25.10.2018 Views

Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I

~~~ .. .. ~ n tiSt: 1 ' ·•

I -


· I

I

/ '

..


--

'

I

4

.

·' -•'

I


. •


OP DE B .US

-TE

'

EN

_..,

OUD-MÁARS_SEVEEN.

I

Gèau"4leerl tien 1 'f Oêlokr 17 8 5.

. .. . . ~ .

i' I -· ,.! '

Alzo aan de · refpeétive Schouten en ,Gerechten van

Tienhove!l en Oud-M!larsfeveen van Jaar. tot Jaar, n~~~;n

is gebleken, het verval van de Diaconie-Kas van 't op­

Tienhoven c.~.; in zoo verre zelfs, dat de, ge- reeMen

melde gecombineerde . Gerechten ingevolge Hup der Bus.

f Ed. Mog. Re(oluti~ .. van 1 s Oél:qber 1776, al~ by

provifie gecontinueerd, · by Hun Ed. Mog. Refo.:

_ Iu~ie van 24 Maart 1778, .al verfeheiden Jaren het

te . kort komende half Reëel en half Perfoneel ,'

ten L'lste ·van derzelver refpeétive Jt1. en Opgezee ..

; · , tenen , ~ebbende moeten uitzetten eti omOaan ; eli

het te duchtèn is dat gemelde last niet 'zal verbih-

A - de.


-..... ~

'-

"""·

1>, ·'!

i

l

: ( ~ ) ' .

deren, en hun Ed. Mog. by · derzelver Ordonn:m~

tie · op 't onderhouden der Armen van dato 5 Aug.

. 1 7 7 7, gewild hebben; dat zoude ftand houdè11

gepriviligeerde Fon_dfen, ter verligting der Diaconie·

en Armen kasfe, zoo hebben de gemelde gecombineerde

Gerechten (ten einde de -Diaconie en

Armen kasfe .. zo veel mogelyk te gemeet te ko·

ineri) hoogst noodig geoordeeld het oprichten een er

Bus; en wel in deezer voegén ~ als :·

l ' - AR. T. L '

g1 i~áh Eerifeli}k zullen de refpeél;ive Le.eden, ieder in-deszelf'sc

er~c / Gerec.ht, aan~llen twee Perfuonen, Ingetekende Leeden van

:;m~r: deeze Bus zijnde, en Cl)nder de voorfz. Gerech1!en woomigtig,

' om direéHe te hebben over de gemelde Bus-; namelijk eene,.

welke oudfl:eBusmeester zal zijn~e~ deóm~tvang en uitgaaf

\

zal moeten waarneemen; en e~n d1e )ongfte Busn~ees-tcr is, en

bet opzicht over de zieken zal hebben;. en dezelve haar geld

weekeiijk zal moeten bezorge·n, _invoegen als ht::t zelve beneeden

nader zal worden bepaald. .

ART • . u.

De oud-~

'Zullen de _

ge~elde otûlfh~

B~sm~~ters ·deze din·ffie een

fle Bus- Jáar geha~' hebbende, verpagt zijri' ~ R:ekeningen verantwoormeester

ding va.n dezelve te doen"'. ~aat bij alle de ingetekende Lee•

~~:- den, des beg~erende, pre(~nJ:kunnen_ zijtt; ten welke einde~

~ijks re· de oudfte 'B usmeesters ge~qden zal ~iJn in_ de twee Gene h te ,.

. kming acht dagen voor; den - ~e\~nd~g.d;Oor afiéb~;va.o· ; Billelj:tet;J,aan

doen. de, ln~eteek~nd1 ,. ;~e_den ~ ~~o.n~· t:._ g~ey~~· ·. r, ' ; j . J .!i

- A . AR~ lll

'. ~


( 3 )

All To J !I.

In "'

Deeze Reekening zal gefcliieden 'in den Gerechts-Huizen refptfii· · .

de.r v.~ornoem'de Heer!ijkheeden, b ~j t~n~rbeurten ~ op gelij. ~=cht~: ._

ke WIJze als hetexammeerender D1acome Reekemng,thans huizm ·

· gefchied. · by tour ~ : .

.~ beurten.:

ART. IV.

Doortie

afgaan­

Na het fluiten van welke Reekening, de oudfl:e Busmees de .Bus­

, ters, welkers dienst alsdan zaL komen te eindigen, in ·han- mees- , ,

den va u de jongfl:e Busmeefters ~ die in derzei ver plaats zul- ters,

. o.,cr te

l~n _opvolgen, zullen. moeten overg~yen de fi~utels der kist tJeven .

hier na te melden, mttsgaders zodamge Penmogen, tot de aan de ·

bus behorende, aiS by het· Oot der Reekening zal coafiee·· ~nb/ij- ·

ren d.at onder hun berus&ende. zijn; waar na gemelde Bus-ventlede

meefters, voor'; derzei ver_ g~~ane ~dienften l ullen bedankt~=~t1Ist ,

worden. · - · · - -~ • ' • fl ·

~- · ent o&

,~, · · · tier re- · ~

A rt. T. V. kenin~.

:,

Veivolgens zullen de Perfoonen, welke het eerfte Jaar, voor }l:i:f

jongfte Busmeefier gedie!ld hebben.' hunn~ Q!~nst aan d~ bus, meeflers: ..

nogeen Jaarmoeten C


P cene ·

die,vd·

l

( .f. ) .

All! T. .:VI1.

'Jt:/sus· . Geene ~erfoonen (welke ingetekende Lee~~n aer Bus zijn:)

:>JJeefter- zullèn vermogen~ de. aan hen opgedragene d1enften van Busfehap

te meefterfchap ,. te welgeren, op prene van twee Gulden, ten

aan- behoeve van de Bus te verbeuren, en, na verloop van een Jaar,

~041'· weder Nominabel te zijn.

tietJ.

AR. T. , V I i I.

ErKist

Zoo dra · door een genoegzaam aantal intekenaars de Bus

=;e:1:Z totfland ,zal weez~n gebragt, zullen de re'fpeétive Busmees·

~ten ui ters, .ten kofren der Bus, aanleggen, een fuffifante _Kist"

jleut~!s waér in het geld 1 , Boeken en Papieren, tot de _Bus be•

t&r b~- . hoorende, in 't . verv•Jlg, zullen bewaard worden; welke

rwaar;,ng Kist geflooten' zal . worden met ~wee differente .ilQpten, .

~aÛ Jet en, zullen :.de;.wee B Uimeefters, leder, een van de fieutels ~ -

f!d;n der twee gemelde _U()oten ,', OJider b.unne. bew~aring he\>bén"

en pa- op dat de gervelde kist niet zal konoen geopend wordèn,

pieretJ, ten" zij_ alle twee Busme~~ers daar bij prrefent 'zijn. ·-

AR-T.

IX.

De kM · Deeze Kist ui in bewaarin g gefteld-worden in den Gerecht,.;

u be- huife d~a~


( 5 )

~A ll ·T. X 1; ,. ·. i . r ~ :

.. Ieder ondfte -~~Jsmeefter ~al ge~()u_den zijn,. zoo de P.er• Buf~tld

foon en onder ZIJn Gerecht,_ als die Utt ander~ . plaa~fen ztch me~fler"

aan hem mogten addresfeeren, welke begeeren 1n _deeze in een .

Bus ingefchreeven te zijn, in een apart boekje, met naam apart

en van, benetrens · derzelver ouderdom aan te teeken·en; 6oekj~ Qp'

met bijvo~ging ' .van ~ datum; 'op rwel~ll\ . een ieder aan t.e te~ • •

getekend Is; ~ en daar van · een tx.emptaar deezes, ~uor ':::am: ·

hem onderteekend, atn de ingefcbrevene ter hand ftellen ; vim rie"'

mits dat . zodanige intefchrijvene Perfoonen zijn gezond. Ltdcn

ea zonder fl~epende accidenten, · en waar van des ger~· en rlcr- -._

quireerd., . ~ij Certificaat van Doétor óf Ch1rugijn, ·z-al -zelver . ··

moeten doen blijken; zullende deze.lve ~ Jaàriijks bij· het d,tu(er~ . .·

iluito::n der keekèniug, •(die. door den-ourlfte Busmeetlet J::,"j·'J:..~

jaarlijks, gratis', zal moete.n wortien opgen~aakt ,) ili bet tum tJér

Hoofdboek daar toe aan te leggen, uit de gemelde boek· tU~nte.te·.

jes worden overgebragt; en dezelve Roe~jes, neffens betni~ ; ·

Hoofdboek, meede . werden overgebragt 1n ·de vo.orenge- . at~!'

melde Kist. Ook zuil~ elk der Busmeellets , een perti. ëJ;iij;~

nen~e · ~ijst moeten houdeQ\ ~n ' ~ l;>ij _h~m a~pgegev~pe c'tn~t ge!

en mgete~kende Leeden, en dte ~lJih-n,, -van tîJd .tot t-tjd, v.en.a4tJ

met-de op nieuw aangegevene, ~ ingetèkéntie. Leeq;en ·' el(c

ampHëeren, en bij afval of verfterf wederom ' ~_resfeeren; 7.·~c

!l'itsgader~, die zelfde Lijften, Jaarlij~s, aan .de~ al~ d-an Lede~~­

JOngst aankomen~e Busmeefier worden r overh1ttldtgd; tet1 1 aan t' ,

einde hij weèt, wie bij' al; of niet bedeel en moer. 'en'Z. tien~én '" .·

·als die ge~nd z:;jn. Jaarlijlts 'de' rtkening Çf'atis (lp te maalum m -in hiJ,

Iioojdboek te jèhrijven • . .De apàrte :boekjes nevens !Ut Hoofdboelt in de Kist

te bewaren. Door ti~ Btism~jler_ s een.e p~,-,t~_ ·~:~er;J* ,/;j's~ .tp. . 1to~den ~48 .ti#.

· Ledm, ~ ie iaMiijks aan . tfel·selver jilc~sftur:s our te 1e.er_en. ,

·_ T~t ,w~l~~:i ~tè'~lç·~niri: ,~!·re:!~v~~t~~~ e .njpn~4#~~:·!it:;;


~eefterSiedFri:O d~z~lfs, .Perecllt In elkJ~ar. ~U!rd~.~-Jp,u~ ~JJtkn

len vaceeren.; te w.e~tcnde Eerfie ~andag 1nJeder v1erendeel vrer .. áa-

J~ars, en zuUen..de ref~~lVeBUsiD:ee~~rs, .verpligt zij~ • . zich ~:nm~

Z()oveel~og.ehJk~f!YhJtJ&eu; elk lDZiJn Gerec~t,peopgeze-{1:;~

· t~:~~n, 't?.t lUtfekjWt~g o;ver tehaaleJ;l,-d.oor ;h~~~ RlJ.t ~P.,;VdOQt. 1

~P_eel •••

· ~-~ ~· · . . · A 3 _, e·e ;aarsee~ :


,ne dag, · ~

'

' (· . · ~

l~tti:!/ d~el, ~ ~ wel~ d~ . Diac?nie ,{n ar;nen·.~as, in vervolg van tijd,

tWt·!tJ

o uemtekening·brengef11.

•" . ART. X H 1. ,

· ~~ , h1et: mt zoqde kunnen gemeten, ·onder het . oog te

· Ge ene Perfoon en beneeden de veertien , noch, boven. de

Ge;nb~ : vijftig jaaren ~ ·. iuUe.n mogen: ingeteekend worden, waai'

neuen ue d B · 11 d' d · r. h ·· · d

j4110 ,,..·• 9tntr~nt · e . usmcener&, . . Ie ~ e m~c · nJvmg .óen., ver·

~ov~rtde'PJig .t zullen zijn, 'den .ouder(\om aán d.e ~ d9or . hen in te

sofat:ên: fop Cedul , te_ ka::~-~l!eren, op.

ihisfoe~ '"p


( 7 l

" gehouden .zijn~ weege'ns het ontvangt:':l·va'n z?danige b~eten~,(Hn t~

aante.ekemng te h·ouden, met den ·datum, waMneer~ en de wmnt­

Perfoonen van wiç die ontvangen· zijn; ten einde deze! ve 11'oorbij

het doen der ree~ening< · ~e kunr.e-n verantwoorden .. En den • ..

die op den derden Zttdag met komt betaaien, ·zal. mt de . .

Bus vcrvallen zijn.

· Vrij

ART. x vr. /. ·; beid om

Tot gemak der dienstbaare PerfoOJien; zal ·het aan . de,. ~~t~jattr ·

, zel ven, en aán ~Jle ingeteke.nde Leeden der Bus, vrij !laan, a~mlctoin

op den eerften Zirdag in het Jaar, hunne Inlegspen- t~

ningen, bij avance, voor het .~eheeie jaar. te fourneere~; lm_.

beta~

waar van qen B usmeefter, · hiJ het · ón tvartgen ~ een be· Mtts

hoorlijke quitantie zal geeven; mits dat zij lieden, voor 1aa~ m:

• '1 ft z· d . h 1 . l vettltfn

·of np den aa:) · en ~ 1t ag, ~J.l ;. · ~t. ze ,ve Jaar, · nog z.u- de. jiui

len moeten betaalen,- zoodamge hmvers, •tot goedmaktngversd,r·

.der begravenis koiten, va·n è.e Lè·eden die in dar:- jaar ge·.begra- ·.

il:orven zijn , als hier na zaL worden gefteld; ·op · prene ~ venis. ~ ­

dat die ge.ene, welke M'eigeren >de gemelde' fiuiviefs, te 0 P, v~rld

h . 1) h d B ' 11 . 11 ' .. . 'VCtf Uit '

vo oen, van, un "ec t.op e . us -zu en verva en;ZlJn·de But~ -

A R T. x V 11. ,,

- Zoo echter iemand boven' de vijftig tot zestig j~aren in· Op ?vei:

cluijs, begeerde ingeteekend te zijn, zal zulks vfij~ijk ~~-wijze

mogen gefchieden, mits dat de Leeden van zodanigen 'ou-remantl

derdo!n, zoo bjj de infchrijving,. als bij het wèeklijks in- ~;~'~6 ~ . 0

.legg_en, .dubb-eld zoe .veel . zullen moeten fourneeren, als jacmrt

Art. 14. van de a.ndere Le·eden gefteld.ïs; meede op de boe- nog in

te en prene' als 'vo_oren~ Edoch zal he-t oOk aan alle en een de tm.

_ieder, bov'en .de vijftig jaaren z-ijnde' vrijftaan' enkel komen

. fom:ni·sfement te betaalen, mits dat hij voor ieder Jaár kan:

bij

bove-n de . vijftig, aan handen van den Busmèefter ~

zijne in·tekening con triboeere eene Zeeuwfche Rijksdaalder. .

.ART. X V li I. . . · · Doordè

Zoo iemand der it;Jgeteekende Leeden van deeze .Bus' door Zièken .

· ûekte'ofeenig ander gebrek wordt aangetast, en~dfifientie uit 1 îf:

de ~os begee!d,-z~l h~~ 'gehouden zijn, kennis va-ri zijn ziekt.e, g~-~

ö~g~b_re_k,a,an d~ Jongfie flusmeefier, te ge even; 'Y.elke :6,us,: kenvis ··

·.'·t\.1 ,, - ~· •.. '· ' '.. .. .• • mees-van ' ''···

\. 't'1

. 1 •


hutmen l

( 8 ) -,

~~e~~;:meefter._ gehouden zal _ zijn~ zoo fpoedig mogetijk den Pà•

ik ·u ent te gaan bezoekenen zich nader op . deszelfs ziekte,.

aa~1

jong(le o,f gebrek, te informeeren; en welk bezoek den Btumees• ·

Bus ter' g;edlllUende t des Pati.enrs ziekte' ten minflen een~

d.·eejl~rh màaJ 's weeks zal moeten contin tieeren, en hem het toe~

J:a~~~p ~el egde weekgeld bezor~en; op p rene van Zt! fliliix:rs t,en

moet in' behoeve van de Bqs. ·· ~ ·

formeeren. ' By co.,'tlinuafk.alk?eelc. Op tu:ane van6fluivets.

Aa.T. XIX. . ' ,

IN bui- lngevàile ientand der ingeteekende Leeden, · ~uiten de

ten Lee- voorfz.. . Twee Gerechten., dienstbaar, of anderzmts woon~

· den van agtig zijnde., ziekte · of eeni.g *ander ongemak .krijgende.,-

- tumue aàtiltentie uit de Bus begeerae, zàl den z~odanige, ge,.; ,

~~j~~~b'oude!J zijt~;t door ~en Scbri.ft~}ijk ~ewijs ~a~ een .Doii.tor

lêve'ren; of ChuurglJR,. den toefrand· ZIJner z_tekte ot kwaal, aan d:e

Zonder jongfr~ BasmeeU:er waar onder hij is i~gefchreev.en, ov.er

d(lt de te. zenden-; waar na de gemelde Busmeefter zu bezorgen .•

.Buf. dat hem zijn w~.kelijkfe bedeeling, door iemand aan . zijn

m_~l WD~npl~ts 'al W"?!den -uitgereik~; zo~~er dat de 'Busmees- .

~hoe-

ter v·erpllcht zal. ziJn z.~tk een. batten ZlJO Gerecht woonep­

Wm u. de ·Pauent, Perlooneti,Jk te gaan bezoeken · Zulleudeech-,

t:k~ ter~ den Pati:ent gehouden zijn, aHe veertiendagen,door

km. ·· een , S~hrifceli ,jk bewijs vin Do.él:or.of ChiTurgijn ,aan dea

d~,;D!~ voorno•en,wm Bu~~eefl:er nader ~ennisfe ~-~n- zijn toe~_a:nd

tieNt '~u te · gee_veo~ en btj fa.ute van dtren ·zal ZlJue weekellJkfc

het levr& hede.el~g ophouden. . _

retn;an {JCW]Sa/Je 14-dag.en te


-., < •• •

Vuur

· . (, 9 -_ ', - · gaande ·

fJet'l en boven dien, zoo lang hij dat ·trekt, bevrijd zijn van de te genie:

veertien daagîche contributie;~fzo hij bij avance heeft ge con- tm per

tribueerd, alsdan zal genieten twee Cu!tlen tn t!f fltJÎtJtll per week

d h d · • k · · · f twee

we~k, oe zahoo amgez1~ emetve;.rnogen UJtte'gaan, o.gulden.,

eemg werk te doen, OJ? verbeurte van ote twee Guldm elf fluz. w bij .

fJers daar en boYen UIt de Bus geflooten te worden. · avance ·

gecDntributerd hebbt~de twte gulden m elf ftuiyer_r. Mits nitt ttil te &"an, ·

of unig wet_·k te doen. Op verbeurte m Ye_rvoJ van ti/lts. -

, .

ART. XXII • .

• . . . . Di6 un

Iemand der Leeden aan Armen, Been en, of elder$, eenig accide11t

ongemak krijgende, zal, des begeerende, genie:ten ieder week gaiiet

· twee Gulden ee11ç fluiver, m·aar zal insgelijks, zoo lang hij dit zwee

weekgeld trekt, nietvertilogen ee11ig werk te doen, dan alleen Guldens

op zij!l Hoffteed e, en na _de K~fk ofandere God~di~n ·.s t plaat: ~~k. ·

fen, niltsgader.s na den ClururgtJn te gaan; op gebJke verbeurte Mils

van die twte Gtliden, en zijn a.andeel uit-de Bus. · ";~, t~

· werken ojuittegaan, als mei bepaling. (;p Yefbeurte m "'trtal als Yooren. ·

A.a.T. ; XXIIL .

... - '

Tot de bekeu~ing van ~ie ken of gebrekigen, .Art ~ 1 en 2~.Wie tql

vermeld, zuilen b.ehalven de Busrneesters, ook gea uthoriîéerd f:u~~~g

zijn alle de Leeden.der Bus;eri zal den.geene die de bekeU4 zij/gcring

doet~ het halve weekgeld der .bekeurde genieten; en de aut/wriwederhelft

voor de Bus 'zijn.

fèerd~.

Wat den beke{Jrder gemet.

ART. XXIV. --

. I

: Onder tie v~orfZ. zk~e~ , of g.~~reekigen, zullen niet gere. In ·wellt.•

kend worden d1e moedwllhg, 'tzl) door d.ronkcnfch!lp, ofan-&eva~/e

df;rzints, zich totvechten begeeven, en_ daàr·door eeoig on- de Uek6

g~mak koll)en te krijgen; mits,ad~rs ongemakfen uit oatucbt freik~gelprooten;

zullende de Bui m à1en gevalle geen ondedland lijke

do~, , · . . , _ . · Leetkn .

geene 6cdeeling zuJk_n mogtn geniutti,

, \ ' ~ •

AiT. XXV.


. • I· -

• l

"

( 10 :) '

r

D . r. • 1 ~··, '"· ·: ART. '·: XXV~ ~ "·' , ,~ · ! · '

e ue· ·· · · ·

::fjw- :' Iemand der Leed~n? ~eeg~ns ~iekte of gebrek, geld uit de

de zieke; Bus tre~kende. zal na hetzei ve een week getrokken te heb ..

of ge- . ben. verplicht Zijn, met zijn zieki:e of gèbrek bij een Doétor

brekkige ÄfMçe&ter te gaaQ ., of na' den t~efrand .zijner k\vaal, deze!.

· L_eeden, vt: te ontbieden, ten ~inde 'door ~t gebruik der Medicijnen,

a.rrtdabmnen

d esze J.C • . 1-. ··I"k b d . ·•

fS geneez~ng, zo. vee moge lJ , te evor e1·en; aoclt

'g~n zich het DoétorofMeesterloon, zal, bij provifie, door den Patient

van em zelve, moeten betaald worden.

Dof!or of Chirurtijn ie vOorzien.

t ';_ ( _ •• ; . - ' l ;..,. ....

ART, 'XXVI. r tJ:' , 1•J 'l. ; . f

{ . . .. •· . . . . .. . . . . :

Hoe te Wannee~ iemand ziek ofge~tekkig zijude, het voorfz. week ..

_ hande~ geld een half Jaar heeft genóten, en nog niet hërfteld is, zal

~m al~ d~ B usmeester, onder ,w,iens bedeelin g ~ulks een Pa tien t is, hier.

temanu- . _J. l"'k ' · d d r. .a.· G • .t •

e 511 halfvan aan de gcr(.;tme lJ , e ~ee en er re1pe~;Ll ve erecdt·en kenms

jaar het geeven, welke als dan te zamen, na het vermogen. der Bus

we,k- overwogen te hebben, zullen Refol veeren, óf men aan dezeigeld

ge- ven Patient nog eenigen-tijd,-het zij dezelve, of eenige minl;otfln

· de re bedeeling.zal doen; en' ingevalle de Bus onvermogend tot

te: t. .verdei·e bedeelirîg word·geoordeeld, zal dien Patient zijn aan-

~ deel uit de Bu{we'g h~bben, en gehotiden wörden als riooit ·

·daar in geweesê te zijn~ · · · · - .· · · .\ . ·

•.. I ". J.,. .1 • . • ;'" ·''

ART •.

XXVII.

l t,M/1 als Zo iemand de~ Ingetekende Leed.en komt te overlij de~, ~zal ,

~:çn Lidhetzelve, terftond, aan de Busmeester v.an· het Gerecht waái .. .

j~j:;tr ~onder de!l Qverledenen.~oord: (en ingevall~~et iemand ' qil;~· _,_-~

En ~~at ten deeze Gerechten d1enstb~ar of woohagttg mogte weezen · "_

daar . aan de Jongfte n·u:smeester d~s Gerechts waar onder hij is in· · ;

voor gefchreven,) tnoeten 'bekend gemaakt worden; welke Busmoet

be- meester voor hét begraven van het Lijk zal moeten bezorgen

z~~~d de fomme van DertigJGulden, en een Graf in de K~rk van

"' en Tienhovèn~ · - .

AaT. XXVIII.

T


( ll .· )

· A aT. "' XXVIIT.

\ . ' • . ' ~ ' . ' • • ~ ~·~ t f ~)

Doch ie~and buit~nde twee voot·fz.- Gerecbten . overfijden : ~~N'Pfa ·

d 1 h. f . . h t L"k rfi n1 .. voor ac

e, za ,et tr~n pon~~~ en va.o e t} naar u ·.1ov~n: Zl}n oyi:f'ltf-

~voor Reeken~ng en totlaften vaq de naastbeHaantle;'en mge- dMdc

valle bet Lij~ elders word begraaven, tullen de naas~1>'4fiaan- buitrn-,

de alleen genieten Dertig Gulden tot de ·beg ra ven is; -tonder Ie dw. ·

dat in ,zul ken gevaJ.le iets voor ~en G.raf betaald· z,al 'vor~en.

A lilT. · XXIX.

. Jlóot' tik

,., ... . ! ". ,· .. ;: ..... .,~Jt··'· .., overlij-

Wanneer een Lid van de Bus komt te overlijden, zullen dcnrf ld

alle de ingetekende Leeden op den eerfl:en Zitdag, hoven ,Pet;:::/­

ordiMire weekgeld, moeten betaaienieder twee ft uivers, tot nis door

goedmaking der begravenis-kosten ;· p prene van bi} wet ge: ieder lief

ring uit de Bus· geflooten tè wordèn, ·wellçe .,1$.,dan ~oor .4; te _con-

Bode van gemeldd· Bus bekend zal worden g.emàa'kt. trtbureren.

ART.. XXX. . I ~ .('


.-· ( .., .1!2. · ·~ ) .

,.., ,. .

~ ~ .

't Slot Aldus gerefolveerd bij tie RéfpeéHv'e Scho.uten ~n Gerech.

m dm ten van Tienhoven en Oud-IJJaarsfeve~n_ , in d~n Ge·

Da ~ tlilz. ~ .. Lt rechtshuize te Tienh~ven den I 3 O~ober. I 785. (w.~s

~~>.: ~ - ' r,, 1 • 1 getekend) weegens. Ttenboven H. Bos, .Adnaan· Manten,

\':,'\~..

'/~ ..:, ", Teutiis Grootendorst, Hêndiik Smit, Gerrit van Oos-·

~ \ .., _, ,., c . ~ ' • '

. ,, \u ·.~ -ài• trom, .CornehsSlagt;\ weegens Oud-Maarsfèveon M. van

..\~\.h\ 1 ~! ·den Helm, Pieter Otten, Dirk Verkerk ,(onderftond) eh

, ,ti!·· i. was getekend 1 ... Bosch, Secretaris van Tienboven. ,

' \

r. "); (

,, H ' ' ' \ , ,

I' ' Certificeen· ik rmdergeiekeHie~ Busmeester der gecombitleerde

Bus flan TIENHOVEN, en OUD·MAARSSEVEEN, da&

.;> . ~ii "!ij tof Litf /'a~ . ~zefve Bus is aangenoo~n, e11_ ingefobre·

~~ . -:::· ·.. ~ ~en de . Perfopn.., fla~J , , :.! .,:..

...... ~

~ .. >r\Outl Jaaren, mi11 ·~iêh fliPlelijk reguleerende naar het

~~~ , : , flooren/1aamle . ReglemMt·, en naar zoodanige · Ampliatie of in·

. terpr tetQtie, als in tijd en wijlen'" in kracbte 'llfln betu/oe Re·

.•.: ,lt:fJZdt)l ~~ !fl,Dgf~

. ''• worim 1 gem,atfkt • .''1êJum f(en.. ,-

. ~ ·~ .

'

... " ... ""'

.

n t ~- '::;r ~ .. . .,-J , -. f f! .. -...

Busmeester .,, " .. , 1

'

.

I

-lA


'

I

..•


t

~-

,.

I

..

. (

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!