Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

-..... ~

'-

"""·

1>, ·'!

i

l

: ( ~ ) ' .

deren, en hun Ed. Mog. by · derzelver Ordonn:m~

tie · op 't onderhouden der Armen van dato 5 Aug.

. 1 7 7 7, gewild hebben; dat zoude ftand houdè11

gepriviligeerde Fon_dfen, ter verligting der Diaconie·

en Armen kasfe, zoo hebben de gemelde gecombineerde

Gerechten (ten einde de -Diaconie en

Armen kasfe .. zo veel mogelyk te gemeet te ko·

ineri) hoogst noodig geoordeeld het oprichten een er

Bus; en wel in deezer voegén ~ als :·

l ' - AR. T. L '

g1 i~áh Eerifeli}k zullen de refpeél;ive Le.eden, ieder in-deszelf'sc

er~c / Gerec.ht, aan~llen twee Perfuonen, Ingetekende Leeden van

:;m~r: deeze Bus zijnde, en Cl)nder de voorfz. Gerech1!en woomigtig,

' om direéHe te hebben over de gemelde Bus-; namelijk eene,.

welke oudfl:eBusmeester zal zijn~e~ deóm~tvang en uitgaaf

\

zal moeten waarneemen; en e~n d1e )ongfte Busn~ees-tcr is, en

bet opzicht over de zieken zal hebben;. en dezelve haar geld

weekeiijk zal moeten bezorge·n, _invoegen als ht::t zelve beneeden

nader zal worden bepaald. .

ART • . u.

De oud-~

'Zullen de _

ge~elde otûlfh~

B~sm~~ters ·deze din·ffie een

fle Bus- Jáar geha~' hebbende, verpagt zijri' ~ R:ekeningen verantwoormeester

ding va.n dezelve te doen"'. ~aat bij alle de ingetekende Lee•

~~:- den, des beg~erende, pre(~nJ:kunnen_ zijtt; ten welke einde~

~ijks re· de oudfte 'B usmeesters ge~qden zal ~iJn in_ de twee Gene h te ,.

. kming acht dagen voor; den - ~e\~nd~g.d;Oor afiéb~;va.o· ; Billelj:tet;J,aan

doen. de, ln~eteek~nd1 ,. ;~e_den ~ ~~o.n~· t:._ g~ey~~· ·. r, ' ; j . J .!i

- A . AR~ lll

'. ~

More magazines by this user
Similar magazines