08.02.2017 Views

Wetten van het departement Loosdrecht 1823

Huishoudelijke wetten van het departement Loosdrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht de 10e januari 1823.

Huishoudelijke wetten van het departement Loosdrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht de 10e januari 1823.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HUISHOUDELIJKE<br />

t... .• {,<br />

W E T T E<br />

VA<br />

HET<br />

.~ .<br />

D


HUISHOUDELIJKE WE'rT EN.<br />

~<br />

EEaSTE HOOFDSTUL<br />

Algemeene bepalingen.<br />

ART. I.<br />

De Weuen der Maatfchappij: Tot Nut <strong>van</strong><br />

't Algemeen , worden door al de leden dezes<br />

departemems opgevolgd , en leggen ten grondflag<br />

<strong>van</strong> deze Huishoudelijke <strong>Wetten</strong>.<br />

AR_T. 2.<br />

Het jaar der Maatfchappij zal gerekend worden<br />

aan te <strong>van</strong>gen , met den eerfien <strong>van</strong> Hooimaand<br />

des eenen , en te eindigen met den laatfien <strong>van</strong><br />

Zomermaand des volgenden jaars.<br />

ART. 3·


- !2.<br />

ART. 3·<br />

De !eden dezes <strong>departement</strong>s verpligten zic"h ,<br />

om bunne toelagen in Lentemaand aan den Penningmeester,<br />

tegens kwitantie, te voldoen , opdat<br />

jaarlijks aan den algemeenen Secretaris (Hoofdil. :y.<br />

Art. 19 ) v66r den eerfien <strong>van</strong> Bloeimaand, de<br />

lijst der betalende !eden beboorlijk kan worden<br />

ingezonden ; zullende bij , die v66r den vijftienden<br />

<strong>van</strong> Grasmaand niet beeft betaald , gerekend worden<br />

<strong>van</strong> zijn lidmaatfchap affl:and te doen , en<br />

deszelfs diploma door den Secretaris worden ingetrokken.<br />

ART. 4•<br />

De jaarlijkfche toelage <strong>van</strong> ieder lid (Hoofdfl:. 7·<br />

Art. 67.) niet minder kunnende zijn dan I 5.25 cs.<br />

om daaruit te betalen bet aandeeJ , betwelk door<br />

elk <strong>departement</strong> in de algemeene behoeften der<br />

Maatfcbappij , naar bet aantal zijner leden , jaarlijks<br />

moet worden gedragen, terwijl <strong>het</strong> overfcbot geheel<br />

ter befchikking blijft <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>departement</strong>,<br />

om d:taruit deszelfs huishoudelijke onkosten te<br />

befirijden, zoo zal jaarlijks in Sprokkelmaand, nadat<br />

door den Penningmeester opening zal zijn<br />

gedaan, <strong>van</strong> den ilaat der <strong>departement</strong>s kasfe,<br />

door bet Beiluur de gewone toelage <strong>van</strong> I 5.25 cs.<br />

zooveel kunnen worden vermeerderd, als ingevolge<br />

<strong>van</strong> dezen ilaat noodig zal worden bevonden te<br />

behoren.<br />

VIE It·


- 3-<br />

'~"""'~<br />

TWEEDE HOOFDSTUK.<br />

Van de /eden.<br />

AR To 5•<br />

Aile perfonen, hoven achttien jaren oud , <strong>het</strong><br />

Christendom belijdende en <strong>van</strong> een onergerlijk gedrag<br />

zijnde , kunnen tot Ieden dezes dcpartemcnts<br />

worden aangenomen , en heeft elk lid <strong>het</strong> regt de<br />

zoodanigen voor te ftellen , ten einde op de depar·<br />

tements vergaderingen te kunnen worden verkozen.<br />

AR To 6,<br />

De voorfteller zal uiterlijk binnen acht dagen,<br />

voor de naaste vergadering , aan den Secretaris<br />

fchriftelijk opgeven de namen en woonplaats der<br />

voortefl:ellene , opdat de Secretaris de !eden daar<strong>van</strong><br />

ktmne verwittigen , om dezelve op de vergadering<br />

te ftemmen.<br />

AR To 7•<br />

De ftemming <strong>van</strong> den voorge!1:elden gefchiedt in<br />

de vergadedng door middel <strong>van</strong> witte en zwarte<br />

boonen. Het twee derde <strong>van</strong> deze witte boonen<br />

verklaart den voorgefl:elden tot lid des <strong>departement</strong>s.<br />

ART. 8.<br />

De Secretaris bezcrgt de nieuw verkozene lcden<br />

cen diploma <strong>van</strong> lidmaatfchap , welke daardoor<br />

geregtigd zijn tot alle voordeeleli , en verpligt tot<br />

naar-


4-<br />

naarkotning <strong>van</strong> al de W etten der Maatfchappij<br />

tot Nut <strong>van</strong> 't Algemeen, en <strong>van</strong> dit <strong>departement</strong><br />

in <strong>het</strong> bijzonder.<br />

ART. 9·<br />

Behalve de honoraire !eden , is ieder lid bevoegd,<br />

om in de vergatleringen dezes <strong>departement</strong>s<br />

.zoodanige voorflellen te doen, als tot <strong>het</strong> doe! ,<br />

de belangen en _den bloei der Maatfchappij ftrek­<br />

}{en kunnen , als mede om over aile voorflellen ,<br />

in of aan dit <strong>departement</strong> gedaan, te raadplegen,<br />

te fiemmen en te helpen beOuiten.<br />

DERDE HOOFDSTUK.<br />

Van <strong>het</strong> beftuur.<br />

ART. IO.<br />

Het Befiuur dezes <strong>departement</strong>s befiaat uit een<br />

Prefident , een Secretaris en een Penningmeester,<br />

welke gedurende een jaar hunnen post bebouden;<br />

zijnde echter de aftredende telkens op nieuw ver­<br />

.kiesbaar.<br />

ART.<br />

II.<br />

Ter verkiezing <strong>van</strong> een Prefident , Secretaris en<br />

Penningmeester , fiemmen de !eden in de vergaderlng<br />

met beOoten briefjes , de meerderheid <strong>van</strong><br />

O:emmen is be!lisfend ter verkiezing , en ingeval<br />

de fiemmcn fiaken , beOist bet lot.<br />

ART,


-5-<br />

AR 'l'o<br />

I!lo<br />

De onderhonding der Maatfchappelljlce en Huishoudelijke<br />

W:etten bij dit <strong>departement</strong> _zljn aan de<br />

zorg <strong>van</strong> Be!l:uurders toevertrouwd. De gewo11e<br />

en buitengewone vergaderingen worden door hen<br />

belegd; zij handhaven de goede orde en ne.men al<br />

de belangen waar , zoo der Maatfcha})pij in ·<strong>het</strong><br />

algemeen, als v_an dit <strong>departement</strong> in bet bijzonder.<br />

..<br />

ART.<br />

13 •<br />

Zoo menigmaal zulks noodig is , vergaderen<br />

Be!l:uurders , en wei na <strong>het</strong> ont<strong>van</strong>gen der prmten<br />

<strong>van</strong> befchrfjving voor de Algemeene Vergadering<br />

der Maatfchappij, zoo fpoedig mogelijk, ten einde<br />

. . '<br />

op de eerstkomende <strong>departement</strong>s vergadering hun<br />

gevoelen omtrent gemelde punten aan de ledeq<br />

kenbaar te maken en dezelve voor te lic}lten.<br />

ART. 14·<br />

Alle voor!l:ellen , welke in de vergadering gedaau<br />

worden , worden door den Prefident aan de leden<br />

duidel~ik voorgedragen; bij helpt met den Secretaris<br />

en Pcnningmeester de raadplegingen tot een befluit<br />

brengen; neemt met den Secretaris de fieminen op,<br />

en ingeval de fiemmen fiaken , beeft de Prefident<br />

eene be!lisfende fiem. Nimmer echter zal eenig<br />

voorfiel geheel beflist worden, ten zij twee derde<br />

der leden in de vergadering tegenwoordig zijn.<br />

ART.,<br />

--


- 6<br />

AR 1'. 15·<br />

De werkzaamheden <strong>van</strong> den Secretaris zijn :<br />

a) Het voorlezen der aanteekeningen <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

verhandelde in de laatst gehoudene <strong>departement</strong>s<br />

vergadering, en <strong>het</strong> kenbaar maken <strong>van</strong> aile fl:ukl\en<br />

en voorfl:ellen, welke bij hem in zijne betrekldng<br />

zijn ont<strong>van</strong>gen.<br />

b) Het bezorgen der <strong>Wetten</strong> en Diploma's aan<br />

de nieuw aankomende leden ; <strong>het</strong> rondzenden der<br />

vergaderbriefjes en der nieuw uitkomende boeken<br />

der Maatfchappij , aan al de leden dezes <strong>departement</strong>s,<br />

en <strong>het</strong> afvorderen der diploma's <strong>van</strong> diegenen<br />

der ]eden, welke <strong>het</strong>zelve vcrlaten.<br />

c) Het voeren <strong>van</strong> aile briefwisfeling, inzonderheid<br />

met den algemeenen Secretaris te Amjlerdam.<br />

ART. 16.<br />

De Penningmeester <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>departement</strong> is belast<br />

met den ont<strong>van</strong>gst en uitgaaf <strong>van</strong> deszclfs _penn ingen.<br />

Hij houdt daar<strong>van</strong> naauwkeurig aanteekening,<br />

en doet bij <strong>het</strong> einde <strong>van</strong> her maatfchappelijk jaar,<br />

ten overfl:aan va~1 den Prefident en Secretaris , behoorlijke<br />

rekening en verantwoording, welke zijne<br />

rekening , goedgekeurd zijnde , met hunnc naam·<br />

teekening bekrachtigen.<br />

ART. 17.<br />

Een der Belhmrders door wettige verhinderingen<br />

belet wordende , zijnen post te vervullen , worden<br />

een of meerder der leden met de waarneming dcrlelve<br />

ad interim belast.<br />

VI Eik


-7-<br />

VIERDE HOOFDSTUL<br />

Van de <strong>departement</strong>s vergaderingen~<br />

ART. 18.<br />

• Het <strong>departement</strong> houdt gewone en buitengewonc<br />

vergaderingen.<br />

Buitengewone vergaderingen zijn dezulken , die<br />

in buitengewone gevallen door Befl:uurders worden<br />

belegd.<br />

Gewone vergaderingen zijn die , welke op blj de<br />

Wet , of volgens gcnomen befluiren bepaalde tijden<br />

gehouden worden, en zijn de volgende:<br />

a) Eene vergadering voor den vijftienden <strong>van</strong><br />

Grasmaand, ter in levering <strong>van</strong> zoodanige voorfl:ellen<br />

en concept - priisvragen, als <strong>het</strong> <strong>departement</strong> ten<br />

nutte der Maatfchappij zal dienfl:ig oordeelen, om<br />

te worden gebragt op de pur.ten <strong>van</strong> befchr{jving.<br />

Op deze vergadering wordt ook een nieuw Beftuur<br />

voor <strong>het</strong> volgende maatfchappelijk jaar verkozen,<br />

op de wijze zoo als bij Art. u. is bepaald.<br />

b) Eene vergadering in <strong>het</strong> begin <strong>van</strong> Hooirnaand<br />

, zoo dra mogelijk , nadat de punten <strong>van</strong><br />

befchr'fjving <strong>van</strong> wege <strong>het</strong> Hoofdbefl:uur zijn ont<strong>van</strong>gen,<br />

ten einde over deze ont<strong>van</strong>gen punten te<br />

raadplegen en befluit tc nemen, om op de algemeetie<br />

vergadering te fl:emmen<br />

In


-3-<br />

In deze vergadering doet de Penningme-ester rekening<br />

en verantwoording. Ook zal bij meerderheid<br />

<strong>van</strong> fieminen worden bepaald , of dit <strong>departement</strong><br />

at dan niet afgevaardigden ter algemeene vergadering<br />

zal zen den , en zoo ja, welke !eden daartoe<br />

worden verkozen en welke fom hun voor reiskosten<br />

zal worden goedgedaan. - Ingeval bij meerderheid<br />

<strong>van</strong> fiemmen beOoten wordt, gecn afge•<br />

vaardigde te zenden , zullen BeO:uurders aan een<br />

of meerder !eden der Maatfchappij, te .dmfterdam<br />

wonende, kunnen verzoeken ter algemeene vergadering<br />

<strong>van</strong> wege dit <strong>departement</strong> en in deszelfs<br />

geest te fiemmen, en daartoe de vereischte geloofsbrieven<br />

afgeven.<br />

c) Eene vergadering in bet begin yan Herfst~<br />

maand, ter aanhooring <strong>van</strong> bet verflag der afgevaardigden<br />

ter algemeene vergadering. Ook zullen<br />

de noodige fcbikkingen beraamd en de tijq worden<br />

bepaald voor de winteravond-vergaderingen <strong>van</strong> dit<br />

<strong>departement</strong>, welke zullen worden gehouden <strong>van</strong><br />

Wijnmaand tot Lentemaand ingefloten. Befiuurders<br />

zullen alsdan de leden uitnoodigen tot bet vcrvullen<br />

<strong>van</strong> fpreekbeurten, voorlezingen, of wat ook tot<br />

onderling genoegen en oefening in nuttige kundig ..<br />

heden firekken kan, gedurende den winter.<br />

Diegenen der !eden , welke zicb tot bet vervul·<br />

len <strong>van</strong> fpreekbeurten of anderzins bebben verbon·<br />

den, zullen onder bepaling in Hoofdfi. I. Art. ~.<br />

ver-


~- 9---<br />

veryat , vrijelijk de fi:otfe en wijze <strong>van</strong> bebandefing<br />

mogen verkiezen , zullende bet lid , betwelk verhinderd<br />

wordt, de aangenomene fpreekbeurt. te ver ..<br />

vullen , zorg dragen dat die door een ander wordt<br />

waargenomen.<br />

ART. !lO.<br />

Er zullen ge~m ~sten in de winteravond-vergaderingen<br />

worden binnengeleid , voordat de redevoering<br />

een' aan<strong>van</strong>g zal nemen.<br />

1\.P. T. !li,<br />

De werkzaamheden in de gewone maatfchappelijke<br />

vergaderingen worden verrigt in de volgende orde :<br />

a) De Secretaris leest de aanteekening der vorige<br />

vergadering en mdete fl:ukken aan de leden voor.<br />

b) De werkzaamheden bij Art. 18. voor die vergadering<br />

bepaald , worden afgehandeld.<br />

c) De voorgefl:elde perfonen worden tot !eden<br />

verkozen.<br />

d) Elk Lid kan op aanvrage <strong>van</strong> den Prefident<br />

voorfl:ellen ~oen , en daarover door de vergadering<br />

worden geraadpleegd, gefl:emd en befioten.<br />

Na welk alles de Prefident de zitting befiuit.<br />

AR To<br />

ZZo<br />

•<br />

De winterveringadergen <strong>van</strong> Wijnmaand tot Lentemaand<br />

nemen een' aan<strong>van</strong>g des avonds ten zes<br />

me , de zomervergaderingen <strong>van</strong> Grasmaand tot<br />

Herfst-


IO-<br />

Herfstmaanci ·des · avonds ten zeven 'ure ; de be ide<br />

vergaderingen worden voor tien ure des avonds<br />

gefioten.<br />

Deze <strong>Wetten</strong> mogen niet veranderd worden, dan<br />

met goedvinden <strong>van</strong> twee derde der tegenwoordig<br />

zijnde Leden <strong>van</strong> eene vergadering.<br />

Aldus ontworpen in de · vergadering <strong>van</strong><br />

dit <strong>departement</strong>, · goedgekeurd den 24!1:en<br />

Januarij <strong>1823</strong>•<br />

In kennisfe <strong>van</strong> mij ,<br />

;J,<br />

• DB wIT,<br />

Secretari6o


Jl(:Ja.1psoo7<br />

8U!.l)J<br />

iJl(:JS!.lOJS!H<br />

< .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!