gazette van lokeren.

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van lokeren.

flUSPENWERING.liet verordenend besluit van het voormalig collegieder gedeputeerde staten, van 8 februari 1827,betreffende'de ruspenwering der boomen, hagenen slniikliosschen, is, krachtens beslissing der bestendigedeputatie, van 20 januari II., volgensjaarlijkschgebruik, in al de sleden en gemeenlenderprovintie aangeplakt.De gemeente besturen zijn bijzondei lijk gelaststreng de hand te houden aan de slipte uitvoeringder bepalingen erin >ervat. De bewerkingen moetenvoor den 1" maart gedaan wezen De nalatigenzullen, boven en behalve de vergoeding van deten hunnen koste aan te wenden voorzorgs-mjddelen,eene boet verbeuren van 4 tot 3 franken. Dezeboete is zoowel toepasselijk op het niet weren derruspen, als op het niet verbranden der poppen enruspen-nesten.In ons laatste nummer hebben wij gemeld, datonze- volksvertegenwoordiger, de achtbare heerVan Overloop, de aandacht van den minister vanopenbare werken op de gesteldheid der Durmeheeft getrokken, en er bijgevoegd dat wij metongeduld het antwoord dezes hoogt'n staatsdienaarsafwachten.Dit antwoord, dat zoo zeer met de belangen onzernijverheid in verband slaat, is gegeven. Deheer minister heeft verklaard dal, de Diirme deeigendom der provincie zijnde, de staat er niets inte zien had.In de zitting van 5 laatst, is heer Van Overloopandermaal op de bres gesprongen ; zegevierendheeft hij het gezegde des ministers weerlegt. ISublijft ons een tweede maal op het tegenanlwoorddes geachlen heeren Vandersticuelen te wachten.II' Van Oveiloop heeft voorzeker den dank vanLokeren verdiend. Hij heeft eenen bal geworpen,die in zijnen weerstuit zal opgevangen norden.De tweede aflevering des tweeden deels van deannalen van den Oudheidskundigen Kring van't Land van Waas is verschenen en bevat bijdragenvan de heeren A. Siret, II. Raepsaet, A. de Maere-Limnanderen van ongenoemden. De lijst der inschrijvers,bij het werk gevoegd, doet zien dat dekring, die in den beginne onbeduidend scheen,thans reeds zeer machtig is en helt om zich meeren meer uit te breiden. Op de keerzijde van denomslag leest men volgende bericht:i De Besturende Commissie van den Kring heeftde eer aan te kondigen, dat zij, in den loop vanhel jaar 1866, een belangrijk werk, te danken aanden heer Voorzitter, en uitsluitend aan het Landvan Waas toegewijd, zal uitgeven en kosteloos aande leden afleveren. >ÏJ^Ïf* Krachtens art. 11 van het koninklijk*"•"•—* besluit van 8 februari loopende maand,zijn tot nadere schikking verboden de jaar- enwekelijksche merkten voor het in koop stellen vanhoornvee van alle slach. Zijn alleen behouden voorhet vel vee de merkten van Antwerpen, Brussel,Leuven, Brugge, Kortryk, Gent, Bergen, Doornyk,Luik en Namen.Onze veemerkt zal dus, te rekenen van woensdag,opgeschorst zijn.Heden morgend is de nieuwe trouwzaal onzesstadhuizes ingehuldigd en in hare bestemmingbevestigd, door het huwelijk voor den officier desburgerlijken stands aangegaan door den heer baronde F reins met mejufler Van Camp.Wij vernemen uit goede bron dat het echt paarden armen onzer stad indachtig is geweest en eenesom van 25Ü fr. aan onzen heer burgemeester heeftoverhandigd, met verzoek dezelve aan het armbesluurte doen geworden ; gelijke som is ook denliefdadigheids-kring de zonder Naam niet zonderHart, ter hand'gesleld.Deze milddadigheid strekt de goedgunstigen desIe meer lol eere, daar beiden, om zoo te zeggen,onzer stad vreemd zijn, en wij dus geene redehadden dergelijke genegenheid t onzen opzichte teverwachten.Wij hopen dat dit goed voorbeeld voor het toekomendeten oogwenke zal dienen en navolgersvinden zal. Heer schepene Beuckel heeft de gehuwdeneenige welgepaste woorden van gelukwenschingen van dank toegestuurd.Zoo wij vernemen, komt de menschlievendenkring de ionder Naam, nog eenen praehligenspiegel voor zijne lomboln-ï'entoonstelling te ontvangen.Eene nieuwe fortuin voor de dragers deractiën en eene aanprikkeling te meer voor degenewelke er zich nog willen van voorzien.Jufvrouw Marie-Louise van Kersbilck, schoonzustervan onzen achtbaren heer schepene Beuckel,is vrijdag in den Heer ontslapen. Haren minzamenomgang en hare echt christelijke liefdadigheid,zullen hare gedachtenis in gezegend aandenkeabehouden.De heer Gilta, geometer van 't cadaster, zaldonderdag, aanslaande, 15 dezer, ten sladhuizevan Lokeren, tot liet opnemen der eigendomsveranderingenovergaan.Donderdag avond rond 81/2 ure, is er een branduitgeborslen te Waesmunster. Zoo men zegt, is deschuur eener hofstede, aan de Kasteeldreef, deprooi der vlammen geworden.Exaerde, 5 Februari (866.Den 3" dezer gnf onze Harmonie-njHaischappijhaar jaarlijks concert. Dit werd, ondinks helslechte «eder, door een vrij talrijk puldn-k bijgewoond.Het fersl was wel ingeuuht, en is tol iedershoogste voldoening al*eloopen. — Door hare fikscheuit»oermg der uuteiiuurop La Muetle, envan twee lieve pas-redoublé-., benee* de harmoniedat zij voortdurend omler de beste muzi.kkorpscnmag gerangschikt «orden. — Zuu als in vorigejaren, werd het couert door echt goede arlistetiopn'Tui'>leril. De h**er N. Herteleer, professor Iermuziekschool in Gent, en lid der Si. Cecilia vanËxaerde, loonde lich, in eenige variatièn op denbourn, zijner hooge faam alleszins uaaidig. — Ueheer Ch. Selis, (solo-clarineile bij het 2* linie) deedzich als ware kunstenaar voor, ia een concerto enpene phantnisie op de clarinet. — De heer T. vanHoeck* (Weiteren), met zijne uiterst lieve en welgroefendetenorstem, droeg, om een air uit La Juiveen een tweetal romancen, de har'ilijks.te bravosweg. — Wal echter het meest bewondeiing wektewas het lalenl van den zoo jeugdigen (16 jurkenheer J. Saveniers, (I" pi ijs van het consermloirr IeGenl en leerling van den hrer Herteleer, voornormd).De »ijze np welle hij twee van Arbanskiiiishg-le plianiaisiëo, voor cornet-a pistons uitvoerde,was waai lijk onbetispelijk. De grootstemoeieltjklieden gaf hij met de zuiverste juisthrid entevens met de onged«ongensle bevalligheid weder.De heer J Savoniers is kunstenaar, wij wensehenhem vao harte geluk en volharding op de baan desroems. — Wij mogen ten slotle melden dat de heerenZ. van Gremhergen en P. Haentjeits, vanExaf rcle, wel ie n chl toegejuicht werden om deuitvoering van hel kluchtige dei I des prosrmnmas.Beiden hebber hel tamelijk ver in het boerlig-vakgehiachl; de heer P. Haenljens zou, met een zijneruitgegalmde alleenspraken, onbeschroomd in wedstrijdenmogen optreden. X.Men leest in den Moniteur :De koning, de koningin en de graaf van Vlaanderenzijn zeer rrkenlelijk voorde lalrijke adressenen brieven van rouwdeelneming, die uj uit filtiedeelen des lands ontvangen hebben, ter gelegenheider dood van den koning hunnen welbemindenvader.Hel is stoffelijk onmogelijk op eene bijzonderewijze op ieder dier beluigeuissen van toegenegenheidte antwoorden. Hll. MM. en Z. K. II., willendeechter Ie kennen geven hoezeer zij gevoelig zijn aanzulk eene treffende als eenparige belonging, verlangendal al degenen die er deel aan genomenhebben, in het officieel dagblad de uitdrukkingvinden hunner zeer levendijre bedankingen.— In den avond van den 26 tol 27 januari laatsten VUD 2 en Z dezer maand, zijn vijf persoonen opden openbaren weg Ie Loochristy aangerand genordin; de booswichten waren gewoonlijk nmdrie zij hibben den heer Cli. Buysl. bouwmeester,wonende op gemelde plaats, eenen fiank uit denz.ik zijner ondenesl g< stolen ; de andere personenzijn kunnen ontsnappen na zich tegen hunne aanvallersverweerd te hebben— In de verlcdene eeuw heeft de runderpest ookin Vlaen'leren geheerst lit, en er werden toen ookinuairegelen genomen door de Algeineene Staten»an VLienderen, gelijk aan deze die de ministervanbinnenlandsche zaken genomen heeft.De inwoners vnn Veurne-Ambacht beweerdendat de Algemiene Stalen bun geeue bevelen Ie geven hadden ;.dal zij eenen vrijen Slaat uitmnakien,en zich niet gingen ondergeven aan de maatregelendie genomen werden. Zij weigerden hunne dierente rinoden en namen van bunnen kant andere maatregelenom den inval der peste te beletten. De AlgeuieeneStaten van Vlaenderen gaven ioor antwoord: Het is wel ; doet naar uw goeddunken ;maar wij zullen gezondheidspalen stellen en uwvee niet laten inkomen. En wat gebeurde er ?Vlaenderen behield zijn vee, en Veurne-Ambachtverloor lol zijne laatste heeste toe.Hel gebeurde van dien tijd bewijst hoe noodigeene wet is die maatregelen voorschijft om het opkomender runderpest zoo veel mogelijk te beletten,en het voorlzettcn van dien vreeselijken geeseltegen Ie houden.— Men schrijft uil Roosendaal:« Ongelukkig heelt de runderpest zich verklaardin eene stalling onzer gemeente. Verscheidene beesten,zoo wel de zieke als de verdachte, zijn reedsafgemaakt geworden. 'I Is te hopen dat deze onmiddelijkgenomen ma.ilr«gelen ons tegen dienwreeden geesel zullen vrijwaren. »— De heer B. Dumortier en de Mérode gaaneeriang niar Rome ve'trekken om aan den P-iuszijn portret aan Ie bieden, geschilderd door Gallailen gekochi ml het geld der belgische kalholijken.— Op 3 lehruari, om half vier uur des morgends,is zekere E''nesl Pierre, oud 20 jaren, barreelwaehleraan de spoorwe^statie te Namèche, gedoodgeworden door den trein, van Luik naar Namenkomende'. Men veronderstelt dat die ongelukkige,in zijn wachlhuizeken in slaap gevallen, door hetgerucht van het aankomen van den trein zal zijnwakker geworden, eenskhps zal opgesprongen zijnen over den weg willen loopen hebben om op zijnenpost te staan, en dal hij al lus door de locomoliefzal bereikt zijn geworden, die hem den schedelheeft verpletteid en de twee beenen afgesneden,hem dertig meters ver mederukkende.Hij laaieene weduwe en twee minderjarige kindeienachter.— Men leest in de Journal de Liegt:Men meHi ons dat de panjsche wnpenverkoopers,die hunne wapens van de luiksche ftibtiekanlentrekken, de'e hebben verzocht om geene wapensnaar de wereldtentoonstelling van Parys te zenden,omdat hun verkoopprijs veel minder is dan die derfransehe wapenverkoopers, en dit eenigerwijze eeuebeknibbeling zou zijn van den prijs dier laatste.Onze luiksche labriekanlen zullen ongetwijfeldgeen acht op die eischen slaan, die voor uitwerkselzouden hebben aanzienlijk hel belangde verminderenvan de hoeveelheid der belgisclie wapens opde aanslaande wereldtentoonstelling. De vreemdekoopers zjllen altijd den voorkeur aan Luik geven,omdat men elders met onze wapenmakers nietmededingen kan voor den goeden koop en de kunstigevolmaaktheid der wapens van alle slach.— In 1798 was de Times, hel kolossale engelscheblad, een gazeij.-* van vier bladzijden in vier kolommen.Vandaag beval hft acht of twaalf bladzijdengrool formaat en in haarfijn gxdrnkt. Destijds kostehet blad zes stuivers en tegenwoordig is die prijsnog hetzelfde. Heteersie nummer ver3cheen in 1788.Langen lijd bevatte hel nummer iwintig annoucenen een ho


TE BEKOMEN,SC H O O N E KA IS A D A POTEN,bij M. H. LAVIOLETTE, Keikstraal, 77, Lokeren.Bekendmaking.LOUIS DE LAGEY e>. PIERRE DE PAEPE,beide Ie Lokerei,, hebben de eer (er kennis van helpubliek t>! urennen, dal zij een bruibehip hebbeningerichi van Lokerer. naar Antwerpen vertrekkendedi'n Woensdag en van Aulwerpen den Zaïrrdag vanieder week. Goede en ter trouwe bediening bevelenzij zich in dr gunst van het geëerd publiek.Uit de hand te koop,met alle gemak van betaling.Eene aloud gekende BAKKERIJ met ruime zolders,magazijnen, kelders en lusthof, in deK< rkslraatn° 14, diensng tot alle bedrijven.Voor veidere inlichtingen vervoege men zich bijden eigenaar J.-B. Van Causbrouck.JAAR-,paard- varkens- en konijnen-MARKT,TE MOERBEKE,upMaandag 26 Februari 1866.Burgemeesler en Schepenen der gemeente Moerbcketii'i ngen Ier algerneene kennis dal Ier gelegenheidder j.iarcii;iikl alhier op Maandag 26 Februari18

More magazines by this user
Similar magazines