25.10.2018 Views

Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I<br />

~~~ .. .. ~ n tiSt: 1 ' ·•<br />

I -<br />

•<br />

· I<br />

I<br />

/ '<br />

..


--<br />

'<br />

I<br />

4<br />

.<br />

·' -•'<br />

I<br />

•<br />

. •


OP DE B .US<br />

-TE<br />

'<br />

EN<br />

_..,<br />

OUD-MÁARS_SEVEEN.<br />

I<br />

Gèau"4leerl ti<strong>en</strong> 1 'f Oêlokr 17 8 5.<br />

. .. . . ~ .<br />

i' I -· ,.! '<br />

Alzo aan <strong>de</strong> · refpeétive Schou<strong>te</strong>n <strong>en</strong> ,Gerech<strong>te</strong>n van<br />

Ti<strong>en</strong>hove!l <strong>en</strong> <strong>Oud</strong>-M!larsfeve<strong>en</strong> van Jaar. tot Jaar, n~~~;n<br />

is geblek<strong>en</strong>, het verval van <strong>de</strong> Diaconie-Kas van 't <strong>op</strong>­<br />

<strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> c.~.; in zoo verre zelfs, dat <strong>de</strong>, ge- reeM<strong>en</strong><br />

mel<strong>de</strong> gecombineer<strong>de</strong> . Gerech<strong>te</strong>n ingevolge Hup <strong>de</strong>r Bus.<br />

f Ed. Mog. Re(oluti~ .. van 1 s Oél:qber 1776, al~ by<br />

provifie gecontinueerd, · by Hun Ed. Mog. Refo.:<br />

_ Iu~ie van 24 Maart 1778, .al verfehei<strong>de</strong>n Jar<strong>en</strong> het<br />

<strong>te</strong> . kort kom<strong>en</strong><strong>de</strong> half Reëel <strong>en</strong> half Perfoneel ,'<br />

<strong>te</strong>n L'ls<strong>te</strong> ·van <strong>de</strong>rzelver refpeétive Jt1. <strong>en</strong> Opgezee ..<br />

; · , <strong>te</strong>n<strong>en</strong> , ~ebb<strong>en</strong><strong>de</strong> moe<strong>te</strong>n uitzet<strong>te</strong>n eti omOaan ; eli<br />

het <strong>te</strong> duchtèn is dat gemel<strong>de</strong> last niet 'zal verbih-<br />

A - <strong>de</strong>.


-..... ~<br />

'-<br />

"""·<br />

1>, ·'!<br />

i<br />

l<br />

: ( ~ ) ' .<br />

<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, <strong>en</strong> hun Ed. Mog. by · <strong>de</strong>rzelver Ordonn:m~<br />

tie · <strong>op</strong> 't on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Arm<strong>en</strong> van dato 5 Aug.<br />

. 1 7 7 7, gewild hebb<strong>en</strong>; dat zou<strong>de</strong> ftand houdè11<br />

gepriviligeer<strong>de</strong> Fon_df<strong>en</strong>, <strong>te</strong>r verligting <strong>de</strong>r Diaconie·<br />

<strong>en</strong> Arm<strong>en</strong> kasfe, zoo hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong> gemel<strong>de</strong> gecombineer<strong>de</strong><br />

Gerech<strong>te</strong>n (<strong>te</strong>n ein<strong>de</strong> <strong>de</strong> -Diaconie <strong>en</strong><br />

Arm<strong>en</strong> kasfe .. zo veel mogelyk <strong>te</strong> gemeet <strong>te</strong> ko·<br />

ineri) hoogst noodig geoor<strong>de</strong>eld het <strong>op</strong>rich<strong>te</strong>n e<strong>en</strong> er<br />

Bus; <strong>en</strong> wel in <strong>de</strong>ezer voegén ~ als :·<br />

l ' - AR. T. L '<br />

g1 i~áh Eerifeli}k zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> refpeél;ive Le.e<strong>de</strong>n, ie<strong>de</strong>r in-<strong>de</strong>szelf'sc<br />

er~c / Gerec.ht, aan~ll<strong>en</strong> twee Perfuon<strong>en</strong>, Inge<strong>te</strong>k<strong>en</strong><strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n van<br />

:;m~r: <strong>de</strong>eze Bus zijn<strong>de</strong>, <strong>en</strong> Cl)n<strong>de</strong>r <strong>de</strong> voorfz. Gerech1!<strong>en</strong> woomigtig,<br />

' om direéHe <strong>te</strong> hebb<strong>en</strong> over <strong>de</strong> gemel<strong>de</strong> Bus-; namelijk e<strong>en</strong>e,.<br />

welke oudfl:eBusmees<strong>te</strong>r zal zijn~e~ <strong>de</strong>óm~tvang <strong>en</strong> uitgaaf<br />

\<br />

zal moe<strong>te</strong>n waarneem<strong>en</strong>; <strong>en</strong> e~n d1e )ongf<strong>te</strong> Busn~ees-tcr is, <strong>en</strong><br />

bet <strong>op</strong>zicht over <strong>de</strong> ziek<strong>en</strong> zal hebb<strong>en</strong>;. <strong>en</strong> <strong>de</strong>zelve haar geld<br />

weekeiijk zal moe<strong>te</strong>n bezorge·n, _invoeg<strong>en</strong> als ht::t zelve b<strong>en</strong>ee<strong>de</strong>n<br />

na<strong>de</strong>r zal wor<strong>de</strong>n bepaald. .<br />

ART • . u.<br />

De oud-~<br />

'Zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> _<br />

ge~el<strong>de</strong> otûlfh~<br />

B~sm~~<strong>te</strong>rs ·<strong>de</strong>ze din·ffie e<strong>en</strong><br />

fle Bus- Jáar geha~' hebb<strong>en</strong><strong>de</strong>, verpagt zijri' ~ R:ek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> verantwoormees<strong>te</strong>r<br />

ding va.n <strong>de</strong>zelve <strong>te</strong> do<strong>en</strong>"'. ~aat bij alle <strong>de</strong> inge<strong>te</strong>k<strong>en</strong><strong>de</strong> Lee•<br />

~~:- <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>s beg~er<strong>en</strong><strong>de</strong>, pre(~nJ:kunn<strong>en</strong>_ zijtt; <strong>te</strong>n welke ein<strong>de</strong>~<br />

~ijks re· <strong>de</strong> oudf<strong>te</strong> 'B usmees<strong>te</strong>rs ge~q<strong>de</strong>n zal ~iJn in_ <strong>de</strong> twee G<strong>en</strong>e h <strong>te</strong> ,.<br />

. kming acht dag<strong>en</strong> voor; <strong>de</strong>n - ~e\~nd~g.d;Oor afiéb~;va.o· ; Billelj:<strong>te</strong>t;J,aan<br />

do<strong>en</strong>. <strong>de</strong>, ln~e<strong>te</strong>ek~nd1 ,. ;~e_<strong>de</strong>n ~ ~~o.n~· t:._ g~ey~~· ·. r, ' ; j . J .!i<br />

- A . AR~ lll<br />

'. ~


( 3 )<br />

All To J !I.<br />

In "'<br />

Deeze Reek<strong>en</strong>ing zal gefcliie<strong>de</strong>n 'in <strong>de</strong>n Gerechts-Huiz<strong>en</strong> refptfii· · .<br />

<strong>de</strong>.r v.~ornoem'<strong>de</strong> Heer!ijkhee<strong>de</strong>n, b ~j t~n~rbeur<strong>te</strong>n ~ <strong>op</strong> gelij. ~=cht~: ._<br />

ke WIJze als he<strong>te</strong>xammeer<strong>en</strong><strong>de</strong>r D1acome Reekemng,thans huizm ·<br />

· gefchied. · by tour ~ : .<br />

.~ beur<strong>te</strong>n.:<br />

ART. IV.<br />

Doortie<br />

afgaan­<br />

Na het flui<strong>te</strong>n van welke Reek<strong>en</strong>ing, <strong>de</strong> oudfl:e Busmees <strong>de</strong> .Bus­<br />

, <strong>te</strong>rs, welkers di<strong>en</strong>st alsdan zaL kom<strong>en</strong> <strong>te</strong> eindig<strong>en</strong>, in ·han- mees- , ,<br />

<strong>de</strong>n va u <strong>de</strong> jongfl:e Busmeef<strong>te</strong>rs ~ die in <strong>de</strong>rzei ver plaats zul- <strong>te</strong>rs,<br />

. o.,cr <strong>te</strong><br />

l~n _<strong>op</strong>volg<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong>. moe<strong>te</strong>n overg~y<strong>en</strong> <strong>de</strong> fi~u<strong>te</strong>ls <strong>de</strong>r kist tJev<strong>en</strong> .<br />

hier na <strong>te</strong> mel<strong>de</strong>n, mttsga<strong>de</strong>rs zodamge P<strong>en</strong>mog<strong>en</strong>, tot <strong>de</strong> aan <strong>de</strong> ·<br />

<strong>bus</strong> behor<strong>en</strong><strong>de</strong>, aiS by het· Oot <strong>de</strong>r Reek<strong>en</strong>ing zal coafiee·· ~nb/ij- ·<br />

r<strong>en</strong> d.at on<strong>de</strong>r hun berus&<strong>en</strong><strong>de</strong>. zijn; waar na gemel<strong>de</strong> Bus-v<strong>en</strong>tle<strong>de</strong><br />

meef<strong>te</strong>rs, voor'; <strong>de</strong>rzei ver_ g~~ane ~di<strong>en</strong>f<strong>te</strong>n l ull<strong>en</strong> bedankt~=~t1Ist ,<br />

wor<strong>de</strong>n. · - · · - -~ • ' • fl ·<br />

~- · <strong>en</strong>t o&<br />

,~, · · · tier re- · ~<br />

A rt. T. V. k<strong>en</strong>in~.<br />

:,<br />

Veivolg<strong>en</strong>s zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> Perfoon<strong>en</strong>, welke het eerf<strong>te</strong> Jaar, voor }l:i:f<br />

jongf<strong>te</strong> Busmeefier gedie!ld hebb<strong>en</strong>.' hunn~ Q!~nst aan d~ <strong>bus</strong>, meeflers: ..<br />

noge<strong>en</strong> Jaarmoe<strong>te</strong>n C


P c<strong>en</strong>e ·<br />

die,vd·<br />

l<br />

( .f. ) .<br />

All! T. .:VI1.<br />

'Jt:/sus· . Ge<strong>en</strong>e ~erfoon<strong>en</strong> (welke inge<strong>te</strong>k<strong>en</strong><strong>de</strong> Lee~~n aer Bus zijn:)<br />

:>JJeef<strong>te</strong>r- zullèn vermog<strong>en</strong>~ <strong>de</strong>. aan h<strong>en</strong> <strong>op</strong>gedrag<strong>en</strong>e d1<strong>en</strong>f<strong>te</strong>n van Busfehap<br />

<strong>te</strong> meef<strong>te</strong>rfchap ,. <strong>te</strong> welger<strong>en</strong>, <strong>op</strong> pr<strong>en</strong>e van twee Gul<strong>de</strong>n, <strong>te</strong>n<br />

aan- behoeve van <strong>de</strong> Bus <strong>te</strong> verbeur<strong>en</strong>, <strong>en</strong>, na verlo<strong>op</strong> van e<strong>en</strong> Jaar,<br />

~041'· we<strong>de</strong>r Nominabel <strong>te</strong> zijn.<br />

tietJ.<br />

AR. T. , V I i I.<br />

ErKist<br />

Zoo dra · door e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oegzaam aantal in<strong>te</strong>k<strong>en</strong>aars <strong>de</strong> Bus<br />

=;e:1:Z totfland ,zal weez~n gebragt, zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> re'fpeétive Busmees·<br />

~<strong>te</strong>n ui <strong>te</strong>rs, .<strong>te</strong>n kofr<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Bus, aanlegg<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> fuffifan<strong>te</strong> _Kist"<br />

jleut~!s waér in het geld 1 , Boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> Papier<strong>en</strong>, tot <strong>de</strong> _Bus be•<br />

t&r b~- . hoor<strong>en</strong><strong>de</strong>, in 't . verv•Jlg, zull<strong>en</strong> bewaard wor<strong>de</strong>n; welke<br />

rwaar;,ng Kist gefloo<strong>te</strong>n' zal . wor<strong>de</strong>n met ~wee differ<strong>en</strong><strong>te</strong> .ilQp<strong>te</strong>n, .<br />

~aÛ Jet <strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> :.<strong>de</strong>;.wee B Uimeef<strong>te</strong>rs, le<strong>de</strong>r, e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> fieu<strong>te</strong>ls ~ -<br />

f!d;n <strong>de</strong>r twee gemel<strong>de</strong> _U()o<strong>te</strong>n ,', OJi<strong>de</strong>r b.unne. bew~aring he\>bén"<br />

<strong>en</strong> pa- <strong>op</strong> dat <strong>de</strong> gervel<strong>de</strong> kist niet zal kono<strong>en</strong> ge<strong>op</strong><strong>en</strong>d wordèn,<br />

pieretJ, <strong>te</strong>n" zij_ alle twee Busme~~ers daar bij prref<strong>en</strong>t 'zijn. ·-<br />

AR-T.<br />

IX.<br />

De kM · Deeze Kist ui in bewaarin g gef<strong>te</strong>ld-wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Gerecht,.;<br />

u be- huife d~a~


( 5 )<br />

~A ll ·T. X 1; ,. ·. i . r ~ :<br />

.. Ie<strong>de</strong>r ondf<strong>te</strong> -~~Jsmeef<strong>te</strong>r ~al ge~()u_<strong>de</strong>n zijn,. zoo <strong>de</strong> P.er• Buf~tld<br />

foon <strong>en</strong> on<strong>de</strong>r ZIJn Gerecht,_ als die Utt an<strong>de</strong>r~ . plaa~f<strong>en</strong> ztch me~fler"<br />

aan hem mog<strong>te</strong>n addresfeer<strong>en</strong>, welke begeer<strong>en</strong> 1n _<strong>de</strong>eze in e<strong>en</strong> .<br />

Bus ingefchreev<strong>en</strong> <strong>te</strong> zijn, in e<strong>en</strong> apart boekje, met naam apart<br />

<strong>en</strong> van, b<strong>en</strong>etr<strong>en</strong>s · <strong>de</strong>rzelver ou<strong>de</strong>rdom aan <strong>te</strong> <strong>te</strong>ek<strong>en</strong>·<strong>en</strong>; 6oekj~ Qp'<br />

met bijvo~ging ' .van ~ datum; '<strong>op</strong> rwel~ll\ . e<strong>en</strong> ie<strong>de</strong>r aan t.e <strong>te</strong>~ • •<br />

ge<strong>te</strong>k<strong>en</strong>d Is; ~ <strong>en</strong> daar van · e<strong>en</strong> tx.emptaar <strong>de</strong>ezes, ~uor ':::am: ·<br />

hem on<strong>de</strong>r<strong>te</strong>ek<strong>en</strong>d, atn <strong>de</strong> ingefcbrev<strong>en</strong>e <strong>te</strong>r hand f<strong>te</strong>ll<strong>en</strong> ; vim rie"'<br />

mits dat . zodanige in<strong>te</strong>fchrijv<strong>en</strong>e Perfoon<strong>en</strong> zijn gezond. Ltdcn<br />

ea zon<strong>de</strong>r fl~ep<strong>en</strong><strong>de</strong> acci<strong>de</strong>n<strong>te</strong>n, · <strong>en</strong> waar van <strong>de</strong>s ger~· <strong>en</strong> rlcr- -._<br />

quireerd., . ~ij Certificaat van Doétor óf Ch1rugijn, ·z-al -zelver . ··<br />

moe<strong>te</strong>n do<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong>; zull<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>ze.lve ~ Jaàriijks bij· het d,tu(er~ . .·<br />

iluito::n <strong>de</strong>r keekèniug, •(die. door <strong>de</strong>n-ourlf<strong>te</strong> Busmeetlet J::,"j·'J:..~<br />

jaarlijks, gratis', zal moe<strong>te</strong>.n worti<strong>en</strong> <strong>op</strong>g<strong>en</strong>~aakt ,) ili bet tum tJér<br />

Hoofdboek daar toe aan <strong>te</strong> legg<strong>en</strong>, uit <strong>de</strong> gemel<strong>de</strong> boek· tU~n<strong>te</strong>.<strong>te</strong>·.<br />

jes wor<strong>de</strong>n overgebragt; <strong>en</strong> <strong>de</strong>zelve Roe~jes, neff<strong>en</strong>s betni~ ; ·<br />

Hoofdboek, mee<strong>de</strong> . wer<strong>de</strong>n overgebragt 1n ·<strong>de</strong> vo.or<strong>en</strong>ge- . at~!'<br />

mel<strong>de</strong> Kist. Ook zuil~ elk <strong>de</strong>r Busmeellets , e<strong>en</strong> perti. ëJ;iij;~<br />

n<strong>en</strong>~e · ~ijst moe<strong>te</strong>n hou<strong>de</strong>Q\ ~n ' ~ l;>ij _h~m a~pgegev~pe c'tn~t ge!<br />

<strong>en</strong> mge<strong>te</strong>~k<strong>en</strong><strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n, <strong>en</strong> d<strong>te</strong> ~lJih-n,, -van tîJd .tot t-tjd, v.<strong>en</strong>.a4tJ<br />

met-<strong>de</strong> <strong>op</strong> nieuw aangegev<strong>en</strong>e, ~ ingetèkéntie. Leeq;<strong>en</strong> ·' el(c<br />

ampHëer<strong>en</strong>, <strong>en</strong> bij afval of verf<strong>te</strong>rf we<strong>de</strong>rom ' ~_resfeer<strong>en</strong>; 7.·~c<br />

!l'itsga<strong>de</strong>r~, die zelf<strong>de</strong> Lijf<strong>te</strong>n, Jaarlij~s, aan .<strong>de</strong>~ al~ d-an Le<strong>de</strong>~~­<br />

JOngst aankom<strong>en</strong>~e Busmeefier wor<strong>de</strong>n r overh1ttldtgd; <strong>te</strong>t1 1 aan t' ,<br />

ein<strong>de</strong> hij weèt, wie bij' al; of niet be<strong>de</strong>el <strong>en</strong> moer. '<strong>en</strong>'Z. ti<strong>en</strong>~én '" .·<br />

·als die ge~nd z:;jn. Jaarlijlts '<strong>de</strong>' rtk<strong>en</strong>ing Çf'atis (lp <strong>te</strong> maalum m -in hiJ,<br />

Iioojdboek <strong>te</strong> jèhrijv<strong>en</strong> • . .De apàr<strong>te</strong> :boekjes nev<strong>en</strong>s !Ut Hoofdboelt in <strong>de</strong> Kist<br />

<strong>te</strong> bewar<strong>en</strong>. Door ti~ Btism~jler_ s e<strong>en</strong>.e p~,-,t~_ ·~:~er;J* ,/;j's~ .tp. . 1to~<strong>de</strong>n ~48 .ti#.<br />

· Ledm, ~ ie iaMiijks aan . tfel·selver jilc~sftur:s our <strong>te</strong> 1e.er_<strong>en</strong>. ,<br />

·_ T~t ,w~l~~:i ~tè'~lç·~niri: ,~!·re:!~v~~t~~~ e .njpn~4#~~:·!it:;;<br />

•<br />

~eef<strong>te</strong>rSiedFri:O d~z~lfs, .Perecllt In elkJ~ar. ~U!rd~.~-Jp,u~ ~JJtkn<br />

l<strong>en</strong> vaceer<strong>en</strong>.; <strong>te</strong> w.e~tcn<strong>de</strong> Eerfie ~andag 1nJe<strong>de</strong>r v1er<strong>en</strong><strong>de</strong>el vrer .. áa-<br />

J~ars, <strong>en</strong> zuU<strong>en</strong>..<strong>de</strong> ref~~lVeBUsiD:ee~~rs, .verpligt zij~ • . zich ~:nm~<br />

Z()oveel~og.ehJk~f!YhJtJ&eu; elk lDZiJn Gerec~t,pe<strong>op</strong>geze-{1:;~<br />

· t~:~~n, 't?.t lUtfekjWt~g o;ver <strong>te</strong>haaleJ;l,-d.oor ;h~~~ RlJ.t ~P.,;VdOQt. 1<br />

~P_eel •••<br />

· ~-~ ~· · . . · A 3 _, e·e ;aarsee~ :


,ne dag, · ~<br />

'<br />

' (· . · ~<br />

l~tti:!/ d~el, ~ ~ wel~ d~ . Diac?nie ,{n ar;n<strong>en</strong>·.~as, in vervolg van tijd,<br />

tWt·!tJ<br />

o uem<strong>te</strong>k<strong>en</strong>ing·br<strong>en</strong>gef11.<br />

•" . ART. X H 1. ,<br />

· ~~ , h1et: mt zoq<strong>de</strong> kunn<strong>en</strong> geme<strong>te</strong>n, ·on<strong>de</strong>r het . oog <strong>te</strong><br />

· Ge <strong>en</strong>e Perfoon <strong>en</strong> b<strong>en</strong>ee<strong>de</strong>n <strong>de</strong> veerti<strong>en</strong> , noch, bov<strong>en</strong>. <strong>de</strong><br />

Ge;nb~ : vijftig jaar<strong>en</strong> ~ ·. iuUe.n mog<strong>en</strong>: inge<strong>te</strong>ek<strong>en</strong>d wor<strong>de</strong>n, waai'<br />

neu<strong>en</strong> ue d B · 11 d' d · r. h ·· · d<br />

j4110 ,,..·• 9tntr~nt · e . usmc<strong>en</strong>er&, . . Ie ~ e m~c · nJvmg .ó<strong>en</strong>., ver·<br />

~ov~rt<strong>de</strong>'PJig .t zull<strong>en</strong> zijn, '<strong>de</strong>n .ou<strong>de</strong>r(\om aán d.e ~ d9or . h<strong>en</strong> in <strong>te</strong><br />

sofat:ên: f<strong>op</strong> Cedul , <strong>te</strong>_ ka::~-~l!er<strong>en</strong>, <strong>op</strong>.<br />

ihisfoe~ '"p


( 7 l<br />

" gehou<strong>de</strong>n .zijn~ weege'ns het ontvangt:':l·va'n z?danige b~e<strong>te</strong>n~,(Hn t~<br />

aan<strong>te</strong>.ekemng <strong>te</strong> h·ou<strong>de</strong>n, met <strong>de</strong>n ·datum, waMneer~ <strong>en</strong> <strong>de</strong> wmnt­<br />

Perfoon<strong>en</strong> van wiç die ontvang<strong>en</strong>· zijn; <strong>te</strong>n ein<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze! ve 11'oorbij<br />

het do<strong>en</strong> <strong>de</strong>r ree~<strong>en</strong>ing< · ~e kunr.e-n verantwoor<strong>de</strong>n .. En <strong>de</strong>n • ..<br />

die <strong>op</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n Zttdag met komt betaai<strong>en</strong>, ·zal. mt <strong>de</strong> . .<br />

Bus vcrvall<strong>en</strong> zijn.<br />

· Vrij<br />

ART. x vr. /. ·; beid om<br />

Tot gemak <strong>de</strong>r di<strong>en</strong>stbaare PerfoOJi<strong>en</strong>; zal ·het aan . <strong>de</strong>,. ~~t~jattr ·<br />

, zel v<strong>en</strong>, <strong>en</strong> aán ~Jle inge<strong>te</strong>ke.n<strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bus, vrij !laan, a~mlctoin<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong>n eerf<strong>te</strong>n Zirdag in het Jaar, hunne Inlegsp<strong>en</strong>- t~<br />

ning<strong>en</strong>, bij avance, voor het .~eheeie jaar. <strong>te</strong> fourneere~; lm_.<br />

beta~<br />

waar van q<strong>en</strong> B usmeef<strong>te</strong>r, · hiJ het · ón tvartg<strong>en</strong> ~ e<strong>en</strong> be· Mtts<br />

hoorlijke quitantie zal geev<strong>en</strong>; mits dat zij lie<strong>de</strong>n, voor 1aa~ m:<br />

• '1 ft z· d . h 1 . l vettltfn<br />

·of np <strong>de</strong>n aa:) · <strong>en</strong> ~ 1t ag, ~J.l ;. · ~t. ze ,ve Jaar, · nog z.u- <strong>de</strong>. jiui<br />

l<strong>en</strong> moe<strong>te</strong>n betaal<strong>en</strong>,- zoodamge hmvers, •tot goedmaktngversd,r·<br />

.<strong>de</strong>r begrav<strong>en</strong>is koi<strong>te</strong>n, va·n è.e Lè·e<strong>de</strong>n die in dar:- jaar ge·.begra- ·.<br />

il:orv<strong>en</strong> zijn , als hier na zaL wor<strong>de</strong>n gef<strong>te</strong>ld; ·<strong>op</strong> · pr<strong>en</strong>e ~ v<strong>en</strong>is. ~ ­<br />

dat die ge.<strong>en</strong>e, welke M'eiger<strong>en</strong> ><strong>de</strong> gemel<strong>de</strong>' fiuiviefs, <strong>te</strong> 0 P, v~rld<br />

h . 1) h d B ' 11 . 11 ' .. . 'VCtf Uit '<br />

vo o<strong>en</strong>, van, un "ec t.<strong>op</strong> e . us -zu <strong>en</strong> verva <strong>en</strong>;ZlJn·<strong>de</strong> But~ -<br />

A R T. x V 11. ,,<br />

- Zoo ech<strong>te</strong>r iemand bov<strong>en</strong>' <strong>de</strong> vijftig tot zestig j~ar<strong>en</strong> in· Op ?vei:<br />

cluijs, begeer<strong>de</strong> inge<strong>te</strong>ek<strong>en</strong>d <strong>te</strong> zijn, zal zulks vfij~ijk ~~-wijze<br />

mog<strong>en</strong> gefchie<strong>de</strong>n, mits dat <strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n van zodanig<strong>en</strong> 'ou-remantl<br />

<strong>de</strong>rdo!n, zoo bjj <strong>de</strong> infchrijving,. als bij het wèeklijks in- ~;~'~6 ~ . 0<br />

.legg_<strong>en</strong>, .dubb-eld zoe .veel . zull<strong>en</strong> moe<strong>te</strong>n fourneer<strong>en</strong>, als jacmrt<br />

Art. 14. van <strong>de</strong> a.n<strong>de</strong>re Le·e<strong>de</strong>n gef<strong>te</strong>ld.ïs; mee<strong>de</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> boe- nog in<br />

<strong>te</strong> <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>e' als 'vo_or<strong>en</strong>~ Edoch zal he-t oOk aan alle <strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>de</strong> tm.<br />

_ie<strong>de</strong>r, bov'<strong>en</strong> .<strong>de</strong> vijftig jaar<strong>en</strong> z-ijn<strong>de</strong>' vrijftaan' <strong>en</strong>kel kom<strong>en</strong><br />

. fom:ni·sfem<strong>en</strong>t <strong>te</strong> betaal<strong>en</strong>, mits dat hij voor ie<strong>de</strong>r Jaár kan:<br />

bij<br />

bove-n <strong>de</strong> . vijftig, aan han<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n Busmèef<strong>te</strong>r ~<br />

zijne in·<strong>te</strong>k<strong>en</strong>ing con triboeere e<strong>en</strong>e Zeeuwfche Rijksdaal<strong>de</strong>r. .<br />

.ART. X V li I. . . · · Doordè<br />

Zoo iemand <strong>de</strong>r it;Jge<strong>te</strong>ek<strong>en</strong><strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>eze .Bus' door Zièk<strong>en</strong> .<br />

· ûek<strong>te</strong>'ofe<strong>en</strong>ig an<strong>de</strong>r gebrek wordt aangetast, <strong>en</strong>~dfifi<strong>en</strong>tie uit 1 îf:<br />

<strong>de</strong> ~os begee!d,-z~l h~~ 'gehou<strong>de</strong>n zijn, k<strong>en</strong>nis va-ri zijn ziekt.e, g~-~<br />

ö~g~b_re_k,a,an d~ Jongfie flusmeefier, <strong>te</strong> ge ev<strong>en</strong>; 'Y.elke :6,us,: k<strong>en</strong>vis ··<br />

·.'·t\.1 ,, - ~· •.. '· ' '.. .. .• • mees-van ' ''···<br />

\. 't'1<br />

. 1 •


hutm<strong>en</strong> l<br />

( 8 ) -,<br />

~~e~~;:meef<strong>te</strong>r._ gehou<strong>de</strong>n zal _ zijn~ zoo fpoedig mogetijk <strong>de</strong>n Pà•<br />

ik ·u <strong>en</strong>t <strong>te</strong> gaan bezoek<strong>en</strong> • <strong>en</strong> zich na<strong>de</strong>r <strong>op</strong> . <strong>de</strong>szelfs ziek<strong>te</strong>,.<br />

aa~1<br />

jong(le o,f gebrek, <strong>te</strong> informeer<strong>en</strong>; <strong>en</strong> welk bezoek <strong>de</strong>n Btumees• ·<br />

Bus <strong>te</strong>r' g;edlllU<strong>en</strong><strong>de</strong> t <strong>de</strong>s Pati.<strong>en</strong>rs ziek<strong>te</strong>' <strong>te</strong>n minfl<strong>en</strong> e<strong>en</strong>~<br />

d.·eejl~rh màaJ 's weeks zal moe<strong>te</strong>n contin tieer<strong>en</strong>, <strong>en</strong> hem het toe~<br />

J:a~~~p ~el eg<strong>de</strong> weekgeld bezor~<strong>en</strong>; <strong>op</strong> p r<strong>en</strong>e van Zt! fliliix:rs t,<strong>en</strong><br />

moet in' behoeve van <strong>de</strong> Bqs. ·· ~ ·<br />

formeer<strong>en</strong>. ' By co.,'tlinuafk.alk?eelc. Op tu:ane van6fluivets.<br />

Aa.T. XIX. . ' ,<br />

IN bui- lngevàile i<strong>en</strong>tand <strong>de</strong>r inge<strong>te</strong>ek<strong>en</strong><strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n, · ~ui<strong>te</strong>n <strong>de</strong><br />

<strong>te</strong>n Lee- voorfz.. . Twee Gerech<strong>te</strong>n., di<strong>en</strong>stbaar, of an<strong>de</strong>rzmts woon~<br />

· <strong>de</strong>n van agtig zijn<strong>de</strong>., ziek<strong>te</strong> · of e<strong>en</strong>i.g *an<strong>de</strong>r ongemak .krijg<strong>en</strong><strong>de</strong>.,-<br />

- tumue aàtil<strong>te</strong>ntie uit <strong>de</strong> Bus begeerae, zàl <strong>de</strong>n z~odanige, ge,.; ,<br />

~~j~~~b'ou<strong>de</strong>!J zijt~;t door ~<strong>en</strong> Scbri.ft~}ijk ~ewijs ~a~ e<strong>en</strong> .Doii.tor<br />

lêve'r<strong>en</strong>; of ChuurglJR,. <strong>de</strong>n toefrand· ZIJner z_<strong>te</strong>k<strong>te</strong> ot kwaal, aan d:e<br />

Zon<strong>de</strong>r jongfr~ BasmeeU:er waar on<strong>de</strong>r hij is i~gefchreev.<strong>en</strong>, ov.er<br />

d(lt <strong>de</strong> <strong>te</strong>. z<strong>en</strong><strong>de</strong>n-; waar na <strong>de</strong> gemel<strong>de</strong> Busmeef<strong>te</strong>r zu bezorg<strong>en</strong> .•<br />

.Buf. dat hem zijn w~.kelijkfe be<strong>de</strong>eling, door iemand aan . zijn<br />

m_~l WD~npl~ts 'al W"?!<strong>de</strong>n -uitgereik~; zo~~er dat <strong>de</strong> 'Busmees- .<br />

~hoe-<br />

<strong>te</strong>r v·erpllcht zal. ziJn z.~tk e<strong>en</strong>. bat<strong>te</strong>n ZlJO Gerecht woonep­<br />

Wm u. <strong>de</strong> ·Pau<strong>en</strong>t, Perlooneti,Jk <strong>te</strong> gaan bezoek<strong>en</strong> · Zulleu<strong>de</strong>ech-,<br />

t:k~ <strong>te</strong>r~ <strong>de</strong>n Pati:<strong>en</strong>t gehou<strong>de</strong>n zijn, aHe veerti<strong>en</strong>dag<strong>en</strong>,door<br />

km. ·· e<strong>en</strong> , S~hrifceli ,jk bewijs vin Do.él:or.of ChiTurgijn ,aan <strong>de</strong>a<br />

d~,;D!~ voorno•<strong>en</strong>,wm Bu~~eefl:er na<strong>de</strong>r ~<strong>en</strong>nisfe ~-~n- zijn toe~_a:nd<br />

tieNt '~u <strong>te</strong> · gee_veo~ <strong>en</strong> btj fa.u<strong>te</strong> van dtr<strong>en</strong> ·zal ZlJue weekellJkfc<br />

het levr& he<strong>de</strong>.el~g <strong>op</strong>hou<strong>de</strong>n. . _<br />

retn;an {JCW]Sa/Je 14-dag.<strong>en</strong> <strong>te</strong>


-., < •• •<br />

Vuur<br />

· . (, 9 -_ ', - · gaan<strong>de</strong> ·<br />

fJet'l <strong>en</strong> bov<strong>en</strong> di<strong>en</strong>, zoo lang hij dat ·trekt, bevrijd zijn van <strong>de</strong> <strong>te</strong> g<strong>en</strong>ie:<br />

veerti<strong>en</strong> daagîche contributie;~fzo hij bij avance heeft ge con- tm per<br />

tribueerd, alsdan zal g<strong>en</strong>ie<strong>te</strong>n twee Cu!tl<strong>en</strong> tn t!f fltJÎtJtll per week<br />

d h d · • k · · · f twee<br />

we~k, oe zahoo amgez1~ emetve;.rnog<strong>en</strong> UJt<strong>te</strong>'gaan, o.gul<strong>de</strong>n.,<br />

eemg werk <strong>te</strong> do<strong>en</strong>, OJ? verbeur<strong>te</strong> van o<strong>te</strong> twee Guldm elf fluz. w bij .<br />

fJers daar <strong>en</strong> boY<strong>en</strong> UIt <strong>de</strong> Bus gefloo<strong>te</strong>n <strong>te</strong> wor<strong>de</strong>n. · avance ·<br />

gecDntribu<strong>te</strong>rd hebbt~<strong>de</strong> tw<strong>te</strong> gul<strong>de</strong>n m elf ftuiyer_r. Mits nitt ttil <strong>te</strong> &"an, ·<br />

of unig wet_·k <strong>te</strong> do<strong>en</strong>. Op verbeur<strong>te</strong> m Ye_rvoJ van ti/lts. -<br />

, .<br />

ART. XXII • .<br />

• . . . . Di6 un<br />

Iemand <strong>de</strong>r Lee<strong>de</strong>n aan Arm<strong>en</strong>, Be<strong>en</strong> <strong>en</strong>, of el<strong>de</strong>r$, e<strong>en</strong>ig acci<strong>de</strong>11t<br />

ongemak krijg<strong>en</strong><strong>de</strong>, zal, <strong>de</strong>s begeer<strong>en</strong><strong>de</strong>, g<strong>en</strong>ie:<strong>te</strong>n ie<strong>de</strong>r week gaiiet<br />

· twee Gul<strong>de</strong>n ee11ç fluiver, m·aar zal insgelijks, zoo lang hij dit zwee<br />

weekgeld trekt, nietvertilog<strong>en</strong> ee11ig werk <strong>te</strong> do<strong>en</strong>, dan alle<strong>en</strong> Gul<strong>de</strong>ns<br />

<strong>op</strong> zij!l Hoff<strong>te</strong>ed e, <strong>en</strong> na _<strong>de</strong> K~fk ofan<strong>de</strong>re God~di~n ·.s t plaat: ~~k. ·<br />

f<strong>en</strong>, niltsga<strong>de</strong>r.s na <strong>de</strong>n ClururgtJn <strong>te</strong> gaan; <strong>op</strong> gebJke verbeur<strong>te</strong> Mils<br />

van die tw<strong>te</strong> Gtli<strong>de</strong>n, <strong>en</strong> zijn a.an<strong>de</strong>el uit-<strong>de</strong> Bus. · ";~, t~<br />

· werk<strong>en</strong> ojuit<strong>te</strong>gaan, als mei bepaling. (;p Yefbeur<strong>te</strong> m "'trtal als Yoor<strong>en</strong>. ·<br />

A.a.T. ; XXIIL .<br />

... - '<br />

Tot <strong>de</strong> bekeu~ing van ~ie k<strong>en</strong> of gebrekig<strong>en</strong>, .Art ~ 1 <strong>en</strong> 2~.Wie tql<br />

vermeld, zuil<strong>en</strong> b.ehalv<strong>en</strong> <strong>de</strong> Busrnees<strong>te</strong>rs, ook gea uthoriîéerd f:u~~~g<br />

zijn alle <strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n.<strong>de</strong>r Bus;eri zal <strong>de</strong>n.ge<strong>en</strong>e die <strong>de</strong> bekeU4 zij/gcring<br />

doet~ het halve weekgeld <strong>de</strong>r .bekeur<strong>de</strong> g<strong>en</strong>ie<strong>te</strong>n; <strong>en</strong> <strong>de</strong> aut/wriwe<strong>de</strong>rhelft<br />

voor <strong>de</strong> Bus 'zijn.<br />

fèerd~.<br />

Wat <strong>de</strong>n beke{Jr<strong>de</strong>r gemet.<br />

ART. XXIV. --<br />

. I<br />

: On<strong>de</strong>r tie v~orfZ. zk~e~ , of g.~~reekig<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> niet gere. In ·wellt.•<br />

k<strong>en</strong>d wor<strong>de</strong>n d1e moedwllhg, 'tzl) door d.ronkcnfch!lp, ofan-&eva~/e<br />

df;rzints, zich totvech<strong>te</strong>n begeev<strong>en</strong>, <strong>en</strong>_ daàr·door eeoig on- <strong>de</strong> Uek6<br />

g~mak koll)<strong>en</strong> <strong>te</strong> krijg<strong>en</strong>; mits,ad~rs ongemakf<strong>en</strong> uit oatucbt freik~gelproo<strong>te</strong>n;<br />

zull<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Bui m à1<strong>en</strong> gevalle ge<strong>en</strong> on<strong>de</strong>dland lijke<br />

do~, , · . . , _ . · Leetkn .<br />

ge<strong>en</strong>e 6c<strong>de</strong>eling zuJk_n mogtn g<strong>en</strong>iutti,<br />

, \ ' ~ •<br />

AiT. XXV.


. • I· -<br />

• l<br />

"<br />

( 10 :) '<br />

r<br />

D . r. • 1 ~··, '"· ·: ART. '·: XXV~ ~ "·' , ,~ · ! · '<br />

e ue· ·· · · ·<br />

::fjw- :' Iemand <strong>de</strong>r Leed~n? ~eeg~ns ~iek<strong>te</strong> of gebrek, geld uit <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> zieke; Bus tre~k<strong>en</strong><strong>de</strong>. zal na hetzei ve e<strong>en</strong> week getrokk<strong>en</strong> <strong>te</strong> heb ..<br />

of ge- . b<strong>en</strong>. verplicht Zijn, met zijn zieki:e of gèbrek bij e<strong>en</strong> Doétor<br />

brekkige ÄfMçe&<strong>te</strong>r <strong>te</strong> gaaQ ., of na' <strong>de</strong>n t~efrand .zijner k\vaal, <strong>de</strong>ze!.<br />

· L_ee<strong>de</strong>n, vt: <strong>te</strong> ontbie<strong>de</strong>n, <strong>te</strong>n ~in<strong>de</strong> 'door ~t gebruik <strong>de</strong>r Medicijn<strong>en</strong>,<br />

a.rrtdabmn<strong>en</strong><br />

d esze J.C • . 1-. ··I"k b d . ·•<br />

fS g<strong>en</strong>eez~ng, zo. vee moge lJ , <strong>te</strong> evor e1·<strong>en</strong>; aoclt<br />

'g~n zich het DoétorofMees<strong>te</strong>rloon, zal, bij provifie, door <strong>de</strong>n Pati<strong>en</strong>t<br />

van em zelve, moe<strong>te</strong>n betaald wor<strong>de</strong>n.<br />

Dof!or of Chirurtijn ie vOorzi<strong>en</strong>.<br />

t ';_ ( _ •• ; . - ' l ;..,. ....<br />

ART, 'XXVI. r tJ:' , 1•J 'l. ; . f<br />

{ . . .. •· . . . . .. . . . . :<br />

Hoe <strong>te</strong> Wannee~ iemand ziek ofge~<strong>te</strong>kkig ziju<strong>de</strong>, het voorfz. week ..<br />

_ han<strong>de</strong>~ geld e<strong>en</strong> half Jaar heeft g<strong>en</strong>ó<strong>te</strong>n, <strong>en</strong> nog niet hërf<strong>te</strong>ld is, zal<br />

~m al~ d~ B usmees<strong>te</strong>r, on<strong>de</strong>r ,w,i<strong>en</strong>s be<strong>de</strong>elin g ~ulks e<strong>en</strong> Pa ti<strong>en</strong> t is, hier.<br />

<strong>te</strong>manu- . _J. l"'k ' · d d r. .a.· G • .t •<br />

e 511 halfvan aan <strong>de</strong> gcr(.;tme lJ , e ~ee <strong>en</strong> er re1pe~;Ll ve erecdt·<strong>en</strong> k<strong>en</strong>ms<br />

jaar het geev<strong>en</strong>, welke als dan <strong>te</strong> zam<strong>en</strong>, na het vermog<strong>en</strong>. <strong>de</strong>r Bus<br />

we,k- overwog<strong>en</strong> <strong>te</strong> hebb<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> Refol veer<strong>en</strong>, óf m<strong>en</strong> aan <strong>de</strong>zeigeld<br />

ge- v<strong>en</strong> Pati<strong>en</strong>t nog e<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>-tijd,-het zij <strong>de</strong>zelve, of e<strong>en</strong>ige minl;otfln<br />

· <strong>de</strong> re be<strong>de</strong>eling.zal do<strong>en</strong>; <strong>en</strong>' ingevalle <strong>de</strong> Bus onvermog<strong>en</strong>d tot<br />

<strong>te</strong>: t. .ver<strong>de</strong>i·e be<strong>de</strong>elirîg word·geoor<strong>de</strong>eld, zal di<strong>en</strong> Pati<strong>en</strong>t zijn aan-<br />

~ <strong>de</strong>el uit <strong>de</strong> Bu{we'g h~bb<strong>en</strong>, <strong>en</strong> gehoti<strong>de</strong>n wör<strong>de</strong>n als riooit ·<br />

·daar in geweesê <strong>te</strong> zijn~ · · · · - .· · · .\ . ·<br />

•.. I ". J.,. .1 • . • ;'" ·''<br />

ART •.<br />

XXVII.<br />

l t,M/1 als Zo iemand <strong>de</strong>~ Inge<strong>te</strong>k<strong>en</strong><strong>de</strong> Leed.<strong>en</strong> komt <strong>te</strong> overlij <strong>de</strong>~, ~zal ,<br />

~:çn Lidhetzelve, <strong>te</strong>rftond, aan <strong>de</strong> Busmees<strong>te</strong>r v.an· het Gerecht waái .. .<br />

j~j:;tr ~on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>!l Qverle<strong>de</strong>n<strong>en</strong>.~oord: (<strong>en</strong> ingevall~~et iemand ' qil;~· _,_-~<br />

En ~~at <strong>te</strong>n <strong>de</strong>eze Gerech<strong>te</strong>n d1<strong>en</strong>stb~ar of woohagttg mog<strong>te</strong> weez<strong>en</strong> · "_<br />

daar . aan <strong>de</strong> Jongf<strong>te</strong> n·u:smees<strong>te</strong>r d~s Gerechts waar on<strong>de</strong>r hij is in· · ;<br />

voor gefchrev<strong>en</strong>,) tnoe<strong>te</strong>n 'bek<strong>en</strong>d gemaakt wor<strong>de</strong>n; welke Busmoet<br />

be- mees<strong>te</strong>r voor hét begrav<strong>en</strong> van het Lijk zal moe<strong>te</strong>n bezorg<strong>en</strong><br />

z~~~d <strong>de</strong> fomme van DertigJGul<strong>de</strong>n, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> Graf in <strong>de</strong> K~rk van<br />

"' <strong>en</strong> Ti<strong>en</strong>hovèn~ · - .<br />

AaT. XXVIII.<br />

T


( ll .· )<br />

· A aT. "' XXVIIT.<br />

\ . ' • . ' ~ ' . ' • • ~ ~·~ t f ~)<br />

Doch ie~and buit~n<strong>de</strong> twee voot·fz.- Gerecb<strong>te</strong>n . overfij<strong>de</strong>n : ~~N'Pfa ·<br />

d 1 h. f . . h t L"k rfi n1 .. voor ac<br />

e, za ,et tr~n pon~~~ <strong>en</strong> va.o e t} naar u ·.1ov~n: Zl}n oyi:f'ltf-<br />

~voor Reek<strong>en</strong>~ng <strong>en</strong> totlaf<strong>te</strong>n vaq <strong>de</strong> naastbeHaantle;'<strong>en</strong> mge- dMdc<br />

valle bet Lij~ el<strong>de</strong>rs word begraav<strong>en</strong>, tull<strong>en</strong> <strong>de</strong> naas~1>'4fiaan- buitrn-,<br />

<strong>de</strong> alle<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ie<strong>te</strong>n Dertig Gul<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> ·beg ra v<strong>en</strong> is; -ton<strong>de</strong>r Ie dw. ·<br />

dat in ,zul k<strong>en</strong> gevaJ.le iets voor ~<strong>en</strong> G.raf betaald· z,al 'vor~<strong>en</strong>.<br />

A lilT. · XXIX.<br />

. Jlóot' tik<br />

,., ... . ! ". ,· .. ;: ..... .,~Jt··'· .., overlij-<br />

Wanneer e<strong>en</strong> Lid van <strong>de</strong> Bus komt <strong>te</strong> overlij<strong>de</strong>n, zull<strong>en</strong> dcnrf ld<br />

alle <strong>de</strong> inge<strong>te</strong>k<strong>en</strong><strong>de</strong> Lee<strong>de</strong>n <strong>op</strong> <strong>de</strong>n eerfl:<strong>en</strong> Zitdag, hov<strong>en</strong> ,Pet;:::/­<br />

ordiMire weekgeld, moe<strong>te</strong>n betaai<strong>en</strong>ie<strong>de</strong>r twee ft uivers, tot nis door<br />

goedmaking <strong>de</strong>r begrav<strong>en</strong>is-kos<strong>te</strong>n ;· p pr<strong>en</strong>e van bi} wet ge: ie<strong>de</strong>r lief<br />

ring uit <strong>de</strong> Bus· gefloo<strong>te</strong>n tè wordèn, ·wellçe .,1$.,dan ~oor .4; <strong>te</strong> _con-<br />

Bo<strong>de</strong> van gemeldd· Bus bek<strong>en</strong>d zal wor<strong>de</strong>n g.emàa'kt. trtburer<strong>en</strong>.<br />

ART.. XXX. . I ~ .('


.-· ( .., .1!2. · ·~ ) .<br />

,.., ,. .<br />

~ ~ .<br />

't Slot Aldus gerefolveerd bij tie RéfpeéHv'e Scho.u<strong>te</strong>n ~n Gerech.<br />

m dm <strong>te</strong>n van <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>Oud</strong>-IJJaarsfeve~n_ , in d~n Ge·<br />

Da ~ tlilz. ~ .. Lt rechtshuize <strong>te</strong> Ti<strong>en</strong>h~v<strong>en</strong> <strong>de</strong>n I 3 O~ober. I 785. (w.~s<br />

~~>.: ~ - ' r,, 1 • 1 ge<strong>te</strong>k<strong>en</strong>d) weeg<strong>en</strong>s. T<strong>te</strong>nbov<strong>en</strong> H. Bos, .Adnaan· Man<strong>te</strong>n,<br />

\':,'\~..<br />

'/~ ..:, ", Teutiis Groo<strong>te</strong>ndorst, Hêndiik Smit, Gerrit van Oos-·<br />

~ \ .., _, ,., c . ~ ' • '<br />

. ,, \u ·.~ -ài• trom, .CornehsSlagt;\ weeg<strong>en</strong>s <strong>Oud</strong>-Maarsfèveon M. van<br />

..\~\.h\ 1 ~! ·<strong>de</strong>n Helm, Pie<strong>te</strong>r Ot<strong>te</strong>n, Dirk Verkerk ,(on<strong>de</strong>rftond) eh<br />

, ,ti!·· i. was ge<strong>te</strong>k<strong>en</strong>d 1 ... Bosch, Secretaris van Ti<strong>en</strong>bov<strong>en</strong>. ,<br />

' \<br />

r. "); (<br />

,, H ' ' ' \ , ,<br />

I' ' Certifice<strong>en</strong>· ik rm<strong>de</strong>rgeiekeHie~ Busmees<strong>te</strong>r <strong>de</strong>r gecombitleer<strong>de</strong><br />

Bus flan TIENHOVEN, <strong>en</strong> OUD·MAARSSEVEEN, da&<br />

.;> . ~ii "!ij tof Litf /'a~ . ~zefve Bus is aang<strong>en</strong>oo~n, e11_ ingefobre·<br />

~~ . -:::· ·.. ~ ~<strong>en</strong> <strong>de</strong> . Perf<strong>op</strong>n.., fla~J , , :.! .,:..<br />

...... ~<br />

~ .. >r\Outl Jaar<strong>en</strong>, mi11 ·~iêh fliPlelijk reguleer<strong>en</strong><strong>de</strong> naar het<br />

~~~ , : , floor<strong>en</strong>/1aamle . ReglemMt·, <strong>en</strong> naar zoodanige · Ampliatie of in·<br />

. <strong>te</strong>rpr <strong>te</strong>tQtie, als in tijd <strong>en</strong> wijl<strong>en</strong>'" in kracb<strong>te</strong> 'llfln betu/oe Re·<br />

.•.: ,lt:fJZdt)l ~~ !fl,Dgf~<br />

. ''• worim 1 gem,atfkt • .''1êJum f(<strong>en</strong>.. ,-<br />

. ~ ·~ .<br />

'<br />

... " ... ""'<br />

.<br />

n t ~- '::;r ~ .. . .,-J , -. f f! .. -...<br />

Busmees<strong>te</strong>r .,, " .. , 1<br />

'<br />

.<br />

I<br />

-lA


'<br />

I<br />

..•


t<br />

~-<br />

,.<br />

I<br />

..<br />

. (

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!