dag 26 Augusty 1855. Derde jaer, N* 34

waaslandca.front36.kunstmaan.be

dag 26 Augusty 1855. Derde jaer, N* 34

c-•;i S'ejijj5c% iü"'- mJsUi'.teljS rr.cr het ondcrtumdder armen 7OU rhcclen dieuen. De miüisterkeur! dat alles tea steiksle sf en verzoektde goavernejirs.hrm de liand te Icenen, om diemisbruiken te doen verdwenen. 5^De Nonitcur van gisteren de$lt de handcls-Icweging mede van België inet den vreemde, gedureudeliet tydslip van 1 January lot 15 augusly :De invoer der granen heeft den volgendenuil slag opgeleverd :Tarwe2,RGS,071 til.Hogg? 352,079 »Haver 29 J,562 ».Hoekweit .,, . 5S,18I • ,liooncn, hoonljos en yitscn. „ Si,417 •Garst eu sukrioca 1^0,ó 12 »Meel . 9(5,306 »Kyst ,,, 3,257,5S2 .Aerdappelcn 64,976 >De' uitvoqr der granen beseft den volgendenuitslag opgeleverd :.Tarwe . » til. ,Rogge , i- »Haver ; , ., 13,058 »,.,iug uil eene audere pro»iucie zyn iuge-.reien voor andrre lieden verdriet tou geweest•-.j kon niou zoo gemakkelyk belichten.meelde daervan, ... ],, ,ekeren dig in Hsffi!-.jailerinf, die de keurvorst Lywoonde. »,X |: vas.wi.ird er Besproken van de laeltte voor•:•. in Lvons, in Slrietsbuig; men «pr.lo.fr-' rceslomkpering ^an het frsnsch Tolk. vin:•!• -y vroeger met hunne koningen hadden• iiunne tegeuwoordije dolle vreugd overi ' ' :' i troon.; :^delykBt voik iM «» -r -«Jv i^rn:»Geen ander volk i» daeiloe Wkwaer».ianen peios — nouit, daervan ben ikiriciing hen bevangen, nooit tullen'- knie bui|;eD. Uoudtev dat 11,0:k?.""W'k «en iela anHeri je-4 maer half gehoord. terwyl hy volgena•'•-: rjelyk.',« iian santaetgy dat? riepSydknn komen, datmynerbeirge&vair my verlorenStryk , Ihana bizonnen •.is U ivaukelaclitiger daoi uit merjsuheri, en iedernzyu' Torst.Een nieuwecrwachtin^eo mede; eovoord, ,-al üi( jsv" ju'lcls g'ryp,e,n in,, c]e lioofd'- 'piaelsen Jer kantons van ons 'arrondissement,,den maendag 10 september aenstaende, te \vc-Ico :Voor het kanton Tfipschc, ten 8 ure vporm.op de dorpplpels; , ,^ ,• ,'Voof het kanton Si. Gillis, ten II ure voorin,op de dorpplacls;, v.„VIIOJ- Jiflt lanlon St. Nicolaes, len 3 nre nam.op de ach'.lcrpiut Is va.n hut Stadhuis.En des aaderendargs: .^Von- hei kanton Bcücrcn, ten 8 ure voorm.op de ilul [)|)l;i('ts ;Vimr bvt kanton Lokercn, te middag op demert'!. . ,, ; .— De beer Cqsyns, landmeter ran het kadaster,zal zich, maendag 27 dezer mactid. van 9ure des morgens tol 's middags en van 2 lot Eiure namiddag, alhier leh sladhuizc bezighoudenmet het opnemen der eigeiiuomvcrwissclin-'gen. ; ,,— Ef worden grpolc werken uilgevoerd op deverschillige scklienyan den yzerenweg van Aei'st,Ie welen : hel bouwen cener yzeren brug overden Dender ; het bouwcu eener houlcn brug ,gezegd 7jabergsclie brug, by het uittreden van. Aelsl liacr Ilrussel,, en h(jt ^)uu\v der nieuwe'Malie. Overal;legt men reeds, voor goed de rails.Men placlst licj deksu/ der yzei'cn,.br^ig. Men legteen kalsyde\y,cj{ van de tcgeriwoQrrtiftp ?utic io^.»n hp.t niivreugdefeeiten en verlichtinjjeo «en, ende keurTor.telvkewjj»ening«n wienlen ar^i-rtikl.Stryk. all een kennisvolle, bruikbare man] vond ook eenpo.t in de nieuwe «rhikking ,.„ „ken, dea Ie' nwer. dat helSenoegzaera bekend geworden wm, „„,„„ h^Lydenverdrevene» I,apd«heer ir. oi.gun.t ge,a|len w»«..Menzaghem eenisrin» aen .1.«... ilaglotTcr Jn Vorslen-Deii.oti.n»,.De nieuwe orde beveMigde tieh , ei. Strvk door ,y„e werkzaenrhiiden kennii der zaken bracht er niet weinig in by.JiicltegeiKtaende zync nalucrlyke drifligheid, lieïhy zi.htoeh nooit tot .taelkundige dweepcry vervoeren. Hy hieldhet ook nooit met eene Party; dat moe.t hem by elke Partyverdacht owken. Be Jakobinen heetten hem eeD vermom,dc-n Koniiniigcxinden, de Kooing.gïiinden een vermomdenJakobien. Hy lachte met beide titeia en deed zyne pligl.(Ic.wrtc weg géiüngfrd. De verliezen'yti-ike önzolaunbouwiis ca hoveniers door bet orLatn hebbejjgeleden, zyn ongrloofelyk,' j.i, vtle kleine boerenzyn hiiidoor gehffl ten«jnder gebracht. Onzevelden leveren bet drocvifpte schouwspel op datmen kan denken ; óvrral o'ntwaertmen de grootstevervocsliiig en do ongehoordste veriiieüng.In desud is d.e schade nog atiiizienlyLrr. Nieteen woonh'uis ofjiet heeft door dèn hagel geleden;er zyn gplmqwfu wacr geen pukrile* vensterruit isheel gebleven. In delSicuwe Kerk werd de groolevensterracm boven don vcjoriiaeinMen ingang nitperul'ten op bet orgel gesmeten, zoodanig, (Inthetzelve byna geheel vcr.bryzelil is. Deditslcpypen van bet iiislrftjicut ?yn als solfersteklenafgebroken. De breuk wordt begroot op 1,"i00frantrn.De hoofdkerk ru andere ptiblieke gebouwenhebben insgelyks veel te lyden gehad.Inde nolspinnery,van.jjufvróuw de weduweJanssens De Decker zjn meer 'dan duizend VBIIslcrglazenujlgeslagen ; de schade acn gebouwen,werktuigen en koopwaren in die fabriek ailce'n,wordt geschat op ten minste GOOÓ franks. Dograenm'olcn van llauwciu aen het molek'e en dievan Ileyndcrjcki, aen den Knaptand, zyu medesterk door den bliksem beschadigd.. , ' ''Hei'ouweder heeft zich uitgestrekt over' on'zeslad én de gemeenten Belccle, $inay cu Si-Pau-.. -tv, Vumeren, opL-'ngenprael .Ier Ilepubïiek gebracht was (Jewordin.weiiddech tot Slryk. • Ik verwonder 'my m«cr 'van een ding n, »(egde hy, dat is dat de koningen hot nog wagen tegen ónsIe a'trydcn. Want zy-verhaealcn daerdoor hunnen eigen val.l)e on.werAeling maekl de ronde van de wereld. Wat hopendan de memehen » Beelden zy zich iii, de groote natie metde wapens to buigen, en de Bourbon» terug te brengen fDe dwazen! eerder zou geheel Europa verrjaen. Waldenkl g-, burger : kan een man van verstand zich latenvoorslaen 'dat er neg ooit in Frankryk een troon zalg'estigtnvordcn » '• Onwaerichynlyk ia hol voor zeker • tegde Sliyli,.'dochhel 'w teer n.ogelyk.Wat > zeer nrogclyk f • schreeuwde de Kómminariimeteene donderende atcm.dat hetgansehe gezelschap verschrikte : . Wie aen den duur der vryheid twyfell, heeft tenog nooit bemind, «et doet my pyn, dat eene der eerslo ^'ercolg hierna.)beambten zulke gezindheden koestert- Boe knntgy iimae,verontschuldiger» 9« Teroflttchuld gen ?t icjo'e Slryi jeiicel CCTHS< : . is:al de_ stralen onz'cl slad ia enelviiefcndet e hersdieppen. '. ' 'V •In alle huizen werkie 'm'"'n'"l)J brlbliksems aon bet liiilkeeren en ni^drn^.in ,Iers, want in alle kelders is'het "water.'drongfü. Nog erge', was brt in hot leeg»),,dacr plonste men '\n gchiwl do uilgider benedi-nbnizeni zoo wef in' den' këid,,kamer èn keuken, 'lot ovtjf ' de knnesHinat. Op den Kjiuwfnberp;; PeerrTénri:ai|de Werf, llanda


«teugehmidene!} ty'n WbrlWca'om \hV Journal tra fling verdienden. De schry-•er meldt datiUeudiejnngeliugcnjBog.op ficnigeuafstand der schouw der fabriek waren, een pelulousoldaten een vuer van twee gelederen opende, enr/ry jongelingen doodde en een .werde, ciustigkwetste. Ecu der duuden zou op 50 meters afstandvan de noodlottige schouw gevonden* zyn,«en tweede in.een boseh op meer dau 200 imtersafstand van de schouw en dus van de.troppt-n.).een derde ia eeu klaverveld op gelyken afstand,en daer jllc dry ter plaeti ttokdood gescholenzyn, it het niette denken dat zy van ecnen endenzelfd«n hoop deel macklen. Ken van hm.was een kogel iu het uor gedrongen cu langs hetander uitgekomen; de tweede was deu kogellangt de eeoe zyde ingedrongen en langs de andereliitgevlogen ; de derde is de kogel bovende bil dwars door het lyf geschoten. Opmerkensweer'digis dat allen op zyde getroffen zyn, dus datzy de" soldaten niet konden aenvalleu op 't ooguublikvan de scheut.,v «,• De heer Leo Peeler»., apotheker te Wan--. fercce-Bautet,'tegen wïcw een acnhoudingsiuandaelsindi ecnige dagen was «itgwaerdigd isaengehoudenen naer Charleroi overgebracht, waeriiy thans opgesloten is.. Ito. heer. Porters is descbryver van do brochure tegen onze fabrieken»an scheikundige voortbrengsels gerigt^, o&uhoouzy getiteld zy : Ziekteeer aerdappelitn. Men .verzekertdat er.couipr«milteercnde.papierei» by- deubeer Pcetcrs in beslag genomen,zyu. ...«inds vele jaren onze tentoonstellingniet geen zwi verdienslelyke kerksciiildery.meer pokte,alsdio door M.,Sw«stls deze reis iu-,gezonaeii ' ' '''lr.TAliLVliUBONÜ. [}Maendag wr-rd Ie Antwerp de voorloopignvergadering gch'iiidifii, tan deofüPwordSgHen der.niaetschappyeu, die tot, het Taelverhond zyn bygulrcden.. •In die zilting,heeft bet Anlwerpschl)eslHer,na.leziijg en goedkeuring der proces-verbalen van doverj'ijjle wcrkzaémtiedcn en rekeilitigen, zyn gezagnrdergelcgd in banden vau bel niouw bjeuocindGputscbc bestuer.•V«tol*?ens hwft het Gcntsche bMtner dry on,derwèrpeu voorgesteld, waeruit er een m«e»t jreki>wn,worden , om als prysvraeg te wunlciiuil^csd)reven.. . ...,llrt v\\ Lndrt Vy'itns.'van iluvsse, beeft zicli niet m cissatlü vciiirziTitegen fict nrri^l van hel, haf van aisiscn .wai-rhyhy h-r dood verwenen is. TM-IUMII JMtefl :WIM1«»Ikoning j^rali^ f$prar%tl. Zyn MiirpkscUiifl vrauglIwytsehi-liiin^ van'de guillofini*.— Onlangs bezigligdd.de ülagtrr A. II., van(iêwcdsbeigeu, i p U'ii rtiiirnijionl, in den stalv.a.'i eenea lanill>iiiiwrr,(;en ' koe «e'ke hy k i>ji,tn\vilde, toen deze hem nnvi rliocd» twee slooleniDcbrachl.zQOiiariigdal zy hem lellerlvl, dc.n.J{uikopenrei't. I» dien locstand had de..&cl>w«lsleiiingmoed genoeg om naer huis l« komen, waer eengnnueshcer hem spoedig verpl^c gil en dn wondotuogenaeid heefl. Voiirefjrsl lieeli A. II. in dirnd»gevacr vcukeerd ;, i.liass verneemt ineuaeu de betere hand is. . . ; . ,dallyT—..Te jMarialoop iu Vlaenderen- beïi^t =*ieji;een- kind van elf jaren oud, i.co,Iiampiiert,g«-naeuid. Dit Limlis van zynebeide^rmen benxilii,en heeft, sedert -weinige rna-nden,begonnen |elecfen speldewi-rkcu. n>et zyiie voeten, en slacgtzeer vyd iu zyne piu'lvriifiniiif;.,>V,8t; andeie kindcreuiuet hunne vingers (loon, vqrrjgl Leo l.aiupaeitmet de teenen zyner »ue(cn. liet kantjeweUidit annloos ki|id,qivi i^yue voelen gespeldewerktheelt, is zoogoed yn fwei als dat, deraudcrc.liindereu,en is witter. Dit,alles is *.~i'„• In den jacre 1729 en dafromlrent was holzidkc slechte tyd iu VValcheren, dat de menscheBhacr lauden «jjet konden verkoopen nog bolasten,zelfs jiaüweïyks kopdeu wèggcveqof verpachter;en njeltbgeuslaende^ d'< •', .ovc.rvloed .v.an geldwas en dfat yele raunscjien, v.oqruamcntlyk Oust-Indie-vacrdcrs , groot geld en goed hadden enmei eohi|an,jen «is tot, dp kee| toe overkijopÈ «acte»,zoo dat de interessen tot twee ten hondert endaer beneden, liepen, SOQ durfde .niemant lantkopen, te meer daer de boeren soo slegt bctae|den.Iu dien tyd \vtert het hof Soeteudael metsyn heefciihilys, bqcficnhuys eu schuere, a lie.welonderhouden en in gooien staet, met syp dreven,vyvers eu epgai'iide bout,, te samen in alles groot101 gemeten 288 r. lants, en daCronder 19 gemeleiiHayirian9 ofte VrylaKt , public té'koopgeprn snbel, waeiby de Rm efné zwaro wondeaen .deu sfchmider ontving en te midden eenerin aflogt j(aeiidn rdssischc kolom wierd, medegérukl.?ia renigi; wekirn in het, hospitacl van Nico-/laïtlfle ht'libcii doorgebracht, is hy naer O-lessaovergevoerd, om daet de znebaden te gebruiken.Onder de gevangenen die naer Odessa gestuerdzyn om er den opgenblik der uilwisseling af te.wai:Iip!|i, bevond zich .kapitein $.',. dje uil hetbotpilacl yap Kherson kwam ,le, treden. Hy ont-•moetle ,op stra'ct zynpii ouden tegenstrever kapiteinS... pyiielyk op krykken gaeude, en wierpzich in zjne aromen. Lie beide dapperen zwoerenelkander eene eeuwige tri'endséliap en'scheiddenonder liet storten van lianen. »' ' Urgtlmnk vaii NlTlTJcoJaes.Zyn vcnVezeu :I" Marie Rohyn, vrouw Louis ye^guoiit, arbeid- ,«teren Ueirus Vcrgueht^ arbeider» elk.,1 dag 'gevang en il fr. boele\, voor iujuren en slagen.Petrus Qwé, arbeider en Gatbarioa ,Smet', arbeidster,elk 8 (Jagen gevang én fri 5-5Ó boete,voorrooiery van, aetdappelcn'te vdde'.Alle teSinay^ | .' >''Petrts Verdikt j Mrevcr en Thomas Verstraeten jwever, elk' 9 dagen gevang en G fr,. botte,'v^brroovcry van Vruchten «n werpen met sleeneri,• Joannes Blefon, Wevflr, Amqnd Van Overloop,wever, Frans pe Betiger, wever, Pieter Van'Sleeulandt,wever en Charles Van den Boscbj wever,allen lot 8 dagen gevang en 4 (f, boete.Josephj Leuunens, arbeider, t»iéter De Boqk;arbeider en Charlss-Lonis Micbiels, arbeider,elk 5 dagen gevang en fr, 3-30 boete. Allen loSt. Niéolaes./Kegtlmnk van JUenilet-inoudé.: Xyri verwezen :" Pieiér-prbanus Ba,eleps, te Lpkcrén, 6 maeji-,dcii', slagen.Louis Audcnaert,\té.Grembergf:nj 8 dagen ea10 fr. boete, beledigingen.Jan Cornelis, leZele, 1 jaer, diefte.,.. ,j ..Joseph: De ^Vitte, ^e Vrauenc j Smaénden eit1GIV. boete, slagen.Jati l'auwelf, te Moerzeke, i maendenjdiefte;;(deis beeft zich in beroep voorzien).Frans Van Driesschfc, te' SiBay, 5 dagen eftfr. boeten, diefle,Joseph De' Schacpméeeter, te E.xaerdc, 15macnahm, diefte.Frans De Landsheer, te Hamtne, 15 ihaendepch gesteld voor 5 jaren onder de waekzaemheidder potirie. voor valschheid in opepbser en wettig geschrift. ,-•..,..BÜÏÏGE^LYKE STAND DEK STADST. mcOLAES.Vanrden 17, to^ dei| 94 aiigusty 18B3«'HUWELYKEW.Constaritinus, Va,n. ?y.nd«, landbonwer, me$ .Maria Liidovie.a Verlinden, zonder hm»» .isaneiia joarina Yan Bogaert, zonder beroep.. Philippus Van Reinoortere, zonder beroep,mei Amelia Macs, winkelierster.OVERLYDENS*"\Adrianus ^ranciscnsi-Maton, 57], ,arbeider,man van Joanna Caüiarina Casleel, Hospltael.Clementina Duymelinck, S^j. huisvrouw vaaFranciscns Aolonius Huynderickx, schrynwerkcr,Plalslhutraet. .Barbara Van Lsere, SOj. huisvrouw van .PetrusJoannes Fierens, wever, Hazewinde.Joannes Bapliste Van den Bosch, S5j. Gast-»is^ .Joanne» Jos,ephusBeHiels,Ciji blauwverwer, .weduwenaer vaa Maria Josepha De Block, Hof^stiaet.i Petras FranciscusDe.Cock, 88j. fnbriekscheerder,weduwenaer van Barbara Vercst, Nieuw-'straet.' 5 Kinderen onder de 7 jaren.GEBOORTENl »Matinelyk gr»l«cht.Vrouwolyk geslacht.9.fr tri,) t\

More magazines by this user
Similar magazines