Onweerstaanbare Jeugd

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

Onweerstaanbare Jeugd

Concerto's.Wij leven in een eeuw van vooruttgangen initiatieven zowel goedeals slechteAlhoewel goed en kwaad meestalrelatie! is, mogen wij volmondig hetgemeentelijk initiatief dat er in beitaatin het ter beschikking stellenvan de leestzaal van het gemeentehuisvoor alle Muziekmaatschappijenvan Terase, prijzen en lovenHet is de Koninklijke Harmonie SteCecilia geweest, die er het eerst gebruikvan maakte om er haar jaarlijksGalaeoncert te houden ep 31 MeilEén en dertig Mei 1951 . het is inonze gevleugelde eeuw reeds een heeltijdje geleden, maar toch staan de gebeurtenissenons nog klaar voor degeest alsof zij pas gister avond gebeurden,want net was een oprechtmooie avond in de geschiedenis vanonze " Harmonie „De trouwe vrienden van Ste Ceciliawas het aangenaam na een langepauze m optreden - de heer J. Baeckde dirigeerstok te zien opnemen, ende benende muzikanten terug achterde partituren te zien . Hij dirigeerdeen zij speelden1) Eer en verdienste, march vanGasia,S) Dichter en Boer, ouverture vanSuppe ,3) Het meisje van Aries, menuet vanBizet,De solist was de heer Frans Pfeffer,de fluitist die reeds als opgroeiendeknaap de muziekliefhebbers vanTemse verwonderde en nog steedsvoor keurige solonummerg zorgt4) Eenvoudige genoegens, fantasievoor klarinetten van Qadenne,Een zeer solide uitvoering dientonderlijnd5) Ballet-suite in 4 delen van PoppyVóór de pauze kondigde de heerCyr Qovaert, voorzitter van de maatschappij aan, met ontroering en gewettigdefierheid, dat de Prins Kegent,langs Staatsminister Heymanom, de heren Debbaut Leon, De SmetAlbert en Poort Fn min decoreerde alsblijk van waardering voor 60 jaartrouwe medewerking in het bestuurvan de Koninklijke HarmonieEn werkelijk Heren gedecoreerden,die waardering zijt U overwaard omdatuw medewerking aan de bloei derkunstvereniging trouw en belanglooswas.— Och, wij weten het wel, uw genegenheidvoor de " Harmonie , ismisschien slechts een liefhebberij ofeen hobby (geli)k men dat ook in onsveramenkdanst tijdperk noemt)Maar aan de standvastigheid en aande waarde van de liefhebberij kentmen de grootheid van karakter en dewaarde van de persoonlijkheid— Misschien was uw gehechtheidaan de Koninklijke Harmonie grotendeelsgesteund door de vreugde »ande ontspanning, die gij er vond .Maar kunst is zowel schepping alsontspanning en amateurisme Het isdaarom trouwens dat vele kunsten demassa bereiken en doordringen , hetis daarom dat onze Harmome's metzullen verdwijnen spijts de radio'swaarover practisch elk huisgezin inBelgië beschikt, omdat in de gronddoorgaans het volk evengraag njneigen amateur-muzikanten hoort alsberoepsartisten van een befaamd orkest.— Misschien, tenslotte, was uwtrouw aan de Harmonie o a maar eenvorm van liefde voor eigen kring eneigen prestatie s . Maar deze vormvan eigenliefde is hoogst prijzenswaardigomdat uiteindelijk de genoegensen weldaden,die er uit voortspruiten,zich mededelen aan de ganseomgeving, aan de gemeenschapOp zich zelf vonden wi] het geenerg goed initiatief de intermezzo'svan het Galaconcert te vullen met accordeonnummersDit komt misschienvooreerst omdat wij persoonlijk geenvoorstaander zijn van dit instrument,maar ongetwijfeld is er een te grooten een te storend verschil tussen hetmuzikaal timbre van een Harmonie eneen Accordeon Het is niet aangenaamna « Herinneringen aan Circus Renz »,op accordeon gespeeld , " In eenKloostertuin » van Ketelby, door eenHarmonie uitgevoerd, te beluisteren.Dat neemt echter niet weg dat deHeer Alfons Maes een belovend talentis, dat door de directie niet uit hetoog mag verloren wordenIn het tweede gedeelte van het Galaconcertwerden de volgende compositie'suitgevoerd1 Schoppen vrouw, selectie vanSuppè,Het pareltje van d«n avond2. Mijn moederspraak, solo voortrombonne van P Benoit,3 In een kloostertain, van Ketelbj4. Egyptische Balletin 4 delen van LuiginiTe Temse werd het goede initiatiefgenomen één van de verschillendemuziekverenigingen van de gemeentewekelijks de gelegenheid te gevenop te treden voor het publiek « DeZomerconcerten » kennen een onverwachtsuccesDe 2i Juni) 1. heeft onze KoninklijkeHarmonie Ste Cecilia een verkorteuitgave gegeven van het Galaconcertin de reeks van Zomerconcerten,De « Harmonie „ heeft steeds degoede faam genoten niet alleeD degelijkeuitvoeiingen te geven maareveneens van een programma te kiezendat als het aangenaamste en hetbeste doorgaat Naar haar selectiewerd steeds de keuze van de anderemaatschappijen bepaald Deze traditie wordt door de Heer Joz Baeckvoortgezet Wij kunnen niet nalatenhem er van harte om te feliciterenEn toch lagen er enkele schaduwzijdenover het geheel de muzikantenhebben blijkbaar gebrek aan zeerernstige herhalingen, dat bewijzen deenkele kleme fouten, die absoluutkunnen vermeden worden zelfs doorliefhebbersDe Glorietijd van vóór de oorlog1910 45 is door onze « Harmonie „ nogsteeds niet bereikt Alléén door inspanningen bezieling kunnen de muzikantener toe komen opnieuw tepresteren gelijk weleer Het kranigen sympathiek bestuur zal hun pogingen"steunen Daar zijn wij zeker vanomdat wij hun gevoelens menen tekennenWij maken van deze gelegenheidgebruik om te zeggen dat wij de reuzenmoed,waarmede de Heer CyrGovaart en de andere bestuursledenbezield zijn om de «Harmonie» dehoogte in te stuwen, bewonderen enwaarderenDe glorietijd van vroeger moet hunmikpunt ZIJE , en dat wensen wij vanganser hirte de Koninklijke HarmonieSte Cecilia toe.L. G11 Juli VieringTE TEMSE.Hat Davidsfonds organiseert dit jaareen • Guldensporenfeest» • De vieringzal plaats grnpen in de hoviDgen vande Kath Werkmansknng, FranklinRooseveltstraat opZATERDAG 14 JULIPROGRAMMADER FEESTELIJKHEDEN.1 Klaroengesehal en tromgeroffela Optredan van de volkskuostgroep" Boerke Naas „ uit St Niklaas met1) zyn korps van vuf vendeliersvendelzwaaien en vendelspel2) vier volksdanseni bei ate optreden van de Kon Kath.Harmonie -Recht door Zee » onder deleiding van Mr Leo De Wit metIJ « Recht door Zee „ Mars vanMrL De Wit2) Fantasia op Vlaamse Liederen,door Mr L De Wit4, Massazang ingezet en begeleiddoor Blaasinstrumenten • Leiding MrFrans Van Britsoma) Beiaardlied - P Benoitb) Klokke Roeland - A Veremans6 Balletuitvoering van een oNDans „ door de Turneressen vanWIK6 Eerste deel van « Lied van mijnLanussen-Bolder, burgemeester Ken ogenblikpauze en dan zucht de burgemeesterHannes, zoudi ge niet liever ergens anderswillen heengian tEn hier hebt ge nieuws in vogelvluchtIn Corea gaau de vechters bijeenkomenom te bespreken op wal voor conditiesdat z'er kunnen uitscheenDe boirel is in Holland opgeslagen vanb tot 10 cent (Ofia tot 1 30 Belg Ir )Een Zuid blaviseh lijnvliegtuig is tepletter gevallen. Elt passagiers en de bemanningkwamen om het leven.Veertig vrouwen verdronken, in India,toen een zwaar geladen veerboot zoukbij het oversteken van een kanaalNaar alle waarschijnlijkheid zal hetvredesverdrag met Japan in Septemberaanslaande ondertekend wordenTe Kansas en Missouri werden, tengevolgevan wolkbreuken, 200 000 hectarenland overstroomdIn INieuw-Mexico werden 35,860 heelbos door brand vernieldVolgens schatting is het aantal schapenin de wereld sedert 1Ï5U met 28 miliioeneenheden gestegen en tegenwoordigbereikt het cijfer lot mil koppenDe oudsle vrouw van frankrijk de HongaarseMevr kosto», is op 108jangeouderdom overledenWe draaien de plaat om en lachen nogeens.Sproet komt een uur te laat op schoolen trotseert 's meesters bestraffende blikdie hem vraagt — Van waar komt gij'— Ik heb ten varken naar meneer pastoor moeten doen, meester —Kon uw vaderniet gaan ? — Neen meester, hetmoest een varken zijnSergeant Brulaaps hield een welkomredelot de schachten die lan njn hoedewerden toevertrouwd en zei —Jongensik houd er aan u te zeggen dat ik de bestevent van de wereld ben als ik met indienst ben, begrepen ' — Ja sergeant,antwoordden de rekruten in koor —Goed, zei de sergeant, maar ik voeg erbij dat ik een beest van een kerel ben alsik in dienst ben, is dat goed verstaan ? —Ja sergeant, klonk weer het antwoord alsuit een mond En toen haalde sergeantBrulaaps diep adem en buldorde dat dekalk van de kazernemuur viel — En ikzeg u eens en voor altijd dat ik altijd indienst ben 'Een hevige franskiljon had een nieuweradio gekocht maar wist de posten nogniet goed «liggen» Hij draaide aan deknop en hoorde een Frans iirke De volgende piaat was een aria, gezongen dooreen Frans tenor en daarna kwam eenFrans chansonnier aan de beurt Haar devierde plaat was in 't Engels — Och zeide vent, nu heb ik Vlaams Brussel opgezetEn hij zocht iets andersCies,


Verlrcknren der treinen.Vertrek te Temen.Uur6.58 aansluiting te St Niklaas voorAntwerpen en Gept.7.34 aansluiting Ie St Niklaas voorBrussel, Antwerpen, Gent enDendermoDde.12.28 aansluiting te St Niklaas voorBrussel, Antwerpen, Gent enDendermunde.17.35 aansluiting te 81 Niklaas voorGent en Dendermonde.18.35 niet 's Zaterdags(rijdt naar MoeibekeJ.19.53 aansluiting te St Niklaas voorAntwerpen, Gent, DendermondeBrussel.VertrekVertrek te St Niklaas.UurAankomst Temse6.40 6.307.21 . 7.31Uur12.10 12.2017.20 17.3018.23 (niet's Zaterdags) 18.3319 ü9 19.20Belangrijk : Alle reizigers verkeerper trein is op Zondagen en wettelijkefeestdagen afgeschaft lussen Temse-binlNiklaas en omgekeerd.Uurregeling der KnurtapoorwegenVan Temse statie naar Antwerpeno o4,24 4,54 5,84 b,54 6,24 6,84 7,24 8,09w8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 «1,3912,09 12,39 13,09 1S.39 14,08 14,S9 15,0915,59 16.09 16,39 17,09 17,39 18,09 18,39te 3 u. in de Café « De Telegraaf • bijwX heer Hector Vermeiren, Markt, Rupelmonde.9,09 19,39 20,03 20,39 21,09 22,09 23,09Van Temse statie naar Hamme. DP kopers worden verirchi zich te0 0 Wvoorzien van trouwboekje jf uittrekselvan de geboorteakte.6,15 6,45 7.15 7,45 8,15 8,45 9,15 9,45w10,15 10,45 11.LS 11,43 12,15 12,45 18,1813,43 14,15 14,45 15,15 15,45 16,15 16,41!w17.30 18,00 18,30 19,00 19,30 19,45 20,15x20,45 21,18 21,48 52,15 23,01 43,45 0,45o betekent: afgeschaft op Zon- en feestdagen,w betekent: aansluiting met tram voor Wetterenen van Wetteren.x betekent: enkel op Zon- en feestdagen.De trams vertrekken, in de week, te Antwerpen,vauai 5,30 uur, elk half uur, tot S3 u.De trams vertrekken, 's Zondags, te Antwerpenvanaf 6,30 uur, elk ball uur, tot 23 uut endan te 24 uur,Uurregeling der Autobussen.St-Niklaas-Temsex7.90 7,45 8,40 10.30 12,0013,10 14.00 o15,00 15,48 16,50 17,45 18,35 19,45Temse-St-Niklaas7.20 8,18 9,00 11,00 12,30 13.55 14,25o15,20 16,10 17,15 18,10 10,00 20,15x Alleen op de Werkdagen.o Alleen op Zon- en Feestdagen.Temse-Brussel7,25 — overzetten 7 uur.12,15 — overzetten 12 uur.16.15 uur ---overzetten 16 uur.19,25 (tol Londerzeel) — overzetten 19 u.Brussel-Temsein. — 14 u. — 18 u.Te Koop.4 Naaimacbienen Inaeeasle.3 Singers en een Pfaf, allen met 6jaar waarborg. Ook een kleermakersmachien Singer.BERN. VAN BOGAKRT, Dorpstraat,171, Haasdonk. 29-7-51Landbouwers.Koopt ia volle vertrouwen een goedL4HDBOUWM1CHIEI bijFRAMS ANM-HEMELAERKuyastraat 34, Tielrode.Telefoon Temse 386.H. R. St-Niklaas 18610.Agent voor Temsa en omstreken:der ONTItOMEKSR S O OKT S— de best gekende,— de eenvoudigste om temonteren en te reinigen,— alles in onroestbaarstaal,— ingebouwde Electr.motor of met de hand,— de onverslijtbare,— geheel automatischesmering,— 100 a/o ontroming.Alleen vertegenwoordigervoor Waasland der gekendeMaalmolens


Beun vu Antwerpenran 5 JuliBelgische Rent 1937,3 1[2 oio1943Belgische rent 2* reeks4 l.Q. GeuniÜ. Staatisch, l°r.4 t. h. Qenniü. Staatssch. ï'r.Loten d. Verw. streken 19214»/.192Ï 4 0/01923 4 o/oLoten Wederopbouw Ie tneae» . 2 »i » a »Bevrydingsleening 4 0(0Loien i93~ Ö O|OLoten 1933, 4 oioLoien 1938 i na o[0Loten 19*1 3[ooScuatluslcertif. 1*42 a.Su o|o1SI43 Ö.»OU|O1944 3.00 0 0, 1947 4 oioi> 1948 4 O)»> 1949 40|OBeigis :ueSpoorwegea 06v.beigis ene ipüoiw. obl. 19371 » 1943. . 194biI > 1948, > 1949> 19a»Krediet nyverheid 1947 4.6 u|oKegie Tel. Iel. i 1[2 ojo, » J947 4 1|ÏO|O* . lk/4tt 4 iiluiu» » 194W 4 l^o^o. . 1960 4 O|uAnnuïteitenUemueuieürediel 3 oio4 U|j 19124,0)0 19194 O/O IVWlUdlQemeentekrediet 4 oio 1932uemeentekreaiet I9do 4 oio1937• 1942, 194Ö1944> 19461948Qemeentekrediet, loten 1938Antwerpen xuemug ivii• a itflv• 1930 4 U/0• 1931 4 0)0• IVóó 4 0/01937 4 U[0» 1927 4,UUO|O1943 4 0)0Antwerpen kasbons 1946/66» 1946/fc)78.E075,!>0«8,üü8é,

More magazines by this user
Similar magazines