Jaar N° 2979. Bureel en Werkhuizen: Statiê'nstraat. 33, Lokeren ...

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Jaar N° 2979. Bureel en Werkhuizen: Statiê'nstraat. 33, Lokeren ...

Lolita ta paard en plantte aldus den stier•enige banderillns in lint lichaamDan sprong ZIJ uit den zadel en stakin eens het dier doodDe laatste stierengevechten zullenplaats hebb«n up 15 september met demedewerking v ui den vermaardenSpaanschen sti^rftuinitador LagartijeoSLOIOnUEN ^or gal en slijm, fr 1.2Sde doos.— Om slappe kinderen en personen teversterken, gebruikt alleenlijk de eetlustverwekkendePH0SPHAATSIE0OP A WAUTERS, Apotheker, Lokeren— Brand op de Foore van Boulog"* — Op de foort- te Boulogne-aan Zeeis Maandag morgend ronil 11 ure brandontstaan in eene barak van celluloidvoorwerpen 34 barakken werden vermeldDs foora van Boul >gne is eene dervoornaamste van bet NuoHen en zoobelangrijk als dia van Rijsel, die »lk]a»r de badgasten van Boulogne en ookvan Wimereux, Portel en zelfs vanAmbleteuse en Pans-Plage aanlokt Zijstaat op de Esphnade, langs d« oudevestingen der bovenstad , d« winkelszijn op vier gehjkloopende lijnen geplaatstDe brand ontstond rond 10 3/4 ure,m den winkel van mev Andre, koopvrouw in artikelen in celluloid, eenezeer brandbare stof Mev Andre braaddeeen kieken op een gazvuur, als dewind de vlam deed uitsla-in, die eenstuk papier in brand stakHet vuur liep dadelijk over tot de artikelenin celluloid, terwijl mev Andre,door de vlammen omringd, wanhopigekreten slaakte Een buurman, boekhandelaar,wierp haar spoedig een dekenrond het lichaam en gelakte erin devlammen uit te doovenHet vuur liep intusschen bliksemsnelvan de «ane tent tot de andere, zoodatin «enige minuten Si barakken, in vierrijen op eene totale lengte van 260 meten geplaatst, de prooi der vlammenverdenGelukkig joeg ds wind de vlammennaar het uiteinde der foor, anders warede ramp nog veel grooter geweestDe slachtoffers zijn intusschen zeer tebeklagen, want de schade beloopt150,000 frank en bijna niets is verzekerdEen 50tal boomen zijn half verkoolden zullen moeten omgehaald wofden— Heete zomers — In 627 veroorzaaktede hitte, in Frankrijk en Duitschland eene algemeene droogte , de menschtnstierven van dorst , in 879 moestde landbouwer den oogst prijs geven,want wie zich in het veld aan den arbeidwaagde, was een kind des doodsNog erger was het in 993, toenbraidde het vee in de weide als aan eenbraadspit Het jaar 1000 veroorzaaktedoor de droogte, dia de visschen ingroote massa aan verrotting prijs gafde pest , deze maakte tallooze slachtoffers, 22 jaar later vielen menschenen dieren, door de felle zonnestralen gedood,in de straten neer « De hersenendroogden in de schedels, 1 zegt de geschiedenisIn 1132 warende rivierenniet alleen uitgedroogd, maar het landwas zoo hard als steen , zelfs de Rijnwas in den Elzas aan eene gracht gelijk, zeven jaar later werd Italië zwaardoor de hitte geteisterd , de bloemenverbrandden aan de boomen Bij denveldslag van Bela, in 1260, vielen erevenveel mannen door de zonnewarmteals door het moordend staalIn 1277 wisten de landbouwers geenraad, omdat al het veevoeder was verbrandDe Rijn, de Loire en Seine warenm de zomors van 1303, 1304 nagenoegopgedroogdDaarna volgden een paar eeuwenzonder ernstige zomerplagen In 1615echter werd heel Europa weer door ondraaglijkehitte geteisterd en vooral inSchotland leden mensch en dier daardoorhet meest Nog erger was het in1705 , toen was de hitte hier en daargelijk aan de temperatuur van de glasblazerijen, men kon vleesch braden intien zonneschijn , tusschen 12 en 4 urein den dag waagde zich niemand buitenshuisIn 1718 had men zes maanden volslagendroogte , alle schouwburgen blevengesloten en talrijke winkels staaktenden verkoop, omdat ergeene kooperswaren en het door de hitte onmogelijkwas zaken te dosn Te Boulogne vielenin 1779 tal van personen als lijken neerdoor de hitte , de lucht was zoo ondraaglijk,dat men alleen in onderaardschegewelven vnj kon ademenIn 1793 was de maand juli een rampzaligetijd , de groenten en vruchtendroogden weg in de hoven , in de woningenliep de lijm der meubelen los endeze vielen stuksgewijze uit elkander ,het vleesch bedierf onder de bereiding.In 1811 was er weer volslagen gebrekaan rivierwater en voor de besproeiingder velden moostmen tot kunstmiddelende toevlucht nemen Elf jaar daarnaging de hitte van onweer zonder voorbeelden van aarbevmgen vergezeld , degrond was geheel uitgedroogd en bi,milloenen kwamen de sprinkhanen tevoorschijnsn ; zij overstroomdem vooralden Elzas en Lotharingen Te Savernswerden in 14 dagen meer dan 2 millioendezer dieren gedood De laitste heetezomers waren die van 1845, 52 gradenCelsius in de zon, van 1859, 1863 en1874, maar toen veroorzaakte de warmte geene bepaalde rampen van algemeenenaardSTADNIEUWS.Kwaaddoeners die, jammer genoeg,tot nu toe nog onbekend gebleven zijn,hebben eene gemeene daad gepleegdOp den Oever zijn ZIJ binnengedrongenin eene onbewoonde en alleenstaandeherberg, tebehoorende aan de weduweVan Laere Zij hebben er alles aanstukken geslagen, tafels, stoelen, buffeten zijn maar vertrokken toen er nietsmeer te vernielen viel Het ware tewenschen dat die wildemans spoedighunne verdiende straf mochten ontvangenHet Concert der MuziekschoolVolkomen welgelukt mag het feestgenoemd worden welke de leerlingen derVrije Muziekschool en de zangmaatschappij t Geene Kunst zonder Nijd > Zondaglaatst in de Buskapel hebben gegevenOfschoon wij op vroegere concertenmeer volk zagen, was toch de ruimelusttum wel volzet met een deftig enaandachtig publiek uit alle standenVolmondig mogen wij zeggen dat alnummers van het programma, en waaronderverscheidene moeilijke, op eenezeer voldoende wijze werden weergegeven en hartelijk werden toegejuichtDe clou van het feest was echter diheruitvoering der Inhuldigingscantativan 1895, woorden van wijlen den heeFl De Vleeschhouwer, muziek van JVan der Meulen Op eene puike wijzewerden zang en muziek ten gehooregebracht, en toen,te midden der volledig,stilte, de laatste tonen wegstiervengaven de luidruchtige bravos genoeg tkennen welken indruk die heerlijkmuziek op de aanwezigen had teweeggebrachtMaandag avond had op het kiosk deiMarkt eene tweede uitvoering des coneerts plaats Onnoodig te zeggen dat dbijval even groot wasBij het sluiten een woord van lof aanden heer bestuurder Van d«n Broeck ,met hem aan het hoofd moet men opkunstgebied voor geene moeilijkhedenwijkenGemeenteraad.Bijeenroeping op Dijnsdag27 Oogst 1901om 5 ure 's avondsDAGORDE1 Gazgesticht — Rekening 1900Verslag2 Kerkfabriek H LaurentiusBegrooting 19023 Lager Onderwijs — Stichtingcentrale Jongensschool Verslag4 Openbare plaatsen — BestemmingOude Veemarkt Benaming5 Onderaardsche goot Poststraat6 Wegeni» — Aankoop grond Bergendnes7 Lager onderwijs — Toevalligstichting plaats hoofdonderwijzer8 Veldwachters — TuchtZonder NaamIn de kas gas tortLiedje gezongen onder eenigeleden des Strydersbonds fr 2 3Na een danspartijtje > 2 30Wekeljjks Bewsoveracht ran Brnssel.21 AugustiDs internationale markten geven eengoede stemming te kennen en onzeCoulisse legt zei fs beJr j vigheid aan dendag, welke wj selsrt ett'lijk) )a»enniet raesr hebben gezien Brasiliamsche66 5/8 Noord Spanje 185 50 Metropolitain 577 50 Parsienne 276 50Kontantbeurs Onze markt schijnt ineen aarzelenden toestand te blijven verkeeren,eenige rubrieken worden metloon beid gedrukt, de omzetten zijn nogaltijd schaarsch De Rente verliest 0 05aan 98 95, Gemeentekrediet aan 95 25,Buurtspoorwegen 2 1/2./" 11 25 Zooalsnaar gewoonte is er veel animoonder de stadsloten Antwerpen 107 75,Brussel 106 75, G>nt 90, Schaerbeek80 75, Luik en Congolot onderling aan90 en 78 na de uitloting van gisterenDe groep des bankactien wordt steedsslecht bedeeld Banque de Bruxelles726 Outremer 335 en 99 50, op hetgerucht dat er vermoedelijk geen diviSend zal uitgereikt worden Caisse Cormercialo372 50 Onder de spoorwegennoteert, Congo 1607 50 en 525 na1615 en 5375 Welkenr iedt 697 ">0Indien de obligation des tramwegen zeerbetracht worden, worden de actiën integendeel verlaten Antwerpen 107 75,Brusselsche 447 50, Ry°el 280, Mutuelle106, Reunis 125 en 72 Voor sommigedes metaal waarden worden veel tegenmakingen opgenomen Ateliers de Boussuvast aao 794, Wiborg 6, Bonehul315, Cockenll 1987 50 Metall urgique70 Providence 1775, Verehny 130 en36 De koolmynwaarden behouden .goede koersen, doch de houding schijntmeer weifelend te zijn gewordenAmercoeur 1490, Concorde 1200, Fahsolle665, Manemont 2000, Unis Ouestde Mons 400 Onder de rubriek derzinkwaarden giat er weinig om AustroBeige 255 50, Nitrates 33De koloniale die hun logheid wildenafschudden worden zeer kalm en verliezenzelfs eenige punten Haul Congo1702,50, Katanga 1500 en 1314, Cibils252 50 Verscheidene Pieper 39 Industnelle de Belgique 21 87 1/2, Auxiliaire Industnelle 22 50 en 15Voor alle nadere inlichtingen zich tewenden tot den heer L van de Kerk hovewisselagent bij de beurs van Brussel bestuurdervan het Financienblad, 106 en108 Maria Theresiastraat Abonnementfr 2 per jaar Men schrijft m op allepostkantoorenBURGERSTAND DER STAD LOKERENvan 15 tot 22 Augusti 1901HUWELIJKENEmile Tomme, statiebediende, 21 jStatieplein met Elisa Joanna Walgraeve,corsetmaakstor, 19 j SlerrestraatProsper Baeyens, kleerm 23 j Zelestraatmet Mane Constance Courtin,z b 23 j ZelestraatAlphonse De Smet, landbouwer, 27 jStaakte met Leonie Stephanie Audenaert,landb 21 j. NaastveldPetrus Van Damme, werkman, 23 |J Bergendnes met Mane Louise DeMeirsman, hairsmjdster, 23 j RoosenOVERLIJDENSJul'en De Keyser 3 m 8 d ZeUstraatEmilius Vitahs Hendenckx, fabriekbestuurder, 50 j 3m MarktCesanne Van Haute, 8 m EverslaarCharles Louis Buyle, z b 46 j 9 mBosman straatRosalia Willems, z b 76 j 6 mMolenstraatLeon Van der Cruyssen, bez 34 j 1m ZelestraatMaria Vervaet, 1 j 3 m MolenstraatStephanie Van Neste, 1 m 8 dS takteGEBOORTENS 15SMLBiEÜRTDiNST.De ondergeteekendeVUGUST DEWILDE heeft de eer het publiek vanLokeren en omstreken te benchten dathij, te rekenen van 25 Augusti eenSNELBEURTD1ENST inricht tusschenLokeren en Antwerpen, met aanleg teWaesmunster en Hamme, met het Motorschip Le RapideHij zal wekelijks tweemaal uit Lokeren afvaren,'s Woensdags en's ZondagsVertrek uit Antwerpen, WaalschfKaai, den Maandagavond en DonderdagavondHIJ neemt ook, bij iedere reis, passagiers mede voor Waesraunster, HammeTemsche en AntwerpenDoor zijne trouwe en jpoedige bedienuig, hoopt hij de gunst van het geeerpubliek te verwervenLokeren, 25 Augusti 1901August De WildeBEURTSCHIPPERGroote Markt, Lokeren.~TE HURENEene Hofstede te Beirveldigroot 24 h 71 i 30 cVooi de condition wende men zichten kantore van den Notaris SCHINCKEL, te LoochnstyPIANO TE KOOPper occasis, aan bijzonder voordeeligi>oorwaanlen Zich te wenden ten bureële vin dit bla 1MEN VRAAGTBEKWAME SCHRIJNWERKERSgoed loon en verzekerd werkZich te wenden by Joseph Kenes,Kleine Kaai, LokerenVoor Verzekeringen tegenONGEVALLEN en BRANDwende men zich totNorb. Van HoeymissenZelestraat 109 Lokeren,Vertegenwooidiger iler maatschippijenDe Vereemgrde Eigenaars » teBrussel en c La Flandre 1te RoubaixBij sterfgeval en uitscheiding van bedrijfOpenbare VerkoopingEENE HOFSTEDEEN ZAAILANDe EXAARDE RECHTSTRAAT, nabij de BrugDe Notaris BACK te Exaarde verblijende zal ten aanzoeke der kinderen vanivylen Petrus Haeck, openbaar verkooKoop eenEene Hofstede met stallen en grond,'oomgaard en achterliggende zaailand,;estaan en gelegen te Exaarde Rechtitraat,ten kadaster bekend sectie A, nrs3oa, 81a, 82a en 79 te zamen groot 88aren 20 centiaren, palende oost jufvrouwGabnelle Dons de Lovendeghem en LodewijkDe Pauw, zuid de Rechtstraat,west de weezen Bioeckaert en de heerenAugust en Jozef Raemdonck, noordolgende koop tweeKoop tweeEen Zaailand gelegen achter voorgaandekoop een ten kadaster bekend sectieA nr 78 groot 38 aren 60 centlaren palendeoost jufvrouwen Godelieve Coppietersen Dons de Lovendeghem voornoemd,zuid voorgaande koop een west heerenAugust en Jozef Raemdonck voornoemdBoompnjs fr 3oOnmiddehjke ingebruiktreding voorbeide koopenN B De kooper der hofstede zal ruim3 hectaren Zaailand thans door de verkoopersgebruikt in pacht mogen nemenZITDAGENInstel Dinsdag 10SeptemberVerblijf . 17 ,Telkens om 4 ure namiddag ter herbergvan Eduard Talboom, te Exaarde RechtstraatInstelpremie 1/2 ,/°Openbare VerkoopingvanHUIS MEUBELENlandbouwersalem, beestialenen veldvruchtente Exaarde-Rechtstraat, nabij de brugDo Notaris BACK te Exaarde verblyvende, zal ten aanzoeke en ten hove vanbovengemelde kinderen Haeck, openbaarverkoopenOp Donderdag 19 September 1901,1" om 8 ure voormiddagHuismeubels als Tafels stoelen, zetel,nachttafelken, horloge, koperen kandelaars, kruisbeelden, beelden onder bokaal, kleerkassen, kommoden, spiegel,moor, ijzeren, gleizen en airderen keukengeneven, lepels, vorken, messen enmeer andere voorwerpenBedstoelen en bedgenevenLandbouwersalem als Draaikar, beirbak, houten en ijveren eggen, ploeg,sleepberd kruiwagen, windmolen, loofmolenrepe snijpaard, 2 ladders, basculemet gewichten, nieuw groot zeil, hoeltuig, reep, raken rieken, kuipen, spaden,bijl zaag, zeis, pikken, vlegels enzGezaagd hout600 schooven gerst, 1200 schooventarwe, 4000 schooven rogge 1200 schoovenhaver, eene mijt hooi, 2000 pmsenhout, 800 kilos droog vlas, mest en beir2* Om 2 ure namiddagBeestialen als • Een twaalfjarig meinepeerd,4 koeien 2 kalveren, 2 zeugen, 2verkens, 3o kiekensVeldvruchten als 1 hectare 80 arenloof, 44 aren wortels, 6 aren betterave, 44aren aardappels 48 aren wymen achterhet hof, alsmede het kaphout, 27 arenwymen in de Bunders op het land vandame weduwe Daras, verdeeld in driekoopen als volgtA) Aan de eerste dreef 8 aren 91 eentiarenB) Aan de lange dreef 11 aren 88 centiarenC) Aan de laatste dreef 7 aren 43 centiaren.Welke ten hove zullen verkocht worden, — de liefhebbers worden dus verzochtde wymen voorafgaandelijk terplaats te gaan nazienDe koopen tot fr 10 kontant te betalenOpenbare Verkoopingvan eeneHOFSTEDE,WOONHUIS,ZAAILANDE'WEIDENSPARRENBOSSCHENen CijnsgrondenteWachtebeke, Moerbeke, Bxaerdeen SinayDe Notaris ALPH DESCHLINS, teWachtebeke, zal openbaarlijk verkoopen,ten verzoeke van wien het behoort,met gewin van \/a »/„ mstellingpremie,de volgende goederenGEMEENTE WACHTFBEKEKoop IEene partij Zaailand gelegen te Wachtebeke, Rechtstroot, bij kadaster bekendsectie A, nummer 1371, groot 22aren 70 centiaren, palende noord mevrouwde Kerchove-Lippens, oost kooptwee, zuid Seraphin Vindevoorde enwest mevrouw de K_erchove Lippens enrle weeren Van BistelaereIn picht bij Livien Buysse, tot 24December aanstaindo, nvts de jaarlijkschepaehtsom vin fr 25,00Koop IIEene partij Zaailand, gelegen ilsvoren,Rechtstroot, bij kadister bekendBeetle A nummer 1370, groot 45 ai en20 centiaren, palende noord den water->op en daarover den heer Marcel Ver-;hrae^en, oost Ivo Noyt, niid Seraphin'anrlevcordo en west koop een en melouw de Kerchove-LippensIn pacht bij Constant Stockman, tot24 December aanstaande, mits fr 70's j aarsKoop IIIEene partij Zaailand, gelegen alsiren, wijk Walderdonck, bij kadasbekend sectie A, nummer 976, groohectare 45 aren 60 centiaren, palnoorrl mijnheer Eduard De Clercq,den zelfden enAugustin Veldmnan,den steenweg van Wa


70,i als —(«dasgroopalet•cq. oan, i(e niSiivoegsel der GAZETTE VAN LOKERENBij Ster/gevalOPENBARE VERKOOPINGvan velgekalandeerdeIERBROUWERIJjffiRBERGEN, HOFSTEDEN^jWOONHUIZEN""jailanden en MaaimeerscbWaesmunster en Lokeren.nbosèe Notaris DE VUYST te Waesmunzal met tusschenkomst zijner ambtactie óot M"' TIBBAUT te Calcken met10 ai st van 1/2 ° o ïnstelpremie openbaaren o -erkoopen •GEMEENTE WAESMUNSTER. ji Koop iP lene Biei brouwerij in volle werkzaam1 beslaande namentlijk in Ruiminlmis lust en potagiehof, boomgaard.alsi uwenj mouterij, ast, kelders, grootebeki leringen en stallingen aller aard,7 ar inde en gelegen op den Ruiter, kadaetre nl bekend Teirhnckwijk, sectie C, nrsenbe 280,281, 282 283 en deel van nrsi.u en 284, groot volgens meting 79 aren, centiaren, palende oost koop 3g, zuid""? heeren en juffer Cremers te Calcken,"" ^ it koop 40 en 41, noord de Sousbeeklattot Jewoond en gebruikt geweest door WIJfr. juffer SjhieTolliersBoom waarde fr 100Koop 7a)j 5e Herberg « Den Engel » zijnde teis broodbakkerij en winkel ten dorpIIe Kerkstraat, kadastraal bekend seUie1' nummers 1072 en 1073, groot 8 aren,**'' ende oost de Kerkstraat, zuid M Pier* ®° Van Haver en consoorten west m herPel dder de Roden, Burgemeester te Waesoopmster noord juf Colette Van Bossche,isel, aar60 bewoond en gebruikt door den heer0 ff ieph Smet D haen, bakkerKoop 31 1 De Hei berg < Het Huis van Commer' : », met ruime stallingen ten dorpe in"""' Hoogstraat, kadastraal bekend sectieP*' deel van ni 1479b, groot volgens me^d g 4 aren 80 centiaren, palende oost Mn b edats te Schaarbeek, zuid de Hooglatgaa)frske,50tieaat, west koop 4 en Mad De Belie enaderen en noord deze laatsteBewoond en gebruikt door M Alfons;nteher, vleesclïhouwerKoop 4Een Woonhuis met afhangen, in deoogstraat, kadastraal bekend sectie C,1479a en deel nr 1479b, groot volgens:ting 1 are 10 centiaren, palende oostali q> 3, ?uid de Hoogstraat, west Madi Belie en kinderen voornoemd, noordtiai lop 3Bewoond en gebruikt door Dèsire Vanamme-De MunckKoop 5De Herberg « De Halve Maan o aan deierschaar, kadastraal bekend sectie C,si25oeni25i, groot 6 aren, palendeid de Vierschaar, west M' Joos en kind"Waesmunster, noord M Odilon Vanoorick oost dezen laatsten en M Lau:nt De Witte.Bewoond en gebruikt door Victor:hockaertKoop 6.De Herberg « De Groene Poort »in deerkstraat, kadastraal bekend sectie C,s 1403 en 1404, groot 2 aren 90 centipalende oost de notaris De Vuyst,oeders en zusters, zuid M« Joos ennderen voornoemd, west de Kerkstraat,»rd koop 7 en de familie De Vujst>ornoemdBewoo id en gebruikt door Charles LouiserscheldenKoop 7Een Woonhuis,in de Kerkstraat, kadaraalbekend sektie C, nr 1402, groot 60and entiaren piltndeoost en zuid koop 6,'est de Kerkstraat, noord voornoemdeimihe De VuystBewoond en gebruikt door Henri Leyn,lleermakerKoop 8Fene Heiberg in het Schietakkerstraatinkadastraal bekend sektie C, nrs 1270bn 1270c, groot 1 are 70 centiaren, paleneoost het Schietakkerstraatjen, zuid deen! pvolgeis, van Henry Waeghemans, westuliaan Draps en noord den Haezenwegelbewoond en gebruikt door de weduwe'hihp Ketels.Koop 9De Herberg « Het Strooijenhuisje »,net schuur en stallingen kadastraal be;end Heywijk sektie A, nrs 936geng36h,root 23 aren 80 centiaren zijnde cijnson rond van M De Merlier, palende oostk» in zuid de erven va" M Alfred Vermeuen de Mianoje, west de Belcelebaan1001 d M De Merher te Belcele en M»«m 3e Scheppei en kinderen te WaesmunterBewoond ep gebruikt door Joannes)e BruvneKoop 10De Herberg a Den Weiman » aan de=n So centiaren, palendeoost Leonard Baert, zuid de Neerstraat,west Joannes Baert, noord koop25Bewoond en gebruikt door Jan BaptistVan PottelbergheKoop 18De Herberg « De Kruisstraat » metland, aan de Neerstraat, kadastraal bekendwijkHeuverbeke, sectie C, nrs 109c,roge en 109a, groot 46 aren 40 centiaren,zijnde cijnsgrond van de erven van mijnheer Vermeulen voornoemd, en waaruitin na cijns is gegeven aan M"" de Lausnay de nummer 109a tot 4 aren 20 centiaien grond, palende in het geheel oost M.Eugeen Wuytack te Waesmunster, zuidde Neerstraat, west de Ketelboetstraat ennoord de erven M. Tuytens LokerenBewoond en gebruikt door Benoit DeClercqKoop 19.De Herberg « Den Os n met stallingenen Hofland, aan de Neerstraat, kadastraalbekend wijk Abschooten, sectie C nr97h en deel van nr 94, samen groot volgens meting 27 aren 84 centiaren, palendeoost Theophiel Verstuyft en M PierreD Haens, zuid de Neerstraat, west koop20 en noord M Pierre D'Haens voornoemdBewoond en gebruikt door Louis VanGrembergen,Koop 20De Herberg « De Raap » met stallingenen Hofland, aan de Neerstraat, kadastraalbekend Abschooten, sectie C,nrs 92, 93 en deel van nr94, groot volgensmeting 34 aren 16 centiaren, palende oostkoop 19, zuid de Neerstraat, west de familieDe Vuyst, noord M Pierre D'HaensBewoond en gebruikt door AlphonseDe CockKoop 21Eene behuisde en beschuurde Hofstedemet land, aan 'Ie Neerstra it, kadastraalbekend Abschooten, sektie C, nrs 87c,88, 85 en 86, samen groot 29 aren 30centiaren, palende oost de familie DeVuyst en M D'Haens voornoemd, westkoop 22, noord de familie Da VuystvoornoemdBewoond en gebruikt door VitalDavidKoop 22De Herberg « Allemansbosch > metstallingen en land, aan de Neerstraat,kadastraal bekend Abschooten, sectieC, nrs 82a en 82b, groot met volgendekoop 64 aren, zijnde cijnsgrond vin hetbureel van Weldadigheid van Waesmunster, palende oost de familie De Vuystvoornoemd en koop 21, znid de Neerstraat, west M De Schepper Beuckel teSint Nicolaas en Joseph De Clercq teWaesmunster, noord M Emiel Schelfau»Bewoond en gebruikt door da wad.Francies De SmetKoop 23Eene behuisde en beschuurde Hofstedeen land, aan de Neerstraat, kadastraal bekand Abschooten, sectie C, nrs82c en 82d, groot 31 aren 20 centiaren,zijnde na cijnsgrondin voorgaande koop,palende oost voorgaaide koop, zuid deNeerstraat, west M De Schepper Beuckelen Joseph De Clercq voornoemd,noord M Emiel SchelfautBewoond en gebruikt door EdouardSteelsKoop 24Eene paitije Land, wijk Bockmolen,sectie C, nr 112, groot 82 aren 40 eentiaien,palende oost M De Caluwe JanFians en Jan Baert. zuid de Neerstraat,west M Pierre D'Haens voornoemd,noord den heer dokter De Ryck-Wuytackte Temsche en M Theodoor DeVlieger te LokerenGebruikt door Jan Baptiste Van PottelbergheBoomprijs fr 4OOKoop 25Eene partije Land, kadastraal bekendBockmolen, sectie C, nr 152, groot 89aren, palende oost den heer dokter DeRyck m'her Ridder de Neie de Roden,M° De Meulenaere en koop 26, ?uidConstant De Blanger, Leonard en JanBaert en koop 17, west en noord M DeCaluwe voornoemdGebruikt door Edouard Van Ruysseveldeen Jan Baptist SmetKoop 26Een partije L-ind, Bockmolenwijk,sectie C, deel van nrs 127 eti 128,groot volgens meting 37 aren 83 centiaren,palende oost M" De Meulenaerevoornoemd, zuid koop 16, west ConstantDe Blanger en koop 25, noord m'herRidder de Nere de Roden voornoemdGebruikt door de weJuwe Petrus DeBlock Boomprijs fr 35Koop 27De Herberg c D" Vriendschap » opden Ruitei, kadastraal bekend Bockmolen,sectie C, deelen van nrs 25ld en254f, groot volgens meting 4 iren 33centiaren, palende oost de Sousbeekstraat,zuid en west de erven M Vermeulende Mianoye en noord Désiré DeWitteBewoond en gebruikt door DesireCoensKoop 28De Herberg « De Kroon » op denRuiter, kadastraal bekend Ruiter, sectieC, nr 249d, groot 5 aren 90 centiaren,zijnde cijnsgrond van den heer JosephMichiels te Waesmunster, palende oostM Désiré Wuytack-De Bock, zuid BinjaminMichiels, west M°" Clans te Sinayen noord de SousbeekstraatBewoond en gebruikt door AlphonsSmetKoop 29De Herberg c Het Brouwershuis », opden Ruiter, kadastraal bekend Ruiter,sectie C, nr 256b, groot 4 aren 50centiaren,zijnde cijnsgrond van de familieSmet, palende oost volgende koop, zuidde familie Smet, west de Sijpstraat,noord de SousbeekstraatBewoond en gebruikt door de wed.Francois Van CleemputKoop 30Eene Herberg zonder uithangbord, opden Ruiter, kadastraal bekend Ruiter,sectie C, nr 256e, groot 1 are 20 centiaren,zijnde cijnsgrond van de familieSmet, palende oost volgende goed, zuidde familie Smet, west voorgaand goed,noord de SousbeekstraatBewoond en gebruikt door Pierre VanHaute, slachter.Koop 31Een Renteniershuls op den Ruiter,kadastraal bekend Ruiter, sectie C, nr256d, groot 3 aren 20 centiaren, zijndecijnsgrond van de familie Smet, palendeoost Leonard Baert, zuid de familieSmet, west voorgaande goed en noordde SousbeekstraatSewoond en gebruikt door M°" W*Van SchootenKoop 32Eene behuisde en beschuurde Hofstedemet grond van erve, kadastraal bekendPotsmolenwijk, sectie C, nrs 451aen 452a, groot 25 aren 80 centiaren, palendeoost koop 36, zuid de Sousbeekstraat,west m'her Ridder de Neve deRoden, noord volgende goedBewoond en gebruikt door RaimondHaentjens Boomprijs fr 100Koop 33Eene partije Land, Potsmolenwijk,sectie C, nr 455, groot 61 aren 80 centiaren,palende oost madame Joos enkinderen en koop 36, zuid koop 32,west ra'her Ridder de Neve de Roden,noord madame Alexander De Belle enkinderenGebruikt door Raimond HaentjensBoomprijs fr 170.Koop 34Eene Landbouwerswoonst met afhangenen grond, Potsmolenwijk, sectie C,nr 447a en deel van nr 449a, grootvolgens meting 15 aren 36 centiaren,palende oost volgende koop, zuid deSousbeekstraat, west koop 33, noordkoop 36.Bewoond en gebruikt door de wed.Li vin Van HeckeBoomprijs fr 20Koop 35Eene Landbouwerswoonst met afhangeneu grond, Potsmolenwijk, sectie C,nr 447b en deel van nr 448a, groot 12aren 25 centiaren, palende oost M""Jooseu kinderen, zuid de Sousbeekstraat,west voorgaande koop 34 en noord koop36Bewoond door Charles Louis Van DeMoortel Boompri)s fr 30Koop 36Eene parti|e Land, Potsmolenwijk,sectie C, nr 450 en deelen van nrs 448aen 449a, groot \olgens meting 51 aren59 centiaren, palende oost madame Joosen kinderen, zuid koopen 34 en 35,west koopen ,-


gen datLokeren.voorgaande koop, oost volgende koop,zuid den tragel der Laugele»devaart envest het Heidestraatje met recht vanoitplant. Boomprijs fr. 35,00.In pacht bij Theophiel Creve, tot 1Mei aanstaande, mits fr. 60,00 's jaars.Koop XIV.Een psrceelken Cijnsgrond, gelegenalsvoren, wiik Langeleede, sectie A,l van n' 760a, groot 5 aren 60 centi-,ren, palende noord koop 19, oost volgendekoop, zuid den tragel der Langefoedevaarten west voorgaande koop.In pacht bij de W Temmerman, tot15 April aanstaande, mits de som van5 fr. 10 centiemen 's jaars.Koop XV.Een perceelken Cijnsgrond, gelegen«lsToren, wijk Langeleede, sectie A,deel van n' 660a, groot 3 aren 30 centiaren,palende noord koop 12, oosteigende koop, mid dan tragel d«r Lanreleedevaarten west voorgaande koop.In pacht tot 16 April aanstaande bijfcrnard Van de Velde mit& fr. 5.10Koop XVI.Een porceelken Gijnsgrond, gelegenJsvoren, wijk Laogeleeie, sectie A,mmmers 758 en 759, groot 6 arenttlende noord en oost koop twaalf, zuiden trigel der Langeleedevsart en west«n cijns van Bernard Vandevelde.In pacht bij Louis De Caluwe, tot 15pril aanstaande, mits 11 franken saars.GEMEENTE MOERBEKE.Koop XVII.Eene partij Kapbosch, wijk Etboschn Leisgriet, sectie F, nrs 147 en 408,root 45 aren 90 centiaren,palende oost[. Dupont, zuid de Dwarsdam geheeludegaande voor zoover hij daaraan isalende, west en noord de volgendejop, Boomprijs fr. 30.In regie.Koop XVIII.Eene pattij Zaailand, gelegen alsvorenen noorden van voorgaandan koop,actie F, nrs 146 en 149, groot 71 aren,jlende oost M. De Sloovere, zuid voorlandekoop, west de heeren De Slooere,Dupont en Van Laere en noorden «elven heer De Sloovere.In gobruik tot 24 December aanstaanebij Jan Van Brussel, mits fr. 45 sKoop XIX.Eene partij Zaailand en Wijmbosch,labij den Etbosch, sectie F, nrs 444,,61, 478 en 479, groot 2 hectaren 77jen' 30 centiaren, palende oost de heeenVan Mieghem en Van Grembergen,lid de wed. Leander Pollet, west deaeren Geldof en Van Winckel en noordM. Van Mieghem.In pacht met koop 22 tot 24 Decembernanstaande bij de weezen van FerdinandApers mits fr. 300 's jaars.Koop XX.Eene partij Weiland, gelegen alsvorennabij voorgaande, sectie F, nr 493,mot 74 aren 10 centiaren, palende oostde hoeren Camille Van Grembergen enAugust Ongena, zuid Wittinck, west M.leldof en noord M. Van Mieghem.Koop XXI.Eene partij Zaailand, gelegen alsvoren,aan den Dwarsdam, sectie F, iirs574 575, 576 en 577, groot 95 aren /Ucentiaren, palende oost de weezen Veldman,zuid den Dwarsdam geheel medetaandezoover daaraan palende, westDeWaeleen noordde gezusters Bauwens.Deze twee laatste koopen in pacht bijden heer Eduard Cornells tot 24 December aanstaande. Boomprijs fr. 10.Koop XXII.E«ne partij Wijmbosch, nabij denEtbosch, sectie F, nr 603 groot 81aren, palende noord, oost, zuid en westden heer Geldof. ,.,,,,|-In gebruik met koop 19 tot 24 Decemberaanstaande bij de weezen van• Ferdinand Apers mits fr. 300's jaars.Koop XXIII.Eene partij Kapbosch, gelegen alsvoren,sectie F, nrs 650 en 651, groot 71aren 30 centiaren, palende oost en zuidM. Geldof, west volgende koop en noordde wed. De Graeve.In regie.. - M' envoortaan te raadplegen zullenzyn byOmmeganekstraat 62, Antwerpen, hebbende eer hunne talrijke kliënten te verwitti-Mej. VERMEULEN, Oude Veemarkt, 15,Let wel op het adres : Mej. M. VERMEULEN, Oude Veemarkt, 15, Lokeren.Boomprijs fr. 60.Koop XXIV.Eene partij Zaailand, gelegen alsvoren.sectie F, nrs 666 en 667, groot 62aren 60 centiaren, palende oost dentor Pieter Jan Vael, zuid de weezenÜTttendaele, west de familie Lippens ennoord de wed. Praet.In pacht tot 24 December aanstaandetij Jan Puts mits fr. 35,00 's jaars.Koop XXV.Eene partij Kapbosch. gelegen alsvoren,sectie F, nr 669, groot 90 aren 30centiaren, pale.ndeoost 'oorgaandekoonmiA de wed. Praet, west de familieSchuerman en noord M. Geldof.In regie.Koop XXVI.Eene partij Zaailand, gelegen alsvoren,sectie F, nrs 750, 751 en 752,groot 71 aren 30 centiaren, palende oosthet medegaande straatje, zuid M. Geldof,west Désiré De Clercq en noordMarie De Geest en de weezen Peelers.Boomprijs fr. 40.In pacht bij Benoit Vispoel tot 24December aanstaande mits fr.öO'sjaars.GEMEENTE EXAERDE.Koop XXVII.Eenen blok Zaailanden, gelegen nabijde Molenstraat, sectie D, nrs 852a, 853aen 853a/bis, groot 1 hectare 57 aren 50centiaren, palende oost Tobias De Meyer,zuid Livien Van Wabeke en CamielVan Gremberghe, west den heer graafde Pas en noord de wed. Severien VanGremberghe, en de erven Frans VanHoecke.In pacht bij de kinderen Karel Tollenaeretot 24 Dscember aanstaande mitsfr. 185,00's jaars.GEMEENTE SINAT.Koop XXVIII.Eene partij Zaailand, gelegen wijkHondsnest, sectie D, nr 90, groot 1 hectare78 aren 50 centiaren, palende noordvolgende koop, oost M. Sergoyne, zuidde Cazandstraat met recht van uitplxnten west het dreefken.Boomprijs fr. 380.Koop XXIX.Eene partij Hooiland en Zaailand, gelegen alsvoren, sectie D, nrs 91, 92,93 en 94, groot 97 aren 70 centiaren,palende noord koopen30 en 31, oost M.Sergoyne, zuid voorgaande koop enwest het dreefken.Koop XXX.Eene partij Hooiland, gelegen alsvoren,sectie D, nrs 97, 98, 102, 103 en58b, groot I hectare 53 aren 50 centiaren,palende noord de Linnestraat metrecht van uitplant, oost volgende koop,zuid voorgaande koop en west hetdreefkon. Boomprijs fr. 120.Koop XXXI.Eene partij Zaailand, gelegen alsvoren,sectie D, nrs 95, 96, 99, 100, 101en 58c, groot 75 aren 40 centiaren, palendenoord de Linnestraat met rechtvan uitplant, oost den heer NotarisRaemdonck, zuid koop 29 en west hetdreefken. Boomprijs fr. 40.Deze vier laatste koopen in pacht bijJan Braeckman tot 24 December aanstaande,mitsfr. 335 's jaarsNOG GEMEENTE WACHTEBEKE.Koop XXXII.Eenen Sparrenbosch, gelegen te Wachtebeke,in de Muishoekken, sectie B,nummer 1039, groot 1 hectare 11 aren30 centiaren, palende noord Vanputte-De Bruyne en Leo De Caluwe, oostGabriel Arthur Dewilde, zuid Devrindt-De Reu en west Van de Calseyde teSelzaeteIn regie.ZITDAGEN :Instel 'WoenBdag 28 Augnsti ) ^^Verblijf Woensdag 4 September )Telkens om 12 ure 's middags terherberg van de weduwe Isidore Dewindtta Moerbeke, Damstraat.Nadere inlichtingen zijn te bekomenter studie van voornoemdenDESCHLINS te Wachtebeke.Notaris__~~ Openbare Verkoopingvan eenen welgeleeenEIGENDOMte Lokeren, Luikstraat.De Notaris DE BEULE, te Lokeren,zal ten aanzoeke aan wien het behoort,openbaarlijk verkoopen :Eenige hoop.Eenen schoonen en allerbest gelegenEigendom, bestaande in 3 Voorhuizen,6 Achterwoningen en grooten Hof, gestaanen gelegen te Lokeren aan deLuikstraat, sectie E, nummers 1497 en1498, groot 9 aren 40 centiaren, palendeoost mijnheer Van Geeteruven-VanBrussel en jufvr. Clemence Picavet,zuid de kinderen Varlee, west het kloosterder Eerwaarde Paters Recolleten ennoord de Luikstraat.Bewoond bij de maand door de heerenen jufvrouwen :1» Guillaume De Noël en zuster,mits fr. 10-002° Prudence De Meersman,3° August Van Avermaet,4" Rosalie Van Lanker,5* Rosalie Bruggeman,6° Amelia Ongena,T Albert Wuylens,8" Melanie Van Daele,9° Louis Kenes,10° Cathaiïna Galler,11° August De Vrerse,17-0018-756-005-0010-0010-007-506-006-007-50Of eene jaarlijksche opbrengst vanfr. 1245-00.ZITDAGEN :Instel Woensdag 18 SeptemberVerblijf id. 25 id.1901.Telkens om 4 1/2 uren stipt 's namiddags,ter herberg t Den Vos, » bij denhoor Eduard De Waele, te Lokeren,Markt, (oud hotel De Schryver.)l/2„/°INSTELPREMIE.Bericht. — De kooper mag d'helftzijner koopsom laten staan aan 4 „/%mits hypothekaire waarborg op den gekochteneigendom.Openbare VerkoopingvanToemaatgrasteLokeren en Dacknam.De Notaris THUYSBAERT te Lokerenverblijvende, zal openbaarlijk verkoopen:Maandag 26 Oogst 1901,om 8 ure stipt voormiddag.Het Toemaatgras wassende te LokerenBergendriesKraaimeerschen, Dacknamen H. Geestmolen, toebehoorendeaan de heeren Charles Van Goethem,Maurice Van Damme, De Schepper-B^uckel, Benoit De Vuyst, GonzalezCock-Sergoyne, Alfred Cruyt, IgnatiusWeyn, de Lausnay, Eduard Saey, HonoréBoelens, Désiré Steenhout, JosephRaemdonck, Henri Van Peteghem, AugustDe Vos, Benoit De Vuyst (meerschenomtrent Daeknammolen).Te vergaderen om 1 ure stipt namiddagbij Antoon Van Hecke te Lokeren,Ucrgendries.N. B. De hoopers die hunnevroegerevenditiekoopen niet gekweten hebben,worden als dusdanig geweigerd-Bij uitscheiding van bedrijf.Openbare VerkoopingvanWOONHUISMET BEIRKAAIMeerschen en ZaailandenTE LOKEREN.De Notaris THUYSBAERT te Lokeren,zal ten aazoeke van wien het behoort,openbaarlijk verkoopen :STAD LOKEREN.Koop een is uit er hand verkocht.Koop twee.Eene partij Maaimeersch, gelegenalsvoren, kadastraal bekend sectie B, nr890a en het zuidelijk deel van nr 896,scheidende op eenen gracht met koop 3,samen groot in oppervlakte 44 aren 60centiaren, palende noord koop 3, oostde rivier de Durme, zuid en west koop1. Boomprijs fr. 25.Jaarlijksche opbrengst met koop 3fr. 500.Koop drij.Eene partij Maaimeersch, gelegen alsvoren,kadastraal bekend sectie B, nr895 en het noordelijk deel van 896,scheidende op eenen gracht met koop 2,samen groot 39 aren 30 centiaren, palendenoord en oost de rivier de Durme,zuid koop 2, west de meergenoemdegebroeders De Backer.Poot- en boomprijs fr. 110.Koop vier.Eene partij Zaailand, gelegen alsvoren,kadastraal bekend seclie B, nr 901,groot 71 aren 60 centiaren, palendenoord de straat, oost de rivier de Durmeen De Schepper-Beuckel en west d'eerweerdeheer Charles Bauwens.Boomprijs fr. 12.Koop vijf.Eene partij Zaailand, gelegen alsvoren,kadastraal bekend sectie B, zijndehet zuidelijk deel van nr 877, grootvoor dit deel 62 aren 35 centiaren, palendenoord koop 6, oost meergenoemdeDe Schepper-Beuckel, zuid juffer Gyselinck.west De Keyser, madame de Moninen meergenoemde gebroeders DeBacker.In gebruik bij Polydoor De Nul.Koop zes en laatste.Eene partij Zaailand, gelegen alsvoren,kadastraal bekend sectie B, zijndehet noorderlijk deel van nr 877, groot62 aren 35 centiaren, palende noord enoost meergenoemde De Schepper-Beuckel,zuid koop 5, west gebroeders DeBacker.In gebruik bij Polydoor De Backertot Kerstavond aanstaande.Boomprijs fr. 10.ZITDAGEN :Instel Dinsdag 27 Oogst ) ^Toewijs Dinsdag 3 September )Telkens om 2 ure STIPT namiddagter herberg van den beer Edunrd VaiBoxlaerte Lokeren, Brugstraat.R. THIENPONTApotheker-Drogist, ROOMSTKAAT, 8, LOKEBEN.j> genezen gal, slijmen, moeilijke spijsvertering, opzwelling dermaag. Prijs fr. i.oo de doos.geneest op VIER dagen He meest verharde EKSTEROOGEN.Prijs fr. i .00 het fleschje.Sirop vanier phosphate ^^^LVJ^^^o^ktanden krijgen of moeilijk beginnen Ie loopen. Prijs fr. i.5o de flesch.Zenuwkoortspillen feraTnged^.Tr'^oo°L^dooï *"*** PO'pTl'p'p TJTTT'TT-'T-'T? A ° gemakkelijk on veel boler te karnen.BEVRUCHTIGINGPOEDER sSrS^ *"*'*""Boterkleursel 1ste kwaliteit fr. 0.50 de flesch.Keus van Breukbanden en ElastiekeKousen voor geborsten Aders.Zekere afdrijving van den Lintworm.De hierbovengemelde bijzonderheden zijn alleen vei+rijgbaar bijR. THIENPONT, APOTHEKER-DROGISTROOMSTRAAT, 8, LOKEREN.WAARVOOR NAMAAKT MENOmdat al de huisvrouwen verklaren dathet de beste en de spaarzaamstezeep is.Wijgert dus alle namaaksels eneischt het woordop ieder stuk SunlightBiCVCletteS *"• **• herstal H' I Fr. 210 — Luxe Fr. 275 —" Chainless (sans chains).Fr. 350MotOCVClette Blcyclette a moteur tout nouveau rnodéle" Moteur F. N. extra soigné force 1 1/2 ohevVitesse de 5 a 60 kil. complete avec tousles accessoires fr. 800.F. K. a 2, 3 & 4 places. Moteurs de 3 1/2 & 5chevaux depuis fr. 4500 a E500.Garage Central AutomobileGRANDEPISTE.Ateliers spécialement outillés. — Essences. — Accessoires. —Pieces de Rechange.Jos. Houard-Van PladiusREEP, 16 ET RUE LONGUE DE LA VLGNE, 8GAND.M*~a** OVERZEESCH PüEDKH-i\DELMet de hoogste belooningen vereerd !doodt door de minste aanraking alle insektenwelks planten, groot of klein vee, huisdierenof mensch hinderen,zooals rupsen, vlooien, vliegen, mieren, vogelluizen, wandluizen, motten,krekels, wespen, enz.Fabriek bij J. ANDEL, drogist « In den zwarten Hond », PRAAG.ALGEMEENE DEPOTHOUDER VOOR LOKEREN :M*" Van Hoy, Drogist, Groote Markt.Studie van den Notaris LYSSENSte Lokeren, Statiënstraat.TE BEKOMENGroote en kleine Kapitalenaan gematigden intrest mits goedehypotheek.Te huren terstond.Nieuw RENTENIERSHU1S met HOFte Lokeren, Boxlaar. Laatst bewoonddoor V. Goeters.Men bevrage zich bij wed. Th. VanLare-De Clercq, Brouwerij.VOOKDEE LIG te PACHTENTwee schoono nieuwe HUIZEN metof zonder land bij, te Looehristy, wijkLoobosch, op 15 minuten afstand vande statie.Zich tts bevragen bij Albinus VanPetegem, te Loochristy, Statiestraat.TE KOOPEen Oliewagen in zeer goeden staat.Zich te bevragen bij M' HUBERTTHUYSBARRT, Kerkstraat n' 48.Studie van den Notaris BACK teExaarde.TE KOOPin blok of bij deelen32 WOONHUIZEN te Lokeren- Wittensteen,groot in gronde 42 aren 40cuitiaren, jaarlijksche opbrengst fr.3047 40.Zich to bevragen bij voornoemdenNotans.GASGESTIGHTUMI STAK LOKEHEN.VERKOOP VAN COCKE.Gemalen coke fr. 1.80 per hectoliter.Grove coke a fr. 1.40 per hectoliter.


Marktprijzen,Lokeren 21 Auguati 1901.Witte tarwe per 106 lit. fr. 0000 0000GeerstöBoek weitHaverKlaverzaad per kilo3oter > iEieren per 25Aardappelen per 100 kilRaapkoekLijnkoekKempkoek1075 11000000 00000000 00001100 1300000 000290 344181 209500 6001150 00002050 00000000 0000Studie van Meester THUYSBAERTTNotaris te Lokeren, Statienplein.BERICHTUit ter hand te koopEen schoon en welgelegen WOON-HUIS, dienstig voor alle bedrijven, teLokeren, Kerkstraat, kadastraal bekendsectie E, nummers 512b, 513a, samengroot 6 aren 50 centlaren.Voor verdere inlichtingenzich tewenden ten kantore van bovengenoemdenNotaris en bij den eigenaar heerEduard De Graef.Kantoor van den NotarisDEBEULE, Lokeren-Kerkstraat.TE BEKOMEN groote en kleineKAP IT A LENaan gematigden intrest, mits goede hypotheek.TE KOOPEen zeerschoone DAMEN VELO, zoogoed als nieu» Zich te bevragen tenbureele van dit blad.B RSCHTDe ondergeteckende heeft de eer hetgeacht publiek kenbaar te maken dat hijagent benoemd is der Belgische Verzekeringsmaatschappij in venanging van wijlenmijnheer Lnms De PoorterMaurice Thuysbaert.Kerkstraat 48LOKERbN.Emile UeefsGEPATENTEERDE WISSELAGEHTBIJ DE BEURS VAN BRUSSEL,Groote Markt, oud huis Four,LOKEREN.Aankoop en verkoop van publiekefondsen, zoowel Belgische als vreemde."Ting van k""^ "»s uitwisselingvan vreemde munten en bankbiljettenDOOR REDMvan vergrooting.Uit occasie te koop aan TWEE HON-DERD FR. een staande Gasmotor,systeem « Buss en Sombart » van 1/4Paard kracht.Te bevragen bij .Théo. Alberts, Onderstraat, 7,Gent.BERICHTTDe ordergeteekende heeft de eer hetgeèrd publiek aan te kondigen dat hij devrisseÜiandel welke dame weduwe LouisDe Poorter, alhier komt te staken, terekenen van 1 Juni 1900 voort zal zetten.Hij gelast zich met aan- en verkoopvan obligatieo, aktien, stadsloten, enz.,alsmede met de uitbetaling van koepons,inschrijvingen op nieuwe uitgiften, ineen woord alles wat den wisselhandelaangaat.Hij issprekelijk ten kantore van heerProsper Thuysbaert, notaris, te Lokeren,Statienpiein alle werkdagen van7 1/2 tot 11 1/2 's vooiroidd-ags en van1 1/2 tot 7 uien 's avondsDoor zi|iif tii uwe stipte bedieninghoopt liij spuedi;;d gunst van eeniederte verwerven en niet UWP bestellingencel,ist U' wor.len.Jules De Vylder,NOTARISKLERKM\t Bij"* 'frvan ff' Btmqii: de Rrbor^ de Fonds Publicsde depots ^aamhnze -naarschappij ten kapitaleinn VIJI- MI LI IOi.\ FRANKEN, metzetel te AntwerpenDe Banque deRepoits de Fonds Publics& de depots geeft obhgatien uit van 5ooen iooo franken, opbrengende een jaarhjkschenkioos \an 4 r/2 ten honderdenuitkeerbaar aan pari na verloop van 10jaren. De koepons dezer obligatiên zijnbetaalbaar met eersten Januari en eerstenJuli.Door hunne groote waarborg zijn dezeweerden bijzonder aan te bevelen voorpersonen welke niet zoeken onderhevig tezijn aan beurs op- of afslag.Te bekomen aan 5oo of 1000 frankenbij M' LOUIS J. DELESCLUZE,WISSELAGENT, Gazstiaat, N" 2, alwaar hetagentschap van bovengenaamde Bank isgevestigd.Meksnieke Bonk- en SteendrukkerijW DE SMET-THÜMON, Statienstraat.A LA VILLE DE LONDRESJulien VANSLAMBROUCK, 58, Veldstraat, Gent.EERE DIPLOMA IN DE PROVINCIALETENTOONSTELLING VAN GENT .899.AANKOMST DER VOLLEDIGE KEUS VANZOMER - ARTIKELENOvergroote keus lan Engelsrhe Zephyr, Oxford eu Zijde\oor ManshemdenHemden op Maat zonder verhooging van PrijsGroote Nieuwigheden m Fantaisie enWttte Gilets m alle Grootten.Eene talrijke hoeveelheid Blowen voorDamen, de laatste modellen.LA VILLE DE LOVDRES IS bekend \oor zijne groote Assortimentenen Nieuwigheden in CRAWATTEN COLS en MAN-CHETTENEngelsche Handschoenen en gebreide Goederen.Eemg Huis dat de echte GeBondheidstrioots verkoopt,in zuivere Normalwol, aan fabnekprijsWandelstokken en RegenschermenMANIER OM DE MAAT VAN DE HEMDEN TE NEMEN :10 De maat \ an den hals moet genomen worden \an het middenï an het een knopsgat tot het ander 2° A tot B, lengte van den, •—- , , schouderstuk, niet te lang nemen 3° B C D, lengte \an dengeplooiden arm en pok inbegrepen , 40 E, omtrek \an de borst, 5» A tot G lengte \an de borst —Lengte van het Hemd opgevenGROOTEOm uwe stoften goed te bt-waienlaat verwen en wasschen 111 deVERWERIJ 0. SCHIPPERGESwier machtige werktuigenen talrijk en ervaren personeelhet uitvoeren toelatenvan ieder slach van werk door eenen bijzonderen werkmanEN BIJ MIDDEL DER BEST TOEPASSLNDE HANDELWIJZENhetgeen den besten waarborg oplevert om de sloffen goed te bewaten en aan hetHuissedeit meer dan 60 jaren eene oprechte vermaardheid verzekert voordeVOLMAAKTHEID en den GOEDEN KOOP van zijn werk.65 BIJHUIZEN IN BELGIË.Het Huis, tot heden te Lokeren vertegenwoordigd door Mejuffrouw ELVIREVERLAECKT, heeft de eer het publiek bekend te maken dat het zijne vertegenwoordiging overgelaten heeft aanden Heer L SOOSSEÜSS, Brugstraat, 71, te Lokeren.STAANDERSVLAANDEREN)GOl/OC/VGAS- EN PETEOLEÜM-MOTORENde beste, meest verspreide enzuinigste in gebruik,Regelmatig in werking, gemakkelijk in gang te biengen, en goedkoopEenige hoofdagent voor België en CongoBUREAUXATELIERSALPH. ALBERTS.STEENDAM 27ONDERSTRAAT 7GEN'IEbénisterie d'Art et de Luxe en tous stylesP. VERENGHENRue Courte des Violettes, 31, Gand.Meubles Ornés de Bronze, Cisele ou Um.Restauration de Meubles Anciens, Boules Italians et Onentaux.Marqueterie de Bois, Cuivre, Ivoire et Nacre, — Incrustation et Mosaique.o>caaiOO;>E-\«SO O5 O~ I I I " I "* I I dOS OS Oi ^"*Jg 10 10 co Oa CD *>CO 10 O f* Oi CO -^10 10 co co co co co"8 8 5; \O)IM©O — l-i — 1-Hrt_„„l'- « |I I ~2 8B|IS CO t- O} 2* Cr ^- QO 1^01 oooCGOosoio: a c*12.3412.411 9.02 10.3610.43o

More magazines by this user
Similar magazines