen de getuigen hunne dagva irdingkregenNa de verklinngen van den heer pohciecommissans,is Theofiel Pauwelsverwezen tot een )air gevang , de onmiddelijkeaanhouding werd bevolen— Eene vermageringskuur - Inde laatste vergt, lering Ier \c 1 lemie vanGene-«kund • t» Pdri|s heeft een derleien, Ü' Debove, een 55jingon minvoorgestel 1, die dertig jatr geleien inomvang heg >n to* te 11 nen en 111 1893ee ge vicht van 174 kilo Die man wa'intussche'i jichtig geworden, kon zichniuwelijks bewegen, had sterke afscheiding v in albumine en w is allengs vetstompt van /innen HIJ kwim toenon lei b»liandilin/ vin D' B , die alontvettingskuui, daai de man geenebetoging kon nemen, hem een inelkdi11 vo rschretfVijf in uu len lang mocht Ie dikzakniets an lei* _' bruiken dan rauwe melk.dalen Ie van 2 1/2 t)t 1 liter laa,Zooliienle veil 101 hij 70 kilo in g>*ichten kwam op 105 kilo Miar toen werktede 'nelkkuur niet meer Daarop werdhet v i»ds 1 vi inderd in lichte groentenen veisrii ft uit en die de len h in allengsweder 12 kilo vrlie/en, zoolithij nu93 kilo weegt Maar tevens is hij gezindgeworlen en kan weer op Ie trappenhopen 7ijn verst ind is 1 >k teiu,vekcer 1en het vroeger 7eir opgeblazen gelaatis weer no-maal c voi len, zinder sterkeonderkin ü' kuur werd in afzon leringtoegepast, om te wiken dat Ie manzich streng aan den leefregel hield— üilgerookt — Wanneei een biemanzijne gevleugelle 7espooters wildoei veihuii-en, st>ekt 'nj eenvuuiiglijkeen solfei wn k ondei den korf endo biekens 7i|ii er uitgeioukt Een eigenaaivan Ie Plai?antstnat teSt Nit-olaaswille dit stelsel toepissen op zijnenhuurder die hem niet aanstond en opijnen aehtsrhof woonde Daar dit mrd-Jel wat onvoorzichtig gebruikt was,vatte de woning vuur en een begin vanbrand ontstin 1 dat gelukkig weldra gabluschtwerdM Cruyssaert. de poliuecommissans,welke op deze manier van huurders buiten te rooken, het met den eigenaar meteens wis, deel hem in het pjliciebuieelontbieden en 70111 hem Zaterlag ivonjondei het gelei Ie van 2 gendarmen terbeschikking \an den procureur des komngsnaar Dendermcnde, beticht vanbrandstichting— M Benoni Van Huffel, handelaar,gekend door zijne processen tegenVooruit, heeft zich Zaterdagmorgendten 10 1/2 ure, in zijne slaapkamer teGent gezelfmoord, door zich twee revolverschoten in het hoofd te losst n Dedood wis oogenblikkelijk Vin Huffolwas sedert I ing ziekelijk en scheen aangedaan dooi eene veislapping derhei-— h hier misdaad ? — Men meldtuit TerdonckVrijdag morgend lit eft men hier uithet kinatl van lerneu/en het lijk opgevischtv in et nen onbekei den manspersoon, gekleed als een stiaatweiker Menvond rn zrjnen z ik ee uurwerk, dat op0 1/4 was blijven staan alsook een


Het tandheelkundig TV/Tr p», Mme TYrTTVFPAPT Chirurgijns-Tandmeesters, is overgebrachtkabinet; van 1". oil 1V1 UUIVLIÜIII, naar de GROOTE MARKT, n- 5, bij denieer DE PAEPE, en zuilen aldaar te raadplegen zijn alle Woensdagen voor operatiën alsook vooriet inzetten van Kunsttanden.N. B. Dagelijksch te raadplegen : Ommeganckstraat 62, Antwerpen.R.'Apotheker-Drogist, ROOMSTRAAT, 8, LOKEREN.genezen gal slijmen, moeilijke spijsvertering, opzwelling de:maag Prijs fr i oo de doosn-nfi ni r\ e» geneest op VIFR dagen de meest verharde EKSTEROOGEN01 1 1UUC p„j,. j, , oo het fleschjeInnn TTQniop Y"klir\C!T"il"iQ4'£* Uitstekend geneesmiddel voorirOP Vanier PÜOSpiiate ^„en die Lak zijn, moeilijktanden krijgen of moeilijk beginnen te loopen Pnjs fr I 5o de flesch>mi\A7'koO'Pt"S'nillpn Sezen TANDPIJN of gevatte koude in^uuwnuui uo^iiiicu het aangezicht Fr i oo de doosKeus van Breukbanden en ElastiekeKousen voor geborsten Aders.Zekere afdrijving van den Lintworm.De hierbovengemelde bijzon lerheden zijn alleen verkrijgbaar bijR. THIEWPORIT, APOTHEKER-OROGISTROOMS! RAAT, 8, LOKERENA LA YILLE DG LONDRESJulien VANSLAMBEOUOK, 58, Veldstraat, Sent.EERE DIPLOMA IN DE PROVINCIALETENTOONSTELLING VAN GENT 1899CKergroüte keus van Hemden in schoone Cretonne aan fr2 50 3 75 5-0O 6 50 7-50Groote keus \an Mansh.emd.en. \oor Bruiloften en andereomstandigheden en Nieuwigheden in Engelsche ZephjrOxford en FlaneelHEMDEN OP MAATWITTE PIQUE en ZIJDEN GILETSLa Ville de hond-es is bekend voor zijne grooteassortimenten en nieuwigheden in Crawatten.Cols en ManchettenEngelsche gebreide Goederen en HandschoenenWANDELSTOKKEN EN REGr\ SCHERMENEenig Huis dat de echte Gezondheidstneots verkoopt,in zuivere Normalwolle aan fabnekpnjsTricots tegen het Rhutnatisme met grondstof \an geneeskundige TurfMANIER OM DE MAAT VAN DE HEMDEN TE NEMEN1" De maat \an den hals moet genomen worden \an het middenvan het een knopsgat tot het ander 2° A tot B lengte van denschouderstuk niet te lang nemen 3° B C D lengte van den1 arm en pols inbegrepen 4° E omtrek van de borst 5° A tot G lengte van de borst —m het Hemd opgeven;udie vin den Notaiis LYSSEINSte LokerenOpenbare Verkooping vanttO busselen TOEMAATEENE PARTIJ SI ROOI te Lokerenipoort, ter hei berg van Louis Slabt«1 ainzoeke van M' Eduard Vanaer, te Lokeren, op Maandag 19wt 1900, om 2 uren namiddagitudie van den Notaris BACK teTxiaideTE KOOPin blok of bij deelen» WOONHUIZEN t Lokeren- Witteen,gioot in gronde 42 aren 40laren, jaarhjksche opbrengst fr40ch te bevragen bij voornoemdenirisdie van den Notaris DE BEÜLE,te Lokeren, KerkstraatOpenbare VerkoopingERWOONHUIZENLOKERFN, KAPELLESTRAAT.Notaris DE BEULE, te Lokerenilijvende, zal ten a inzoeke van wienbehoort openbaarlijk verkoopenEenige Koopinen Eigendom, bestaande uit twee:-en twee Achterwoningon mi dealisgrond, gestaan en gelegen te LokeaandeKapellestraat, sectie E, numj1946A, 1948E, 1947B, 1947E en,6B, te samen groot 3 aren 70 centi-, palende oost den heer Van Hautede Velde, zuid heeren gebroedersDamme, west heer Bernard VanStraeten en noord de KapellestraatDe woningen verhuurd per week' Emiel Persyn, mits 3 franks' Petrus Van Bastelaere, mits 2iks' Stephanus De Dycker, mits lfr 25tiemen• Gustaaf Van der Vennet, mits 90. ntiemen" En n" 1946E, groot 74 centiaren, in_ nspacht bi| den heel Eraiel De Palme-.er, kuiper te Lokeren, Hoeksken, totNovember 1906, mits eenen jaarlijklencijnspacht van 30 franks en 1503rs hurbergiersbierEÈNIGE ZI1DAGMAANDAG 23 APRIL 1900,n 4 ure stipt, ter herberg « De bonteoe », te Lokeren, LuikstraatBij verandering van WoonstVeilingMEUBELENTE LOKEREN ZFLES1 RAATOp Maandag 19 Maart 1900,om 9 ure 's morgens, /al er door 't ambtvan deurwaatder MEES te Dendermonde worden overgegaan tot de veilingvan1 lessenaar, bedstoel met ressort,stoof met toebehoorten, kleine kachel,3 kassen, stoelen, koffiestelsel vazen,kapstokken, pienten, nachtgemak,kruisbeeld, spiegel, jalounen, toog,koffiekan, enz enzNamens M' Alfons De FacqKosten 10 %N B Na de veiling gaat men overtot de ontvangst van koopsom en kostenBy vermindering van bedrijf.Openbare VeilingvanLandbouvjgeneven en Mestüe Notaris BACK te Exaarde verblijvende,zal ten aanzoeke en ten hove vande weezen LaurentDe Meyer te LokerenNieupoort aan den Hul, openbaarlijkverkoopen .op Donderdag 22 Maart 1900,om 2 ure stiptLandbouwersgeneven, als Diiewielkar,paar wielen, 2 ploegen, 2 eggen,slede, sleepberd, paardeuharnassuren,enz25 karren mest •>Bij SterfgevalOpenbare VerkoopingHUISMEUBELENen OudhedenTE LOKEREN, ZANDDe Notiris THUYSBAERT, te Lokeren verblijvende, zal ten sterfhuue vanjuffer Coleta Veiheyden, te LokeienZand, opMAANDAG 9 APRIL 1900,om 8 ure's morgens, openbaarlijk verkoopnVolledlgen huisraad bestaande in stoelenen zetels (waaronder gebourreerde),tafels met mirmeren blad en ind-ren,tapijten, venstergirnituren, printen,pendulen, (waaronder antieke), vazen,tafelservies voor 18 personen (Doornijkknstalen glazen, fruitkommen, spiegelsbarometer, groote couhssetafel, guendonVERZEKFRDE GENEZING«inJICHT EI HET RHUMATISMDOOIDE*Elixir Antirhumatismal et Antigoutteuxvan A. "VireOEMXApotheker, 33, Grensstraat, 33BRUSSELDit volprezen Geneesmiddel uitsluitelyk getrokken uitplanten, bevat hoegenaamd geene enkele scheikundigegrondstofPrijs 3 frank de fleschIn alle goede Apotheken — O> endinj tegen rembow sementIndien gij aan de jithi 1 jdtiidIen gij aan 'l rhumalism lijdLmlien fcij al ÜC genefsi uddüs beproefd hebtixlicii gj al de wnjfni Iddui gel ruikt hebtmlien gij geen uitslag kkomen hebtnellen gij wen^hlomlislti zijn \an al deze ziektendit uw Itvcn vurgifiigcn, i enil dan deji lbllxli*tin* Si higirmtt«gtiul el xaiilfftoutteux,apotheker te ltius»s^kachels met toebehoorten, kommode-Secretaire, anheh porcelezn, ladder,stnjktafel, traptapijt, acajou bedstoelenmet ressort en wollen nntriseen, slaapgerieven,nichttafels, lavabos, quinquets,gemakzetel, 2 groote tafellakens,16 sei vetten, bedhemel, koffer, manden,schutsel, kop»ren moor, kleeikas,chmeesch porselein, stelsel, veischilligevoorwerpen in porselein en gleiswerk,enz, enzZilverwerk bestaande m kruisbeeld,2 mostaardpotteu, vier peper- en zoutvaten,suikerzift, IS couverts, 12 koffijlepels, soeplepel, marabout, melkkan,azijnstelselGouden horlogie en kettingGewone voorwaardenKonpen beneden de 10 franken kemplint te betalenOpenbare VerkoopingZAAILANDdienstig voor bouwgrondenTE LOKFREN ZELtSTR\ATDe Notaris THUYSBAERT te Lokertnzal met tusschenkonist van zijnenambtgenoot W" IIBBAUT te Calckenopenbaarlijk verkoopenStad LokerenEene partij Land, aan de Zelestraat,sektie E, nummer 1057, groot 51 aren80 centiiren, palende noord burgerlijkeGodshuizen van Lokeren, oost het Molenstraatjen,zuul de Zelestraat en westheer Prosper Rodrigues(Verdeeld in 10 koopen, zie de plakbrieven)EEWGE ZITDAG .MAANDAG 19 MAART 1900,om 2 uren namiddag, ter herberg vanEdmond Verstraeten te Lokeren, ZelestraatOPENBARE VERKOOPINGvanZAAILANDENte Lokeren en ExaardeDe Notaris THUYSBAERT te Lokeren verbli]vende zal namens wie het behoortopenbaarlijk verkoopen .Koop eenEene partij Zaailand te Lokeren, aande Keersmakerstraat, sektie D, nummer1257 hls, groot o2 arenBoompnjs 140 frankenIn pacht bij Louis De Vnese mits 65franken 's jaarsKoop tweeEene partij Zaailand te E\aarde,Weehaege, sektieB, nummer 393, groot60 aren 40 centiaren.Boompnjs 10 frankenIn pacht bij Caeldnes mits 70 franken's jaarsBenige zitdag voor toewijs :Dijnsdag 20 Maart 1900Om 2 uren namiddig ter herberg vanheer Seraflen Farnaey te Lokeren,StatienpleinOpenbare VerkoopingHUISMEUBELENlandbouwgerieven en beestialente Lokeren, Nteupoot lDe Notaris IlHTiSBABRT, te Lokerenverblijvende, zal ten aanzoeke enten hove vin vrouw weduwe Karel-Lodewijk Van Damme, te Lokeren,Hoekstnat,op Donderdag 22 Maart 1900,om 8 ure voormid lag, openbaailijk verkoopenA Huismeuheh n,bestaande in Stoof,stoelen, tifel,k ss»n, komin de, koffers,bedstoelen, kleeileren, zaanpotten, ketels, horlogie, baskuul, baluis, kuipen,kandelaars, tellooren, spiegel, bedgeneven, enz enzB. THIENP0NTAPOTHEKER-DROGISTRoomstraat, 8, Lokeren.P.TTTTPPP A met den besten uitslag gebruikt wanneer menU U J. ir XJHÜ niet gemakkelijk boter bekomt bij het karnenof wanneei de versche melk en botei reeds een riekende geur heeft Ook bijzonderaangeprezen \oor beesten die te dik worden Pnjs fr i het pak, de 6 pakken fr 5.Onfeilbaar middel om de koeienkalf te doen opnemen Prijs fr.i 25 het pakBoterkleursel 1ste kwaliteit fr. 0.50 de flesch.Alleen verkrijgbaar bijR. THIENPONTApotheker-Drogist, Roomstraat, 8, Lokeren.B Landbouwgerieven, bestaande inDnjwielkar, ploegen, eggen, slepe,loofmolen, windmolen, 7\ungelmolen,bookmachien, kruiwagens, beirkuipen,rieken, vorken, spaden, vlasrepe metbank, raken, hd Iers, mest en beir,tiooi, biandhout, zeil, enz enzC Vruchten, b


samen •raits fr. 69 's jaars.IV,Een Hofstedeken te Lokeren, Kat,sektie D, nrs 2960, 2961 en 2962, groot11 aren 50 centiaren, palende aan KarelDe Maertelaere-Faber, weezen DeCoster en de Nieupoortstraat.Gebruikt door Augustien Bontinck totMeiavond 1901, mits fr. 90 's jaars.V.Een Zaailand te Lokeren, Paardenbosch,sektie D, nr2473, groot 76 aren70 centiaren, palende aan Eduard Aelterman-VanPeteghem en kinderen,Eduard-Frans De Smet-Witdoeck, denheer Jozef Convent-Rogman, WivinaPaelinck en Maria Geers.Boomprijs fr. 25.Gebruikt door Augustien Bontinck,tot Kerstavond 1900, mitsfr. 60'sjaars.VI.Een Zaailand te Loochnsti, aan denloozen boer, sektie B, nr 331, groot 70aren 80 centiaren, palende aan Emiliaen Maria Schatteman, weduwe DeKeyser en kinderen, mevrouw GofEnet-De Cock en Jakob Van Poucke-Impeos.Gebruikt door weduwe Petrus Goethals,tot Kerstavond 1900, mits fr. 60's jaars.EENIGE ZITDAG :Dijnsdag, 20 Maart 1900,oin 1 ure namiddag, ter herberg vanRemi De Bruycker te Lokeren, Hul.OPENBAREVERKOOPINGvanHOFSTEDEen ZaailandenTE EXAARDE-MOLENSTRAAT.Do Notaris BACK, te Exaarde verblijvende,daartoe in rechte benoemd,zal, ten aanzoeke ter erfgenamen vanConstant Van Doorslaere, ten overstaanvan den lieer vrederechter des kantonsLokeren, openbaarlijk verkoopen :Eerste koop.Een Hofstede met Schuur. Stallingenen Grond, Boomgaard en Hofland enverdere Afhankelijkheden, gestaan engelegen te Exaarde Molenstraat, ter kadasterbekend sectie D, n" 840 tot enmet 843, groot 36 aren 50 centiaron,palende oost de Molenstraat, zuid denheer Petrus Yan Laere Verbr uggen,west de weezen Livinus Verbruggeu en•weezen Karel Taelmin, noord jufvrouwRosalie Van Dammo en dame weduweLeander Pollet. Boomprijs fr. 475.Tweede koop.Een Zaailand, gelegen alsvoren, genaamd« Wegelakker » ter kadasterbekend sectie D, n' 796, groot 41 aren60 centiaren, palende oost AugustienAerssens en kinderen, zuid weduwe KarelVan Acker en kinderen, noord dameVirginie Taelman echtgenoote van mijnheerPetrus De Keyser en de heerenGheldolf.Derde koop.Een Zaailand, gelegen alsvoren, genaamdt Scherpschoot » ten kadasterbekend sectie D, n' 782, groot 37 aren20 centiaren, palende oost echtgenooteBenoit Verbruggen en kinderen, zjidweduwe Bernard Verbruggen, west denheer advokaat Schellekens en de weezenRaes, Hemelscheschoot, noord denheer Karel Van Mieghem en de weezenRaes voornoemd. Boomprijs fr. 30.Vierde koop.Een Zaailand, gelegen alsvoren, genaam)f H.IIVH bfke » ten kadaster betend sectie C, n' 371a/bis, groot 25aren. 80 centiaren, palende oost den lieerKarpl Van Mieghem, zuid de kinderenvan Jan Van Wachbeke, west de Molenstraaten noord Désiré Daeyaert.Alb de vermelde goederen in pachtbij Jan Baptist Anthueois tot 24 December1900 de hofstede aan fr. 150 en delanden aan fr. 138 's jaars, vrij vanlasten.EENIGE ZITDAG :WOENSDAG 21 MAART 1900.Om 2 ure stipt.Ter ?aal van het vredegerecht te Lokcren» de Groote Kaai.Bij Woonstverandering.Openbare VerkoopingvanHUISMEUBELSlandbouwersalem en beestlalenTE EXAARDE-RECHTSTRAAT.De Notaris B \CK te Exaarde, zal tenaanzoeke en ten hove van Marie DeVos, wed. Petrus Van Heokete ExaardeRechtstraat, openbaarlijk verkoopen :Op Dijnsdag 27 Maart 1900,om 2 ure stipt.Huismeubelen, als : Stoof met toebehoorten,tafels, stoelen, kleerkas, kommode,horlogie, spiegels, printen, koffers,kuipen, ijzeren en aarden ketelsen testen, beelden, tellooren, bedstoelenen bedgerieven enz.Landbouwgerieven, als : Driewielkar,beirbak, windmolen, loofmolen, egge,slepe, balans met gewichten, rieken,spaden, vorken, vlegels, ladders, kruidwagenenz.Beestialen, als : 2 koeien, I varken,18 kiekens.Vruchten : Aardappelen.De koopen tot fr. 5 komptant te betalen.Door Uitscheiding van Bedrijf.Openbare verkoopingvanLANDBOUWALEMGerijen, Vruchten, IV'est en HoutTE SAFFELARE. MOLENSTRAAT.De Notaris VAN GOETHEM verblijvendete Saffelare, zal ten verzoeke en tenhove van M' Eduard Van Laere, te Saffelare-Molenstraat,in het openbaar verkoopen:II. DONDERDAG 5 APRIL 1900,om 8 ure 's morgensKleerkassen, kommode, stove met toebehoorten,tafels, stoelen, allerlei aardenkoperwerk, vleesch en waschkuipen,trog, meelbak, vleeschblok, 2 eggen, wortelegge,2 ploegen, slede, slepe, beirbaken kuipen, loofmolen, windmolen, snijpeerd,vlasrepe, kuipen, bakken, tonnen,groot lijnwaaden zeil, zakkeri, zaden, balancemet gewichten, spaden, rieken, vorken,zeisen, en verderen alm, zeefde,haverkist, keerngeileven, 2 paardenharnassuren,2 drijwielkarrren, speelkar,kruiwagen.1800 scbooven rogge, 5ooo kilogr. roggestroo, 2000 kilogr. haver en geerstestroo, 5ooo kilogr, beeteraven.Gewone conditien. De koopen tot defr. 5 comptant te betalen. Voor de overigezal er slechts uitstel van betaling verleendworden aan de koopers voorzienvan goede gekende borg." DOOR REDENvan vergrooting.Uit occasie te koop aan TWEE HON-DERD FR. een staande Gasmotor,systeem « Buss en Sombart » van 1/4Paard kracht.Te bevragen hi] :Theo, Alberts, Onderstraat, 7,Gent.La Victorieuse.Dezen schrijfinkt is de beste welketot heden toe uitgevonden is. Hij bevattalrijke voordeelen op allen anderenschrijfinkt.Van hoedanigheid is hij zeerz vart, zuiver, vloeibaar en laadt nochde inktriotten noch de pennen aan.Verkrijgbaar in pullen van 1 liter,1/2 liter en l/i liter ten bureele dezer.>g JiilioI*StoomtramVcrti'ckuren uGent vertrekDeslelbergenHeusdcnl.aarnoWctterenCaiken0 vermeire7.elc (StaticiRhodendnesHaimneaank.Hanunc vortRhodendnesZele (Static)OvermcireCaikenWeiterenI.aarneüeusdenDeslel hordenGent aank.Gent-Zsle-Haaai.iL het midrïenpu nt der gemeenten.1600 8 3o 138 3 15 8o56ZI 8 51 15912 366 3, 2 08 2 45646 9M 1 22 a 58 849706 927 2 35 3 115 00 7 279 45 12 56 3 325n,738 959 1 07 3 43541 806 1040I 1 374 1018 18 IO53J 1 5o 4 2318 35 11 12 2 08 4 398 55 II 25907 11 38 229 :927 249 5 316 34 959 12 32 3 19 6014 32 6 55 10 20 12 53 3406224 43 7 064 56 7 19555 406 3365i18 7051 40,427 7 '42öl'

More magazines by this user
Similar magazines