Zondag, 23 July 5.' Jaer, N.» 203. AZETTE VM KEREN.

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Zondag, 23 July 5.' Jaer, N.» 203. AZETTE VM KEREN.

Zondag, 23 July 5.' Jaer, N.» 203.AZETTE VMKEREN.Brtcvi'ii. Ailikrlb, ïïeUndnukingenr; tuegeatuerd wordenen Urld moeuiifn wordt wrtooht (ie II'kcndmiikingen uiterlvlt ilen VryKic te /cncli-n, «Ie prvs is 20 ppntimen per iruLregrStact- en Cetterkuntng Hieuwsbla^Verschijnende alle Xondagen.Men schrylt in te Lokeren by den Uitgever enalle Postkjutooren Hes KvksvetdeDo prys der iiiichryving IS bv het jaer vier frankpit 011vrachtvry met den post v\t franken, voor Zeeland 6 frankfi,vooiuit to betalen. Men aenvaerdt geene hischryvtujjen dftavoor éeu jaer.LOKEREN 22 JULY.fl '••GBAIF JAN VAN CI1IHAT.Eene geschiedenis uit de XV t wetfsel was gehangen, en devan h«t houUuur, dat op de» breedeo baerdBURGERWACHT.In ons nummer van 9 (lexer macnr] hebben wye plinten der kie/ers iiopfns n hun ambt'nvuerden en iich onmiddelyk tot dienst beaeiamaken. Indien zy overtuigd waren datIvviiemheden en moed hun ontbreken om defljkhun ambt te beklecdeu, dan zouden wyn aenraden vjn terug te wykeji, want van henmen weinig good te verwachten. De pligtcii dereieren en onderofficieren hebben wy aen tejden. Z\, voornaiuelvk, moeten de inrigtingIer burgerwacht ais eeue zaek van belalig aenihuuwcu,by gevolg lure diensten niet als eene'iiclilpuiMdü aennenifii, de leiierr tot de wapens•t roepen om hunne Irotschheid ten toon teellen, maer slechts oin de/.elve goede onderrigïtn te gevi'rt.[let doelwit der burgerwacht is aengeduid int art. één der wet, hetwelk luidt als volgt :« De burgerwacht is gelast óm over de handhavingder orde en der weltpn, over het behoudder nationale onafhankelykhrid en dtr on-) sctitndbaerlieid van het grondgebied te waken.Üin dit doelwit te bereiken moet er aen deiii-jjerwacht een' volle magt gegeven worden,ilke zy niet kan bekomen, indien de onderhooripenhun vertrouwen in de officieren niet sfellen.Om dit vertrouwen te vestigen, m:>eten de officierenter beantwoording van de trouw, welkede kiezers in hen geplaetst hebben, de kennissentrachten te bekomen, welke vereischt worden omhun ambt met eer en luister te bedienen.Tn dienst moeten zy, zonder eene spotteljke«trengheid vereissehen dat ieder zyne plinten vol-I renge; de te groote strengheid boezemt meerM-,hrik dan liefde in en dit is niet nood is: voorenne burgerwacht. Wy verstaen niet dut dogroote strengheid nooit moge te voorschyn komen; een beambte zoude zyne plinten verzuimenindien hy niet streng was voor koppigen entegenwerkers. Eens wyze en gerekte uitvoeringder wetten zal door elk weldenkend burger geachtworden; voorden slechldenkende k.m men nimmerweldoen, ook men stoort zich daer niet aen.Indien hy zyne pligten jegens iemand te buitengaet, staet hy onmiddel) k voor den tuchtraed.Üe geregte handelwyze der offieieren zal eerbiedinboezemen; hun verlangen van in de krvgskunstwel ondern^t Ie zyn, zal Wülh.iest zulk goedenuitval hebben dat de onderhoorigen met vertrouwenhunne bevelen zullen uitoefenen Volgensons moet elk lid der burgerwacht poogingen aenwendenom haer eene strenge inruting te geven;door haer verwachten wy iu het buJjct van oorloggewigtige bezuinigingen, dus ontlastingen.Wat meer is, wanneer eene gemeente eene goedeburgerwacht bezit, mag hel hooge bestuer iu haervertrouwen stellen en in geval var» wanorde ofoproer in de eene of de audeie der omringendesteden, zich onthouden hare burgers met krygsherbei-gi'ngente belasten.De pligten eens officiers zyn voornamelyk edelin de gevaerlyke omstandigheden. Als men denalgemeenen inarsch hoort slaen, is hy de eerste opde aengeduide standplaets; daer zonder sidderen,met koelbloed, wekt hy zyne manschappen totkloekmoedigheid op; daer spreekt hy met zulkekracht, 't zy over de vaderlandsliefde, 't zy overde orde, dat zy met ongeduld het woord voorwaertsverwachten. Hy, aen het hoofd, geeft hetvoorbeeld van dapperheid.«as aengelegd, de duisternis niet dan gedeeltelyk konden verdnngen.Voor den haerd stonden eenige zetels- De gravin liet zich ineenen van deze neder vallen, en deed den monïk teeken van ookIti gaen zitten Doch dcre sloeg zyne armen kraisgewyze o\er zyneborst en bleef regt over haer slaen.Toen volgdo een oogenblik van doodsche, pynlrke stilte.M,tr-arellia wachtte \vanen scherpen blik vanbaer ntLt af, doch, zonder meerdere blyktn harer s nart to ge>-Ttn, bleef zy roirloos zitten. Misschien was zy tot u^t punt vanlyden gekomen, naer de ziel geen teeken meer vindt om hate pynte vertolken ; waer de tranen niet meer omhoog wiileu, maer tarug\alienop het hart, om d.tt, voor zoo lang het no^ leven ral,met hunne bitterheid te ^ervullen. Hargdretha weeode dan nietincur, en alsof ze btsloten had het ongeluk, dat baer moest trulfen,ie gemom g-icn, vioe^ zy denmoniiw« tu vader vs at hebt ge my van tynent wege te zeggen ?De mom Is ha el tie een per ka OIL ut van onder zyne kleederen ;«ö Edehrouw! zegde hy, opdat zyue boodschap u getrouw sougebrast worden, en opdat ge oiy gelooveu zoudt, factlt hy myalles op dit perkement doen schryven, wacraei, hy zelf zyn zegelhei;ft ^el.echt Hier is dan hetgeen ik uwen man g'iworenheb ate bestellen, zoo God my de genado gaf u te mogeo ontiuoclea^en zoo gy hul aenveerdun woudt.De gravin nam het sclinit uit *yne handen, en zy bexa^ hr>tt-'gel en beefde. Zy brak nogtans da tjdtn draden waermi-é hetj.e*loten was, uiaer nau»el\lis had zy -etiuge i!ondtfa gepoogd takit.n, ol zy k-.t-rde zich tut (ten niOnik en ïBÏd


KONINKLYKE BESLUITENDe Moniteur van (19july) beval de volgendekoninklike besluiten :Leopold, koning der Belgen,Aen alle tegenwoordige enï.Wj hebben besloten en beslui'en:Art. 1. De heer Frère-Orhan, onze ministerTan openbare werken, is minister van financiëngenoemd.Wy hebben besloten en besluiten:Art. 1. De lieer H. Ruliri, advokaet en seineenteraedsheer te Gent is beroemd tot minister vanopenliiire werken in vervanging van de heerFrère Urban.—- De heer Luhcau, onderpaslor te Botlelaere,is benoemd lol onilerpastor te Si-everghem.l)(! lieer Poelaert is benoemd tol uuderpastor teSulardigne; hy wordt als ondcrpaslur te Vlierzelr.vervangen door den heer de Ihyvcr, priester iuhet seminarie.l>e heer van de Putte, onderpastor te Aygem,is benoemd in de iel file hoedanigheid te Krpe. Deh-er vanden Ili-cke, onderpaslor te Micbclbekc,is benoemd tot onderpastor te Ajghein.— De gepensinnneerde luitenant-generael buronde Tiecken de Terliove is deter dagen te Toiprrennvorleden. Hy wrrd den 1 January 1777 indit slecdje geboren. In 1795 als kadet bv hettweede royement bataefsciie huzaren getreden zyu-m die tchielyke vrrdwyning. Ik biilde u Nalgarelhu. verge,f niv de smalte» die. ik u heb aeiigedaeu; ik moest vluglenja tni'ir dal ik uw echtgenoot werd, vöör dat ik ren blik vanliefd- op n liet vallen, luid ik reeds mouten vlugten.- want .iende liefde die ik u kwam bi.den, aen de hnwclyksponde waeilicenik n geleide, was do vermaledylling eens vaders gebecht.Uie vcropenbaring verschrikt u, mjno goede Margarelha, doch«i-nhnnr de geschiedenis welke ik u verbalen ga.Gy herinnert n «acrschynclvk nog wel dot, toen ik u ten huwelykenIwnm vragen, niyn vader, Groy van Sineghem, op hrt einde lyner dagen»«> Oiik weet ge nog wel dal ik do lenigste niet was «lie naer uwehand siond : l'tmnn, de jonge kastelein van Couvtin, bemind'' u hartstoglelyk,liad u om wederliefde gesmeekt, doch gy badl my nvt hartgeschonken, en by wer.l van de hand geweien Nu dan op zekerenavond riep myn vader mv by lyn liekhedde, en lly vroeg mv :n Myii won, is bel «aer dal ge denkt om met Hargaretha van Caronin den cchl Ie treden ?..Ik antwoordde : vader, ik beminne Bargaretha, en Hargarethabemint in,.» En bel is insgehks waer, vroeg hy, dat Gonio Tan Gouven baerbemint ?ii Ja, antwoordde ik, die vermetele heelt haer van liefde durvenspreken. Haer ..gebeurd. Ken jongeling viel in het wafer: by was zullen geweest zyn, en de arabier,' onijjop het punt te vordrinken, toen zyn vader toe- vriendschappelykste handdruk, Ben den Fr, i „snelden en ir. hel water sprong om zynen zoon te man toegereikt," slechts den gunsteen oo*« ?redden.- hy «.-lukte er niet in en beide vonden afwacht hem verradcrlyk den dolk in hcUi ü'den dood in het water.dringen.— Men schrylt uit Douf-'vk, van den den lg l>e frnnschc troepen lyn onverhoeds oi "i'nde, begon woedendtloorde relden te loopen, den ongclukkigen achleraen slepende, die dom- eeue misstappiug gevallenwas. \Vel!iucst was het licliaeui van den juugmaneene wonde; en de os, door den reuk vanhet bloed verhit, vervolgde zyuen woedendenloop. De ledematen des ongelukkige werden opacnzienlvkeii afstand van elkander gevonden.Mogt dit onheil aen andere onvoorzigtige joigeossenstouwers tot les verstrekken.— Men verzekert dat er te Brussel verscheideneaenhoulirigen zyn bewekt. He leiders der jongstesimenrnitinirpn van werkvolk zouden in handender justiri • -/vu, onder undere de opsteller derVoix du Peuple. D < ze sanienrotlingcii zouden inverband hebben gestaen met de aenkomst, aenhoudingen wegzending van den bekenden ErnestGregoire. Degenen, die de s.iincnrottingenwilden vormen, schenen hel niet eens omtrent deaen te nemen middelen. De akeligste geruchtenwaren daerover iu omloop, en geljk het doorgaensgebeurt, sprak men van plundering. Maeriiaesten wy ons, tot lof onzer brave werklieden,daerby te voegen, dat zy de kuiperyen van eenigeellendelingen met verachtingen en zelfs metveroittw.ierdiging bejegenden. Unie meeste arbeidershegrypon hunne belangen geheel anders danome zuidelykc geburen ; zy hebben, het besef,dat niets noodlottiger is voor de belangen vankoophandel en nyverheid, en bygevolg voor helwerk, dan openbare woelingen en wanorder.— Destam der Ahmyan-Gtirabas is in Algerie inopstand. Toen dete stam hoorde dat Frankrvksïnagtverzwakte, verhief zy den Slandaerd desoproers. liet is een nieuw bewys, dat de franschenet-niöael slechts in dat land voorbygaeuJurustig. Men verhaest den — oogsten en vormt! ,„i,uraedschuren. De reden van al de oorlogtoe«els die de keiter van Marokko maekt •eigenlyk een geheim: de fransclie gezant tef'ger tegt, dal er waerse.hynlyk vyandlyk "'zullen uitbarsten lunchen Marokko en's».»Van ceiu andere zyde zouden de betrekt] *"tusschen Maley-Abd et-Ilhauiau met Eugi *"£eeue slechte wending genoman hebben. '— Er is veel gesproken over de inkomst»den voormaligen koning Lodcwyk Philips;blykt, dat hy eene som in Noord-Amerika J°"die in 1847 was gestegen tot p 72,600, he|J*"."5 pCts. staetsp.ipi.-ren, /.vndu nagenoeg lirJi*!! lirj*intrest -'s jaers. Ook zegt ine.i, dat de konin.f nin.f" "som van circa liv 10,0Ui) in hritsclic " foiL"',bezit, oplevrde nagenoeg liv. 300 intrest *s 'jfc >.'•tevens trekt de koningin livres 500 'svan eenige oostenryksche stactspapieren, ivan eene run-er tantes heeft geërfd.— In den laten avond van den 13denoverleed te Breda de H. Eerw. heer mgr. v.bisschop van Adras, coadjutor van mgr.inIKbisschop van Dardanië, te Hoeven. Alge,11wordt dit verlies betreurd, zoowel om 's r etI.regtschapenheid en deugden, als om Z. 11. _ „il!buitengewoone kundigheden en wetenschap Hke ervareudheid.— Over eenige jaren haeldc men het ly .den veldwachter van St. Andries uit de vcs «grachten van Brugge. Men kon tot hed-n toeontdekken over de misdaed. De Put/ieBrugge zegt het volgende:Twee vrygelaten veroordeelden, die zichte Brugge bevinden, hebben over die misdavolgende verhaeld.Te St.-Bernards, na eene gcestelyke ihadden zy eau derde gevangene ontmoet, diizoude verklaerd hebben, dat hy zou gelhebben, indien hy niet eeue misdacd o| '•"'•geweten, had die hy wilde bekennen, en dieknagende wroeging veroorzaekle.Gedrongen te zeggen waerin de misdacstond, had hy eindelyk btkend, dat hy, md ..,anderen, den wachter van St-Andries haJ gi '»en vervolgens in het water geworpen. ' "ie Dat kan na^emackt lyn, nokte iv.11 Cv beht gel\k, gra\in, mistrouwend lo zyn, doch, licAltwl heb ik u het geheim verborgen dat mv on hel harte woog ;• >n vader ging eensklaps overeind in tvn le»er tillen, en z\n.- handeen bewtsdat hy my mei-gegeven heelt. h»rke.nt gv didn rintallul pc.ogdo ik uitwendig gelukkig, vrolyk te. schvneu en uoslaiis kunuitstekende, sprak hv op vasten loon : « HMI toon, dan veri.i.-.le ik ilInntula haer een gouleu vingerring dien hy tot dan verlw^ T.*iSiene tong u leggen wat ik nilsHnrl in niyne ii.1.-. M.ncar-llm. II.., gelioil'leuvolnog aen dat huwclyk met Margarelha van Caron te denken, il.i.i verbiedeik dv haer nna een woord to spreken, cly» oog no,; op liaer Ie/ie toen ge muien hals m-l uvv^ liefdervke jrineu l.i.M .in.blrengeld... O.id ! d.il is e»n rio» dien ik zelve hem heb ge.schonke», **!


Fr,)Ogfetldegeei•inoe;ktt te[vkJugstenps;kallen• v,EGTERLYRË KRONYK«et>be»eelt —» die nile misbruiken moet vernietigen, allo vooruitganginstellen ert het algefïieene geluk moet verwetenUken: —die voorstad nog nooit rustiger en kalmer geweest.der pei'Soonen welke deel tullen maken van begint „„,Nauwelyks tag men hier en daer ecnige kleineujurt/ gedurende de 1.' serie der 3." sessie Dan dacht men een oproep te lien doen, aen alle kennissen, arn groepen Werklieden, die teer I UStig Waren ertwpzenhke magten;het hof van assisen van Oost-Vlaenderen...... men verwachtte ..... zich „:-.. overal _.. .. belangeloosheid, . •_..:.> g]ggj,{g hunne stem verhieven om dengene toopreg'heid en broederschap •- ti. nMaer — toont een niisbr* =- 'i."t vernietigd is 'laken, wier uitzinnigfieid de herneming van lietwerk belet had.— In de zitting van de Nationale Vergadet'in^ren Van Eyck-de Blook, fabriekant, te S. Nikolaes L. Roe-,«mersier, te Gent. J. Jan tó.ies. rentenier, te WaesmunboPlnlip *»« Poltclsbcrghe, grondbezitter, te Lede Fr»ili>-| van der Bruint, lc Ucnt. Josef de Craeckcr, grondbezit*rist Casituir Danwe, brouwer i-n stooker, te Ledeberg.,| II. Ihil.uile, grondhr-itter, te llui/ssii Lntlewvk van Haubrouwir,te Gent J B Bar, notaiis, te Cruvshaiilem, V«n-;h van Hel, fabri. kant, te S Nikolaes Fr. Cornells lakohs,koopman, te t.ent P. J. de Baere brouwer, te S. Wikoïilmde B.iy, grondbezitter, te Evrrghcm. Ch t Schoutle',|iri. '•'iiislaiu van den ll.ckf, gruiulbozitter to öent.|.u Uiicl, n»taris te Kemseke Ch. VJII 1 .ischoot-Thu\s, koopleGent. Jan fllertens, brouwer te S.-tieveiis £sscho.Mynheer de Opsteller,Stekene, den 21 July 1S43.een laetsl artikel nopens de provinliale kievingen van 't canton,,... i, hebt gv nog al kanlig den nagel op den kop geslagen.teeldraeijers moesten zegepralen met hunne kaudidaet ! Dat wastwtfrld, bet kon niet anders geschieden; niemand als by, by».i« bikwaem om onze belangt u Ie verdedigen ook, WJS hettenl om die maiiiien in St. tiilles te zien treden : 65 kiezersi jcliteree-mol^eudu rvtuigen Cnmuient \a-t-ll done ? 't was guenhti-r; 't was luxu. Alexander tie Ctoote tm n by in Babtlouic trad,:r muts ae», en 'nen (Irapcau als 't u beli< ft.Bravo, Bravo, BravoSteken draegt den drapeau !Maer,. treurige maer, finis coronal opos.Roetard wierd herkend, onvederd, en gehoord,jer hebt gy 't spel op den kruiwagenToont een wezenhken '*,*UiIgang, die daergesteld is?Eene party dip. behilv,r vryi half dozyu mannen van eenigewaerde, slecl'ts muldelm* , Jnnnucn bevatte of die ten minstedit slechls beloonde, heel' Jfle plaelsen,, , , , s ' H ~ .,bemagtigd — c.elyk een* liettle Kozakkeningenomen stadftiet alleen heeft die party onverdrageKko buitensporighedenbegaen, maer nog hoeft zy den toegang geopend voor haren hasleept,welke ty te vergeels met geweld wilde Vcrbryzelen ; —maer rlie nasleep kronkelt zich, geltk het serpent tei;en wil endank, om het ligchaem, of wil hetzelve doorsteken geljk de slat rtvan een schorpioen, — hy belvdt de plundering en verheft deguillotine hemeliioog — hy heeft zoodanig bet land verschrikt ente gelykerlyd veronlwaerdigd, dat het land zich in de armen derreactie werpt.Want zie hier de toestand des landsDe omgeworpen party deed zware misdryven en eene grootconzedelykheid bestaen.De party, aen het bewind, steunde op dezelfde misbruiken, zyis niet zcüelyk en toont zich tot heden toe minder bukwaem.De nasleep xan die party is... de regeringloosheid.Dat een man opsta en «egge: de daerstclling der republiekheeft my goed gedaeti.Die man zal een van die zyn, die zich op dien buit derplaetsen geworpen heeft, waervan wy de droevige getuigen zyngeweest.Want die man zal noch een koopman, zyn de winkels zyn ge*sloten en de beste huizen zyn bankroetNoch een werkman v— er f,eeu werk meer, welkditnig ook.Noch een kunstenaer — de meeste, verlaten het v.ulerland. —Er zyn schilders, poëten en beeldhouwers die m den kruiwagenloopen; de tnoneelltsten gaen naer Engeland of Rusland;Noch een rentenier, — men belaelt de huer niet rrieer en debelastingen zyn verdubbeld. De rente is op de helft der waerdüen de actiën van allerlei soort hebbe.ii geeno waerdu meer.Noch een wysgeer — want hy ziet niet wat men zal gewonnenhebben, door het bloed op de barricaden vergoten — ten kosievan den honger en de armoede, ten koste van onrust en wanhoop.alle eer, alle beloonden van 17, gaet men overtot de di;-cussie van h'top eene stormenderhand decreet, betrekkelyk het op te rigten standbeeld)ter gedachtenis van den aertsbisschop van Parjs.Men begint de discussie der artikels:Art. I. liet marmeren standbeeld van denaertsbisschop van Parys zal opgeri^t worden inden Pantheon in naem en ten koste der Republiek.Op den voetiuil zullen de laetste woordinvan den preluet: Moge mijn bloed hut laelslu zjndal vergoten wordt, geplaetst worden.Over dit artiLul stelt de heer Dcslongrais eenamendement voor, strekkende om den Panlhóondoor O. L. Vrouw te vervangen. Dit amendementis uengenomen.Art. 2. Eene zwarte marmeren pi.iet, waeropin guide letters zal geschreven zyn: hier winddoodelyk gekwetst Denis AfJ're aerlsbisschop outParijs, zal gesteld worden op do plaets waar dipreluet gekweist werd. Dit artikel is niet aengoilotuen.Na eene hevige beraedslar,ing besluit devergadering dat eene som van 50,000 fr. zaltougestaen worden en het monument in wedstrjdgesteld.— Moord op ean mihile qardu geplet-git Eendetachement mobile wacht werd te Conrbevoeigekazerneerd, naer Mont Valerien gerigt om eenkonvooi poeiier te begeleiden, dat voor hel Palais-H «ie ^aen de mannen van onzen gemeente-raed onle belanuiden provinlialen raed doen gelden ? by IV Verh.... ? gyhem willen buiten koteren.In den naera Gods! Het is nog tyd, vereenigen Wy ons dani willen muien noteren. in «en nueiu uuu»; MG* I» »»% **••, .^.m...^.. "j "•— -— . r J o 1,11Van U... wel die mensch met den besier wil, kan daer rond die jonge republiek, die zoo veel sclioone hoop in zich be- INatlonal en het StadllUlS van Fary.S besleiliti waf,r een O in cjfer zyu, en djeienboven gy hebt hem ook mis* vatie-têifsvoordie welke sinds zoo lang niet meer hoopten. Hctbataillon in het bosch van üouloiije •reko-Maer de kamer belooft binnen de 10 dag. n hire constitutie voor , ,. , , , •* "I.te dragen, er is ten minste eene ni.icnd nood,,- on, over dezelve 'nen Zyndc, verliet een SOldaet ZVHC kouipagrilf,nlle gevallen, laten wy deze kwestie, aen de overweging van onzete beracdsla«en en te stemmen : men zat eind. l>k een wezenlijk stiipte het bosch in, op de plaets (lie men tlt;«ite en doorrrrrluchlige bestierders over, ly hebben 't boelken naerHertjes gezonden, dat zy bet wederom op zyn pooteu helpen; Maer en defmitier gezag moeten k.ezen. - Welnu.' 1'r.mkryk kan'«e.-n dreef van Passy noemt, en legde zich neder. Deles weken meer in den toestand vnrkeeren w.ierni het gevall. n , . i • i . . i • i i ireezen straf, dat ome raedsbeeren hun nier de macn zullen stuop't air \iu poets, wederpoets! dat zal do ho'iginoed te weegis. - Zie hoe de dwaeste eerzucht heden hare ka,,s heeft - om- kapitein beval zich terug te keeren, cu zich by dedat, allis voor het grootste gedeelte goed is, u!» het in.ierver.inde- kompjgllle te Vervoegen. De lliohile garde antringis -Geeft ons onmiddeivk een stuk >u„ ,li,- ronsututie - boordde dat hy door de vermoeiieiiis cu de hittoIgeilDe wereld is vervold van mensebendat, hetwelk betrekking heeft lot de uitvoerende magt. Hacmtenn „ j .1 i- 11Die even dwat-s zyn in hun wenschun,wezcnlvk en hecht KE« - Laet dat arme land niet meer langs allo algClliatWie zyuc sfeei te buiten gaetg WaS, en Jat liy y liever, ZOO Zlllks yZyil moest,tyde geplukt worden — redt de republieL — redt Frankr\k.Bewerkt zyn eigen leed en stnaedveertien dagen in de policie-kamcr jat, dan nog.vnvaerd, enteenen stap verder te gaen. De kapitein moest"~ " stemgeregtigen van 't zuiver blo. dGRAPPEN.len deftig landbouwer ziende, iu de provintiale kiezingen rantn St. Gillis Mr Van II .. de overhand halen op Mr Den adii-lP,„„ Tot wedertiens, ent— Verscheidene dagbladen, zoo engelsche als Er heefteen gevecht plaets gehad tus^ehen deBroekaerts' Vinke,fransche, hebben zich bezig gehoude"n met het oproerlingen en de troepen van «raef liechtold,Belcele, den 19 Jui; 1848. aenbod den heer Guizot gedaen, van eene plaets tusschen Temenn en J.ireck. De hongaersche troevantaelleeraer in de hooge school te Oxford. De pen behielden de overhand. Ongeveer 300 op-de Opsteller,ïnen^ahe^TelclTeTbbeV plaets eertvds door den heer Taylor gesticht, was roerlingen zyn gedood en een veel ?rooter getal; •t schynt ook dat de inrigtin Van den yze.en weg z,-,.r slecht den beroemden historieschryver aengeboden door gekwetst. De hongaren telden 17 dojden enmil d«t spel gaet zoo al verre als of het aen niemand toebehoor- fa byzonderste overheden van de hooge school, verscheidene gekwetsten.Ik geloof d.t de aktionnarissen, indien het nog te doen ware - leeraer moeten benoemen De heer Gui- Te Neusatz heeft de komm..ndant alle inWoo-.leaklien meer zouden nemen en M'do Ridder laten loopen met «ie tlCFl lCeraer IU0eit.ll ut,Itueni< ••. •' "v-i-t y"' » . . . i ,nen hutsepot, want er wordt gezegd dat ze Mjnheir op flessch 7.,)t weigerde dit teeken van welwillendheid om ners ontwapenrt en de krygswet ntgeboiuli^d. HyIwll ' " ' '••--• ééne rede: omdat hy niets wilde doen, dat zou zyn dreigd de stad te zullen bombar'eren, als men„,, „„, „,. „ „„.„ ,„, ,„.., alsof hy zich buiten zyn land wilde vestigen. De nog d.; alarmklok durft luiden of toeken geeftre,i,n, dan was de communicatie, voor ons zeer gemukke- heer Guizot heeft, weinig tyds daerna, eene reis van oproer. Len bataillon Ulyners is tot der djt alles is veimuiigd door do weien we^en, waer iederernukt. Wel is w.if r «IHI dü poslwa^«:us de ptrsimneii een weiumiTnaer Oxford gedaen, waer hy nog nooit geweest oproerhngeu overgegaen.tot bunno beslfinniing hiaqt.-u, m-nrd.it was oene was; hy werd daer door de vennaerde hooge- Rusland. — Eene russische vloot van 15 zeil-hetoeftniug. welke voorliet beha m aiieiToordeeiigit was. school voortreffelvk ontvangen.schepen moest de Dardanellen doorst#venen. DeI^^r^^^^^^^Z:;:^Men leest in de Gazette Gae de Tribunal: p De porto heeft hiertoe slecht, ggverlof gegeven na veuiftoproerstokersstrooijon alle soorten van geruchten bedreigingen en geschenken van wege Kusland.Aentaerduit. Een groot getal mannen zyn aengehouden in De vloot moet, naer men zegt bestemd zyn, degroepen, waer zy de ongeryimlste en de leugen- russische belangen in de Middellandsche enDE ÏRAWSCBK REPUBLIEK DOO« ALPHOWSB KARRachti°\ste verhalen deden van de worsteling, die Adnatische Zee te handhaven. In ueze onistan-BEOORDI RID.in verscheidene wyken van Parys begonnen was. lighuden is het verschynen dier vloot zeerrit lp( st in de Ovêjhs \»n Mphnnse Rarr: De rppubliek wasEenise dier mannen zyn erkend als aen de wa-gewigtig. Te Malta heeft dit in de engelschemarine veel beweging lc weeg gebragt en hetsclumiie zack pr«f«st, imlii-n er republikeinen in flank- ^ -«.IK ii jji'wei si Ecm* party tipt ft de£


BESLUITEN EN BENOEMINGEN.BURGERWACHT.By koningljk besluit van den 17 July laetst,wordt bcpaeld, dat in al de gemeenten van hetkoningrjk waer de garde civick werktaem is,zjn de gardes welke de compagmen uitmaken,voorden 31 der loopende maend jiily, byeengeroeper»,len einde, condor uitscheiden, over tegaen tot de kiexing der titulatissen van alle gradender compagnien, ter uitioridcring van densergeant-majoor.De officieren van elk batailjon rullen Inoongeroepenworden: 1." den 7 augustus acnbl.iei.devoor tie kic?ing van den majoor, den gcneosliiorvan hl)*ende, n.d overtprincipale openbac te koopjjen den volgenden Pand :E enigen koop.Ben UUYS en me seslaen en gelepen lu l kerm, inslrat t seciie C, unnieris 8SS en 889, groot 1 are 50 E SMLT-THEKOS, Kerk^lraetenlierten(tedeengeieeigoiUdeintuJure,teldeee8t

More magazines by this user
Similar magazines