Zondag 4 Januari 1891. 48» Jaar N° 2469. Lokeren 3 Januari.

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

Zondag 4 Januari 1891. 48» Jaar N° 2469. Lokeren 3 Januari.

Zondag 4 Januari 1891. 48» Jaar2469.GAZETTE VIN LOKEMen schrijft in te Lokeren bij den UitgeTer en in alle Postkantooren. — De prijs der inschrijving is bij het jaar fr. 4 en per post fr. 5 ; voor Frankrijk fr. 7 vooruit te betalen. Men aanvaardt geëntinschrijvingen dan voor een jaar. — Men wordt verzocht de bekendmakingen den Vrijdag voor den middag toe te zenden, de prijs is 12 centimen, aankondigingen in itadsnieuw» 25 centimen, rechterlijk»aankondigingen 40 centimen, faillieten 50 centimen, vonnissen fr. 1 per drukregel; dikwijls te herhalene bekendmakingen betalen op voorhand en worden bij overeenkomst gedaan.Lokeren 3 Januari.Geneesmiddel Koch.Na de eersteopgewondenheid over hetgeneesmiddel van dokter Koch, begintniet alleen de bediiring, m»ar de tegenwerking,en zoo hevig als man vroegervoor het middel schreef, zoo hevigschrijft men er nu tegen.Da een gelijk de ander hebben onge-'ijk : zoowel rij die hebben doen geloovendat het middel onfeilbaar wa«,en er nu niemand meer van de teringziektin zou sterven, als die welke nu,na eenige weken beweeren dat het middeltot niets dienen zal ; dat het eeneverschrikkelijke kwakzalverij is.Laat ons redelijk zijn : tot nu toeheeft dokter Kooh niet gezegd wat hijgevonden heeft en waaruit zijn geneesmiddelbestaat. Het zijnde personen disrondom hem staan, die op de grootebommel geslagen en willen doen geloovendat alle tering nu wa« uitgegroeid.De geneesheeren, die de lymphe toepassen,weten zelfs niet waaruit zijbestaat : hoe kunnen zij alsdan dit gegeneesmiddelnaar behooren in werkingbrengen ?Men zegt dat ar verscheidene sterfgevallenzijn te Berlijn : zeer mogelijk ;doch waarom moet rfe uitvinding Kochdaarvan $e schuld zijn ? In Weenenword de toepassing zelfs verboden, zegtmen. Dit alles bewijst ons enkel en allesdat men toepast zonder nog juist teweUn wat men toepast, en op wie mentoepast.Dn omgeving van doktor Koch is alte driftig geweest ; zij had beter gedaande peer wat rijpei'te laten worden,e«r zij het publiek deed plukkenen eten.Er is overigens een ander Tijand dezerlitvinding : de lymphe %niet gekend :i heeft ze. onderzocht, ontleed ent, gtfvunueu waaruu /ij DÖsiaai. ivT&ïtrgewetenlooze schurken hebben eenvocht gefabriceerd dat er op trok enhet sohiuit dat. er van die fleschje inomloop zijn in Duitsohland.Hoe wilt gij met dit fabricaat den uitslagbekomen, di« dokter Koch heeftvoorspeld ?Laat ons dus nog niets veroordelen ;laat ons geduld hebben en zien wat deondervinding ons leeren zal, wanneerzij zal rijp geworden zijn. Dui : nochvoor die welke beweeren dat de teringal niet veel erger meer zal zijn dantandpijn : noch voor die welke zeggendat er voor die verschrikkelijke ziektegeen redmiddel te vinden is.Voor alle ziekte, denken wij, is erredmiddel ; doch niet alle redmiddelszijn reeds gevonden. Misschien is dokterKoch op de groote baan ; doch hetwar» te wenschen dat men de proefnemingenkonde doen op een ander schepsel,dan precies op den mensch.Die laatste is wel het slechtste sujectdat men hiertoe nemen kan, om iedermislukking hem doet twijfelen, proteiteerenen het stelsel ongenadig veroordeelen.Ziehier wat ons geschreven wordt uitLeuven, onder dagteekening 25 December:Vooraleer de studenten in verlofgingen, heeft M. Verriest het overwichtgegeven van al de zieken, metKoch's lymphe over eene maand ingespoten.Men heeft waargenomen dat de borsttoringverre van te verergeren, tsekensAt! groote verzachting der ziekte-u d»r pijnen geeft ; een langdurigelupu< >, die reeds op het aangezicht,,,-rre na het geneesmiddel geenvoor hoelang : dat zal dest leeren. Eengruot ongemak is'tiet de inspuiting nog alles nietis : de lymphe bevrijdt tegente i« nog gezonde deelen ; deaugetaste deelen zullen moetenimen worden, hetgeen aanleig"*otg:oote en moeilijke operation•• , ingeval van borstering.Van eenen zieke, in Antwerpenwoonachtig, en die bij middel van hetstelsel Koch wordt verpleegd in D' Th.De anuoncen en reclamen voor Brussel en het buitenland worden ontvangen door d« AQKNCIE HAVAS, Groenselmarkt, 89, te Brussel.Romters gesticht, te Gorbersdorf, wordtons eenen brief aan zijne ouders mede-De lijder schrijft in date 16 Decemb.c Ik bezit uwen brief van 6 dezer.Ik zou u reeds vroeger geschreven hebben,m»ar ik heb het steeds uitgesteldwegen» de inspuitingen, tot dat dezenmorgend D' Rompier mij eenen briefvan u toonde, waarin gij zegde bezorgdte zijn, daar ik niets van mij hoorenlaat.Ik ben nu voor de negende maal ingespoten.De twee eerste keeren gevoeldeik geene koorts; de andere wel. Menrilt dan over het geheele lichaam; daarnawordt men vermoeid tot in de beenen,alsof men den geheelen daglgeloopenhad. Dan krijgt men meer hoest enfluimen, niet onmiddellijk na het inspuiten,doch een paar uren later. Ikhad tot hiertoe 39.5 graden koorts gegehad,anJaron liggen met 40 tot 42graden in 't bed. Bij diegene, welkehet niet uithouden kunnen, legt meneenen kleinen caoutchouc-zak met ijsop het hoofd.Ook wordt men na het inspuitenhoofdpijn, zelfs draaiingen gewaar.Men wordt zoo lang ingespoten totmen niet meer reageert, dat is tot datmen geene koorts meer gevoelt.Gij weet dat telkenmale de inspuitingversterkt wordt, zoolang dat hij desterkste door doctor Koch voorschrevendosis verdragen kan. Ik kreag opvolgenlijk0,001 gram (1 miligram), 0,002,0,004, 0,008, 0,010, (1 centigram)0,012, 0,014.Gevoelt de lijder nog veel koorts ende overige verschijnselen, dan krijgt hijdie inspuitingen dikwijls nog eens.D' Rompier heeft do inspuitingen gedaanop linker en rechter schouders,boven eu onder. •De ouders van dezen zieke hebben indato 21 December, van D* Rompier een•»*»-%*• ' • ".,~.A-J.;..--:.,*•».. *.!-^fc -waarin'. t dat de inspuitingen zullengestaakt 'worden, dat de lijder daneenige weken rust moet nemen endaarna gezond zal naar huis kunnenkeeren.Bandelsilad.Brand te Antwerpen.Dijnsdag morgend ten half 5 is opden hoek der Gretrysstraat en Leopoldslei,ten huize van M. Castolet,suikerraffineerder, een hevige branduitgebersten.Het vuur ontstond in de kelderkeukenen deelde zich weldra meê aan dedaarboven gelegen salons en billardzaal.De pompiers, terstond per telefoonverwittigd, snelden toe en vonden debeide benedenverdiepingen reeds zoogoed als geheel vernield.Prachtige meubelen, schilderijen entapijten brandden als vlas.De hulp werd spoedig en doelmatigingericht. De pomiers, onder de leidingvan luitenant Vetler, hadden behalvehun gewoon materieel ook nog -handspuitenmeegebracht, voor het geval datd» mondingen der waterleiding zoudenbevroien zijn.En die vrees was niet ongegrond. Dehevige vorst deed de darmen bevriezenterwijl de pompiers aan 't blusjchen waren.Een kamermeisje, Agnes Stock geheeten,was door den schrik zoodanigbevangen, dut zij boven uit het vensterder eerste verdieping sprong. Opgenomenen door docter Pretorius verzorgdin de woning van M. Thibaut, bevondmen dat de ruggraat en de beidepolsen van het meisje gebroken waren.Vandaaf werd ds ongelukkige naar hetSt-Elisdbethsgasthuis gebracht.De sergeant der pompiers Basteleerwas door den verbranden plankenvloerin den kelder gev.ülen en is met kneuzingennaar den kazerne terug gekeerd.Zijn toestand i» niet gevaarlijk.De schaê 'moet zeer gro"t zijn, dochdeze is door verschillige maatschappijengedekt.Over het ongeluk, aan de kamurmudoverkomen, vernamen wij dat dit muisjein haren schrik eerst langs den trapnaar beneden was gi'sneM doch de hevigheidvan den brand ziend», zich terugnaar boren spoedde en toen radeloosuit het venster sprong.Men ver-h nldn ons dezen mi n'est qu'avec 1'intime conviction, queau c Geene kunst zonder Nijd ». Adieu!Lijkrede van den heer E. J. Ghys :Afijnhieren,De Toonkundige maatschappij « St.Cecilia, reeds zoo menigmaal beproefd,bevindt zich opnieuw op deze treurigeen koele plaats, voor een gapend graf,dat reeds de laatste overblijfselen bezitvan een harer duurbnarste leden, vaneenen vriend, die vriend was vanelkeen.Slechts vier dagen geleden, lachttenog dat mannelijk en verstandig gelaatons toe, zagen wij nog zijne vurige oogenblinken van vreugd in de hoop der toekomst,hoorden wij nog zijne minnelijkeen krachtige stem het verlangen uitdrukkentot hot wellukken van hetaanstaande muziekfeest, en, helaas, nuligt hij daar, beweeg- en zielloos, verlorenvoor onze maatschappij, verlorenvoor zijne talrijke vrienden, verlorenvoor zoovele ongelukkige arme lieden !!Josef Floryn, nog zeer jong zijnde,was reeds «pelend lid van het muziekkorpiboorde herinrichting der maatschappijin 1851. Toen noc niet zeerervaren in de muziekkunst, besteeddehij alle zijne ledige uren om met onvermoeidekrachten en met doorgrondvooruitzicht do kennisaen dezer kunstte bezitten, en weldra werd Floryn erkendals eenen der voornaamste werkendeleden van ons korps.Door zijne deftige houding en zijnvindingrijk begrip tot overleg vanmaatschappelijke zaken, verwierf hijkortelings den lof en de genegenheidvan allen dio hem omringden.Gekozen in 1857 tot lid van het besluurder maatschappij, en in 1880 doordoor den stedelijken raad benoemd alslid van de komissie der muziekschool,beide ambten die hij tot heden toe bekleedde,waar hij gansch zijn leven aanbesteedde, gaf hij dikwijls in onze werkingende blijken der grootheid zijnervaste en vernuftige gedachten.Daar waar het kunstgoede, waar muziekstukkenwerden uitgevoerd, daarwaar voor de ongelukkigen feestenmoesten opgoricht worden, daar wasJosef Floryn tegenwoordig en was hijgelukkig er het zijne bij te brengenAls duurbaurste vriend onzer vriendenwas hij in ons midden de deftigeWidsman onxer vermaken, menigmaalwist hij door zijne geestige uitdrukkingenons aangename uren te doen doorbrengen,menigmaal in midden dezeruitspanningen herdacht hij de ongelukkigenen vele ontroostbaren werdenheimelijk geholpen, door zijne mildegiften.Geen twijfel dus dat Floryn de algemeeneachting verwierf van het volkvan Lokeren. En dezen waardigenvriend, dezen onvermoeibtren werker,wordt ons plotselings ontnomen."Weldra zal dit graf gedekt wordenen voor eenwig ge»loten blijven. Nimmermeerzullen wij nog Floryn zien !!Oh bliksemsnelheel Lokeren door verspreid, •werd in den beginne als eene henenschimaanzien, en door velen all eenvalsch gerucht aangenomen.Eu toch, dit ongelooflijk nieuws, dieakelige tijding werd helaas ! maar al tezeer bewaarheid : Getuige, de rouwplechtigheid,welke wij thans verplichtzijn Mj te wonen.Hoe de heer Floryn zich als jongelingvoor het maatschappelijk leven bereidde; hoe zich als echtgenoot en vadergedroeg, hoe hij zich van zijae taakkweet, als Hoofd van een voornaamnijverheidsgesticht dezer stad, en sindsmeer dan 30 jaren als voorzitter demaatschappij « Geene Kunst zonderNijd • bestuurde en als medewerker debelangen van meer andere sociëteitenter harte nam, hebben bevoegder stemmendan deze afgemaakt.Mij is enkel de taak opgelegd, deweerspiegeling te geven van den vromenburger, als vriend eens vrienden-'-U* £>-''-'-'•-•" " '"• •"*>•' :


BOOMTEELT.De Tierde les zal plaats hebben opZondag 18 dezer, om 3 ure namiddag,in stads lagere school, Schoolstraat,handelende over :Teelt, verzorging en snoeïng van denpeerboom,.Spoorbaan Land van Waas.BERICHT.Te beginnen van lieden en tot nieuweorders zullen er geene kaarten meer ge^leverti worden aan treinen vertrekkendenaar Antwerpen.GROOTE MEETING.Op ZONDAG 11 JANUARI 1891, om3 ure namiddag, ter « Estaminet dt laDunn» * alhier, over :1° Herziening der Giondwet,2° Algemeen Stemrecht,ingericht door den propagandakring teGent.De ingang en het woord zijn volko'men vrij.Liefdadigheid.Eene strenge koude heerscht sedertverieheiden» weken. Het vriest dat hetkraakt. De scheepvaart is iu gansch hetland onderbroken. Hoevele menschenzijn er niet zonder werk en waar ontbreekter geen vuur om zich te verwarmen,geen deksel om zich tegen denijpende koude te beschutten, geen geldom zich de noodige behoeften aan teschaffen ? 't Is in zulke tijden dat deliefdadigheid eene plicht is. Ook is hetons aangenaam te kunnen melden dat deondersteuningen in onze stad niet tenachteren blijven. De maatschappij DeChinezen welke altijd de*noodlijdendenindachtig is, geeft o\\Zondag 11 Januarieen feest ter zaal der Akademie, waarvanwij verder het programma mededeelen.De schikkingen zijn welgenomen. Elke ingangkaart kost fr. 1,die in volle waarde door de ongelukkigenbij al de winkeliers der stad, zonderonderscheid van denkwijze, kan aangebodenworden om behoeften voor tenemen yolgens hun eigen goeddunken.Zulk voorbeeld verdient navolgingen enhet lijdt geon twijfel of de insehrijvingslijst,welke bij onze ingezetenen aangebodenwordt, zal overal welkom wezen.Wij zeggen in naam der noodlijdendendank aan de CMneien voor hun menschlievendwerk.Concert van 11 Januari.Het bestuur der maatschappij Dewinkeliers van E/okeren te verwittigetvdat de kaarten uitgedeeld voor hetliefdadigheidsfeest van 11 Januari aanstaande,den stempel moeten dragenvanden Voorzitter heer Jos. Raemdonckom geldig te zijn enuitbetaald teworden.Namens het Bestuur :De Schalbewaarder,LEON THÜYSBAERT.Monsterachtige aftroggelarij.Er wordt veel gesproken over eenegroote aftroggelaarsbende. Deze hadniet alleen voor specialiteit de uitkeeringvan wissels aan rijke jongelingenontfuseld, maar traggelde ook al opgroote schaal. Tot hiertoe werden150 klachten ingediend. Een huis aaniemand ontstelen, bijna gelijk eengauwdief eene horlogie knipt, schijntiets onmogelijks. De schelmen zijnS*NIKOLAAJSDAGschetsen door MILO.(3' Vervolg.)Ten prooi aan de bitterste woede liehij zich in eenen leuningstoel nedervallen.Het knarsen zijner tanden, hewringen zijner magere vuisten schenenaan te duiden dat bil vastbesloten wasden strijd mét op te geven.— Ah, hoovaardige feeks, besloohij eindelijk, ge zult mij toebehoorenof van honger zal ik u met de uwendoen omkomen.Op denzelfden oogenblik hoorde hijvoetstappeu naderen en zijn gelaatonderging eene plotselinge verandering.— Binnen ! riep hij, toen men zacht,bijnaonhoorb'aar op de bureeldeur tikte.Het was Martha, de weefster, deschoone dochter van den ouden schrijnwerker.Hot meisje beefde van schrik, harevriendinnen hadden heur tegen devalstrikken van den verleider gewaarschuwdon bleek van angst en aandoeningnaderde zij dengenen, die het bestaaneeuer gansche familie in handenhad.— Mijnheer, vroeg zij metstille stem,gij hebt mij doen roepen ?Een verraderlijke lach plooide denmond van den harteloozen workgever.Zeker, Martha, antwoordde hijfleemend, ik heb u doen roepen cm ueene laatste maal het onzinnige uwerkoppigheid te doen inzien.Martha keek hem niet moer zoonogtans in gelukt. En wat nog het zonderlingstevan al mag heeten, zij hebbenhet zoodanig slim overlegd dat, zij nietonder het gerecht Tallen.Voor eenige maanden had zekerevrouw A... eene som geld noodig enwende zich daarvoor tot eene dame X.,die zich met zulke zaken gelastte.Deze vroeg haar eene bijeenkomstvoor 's anderendaags. Mevr. A... begafzich bij de dame X... en vond er verscheidenepersonen nedergezeten. Zijwerden aan mevr. A... voorgesteld alsgrondeigenaars, gereed om geld teleenen op hypotheek. Men sprak veelen er werd overeengekomen dat menaan mevr. A... eene som van 60,000fr. zou leenen in eerste hypbotheek opeen huis, dat op de Louisalaan is gelegen.Men begaf zich alhco bij eennotaris, die de acte opmaakte. Dochde deugnieten zegden, dat men eeneacte van afstand zou doen, in plaatsvan hypotheek. Het was maar voorden vorm, zegden zij.Wat de dO duizend frank aangaatmen zou ze haar overreiken eens diacte geteekend. Mevr. X.., die een zeernaïef mensch is, nam die voorwaardenaan. Ze heeft natuurlijk nooit een duivan haar geld gezien.— Iis/eest. — Te Temsche werdden 1 Januari een feest op het ij? gegeven.Op de Schelde staat reeds eenegaaiwip en niet min dan 136 schuttersnamen deel aan de schieting, waaronderzich een 83j*rigen grijsaard bevond,M. Marcelus De Munckvan St. Nikolaasdie nog eenen vogel afgeschoten heeft.Ook is er eene doelschieting geplaatsten eene barak, waar men alle ververschingenbekomen kan. Alle Zondagengeeft men feest op het ijs, wat eenemassa Treemdelingen naar Temschelukt.— Eene internationale Tentoonstellingvan Gezondheidsleer eu Voedingsmiddelenzal plaats grijpen te Brussel,in het Museum Castan, Noorder-Doorgang,van 15 April tol 31 Mei aanstaande.Het inrichtend comiteit dezer Tentoonstellingheeft besloten, dat de zuivereopbrengt der inkomgel len aanliefdadigheidswerken zou besteed worden.De bijtredingen worden ontvangen,van heden tot 15 Februari, in hetSecretariaat : Boulevard Anspach, 160(ingang langs de Bijstandstraat, 1).Bureelen open van 2 tot 5 uur.— Da regeering heeft het vrije verioertoegestaan van de briefwisseling, tussclien de korpsoyerstpn des lewri e**'(](; ouders der militmnen.—Zondag teg«n den avond maakte hetwaalfjarig dochterke van Frans Noppogrammen wegen.Het is zeer natuurlijkdat de vischangstig aan ; de woorden die hij tot inleiding eener bloedige bedreiging haduitgesproken, hadden eene verkeerdeuitwerking te weeg gebracht : het roodder verontwaardiging, der verachtingkleurde het gelaat van het werkmeisjeen hare schoonheid klom tot het verrukkelijkeDie aanbiddelijke verschijning wasaan den fabriekantzoon niet ontgaan ener eene verkeerde uitlegging aan gevende,sprong hij eensklaps recht, enpoogde de hand te vatten van het verschriktemeisje, dat zijne aanrakingontweek.— Wees redelijk, Martha, het schoonstelot «taat u te waehten.Gij hebt slechts één woord te sprekenom uwe gansche familie met weldadente zien omringen— En die weldaden zou ik met mijne•eer moeten betalen—• Wat is uw« eer in vergelijkingmet het goud, dat ik er voor betalenzou, klonk spottend de holle stem vanden diepgevallen verleider.— Geen goud ter wereld kan diebetalen, Mijnheer, sprak Martha plechtig,omdat zij de eenigste schat is diede nederige werkster bjzitNeen, Mijnheer, ziek uwe slachtofferselders dan in uwe werkhuizen,waar gij reeds te veel tranen van bitterewanhoop, van mxshtelooian toornhebt doen storten— Ik heb geeno bevelen van te ontangen,noch minder wil ik misplaatsteherinneringen, onbetamelijke verwijtingenuit uwen mond aanhooren.Spreek, Martha, aanvaardt ge mijnewerkman in de Congostraat, de stooaan, toen plotselings hare kleeren vuurvatten. Op eanige oogenblikken stondhet ongelukkig kind geheel in brand.Het meisje liep al brandende in eenhuis der geburen, waar men haardekleeren Tan het lijf trok en water ophaar geheel lichaam goot. Dusdanig waszij met brandwonden overdekt, dat menhaar in eenen gevaarvollen toestandnaar 't hospitaal heeft moeten dragen.Men vreest voor haar leven.—• Te Hamme en Thielrode kapt menstukjes ijs uit de toegevrozen rivier deDurme ; aau den ijiklompen hangengroote palingen vastgevrozen, waaronder men er aantreft die tot drie kilonaarversch» lucht zoekt, daarom schietlij zich in de hoogte dei' rivier enriest vast tegen de ijskorst, die ze bedekt.Wat wonder is : palingen die mendood waande en stijf „bevrozon als eenstok, toen men deze bij de stoof brachtom ze te ontdooien, begonnen zij zichte krinkelen en kwamen tot het leventerug.Door de geweldige vorst denkt mendat de rivier de Durme die zooveel vischopleverde, geheel hiervan zal beroofdzijn.— In de gemeente Lens, twee uronvan Tongeren gelegen, kwamen Donderdagdrie kerels in eene herberg envroegen aan de bazin een druppel. Devrouw zegde dat zij geenen jeneververkocht, waarop de bezoekers eenglas water vroegen, hetgeen d» aangesprokenebuiten ging halen.Verwonderd was zij bij het terugkearenslechts nog twee mannen in hothuis te zien. De twee mannen vertrokkenen kort daarna kwam de zoon binnen; de moeder verhaald» hem het gebeurde.Ik zal eens gaan zien, zegde dezoon, en Turk —i een grooto doghond —laten zoeken.Spoedig was Turk op de eerste verdieping,waar hij den Tennisten persoononder het bed ontwaarde, en dien hijletterlijk de keel afbeet. Onmiddelijkkwam de gendarmerie ter plaats ; hetlijk werd spoedig onderzocht en menTond messen en een dievenfluitje in denzak.Kort na midernacht, blies een dergendarmen aan de deur op het fluitjeom de twee medeplichtigen to verwittigen.Deze kwamen spoedig toegesneld,maar vielen in de handen dar gendarmen,stevig geboeid werden zij naardegevangeuis van Luik overgebracht.— Wij hebben gemeld dat een deroud-hoofdbedienden van de « Banqueda Belgique » aangehouden is te Brussel,onder betichting zich schuldig tehebben gemaakt aan ontvreemdingen.De brussche bladen deelden Zondaginlichtingen over die zaak mede. Daaangehoudene is zekere Lambin, teBrussel ze«r wel gekend. Hij was erreed» bediende, toen de « Banque deBelgiqua > in 1882, ten gevolge van deontvreemding van 20 millioen door denberuchten 't Kint gepleegd, zich opeenen gansch nieuwen voet oprichtte,en men weet hoe dit gebeurde.Het maatschappelijk kapitaal werdvan 50 op 15 löiliioen gebracht. Dezevermin lering werd door eene verwisselinzvin *tien cTlaan. De 100 dui/.en'ltegen 30 duizend andere uitgewiss.sldworden. Die var^visseling Tan titels waslang en ingewikkeld, en ontsnapte zoowelaan een ernstig toezicht, dat m >nweldra gewaar werd dat er meer d in30.000 nieuwe aotien in omloop wiren.Terwijl de verwisselingen volop ingang waren hal bovengemelde Liinbineen deel nieuwe actiën te veel d>jnteekonen, en dat natuurlijk ten zijn mprofljte, zooals het zou gebleken zijnuit een gerechtelijk onderzoek dat, sederteeniga mianden geopend, op deaanhouding van Lambin is uitgeloop»n.Reels in de maand Februari was hetparket bazig met het onderzoek d«rzaak. DeheerByl, expert-boekhou Ier,is met het overzicht der boeken gelast.Met het gestolen geld had Lambinverleden jaar een huis gekocht in derue des Croisades, te Sint-Joost tenliefde— Neen, duizendmaal neen, antwoorddekrachtdadig de schoone Martha.— Dan zult gij nog heden het werkhuisverlaten, klonk het wraakbevelvan den teleurgestelden hoerejager.— Het hoofd fier in de lucht zal ikheengaan, klonk zegevierend en spottendde trillende stem der nederigeweefster.Woedend beet de fabriekantzoon zichop de lippen. ,— Vetrek, gemeene feeks, bulderdehij, uw vader zal ik insgelijks de deuruitjagen om voor de stijfhoofdigheidzijner dochter te boeten.Haar vader, haar grijze vader aandeur werpen, ö, neen, daar aan had zijniet gedacht.Als door den bliksem geslagen bleefzij staan, beweegloos, bewusteloos Tanwat er rond haar omging.— Wees redelijk, Martha, sprak nuTleiend de bestuurder, en zij kwam totde werkelijkheid terug.Na eenen blik vol bloedige verach+ingop den hardnekkigen en harteloozenwerkgever te hebben geworpen, ontvluchttezij als eene misdadige hetbureel.Opnieuw klonk do bel en weinigestonden daarna stond de oude schrijnwerkervan het fabriek — Martha'svader — voor delessenaar van mijnheer,zijne versletene klak in de hand.Mijnheer lag achterover in zijn leuningstoelterwijl hij eene fijne havana-«igaar rookte ; hij beantwoordde ni«tNoode, thans betrokken door het poli- ]ciecommissariaat.— Men schrijft ons uit Bouchaute :De stoutmoedigheid der dieven kentalhier en in den omtrek geene palenmeer. Over eenigen tijd stool men bijeenen landbouwer : de kleederen en despaarceuten van den knecht werden ergeroofd en medegenomen. Eenieder herinnertzich nog de geschiedenis van dekiekendieven van Bassevelde, die zookoddig in uw blad is verteld geworden:koekeloerekoek ! Verledene week werdende konijntjes gepakt bij eene armeweduwe in het Roozemarijnstraatje ;eenige dagen nadien had eene gebuur-Trouw uit hetzelfde straatje een schoonroggen korintenbrood gebakken. Zij zoueens lekker smullen met haar gezin,doch, bittere teleurstelling ! als zij hetwilde gaan halen, was het uit den ovenverdwenen.Aan een ander lekkerbek is ook ietsdergelijks voorgevallen. Tien konijnenzaten bij dien heer in het vettekot omter gelegenheid van de aanstaande lotingtot een klein feestje te dienen voor devrienden, indien onze « fils » het gelukheeft een goed nummer te trekken. Laatons hopen dat dit laatste het geval za'zijn ; doch, wat de konijntjes betreft,ze zijn wellicht reeds ter gelegenheidvan Kerstdag door eene gelukkige familieopgepeuzeld. Alhier zal men dusvoor iets anders moeten zorgen tegen d


jLOKERENopZondag 11 Janfi 1891 om 10 Ij2 ure voormiddagten voordee van den armen dezer stad,met de welwillende nawerking van Mejuffer Helena LeonardEerste Prijs van l Koninklijk Conservatorium van Genten de Sympfrie van den Katholieken Kring.EERSTEDEEL.1. c Jeunesse dort» voor Symphonie Em. Waldteufel.2. « Verdreven vi huis » te zingen doorM' J. D. P.3 « Hamlet » aine la Reine, te zingen doorMejuffer H^éonardAmbroise Thomas.4. c Hérodiade »ir d'Hérode, te zingen doorM' H BTWEEDE DEEL.Mas3enet.1. «La Czarine Mazurka Russe. voor symphonie L" Qanne.2 « Berceuse u Jocelyn • te zingen door MejufferH. 3onardB. Godard.3 c Yariationspour piston uit Galathée » door' M' J. D. •4 « Paul & Yiinie •• Romance te zingen doorj ' Mejuffer . Leonard V. Massé.j B. « Kluchtliei» door M' A. B. . . .JV B Gedrende de uitvoering der stukken zullen dedeuren gesloten blijven.HM llAUMTSérieux, ettrèsauUil tlUm»Ecourant, DEMANDEpour Agrandisewnt d'une industriej «n pleints prospi if> un Associé «Teecapital, et pouvint soccuper de tenueIivres. Bons in*réts et non douaxS'adresfe- par ittre signée affraniehie au bureau du Jcrnal D S.I • ~Visietkarten.Ten bureele dezer ..ijn te verkrijgenI gedrukte of gelithoraphiëerde Visietkaartente beginne fan fr. 1, fr. 2,fr. 3 en fr. 3 50dtK'0.Enveloppes fermir te beginnen van75 centiemen, En'loppes-bandes aan60 centiemen, Eniloppes verger aan50 centiemen de 10.Bij Uitscheidiigvan Bedrijf.Over te nemen enen goeden Likeurhandelwel gekalndeerd in het raiddenpuntder stad Brussel. Huishuurfr.1200 gedekt door rerdere verhuring,vertegenwoordigend* een kapitaal Tanfr. 3500 met benoodgdheden en waren.Schrijven nnder iniialen E. M. B. L.,Brussel, MiddenpumVERKOOP VAN, COKEaan fr. 1.50 per hectoliter.Het gezichtbewaarddoor de Fijne Kristalen Glazender groote brilmakerijE. BOUQIAOX40 Vlaanderenstraat, 40, GentF.EMG HUIS in Bclgió, hebbende alloc in Magazijneen keus van meer dan 20.000 tallen »pinco-ne». samengesteld mud de beste Modellen.Prijs der brillen en pince-nez :Met coeiie glazen aan fr. 1 •, 1 50 en 2 ; FijneHaren aan & 3 ; 3.50 en 4 ; met extra fijnei'-iienfr. sen e, enz. volgens do montuur In"ilvcr van 12 lol 25 fr. ; In goud \au 25 totloofr.Bijzonder fijnemonturenvoor liamon en Kinderen.iUergrootstekous \an Thermometers. Barometers,Jumellen. Verrekijkers. Vergroottil-uen,Microscopen en Sloreoscopen met ziüiton van" Melï- nier-. Alcool- en andere Vochtmrtcrs.ALI.E SLACI1 VAN TEEKENGERIEFBenoodigdheden voor Bouwkundigen,Landmeters, Brouwers, Stokers, enz.Plaatsing van Elektrieke BellenReparation en Vernieuwen van glazen.Men lette -wel op de Btraat en net nummer.TOLU-BALSEMbereid door HOXORÉ «TANDAERT •Apotheker, STEhNSTUAAT, 51, BRUGGE, IDe be-te geneesmiddel tegen xerkoudheden,longziekten en keelziekten. \Deze tabletten van zeer aangenamen smaak, !genezen mot zekerheid alle de bootziekten, zoo- •als verkoudheden, kinkhoest, longziekten, keelziektenenz. 1Zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen jen nemen den hoest wegDe personen riie dikwijls aan den adem gepaktzijn, vinden de grootste hulp in deze lableltcn;twee tot drij tabletten herstellen aanstonds denasem.Manier om de tabletten te gebruiken.Voor eene verkoudheid laat mei: van uur tot uureene tablette inden mond smolten, van tien lottwaalfdaags ; indien de hoest erg is mag men ertot twintig daags nemen.Prijs fr. 1-50 per doos.Depot bij Honors STANDAERT, apothekerSteenstraat, 51, Brugge, en in de depotsOok te verkrijgon te Antwerpen bh \. DE BEULLange Nieuwslraat en to Boom bij de gebroedersBERGEYS, apothekers.• Spoedige en grondige genezing in gewonegevallen. — Zekere voldoening en on-5^ middellijke verzachting in de ergste gevalr-i len. — Onmiddellijke stilstand en graezinjder verzakkingen en verplaatsing oer baarryi moeder. Speciale vervaardiging van toe-•^ stellen om de misvormingen van het lichaamte voorkomen of te genezen, alsookKff voor kunstmatige led"malcn, volgens (Ie•"^ beste voorschriften ; het inzetten vankunstoogen. . ,r~) BehaKe de 30 medalies en diplomas,^•^ benevens de talrijke eervolle vermeldingenverkreeg (ie uitvinder nog de gonde mrdalieop de Internationale Tentoonstelling UW Londen 1111881 en New Orleans.. Er is voortdurend eene dame aan de inOT richting aanwezig^^ Spreekuren van 8 tot i uren.^ WAEBSEGERS, BRECkllEtSTER,PQ 33. Oroen Plaats. 35, Antwerpen.WIJNEN EN LIKEURENin 't groot en in 't kleinBlancquaert -Martens,ROOMSTRAAT, LOKEREN,TE HUREN1* Een huis geschikt voor winkel enherberg Stationstraat.Zich te bevragen bij M. Rubbens,brouwer, Lokeren.__Bon MarchéKerkstraat, 48, Lokeren.Aankomst der RIJKE NIHUWIOHE-DEN voor hot aanstaande seizoen, zooal»Bearers, Diagonale larüe, Mi.cowain alle deuren voor Pardessus, rijkenieuwigheden vuur costumen, broekenen £Üets.Enorme keus ui gemaakte p.irdessus,vestons, aan zeer voordeelige prijzen,zeer schoon en verzorgd werk. Wij radeneenieder aan zich in volle vertrouwentot bovengemeld buis to wendenen wij weten op voorhand dat zij zullenuiterst voldaan zijn over hunnen koop.Buitengewoon assortiment foulardsen plastronds aan zeer voordeelige prijzen.Te huren terstond.Een HUIS in de Kerkstraat te Lokeren,zijnde eene broodbakkerij en dienstigroor andere bedrijven.Te berragen bij den eigenaar JanVan Gyseghem.Openbare VerkoopingeenerWerkmanswoningte Lokeren - Staakte - Nijsstraat.De Notaris BLANCKAERT, te Lokeren,zal ten aanzoeken van wien hetbehoort,openbaarlijk verkoopen.Eenige koop.Eeue Werkmanswoning, gestaan teLokeren-Staakte-Nijsstraat, op cijnsgrondbehoorende aan Alexander Burgelmante Lokeren, ter kadaster aangeduidsectie D, nummers. 1621b en1622b. groot 3 aren 40 eentiaren,palende ter eendere het Nijsstraatje,ter andere en van achter Jan Burgelman.Deze verkooping zal plaats hebben teLokeren-Nijsstraat, ter herberg « DenHert, » bij den heer'i'heophile TaelmanVan de Velde, met het houden vanEENEN ZITDAG :Op Maandag 5 Januari 1891,om 3 uren namiddag.Veiling vanHUIS MEUBELENte Lokeren-Staakte-Nijsstraat.De Notaris BLANCKAERT te Lokerenzal ten aauzoken der weduweFrans Verschueren, te Lokeren-Staakte-Nijsstraat, aldaar ten haren huize enop hot land bij haar gebruikt, openbaarlijkverkoopen :op Dijnsdag 6 Januari 1891,te beginnen om 12 uren 's middags.A. Huismeubeh : Tafels, stoelen,kassen, printen en beelden, quinquet,eemers, testen, taillooren, lepels enfourchotten, koekpan, kannen, hangendehorlogic, spiegel, ligstoel ei>. bed-H Alam en gerieven : Zwingelmolen,bookinolen, kruiwagen, beirkuipen, rieken,spaden, vorken, rnken en meerierenalamC Dieren: Eene geit en 23 konijnen.Verders verschillige koopen aardappels,strooi en eenig brandhout en rondum12 aren loof te velde op stam.De veiling heeft plaats met gereedobetaling en verders op de gewoonevoorwaarden.Bij Sterfgeval.Openbare VerkoopingWOONHUIZENFJf LAUDTE LOKEREN, Nieuwpoortstraat.De Notaris BLANCKAERT te Lokerenen ambtgenoot M'" TIBBAUTNotaris te Calcken, zullen ten aanzoekeder erfgenamen van wijlen Sophie VanTheemsche, openbaarlijk verkoopen.Eerste koop.Eene Landbouwerswoning met stalling voorhof en achterliggende tuin.gestaan en gelegen te Lokeren aan deNieawpoortstraat, ter kadaster bekendsectie D, nummers 29;."4abis, 2935abis,2936bis en deel van nummer 2936, tezamen groot in gronde 17 aren 60 eentiaren,palende oost heer Leo VanTheemsche, zuid de Nieuwpoortstraat,west Petru» Dierickx en noord voornoemdenLen Van Theemsche.Boomprijs fr. 120.In gebruik tot Meiavond 1891 bijJacobus Van Damme.Tweede koop.Een Woonhuis met Erf stalling entuin, gestaan en gelegen te LokerenNieuwpoortsraat, ter kadaster aingeilnidsectie D, nummers 2925b, 2932ben 2932bl)is, groot in gronde 14 aren10 eentiaren, palen.la oost PetrusDierickx, zuid de Nieupoortstraat, westVan Laere en noord do volgende, koop.Onbewoond.Derde en laatste koop.Eene partij Zaailand genaamd « HetHoflanl, » gelegen te Lokeren-Nieuwpoort,ter kadaster aangeduid sectie 1),nummer 2925d, groot 25 aren, 30 contiaren,palende oost Petrus Dierickx enLeo Van Tlieeinscbe, rui-l de voorgaande2* koop, west den heer Silez ennoord /elven heer SiU-z.Onverhuurd.De verkooping zal plaats hebben teLokeren, Nieuwpoortstraat, ter herbergvan Leo Van Tlie^nsche, met hethouden van de twee volgende.ZITDAOKN :Voorden Instel 31 December 1890.En voor'tverblijfop7 Januari 1891.Wezemle telkens ecnen Woensdagom 2 uren namiddag.VrijwilligeOPENBARE VERKOOPINGvan eenWOON HU ISmet oprede en koetspoort zeer geschiktvoor het uitoefenen van alle bedrijvenTE LOKEREN WIJK NIEÜP00RT.De Notaris THÜYSBAERT te Lokeren,zal ten aanzoeke van wien hetbehoort, openbaarlijk verkoopen :Eenige koop.Een Woonhuis met oprede en koetspoort,magazijnen, hof en afhangen,dienende thans voorwinkelen herberg,zeer geschikt voor rentenierswoning entot het uitoefenen van alle andere bedrijven,gestaan en galegen te Lokeronwijk Nieupoort, sectie D, nummers3158, 3158bis, 3158Ö, 3168I, 3159 en3160, samen groot 13 aren 90 centiaren,palende oost heer EmmanuelWauman, zuid den steen u eg van Gentop Antwerpen en noorl dame weduweThienpont-Tolliers.In gebruik tot 1 Mei bij d'hcer NorbartScheifaut.EENIGE ZITDAG :Op Donderdag 15 Januari 1891,Om 2 ure namiddag ter herberg vand'heer Joseph Beel te Lokeren, GrooteMarkt.Openbare verkoopingvan eenWOONHUISte Lokeren, wijk Staakte.De Notaris THÜYSBAERT, te Lokeren,zal ten aanzoeke van wien het behoort,openbaar'.ijk verkoopen :Eenige koop.Een Woonhuis en Erf met hofland,gestain en gelegen te Lokeren, wijkStaakte-Nijsstraat, gecadastreerd sectieD, nummers 1573b/bis en 1573i/2iis,groot 12 aren 30 eentiaren, palendenoord het Nijsstraatjen, oost de weduweJin Augustin Matthys en kinderen, zuidde Stokstraat, en west den heer LeonardVan de Velde broeders en zuster.EENIGE ZITDAG :op Dijnsdag 13 Januari 1891.om 2 ure namiddag.Ter herberg der weduwo N'oppe enkinderen te Lokeren wijk Huirbrug.Openbare verkoopingvan eene partijZAAILANDte Lokeren-Naastveld.De Nnfiris LYSSENS te Lnkeren,daartoe in rechte benoemd, zal. mettusschenkomst v,in M"' BLANCKAERT,Notaris te Lokeren, te overstaan vanden heer Vrederechter des kantonsLok eren, inliet openbaar verkoopen :Eenige koop.Eene partij Zaailand, gelegen te Lokeren,wijk Naastvfllin de Hiolsdongen,ten kadaster bekend sectie C,nummer 1584, groot 78 aren 20 centiaren,palendeoosthetHielsdonkstraatje,zuid M. Josef Van Hoecke, west M.Sergoyne en noord de erven de Schaepmeester.Buomwaarde 150 franken.In pacht tot Kerstdag aanstaandemits 90 fr. 's jaars.ZITDAGEN :Instel Maandag 5 Januari) ,QQ.Verblijf . 12 » ) **"'•Telkens om 2 uren namiddag ter herberg« Den Vos » te Lokeren aan deMarkt, bewoonddoorden heer Mertens.OPENBARE VERKOOPINGvanSPARRENSNOEIBoonkodden en Verniaakpersente Wachtebeke-HoogstraatDe Notaris DESCHLINS te Wachtebeke,zal, oponbaarlijk verkoopen, tenverzoeke van de heeren Paul en JuliusGuequir, allen grondeigenaars, te Gentwonende,op Dinsdag 6 Januari 1891,om 9 ure 's morgens.4500 bossen zwaren Sparrensnoei en35 koopen gevelde Sparren dienstig voorvermaakpersen en bonkodden.Alles zicli bevindende in de bosschentoebehoorende aan de verkoopers en gelegenomtrent de Riet- en de Hoogstraaten nabij het Peenegoed.Te vergaderen om 9 ure voormiddagter herberg van de weduwe van LeopoldVan Hecke, te Wachtebeke wijk Overslag.Tij.1 van betaling tot 8 Septemberaanstaande mits goeden gekenden medekooperof borg.OPENBARE VERKOOPINGvanHuismeubelenLaudbouwgereedschappen, Bee»tialenGranen, Strooi, Mest enz.te EXAARDE-RECHTSTRAAT.De Zaakhandelaar CAM. 0NGENAte Exaardo, zal door bevoegd ambt enten aanzoeke van Joannes Tollenaere,te Exaarde-Rechtstraat, Schipken,openbaarlijk verkoopen :op Dijnsdag 27 Januari 1891,om 8 ure voormiddag.Stoelen, tafels,kuipen, potten eemers,mooren, lantaarn, zaanpotten, kern,trog, enz.Bijlen, spaden, rieken, vorken, zeilen,tonnen, balen en zakken, loofmolen,ploeg, egde, sleepberd, beirbak,kruiwagen, treemkar, drijwielkar.2000Jschoren rogge,800 schoren haver,1C(O kilos rogge-, geerst-en haverstroo,3000 kilos aardappelen,2000 kilos betterave,2000 kilos wortels,30 koopen mest.Verders loof en wortels te velde.3 bekalfde koeien.De konpen tot 5 franks comptantalscok de aanbppelen. Verders tijdvan b"taling tot 1 September, mitsgoede aanwezige borgstelling.GEZONDHEID AAN ALLEN.leruggpgeveu ronder Me Jtcijueu, zonderPurgalien en zonder Kosten, doordesmakelijkej;e«)ndhei>!sbioein Du Barry vanLjndeu,gezegdRevalenta ArabicaVijl en-vetrlig j.irun van oinerauUelijkwelslapt-n in bet genezen van de slecht»spil^veiteeringen, longziekte, ma-igontstiiknip,maag vu buikpijn, verstopt! eid,speen, slijm, winden, opgezwollenheid,hartklopping, afgang, koliek, gezwellen,influeno, itu.i-ching, in deooren, /uur,wranyhtid, slijmerigheid, hoofdpijn, migraine,iloofliei.1, vr.ilgmg, braking na htteten ufi^ zwaiiüersch 'l>, pijnen, opdrau;,onl.Meking der longwandun en der blaas,krampen en slu.pan, slapeloosheid, zenuwliwalen, uitputting, vtriailing,rhumatisme,jicht, koorts, kroep, keelvcrkoudheden.zenuwpnkkeling, hysterie, vallende ziekte, lamheid, hleikzucht. bloedgel.rtken lilueü'irinuude. \oor de teennghj1. rs en Uiimcreii welke de bernderziekleheU>en, is de lleval nt.i heler dantr.an 100,000 j..ailijl

More magazines by this user
Similar magazines