Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

hutmen l

( 8 ) -,

~~e~~;:meefter._ gehouden zal _ zijn~ zoo fpoedig mogetijk den Pà•

ik ·u ent te gaan bezoekenen zich nader op . deszelfs ziekte,.

aa~1

jong(le o,f gebrek, te informeeren; en welk bezoek den Btumees• ·

Bus ter' g;edlllUende t des Pati.enrs ziekte' ten minflen een~

d.·eejl~rh màaJ 's weeks zal moeten contin tieeren, en hem het toe~

J:a~~~p ~el egde weekgeld bezor~en; op p rene van Zt! fliliix:rs t,en

moet in' behoeve van de Bqs. ·· ~ ·

formeeren. ' By co.,'tlinuafk.alk?eelc. Op tu:ane van6fluivets.

Aa.T. XIX. . ' ,

IN bui- lngevàile ientand der ingeteekende Leeden, · ~uiten de

ten Lee- voorfz.. . Twee Gerechten., dienstbaar, of anderzmts woon~

· den van agtig zijnde., ziekte · of eeni.g *ander ongemak .krijgende.,-

- tumue aàtiltentie uit de Bus begeerae, zàl den z~odanige, ge,.; ,

~~j~~~b'oude!J zijt~;t door ~en Scbri.ft~}ijk ~ewijs ~a~ een .Doii.tor

lêve'ren; of ChuurglJR,. den toefrand· ZIJner z_tekte ot kwaal, aan d:e

Zonder jongfr~ BasmeeU:er waar onder hij is i~gefchreev.en, ov.er

d(lt de te. zenden-; waar na de gemelde Busmeefter zu bezorgen .•

.Buf. dat hem zijn w~.kelijkfe bedeeling, door iemand aan . zijn

m_~l WD~npl~ts 'al W"?!den -uitgereik~; zo~~er dat de 'Busmees- .

~hoe-

ter v·erpllcht zal. ziJn z.~tk een. batten ZlJO Gerecht woonep­

Wm u. de ·Pauent, Perlooneti,Jk te gaan bezoeken · Zulleudeech-,

t:k~ ter~ den Pati:ent gehouden zijn, aHe veertiendagen,door

km. ·· een , S~hrifceli ,jk bewijs vin Do.él:or.of ChiTurgijn ,aan dea

d~,;D!~ voorno•en,wm Bu~~eefl:er nader ~ennisfe ~-~n- zijn toe~_a:nd

tieNt '~u te · gee_veo~ en btj fa.ute van dtren ·zal ZlJue weekellJkfc

het levr& hede.el~g ophouden. . _

retn;an {JCW]Sa/Je 14-dag.en te

More magazines by this user
Similar magazines