GAZETTE VAN LOKEREN

waaslandca.front36.kunstmaan.be

GAZETTE VAN LOKEREN

Zondag 15 November 1863. 20°. Jaer N." 1001.h>3ltGAZETTE VAN LOKERENAll» Brieven, Artikels, Bekendmakingen enGeld moeien vrachtvry toegestuerd worden.Ren wordt verzocht de bekendmakingennilerlyk den VRYUAG voor den middag toete lenden: de prye is 12 centimen, per drukregel,dikwyls te herhalen worden by accordgedaen.WJB© TAB UUT Oi&SÏ© T&SÏKerh-ei-i/ren van den 15 iVot)em6er 1865.Dien.tvan GEWT naer ANTWEItPEr,.Uienslv.n ANTWERPER naer GEUT.«ENT. . . fi,|0 9,05 10,20 2,35 6,15 7 f|O k.BTWERPEN — 7,30 , 10,30 , 5.00 6,30Beirvelde. . K.25 — 10.30 2,45 — 7 (fi Zwyndrenht . — 7,457 1U,45 3.16 6^45 ^LOKEREN . fi.40 9,2S 10,45 2,50 6,55 7!s» BEVKREN . — 7,50 11.00 5,25 7.05'luizend Appels 7,no — 10,5S2,55 — 7 sOPüeukerke.i . — 8,00 11.10 — 7,15IT NICOUES 7.15 9.45 11,15 5,15 6 53 8 05ST. NICOLAES 6,10 8,05 11,20 3,40 7.25Ve.ikerken 7,80 _ 11,30 3,20 — L_Duisand Appels6,20 • — 11.25 — 7,35BEVEREN . 7,35 9,55 H,35 3.25 7,05 — T.OSSREB . 6,35 8,80 11,55 4,uO 7,45/.wvndrecht. 8,00 - 11.45 - - _ Benvelde. „e,„el«.. . G,DU 6,50 -— 13.00 12.00 -— 7,55De uren aengeduid voorde tiiischenstaliên raaer ten naesten by «yude, worden de reizigers minuten op voordeel te bevinden.Het niet stilhbudei- der konvooijen is aongeduid door hel teeken — .Hen schryft in te Lokeren hy den Uitgeveren verder op alle Postkanloorou des Hvks-De ppjs der insohryving it by het jao' 4franks en vrachtvry met den poVt 5 fianksvoor Zeeland 6 franks, vooruit te betalen.Men aenvaerdt geeoe inschryvingen dan voeréén jaer.1\Lokeren 14 November.POLITIEK OVERZICHT.üe fransche Monileur deelt den tekst mede van denbrief, door den keizer der Franselieii gestuurd aen devorsten van den duitschrn bond, om hen te verzoekendeel te nemen aen hel kongres dat het europeesch openbacrregt moet herstellen, en bet ontwerp van napoleontischerepliek op het w^rk van het Weener-kougresonderzoeken, ^ ^ ••«•;,De Bund, een UMph blad, bevat een openbaren briefdonderdag 22 oclöEer laelsti. aen den keizer der Franschen, in het belang van Polen geionden. De schryveronderteekent den brief "'°'«*' """""" trotseren fny,\ej[de hy ; 't is wel!g.[i"'S,,!e|e„ " ""*"""'• "f * "I haer gelyk eerloozen—' «ro>" 'f"*"'"» nieuw bevel, waerin de in rouw gekleeddek„, ' """"i" "» ''«hl gediag vergeleken werden Dit bragt"° S»«"e '«inn en het was liyna met vrolykheid dnt hyeet'ede'n bezoeker ontving, die hel kabinet was binnen1-i' - Al,! daer zyt gy schelm, wat nieuws ? zegde hy.""• slero, die uit eene schorre en door jenever verbrandde keel?.(ll P"Mg, antwoordde aen l. Exc. i5-*'«onT. f'"*8°"''< -»»»'. «P»» ">«« vader ezaer en u Gy2 't' w schoon ligchaem voor de roeden !H"wWli,'r ''•""''P''""' ! " hft daerom dal men den bespieder»'ÜV n ' *'" & y '"•••" "'"•«" " '=S8-ii. Hy IVISI, dit duverlorene moeite zyo tou, en dat bel hem zelf» nadeeligzou tyn.


onder zeker opzicht, als nutteloos mogt achten ; liet isom deze redenen dat men ze afgesvhalt heelt.. Maer merzou zich grovelvk bedriegen met Ie denken dat het besluivan 1863 lenzelfdcn lyde voor oogwit had, de grondbepalinsenbetreffende het bezit en gebruik der wettigemalen en qewi;;ten af Ie schaffen ; inderdaed, hel doeigeenerlei afbreuk aen artikel 15 des besluits van den 4October 1853, hetwelk de uildrutkelyke bewoordingenvereischt dat « in alle plaels, waer gewoonelvk handelgedreven wordt, de maten en gcwiglen altyd aen hetzicht en onderzoek van den kooper moeten blootgesteldzyn. BDaeruit volgt dat de koopman, die in voorwerpen handelt,welke by htt sewigt uf de niaet verkocht worden,en de werktuigen, waenan hy z ch bedient, aen het onderzoekder polilie-ambtenaren verbergt, voorwendendedat h> er geene bcait, of beweerende dat hy niet gehoudenis ir te bezitten, de voorgemelde verordening desbebluils van den 4 October ovei treedt, en onder de toepassingvan artikel 25 der wel van 1853 valt.Ik verzoek UEd., Mynheer de Gouverneur, eene onderrigtmgin dien zin over t'e maken aen de agenten, belastmet di* wackzaemheid over demilcn en gewiglen in uweprovintie.De Minister van binnenlandsche Zaken,ALP. VAN DENPEEREBOOM.— In den nacht van 7 tol 8 dezer is te Belcele deschuer van den landbouwer Pieter de Vos a^ebrand.Lamlboiiwlialni, twee hoombeesten en een paeid verbrandden,"m schryft de rampaeu kwnedwillighcid toe.Er is voor 2,700 fr. schade. Alles was verzekerd.— Men meldt uil Geerardsbergrn :Hetgeen wy voorzien hebben begint zich te doen gevoelen.Men begint reeds met tabak naer de merkt te komenen dezelve is verleden maendag verkochl, de kleine van2(1 tut 30 fr. de 50 kil. en de groote van 55 tot 43 en tenlioogsle 30 fr. de 50 kilos.Eene tweede aerdinzakking heelt aeu den onderaerdschendoorweg, welke men hier op den Buizenmont aenhet maken is, voor den spoorweg van Braine-le-Comtenaer Gent, plaels gehad f n dilmael zoo groot, dat bynade gansche lengle welke reeds doorboord was, alsookvier nieters melselwerk, vernietigd zyn. Gelukkig dat hetongeval plaets had op een uer, dal er nog geen werkvolkter plaetse. was , anders hadden wy waerschynlyk zwareongelukken te belreuren gehad.— JJpdurcnde de negen eerste maenden van dit jaerzyn 213 milliocn eijeren naer Engeland uit«evoerd, tegen117 milioen gedurende hetzelfde tydperk van het verledenjacr.— Maendag is de sloomer Falcon van Hull in de havenvan Antwerpen aengekomen, aen boord hebbende eenSOlal peprden, welke meest allen door het onweer geledenhebben en gekwest zyn geworden. Ëen dezer dieren islu-schen demachien gesukkeld en werd er met veel moeitegansch vermoizeld uilgehaeld ; een ander heeft men tusschende overige peerden dood vinden liggen.— Verleden zaterdag is te Antwerpen een behendigediefstal gepleegd. I» den namiddag was eene damo ineenpn winkel op de Schoenmerk gekomen en had de eigenaresveizocht om vyt stukken kleergoed naer hare wooningte laten brengen, ten einde op haer gemak hare keuste kunnen doen. Die vraeg werd ingewilligd, het (roertwerd gebragl en twee oldry uren nadien ging de winkelknechthet ellegoed terug halen. De man slond niet weinigverwonderd te vernemen, dat ze reeds warpn we^'gehueld. Een slimme aflroggelaer, welke kennis von de zaekdroeg, had dezelve reeds lang komen wegnemen. De weerdeder gestolene voorwerpen bedraegt 60Ü fr.— Er is spraek van de oprigling te Biussel, vaneengenootschap tot verkryging van de afschaffing der dood-8li at. Na het bonden van eenige byeenkoinslen en ver-Spreiding der programmas, zal,'als liet publiek mrt dezaek goed bekend is gemaekt, de vereeniging een petitieonneroentaen den senaet organiseren, welk korps eerlangzal moeten beslissen of, overeenkomstig het besluit derkamer, de doodstraf in ons nieuw strafwetboek moetworden opgenomen./ — Een brusselsch blad meldt dat er dynsdag avondhelst, rond hall elf, omtrent de Hallepoort eene misdadige,doch mislukte pooging plaets bad.Ziet hier het feit:Be kadettenschool van St. Petersburg is eene ware schuilplaetfivoor verlatene Adellyke kinderen, en onder het russische leger teltmen by honderden onderluitenanis, luitenants en kapiteins, welkegruef k. tot vader of prinses XX tot moeder hebben.Deze kinderen worden van in hunne wieg af, aen de eentaemheiddes herte overgeleverd. Ten einde het heimwee der familie te veig--ten, poogen vete hunner in de dronkenschap of ongebondenheid devergetelheid hunner verlatenis te zoeken ; andere worden wezen I-lyke deugnieten, in staet voor al de buitensporigheden welke eengedeelte der russische officieren onteerd hebben.Nog andere, door het spleen aengedaen, sterven jong aen de teering* wnnt hunne soldy, welke nauwelyks voldoende is om van televen, laet hun niet toe aen het huwelyk te denken. De gelukkigste!!weten zich te doen beminnen door jufvrouwen, welke een rykeubruidschat bi-komen eilieven gelukkig in de familie hunner vrouw ;doch, dit is hel kleinste getal, en men zegt van hen dat zy door denstaf eeuer toovernymf zyn aengeruekt.De ouderluiteiiant Pawluiï, een beminnelyk en kuisch jongeling,zocht in de ongebopderitieid geenen troost tegen zyne eeitzaemheiil,óitl had hy hel eerste tydstip van die kwaet, welke ik het familieheimweeheb genoemd, en die de teeriug veroorzaekt. *l)e verschrikkelykheden, waervan hy getuige was, en de militairetucht Jwongen hem somtyds er deel aen te nemen ; dit verso.nberdexyn karakter en dftyi hem nog bteeker wolden. Zyne kameraden,welke vruchteloos poogden hem naer de herberg of naer eeue verdachteplaets te lokken, zegden van hem :Stellig zal Pawloff sterven, en indien hy niet verliefd wtrdt,heeft by geene zes maenden meer te leven.De officier begaf zich naer de militaire haven by M... II. Zynkalm en koel gelaet, xyne regte nn byna verhevene houding drukteneerder militaire regeltucht dan eerbied uit.Pawloff. *egde Z Exc hen hem, ik ga u met eene zending getasten,en iL verhoop dat gy dezelte zeer goed zult vervullen.De onderluitentint buigdc- zonder te antwoorden.— Ik reken er op, hervatte ie gouverneur J hetgeen ik van u verneemi» u niet gunstig ; men verbaelt my dat gj schynt af te keui etiwat hier voor de Jienst van Z. M. de kwzer en ciaer van al de Buslandengedaen wordt. Gy zyt my warm aenbevolen door iemand diauw welzyn wenscht. Gy geniet hoogs bescherming, dit weet gy ongeiwyfeld.Na den ganschen dag gewerkt te hebben, keerde eeimeisje van achtiien jaren huiswaeris, toen zy, omtrent deiboulevard du Midi gekomen, eensklaps werd aengevalledoor eenen kerel, zich voor policieman uitgevende, welkhaer detd slilstaen en haer vroeg waeibeen zy zoo la e'ging. Verschrikt beantwoordde het meije die vraeg, doehaer aolwnord scheen den valsehen policieman onvoldoende ; allh.ms by vatte het meisje by den arm, terwyeen andere, in eenen mantel gehulde, en tot dantoe achteieenen boom verborgen kerel, locsnelde om zynen dpligtige te helpen.Het meisje werd door de ellendige booswichten tengronde geworpen ; doch zy verweerde zich duchtig en dekreten die zy slaekte werden gehoord door twee dienstbodenuit een naburig huis, en dezen snelden toe. Byhunne nadering namende schelmen üe vlugt.Het moedig meisje had kracht genoeg om hare wooningte bereiken, vergezeld door bare twee verlossers : dochby hare ouders gekomen, viel zy door ontroering getroffenin onmagt.Dry dagen rust waren toereikend om baerte herstellen;— het is spytig dat men de schelmen niet heeft kunoer:vatten,— Men schryft uit Caprycke :Vrydag laetst, rond zes uer des avond, verspreiddezich het gerucht van brand in het dorp ; de alarmklokklepte en riep de bewooners naer de plaets der ramp.Aen het uileinde van het dorp tegen den weg van Lembekenaer Eecloo, verhief zich eensklaps eene heldereklaerte boven de daken der huizen en by tusschenpoozenwerden er vuersprankcls door den hevigen wind als vuerpylcnin de lucht gedreven. Op min dan vyf minuten wasgansch het dorp in rep en roer gebragt, 'want men vreesdevoor de vernieling van het vierde gedeelte van het dorp.Toen de dorpelingen ter plaets kwamen was men spoedighet vernielend element meester... want., het was pachterde Vooren die bezig was met zyn verken te slagten!...— Men meldt uit Doornjk dat den 8 een spoorwegrampis voorgevallen. Dekoopwarenlrcin van delyn-vun Jurbisebevond zich ten half vyf uer des morgends in de statievan Havinnes, toen een tweede koopwarentrein van dezelfde lyn toestoomde en op de laetste wagens van deneerste met hevig geweld aenreed. De machinist van dentweeden trein werd in de verte geslingerd, maer de stokerdie juist het vuer aenstookte, werd tegea 't forneisgeworpen, waer hy gelyktydig verbrand en verpletterdwerd.De tender werd opgeheven en de eerste wagen liep eronder en hield den tender in de hoogte ; 'I is tusscheuden alzoo geplaclslen tender en de lokomotief dal de ongelukkigevuermakervermorzeld werd. üe vourste wagensweiden verbryzeld, en al hunne koopwaren, waerondereene lading vensterglas, vernield of verpletterd. De overhedenkwamen spoedig Ier.hulp, om de baen te ontruimenen hel was eerst ten dry nanoen dal men het gausch verkooldlyk van den vuersloker vond. De machinist, dieenkel gekneusd was, is naer het hospiiael Ie Doornyk gevoerd.De vuerstoker was maer achttien jaren oud.De stoffelyke schade bedraegt omtrent 40,01/0 franks.— Men schryft uit St. Huibrecht, 12 nov. :Dezer dagen is er te Pont-a-Bar, een gehucht derArdennen, een bloedig drama gespeeld :De genaemde Joseph Gailliot, schipper op het kanaelder Ardennen, was over 6 jaren met een meisje van 19jaren in het huwelyk getreden. Hy zag zyne vrouw zeergeerne, doch deze had verleden jaer een ongeoorluofdenminuenhandel aengeknoopt met den herbergier Vauché.Gailliot wildeer niets van gelooven, cventnel besloot hyeen oog in 't zeil te houden.Zaturdag avond was hy met zyne schuit vroeger aen gekomendan hy verwacht was. Hy verborg zich tusschenzyne lading hout. Omstreeks 't ure des avonds hoorde hyVauché op de kade zvne vrouw roepen , deze verliet harehut en volgde hem. Gailliot greep een geladen tweeloop,een jaglgeweer, en volgde beiden. Welhaesl bevond hyzich in hunne nabyheid, twee gewcerschooten deden zichhooren en Vauclié viel morsdood ten gronde, zonder eenwoord te kunnen uiten.Na voor zyn slagtoffer hulp te hebben gezocht, steldeGailliot zich gevangen. Hy scheen zeer ongerust te zynover het lot van zyne vrou>v, welke naer hy dacht in hetkanael was gesprongen ; doch zy werd ongedeerd leruggevondenen uil hare bekentenissen bleek, dat de ver-— Ik weet het volstrekt niet, zegde de officier op bitteren toon.M II kende zyne ouders, en hy die zyn leven zou gegeven hebbanom ze te kennen, en die vyf-en-twintig jaren alleen op de wereldhad doorgebiagt eilaes !— Doch om in eenen anderen weg vooruit te gaen. dan in dienvan Srbei lë, hervatte Z. txc., om hoogere gra-Jeo te bekomen, is hetniet voldoende eenvoudig het consigne te volgen ; men moei ieverigzyn en gy hebt er gebrek aen. Ik doe u opmerken, want ik zie alwat rondom my gebeurt en zonder bril. Welnu, wanneer ik oproerlingendoe ophangen of fusilleeren, dan misnoegt dit u, en de weenetidepoolsche vrouwen boezemen u medelyden in.Pawluff bleef beweegloos staen en antwoordde r.k't.— Drommels! gy zyt jong en gy hebt den tyd om er nog veteandere te zien. Ik, die een ondervindingryk man ben, ik wil u weleen goeden raed geven. Weet, dat al wat men voor zynen meesterdoet, wet gedaen in, dat er geene misdaed tegenover de muitery bestaet,en dat er hier kwestie is fan dezelve uit te roeijed en niet vanmedelydeu te hebben. Weet eindelyk, dat er iu de westelyke provinciënen in het koningryk geene plaets is voor de Hlrssen en de Polen.De eene of andere moeten omkomen. Welnu ! in de mate mynerkrachten zal ik dit vervloekte ras vernietigen, hetwelk het gezag vanden czaer trotseerd ert zyne genade verwerpt.De officier bleef het stiltwygcn bewaren.— Hebt gy my begrepen, riep de verdelger uit. Noch de tranender vrouwen, noch de klagten der stervenden, noch de afschrikvoor de moordery, noch de afschuw voor brand moeten het hert vanden soldaet vermurwen. Dat de oproerlingen zich onderwerpen ofsterven ; ziedaer myn laeste woord en dit is het bevel uit St-PetersburgNa een nieuw stitzwygen, zegde Pawloff:— Uwe Exc. heeft van eene zending gesproken.— Gy tuit u met uwe manschappen naer het kasteel van Nowy-Dwor begeven ; gy zult er eene oproerlinge vinden, welke ten mispryzemyner bevelen, zich in rouwkleéren in het publiek vertoont-Gy zult haer de oveilydens-akte van hare naeste bloedverwautenvragen en daer zy dezetve niet zal kunnen toonen, zultgy haer aenbnucienen te voet met de handen op den rug gebonden, naer decitadel van Wilna, in het bastion a° 4, brengen.(Wordt vaortgetet.)moedens van baren echtgenoot maer al Ie zeer gegrondwaren.— Zaterdag laelstleden, rond 1 1/2 uer 's avonds, is erte Bolinne-sur-Harlue een vreesselyke brand uilgeborsten.De hoeve, gezegd Grandmoulin, toebehoorende aenden heer Tbirionnet. is de prooi der vlammen geworden.Een jongeling zag toen hy huiswaeris keerde, twee strepenvuer die uit twee vensterkens kwamen, welke op mans.hoogte zyn ; seffens gaf hy het alarm.D:;nk aen deze omstandigheid in.gl men erin gelukken,ofschoon met vele moeite, het vee Ie redden, bestaendetiit talryke verkens en omtrent vier honderd schapen. Vvfminuten later, werd alle hoop vruchteloos, waut reedshad het vuer links en regts zich uitgi spreid en de zyde.vleugels stonden weldra in volle laei.Men heelt een deel der stallingen en van het woonhuiskunnen bevryden. Maer de verwoesting is dcsniellemiozeer groot. Men verbeelde zich een uitgestrekt gebouwvan omtrent ISO meiers lengte, opgepropt metwassen, en het vuer aengejiegd door eenen geweldigenwind, voor prooi hebbende eeue groote hoeveelheid hooi,omtrent 15,1)00 schooveu rogge, 25,(00 schooven haveren de hoeveelheid hout verbruikt aen de gebouwen, enmen zal een gedacht hebben van die schrikwekkenderamp.Ook scheen iedereen met schrik geslagen in tegenwoordigheidvan zoo een schouwspel.Dank aen de rigting van den wind die naer het veldblies, heeft men geene andere verliezen te belreuren. Debrand heeft 4$ uren geduerd. Alles was verzekerd.— Men meld uit Oostende, 9 dezer :Verleden nacht was het hier een yselyk weder. Er iseen groot ongeluk gebeurd. De loods Jan de Grave, diedienst bad in de haven, is aen de slrandingskaei verdronken.Men vermoedt dat hy door den wind in 't water isgeslagen. Heden avond ten 4 uer heeft men zyn lyk gevischl,|— Dezer dagen is er naby Vilvdjjpf een smertelyk onjelukkiggebeurd. AnloonDaelemans, oud 28 jaren, landbouwerte Grimbergen, ontmoette tegen den avond degezusters Demey : Anne-Mie en Belje. Hy ging met haernaer Humbeek en gaf aen Anne-Mie den arm, lerwylBetje voorafliep. Het was ongeveer 7 uer en buitengewoondonker. Men ging langsbeen het kanael, en Anne-Mie Itdigt op den boord genaderd zynde, viel in het waterenleepte haren geleider met zich. Deze had de grootstemoeite ('er wereld om zich te redden, doch de arme Ame-Mie was dood toen hy er eindelyk in gelukte haer uit hetwater te halen. Zy was nog maer 22 jaer oud.Betje, dat zoo als wy zegden, vooraf ging, dacht erjuist aen, dat hare zuster en Toon Daelmans nog wel eenpaer zouden kunnen worden, toen zy de hulpkreten vernam,terugsnelde en slechts oog het iyk vun hare lievezuster wedervond. •- I— Men schryft uit Kales, 1 november :« Dezen nacht hebben tekereDelannoy, smid, eenigentvdgeleden van Ryssel gekomen en Warron, belgische wertman, eene vrouw vermoord met wicn zy woonden en ditde toelating gevraegd had eene herberg te openen it) dlHavrestraet, onder den naem van vrouw van den Busscliien die naer men nu weet, limelie Monleville heette, oud>2 jaren, geboren te Wenduyne (Belgien).üe twee ellendigen hebben eerst getracht h>ier met ba'merslagen en eene. nyptang te dooden en vervolgens heb'en zy hun slagtoffer atgemaekt door haer met eene kooriIe verworgen. Beiden zyn gevlugt, maer worden vlytiipgezocht.Men heeft de voorwerpen, tot het plegen der misdaeebruikt, iu de kamer gevonden waer bet lyk lag. Deo;elukkige had nog de koord om den hals. Volgens duster van het slagtoffer verklaert zou de beweegrededer misdaed de diefte zyn. »— Men meld uit Forville aen een blad van Namen :Den nacht van 28 tot 29 October laetst zyn booswiebtein het kerkhof dezer gemeente geslopen, hebben eene kilontgraven die den 26 dezer bedolven was, en de versierselen van het deksel medegenomen.Het lyk hebben zy van zyne kleederen beroofd. Reelzyn vele huiszoekingen gedaen, doch men heelt de schelmen nog niet ontdekt.— Een italiaensch blad, de Monarchia, heeft eennieuwe soort van premien voor zyne abonnenten uitgevenden, en kondigd aen dat het eenen drymaendelyksche prjtvan 2000 Ir. heeft ingesteld, te winnen by loling den hmsten dag yan elke dry maenden.I— Dezer dagen is in de gemeente Visé, ten nadeeletiden poslontvanger, eene sloute diefte gepleegd.Die amlileuaer houdt zyn bureel in erne zael eenhoeve. Een gang geleid er heen. De dief is 's nachts in kbureel geslopen, heeft met vaNche sleutels den lessen»'geopend en 500fr.en eene andere som van 13 fr. 52cei(gestolen, waerna hy door het venster sprong, dat 1 rneli•SO cent, boven den grond is verheven.Men heelt aen de deur noch aen den lessenaer spivan braek gezien.De policie der plaels en der omstreken zoektnaer den dief; hopen wy dat hy weldra in de handenvallen.— Gedurende eene jagtparty. welke onlangs plaelsin het bosch van Udange (Luxemburg), werd eene biwolven omsingeld. Men verttld dat een dezer dieien,gevaer gevoelende dat zyne makkers bedreigde, moedzich opofferde om de anderen te redden. Hy scheutzieh van hen, en liep langs den kant der jagers. Delschoten allen gelyk op den wolf, die letterlyk met kogidoorboord werd.Gedurende de algemeene losbranding stonden de o»rige wolven tegen de lyn der dryvers, doch gebnmakende van het oogenblik dat eenige jagers i aergevelden wolf gingen zien, liepen al de wolven doordigaping welke in de omsingeling was, en ontsnapten,— Onlangs schreef een landbouwer, lid eener I"botiwmaetschappy, aen den voorzitter van die mi'schapp}, zonder de minste kwade inzijjlen, den volgendbrief:« Mynheer de Graef,» Ik ben op de jaermerkt van Weiteren geweest• heb verkens van uwe soort gevonden ; er waren ui"» mend veel beesten, en ik was zeer verwonderd val> daer niet te zien. »


BYVOEGSEL DERGazette van Lokeren,Zondag 15 November 1863.Gemeente-Raed.Zitting van 9 November 1865.Aenwezig de heeren Van Landeghem, burgemeestervoorzitter; Beuckel en Muys-Tack, schepenen; Rubbens,Roels-Verbeke, Cruyt, La"pcer, Boelens, Huyge, Berlamonl,D'hooge, De Cock, Roggeman en Co'ck, leden :liermé, sekretaris.De zitting vangt aen, om 5 ure, met de lezing van hetproces - verbael del- voorgaende zitting, welks opstelwordt goedgekeurd.DAGORDE:1° Godshuizen. Begrooting 1864. Verslag der 1" seklie.Op het verslag van den heer Boelens, wordt die begrootingvastgesteld in ontvangsten, even als in uileaventer som van ir. 59,406 96.De bylaeg der stad beloopt tot fr. 55,669 73. Die somovertreft met fr. 5,480 21 degene voor 1863 toegeslaenen wel met fr. 8,669 75 die welke tot in 1860 voldoendewasḊe sektie roept de aendacht van den Raed op diemerkelyke vermeerdering, welke namelyk voortkomt uitde aengroeijende lasten van het hospilael en van hetïneisjes-weezenhuis. Zy drukt den wenseh uit dat, aengeziende levensmiddelen thans tot zeer lage pryzen zyngedaeld, de heer kanonik De Decker weidia afzie van devermeerdering hem lydelyk toegestaen. Voor wat hetweezenhuis betreft, hoopt de sektie dat de kommissieder Godshuizen niets zal vèrwaerloozen om in den dienstvan hetzelve alle mogelyke spaerzaemheden Ie brengenen de opbrengst van het werk te vermeerderen.2° Armbesluer. Begrooting 1864. Verslag der 1° sektie.Dit budjet wordt, volgens verslag, zoo in ontvangstenals in uitgaven, bepaeld ter som \an fr. 45,542 05.De subsidie der stad beloopt tot fr. 25 957 84 Verminderingfr. 2,549 70.De seklie is van gevoelen dat het voordeelig zou•wezen den windmolen, t'einde het knokkestraetje, welkeveel kost en weinig oplevert, te verkoopen, om het kapitaelervan aen te leggen. Zy denkt ook dat liet inogelykzal zyn groote gespaerzaeinheden op de bedeelingen ingelde, gedurende den zomer, te doen, ten gevolge dergoedkoope pryzen der eetwaren.3» Akademie. Rekening 1862-65. Verslag der 1' sektie.Goedgekeurd : in ontvangsten fr. 1,187 45.in uitgaven. . » 1,121 00.Overschot fr. 65 85.4» Akademie. Begrooting 1865-64. Versla? der 1°sektie.Vastgesteld in ontvangsten en in uitgaven ter som vanfr. 1,025 85.Stads bylaeg beloopt tot de gewoone som van fr. 960.5" Rekenschap. Stadsbegrooting 1864. Verslag der 1"sektie.De heer Boelens doet verslag over het gedaen onder-- ""$•> .*" to"»* de nieuwe of gewyzigde artikelen aenwelke in het ontwerp voorkomen. Onder de onlvangsiennamelyk : de opbrengst van den verkoop der malerialenvoortkomende van de reeds bv het stadhuis ingelvfdegebouwen, fr. 825 02; de schoolgelden der betalendeleerlingen der gemeente-school, van 1 mei tol i'" september,fr. 234 00 ; de teruggaef van een deel deronderhoudskosten van Hendrik de Keyser, fr. 250 00 •de subsidie van den slaet om te helpen bestryden déwerken ondernomen in voordeel der arbeiders lydendedoor de kaloenkrisis, fr. 11,000 00 ; de subsidie van denu JM^' opbouwen van twee buitenscholen, fr»,4UU 00 ; het vermoedelyk aendeel der eigenaers in debekostiging der voetpaden in de Kerkstraet, fr. 2,500 00.Ue subsidie van den slaet tot hel helpen bestryden dert i ' Ï V ' * middelbare school, ismaer berekend opIr. 2,000 00, alhoewel men hoopt dat dezelve, wanneert ! LP"*" '* 'ngerigt, zal gebragt worden opir. oUUU JJU.^hOnder de uitgaven is het krediet voor de openbareverlichting gebragt van fr. 5,000 00 tot fr. 10,000 00.« Aooals het kollegie doet opmerken, zegt het verslag,is het niet mogelyk de juiste bekostiging te voorzienwelke de verlichting met den gaz zal veroorzaken. Het isbuiten twyfel dat de eerste jaren de kostelykste zullenwezen, wyl die kosten zullen verminderen naer mate denDyzonderen verkoop zal toenemen.» De kosten van stadsmiddelbare school, na aftrok der schoolgelden en derstaetsbylaeg, zyn begroot op fr. 3000 00. De allocatievoor den dienst der leening bevat niet alleen de aflossingop 1" January 1864, maer ook die welke moet geschiedenop1» January 1865 ; de intresten vervallende op !


'ill '') .UI.Y ... mr


Burgerstand der stad Lokeren.Van den 6 lot den 13 November 1863.HUWELYKEN.Fronciscus van Dsmine, landbouwer, 53 j. met ColelaBotte, landsliede, 44 j.OVERLYDENS.Viclorina-Maria-Paiilina Bracke, 5 j. Kazernstraet. —Tbercia Haenljens, landoonwster, 76 j. huisvrouw vanArnolilus de Vray, Heyende. — Seraphinus-Bernardusde Wolf, 3 m. Voermanstraet. — Marinns van Vossel,arbeider. 75 j. weduwacr va« Sophia Platinck, Rerkeslraelje.GKBOORTENS \\.YZEREtt WEB YA« DENDER £N WAES.Vertrek-uren van deni July 1863.•Lokeren naer Demleimoüde.Idkeren, Tertrek, 7.00 0,30 's morgens 3.10 7.46's avonds.lek, • 7,10 9,40 — 3.30 7,55 —Dendermonde, aenk. 7.20 9,50 — 3,30 8,10 —Dendermonde naer Lokeren.Dcnitermonde, vert. 5,45 8,50 '«morgens. 1,00 6,46 s'avond*Zele • 5.15 9,00 — 1,10 6,55 —Lokeren, aenkomst. 6.Mi 9.10 — 1.21) 7.05 _Stad Lokeren.MENSCIIUEVENPE KKINGDE ZONDER NAEM NIET ZONDER HART.toon- Bang- m (SLoonedkuntocjeAVONDSTOND,op Zondag 22 November 1863,IN DE ZAEL DER AKADEMIE.PROGRAMMA :I.'DEEL.1." Ouverture de la Muette de Porlici, voorHarmonieABBER.%" Ma Musette, romance, door den heerA. de Coninck * * *3.' Twee Broeders, deftige uitgalming, doorden hier Joseph van Gyseghem . . . * * *4.° Morte & quinze ans, romance, door denheer Th. WolvaertWYTSMAN.S.° Etn pas gehuwden Boereknaep, boertigeuilgalming, door den heer Anloon vanGyseghem • * *15 MINUTEN TUSSCHENPOOS.2.' DEEL.6.' Fantaisie sur Ie Trouvire, geloonzetdoor Ed. HuysVEBDI.7." Hy 't Kerkportael, uitgalming, doorden hoer Hendrik van Kerckhove . . VANBEKRS.8.° Romance door den hper Cóme Savoye. * • *9 • Lodewyk of Wraek en Wanhoop, deftigeuitgalming, door den heer FransBroeckaertDEDÏVN.10." Zangsluk door den heer De Coninck - * * "11.» Jan Brydel en P. de Coninck. door deheere» Jan en Antoon van Gyseghem. * * *Het feest zal stipt om 6 ure aenvang nemen.hgangprys: I." Rang /r. 1-23. — 2." Rang fr. 0-73.GREANCE A VEÏIDREde francs 244 64 c.a charge de feu monsieur Jean Lesseliers particuliertyant en dernier lieu hnbitc Anvcrs, créance provenanlJ'une ventc lui faite en 1852, de trois balies de café,jiOur les conditions et l'achat de la créance, s'adresseiI» Bureau de cette feuille. Qu'on se Ie dise.Be ondergeteekende heeft de eer het publiek te berig-Ifn, dat hy, van heden af, zich gelasi met alle hersiniinp>nvan stoomtuigen en mekamken, van welken aerd zymogen wezen, als ook met het plaelsen van gaz-verlichtings-toesielenenz., voor fabrieken, gestichten en byzonderehuizen. ARNOLD COCK.blatieplaels.DE GEZUSTERS MÏMEBO,NIEUWWASSCHEBS,Groole Kaei, n.° 18, te Lokeren.Bevelen zich in de gunst van eenieder voor het wasschenran alle slach van kant, zyde, 1'iine, ba rees, wolle enK'loeiie sloffen, popeline, rpps, oi leans, paramatas, en•'Ui- slaeh van elastiekeen lakene stoffen, en wille goedefen,enz. Men aenveerdt gewasseben goed voor l« strykene» 'eplopijen,Wv hopen voor ons schoon werk de gunst van hetpubliet te bekomen.HONOHÉ DEHIOORSTATIE-BRUG,M A G~Zz Y NvanFzer, Staal en Zink ;VYLEN, ZAGEN EN ANDERE GEREEDSCHAPPEN ;yzer- koper- en staaldraad ;YZERENKEUKENGERIEF;buizen en verdere artikels voor de gazverlichting ;RESSORTS VOOR WAGENS, KARREN ENZ.Gebreveteerde Hystoestdlen eo» Weiton,REVALENTA ARABICA.Htl lyden, de gevaren en teleurstellingen, welke dezieken tot hiertoe onderstaen hebben by het innemen dewalgelyke kruiden, zyn thans vervangen door de zekerheidHer radicale en hnestige genezing, door het nemer'van hel sm.-kelyk gezond meel Revalenta Arabica DnBarry van Londen, wplke de verteerings organ'n, de zenuwen, de longen, lever, de slymvliezen der meest uitgeputten, geheel geneest, zelfs by de slechtste verteeringen,maegzieklen, verstoppingen, aenbeijen (hemoroïdes)klieren, winden, hardskloppingen, stoelgang, zwellingenbedwelmingen, oortuilen, zuer, geeuwhonger, brakingensmarten, krampen, maegpynen, slapeloosheid, uitdrooging,rhumathisme, jicht, koorts, vallingen, blepktebloedsgebrck, witte maendstonden, waterzucht, gebrekaen (rischheid en zeouwkraclit.Uitltreksel van meer dan 60,000 genezingen.N. 82,081 : M. de hertog von Pluskouw, hoofdmaerschalk,van eene maegziekle. — N. K8.6U4 : M. Dédé, 12rue Duvi vier, te Parys, bad wederstaen. —N. S8.210 :St. Jean de Maurienne (Savoije) 11 february 1862. In onsgasthuis welk ik beslner bevindpn onze zieken zich wondergoed met uwe Revalenta Arabica en ik kom u derhalvevermeken er my '8 kilogrammen van Ie zenden.Zuster Febrone van St. Jozef. — N. 50 416 : M. de graefStuart van Decies, pair van Engeland, van eeue mocijelykespysverleerinï. met al de smarten der zenuw enmikkingen, krampen, braking, pyn aen de borst en tusschende schouders. — N. 49.482 : Mev. Marie Jolie,van 50 jaren vertopping,' indigestie, zenuwen, kortademigheid,hoest, flatus, trekkingen en brakingen. —N. 56.418 : de doktor Minster, van krampen, trekkingen,slechte veneering en dagelyks braken. —N. 18,744:de jjeneesheer Schorland. van waterzuchtigheid en verstopping.— N. 94."242 -• M. Baldwin, van algehecleneerslastighcid en verlamming der lidmaten, ten gevolgevan buitensporigheid in de jeugd. —N. 53.860 t mej.Gallard, rue du Grand St. Michel, 17, te Parys, van eenelongleering, ongeneesbaer verklaerd en zy veroordepldom slechts nog twee maenden te kunnen leven. Zy bragt60,000 genezingen te Weeg, waer alle andere medecvnwas mislukt. — N. 57,916 : als ik de keizer was, zou ikbevelen dat al de verzwakte soldatea er gebruik vanmaekten, Chevillon, gezondheids officier.Barry Du Barry en Cie, 12, rue de l'Empprenr, teBrussel, 77, Resenstreel, te Londen en place Vendóme,2H, te Parys ; 1/4 kil. 2 fr. 25 ; 1/2 kil. 4 fr. ; 1 kil. 7 fr ;6 kil. (franco) 32 Ir. dubbele kwaliteit 1/2 kil. 8 fr. ; 5kil. (franco) 58 fr. tegen post bons.Depot te lokeren ten bnreele van dit blad.Openbare VerkoopingHOFSTEDEKEN EN HUIZENteSEVENEECKEN, SAFFELAERE EN LOKEREN.De Notaris VAN LANDEGHEM, te Lokeren, zal, tenenzoeken van wien het behoor), by openbare toewyzing'erkoopen, te weten :ONDER SEVENEECKEN.Eerste koop.Een Zaeiland, genaemd den Merritakker, gelegen tSeveneecken, sektie A, n.° 641, groot 40 aren, palendoost de weduwe Livinus Blancke, ruid Livinus de Moerlooze, west Dominicus van Bruyssel, en noord dewaterloop.In gebruik by de weezen Buyle, tot KersJvond 1863.ONDER SAFtELAERE.Tweede koop.Een Hofstedeken met afhankclykheden en grond, gpInen en gplegpn te Saffelaere, Ondeveldstraet, seklie F,i. 723, 724, 725 en 72fi. groot in oppervlakte 21 areniO centiaren, palende oost Bernard Francois, zuid detraet en noord de weduwe en kinderen Picter-Joaunesuyle.Boomprys afronderlvk op te leggen.In gebruik tot 1' Mei 18fi4 by Jan Scheire.ONDER LOKEREN.Derde koop.Een Huis en Erf met Paerdensmis, gestaen en gplpgente Lokeren, aen de Kapelleshaet, sectie E, n.° 1955 endeel van n." 1932, groot in gronde 1 are 70 oentiaren,palende oosl en zuid Jan-B.'" V\l, west m.' Herbert ennoord de Kapelleslraet.In gebruik by Charles Bondroit, smid, tot l.'Mei 1864.Vierde koop.Een Huis en Erf, gestsen en gelegen te Lokeren, aende Kiipplleslraet. sektie E, n." 1928 en 1929, groot inoppervlakte 2 aren 30 centiaren, palende oost M.' TheophücRuhbens, zuid M.' Van de Velde-Bussens, westJan-B." Vyt, en noord de Kapellestraet.In gebruik by de zusters Amerykx tot ^." Mei 1864.Vyfde en kietstn koop.Een Huis en Eit, gestaen en gelegen te Lokeren, aende Lindestraet, seklie E, n," 1871 en (872. groot in oppprvlakte1 ure 60 centiaren, palende noord en oost jutvrouwde wed.» Saey-Verstraeten, zuid de Lindestraet enwest jufvrouw de weduwe Bernard Vyt.In gebruik, by de week, door den policie agenl Verbraecken.[)ie verkooping 7»1 plaets hebben binnen LOKEREN,ter hprberg St. Huberlus, by den heer EDUUABDDE WIEST,aen de Groole Markt, met de volgendeZITDAGEN :Voorden INSTEL


Door Woonstveraniining.Openbare Verkoopingte Lokeren.De Notaris VAN LANDEGHEM, te Lokeren, zal tenaenzoeken van wien liet behoort, by openbare toewyzingverkoopen :Eerste knop.Ëcne party Zaeiland, genaimd het klein Akkerken, gelegente Lokeren, wyk HilUere, seklie C, n ° 864, groot38 aren 80 ccnlisren, palende oost de weduwe Judocus-Francis Verdurm, zuid over den landweg Jan-FransRosseel, west over den landweg den beer Ch,-Louis deRoover en noord Pieter-Francis de Scliaepmeester en denvolgenden koop.Tweede koop.Eene party Zaeiland, genaemd den Braemsakker, gelegente Lokeren, wyk Hillaere, sectie O, i>.° 86b, grootK9 aren SO centiaren, palende oost Pieter-Francis deSchaepmeester, zuid den persten koop, west M.' DeWilde, te Caliken, Livinus Derkinderen en noord helbureel van weldadigheid tan Lokeren en den becrDominicusde Witte.Beide in gebruik by den heerGuslaef van Waesberghe,tot Kersavond 1865,Deze verkooping ?al plaets hebben te F.OKFREN, terherberg DK KLEII\E ROÏVK, by den zelven heer Van Waesberghe,mei het houden van de volgendeZITDAGEN :Voor den INSTEL 23 November ) ,«„,Foor 't VERBLYF 9 December ) '""*'Wezende telkens eenen Woensdag, om 3 ure na-middag.Veiling«inHUISRAED EN HERBERGGERïEF,EN TWEE HIELKKOEIJE».De zelve Notaris VAN LANDEGHEM, zal, ten acnzoekenvan den heer Gustaef van Waesbeighe, landbouweren herbergier te Lokeren, in DE KLEINE RONK, opDONDERDAG 10 DECEMBER 1865,te beginnen om 9 uren juist *oor middag, en des noodsden volgenden dag, veikoopen, te weten :HUISRAED, bestaende in talels, stoelen, kommoden,eiken kleer- en anderekassen, bedstoelen, pluimenbeddens, booldpeluwen en kussen, wolle- en katoene sargien,keukenstoof met toeliehoorlens, staende uerwerk,yzeren moor, kassfrollen en potten, geleijer- en aerdewerk,lepels, fouichettrn en messen, koelpannen, hangyzers,blaespyp, strykyzers, blikken en bouten eemers.enmeer andere *oo»'v.erpen.HERBCRGGERIEF, ZOO als : banken, stoelen, tafels,drinkglazen en roomers, ouderwelsehe rood koperenspoelLuk, groote bierkannen, liters en liu>flilers, linnenverzypen, spiigels, printen, stel-bakken, leerling bakken,ec nuer amlere voonverpen.AKKEKBOUWGERREDSCHAPPEN : besiaende in rieken, vorken,pikken, zcissen, spacden, mesthaken, houwecien,houwnipssen, byl,. wind- en liandwan, melkkern enmelkktiipen, melkteeleii en potten, tobben, eemers,stamp- en brasbakken, eenen korlenwagen, manden,vlegels en dorschkleed, enz.DIEREN VAN BEN AKKERBOUW : 2 inelkkoeijeo en eenVaerkcn.Verders veel besle Waesmunsters hooi, rogge-, tarweenhnvere stroo, looi- en wortels te velde, aerdappelen,klaverzaed, niest en beir.De koopen lot S franken moeten gereed betaeld worden; d-teiboven wordt er tyd van betaling veileend mitsgoede en gekende borgstelling.De beesten zullen in koop aengeboden worden om 1ner na-midclag en de veiling wordt van 's morgens totBa-middag zonder onderbreken voortgezet.Verkoopingvan eeneHOFSTEDE,EN EEN ZAEILAND,te Lokeren - Krikte.De, Notaris MUYS, residerende binnen dé stad Lokeren,zal openbaerlyk verkoop^n :Eerste koop.Eene Hofstede, bestaende in woonhuis, schuer, stalling,boomgaerd, tuin en af hankclykheden, beplant metwel wassende kanada en wilgen boomen, gestaen engelegen te Lokeren, in de Knktestraet, kadastrael bekendsectie A, n," 1740, 4744. 1"42A, !742B en 1745, tesamen groot 27 aren 50 centiarrn, palende oost koop 2,zuid de sliaet, west den waterloop en daeruver Ch.-L.de Block en jan-ISenoii van Raemdonck en noord deweduwe en kinderen vau Blasius Roels ; bewoond doorPielcr-Frans van Acker.En tweede koop.Eene party Zaeiland met de wel wassende boomen npden slraelkant, gelegen alsvoren, sectie A, n.° 1759,groot 42 aren 50 centiaren, palende oost Bernard Steels,zuid de Kriklestraet, west koop 1 en noord de wed' enkinderen Roels voorzeid ; gebruikt door den genoemdenVan Acker.Deze verkooping zal plaets hebben in de herberg dengouden Leeuw, by d'heer JA» GOOSSENS, op hel Zaud teLokeren, met de volgendeZITDAGEN :INSTEL 18 NOVEMBER )VERBLYF 2 DECEMBER )Telkens eenen Woensdag, om 3 uren namiddag.Men kan alle verdere inligtingen bekomen ter studievau den Notaris MUYS voornoemd, aen de Merkt teLokereo.Zegt het voort.B00M-V1IDITIS,TE UYTBER6EM EN OVERDIEIRE.De Nnlaris VAN CROMPHAUT te Oermeire, zal, tenaenzoeke van mvnlieir Jan-Albert de Keizer, grondeigenaerIe Gent, op DYNSDAG 1 DECEMBER 1863 len 9uren 's morgens, openbaerlyk veikoopen :50 hoogslammige abcelen en kanada BOOMEN, verscheideeiken van zuiveren opwas en Iwce bosschen eisenen werven Reepbout alle gestaen te Uytbergen op ri'Hoogeweede, benevens eenen uitgewaeiden canada liggende op't Brugveld tegen dep Meerihck.En den zelfden dag om 2 uren naenniddag len aenzoekevan mynheer Van Aulreve, grondeigenaer te Gpnt, 28cannda en 2 wilgen BOOMEN staende aen pene party landte Overmeire in 't Musschenstraetje, gebruikt door AlexandcreHiivle.De gene gading hebbende konnen bun ten dage, urenen plaelsen bier voren aengewezen laten vinden, voorzienvan goede gekende borgen.Men gelieve het voorts te zeggen.Venditievan ztvare eiken, canada en wilgenBOOMElV,TE EXAERDE,ROOTSCHOOT EN REGTSTRAET.De Zaekwaernemer DE WITTE Ie Exaerde, zal tenenzorke van Frans Meulewater, de weezen Strobbe,Caroline de Gelder, Josef Haeck, en Livinus van de Velde,allen te Exaerde, op tyd van betaling, mits borg doorwettig ambl openbaerlyk verkoopen:OP DONDERDAG 26 NOVEMBER 1865,om 9 ure voormiddag.SO eiken, kanada en wilgen BOOMEN, ter dikte van4 1/2 lot 2 \\'L meters, dienstig voor scheepmakers, wagenmakers,timmerman» enz. allen staende te ExaerdeRegtstraet en Boutschoot, zeer voordeeligtol het vervoer.Te vergaderen by,de wed. De Cleene, hprbergierster teExaerde Reglslraet en daer omtrent beginnen.Elk zegge 't voorts.T ECEBTTBU *"eeft de eer aen hetllEfljDUllJjj geëerd publiek bekendte maken dat zy zich voortdufend gelast met denverkoop van machien- en andere kolen, per schip, wagonot halven wagon.Zy beveeld zich in de gunst van een ieder.De gebroeders De Geest,Boomkneekers te Lol>eren, wyk Everslaer, hebbendeeer bet publiek ter kennis te brengen, als dat er by hunte bekomen zynuilnemei.de goede Fruilboomen, zoo als:Appelen, Peren, Abrikozen, Perziken, Mespelen, Morellenen Kersen Boomen.Piramide Boomen, als : Appelen en Peren.Alle soorten \an Haegplanten, als : Errelaer, Doorenen P.ilm.Verders vind men ook by hun allerlei soorten vanWilde Planten \oor de Engelsche boven, Matanle Rozenen Keerspapelieren.mUïTiwiWïivr"" °eijelykste, de oudste enBREUKEN A groove breuken volkomen genezenDOOR DE NIEUWE BREUKBANDEN VaBJ. WAERSËGERS, zoon,BREUKMEESTER-ORTHOPEDIST.Riddervan verscheidene orders; door verscheidene hoven gebreveteerd,leverancier van de hospitalen, het leger,enz. ens.C1TÈ, N° 47 48, 49, SO en 51, te ANTWERPEN.Deze uitmuntende banden hebben de goedkeuring vanal de bevoegde mannen verworven. Dank aen een eenvoudig,behendig en krachtdadig mekanism, kan de patientzelf aen den breukbal de buiging en de drukking geven,welke het best voor de breuk geschikt zyn; de breukballenzyn met lucht gevuld, misvormen zich nooit; zy oefeneneene zachte en regelmatige drukking uit; zy hinderen denzieke in gpene zyner bewegingen.Vyt honderd certificaten van genezingen, voortkomendevan teer aebtbare persoonen van het land, rapportpn vande komnglyke geneeskundige Akademiën, dnnk-brievenvan de meest beroemde geneesheeren van het land en vanden vreemde, eere-diplomas. medailjen en eervolle meldingenin de wereldtentoonstellingen bekomen, »yn belooningen,welke den uitvinder voor zyne uitmuntendeontdekkingen herit bekomen.Byzondere navelbanden met lucht gevuld voor vrouwenen kinders, ceinturen voor zwangere vrouwen of tengerepersoonen, zeer scboon geinaeklDe persoonen die door moeijelyke of gevaerlyke breukengekwollen zyn, worden voornamelyk uitgenoodigdzich by my te adresseren; zy zullen onmiddelyk geholpenzyn.Byzondere fabrikafie van ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN,zooals keurslyven, dienende voor bchaemschgebreken enboelielachtigbeid van de ruggraet ; kunstmatige Armen,Beenen, Handen, enz.; zeer getrouw de natuer navolgende.Toestellen om den peerdevoet op zes maenden regt te maken.Al de toestellen uil myn etablissement komende zyndoor niy zelf gemaekt of onder myne byzondere waekzaemheid; by eene keurige uitvoering bezitten zy al devoorwaerden door de wetenschap geeischt.EEN DAME BREUKMEESTERES-ORTIJOPED1STis aen het etablissement gehecht voor den diensl der persoonenvan haer geslacht.M. Waersegers en, zyne dame begeven zich in geheel hetkoningryk by de péisooneu die het begeren, of wier staetgetne verplactsing toélaet.ANTWERPEN, CITÉ N" 47,48, 49, 50 en 31. VRTENINGANG Linos DE HOUDAENSTRAET, 47.Volkomene bescheidenheid.B E R I G Taen de persoonen die gelden te plaetsen hebbenBEIGIESCHE HYPOTHEEK-BANTE BRUSSEL.De bank, voor zooveel hel bedrag der sommen diop hypotheek leent bel loelaet, ontvangt gelden, voorof meer jaren, waervoor zv pandbneven aflevert, dipIrest geven aen 4 i/2 of 4 ten honderden, en allemaenden by den agent uitbelaeld worden.Me'i aenvaerdt alle sommen van 100 fr. en da.Tbo*Geene plaetsing van geld kan met meer gemak, zeiheid en waerborg geschieden.Verdere inlichtingen zvn Ie bekomen ten kanlooreden agent dier bank BENO1T VAN W1NCKEL, tekeren, Liiikstraet n" 91, alwaer men dagelyks de versinen intresten kan ontvangen.IMARKT-PRYZEN.DENDURVONDE 9 NOVEMBER.Racpolie per 158 liters. . . fr. HÖ-6S 00(1Kempolie » . . . . » 000-00 000>Lynolie » . . . » 114-28 00!Witte tarwe.Roodc idem .Rogge inlandsche. 4Gerst . . . .Boekweit. .Haver .Aerdappelen per 100 kilosLOKEREN, DEN 11 NOVEMBER.Par 106 liters.Ir. 19-5019-60H-0012-5014-5012-00S-00ST. NIK.OI.AES, BEN 15 NOVEMBER.Per hectoliter.Witte tarwe fr- 20-80Roode id . . 1 • • 00-00Rogge .12-30Boekweit15-70Haver .8-00Gerst . . . .12-50Duiveboonen . .ifi-00Aerdappelen per 100 kilos5-00Lokeren, drukk, ran wed'.W. BE SMET-THEMOfiroote Markt a>° 112.

More magazines by this user
Similar magazines