gazette van lokeren

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van lokeren

eschaving door het volksonderwijs moetbeweiktworden 'Overigens het is voor volknjke gemeenten metvergenoegend dat er eene gemeenteschool besta, tlkebelangrijke wijk moet ecne school en eenen onderwnzeibezittenElke wijk, wiens belang zulks vergt moet men,als te Lokt ren, met etne gemeenteschool begiftigen de Staat betaald gewoonlijk de 2/5 der kosten,enkel hel overige 1/3 valt ten laste der gemeenteKunnen veilichte mannen, het welzijn hunneibestuurden, de verspieiding van het volkslicht, ameene geringe tusschenkomst in hoogst nuttige uitgavenopofferen ' verkiezen ZIJ die door het volkwaardig geacht zijn aan het hoold van het gemeentebestuurte staan de slavernij aan de vnjheid, degeeslesveistompingaan de geeslesontwikkeling, deduistei nis aan het licht ?Willen ZIJ den val of den bloei hunner gimeente,het onheil of hel welzijn hunner bestuurden'Hieilusschen is, mijns dunkens, geen keus tedoen dat allen dus het initiatief van Lokeren volgenen, naarmate hunner kiachten, tol de bevorderingvan het ondei WIJS medewerkenEchter, doen ZIJ veel voor het onderuit]!, nietgenoeg kunnen WIJ hun aamaden ook veel voor denondei wijzer te doenZIJ moeien het bestaan van den man wien zulkelastige en gewichtige laak is opgedragen, verbeterenzijne jaai wedde is meestal ontoereikend hieiuitvloeit naluuilijk vooit dat hij in bijbezigheden,middelen moet zoeken en aldus de belangen van hetondei WIJS vei waai looienWIJ bevelen ernstig hel medelijdenswaardige lotdes onderwijzers aan de plaatselijke beslui eB, aande belangstelling van het hoogeie bestuui ook, dieambtshalve geno-nen maaliegelen, bij vooibceld,inlasschingen in debegiootingsslaten, nemen kanL FE DE YBIESEEEN BOOM OES VERDERFS.Er groeit en bloeit daar eigenste Gent een boomdes verdeifs, die met 7ijne woitelen niet alleen dengrond van ons vadeiland dooi woelt, maai er zelfslot in vreeraden bodem mêe doordnngt /rjn slam,onlzachlijk van dikte, is oveidekl met walgelijkongedierte, zijne bladertn ademen bestendig slikluchluit, op zijne knoestige twijgen groeien vruchten,blozend en zoetsappig in schijn, maar wrangvoorden smaak, en dooiaderd met zoo n vluchtigvergift, dat eene enkele aamaking voldoende is,om hel, naar de wet der endosmose, in den bloedstroomte doen dooi dringen 'En zeggen dat ei pei sonen gevonden worden, dieniet alleen de verblinde, armgeestige menschenuilnoodigen zich ondei dien Mancemllier te komenscharen, maai — o gruwel der giuwelen i — zijnesneldoodende vruchten als eene veifnschende, geliefkoosdespijs aanbevelen Wee ovei die zonenSatans, wee en vervloeking 't Moge ongelooflijk heeten, toch is het zoo —tot zelfs in Loktien, in het stille, vredezuchligLokeren, loopt zulk een handlanger des kwaads,een voorstaander, een agent van dien Boom desVerderfs' Weinig ware er aan gelegen, zeer weinig,liet men dien ellendige zwetsen, maar neen, —rampzalige teekenen des tijds' — zijne veideifebike pogingen worden met goeden uitslag bekroond,hij heeft reeds eene massa sukkelaars om den tuingeleid en men wil dat er dit jaar nog eene reekszullen bijkomen En dat, metlegensl lande de godzaligetegenkanting van onzen eerzamen en hoogstvereerden confrater Vrcdecus, in zijnen belanaloozen en heiligen ïever voor het welzijn onzer ingezetenen,en van het onze in 't bijzonderHoe zulks mogelijk is, moge de duivel klaar spinnenInderdaad, moet men niet alle eergevoel hebbenafgeschud, om voedsel te brengen aan dienBoom des Veiderfs, als ei takken aan vast zijn, dieCoomans, Van Overloop, l Kmt de Naeyer, P deDecker, enz enz heeten ' — Moet men geen godveilalendeu„emet zijn, om van deszelfs viuclilente gebruiken, als gestichten zoo als het bissüioppelijk Coltegie van Korti ijk en dat van Si Rombaut teMecheten die, met dankbaaiheid, voor hunne bekroondeleerlingen aanveerden ' — Moet men niettol in het diepste der ziel veidorven zijn, om hetoor te leenen naar den lol en de aanbevelingen vaneerlooze meuvvsbladeren, /oo als de Gazette vanGent, de Beurzen-Cowant en bovenop de schelmscheGazette van Lokeren ? — Moet men maai— maar met volkomene zekerkeid — tooi dengenenherkent, welke u op dien avond is ontmoetAls deze met ondel de gasten is, of wanneer gijook maar in het minst niet zeker van uwe zaak zijl,brengt gij den toast mijnen man zelf toe— Maar goede vi ouw, ik km uwen man met, enals WIJ in de kamei komen— Dan zal mijn man u als zijne nicht aan hetgetelschap voorstellen, viel de vrouw er op inSpreek voor hel overige zou weinig mogelijk ZIJmochten anders achterdocht krijgen, dat gij vanander hout zijt getimmerd dan de overige gasienIn allen gevalle zal ik, wanneer gij mrt spnkm inde klem mugl komen, u tets oud uit den noodhelpenZoodra ZIJ du gezegd had, nam ZIJ het liclil, datop de lafel siond, en wenkte Amelia om haar voorte gaan Dnarop sloot zij zeer zorgvuldig de kamer,blies het licht uil, opende de huisdeur, en «looi dieinsgelijks weder, totn zi) huilen gekomen wasDe wandeling «ing door eenige straten, die voorzoo laat nog levendig waren, maar neldra sloegmen zijslraaljes in, waaun het al stiller en stillerwerd.DP verlichting der stad was m dien lijd grootendeelsaan de maan overgelaten, en dezi «as juistin hel laatste kwartiei, zoodat de stralen, welkehet paar langs staple, bijna geheel donker narenNa eene tocht van meer dan een halt uur, slotgenZIJ een nauw blmdloopend slraalje m, welks huizener zeer armmoedig en vervallend uitzagen, en deweg te midden, van het slraaije was zoo smal dattwee menseben met naast elkander konden gaanAan bet eind had het huis aan de linkerhandeene lange deur. De vrouw klopte zacht aan, dochniet aau de deur, maar legen het luik van een dergesloten vensters. Een oogenhlik later gmg dedeur, schijnbaar van zelve, open en sloot rieli oeneensweder, at hier de biunengetredenen, als vanzelve toe.(Wordt voortgezet)neen, hel gedacht ei aan alleen slaat ons met afgi ijzenen veislomming'WIJ hebben deze regelen neergeschreven, in dehoop dat hiei en daar een veidoold seha ip naar destem der waaiheid en gerechtigheid zalluisleienVrcdecus, de \redelievendsle aller Vredecussen, bi]wien de doorluchtige Cbevalur a la Insle figure vanCervanlesmaai eene bchimis, bij wiensailikelen deverlelhngskens van Moeder de Gans al hunne waardevei liezen — Vredecus, zeggen WIJ, heeft alreedein hel worstelperk eene lans legen dien Boom desVerderfs gebroken Wij hopen dat het de laatsteniet zijn zal'Ondei lusschen was het ons een duren pluht bijonzen giachlen confraler niet ten achlei Ie blijvenDaaiom hebben wij onze veionlwaaidigmg luchtgegeven en op onze beurt tegen het Wülems Fondsmet zijne slechte slrel linqen en zedelooze boekengedondeid ons, even als Vredecus, weinig bekreunend om het dom gezegde eens fianschen geestelijken < Hel is niet met den haal en de verachhnq mhet hart, met met den bliksem in het oog en helschuim op den mond, niet met gebalde vuist enbitsige uitvallen legen de instellingen en tegen dinindividu, dat gij zult overtuigen en veld winnen »In ons nummer van 2 juni laatst, hebben wijgesproken ovei den gelukkigen uitslag dei opeialievan de cataiacte, waardoor de heer Fierens het7icht wedeigegeven had aan de vrouw De GelderNauwelijks hebben wij van dit feit gewag gemaakt,of WIJ mogen ei alwedei een nieuw aanstippen,welk den kundigen oogmeesler niet mm tot eerstrekt Onze stadgenoot, de kouswevei PieLer Wilhelm, van volkomene blindheid aangedaan, heeftdezer dagen dezelfde opeiatie onderslaan De bewei king is zoo t,oed gelukt dat de neerslige manzijn vroeger bedrijf al spoedig zal kunnen hernemenEen geneesheer, die de operatie bi|woonde, sprakmet den meeslen lof over de bewonderenswaaidigebehendigheid en \aslheid waarmede heer Fierensin dit moeielijk vak omgaat Men moet indeidaadhet oog wel geoefend in de hand wel vast hebben,om zoo iets te ondernemen en dit telkens met dengewenschlen uitslag te zien bekioonen En is ditniet dubbel te bewonderen m den ouderdom diedenervaien oogmeester heeft bereikt'WIJ zegden in onze voorgaande bespreking datze lalnjk zijn degene die het zicht aan den heerFieiens ledanken hebben Sedert omlient eenehalve eeuw oefent hij zijne kunst met hetzelfdewelgelukken uit en overal heeft hij blijken zijnerkunde en tevens zijner menschlievendheid gegevenDe zoo talrijke als vleiende getuigschriften, hemdoor de verschillige gemeenlebestuien van hier enuil onze omstreken afgeleverd, bewijzen hoezeerhij op de openbaie eikenlems mag aanspraakmaken Overigens daartoe zijn juist geene bewijsstukken noodig het is algemeen genoeg gekenddat de heer Fierens, ten allen tijde, zijne kunstbelangloos ten dienste vin het lijdend menschdomheefl gesteld Het volgend ailikel, getiokken uit« Le cathohque du Pays Bas, • n° 145, van 20juni 1827, diene enkel ten bewijze dat die edelmoedigheidniet van heden dagleekend Wij schrijvenbij trouwe vertaling af« Hel doet ons genoegen het volgend feit op lenemen, ons overgemaakt door den heer P V Aarmmeesler le Overmeire, Oostvlaanderen> De vi ouw van Amandus Eeckhout wonendete Overmeire, was, sedert geruimen lijd, van deeataracle aangedaan, die haar volkomen van hetzicht had beroofd , bij al het pijnlijke van dien toestandkwam zich nog het vei dnet voegen haar huisgezinniet te kunnen helpen dat hare hulp nietontberen kon üoor haar ongeluk getroffen raaddenbaai eenige personen aan haren toevlucht tenemen lol den heet G Fieiens, geneesheer envroedmeester te Lokeren, in gansch hel districtgekend door het talent waarmede hij zijne kunstuitoefend en door de goede uitslagen welk hijbekomen heeft door de operatie der cataiacle Dieveidienslebjke man had nauwelijks de gestellemsdier vrouw vernomen of hij was bereid haai dehulp zijner kunst te leenen , na de aanhoudendstezoigenhad de bewerkin» plaats en gelukte buitenalle vei wachting De viouw Feckhoul heeft volkomenhet zich) wedergekiegen en bevindt zich instaat voor haar kroost te werken• Het ware moeielijk u de vieugde dier familieaf te schildeien en de erkenlenis waarvan zij doordrongenis jegens eenen weldoener, 700 edelmoedigalseivaien in zijne kunst \oor mij, getuige derzoigen door den heer Fierens aan die arme viouwtoegediend, ik heb geloofd hem dit blijk te moetengeven der achting welk zijn edel gediag mij heeftingeboezemd >|AANBELANGEND BERICHT.VEEZIEKTEDe Momleur van heden kondigt een koninklijkbesluit af, van 4 dezer maand, waaibij de in-endoorvoer van het hoorn vee huiden, vleesch, enz ,erkomslig uit Duilschland, alsook de in en doorvoervan?wijnen, van het vleesch, enz , van die dierenvooi tkomende, der huiden van het hoorn vee, andeiedan veische, van het hair, hoorns beenen,oudekleedeien en vodden, alles voorkomende uitHolland, toegelaten 7ijnDe invoer van het hoorn-vee uit de Nederlandenzal ook aldra toegestaan worden, zoodat den handeleerstdaags volgens het verslag aan den koning hetverhopen laat, zijne vioegere vrijheid zal hernemenDie goede tijding zal even gunstig door landbouweisals dooi kooplieden onthaald wordenOnze loonkundige maatschappij S" Cecilia zalmoigen, om 11 12 ure s voormiddags eenigestukken van haar repeitonum op den kiosk terGioole tneikt uitvoerenMoi^en en acht dagen geefl 7ij een concert inden hof van den Edelen Handboog Zie vei der hetpiogrammaHet stedelijk bestuur heeft het beslek-cohiei vanlasten ontvangen voor de aanbesteding der uit tevoeren werken en leveringen voor hel maken vaneen paleis van Justicie te Kortrijk Het bestekbeloopt tot fr 573,254 06 en is l ieders inzagenedergelegdSTADSWIJKENHet college vin Burgemeester en Schepenen dersladLokeienBiengl ter kennis der belanghebbenden, dat eiop Zateidag 15 dezei maand, 11 uie 'svooimiddags, ten sladhuue, zal woiden overgegaan lolde openbare aanbesteding der volgende schildeiwei ken1° lot De voor en achtergevels \an het stadhuis,deuren ramen slorsen enz2" lot Debalustiaden enz der Statienbrug, pi-Itn, eandelabeis enzHel beschrijf der werken en voorwaarden zijntei inzage in de bureelen van het stedelijk secreta-1 iaat bei ustendeGeda in te Lokeren den 6 Juli 1867\ an wege t CollegieDe Secretaris, Burgemeester en Schepenen,AD HERME AD \AN LANDEGHEMDe programmas, meldende de schikkingen vanhet toonkuudig festival te llamme, op 21 dezermaand, komen in onze slad aangeplakt te woidenHet buieel van Registiatie en Domeinen, vooiloopigin een dei lokalen van hel Academiegebouwingelicht, is, sedei t twee dagen, oveigebiacht inde Keikstiaat, 11° 1Woensdag moigend is hel paard van Jacobusde Boek, \anMoeibeke, aan de Heiibiug op holgeiaakl, door het blalTen van eenen hond die ineen kan eken gespannen was De geleider is onderde wielen zijnei kar gevallen, is nog al emstiggewond, doen veikeeid m geen gevaarDe Moniteur van gisteren kondigd een aantalbenoemingen in het leger af Met genoegen ti effenwij er een onzer stadsgenoten aan, de heei Augustevan Keickhove, Luitenant bij hel 4" linie legement,Repetileui in de militane school, die tol den giaadvan Kapitein is bevoiderdDe prijskamp uitgeschreven op Vendóme, dooide vier vereenigde maatschappijen dezer slad, bijd heer Louis Builaeit, heeft aller veiwachlingoverlioffen 64 duiven nemen deel in dezen kampstnjd/ie hier de vei deeling der prijzenIS» 1 fr 40 00, n" 2 fi 50 00, n° 5 fr 25 00,n'4 fi 19 00, n° 5 fr 18 00, n° 6 fi 17 00,n°7 fr 16, n° 8 fr 15 n° 9 fr 14-00In ons aanstaande nummer zullen wij den uitslagdezes kampstrijds mededeelenDe maatschappij / Union, heeft eenen duivenkampstrijduitgeschreven op BOBDEAUX ZIJ komtden volgenden telegram te ontvangen« Duiven opgelalen Zaterdag 5 ure , heden over-« trokken lucht, wcsteische wind >Rechterlijke kronijk.De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft zolurdaglaatst uitspraak gedaan in het pioces datdoor eenen oudgediende van de burgerlijke lijsttegen de erfgenamen van koning Leopold I wasingespannenNa het overlijden des konings afgedankt zijnde,reklameerde M Bagart, schadevergoedingen intresten, zich eenerzijds daarop steunende dat eenbediende niet kan afgedankt worden zonder eeneschadevergoeding, die hem loelaal naai eene nieuweplaatse wachten, en anderzijds op de volgendebepaling van het reglement van koning Leopold I• Al mijne bedienden in werkelijke dienst en legenwelke ei geene klacht zal beslaan, zullen m bedieningplijven >Na de pleidooien werd de zaak in peraadslaginggehouden Acht dagen later werd hel openbaar ministeriegehoord en de veidedigei bestatigd hebbende, dat Bagart, na afgedankt lezijn, indeidaadmaai viei maanden loon had onlvangen, deed hemnog 500 fi voorde Iweeovenge maanden aanbiedenDe rechbank, erkennende dat ei hoegenaamd geeneernstige klacht tegen M Bagart bestond, eu dal devraag van zes maanden loon, ten titel van schadevergoedingrechtveerdu» was, heeft het aanbodvanden verdediger voldoende verklaatd en M Bagart lot de kosten vei oordeeld— Men schrijft uit Leuven De inoogsling vanhet hooi is geëindigd, de opbrengst is beier dan dieder vorige jaren Men is over het algemeen bezigmei koolzaad le snijienente dorsenen, dil zaadsilnjnl van eene goede hoedanigheid te wezen ,de reeds ingeoigsle garst is van eene uitmuntendehoi danigheid , de rogge rijpt op eene wijie di'niets te wenschen laat, alsook de tarwe , van de haverheeft men ook de schoonste verwachtingenBij aldien niets den graei der aardappelen komt verhinderen,beloven die insgelijks een ruimen oogst— F,en boei vnu Linz h efl onlangs ontdek' hoehet kwam, dat de telegrammen zoo lang onder wegbkven Over de hrug van den Donau gaande hemerktedieveldbewoner een blad papiei,dat aan dentelegraafdraad geliechl was en door den wind zooboog was opgevingen De „oede man liep aanstondsnaar eenen bedienden van den spoorw g, die dairtoevallig voorbijging, en zegde hem Zie eens eris daar eene deperhe vastgehaakt Ik kijk er al eemgenlijd op, maar ik zie te niet van plaats veranderen— Het belgiseh reiskomileit naar Rome heefteene nieuwe reis ingericht, waarvan de duur eenemaand zal zijn , het verblijf te Home is 15 d>genHel vertrek uit Brussel is bepaald op 24 aiuusliloekoraendt, ten negen unr s morgends VolgwegPnrij», Lyons, lier» G nis, Milaan, Aneoua Loretlen,Rom(, Florencie, Genua, Bazel, Geneven en KeulenDe reiskosten voedsel, logement, gidsen, bezoekingder gedenkstukken en anderszins, zijn gesclial op700 fr som, die voor den b augustus, in de vereen 1-gingsbank, Meihoomstraat, te Brussel moet gestortwoidin Om deel aan de reis te nemen, is htt volstrektnoodzakelijk zich voor 1 augu'li, bij denheer Hoonckx, Meiboomslraat, le Brussel, of bij decorrespondenten te doen inschrijven.— Donderdag II is aan Heusdenveer, tus«clieojGenbiugge en Iliusden, een ongeluk gebeurdEen landbouwer wilde met kar en paard op de pont!ovei steken toen hel paard en de kar in de Scheldevielen ïle I mdt ouwer bleelongehinderd, maar zijnJong paard dal meer dan drie honderd franks naardeIn I, IN verdronken Men wensrbt algemeen dat ereeie brug zou gelegd «orden over de Scheldtomlient die plaats— Dezen zomer zullen de koning en de koningin'versclullige sleden van België bezoeken. Den tijuni woiden ZIJ te Mecbelen verwacht den •> augustile IJpei en in hit gesticht van Mees^ene, bestemt!vooi de dochters der officieren van hel le^er. Korlnadien zullen ZIJ zich naar Kortrijk hegeven en eeniweken te Oostende doorbrengen,Daarin verschilt de nieuwe koningvan den oudat hij gaaine, zelfs gedurende de hitte, te Brussei'in vvenvanderAle\wenGielgek'MonMscheverlOOR)ZUKvielwanverblijft Bijna alle dagen, van's morgends vioeg, Pallwandelt hij met de koningin langs den boulevard mijrWnt den prins en de pnnsissin belieft, dezen verblijvensedert eenigen lijd te Tervurenen ceens— De Nederduilsche Bond van Dcndermondr dn nietimmer in bloei aanwint, heefl besloten tegen de lussaanslaande kermis eeneo pnjskamp voor het opstel hoelen van volksliederen uit te schrijven 1 e men einde o«iis hem reeds door koninklijk besluit eene som bedvan 20U fr toegekend.zichDe omzendbrieven zullen in den loop der aanslaandeweek worden rondgezonden.— Indien de warme en diooge weêrgesleldhetdblijft vooituuren, zullen de levensmiddelen, zonvreeslijk duur, eindelijk toch merkelijk betei koopwoideu AK men den weeldengen aanblik der hovingenen landenjeu bewondert is hel schier onmogelijk ZIC'I de huittngewoone duurte der levensmiddelente vei klaren, te meet dewijl de oogst vanvei leden jaar mei onder de slechten gcrangschikkon woruen.— Men schrijft uit Brussel, 8an den Journal deCharleroiIIn het departement van binnenlandsche zaken weetmen niet hoe le werk gaan bij het toekennen derdecoratien, uit te deelen voor daden van menschenliefdeen zelfs ipoftVring gedurende de laatste pe«tziekteDe vragen zijn ontelbaar en mets is drolhgerdan de redenen, die zekere verzoekers doengelden Ik wil er u maar een voorbeeld van geven,gekoz n onder honderd van het zelfde slach eenschepen van eene onzer groole steden, officier vanden burgerstand, roept lot ondersteuning zijneraanvraag m, het grool g tal acten van overlijden!,die hij verplicht is geweest, gedurende de peslziekletegen le teekenen '— Er woont te Waterloo epn man vin 73 jarenoud met name Stobey HIJ heefl drie vrouwengehad en uit elk huwelijk 10 kinderen, welke allennog in leven zijn.— Alles is mogeli]k, maar bovenstaande feit is toch moeilijk le gelooven.— Een droevig ongeval is maandag ie Dison gebeurd.Een j mg kind van achlien maanden, bijeene vrouw geplaatst tengevolge der dood zijnermoeder, aan den choleia gestorven, bevond zitktpdouninjde'oliekandersleiLui1narBolOUeen oogenbtik alleen, lerwijl de aangenomene motfcf 5'der met Innen naar den zoldei was Hel kind, dit!oogenhlik le baal nemende om het venster le nade-jren slaagde er in lot aan de leuning le klimmen' aden viel van hel derde verdiep op de kalsi|den dirstraal, zijn hoofd was vol diepe wonden en heen]maar eenige oogenhlikken raetr geleeld. i— Men schrijll van de grenzen Onlangs las me»in hel hollandsche pohcieblad hel signalement vantwee kerels, die vcriaehl werden op verschillendeplaatsen diefstallen (e hebben geplei g f Als kentee>[ken gaf men op dal die twee personen medicamentItn voor menschen en vee verkochtenDezer dagen werden de marechaussee van Bladel(Nooidbrabanl) veiwitligd, dal (wee personen ver- dedacht werden eene horlogie le Hoogeloon le hebbeo wigestokn en ZIJ de i weg naar de bilgische grenzen sclhadden ingeslagen Twee manschappen der brigade,) zowaar an een de bie„aidier zelf, boden in kielt sligekleed sprongen in de postkai en reden de heirbaanop naar de grenzin 18Welhaast vernamen ZIJ dat de l«ce kerels heil "°belgisch gron Igebied beieikl hadden toch zetleden {ZIJ hunne vervolging vooil en verwittigden de gendarmeriele Arendonck , deze was Hiwezig en Ierinspectie te Turnhout De Iwee onver-noeide mannenverwittigde i daarna den heer burgemeestervan Arendonck en gingen dairna verdei op jacht,loen ZIJ de gesign lieerden lussehen Arendonck enOud-Turnbout inhaaldenOp welke mamtr zijn ZIJ er in geluk! de tweedeugnieten mee naar Aiendonck le doen lerug kecren,aangezien ZIJ, als hnllandsche gendarm n, geenrecht hadden van handelen, op belgisch grondgebied ' Dat welen WIJ niet Ztkeris't dat de tweekerels raeê terugkeerden, om len gevolge der veepesl,hunne koopwaren te laten inspecleeren bij denburgemeester welke hun onmiddellijk door denvellwachier deed aanhouden, en aangezien tijverklaarden van Maastricht te zijn, over de grenzenliet brengenDe hollandsche marechaussees gingen, nu misschienuit aangenaam gezelschap rate naar de grenzen, maar zoodra ZIJ op hun eigen grondgebiedgekomen wa'en, demaskeerden ZIJ zich, deden kennen wie ZIJ waren en ie Ier greep rijnen man bij tienkraag, heigeen ze des noodig mei de pistool zoudenhebben bekrachtigd De Iwee gesignaleerden werden naar de gevangenis gebracht, eu het leit naarin overleg met stoutmoedigheid gepaard gaat , verdientwel te worden bekend gemaakt— Het gelal insihnjvmgen van de burgerwachten, welke zich naarde schijfschieting van Wimbledonzullen begeven, beloopt 2,(61 Ziehier de verdeeling van du cijfer, volgens de ofBcieele opgaveBrussel Staf 2 , jagtrs eclaireurs 118 , vrijwilligers45 , 1° luoen 98 , 2' id 116 , 5» id 140 , 4'ld 141 kavalene 15, artillene 75 , Eisene enjEllerbcek 78 , St Gillet SO , Anderlecht 11Si Joost len-Nonde 84 , Schaarbeek 26 , Antwerpen310 , Verviers 4 , Wavre 5 , Hoei 17 , Oudenaarde6 , Dendermonde 10 , Vilvoorde 5 , Charleroi 30 ,Upereu 12 , Mechelen 58 , St-Nieolaas U , Bei gen49 , Doornik 42 , Hasselt 6 , Leuven 90 , Luik 05,!Gent 241 , Oostende 55, Thienen 16 , Namen 26 ,Brugge 67 , Kortrijk 42 , Aalst 16 , Dinant 5 en:Diest 3.de'1"2»4-]sla


1— Pe gemeente Grand-Bigard was zondag laatstin volle feest, wanneer een zeer droevig geval hetvermaak is komen storen Men vierde He aankomstvan nieuw gehuwden en losle kanonschoten. Eender stukken kanon sprong, en een der sehuttfrs,Alex. Jacqmain, oud 33 jaren, werkman te Dilherk,werd op den slag gedood Een andere zekere K.Gielen, oud 23 jaren, ongehuwd, «erd doodelijkgekwetst en uien heelt weinig hoop hem te redden.— Men schrijlt uit Frameries aan de Gazelle deMons :Meer dan eens is er gesproken over den hemelscbensteenregen , dit buitengewone feit heeft zichverleden week weer opgedaan Ie Frameries, op hetoogenblik dat een geweldig onweder losbrak uit hetZuiden. De lucht pas buitengewoon donker en erviel maar weinig regen. Verscheidene kinderenwaren bezig aan 'l spelen op de baan van Givry naarFalurages, ter plaats waar de spoorweg der koolmijnenvan Agrappe de baan doorsnijdt, toen zijeensklaps kleine sleenen uit den hemel zagen vallenen dezelve begonnen op te rapen. Deze keien warenDiet grooter dan kleine hnzelnooijes. Echter heb iktusschen dezelven er eenen bemerkt die een rechthoekigenvorm had, eten als een geweerkei, enongeveer dezelfde uitgestrektheid bezat. Dit feilheeft bijzonder de openbare nieuwsgierigheid totzich gelrokken.BURGERSTAND OER STAD LOKEREN,van den 28 Juni tol den S Juli 186".HUWELIJKEN.Polijdorus beret, hekelanr, 22 j. met Fidelia Madou,fabriekwerksler, 21 j. — Eduardus Metdepenningen,daglooncr, 26 j. met Mana-Theresia Vande Velde, dagluonster, 25 j. —Josephus van Acker,olieslagersgast, 58 j. niet Philomena de Vylder,kanlweikster. 26 j. — Charles-Louis Baelens, arbeider,25 j. niet Slephania van Herreweghe, dagloonster, 21 j. — Josephus Segers, vlaskooper, 42 j. metLucia Volckeryck, landsliede, 40 j.OVERLIJDEND.Francisca Stevens, 65 j. echtgenoote van LeonardnsVan de Sande, Slaakte.— Emihus-Anloniuslluliau, 10 d. Lindestraat.— Emilius-FerdmandusOlie, 1 j Heirbrug — Pelrus-Augiislinus de Smet,2 j. Naaslveld. — Jiidocus-Josnnes van Assel,Landsman, 67 j. 9 m. echtgenoot van Anna-Thcrcsiade Strooper, Ruosen.GEBOORTENS. 8JAUDIN DE LA SOCIÉTÉ ST. SÉIUST1EN, LOKEREN.donné par la sociélé S " CÉCILE,Bimanche 15 Juillet, a 6 henres de relevée.PROGRAMME:1° Le Matador, pas redouble . . . Sanpe.2° Ouverture de la Mueue de Ponici. Auber.5° Marche Schroder.4? Fantaisie sur Robert Ie Diuble,arr. par Ed. Huys . . . . . Meyerbeer.3" Lf Pardon de Ploërmel, introductionet polkaEd. Huys.Les étrangers présentés par un membre serontadmis.KOSTELOOS9ONDERWIJS.Het collegie van Burgemeester en Schepenen derstad Lokeren ;Gezien de §§ 1 en 2 van hel art 6 der wel van den25 september 1842, luidende als volgt:§1. De behoeftige kinderen worden kosteloosonderwezen.§ 2. De gemeente is verplicht alle behoeftige kinderen,wiens ouders zulks vragen, te doen onderwijten,het zij in hare gemeenteschool, het zij in deschalen daartoe strekkende, of in alle andere, bijzonderlijkte dezen einde door haar, overeenkomstigde artikels 3 en 4, aangewezen.Gezien liet koninklijk besluit van den 26 mei1845 en onder ander de artikels 2, 3 en 4, § 1,houdende :Art: 2. Hebben recht om hel kosteloos onderwijste ontvangen : 1.° de kinderen van personen doorhet armbestuur ondersteund ; 2° de kinderen vanwerklieden die alleen de opbrengst van hun dagloonlot inkomst hebben.Art: 3. Opdat bet kosteloos 'Onderwijs als eenrecht kunne worden gevraagd, moet hel kind, Ierwelks gunste die vraag geschied, de volgende voorwaardenvereenigen : 1* dat hei ten minste zevenen ten hoogste veertien jaren oud zij ; dat het dekoepokinenting hebbe onderslaan of de kinderpokjesgehad hebbe ; 5° dat de persoon dieopzichtenshetzelve hel vaderlijk gezag of de voogdij uitoefent'in de gemeente woonachtig zij.Art : 4. Jaarlijks, van den Plot den 30° juli,zullen er in ieder gemeente, door de zorg van helcollegie van Burgemeester en Schepenen en onderbewaking van den kanlonalen Opzichter van het lageronderwijs, twee registers worden geopend voorde aanvragen tot inschrijving, de eene voor dejongens, de andere voor de meisjes.BESLUIT ; 'Art: 1. Oe heer Karel-Lodewijk de Wilde, hcdeelervan het armbestuur, is belast tot de inschrijvingover te gaan der behoellige kinderen dezer stadvoor de welke het kosteloos onderwijs, len lasteder gemeente, zal worden aangevraagd. Zijn kantooris gevesligd in het Meisjes Weezenhuis ; hetzelvezal, gedurende de maand Juli, geopend zijnvan 9 tot 12 ure voormiddag, de zon- en feestdagenuitgezonderd.Arl: 2. De stukken, op hel oogenblik der inschrij -vlag, voor ieder kind over te leggen zijn ; 1" eenuittreksel uit zijn geboorte akte : 2° een getuigschriftvaststellende dat bet de koepokinenting onderstaanof de kinderuokjes gehad heelt.Art : 5. De inschrijviogsregisters zullen den 50juli gesloten worden en de ouders welke zoudenverruimd hebben hunne kindeis vóór dit tijdstip tedoen inschrijven, zullen, gedurende het schooljaar1867-1868, hunne rechten op het voordeel van art;2 der wet verliezen.Art: 4. De verordeningen van het tegenwoordigbesluit betreffen de kinder n niet welke de gemeenteraad bepaaldelijk heeft toegelaten om, gedurendehet schooljaar 1866-1867, het kosteloos onderwijs togenieten ; de inschrijving dezer kinderen zal ambtshalveworden \ernieuwd, volgens de lijsten mergelegddoor den onderwijzer en vonralgaandelijk doorden kantonalen Opzichter van het lager onderwijsvoor gezien geteelend.Art : K. De kinderen welke hun zesde jaar bereikthebben zullen insgelijks ter inschrijving mogenaangegeven worden. Dezelve zullen aangenomenworden voor zooveel de beschikbare plaatsen helzullen toelaten.Aldus gedaan te Lokerrn, den 29 Juni 1867.Van wege 'I collegie :De Secretaris, Burgemeester en Schepenen,AD. HERiHÉ. AD. VA» LANOEGHEM.Revalenta Arabica.Voorlnan lal niemand luimen twijfelen oter de wondeibaregeneiingcn d«ior dr Reialenta Ambica, »an Du Batry Ie weeggebracht. Bij de dmiende legnningen die ons reeds len deelezijn gevallen, hebben wij hel geluk nog degene tan a'en PausIe kunnen voejen Zij wmclt aangehaald in do GAZBTTIWJNIDI'« Rome, 31 juli 1866 : De gezondheid van den H. Vader isuitmuntend, vooial sedert dat hij, jich outhfludende van alunder hulpmiddel, zijne eetmaleu duet met de Revaletila Arabicadu Barry, die zulke wonderbare uitwerkselen op hemgemaakt l.ceft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelenprijzen door dit uitmuntend meel hem verschaft, waarvanhij bij ieder eetmaat eene schotel neemt. •De smarten, gevaren en teleurstellingen welke de zielen, tothiertoe, in de walgelijke geneesmiddelen hebbrn onderstaan,heden vervangen door de zekeiheid van eene volkoinene enspoedige genezing, bij middel der kostbare Revalenla Du Barryvan Londen, die de volmaalste gezondheid terug geeft aan despijsveTtereilde lichaomdeelen, aan de zenuwen, longen, leveren slijmvliezen, zi Ifs eau de afgematste, genezeude de moeielijke.pijsverteringen, alle maagzieiilen, gewone verstopping,aanbeien, klieren, winden, hartkloppingen, stoelgang, zwellingen,bedwelmingen, ourtuiten, maagzuur, slijmziekte,walginf en brakingen, pijnen, atekingen, krampen en maagtrekkingen,slapeloosheid, hoest, beklemdheid, korlborstigheid,ontsteking der luchtpijpen, tering, huidziekte, nilwerpingen,zwaarmoedigheid, uitputting, rliumatismus, jicht,kourts, zinkingen, moedeikwaal, lenuwimart, bloedziekte,water, gebrek aan frischheid en zennwkracht.UIIT»ESS«L TA» 05,000 imnnn.N» 50.416: M de graaf Stuart van Decies. pair vBn Ingeland,van eene maagzielle met al hare zenuwsmarteu entrekkingen, met al bare Irampen en walgingen. — K°49,842 . Mev. Marie Joli, «an 50 jaren opstopping, moeiehjkespijiveileering, zenuvniekte, kortborsligheid, hoest, winden,maaglrelkingon en walgingen. — N» 46,270 : «.Roberta,van eene longtering, met hoest, bralingen, versloppingen enTijf-en-lwinlig jarige doofheid. — N° 53,860 : M-j. Gallard,rue du Grand-Michel, 17, te Parys, van eene longtering, naongeueeahnar veiklaard te zijn, en veroordeeld om maareenige maanden meer te leven Zi| heeft 60,000 genezingenbewerkt, daar waar elk middel mislukt waB.Barry Dn Barry en C", 12, ruf de 1'Empereur, teBrussel ; 7, Regenstreet. te Londen en place Vendóine,26, te Parys ; 1/4 kilo Ir. 2-25 ; 1/2 kilo* fr. ; 1 kilo fr. 7 ; 6 kilo (franco) 32 fr. dubbelekwaliteit t/2 kilo fr. 8 ; S kilo (franco) Ir. 58 tegenpost bons.Depot te Lokeren ten bnreele van dit blad.DE CHOCOLADE REVALENTA Dü BARRY, in poeder.Smakelijke spijs «oor ontbijt en avondmaal, uitnemend voedzaam,de zenuwen eu het vleesoh verkloeaende en versterkende,zonder hoofdpijn, verhitting, nog de andere ongemakkender doorgaans in gebruik .ijude chocoladen op te leverenIn doozen van 12 tassen, fr. 8-25; 24 lassen, fr. 4 ; 48assen, fr. 7 ; 288 lassen. Ir. 52 ; 676 tassen, fr. SO.Men verlangt uittekenen,mils hijpolheckstelling en redelijken intrest, tweekapitalen van 6000 franks ieder, verdeelbaar inkleine sommen.Zich ie bevragen bij den Notaris TOLLIERS teLokeien.TE KOOP,IN HET GEHEEL OF IN VERSCHILLENDE DEELE"!,Al de draaiende werken van eenen molen dienstigvoor bloempellers, brouwers, enz.Zich te bevragen bij Livinus Van der Sypt, Bontinckslraal.TE BEKOMENbij Joseph Poppe, Zeleslraat,eerste kwaliteit.BLOEDZUIGERS,BERICHT.ED. LOUVAU, Ie Lokeren, Groote Markt, n°45,maakt aan het geëerd publiek bekend, dat hij eenmagazijn komt te openen, van lijnwaden, damasten,flanel, lakens, broek- en andere sloffen, enz.Hij hoopt door de goede bediening eeniedersgunst te verwerven.TE HUREN,verscheidene allerbeste Vlasrooten, gelegen iu dtBnilaerl. — Zich te bevragen op de linnenbleekerijaid ar.TE HUREN.Een groot en gerieflijk HUIS, met Koetspoort,Kroolen Koer en Hof, hebbende verscheidene Stallingenen Remiscn, zijnde de herberg het Vosken,in de Kapellestraal.Zich te bevragen bij jufvrouw de wed' E. LAPEEUFils.GAZ-GESTICHT.COAK, in 't groot aan 90 r.enumcc ; in 't Heinaan 1 frank den hectoliter.AlgmeeeneSPAAR- EN LIJFRENTKAS,onder de waarborg van den Staat.HULPBUREELgevesligd ten Sladhiuze van Lokeren.Hetzelve is open alle Woensdagen, van 9 ure's morgens tot 's middags, en Zaturdagen, van 6 tol8 ure 's avonds.DOOR HET PLAATSEN VAN EEN STOOMTUIG.TE KOOP,De volledige materialen van eenen Rosmolen, ingoeden sUut dienstig voor brouwers, ruuldcr», enz.Zich ie bevragen bij Pieler de Clercq, mulder, teLokeren, wijk Heirbrug.MEN VRAAGT,Eenen bekwamen KNECHT voor grossierswinkel.Men belooft goeden loon.Zich te adresseren aan dit blad.STAD LOKEREN.Dit er hand, en inet gioole gemakkelijkheid vanbetaling, te koupen:Sen grool en prachtig Huis mei koetspoort, gebouwdnaar den Inalsten smaak, met schoone engroote stapelplaatsen en siallingen, lusthof en gronden,bevallende Ie samen eene oppervlakte van4,300 vierkantige nieters; aller aangenaamst envoordeeligsl gelegen: geheel nabij zoo de rivier dePurm als der standplaatsen des ijzeren wegen vanden slaat en van Antwerpen naar Gent; geschikttot uitvoer van allen koophandel en nijverheid.Voor de voorwaarden, zich te bevoegen, aan denNotaris CRUYT, Ie Lokeren, Boomslraat, n" 52.HONORÉ DEDIOORM A G A Z IJ NvanUier, Staal en Zink .EN ANDERE GEREEDSCHAPPEN,ijzer-, koper- en staaldraad ;IJZEREN KEUKENGER1EF;buizen en verdere artikels voor de gazverlichting .RESSORTS VOOR WAGENS, KARREN ENZ;Gebrevetcerde Hijstocslellen tan Weston.IJ.es[= esCQQn HMOu N)Htf&nssHH•Osto••afttreft.Mandlaten,Jeend rukkeru>VoCQV_esioc1_«4;«esSote:rievcündbi•ieven,lijslVNngenRekeniTrouiires-,cturcn, Adtten en Teekeniseh|CO3.C/3s"VBeeldneftsngen.V3aia(SoodieO)SSa,c"Visielk;narteals :Pro-artenoppeivloeiende"SsIcich—"3s usobetooL.kanMenliukl., witteo o.EE33—"cC%—eroodenStudie van M"' SCH1CKS, Notaris te Zele.Aanzienlijke veilingenz.bestaande inPachthoeven, Bouwlanden,Meerschen, Bosschenen Cijnsgronden,TE UITBERGEN, SCHELLEBELLE, OVEKHEIRE EN BERLAARE.Te zamen 46 hectaren, 71 aren 80 centiaren, verdeeldin 89 koopen.INSTEL Maandag 29 Juli 1867,VERBLIJF voor de koopen I lot 18: Maandag IS I . ,. ,„„,En worde overige koopen: Dijosdag 15 ' *"*•* '*"•Telkens van een nur Mopslag in de groote zaalS" Cecilia, bij den heer DE BLOCK, te Zele dorp.Plakbrieveu en plans te bekomen ten voormeldestudie, als ook ter studie van den Notaris CRUYT,te Lokeren.Openbare verkoopingvanROERENDE GOEDEREN,BEESTIALEN EN VRUCHTEN TE VELDE,TEEXAARDE, OOSTE1NDEKEN.Oe Notaris HA VERBEKE, te Exaarde, zal optijd van betalen verkoopen :Nieuwe kern en melkkuip, eemers, kopereninoor, spaaien, bijlen, rieken, vorken, mesthaken,aardewerk, mest en beir en vele huismeubelcu.Eene koe, een os, i varkens.20 aren tarwe, 4(1 dito koorn, 18 dito haver, 16dito vlas en 20 duo aardappelenAl Ie Exaarde in bet Oosteindeken.Deze veiling zsl plaats hebben den MAANDAG8 JULI 1867, om 1 1/2 ure namiddag, ten huize,hove en landen van Stephanus «un Holsmoorlel, teExaarde Oosteindeken.Openbare VerkoopingZAEILAOTIEN,gelegenAEN DE REGTSTRAET, TE EXAEADE.De Notaris AM EYE, verblyvende te Saffelaere,zal met gewin van instelpenningeo, openbaerlykverkoopen, de volgende goederen :Eerste koop.Eene party Zaeiland, gelegen te Exaerde, aen deRegtstraet, seklie D, n° 60S van bel kadaster, groot45 aren 50 centiaren, palende aen vermelde Regtslraal,aen Pieler-Francies Goossens, Vital de Vosen aen M' Wettinck-de Schepper, te St. Nikolaes.Tweede en laetsle koop.Eene party Zaeiland, gelegen als voren, teExaerde, op de hooge zyd» der Regtstraet, seklieD, n' Ö87 van hel kadaster, grool I hectare, Si aren10 centiaren, palende aen de erven van M' dendoktoor Zaman, Judocus Leyns, M' den doktoorBeuckel, de erven van M' Heyndrickx,. Joannes deMaeyer en aen Ch.-L. Heynderickx.Voorschreven landen in hel gebruik to! BavO1868, der weduwe Charles Ongena.ZITDAGEN :Instel Maendag 8 ) , , ,.»,Verblyl Maendag 22 ) *** ""•Telkens om ?i ure namiddag Ier herberg vanANGELUS VERSELLK, aen de Oude Vcldstraet, omtrenthet Persyzer, Ie Saffelaere.Voor alle verdere inlichting wende men zich lenkantoore van voornoemden Notaris AMEYE.Veilingeener groote partij schoonTimiKIERHOÜT,bestxande in abeelen-, kanada- en buken Planken,van alle dikten, breiden en lengten ; als ook veleKepers en Pannelallen, vooMkomslig uit hel landvan Aalst en Brabant.Woensdag 10 Juli 1867, op klokslag 4 urea desnamiddags, door hel ambt van den DeurwaarderDE VEIRMAN, en ter afspanning DEN HERT, teLokeren, aan het Zand.Openbare verkoopingvan eeneHOFSTEDE,«MEUBELEN,LANDBOUWERSALEM,VEE EN VRUCHTEN TE VELDE,TESINAY, AAN DE LEESTRAAT.De Notaris KOGMAN.te Deletie, zal len verzoekevan wie het behoort, ingevolge de wet van 12 Juni1816, mei winst van iuslelpremie, verkoopcu :Eenige koop,Eene behuisde, beschuurde en bcstaldn Hofstede,met luin,boomgaard, hofland en afhankelijkheden,gestaan en gelegen te Sinaij, aan de Leeslraat, wijk'sGraveDeeckeu, Ier kadaster bekend seklie C, nummers483,484,485, 48SBisen 48fi, groot van gronde57 aren 90 centiaren; palende oost de Lccs'.raal,zuid de weezen De Coninck, west mijnheer OeLausniy-Backxen uoord de Goossenslraal.Ingesteld Ir. 4,600-00.Bewoond door Jan-Baptist Windey, tot den dagder mobilaire veiling.De kooper zal met toestemming der eigenaarsmogen in gebruik nemen circa 6 hectaren 30 arengoede zaailanden, alle van eerste klas, en nabij dehofstede gelegen, en zal voor eerste betaling opzijne koopsom mogen laten dienen eene schuldvorderingvan fr. 1000-00 aan den intrest van 4 1/2 •/•'s jaars.Deze verkooping zal plaats hebben te Sinaij, terherberg DE FONTEIN, bewoond door Joseph deSlrooper.ZITDAGEN:Instel 28 Juni1867.Verblijf 12 Juli )Wczende telkens eenen vrijdag om 4 ure namiddag.Mobilaire veiling.Genoemden Notaris ROGMAN, zal op voormeldehofstede verkoopen, op :Maandag 15 ) ... ,.„Dinsdag 16 ) "" ""•Telkens te beginnen om 8 ure voormiddag.Huismeubelen : tafels, stoelen, kassen, bedsloelenen bedgericf, naschkuipen, lijowaadmandens,eene vleeschkuip, koperen moor en marmielen,hangendehorlogie,eene menigte koperen-, ijieien-,aard- en keukengcrief, en nier andere voorwerpenwelke men te koop zal aanbieden.L»ndbouwersalera: spaden, vorken, rieken, mesthaken,pikken en leissen, eene slroozeissen, zakkenen zeilen, reepbanken en reepen, slijpsleen, graantift,zaanpol, melkkeirn en melkkuip, raapmolen,eene kar, drijwielkar, ploeg, beirbak, eggen, mesten beir en meer andere toorwerpen Ie lang om temelden.Beestialen : Een paard met de harnassuren, 3koeien, twee runders, ceu kalf, acht kiekens eneenen haan.VRUCHTEN TE VELDE2 hektaren 50 aren koorn; 67 aren tarwe; $2aren haver ; 37 aren boekweil ; 79 aren aardappelen; 75 aren klavers.Order dezer veiling :Maandag voormiddag, buismeubclen.Maa*'dag namiddag, beeslialen en landbouwersalero.Dinsdag voormiddag, vervolg der huismeubelmen landbouwersjilem.Dinsdag namiddag, de vruchten te velde.Deze verkooping geschiedt op de gewone voorwaarden,en op tijd van betaling voor de koopau devijf franks overtreffende, mils te stellen goeden fiigelenden medekooper.

More magazines by this user
Similar magazines