08.02.2017 Views

Wetten van het departement Loosdrecht 1823

Huishoudelijke wetten van het departement Loosdrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht de 10e januari 1823.

Huishoudelijke wetten van het departement Loosdrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht de 10e januari 1823.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HUISHOUDELIJKE

t... .• {,

W E T T E

VA

HET

.~ .

D


HUISHOUDELIJKE WE'rT EN.

~

EEaSTE HOOFDSTUL

Algemeene bepalingen.

ART. I.

De Weuen der Maatfchappij: Tot Nut van

't Algemeen , worden door al de leden dezes

departemems opgevolgd , en leggen ten grondflag

van deze Huishoudelijke Wetten.

AR_T. 2.

Het jaar der Maatfchappij zal gerekend worden

aan te vangen , met den eerfien van Hooimaand

des eenen , en te eindigen met den laatfien van

Zomermaand des volgenden jaars.

ART. 3·


- !2.

ART. 3·

De !eden dezes departements verpligten zic"h ,

om bunne toelagen in Lentemaand aan den Penningmeester,

tegens kwitantie, te voldoen , opdat

jaarlijks aan den algemeenen Secretaris (Hoofdil. :y.

Art. 19 ) v66r den eerfien van Bloeimaand, de

lijst der betalende !eden beboorlijk kan worden

ingezonden ; zullende bij , die v66r den vijftienden

van Grasmaand niet beeft betaald , gerekend worden

van zijn lidmaatfchap affl:and te doen , en

deszelfs diploma door den Secretaris worden ingetrokken.

ART. 4•

De jaarlijkfche toelage van ieder lid (Hoofdfl:. 7·

Art. 67.) niet minder kunnende zijn dan I 5.25 cs.

om daaruit te betalen bet aandeeJ , betwelk door

elk departement in de algemeene behoeften der

Maatfcbappij , naar bet aantal zijner leden , jaarlijks

moet worden gedragen, terwijl het overfcbot geheel

ter befchikking blijft van het departement,

om d:taruit deszelfs huishoudelijke onkosten te

befirijden, zoo zal jaarlijks in Sprokkelmaand, nadat

door den Penningmeester opening zal zijn

gedaan, van den ilaat der departements kasfe,

door bet Beiluur de gewone toelage van I 5.25 cs.

zooveel kunnen worden vermeerderd, als ingevolge

van dezen ilaat noodig zal worden bevonden te

behoren.

VIE It·


- 3-

'~"""'~

TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de /eden.

AR To 5•

Aile perfonen, hoven achttien jaren oud , het

Christendom belijdende en van een onergerlijk gedrag

zijnde , kunnen tot Ieden dezes dcpartemcnts

worden aangenomen , en heeft elk lid het regt de

zoodanigen voor te ftellen , ten einde op de depar·

tements vergaderingen te kunnen worden verkozen.

AR To 6,

De voorfteller zal uiterlijk binnen acht dagen,

voor de naaste vergadering , aan den Secretaris

fchriftelijk opgeven de namen en woonplaats der

voortefl:ellene , opdat de Secretaris de !eden daarvan

ktmne verwittigen , om dezelve op de vergadering

te ftemmen.

AR To 7•

De ftemming van den voorge!1:elden gefchiedt in

de vergadedng door middel van witte en zwarte

boonen. Het twee derde van deze witte boonen

verklaart den voorgefl:elden tot lid des departements.

ART. 8.

De Secretaris bezcrgt de nieuw verkozene lcden

cen diploma van lidmaatfchap , welke daardoor

geregtigd zijn tot alle voordeeleli , en verpligt tot

naar-


4-

naarkotning van al de W etten der Maatfchappij

tot Nut van 't Algemeen, en van dit departement

in het bijzonder.

ART. 9·

Behalve de honoraire !eden , is ieder lid bevoegd,

om in de vergatleringen dezes departements

.zoodanige voorflellen te doen, als tot het doe! ,

de belangen en _den bloei der Maatfchappij ftrek­

}{en kunnen , als mede om over aile voorflellen ,

in of aan dit departement gedaan, te raadplegen,

te fiemmen en te helpen beOuiten.

DERDE HOOFDSTUK.

Van het beftuur.

ART. IO.

Het Befiuur dezes departements befiaat uit een

Prefident , een Secretaris en een Penningmeester,

welke gedurende een jaar hunnen post bebouden;

zijnde echter de aftredende telkens op nieuw ver­

.kiesbaar.

ART.

II.

Ter verkiezing van een Prefident , Secretaris en

Penningmeester , fiemmen de !eden in de vergaderlng

met beOoten briefjes , de meerderheid van

O:emmen is be!lisfend ter verkiezing , en ingeval

de fiemmcn fiaken , beOist bet lot.

ART,


-5-

AR 'l'o

I!lo

De onderhonding der Maatfchappelljlce en Huishoudelijke

W:etten bij dit departement _zljn aan de

zorg van Be!l:uurders toevertrouwd. De gewo11e

en buitengewone vergaderingen worden door hen

belegd; zij handhaven de goede orde en ne.men al

de belangen waar , zoo der Maatfcha})pij in ·het

algemeen, als v_an dit departement in bet bijzonder.

..

ART.

13 •

Zoo menigmaal zulks noodig is , vergaderen

Be!l:uurders , en wei na het ontvangen der prmten

van befchrfjving voor de Algemeene Vergadering

der Maatfchappij, zoo fpoedig mogelijk, ten einde

. . '

op de eerstkomende departements vergadering hun

gevoelen omtrent gemelde punten aan de ledeq

kenbaar te maken en dezelve voor te lic}lten.

ART. 14·

Alle voor!l:ellen , welke in de vergadering gedaau

worden , worden door den Prefident aan de leden

duidel~ik voorgedragen; bij helpt met den Secretaris

en Pcnningmeester de raadplegingen tot een befluit

brengen; neemt met den Secretaris de fieminen op,

en ingeval de fiemmen fiaken , beeft de Prefident

eene be!lisfende fiem. Nimmer echter zal eenig

voorfiel geheel beflist worden, ten zij twee derde

der leden in de vergadering tegenwoordig zijn.

ART.,

--


- 6

AR 1'. 15·

De werkzaamheden van den Secretaris zijn :

a) Het voorlezen der aanteekeningen van het

verhandelde in de laatst gehoudene departements

vergadering, en het kenbaar maken van aile fl:ukl\en

en voorfl:ellen, welke bij hem in zijne betrekldng

zijn ontvangen.

b) Het bezorgen der Wetten en Diploma's aan

de nieuw aankomende leden ; het rondzenden der

vergaderbriefjes en der nieuw uitkomende boeken

der Maatfchappij , aan al de leden dezes departements,

en het afvorderen der diploma's van diegenen

der ]eden, welke hetzelve vcrlaten.

c) Het voeren van aile briefwisfeling, inzonderheid

met den algemeenen Secretaris te Amjlerdam.

ART. 16.

De Penningmeester van het departement is belast

met den ontvangst en uitgaaf van deszclfs _penn ingen.

Hij houdt daarvan naauwkeurig aanteekening,

en doet bij het einde van her maatfchappelijk jaar,

ten overfl:aan va~1 den Prefident en Secretaris , behoorlijke

rekening en verantwoording, welke zijne

rekening , goedgekeurd zijnde , met hunnc naam·

teekening bekrachtigen.

ART. 17.

Een der Belhmrders door wettige verhinderingen

belet wordende , zijnen post te vervullen , worden

een of meerder der leden met de waarneming dcrlelve

ad interim belast.

VI Eik


-7-

VIERDE HOOFDSTUL

Van de departements vergaderingen~

ART. 18.

• Het departement houdt gewone en buitengewonc

vergaderingen.

Buitengewone vergaderingen zijn dezulken , die

in buitengewone gevallen door Befl:uurders worden

belegd.

Gewone vergaderingen zijn die , welke op blj de

Wet , of volgens gcnomen befluiren bepaalde tijden

gehouden worden, en zijn de volgende:

a) Eene vergadering voor den vijftienden van

Grasmaand, ter in levering van zoodanige voorfl:ellen

en concept - priisvragen, als het departement ten

nutte der Maatfchappij zal dienfl:ig oordeelen, om

te worden gebragt op de pur.ten van befchr{jving.

Op deze vergadering wordt ook een nieuw Beftuur

voor het volgende maatfchappelijk jaar verkozen,

op de wijze zoo als bij Art. u. is bepaald.

b) Eene vergadering in het begin van Hooirnaand

, zoo dra mogelijk , nadat de punten van

befchr'fjving van wege het Hoofdbefl:uur zijn ontvangen,

ten einde over deze ontvangen punten te

raadplegen en befluit tc nemen, om op de algemeetie

vergadering te fl:emmen

In


-3-

In deze vergadering doet de Penningme-ester rekening

en verantwoording. Ook zal bij meerderheid

van fieminen worden bepaald , of dit departement

at dan niet afgevaardigden ter algemeene vergadering

zal zen den , en zoo ja, welke !eden daartoe

worden verkozen en welke fom hun voor reiskosten

zal worden goedgedaan. - Ingeval bij meerderheid

van fiemmen beOoten wordt, gecn afge•

vaardigde te zenden , zullen BeO:uurders aan een

of meerder !eden der Maatfchappij, te .dmfterdam

wonende, kunnen verzoeken ter algemeene vergadering

van wege dit departement en in deszelfs

geest te fiemmen, en daartoe de vereischte geloofsbrieven

afgeven.

c) Eene vergadering in bet begin yan Herfst~

maand, ter aanhooring van bet verflag der afgevaardigden

ter algemeene vergadering. Ook zullen

de noodige fcbikkingen beraamd en de tijq worden

bepaald voor de winteravond-vergaderingen van dit

departement, welke zullen worden gehouden van

Wijnmaand tot Lentemaand ingefloten. Befiuurders

zullen alsdan de leden uitnoodigen tot bet vcrvullen

van fpreekbeurten, voorlezingen, of wat ook tot

onderling genoegen en oefening in nuttige kundig ..

heden firekken kan, gedurende den winter.

Diegenen der !eden , welke zicb tot bet vervul·

len van fpreekbeurten of anderzins bebben verbon·

den, zullen onder bepaling in Hoofdfi. I. Art. ~.

ver-


~- 9---

veryat , vrijelijk de fi:otfe en wijze van bebandefing

mogen verkiezen , zullende bet lid , betwelk verhinderd

wordt, de aangenomene fpreekbeurt. te ver ..

vullen , zorg dragen dat die door een ander wordt

waargenomen.

ART. !lO.

Er zullen ge~m ~sten in de winteravond-vergaderingen

worden binnengeleid , voordat de redevoering

een' aanvang zal nemen.

1\.P. T. !li,

De werkzaamheden in de gewone maatfchappelijke

vergaderingen worden verrigt in de volgende orde :

a) De Secretaris leest de aanteekening der vorige

vergadering en mdete fl:ukken aan de leden voor.

b) De werkzaamheden bij Art. 18. voor die vergadering

bepaald , worden afgehandeld.

c) De voorgefl:elde perfonen worden tot !eden

verkozen.

d) Elk Lid kan op aanvrage van den Prefident

voorfl:ellen ~oen , en daarover door de vergadering

worden geraadpleegd, gefl:emd en befioten.

Na welk alles de Prefident de zitting befiuit.

AR To

ZZo


De winterveringadergen van Wijnmaand tot Lentemaand

nemen een' aanvang des avonds ten zes

me , de zomervergaderingen van Grasmaand tot

Herfst-


IO-

Herfstmaanci ·des · avonds ten zeven 'ure ; de be ide

vergaderingen worden voor tien ure des avonds

gefioten.

Deze Wetten mogen niet veranderd worden, dan

met goedvinden van twee derde der tegenwoordig

zijnde Leden van eene vergadering.

Aldus ontworpen in de · vergadering van

dit departement, · goedgekeurd den 24!1:en

Januarij 1823

In kennisfe van mij ,

;J,

• DB wIT,

Secretari6o


Jl(:Ja.1psoo7

8U!.l)J

iJl(:JS!.lOJS!H

< .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!