Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

( 5 )

~A ll ·T. X 1; ,. ·. i . r ~ :

.. Ieder ondfte -~~Jsmeefter ~al ge~()u_den zijn,. zoo de P.er• Buf~tld

foon en onder ZIJn Gerecht,_ als die Utt ander~ . plaa~fen ztch me~fler"

aan hem mogten addresfeeren, welke begeeren 1n _deeze in een .

Bus ingefchreeven te zijn, in een apart boekje, met naam apart

en van, benetrens · derzelver ouderdom aan te teeken·en; 6oekj~ Qp'

met bijvo~ging ' .van ~ datum; 'op rwel~ll\ . een ieder aan t.e te~ • •

getekend Is; ~ en daar van · een tx.emptaar deezes, ~uor ':::am: ·

hem onderteekend, atn de ingefcbrevene ter hand ftellen ; vim rie"'

mits dat . zodanige intefchrijvene Perfoonen zijn gezond. Ltdcn

ea zonder fl~epende accidenten, · en waar van des ger~· en rlcr- -._

quireerd., . ~ij Certificaat van Doétor óf Ch1rugijn, ·z-al -zelver . ··

moeten doen blijken; zullende deze.lve ~ Jaàriijks bij· het d,tu(er~ . .·

iluito::n der keekèniug, •(die. door den-ourlfte Busmeetlet J::,"j·'J:..~

jaarlijks, gratis', zal moete.n wortien opgen~aakt ,) ili bet tum tJér

Hoofdboek daar toe aan te leggen, uit de gemelde boek· tU~nte.te·.

jes worden overgebragt; en dezelve Roe~jes, neffens betni~ ; ·

Hoofdboek, meede . werden overgebragt 1n ·de vo.orenge- . at~!'

melde Kist. Ook zuil~ elk der Busmeellets , een perti. ëJ;iij;~

nen~e · ~ijst moeten houdeQ\ ~n ' ~ l;>ij _h~m a~pgegev~pe c'tn~t ge!

en mgete~kende Leeden, en dte ~lJih-n,, -van tîJd .tot t-tjd, v.en.a4tJ

met-de op nieuw aangegevene, ~ ingetèkéntie. Leeq;en ·' el(c

ampHëeren, en bij afval of verfterf wederom ' ~_resfeeren; 7.·~c

!l'itsgader~, die zelfde Lijften, Jaarlij~s, aan .de~ al~ d-an Lede~~­

JOngst aankomen~e Busmeefier worden r overh1ttldtgd; tet1 1 aan t' ,

einde hij weèt, wie bij' al; of niet bedeel en moer. 'en'Z. tien~én '" .·

·als die ge~nd z:;jn. Jaarlijlts 'de' rtkening Çf'atis (lp te maalum m -in hiJ,

Iioojdboek te jèhrijven • . .De apàrte :boekjes nevens !Ut Hoofdboelt in de Kist

te bewaren. Door ti~ Btism~jler_ s een.e p~,-,t~_ ·~:~er;J* ,/;j's~ .tp. . 1to~den ~48 .ti#.

· Ledm, ~ ie iaMiijks aan . tfel·selver jilc~sftur:s our te 1e.er_en. ,

·_ T~t ,w~l~~:i ~tè'~lç·~niri: ,~!·re:!~v~~t~~~ e .njpn~4#~~:·!it:;;


~eefterSiedFri:O d~z~lfs, .Perecllt In elkJ~ar. ~U!rd~.~-Jp,u~ ~JJtkn

len vaceeren.; te w.e~tcnde Eerfie ~andag 1nJeder v1erendeel vrer .. áa-

J~ars, en zuUen..de ref~~lVeBUsiD:ee~~rs, .verpligt zij~ • . zich ~:nm~

Z()oveel~og.ehJk~f!YhJtJ&eu; elk lDZiJn Gerec~t,peopgeze-{1:;~

· t~:~~n, 't?.t lUtfekjWt~g o;ver tehaaleJ;l,-d.oor ;h~~~ RlJ.t ~P.,;VdOQt. 1

~P_eel •••

· ~-~ ~· · . . · A 3 _, e·e ;aarsee~ :

More magazines by this user
Similar magazines