31.08.2018 Views

Tussen Vecht en Eem, 2007 Loosdrecht

Tijdschrift voor regionale geschiedenis. Loosdrechtnummer, jaargang 2007, nr. 3

Tijdschrift voor regionale geschiedenis. Loosdrechtnummer, jaargang 2007, nr. 3

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TVE 25e jrg. nr. 3, september <strong>2007</strong><br />

<strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong><br />

dschrift voor regionale geschied<strong>en</strong>is<br />

■<br />

KifllS


—<br />

«Ö)<br />

Uitgeverij<br />

VanWijland BV<br />

Postbus 111<br />

1250 AC Lar<strong>en</strong> NH<br />

Tel. 035 - 538 2534<br />

Fax 035 - 538 3738<br />

Langs de gr<strong>en</strong>s van Lar<strong>en</strong><br />

lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> wandel<strong>en</strong> langs de gr<strong>en</strong>s van Lar<strong>en</strong><br />

Auteur Bep De Boer beschrijft de 16<br />

kilometer lange geme<strong>en</strong>tegr<strong>en</strong>s van Lar<strong>en</strong>.<br />

Met kaart, kompas <strong>en</strong> camera wandelde<br />

<strong>en</strong> fietste hij het dorp rond, steeds foto’s<br />

mak<strong>en</strong>d <strong>en</strong> alles noter<strong>en</strong>d. Hij kwam leuke<br />

ding<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> zoals e<strong>en</strong> spoorlijn over het<br />

Lar<strong>en</strong>se grondgebied, e<strong>en</strong> prachtig meer<br />

waar we helaas niet altijd mog<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>,<br />

maar ook mooie <strong>en</strong> schilderachtige plekjes.<br />

En wist u dat er villa’s op de gr<strong>en</strong>s van<br />

Lar<strong>en</strong> staan waar de gr<strong>en</strong>s dwars doorhe<strong>en</strong><br />

gaat? Dat alles heeft hij gefotografeerd<br />

<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>. Al met al e<strong>en</strong> boek waar<br />

je wat mee kan do<strong>en</strong>: lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> wandel<strong>en</strong><br />

“Langs de gr<strong>en</strong>s van Lar<strong>en</strong>”.<br />

L angs de<br />

gr<strong>en</strong>s van<br />

Lar<strong>en</strong><br />

Bep (C.L.) De Boer<br />

Formaat: 15,5 x 24 cm<br />

Omvang : 80 pagina’s<br />

ISBN : 978 90 77285 10-7<br />

Prijs:<br />

12,95 inch BTW<br />

Voor meer informatie <strong>en</strong> bestelling<strong>en</strong> w w w .uitgeverijvanw ijland.nl<br />

Westland Verzekering<strong>en</strong><br />

Makelaars in Assurantiën<br />

Hypothek<strong>en</strong><br />

Verzekering<strong>en</strong><br />

P<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Golfstroom 18 • 1271 CP Huiz<strong>en</strong> • Postbus 38 • 1270 AA Huiz<strong>en</strong><br />

Telefoon 035 52 61 370 • Fax 035-5240384<br />

info@ westland-verzekering<strong>en</strong>.nl • www.westland-verzekering<strong>en</strong>.nl


TVE 25e jrg. nr. 3, september <strong>2007</strong><br />

<strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong><br />

Tijdschrift voor regionale geschied<strong>en</strong>is<br />

Het gebouw D rieluik, Acacialaan 2 te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, onderkom<strong>en</strong> van de Oudheidkamer van de Historische<br />

K ring <strong>Loosdrecht</strong> (foto H KL).<br />

Uitgegev<strong>en</strong> door de Stichting <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>


Inhoud<br />

Mr. Don Bijl, Burgemeester Wijdemer<strong>en</strong><br />

Woord vooraf 115<br />

Programma TVE Op<strong>en</strong> Dag<br />

te <strong>Loosdrecht</strong> 116<br />

Ferry Brand<br />

<strong>Loosdrecht</strong> nog niet van de kaart 117<br />

Bas de Ligt<br />

Ambachtsher<strong>en</strong> van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> op Eik<strong>en</strong>rode 128<br />

Ruud Gortzak<br />

G<strong>en</strong>ealogisch onderzoek blijft fasciner<strong>en</strong><br />

Werk zoek<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ander land is<br />

iets van alle eeuw<strong>en</strong> 138<br />

Bas de Ligt<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in de tijd van de reformatie 142<br />

John Mol<br />

Lieu de memoire<br />

Het <strong>Loosdrecht</strong>se oorlogsmonum<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> unieke ged<strong>en</strong>kste<strong>en</strong> 153<br />

Mathijs Witte<br />

De marginalisering van het<br />

boer<strong>en</strong>bedrijf in <strong>Loosdrecht</strong><br />

tuss<strong>en</strong> 1945 <strong>en</strong> <strong>2007</strong> 155<br />

Dick A. Jonkers<br />

De Ster bij <strong>Loosdrecht</strong>:<br />

e<strong>en</strong> waaiervormig natuurpalet 185<br />

Jeannette P. van der Meul<strong>en</strong>-Kuhn<br />

Toll<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong> 193<br />

John Mol<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se beurtvaart 198<br />

Juliette Jonker-Duijnstee<br />

Alambertskade versus<br />

Dirk A. Lambertskade 207<br />

John Mol<br />

Verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> zeilschep<strong>en</strong><br />

Populaire typ<strong>en</strong> van vroeger op<br />

de <strong>Loosdrecht</strong>se plass<strong>en</strong> 214<br />

Archiefnieuws 224<br />

Boekbespreking<strong>en</strong><br />

Kasteel Sypesteyn als huismuseum 227<br />

Pretty Dutch,<br />

18e-eeuws Hollands porselein 231<br />

De Bosbooms <strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong> 233<br />

Activiteit<strong>en</strong>ag<strong>en</strong>da actueel 235<br />

Colofon 238<br />

H<strong>en</strong>k Michielse<br />

<strong>Tuss<strong>en</strong></strong> arm<strong>en</strong>zorg <strong>en</strong><br />

hoogwaardige nijverheid<br />

De glans van het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein 175<br />

Illustratie voorpagina (inzet): Luchtfoto van De Ster, waar De Drecht ontspringt (coll. HKL).<br />

Illustratie achterpagina (inzet): Zie artikel ‘<strong>Tuss<strong>en</strong></strong> arm<strong>en</strong>zorg <strong>en</strong> hoogwaardige nijverheid'.<br />

© TVE <strong>2007</strong>. Alle recht<strong>en</strong> voorbehoud<strong>en</strong>. Niets uit deze uitgave mag word<strong>en</strong> verveelvoudigd, opgeslag<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> geautomatiseerd gegev<strong>en</strong>sbestand, of op<strong>en</strong>baar gemaakt, in <strong>en</strong>ige vorm of op <strong>en</strong>ige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnam<strong>en</strong>, of <strong>en</strong>ige andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de recht<strong>en</strong> van de illustraties<br />

volg<strong>en</strong>s wettelijke bepaling<strong>en</strong> te regel<strong>en</strong>. Deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die desondanks m<strong>en</strong><strong>en</strong> zekere recht<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong><br />

geld<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> zich alsnog tot de uitgever w<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.<br />

114 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


Woord vooraf<br />

Dit jaar organiseert<br />

de Stichting tuss<strong>en</strong><br />

<strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong> (TVE)<br />

in sam<strong>en</strong>werking met<br />

Mt 1305 de Historische Kring<br />

de zog<strong>en</strong>aamde Op<strong>en</strong><br />

Dag in <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

De Op<strong>en</strong> Dag omvat<br />

e<strong>en</strong> symposium dat is<br />

gericht op de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

geschied<strong>en</strong>is<br />

<strong>en</strong> er vind<strong>en</strong> excursies<br />

plaats naar interessante<br />

locaties. Dit septembernummer van<br />

het mooie tijdschrift van TVE is speciaal gewijd<br />

aan <strong>Loosdrecht</strong>. Het tijdschrift wil verled<strong>en</strong>, hed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> toekomst van plaats<strong>en</strong> in de regio belicht<strong>en</strong><br />

met als invalshoek<strong>en</strong> historisch perspectief,<br />

natuur, landschap <strong>en</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing.<br />

Wij zijn natuurlijk verheugd, dat <strong>Loosdrecht</strong> als<br />

onderwerp is gekoz<strong>en</strong>, maar met die keuze<br />

voor <strong>Loosdrecht</strong> is ge<strong>en</strong> gemakkelijke opgave<br />

ontstaan. <strong>Loosdrecht</strong> k<strong>en</strong>t vele facett<strong>en</strong>, waarvan<br />

sommige bek<strong>en</strong>der zijn dan andere. Hierdoor<br />

ontstaat al gauw e<strong>en</strong> beperkt beeld dat te<br />

weinig recht doet aan de variatie die Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> Breukeleve<strong>en</strong><br />

bied<strong>en</strong>.<br />

Landelijke bek<strong>en</strong>dheid van <strong>Loosdrecht</strong> is<br />

ontstaan door de watersport. Tot op de dag van<br />

vandaag staan de <strong>Loosdrecht</strong>se Plass<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d<br />

als de 'Watertuin van Nederland', e<strong>en</strong> plek<br />

waar bijna alle vorm<strong>en</strong> van watersport mogelijk<br />

zijn. Nog altijd word<strong>en</strong> de vergezicht<strong>en</strong> over<br />

het water ingetek<strong>en</strong>d door zeilbootjes, al zijn de<br />

moderne motorsloep<strong>en</strong> niet meer weg te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

Maar achter de recreatie op de plass<strong>en</strong><br />

gaan ook vraagstukk<strong>en</strong> schuil die te mak<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> met waterbeheer, bijvoorbeeld rond de<br />

Europese Kaderrichtlijn Water, <strong>en</strong> met natuurontwikkeling,<br />

zoals Natura 2000. Vraagstukk<strong>en</strong><br />

die bestuurlijk handel<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>, maar die ook<br />

hun maatschappelijke <strong>en</strong> economische weerslag<br />

kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Deze vraagstukk<strong>en</strong> zijn trouw<strong>en</strong>s<br />

ook in belangrijke mate van toepassing<br />

op het prachtige op<strong>en</strong> <strong>en</strong> ongerepte Stergebied,<br />

waar de rivier de Drecht zijn oorsprong vond.<br />

<strong>Loosdrecht</strong> k<strong>en</strong>t twee cultuurhistorische pareltjes<br />

met elk e<strong>en</strong> geheel eig<strong>en</strong> geschied<strong>en</strong>is. Ik<br />

doel hierbij op Kasteel-Museum Sypesteyn <strong>en</strong><br />

landgoed Eik<strong>en</strong>rode. De geschied<strong>en</strong>is van beide<br />

locaties is ingekleurd door bijzondere m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

Er zijn moeilijke fas<strong>en</strong> geweest, maar telk<strong>en</strong>s is<br />

e<strong>en</strong> nieuw perspectief ontstaan. Dat is nog<br />

steeds zo.<br />

Het beeld van <strong>Loosdrecht</strong> is niet compleet<br />

zonder vermelding van het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein.<br />

De product<strong>en</strong> van de porseleinindustrie<br />

(1774-1784) van dominee De Mol zijn bek<strong>en</strong>d<br />

bij vele porseleink<strong>en</strong>ners in binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land.<br />

H et <strong>Loosdrecht</strong> van morg<strong>en</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> is de afgelop<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>nia sterk veranderd.<br />

Het <strong>Loosdrecht</strong> van vroeger leeft voort<br />

bij jachthav<strong>en</strong>/restaurant De Otter, bij de overgeblev<strong>en</strong><br />

traditionele bootbouwers <strong>en</strong> in de<br />

hart<strong>en</strong> van meerdere autochtone families met<br />

bek<strong>en</strong>de nam<strong>en</strong> als Lamme, Mur <strong>en</strong> Van H<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Het <strong>Loosdrecht</strong> van nu k<strong>en</strong>t vele nieuwe inwoners,<br />

vaak niet onbemiddeld, die bewust<br />

hier zijn kom<strong>en</strong> won<strong>en</strong>. Er zijn hele mooie <strong>en</strong><br />

maar ook minder fraaie pand<strong>en</strong> neergezet.<br />

Sommige projectontwikkelaars zijn helaas te<br />

weinig door beperking<strong>en</strong> in de bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong>gehoud<strong>en</strong>, waardoor het water<br />

vanaf de weg bijna onzichtbaar is geword<strong>en</strong>.<br />

Het <strong>Loosdrecht</strong> van morg<strong>en</strong> is zich weer bewust<br />

van zijn unieke locatie <strong>en</strong> de verantwoordelijkheid<br />

die dat met zich meebr<strong>en</strong>gt. Hoe<br />

kunn<strong>en</strong> wij dat bereik<strong>en</strong>? Door de bouw van<br />

e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d nieuw dorpsc<strong>en</strong>trum in Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, door de parels uit het verled<strong>en</strong> vitaal<br />

te houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> nieuwe, pass<strong>en</strong>de toekomst<br />

te bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> door de watersport aan te<br />

pass<strong>en</strong> aan de eis<strong>en</strong> van nieuwe tijd, maar<br />

vooral door het oog te houd<strong>en</strong> op de m<strong>en</strong>selijke<br />

maat die in de dorp<strong>en</strong> nooit mag ontbrek<strong>en</strong>.<br />

M r. Don Bijl<br />

Burgemeester W ijdemer<strong>en</strong><br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 115


TVE Op<strong>en</strong> Dag<br />

Zaterdag 22 september <strong>2007</strong><br />

LOOSDRECHT IN THE PICTURE<br />

De Historische Kring van <strong>Loosdrecht</strong> w ordt 'de oudste dochter van TVE' g<strong>en</strong>oemd.<br />

De kring ontstond in 1972 t<strong>en</strong> gevolge van de Op<strong>en</strong> Dag van TVE dat jaar in <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Ter viering van het lustrum w ordt de Op<strong>en</strong> Dag daarom in <strong>2007</strong> weer in <strong>Loosdrecht</strong><br />

georganiseerd in sam<strong>en</strong>werking met de Historische Kring.<br />

Plaats: W ijkgebouw van de Hervormde Kerk, Eik<strong>en</strong>laan 17A, Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong><br />

Aanvang: 10.00 uur, ontvangst, inschrijving, koffie<br />

Ocht<strong>en</strong>dprogramma, vanaf 10.30 uur<br />

• Op<strong>en</strong>ing door H<strong>en</strong>k Michielse, voorzitter van TVE<br />

• W elkom stw oord door mr. Don Bijl, burgemeester van Wijdemer<strong>en</strong><br />

• Muziek<strong>en</strong>semble met barokmuziek<br />

Lunch<br />

• Prof. dr. Gerrit Schutte, De Reformatie in <strong>Loosdrecht</strong> & daarna<br />

• Koffiepauze<br />

• <strong>Loosdrecht</strong> in the picture - film over landschap <strong>en</strong> geschied<strong>en</strong>is (vervaardigd in<br />

opdracht van TVE <strong>en</strong> de Historische Kring)<br />

• Muziek<strong>en</strong>semble<br />

• Drs. Ernst Kasteleijn, De geschied<strong>en</strong>is van het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein - Nieuwe<br />

bevinding<strong>en</strong><br />

Middagprogramma, vier Excursies ter keuze vanaf 14.00 uur<br />

1. Wandeling naar <strong>en</strong> Rondleiding op het Landgoed Eik<strong>en</strong>rode, incl. onderweg e<strong>en</strong><br />

expositie van oude landbouw w erktuig<strong>en</strong><br />

2. Vaartocht naar de Ster, e<strong>en</strong> karakteristiek <strong>Loosdrecht</strong>s landschap<br />

3. Excursie naar bot<strong>en</strong>bouwers<br />

4. Wandeling naar <strong>en</strong> Rondleiding in Kasteelmuseum Sypesteyn<br />

Ter afsluiting<br />

• Borrel na & slotw oord door Adriaan Doets, voorzitter van de HK <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Deelnemersbijdrage<br />

De deelnemersbijdrage bedraagt € 15 p.p. voor donateurs van TVE <strong>en</strong> led<strong>en</strong> van de<br />

HK <strong>Loosdrecht</strong> (& hun huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>) <strong>en</strong> € 17,50 p.p. voor andere belangstell<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.<br />

Aanmelding<br />

Omdat er bij bepaalde excursies maar beperkte plaats is, w ordt m<strong>en</strong> verzocht zich<br />

schriftelijk aan te meld<strong>en</strong> bij: P<strong>en</strong>ningmeester TVE, Plantso<strong>en</strong> 14, 3755 HJ <strong>Eem</strong>nes.<br />

E-mail: administratie@ tuss<strong>en</strong>vecht<strong>en</strong>eem .nl<br />

• met opgave van de excursies die de 1e <strong>en</strong> de 29 voorkeur hebb<strong>en</strong>,<br />

• met vermelding van naam, adres, postcode <strong>en</strong> plaats.<br />

De aanmelding w ordt definitief na overmaking van € 15 p.p. (c.q. € 17,50 p.p.) op<br />

gironummer 3 8 9 2 0 8 4 t.n .v. P<strong>en</strong>ningmeester TVE, <strong>Eem</strong>nes, met vermelding Op<strong>en</strong> Dag.<br />

116 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


<strong>Loosdrecht</strong> nog niet van de kaart<br />

Ferry Brand<br />

Ev<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we in 2002 gedacht dat <strong>Loosdrecht</strong><br />

van de kaart zou verdwijn<strong>en</strong> met de<br />

overgang van de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> naar<br />

de geme<strong>en</strong>te Wijdemer<strong>en</strong>, maar niets is minder<br />

waar. Wijdemer<strong>en</strong> is zo wijd dat, gezi<strong>en</strong><br />

de ligging van de dorp<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de nieuwe<br />

geme<strong>en</strong>te, het eig<strong>en</strong>lijk nooit één geheel zal<br />

word<strong>en</strong>. Bestuurlijk is het dat hopelijk wél,<br />

maar e<strong>en</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong>er is ge<strong>en</strong> Ankev<strong>en</strong>er<br />

<strong>en</strong> iemand uit Breukeleve<strong>en</strong> heeft weinig<br />

interesse voor het lief <strong>en</strong> leed in Nederhorst<br />

d<strong>en</strong> Berg.<br />

Toch is er in de afgelop<strong>en</strong> eeuw<strong>en</strong> wel degelijk<br />

e<strong>en</strong> deel van <strong>Loosdrecht</strong> van de kaart<br />

geveegd, of liever gezegd: opgestookt. Want<br />

door de eeuw<strong>en</strong>lange verv<strong>en</strong>ing is e<strong>en</strong> groot<br />

deel van <strong>Loosdrecht</strong> in rook opgegaan. E<strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>lander die in de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw e<strong>en</strong><br />

/<br />

v • £<br />

r ; l-w h<br />

reis door Holland maakte, sprak over het<br />

'brand<strong>en</strong>d land'. Vondel rijmde daarover:<br />

'Gelukkig is het land, waar 't kind zijn moer<br />

verbrandt' <strong>en</strong> niet voor niets staat er in het<br />

Latijn onder de pr<strong>en</strong>t van e<strong>en</strong> baggeraar geschrev<strong>en</strong><br />

(vrij vertaald): 'ziet de wonder<strong>en</strong><br />

van de Bataafse grond, golf <strong>en</strong> moeras gev<strong>en</strong><br />

hunne vur<strong>en</strong>'.1<br />

Het is de moeite waard om e<strong>en</strong>s na te<br />

gaan wat er eig<strong>en</strong>lijk aan <strong>Loosdrecht</strong> is veranderd<br />

in de ruim 700 jaar dat <strong>Loosdrecht</strong> bestaat.<br />

Helaas zijn er uit de begintijd ge<strong>en</strong><br />

kaart<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> zijn er ook nauwelijks<br />

schriftelijke mededeling<strong>en</strong> gedaan. We moet<strong>en</strong><br />

het dus hebb<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beperkt aantal<br />

gegev<strong>en</strong>s. De eerste kaart<strong>en</strong> waarop <strong>Loosdrecht</strong><br />

voorkomt stamm<strong>en</strong> pas uit het begin<br />

van de zesti<strong>en</strong>de eeuw. <strong>Loosdrecht</strong> wordt<br />

msmmmi<br />

a m<br />

--V<br />

n<br />

w<br />

m<br />

rnrnÊ m m M<br />

m g gj<br />

’ •■T'AM<br />

;<br />

jprocul Phjjtci.'BaltJi’O' mirdcula lerrcr Cemiïe7 danl^Ujnes unda paluscj/?^Juc,s palusqfi fuos .<br />

Afb. 1: Plaat 46 afkom stig uit ‘Deliciae Batavicae variae’, Leid<strong>en</strong> (ca. 1618), uitgegev<strong>en</strong> door jacobus M arcus, A tlas<br />

van Stolk, Rotterdam.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 117


daarop zo onjuist of summier aangegev<strong>en</strong> dat<br />

we er eig<strong>en</strong>lijk niets mee kunn<strong>en</strong>. Het is vaak<br />

niet meer dan e<strong>en</strong> schets. Als voorbeeld de<br />

zog<strong>en</strong>aamde 'ronde kaart van het Gooi' uit<br />

ca, 1525 (afb. 2). <strong>Loosdrecht</strong> is hier zeer c<strong>en</strong>traal<br />

op getek<strong>en</strong>d maar eig<strong>en</strong>lijk klopt er<br />

niets van. Het lijkt of de tek<strong>en</strong>aar wel wist<br />

dat de beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> aan weerszijd<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> rondlop<strong>en</strong>de dijk lag<strong>en</strong>, maar verder<br />

geloofde hij het wel. We zoud<strong>en</strong> als reiziger<br />

gauw verdwal<strong>en</strong>.<br />

Er schijnt e<strong>en</strong> nauwkeurige kaart van<br />

<strong>Loosdrecht</strong> te zijn gedrukt in 1563. Hij werd<br />

gemaakt door Mr. Christiaan de Waert, lid<br />

van de hoge raad van Mechel<strong>en</strong>, die <strong>Loosdrecht</strong><br />

to<strong>en</strong> heeft bezocht <strong>en</strong> 'ter plaatse cont<strong>en</strong>tieus<br />

by e<strong>en</strong> gezwoore landmeter' (Louwies<br />

van Alkmaar) de <strong>Loosdrecht</strong>se v<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vullingland<strong>en</strong> heeft getek<strong>en</strong>d. Helaas is deze<br />

kaart verlor<strong>en</strong> gegaan <strong>en</strong> moet<strong>en</strong> we het do<strong>en</strong><br />

met deze simpele mededeling. We hadd<strong>en</strong><br />

graag het resultaat gezi<strong>en</strong>, want als we andere<br />

kaart<strong>en</strong> uit die tijd bekijk<strong>en</strong>, gaan we twijfel<strong>en</strong><br />

aan de kundigheid van de zesti<strong>en</strong>deeeuwse<br />

landmeters.2<br />

' ! /Tjnhrjfi<br />

Joost Jansz Beeldsnijder<br />

In 1575 versche<strong>en</strong> de kaart van Joost Jansz,<br />

ook wel Beeldsnijder g<strong>en</strong>aamd, naar zijn beroep.<br />

Hij leefde van 1541 tot 1590 <strong>en</strong> was<br />

beeldhouwer <strong>en</strong> plaatsnijder, tev<strong>en</strong>s landmeter<br />

<strong>en</strong> vestingbouwkundige. Hij heeft met één<br />

man als hulp geheel Holland, West-Friesland<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deel van Utrecht opgemet<strong>en</strong> van ca,<br />

1570 tot 1573 <strong>en</strong> daarna in hout lat<strong>en</strong> graver<strong>en</strong>.<br />

In 1575 kreeg hij octrooi voor deze uitgave<br />

met daarop vooral gestileerd weergegev<strong>en</strong><br />

verkaveling<strong>en</strong>.<br />

Alhoewel dit dus niet zo gedetailleerd is<br />

<strong>en</strong> het geheel maar e<strong>en</strong> globale indruk geeft,<br />

is <strong>Loosdrecht</strong> toch duidelijk te herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan<br />

de hoefijzervormige loop van de dijk met aan<br />

de noordwestelijke kant Oukerck (het huidige<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>) <strong>en</strong> aan de zuidoostelijke<br />

kant de Sijpekerk van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. De<br />

bijgevoegde afbeelding 3 is overig<strong>en</strong>s niet<br />

van de originele kaart. Ook die is er helaas<br />

Afb. 2: Fragm<strong>en</strong>t uit de zog<strong>en</strong>aamde 'ronde kaart van<br />

het Gooi’ door Goert die Greef of Jan de Pape,<br />

1524/1526, het oost<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> (colt. Nationaal Archief,<br />

kaart<strong>en</strong>verzameling).<br />

niet meer. Deze afbeelding komt van de zog<strong>en</strong>aamde<br />

tweede uitgave uit 1608, gedrukt<br />

door Harman Allertsz van Warm<strong>en</strong>huys<strong>en</strong>,<br />

koster van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.3<br />

De typische vorm van de dijk, met zijn<br />

langwerpige bocht, is mogelijk al ontstaan in<br />

de Derde Ijstijd to<strong>en</strong> ook de stuwwall<strong>en</strong> in<br />

het Gooi zijn gevormd. Op de uitlopers daarvan<br />

vestigd<strong>en</strong> zich de eerste bewoners in het<br />

verder overweg<strong>en</strong>d moerassig, ontoegankelijk<br />

<strong>en</strong> 'vol van gagel sijnde' gebied. Zoud<strong>en</strong><br />

118 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


deze natuurlijke hoogt<strong>en</strong> er niet zijn geweest,<br />

dan had de verkaveling in het <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

er ongetwijfeld anders uitgezi<strong>en</strong>. Nu moest<br />

m<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met het natuurlijk verloop<br />

van de afwatering uit het Gooi dat dus<br />

loosde in de Drecht. Nog steeds is in sommige<br />

slot<strong>en</strong> - vooral rond de kerk van Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> - het heldere witte zand te zi<strong>en</strong><br />

van deze z.g. dekzandrugg<strong>en</strong>. Deze U-vorm<br />

van de dijk will<strong>en</strong> we daarom beschouw<strong>en</strong><br />

als basis <strong>en</strong> uitgangspunt voor onze cartografische<br />

verk<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>.<br />

We zi<strong>en</strong> op deze kaart e<strong>en</strong> verkaveling<br />

loodrecht op de dijk <strong>en</strong> slot<strong>en</strong> die uitkom<strong>en</strong><br />

in de Drecht. De unieke waaierverkaveling in<br />

het Stergebied is niet opgemerkt of in ieder<br />

geval niet getek<strong>en</strong>d. Dan de beide landscheiding<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong> met Kort<strong>en</strong>hoef <strong>en</strong> b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

met Breukeleve<strong>en</strong> (beide tot Utrecht behor<strong>en</strong>d).<br />

<strong>Loosdrecht</strong> lag daar als e<strong>en</strong> Hollandse<br />

<strong>en</strong>clave tuss<strong>en</strong>in, De Oude Dijk naar Muijeveld<br />

is wel getek<strong>en</strong>d, maar wordt niet g<strong>en</strong>oemd.<br />

Opvall<strong>en</strong>d is wel, zoals uit archiefstukk<strong>en</strong><br />

blijkt, dat de nam<strong>en</strong> Oude Dijk <strong>en</strong><br />

Nieuive Dijk niet pass<strong>en</strong> bij de huidige Oudloosdrechtse-<br />

<strong>en</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk. De zog<strong>en</strong>aamde<br />

Nieuwe Dijk is de naam voor de gehele<br />

weg vanaf de Driesprong te Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> naar de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t <strong>en</strong> verder<br />

door Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> naar Muijeveld. De<br />

Oude Dijk liep vanaf Muijeveld richting Mijnd<strong>en</strong>.<br />

<strong>Loosdrecht</strong> op z'n kop<br />

Het wordt pas leuk als we e<strong>en</strong> aantal kaart<strong>en</strong><br />

naast elkaar legg<strong>en</strong>, want dan zi<strong>en</strong> we de verschill<strong>en</strong><br />

het best. Met het bekijk<strong>en</strong> van deze<br />

verschill<strong>en</strong>de kaart<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we het idee dat<br />

de cartograf<strong>en</strong> de weg (richting) ook wel e<strong>en</strong>s<br />

kwijt war<strong>en</strong>. Dat is natuurlijk niet zo, maar<br />

M* *<br />

r! - - t<br />

wm<br />

n<br />

AAt<br />

? « * * * * -)<br />

G o j l w jBos<br />

S w<br />

/ CN-' /<br />

Afb. 3: Fragm<strong>en</strong>t uit de ‘Land-Caerte <strong>en</strong>de water-Caerte van Noort-Hollandt <strong>en</strong>de West-vriesland met d'a<strong>en</strong>ligg<strong>en</strong>de<br />

Land<strong>en</strong>' (Joost jansz Beeldsnijder, Amsterdam 1575). Kopergravure, 116 x 105 cm. Dit fragm<strong>en</strong>t is uit de tweede<br />

uitgave, gedrukt in 1608 te Amsterdam door Harman Allertsz van Warm<strong>en</strong>huys<strong>en</strong> (coll. Nationaal Archief).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 119


'* 'ƒ o '<br />

yd tu w <strong>en</strong><br />

Afb. 4: Fragm<strong>en</strong>t uit 'ULTRAIECTINI DOMINII Tabula’, eind zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw, gedrukt door Justus Danckers te<br />

Amsterdam, zuid<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> (coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

als we <strong>Loosdrecht</strong> op z'n kop zi<strong>en</strong>, doet dat<br />

wel erg vreemd aan. In die tijd was het nog<br />

niet gebruikelijk dat het noord<strong>en</strong> altijd bov<strong>en</strong><br />

kwam. Op de kaart van Justus Danckers<br />

(1635-1701) staan veel gegev<strong>en</strong>s (afb. 4), UL­<br />

TRAIECTINI DOMINII staat er met grote letters<br />

bov<strong>en</strong> <strong>en</strong> Utrecht staat c<strong>en</strong>traal. Toch is<br />

<strong>Loosdrecht</strong> wel aardig getek<strong>en</strong>d, hoewel het<br />

buit<strong>en</strong> de provincie Utrecht viel. De meetkundige<br />

verhouding<strong>en</strong> klopp<strong>en</strong> dan wel niet,<br />

maar we onderscheid<strong>en</strong> wel verschill<strong>en</strong>de<br />

nam<strong>en</strong> die verder niet vaak g<strong>en</strong>oemd word<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld de weg van lan [Jan] de Boer<br />

in Oud-<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> de Claes Dirck breure<br />

wegh in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. De Snel <strong>en</strong> de Start<br />

kom<strong>en</strong> in het midd<strong>en</strong> van het Stergebied sam<strong>en</strong><br />

waar De Drecht ontspringt.<br />

De Nootweg is duidelijk herk<strong>en</strong>baar getek<strong>en</strong>d,<br />

maar wordt nog niet met name g<strong>en</strong>oemd.<br />

Het was gewoon e<strong>en</strong> 'g<strong>en</strong>ot'-weg <strong>en</strong><br />

ontle<strong>en</strong>de zijn naam aan het algeme<strong>en</strong> gebruik<br />

door de boer<strong>en</strong> om hun vee over te verplaats<strong>en</strong>.<br />

Meestal war<strong>en</strong> die met e<strong>en</strong> hek afgeslot<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> de bewoners recht van<br />

overpad. Anders is het met de Claes Dirck<br />

breure wegh die de doorgaande weg lijkt te<br />

zijn naar de Tolakker bij Maart<strong>en</strong>sdijk. Deze<br />

weg ligt, zoals ook later blijkt, ongeveer op<br />

de hoogte waar nu 't Laantje is <strong>en</strong> liep dus<br />

langs de kor<strong>en</strong>veld<strong>en</strong> ter hoogte van de huidige<br />

Van Mijnd<strong>en</strong>laan. Het pad van lan de<br />

Boer komt volg<strong>en</strong>s de kaart uit ter hoogte van<br />

het tuinc<strong>en</strong>trum Perk aan de Hilversumse<br />

Raaweg.4<br />

Kaart<strong>en</strong> van Visscher<br />

Aan het eind van de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw werd<br />

door Nicolaas Visscher (1649-1702) e<strong>en</strong><br />

prachtige kaart van de provincie Utrecht uitgegev<strong>en</strong><br />

(afb. 5). Deze kaart, waarvan e<strong>en</strong><br />

exemplaar in het bezit is van e<strong>en</strong> van onze led<strong>en</strong>,<br />

beslaat e<strong>en</strong> groot gebied. Vanaf de Haarlemmermeer<br />

tot ver in Gelderland zijn veel<br />

mooie details te zi<strong>en</strong>. <strong>Loosdrecht</strong> lijkt e<strong>en</strong><br />

beetje op de hiervoor afgebeelde kaart van<br />

Danckers <strong>en</strong> gelukkig voor ons weer met het<br />

noord<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>. De kaart werd opgemet<strong>en</strong><br />

door Bernard de Roij (op kaart<strong>en</strong> soms geschrev<strong>en</strong><br />

als 'du Roy'). De Roij was e<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>de<br />

Utrechtse landmeter die veel werk ver-<br />

120 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


ichtte aan het eind van de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de<br />

eeuw. Gezi<strong>en</strong> de grootte van deze kaart is<br />

<strong>Loosdrecht</strong> maar magertjes weergegev<strong>en</strong>.<br />

Toch wordt onze aandacht hier gericht op de<br />

kleine details. De Roij is er niet helemaal uitgekom<strong>en</strong>,<br />

want de Nieuw<strong>en</strong> Dijk eindigt erg<strong>en</strong>s<br />

in het moeras <strong>en</strong> het Quakelvoetpad loopt<br />

vast op de Onder Dijk. De brug in de dijk over<br />

de 's-Gravelandse vaart heeft nu e<strong>en</strong> naam:<br />

de Kees Dikman Brug <strong>en</strong> ook Ian de Boer met<br />

zijn weg naar Hilversum komt hierop weer<br />

voor. Dan zi<strong>en</strong> we de hofstede van de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

hoofdbaljuw Simon Emtinck met het<br />

bos erachter dat begr<strong>en</strong>sd wordt door de<br />

Nootweg. Emtinck woonde eig<strong>en</strong>lijk in Amsterdam<br />

<strong>en</strong> was tev<strong>en</strong>s Heer van Noordwijkerhout.<br />

Verder Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> in nogmaals<br />

de Claes Dirk Brem<strong>en</strong> weg, de weg naar<br />

Utrecht.<br />

De kaart van de w eduw e<br />

In ons archief hebb<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> goede reproductie<br />

van de 'Nieuwe Kaart van MYNDEN <strong>en</strong><br />

de 2 LOOSDRECHTEN, midtsgaders van 's-<br />

Grav<strong>en</strong>land, etc,' (afb. 7). Hij was 'heel nauwkeurig<br />

geteek<strong>en</strong>t <strong>en</strong> gemeet<strong>en</strong>'. We hebb<strong>en</strong> ook<br />

de bijna zelfde kaart met daarop het wap<strong>en</strong><br />

van de ambachtsheer. Deze werd begin achtti<strong>en</strong>de<br />

eeuw (tuss<strong>en</strong> 1702-1720) opgedrag<strong>en</strong><br />

door de weduwe Visscher Elizabeth Verseyl)<br />

aan Mr. Jeronimus de Haze de Georgio. <strong>Tuss<strong>en</strong></strong><br />

de eerste uitgave <strong>en</strong> die van de weduwe<br />

zit ongeveer e<strong>en</strong> kwart eeuw. Van de laatstg<strong>en</strong>oemde<br />

kaart hebb<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> originele afdruk<br />

in onze collectie.<br />

Beide kaart<strong>en</strong> zijn volg<strong>en</strong>s Marijke Donkersloot-de<br />

Vrij in haar boek over de <strong>Vecht</strong>streek<br />

gebaseerd op andere in die tijd bestaande<br />

kaart<strong>en</strong>. Die m<strong>en</strong>ing wordt bevestigd<br />

door bestudering van e<strong>en</strong> exemplaar van Visscher<br />

dat omstreeks 1677 werd gemaakt. Veel<br />

minder details zijn daarop te zi<strong>en</strong>, maar de<br />

basis is gelijk. De uitgave van de weduwe is<br />

verder aangevuld <strong>en</strong> verbeterd. Zij zorgde ervoor<br />

dat er meer huiz<strong>en</strong> langs de <strong>Vecht</strong> werd<strong>en</strong><br />

vermeld, want daar woond<strong>en</strong> immers de<br />

pot<strong>en</strong>tiële kopers van deze kaart. De meetkundige<br />

verhouding<strong>en</strong> zijn best redelijk te<br />

noem<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoewel de percel<strong>en</strong> niet allemaal<br />

afzonderlijk zijn getek<strong>en</strong>d, lop<strong>en</strong> de belangrijkste<br />

slot<strong>en</strong> wel in de juiste richting. Opvall<strong>en</strong>d<br />

is ook hier weer het ontbrek<strong>en</strong> van de<br />

weergave van water, veel water. Want ze<br />

hadd<strong>en</strong> daar in <strong>Loosdrecht</strong> niet stil gezet<strong>en</strong><br />

)funailce<br />

«föge Hil&rj<br />

\ VeezL<br />

a s s<br />

'u t Looscheclit-,<br />

'Zbrechtr<br />

Het:<br />

■Kieuwï-oo sdAe ch r<br />

H -E T<br />

&E.RX. C H<br />

Afb. 5: Fragm<strong>en</strong>t uit 'Tabula nova Provinciae Ultrajectinae', opgemet<strong>en</strong> door Bernardus du Roy, uitgegev<strong>en</strong> door<br />

Nicolaas Visscher, Amsterdam (particulier bezit).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 121


#<br />

WK K A A R J,<br />

« S i ° O S üRECHT<br />

S f e r<br />

« s /y<br />

'Ü liu J m m<br />

1&X3E<br />

r n m - m<br />

Afb. 6: NIEUWE KAART van M YN D EN <strong>en</strong> de LOOSDRECHT, opgemet<strong>en</strong> door Ian Spruyt<strong>en</strong>burgh <strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong><br />

door Johannes Cov<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Cornelis Mortier, Amsterdam 1734 (origineel Nationaal Archief; kopie Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong>).<br />

<strong>en</strong> reeds veel land afgegrav<strong>en</strong> of uitgebaggerd.<br />

Het eerder g<strong>en</strong>oemde pad van Jan de Boer<br />

in Oud-<strong>Loosdrecht</strong> staat er nog wel op getek<strong>en</strong>d,<br />

maar wordt niet meer g<strong>en</strong>oemd.<br />

‘Nooy<strong>en</strong>’ staat er nu bij geschrev<strong>en</strong>, verwijz<strong>en</strong>d<br />

naar de familie De Nooij die daar aan<br />

de dijk woonde. We zi<strong>en</strong> ook de Noodweg (nu<br />

- foutief - geschrev<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> 'd') <strong>en</strong> ook de<br />

Claas Dirck Brem<strong>en</strong> Weg (wie was dat toch,<br />

die Klaas?). Dan volgt richting de Sijpekerk<br />

nog e<strong>en</strong> niet bij name g<strong>en</strong>oemde <strong>en</strong> ons onbek<strong>en</strong>de<br />

weg <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s aan beide zijd<strong>en</strong><br />

van de kerk e<strong>en</strong> voetpad, het e<strong>en</strong> naar Westbroek,<br />

het ander naar Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>.<br />

Teg<strong>en</strong>over de kerk ligt Sypesteyn, Sypesteynl<br />

Dus toch e<strong>en</strong> kasteel in Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>? Nee, dit is het perceel, de hofstede<br />

met die naam. In 1664 gekocht <strong>en</strong><br />

bewoond door jonkheer Cornelis Ascanius<br />

van Sypesteyn, heer van Hillegom. Hij heeft<br />

er niet lang plezier van gehad want in 1672<br />

vernietigd<strong>en</strong> de Frans<strong>en</strong> zijn bezit. Daarom is<br />

op deze kaart ge<strong>en</strong> huis getek<strong>en</strong>d, maar alle<strong>en</strong><br />

de naam vermeld. De grond bleef tot<br />

1800 in de familie Van Sypesteyn.<br />

Jan Spruyt<strong>en</strong>burgh<br />

E<strong>en</strong> van de mooiste kaart<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong><br />

is onmisk<strong>en</strong>baar de kaart die landmeter Jan<br />

Spruyt<strong>en</strong>burgh in opdracht van ambachtsheer<br />

Lieve Geelvinck heeft gemaakt <strong>en</strong> die<br />

werd uitgegev<strong>en</strong> door Johannes Cov<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

Cornelis Mortier in 1734. Deze kaart (afb. 6)<br />

getuigt van e<strong>en</strong> zeer groot vakmanschap <strong>en</strong> is<br />

e<strong>en</strong> voor <strong>Loosdrecht</strong> unieke uitgave. Tot in<br />

de kleinste details zijn alle percel<strong>en</strong> in deze<br />

pre-kadastrale kaart zichtbaar. Het is e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ot<br />

om elke c<strong>en</strong>timeter van dit kunstwerk te<br />

bewonder<strong>en</strong>. Er word<strong>en</strong> veel interessante on-<br />

122 TVE 25e p-g. <strong>2007</strong>


derdel<strong>en</strong> van het landschap weergegev<strong>en</strong>, zoals<br />

de vele buit<strong>en</strong>s langs de <strong>Vecht</strong> (kompleet<br />

met de naam van de eig<strong>en</strong>aar of bewoner),<br />

verder de ruïne van het kasteel Mijnd<strong>en</strong>, kor<strong>en</strong>-<br />

<strong>en</strong> watermol<strong>en</strong>s, kerk<strong>en</strong>, sluiz<strong>en</strong>, slot<strong>en</strong>,<br />

weg<strong>en</strong>, woonhuiz<strong>en</strong>, brugg<strong>en</strong>, <strong>en</strong> nog veel<br />

meer.<br />

We ontdekk<strong>en</strong> op deze kaart dat de<br />

Muijeveldse Oude Dijk maar liefst zev<strong>en</strong> brugg<strong>en</strong><br />

telde. Op de tek<strong>en</strong>ing van verdw<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

weg<strong>en</strong>, afb. 9, zijn ze g<strong>en</strong>ummerd weergegev<strong>en</strong>.<br />

Als eerste, bij de kruising Schinkeldijk/<br />

Zuijderlaan e<strong>en</strong> Schede brug (1). Deze brug<br />

lag scheef (scheluw) in de weg, vandaar deze<br />

naam. Vervolg<strong>en</strong>s kwam de Cors Meijers brug<br />

(2), dan de Crelis Gro<strong>en</strong>evelt brug (3), de Willem<br />

Schoute brug (4), Krijn Jans Gysz brug (5),<br />

de Haspers brug (6) <strong>en</strong> het Bruggetie (7). Welke<br />

person<strong>en</strong> hier bedoeld word<strong>en</strong> is moeilijk uit<br />

te mak<strong>en</strong>. In het Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> we de Bov<strong>en</strong>-<br />

<strong>en</strong> B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>dwarsvaart. Ook de Hornsluis<br />

wordt duidelijk afgebeeld, maar inmiddels<br />

ontbreekt het kerkelandse voetpad. De Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>ers ging<strong>en</strong> niet meer naar Lo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

naar de kerk. In Oud zi<strong>en</strong> we ook (vlak bij de<br />

's-Gravelandse vaart) het Huys te <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Van de ambachtsheer dus, maar tev<strong>en</strong>s in<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, tuss<strong>en</strong> de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

het St.-Annepad 'de Heer van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>'. Nog niet op de plaats van het<br />

huidige Eik<strong>en</strong>rode, daar woonde in die tijd<br />

de heer De Bakker.<br />

De kaart is op schaal getek<strong>en</strong>d (opgemet<strong>en</strong><br />

in Rijnlandse Roed<strong>en</strong>). We kunn<strong>en</strong> nu<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> hoe lang bijvoorbeeld de weg was<br />

om vanaf Muijeveld (hoek Breukeleve<strong>en</strong>) via<br />

het Quakelpad naar de kerk van Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> te gaan. Dat was 715 roed<strong>en</strong> (circa<br />

2700 meter). Toch nog e<strong>en</strong> heel eind voor de<br />

kerkgang.<br />

Niet alle<strong>en</strong> de cartografische details, ook<br />

de 'verbeelding' is prachtig gegraveerd: het<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se ve<strong>en</strong>bedrijf in al zijn facett<strong>en</strong>.<br />

Secuur uitgesned<strong>en</strong> door de graveur Adolf<br />

van der Laan geeft het onderste deel van de<br />

kaart ons e<strong>en</strong> briljante visie op het zware<br />

werk met de baggerbeugels in de natte verv<strong>en</strong>ing.<br />

Over deze kaart is al veel geschrev<strong>en</strong>5,<br />

want voor de k<strong>en</strong>ners is dit <strong>Loosdrecht</strong> op<br />

z'n best. De latere, echte kadasterkaart<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

er lang niet zo mooi uit, hoewel die mogelijk<br />

wel exacter zijn weergegev<strong>en</strong>. Bij de totstandkoming<br />

van de reorganisatie van de directie<br />

H o e<br />

Jlectaclti Shiys t<br />

'Lo e n d e r V e e<br />

ir r tf t o /h 'D aturOi<br />

L<br />

tK erke LarimT<br />

K a rtaL in J jê .<br />

M<br />

~ s leuwer/li<br />

JiünX um<br />

lTe*n*f*t<br />

\\ \ V v<br />

D e h 'e<strong>en</strong>.<br />

Afb. 7: Fragm<strong>en</strong>t uit de 'Nieuwe Kaart van M YN D EN <strong>en</strong> de 2 LOOSDRECHTEN, midtsgaders van 's-Grav<strong>en</strong>land,<br />

etc.', uitgegev<strong>en</strong> door Nicolaas Visscher [II, de zoon, 1649-1702], Amsterdam [tuss<strong>en</strong> 1677-1702] (coll. Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong>, kopie).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 123


h.<br />

o j s j v j d j e j i V j : £ \ t<br />

r,andt~<br />

Pa&r-<br />

» f / f f f . V'\ I /K M ^rtctll<br />

c J U u /u - y%<br />

tMuye<br />

i<br />

Afb. 8: NIEUWE KAART V A N DEN LANDE V A N UTRECHT', in kaart gebracht door Bernard du Roy, ing<strong>en</strong>ieur.<br />

Anno 1743 (2e druk), uitgegev<strong>en</strong> te Amsterdam door Johannes Cov<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Cornelis Mortier (Het Utrechts<br />

Archief, Topografische Atlas, nr. 51).<br />

Utrecht van de Di<strong>en</strong>st van het Kadaster <strong>en</strong> de<br />

Op<strong>en</strong>bare Registers in oktober 1975 werd<strong>en</strong><br />

er duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> kopieën van gedrukt voor de<br />

uitnodiging op het feest. Ook de informatiegids<br />

van de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> werd vele<br />

jar<strong>en</strong> gesierd met e<strong>en</strong> afbeelding ervan op de<br />

voorkant. In het oude geme<strong>en</strong>tehuis heeft vele<br />

dec<strong>en</strong>nia e<strong>en</strong> origineel exemplaar gehang<strong>en</strong>,<br />

maar helaas is dit in particuliere hand<strong>en</strong><br />

terecht gekom<strong>en</strong>. Gelukkig hangt er nog e<strong>en</strong><br />

mooi exemplaar in kasteel Sypesteyn <strong>en</strong> heeft<br />

de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong> (HKL) nog<br />

altijd e<strong>en</strong> aantal mooie reproducties in de<br />

verkoop.<br />

Deze kaart is juist zo interessant voor onderzoek<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> omdat er in het oud<br />

archief e<strong>en</strong> tweetal lijst<strong>en</strong> van verponding<strong>en</strong><br />

voorkom<strong>en</strong> (van 1731 <strong>en</strong> van 1742) waarin<br />

precies vermeld wordt wie de eig<strong>en</strong>aar of bewoner<br />

was van de huiz<strong>en</strong> die Jan Spruyt<strong>en</strong>burgh<br />

zo nauwkeurig heeft getek<strong>en</strong>d. De belastingkohier<strong>en</strong><br />

beginn<strong>en</strong> te nummer<strong>en</strong> in<br />

Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> volg<strong>en</strong> de hele Nieuwe dijk tot aan<br />

Muijeveld. Door puzzel<strong>en</strong> <strong>en</strong> combiner<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> we ongeveer bepal<strong>en</strong> waar in die tijd<br />

de g<strong>en</strong>oemde families woond<strong>en</strong>.6<br />

Bernard de Roij, alias Bernardus du Roy<br />

In de collectie van de HKL hebb<strong>en</strong> we ook<br />

e<strong>en</strong> reproductie van e<strong>en</strong> kaart van Utrecht,<br />

opgemet<strong>en</strong> door de al eerder g<strong>en</strong>oemde De<br />

Roij. Hij maakte deze kaart tuss<strong>en</strong> 1676 <strong>en</strong><br />

1695. De eerste uitgave was door Nicolaas<br />

Visscher in 1696. De hierbij gevoegde afbeelding<br />

8 is van de tweede <strong>en</strong> bijgewerkte uitgave<br />

van deze kaart in 1743. De turfnering had<br />

to<strong>en</strong> al lang veel landverwoest<strong>en</strong>d werk gedaan,<br />

maar De Roij laat ons dat niet zi<strong>en</strong>. Mogelijk<br />

had hij te weinig tijd of geld om de vele<br />

trekgat<strong>en</strong> <strong>en</strong> legakkers in kaart te kunn<strong>en</strong><br />

124 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. In ieder geval is dit exemplaar interessant<br />

omdat er nam<strong>en</strong> op voorkom<strong>en</strong> die je<br />

op andere kaart<strong>en</strong> niet vaak ziet. Bijvoorbeeld<br />

het Not weghie in het verl<strong>en</strong>gde van de Oude<br />

Dijk. De Scheydt Kade voor de Alambertszkade<br />

<strong>en</strong> het Kerkelants Voet Padt met e<strong>en</strong> Quakel<br />

in het Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>, dat op de kaart 't Kerke<br />

landt wordt g<strong>en</strong>oemd. Toch geeft de kaart<br />

niet de actuele situatie precies weer, want het<br />

kerkelands voetpad in het Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong> staat<br />

er nog gewoon op, terwijl Jan Spruyt<strong>en</strong>burgh<br />

het al niet meer vermeldde. Niet alle<strong>en</strong> onze<br />

huidige Nootweg staat er duidelijk op, maar<br />

ook nog de andere notweg<strong>en</strong> (alhoewel hier<br />

niet bij name g<strong>en</strong>oemd) vlak bij de Sijpekerk:<br />

het voetpad naar Westbroek <strong>en</strong> het voetpad<br />

naar Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>.<br />

O orlogskaart<strong>en</strong><br />

Vrij onbek<strong>en</strong>d zijn de kaart<strong>en</strong> die voor militaire<br />

doeleind<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gebruikt. Zo zijn er<br />

in het G<strong>en</strong>iearchief te D<strong>en</strong> Haag verschill<strong>en</strong>de<br />

kaart<strong>en</strong> van de Hollandse Waterlinie te bewonder<strong>en</strong><br />

waaraan veel aandacht is besteed,<br />

niet alle<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> het doel van de kaart, aan<br />

de waterstaatkundige toestand, maar ook aan<br />

allerlei details, zoals weg<strong>en</strong>, sluiz<strong>en</strong>, brugg<strong>en</strong>,<br />

watermol<strong>en</strong>s, etc. etc.. Landmeter Pieter<br />

Adriaansz Ketelaar besteedde sam<strong>en</strong> met zijn<br />

assist<strong>en</strong>t J. Vogel ruim ti<strong>en</strong> jaar aan het opmet<strong>en</strong><br />

van zo'n kaart. <strong>Loosdrecht</strong> staat daar<br />

mooi getek<strong>en</strong>d op7. We zull<strong>en</strong> hiervan ge<strong>en</strong><br />

afbeelding plaats<strong>en</strong>. Deze kaart<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong><br />

hoofdstuk apart <strong>en</strong> het zou te ver gaan voor<br />

dit artikel. Maar onderzoek naar militaire<br />

stafkaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> waterkaart<strong>en</strong> staat nog wel op<br />

de verlanglijst.<br />

V erdw <strong>en</strong><strong>en</strong> w eg<strong>en</strong><br />

'Kwalijk v<strong>en</strong><strong>en</strong>' <strong>en</strong> natuurkracht<strong>en</strong> maakt<strong>en</strong><br />

dat in de loop van de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw de<br />

polders veranderd<strong>en</strong> in plass<strong>en</strong>. Dit komt<br />

duidelijk naar vor<strong>en</strong> in de eerste topografische<br />

kaart<strong>en</strong>. De HKL bezit e<strong>en</strong> origineel<br />

exemplaar waarvan de basis is gelegd in 1872<br />

(afb. 9). Hij werd herzi<strong>en</strong> in 1902 <strong>en</strong> 1906 <strong>en</strong><br />

7W c / « - J<br />

r - ~ ~<br />

De }ln ites<br />

tuil 1 . i o m Ii v c Ii I<br />

w m<br />

--<br />

T S Mm m s<br />

5 1<br />

!=: ' ;irr<br />

asSirli<br />

Sof?<br />

f<br />

Oude Dijt<br />

Nu'Vvv T.ttosdrtMïjkt'<br />

i / i . JfA.kA, ■)<br />

kreukel<strong>en</strong><br />

: !S‘ het et e<br />

. ï'. n . u k i-l.'v .'.-ii<br />

L_vïi<br />

Afb 9: Fragm<strong>en</strong>t Topografische kaart No 406 OUD LOOSDRECHT, schaal 1:25000, uitgave 1920, verk<strong>en</strong>d in 1872,<br />

herzi<strong>en</strong> tot 1920, ongewijzigde herdruk 1939 (Topografische Di<strong>en</strong>st, kaart in collectie HKL).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 125


---------= r —<br />

- • -<br />

.<br />

■SkT--<br />

mm:<br />

'~*-v..: v -i<br />

Afb. 10: De <strong>Loosdrecht</strong>se Plass<strong>en</strong> in 1950, nog praktisch e<strong>en</strong>der anno <strong>2007</strong> (coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>, foto<br />

KLM Aerocarto). Op de voorgrond de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk, rechtsonder de Ve<strong>en</strong>dijk, die naar rechts afbuigt in de<br />

Bloklaan. De rivier De Drecht ligt met rest<strong>en</strong> van zijn oever in het midd<strong>en</strong>. Daarbov<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> de rest<strong>en</strong> van de Oude<br />

Dijk als e<strong>en</strong> rij eilandjes <strong>en</strong> rietpoll<strong>en</strong>. Verderop de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk (linksbov<strong>en</strong>), Muijeveld <strong>en</strong> Breukeleve<strong>en</strong><br />

(midd<strong>en</strong>).<br />

nog e<strong>en</strong>s gedeeltelijk herzi<strong>en</strong> tot 1920. 'Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> N° 406' staat er duidelijk bov<strong>en</strong>,<br />

maar het gaat hier om heel <strong>Loosdrecht</strong>. Met<br />

e<strong>en</strong> schaal van 1:25.000 hebb<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> goed<br />

overzicht van het geheel.<br />

Wat direct opvalt is dat, schijnbaar, willekeurig<br />

nam<strong>en</strong> <strong>en</strong> tekst<strong>en</strong> zijn geplaatst. Aan<br />

de andere kant wordt met grote precisie e<strong>en</strong><br />

aantal project<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd. Zo staat er ge<strong>en</strong><br />

recht- of raadhuis op <strong>en</strong> ook ge<strong>en</strong> kasteel Sypesteyn<br />

(alhoewel beide er wel war<strong>en</strong>). De<br />

tuin van de ambachtsheer is wel getek<strong>en</strong>d,<br />

maar Eik<strong>en</strong>rode wordt niet g<strong>en</strong>oemd; daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

wel de villa Nooitgedacht er naast. Ook<br />

de villa's Buit<strong>en</strong>lust <strong>en</strong> Nieuw Heizigt in Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> (échte her<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>) word<strong>en</strong> vermeld,<br />

maar tev<strong>en</strong>s de E<strong>en</strong>d<strong>en</strong>vlucht, e<strong>en</strong> klein<br />

kroegje in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. Wat heeft de<br />

tek<strong>en</strong>aar bewog<strong>en</strong> om dit op de kaart te zett<strong>en</strong>?<br />

Er war<strong>en</strong> wel betere kroeg<strong>en</strong> in Oud- <strong>en</strong><br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> om te vermeld<strong>en</strong>. Wellicht<br />

thuisbasis van de landmeters <strong>en</strong> derhalve<br />

verkapte reclame?<br />

De Horndijk heet het Fransche Pad of de<br />

Horre, in de volksmond ontstaan na 1672 to<strong>en</strong><br />

de Frans<strong>en</strong> uit <strong>Loosdrecht</strong> werd<strong>en</strong> verjaagd<br />

<strong>en</strong> zij met de geroofde klok uit de kerk van<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> over de Horndijk vluchtt<strong>en</strong>.<br />

We zi<strong>en</strong> verder dat (in 1920 nog) de Nieuwe<br />

Dijk helemaal vanaf de Driesprong liep tot in<br />

de Boomhoek <strong>en</strong> daarna doorging als de<br />

Boomhoeksche Dijk. De Noodweg wordt nog<br />

steeds met e<strong>en</strong> 'd' geschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> het verl<strong>en</strong>gde<br />

daarvan (de Hilversumse Noodweg) heet<br />

op deze kaart Nieuwe <strong>Loosdrecht</strong>se weg. De toll<strong>en</strong><br />

bij de Driesprong, de 's-Gravelandse vaart<br />

<strong>en</strong> op de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t staan er duidelijk op.<br />

De Schinkeldijk wordt nog g<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> is ook<br />

126 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


nog wel te zi<strong>en</strong>, maar je kunt er niet meer<br />

overhe<strong>en</strong> want het Gaatje van het Muieveld<br />

houdt alle verkeer teg<strong>en</strong>. Het voetpad naar<br />

Westbroek is weergegev<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> echte weg<br />

<strong>en</strong> iets verderop zi<strong>en</strong> we nog summier de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se Kade als mogelijk voetpad naar<br />

Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>.<br />

Door de Werkgroep Oude Weg<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> initiatief<br />

van TVE in sam<strong>en</strong>werking met andere<br />

historische ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> uit de omgeving <strong>en</strong><br />

waarin ook de HKL deelneemt met Koos<br />

Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondergetek<strong>en</strong>de, wordt<br />

onderzoek gedaan naar de verandering<strong>en</strong> in<br />

het landschap gedur<strong>en</strong>de vele eeuw<strong>en</strong>.<br />

<strong>Loosdrecht</strong> is daar e<strong>en</strong> goed voorbeeld van.<br />

Veel land veranderde in water <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal<br />

pad<strong>en</strong> <strong>en</strong> weg<strong>en</strong> zijn verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> of niet meer<br />

op<strong>en</strong>baar toegankelijk. We hebb<strong>en</strong> op schaal<br />

de in 1734 door Jan Spruyt<strong>en</strong>burgh opgemet<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> nu verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> weg<strong>en</strong> geplaatst over<br />

onze kadasterkaart. K<strong>en</strong>nelijk zijn de meettechniek<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> stuk verbeterd (driehoeksmeting)<br />

want de vaste punt<strong>en</strong> klopp<strong>en</strong> niet<br />

helemaal. Toch krijg<strong>en</strong> we zo e<strong>en</strong> aardige indruk<br />

van wat er allemaal weg is.<br />

De Bom- of Boomwijkse Me<strong>en</strong>t is geheel<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in Camping van de Wetering.<br />

Het voetpad naar Westbroek bestaat nog wel,<br />

maar is niet meer op<strong>en</strong>baar, het is zelfs ge<strong>en</strong><br />

notzveg. In de oorlog (to<strong>en</strong> de Duitsers de Rading<br />

hadd<strong>en</strong> afgezet aan het eind van de<br />

Nootweg) ging<strong>en</strong> de bewoners van de Egelshoek<br />

via deze weg naar <strong>Loosdrecht</strong>. In de<br />

volksmond kreeg het de naam 'het laantje van<br />

Gérard', g<strong>en</strong>oemd naar Gerard Alberts die het<br />

eig<strong>en</strong>dom had van de grond aldaar. Jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong><br />

werd er nog overpad verle<strong>en</strong>d voor de<br />

wandelaars van de Avondvierdaagse, maar<br />

ook dat is verled<strong>en</strong> tijd <strong>en</strong> zelfs de beklinkerde<br />

weg is nog nauwelijks te zi<strong>en</strong>. Van het<br />

voetpad naar Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong> is niets meer terug te<br />

vind<strong>en</strong>. Opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het landschap zeker.<br />

Er is ook niemand meer die kan bevestig<strong>en</strong><br />

dat daar begin twintigste eeuw nog e<strong>en</strong> wandelpad<br />

lag.<br />

De Oude Dijk verdwe<strong>en</strong>, net zoals het<br />

Quakelpad, in de golv<strong>en</strong>, zo ook de Zuyderlaan<br />

<strong>en</strong> de Schinkeldijk. Rietpoll<strong>en</strong> <strong>en</strong> kleine eilandjes<br />

gev<strong>en</strong> de plaats aan waar e<strong>en</strong>s deze weg<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> gelop<strong>en</strong>. Jammer, maar gelukkig is er<br />

nog veel moois over <strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong> is dus nog<br />

lang niet van de kaart!<br />

Ferry Brand (geb. 1941) was hoofdgeluidstechnicus<br />

bij het NOB, afdeling TV, te Hilversum. Vanaf<br />

1974 tot 1988 p<strong>en</strong>ningmeester van de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong>. Daarnaast was hij 25 jaar<br />

redacteur van de HKL-periodiek. Erelid van de<br />

Kring sinds 1999. Thans webmaster van de HKL<br />

<strong>en</strong> actief medewerker van de Werkgroep G<strong>en</strong>ealogie.<br />

In TVE-verband lid van de Werkgroep Oude<br />

Weg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>.<br />

Literatuur<br />

F. Brand, 'De 37 "kapitalist<strong>en</strong>" van <strong>Loosdrecht</strong> -<br />

anno 1742', in HKL, nr. 22 (1978), p. 77-84.<br />

F. Brand, '<strong>Loosdrecht</strong>ers "bov<strong>en</strong> de Raade"', in HKL,<br />

nr. 76 (1990), p. 14-20.<br />

M. Donkersloot-de Vrij, Topografische Kaart<strong>en</strong> van<br />

Nederland voor 1750, Groning<strong>en</strong> 1981.<br />

Marijke Donkersloot-de Vrij, De <strong>Vecht</strong>streek, Oude<br />

kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> de geschied<strong>en</strong>is van het landschap.<br />

Weesp, 1985.<br />

D.Th. Enklaar, 'De oudste kaart<strong>en</strong> van Gooiland <strong>en</strong><br />

zijn gr<strong>en</strong>sgebied<strong>en</strong>' in Nederlandsch Archiev<strong>en</strong>blad,<br />

nr. 3/4,1931/32, p. 185-205.<br />

B. de Ligt, 'NIEUWE KAART VAN MYNDEN EN<br />

DE LOOSDRECHT of "KAART VAN SPRUY­<br />

TENBURGH'", in HKL, nr. 138 (2002), p. 131-<br />

145.<br />

Not<strong>en</strong><br />

1 J.F.C. Schlimme, 'Het onderschrift van de<br />

voorplaat', in HKL, nr. 22 (1978), p. 66.<br />

2 D.Th. Enklaar, p. 204.<br />

3 M. Donkersloot-de Vrij (1985).<br />

4 F. Brand (1990).<br />

5 M. Donkersloot-de Vrij (1985) <strong>en</strong> B. de Ligt.<br />

6 F. Brand (1978).<br />

7 O.a. de kaart van de Hollandse Waterlinie van<br />

Pieter Adriaanszoon Ketelaar (ca. 1776) <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

'Algem<strong>en</strong>e kaart van de Nieuwe Hollandsche<br />

Waterlinie van de Zuiderzee tot aan het land<br />

van Alt<strong>en</strong>a', anoniem, gemaakt tuss<strong>en</strong> 1825 <strong>en</strong><br />

1840 (Nationaal Archief, D<strong>en</strong> Haag, G<strong>en</strong>iearchief,<br />

nr. H4 (eerste blad Naard<strong>en</strong>/Utrecht).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 127


Ambachtsher<strong>en</strong> van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> op Eik<strong>en</strong>rode<br />

Bas de Ligt<br />

Op zondagmiddag 10 december 2006 is in de<br />

tuinkamer van de <strong>Loosdrecht</strong>se buit<strong>en</strong>plaats<br />

Eik<strong>en</strong>rode e<strong>en</strong> groot gezelschap bije<strong>en</strong>. In<br />

1871 had Potgieter volg<strong>en</strong>s zijn eig<strong>en</strong> woord<strong>en</strong><br />

daar heel prettig gedineerd - 'e<strong>en</strong> goede<br />

juli<strong>en</strong>ne'. Dat was bij Jan Conrad Hacke, de<br />

stichter van de plaats in 1845, letterkundige<br />

<strong>en</strong> mec<strong>en</strong>as, ambachtsheer van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong>. Nu zijn de aanwezig<strong>en</strong><br />

te gast bij de familie M.J. Plasmeijer-Van Egmond,<br />

eig<strong>en</strong>aars <strong>en</strong> bewoners van Eik<strong>en</strong>rode<br />

sedert 2001. Er is e<strong>en</strong> bijzondere red<strong>en</strong> voor<br />

deze sam<strong>en</strong>komst: vandaag vindt de overdracht<br />

plaats van de ambachtsheerlijkhed<strong>en</strong><br />

van Mijnd<strong>en</strong>, de beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Muydervelt,<br />

met alle daaraan verbond<strong>en</strong> recht<strong>en</strong>.<br />

Rudolph Fe<strong>en</strong>stra, aan wie de heerlijkhed<strong>en</strong><br />

in 1960 bij testam<strong>en</strong>t war<strong>en</strong> gelegateerd door<br />

Jan Elias Hacke, de vader van zijn to<strong>en</strong>malige<br />

echtg<strong>en</strong>ote, draagt die over aan Martinus<br />

Jozef Plasmeijer. Bijna veertig voorgangers<br />

Overdracht van de heerlijkhed<strong>en</strong> op 10 december 2006,<br />

links M.J. Plasmeijer, rechts R. Fe<strong>en</strong>stra (foto H<strong>en</strong>k<br />

Zeid<strong>en</strong>rijk).<br />

heeft de nieuwe ambachtsheer gehad in de<br />

loop van acht eeuw<strong>en</strong>. De notaris zegt dit<br />

nooit te hebb<strong>en</strong> meegemaakt <strong>en</strong> verwacht<br />

niet dat nog ooit weer mee te zull<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

Omnes g<strong>en</strong>erationes<br />

Het wap<strong>en</strong> van de voormalige geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>Loosdrecht</strong> was afgeleid van dat van de her<strong>en</strong><br />

Van Amstel. Dat kwam zo: omstreeks<br />

1200 kreeg de jonge Egidius van Amstel van<br />

zijn vader de boodschap maar e<strong>en</strong>s voor zichzelf<br />

te gaan beginn<strong>en</strong>, aan de andere kant van<br />

de <strong>Vecht</strong>, ter hoogte van Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>, waar het<br />

ve<strong>en</strong>riviertje De Drecht uitmondde, de kant<br />

van Gooiland op. Mijnd<strong>en</strong> heet het daar. Het<br />

achterland was e<strong>en</strong> onontgonn<strong>en</strong> wildernis<br />

waar met wat moeite best e<strong>en</strong> bewoonbare<br />

wereld van was te mak<strong>en</strong>. En zo gebeurde<br />

het.<br />

Als echte projectontwikkelaars wist<strong>en</strong><br />

Egidius <strong>en</strong> zijn opvolgers de boel in cultuur<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kern<strong>en</strong> Mijnd<strong>en</strong>, Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

Eén Willem, twee Wouters, drie Anthonies<br />

<strong>en</strong> vijf Ameliss<strong>en</strong> van Amstel van<br />

Mijnd<strong>en</strong> later - niet per se in die volgorde,<br />

niet altijd met die dubbele naam - kwam e<strong>en</strong><br />

andere stam hun rol als ambachtsheer voortspel<strong>en</strong>.<br />

Dat war<strong>en</strong> vanaf het einde van de<br />

zesti<strong>en</strong>de eeuw tot omstreeks 1700 de Van<br />

Lijnd<strong>en</strong>s, vijf stuks, van wie de eerst<strong>en</strong> door<br />

huwelijksband<strong>en</strong> aan de Van Amstels war<strong>en</strong><br />

geknoopt.<br />

In het begin van de achtti<strong>en</strong>de eeuw was<br />

het afgelop<strong>en</strong> met adellijke her<strong>en</strong> van Mijnd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>. Er volgde e<strong>en</strong> twaalftal<br />

Amsterdamse patriciërs, mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>,<br />

onder wie de nam<strong>en</strong> De Haze, Van de<br />

Poll <strong>en</strong> vooral Alewijn sterk verteg<strong>en</strong>woor-<br />

128 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


....<br />

:<br />

f - ; i r :<br />

- Ml<br />

,<br />

" 1<br />

Dubbele zitbank in de kerk van Nieuiv-<strong>Loosdrecht</strong> uit 1727 met wap<strong>en</strong> van Gillis Graafland.<br />

digd zijn. In 1856 bracht<strong>en</strong> de erv<strong>en</strong> Alewijn<br />

in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> de heerlijkhed<strong>en</strong> \ an Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> ter veiling. Koper<br />

werd de al g<strong>en</strong>oemde Jan Conrad Hacke.<br />

Deze domineeszoon was getrouwd met e<strong>en</strong><br />

vrouw wier ouders de nam<strong>en</strong> Elias <strong>en</strong> Van de<br />

Poll droeg<strong>en</strong>, dus de band met de voorgaande<br />

g<strong>en</strong>eraties <strong>Loosdrecht</strong>se ambachtsher<strong>en</strong> is<br />

duidelijk aanwezig. Vier g<strong>en</strong>eraties bleef het<br />

ambt in de familie Hacke <strong>en</strong> aanverwant, tot<br />

op de g<strong>en</strong>oemde ti<strong>en</strong>de december 2006 R.<br />

Fe<strong>en</strong>stra het stokje doorgaf aan M.J. Plasmeijer,<br />

op Eik<strong>en</strong>rode. Er is ge<strong>en</strong> band van de laatste<br />

met welke van de hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde<br />

families ook.<br />

Het vergt <strong>en</strong>ige lef om acht eeuw<strong>en</strong> ambachtsher<strong>en</strong>geschied<strong>en</strong>is<br />

van onze geme<strong>en</strong>te<br />

in zo'n twintig regels sam<strong>en</strong> te vatt<strong>en</strong>, maar<br />

in het tijdschrift van de Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> in dit blad van <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Eem</strong> is al zoveel aandacht besteed aan die<br />

historie, dat ik het er maar op waag. Daarmee<br />

is overig<strong>en</strong>s niet gezegd, dat al die aandacht<br />

het definitieve verhaal ter zake heeft opgeleverd.<br />

Dat de her<strong>en</strong> zich binn<strong>en</strong> hun heerlijkheid<br />

bezighield<strong>en</strong> met de rechtspraak, met<br />

het bestuur, met kerkelijke zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> het inn<strong>en</strong><br />

van belasting<strong>en</strong>, om maar e<strong>en</strong> greep te<br />

do<strong>en</strong>, is d<strong>en</strong>k ik voldo<strong>en</strong>de bek<strong>en</strong>d.<br />

O p Eik<strong>en</strong>rode<br />

In de notariële overdrachtsakte van 10 de-<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 129


cember 2006 wordt in aanmerking g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

dat<br />

• van 1856 tot 1974 de eig<strong>en</strong>dom van het<br />

landgoed <strong>en</strong> het huis Eik<strong>en</strong>rode én de<br />

ambachtsheerlijkhed<strong>en</strong> van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> ver<strong>en</strong>igd war<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> de familie Hacke;<br />

• in 1974 de eig<strong>en</strong>dom van het landgoed<br />

Eik<strong>en</strong>rode is overgedrag<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> derde<br />

[B.V. Coördinatie-Bouw], doch dat partij<br />

Fe<strong>en</strong>stra de ambachtsheerlijkhed<strong>en</strong> behield;<br />

• partij Plasmeijer op 29 januari 2001 Eik<strong>en</strong>rode<br />

in erfpacht heeft gekreg<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich<br />

aldaar heeft gevestigd;<br />

• partij Plasmeijer zich sedertdi<strong>en</strong> dusdanige<br />

inspanning<strong>en</strong> heeft getroost om het<br />

park/landgoed <strong>en</strong> het huis Eik<strong>en</strong>rode te<br />

restaurer<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de toekomst te behoud<strong>en</strong>,<br />

dat partij Fe<strong>en</strong>stra het w<strong>en</strong>selijk<br />

vindt 'de heerlijkhed<strong>en</strong> wederom met het<br />

landgoed in één hand te ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>'.<br />

Dat dit alles bij de aanwezige vroegere bewoners<br />

van Eik<strong>en</strong>rode emoties teweeg bracht, is<br />

begrijpelijk. Het feit dat uit e<strong>en</strong> bouwval weer<br />

zo'n fraai huis is herrez<strong>en</strong> zal daaraan hebb<strong>en</strong><br />

bijgedrag<strong>en</strong>. Op 11 maart 1845 was begonn<strong>en</strong><br />

met de bouw van Eik<strong>en</strong>rode. Die dag werd<br />

de eerste ste<strong>en</strong> gelegd door mevrouw J.C.S.<br />

Hacke, gebor<strong>en</strong> Elias, de toekomstige vrouw<br />

des huizes. Uit hand<strong>en</strong> van de dochter van<br />

Rudolph Fe<strong>en</strong>stra <strong>en</strong> Elisabeth Hacke ontving<br />

Plasmeijer de zilver<strong>en</strong> troffel met inscriptie<br />

die daar destijds bij was gebruikt. Om verder<br />

te bouw<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> toekomst voor Eik<strong>en</strong>rode.<br />

Bij dit alles moet<strong>en</strong> we wel beseff<strong>en</strong>, dat<br />

het bezit van Eik<strong>en</strong>rode <strong>en</strong> dat van de heerlijke<br />

recht<strong>en</strong> twee zak<strong>en</strong> zijn die als zodanig<br />

niets met elkaar te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Dat ze<br />

<strong>en</strong>ige tijd in één hand zijn geweest <strong>en</strong> nu<br />

weer zijn, is ge<strong>en</strong> historische vanzelfsprek<strong>en</strong>dheid.<br />

De <strong>Loosdrecht</strong>se ambachtsher<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> in de loop van acht eeuw<strong>en</strong> overal<br />

hun domicilie gehad, op kasteel Mijnd<strong>en</strong>, op<br />

kasteel Kron<strong>en</strong>burg in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>, op het huis<br />

Gerestein in Woud<strong>en</strong>berg, aan de Amsterdamse<br />

gracht<strong>en</strong>, in Ierland <strong>en</strong> soms in <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

al was het maar in e<strong>en</strong> 'tweede huis',<br />

maar het meest perman<strong>en</strong>t op Eik<strong>en</strong>rode,<br />

sinds 1856.<br />

D e K avels 12,1 3 ,1 4 <strong>en</strong> 15<br />

De veiling van 1856 bood Jan Conrad Hacke<br />

e<strong>en</strong> uitgelez<strong>en</strong> kans om de historische band<strong>en</strong><br />

van zijn vrouw met <strong>Loosdrecht</strong> te bevestig<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te versterk<strong>en</strong> <strong>en</strong> om zijn pas aangelegde<br />

buit<strong>en</strong>plaats meer status <strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong>.<br />

Hij noemde zich van nu af Hacke van Mijnd<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> verschafte het nieuwe bezit<br />

bezighed<strong>en</strong> aan de ambteloos door het lev<strong>en</strong><br />

gaande kunstzinnige echtg<strong>en</strong>oot <strong>en</strong> vader<br />

wi<strong>en</strong>s voornaamste ambitie was nog e<strong>en</strong>s<br />

Dante in het Nederlands te vertal<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

wijze als niet eerder was gebeurd.<br />

Op de veiling in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> van 20 augustus<br />

1856 kocht hij:<br />

Kavel 13:<br />

De ambachtsheerlijkheid van de beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong>e dubbele zitbank in de kerk<br />

van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> met alle de regt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> praemin<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> [voorrecht<strong>en</strong>] daaraan verbond<strong>en</strong><br />

waaronder het Jus Patronatus tot het<br />

stell<strong>en</strong> van tivee predikant<strong>en</strong>;<br />

het regt van de ontgronding zijnde het trekk<strong>en</strong><br />

van turf over <strong>Loosdrecht</strong> zulks dat niemand<br />

e<strong>en</strong>ige nieuwe land<strong>en</strong> in mag stek<strong>en</strong> om te<br />

turv<strong>en</strong> dan met cons<strong>en</strong>t van d<strong>en</strong> Ambachtsheer<br />

op de boet<strong>en</strong> daartoe staande;<br />

het regt tot de Roe of Roetaalgeld<strong>en</strong>, zijnde<br />

e<strong>en</strong>e betaling voor iedere roede Slik welke getrokk<strong>en</strong><br />

wordt alsmede het regt zoo dikwijls<br />

het de Heer<strong>en</strong> <strong>en</strong> Vrouw<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong> zal<br />

geliev<strong>en</strong> om voor derzelver plezier te vissch<strong>en</strong><br />

in de Rivier de <strong>Vecht</strong>.<br />

Kavel 14:<br />

De ambachtsheerlijkhed<strong>en</strong> van Mijnd<strong>en</strong>, Oud<br />

Over <strong>en</strong> Muydervelt met alle regt<strong>en</strong> <strong>en</strong> praemin<strong>en</strong>ti<strong>en</strong><br />

daaraan verbond<strong>en</strong> <strong>en</strong> het regt aan<br />

de Heer<strong>en</strong> <strong>en</strong> Vrouw<strong>en</strong> om voor hun plezier te<br />

vissch<strong>en</strong> in de Rivier, zijnde het regt van Visscherij<br />

in de <strong>Vecht</strong> waarin gezegd regt van<br />

pleziervissscherij kan word<strong>en</strong> uitgeoef<strong>en</strong>d<br />

eig<strong>en</strong>dom van de Her<strong>en</strong> Johannes Burgardus<br />

Plaat, metselaar <strong>en</strong> makelaar <strong>en</strong> Johannes<br />

Burgardus Plaat, metselaar [de notarisklerk<br />

130 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


zat te slap<strong>en</strong>] beide won<strong>en</strong>de te Amsterdam<br />

<strong>en</strong> bij het kadaster bek<strong>en</strong>d onder de geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, sectie... <strong>en</strong>z.<br />

Kavel 15:<br />

De ambachtsheerlijkheid van Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong> met<br />

alle regt<strong>en</strong> <strong>en</strong> praemin<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> daaraan verbond<strong>en</strong><br />

waaronder het regt van de ontgronding<br />

onder Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>, Geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong>, <strong>en</strong><br />

van het Roe of Roetaal-geld'.<br />

De heerlijkheid van Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong> kostte Hacke<br />

1575 guld<strong>en</strong>, die van Mijnd<strong>en</strong> 1540 guld<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> die van de <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> 16.750. In het<br />

laatste bedrag was begrep<strong>en</strong> de koopsom van<br />

kavel 12:<br />

De grove, smalle <strong>en</strong> krijt<strong>en</strong>de ti<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, gaande<br />

uit de landerij<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong> onder <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

Mijnd<strong>en</strong>, Oud Over, Muijdervelt <strong>en</strong> Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>,<br />

alles geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong>, jaarlijks verpacht<br />

in elf blokk<strong>en</strong>.<br />

v<strong>en</strong><strong>en</strong> te regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> het waarborgfonds in<br />

verband met vermindering van de opbr<strong>en</strong>gst<br />

der grondlast<strong>en</strong> door ontgronding<strong>en</strong> te beher<strong>en</strong>,<br />

vroedvrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> chirurgijns aan te stell<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> nog veel meer.<br />

Met de uitoef<strong>en</strong>ing van die recht<strong>en</strong> was<br />

macht <strong>en</strong> geld in het geding. Dat Hacke er in<br />

1856 ruim 20.000 guld<strong>en</strong> voor over had wijst<br />

daar ook wel op. Het meeste belang zal wel<br />

geleg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in kavel 12 met betrekking<br />

tot het ti<strong>en</strong>de gedeelte der voortbr<strong>en</strong>gsel<strong>en</strong><br />

van het kor<strong>en</strong>: de grove ti<strong>en</strong>d, van andere<br />

veldprodukt<strong>en</strong>: de smalle ti<strong>en</strong>d, <strong>en</strong> van het<br />

vee: de krijt<strong>en</strong>de ti<strong>en</strong>d, dat m<strong>en</strong> vroeger aan<br />

de heer van de plaats of aan de kerk moest<br />

afstaan. Pas omstreeks 1910 is de ti<strong>en</strong>dplich-<br />

M et alle regt<strong>en</strong> <strong>en</strong> praem in<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> daaraan<br />

verbond<strong>en</strong><br />

De recht<strong>en</strong> van de ambachtsheer word<strong>en</strong> in<br />

de inv<strong>en</strong>taris van Het Archief der Heerlijkhed<strong>en</strong><br />

Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> [Het Utrechts<br />

Archief] in e<strong>en</strong> aantal categorieën verdeeld<br />

als toezicht op het dorpsbestuur, het patronaatsrecht<br />

over de kerk<strong>en</strong> van Oud- <strong>en</strong><br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, toezicht op het verv<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

het aanstell<strong>en</strong> van functionariss<strong>en</strong> in de heerlijkheid,<br />

toezicht op de weeskamers <strong>en</strong> polderzak<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> aantal van die recht<strong>en</strong> als de dubbele<br />

bank in de kerk van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, het<br />

recht tot het voordrag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> predikant<br />

voor Oud- <strong>en</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, het cons<strong>en</strong>trecht<br />

bij de verv<strong>en</strong>ing, het recht om in de<br />

<strong>Vecht</strong> voor plezier te viss<strong>en</strong> <strong>en</strong> het recht op<br />

de roetaalgeld<strong>en</strong> is hierbov<strong>en</strong> al g<strong>en</strong>oemd bij<br />

de beschrijving van de kavels. De opsomming<br />

kan word<strong>en</strong> aangevuld met het recht<br />

om de rek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van de buurmeesters <strong>en</strong><br />

kerkmeesters te controler<strong>en</strong>, reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te<br />

mak<strong>en</strong> voor schoolmeesters, voorzangers,<br />

kosters <strong>en</strong> grafmakers <strong>en</strong> die ook aan te stell<strong>en</strong>,<br />

begraf<strong>en</strong>istariev<strong>en</strong> vast te stell<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

bank<strong>en</strong>plan in de kerk<strong>en</strong>, de schouw op het<br />

« P M<br />

\ 4 o > .<br />

Ah<br />

Jan Conrad Hacke naast e<strong>en</strong> door hem uit Italië meegebrachte<br />

sculptuur door Isaja Cucehiari, aquarel door J.<br />

Bosboom (particuliere collectie), 1870 (foto Jeannette<br />

van der Meut<strong>en</strong>).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 131


tigheid vervall<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> schadeloosstelling<br />

voor de verpachter, in dit geval de ambachtsheer<br />

Conrad Jan Hacke van Mijnd<strong>en</strong>, de zoon<br />

van de stichter van Eik<strong>en</strong>rode.<br />

Wat kocht J.C. Hacke eig<strong>en</strong>lijk in 1856?<br />

De grondwet van 1848 had in het additionele<br />

artikel 4 bepaald, dat de heerlijke recht<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de voordracht of aanstelling van<br />

person<strong>en</strong> tot op<strong>en</strong>bare betrekking<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

afgeschaft, <strong>en</strong> dat de opheffing der overige<br />

heerlijke recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> de schadeloosstelling der<br />

eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> door de wet kond<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgesteld<br />

<strong>en</strong> geregeld.<br />

Onder rechtshistorici wordt het voortbestaan<br />

van de heerlijkhed<strong>en</strong> na 1848, to<strong>en</strong> de<br />

grondwet dus het publiekrechtelijk karakter<br />

aan de heerlijkheid ontnom<strong>en</strong> had, betwist.<br />

Als het waar is, 'dat de heerlijkheid pas verdwijnt<br />

als het laatste uitoef<strong>en</strong>bare recht is<br />

vervall<strong>en</strong>' (J.Ph. de Monté Verlor<strong>en</strong>), kocht<br />

Hacke in 1856 in ieder geval ge<strong>en</strong> lege huls.<br />

Vooreerst was er natuurlijk de mogelijkheid,<br />

al of niet terecht, om de heerlijkheidsnaam<br />

aan de geslachtsnaam te verbind<strong>en</strong>.<br />

Dat is ook gebeurd. Dan was er het recht om<br />

plaats te nem<strong>en</strong> in de 'regeringsbank' in de<br />

Sijpekerk van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> ook dat<br />

gebeurde. To<strong>en</strong> dominee Veil<strong>en</strong>ga in 1903<br />

daar e<strong>en</strong> herd<strong>en</strong>kingsrede uitsprak, overig<strong>en</strong>s<br />

zonder dat duidelijk wordt wat er eig<strong>en</strong>lijk<br />

herdacht werd, sprak hij de ambachtsheer<br />

Conrad Jan Hacke nadrukkelijk toe, 'in uwe<br />

historische bank <strong>en</strong> geflankeerd door uw<br />

beide Zon<strong>en</strong>'.<br />

Met het aanstell<strong>en</strong> van predikant<strong>en</strong> wordt<br />

het moeilijker. De problem<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> merkwaardig<br />

g<strong>en</strong>oeg niet uit de kerkelijke geme<strong>en</strong>te,<br />

maar van de zijde van de heer zelf. In<br />

het najaar van 1861 had Jan Conrad Hacke<br />

afstand gedaan van zijn recht om uit twee<br />

door de kerk<strong>en</strong>raad voorgedrag<strong>en</strong> person<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> brief van 28 februari<br />

1862 'Aan de Led<strong>en</strong> der Hervormde geme<strong>en</strong>te<br />

te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>' schreef hij dat naar<br />

zijn m<strong>en</strong>ing de kerk<strong>en</strong>raad zoals die op dat<br />

mom<strong>en</strong>t was sam<strong>en</strong>gesteld niet de waarachtii<br />

m<br />

Conrad Jan Hacke van Mijnd<strong>en</strong>, de burgermeester van<br />

<strong>Loosdrecht</strong> van 1875 tot 1892.<br />

ge verteg<strong>en</strong>woordiger der geme<strong>en</strong>te was omdat<br />

hij niet door de geme<strong>en</strong>te was gekoz<strong>en</strong>.<br />

Daarom schonk hij het recht aan de geme<strong>en</strong>te<br />

zelf, 'opdat deze uit e<strong>en</strong> voor te drag<strong>en</strong> tweetal<br />

door stemming doe blijk<strong>en</strong>, welke leraar<br />

zij verkiest. To<strong>en</strong> de keuze aan mij was, heb<br />

ik altijd getracht di<strong>en</strong> leeraar te kiez<strong>en</strong>, di<strong>en</strong><br />

ik geloofde de keus der geme<strong>en</strong>te te zijn. Nu<br />

kan zij zelve nog duidelijker do<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong>,<br />

welke herder <strong>en</strong> leeraar zij voor zich begeert.'<br />

De geste werd niet gewaardeerd. Met e<strong>en</strong><br />

handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aktie werd geprobeerd de<br />

zak<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> zoals zij war<strong>en</strong>. Maar Hacke<br />

bleef er bij, dat hij van zijn recht nooit meer<br />

gebruik zou mak<strong>en</strong>, omdat het in zijn og<strong>en</strong><br />

onwettig was dat de kerk<strong>en</strong>raad zich steeds<br />

zelf aanvulde <strong>en</strong> het voorstell<strong>en</strong> van kandidat<strong>en</strong><br />

aan zichzelf hield. De 'stemhebb<strong>en</strong>de<br />

mansledemat<strong>en</strong>' moest<strong>en</strong> zijn recht maar<br />

overnem<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> e<strong>en</strong> paar jaar later gepro-<br />

132 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


eerd werd e<strong>en</strong> kiescollege van ti<strong>en</strong> man tot<br />

stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> er drie rechtstreeks<br />

gekoz<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> tweede stemming nog<br />

zev<strong>en</strong>, allemaal oud-kerk<strong>en</strong>raadsled<strong>en</strong>. De<br />

achterligg<strong>en</strong>de gedachte zal wel geweest zijn,<br />

dat het toch goed ging.<br />

Het 'regt van de ontgronding zijnde het<br />

trekk<strong>en</strong> van turf' in <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong><br />

was voorbehoud<strong>en</strong> aan de ambachtsheer,<br />

zonder wi<strong>en</strong>s toestemming ge<strong>en</strong> nieuwe<br />

ve<strong>en</strong>afgraving mocht plaatsvind<strong>en</strong>. Zoals<br />

bek<strong>en</strong>d liep teg<strong>en</strong> het einde van de achtti<strong>en</strong>de<br />

eeuw de turfproductie sterk terug bij gebrek<br />

aan nog af te stek<strong>en</strong> land <strong>en</strong> omstreeks 1850<br />

was het afgelop<strong>en</strong> met de grootschalige turfwinning.<br />

Veel roetaalgeld<strong>en</strong>, 'zijnde e<strong>en</strong>e<br />

betaling voor iedere roede Slik welke getrokk<strong>en</strong><br />

wordt', viel<strong>en</strong> er dan ook niet meer te<br />

inn<strong>en</strong>. Behalve e<strong>en</strong> kleine opleving tijd<strong>en</strong>s de<br />

tweede wereldoorlog was het eig<strong>en</strong>lijk afgelop<strong>en</strong><br />

met de turfwinning in de tijd na<br />

Hackes veilingaankoop van 1856.<br />

Resteerde het recht om voor plezier te<br />

viss<strong>en</strong> in de <strong>Vecht</strong>, 'zoo dikwijls het de Heer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Vrouw<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong> zal<br />

geliev<strong>en</strong>', ongeacht het feit dat het recht van<br />

visserij in die rivier eig<strong>en</strong>dom was van derd<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld van de g<strong>en</strong>oemde Plaatjes,<br />

metselaars.<br />

Wat Hacke in 1856 verwierf was de mogelijkheid<br />

zijn naam te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met 'van<br />

Mijnd<strong>en</strong>', e<strong>en</strong> Jus Patronatus waarvan hij<br />

ge<strong>en</strong> gebruik w<strong>en</strong>ste te mak<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> zitbank in<br />

de Sijpekerk, pachtgeld<strong>en</strong> voor de later afgeschafte<br />

ti<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> beetje invloed op <strong>en</strong> <strong>en</strong>ige<br />

inkomst<strong>en</strong> uit de turfwinning, <strong>en</strong> het recht<br />

in <strong>Vecht</strong> te h<strong>en</strong>gel<strong>en</strong>.<br />

De Hackes als am bachtsher<strong>en</strong><br />

Anderhalve eeuw, van 1856 tot 2006, was het<br />

ambachtsheerschap van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

<strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong> in de familie Hacke. Eerst bij<br />

Jan Conrad Hacke (1814-1873), dan bij zijn<br />

zoon Conrad Jan (1847-1924), daarna bij di<strong>en</strong>s<br />

zoon Jan Elias (1888-1969), <strong>en</strong> t<strong>en</strong>slotte bij de<br />

schoonzoon van de laatste, R. Fe<strong>en</strong>stra (1926-<br />

<strong>2007</strong>). Met de overdracht van 10 december<br />

2006 aan M.J. Plasmeijer kwam daar e<strong>en</strong> einde<br />

aan.<br />

Om verwarring tuss<strong>en</strong> vader Jan Conrad<br />

<strong>en</strong> zoon Conrad Jan te voorkom<strong>en</strong> wordt bij<br />

de eerste meestal vermeld: de stichter van<br />

Eik<strong>en</strong>rode, of: de Dantevertaler, <strong>en</strong> bij de<br />

tweede: de burgemeester. De stichter van<br />

Eik<strong>en</strong>rode kon die buit<strong>en</strong>plaats aanlegg<strong>en</strong><br />

dankzij de fortuin<strong>en</strong> die zijn vrouw uit de<br />

familie Elias bij haar huwelijk inbracht. Huis<br />

<strong>en</strong> park werd<strong>en</strong> groots aangepakt: vijvers,<br />

brugg<strong>en</strong>, bijzondere bom<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> koetshuis,<br />

e<strong>en</strong> oranjerie, e<strong>en</strong> grafkapel, ijskelder <strong>en</strong> theekoepel<br />

maakt<strong>en</strong> veel indruk op de gast<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

op de <strong>Loosdrecht</strong>ers. Bosboom was verrukt<br />

van de schilderij<strong>en</strong>collectie <strong>en</strong> van de door<br />

Hacke uit Italië meegebrachte sculptuur, binn<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>. De bevri<strong>en</strong>de schrijver Potgieter<br />

had het wel over 'de Croesus Hacke'.<br />

Op Eik<strong>en</strong>rode ontving hij graag gast<strong>en</strong> uit<br />

intellectuele <strong>en</strong> artistieke kring<strong>en</strong>. Behalve<br />

Potgieter uit de letterkundige wereld van die<br />

dag<strong>en</strong> Nicolaas Beets, T<strong>en</strong> Kate, Cremer,<br />

Heije, <strong>en</strong> vooral mevrouw Bosboom-<br />

Toussaint <strong>en</strong> haar man, de schilder. De bek<strong>en</strong>de<br />

Utrechtse professor Donders was er<br />

e<strong>en</strong> graag gezi<strong>en</strong>e gast. Hacke was gepromoveerd<br />

op e<strong>en</strong> onderwerp uit de geschied<strong>en</strong>is<br />

van Italië. Hij heeft er vaak verblev<strong>en</strong>, k<strong>en</strong>de<br />

de taal, sloot vri<strong>en</strong>dschap met de adjudant<br />

van Garibaldi die geregeld op Eik<strong>en</strong>rode<br />

kwam <strong>en</strong> had e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>slange passie voor het<br />

werk van Dante, wi<strong>en</strong>s Divina Commedia hij<br />

met behoud van de vorm van het origineel in<br />

het Nederlands vertaalde. De buit<strong>en</strong>gewoon<br />

luxueuze uitgave daarvan in drie zware door<br />

Doré geïllustreerde del<strong>en</strong> bekostigde hij uit<br />

eig<strong>en</strong> zak. Hij schonk die aan vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> wier vri<strong>en</strong>dschap hij zocht. Bij zijn<br />

overlijd<strong>en</strong> was het laatste deel ter perse. To<strong>en</strong><br />

Potgieter dat <strong>en</strong>ige tijd later ontving kwam<br />

hij tot de ontboezeming, dat 'meer dan de<br />

millio<strong>en</strong><strong>en</strong> de ijver <strong>en</strong> liefde voor de letter<strong>en</strong><br />

d<strong>en</strong> burgerlijk<strong>en</strong> Hacke heeft verhev<strong>en</strong>'.<br />

De Heer van Eik<strong>en</strong>rode<br />

Het ambachtsheerschap mag dan in de jar<strong>en</strong><br />

dat hij dat bezat steeds minder zijn gaan betek<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

de allure van de buit<strong>en</strong>plaats <strong>en</strong> van<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 133


het artistieke <strong>en</strong> intellectuele verkeer daar<br />

moet veel hebb<strong>en</strong> gecomp<strong>en</strong>seerd. Eerder<br />

dan als 'heer van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de beide<br />

<strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong>' zal m<strong>en</strong> in hem hebb<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong><br />

de 'heer van Eik<strong>en</strong>rode', e<strong>en</strong> titel die niet<br />

bestaat, maar die wel is gebruikt, bijvoorbeeld<br />

in 1940 voor kleinzoon Jan Elias Hacke,<br />

in e<strong>en</strong> artikel van <strong>en</strong>e R.v.O. over di<strong>en</strong>s orchideeënkwekerij<br />

(HKL, nr. 122).<br />

Zowel Potgieter als mevrouw Bosboom-<br />

Toussaint merkt<strong>en</strong> bij het overlijd<strong>en</strong> van de<br />

oude Hacke op, dat de kinder<strong>en</strong> niet de meest<br />

bedroefd<strong>en</strong> lek<strong>en</strong> bij hun bezoek van rouwbeklag.<br />

Bosboom had er zich zelfs aan geërgerd.<br />

De vertrouwde gast<strong>en</strong> van Hacke sympathiseerd<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong>lijk het meest met de schoonzoon<br />

Van Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>, met wie vooral de Bosbooms<br />

de relatie zoud<strong>en</strong> voortzett<strong>en</strong>. Met<br />

Eik<strong>en</strong>rode als cultureel brandpunt was het nu<br />

afgelop<strong>en</strong>. De buit<strong>en</strong>plaats <strong>en</strong> het ambachtsheerschap<br />

kwam<strong>en</strong> aan de oudste zoon Conrad<br />

Jan, 'met hart <strong>en</strong> ziel buit<strong>en</strong>man', volg<strong>en</strong>s<br />

Potgieter, 'hij zoude gaarne burgemeester<br />

van <strong>Loosdrecht</strong> word<strong>en</strong>'.<br />

Dat is hij ook geword<strong>en</strong>, van 1875 tot<br />

1892. Het burgemeesterschap gaf hem e<strong>en</strong><br />

deel van de bevoegdhed<strong>en</strong> die de wetgever<br />

nu juist aan de ambachtsher<strong>en</strong> had ontnom<strong>en</strong><br />

na de Franse tijd <strong>en</strong> met name bij de invoering<br />

van de grondwet van 1848. In het archief<br />

van de heerlijkheid Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong><br />

drog<strong>en</strong> de stukk<strong>en</strong> met betrekking<br />

tot de uitoef<strong>en</strong>ing van het ambachtsheerschap<br />

na de helft van de eeuw vrijwel helemaal<br />

op. Er zijn er nog wat weg<strong>en</strong>s het verval<br />

der ti<strong>en</strong>dplichtigheid van elf ti<strong>en</strong>dblokk<strong>en</strong><br />

onder de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> de daarbij<br />

hor<strong>en</strong>de schadeloosstelling voor de eig<strong>en</strong>aar,<br />

die er alle<strong>en</strong> zijdelings iets mee te mak<strong>en</strong><br />

hadd<strong>en</strong>. Voor de rest gaat het over 'Aanir<br />

* #v<br />

fan Elias Hacke in orchideeënkas op Eik<strong>en</strong>rode.<br />

134 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> over veekeuring<strong>en</strong>, met vermelding<br />

van door de heer van Mijnd<strong>en</strong> daarbij<br />

gewonn<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong>, 1895 <strong>en</strong> 1904.' Di<strong>en</strong>s bemoeiing<strong>en</strong><br />

met het tot stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

boterfabriek in <strong>Loosdrecht</strong>, aanvankelijk op<br />

het terrein van Eik<strong>en</strong>rode, pass<strong>en</strong> goed bij<br />

Potgieters eerdere kwalificatie van Hacke als<br />

'buit<strong>en</strong>man'.<br />

De 'heerlijke' aspect<strong>en</strong> van de familie <strong>en</strong><br />

van Eik<strong>en</strong>rode raakt<strong>en</strong> steeds meer op de<br />

achtergrond, maar dat de familie in <strong>Loosdrecht</strong><br />

e<strong>en</strong> bijzondere plaats innam, blijkt uit<br />

het feit dat bij hun huwelijksjublilea bijzondere<br />

kerkdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat<br />

bijvoorbeeld de verjaardag van koninginmoeder<br />

Emma op 2 augustus 1905 aanleiding<br />

was voor e<strong>en</strong> groot feest op Eik<strong>en</strong>rode waarbij<br />

wel vijfhonderd person<strong>en</strong> in het park war<strong>en</strong>.<br />

En op 3 juli 1912 mocht de hele kerk<strong>en</strong>raad<br />

na haar vergadering op Eik<strong>en</strong>rode<br />

kom<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> naar het wonder van de bloei<strong>en</strong>de<br />

nachtcactus.<br />

Jan Elias Hacke werd in 1924 ambachtsheer<br />

na het overlijd<strong>en</strong> van zijn vader. Zijn<br />

belangstelling ging vooral uit naar het kwek<strong>en</strong><br />

van orchideeën. Op Eik<strong>en</strong>rode kwam<strong>en</strong><br />

kass<strong>en</strong> met ketelhuis <strong>en</strong> schoorst<strong>en</strong><strong>en</strong>; de<br />

restant<strong>en</strong> er van zijn nog steeds aanwezig. Hij<br />

was e<strong>en</strong> markante figuur die om de l<strong>en</strong>gte<br />

van zijn pass<strong>en</strong> de bijnaam Jan Stap Allemachtig<br />

droeg <strong>en</strong> die in de herinnering van<br />

bejaarde <strong>Loosdrecht</strong>ers voortleeft als e<strong>en</strong> wat<br />

exc<strong>en</strong>trieke maar breed gewaardeerde man.<br />

De Nederlandse Hervormde kerk van<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> heeft bij verscheid<strong>en</strong>e<br />

geleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> baat gehad bij zijn betrokk<strong>en</strong>heid.<br />

To<strong>en</strong> zijn jongste dochter Elisabeth in<br />

1951 trouwde met Rudolph Fe<strong>en</strong>stra ging<strong>en</strong><br />

zij op Eik<strong>en</strong>rode won<strong>en</strong>. In 1969 overleed Jan<br />

Elias <strong>en</strong> ging de titel van ambachtsheer over<br />

op Fe<strong>en</strong>stra. Het echtpaar Fe<strong>en</strong>stra verliet het<br />

land in 1973 <strong>en</strong> vestigde zich in Ierland. Eik<strong>en</strong>rode<br />

werd in 1974 gekocht door e<strong>en</strong><br />

bouwmaatschappij wier eerste ambitie niet<br />

was de buit<strong>en</strong>plaats te behoud<strong>en</strong> of in eerdere<br />

glorie te herstell<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> periode van to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d<br />

verval begon; op de terrein<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de<br />

gebouw<strong>en</strong> vond<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> plaats die op<br />

Rouwbord van Magdal<strong>en</strong>a Clara de Haze, echtg<strong>en</strong>ote<br />

van Jeronimo de Haze de Georghio, voor de restauratie<br />

van 1962 in het koor (foto D. Lagerman, coll. HKL).<br />

e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>plaats niet direct voor de hand<br />

ligg<strong>en</strong>. Voor de <strong>Loosdrecht</strong>se jeugd was het<br />

e<strong>en</strong> goud<strong>en</strong> tijd.<br />

H erstel<br />

Als er bij de <strong>Loosdrecht</strong>ers in de afgelop<strong>en</strong><br />

anderhalve eeuw al <strong>en</strong>ig besef is geweest dat<br />

er zoiets als e<strong>en</strong> ambachtsheer bestond, dan<br />

was dat sinds 1973 wel zo goed als verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

ook door di<strong>en</strong>s uitlandigheid. Eik<strong>en</strong>rode<br />

<strong>en</strong> het bezit van de ambachtsheerlijkheid war<strong>en</strong><br />

nu ook niet meer in één hand.<br />

In 2001 kreeg M.J. Plasmeijer (gebor<strong>en</strong><br />

1959) Eik<strong>en</strong>rode in erfpacht, met de verplichting<br />

om de buit<strong>en</strong>plaats te restaurer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

voor de toekomst te behoud<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> hij daar<br />

vijf jaar later in geslaagd leek te zijn, was dat<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 135


ïa l©ftder0€*©4e ja&r h&1 tiemée-nm uw H©r¥9n<br />

tHyfel L&9(4r*ehis<br />

h m s devradhTvawwfeeiekj<br />

K@si yvjé«d yru cm i^ h g'sd w a l^ r t ie f d w n ^ r v r a<br />

s M fv a Uoe*4reeMs fesrrm ticffi'cii<br />

$0 MDcecxx<strong>en</strong>i<br />

M<br />

Hulde aan de nagedacht<strong>en</strong>is van Vrouwe S.M. van der Poll, 1827. Opschrift bov<strong>en</strong> schoorste<strong>en</strong> oude pastorie Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

voor Fe<strong>en</strong>stra red<strong>en</strong> om 'de heerlijkhed<strong>en</strong><br />

wederom met het landgoed in één hand te<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>'. Dat gebeurde dus op 10 december<br />

2006 met de hierbov<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> plechtigheid.<br />

Kort daarop, in maart <strong>2007</strong>, is Fe<strong>en</strong>stra<br />

overled<strong>en</strong>. Op 2 juli <strong>2007</strong> kreeg Plasmeijer de<br />

grond in eig<strong>en</strong>dom.<br />

Ook nu wordt de buit<strong>en</strong>plaats commercieel<br />

geëxploiteerd, maar e<strong>en</strong> flink deel van<br />

de vroegere allure lijkt weer terug <strong>en</strong> er vind<strong>en</strong><br />

weer culturele activiteit<strong>en</strong> plaats. Het is<br />

allemaal niet ess<strong>en</strong>tieel voor het ambachtheerschap,<br />

maar het siert de bezitter er van<br />

wel als hij die titel eerder als e<strong>en</strong> opdracht<br />

beschouwt dan als e<strong>en</strong> complex van recht<strong>en</strong>,<br />

zoals dat vroeger het geval was. Die opdracht<br />

houdt t<strong>en</strong> opzichte van de geschied<strong>en</strong>is in de<br />

continuïteit van het instituut te waarborg<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van de geme<strong>en</strong>schap die te<br />

lat<strong>en</strong> del<strong>en</strong> in de g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong>s van de buit<strong>en</strong>plaats,<br />

zoals dat sedert <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> bijvoorbeeld<br />

gebeurt op Koninginnedag als 'het hele<br />

dorp' te gast is in de tuin <strong>en</strong> op het bordes<br />

van Eik<strong>en</strong>rode, waar de ambachtsheer nu<br />

'toevallig' woont.<br />

Enige tijd geled<strong>en</strong> werd de familie Plasmeijer<br />

verrast met e<strong>en</strong> loodzwaar pakket dat<br />

bij op<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> gebeeldhouwd medaillon<br />

bleek te bevatt<strong>en</strong> dat in de jar<strong>en</strong> van neergang<br />

uit het huis was gesloopt <strong>en</strong> nu werd<br />

terugbezorgd, omdat er weer toekomst in het<br />

huis zit. In dezelfde tijd kwam e<strong>en</strong> nu volwass<strong>en</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong>er aan met het emaill<strong>en</strong><br />

naambordje van de familie Hacke van Mijnd<strong>en</strong>,<br />

in zijn jeugd als souv<strong>en</strong>ir van het to<strong>en</strong> zo<br />

verwaarloosde Eik<strong>en</strong>rode afgeschroefd. Dat<br />

zijn mooie ding<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> moderne ambachtsheer<br />

van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de beide <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong>,<br />

wi<strong>en</strong>s <strong>en</strong>ige recht nog is om in de<br />

rivier de <strong>Vecht</strong> e<strong>en</strong> h<strong>en</strong>geltje uit te gooi<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de Weerdsloot te Breukel<strong>en</strong> tot aan de<br />

Alambertskade te Vreeland, kadastraal bek<strong>en</strong>d<br />

geme<strong>en</strong>te Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>, sectie D nummer<br />

1815 (destijds 1113) <strong>en</strong> 1644 <strong>en</strong> sectie E nummers<br />

39, 443 <strong>en</strong> 744 (destijds 478). Deze visrecht<strong>en</strong><br />

zijn verhuurd aan de Gewestelijke<br />

Pachtcommissie 'Utrecht', gevestigd te Breukel<strong>en</strong>,<br />

onder de voorwaard<strong>en</strong> die zijn overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> op 1 augustus 1987<br />

ondertek<strong>en</strong>de <strong>en</strong> op 23 maart 1978 door de<br />

Kamer voor de Binn<strong>en</strong>visserij te 's-Grav<strong>en</strong>hage<br />

goedgekeurde 'Huurovere<strong>en</strong>komst Visrecht'.<br />

Per saldo<br />

Wat achthonderd jaar ambachtsher<strong>en</strong> voor<br />

<strong>Loosdrecht</strong> heeft betek<strong>en</strong>d, <strong>en</strong> wat <strong>Loosdrecht</strong><br />

voor die her<strong>en</strong>, valt natuurlijk niet<br />

vast te stell<strong>en</strong>. Wat er vandaag van rest is e<strong>en</strong><br />

klein archief, e<strong>en</strong> paar artikeltjes <strong>en</strong> van ou-<br />

136 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


der<strong>en</strong> wat verhal<strong>en</strong> over petje afnem<strong>en</strong> bij het<br />

passer<strong>en</strong> van de theekoepel van Eik<strong>en</strong>rode,<br />

ook als daar niemand in was, e<strong>en</strong> paar strat<strong>en</strong><br />

vernoemd naar e<strong>en</strong> Van Mijnd<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

Geelvinck, e<strong>en</strong> bank in de kerk van Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweetal rouwbord<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

opschrift op het fries van e<strong>en</strong> schoorste<strong>en</strong> in<br />

de zog<strong>en</strong>aamde Oude Pastorie achter de Sijpekerk,<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grafkapel waarin drie ambachtsher<strong>en</strong><br />

rust<strong>en</strong>: de drie Hackes <strong>en</strong> familieled<strong>en</strong>.<br />

Die grafkapel op Eik<strong>en</strong>rode is al e<strong>en</strong><br />

tijdje geled<strong>en</strong> overgedrag<strong>en</strong> aan de Stichting<br />

Historisch Goed <strong>Loosdrecht</strong>. Het door Jan Conrad<br />

Hacke daarin geplaatste marmer<strong>en</strong> beeld<br />

van Christus aan de geselpaal van de Italiaanse<br />

beeldhouwer Eum<strong>en</strong>e Baratta is nu in<br />

de Oudkatholieke kerk in Hilversum, omdat<br />

de familie niet t<strong>en</strong> onrechte vreesde voor<br />

vandalisme in de donkere dag<strong>en</strong> van Eik<strong>en</strong>rode.<br />

Het is <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> beschilderd Heilig Hartbeeld dat<br />

daar niet echt op zijn plaats is, als m<strong>en</strong> het<br />

mij toestaat.<br />

Op 10 december 2006 heeft de nieuwe<br />

ambachtsheer M.J. Plasmeijer toegezegd, de<br />

pachtgeld<strong>en</strong> van de <strong>Vecht</strong>visserij de eerste<br />

vijf jaar te zull<strong>en</strong> reserver<strong>en</strong> voor de aanschaf<br />

van e<strong>en</strong> kopie van het originele Christusbeeld<br />

in de kapel.<br />

Bas de Ligt (1934), was leraar Nederlands. Hij is<br />

redactielid van tijdschrift HKL van de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> publiceert met regelmaat<br />

over de historie van <strong>Loosdrecht</strong>, in het bijzonder<br />

over oude families.<br />

Literatuur<br />

H. Brunekreef, De Sypekerk te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

Zaltbommel 1977, p. 9-33.<br />

H. Brunekreef, serie bijdrag<strong>en</strong> over de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

ambachtsher<strong>en</strong> in het tijdschrift HKL van de<br />

Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>, nrs. 53 t/m 57,<br />

59 t/m 64, nr. 66,1985-1988.<br />

H. Brunekreef, 'De her<strong>en</strong> van Amstel <strong>en</strong> Van Amstel<br />

van Mijnd<strong>en</strong>' in: TVE, 15 (2Cserie, 1997), nr.<br />

2, p. 61-78 [bewerking door R. Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>].<br />

R. Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>, 'Amelis van Amstel van Mijnd<strong>en</strong>, ambachtsheer<br />

in woelige tijd<strong>en</strong>' in: Conny Bogaard<br />

e.a. (red.), Wij schrijv<strong>en</strong> hier de geschied<strong>en</strong>is,<br />

<strong>Loosdrecht</strong>ers oude <strong>en</strong> nieuwe, <strong>Loosdrecht</strong> 1997, p.<br />

136-144.<br />

Th. A.A.M. van Amstel, De her<strong>en</strong> van Amstel 1105-<br />

1378, Hilversum 1999.<br />

Kees de Kruijter <strong>en</strong> Harry Pieron, 'De her<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vrouw<strong>en</strong> van Kron<strong>en</strong>burg' in: TVE, 22 (2e serie,<br />

2004), nr. 1-2, p. 35-46.<br />

B. de Ligt e.a., De Bosbooms <strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>, <strong>Loosdrecht</strong><br />

2004.<br />

B. de Ligt, verscheid<strong>en</strong>e bijdrag<strong>en</strong> over Eik<strong>en</strong>rode<br />

in: HKL, nrs. 98 (1994), 122 (1998), 123 (1999).<br />

F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke recht<strong>en</strong> vroeger, nu <strong>en</strong><br />

in de toekomst, Zwolle 1978 [Leidse dissertatie].<br />

V.A.M. van der Burg, 'Heerlijkhed<strong>en</strong> na 1848' in:<br />

Virtus, jaarboek voor adelsgeschied<strong>en</strong>is, II, 2004, p.<br />

203-207.<br />

Afbeelding<strong>en</strong><br />

T<strong>en</strong>zij anders vermeld, collectie Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 137


G<strong>en</strong>ealogisch onderzoek blijft fasciner<strong>en</strong><br />

Werk zoek<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ander land is iets van alle eeuw<strong>en</strong><br />

Ruud Gortzak<br />

Laat in e<strong>en</strong> gezelschap het woord<br />

'g<strong>en</strong>ealogie' vall<strong>en</strong> <strong>en</strong> vel<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> reager<strong>en</strong><br />

met: 'stamboomonderzoek'. Vaak volgd<strong>en</strong><br />

dan anekdotes over m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die dagelijks<br />

ur<strong>en</strong> doorbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in geme<strong>en</strong>telijke- <strong>en</strong> kerkelijke<br />

archiev<strong>en</strong> op zoek naar de herkomst van<br />

hun familie. Inmiddels zijn daar heel andere<br />

verhal<strong>en</strong> aan toegevoegd. M<strong>en</strong>ige<strong>en</strong> heeft<br />

immers internet ontdekt om uit te zoek<strong>en</strong><br />

waar de wortels van de voorouders zich bevind<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zij voel<strong>en</strong> minder de noodzaak om<br />

buit<strong>en</strong>shuis te neuz<strong>en</strong> in de trouw- <strong>en</strong> doopboek<strong>en</strong><br />

die zo'n geweldige bron van informatie<br />

kunn<strong>en</strong> zijn.<br />

Op welke manier de gegev<strong>en</strong>s ook gezocht<br />

<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, telk<strong>en</strong>s weer is er<br />

van oprechte verbazing sprake als bij voorbeeld<br />

na <strong>en</strong>ig speurwerk ontdekt wordt dat<br />

in e<strong>en</strong> familie de oudste zon<strong>en</strong> afwissel<strong>en</strong>d<br />

Dirk Gerrit <strong>en</strong> Gerrit Dirk werd<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd<br />

<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>ig kind gebor<strong>en</strong> werd ver binn<strong>en</strong><br />

de neg<strong>en</strong> maand<strong>en</strong> na de huwelijksdatum.<br />

Opvall<strong>en</strong>d is dat aan de hand van de stamboom<br />

verder kon word<strong>en</strong> aangetoond hoeveel<br />

kindersterfte er in e<strong>en</strong> familie voorgekom<strong>en</strong><br />

was <strong>en</strong> hoe, zeker in de laatste tachtig<br />

jaar, steeds vaker de handarbeiders van<br />

weleer kinder<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> die via middelbare<br />

school <strong>en</strong> universiteit e<strong>en</strong> heel ander beroep<br />

kond<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong>.<br />

I<br />

jN fjpH j<br />

m<br />

lift eerfte<br />

K M I<br />

V.D.M.<br />

faar.<br />

* w ?H o lk.RHevblom.RPCo s.<br />

/ y * V . , . * ,<br />

A n NO.MDCXCVï II.<br />

De ’eerste ste<strong>en</strong>’ in de muur van de zog<strong>en</strong>aamde 'Oude Pastorie' van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, waarop de nam<strong>en</strong> staan van<br />

dominee P. Heyblom (1659-1718), geflankeerd door de kerkmeesters W.P. Mo<strong>en</strong> <strong>en</strong> P.P. Cos. De wat cryptische tekst:<br />

'In 't eerste Vrede jaar.... MDCXCVII1' (= 1698). In 1697 werd te Rijswijk de vrede met Frankrijk geslot<strong>en</strong> door<br />

Prins Willem III.<br />

138 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


Daarnaast kan dank zij de archiev<strong>en</strong> duidelijk<br />

word<strong>en</strong> aangetoond dat het trekk<strong>en</strong> van het<br />

<strong>en</strong>e land naar het andere om werk te zoek<strong>en</strong><br />

iets van alle eeuw<strong>en</strong> is. Neem de familie Masmeijer.<br />

Die vindt zijn oorsprong in de grasmaaier<br />

die vanuit Duitsland in de achtti<strong>en</strong>de<br />

eeuw in <strong>Loosdrecht</strong> neerstreek, daar als dagloner<br />

aan de slag ging <strong>en</strong> er e<strong>en</strong> familie stichtte.<br />

Led<strong>en</strong> van die familie blev<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s<br />

lang niet allemaal in <strong>Loosdrecht</strong>. Zij trokk<strong>en</strong><br />

op hun beurt naar andere del<strong>en</strong> van het land<br />

om e<strong>en</strong> bestaan op te bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> zij kreg<strong>en</strong><br />

dikwijls gezelschap van talloze ve<strong>en</strong>arbeiders<br />

die hun heil elders zocht<strong>en</strong>. Waar werk is, is<br />

mijn woning leek hun aller devies.<br />

V erzam el<strong>en</strong><br />

Hoe verrass<strong>en</strong>d, verbazingwekk<strong>en</strong>d <strong>en</strong> leuk<br />

de resultat<strong>en</strong> van het vaak fasciner<strong>en</strong>de onderzoek<br />

ook zijn, g<strong>en</strong>ealogie betek<strong>en</strong>t voor de<br />

Historisch Kring van <strong>Loosdrecht</strong> veel meer.<br />

Daar zijn ze namelijk ook bezig met het verzamel<strong>en</strong><br />

van oude schoolfoto's, portrett<strong>en</strong>,<br />

familiekiekjes uit lang vervlog<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>, vergeelde<br />

knipsels uit dagblad<strong>en</strong> van weleer,<br />

oude kaart<strong>en</strong>, <strong>en</strong> het bewar<strong>en</strong> van de vele<br />

gebruiksvoorwerp<strong>en</strong> die reeds jar<strong>en</strong> niet<br />

meer in gebruik zijn. Verder werkt m<strong>en</strong> onvermoeibaar<br />

verder aan het digitaliser<strong>en</strong>, aan<br />

e<strong>en</strong> database, <strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> cd-rom g<strong>en</strong>ealogie<br />

die ter beschikking staat van e<strong>en</strong> ieder die<br />

daar gebruik van wil mak<strong>en</strong>.<br />

Ferry Brand, lid van de werkgroep g<strong>en</strong>ealogie<br />

van de Historische Kring, laat e<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ander graag zi<strong>en</strong> aan de bezoekers van het<br />

onderkom<strong>en</strong> van de HKL. We lop<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong><br />

door de fraaie expositieruimte maar ook<br />

door de kelders van het gebouw aan de Acacialaan<br />

in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. Brand op<strong>en</strong>t<br />

met veel <strong>en</strong>thousiasme lad<strong>en</strong> stampvol foto 's,<br />

toont e<strong>en</strong> naar de eis<strong>en</strong> van de tijd ingerichte<br />

donkere kamer, die nu voor digitale fotografie<br />

wordt gebruikt, loopt door e<strong>en</strong> ruimte<br />

boordevol oude kleding, wijst op de bibliotheek<br />

met vaak honderd<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> oude boek<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> maakt e<strong>en</strong> deur op<strong>en</strong> waarachter in<br />

goede klimatologische omstandighed<strong>en</strong> schilderij<strong>en</strong><br />

van <strong>Loosdrecht</strong>se kunst<strong>en</strong>aars e<strong>en</strong><br />

plek hebb<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong>. Hij wil het niet met<br />

zoveel woord<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>, maar uit alles blijkt<br />

dat de g<strong>en</strong>ealogische werkgroep van de 35<br />

jaar oude Historische Kring de zaakjes goed<br />

voor elkaar heeft.<br />

Hoewel, Werkgroep. Dat vindt Ferry Brand<br />

toch wel weer e<strong>en</strong> erg groot woord. Hij zegt:<br />

'To<strong>en</strong> de Historische Kring werd opgericht is<br />

er e<strong>en</strong> aantal werkgroep<strong>en</strong> in het lev<strong>en</strong> geroep<strong>en</strong>.<br />

Die werkgroep<strong>en</strong> bestond<strong>en</strong> vaak uit<br />

één persoon <strong>en</strong> dat is sindsdi<strong>en</strong> altijd zo geblev<strong>en</strong>.<br />

Dat betek<strong>en</strong>t overig<strong>en</strong>s niet dat iemand<br />

alles alle<strong>en</strong> moest do<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong><br />

regelmatig werkgroep<strong>en</strong>vergadering, waar<br />

alle led<strong>en</strong> van werkgroep<strong>en</strong> bij elkaar kom<strong>en</strong>.<br />

We hebb<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de Kring die zich niet<br />

specifiek met g<strong>en</strong>ealogie bezighoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> er<br />

toch aan werk<strong>en</strong>.'<br />

'Neem H<strong>en</strong>k Nijkamp, de oude bakker uit<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Hij is 86 jaar maar gaat nog altijd<br />

<strong>en</strong>thousiast families langs om oude foto's op<br />

te hal<strong>en</strong>. Die foto's word<strong>en</strong>, voorzi<strong>en</strong> van<br />

naam, op karton geplakt <strong>en</strong> zo hebb<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>orm person<strong>en</strong>archief kunn<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong><br />

dat nog dagelijks wordt uitgebreid. Verder<br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we mevrouw Van Nord<strong>en</strong> die onze<br />

knipseldi<strong>en</strong>st verzorgt. Zij heeft plakboek<strong>en</strong><br />

vol met familiebericht<strong>en</strong>, die zij uit de krant<strong>en</strong><br />

heeft geknipt, voor ons gemaakt. Ze doet<br />

het al jar<strong>en</strong> <strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme collectie gegev<strong>en</strong>s<br />

verzameld, want niets van wat er in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> gebeurt <strong>en</strong> in de krant komt te<br />

staan ontgaat haar. Daar do<strong>en</strong> wij uiteraard<br />

ons voordeel mee.'<br />

Fam ilie Pos<br />

Brand, afkomstig uit Haarlem, maar sinds<br />

1970 woonachtig in <strong>Loosdrecht</strong>, werd <strong>en</strong>thousiast<br />

voor de g<strong>en</strong>ealogie nadat hij ontdekt<br />

had dat de voorouders van zijn oma Krook<br />

uit Oud-<strong>Loosdrecht</strong> afkomstig war<strong>en</strong>. Hij<br />

maakte k<strong>en</strong>nis met Siem Pos, nazaat van e<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>de <strong>Loosdrecht</strong>se familie <strong>en</strong> van Jacob<br />

Jacobsz Pos, de veehouder/koopman die van<br />

1703 tot 1779 leefde <strong>en</strong> van wie e<strong>en</strong> handgeschrev<strong>en</strong><br />

dagboek bewaard is geblev<strong>en</strong>. 'Dat<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 139


eeuw<strong>en</strong>oude boek is', vertelt Ferry Brand, 'in<br />

zijn geheel uitgetypt door de Hilversummer<br />

J. Schlimme. Daarna is het door de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong> uitgegev<strong>en</strong>.'<br />

Het dagboek, dat mag ge<strong>en</strong> verwondering<br />

wekk<strong>en</strong>, levert natuurlijk e<strong>en</strong> schat aan gegev<strong>en</strong>s<br />

op over het lev<strong>en</strong> van bewoners van<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in de achtti<strong>en</strong>de eeuw. Er wordt<br />

door Pos geschrev<strong>en</strong> over hun feest<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun<br />

zorg<strong>en</strong>. Zo staat er bij voorbeeld in te lez<strong>en</strong><br />

dat het in januari 1740 zo hard vroor dat er in<br />

twee nacht<strong>en</strong> zev<strong>en</strong> duim ijs ontstond <strong>en</strong><br />

twee m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in Oud-<strong>Loosdrecht</strong> doodvror<strong>en</strong>:<br />

Joost de scho<strong>en</strong>makersbaas, overleed op de<br />

Bloklaan <strong>en</strong> Pieter Gro<strong>en</strong> overleed nadat eerst<br />

zijn hand<strong>en</strong> volledig war<strong>en</strong> bevror<strong>en</strong>. Ook<br />

was er e<strong>en</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>er op de Westbroekse<br />

kade overled<strong>en</strong>.<br />

Jacob Pos schreef uitbundig over de geboorte<br />

van Prins Willem V, in maart 1748. Op<br />

zaterdag 9 maart werd dat bek<strong>en</strong>d gemaakt<br />

in <strong>Loosdrecht</strong>, waarop van beide kerk<strong>en</strong> de<br />

klokk<strong>en</strong> beierd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met hun<br />

snaphan<strong>en</strong> in de lucht schot<strong>en</strong>. Er was feest<br />

in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>. Maandag werd er e<strong>en</strong><br />

speciale zangdi<strong>en</strong>st gehoud<strong>en</strong>, maar dinsdag<br />

wilde m<strong>en</strong> wel iets anders. Getrouwde mann<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> jongeling<strong>en</strong> trokk<strong>en</strong> onder tromgeroffel<br />

naar het rechthuis. Zij hadd<strong>en</strong> met oranje<br />

versierde snaphan<strong>en</strong> bij zich <strong>en</strong> verzocht<strong>en</strong><br />

de burgemeester <strong>en</strong>ig geld 'ter gedachgt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong><br />

van de jong gebor<strong>en</strong> Prins met malkander<br />

te verter<strong>en</strong>.' De burgemeester voldeed aan<br />

dat verzoek, waarop zij op het idee kwam<strong>en</strong><br />

om vervolg<strong>en</strong>s bij iedere burger aan te gaan<br />

<strong>en</strong> geld te vrag<strong>en</strong>. Dat lukte buit<strong>en</strong>gewoon<br />

goed <strong>en</strong> Jacob schreef dat ze 'alzoo e<strong>en</strong> heel<br />

stuivertje geldt' verzameld<strong>en</strong>. Zij zoud<strong>en</strong> dat<br />

de volg<strong>en</strong>de donderdag in 'De vergulde<br />

Leeuw' opmak<strong>en</strong> met feestvier<strong>en</strong>. Dat feest<br />

ontaardde in e<strong>en</strong> vechtpartij tuss<strong>en</strong> Oud-<strong>en</strong><br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>ers, e<strong>en</strong> knokpartij waarbij<br />

st<strong>en</strong><strong>en</strong> door de ruit<strong>en</strong> van De Vergulde<br />

Leeuw vlog<strong>en</strong> <strong>en</strong> er met scherp geschot<strong>en</strong><br />

werd.<br />

Over de familie Pos is veel meer bek<strong>en</strong>d.<br />

Zo heeft Arie Mant<strong>en</strong> in 1988 in <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Eem</strong> nog e<strong>en</strong> groot artikel geschrev<strong>en</strong> over<br />

Jan Jansz Pos, e<strong>en</strong> turfhandelaar die in de<br />

L.H.S ER r f: .<br />

i C - M B I, N E. T - JpCÖ’ R T W A J T - f<br />

P hotocraphe<br />

UTRECHT)N a c h te g a a l* !raai i HILVERSUM, AMSTER0AM(Singei5J2) ‘s HaCE**» ARNHEM.<br />

E<strong>en</strong> prachtig zog<strong>en</strong>aamd 'visitekaartje' van Mietje van<br />

Zijtveld.<br />

tweede helft van de achtti<strong>en</strong>de eeuw in<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> woonde. Deze Pos stond<br />

goed bek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> dat leidde er onder meer toe<br />

dat hij werd uitverkoz<strong>en</strong> om de geme<strong>en</strong>schap<br />

<strong>en</strong>ige tijd te di<strong>en</strong><strong>en</strong> als schep<strong>en</strong>. Pos kreeg<br />

met zijn vrouw Neeltje H<strong>en</strong>driksze Lotz zev<strong>en</strong><br />

kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook uit zijn stamboom valt<br />

op te mak<strong>en</strong> dat niet alle<strong>en</strong> drie van de kinder<strong>en</strong><br />

op jeugdige leeftijd overled<strong>en</strong> maar dat<br />

het ook gebruikelijk was om later gebor<strong>en</strong><br />

kinder<strong>en</strong> dezelfde naam te gev<strong>en</strong> als deg<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

die reeds overled<strong>en</strong> war<strong>en</strong>. Elsje uit 1770<br />

overleed in 1773 waarna e<strong>en</strong> later in dat jaar<br />

gebor<strong>en</strong> meisje weer Elsje werd g<strong>en</strong>oemd.<br />

To<strong>en</strong> die Elsje alweer e<strong>en</strong> jaar later overleed<br />

werd e<strong>en</strong> in 1776 gebor<strong>en</strong> meisje opnieuw<br />

Elsje g<strong>en</strong>oemd. 'We wet<strong>en</strong> veel, maar waar de<br />

140 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


naam Pos vandaan komt is nog altijd e<strong>en</strong><br />

raadsel. Misschi<strong>en</strong> war<strong>en</strong> de eerste led<strong>en</strong> van<br />

de familie wel vissers. Pos is ook de naam<br />

van e<strong>en</strong> vis. En de naam Visser komt in het<br />

oude <strong>Loosdrecht</strong> niet voor. Vandaar dat die<br />

link wel e<strong>en</strong>s gelegd is', vertelt Ferry Brand.<br />

Korte <strong>en</strong> lange nam <strong>en</strong><br />

Hij wijst op de verschill<strong>en</strong> in de nam<strong>en</strong> van<br />

de bewoners van Oud- <strong>en</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

'In Oud-<strong>Loosdrecht</strong> had je altijd korte nam<strong>en</strong>.<br />

Pos, Gro<strong>en</strong>, De Boer, Kroon, Vonk. Die nam<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> oorspronkelijk uit West-<br />

Friesland, dus je kunt aannem<strong>en</strong> dat het<br />

voornamelijk Westfriez<strong>en</strong> war<strong>en</strong> die zich juist<br />

Éi 5523<br />

L^4UNPVr77l■ i é<br />

daar vestigd<strong>en</strong>. Het gaat niet helemaal op,<br />

want Mur komt oorspronkelijk uit Dr<strong>en</strong>te,<br />

maar dan pas in de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw. Naast<br />

de korte nam<strong>en</strong> zijn er in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong><br />

van oudsher voornamelijk lange nam<strong>en</strong> te<br />

vind<strong>en</strong>. Daar won<strong>en</strong> de families Zeid<strong>en</strong>rijk,<br />

Karsemeijer, Veldhuiz<strong>en</strong>. Van die families<br />

wet<strong>en</strong> we dat ze van de Veluwse kant kom<strong>en</strong>.<br />

Vroeger zag je echt onderscheid tuss<strong>en</strong> de<br />

beide dorp<strong>en</strong>. Dat is nu e<strong>en</strong> stuk minder. Ook<br />

het gebruik van bijnam<strong>en</strong> is duidelijk afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

al zijn er nog altijd m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong><br />

die, net als bij voorbeeld in Vol<strong>en</strong>dam, voornamelijk<br />

met hun bijnaam word<strong>en</strong> aangeduid.'<br />

Onverminderd is, volg<strong>en</strong>s hem, het <strong>en</strong>thousiasme<br />

geblev<strong>en</strong> waarmee m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> het werk van de Historische<br />

Kring begroet<strong>en</strong>. 'We zijn ook het verl<strong>en</strong>gstuk<br />

van de geme<strong>en</strong>te geword<strong>en</strong>. Die stur<strong>en</strong><br />

de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die op het geme<strong>en</strong>tehuis met vrag<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> naar ons door. We hebb<strong>en</strong> ook<br />

veel <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> nog altijd veel spull<strong>en</strong> van de<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> toegespeeld. Daardoor word<strong>en</strong> we<br />

steeds completer. Dat is leuk. Dat is ontzett<strong>en</strong>d<br />

leuk. Dat geeft voldo<strong>en</strong>ing.'<br />

Ruud Gortzak is oud-journalist van de Volkskrant.<br />

Literatuur<br />

tm *<br />

pi?<br />

mm<br />

« c<br />

Wij schrijv<strong>en</strong> hier de geschied<strong>en</strong>is, uitgave van Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong>, 1997.<br />

Arie A. Mant<strong>en</strong>, 'Jan Jansz Pos, Turfhandelaar in<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> in de tweede helft van de<br />

18c eeuw', in <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>, themanummer<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, 6e jrg (2e serie, 1988) nr. 2,<br />

p. 69-72.<br />

Afbeelding<strong>en</strong><br />

Collectie Historische Kring Loosrecht.<br />

E<strong>en</strong> knipselwerk ter geleg<strong>en</strong>heid van het huwelijk van<br />

'Y. van Seypveldt met M. Meijers 30-3-1783', die in<br />

feite zijn Jan Dirksz van Zijtveld <strong>en</strong> Marretje Pieters<br />

Meyers, die dan te Maart<strong>en</strong>sdijk huw<strong>en</strong>.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 141


<strong>Loosdrecht</strong> in de tijd van de reformatie<br />

Bas de Ligt<br />

TVE is e<strong>en</strong> groot onderzoeksproject gestart naar<br />

de preciese toedracht van de Reformatie in onze<br />

strek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de wijze waarop katholiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> protestant<strong>en</strong><br />

daarna met elkaar omging<strong>en</strong>. In het meinummer<br />

2006 van TVE heeft prof. Gerrit Schutte<br />

de probleemstelling voor dit onderzoek nader uitgewerkt.<br />

Het algem<strong>en</strong>e beeld is, dat de hervorming<br />

van de Nederlandse kerk niet abrupt heeft plaats<br />

gevond<strong>en</strong>, alsof de overgrote meerderheid van de<br />

bevolking van de <strong>en</strong>e dag op de andere protestant<br />

was geword<strong>en</strong>. Het gaat om e<strong>en</strong> heel geleidelijk<br />

proces, dat pas driekwart eeuw later zijn beslag<br />

heeft gekreg<strong>en</strong>. Het resultaat van dat proces was,<br />

dat sommige dorp<strong>en</strong> in onze regio helemaal katholiek<br />

blev<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere helemaal 'gereformeerd'<br />

werd<strong>en</strong>, terwijl in e<strong>en</strong> stad als Weesp aanvankelijk<br />

(tot 1673) de katholiek<strong>en</strong> nog de meerderheid van<br />

de bevolking uitmaakt<strong>en</strong>. Ook in andere sted<strong>en</strong>,<br />

zoals Naard<strong>en</strong>, was e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gde bevolking te<br />

vind<strong>en</strong>. Hoe kwam dat? En hoe verliep het proces<br />

in de onderscheid<strong>en</strong> plaats<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Eem</strong>?<br />

Inmiddels is e<strong>en</strong> zesti<strong>en</strong>tal onderzoekers,<br />

meest afkomstig uit de bij TVE aangeslot<strong>en</strong> historische<br />

kring<strong>en</strong>, gestart met onderzoek ter plaatse,<br />

terwijl ook andere lokale historici zich bij de onderzoeksgroep<br />

hebb<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong>. In <strong>en</strong>kele plaats<strong>en</strong><br />

is al aardig wat onderzoek gedaan, van andere<br />

is nog maar heel weinig bek<strong>en</strong>d. Sommige deelnemers<br />

hadd<strong>en</strong> al voor zij tot de onderzoeksgroep<br />

toetrad<strong>en</strong>, het e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander op het terrein van ons<br />

onderzoeksproject gedaan, soms zelfs al heel veel.<br />

E<strong>en</strong> van die lokale onderzoekers is Bas de Ligt,<br />

neerlandicus <strong>en</strong> actief lid van de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong>. Hij publiceerde al eerder<br />

'Enige hoofdstukk<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> eeuw <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

kerkgeschied<strong>en</strong>is 1550 - 1650'. Onderstaand<br />

artikel is op dat onderzoek gebaseerd.1<br />

Voor TVE komt deze bijdrage heel goed uit, omdat<br />

op onze O p<strong>en</strong> Dag op 22 september in <strong>Loosdrecht</strong><br />

prof. Schutte e<strong>en</strong> inleiding zal houd<strong>en</strong> over hetzelfde<br />

onderwerp. E<strong>en</strong> betere voorbereiding is niet<br />

d<strong>en</strong>kbaar.<br />

Redactie<br />

In 1557 stierv<strong>en</strong> de pastoors van O ud- <strong>en</strong><br />

Nieuw -<strong>Loosdrecht</strong> aan de pest. De to<strong>en</strong>m alige<br />

heer van die dorp<strong>en</strong>, A nthonis III van Amstel<br />

van Mijnd<strong>en</strong>, m aakte gebruik van zijn<br />

recht e<strong>en</strong> nieuw e pastoor voor te drag<strong>en</strong> bij<br />

de kerkelijke autoriteit<strong>en</strong>, in dit geval het<br />

mm<br />

De zwarte dood. Houtsnede uit 'Der Ackermann aus<br />

Böhm<strong>en</strong>' van Johannes Tepl (of Saaz), omstreeks 2463.<br />

142 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


aartsdiakonaat van Sint-Salvator. De kapittelkerk<br />

van die naam is in 1587 gesloopt, maar<br />

de omtrekk<strong>en</strong> zijn in het plaveisel van het<br />

huidige Domplein in Utrecht aangegev<strong>en</strong>.<br />

De aartsdiak<strong>en</strong> was na de proost of dek<strong>en</strong><br />

de belangrijkste man van deze religieuze geme<strong>en</strong>schap.<br />

In de loop van de tijd war<strong>en</strong> door<br />

de bisschop veel bestuurlijke bevoegdhed<strong>en</strong>,<br />

ook b<strong>en</strong>oeming<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontslag<strong>en</strong>, aan de aartsdiak<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

overgedrag<strong>en</strong>. Op 16 oktober 1557<br />

werd Johannes Petri van Brugge aangesteld<br />

als pastoor van de kerk van Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, de huidige Sijpekerk. De vrees<br />

dat de gelovig<strong>en</strong> zonder het sacram<strong>en</strong>t der<br />

sterv<strong>en</strong>d<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> overlijd<strong>en</strong> was<br />

daarmee voorlopig wegg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Of Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> ook snel werd voorzi<strong>en</strong> weet ik<br />

niet.<br />

<strong>Loosdrecht</strong> bij het begin van 'De O pstand'<br />

Ti<strong>en</strong> jaar later, in april 1567, vond in de stad<br />

Utrecht e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e processie plaats om<br />

God te smek<strong>en</strong> de katholieke godsdi<strong>en</strong>st in<br />

e<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> waarachtigheid des geloofs te<br />

bewar<strong>en</strong>. Het was to<strong>en</strong> ruim e<strong>en</strong> half jaar na<br />

het begin van de beeld<strong>en</strong>storm <strong>en</strong> <strong>en</strong>ige<br />

maand<strong>en</strong> voor de komst van Alva. Zwed<strong>en</strong>,<br />

Engeland <strong>en</strong> D<strong>en</strong>emark<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> to<strong>en</strong> al de<br />

band met Rome verbrok<strong>en</strong>. Buit<strong>en</strong> ons grondgebied<br />

war<strong>en</strong> drie monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van het Nederlandse<br />

protestantisme al tot stand gekom<strong>en</strong>:<br />

de Nederlandse Geloofsbelijd<strong>en</strong>is (1561), de<br />

vertaling van de Heidelbergse Catechismus<br />

(1563) <strong>en</strong> de Nederlandse psalmberijming van<br />

Dathe<strong>en</strong> (1566).<br />

Al voor Alva's komst hadd<strong>en</strong> vele kandidaat-slachtoffers<br />

de wijk g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, onder wie<br />

Oranje. In de 'kerk<strong>en</strong> onder het kruis' in Eind<strong>en</strong>,<br />

Lond<strong>en</strong>, Frankfort <strong>en</strong> elders slot<strong>en</strong> zich<br />

veel hervormingsgezind<strong>en</strong> aane<strong>en</strong>. Maar binn<strong>en</strong><br />

het machtsgebied van de Spaanse landvoogd<br />

leek de Utrechtse processie het gew<strong>en</strong>ste<br />

resultaat te hebb<strong>en</strong> opgeleverd.<br />

Op het slot Kron<strong>en</strong>burg in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> zetelde<br />

in deze jar<strong>en</strong> de al g<strong>en</strong>oemde Anthonie van<br />

Amstel van Mijnd<strong>en</strong>. Aan zijn trouw aan Rome<br />

hoeft niet getwijfeld te word<strong>en</strong>. In 1578,<br />

kort voor zijn dood, regelde hij zijn opvolging.<br />

Er was ge<strong>en</strong> mannelijke nakomeling.<br />

Met veel moeite <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> hoge kost<strong>en</strong> slaagde<br />

hij er in zijn twee dochters in aanmerking te<br />

lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor bel<strong>en</strong>ing met zijn goeder<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> recht<strong>en</strong>, maar wel op voorwaarde van e<strong>en</strong><br />

voor beid<strong>en</strong> gearrangeerd huwelijk met twee<br />

broers uit het onverdacht Roomse Gelderse<br />

geslacht Van Lijnd<strong>en</strong>.<br />

De ligging van <strong>Loosdrecht</strong> tuss<strong>en</strong> Utrecht<br />

<strong>en</strong> Amsterdam was weinig bevorderlijk voor<br />

e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel gew<strong>en</strong>st afkoers<strong>en</strong> op kerkelijke<br />

hervorming. Beide grote sted<strong>en</strong> war<strong>en</strong> tot<br />

1578 konings- <strong>en</strong> Romegetrouw, althans officieel.<br />

Weliswaar werd<strong>en</strong> door Alva's Raad<br />

van Beroert<strong>en</strong> meer dan 200 inwoners van de<br />

stad Utrecht veroordeeld - weinig minder<br />

dan in Amsterdam - op het Utrechtse platteland<br />

was het nauwelijks tot beeld<strong>en</strong>storm<br />

gekom<strong>en</strong>.<br />

Vage spor<strong>en</strong> van rebellie<br />

Er zijn wat vage spor<strong>en</strong> van mogelijke <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

rebellie in de eerste jar<strong>en</strong> van 'De<br />

Opstand'. E<strong>en</strong> Amsterdamse beeld<strong>en</strong>stormer,<br />

Jan Reyersz, zou in <strong>Loosdrecht</strong> oproer gezaaid<br />

hebb<strong>en</strong> door in de kroeg<strong>en</strong> het gerucht<br />

rond te strooi<strong>en</strong>, dat de Prins van Oranje met<br />

veel bondg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> Alva wel e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> ander<br />

lied zou lat<strong>en</strong> zing<strong>en</strong>. En to<strong>en</strong> Adriaan Ploos<br />

omstreeks 1630 wilde bewijz<strong>en</strong>, dat hij stamde<br />

uit het geslacht Amstel van Mijnd<strong>en</strong>, voerde<br />

hij aan, dat de wap<strong>en</strong>s van zijn voorouders<br />

gesteld war<strong>en</strong> geweest op e<strong>en</strong> memorietafel<br />

die al in het begin van de zesti<strong>en</strong>de<br />

eeuw was aangebracht in de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

Sijpekerk <strong>en</strong> dat die tafel daar voor iedere<strong>en</strong><br />

zichtbaar had gehang<strong>en</strong> 'tot d<strong>en</strong> voorled<strong>en</strong><br />

trouble, als de beeld<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geslag<strong>en</strong>'.<br />

Al ev<strong>en</strong> vaag is het bericht over e<strong>en</strong> zekere<br />

Jacob Corsz, die halverwege de zesti<strong>en</strong>de<br />

eeuw in Oud-<strong>Loosdrecht</strong> pastoor zou zijn<br />

geweest. Misschi<strong>en</strong> wel de naaste collega van<br />

de in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> in 1557 aangestelde<br />

Johannes Petri? In e<strong>en</strong> voor het <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

gerecht in 1618 afgelegde verklaring werd hij<br />

door e<strong>en</strong> tweetal bejaarde <strong>Loosdrecht</strong>ers g<strong>en</strong>oemd<br />

'bedi<strong>en</strong>aer der gemeijnte Christi, predicant<br />

van Godts Woordt <strong>en</strong> leeraer der<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 143


*w<br />

~ -<br />

mmm<br />

im ksa<br />

-m : . sssirr^A<br />

mm<br />

mm<br />

Priesterhuwelijk. Titelblad van Johann Eberlin von<br />

Guntzburgs 'Wie gar gfarlich sey, so ein Priester kein<br />

Eheweibhat', 1523.<br />

kerck<strong>en</strong>'. Uit het verdere verhoor bleek dat<br />

deze pastoor getrouwd was <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> had.<br />

Of dat e<strong>en</strong> officieel huwelijk was kond<strong>en</strong> de<br />

getuig<strong>en</strong> niet zegg<strong>en</strong>, maar ze twijfeld<strong>en</strong> er<br />

niet aan: 'Hoeveel huijd<strong>en</strong> [hed<strong>en</strong>] sijnder in<br />

deese troubl<strong>en</strong> in Engelant, in Duijtslant, in<br />

Schotlant soo in veld<strong>en</strong>, wilderniss<strong>en</strong> <strong>en</strong> boss<strong>en</strong><br />

getrout, daervan de luijd<strong>en</strong> doot sijn die<br />

se getrout <strong>en</strong>de si<strong>en</strong> trouw<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, <strong>en</strong>de<br />

di<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de onmogelijck is om haer echt te<br />

bewijs<strong>en</strong>. Wie sal nochtans haerluijder kinder<strong>en</strong><br />

voor onecht houd<strong>en</strong>?' Ik weet niet of dat<br />

voldo<strong>en</strong>de is om te bewer<strong>en</strong> - zoals wel gedaan<br />

is - , dat de Hervormingsgezind<strong>en</strong> in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in de zestiger jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

voorganger hadd<strong>en</strong>, Jacob Corsz gehet<strong>en</strong>.<br />

Nicolaus Toll,<br />

pastor in 'antiqua ecclesia de Loessdrecht'<br />

In opdracht van de proost van Sint Salvator<br />

vond in september 1569 e<strong>en</strong> visitatie plaats<br />

van de kerk<strong>en</strong> van Naard<strong>en</strong>, Huiz<strong>en</strong>, Lar<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Blaricum. Daarbij werd onderzocht of de<br />

inkomst<strong>en</strong> van de kerk<strong>en</strong> wel behoorlijk werd<strong>en</strong><br />

geïnd, hoe de altar<strong>en</strong>, doopvont<strong>en</strong>, kerkboek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gewad<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> beheerd, <strong>en</strong> hoe<br />

het lev<strong>en</strong>sgedrag was van priesters <strong>en</strong> parochian<strong>en</strong>.<br />

In de kerk van Naard<strong>en</strong> trof m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> flink<br />

aantal vicarieën aan. Dat zijn stichting<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>, bedoeld voor het lez<strong>en</strong><br />

van miss<strong>en</strong> die aan de ziel<strong>en</strong>rust van de<br />

stichters of hun familieled<strong>en</strong> t<strong>en</strong> goede moet<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong>. De vicarie onderhield e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

altaar, dat bedi<strong>en</strong>d werd door e<strong>en</strong> vaak door<br />

de stichter aangewez<strong>en</strong> vicaris of ziel<strong>en</strong>lezer<br />

die daar inkomst<strong>en</strong> uit had, de 'possessor'. In<br />

sommige kerk<strong>en</strong> war<strong>en</strong> er ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong>.<br />

In Naard<strong>en</strong> bleek, dat Nicolaus Toll, pastoor<br />

in de oude kerk van <strong>Loosdrecht</strong>, dat wil<br />

zegg<strong>en</strong> die van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, de bezitter<br />

was van drie in de Naard<strong>en</strong>se kerk gestichte<br />

vicarieën. Omdat hij niet in Naard<strong>en</strong> woonde,<br />

werd<strong>en</strong> de bijbehor<strong>en</strong>de altar<strong>en</strong> niet door<br />

hem persoonlijk bedi<strong>en</strong>d. Die bedi<strong>en</strong>ing had<br />

hij uitbesteed, teg<strong>en</strong> vergoeding natuurlijk,<br />

aan magister Lambertus Hort<strong>en</strong>sius <strong>en</strong> aan<br />

dominus Thimannus Wilhelmi.<br />

Hort<strong>en</strong>sius (1500-1574) was rector van de<br />

Latijnse school in Naard<strong>en</strong>. Hoewel tot priester<br />

gewijd had hij e<strong>en</strong> gezin dat onderhoud<strong>en</strong><br />

moest word<strong>en</strong>. De bedi<strong>en</strong>ing van het altaar<br />

van de Heilige Drievuldigheid nam<strong>en</strong>s Toll<br />

leverde wellicht e<strong>en</strong> extraatje op voor e<strong>en</strong><br />

slecht betaalde schoolmeester. Helaas bleek<br />

het altaar in 1569 niet bedi<strong>en</strong>d te word<strong>en</strong>. In<br />

1572 ontsnapte Hort<strong>en</strong>sius ternauwernood<br />

aan de uitmoording van zijn stad door de<br />

Spanjaard<strong>en</strong>. Het door hem opgestelde verhaal<br />

van die gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> belangrijk<br />

ooggetuig<strong>en</strong>verslag.<br />

Tijm<strong>en</strong> Willems kreeg vijf guld<strong>en</strong> voor het<br />

bedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van het altaar van het Eerbiedwaardig<br />

Sacram<strong>en</strong>t. Aan het altaar van de heilige<br />

Eligius, patroon der goudsmed<strong>en</strong>, vertelde<br />

hij niets over te houd<strong>en</strong>, want dat werd niet<br />

meer bedi<strong>en</strong>d. Visitator<strong>en</strong> noteerd<strong>en</strong> nog, dat<br />

bij de drie g<strong>en</strong>oemde altar<strong>en</strong> drie miskelk<strong>en</strong><br />

aanwezig war<strong>en</strong> van gedeeltelijk met goud<br />

bekleed zilver, met pat<strong>en</strong><strong>en</strong>, het schoteltje<br />

waarop tijd<strong>en</strong>s de mis de hostie ligt <strong>en</strong> waarmee<br />

de gelovig<strong>en</strong> aan het einde van de mis<br />

word<strong>en</strong> he<strong>en</strong>gezond<strong>en</strong>. Het was de commis-<br />

144 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


sie ook niet ontgaan, dat de Naard<strong>en</strong>se kerk<br />

in <strong>en</strong> bij <strong>Loosdrecht</strong> veel land bezat.<br />

In 1569 stond de kerk van Naard<strong>en</strong> nog<br />

vol altar<strong>en</strong> alsof niet elders de beeld<strong>en</strong>storm<br />

zich had voltrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> was de stad trouw<br />

aan de koning alsof er nog ge<strong>en</strong> 'graaf Adolf<br />

was geblev<strong>en</strong> in de slag'. Drie jaar later<br />

kwam die beeld<strong>en</strong>storm dan alsnog <strong>en</strong> kreeg<br />

de stad de hiervoor al g<strong>en</strong>oemde door Hort<strong>en</strong>sius<br />

beschrev<strong>en</strong> afstraffing, mede op verzoek<br />

van het Spaansgezinde Amsterdam,<br />

waarbij rooms noch onrooms werd gespaard.<br />

Het spreekt haast vanzelf, dat door dit<br />

soort oorlogshandeling<strong>en</strong> de roomskatholiek<strong>en</strong><br />

steeds meer als bondg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van<br />

Alva werd<strong>en</strong> beschouwd. In het volg<strong>en</strong>de<br />

jaar 1573 vertrok de gehate landvoogd, ging<br />

Willem van Oranje bij de calvinist<strong>en</strong> het<br />

Avondmaal vier<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd door de Stat<strong>en</strong><br />

van Holland de uitoef<strong>en</strong>ing van de katholieke<br />

godsdi<strong>en</strong>st op hun gebied verbod<strong>en</strong>. In 1575<br />

kreeg Leid<strong>en</strong> zijn universiteit voor de opleiding<br />

van predikant<strong>en</strong> <strong>en</strong> in 1577 verklaard<strong>en</strong><br />

alle sted<strong>en</strong> van Holland zich voor de Prins,<br />

behalve Amsterdam. Tot dat jaar war<strong>en</strong> stad<br />

<strong>en</strong> provincie Utrecht weliswaar ook nog geheel<br />

katholiek, maar toch kan gezegd word<strong>en</strong>,<br />

dat het getij voor de Spaans-Roomse<br />

coalitie in deze strek<strong>en</strong> begon te verlop<strong>en</strong>.<br />

In Utrecht verspeelde de Spaanse bezetting<br />

door wandad<strong>en</strong> in de stad haar krediet<br />

<strong>en</strong> ook het kerkelijk gezag verloor er het respect<br />

van de gelovig<strong>en</strong>. Dat leidde tot e<strong>en</strong><br />

overgang van de stad naar de Prins. In januari<br />

1578 werd er de nieuwe leer op<strong>en</strong>lijk verkondigd.<br />

Het was to<strong>en</strong> nauwelijks ti<strong>en</strong> jaar na<br />

de aanvankelijk zo succesvol lijk<strong>en</strong>de processie<br />

van 1567. E<strong>en</strong> paar maand<strong>en</strong> later ging<br />

ook Amsterdam om, eerst nog met waarborging<br />

van de vrijheid van godsdi<strong>en</strong>st voor de<br />

katholiek<strong>en</strong>, maar in mei 1578 werd<strong>en</strong> vroedschap<br />

<strong>en</strong> geestelijk<strong>en</strong> de stad uitgezet <strong>en</strong><br />

l ü K<br />

■<br />

urn<br />

f<br />

ra*<br />

c X * i<br />

'ó/<br />

. ~<br />

'Het gewicht van de Bijbel'. Nederlandse gravure, 1562.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 145


iS r *<br />

k<br />

i l )'V 5 * '<br />

jew® ___<br />

, - -<br />

H P * ;- ' :::<br />

" ' v j t<br />

/ ' ' ' *v*J<br />

De oude kerk van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, kort voor de afbraak in 1842. Tek<strong>en</strong>ing door P.J. Lutgers, 1842.<br />

146 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


werd ook daar de katholieke eredi<strong>en</strong>st verbod<strong>en</strong>.<br />

Claes Jans<strong>en</strong>,<br />

di<strong>en</strong>aer des W oords in Loesdrecht<br />

Volg<strong>en</strong>s synodaal besluit werd Amsterdam in<br />

september 1578 de hoofdplaats van de classis<br />

Amstelland <strong>en</strong> Gooi, e<strong>en</strong> regionaal kerkverband.<br />

Ook <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> viel<strong>en</strong> daaronder.<br />

Op kerstdag 1578 was in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> 'die<br />

ware opregte di<strong>en</strong>ste <strong>en</strong> reformatie der Evangelisse<br />

religie' aangevang<strong>en</strong> met H<strong>en</strong>drik<br />

Janss<strong>en</strong> van Naard<strong>en</strong>. Wanneer <strong>en</strong> hoe in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> de overgang plaats had wet<strong>en</strong> we<br />

niet, maar waarschijnlijk zal het niet veel anders<br />

zijn gegaan dan in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De Amsterdamse kerk<strong>en</strong>raad bleek intuss<strong>en</strong><br />

belangstelling te hebb<strong>en</strong> voor de d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gedraging<strong>en</strong> van de pastoor van<br />

Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>, <strong>en</strong> besloot op 3 januari 1579 e<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>sman<br />

aan te schrijv<strong>en</strong> om daarnaar te<br />

informer<strong>en</strong> bij de inwoners van Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>. De<br />

aangeschrev<strong>en</strong>e was niemand anders dan de<br />

hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde Nicolaus Toll, pastoor<br />

van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>. In de stukk<strong>en</strong> heet hij<br />

ook wel Nicolaus Johannis of Claes Jans<br />

(z/e/se/s<strong>en</strong>/son). Claes Jans<strong>en</strong> zal hij in het<br />

vervolg g<strong>en</strong>oemd word<strong>en</strong>. Die opdracht lijkt<br />

er op te wijz<strong>en</strong>, dat hij in de calvinistische<br />

Amsterdamse kring<strong>en</strong> geheel geaccepteerd<br />

was. Het kan bijna niet anders, of de overstap<br />

van Claes Jans<strong>en</strong> moet het eindpunt zijn<br />

geweest van e<strong>en</strong> proces dat al jar<strong>en</strong> eerder<br />

begonn<strong>en</strong> was, <strong>en</strong> dat niet verborg<strong>en</strong> was<br />

geblev<strong>en</strong> voor de gelijkgezind<strong>en</strong> die het in de<br />

Amsterdamse kerkzak<strong>en</strong> voor het zegg<strong>en</strong><br />

hadd<strong>en</strong>.<br />

Op de nationale Dordtse synode van 1578<br />

was bepaald, dat de nieuweling<strong>en</strong> die het<br />

pausdom onlangs achter zich gelat<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong><br />

niet tot de di<strong>en</strong>st van het Goddelijke Woord<br />

zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> voordat de geme<strong>en</strong>te<br />

g<strong>en</strong>oegzaam verzekerd zou zijn van<br />

hun zuiverheid <strong>en</strong> best<strong>en</strong>digheid in de leer <strong>en</strong><br />

hun rechtschap<strong>en</strong>heid. Blijkbaar had de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se pastoor voldo<strong>en</strong>de de leer des<br />

pausdoms verzaakt, de rechte leer bek<strong>en</strong>d,<br />


E<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te in opbouw<br />

Drie wek<strong>en</strong> na Claes Jans<strong>en</strong>s eerste missie<br />

naar Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> werd op 23 januari 1579 in de<br />

zaal van het domkapittel de Unie van Utrecht<br />

geslot<strong>en</strong> onder de dreiging van e<strong>en</strong> nieuwe<br />

Spaanse invasie. Holland, Zeeland, Gelre,<br />

Utrecht <strong>en</strong> Groning<strong>en</strong> bundeld<strong>en</strong> hun kracht<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> de Unie zou niemand om zijn<br />

geloof word<strong>en</strong> vervolgd.<br />

Over de omvang <strong>en</strong> de gezindheid van<br />

Claes Jans<strong>en</strong>s geme<strong>en</strong>te zijn we niet ingelicht.<br />

Misschi<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t dat, dat het hervormingsproces<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> weinig problematisch<br />

verlop<strong>en</strong> is. Over het algeme<strong>en</strong> wordt aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

dat het protestantse aandeel in de<br />

bevolking aan het einde van de zesti<strong>en</strong>de<br />

eeuw nog heel bescheid<strong>en</strong> was: ti<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<br />

misschi<strong>en</strong>. Naast e<strong>en</strong> kleine minderheid van<br />

overtuigde calvinist<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> we wel e<strong>en</strong><br />

afwacht<strong>en</strong>de meerderheid veronderstell<strong>en</strong><br />

die min of meer vrijblijv<strong>en</strong>d ging beluister<strong>en</strong><br />

wat die nieuwe leer te bied<strong>en</strong> had. De opvatting,<br />

dat met Claes Jans<strong>en</strong> de hele <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

bevolking zich bij de gereformeerde<br />

kerk aansloot, moet als onmogelijk word<strong>en</strong><br />

verworp<strong>en</strong>. Wat zich buit<strong>en</strong> onze geme<strong>en</strong>tegr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

afspeelde in Hilversum, Ankeve<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> andere dorp<strong>en</strong> hield natuurlijk niet abrupt<br />

halt bij het bordje '<strong>Loosdrecht</strong>'.<br />

Bij e<strong>en</strong> nieuwe missie naar Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> moest<br />

de <strong>Loosdrecht</strong>se predikant vaststell<strong>en</strong>, dat<br />

daar in 1590 nog nooit het Avondmaal was<br />

gehoud<strong>en</strong>. In 1593 moest hij bij de baljuw van<br />

Gooiland maatregel<strong>en</strong> eis<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de<br />

'papist<strong>en</strong>' die in Hilversum alle zondag<strong>en</strong><br />

met honderd<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>kwam<strong>en</strong>, met zing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lez<strong>en</strong>, niet zonder lastering van de heilige<br />

naam van God <strong>en</strong> ontstichting van de geme<strong>en</strong>te<br />

van Christus. Vooral de Hilversumse<br />

schoolmeester moest het ontgeld<strong>en</strong>, die weigerde<br />

in de kerk te kom<strong>en</strong>, psalm<strong>en</strong> te zing<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de jeugd in Gods Woord te onderwijz<strong>en</strong>.<br />

In datzelfde jaar deelde Claes Jans<strong>en</strong> de classis<br />

op eig<strong>en</strong> initiatief mee, dat Huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> Blaricum,<br />

'noch sonder Di<strong>en</strong>st des Goodlijck<strong>en</strong><br />

woorts sijnde', g<strong>en</strong>eigd sch<strong>en</strong><strong>en</strong> te zijn om<br />

daartoe over te gaan. Maar jar<strong>en</strong> later was<br />

daar de gesteldheid van de kerk<strong>en</strong> nog steeds<br />

zeer ongeschikt voor de di<strong>en</strong>st, <strong>en</strong> werd er<br />

suss<strong>en</strong>d gezegd dat die van Blaricum de altar<strong>en</strong><br />

al aan het verwijder<strong>en</strong> war<strong>en</strong>.<br />

In 1596 werd gesprok<strong>en</strong> over de grote<br />

schade die de 'pap<strong>en</strong>' aanrichtt<strong>en</strong> in de<br />

gr<strong>en</strong>splaats<strong>en</strong> van Holland als Ankeve<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

besloot de classis Amsterdam de Her<strong>en</strong> Stat<strong>en</strong><br />

te vrag<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> ordonnanties terzake<br />

na te lev<strong>en</strong>. Op het Utrechtse platteland was<br />

de situatie zeker niet beter. Uitvoerig <strong>en</strong> onthuts<strong>en</strong>d<br />

is daarover het verslag van de Visitatie<br />

der kerk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> platt<strong>en</strong> lande in het Sticht van<br />

Utrecht, t<strong>en</strong> jare 1593.<br />

Onderzoek in <strong>Loosdrecht</strong><br />

Al veel eerder in augustus 1584 was er in de<br />

classis geklaagd over structureel geword<strong>en</strong><br />

afwezigheid van ambtsdragers uit Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong>. E<strong>en</strong> onderzoek in <strong>Loosdrecht</strong><br />

leverde niet meer op, dan dat in de geme<strong>en</strong>te<br />

ge<strong>en</strong> problem<strong>en</strong> war<strong>en</strong> gesignaleerd, op één<br />

na. Dat betrof e<strong>en</strong> ouderling, die al e<strong>en</strong> tijd<br />

lang zich van de leer had afgezonderd,<br />

'selsame [ongewone, afschuw teweegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>de]<br />

opini<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baring<strong>en</strong> voorsta<strong>en</strong>de,<br />

gh<strong>en</strong>ochsaem te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> ghev<strong>en</strong>de, dat hij<br />

vander scriftuire niet wel <strong>en</strong> hielde'. E<strong>en</strong> kerk<br />

die beleed dat de Heilige Schrift [de<br />

'scriftuire'] de wil van God volkom<strong>en</strong> bevat<br />

<strong>en</strong> dat al wat de m<strong>en</strong>s heeft te gelov<strong>en</strong> om<br />

behoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>, daarin voldo<strong>en</strong>de<br />

wordt geleerd, kon zeker van e<strong>en</strong> ambtsdrager<br />

ge<strong>en</strong> verwerping van deze overtuiging<br />

duld<strong>en</strong>. Wie de Bijbel als bron van op<strong>en</strong>baring<br />

me<strong>en</strong>de te kunn<strong>en</strong> inwissel<strong>en</strong> voor bijvoorbeeld<br />

'het inw<strong>en</strong>dig licht' dat het rijk van<br />

God zichtbaar zou mak<strong>en</strong>, kreeg te mak<strong>en</strong><br />

met de kerkelijke c<strong>en</strong>suur.<br />

Tweemaal was de ouderling anoniem aan<br />

de geme<strong>en</strong>te voorgesteld om voor hem te<br />

bidd<strong>en</strong>, zonder succes. De classis drong er op<br />

aan hem te blijv<strong>en</strong> verman<strong>en</strong> <strong>en</strong> hem uiteindelijk<br />

bij het eerstvolg<strong>en</strong>de Avondmaal met<br />

b<strong>en</strong>oeming van zijn naam bij de geme<strong>en</strong>te<br />

bek<strong>en</strong>d te mak<strong>en</strong>, 'opdat m<strong>en</strong> tot het uterste<br />

middel eijndtlick niet <strong>en</strong> coome'. Het uiterste<br />

middel was verbanning <strong>en</strong> afsnijding van de<br />

geme<strong>en</strong>te als e<strong>en</strong> verrot lidmaat. Of het zover<br />

gekom<strong>en</strong> is weet ik niet. De kerkelijke tucht<br />

148 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


1 :<br />

,<br />

^tmn<br />

Sijpekerk van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, na de restauratie <strong>en</strong> herindeling van 1962 (coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

__<br />

di<strong>en</strong>de <strong>en</strong>erzijds tot bescherming van de<br />

avondmaalviering teg<strong>en</strong> onwaardig<strong>en</strong>, anderzijds<br />

had het sacram<strong>en</strong>t vanouds in de<br />

christelijke kerk gefungeerd als e<strong>en</strong> symbool<br />

van 'pax', van e<strong>en</strong>dracht <strong>en</strong> verzo<strong>en</strong>ing. Dat<br />

laatste was het wat de classis in <strong>Loosdrecht</strong><br />

beoogde te bereik<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> overbelaste dominee<br />

De Stat<strong>en</strong> droeg<strong>en</strong> in 1582 de classis Amsterdam<br />

op om de geestelijke verzorging van<br />

naastligg<strong>en</strong>de dorp<strong>en</strong> te combiner<strong>en</strong> in verband<br />

met de schaarste aan gekwalificeerde<br />

predikant<strong>en</strong>: 'Voegh<strong>en</strong> daerom bij malcander<strong>en</strong><br />

(...) <strong>Loosdrecht</strong> nijeuwe <strong>en</strong>de Oudekerck'.<br />

Het was e<strong>en</strong> officiële bevestiging van<br />

e<strong>en</strong> situatie die al jar<strong>en</strong> bestond. Predikant<br />

van <strong>Loosdrecht</strong>, Oud <strong>en</strong> Nieuw, was vanaf<br />

1578 Claes Jans<strong>en</strong>, niemand anders, ongeacht<br />

de grote afstand tuss<strong>en</strong> die twee dorp<strong>en</strong>, niet<br />

alle<strong>en</strong> in kilometers maar ook cultureel.<br />

Naast het bescherm<strong>en</strong> van de ware leer teg<strong>en</strong><br />

aantasting<strong>en</strong> van buit<strong>en</strong>af <strong>en</strong> van binn<strong>en</strong>uit<br />

<strong>en</strong> de zorg voor de gelovig<strong>en</strong> in twee dorp<strong>en</strong><br />

had de <strong>Loosdrecht</strong>se dominee ook zijn verplichting<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de classis Amsterdam.<br />

Maandelijks moest hij met e<strong>en</strong> ouderling<br />

naar Amsterdam, hoewel er in de<br />

eerste jar<strong>en</strong> ook w'el in de dorp<strong>en</strong> werd vergaderd:<br />

in 1583 in <strong>Loosdrecht</strong>. Elke bije<strong>en</strong>komst<br />

was er e<strong>en</strong> andere praeses, beurtelings<br />

uit Amsterdam <strong>en</strong> uit de dorp<strong>en</strong>. Ook Claes<br />

Jans<strong>en</strong> heeft m<strong>en</strong>igmaal de hamer gehanteerd.<br />

Tot de tak<strong>en</strong> van de classis behoord<strong>en</strong> het<br />

goedkeur<strong>en</strong> van het beroep<strong>en</strong> van predikant<strong>en</strong>,<br />

het examiner<strong>en</strong> van kandidat<strong>en</strong> <strong>en</strong> het<br />

uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van onderlinge tucht. Met dat<br />

laatste was hij eig<strong>en</strong>lijk al in 1579 belast met<br />

de missie naar Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>. In 1583 moest hij verman<strong>en</strong>de<br />

woord<strong>en</strong> gaan sprek<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> Hillebrand<br />

Cunaeus, e<strong>en</strong> Amsterdamse predikant<br />

die zich onmogelijk had gemaakt door e<strong>en</strong><br />

zed<strong>en</strong>schandaal. Hij zou later, in 1593, in het<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 149


to<strong>en</strong> nog onbedi<strong>en</strong>de Huiz<strong>en</strong> aangesteld word<strong>en</strong>.<br />

Tot de vaste ag<strong>en</strong>dapunt<strong>en</strong> van de classis<br />

behoorde het opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vervangingsrooster<br />

voor plaats<strong>en</strong> die te kamp<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> onregelmatige bedi<strong>en</strong>ing of afwezigheid<br />

van e<strong>en</strong> predikant. Bij herhaling moest<br />

Claes Jans<strong>en</strong> op pad om te gaan prek<strong>en</strong>, in<br />

Hilversum, maar ook in Weesp, Naard<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zelfs Amstelve<strong>en</strong>. Omgekeerd besteeg Cunaeus<br />

met <strong>en</strong>ige regelmaat de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

kansel(s).<br />

Behalve met zijn geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> met de classis<br />

<strong>en</strong> de synode had de dominee te mak<strong>en</strong><br />

met de heer van Kron<strong>en</strong>burg, patroon <strong>en</strong><br />

collator van de beide <strong>Loosdrecht</strong>se kerk<strong>en</strong>. Al<br />

in 1584 had de classis in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong><br />

onderzoek lat<strong>en</strong> do<strong>en</strong> naar de rol van<br />

de ambachtsheer op kerkelijk gebied. Het<br />

kwam wel voor dat ambachtsher<strong>en</strong> als kerkpatroon<br />

hun predikant<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig verbod<strong>en</strong><br />

contact met de classis te onderhoud<strong>en</strong>.<br />

Van de katholieke her<strong>en</strong> van Kron<strong>en</strong>burg zou<br />

dat misschi<strong>en</strong> ook wel te verwacht<strong>en</strong> zijn.<br />

Het veelvuldige verzuim van Claes Jans<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zijn ouderling op de classis vóór 1584 kan wel<br />

e<strong>en</strong>s buit<strong>en</strong> hun wil zijn geweest. Het moet<br />

voor de dominee ge<strong>en</strong> prettige positie zijn<br />

geweest, ingeklemd tuss<strong>en</strong> twee strijd<strong>en</strong>de<br />

partij<strong>en</strong> die beide zijn loyaliteit eist<strong>en</strong>. Het<br />

ging natuurlijk om de c<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

De 'betalinghe van heurlieder a<strong>en</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong>aer'<br />

E<strong>en</strong> van de problem<strong>en</strong> bij de gewijzigde kerkelijke<br />

verhouding<strong>en</strong> was dat van de betaling<br />

der predikant<strong>en</strong>. Op initiatief van de Stat<strong>en</strong><br />

van Holland werd in 1577 e<strong>en</strong> instantie in het<br />

lev<strong>en</strong> geroep<strong>en</strong> die bek<strong>en</strong>d staat als 'Het geestelijk<br />

kantoor van Delft’. Dat werd belast met<br />

de uitbetaling van de predikantstractem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

uit dezelfde fonds<strong>en</strong> die daar ook vroeger<br />

voor hadd<strong>en</strong> gedi<strong>en</strong>d. Van die fonds<strong>en</strong> moest<br />

dus e<strong>en</strong> opgave word<strong>en</strong> gedaan bij de ontvanger<br />

van het Geestelijk kantoor. Niet overal<br />

werd daaraan van harte meegewerkt. Amsterdam<br />

bijvoorbeeld verklaarde ronduit niet<br />

toe te staan, 'dat ijemandt in heurluijder poth<br />

zoude comm<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>'.<br />

De oudste der aanwezige jaarrek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

van het kantoor, die van 1579, tek<strong>en</strong>t met<br />

betrekking tot <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> aan:<br />

'Die van deze dorp<strong>en</strong> is op heurlieder versoeck<br />

bij de Stat<strong>en</strong> gecons<strong>en</strong>teert geweest d<strong>en</strong><br />

incomm<strong>en</strong> der geestelijke goeder<strong>en</strong> zelfs te<br />

moeg<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> tot betalinghe van heurlieder<br />

a<strong>en</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> di<strong>en</strong>aer'. Blijkbaar zag<strong>en</strong> de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se <strong>en</strong> Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>se kerkmeesters ook<br />

al niet graag dat die Delftse ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> in<br />

hun pot kwam<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>. Daar war<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong><br />

ook wel red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor.<br />

Uit de acta van de classis valt e<strong>en</strong> hele lijst<br />

van voortdur<strong>en</strong>de klacht<strong>en</strong> over wanbetaling<br />

van de dominees uit Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong><br />

sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>. Ik hoop dat ik de her<strong>en</strong> niet<br />

valselijk beschuldig, maar ook de sam<strong>en</strong>stelster<br />

van de inv<strong>en</strong>taris van het archief Kron<strong>en</strong>burg<br />

me<strong>en</strong>t, dat de katholieke her<strong>en</strong> Van<br />

Lijnd<strong>en</strong> op grond van het bezit van de patronaats-<br />

<strong>en</strong> collatierecht<strong>en</strong> zich, meer dan elders<br />

het geval was, met de materiële aspect<strong>en</strong><br />

van de hervormde geme<strong>en</strong>te van Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> hebb<strong>en</strong> bemoeid: 'Eig<strong>en</strong>lijk is dit<br />

e<strong>en</strong> eufemisme voor e<strong>en</strong> langzame <strong>en</strong> bedekte<br />

usurpatie van de kerkelijke goeder<strong>en</strong>'.<br />

Usurpatie is e<strong>en</strong> net woord voor wederrechtelijke<br />

inbezitneming, zeg maar: diefstal.<br />

To<strong>en</strong> Claes Jans<strong>en</strong> in 1587 de classis moest<br />

meedel<strong>en</strong>, dat zijn geme<strong>en</strong>te hem weliswaar<br />

graag wilde houd<strong>en</strong>, maar dat hij ge<strong>en</strong> betaling<br />

ontving '<strong>en</strong>de volg<strong>en</strong>sdi<strong>en</strong> van hongers<br />

noot hair soude moet<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong>', was dat<br />

nog niet voldo<strong>en</strong>de red<strong>en</strong> om hem koste wat<br />

het kost aan zijn 350 guld<strong>en</strong> per jaar te help<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> toeslag van 50 guld<strong>en</strong> voor het bedi<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

van meer dan e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te. Zelfs to<strong>en</strong><br />

hij e<strong>en</strong> beroep kreeg van Oosthuiz<strong>en</strong> in 1589<br />

weigerde de classis toestemming, omdat de<br />

verteg<strong>en</strong>woordigers van <strong>Loosdrecht</strong> plechtig<br />

hadd<strong>en</strong> beloofd, dat ze hem voortaan eerlijk<br />

zoud<strong>en</strong> betal<strong>en</strong>, <strong>en</strong> hem, mocht hij in hand<strong>en</strong><br />

van de vijand vall<strong>en</strong>, zoud<strong>en</strong> 'vrij<strong>en</strong> <strong>en</strong>de<br />

loss<strong>en</strong>'. E<strong>en</strong> dominee geword<strong>en</strong> priester liep<br />

blijkbaar dat risico omstreeks 1590 nog<br />

steeds, to<strong>en</strong> vanaf de Veluwe Spaans krijgsvolk<br />

soms het Gooi binn<strong>en</strong>viel.<br />

150 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


To<strong>en</strong> in 1595 de oude pastoor van Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, de collega van Claes Jans<strong>en</strong> die<br />

blijkbaar niet was meegegaan met de alteratie,<br />

was overled<strong>en</strong> <strong>en</strong> de inkomst<strong>en</strong> van de<br />

pastorie niet meer nodig war<strong>en</strong> voor di<strong>en</strong>s<br />

onderhoud, kon het verzoek van dat dorp om<br />

e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> predikant te krijg<strong>en</strong> ingewilligd<br />

word<strong>en</strong>. Sedert 1582 war<strong>en</strong> beide dorp<strong>en</strong> bij<br />

combinatie bedi<strong>en</strong>d door Claes Jans<strong>en</strong>, maar<br />

nu zou er dan e<strong>en</strong> net als overal door de Stat<strong>en</strong><br />

betaalde dominee kom<strong>en</strong>. Voorwaarde<br />

was wel, dat de kerkmeesters e<strong>en</strong> opgave<br />

zoud<strong>en</strong> do<strong>en</strong> van de inkomst<strong>en</strong> van de pastoriegoeder<strong>en</strong><br />

bij de ontvanger van het<br />

'Geeestelijk kantoor'. Eindelijk was dan ook<br />

<strong>Loosdrecht</strong> bij dit instituut 'geïncorporeerd'.<br />

De inkomst<strong>en</strong> van de pastorie kwam<strong>en</strong><br />

uit erfr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, waarvan de hoogste ruim vier<br />

guld<strong>en</strong> bedroeg, terwijl de weduwe van <strong>en</strong>e<br />

Cornells Mart<strong>en</strong>ssoon met acht p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong><br />

het bek<strong>en</strong>de bijbelverhaal naspeelde. E<strong>en</strong><br />

andere bron van inkomst<strong>en</strong> was de verhuur<br />

van landerij<strong>en</strong>, <strong>en</strong> er was nog e<strong>en</strong> 'buuraltaar'<br />

waarop e<strong>en</strong> onderpriester placht te lev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> 'voer der lester oorlog<strong>en</strong>',<br />

wat 50 guld<strong>en</strong> opleverde. Jan Cornelisz droeg<br />

niet alle<strong>en</strong> in geld bij, maar gaf ook nog 'e<strong>en</strong><br />

koeyg<strong>en</strong> kese weg<strong>en</strong>de XIII pondt' (e<strong>en</strong><br />

mandje kaas). Van dit alles was e<strong>en</strong> register<br />

dat zich bevond bij dominee Claes Jans<strong>en</strong>.<br />

Dat is waarschijnlijk het archiefstuk waarover<br />

al lang geled<strong>en</strong> is gezegd: 'Is niet g<strong>en</strong>oeg leesbaar<br />

om over te schrijv<strong>en</strong>'. Dat is nog zo, wat<br />

mij betreft althans (Arch. Herv. Gem. O.L,<br />

inv. nr 112).<br />

O ud <strong>en</strong> nieuw zeer<br />

Halverwege 1598 was de intrede van Pieter<br />

Edess<strong>en</strong> als predikant van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Dat zal wat verlichting hebb<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>d voor<br />

zijn oude collega. Sam<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ze nog wel<br />

het e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander opgeknapt in opdracht van<br />

de classis. Na 1600 zwijg<strong>en</strong> de classsicale notul<strong>en</strong><br />

over Claes Jans<strong>en</strong>. Op 28 mei 1602<br />

meldd<strong>en</strong> ze t<strong>en</strong>slotte, dat e<strong>en</strong> Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se ouderling in de classis was kom<strong>en</strong><br />

bericht<strong>en</strong>, dat Claes Jans<strong>en</strong> 'in d<strong>en</strong> Here<br />

gerust' was. En of ze maar e<strong>en</strong> nieuwe predikant<br />

kond<strong>en</strong> gaan zoek<strong>en</strong>.<br />

Dat lukte in 1603 met de aanstelling van<br />

Nicolaas Bodecherus. Die liep al mete<strong>en</strong> teg<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> overblijfsel van het pausdom aan, de<br />

zog<strong>en</strong>aamde 'lijkpredicaties'. Ook wist hij<br />

niet goed wat hij moest met e<strong>en</strong> huwelijk dat<br />

in het geheim door e<strong>en</strong> pastoor onwettig was<br />

bevestigd. Van dichtbij mocht hij meemak<strong>en</strong><br />

hoe in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> door de classis gezond<strong>en</strong><br />

Amsterdamse predikant met de ambachts-<br />

K lC cU u s Q o ïi.c U * '* fO w *<br />

S hmvm<br />

f * * w ' U -<br />

. ? si} UJ H ( é f ïl0<br />

- ^sv^yu-s & rla L--


heer Stev<strong>en</strong> van Lijnd<strong>en</strong> door de kerk rollebolde,<br />

waarna hij daar de di<strong>en</strong>st mocht waarnem<strong>en</strong><br />

tot er e<strong>en</strong> oplossing was gevond<strong>en</strong>.<br />

Op 14 januari 1610 tek<strong>en</strong>de hij sam<strong>en</strong> met<br />

43 ander<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verzoekschrift aan de Stat<strong>en</strong><br />

van Holland waarin zij tolerantie vroeg<strong>en</strong><br />

voor hun afwijk<strong>en</strong>de theologische opvatting<strong>en</strong>.<br />

Hij tek<strong>en</strong>de als 'Nicolaus Bodecherus<br />

predicant in <strong>Loosdrecht</strong> a<strong>en</strong> die nieuwe<br />

kercke'. Dat stuk was 'De Remonstrantie'.<br />

Daarmee begon e<strong>en</strong> bijna net zo <strong>en</strong>erver<strong>en</strong>de<br />

episode in de Nederlandse - <strong>en</strong> de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

- kerkgeschied<strong>en</strong>is als die van de<br />

Reformatie.<br />

Noot<br />

1 Dit artikel is e<strong>en</strong> bewerking van e<strong>en</strong> gedeelte<br />

uit het in eig<strong>en</strong> beheer verm<strong>en</strong>igvuldigde Enige<br />

hoofdstukk<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> eeuw <strong>Loosdrecht</strong>se kerkgeschied<strong>en</strong>is<br />

1550 - 1650. Daarin e<strong>en</strong> uitvoerige<br />

opgave van bronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> literatuur. Van niet<br />

eerder gedrukte bronn<strong>en</strong> zijn volledige transcripties<br />

als bijlage opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Het werk is te<br />

raadpleg<strong>en</strong> bij het Streekarchief Gooi <strong>en</strong> <strong>Vecht</strong>streek<br />

<strong>en</strong> bij de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Bij de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong> zijn exemplar<strong>en</strong><br />

te bestell<strong>en</strong>.<br />

Cadeau-abonnem<strong>en</strong>t<br />

Voor slechts € 12,50 (normaliter € 17,50) kunt u de jaargang 2008 van<br />

<strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong> cadeau do<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d(in) of familielid. Na<br />

betaling ontvangt u het decembernummer van <strong>2007</strong> om persoonlijk cadeau<br />

te do<strong>en</strong>. Daarna stuurt TVE de volg<strong>en</strong>de vier nummers van 2008 direct<br />

aan de begunstigde.<br />

Stuur e<strong>en</strong> briefje of e-mailtje aan de p<strong>en</strong>ningmeester van TVE met uw eig<strong>en</strong><br />

naam <strong>en</strong> adres <strong>en</strong> die van de ontvanger, <strong>en</strong> stort € 12,50 op giro<br />

3892084 t<strong>en</strong> name van<br />

St. <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>, 3755 HJ <strong>Eem</strong>nes,<br />

onder vermelding van 'cadeau-abonnem<strong>en</strong>t' <strong>en</strong> naam ontvanger.<br />

Adres p<strong>en</strong>ningmeester TVE:<br />

Plantso<strong>en</strong> 14, 3755 HJ <strong>Eem</strong>nes<br />

E-mail: administratie@tuss<strong>en</strong>vecht<strong>en</strong>eem.nl<br />

152 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


Lieu de memoire<br />

Het <strong>Loosdrecht</strong>se oorlogsmonum<strong>en</strong>t <strong>en</strong> e<strong>en</strong> unieke ged<strong>en</strong>kste<strong>en</strong><br />

john Mol<br />

Het <strong>Loosdrecht</strong>se oorlogsmonum<strong>en</strong>t, ligg<strong>en</strong>de<br />

man met duif, dat in het plantso<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over<br />

het voormalige geme<strong>en</strong>tehuis van<br />

<strong>Loosdrecht</strong> staat, is in 1946 gemaakt door<br />

Paul Grégoire. Weinig<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> dat dit<br />

het eerste monum<strong>en</strong>t was dat na de Tweede<br />

Wereldoorlog in Nederland werd opgericht.<br />

Het werd eerst t<strong>en</strong>toongesteld in het Stedelijk<br />

Museum in Amsterdam, waarna het in 1947<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> werd geplaatst.<br />

Het monum<strong>en</strong>t is gemaakt van e<strong>en</strong> zachte<br />

poreuze ste<strong>en</strong>soort. In de loop der jar<strong>en</strong> is het<br />

sterk aangetast, waardoor sommige nam<strong>en</strong><br />

nauwelijks nog te lez<strong>en</strong> zijn. Teg<strong>en</strong> het verval<br />

is niets te do<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> gespecialiseerde firma<br />

raadde af het monum<strong>en</strong>t schoon te mak<strong>en</strong>; de<br />

slijtage zou alle<strong>en</strong> maar groter word<strong>en</strong>. De<br />

geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> heeft in 2000 e<strong>en</strong> tableau<br />

lat<strong>en</strong> plaats<strong>en</strong>, links van het monum<strong>en</strong>t,<br />

waarop alle nam<strong>en</strong> vermeld staan die<br />

ook op de st<strong>en</strong><strong>en</strong> zuil staan. In de zuil zijn<br />

niet alle<strong>en</strong> de nam<strong>en</strong> van de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

oorlogsslachtoffers gebeiteld, maar ook die<br />

van neg<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> die op 20 maart 1945 gefusilleerd<br />

zijn als represaille voor het neerschiet<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> Duitse militair. Op de zuil<br />

staan weliswaar neg<strong>en</strong> nam<strong>en</strong>, maar er zijn<br />

to<strong>en</strong> ti<strong>en</strong> person<strong>en</strong> gefusilleerd. E<strong>en</strong> van de<br />

nam<strong>en</strong> is naderhand verwijderd omdat die<br />

persoon in de oorlog 'fout' was.<br />

, ' ' -<br />

'j'o EiA'Ari 19-1.:<br />

j 5<br />

2<br />

De Joodse ged<strong>en</strong>kste<strong>en</strong><br />

Uniek in Nederland is dat aan de rechterzijde<br />

van het oorlogsmonum<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> ged<strong>en</strong>kste<strong>en</strong><br />

ligt met de nam<strong>en</strong> van omgekom<strong>en</strong> Joodse<br />

kinder<strong>en</strong> die voor het uitbrek<strong>en</strong> van de Tweede<br />

Wereldoorlog naar Nederland war<strong>en</strong> gevlucht<br />

<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> in het Paviljo<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>sche<br />

Rade hebb<strong>en</strong> gewoond. De ste<strong>en</strong> is<br />

op 11 augustus 1987 onthuld.<br />

Het Paviljo<strong>en</strong> was in september 1939 in<br />

Het oorlogsmonum<strong>en</strong>t van <strong>Loosdrecht</strong> gemaakt door<br />

Paul Grégoirein 1946 (Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om Palestina-Pioniers,<br />

joodse kinder<strong>en</strong> van 14 tot 16 jaar die door<br />

Joodse organisaties hier werd<strong>en</strong> onderge-<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 153


1 9 4 0 - 194R<br />

TDK NAGF DArMTENIA AAN<br />

DE JO ur^.1 KINDEREN EN HUN LEIDERS<br />

Va n d e j e u g d - a l u a h l o o s d r e c h t -<br />

O JE IN H E I V ERZET<br />

OF IN CONCENTR ATIEK A MEEN OMKWAMTT<br />

U3 1 TDI5 3 i u n n jv u u hui m a c n n -ro ti<br />

SIGl ADLER<br />

BERNHARD ASCHHEIM<br />

LILLI BERNHARD<br />

ROBERT DÜRHEIM<br />

JOACHIM ENGELBERT<br />

HARTOC VAN GELDER<br />

r/NA HE1MANN<br />

. HANS H O RO W ITZ<br />

E S R A JU R O V IC S<br />

LILLI K E L LN E R '<br />

A R N O L D R O LLER<br />

t'- J U D A PINKHOF<br />

KURT POLLACE<br />

DAVID ROSENBAUM<br />

MANFRED RiÜBNER<br />

FABIAN SCHON<br />

JOACHIM SIMON<br />

WILLI SIMONS<br />

PAUL SONNENBERG<br />

ISRAEL ^EHELBAUM<br />

IS! TIEFENBRUNNER<br />

MAX TURTELTA.ÜR<br />

J O S E F WA4.BMANN<br />

De ged<strong>en</strong>kste<strong>en</strong> voor de 23 omgekom<strong>en</strong> Joodse kinder<strong>en</strong><br />

(Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

bracht om bij boer<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vak te<br />

ler<strong>en</strong> dat later van pas zou moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> in<br />

Palestina. Omdat Nederland had verklaard<br />

neutraal te zull<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>, net als in de Eerste<br />

Wereldoorlog, dacht<strong>en</strong> ze hier veilig te zijn.<br />

M<strong>en</strong> wist to<strong>en</strong> nog niet dat de nazi's Nederland<br />

toch binn<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> vall<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeker niet<br />

dat ze van plan war<strong>en</strong> het Joodse volk volledig<br />

uit te roei<strong>en</strong>. Ook in Gouda (de Catharinahoeve),<br />

Amsterdam (de Vondelhof), Mijnsheer<strong>en</strong>land<br />

(het Hof), Voorst <strong>en</strong> Eist (Huize<br />

Voorburg in Eld<strong>en</strong>) werd<strong>en</strong> Palestina-<br />

Pioniers ondergebracht.<br />

Kinder<strong>en</strong> die werd<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> (in totaal<br />

war<strong>en</strong> dat er maar 210 in heel Nederland)<br />

werd<strong>en</strong> officieel ingeschrev<strong>en</strong>. Alle bewoners<br />

van het Paviljo<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>sche Rade zijn<br />

dus korte of langere tijd <strong>Loosdrecht</strong>ers geweest.<br />

Uit correspond<strong>en</strong>tie uit de jar<strong>en</strong> 1941<br />

<strong>en</strong> 1942, verschill<strong>en</strong>de lijst<strong>en</strong> van de burgerlijke<br />

stand van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> de bericht<strong>en</strong> over<br />

overplaatsing van Joodse kinder<strong>en</strong> (eerst<br />

'Verhuizing Vreemdeling<strong>en</strong>' g<strong>en</strong>oemd, later<br />

'Afvoer') kan word<strong>en</strong> vastgesteld dat er van<br />

september 1939 tot half augustus 1942 bijna<br />

100 bewoners zijn geweest. In oktober 1940<br />

kwam<strong>en</strong> er 25 kinder<strong>en</strong> uit Mijnsheer<strong>en</strong>land<br />

naar <strong>Loosdrecht</strong> omdat het tehuis daar door<br />

de Duitsers werd geslot<strong>en</strong>.<br />

De kinder<strong>en</strong> verblev<strong>en</strong> daar niet all<strong>en</strong><br />

tegelijkertijd. Vel<strong>en</strong> zijn al voor het uitbrek<strong>en</strong><br />

van de oorlog naar Palestina gegaan. Ander<strong>en</strong><br />

zijn na e<strong>en</strong> kort verblijf in <strong>Loosdrecht</strong><br />

overgeplaatst naar tehuiz<strong>en</strong> elders in Nederland<br />

of ondergebracht bij ouders, familie of<br />

particulier<strong>en</strong>. Het aantal kinder<strong>en</strong> dat er op<br />

bepaalde tijd<strong>en</strong> maximaal gehuisvest kon<br />

word<strong>en</strong> bedroeg bijna vijftig. Het paviljo<strong>en</strong><br />

was vrij primitief ingericht, want het was<br />

gebouwd als zomerverblijf. In de winter was<br />

het lev<strong>en</strong> voor de kinder<strong>en</strong> dan ook bijzonder<br />

Spartaans.<br />

In augustus 1942 woond<strong>en</strong> er 49 kinder<strong>en</strong>.<br />

Omdat de leiders van de groep door e<strong>en</strong> medewerkster<br />

van de Joodsche Raad getipt war<strong>en</strong><br />

dat de Duitsers het paviljo<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong><br />

overvall<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> zij van 14 tot <strong>en</strong> met 16<br />

augustus alle kinder<strong>en</strong> in drie groep<strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

onderduik<strong>en</strong> met hulp van de verzetsgroep<br />

van Joop Westerweel. Het is e<strong>en</strong> wonder dat<br />

het Westerweel <strong>en</strong> zijn medewerkers gelukt is<br />

onderduikadress<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> voor zoveel<br />

kinder<strong>en</strong> in zo'n korte tijd. Van die 49 kinder<strong>en</strong><br />

zijn er toch nog 23 omgekom<strong>en</strong>; de meest<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> opgepakt door de Duitsers als<br />

gevolg van verraad.<br />

In 1987 gaf de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong><br />

het boek De jeugdalijah van het Paviljo<strong>en</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong>sche Rade 1939-1945 uit, dat geheel<br />

gewijd is aan de lotgevall<strong>en</strong> van die 23 kinder<strong>en</strong><br />

die door de nazi's zijn vermoord. Omdat<br />

het binn<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> was uitverkocht is in<br />

1998 e<strong>en</strong> tweede herzi<strong>en</strong>e druk uitgebracht.<br />

Deze is nog steeds verkrijgbaar bij de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

154 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


De marginalisering van het boer<strong>en</strong>bedrijf<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> tuss<strong>en</strong> 1945 <strong>en</strong> <strong>2007</strong><br />

Mathijs Witte<br />

In e<strong>en</strong> eerder artikel voor <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> <strong>Eem</strong><br />

beschreef ik de sociaal-economische ontwikkeling<strong>en</strong><br />

op het platteland vanaf de Tweede<br />

Wereldoorlog in de Gooi- <strong>en</strong> <strong>Vecht</strong>streek.<br />

Hierin betoogde ik dat de landbouw lange<br />

tijd gold als economische drager van het platteland,<br />

maar dat na 1945 de betek<strong>en</strong>is van de<br />

landbouw voor de economie <strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>leving<br />

als geheel snel afnam. Landbouw <strong>en</strong><br />

platteland zijn heel lang synoniem geweest,<br />

totdat nieuwe functies zich in het landschap<br />

nesteld<strong>en</strong> <strong>en</strong> de schaarse ruimte ging<strong>en</strong> claim<strong>en</strong>.<br />

De intrede van nieuwe functies, zoals<br />

natuurbeleving, recreatie <strong>en</strong> waterwinning <strong>en</strong><br />

waterberging ging vaak t<strong>en</strong> koste van het<br />

boer<strong>en</strong>land <strong>en</strong> de aanwezige boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast hebb<strong>en</strong> ook in <strong>Loosdrecht</strong><br />

economische ontwikkeling<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gevolge van<br />

process<strong>en</strong> als de Europese e<strong>en</strong>wording <strong>en</strong><br />

globalisering de richting van de ontwikkeling<br />

van de landbouw mede bepaald. Vooral via<br />

de steeds terugker<strong>en</strong>de prijsschommeling<strong>en</strong><br />

merkt<strong>en</strong> boer<strong>en</strong> dat process<strong>en</strong> als globalisering<br />

<strong>en</strong> europeanisering bestond<strong>en</strong>. Als laatste<br />

kan nog naar vor<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebracht dat<br />

het boer<strong>en</strong> altijd e<strong>en</strong> bepaald risico met zich<br />

- * .*§<br />

mm/.<br />

A A<br />

Boerderij Hilverzicht, Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 42, waarop nu de zesde g<strong>en</strong>eratie Doets boert, omstreeks 1920, to<strong>en</strong> de<br />

melk al naar de melkfabriek ging (coll. A. Doets).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 155


Tabel la: A a n ta l runder<strong>en</strong> in L oosdrecht tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong> 2000<br />

1910 1930 1955 1960 1980 1990 2000<br />

Runder<strong>en</strong><br />

2080 2394 1772 1985 1560 1413 722<br />

Waarvan<br />

jongvee 761 663 570 685 664 517 159<br />

melkkoei<strong>en</strong> 1232 1589 1017 1035 1267 1044 412<br />

Stier<strong>en</strong> 22 26 6 8 2 28 0<br />

Rundvee om vet te mest<strong>en</strong> 65 116 179 257 293 369 310<br />

Aantal bedrijv<strong>en</strong> met runder<strong>en</strong> 87<br />

Tabel lb: A a n ta l vark<strong>en</strong>s in L oosdrecht tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong> 2000<br />

1910 1930 1955 1960 1980 1990 2000<br />

Vark<strong>en</strong>s<br />

1632 1798 1296 1639 1853 1141 439<br />

Waaronder<br />

Bigg<strong>en</strong> 200 316 612 654 252 185 92<br />

Mestzeug<strong>en</strong>* 1432 1276 483 741 1519 889 319<br />

Fokzeug<strong>en</strong>* 206 189 231 82 67 23<br />

Dekrijpe ber<strong>en</strong> 0 0 12 13 0 2 1<br />

Aantal bedrijv<strong>en</strong> met vark<strong>en</strong>s 74<br />

* Voor 1910 zijn beide categorieën sam<strong>en</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Tabel lc:<br />

Andere landbouivdier<strong>en</strong> in L oosdrecht tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong><br />

2000<br />

1910 1930 1955 1960 1980 1990 2000<br />

Schap<strong>en</strong> 243 302 467 680 1479 1710 1263<br />

Paard<strong>en</strong> 144 136 53 60 44 76 127<br />

Ho<strong>en</strong>ders <strong>en</strong> e<strong>en</strong>d<strong>en</strong>**<br />

** In 1910 zijn ge<strong>en</strong> e<strong>en</strong>d<strong>en</strong> geteld.<br />

3647 9675 10920 11528 180 180 110<br />

Tabel 2:<br />

T otale oppervlakte cultuurgrond in ha in <strong>Loosdrecht</strong><br />

tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong> 2000<br />

1910 1930 1955 1960 1980 1990 2000<br />

Bouwland 55 13 39 23 22 84 29<br />

Totaal grasland 973 989 834 828 606 575 445<br />

Tuinbouwgrond 15 20 1 5 4 6 9<br />

Totale opp. cultuurgrond* 1043 1022 874 856 632 665 483<br />

* In 1910 <strong>en</strong> 1935 is de opp. cultuurgrond in hectare in kadastrale maat gerek<strong>en</strong>d. Vanaf 1955 wordt in<br />

ha gemet<strong>en</strong> maat gemet<strong>en</strong>. De laatste is e<strong>en</strong> veel nauwkeurige maat om het grondgebruik te met<strong>en</strong>.<br />

156 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


mee br<strong>en</strong>gt <strong>en</strong> dat de natuur zich niet gemakkelijk<br />

laat controler<strong>en</strong>. De invloed van weersomstandighed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ziektebeweging<strong>en</strong> op<br />

bedrijfsbeëindiging is groot.<br />

In <strong>Loosdrecht</strong> leidde het e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander tot<br />

e<strong>en</strong> daling van het aantal boer<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1945<br />

<strong>en</strong> <strong>2007</strong>. Van de 104 boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong>1 van<br />

to<strong>en</strong> zijn er in 2000 nog 34 over. Hoe dit komt<br />

<strong>en</strong> hoe het de boer<strong>en</strong> vergaan is in de afgelop<strong>en</strong><br />

zestig jaar verhaalt dit artikel. Er wordt<br />

ingezoomd op de verandering<strong>en</strong> die zich op<br />

het boer<strong>en</strong>bedrijf hebb<strong>en</strong> afgespeeld. Dit laat<br />

goed zi<strong>en</strong> hoe <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> zich telk<strong>en</strong>s<br />

hebb<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong> aan de gegev<strong>en</strong><br />

omstandighed<strong>en</strong> in de afgelop<strong>en</strong> zestig<br />

jaar.<br />

De agrarische structuur vóór 1948<br />

Over het agrarische verled<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong><br />

van voor de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw is weinig bek<strong>en</strong>d.<br />

Hier moet veel meer onderzoek naar<br />

gedaan word<strong>en</strong> in de archiev<strong>en</strong>. Voor de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de<br />

eeuw <strong>en</strong> begin twintigste eeuw<br />

maak ik dankbaar gebruik van het mooie<br />

artikel van John Mol <strong>en</strong> Adriaan Doets2 in e<strong>en</strong><br />

eerder nummer van het tijdschrift van de<br />

Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>. Wel is duidelijk<br />

dat de ontginningsgeschied<strong>en</strong>is van<br />

<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> de drainage van het land bijgedrag<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> aan de mogelijkhed<strong>en</strong> van<br />

landbouw in het gebied. In het laaggeleg<strong>en</strong><br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> kwam het grondwater dicht<br />

onder het maaiveld. Dit gebied was dus natter<br />

dan rond Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> waar de<br />

zandgrond<strong>en</strong> direct op het ve<strong>en</strong> stuitt<strong>en</strong>. Van<br />

oudsher zat<strong>en</strong> in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> boer<strong>en</strong><br />

die e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gd bedrijf rund<strong>en</strong>. Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> is e<strong>en</strong> echt veeteeltgebied, terwijl<br />

de veeteelt in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> tot aan de<br />

twintigste eeuw in di<strong>en</strong>st stond van de akkerbouw<br />

voor bemesting van de grond<strong>en</strong>. In die<br />

zin lijkt de situatie van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong><br />

veel meer op het landbouwsysteem in het<br />

Gooi. De akkerbouw domineerde in het Gooi<br />

<strong>en</strong> dan met name de verbouw van boekweit,<br />

tarwe <strong>en</strong> rogge, <strong>en</strong> later ook aardappel<strong>en</strong>.<br />

Rundvee <strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s war<strong>en</strong> nodig voor de<br />

mestproductie <strong>en</strong> paard<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gebruikt<br />

voor de bewerking van het bouwland.<br />

Hier komt verandering in als rond 1880<br />

de landbouwcrisis in Nederland opdoemt.<br />

Onder andere verschuift de productie van de<br />

boerderij naar de fabriek onder invloed van<br />

process<strong>en</strong> als rationalisatie <strong>en</strong> mechanisatie.<br />

Door de uitvinding van de kunstmest rond<br />

1880 was mest uit de potstal, dus het aanhoud<strong>en</strong><br />

van vee voor de mestvoorzi<strong>en</strong>ing, niet<br />

meer nodig. Tegelijkertijd kon de akkerbouw<br />

niet op teg<strong>en</strong> het goedkope graan uit Rusland<br />

<strong>en</strong> de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong>. De akkerbouw r<strong>en</strong>deerde<br />

niet meer. Tev<strong>en</strong>s zakte de voor de<br />

veehouderij belangrijke Engelse boterhandel<br />

in, omdat de Nederlandse boter destijds van<br />

slechte kwaliteit bleek. E<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander leidde<br />

ertoe dat op de zandgrond<strong>en</strong> de veestapel het<br />

belangrijkste onderdeel werd binn<strong>en</strong> de agrarische<br />

bedrijfsvoering. Het aantal runder<strong>en</strong>,<br />

vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> vooral ook het aantal kipp<strong>en</strong> nam<br />

tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong> 1930 fors toe.<br />

Dat de veestapel snel groeide, komt duidelijk<br />

uit tabel 1 naar vor<strong>en</strong>. Bij de eerste betrouwbare<br />

landbouwtelling van 1910 zijn er<br />

2080 runder<strong>en</strong>, 1632 vark<strong>en</strong>s, 243 schap<strong>en</strong>,<br />

144 paard<strong>en</strong> <strong>en</strong> 3547 ho<strong>en</strong>ders (kipp<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kuik<strong>en</strong>s) in <strong>Loosdrecht</strong>.3 De aantall<strong>en</strong> nam<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de Eerste Wereldoorlog sterk af door<br />

gebrek aan veevoeder door de blokkade van<br />

Engelse schep<strong>en</strong> <strong>en</strong> Nederlandse hav<strong>en</strong>s. Na<br />

1920 zette de groei door, met name het aantal<br />

ho<strong>en</strong>ders <strong>en</strong> e<strong>en</strong>d<strong>en</strong> steeg fors in <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Kipp<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> op <strong>en</strong>kele bedrijv<strong>en</strong> grootschalig<br />

gehoud<strong>en</strong> voor de levering van eier<strong>en</strong><br />

aan verwerk<strong>en</strong>de bedrijv<strong>en</strong> als bakkerij<strong>en</strong>.<br />

Het houd<strong>en</strong> van kipp<strong>en</strong> werd vooral gedaan<br />

door vrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>.<br />

Door overproductie van graan in de Ver<strong>en</strong>igde<br />

Stat<strong>en</strong> werd veevoeder halverwege de<br />

jar<strong>en</strong> twintig steeds goedkoper. De boer<strong>en</strong><br />

reageerd<strong>en</strong> op de graanprijs door meer dier<strong>en</strong><br />

te houd<strong>en</strong>. De wereldcrisis in de jar<strong>en</strong><br />

dertig zorgde voor e<strong>en</strong> sterke teruggang van<br />

het aantal dier<strong>en</strong>. Het Engelse pond daalde<br />

fors in waarde <strong>en</strong> voor de boer<strong>en</strong> viel de afzet<br />

nag<strong>en</strong>oeg helemaal weg. De agrarische sector<br />

herstelde aan het eind van de jar<strong>en</strong> dertig<br />

licht, omdat Duitsland economisch groeide.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 157


_ ■ -<br />

J ^ f><br />

D.G. Doets met de beroemde fokstier H<strong>en</strong>drik Herman III omstreeks 1930, fokker A. Doets Azn. te <strong>Loosdrecht</strong>, eig<strong>en</strong>dom<br />

van de Fokvere<strong>en</strong>iging <strong>Loosdrecht</strong> (coll. A. Doets).<br />

De landbouw in <strong>Loosdrecht</strong> kwam gehav<strong>en</strong>d<br />

uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn <strong>en</strong><br />

wist zich maar langzaam te herstell<strong>en</strong>. De<br />

vooroorlogse situatie werd echter niet meer<br />

bereikt. Na de oorlog werd<strong>en</strong> door de komst<br />

van tractor<strong>en</strong> paard<strong>en</strong> minder van belang.<br />

Ook het aantal stier<strong>en</strong> nam af. De kunstmatige<br />

inseminatie bij koei<strong>en</strong> kwam op, <strong>en</strong> het<br />

werd dus niet meer nodig om afzonderlijk<br />

stier<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong>.<br />

De oprichting van landbouwcoöperaties -<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> gaan sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

Rond 1890 stapt<strong>en</strong> veel boer<strong>en</strong> over op de<br />

veeteelt ook al omdat door de groei van de<br />

sted<strong>en</strong>, zoals Hilversum <strong>en</strong> Amsterdam de<br />

vraag naar vlees <strong>en</strong> verse zuivelproduct<strong>en</strong><br />

sterk was toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Werd de boter eerst<br />

handmatig gekarnd door met name vrouw<strong>en</strong>,<br />

zoals de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>se Jacoba de Nooij<br />

die de grote boterprijs van Utrecht wist te<br />

winn<strong>en</strong>. Na 1880 werd<strong>en</strong> fabriekjes gesticht,<br />

zoals de Stoomzuivelfabriek in Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Met e<strong>en</strong> hypotheek, e<strong>en</strong> led<strong>en</strong>kapitaal<br />

van 30.000 guld<strong>en</strong> <strong>en</strong> aandeelhouders<br />

die garant stond<strong>en</strong> voor ev<strong>en</strong>tuele verliez<strong>en</strong><br />

werd deze coöperatie opgericht in 1898 in de<br />

oranjerie van het landgoed Eik<strong>en</strong>rode. In<br />

1903 werd e<strong>en</strong> heus fabrieksgebouw betrokk<strong>en</strong><br />

aan de Nieuwloosdrechtsedijk. In 1942<br />

ging deze fabriekscoöperatie dicht. De fabriek<br />

maakte e<strong>en</strong> vlieg<strong>en</strong>svlugge start. Ze mocht al<br />

vrij snel na het begin in 1903 het rijksbotermerk<br />

drag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> tek<strong>en</strong> dat de kwaliteit van<br />

de boter goed was. Ook de productie was<br />

goed, <strong>en</strong> de melk van de <strong>Loosdrecht</strong>se koei<strong>en</strong><br />

158 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


had e<strong>en</strong> hoog vetgehalte. In 1908/1909 hadd<strong>en</strong><br />

de 25 koei<strong>en</strong> van de grootste boer van<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, Adriaan Doets woonachtig<br />

op Hilverzicht, e<strong>en</strong> gemiddeld vetgehalte<br />

van 3,44%. Door e<strong>en</strong> fokver<strong>en</strong>iging op te<br />

richt<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> te selecter<strong>en</strong> met grote<br />

melkproductie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> goed exterieur werd<br />

geprobeerd om de kwaliteit van de melk te<br />

verbeter<strong>en</strong>. Elk jaar werd<strong>en</strong> de stier<strong>en</strong> gekeurd<br />

door e<strong>en</strong> inspecteur van het Rundveestamboek.<br />

De fabriek ging zich naast de binn<strong>en</strong>landse<br />

markt ook richt<strong>en</strong> op de export<br />

van product<strong>en</strong> naar Engeland <strong>en</strong> Duitsland.<br />

In Oud-<strong>Loosdrecht</strong> war<strong>en</strong> de boer<strong>en</strong> voor<br />

hun inkom<strong>en</strong> van oudsher afhankelijk van de<br />

voortbr<strong>en</strong>gsel<strong>en</strong> van de veeteelt, <strong>en</strong> dan in<br />

het bijzonder volvette kaas, boter, melk <strong>en</strong><br />

vlees. Deze product<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> op de markt<strong>en</strong><br />

verkocht of aan melkslijters in vooral Hilversum<br />

geleverd. Later ging de melk naar de<br />

fabriek in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. Ook war<strong>en</strong> de<br />

boer<strong>en</strong> actief in het stek<strong>en</strong> <strong>en</strong> bagger<strong>en</strong> van<br />

turf, het snijd<strong>en</strong> van riet, <strong>en</strong> het maai<strong>en</strong> van<br />

de zodd<strong>en</strong> voor de ruigt,4 die gebruikt werd<br />

als strooisel in de stall<strong>en</strong>. Boer<strong>en</strong> in Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> hadd<strong>en</strong> naast rundvee ook e<strong>en</strong><br />

akkerbouwbedrijf. Aan de Drechtkant werd<br />

het vee geweid, aan de Hilversumse kant,<br />

met name de Nootweg <strong>en</strong> de Rading werd<strong>en</strong><br />

gewass<strong>en</strong> verbouwd, zoals biet<strong>en</strong>, koolraap,<br />

aardappel<strong>en</strong>, rogge, haver, gerst, knoll<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

spurrie. Ook hier probeerd<strong>en</strong> boer<strong>en</strong> hun<br />

inkom<strong>en</strong> te verbred<strong>en</strong> door hout te kapp<strong>en</strong>,<br />

takk<strong>en</strong>boss<strong>en</strong> te verzamel<strong>en</strong>, ruigt te maai<strong>en</strong>,<br />

turf stek<strong>en</strong> <strong>en</strong> krabb<strong>en</strong>scheer uit de slot<strong>en</strong> te<br />

hal<strong>en</strong>.<br />

In tabel 3 <strong>en</strong> 4 is te zi<strong>en</strong> dat het aantal<br />

boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong> (in eig<strong>en</strong>dom <strong>en</strong> pacht) 147<br />

bedraagt. Dit aantal neemt af tot 104 in 1955.<br />

Dit zijn bedrijv<strong>en</strong> met als hoofdberoep landbouw<br />

maar ook m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die agrarische activiteit<strong>en</strong><br />

ontplooi<strong>en</strong> naast hun andere beroep.<br />

Dit zoud<strong>en</strong> we nu 'hobbyboer<strong>en</strong>' noem<strong>en</strong>.<br />

Het aantal boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong> neemt dus sterk<br />

af tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong> 1955. De sterkste afname is<br />

ev<strong>en</strong>wel na de Tweede Wereldoorlog; dan<br />

■ i:<br />

- .3 ;<br />

ft. '<br />

wp m<br />

wmim<br />

M Êk.- i » -i<br />

& ■ ? * !<br />

.• s<br />

U itg. D. D oets J r ., L ooadrecht.<br />

'.fffpééméém<br />

1 ’ •*. m<br />

Stoomzuivelfabriek ,.üoosdrecht".<br />

De Stoomzuivelfabriek '<strong>Loosdrecht</strong>' in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, gebouwd in 1903, geslot<strong>en</strong> in 1942 (coll. A. Doets).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 159


Tabel 3: Aantal eig<strong>en</strong>aars <strong>en</strong> pachters van de grond in <strong>Loosdrecht</strong> 1910-1955<br />

Totaal Eig<strong>en</strong>aars Pachters<br />

1910 1930 1955 1910 1930 1955 1910 1930 1955<br />

tot 1 ha 26 11 15 10 6 12 16 5 3<br />

1 tot 10 ha 72 71 56 25 33 29 47 38 27<br />

10 tot 50 ha 49 49 32 26 24 21 23 25 11<br />

50 tot 100 ha 0 0 1 0 0 0 0 0 1<br />

Bov<strong>en</strong> 100 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Totaal 147 131 104 61 63 62 86 68 42<br />

Tabel 4: Oppervlakte in eig<strong>en</strong>dom <strong>en</strong> pacht in <strong>Loosdrecht</strong> tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong> 1955<br />

Totale oppervlakte in ha Opp in eig<strong>en</strong>dom in ha Oppervlakte in pacht in ha<br />

1910 1930 1955 1910 1930 1955 1910 1930 1955<br />

tot 1 ha 5,44 4,31 3,73 3,16 1,71 1,15<br />

1 tot 10 ha 361,38 315,59 150,78 139,23 210,6 176,36<br />

10 tot 50 ha 818,46 485,28 389,66 300,95 428,8 184,33<br />

50 tot 100 ha 0 68,9 0 0 0 68,9<br />

Bov<strong>en</strong> 100 ha 0 0 0 0 0 0<br />

Totaal 1149,9 1185,3 874,08 520,57 544,17 443,34 629,3 641,11 430,74<br />

neemt vooral het aantal pachters sterk af.<br />

Ook de totale oppervlakte aan grond in eig<strong>en</strong>dom<br />

van boer<strong>en</strong> daalt. In 1910 hebb<strong>en</strong><br />

boer<strong>en</strong> nog 1150 ha in eig<strong>en</strong>dom. In 1955 bedraagt<br />

dit nog maar 874. Vooral de oppervlakte<br />

gepachte grond neemt af. Omdat ook<br />

de oppervlakte grond in eig<strong>en</strong>dom daalt,<br />

ligg<strong>en</strong> andere red<strong>en</strong><strong>en</strong> t<strong>en</strong> grondslag aan<br />

deze afname dan dat pachtgrond in eig<strong>en</strong>dom<br />

wordt gegev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> red<strong>en</strong> is dat het<br />

C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek begin jar<strong>en</strong><br />

vijftig nauwkeuriger is gaan met<strong>en</strong> door van<br />

het aantal hectare kadastrale maat naar het<br />

aantal hectare gemet<strong>en</strong> maat over te gaan. De<br />

gemet<strong>en</strong> maat meet alle<strong>en</strong> het netto cultuurland<br />

dat door de boer in gebruik is. Andere<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn de beëindiging van boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong>,<br />

dorpsuitbreiding <strong>en</strong> uitbreiding<br />

van het plass<strong>en</strong>gebied voor recreatie. Ook<br />

vond schaalvergroting plaats. <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> 1910 <strong>en</strong><br />

1955 is de oppervlakte aan grond per bedrijf<br />

licht gesteg<strong>en</strong> van 7,8 ha in 1910 tot 8,4 ha in<br />

1955.<br />

Verandering<strong>en</strong> in de agrarische economie<br />

na 1948 5<br />

Agararische sector in opbouw (1948-1955)<br />

Net zoals in andere sector<strong>en</strong> van de Nederlandse<br />

economie had de landbouw ernstig te<br />

leid<strong>en</strong> gehad onder de verwoesting<strong>en</strong> van de<br />

Tweede Wereldoorlog. Nederland moest na<br />

1945 weer opgebouwd word<strong>en</strong>. In deze opbouwfase<br />

was e<strong>en</strong> belangrijke rol weggelegd<br />

voor de landbouwsector. T<strong>en</strong> eerste omdat er<br />

e<strong>en</strong> groot voedseltekort was na de oorlog.<br />

Met de to<strong>en</strong>ame van de bevolking dreigde dit<br />

tekort snel op te lop<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> tweede was Nederland<br />

aangewez<strong>en</strong> op zelfvoorzi<strong>en</strong>ing omdat<br />

het niet de buit<strong>en</strong>landse deviez<strong>en</strong> had om<br />

de import van voedsel te kunn<strong>en</strong> betal<strong>en</strong>. T<strong>en</strong><br />

derde trachtte in 1948 het to<strong>en</strong>malige kabinet<br />

Drees met Minister van Landbouw Sicco<br />

Mansholt vanwege de ontluik<strong>en</strong>de economische<br />

ontwikkeling van Nederland de prijz<strong>en</strong><br />

van de eerste lev<strong>en</strong>sbehoeft<strong>en</strong> niet te veel te<br />

lat<strong>en</strong> stijg<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> vierde probeerde de over-<br />

160 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


heid de inkom<strong>en</strong>ssituatie in de landbouw te<br />

verbeter<strong>en</strong>. Voor al deze problematiek moest<br />

snel e<strong>en</strong> oplossing word<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong>. De<br />

Nederlandse overheid met in haar kielzog de<br />

boer<strong>en</strong>standsorganisaties zett<strong>en</strong> in op meer<br />

sam<strong>en</strong>werking in Europa, e<strong>en</strong> structuurbeleid<br />

ter verbetering van de productieomstandighed<strong>en</strong><br />

in de agrarische sector <strong>en</strong> overheidsinterv<strong>en</strong>tie<br />

in de prijs van agrarische product<strong>en</strong>.<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> het na de<br />

oorlog moeilijk. Het herstel van de omvang<br />

van de veestapel naar vooroorlogse aantall<strong>en</strong><br />

duurde lang, <strong>en</strong> de prijs van zuivel, vlees <strong>en</strong><br />

eier<strong>en</strong> was laag. Het aantal boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong><br />

in <strong>Loosdrecht</strong> bleef tot aan 1955 vrijwel gelijk.<br />

Ook werd na 1945 duidelijk dat veel gem<strong>en</strong>gde<br />

bedrijv<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong> te klein war<strong>en</strong>.<br />

53,8% van de boer<strong>en</strong> had in 1955 e<strong>en</strong> bedrijf<br />

met minder dan 10 ha grond. Het landelijke<br />

gemiddelde lag op 56% in 1951. Landbouweconom<strong>en</strong><br />

van het Landbouw Economisch<br />

Instituut hadd<strong>en</strong> uitgevond<strong>en</strong> dat op bedrijv<strong>en</strong><br />

met minder dan 10 ha e<strong>en</strong> veel lagere<br />

arbeidsproductiviteit was dan op bedrijv<strong>en</strong><br />

met meer dan 30 ha. Ze concludeerd<strong>en</strong> dat er<br />

e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm arbeidsoverschot was op de kleine<br />

bedrijv<strong>en</strong>. Hier lag<strong>en</strong> allerlei sociale, culturele<br />

<strong>en</strong> economische red<strong>en</strong><strong>en</strong> aan t<strong>en</strong> grondslag.<br />

De conclusie van de econom<strong>en</strong> was dan ook:<br />

om de sociaal-economische structuur in gebied<strong>en</strong><br />

met veel kleine boer<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong><br />

moest ingezet word<strong>en</strong> op het int<strong>en</strong>siver<strong>en</strong><br />

van de bedrijfsvoering <strong>en</strong> het vergrot<strong>en</strong> van<br />

de bedrijv<strong>en</strong>, de conc<strong>en</strong>tratie van grond rond<br />

bedrijv<strong>en</strong>, het lat<strong>en</strong> afvloei<strong>en</strong> van boer<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

het invester<strong>en</strong> in onderwijs, voorlichting <strong>en</strong><br />

onderzoek. Het vrijkom<strong>en</strong>de areaal landbouwgrond<br />

kon dan onder de overgeblev<strong>en</strong><br />

boer<strong>en</strong> verdeeld word<strong>en</strong>. Die kond<strong>en</strong> dan<br />

hun productie uitbreid<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich e<strong>en</strong> beter<br />

inkom<strong>en</strong> verschaff<strong>en</strong> dat in de buurt kwam<br />

■<br />

___________<br />

E<strong>en</strong> vroeg voorbeeld van mechanisatie in <strong>Loosdrecht</strong>, de dorsmachine van het loonbedrijf van Willem van de Me<strong>en</strong>t<br />

(rechts) rond 1920 (coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>). Rond de vorige eeuwwisseling belemmerde de opvatting<br />

'satanisch werk' mechanisatie, maar vooruitstrev<strong>en</strong>de boer<strong>en</strong> liet<strong>en</strong> zich niet weerhoud<strong>en</strong>.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 161


■ w *<br />

r ''% k i<br />

■■m<br />

Machinaal zaai<strong>en</strong> op de akker achter de Paulus-kapel, circa 1918, ongeveer op de plek van De Drieluik (coll. A. Doets).<br />

Links Willem van de Me<strong>en</strong>t, rechts D.G. Doets.<br />

van de fabrieksarbeider <strong>en</strong> de zelfstandig<strong>en</strong>.<br />

Dit alles stond ook wel bek<strong>en</strong>d als de modernisering<br />

van de landbouw <strong>en</strong> werd breed<br />

gedrag<strong>en</strong> onder bestuurders <strong>en</strong> boer<strong>en</strong>. Boer<strong>en</strong>zoon<br />

Adriaan Doets verwoordde dit als<br />

volgt: 'Ik wilde altijd al vooruit. Ook met<br />

mijn bedrijf. (...) Ik wilde niet zoals mijn vader<br />

deed, hard werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> weinig verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De business moest wel wat oplever<strong>en</strong>.' Later<br />

werd vooral Minister Sicco Mansholt verwet<strong>en</strong>,<br />

dat hij met de sanering van de boer<strong>en</strong>stand<br />

veel te ver is gegaan.<br />

Modernisering beloond (1955-1980)<br />

Niet overal werd de achteruitgang van de<br />

landbouw t<strong>en</strong> opzichte van de industrie- <strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>sector ev<strong>en</strong> sterk als e<strong>en</strong> gemis gevoeld.<br />

Voor ondernem<strong>en</strong>de boer<strong>en</strong> bod<strong>en</strong> de<br />

zich verander<strong>en</strong>de omstandighed<strong>en</strong> kans<strong>en</strong><br />

om hun bedrijv<strong>en</strong> te vergrot<strong>en</strong>. De notie de<br />

één zijn dood is de ander zijn brood is hier wel<br />

van toepassing. Het kapitalistische vrije<br />

marktsysteem beloonde boer<strong>en</strong> die hun bedrijv<strong>en</strong><br />

moderniseerd<strong>en</strong>, dus groter werd<strong>en</strong>,<br />

meer produceerd<strong>en</strong> <strong>en</strong> heel rationeel de bedrijfsvoering<br />

ded<strong>en</strong>. Het verdi<strong>en</strong>de geld kon<br />

dan weer in de uitbreiding van de productie<br />

geïnvesteerd word<strong>en</strong>. Echter, steeds meer<br />

werd de uitbreiding van de productie bekostigd<br />

door gele<strong>en</strong>d geld in de vorm van krediet<strong>en</strong><br />

door bank<strong>en</strong>. Boer<strong>en</strong> raakt<strong>en</strong> daardoor<br />

financieel afhankelijk van de bank<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kreg<strong>en</strong> steeds hogere schuld<strong>en</strong> bij deze instelling<strong>en</strong>.<br />

In <strong>Loosdrecht</strong> was met name de Boer<strong>en</strong>le<strong>en</strong>bank,<br />

opgericht in 19136, sterk verteg<strong>en</strong>woordigd.<br />

Met de komst van de Wet op<br />

de Investeringsrek<strong>en</strong>ing in 1978 kond<strong>en</strong> boer<strong>en</strong><br />

de r<strong>en</strong>te over de l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gemakkelijk via<br />

de belasting aftrekk<strong>en</strong>. Vanwege dit gegev<strong>en</strong><br />

ging<strong>en</strong> boer<strong>en</strong> nog meer geld l<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> verdere<br />

schaalvergroting doorvoer<strong>en</strong>. Immers, hun<br />

investering<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> snel terugverdi<strong>en</strong>d<br />

162 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


word<strong>en</strong>. Ook boer Doets sloot in de jar<strong>en</strong><br />

zestig e<strong>en</strong> l<strong>en</strong>ing af bij de bank om de uitbreiding<br />

van zijn bedrijf met vark<strong>en</strong>s te kunn<strong>en</strong><br />

bekostig<strong>en</strong>. Hij bouwde naast zijn melkveehouderij<br />

e<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>sbedrijf uit. Dit<br />

betek<strong>en</strong>de dat bigg<strong>en</strong> op het bedrijf gebor<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> tot de slacht gehoud<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>. Ondanks<br />

e<strong>en</strong> aantal goede jar<strong>en</strong> met goede verdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>,<br />

bleek door de gesteg<strong>en</strong> r<strong>en</strong>te <strong>en</strong> hoge<br />

verzekeringspremies de vark<strong>en</strong>shouderij<br />

uiteindelijk niet r<strong>en</strong>dabel. Ondanks dat hij<br />

bigg<strong>en</strong> van goede kwaliteit kon lever<strong>en</strong>, kon<br />

Doets niet op teg<strong>en</strong> de 'vervalste<br />

concurr<strong>en</strong>tie' uit Noord-Brabant waar veel<br />

lagere r<strong>en</strong>te op investering<strong>en</strong> werd berek<strong>en</strong>d.<br />

De opbouwfase werd gevolgd door e<strong>en</strong><br />

bloeiperiode voor de landbouw in <strong>Loosdrecht</strong><br />

tuss<strong>en</strong> 1955 <strong>en</strong> 1980. Ondanks dat het aantal<br />

bedrijv<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1955 <strong>en</strong> 1980 daalde van 104<br />

naar 54 wist<strong>en</strong> de overgeblev<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong><br />

hun productie uit te breid<strong>en</strong>. Overig<strong>en</strong>s<br />

kwam de daling deels voort uit e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke<br />

herindeling eind jar<strong>en</strong> vijftig to<strong>en</strong> het<br />

buurtschap Oud Over bij de geme<strong>en</strong>te Lo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

werd gevoegd. De boer<strong>en</strong> wist<strong>en</strong> hun<br />

productie uit te breid<strong>en</strong> door te invester<strong>en</strong> in<br />

grond (meer grond betek<strong>en</strong>de meer koei<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verbetering van opbr<strong>en</strong>gst uit weidebouw) <strong>en</strong><br />

kapitaal (machines, voer, medicam<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

technologie, k<strong>en</strong>nis). Vooral op arbeid werd<br />

bezuinigd. Er kwam<strong>en</strong> steeds minder knecht<strong>en</strong><br />

in het bedrijf voor. De boer ging steeds<br />

meer zelf do<strong>en</strong>. De technologie maakte dit<br />

ook mogelijk. De zog<strong>en</strong>aamde e<strong>en</strong>mansbedrijv<strong>en</strong><br />

kwam<strong>en</strong> op met de nadruk op de<br />

input van k<strong>en</strong>nis, technologie <strong>en</strong> krachtvoer.<br />

Het grondgebruik veranderde in deze<br />

periode weinig. Wel daalde het oppervlakte<br />

cultuurgrond met 25%. Vooral het areaal<br />

grasland verminderde. Deels kwam dit doordat<br />

e<strong>en</strong> aantal melkveehouderij<strong>en</strong> gestopt<br />

was. Anderzijds zull<strong>en</strong> we straks zi<strong>en</strong> dat de<br />

♦<br />

Ij<br />

p w . ><br />

W W .<br />

-f-w<br />

B S*»<br />

"<br />

t v -1 - « ' ***-. .<br />

Tot in de jar<strong>en</strong> vijftig van de vorige eeuw was het handmelk<strong>en</strong> van koei<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> vertrouwd beeld. Tafereel omstreeks<br />

1928 achter de boerderij Hilverzicht van A. Doets (coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>). De melkers zijn (v.l.n.r.):<br />

Kobus R<strong>en</strong>z<strong>en</strong>brink, Mijmp van d<strong>en</strong> Dolder, Adriaan Doets Azn.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 163


uimtelijke druk van vooral de woningbouw,<br />

de groei van de recreatie <strong>en</strong> vanaf de jar<strong>en</strong><br />

zev<strong>en</strong>tig de opkomst van natuurgebied<strong>en</strong><br />

hier verantwoordelijk voor zijn.<br />

Als we kijk<strong>en</strong> naar de ontwikkeling van<br />

de veestapel in <strong>Loosdrecht</strong> dan krijg<strong>en</strong> we<br />

e<strong>en</strong> wissel<strong>en</strong>d beeld. Het aantal koei<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kipp<strong>en</strong> daalde gestaag, terwijl het aantal<br />

schap<strong>en</strong> <strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s tot aan 1980 sterk groeide.<br />

Red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor de groei van het aantal<br />

vark<strong>en</strong>s was, dat de consumptie van vark<strong>en</strong>svlees<br />

snel groeide, de opbr<strong>en</strong>gstmarges voor<br />

de boer<strong>en</strong> gunstig war<strong>en</strong>, het houd<strong>en</strong> van<br />

vark<strong>en</strong>s betrekkelijk e<strong>en</strong>voudig was, <strong>en</strong> het<br />

gemakkelijk naast e<strong>en</strong> rundveehouderij gedaan<br />

kon word<strong>en</strong>. <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong><br />

bouwd<strong>en</strong> naast hun boerderij e<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>sstal<br />

<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> vooral bigg<strong>en</strong> <strong>en</strong> mestvark<strong>en</strong>s houd<strong>en</strong>.<br />

Het aantal schap<strong>en</strong> nam toe als economisch<br />

alternatief voor de melkveehouderij.<br />

Vooral na de beperking van de melkproductie<br />

met als gevolg e<strong>en</strong> noodzakelijke inkrimping<br />

van de rundveestapel in de jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig,<br />

ging<strong>en</strong> boer<strong>en</strong> over op het houd<strong>en</strong> van<br />

schap<strong>en</strong>. De red<strong>en</strong> dat het aantal koei<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kipp<strong>en</strong> na 1960 snel af nam, heeft net zoals<br />

elders in Nederland te mak<strong>en</strong> met de modernisering<br />

van de landbouw <strong>en</strong> de toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

concurr<strong>en</strong>tie tuss<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>. De schaalvergroting<br />

in de pluimveehouderij in Nederland<br />

nam e<strong>en</strong> grote vlucht in de jar<strong>en</strong> zestig. Bedrijv<strong>en</strong><br />

die niet mee kond<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>, dus<br />

waarbij de productiviteit laag lag, werd<strong>en</strong> uit<br />

de markt gedrukt. Dit gebeurde met name op<br />

kleine bedrijv<strong>en</strong>, waar de productiekost<strong>en</strong><br />

hoog war<strong>en</strong>. Ook in de rundveehouderij werd<strong>en</strong><br />

de schaalvergroting <strong>en</strong> de rationalisatie<br />

doorgevoerd. Rundveebedrijv<strong>en</strong> investeerd<strong>en</strong><br />

door gebruik van beter krachtvoer <strong>en</strong><br />

betere huisvestingssystem<strong>en</strong> voornamelijk in<br />

e<strong>en</strong> hogere melkgift of opbr<strong>en</strong>gst per koe.<br />

Daardoor war<strong>en</strong> dus minder koei<strong>en</strong> per bedrijf<br />

nodig, want elke koe produceerde meer<br />

melk.<br />

In gebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> nadelige natuurlijke<br />

omgeving, zoals in <strong>Loosdrecht</strong> met zijn vele<br />

water <strong>en</strong> de kleine percel<strong>en</strong> war<strong>en</strong> de mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor schaalvergroting <strong>en</strong> rationalisatie<br />

beperkt. Het kostte de boer<strong>en</strong> veel tijd<br />

om te melk<strong>en</strong>, te hooi<strong>en</strong> <strong>en</strong> de grond te bemest<strong>en</strong>.<br />

Ook de vaak smalle percel<strong>en</strong> met<br />

veel begroeiing zorgd<strong>en</strong> ervoor dat uitbreiding<br />

van de veestapel teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plafond aanliep.<br />

Wel trachtt<strong>en</strong> de <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong><br />

hun grasland<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong> door de drassige<br />

bov<strong>en</strong>ste ve<strong>en</strong>laag af te grav<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwe<br />

grond te stort<strong>en</strong>. Dit betrof eerst mest uit de<br />

potstal tot de komst van kunstmest. Daarnaast<br />

werd<strong>en</strong> veel slot<strong>en</strong> in het landschap<br />

gedempt zodat meer grasland werd verkreg<strong>en</strong>.<br />

In de periode 1955-1980 nam het aantal<br />

vleeskoei<strong>en</strong> wel sterk toe.<br />

Overproductie <strong>en</strong> milieuproblem<strong>en</strong> 1980-2000<br />

Tuinbouwproduct<strong>en</strong>, vlees, zuivel <strong>en</strong> eier<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> de product<strong>en</strong> die zich het meest le<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

voor de schaalvergroting <strong>en</strong> int<strong>en</strong>sivering.<br />

De subsidieregeling<strong>en</strong> van de Europese<br />

Unie aangaande de productiviteitsgroei war<strong>en</strong><br />

zo succesvol dat overproductie in de jar<strong>en</strong><br />

zev<strong>en</strong>tig <strong>en</strong> tachtig e<strong>en</strong> serieuze bedreiging<br />

ging vorm<strong>en</strong> voor het voortbestaan van<br />

de agrarische sector. E<strong>en</strong> quotering in de<br />

melkveehouderij uitgevaardigd door de Europese<br />

Unie moest verdere overproductie <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> melkplas <strong>en</strong> boterberg in de toekomst<br />

voorkom<strong>en</strong>. Boer<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bepaald<br />

melkquotum opgelegd. De superheffing op<br />

teveel geproduceerde melk betek<strong>en</strong>de in de<br />

regel dat de boer<strong>en</strong> de melkproductie inkromp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hun veestapel verkleind<strong>en</strong>. Boer<strong>en</strong><br />

kond<strong>en</strong> natuurlijk ook de boete op de<br />

koop toe nem<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal droge zomers<br />

eind jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig zorgde echter dat <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

boer<strong>en</strong> nog onder hun quota zat<strong>en</strong>,<br />

maar in 1979 <strong>en</strong> 1980 zat<strong>en</strong> de boer<strong>en</strong> met de<br />

melkproductie er al ver bov<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> dal<strong>en</strong>de<br />

melkprijs steeg het water de boer<strong>en</strong><br />

naar de lipp<strong>en</strong>. Ze hadd<strong>en</strong> de keus, of verder<br />

vergrot<strong>en</strong>, of stopp<strong>en</strong>, of overstapp<strong>en</strong> op andere<br />

teelt<strong>en</strong>. Begin jar<strong>en</strong> tachtig zie je dan ook<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> e<strong>en</strong> verschuiving naar het houd<strong>en</strong><br />

van schap<strong>en</strong> <strong>en</strong> later ook paard<strong>en</strong>. Tuinbouw<br />

<strong>en</strong> akkerbouw groei<strong>en</strong> ook licht.<br />

Adriaan Doets kiest ervoor zijn melkveehouderij<br />

voor vijf jaar stil te legg<strong>en</strong> <strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

melk of zuivelproduct<strong>en</strong> in de handel te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Hij treft de regeling met de Nederlandse<br />

164 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


overheid <strong>en</strong> de Europese Unie <strong>en</strong> krijgt voor<br />

verlies van inkomst<strong>en</strong> elk jaar e<strong>en</strong> vergoeding<br />

uitbetaald. Hij begint mede door ruimtegebrek<br />

e<strong>en</strong> paard<strong>en</strong>fokkerij wat later over zal<br />

gaan in e<strong>en</strong> stoeterij met ongeveer zev<strong>en</strong>tig<br />

paard<strong>en</strong>. Ook zoekt hij emplooi buit<strong>en</strong> de<br />

landbouw, <strong>en</strong> gaat aan de slag in de bouwwereld.<br />

Als hij vijfjaar later in 1983 weer met de<br />

melkproductie wil beginn<strong>en</strong>, blijkt de Nederlandse<br />

overheid zijn melkquotum al vergev<strong>en</strong><br />

te hebb<strong>en</strong>. Met andere gedupeerde boer<strong>en</strong><br />

ver<strong>en</strong>igt hij zich in Stichting SLOM (SLacht<strong>en</strong><br />

OMschakelingsregeling). De SLOM-boer<strong>en</strong><br />

proceder<strong>en</strong> tot de Raad van State <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uiteindelijk in het gelijk gesteld. E<strong>en</strong><br />

schadevergoeding aan gederfde inkomst<strong>en</strong><br />

volgt.<br />

Tev<strong>en</strong>s zorgde de productiviteitsgroei<br />

voor e<strong>en</strong> ongek<strong>en</strong>d grote druk op de leefomgeving.<br />

Vooral de mestproblematiek in de<br />

vorm van vervuiling van het grondwater <strong>en</strong><br />

oppervlaktewater, de uitstoot van ammoniak,<br />

de stank voor omwon<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, <strong>en</strong> het achteruitgaan<br />

van de biodiversiteit war<strong>en</strong> belangrijke<br />

problem<strong>en</strong> die moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgelost. De<br />

Interim-wet van 1984 voorzag in het tot staan<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de groei van de hoeveelheid<br />

mest. T<strong>en</strong> eerste werd e<strong>en</strong> noodverord<strong>en</strong>ing<br />

uitgevaardigd die alle bouwactiviteit<strong>en</strong> na 2<br />

november 1984 in grote del<strong>en</strong> van het land<br />

verbood. Er werd<strong>en</strong> regels vastgelegd over de<br />

fosfaatnorm<strong>en</strong> voor de hoeveelheid mest per<br />

hectare <strong>en</strong> e<strong>en</strong> beperking van het uitrijd<strong>en</strong><br />

van mest over het land. De verscherpte mestnorm<strong>en</strong><br />

betek<strong>en</strong>d<strong>en</strong> dat de veehouders in<br />

hun groeimogelijkhed<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> belemmerd.<br />

Dit beïnvloedde de inkom<strong>en</strong>s van de boer<strong>en</strong><br />

in negatieve zin. Terwijl de kost<strong>en</strong> blev<strong>en</strong><br />

stijg<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> de boer<strong>en</strong> dit niet opvang<strong>en</strong><br />

door meer te gaan producer<strong>en</strong>. Tegelijkertijd<br />

was de natuur in Nederland in zulk e<strong>en</strong><br />

slechte staat dat maatregel<strong>en</strong> ook wel nodig<br />

war<strong>en</strong>.<br />

In gebied<strong>en</strong> zoals <strong>Loosdrecht</strong> waar de<br />

mestproblematiek minder erg was, betek<strong>en</strong>de<br />

het voor de boer<strong>en</strong> dat ze aanpassing<strong>en</strong> aan<br />

hun stall<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, dat ze mest<br />

moest<strong>en</strong> opslaan <strong>en</strong> afdekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat ze niet<br />

het hele jaar door mocht<strong>en</strong> uitrijd<strong>en</strong>. Ook<br />

kwam er begin jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig e<strong>en</strong> mineral<strong>en</strong>boekhouding<br />

waarbij de boer<strong>en</strong> moest<strong>en</strong><br />

gaan bijhoud<strong>en</strong> hoeveel mest op het bedrijf<br />

T a b e l 5: P r o d u c tie o m v a n g in N G E * Tot 20 20-40 40-70 Bov<strong>en</strong> 70 Totaal<br />

1980 34 10 8 2 54<br />

1990 30 10 2 2 44<br />

2000 18 6 2 6 35<br />

* NGE - Nederlandse Grootte E<strong>en</strong>heid is maat om de productieomvang van bedrijv<strong>en</strong> internationaal te<br />

kunn<strong>en</strong> vergelijk<strong>en</strong>._________________________________________________________________________<br />

T a b e l 6: O p p e r v la k te in h a Tot 1 ha 1-10 10-20 20-50 Bov<strong>en</strong> 50 Totaal<br />

1980 5 22 18 8 1 54<br />

1990 0 23 14 6 1 44<br />

2000 1 16 11 6 1 35<br />

T a b e l 7: O n tiv ik k e lin g v a n e ig e n d o m s v e r h o u d in g e n in L o o s d r e c h t tu s s e n 1985 <strong>en</strong> 2 0 0 0<br />

Cultuurgrond in Cultuurgrond in Cultuurgrond in<br />

eig<strong>en</strong>dom in are erfpacht in are pacht in are<br />

1985 38046 2100 12145<br />

1990 43567 700 18692<br />

1999 33200 1160 20104<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 165


gebruikt werd. De str<strong>en</strong>gere milieumaatregel<strong>en</strong><br />

die op de bedrijv<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> doorgevoerd<br />

zorgd<strong>en</strong> voor veel belemmering<strong>en</strong>. Tezam<strong>en</strong><br />

met de lage wereldmarktprijz<strong>en</strong> leidd<strong>en</strong> de<br />

milieumaatregel<strong>en</strong> ertoe dat veel boer<strong>en</strong> stopt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> in andere sector<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>. Het<br />

boer<strong>en</strong> als hoofdactiviteit werd minder <strong>en</strong> de<br />

boer<strong>en</strong> die overblev<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> zich nog meer<br />

specialiser<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun bedrijf verder vergrot<strong>en</strong>.<br />

In <strong>Loosdrecht</strong> leidd<strong>en</strong> de overheidsmaatregel<strong>en</strong><br />

ertoe, dat veel boer<strong>en</strong> vanaf het eind van<br />

de jar<strong>en</strong> tachtig ermee ophield<strong>en</strong>.<br />

In tabel 5 <strong>en</strong> 6 wordt duidelijk dat dit met<br />

name voor kleine bedrijv<strong>en</strong> met minder dan<br />

20 Nederlandse Grootte E<strong>en</strong>heid (NGE)<br />

geldt. Dit zijn veelal bedrijv<strong>en</strong> waar landbouw<br />

niet als hoofdactiviteit wordt bedrev<strong>en</strong>.<br />

Hun aantal is achteruitgegaan van 34 naar 18.<br />

Ook in de categorie bedrijv<strong>en</strong> tot 70 NGE<br />

nam het aantal bedrijv<strong>en</strong> sterk af. Alle<strong>en</strong> het<br />

aantal bedrijv<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> productieomvang<br />

van bov<strong>en</strong> 70 NGE is toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van twee<br />

in 1980 naar zes in 2000. Hieruit kan word<strong>en</strong><br />

geconcludeerd dat bedrijfsbeëindiging vooral<br />

plaats vond op kleine bedrijv<strong>en</strong>, terwijl <strong>en</strong>kele<br />

andere <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> hun productie<br />

sterk hebb<strong>en</strong> uitgebreid <strong>en</strong> dus verdere<br />

schaalvergroting op hun bedrijv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

doorgevoerd. Dat de schaalvergroting niet<br />

via de aankoop van grond is gebeurd laat<br />

tabel 6 zi<strong>en</strong>. Hierin is duidelijk te zi<strong>en</strong> dat<br />

ge<strong>en</strong> bedrijf hun areaal heeft uitgebreid. Belangrijke<br />

red<strong>en</strong> is dat grond in <strong>Loosdrecht</strong><br />

steeds duurder is geword<strong>en</strong>. In tabel 7 t<strong>en</strong><br />

slotte is te zi<strong>en</strong> dat boer<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1980 <strong>en</strong><br />

2000 wel veel meer grond zijn gaan pacht<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> vaak g<strong>en</strong>oemde red<strong>en</strong> voor bedrijfsbeëindiging<br />

is dat er ge<strong>en</strong> opvolger op het<br />

bedrijf is. In <strong>Loosdrecht</strong> is dit ook van verschill<strong>en</strong>de<br />

gevall<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d. Ook zijn in de<br />

huidige tijd nog <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> vertrokk<strong>en</strong><br />

naar andere del<strong>en</strong> van Nederland omdat<br />

daar betere kans<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>. De vrijgekom<strong>en</strong><br />

kavels zijn veelal verkocht aan natuurbeschermingsorganisaties,<br />

<strong>en</strong> in de vrijgekom<strong>en</strong><br />

boerderij<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> stedeling<strong>en</strong> te<br />

won<strong>en</strong>. De verschill<strong>en</strong>de agrarische bedrijfsgebouw<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> veelal voor opslag van<br />

goeder<strong>en</strong> gebruikt, of er vestig<strong>en</strong> zich andere<br />

typ<strong>en</strong> van bedrijvigheid in. Ook word<strong>en</strong> vele<br />

bedrijfsgebouw<strong>en</strong> gesloopt. E<strong>en</strong> mooi overzicht<br />

voor de geme<strong>en</strong>te Wijdemer<strong>en</strong> biedt het<br />

rapport Nieuwe activiteit<strong>en</strong> in het landelijke<br />

gebied van Piet Rijk, Ernst Bos <strong>en</strong> E.S. van<br />

Leeuw<strong>en</strong> van het Landbouw Economisch<br />

Instituut, gepubliceerd in <strong>2007</strong>.<br />

Utrechts Landbouw G<strong>en</strong>ootschap Afdeling<br />

<strong>Loosdrecht</strong>: boer<strong>en</strong>belang<strong>en</strong>behartiging<br />

Op 15 oktober 1945 vond in <strong>Loosdrecht</strong> bij<br />

Mej. Van Alt<strong>en</strong>a de oprichting plaats van het<br />

Utrechts Landbouwg<strong>en</strong>ootschap afdeling<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. De ULG was de verteg<strong>en</strong>woordiger<br />

van het Koninklijke Nederlands Landbouw<br />

Comité in de provincie Utrecht. Daarnaast<br />

hadd<strong>en</strong> de katholieke Aartsdiocesane Boer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Tuinders Bond (ABTB) <strong>en</strong> de protestantse Nederlandse<br />

Christelijke Boer<strong>en</strong>- <strong>en</strong> Tuinders Bond<br />

(CBTB) hun eig<strong>en</strong> afdeling<strong>en</strong>. Al deze provinciale<br />

boer<strong>en</strong>standsorganisaties probeerd<strong>en</strong> de<br />

landbouw in het algeme<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

het materiële <strong>en</strong> geestelijke welzijn van hun<br />

led<strong>en</strong> te bevorder<strong>en</strong>. Via deze landbouworganisaties<br />

werd landbouwonderwijs geregeld<br />

voor de boer<strong>en</strong>7.<br />

Bij de eerste vergadering van het ULG<br />

war<strong>en</strong> 41 person<strong>en</strong> aanwezig, die all<strong>en</strong> lid<br />

werd<strong>en</strong>. In 1947 had de ULG <strong>Loosdrecht</strong> al 78<br />

led<strong>en</strong>, veel meer dan door het ULG voorgeschrev<strong>en</strong><br />

aantal led<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> afdeling van<br />

50. Contributie werd gehev<strong>en</strong> naar rato van<br />

het aantal hectare per bedrijf. Het bestuur<br />

werd gevormd door H. Vlug (voorzitter),<br />

A. Doets (secretaris-p<strong>en</strong>ningmeester), D. Heineke,<br />

G. Veldhuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> D. Scho<strong>en</strong>maker Hzn.<br />

Het bestuur vergaderde in de regel vier keer<br />

per jaar. Vanaf 1945 werd elk jaar e<strong>en</strong> jaarvergadering<br />

gehoud<strong>en</strong>, telk<strong>en</strong>s kort voor de algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering van het hoofdbestuur<br />

van het ULG. E<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele keer werd<br />

tuss<strong>en</strong>door e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewone led<strong>en</strong>vergadering<br />

georganiseerd zoals in 1946 to<strong>en</strong> G. Lam<br />

Jzn de belabberde melkprijs onder de aandacht<br />

van het hoofdbestuur wilde br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Die moest<strong>en</strong> bij de regering gaan aandring<strong>en</strong><br />

op betere garantieprijz<strong>en</strong>. Verder eiste hij dat<br />

166 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


mmmm-<br />

-<br />

wsm m<br />

r * r*/'<br />

m é<br />

'■<br />

. S*.<br />

*$***•<br />

« «<br />

'. ;


naast werd meegewerkt aan de oprichting<br />

van e<strong>en</strong> boekhoudkundig bureau voor de<br />

landbouw. Belangrijke discussies binn<strong>en</strong> het<br />

ULG war<strong>en</strong> melkprijz<strong>en</strong>, drinkwateronttrekking<br />

uit de plass<strong>en</strong> in de jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig, quotering<br />

van de productie in de jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig<br />

<strong>en</strong> tachtig, <strong>en</strong> de plann<strong>en</strong> voor de aanleg van<br />

het Noorderparkbos. Deze laatste ontwikkeling<br />

behelsde e<strong>en</strong> herinrichting van het gebied<br />

t<strong>en</strong> noord<strong>en</strong> van de Utrechtse wijk Overvecht<br />

tot aan Hollandse Rading. Hier werd<strong>en</strong><br />

door Staatsbosbeheer natuur <strong>en</strong> recreatie geschap<strong>en</strong><br />

op voormalig landbouwgrond.<br />

Het ULG was e<strong>en</strong> echt mann<strong>en</strong>bolwerk.<br />

Vrouw<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> niet bij vergadering<strong>en</strong>.<br />

Wel ging<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> mee op de jaarlijkse<br />

excursie, maar dan was e<strong>en</strong> apart programma<br />

voor h<strong>en</strong> georganiseerd. Bij e<strong>en</strong> bezoek aan<br />

de veearts<strong>en</strong>ijkundige di<strong>en</strong>st op de Uithof te<br />

Utrecht werd<strong>en</strong> de vrouw<strong>en</strong> naar de botanische<br />

tuin<strong>en</strong> geleid. Ook ging<strong>en</strong> echtpar<strong>en</strong> op<br />

uitwisseling naar andere afdeling<strong>en</strong> van boer<strong>en</strong>organisaties<br />

in het land. To<strong>en</strong> in 1978 eindelijk<br />

e<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>afdeling van het Utrechtse<br />

Landbouw G<strong>en</strong>ootschap werd opgericht was<br />

er in <strong>Loosdrecht</strong> weinig animo. Nog in de<br />

jar<strong>en</strong> tachtig war<strong>en</strong> boer<strong>en</strong>vrouw<strong>en</strong> nauwelijks<br />

georganiseerd in <strong>Loosdrecht</strong>. Ze ging<strong>en</strong><br />

ook niet naar de jaarvergadering<strong>en</strong>. Die werd<strong>en</strong><br />

te saai bevond<strong>en</strong>. Om vrouw<strong>en</strong> meer te<br />

betrekk<strong>en</strong> bij de gang van zak<strong>en</strong> stelde H.<br />

Scho<strong>en</strong>maker daarom voor om e<strong>en</strong> bingo te<br />

gaan organiser<strong>en</strong> voor de vrouw<strong>en</strong>, zodat ze<br />

tijd<strong>en</strong>s de vergadering <strong>en</strong>ig vertier hadd<strong>en</strong>.<br />

Naast het ULG was ook de landbouwvoorlichtingsdi<strong>en</strong>st<br />

e<strong>en</strong> belangrijke informatiebron<br />

voor boer<strong>en</strong> over verschill<strong>en</strong>de aspect<strong>en</strong><br />

van de agrarische bedrijfsvoering. E<strong>en</strong><br />

van de bek<strong>en</strong>dste voorlichters was de heer<br />

van der Vliert uit Gro<strong>en</strong>ekan. Ook veevoederbedrijv<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de Rabobank war<strong>en</strong> actief in het<br />

adviser<strong>en</strong> van boer<strong>en</strong>.<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong>vrouw <strong>en</strong><br />

In hun bijdrage aan het boek: Vrouw<strong>en</strong>. Lev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werk in de twintigste eeuw betog<strong>en</strong> de Wag<strong>en</strong>ingse<br />

onderzoeksters Bettina Bock <strong>en</strong> Mar-<br />

Lev<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se boerin<br />

Ik b<strong>en</strong> afkomstig van e<strong>en</strong> boer<strong>en</strong>familie<br />

in Noord-Holland. Twee zusters trouwd<strong>en</strong><br />

met boer<strong>en</strong>zon<strong>en</strong>, maar ik ging e<strong>en</strong> opleiding<br />

tot verpleegster volg<strong>en</strong> in Alkmaar. Ik<br />

heb nog mijn witte kruisboekje met alle<br />

verrichting<strong>en</strong> in het laatje ligg<strong>en</strong>. In de<br />

verpleging heb ik acht jaar gewerkt. Ik<br />

ontmoette echter e<strong>en</strong> boer<strong>en</strong>zoon uit<br />

<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> kwam in de agrarische sector<br />

terecht. Ik trouwde met hem, én zijn<br />

bedrijf. Dit gebeurde kort na de oorlog.<br />

Het bedrijf had 14 a 16 koei<strong>en</strong>, duiz<strong>en</strong>d<br />

kipp<strong>en</strong>, <strong>en</strong> ongeveer dertig mestvark<strong>en</strong>s.<br />

De eier<strong>en</strong> van de kipp<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> verkocht<br />

aan e<strong>en</strong> bakker in Hilversum. De vark<strong>en</strong>s<br />

werd<strong>en</strong> vetgemest tot 80 è 85 kg <strong>en</strong> verkocht.<br />

In <strong>en</strong> om <strong>Loosdrecht</strong> bezat<strong>en</strong> we<br />

<strong>en</strong>kele hectar<strong>en</strong> grasland, waarvan e<strong>en</strong><br />

deel moerasgrond was. Verder pachtt<strong>en</strong><br />

we <strong>en</strong>kele hectar<strong>en</strong> grond.<br />

Mijn werkzaamhed<strong>en</strong> lag<strong>en</strong> t<strong>en</strong> eerste<br />

in het huishoud<strong>en</strong>. Ik moest het huis<br />

schoon houd<strong>en</strong>, <strong>en</strong> alle kler<strong>en</strong> <strong>en</strong> lak<strong>en</strong>s<br />

moest<strong>en</strong> gewass<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Dit was heel<br />

int<strong>en</strong>sief werk. Eerst moest de was gekookt<br />

word<strong>en</strong> op het fornuis in de keuk<strong>en</strong>.<br />

Daarna werd er gewass<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> wasbord<br />

in de schuur. Als laatste werd de was verschill<strong>en</strong>de<br />

mal<strong>en</strong> gespoeld. Verder moest ik<br />

mijn gezin verzorg<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> tweede hielp ik mee op het bedrijf.<br />

Ik moest ler<strong>en</strong> om de koei<strong>en</strong> te melk<strong>en</strong>. Ik<br />

ging dan het land op <strong>en</strong> molk drie koei<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> halfuur. Ik was dus erg goed. Verder<br />

hielp ik mee met het hooi<strong>en</strong> van het grasland<br />

<strong>en</strong> hield ik e<strong>en</strong> moestuin bij. We verbouwd<strong>en</strong><br />

onze eig<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>te. To<strong>en</strong> mijn<br />

man overleed, heb ik de koei<strong>en</strong> weggedaan.<br />

Dankzij de hulp van mijn twee zoons<br />

kon ik in de boerderij blijv<strong>en</strong> won<strong>en</strong>. Ik heb<br />

me kunn<strong>en</strong> redd<strong>en</strong> met het verpacht<strong>en</strong> van<br />

grond, <strong>en</strong> het stall<strong>en</strong> van allerlei spull<strong>en</strong> in<br />

de schur<strong>en</strong>. Nu terugkijk<strong>en</strong>d op mijn lev<strong>en</strong><br />

besef ik pas hoe hard ik moest werk<strong>en</strong>.<br />

Maar ik wist niet beter. Ik deed het gewoon<br />

<strong>en</strong> b<strong>en</strong> tevred<strong>en</strong>. Vanwege het bedrijf<br />

<strong>en</strong> het gezin heb ik me verder niet<br />

beziggehoud<strong>en</strong> met het ver<strong>en</strong>igingslev<strong>en</strong> in<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Wel b<strong>en</strong> ik altijd lid geweest<br />

van het ULG.<br />

168 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


greet van der Burg dat de omvang <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is<br />

van het werk van vrouw<strong>en</strong> voor de agrarische<br />

productie vaak onderschat wordt.<br />

Op de boerderij was de vrouw altijd onmisbaar.<br />

Sam<strong>en</strong> met de man runde ze de<br />

boerderij. Naast het huishoud<strong>en</strong> zorgde de<br />

boerin voor de kinder<strong>en</strong>, hield ze e<strong>en</strong> tuin bij,<br />

<strong>en</strong> hoedde het jongvee <strong>en</strong> de kipp<strong>en</strong>. De vark<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> de koei<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> door mann<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vrouw<strong>en</strong> verzorgd. Op de melkveehouderij<br />

molk de vrouw daarnaast de koei<strong>en</strong> in de stal<br />

of in de wei. Ze maakte hiervan vaak kaas <strong>en</strong><br />

boter. Op kleine <strong>en</strong> zeer kleine bedrijv<strong>en</strong><br />

bood de boerin ook buit<strong>en</strong>shuis haar di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

aan, als di<strong>en</strong>stmeid of schoonmaakster.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde<br />

het werk van de vrouw <strong>en</strong> de tijdsbesteding<br />

onder invloed van mechanisatie sterk. Machines<br />

nam<strong>en</strong> tak<strong>en</strong> van de vrouw over. Het<br />

aantal meewerk<strong>en</strong>de vrouw<strong>en</strong> daalde sterk<br />

tuss<strong>en</strong> 1947 <strong>en</strong> 1960. Ze vond<strong>en</strong> emplooi als<br />

verpleegster, onderwijzeres of secretaresse.<br />

Maar vrouw<strong>en</strong> blev<strong>en</strong> zich naast hun nieuwe<br />

baan ook met de boekhouding, verkoop van<br />

product<strong>en</strong>, zelfkazerij, de moestuin <strong>en</strong> het<br />

gezin bezighoud<strong>en</strong>. Ook kreg<strong>en</strong> boer<strong>en</strong>vrouw<strong>en</strong><br />

op de grotere bedrijv<strong>en</strong> net zoals elders<br />

in de maatschappij meer vrije tijd. Deze tijd<br />

werd besteed aan vrijwilligerswerk, ver<strong>en</strong>igingslev<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> scholing, lezing<strong>en</strong> <strong>en</strong> excursies<br />

georganiseerd door plattelandsvrouw<strong>en</strong>organisaties.<br />

Vrouw<strong>en</strong> op kleine bedrijv<strong>en</strong> blev<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> dagtaak houd<strong>en</strong> aan alle werkzaamhed<strong>en</strong><br />

op het boer<strong>en</strong>bedrijf.<br />

Meer ruimte voor natuur <strong>en</strong> recreatie:<br />

bedreiging voor landbouw?<br />

In zijn inaugurele rede bij de aanvaarding<br />

van het ambt van hoogleraar Agrarische Geschied<strong>en</strong>is<br />

aan de Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> Universiteit<br />

’<br />

m m asmm<br />

? /., " V ' ■<br />

m .<br />

\ j<br />

H<strong>en</strong>drik van H<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beleefde de natuur op zijn manier (coil. mw. ]. van H<strong>en</strong>t<strong>en</strong>). De praam was in <strong>Loosdrecht</strong> overig<strong>en</strong>s<br />

ev<strong>en</strong> belangrijk als de boer<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 169


verhaalt Pim Kooij9 over de verandering<strong>en</strong> in<br />

natuuropvatting door de tijd he<strong>en</strong>. Aan het<br />

begin van de twintigste eeuw werd alles wat<br />

niet door de m<strong>en</strong>s ontgonn<strong>en</strong> was gezi<strong>en</strong> als<br />

natuur. Wat er nog over was aan pockets van<br />

natuur moest beschermd word<strong>en</strong>. Na de<br />

Tweede Wereldoorlog kreg<strong>en</strong> natuurbeschermers<br />

ook oog voor het Nederlandse cultuurlandschap,<br />

<strong>en</strong> dan vooral het Utrechts-<br />

Hollandse ve<strong>en</strong>weidegebied. Langzaam<br />

groeide het besef dat er ge<strong>en</strong> ongerepte natuur<br />

was in Nederland, maar dat natuur ontstond<br />

in wisselwerking met de m<strong>en</strong>s. De rol<br />

van de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de dus ook die van de boer<br />

kwam op de voorgrond. In de huidige tijd<br />

wordt dan ook het hele cultuurlandschap dus<br />

ook het agrarische gebied als natuurgebied<br />

gezi<strong>en</strong>. Kijk maar naar de aanwijzing van het<br />

Gro<strong>en</strong>e Hart als belangrijk natuurgebied. Het<br />

gaat hier met name om waardevol landbouwgebied.<br />

To<strong>en</strong> de verstedelijking in het Gooi <strong>en</strong> de<br />

<strong>Vecht</strong>streek in de jar<strong>en</strong> vijftig to<strong>en</strong>am, maakte<br />

de Ver<strong>en</strong>iging van Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van het Gooi zich<br />

druk om de to<strong>en</strong>ame van het aantal bewoners,<br />

het probleem van de infrastructuur <strong>en</strong><br />

de ruimte die nodig was voor de recreatie.<br />

Dat deze ontwikkeling<strong>en</strong> t<strong>en</strong> koste zoud<strong>en</strong><br />

gaan van de oppervlakte aan boer<strong>en</strong>land nam<br />

de voorzitter van Ver<strong>en</strong>iging Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

mr. H.P. Gorter ter k<strong>en</strong>nisneming aan. Hij<br />

wilde vooral de natuur in deze landstreek<br />

bescherm<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dan met name de buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>,<br />

heideveld<strong>en</strong> <strong>en</strong> boss<strong>en</strong>10. Hij sprak<br />

over e<strong>en</strong> wanverhouding tuss<strong>en</strong> het bebouwde<br />

<strong>en</strong> onbebouwde deel van het Gooi <strong>en</strong> de<br />

<strong>Vecht</strong>streek. De bevolkingsdichtheid was zo<br />

groot dat de beschikbare natuurruimte per<br />

inwoner met 200 ha de helft lager lag dan in<br />

Nederland gemiddeld. Met behulp van kaart<strong>en</strong><br />

schetste de voorzitter e<strong>en</strong> doemsc<strong>en</strong>ario<br />

over de ontwikkeling van de natuur in het<br />

Gooi <strong>en</strong> de <strong>Vecht</strong>streek. Als er niets gebeurde<br />

zoud<strong>en</strong> villawijk<strong>en</strong> over de heide <strong>en</strong> de landgoeder<strong>en</strong><br />

he<strong>en</strong> gelegd word<strong>en</strong>. De Ver<strong>en</strong>iging<br />

van Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van het Gooi eiste dan ook<br />

dat het karakteristieke landschap van het<br />

Gooi <strong>en</strong> de <strong>Vecht</strong>streek in de streekplann<strong>en</strong><br />

beschermd zou word<strong>en</strong>. In de jar<strong>en</strong> zestig<br />

deed de ver<strong>en</strong>iging nog e<strong>en</strong> poging met de<br />

uitgave van e<strong>en</strong> landschapsstructuurplan om<br />

het landschap te behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> te verfraai<strong>en</strong>11.<br />

In deze publicatie sprak de voorzitter zijn<br />

zorg uit over de verandering<strong>en</strong> in de natuurgebied<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de zanddorp<strong>en</strong>,<br />

maar ook de plann<strong>en</strong> voor de bebouwing<br />

van het Horstermeer <strong>en</strong> Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> werd<strong>en</strong> vol afschuw bekek<strong>en</strong>.<br />

Wel werd e<strong>en</strong> stedelijke uitbreiding rond<br />

Huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Hilversumse Me<strong>en</strong>t goedgekeurd.<br />

Watertoerisme<br />

De grootste bedreiging in <strong>Loosdrecht</strong> voor<br />

landschap <strong>en</strong> natuur <strong>en</strong> dus voor de landbouw<br />

leek de recreatie te vorm<strong>en</strong>. In de jar<strong>en</strong><br />

twintig ontwikkelde in Oud-<strong>Loosdrecht</strong> het<br />

watertoerisme zich sterk. Jachtwerv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

-hav<strong>en</strong>s, hotels <strong>en</strong> badinrichting<strong>en</strong> versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> tonele. In de jar<strong>en</strong> vijftig brak in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> e<strong>en</strong> nieuwe periode in de ontwikkeling<br />

van het toerisme <strong>en</strong> recreatie aan met<br />

name door de oprichting in 1957 van het Piass<strong>en</strong>schap<br />

<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> omstrek<strong>en</strong>. Deze organisatie<br />

zette zich actief in voor het behoud van<br />

de <strong>Loosdrecht</strong>se plass<strong>en</strong>. Verdere afkalving<br />

van de oevers <strong>en</strong> legakkers moest voorkom<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. Hun plann<strong>en</strong> voor het aanlegg<strong>en</strong><br />

van eiland<strong>en</strong> in de plass<strong>en</strong> gaf ook e<strong>en</strong> stimulans<br />

aan de pleziervaart12. De eiland<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

gebruikt als aanlegplaats voor de vele<br />

bot<strong>en</strong>. De to<strong>en</strong>ame van de recreatie betek<strong>en</strong>de<br />

ook dat het boer<strong>en</strong>land in Oud-<strong>Loosdrecht</strong><br />

onder druk kwam te staan.<br />

Op boer<strong>en</strong>land kwam<strong>en</strong> kampeerterrein<strong>en</strong>,<br />

horecabedrijv<strong>en</strong>, nieuwe huisjes <strong>en</strong> jachthav<strong>en</strong>s.<br />

Voor de bot<strong>en</strong> werd het waterpeil in<br />

de plass<strong>en</strong> gereguleerd. In belangrijke mate<br />

geldt dat de recreatieve sector fungeert als<br />

aanjager van verandering<strong>en</strong>, maar de boer<strong>en</strong><br />

zelf speeld<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> rol <strong>en</strong> rammel<strong>en</strong>de<br />

bestemmingsplann<strong>en</strong> war<strong>en</strong> ook debet aan<br />

de functieverandering<strong>en</strong> die optrad<strong>en</strong> in het<br />

landschap. Zo valt bijvoorbeeld te lez<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> artikel in de Gooi <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>lander van<br />

13 oktober 197613 dat in veel gevall<strong>en</strong> de<br />

overgang van boer<strong>en</strong>grond naar e<strong>en</strong> recreatiebestemming<br />

op vrijwillige basis ging. Boe-<br />

170 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


A<br />

ikM<br />

\ i H. V<br />

____ __<br />

Ü i S<br />

Drukte bij jachthav<strong>en</strong> Ott<strong>en</strong>home op e<strong>en</strong> mooie zomerse dag omstreeks 1995 (coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

r<strong>en</strong> wild<strong>en</strong> maar wat graag hun land voor<br />

veel geld verkop<strong>en</strong> aan recreatie-exploitant<strong>en</strong>.<br />

De Utrechtse rijkslandbouwconsul<strong>en</strong>t<br />

ir. Tj. Gro<strong>en</strong>dijk klaagde in 1964 ook al over<br />

deze houding van de <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong>. In<br />

hetzelfde artikel werd door boer<strong>en</strong> geklaagd<br />

over de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong>, die met betrekking<br />

tot haar ruimtelijke ord<strong>en</strong>ingstaak nogal<br />

wat stek<strong>en</strong> liet vall<strong>en</strong>. Ondanks het geld<strong>en</strong>de<br />

bestemmingsplan kon landbouwgrond toch<br />

word<strong>en</strong> omgevormd tot e<strong>en</strong> kampeerterrein.<br />

De Oud-<strong>Loosdrecht</strong>se boer van H<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vond<br />

het vreemd dat je als boer wel in e<strong>en</strong> natuurgebied<br />

mocht bouw<strong>en</strong> maar niet in e<strong>en</strong> agrarisch<br />

gebied.<br />

Natuurbeleving<br />

E<strong>en</strong> tweede ontwikkeling waardoor het aantal<br />

boer<strong>en</strong> verminderde lag in de opkomst<br />

van de natuurbeleving. Met de nadruk op<br />

industrialisering <strong>en</strong> economische ontwikkeling<br />

in de naoorlogse periode kwam weinig<br />

ruimte vrij voor natuurontwikkeling. Het<br />

ging in <strong>Loosdrecht</strong> met name om het productief<br />

mak<strong>en</strong> van het land voor de landbouw <strong>en</strong><br />

het in stand houd<strong>en</strong> van de plass<strong>en</strong> voor de<br />

watervoorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> de opkom<strong>en</strong>de recreatie.<br />

Bij transacties op de grondmarkt kwam<strong>en</strong><br />

natuurorganisaties er eig<strong>en</strong>lijk niet aan te pas.<br />

Ook was bij e<strong>en</strong> groter publiek nog weinig<br />

bek<strong>en</strong>d over de milieuvervuiling door de<br />

landbouw <strong>en</strong> de modernisering van het platteland<br />

werd door de bevolking breed gesteund.<br />

Er was in het geheel weinig draagvlak<br />

voor het milieu. Het valt op hoe weinig<br />

grond Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tot aan de jar<strong>en</strong><br />

zev<strong>en</strong>tig in <strong>Loosdrecht</strong> bezat, terwijl de betek<strong>en</strong>is<br />

van de plass<strong>en</strong> als natuurgebied algeme<strong>en</strong><br />

erk<strong>en</strong>d werd.<br />

In de jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig veranderde de natuurbeleving<br />

in Nederland onder invloed van<br />

het verschijn<strong>en</strong> in 1972 van het vele mal<strong>en</strong><br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 171


herdrukte Rapport van de Club van Rome: de<br />

gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> aan de Groei 14. Hun inzicht dat het<br />

milieu door overbevolking, uitputting van<br />

grondstoff<strong>en</strong>, vervuiling <strong>en</strong> ongebreidelde<br />

economische groei t<strong>en</strong> onder zou gaan, landde<br />

in de Nederlandse politiek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving.<br />

In de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> werd de<br />

angst voor het uitkom<strong>en</strong> van de voorspelling<strong>en</strong><br />

vertaald in plann<strong>en</strong> om het milieu beter<br />

te gaan bescherm<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s kreeg m<strong>en</strong> in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in de gat<strong>en</strong> hoe zeer het oude<br />

cultuurlandschap was aangetast door de<br />

groei van de toeristische <strong>en</strong> recreatieve sector,<br />

ingrep<strong>en</strong> in de waterhuishouding, de moderne<br />

manier van producer<strong>en</strong> van de boer<strong>en</strong>, het<br />

kapp<strong>en</strong> van bosschages, houtwall<strong>en</strong> <strong>en</strong>zovoort.<br />

Tev<strong>en</strong>s bleek de <strong>en</strong>orme groei van de<br />

veestapel voor grote mestproblem<strong>en</strong> te zorg<strong>en</strong>.<br />

Landschapsbeschermers <strong>en</strong> natuurbeschermers<br />

vond<strong>en</strong> elkaar in het behoud van<br />

het cultuurlandschap van Oud- <strong>en</strong> Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Hierin was in eerste instantie<br />

ge<strong>en</strong> plaats voor agrariërs. Als medeveroorzakers<br />

van alle problem<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> de boer<strong>en</strong><br />

als e<strong>en</strong> sta-in-de-weg gezi<strong>en</strong>, die moest<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> weggehaald uit het landschap. Dat<br />

het landschap deels door boer<strong>en</strong> gevormd<br />

was, vergat<strong>en</strong> ze in de gauwigheid. In de<br />

nationale politiek werd de w<strong>en</strong>s van de bevolking<br />

om economie <strong>en</strong> ecologie meer in<br />

overe<strong>en</strong>stemming te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in 1975 vertaald<br />

in de Nota betreff<strong>en</strong>de de relatie landbouw <strong>en</strong><br />

natuur- <strong>en</strong> landschapsbehoud, ook wel Relati<strong>en</strong>ota<br />

gehet<strong>en</strong>. De gedachte was dat de productiefunctie<br />

van de landbouw <strong>en</strong> de beheersfunctie<br />

van natuur <strong>en</strong> landschap sam<strong>en</strong> kond<strong>en</strong><br />

gaan.<br />

Er werd dus rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de<br />

belangrijke rol die de boer heeft gespeeld in<br />

de wording van het Nederlandse landschap.<br />

Om waardevolle natuurlandschapp<strong>en</strong> beter<br />

te bescherm<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> reservaatgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

beheersgebied<strong>en</strong> gecreëerd. In reservaatgebied<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> boer<strong>en</strong> uitgekocht <strong>en</strong> in<br />

beheersgebied<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> beheersovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

met boer<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong>. In beheersovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

werd bepaald dat er niet<br />

gemaaid mocht word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> bepaalde<br />

datum <strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> wijziging in perceelsvorm<strong>en</strong><br />

kon word<strong>en</strong> aangebracht. De boer werd<br />

gecomp<strong>en</strong>seerd daar verwacht werd dat de<br />

grondprijs zou dal<strong>en</strong>. Ook verpachters werd<strong>en</strong><br />

door de overheid gecomp<strong>en</strong>seerd. Verder<br />

war<strong>en</strong> er vergoeding<strong>en</strong> beschikbaar voor<br />

het verricht<strong>en</strong> van onderhouds- <strong>en</strong> beheerswerkzaamhed<strong>en</strong>,<br />

voor de handhaving van<br />

landbouwactiviteit<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van het<br />

landschappelijke beheer, <strong>en</strong> voor aanpassing<strong>en</strong><br />

in bedrijfsopzet <strong>en</strong> bedrijfsvoering15. Geld<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> onder andere vrijgemaakt uit de<br />

EEG-bergboer<strong>en</strong>-regeling16. In juridischebestuurlijke<br />

zin war<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong><br />

bergboer<strong>en</strong> geword<strong>en</strong>.<br />

Beheersovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> war<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong><br />

in het begin weinig populair. Het<br />

werd als verneder<strong>en</strong>d gezi<strong>en</strong>. Later, begin<br />

jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig, bracht de vergoeding e<strong>en</strong> welkome<br />

aanvulling op het inkom<strong>en</strong>. <strong>Loosdrecht</strong><br />

werd pas derti<strong>en</strong> jaar na het verschijn<strong>en</strong> van<br />

de nota tot relati<strong>en</strong>otagebied uitgeroep<strong>en</strong>. Op<br />

14 juli 1988 werd de begr<strong>en</strong>zing van het gebied<br />

vastgesteld door de to<strong>en</strong>malige Minister<br />

van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ord<strong>en</strong>ing<br />

<strong>en</strong> Milieu, Ed Nijpels. Het beheersgebied<br />

omvatte 110 ha, <strong>en</strong> het reservaatsgebied 302<br />

ha. In december 1989 werd het beheersplan<br />

voor het beheers- <strong>en</strong> reservaatsgebied <strong>Loosdrecht</strong><br />

goedgekeurd door Gedeputeerde Stat<strong>en</strong><br />

van Utrecht17. Het beheersplan voor<br />

<strong>Loosdrecht</strong> trad in werking. Naast natuurlijke<br />

waard<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> na<br />

1985 t<strong>en</strong> gevolge van de Landinrichtingswet<br />

bij kavelruil of landinrichting ook rek<strong>en</strong>ing<br />

houd<strong>en</strong> met aanwezige cultuurhistorische<br />

structur<strong>en</strong> <strong>en</strong> object<strong>en</strong>. Doordat in de jar<strong>en</strong><br />

tachtig <strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig veel boer<strong>en</strong> stopt<strong>en</strong>,<br />

kwam in die periode veel landbouwgrond<br />

vrij. Ver<strong>en</strong>iging Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> was e<strong>en</strong><br />

van de weinige organisaties die het land wild<strong>en</strong><br />

kop<strong>en</strong>. In deze tijd is dus veel grond<br />

overgegaan in deze organisatie. De grond<br />

van natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> werd vaak weer<br />

verpacht aan <strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> om vee te<br />

weid<strong>en</strong>. Maar de strikte regels voor beheer<br />

van de grond<strong>en</strong> leidde nog wel e<strong>en</strong>s tot conflict<strong>en</strong>.<br />

Boer<strong>en</strong> mocht<strong>en</strong> niet meer werk<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> stiltegebied. Het bemest<strong>en</strong> van het land<br />

172 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


werd verhinderd <strong>en</strong> het waterpeil verhoogd.<br />

Boer<strong>en</strong> klaagd<strong>en</strong> dat Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> verstand had van de agrarische sector,<br />

terwijl de natuurorganisatie klaagde over de<br />

eig<strong>en</strong>zinnigheid van de boer<strong>en</strong>.<br />

Nieuwe waardering<br />

Het toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> belang dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de<br />

jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig hecht<strong>en</strong> aan de kwaliteit van<br />

hun omgeving heeft gezorgd voor e<strong>en</strong> nieuwe<br />

waardering voor het landelijke gebied<br />

van <strong>Loosdrecht</strong>. Oude boerderij<strong>en</strong> zijn opgeknapt,<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> het belangrijk dat<br />

koei<strong>en</strong> in de wei staan, kinder<strong>en</strong> gaan de weiland<strong>en</strong><br />

in <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> milieueducatie, zorgboerderij<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> op, e<strong>en</strong> vaste prik op elke<br />

fietstocht is e<strong>en</strong> ijsje of e<strong>en</strong> spelletje boer<strong>en</strong>golf<br />

bij ijsboerderij van de familie van Herk.<br />

Er is dus e<strong>en</strong> duidelijke verbreding van de<br />

agrarische sector in <strong>Loosdrecht</strong> gaande. Ook<br />

de toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> welvaart van de Nederlandse<br />

bevolking onder invloed van de Internethype<br />

<strong>en</strong> de sterk gesteg<strong>en</strong> huiz<strong>en</strong>prijz<strong>en</strong> in de jar<strong>en</strong><br />

neg<strong>en</strong>tig heeft gezorgd voor nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong><br />

in <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Het aantal m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> boot heeft is<br />

<strong>en</strong>orm toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hoewel het toerisme in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> het moeilijk heeft gehad in de<br />

laatste jar<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> jachthav<strong>en</strong>s vol met nieuwe<br />

dure zeilbot<strong>en</strong>. Schur<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebruikt<br />

voor de stalling van bot<strong>en</strong> <strong>en</strong> caravans.<br />

Net zoals elders in de Gooi <strong>en</strong> <strong>Vecht</strong>streek<br />

is het aantal paard<strong>en</strong> sterk toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Dit<br />

heeft gezorgd voor e<strong>en</strong> keur aan economische<br />

activiteit<strong>en</strong> op het gebied van de paard<strong>en</strong>sport.<br />

Enkele boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong> zijn omgebouwd<br />

tot manege, stoeterij of p<strong>en</strong>sionstalling<br />

voor paard<strong>en</strong>. In <strong>Loosdrecht</strong> zijn er inmiddels<br />

drie plaats<strong>en</strong> waar paard<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gehoud<strong>en</strong>. In stall<strong>en</strong> waar ooit koei<strong>en</strong> stond<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> nu paard<strong>en</strong> gehuisvest. Weiland<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> omgev<strong>en</strong> door schrikdraad om<br />

de paard<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> achter m<strong>en</strong>ig<br />

paard<strong>en</strong>stal is e<strong>en</strong> drafveldje of paard<strong>en</strong>bak<br />

versch<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Vanwege de natte weid<strong>en</strong> is het bov<strong>en</strong>ste<br />

laag ve<strong>en</strong> weggehaald <strong>en</strong> zijn harde graszod<strong>en</strong><br />

aangeplant om de paard<strong>en</strong> in de wei te<br />

kunn<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>.<br />

Aanzet tot agrarische geschied<strong>en</strong>is van<br />

<strong>Loosdrecht</strong><br />

In dit artikel heb ik geprobeerd te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

dat de landbouw in <strong>Loosdrecht</strong> sterk gemarginaliseerd<br />

is als gevolg van de ruimtelijke<br />

druk van de sterk verstedelijkte gebied<strong>en</strong> van<br />

Amsterdam, Utrecht <strong>en</strong> het Gooi <strong>en</strong> het uitschuiv<strong>en</strong><br />

van stedelijke economische activiteit<strong>en</strong><br />

naar het platteland. In dit proces is het<br />

niet meer dan logisch dat de landbouw als<br />

eerste het onderspit heeft gedolv<strong>en</strong>. Het aantal<br />

boer<strong>en</strong> is in de afgelop<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>nia afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

met 67%, van 104 in 1955 naar 34 in<br />

2000. Van deze 34 boer<strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong> zijn nog<br />

maar zes die het boer<strong>en</strong> als hoofdactiviteit<br />

hebb<strong>en</strong>. De rest is 'hobbyboer.'<br />

Ook binn<strong>en</strong> de agrarische sector zijn in de<br />

afgelop<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>nia grote verandering<strong>en</strong> opgetred<strong>en</strong>.<br />

In <strong>Loosdrecht</strong> zat<strong>en</strong> vanwege de<br />

specifieke geografische locatie veel kleine<br />

rund veebedrijv<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> proces van voortdur<strong>en</strong>de<br />

schaalvergroting blek<strong>en</strong> deze kleine<br />

bedrijv<strong>en</strong> niet r<strong>en</strong>dabel. Veel boer<strong>en</strong> zijn afgehaakt<br />

of elders opnieuw begonn<strong>en</strong>.<br />

Het is in deze tijd maar moeilijk voor te<br />

stell<strong>en</strong> dat <strong>en</strong>kele g<strong>en</strong>eraties terug de landbouw<br />

nog de belangrijkste economische activiteit<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> was. Het boer<strong>en</strong> ging van<br />

g<strong>en</strong>eratie op g<strong>en</strong>eratie over. Voor de huidige<br />

g<strong>en</strong>eratie lijkt het agrarische verled<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

hele andere <strong>en</strong> vreemde tijd. Maar ik heb<br />

will<strong>en</strong> aanton<strong>en</strong> dat ook in de rec<strong>en</strong>te geschied<strong>en</strong>is<br />

hele boei<strong>en</strong>de verhal<strong>en</strong> zijn op te<br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong> over het agrarische verled<strong>en</strong> van<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Hopelijk wordt in de toekomst<br />

het agrarische verled<strong>en</strong> meer <strong>en</strong> meer op<strong>en</strong>gelegd<br />

voor huidige <strong>en</strong> toekomstige g<strong>en</strong>eraties.<br />

Drs. M athijs W itte is als assist<strong>en</strong>t in opleiding<br />

verbond<strong>en</strong> aan de Leerstoelgroep Agrarische Geschied<strong>en</strong>is<br />

van de Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> Universiteit <strong>en</strong><br />

Researchc<strong>en</strong>trum. Hij bereidt e<strong>en</strong> proefschrift voor<br />

over de geschied<strong>en</strong>is van de int<strong>en</strong>sieve veehouderij<br />

op de Nederlandse zandgrond<strong>en</strong>.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 173


Bron van de tabell<strong>en</strong>: CBS Landbouwstatistiek.<br />

Not<strong>en</strong><br />

1 Zie ook tabel 3 voor cijfers van CBS. Doets <strong>en</strong><br />

Mol kom<strong>en</strong> met hun telling in 1948 tot 84 bedrijv<strong>en</strong><br />

met landbouw als hoofdactiviteit.<br />

2 A. Doets & J. Mol 1999, '<strong>Loosdrecht</strong>se boer<strong>en</strong> in<br />

de periode 1898-1948'. in Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. nr. 124 (1999), p. 101- 111.<br />

3 Op geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>iveau zijn er gemiddeld in de<br />

provincie Utrecht in 1910 1248 runder<strong>en</strong>, 1114<br />

vark<strong>en</strong>s, <strong>en</strong> 6037 kipp<strong>en</strong>. In 1930 zijn er 2081<br />

runder<strong>en</strong>, 1971 vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> 19.146 kipp<strong>en</strong>. In<br />

1955 zijn er 2178 runder<strong>en</strong>, 2081 vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

20.426 kipp<strong>en</strong>. Alle<strong>en</strong> het aantal runder<strong>en</strong> ligt<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> in 1910 <strong>en</strong> 1930 bov<strong>en</strong> het gemiddelde<br />

van de provincie Utrecht. Bron: CBS<br />

landbouwstatistiek.<br />

4 Zodd<strong>en</strong> zijn natte begroeide plekk<strong>en</strong> in het<br />

ve<strong>en</strong>. Ruigt is het te korte riet dat niet voor<br />

dak<strong>en</strong> geschikt is.<br />

5 Voor de agrarische geschied<strong>en</strong>is van na 1948<br />

heb ik vooral het archief van het Utrechts Landbouw<br />

G<strong>en</strong>ootschap afdeling <strong>Loosdrecht</strong> (Utrechts<br />

Archief) gebruikt. Het betreft hier notul<strong>en</strong> van<br />

de jaarvergadering <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e led<strong>en</strong>vergadering.<br />

Deze bronn<strong>en</strong> lever<strong>en</strong> door de tijd he<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> aardig beeld op van wat er in <strong>Loosdrecht</strong><br />

speelde. Het verhaal wordt aangevuld met<br />

interview met Adriaan Doets <strong>en</strong> landbouwstatistiek<strong>en</strong>.<br />

6 Op 22 januari 1913 vond de oprichting plaats<br />

van de 'Coöperatief werk<strong>en</strong>de boer<strong>en</strong>le<strong>en</strong>bank <strong>en</strong><br />

handelsvere<strong>en</strong>iging <strong>Loosdrecht</strong>’. Door 8 landbouwers<br />

te <strong>Loosdrecht</strong>: Adrianus Doets, Jan Elias<br />

Hacke van Mijnd<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>drik Davelaar sr, Antoon<br />

Mulder, Mijndert Streefkerk Mzn, Johannes<br />

Floor Jzn, Willem Karssemijer Jzn, Dirk<br />

Meijers. Het is niet duidelijk of dit de datum is<br />

van registratie bij de rechtbank of de datering<br />

van de notariële oprichtingsakte. Bron: Ronald<br />

Rommes.<br />

7 H. Siemes, 'Anderhalve eeuw aanwakker<strong>en</strong>'. De<br />

Bilt 1997.<br />

8 De Stichting voor de Landbouw (1945-1954) was<br />

e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingsverband van boer<strong>en</strong>bond<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> landarbeidersbond<strong>en</strong> <strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigde<br />

de landbouworganisaties in het overleg met<br />

de Minister van Landbouw. Ze had tev<strong>en</strong>s tot<br />

taak de voorbereiding<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> publiekrechterlijke<br />

bedrijfsorganisatie (Pbo) beter bek<strong>en</strong>d<br />

onder de naam 'het Landbouwschap' te organiser<strong>en</strong>.<br />

Bron: E.J. Kraj<strong>en</strong>brink, Het Landbouwschap.<br />

'Zelfgedrag<strong>en</strong> verantwoordelijkheid' in de<br />

land- <strong>en</strong> tuinbouw 1945-2001, Groning<strong>en</strong> 2005.<br />

p. 55-96.<br />

9 P. Kooij, Myth<strong>en</strong> van de gro<strong>en</strong>e ruimte, Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

2000.<br />

10 Ver<strong>en</strong>iging van Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van het Gooi, Verslag<br />

van het congres: 'Om de toekomst van het Gooi.’<br />

Gehoud<strong>en</strong> te Hilversum op zaterdag 7 november<br />

1959, Blaricum 1959.<br />

11 Ver<strong>en</strong>iging van Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van het Gooi, E<strong>en</strong><br />

landschapsstructuurplan voor het Gooi <strong>en</strong> de <strong>Vecht</strong>streek,<br />

Blaricum 1969.<br />

12 H. Lagers, M. Strating & Elisabeth Stades-<br />

Vischer (red.), <strong>Loosdrecht</strong> - Geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> architectuur,<br />

Zeist 1998. p. 51.<br />

13 'Niet alle<strong>en</strong> recreatie schuldig aan verdwijn<strong>en</strong><br />

van agrariërs', in De Gooi <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>lander, 13 oktober<br />

1976.<br />

14 De Club van Rome is e<strong>en</strong> particuliere internationale<br />

stichting bestaande uit e<strong>en</strong> groot aantal<br />

vooraanstaande wet<strong>en</strong>schappers <strong>en</strong> (oud-)<br />

politiek leiders. Zij gav<strong>en</strong> opdracht aan het<br />

ger<strong>en</strong>ommeerde Massachusetts Institute of<br />

Technology om onderzoek te do<strong>en</strong> naar de<br />

gevolg<strong>en</strong> van de economische groei op het<br />

milieu. Zie de bestseller: D<strong>en</strong>nis Meadows e.a.,<br />

Rapport van de Club van Rome: de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> aan de<br />

groei, Utrecht 1972.<br />

15 J.A.J. Vervloet & S. van d<strong>en</strong> Bergh (red.), <strong>Eem</strong>land<br />

in verandering. Ontginning <strong>en</strong> ruilverkaveling<br />

in het gebied van de <strong>Eem</strong>, Utrecht <strong>2007</strong>.<br />

16 Dit is richtlijn PbEGL128/l, in: G.H.M. Tromp,<br />

Politiek door de stat<strong>en</strong>: doel- of waarderationeel<br />

handel<strong>en</strong> in het beslot<strong>en</strong> overleg over de Wadd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

het op<strong>en</strong>baar beraad over de ecologische hoofdstructuur,<br />

Groning<strong>en</strong> 2001. Van belang met betrekking<br />

tot Relati<strong>en</strong>ota 1975, hoofdstuk 7.<br />

17 Beheersplan <strong>Loosdrecht</strong>, Beheersplan voor het<br />

beheers- <strong>en</strong> reservaatsgebied <strong>Loosdrecht</strong> Vastgesteld<br />

door Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> van Utrecht december<br />

1989, ingangsdatum 1 januari 1990, Utrecht<br />

1989.<br />

174 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


<strong>Tuss<strong>en</strong></strong> arm<strong>en</strong>zorg <strong>en</strong> hoogwaardige nijverheid<br />

De glans van het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein<br />

H<strong>en</strong>k Michielse<br />

<strong>Loosdrecht</strong> is op zijn minst beroemd om twee<br />

ding<strong>en</strong>: om zijn plass<strong>en</strong> <strong>en</strong> om het porselein.<br />

Wat de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong> - zelf<br />

trouw<strong>en</strong>s sinds vijf<strong>en</strong>dertig jaar als 'oudste<br />

dochter van TVE' ook e<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>s<br />

pronkjuweel - van de watersport vindt, weet<br />

ik niet. Maar op het porselein, dat er tijd<strong>en</strong>s<br />

de korte periode 1774-1784 in de door ds.<br />

Joannes de Mol gestichte fabriek werd gemaakt,<br />

zijn ze buit<strong>en</strong>gewoon trots. En terecht.<br />

Het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein is wereldberoemd.<br />

Het is niet alle<strong>en</strong> te bewonder<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong><br />

zelf, in Kasteel Sypesteyn <strong>en</strong> bij de<br />

historische kring, maar ook in het Rijksmuseum<br />

in Amsterdam, in het Metropolitan Museum<br />

of Art in New York <strong>en</strong> in de Hermitage in<br />

Sint Petersburg, om maar <strong>en</strong>kele bescheid<strong>en</strong><br />

plekjes te noem<strong>en</strong>.<br />

Hoe trots ze zijn, spat aan alle kant<strong>en</strong> af<br />

van het boek De <strong>Loosdrecht</strong>se Porseleinfabriek<br />

bov<strong>en</strong> water, dat onlangs door de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong> geheel in eig<strong>en</strong> beheer<br />

!<br />

wwm<br />

w — *<br />

't Dorp Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, Nicolaas Wicart (1748-1815) (colt. Rijksmuseum, Amsterdam).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 175


werd uitgebrachtOok beroepshistorici kunn<strong>en</strong><br />

zich met hun onderwerp <strong>en</strong>gager<strong>en</strong>,<br />

maar bij de led<strong>en</strong> van de <strong>Loosdrecht</strong>se historische<br />

kring, ge<strong>en</strong> professionele historici of<br />

archeolog<strong>en</strong>, is het meer dan <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t met<br />

het onderwerp. Het is grote liefde. Met eindeloos<br />

geduld hebb<strong>en</strong> ze gezocht naar de plaats<br />

waar de porseleinfabriek moest hebb<strong>en</strong> gestaan<br />

<strong>en</strong> met trots, toewijding én verworv<strong>en</strong><br />

deskundigheid beschrijv<strong>en</strong> ze wat zij hebb<strong>en</strong><br />

gevond<strong>en</strong>, niet alle<strong>en</strong> de fabrieksplaats zelf,<br />

maar ook wat er verder allemaal uit de grond<br />

kwam: van het Amsterdamse stadsafval uit<br />

<strong>en</strong>kele eeuw<strong>en</strong> tot de product<strong>en</strong> van de porseleinfabriek<br />

zelf, compleet <strong>en</strong> in scherv<strong>en</strong>.<br />

Zo wordt e<strong>en</strong> in stukk<strong>en</strong> gebrok<strong>en</strong> bordje -<br />

rijk gedecoreerd, in biet<strong>en</strong>rood geschilderd,<br />

met e<strong>en</strong> blauwe bies versierd <strong>en</strong> nog voor<br />

80% aanwezig - aan e<strong>en</strong> minutieus onderzoek<br />

onderworp<strong>en</strong> tot het praktisch al zijn<br />

geheim<strong>en</strong> prijs geeft. De bundel bevat e<strong>en</strong><br />

derti<strong>en</strong>tal artikel<strong>en</strong>, geschrev<strong>en</strong> door led<strong>en</strong><br />

van de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>, de<br />

Stichting <strong>Loosdrecht</strong>s Porselein <strong>en</strong> <strong>en</strong>kele<br />

professionele wet<strong>en</strong>schappers, die allemaal<br />

sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> glanz<strong>en</strong>d beeld gev<strong>en</strong> van de<br />

aard, betek<strong>en</strong>is <strong>en</strong> productieplaats <strong>en</strong> productiewijze<br />

van het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein.<br />

Laat-achtti<strong>en</strong>de eeuw se arm <strong>en</strong>politiek<br />

Het initiatief van de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>se predikant<br />

Joannes de Mol om voor de arm<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

fabriek te sticht<strong>en</strong> past in de laat-achtti<strong>en</strong>de<br />

eeuwse arm<strong>en</strong>politiek <strong>en</strong> is toch ook heel<br />

bijzonder. De Tilburgse hoogleraar in de sociale<br />

<strong>en</strong> economische geschied<strong>en</strong>is Van d<strong>en</strong><br />

Eer<strong>en</strong>beemt deed jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> uitgebreid<br />

onderzoek naar allerlei initiatiev<strong>en</strong> in de periode<br />

1760-1795 om arme arbeidsloz<strong>en</strong> aan het<br />

werk te zett<strong>en</strong>2. Tot 1780 komt hij tot zo'n<br />

dertig plaats<strong>en</strong> waar e<strong>en</strong> of meer van dergelijke<br />

initiatiev<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> of t<strong>en</strong>minste<br />

voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In de periode tot 1795 behandelt<br />

hij er vier<strong>en</strong>twintig. In bijna. al deze<br />

plaats<strong>en</strong> was het ofwel de stedelijke overheid,<br />

ofwel het armbestuur (diaconie, burgerlijk<br />

armbestuur) ofwel e<strong>en</strong> particuliere ondernemer<br />

in sam<strong>en</strong>werking met e<strong>en</strong> van beide<br />

voorgaande instanties, die het initiatief tot<br />

e<strong>en</strong> arm<strong>en</strong>fabriek nam. En in al deze gevall<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> werkloze arm<strong>en</strong> gedwong<strong>en</strong> in de<br />

betreff<strong>en</strong>de inrichting te gaan werk<strong>en</strong>, op<br />

straffe van verlies van hun arm<strong>en</strong>geld. In<br />

<strong>Loosdrecht</strong> was het één particulier persoon,<br />

ds. De Mol, van wie het initiatief uitging, al<br />

kreeg hij financiële steun van zijn familie <strong>en</strong><br />

latere participant<strong>en</strong>. Bijzonder was ook, dat<br />

hij niet zoals meestal elders koos voor e<strong>en</strong><br />

simpel bedrijfje in de textielbranche, maar<br />

voor het mak<strong>en</strong> van hoogwaardig porselein<br />

in e<strong>en</strong> gecompliceerd productieproces.<br />

In de laat-achtti<strong>en</strong>de eeuwse arm<strong>en</strong>politiek<br />

kom<strong>en</strong> twee ontwikkeling<strong>en</strong> bij elkaar;<br />

dat zi<strong>en</strong> we ook in <strong>Loosdrecht</strong>3. Aan de <strong>en</strong>e<br />

kant was er sprake van to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de armoede<br />

<strong>en</strong> werkloosheid door de <strong>en</strong>orme achteruitgang<br />

van de Nederlandse nijverheid <strong>en</strong> handel.<br />

Uitsprak<strong>en</strong> uit die tijd van verontruste<br />

burgers lieg<strong>en</strong> er niet om: 'Onze sted<strong>en</strong> grimmel<strong>en</strong><br />

van de schooiers' (1773), 'Ondertusch<strong>en</strong><br />

zugt het geme<strong>en</strong>, dat is, het grootste gros der inwoonders<br />

in de diepste armoede, <strong>en</strong> ziet ge<strong>en</strong> kans,<br />

of om verder aan brood te kom<strong>en</strong>, of om zich te<br />

herstell<strong>en</strong>' (1776), ‘Het geme<strong>en</strong> arbeidsvolk vergaat<br />

van kommer <strong>en</strong> gebrek. De arm<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong><br />

ligg<strong>en</strong> opgepropt' (1777), 'De binn<strong>en</strong>sted<strong>en</strong> zijn<br />

met ge<strong>en</strong>e drooge oog<strong>en</strong> door te wandel<strong>en</strong> voor<br />

hem die wat aandoelijk is, <strong>en</strong> e<strong>en</strong>ig hart voor zijn<br />

vaderland heeft' (1783)4.<br />

Aan de andere kant is er de opkom<strong>en</strong>de<br />

verlichte burgerij, die zowel verontrust als<br />

aangedaan door de to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de armoede,<br />

niet alle<strong>en</strong> bezig was zich zelf te ontplooi<strong>en</strong>,<br />

maar ook de arm<strong>en</strong> wilde verheff<strong>en</strong> door h<strong>en</strong><br />

tegelijkertijd werk aan te bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> op te voed<strong>en</strong><br />

tot goed burgerschap. Werkverschaffing<br />

aan arm<strong>en</strong> was er al lang, <strong>en</strong> dan niet alle<strong>en</strong><br />

voor veroordeeld<strong>en</strong> zoals prof. Kloek veronderstelt<br />

in zijn overig<strong>en</strong>s aardige bijdrage 'De<br />

porseleinfabriek <strong>en</strong> het nieuwe burgerideaal' in<br />

het <strong>Loosdrecht</strong>se boek. Zie bijvoorbeeld het<br />

Weesper Arm<strong>en</strong>weeshuis annex werkhuis van<br />

1660 of het Amsterdamse Willige Werkhuis<br />

van 1650 die in het vorige nummer van TVE<br />

ter sprake kwam<strong>en</strong>. Maar het nieuwe in de<br />

late achtti<strong>en</strong>de eeuw was, dat de werkinrich-<br />

176 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


ting<strong>en</strong> op veel grotere schaal werd<strong>en</strong> georganiseerd<br />

<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gemotiveerd in e<strong>en</strong> specifiek<br />

Vertoog' over de arm<strong>en</strong>.<br />

Vertoog over de arm<strong>en</strong><br />

Er werd in die tijd heel veel over arm<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

armoede geschrev<strong>en</strong>, maar bijna ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele<br />

auteur toont <strong>en</strong>ig besef, dat slechts e<strong>en</strong> bloei<strong>en</strong>de<br />

nijverheid voldo<strong>en</strong>de werk zou kunn<strong>en</strong><br />

verschaff<strong>en</strong> aan zoveel lege hand<strong>en</strong>. Betje<br />

Wolf <strong>en</strong> Aagje Dek<strong>en</strong>, de meest geavanceerd<strong>en</strong><br />

onder de verlichte schrijvers, vroeg<strong>en</strong><br />

zich in 1779 wel af:<br />

'Is er waarlijk, spreek e<strong>en</strong>voudig,<br />

Werk voor elk die werk<strong>en</strong> wil?'<br />

Maar in datzelfde jaar 1779 schrijv<strong>en</strong> zij in<br />

hun Proeve over de opvoeding over de stedelijke<br />

arm<strong>en</strong>: 'Zijn dat wez<strong>en</strong>s, wier natuur edeler is<br />

dan die der dier<strong>en</strong>! (...) Zij die noch zedelijkheid,<br />

noch redelijkheid k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, wier heste hoedanighed<strong>en</strong><br />

alle<strong>en</strong> stuiptrekking<strong>en</strong> zijn van m<strong>en</strong>schelijkheid’.<br />

Dat liegt er niet om. Het verlichte vertoog<br />

over de arm<strong>en</strong> k<strong>en</strong>de dan ook e<strong>en</strong> drietal<br />

c<strong>en</strong>trale elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:<br />

• Het probleem is niet zozeer de armoede maar<br />

de arm<strong>en</strong>. Zij zijn zelf de oorzaak van hun<br />

armoede door hun ondeugd<strong>en</strong>. Bij sommige<br />

auteurs krijg<strong>en</strong> zij zelfs de schuld<br />

van de economische neergang. In e<strong>en</strong><br />

bekroonde prijsverhandeling voor de<br />

Maatschappij tot Nut van het Algeme<strong>en</strong><br />

schrijft Dirk Boing dat het verval van de<br />

nijverheid ‘zo niet geheel, althans groot<strong>en</strong>deels,<br />

te wijt<strong>en</strong> is aan het berispelijk, onverantwoordelijk,<br />

strafwaardig gedrag onzer<br />

werklied<strong>en</strong>'.<br />

• Medeschuldig aan de ondeugd<strong>en</strong> der arm<strong>en</strong> is<br />

de bedeling. Zoals nu de sociale voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

wel de schuld krijg<strong>en</strong> van het feit<br />

dat veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet werk<strong>en</strong>, zo kreeg dat<br />

to<strong>en</strong> de arm<strong>en</strong>zorg. Die zou maar lukraak<br />

gev<strong>en</strong> aan de arm<strong>en</strong>, zodat ze niet meer<br />

geprikkeld werd<strong>en</strong> te gaan werk<strong>en</strong>. Historisch<br />

onderzoek heeft uitgewez<strong>en</strong>, dat<br />

hier ge<strong>en</strong> snars van klopt, maar het functioneerde<br />

in die tijd wel als legitimatie voor<br />

allerlei maatregel<strong>en</strong>.<br />

• De oplossing voor armoede is opvoeding <strong>en</strong> in<br />

het bijzonder opvoeding tot arbeidzaamheid.<br />

Natuurlijk hielp<strong>en</strong> de werkverschaffingsproject<strong>en</strong><br />

ook om de economische nood<br />

<strong>en</strong>igszins te l<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> <strong>en</strong> om de arm<strong>en</strong>zorgfonds<strong>en</strong><br />

te ontlast<strong>en</strong>, maar het ging de<br />

verlichte burgers toch vooral om de arbeidsmoraal.<br />

'Ledig te gaan <strong>en</strong> ijdele ding<strong>en</strong><br />

te do<strong>en</strong> is voor elk verstandig schepsel schandelijk<br />

<strong>en</strong> veragt<strong>en</strong>swaardig, daar m<strong>en</strong> van<br />

nature verpligt is nuttig voor de Maatschappij<br />

te leev<strong>en</strong>’, schreef ds. Ris, de oprichter van<br />

e<strong>en</strong> beroemd arbeids- <strong>en</strong> opvoedingsproject<br />

in Hoorn, in 1777.<br />

Diezelfde doopsgezinde predikant Claas Ris<br />

werd, sam<strong>en</strong> met de hervormde ds. De Mol,<br />

door e<strong>en</strong> van de bek<strong>en</strong>dste g<strong>en</strong>ootschapp<strong>en</strong><br />

uit die dag<strong>en</strong>, de zogehet<strong>en</strong> Oeconomische Tak,<br />

luid geprez<strong>en</strong> voor zijn project. Beide dominees<br />

kreg<strong>en</strong> het hoogste eerbewijs dat de<br />

Oeconomische Tak te vergev<strong>en</strong> had: de goud<strong>en</strong><br />

medaille, ds. De Mol in 1779 <strong>en</strong> ds. Ris in<br />

1780.<br />

Ds. De Mol <strong>en</strong> zijn porseleinfabriek<br />

Wie was ds. De Mol, wat war<strong>en</strong> zijn motiev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> wat hield zijn initiatief in? Joannes de Mol<br />

werd in 1726 gebor<strong>en</strong> in Midlum bij Harling<strong>en</strong><br />

als zoon van dominee Petrus de Mol. Hij<br />

groeide achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s op in de plaats<strong>en</strong><br />

waar zijn vader predikant was: Midlum, Jisp<br />

in Noord-Holland <strong>en</strong> Middelburg waar hij de<br />

latijnse school bezocht. In 1743 ging hij in<br />

Leid<strong>en</strong> theologie studer<strong>en</strong>, studeerde af in<br />

1749, werd predikant in het Zeeuwse 's-Grav<strong>en</strong>polder<br />

<strong>en</strong> trouwde in hetzelfde jaar met<br />

Wilhelmina Jacoba van Teyling<strong>en</strong> die uit e<strong>en</strong><br />

Leidse reg<strong>en</strong>t<strong>en</strong>familie stamde. Zijn portret<br />

<strong>en</strong> dat van Wilhelmina zijn te zi<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

Kasteel Sypesteyn. In 1753 vertrok<br />

hij naar zijn laatste standplaats als predikant,<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> 7 Hij overleed te Amsterdam<br />

in 1782 op 56-jarige leeftijd 'na e<strong>en</strong>e<br />

langduurige verzwakking <strong>en</strong> waterzucht'<br />

<strong>en</strong>kele maand<strong>en</strong> nadat hij met vervroegd<br />

emeritaat was gegaan <strong>en</strong> ook zijn fabriek had<br />

opgegev<strong>en</strong>.<br />

De neerlandicus Bas de Ligt, die in het<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se boek e<strong>en</strong> korte schets geeft van<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 177


'<br />

f f e IV ,<br />

Ds. Joannes de Mol <strong>en</strong> zijn echtg<strong>en</strong>ote Wilhelmina Jacoba van Teyling<strong>en</strong>, pasteltek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, toegeschrev<strong>en</strong> aan P. van<br />

Oepts (coll. Kasteel-Museum Sypesteyn, <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

het lev<strong>en</strong> van ds. De Mol, citeert zijn overlijd<strong>en</strong>sbericht<br />

uit het blad Boekzaal der geleerde<br />

Waereld, waarin Joannes de Mol ook zelf gepubliceerd<br />

had, zoals het gedicht <strong>Loosdrecht</strong>'s<br />

Lykklacht bij het overlijd<strong>en</strong> van ambachtsvrouwe<br />

Margaretha Hel<strong>en</strong>a Graefland. De<br />

Mol wordt herdacht als ‘e<strong>en</strong> Man van e<strong>en</strong>e<br />

byzondere geleerdheid, verstand, oordeel, vindingrijk<br />

<strong>en</strong> vaardigheid; zeer bemind door zijne vri<strong>en</strong>delijkheid,<br />

<strong>en</strong> te regt betreurd door de Geme<strong>en</strong>te,<br />

<strong>en</strong> twee nagelat<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>'.<br />

Waarom e<strong>en</strong> werkverschaffingsproject?<br />

Waarom begon dominee De Mol in <strong>Loosdrecht</strong><br />

met e<strong>en</strong> werkverschaffingsproject?<br />

Anders dan in de rest van Nederland, was de<br />

grote armoede in <strong>Loosdrecht</strong> niet zozeer veroorzaakt<br />

door economische achteruitgang,<br />

maar omdat de grootschalige exploitatie van<br />

de turfkavels beëindigd werd. De armoede<br />

was er echter niet minder door. Dominee De<br />

Mol was k<strong>en</strong>nelijk e<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

'met ge<strong>en</strong>e drooge oog<strong>en</strong>' de armoede in zijn<br />

standplaats kon aanzi<strong>en</strong>; ook hij had e<strong>en</strong> aandoénlijk<br />

hart.<br />

Wat De Mol met zijn werkinrichting beoogde,<br />

beschreef hij zelf glashelder in e<strong>en</strong><br />

brief uit 1778 aan de Gecommitteerde Rad<strong>en</strong><br />

van de Stat<strong>en</strong> van Holland <strong>en</strong> Westfriesland.<br />

Het ging hem er om 'zoo veele opgezet<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

de <strong>Loosdrecht</strong>, als maer do<strong>en</strong>lijk was, in 't werk te<br />

amplooier<strong>en</strong>, <strong>en</strong> voorts e<strong>en</strong> getal bij provisie 25<br />

kinder<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong>ige uure op e<strong>en</strong> dag voor<br />

rek<strong>en</strong>ing der fabriek school te lat<strong>en</strong> gaan, maar ook<br />

in de Fabriek te nem<strong>en</strong>, om ze aldaer in alle takk<strong>en</strong><br />

der wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, tot dit werk betrekkelijk, naer<br />

behoor<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> onderwijz<strong>en</strong>, om langs di<strong>en</strong> weg<br />

de kinder<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> beschaeft <strong>en</strong> bekwaem te<br />

mak<strong>en</strong> maer ook mettertijd uit dezelve ervar<strong>en</strong>e<br />

werkluid<strong>en</strong> te verkrijg<strong>en</strong>'6. E<strong>en</strong> mooie formulering,<br />

deze volzin, van het nieuwe programma<br />

teg<strong>en</strong>over arm<strong>en</strong> <strong>en</strong> armoede: werkverschaffing<br />

<strong>en</strong> opvoeding.<br />

Waarom e<strong>en</strong> porseleinfabriek?<br />

Waarom e<strong>en</strong> porseleinfabriek? E<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong>de<br />

178 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


verklaring heb ik daarvoor niet gelez<strong>en</strong>. Maar<br />

meerdere auteurs wijz<strong>en</strong> er op, dat ds. De<br />

Mol naast dichterlijke neiging<strong>en</strong> '<strong>en</strong>ig alchimist<strong>en</strong>bloed'<br />

in zich had (van d<strong>en</strong> Eer<strong>en</strong>beemt),<br />

dan wel 'interesse in mineralogie'<br />

(J. Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> in het <strong>Loosdrecht</strong>se boek).<br />

Hij was vooral geïnteresseerd in het vervaardig<strong>en</strong><br />

van porselein uit materiaal van vaderlandse<br />

bodem <strong>en</strong> kon daarbij profiter<strong>en</strong> van<br />

de ervaring<strong>en</strong> die war<strong>en</strong> opgedaan in de door<br />

Bertram Sigismund Albrecht Graaf van<br />

Gronsveld-Diep<strong>en</strong>broick eerder in Weesp<br />

opgerichte porseleinfabriek. Hij kocht e<strong>en</strong><br />

deel van de inv<strong>en</strong>taris <strong>en</strong> de voorhand<strong>en</strong><br />

grondstof van het eind 1770 stilgelegde Weesper<br />

bedrijf, deed zelf e<strong>en</strong> aantal geslaagde<br />

proefneming<strong>en</strong> <strong>en</strong> startte in 1774 'e<strong>en</strong> Manufacture<br />

van fijne Porcellain<strong>en</strong>’. Al spoedig<br />

werkt<strong>en</strong> er 60 volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>, waaronder e<strong>en</strong><br />

achttal buit<strong>en</strong>landers <strong>en</strong> 25 kinder<strong>en</strong>. Het<br />

bedrijf maakte vooruitgang <strong>en</strong> de tijdg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

hadd<strong>en</strong> veel lof voor het 'uitmunt<strong>en</strong>d<br />

porcelijn, maar ds. De Mol had toch voortdur<strong>en</strong>d<br />

met zoveel financiële <strong>en</strong> andere moeilijkhed<strong>en</strong><br />

te mak<strong>en</strong> naast problem<strong>en</strong> in de<br />

privé-sfeer, dat hij zich in 1782 kort voor zijn<br />

dood uit de fabriek terugtrok <strong>en</strong> deze overdeed<br />

aan de Amsterdamse hoofdparticipant<strong>en</strong>.<br />

Deze beslot<strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte het bedrijf in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> op te heff<strong>en</strong> <strong>en</strong> in 1784 over te<br />

plaats<strong>en</strong> naar Ouder-Amstel.<br />

Achteraf is het evid<strong>en</strong>t, schrijft prof.<br />

Kloek in het <strong>Loosdrecht</strong>se boek, dat Joannes<br />

de Mol op economisch gebied uiterst naïef<br />

was. Ook in zijn eig<strong>en</strong> tijd was hij al bekritiseerd,<br />

niet vanwege zijn filantropische bedoeling<strong>en</strong>,<br />

maar om zijn keuze voor e<strong>en</strong> modieus<br />

product, dat grote vakbekwaamheid vereiste<br />

die de <strong>Loosdrecht</strong>se werkloz<strong>en</strong> niet hadd<strong>en</strong>.<br />

De Mol, aldus prof. Kloek, 'kon zijn kwalitatief<br />

voortreffelijke product aan de straatst<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

niet kwijt', mede vanwege de concurr<strong>en</strong>tie<br />

van goedkoper spul. De <strong>Loosdrecht</strong>ers<br />

van to<strong>en</strong>, is zijn conclusie, zull<strong>en</strong> dus niet<br />

veel wijzer zijn geword<strong>en</strong> van ds. De Mol's<br />

initiatief.<br />

'& 0kéy<br />

Dieplepel op het voormalige fabrieksterrein (foto coil. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 179


■ N \<br />

Funderingsbalk gevond<strong>en</strong>, l<strong>en</strong>gte 50 meter (foto coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

180 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


Toiletdoosje met zwan<strong>en</strong>; inscriptie Lm2; geglazuurd; afmeting<strong>en</strong> (excl. zwan<strong>en</strong>) lang 90 mm, hoog 41 mm, misbaksel<br />

(foto coll. Stichting <strong>Loosdrecht</strong>s Porselein). Tot aan de opgraving<strong>en</strong> was dit product onbek<strong>en</strong>d.<br />

E<strong>en</strong> groots mom<strong>en</strong>t:<br />

de vondst van de fabrieksplaats<br />

Waar stond ds. De Mol's fabriek nu precies?<br />

Het pièce de résistance van De <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

Porseleinfabriek bov<strong>en</strong> water is het verslag van<br />

de speurtocht naar de exacte plaats van het<br />

fabriekscomplex, geschrev<strong>en</strong> door J. Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>:<br />

De herontdekking van de achtti<strong>en</strong>deeeuwse<br />

porseleinfabriek te <strong>Loosdrecht</strong> (p. 27-58).<br />

Er had e<strong>en</strong> fabriek gestaan, dat stond vast.<br />

Maar waar? Na de beëindiging van de productie<br />

in 1784, schrijft Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, lijkt<br />

de porseleinfabriek van de aardbodem verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Afgezi<strong>en</strong> van wat vage beschrijving<strong>en</strong>,<br />

is er niets over van het fabrieksgebouw,<br />

‘ge<strong>en</strong> bruikbare kadastrale gegev<strong>en</strong>s, ge<strong>en</strong> gravure,<br />

ge<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing, ge<strong>en</strong> schilderij, niets'. Vanaf<br />

1900 was er honderd jaar lang al onderzoek<br />

gedaan, ondermeer door twee afstammeling<strong>en</strong><br />

van ds. De Mol, maar dat had 'niets<br />

concreets' opgeleverd.<br />

Binn<strong>en</strong> de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong><br />

werd verondersteld, dat de fabriek vlak naast<br />

de woning van De Mol gestaan moest hebb<strong>en</strong>,<br />

op het terrein waarop sinds 1820 e<strong>en</strong><br />

(vaak verbouwde) school stond, schuin teg<strong>en</strong>over<br />

de Nederlands Hervormde Kerk in<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>. In 1999 werd de school gesloopt<br />

<strong>en</strong> dat zou voor de historische kring<br />

e<strong>en</strong> mooie kans zijn om ter plaatse onderzoek<br />

te do<strong>en</strong>. Maar dat gaat zomaar niet. Voor je<br />

e<strong>en</strong> vergunning krijgt, moet je eerst e<strong>en</strong> afgerond<br />

bureauonderzoek do<strong>en</strong>, de financiële<br />

dekking geregeld hebb<strong>en</strong>, verzekerd zijn van<br />

medewerkers, de nodige archeologische k<strong>en</strong>nis<br />

opdo<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gedetailleerd plan voor<br />

veldonderzoek ontwerp<strong>en</strong>.<br />

Dit alles kreeg de historische kring voorbeeldig<br />

voor elkaar. Er werd e<strong>en</strong> werkgroep<br />

van vrijwilligers gevormd, die actief ondersteund<br />

werd door deskundig<strong>en</strong> van de Archeologische<br />

Werkgeme<strong>en</strong>schap Nederland<br />

<strong>en</strong> van de Stichting <strong>Loosdrecht</strong>s Porselein<br />

(SLOP). Het zogehet<strong>en</strong> bureauonderzoek betrof<br />

e<strong>en</strong> viertal aspect<strong>en</strong>:<br />

• het ontstaan van het landschap <strong>en</strong> de bodem;<br />

• de geschied<strong>en</strong>is van het porselein, De Mol<br />

<strong>en</strong> zijn fabriek;<br />

• de bebouwing van het onderzoeksgebied<br />

vanaf 1774;<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 181


• de vermoed<strong>en</strong>s <strong>en</strong> verwachting<strong>en</strong> van de<br />

onderzoekers: mogelijke funderingsconstructie,<br />

ov<strong>en</strong>types <strong>en</strong> het fabrieksterrein.<br />

Het archeologisch veldonderzoek<br />

To<strong>en</strong> dit alles afgerond was, kon het archeologisch<br />

veldonderzoek beginn<strong>en</strong>. Het verslag<br />

hiervan in het boek leest als e<strong>en</strong> kleine detective.<br />

Ik moest bij het lez<strong>en</strong> ervan onwillekeurig<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> serie op de BBC waarbij<br />

e<strong>en</strong> groep beroeps-archeolog<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere<br />

wet<strong>en</strong>schappers in e<strong>en</strong> lang week<strong>en</strong>d de geheim<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> site moest<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> te ontraadsel<strong>en</strong>.<br />

Alle<strong>en</strong> werd dit werk in <strong>Loosdrecht</strong><br />

door amateurs gedaan. Om de finesses van<br />

de speurtocht te kunn<strong>en</strong> volg<strong>en</strong> moet m<strong>en</strong><br />

natuurlijk het artikel van Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> zelf<br />

lez<strong>en</strong>; ik vat hier alle<strong>en</strong> maar wat hoofdlijn<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> indruk te gev<strong>en</strong> van het speurwerk.<br />

Gedur<strong>en</strong>de neg<strong>en</strong> zaterdag<strong>en</strong> werd er<br />

onderzoek gedaan vanaf 7.00 uur. Van elke<br />

dag werd e<strong>en</strong> rapport opgemaakt, bodemvondst<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> gefotografeerd <strong>en</strong> geregistreerd<br />

<strong>en</strong> elke bodemschraap van de graafmachine<br />

werd geanalyseerd. Er was e<strong>en</strong><br />

ontwerpplan gemaakt, waarop vier putt<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>, waar m<strong>en</strong> met de door de<br />

to<strong>en</strong>malige geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> betaalde<br />

dieplepel zou gaan grav<strong>en</strong>. In de eerste put<br />

die werd gegrav<strong>en</strong>, vond m<strong>en</strong> niets, in de<br />

volg<strong>en</strong>de putt<strong>en</strong> gaf de porseleinfabriek de<br />

e<strong>en</strong> na de ander langzaamaan haar geheim<strong>en</strong><br />

prijs. Er werd e<strong>en</strong> dwarssleuf gegrav<strong>en</strong>, er<br />

werd overgegaan van de graafmachine op<br />

handwerk, tot het grootse mom<strong>en</strong>t in het<br />

onderzoek was aangebrok<strong>en</strong>: de vondst van<br />

de langezochte fundering van de fabriek.<br />

Het bodemarchief was nu zover ontsluierd,<br />

dat m<strong>en</strong> wist waar de fabriek gestaan<br />

had <strong>en</strong> hoe groot zij was. Op de achterzijde<br />

van deze TVE is het ontwerpplan <strong>en</strong> de uitkomst<br />

van het onderzoek te zi<strong>en</strong>. <strong>Tuss<strong>en</strong></strong> de<br />

Oud-Loosdechtsedijk <strong>en</strong> de waterlijn van<br />

1774-1784 lag e<strong>en</strong> smal, langwerpig gebouw,<br />

met aan de waterzijde e<strong>en</strong> verbreding. Het<br />

lange fabrieksgedeelte was ca. 50 meter lang.<br />

Hoe het was ingedeeld, is niet bek<strong>en</strong>d, maar<br />

op basis van <strong>en</strong>kele vondst<strong>en</strong> <strong>en</strong> met behulp<br />

van bestaande literatuur over ov<strong>en</strong>s <strong>en</strong> het<br />

productieproces van porselein, durv<strong>en</strong> de<br />

onderzoekers wel <strong>en</strong>kele veronderstelling<strong>en</strong><br />

te formuler<strong>en</strong>. De metselstructur<strong>en</strong> in de korte<br />

haak van het gevond<strong>en</strong> gebouw aan de<br />

waterzijde duid<strong>en</strong> op luchtkanal<strong>en</strong> in de<br />

stookruimte van e<strong>en</strong> ov<strong>en</strong>. De stookruimte<br />

lag dan zover mogelijk van de bestaande bebouwing<br />

<strong>en</strong> zo dicht mogelijk bij het bluswater.<br />

Dat klinkt heel plausibel. En zo kom<strong>en</strong> de<br />

w -<br />

mm<br />

lp mm<br />

-<br />

Kaars<strong>en</strong>dover m et mansportret in reliëf met bloembeschildering,<br />

in rose/gro<strong>en</strong>, hoog 90 mm, breed 40 mm,<br />

niet compleet (foto coll. Stichting <strong>Loosdrecht</strong>s Porselein)<br />

Tot aan de opgraving<strong>en</strong> was dit product onbek<strong>en</strong>d.<br />

,<br />

182 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


onderzoekers ook tot e<strong>en</strong> reconstructie van<br />

de productielijn in dominee De Mol's porseleinfabriek.<br />

Hoe werd er in dominee De Mol's fabriek<br />

gewerkt?<br />

We wet<strong>en</strong> nu waar de fabriek lag <strong>en</strong> hoe de<br />

productielijn er vermoedelijk uitzag. We wist<strong>en</strong><br />

al lang van de kwaliteit van het <strong>Loosdrecht</strong>s<br />

porselein. Maar hoe was de gang van<br />

zak<strong>en</strong> in de fabriek <strong>en</strong> hoe verliep de porseleinproductie<br />

er nu eig<strong>en</strong>lijk? Bij het grav<strong>en</strong><br />

naar de fundering van het fabriekscomplex<br />

zijn natuurlijk ook allerlei andere zak<strong>en</strong> bov<strong>en</strong><br />

water gehaald. Wat lag er allemaal op <strong>en</strong><br />

rond het fabrieksterrein <strong>en</strong> wat kan daar uit<br />

word<strong>en</strong> afgeleid?<br />

Op al dit soort vrag<strong>en</strong> geeft De <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

porseleinfabriek bov<strong>en</strong> water antwoord. Ik zelf<br />

had tevor<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis van porselein <strong>en</strong> de<br />

porseleinproductie, behalve het weinige dat<br />

ik er over had gelez<strong>en</strong> in oudere <strong>Loosdrecht</strong>nummers<br />

van TVE <strong>en</strong> bij Van d<strong>en</strong> Eer<strong>en</strong>beemt;<br />

ik b<strong>en</strong> dus aangewez<strong>en</strong> op wat de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>ers daarover te vertell<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

En dat is heel wat <strong>en</strong> het maakt e<strong>en</strong> meer dan<br />

degelijke <strong>en</strong> verantwoorde indruk.<br />

Hoe er in De Mol's fabriek gewerkt werd,<br />

wordt op basis van de vondst<strong>en</strong> op het terrein<br />

<strong>en</strong> literatuur over de porseleinproductie<br />

gereconstrueerd in het artikel Porseleinproductie<br />

<strong>en</strong> de gang van zak<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong> van Ernst<br />

Haselhoff Lich Kasteleijn <strong>en</strong> Jeannette van<br />

der Meul<strong>en</strong> (p. 61-92). Schriftelijke gegev<strong>en</strong>s<br />

uit De Mol's tijd zelf war<strong>en</strong> niet voorhand<strong>en</strong>.<br />

De <strong>Loosdrecht</strong>se onderzoekers moest<strong>en</strong> zelf<br />

aan de slag. Hoe was het porselein van ds. De<br />

Mol sam<strong>en</strong>gesteld? Hoe werd het vormgegev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> welke merk<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> er aangebracht?<br />

Hoe liep het bakproces <strong>en</strong> hoe werd de bescherming<br />

gerealiseerd? Wat war<strong>en</strong> de verfstoff<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hulpmiddel<strong>en</strong> voor de schilder?<br />

Hoe werkt<strong>en</strong> de ov<strong>en</strong>s <strong>en</strong> hoe werd<strong>en</strong> ze verbeterd?<br />

Deze <strong>en</strong> andere vrag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door<br />

de twee schrijvers systematisch <strong>en</strong> overvloedig<br />

geïllustreerd behandeld.<br />

In e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d artikel Tot nu onbek<strong>en</strong>de<br />

product<strong>en</strong> van de <strong>Loosdrecht</strong>se Porseleinfabriek<br />

(p. 103-122), geschrev<strong>en</strong> door Yvonne Siemons<br />

sam<strong>en</strong> met andere led<strong>en</strong> van de Stichting<br />

<strong>Loosdrecht</strong>s Porselein, wordt beschrev<strong>en</strong><br />

hoe tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sieve zoektocht op <strong>en</strong><br />

rond het terrein van de fabriek allerlei product<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> opgedolv<strong>en</strong> die tot dan toe bij<br />

het <strong>Loosdrecht</strong>se porselein onbek<strong>en</strong>d war<strong>en</strong>.<br />

Er bleek e<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tratie van porseleinscherv<strong>en</strong><br />

te ligg<strong>en</strong>, waarbov<strong>en</strong>op alle<strong>en</strong> de gazettes<br />

(omhulsel van vuurvaste klei) <strong>en</strong> andere<br />

grove aardewerk plat<strong>en</strong> al langere tijd bereikbaar<br />

war<strong>en</strong> geweest. Alle nieuwe vondst<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> opgesomd, voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> korte<br />

beschrijving met illustratie, zoals mes- of<br />

vorkheft<strong>en</strong>, nachtspiegels, olielampjes, kaars<strong>en</strong>dovers,<br />

vaz<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> rococo serveerschaal<br />

<strong>en</strong>zovoort. E<strong>en</strong> bijdrage van de Duitse chemicus<br />

B. Ullrich over het natuurwet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek van product<strong>en</strong> uit de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

porseleinfabriek sluit de bundel af.<br />

Dr. Ullrich, werkzaam bij de Bergakademie<br />

Freiberg, selecteerde e<strong>en</strong> elftal fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit<br />

wat de onderzoekers hadd<strong>en</strong> opgegrav<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bepaalde via verschill<strong>en</strong>de natuurwet<strong>en</strong>schappelijke<br />

techniek<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

van deze vondst<strong>en</strong>.<br />

Uitstek<strong>en</strong>d werk<br />

De bijdrag<strong>en</strong> over de speurtocht naar het<br />

fabrieksterrein, de werkwijze in de fabriek <strong>en</strong><br />

de beschrijving van tot nu toe onbek<strong>en</strong>de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se porselein-product<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong><br />

het zoveelste bewijs in het boek voor het <strong>en</strong>thousiasme<br />

<strong>en</strong> de verworv<strong>en</strong> deskundigheid<br />

van de led<strong>en</strong> van de Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> de Stichting <strong>Loosdrecht</strong>s Porselein<br />

die het onderzoek ded<strong>en</strong> <strong>en</strong> het boek<br />

sam<strong>en</strong>steld<strong>en</strong>. We wet<strong>en</strong> nu wgl bijna alles<br />

wat er over de <strong>Loosdrecht</strong>se porseleinfabriek<br />

te wet<strong>en</strong> valt. Er zijn natuurlijk ook nog kritiekpunt<strong>en</strong><br />

te formuler<strong>en</strong>. Om maar e<strong>en</strong> heel<br />

kleintje te noem<strong>en</strong>: in de lijst Van plaats<strong>en</strong><br />

waar het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein allemaal te<br />

zi<strong>en</strong> is, wordt ook nog L<strong>en</strong>ingrad g<strong>en</strong>oemd al<br />

heet die stad al lang weer Sint Petersburg, dat<br />

overig<strong>en</strong>s ook nog wordt vermeld.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 183


In het TVE Cahier I - Lokale geschied<strong>en</strong>is tuss<strong>en</strong><br />

lering <strong>en</strong> vermaak (2004) over allerlei aspect<strong>en</strong><br />

van de lokale <strong>en</strong> regionale geschiedschrijving,<br />

kwam ook het misprijz<strong>en</strong> ter sprake dat<br />

sommige beroepshistorici nog altijd schijn<strong>en</strong><br />

te koester<strong>en</strong> jeg<strong>en</strong>s amateur-onderzoekers uit<br />

historische kring<strong>en</strong> <strong>en</strong> dergelijke. In het Cahier<br />

werd al afdo<strong>en</strong>de met dit misprijz<strong>en</strong><br />

afgerek<strong>en</strong>d, maar De <strong>Loosdrecht</strong>se Porseleinfabriek<br />

bov<strong>en</strong> water bewijst e<strong>en</strong>s te meer hoe<br />

misplaatst dat superioriteitsgevoel is. Beroepshistorische<br />

schrijvers hadd<strong>en</strong> de artikel<strong>en</strong><br />

misschi<strong>en</strong> soms wat strakker opgezet <strong>en</strong><br />

onder hun hand<strong>en</strong> war<strong>en</strong> sommige bijdrag<strong>en</strong><br />

waarschijnlijk ook wat str<strong>en</strong>ger geredigeerd.<br />

Maar de <strong>Loosdrecht</strong>se kringled<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

bewez<strong>en</strong>, dat zij tot goed <strong>en</strong> interessant onderzoek<br />

in staat zijn, zelfs op het gespecialiseerde<br />

<strong>en</strong> technische terrein van het porselein<br />

<strong>en</strong> de porseleinproductie, <strong>en</strong> dat zij daar<br />

ook verantwoord verslag van kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat alles met e<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiasme waar wij<br />

beroepshistorici niet van terug hebb<strong>en</strong>.<br />

H<strong>en</strong>k M ichielse studeerde geschied<strong>en</strong>is in Nijmeg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> promoveerde in de sociale wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij<br />

van 1972-1994 als universitair hoofddoc<strong>en</strong>t werkte.<br />

Illustratie achterpagina (inzet): Situatie van<br />

de onderzoekspuit<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gevond<strong>en</strong> fundering<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s het archeologisch onderzoek zomer 2000 in<br />

het terrein waarop de <strong>Loosdrecht</strong>se porseleinfabriek<br />

heeft gestaan, getek<strong>en</strong>d door Koos Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>,<br />

Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

N ot<strong>en</strong><br />

1 Koos Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, Jeannette van der Meul<strong>en</strong>,<br />

Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn, Leo Mant<strong>en</strong>,<br />

John Mol (red.), De <strong>Loosdrecht</strong>se porseleinfabriek<br />

bov<strong>en</strong> water - Over gebouw<strong>en</strong>, porseleinproductie<br />

<strong>en</strong> ds De Mol, 1774-1784. <strong>Loosdrecht</strong> <strong>2007</strong>.<br />

Dit boek (184 pagina's <strong>en</strong> rijk geïllustreerd) is<br />

te bestell<strong>en</strong> bij de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong><br />

<strong>en</strong> kost € 16, exclusief verz<strong>en</strong>dkost<strong>en</strong>.<br />

2 H.F.J.M. van d<strong>en</strong> Eer<strong>en</strong>beemt, Armoede <strong>en</strong> arbeidsdwang<br />

- werkinrichting<strong>en</strong> voor 'onnutte'<br />

Nederlanders in de Republiek 1760-1795, 's-Grav<strong>en</strong>hage<br />

1977.<br />

3 Zie voor de volg<strong>en</strong>de passages naast Van d<strong>en</strong><br />

Eer<strong>en</strong>beemt: H.C.M. Michielse, Welzijn & discipline<br />

- van tuchthuis tot psychotherapie, Amsterdam<br />

1997, p. 56-80 <strong>en</strong> J.J. Kloek, 'De Porseleinfabriek<br />

<strong>en</strong> het nieuwe burgerideaal' in: De<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se Porseleinfabriek bov<strong>en</strong> water, p. 10-<br />

16.<br />

4 Geciteerd bij De Algem<strong>en</strong>e geschied<strong>en</strong>is der Nederland<strong>en</strong>,<br />

deel V Haarlem 1980, p. 230.<br />

5 B. de Ligt, 'Joannes de Mol, 1726-1782'. In: De<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se porseleinfabriek bov<strong>en</strong> water, p. 17-20.<br />

Zie voor zijn werk aan de porseleinfabriek ook<br />

Van d<strong>en</strong> Eer<strong>en</strong>beemt <strong>en</strong> J. Nieuw<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, ‘De<br />

herontdekking van de 18e eeuwse Porseleinfabriek te<br />

<strong>Loosdrecht</strong>' in het <strong>Loosdrecht</strong>se boek.<br />

6 Geciteerd bij Van d<strong>en</strong> Eer<strong>en</strong>beemt.<br />

7 Het boek bevat e<strong>en</strong> overzicht van 35 musea <strong>en</strong><br />

andere instelling<strong>en</strong> in binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land,<br />

waar het <strong>Loosdrecht</strong>s porselein te zi<strong>en</strong> is. In<br />

Nederland zijn dat er in totaal 21. Volg<strong>en</strong>s<br />

opgave van de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong><br />

ontbrek<strong>en</strong> er twee Nederlandse musea in de<br />

lijst: het Frans Hals Museum in Haarlem, Museum<br />

Geelvinck Hinlop<strong>en</strong> Huis in Amsterdam, The<br />

Boston Museum of Fine Arts in Boston (USA),.<br />

The Old Salem Toy Museum in Salem (NC, USA)<br />

<strong>en</strong> Staatliche Muse<strong>en</strong> zu Berlin - Kunstgewerbemuseum<br />

in Berlijn.<br />

8 H<strong>en</strong>k Michielse, Eddie de Paepe <strong>en</strong> Gerrit<br />

Schutte (red.), TVE Cahier I - Lokale geschied<strong>en</strong>is<br />

tuss<strong>en</strong> lering & vermaak, Hilversum 2004.<br />

184 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


De Ster bij <strong>Loosdrecht</strong>:<br />

e<strong>en</strong> waaiervormig natuurpalet<br />

Dick A. Jonkers<br />

Op kaart<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> het buit<strong>en</strong>gebied<br />

springt het op e<strong>en</strong> hoefijzer lijk<strong>en</strong>d gebied<br />

De Ster, met daarbinn<strong>en</strong> het stervormige<br />

op het ve<strong>en</strong>riviertje De Drecht uitmond<strong>en</strong>de<br />

slot<strong>en</strong>patroon, er onmiddellijk uit. De buit<strong>en</strong>rand<br />

bestaat uit de bebouwing van de<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk <strong>en</strong> de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk.<br />

Over de toekomstige ontwikkeling<br />

van De Ster is in de afgelop<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>nia<br />

veel te do<strong>en</strong> geweest. De historie <strong>en</strong> de natuurlijke<br />

waard<strong>en</strong> van het deel dat de grasland<strong>en</strong><br />

tot het begin van De Drecht omvat <strong>en</strong><br />

het landgoedbos in het noordelijk deel <strong>en</strong> dat<br />

van Sypesteyn kom<strong>en</strong> hier aan de orde.<br />

Voor de landschapsvorming van De Ster<br />

moet<strong>en</strong> we teruggaan tot aan de ijstijd. To<strong>en</strong><br />

in het Pleistoce<strong>en</strong> (Riss) Nederland gedeeltelijk<br />

bedekt was door ijs, ontstond<strong>en</strong> door<br />

druk van de ijskap de stuwwall<strong>en</strong> van het<br />

Gooi <strong>en</strong> de Utrechtse Heuvelrug. In de ijstijd<br />

van het Würm zag het ijs ge<strong>en</strong> kans om ons<br />

land te bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd er door de heers<strong>en</strong>de<br />

wind<strong>en</strong> veel zand aangevoerd waardoor<br />

op veel plaats<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dik pakket zand werd<br />

afgezet. Dit fungeerde als ondergrond voor<br />

De Ster. In het volg<strong>en</strong>de geologische tijdperk<br />

- het Holoce<strong>en</strong> - bereikt<strong>en</strong> de temperatur<strong>en</strong><br />

zulke hoge waard<strong>en</strong> dat de ijskapp<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong><br />

te smelt<strong>en</strong>. Het gevolg hiervan was e<strong>en</strong><br />

stijging van de zeespiegel met daarna het<br />

_6<br />

w eaK<br />

°‘, h<br />

)e Beuk<strong>en</strong>hö)<br />

De Ster<br />

Nieuw-Löosdrecht ^<br />

fAÏbertushoeve& J 1,<br />

■<br />

-* \ \ \<br />

mmm<br />

KasteefSypeét^nv<br />

Het deel van De Ster tuss<strong>en</strong> de Drecht <strong>en</strong> de Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>sedijk (bron: Topografische Di<strong>en</strong>st).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 185


v>'<br />

gw c<br />

- ... r*<br />

m<br />

•••<br />

Gewone wederik (foto auteur).<br />

ontstaan van moerass<strong>en</strong> <strong>en</strong> zoetwatermer<strong>en</strong><br />

in West-Nederland. Door de to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de<br />

verzoeting vond ve<strong>en</strong>vorming plaats. Door<br />

de voedselarme omstandighed<strong>en</strong> die ontstond<strong>en</strong><br />

als gevolg van de reg<strong>en</strong>waterafhankelijke<br />

water- <strong>en</strong> mineral<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing kwam e<strong>en</strong><br />

ve<strong>en</strong>pakket tot stand van hoofdzakelijk ve<strong>en</strong>mosve<strong>en</strong>.<br />

Teg<strong>en</strong> de Gooirand stuit dit ve<strong>en</strong><br />

op het hoger ligg<strong>en</strong>de dekzand, waar mineral<strong>en</strong>rijk<br />

kwelwater aan de oppervlakte komt.<br />

Hier vestigde zich to<strong>en</strong> zeggeve<strong>en</strong>.<br />

Vanaf ongeveer de twaalfde eeuw bepaald<strong>en</strong><br />

gebruikers het aanzi<strong>en</strong> van het landschap,<br />

door werkzaamhed<strong>en</strong> in het veld, <strong>en</strong><br />

niet, zoals in de huidige tijd nogal e<strong>en</strong>s, de<br />

landschapsarchitect<strong>en</strong> van achter de tek<strong>en</strong>tafel.<br />

Zij ontgonn<strong>en</strong> het ve<strong>en</strong>gebied voor veeteelt<br />

<strong>en</strong> akkerbouw <strong>en</strong> stak<strong>en</strong> turf voor de<br />

eig<strong>en</strong> brandstofvoorzi<strong>en</strong>ing. Voor de noodzakelijke<br />

ontwatering werd<strong>en</strong> vanaf de <strong>Vecht</strong><br />

vrijwel rechte slot<strong>en</strong> gegrav<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontstond<strong>en</strong><br />

lange smalle kavels in oostelijke richting.<br />

Rond Oud- <strong>en</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> echter hanteerd<strong>en</strong><br />

de ontginners e<strong>en</strong> ander systeem.<br />

Vanaf de daar aanwezige dijk<strong>en</strong> groef m<strong>en</strong><br />

slootjes die aan weerszijd<strong>en</strong> op De Drecht<br />

uitkwam<strong>en</strong>. Bij de oorsprong van dit ve<strong>en</strong>stroompje<br />

mondde dit uit in e<strong>en</strong> waaiervormige<br />

verkaveling <strong>en</strong> aan die waaier- of stervorm<br />

ontle<strong>en</strong>t het gebied zijn naam: De Ster.<br />

De nu brede percel<strong>en</strong> in De Ster war<strong>en</strong><br />

oorspronkelijk smal <strong>en</strong> als akker in gebruik.<br />

Het kostte veel tijd om de vele kleine percel<strong>en</strong><br />

te bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> te bewerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarom<br />

hebb<strong>en</strong> de gebruikers het land afgezand <strong>en</strong><br />

de slot<strong>en</strong> dichtgegooid. Het zand ging naar<br />

de potstall<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd verm<strong>en</strong>gd met stro. Als<br />

de mest tot hoog in de stal reikte, war<strong>en</strong> ook<br />

meestal de vark<strong>en</strong>s of kalfjes groot. De mest<br />

werd uitgespit, op de mestkar gelad<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

uitgestrooid op de ve<strong>en</strong>rijke, moerassige of<br />

drassige percel<strong>en</strong>. De bemesting maakte de<br />

grond niet alle<strong>en</strong> vruchtbaar; het zand in de<br />

mest zakte in het ve<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorgde voor e<strong>en</strong><br />

186 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


korrelige waterdoorlat<strong>en</strong>de bov<strong>en</strong>laag, die<br />

steeds compacter werd. Het vee, dat inmiddels<br />

op de ontstane grasland<strong>en</strong> werd geweid,<br />

trapte de zode daardoor niet meer kapot. Het<br />

is e<strong>en</strong> proces dat zich eeuw<strong>en</strong>lang heeft<br />

voortgezet.<br />

Structuurverandering<br />

De structuur van de grasland<strong>en</strong> veranderde<br />

in de loop van de tijd. Het moeras dat zich<br />

rond de percel<strong>en</strong> bevond is afgegrav<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

grond werd opgehoogd. Schippers kwam uit<br />

de sted<strong>en</strong> zwaar belad<strong>en</strong> met afval <strong>en</strong> fecaliën<br />

die met slootvuil werd<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gd <strong>en</strong> over<br />

de landerij<strong>en</strong> van boer<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> verspreid.<br />

Hierdoor ontstond<strong>en</strong> 'bolle' percel<strong>en</strong>, die<br />

goed afwaterd<strong>en</strong> op de slot<strong>en</strong>. Bolle akkers,<br />

die e<strong>en</strong> zelfde vorm hebb<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> beschouwd<br />

als kleine landschapselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, als<br />

nagelat<strong>en</strong> spor<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>selijke activiteit<strong>en</strong><br />

in het landschap. Zij verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> dus<br />

cultuurhistorische waard<strong>en</strong>. Alle boerderij<strong>en</strong><br />

stond<strong>en</strong> in de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de <strong>en</strong> achtti<strong>en</strong>de<br />

eeuw aan de dijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vaarverbinding<br />

met De Drecht. Dit was de infrastructuur<br />

voor vervoer met kleine bot<strong>en</strong> van mest<br />

<strong>en</strong> andere zak<strong>en</strong>. In dit verband is de topografische<br />

aanduiding Pampus interessant.<br />

Slaat dit op het woord pampus dat oorspronkelijk<br />

dikke brij betek<strong>en</strong>t, waar ge<strong>en</strong> schip<br />

doorhe<strong>en</strong> kan? Of is die naam te dank<strong>en</strong> aan<br />

de ondiepte Pampus voor Muid<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij Amsterdam,<br />

waar zwaar belad<strong>en</strong> schep<strong>en</strong> moest<strong>en</strong><br />

wacht<strong>en</strong> op hulp voor zij verder kond<strong>en</strong>?<br />

Met het aangevoerde afval kwam<strong>en</strong> veel<br />

scherv<strong>en</strong> <strong>en</strong> pijp<strong>en</strong>kopp<strong>en</strong> mee die nu bij het<br />

scheur<strong>en</strong> van het grasland weer tevoorschijn<br />

kom<strong>en</strong>. Dit was o.a. ook het geval tijd<strong>en</strong>s de<br />

Tweede Wereldoorlog, to<strong>en</strong> de boer<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

verplicht om het land te ploeg<strong>en</strong> <strong>en</strong> om<br />

te zett<strong>en</strong> in akkers voor de voedselvoorzi<strong>en</strong>ing.<br />

Als gevolg van natuurlijke ontwikkelint<br />

t l l l i t 11<br />

Krabbescheer, dat in <strong>Loosdrecht</strong> vaak ‘hanekamm<strong>en</strong>’ wordt g<strong>en</strong>oemd (foto auteur).<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 187


g<strong>en</strong> raakt<strong>en</strong> de moerass<strong>en</strong> <strong>en</strong> v<strong>en</strong><strong>en</strong> in de<br />

loop van de eeuw<strong>en</strong> begroeid <strong>en</strong> ontstond<strong>en</strong><br />

moerasboss<strong>en</strong>. Rond het jaar 1000 was er bij<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> al e<strong>en</strong> zeer groot boscomplex<br />

dat door e<strong>en</strong> hevige storm is geveld.<br />

Tijd<strong>en</strong>s bouwwerkzaamhed<strong>en</strong> zijn hele rij<strong>en</strong><br />

naast elkaar ligg<strong>en</strong>de bom<strong>en</strong> aangetroff<strong>en</strong>.<br />

Om te voorkom<strong>en</strong> dat alles door bos overgroeid<br />

raakte trokk<strong>en</strong> 's winters de boer<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>eraties lang het gebied in om hout te hal<strong>en</strong>.<br />

Dit gebruik duurde nog voort tot in de<br />

eerste dec<strong>en</strong>nia van de vorige eeuw. Lange<br />

stamm<strong>en</strong> war<strong>en</strong> bestemd voor heipal<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

andere del<strong>en</strong> voor afrastering<strong>en</strong> <strong>en</strong> bon<strong>en</strong>stak<strong>en</strong>.<br />

Takk<strong>en</strong>boss<strong>en</strong> verhuisd<strong>en</strong> naar zolders<br />

voor de brandstofvoorzi<strong>en</strong>ing. Ook werd De<br />

Ster <strong>en</strong> omgeving gebruikt om kruid<strong>en</strong> te<br />

zoek<strong>en</strong>. Cornelis Otto Wingelaar had er zijn<br />

beroep van gemaakt. In 1937 was hij de laatste<br />

van zijn familie, die 250 jaar lang van vader<br />

op zoon hun brood hadd<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>d met het<br />

zoek<strong>en</strong> van plant<strong>en</strong> die als grondstof di<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

voor uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong>. Zo verzamelde<br />

hij kalmoes, valeriaan, kruizemunt,<br />

watermunt, mispels, elz<strong>en</strong>blader<strong>en</strong>, bitterzoet<br />

<strong>en</strong> brandnetels.<br />

De oppervlakte hoog opgaand ooit aangeplant<br />

bos in de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw was veel<br />

uitgestrekter dan thans. Aan de oostzijde van<br />

de Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk is daar grot<strong>en</strong>deels<br />

bebouwing voor in de plaats gekom<strong>en</strong>.<br />

Aan de westelijke kant bevindt zich bov<strong>en</strong><br />

het verpleegtehuis Beuk<strong>en</strong>rode e<strong>en</strong> landgoedbos<br />

van ongeveer 13 ha met vijverpartij<strong>en</strong><br />

(bos van familie De Graaf). E<strong>en</strong> deel ervan<br />

is in het verled<strong>en</strong> omgezet in grasland. Het<br />

bos van kasteel Sypesteyn is indertijd ook<br />

aangeplant, wat ev<strong>en</strong>als bij het landgoedbos<br />

aan de grote variatie van boomsoort<strong>en</strong> valt af<br />

te lez<strong>en</strong>.<br />

Het grootste deel van het hier beschrev<strong>en</strong><br />

gebied is in eig<strong>en</strong>dom <strong>en</strong> beheer van particuliere<br />

eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>; Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bezit<br />

zo'n vijfti<strong>en</strong> kleine percel<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> totale<br />

oppervlakte van ongeveer 20 ha. Het beheer<br />

van het grasland<strong>en</strong>complex is - op die van de<br />

percel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> grote aan de Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk<br />

ligg<strong>en</strong>de manege van 15 ha na -<br />

omgeslag<strong>en</strong> van int<strong>en</strong>sief naar ext<strong>en</strong>sief. Nog<br />

slechts <strong>en</strong>kele boer<strong>en</strong> zijn melkveehouder <strong>en</strong><br />

die hebb<strong>en</strong> hun bedrijf buit<strong>en</strong> het hier beschrev<strong>en</strong><br />

gebied. Daarbinn<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> lage veebezetting<br />

met schap<strong>en</strong> <strong>en</strong> vleeskoei<strong>en</strong>. (Zie<br />

voor de ontwikkeling<strong>en</strong> in het boer<strong>en</strong>bedrijf<br />

elders in dit nummer.) De graslandpercel<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sief begraasd door paard<strong>en</strong>.<br />

Daar omhe<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong> zich <strong>en</strong> plant<strong>en</strong>rijke<br />

oevers <strong>en</strong> heldere slot<strong>en</strong> vol waterplant<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

-dier<strong>en</strong>.<br />

Rijk slootmilieu<br />

De talrijke slot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gevoed door uit het<br />

Gooi afkomstig kwelwater dat in het gebied<br />

aan de oppervlakte komt. De slot<strong>en</strong> zijn nu<br />

helder, maar dit is niet altijd het geval geweest.<br />

Gebiedsvreemd <strong>en</strong> vervuild water<br />

drong vroeger binn<strong>en</strong> voordat riolering was<br />

aangelegd <strong>en</strong> de rioolwaterzuiveringsinstallatie<br />

in gebruik was g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Desondanks ziet<br />

reg<strong>en</strong>water van weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> parkeerterrein<strong>en</strong><br />

kans het gebied in te kom<strong>en</strong>. Dat is zichtbaar<br />

als in de winter het water grijs is nadat er bij<br />

gladheid zout op de weg<strong>en</strong> is gestrooid.<br />

Het water is visrijk <strong>en</strong> bevat algem<strong>en</strong>e<br />

soort<strong>en</strong>, zoals ti<strong>en</strong>doornige stekelbaars, snoek<br />

<strong>en</strong> zeelt. Bij visstandbemonstering<strong>en</strong> zijn op<br />

e<strong>en</strong> aantal plaats<strong>en</strong> kleine modderkruipers,<br />

vetje <strong>en</strong> bittervoorn gevang<strong>en</strong>, deze soort<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> in hun voortbestaan bedreigd <strong>en</strong><br />

staan daarom op de Rode Lijst voor viss<strong>en</strong>.<br />

De laatstg<strong>en</strong>oemde soort is voor zijn voortbestaan<br />

afhankelijk van de zwan<strong>en</strong>mossel, waar<br />

hij met e<strong>en</strong> legboor zijn eier<strong>en</strong> in legt. Verder<br />

zou ook de grote modderkruiper, die nog<br />

zeldzamer is <strong>en</strong> daarom e<strong>en</strong> Habitatrichtlijnsoort<br />

is, voorkom<strong>en</strong>. Modderkruipers word<strong>en</strong><br />

ook wel weeraai g<strong>en</strong>oemd. Die naam<br />

hebb<strong>en</strong> zij te dank<strong>en</strong> aan het feit dat zij zeer<br />

actief zijn bij luchtdrukschommeling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vanuit de modder naar de wateroppervlakte<br />

kom<strong>en</strong>. Vroeger werd<strong>en</strong> zij wel als weervoorspeller<br />

in e<strong>en</strong> aquarium gehoud<strong>en</strong>. Amerikaanse<br />

rivierkreeft<strong>en</strong>, die van origine niet in<br />

ons land thuishor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de water<strong>en</strong> gekoloniseerd.<br />

Van de plant<strong>en</strong> van kwelmilieus<br />

kom<strong>en</strong> onder andere waterviolier, holpijp,<br />

188 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


w .<br />

VffiLi<br />

mm<br />

iV.m<br />

?. y ~ i<br />

m dx<br />

. % : ■ -<br />

Jonge vos (foto H. Fe<strong>en</strong>stra).<br />

Grote bonte specht bij nesthol (foto A.C. Ziuaga).<br />

pijlkruid <strong>en</strong> diverse fonteinkruid<strong>en</strong> voor.<br />

Door afnem<strong>en</strong>de kwel staat het voortbestaan<br />

van deze plant<strong>en</strong> sterk onder druk. Kranswier<strong>en</strong>,<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voor helder voedselarm<br />

tot hoogst<strong>en</strong>s matig voedselrijk water ontbrek<strong>en</strong>.<br />

Hier <strong>en</strong> daar is nog krabbescheer aanwezig.<br />

De naam is e<strong>en</strong> verbastering van krabb<strong>en</strong>schaar,<br />

waar de vorm op lijkt. Hij heeft<br />

veel bijnam<strong>en</strong>, waaronder wateraloë <strong>en</strong> igelstikel<br />

(egelstekel). In sommige del<strong>en</strong> van het<br />

land werd deze plant in de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw<br />

als mestmiddel gebruikt op rogge- <strong>en</strong> aardappelakkers.<br />

In het <strong>Vecht</strong>plass<strong>en</strong>gebied vroeger<br />

di<strong>en</strong>de hij lang als nestgeleg<strong>en</strong>heid voor de<br />

zwarte stern.<br />

Watervogels zijn als broedvogel schaars.<br />

Knobbelzwaan, meerkoet, waterho<strong>en</strong> <strong>en</strong> wilde<br />

e<strong>en</strong>d zijn de meest voorkom<strong>en</strong>de. In de<br />

slootrand<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> veel zwanebloem<strong>en</strong> - in<br />

de volksmond koffieboontjes g<strong>en</strong>oemd - <strong>en</strong><br />

vrij veel moerasvergeet-mij-nietjes voor <strong>en</strong><br />

daar is ook de blaartrekk<strong>en</strong>de boterbloem te<br />

vind<strong>en</strong>. Die naam berust op de irriter<strong>en</strong>de<br />

werking van deze plant<strong>en</strong> op de slijmvliez<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> huid. Rundvee mijdt de plant, omdat het<br />

k<strong>en</strong>nelijk weet dat hij vergiftiging kan veroorzak<strong>en</strong>.<br />

In begroeide steile slootrand<strong>en</strong><br />

houd<strong>en</strong> zich woelratt<strong>en</strong> op. In Libell<strong>en</strong> zijn in<br />

het waterrijke gebied volop te zi<strong>en</strong> met soort<strong>en</strong><br />

zoals lantaarntje <strong>en</strong> oeverlibel, <strong>en</strong> ook<br />

vlinders. Voor onderzoek naar de verspreiding<br />

<strong>en</strong> aanwezigheid van soort<strong>en</strong> van de<br />

twee hiervoor g<strong>en</strong>oemde diergroep<strong>en</strong> ligt<br />

voor de liefhebber nog e<strong>en</strong> groot terrein<br />

braak. Dit geldt ook reptiel<strong>en</strong> <strong>en</strong> amfibieën.<br />

Van de amfibieën zijn kikkers talrijk aanwezig.<br />

Welke dier<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor in De Ster?<br />

De grasland<strong>en</strong> zijn door het vroegere gevoerde<br />

int<strong>en</strong>sieve beheer meestal niet soort<strong>en</strong>rijk,<br />

maar hebb<strong>en</strong> wel de pot<strong>en</strong>tie om dit weer te<br />

word<strong>en</strong>. Op de meeste percel<strong>en</strong> zijn overweg<strong>en</strong>d<br />

zeer algem<strong>en</strong>e graslandsoort<strong>en</strong> aanwezig,<br />

maar nauwelijks nog kruid<strong>en</strong>. Hier <strong>en</strong><br />

daar bevind<strong>en</strong> zich grasland<strong>en</strong> met kruid<strong>en</strong><br />

waarop k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> zoals veldzuring,<br />

pinksterbloem <strong>en</strong> scherpe boterbloem<br />

groei<strong>en</strong>. Ook de stukk<strong>en</strong> met kritische soort<strong>en</strong><br />

zijn op de vingers van één hand te tell<strong>en</strong>.<br />

Hierop kan bijvoorbeeld kamgras of kleine<br />

valeriaan te zi<strong>en</strong> zijn. Weidevogels vind<strong>en</strong><br />

het gebied k<strong>en</strong>nelijk weinig aantrekkelijk<br />

meer, want kievit, scholekster <strong>en</strong> grutto<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 189


(Rode Lijst) kom<strong>en</strong> hier nog maar in zeer lage<br />

dichthed<strong>en</strong> voor. Opmerkelijk is dat tot nu<br />

toe weinig overlast optreedt van grauwe ganz<strong>en</strong><br />

die broedvogel zijn in de omgeving. Haz<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> veldmuiz<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> talrijk zijn <strong>en</strong> ook<br />

moll<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangetroff<strong>en</strong>. Melding<strong>en</strong><br />

van bunzing <strong>en</strong> wezel zijn schaars. Die<br />

van de hermelijn ontbrek<strong>en</strong>.<br />

Het gebied zag er voor de stormachtige<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> in de landbouw vroeger nog<br />

idyllisch uit. In de periode 1940- 1965 liep<strong>en</strong><br />

ooievaars bij het maai<strong>en</strong> voor het paard voor<br />

de maaimachine uit om veldmuiz<strong>en</strong> muiz<strong>en</strong><br />

te verschalk<strong>en</strong>.<br />

Dass<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere bewoners van De Ster<br />

Vanuit het landgoed Einde-Gooi heeft de das<br />

De Ster wet<strong>en</strong> te bereik<strong>en</strong>; er bevind<strong>en</strong> zich<br />

teg<strong>en</strong>woordig <strong>en</strong>kele burcht<strong>en</strong> in met bos<br />

begroeide del<strong>en</strong>. Dit dier houdt zich hier niet<br />

alle<strong>en</strong> in lev<strong>en</strong> met reg<strong>en</strong>worm<strong>en</strong>; ook veldmuiz<strong>en</strong><br />

die zich ophoud<strong>en</strong> in hoge grasrijke<br />

P Vj>ji<br />

rand<strong>en</strong> onder omheining<strong>en</strong>, staan op het m<strong>en</strong>u.<br />

De dass<strong>en</strong> grav<strong>en</strong> de nest<strong>en</strong> met jong<strong>en</strong><br />

uit. Om de dass<strong>en</strong> tegemoet te kom<strong>en</strong> zijn<br />

ook percel<strong>en</strong> met maïs aangelegd. Er kom<strong>en</strong><br />

vrij veel reeën in het gebied voor, maar die<br />

houd<strong>en</strong> zich meer in de richting van Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> op. In de winter zijn zij ook in het<br />

bos van de familie De Graaf te vind<strong>en</strong>. Voor<br />

de vos schijnt het gebied e<strong>en</strong> goed leefmilieu<br />

te zijn. Niet iedere<strong>en</strong> is ev<strong>en</strong> blij mee met zijn<br />

aanwezigheid; de vos wordt gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

bedreiging voor vogels (bodembroeders) <strong>en</strong><br />

zoogdier<strong>en</strong> (o.a. haz<strong>en</strong>). Hij wordt geregeld<br />

afgeschot<strong>en</strong> <strong>en</strong> in één jaar zijn wel e<strong>en</strong>s 55<br />

geschot<strong>en</strong> in het gebied tot aan de Rading bij<br />

het vliegveld Hilversum. De haz<strong>en</strong>bevolking<br />

is teg<strong>en</strong>woordig vrij groot, maar of het bejag<strong>en</strong><br />

van voss<strong>en</strong> daaraan heeft bijgedrag<strong>en</strong> is<br />

nog maar de vraag. Het veranderde landgebruik<br />

(minder begrazing, meer dekking <strong>en</strong><br />

voedsel kan ev<strong>en</strong>goed e<strong>en</strong> factor van belang<br />

zijn geweest.<br />

Voor vogels hebb<strong>en</strong> zowel het hierbov<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>oemde bos als dat van Sypesteyn veel te<br />

bied<strong>en</strong>. Veel zangvogelsoort<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook hol<strong>en</strong>broeders,<br />

zoals de gro<strong>en</strong>e specht (Rode Lijst),<br />

boomklever, boomkruiper <strong>en</strong> buizerd huiz<strong>en</strong><br />

er. E<strong>en</strong> kolonie blauwe reigers heeft haar domicilie<br />

in het bos van de familie de Graaf.<br />

De combinatie oud bos met holt<strong>en</strong> in bom<strong>en</strong>,<br />

boerderij<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<strong>en</strong> graslandgebied met<br />

water biedt goede leefmogelijkhed<strong>en</strong> voor<br />

vleermuiz<strong>en</strong>. Van de algem<strong>en</strong>e soort<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,<br />

laatvlieger, gewone grootoorvleermuis<br />

-alle bewoners van gebouw<strong>en</strong>- <strong>en</strong> rosse<br />

vleermuis (boombewoner) voor. Op het landgoed<br />

Eik<strong>en</strong>rode, net buit<strong>en</strong> het gebied bevindt<br />

zich e<strong>en</strong> voor overwinter<strong>en</strong>de vleermuiz<strong>en</strong><br />

ingerichte ijskelder.<br />

■ B j I<br />

II<br />

Grauwe gans (foto A.C. Zwaga).<br />

Bedreiging<strong>en</strong> in het verled<strong>en</strong> <strong>en</strong> toekomst<br />

Er zijn plann<strong>en</strong> geweest voor e<strong>en</strong> spoorlijn<br />

vanaf Hilversum via Oud-<strong>Loosdrecht</strong> naar<br />

Nieuwersluis, die De Ster zou doorsnijd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

op de verbinding Amsterdam-Utrecht zou<br />

aansluit<strong>en</strong>. De aanwezigheid van e<strong>en</strong> omni-<br />

190 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


5#*S<br />

: 'Jferl<br />

V, v<br />

9 , ;4/a<br />

gM SS<br />

_<br />

’<br />

3 jL ‘<br />

• y ; • ■;<br />

.<br />

.5:<br />

:_____<br />

_______ _______<br />

Twee dass<strong>en</strong> ‘s nachts bij de ingang van de dass<strong>en</strong>burcht in De Ster (foto Ruud van der Akker).<br />

bus die er al reed, heeft voorkom<strong>en</strong> dat dit<br />

plan is gerealiseerd. Zoals teg<strong>en</strong>woordig<br />

hoogspanningsleiding<strong>en</strong> met de daarbij behor<strong>en</strong>de<br />

mast<strong>en</strong> het landschap ontsier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vogelslachtoffers eis<strong>en</strong>, was dit ook vroeger<br />

het geval met e<strong>en</strong> electriciteitsleiding door de<br />

polder van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> naar Oud-<br />

Loosd recht. Geregeld vlog<strong>en</strong> ooievaars <strong>en</strong><br />

blauwe reigers teg<strong>en</strong> de drad<strong>en</strong>. In 1903 was<br />

ooievaar nog broedvogel in het <strong>Loosdrecht</strong>se.<br />

De Ster van <strong>Loosdrecht</strong> was voorhe<strong>en</strong><br />

begr<strong>en</strong>sd als beheersgebied. In het Gebiedsplan<br />

Gooi <strong>en</strong> <strong>Vecht</strong>streek van 2003 wordt het<br />

bestempeld als natuurgebied. Aanleiding is<br />

de aanwezigheid van kwel <strong>en</strong> allerlei bodemgradiënt<strong>en</strong><br />

die goede pot<strong>en</strong>ties bied<strong>en</strong> voor<br />

het ontwikkel<strong>en</strong> van soort<strong>en</strong>rijke grasland<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> moerasvegetaties. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> er<br />

aanzi<strong>en</strong>lijke cultuurhistorische waard<strong>en</strong>. Het<br />

unieke waaiervormige kavelpatroon maakt<br />

dat De Ster moeiteloos tot de gebied<strong>en</strong> kan<br />

word<strong>en</strong> gerek<strong>en</strong>d onder de Nota Belvedère<br />

vall<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> vormt het gebied e<strong>en</strong> duidelijke<br />

landschappelijke e<strong>en</strong>heid. De natuurwaard<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> gericht beheer<br />

aanzi<strong>en</strong>lijk verhoogd word<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> versterking<br />

bied<strong>en</strong> van de ecologische relaties met<br />

de omring<strong>en</strong>de natuurgebied<strong>en</strong>. Voor de<br />

financiering zijn geled<strong>en</strong> beschikbaar via de<br />

Subsidieregeling Natuurbeheer.<br />

In het kader van de beleidsnota 'Het gebiedsperspectief<br />

voor de <strong>Vecht</strong>streek' is aan<br />

het eind van de jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig van de vorige<br />

eeuw e<strong>en</strong> fiets- <strong>en</strong> wandelpad<strong>en</strong>plan opgesteld<br />

voor de Noordelijke <strong>Vecht</strong>streek. Hierin<br />

is e<strong>en</strong> wandelpad opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> vanaf de 's-<br />

Gravelandse Vaart richting De Drecht <strong>en</strong> van<br />

daaruit door De Ster naar de Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk.<br />

Dit plan is nog niet uitgevoerd.<br />

De beleidsnota is e<strong>en</strong> integrale visie, die de<br />

verschill<strong>en</strong>de <strong>en</strong> vaak strijdige, belang<strong>en</strong> in<br />

het gebied zo ev<strong>en</strong>wichtig mogelijk op elkaar<br />

moet afstemm<strong>en</strong>. Die onver<strong>en</strong>igbaarheid<br />

speelt op het vlak van natuur <strong>en</strong> die van de<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 191


gebruikers. Door de aanleg van het pad gaan<br />

natuurlijke waard<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong>. De aanwezigheid<br />

van wandelaars in het nu niet ontslot<strong>en</strong><br />

gebied zal e<strong>en</strong> verstor<strong>en</strong>d effect hebb<strong>en</strong> op de<br />

aanwezige fauna, waaronder de in het gebied<br />

lev<strong>en</strong>de vogels. Hoewel ongetwijfeld op het<br />

wandelpad e<strong>en</strong> aanlijngebod voor hond<strong>en</strong> zal<br />

geld<strong>en</strong> is nu al te voorspell<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> zich<br />

hier niet aan zal houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> het verstoringseffect<br />

nog groter zal zijn. Daarnaast wordt de<br />

kiem gelegd voor conflict<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> hond<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de paard<strong>en</strong> in de paard<strong>en</strong>weid<strong>en</strong> langs de<br />

route in het deel waar e<strong>en</strong> manege gevestigd<br />

is. Zowel Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als de agrariërs<br />

kunn<strong>en</strong> zich niet vind<strong>en</strong> in de aanleg van<br />

e<strong>en</strong> wandelpad.<br />

Het provinciale beleid van omvorming tot<br />

e<strong>en</strong> natuurgebied stuit op weerstand bij de<br />

agrarische sector. Die heeft als optie het gebied<br />

te behoud<strong>en</strong> voor de agrarische sector,<br />

waarbij zij te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> mee te<br />

will<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> om het gebied voor de natuur<br />

te behoud<strong>en</strong>. Dit onder de voorwaarde dat<br />

daarbij subsidie wordt verstrekt <strong>en</strong> op tijd<br />

wordt aangegev<strong>en</strong> wanneer zij die dreig<strong>en</strong><br />

mis te lop<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> onverhoopt onjuist<br />

nalev<strong>en</strong> van de subsidieregels.<br />

Het behoud <strong>en</strong> veilig stell<strong>en</strong> van de landschappelijke,<br />

cultuurhistorische <strong>en</strong> natuurwaard<strong>en</strong><br />

van De Ster vraagt om inzet, begrip<br />

<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking van de respectievelijke<br />

overhed<strong>en</strong>, Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>/gebruikers.<br />

N ot<strong>en</strong><br />

1 Peter van d<strong>en</strong> Dries, Niek van Heist & Jacqueline<br />

van Sprang-van Vliet, De vegetatie van De<br />

Ster, e<strong>en</strong> moerasgebied bij <strong>Loosdrecht</strong>, Doktoraalverslag<br />

Vakgroep Vegetatiekunde, R.U.<br />

Utrecht 1980.<br />

2 Mededeling A. Doets.<br />

3 H<strong>en</strong>k Baas, Bernard Mobach & Hans R<strong>en</strong>es,<br />

Leestek<strong>en</strong>s van het landschap, Landschapsbeheer<br />

Nederland, Utrecht 2005.<br />

4 Jules Terling<strong>en</strong>, 'E<strong>en</strong> sterv<strong>en</strong>d beroep', in De<br />

Wandelaar, 1937, p. 262-264.<br />

5 Mededeling A. Doets.<br />

6 Mededeling A. Doets.<br />

7 Herman Limpk<strong>en</strong>s, Kees Mostert & Wim Bongers<br />

(redactie), Atlas van de Nederlandse vleermuiz<strong>en</strong>,<br />

Stichting Uitgevers van de Koninklijke<br />

Nederlandse Natuurhistorische Ver<strong>en</strong>iging,<br />

Utrecht 1997.<br />

8 Mededeling Zomer Bruijn.<br />

9 Provincie Noord-Holland, Gebiedsplan Gooi <strong>en</strong><br />

<strong>Vecht</strong>streek, Afdeling WLNO, Provincie Noord-<br />

Holland, Haarlem. 2003.<br />

10 Fred Feddes & De Rotterdamse Communicatiecompagnie<br />

(eindredactie), Nota Belvedère, Ministerie<br />

van OC&W/Ministerie van LNV/<br />

Ministerie van VROM, Ministerie van V&W,<br />

VNG, D<strong>en</strong> Haag 1999.<br />

11 Stuurgroep Gebiedsperspectief voor het Gooi<br />

<strong>en</strong> de <strong>Vecht</strong>streek, Fiets- <strong>en</strong> wandelpad<strong>en</strong>plan<br />

Noordelijke <strong>Vecht</strong>streek, Provincie Noord-<br />

Holland 1998.<br />

12 H<strong>en</strong>k Pel, (redactie), Vogels <strong>en</strong> recreatie, Vogelbescherming<br />

Nederland, Zeist z.j..<br />

13 Mededeling E. de Haan.<br />

14 Mededeling A. Doets.<br />

D ick A. Jonkers (1940) was tot zijn p<strong>en</strong>sionering<br />

werkzaam bij Alterra Research Instituut voor<br />

de Gro<strong>en</strong>e Ruimte in Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Hij publiceert<br />

regelmatig over ecologische onderwerp<strong>en</strong>, in het<br />

bijzonder over ornithologische <strong>en</strong> is eindredacteur<br />

van Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van 't Gooi.<br />

192 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


Toll<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong><br />

Jeannette P. van der Meul<strong>en</strong>-Kuhn<br />

Ook in <strong>Loosdrecht</strong> hebb<strong>en</strong> eeuw<strong>en</strong>lang toll<strong>en</strong><br />

bestaan. Het oorspronkelijke tolhek van de<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk dat nog tot 1928 in<br />

bedrijf was, staat teg<strong>en</strong>woordig aan de Horndijk.<br />

Het hek is in redelijke staat na e<strong>en</strong> restauratie<br />

door de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> is<br />

sindsdi<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s opnieuw wit geschilderd.<br />

De lijst met toltariev<strong>en</strong> verplaatst de lezer<br />

ev<strong>en</strong> in de tijd van rijtuig, paard <strong>en</strong> bokkekar.<br />

Helaas is de oude lantaarn, bek<strong>en</strong>d van afbeelding<strong>en</strong>,<br />

niet bewaard geblev<strong>en</strong>.<br />

Gegev<strong>en</strong>s over het bestaan van tolheffing<br />

in de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> hebb<strong>en</strong> wij kunn<strong>en</strong><br />

terugvind<strong>en</strong> tot in het jaar 1627. Van de<br />

diverse (weg)toll<strong>en</strong> te <strong>Loosdrecht</strong>, drie in<br />

totaal, bestaat ge<strong>en</strong> goed overzicht van bestaan<br />

<strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>ing. Zij werd<strong>en</strong> vaak opgehev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> opnieuw ingesteld <strong>en</strong> wisseld<strong>en</strong> regelmatig<br />

van tolgaarder. Van e<strong>en</strong> vierde tol, die<br />

in de Boomhoek te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> zou<br />

hebb<strong>en</strong> gestaan, ontbreekt ieder feitelijk gegev<strong>en</strong>.<br />

De tol aan de O ud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk<br />

We k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> vier verschill<strong>en</strong>de plaats<strong>en</strong> waar<br />

het tolhek heeft gestaan. In e<strong>en</strong> raadsbesluit<br />

van 1923 stond vermeld, dat 'de tolboom opgesteld<br />

di<strong>en</strong>de te zijn op de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk<br />

tuss<strong>en</strong> de Gereformeerde Kerk te Oud <strong>Loosdrecht</strong><br />

<strong>en</strong> de Horndijk'. Vandaar die variatie.<br />

De eerste vermelding van e<strong>en</strong> tol aan de<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk is van 29 oktober 1860.<br />

In de notul<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>teraadsvergadering<br />

staat: 'Er wordt e<strong>en</strong> tolhek aanbesteed <strong>en</strong> dit<br />

zal geplaatst word<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de woning<strong>en</strong> in Oudloosdrecht<br />

van J. van Rijn <strong>en</strong> H. Robbertt)se.<br />

]. van Rijn wordt belast met de inning der tolgeld<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> 10 % van de opbr<strong>en</strong>gst.' De plaats aan<br />

de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk moet dan om <strong>en</strong><br />

nabij huisnummer 236 zijn geweest, waar na<br />

de derde g<strong>en</strong>eratie van de aannemersfamilie<br />

Robberse nu het Robberse Eiland is gevestigd,<br />

e<strong>en</strong> werk- <strong>en</strong> woonproject.<br />

Vanaf 1875 heeft het tolhek aan de Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>sedijk bij huisnummer 276 gestaan.<br />

Het werd to<strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d door Melis van<br />

d<strong>en</strong> Akker. Deze tolbaas had tijd<strong>en</strong>s zijn<br />

di<strong>en</strong>sttijd zijn beide onderarm<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong> bij<br />

het ruim<strong>en</strong> van munitie na de Frans/Duitse<br />

oorlog, maar hij wist zich goed te redd<strong>en</strong> met<br />

zijn prothes<strong>en</strong>. Het beroep van tolbaas gaf<br />

hem de mogelijkheid voor e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />

inkom<strong>en</strong> voor hem <strong>en</strong> zijn gezin, waar e<strong>en</strong><br />

invalidep<strong>en</strong>sio<strong>en</strong> van ƒ 2,- per week alle<strong>en</strong><br />

niet in kon voorzi<strong>en</strong>. Hij betaalde 510 guld<strong>en</strong><br />

per jaar aan de pacht. Dit werd vanaf 1908<br />

opgetrokk<strong>en</strong> naar 610 guld<strong>en</strong> per jaar. Van<br />

1875 tot 1924 bedi<strong>en</strong>de hij de tol, geholp<strong>en</strong><br />

door zijn vrouw Daatje Tober, die hem zelfs<br />

verving in de jar<strong>en</strong> rond 1908, to<strong>en</strong> hij ook<br />

aan de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t de tolbedi<strong>en</strong>ing op zich<br />

had g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Ook buit<strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong><br />

heeft Melis de aandacht getrokk<strong>en</strong>, bijvoorbeeld<br />

van de rechtbankverslaggever van e<strong>en</strong><br />

in Zeist <strong>en</strong> omgeving verschijn<strong>en</strong>d weekblad.<br />

Daarin lez<strong>en</strong> we onder andere: 'Met de beide<br />

hak<strong>en</strong>, die zijne hand<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> <strong>en</strong> geplaatst<br />

zijn in kunstarm<strong>en</strong>, verricht hij allerlei bezighed<strong>en</strong>;<br />

roeit, vischt met nett<strong>en</strong>, bewerkt zijn geheel<strong>en</strong><br />

tuin - met wied<strong>en</strong> van het fijnste onkruid<br />

incluis. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> heeft hij verscheid<strong>en</strong> keurig<br />

bewerkte scheepjes getimmerd, waarvan er e<strong>en</strong> is<br />

t<strong>en</strong>toongesteld <strong>en</strong> to<strong>en</strong> de algeme<strong>en</strong>e bewondering<br />

wegdroeg. Die man voert zonder hand<strong>en</strong> meer uit<br />

dan tal van andere lied<strong>en</strong>, die zich in het bezit er<br />

van nog mog<strong>en</strong> verheug<strong>en</strong>Z1<br />

In 1923 dreigde de 'concessie' voor de tol<br />

te word<strong>en</strong> ingetrokk<strong>en</strong>. In de verslag<strong>en</strong> van<br />

de geme<strong>en</strong>teraad lez<strong>en</strong> wij, dat <strong>Loosdrecht</strong> in<br />

dat jaar dan ook om verl<strong>en</strong>ging van de concessie<br />

van 1918 verzoekt, omdat 'de toestand<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 193


der geme<strong>en</strong>tefinanciën het heff<strong>en</strong> van tolgeld<strong>en</strong> op<br />

de weg van <strong>Loosdrecht</strong> naar Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> w<strong>en</strong>schelijk<br />

<strong>en</strong> noodzakelijk maakt'.<br />

Rond 1924 nam Arie Pijl de bedi<strong>en</strong>ing van<br />

de tol over van Melis. Het tolhek werd verplaatst<br />

naar huisnummer 286. Tot 1925, to<strong>en</strong><br />

Aldert Hartog zich met de tol-inning ging<br />

bezighoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> het hek bij huisnummer 147<br />

kwam te staan. Hartog kwam uit Weesp,<br />

waar hij de sluis had bedi<strong>en</strong>d. De aanleiding<br />

voor de verplaatsing van de tol was de verwachting,<br />

dat de bezoekers die speciaal voor<br />

de Koninklijke Watersport Ver<strong>en</strong>iging <strong>Loosdrecht</strong><br />

kwam<strong>en</strong> nu eerst de tol moest<strong>en</strong> passer<strong>en</strong>. Er<br />

had zelfs e<strong>en</strong> telling plaatsgehad van de passant<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> schatting te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

van de extra opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong>. Maar de resultat<strong>en</strong><br />

blev<strong>en</strong> uit. De inkomst<strong>en</strong> viel<strong>en</strong> erg teg<strong>en</strong>.<br />

Drie jaar later werd de concessie ingetrokk<strong>en</strong>;<br />

‘op 31 december 1928 des namiddags t<strong>en</strong><br />

twaalf ure' lichtt<strong>en</strong> Hartog <strong>en</strong> zijn vrouw het<br />

tolhek definitief uit zijn beugels. Ge<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>er<br />

die erom rouwde. Hartog ging terug<br />

naar Weesp, waar hij sluiswachter, brugwachter<br />

én tolgaarder werd, iets waar hij in<br />

zijn eerdere Weesper periode al op had gehoopt.<br />

D e tol op de w eg n a a r H ilv ersu m<br />

In <strong>Loosdrecht</strong> bevond<strong>en</strong> zich nog minst<strong>en</strong>s<br />

twee andere toll<strong>en</strong>. Van de tol aan de Oude<br />

Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t, de weg naar Hilversum, in wat<br />

nu Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> heet, teg<strong>en</strong>over huisnummer<br />

14, bestaan de meeste gegev<strong>en</strong>s.<br />

Vele toll<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> <strong>en</strong> ging<strong>en</strong>, <strong>en</strong> daarmee<br />

ook veel nam<strong>en</strong> van pachters.<br />

Met betrekking tot deze locatie wordt<br />

reeds op 26 maart 1627 melding gemaakt van<br />

------ w^mmm<br />

IIMUIJWI<br />

Rond 1885 stond dit tolhek met lantaarnverlichting bij Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 276; bedi<strong>en</strong>ing door Melis van d<strong>en</strong><br />

Akker, vierde van links, die beide hand<strong>en</strong> mistte (coll. Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

194 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


het installer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> tol: ‘Besluit tot herstel<br />

van de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t door de inwoners gezam<strong>en</strong>lijk;<br />

zij die paard <strong>en</strong> wag<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> om te rijd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ander<strong>en</strong> om het hun opgedrag<strong>en</strong> werk te volbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Tot dekking der onkost<strong>en</strong> wordt er e<strong>en</strong> tol<br />

geplaatst, waar alle<strong>en</strong> vreemdeling<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />

betal<strong>en</strong>’. Vervolg<strong>en</strong>s kom<strong>en</strong> er op 1 juli 1627<br />

de Verpacht-condities van d<strong>en</strong> tol op de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t.<br />

Helaas zijn hiervan anno <strong>2007</strong> ge<strong>en</strong><br />

nadere gegev<strong>en</strong>s te vind<strong>en</strong>. Wel wordt als<br />

pachter over 1627/28 vermeld Heyndriek<br />

Dirxs, <strong>en</strong> over 1628/29 Jacob Elbertsz. Hag<strong>en</strong><br />

'respectievelijk voor de som van 61 guld<strong>en</strong> <strong>en</strong> 62<br />

guld<strong>en</strong>.’2 Als op 8 juli 1629 e<strong>en</strong> 'Voorstel tot<br />

Afschaffing van de tol op de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t' wordt<br />

ingedi<strong>en</strong>d, zegt dit al iets over de problem<strong>en</strong><br />

die zijn ontstaan.<br />

Twee eeuw<strong>en</strong> lang ontbreekt het aan gegev<strong>en</strong>s;<br />

op 2 oktober 1834 blijkt dat er nog of<br />

weer e<strong>en</strong> tol bestaat. Er wordt in de notul<strong>en</strong><br />

van de geme<strong>en</strong>teraad g<strong>en</strong>oemd: 'Toltarief:<br />

rijtuig met 1 r<strong>en</strong>paard 15 c.; met 2 paard<strong>en</strong> 20<br />

ets.' K<strong>en</strong>nelijk is deze tol verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>, want in<br />

de notul<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>teraadsvergadering<br />

van 25 februari 1859 met burgemeester<br />

M. de Wit wordt geschrev<strong>en</strong>: ‘Er bestaat e<strong>en</strong><br />

plan de rijweg van <strong>Loosdrecht</strong> tot Hilversum te<br />

verbeter<strong>en</strong>; van het Raadhuis tot de heide met<br />

kei<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder tot de Hondebrug te Hilversum<br />

met grint verhard<strong>en</strong>. Onderhoud: % geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, V2 geme<strong>en</strong>te Hilversum. Er zal e<strong>en</strong> tol<br />

geplaatst word<strong>en</strong>; de opbr<strong>en</strong>gst zal aan beide Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

toevall<strong>en</strong>'.3 Op 10 augustus 1860<br />

wordt e<strong>en</strong> toltarief vastgesteld.<br />

De volg<strong>en</strong>de naam die we als tolgaarder<br />

teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> is die van Dirk van Alt<strong>en</strong>a. Hij<br />

kreeg 20% van de opbr<strong>en</strong>gst. Dirk bedi<strong>en</strong>de<br />

de tol tot zijn dood in 1869. De pacht werd<br />

door zijn vrouw Willemijntje van Sp<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hun kleinzoon, Klaas van<br />

Alt<strong>en</strong>a, stond e<strong>en</strong> klein jaar aan de tolboom<br />

(rond 1900) <strong>en</strong> had al gauw gezi<strong>en</strong> dat de tol<br />

door het weinige verkeer niet loonde.<br />

Over de toestand van de weg schreef in<br />

1900 e<strong>en</strong> zekere F.Th. Holsboer e<strong>en</strong> ingezond<strong>en</strong><br />

stuk in De Kampio<strong>en</strong>d Hij schetst hoe hij<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> e<strong>en</strong> weg bereikte 'zoo ruw <strong>en</strong><br />

kantig, dat het rijd<strong>en</strong> er op e<strong>en</strong> ware marteling<br />

mocht heet<strong>en</strong>' Ook tuss<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> Hilversum<br />

deugde de weg niet <strong>en</strong> dan kwam de<br />

tol er nog bij; “t mooist<strong>en</strong> van de grap [?] was<br />

nog, dat ik bij d<strong>en</strong> tol tussch<strong>en</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong><br />

<strong>en</strong> Hilversum 5 c<strong>en</strong>t voor mijn rijwiel moest betal<strong>en</strong>.<br />

Al ware de weg uitstek<strong>en</strong>d, zoo'n belasting is<br />

ongehoord.' Ui) vraagt de 'A.N.W.B.' dring<strong>en</strong>d<br />

om actie te ondernem<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> die 'anachronistische'<br />

toll<strong>en</strong>.<br />

Onderhandse verpachting<br />

Vanaf 1904 komt Melis van d<strong>en</strong> Akker t<strong>en</strong><br />

tonele, dezelfde als in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>; hij<br />

pacht tegelijk met de tol op de weg naar Lo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

ook deze tol aan de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t naar<br />

Hilversum, bij nummer 13. Melis' zoon, H<strong>en</strong>drik<br />

van d<strong>en</strong> Akker, bedi<strong>en</strong>t de tolboom tot<br />

1907. Deze zoon wist aardige verhal<strong>en</strong> over<br />

zijn vader te vertell<strong>en</strong>, bijvoorbeeld hoe Melis<br />

de andere aspirant-pachters aftroefde bij de<br />

op<strong>en</strong>bare inschrijving door thuis vier briefjes<br />

te mak<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de prijz<strong>en</strong>. In ieder<br />

vestzakje ging e<strong>en</strong> briefje. Door laat naar het<br />

geme<strong>en</strong>tehuis te gaan, kwam zijn bieding na<br />

die van de ander<strong>en</strong> <strong>en</strong> kon hij het vestzakje<br />

aanwijz<strong>en</strong> dat hem tot hoogste bieder maakte.<br />

Was er niemand dan kwam de laagste<br />

prijs tevoorschijn. Zo kon hij tot 1923 tolbaas<br />

blijv<strong>en</strong>.<br />

Na het vertrek van zoon H<strong>en</strong>drik staat<br />

Melis van d<strong>en</strong> Akker zelf <strong>en</strong>kele tijd aan de<br />

tol <strong>en</strong> blijft zijn vrouw Daatje Tober in Oud<br />

de boom bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Dit houd<strong>en</strong> zij niet lang<br />

vol. In deze tijd (1908) verandert de wijze van<br />

verpachting door de Geme<strong>en</strong>te. Voor wat<br />

eerst e<strong>en</strong> 'publieke verpachting' was, waar<br />

e<strong>en</strong> ieder zich voor kon inschrijv<strong>en</strong>, komt nu<br />

e<strong>en</strong> 'onderhandse verpachting' in de plaats.<br />

Melis ontvangt e<strong>en</strong> jaarlijks bedrag van 610<br />

guld<strong>en</strong>. De rest draag hij af aan de geme<strong>en</strong>te.<br />

Er is sprake van e<strong>en</strong> controleur die door middel<br />

van e<strong>en</strong> verkeerstelling de inkomst<strong>en</strong> in<br />

het oog hield. Melis bleef won<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> huis<br />

dat zijn eig<strong>en</strong>dom was in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

dus hoefde niet het huis te hur<strong>en</strong> dat in 1900<br />

aan de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t aangekocht was door de<br />

geme<strong>en</strong>te. Voorlopig werd hiervan gebruik<br />

gemaakt door wegwerkers. In 1969 is het huis<br />

aan de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t afgebrok<strong>en</strong>.<br />

In 1907 komt Dirk R<strong>en</strong>s<strong>en</strong>brink als redder<br />

TVE 25e jrg. 2 007 195


Mm<br />

Anno 1994 staat aan de Horndijk hetzelfde gerestaureerde tolhek; niet op de oorspronkelijke plaats, maar als monum<strong>en</strong>t<br />

voor het tolverled<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong> (foto ]ohn Mol, 2001).<br />

in de nood voor Melis <strong>en</strong> zijn vrouw. Hij<br />

neemt de taak van tolgaarder aan de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t<br />

op zich. Enkele jar<strong>en</strong> werkt Dirk R<strong>en</strong>s<strong>en</strong>brink<br />

vermoedelijk voor Melis van d<strong>en</strong><br />

Akker, die de tol gepacht heeft. Dirk wordt<br />

pas g<strong>en</strong>oemd in mei 1928 als officiële pachter,<br />

tev<strong>en</strong>s huurder van de geme<strong>en</strong>tewoning teg<strong>en</strong><br />

260 guld<strong>en</strong> per jaar. Hij blijft op zijn post<br />

tot de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> grote verbetering<br />

ondergaat. Er wordt e<strong>en</strong> wegdek aangelegd<br />

van betonplat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de noodzaak tot tolheffing<br />

ter bestrijding van de onderhoudskost<strong>en</strong><br />

is hiermede verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De concessie voor deze tol wordt ingetrokk<strong>en</strong><br />

in 1928, tegelijk met die in Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Het tolhuis is nog lange tijd bewoond<br />

geblev<strong>en</strong> door R<strong>en</strong>s<strong>en</strong>brink, nu voor<br />

156 guld<strong>en</strong>. Hij mocht de woning blijv<strong>en</strong> hur<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> deed dit tot in 1937. Hierna werd de<br />

woning verhuurd aan G. Sch<strong>en</strong>k, zoals voorhe<strong>en</strong><br />

voor 156 guld<strong>en</strong> per jaar. In de jar<strong>en</strong> '60<br />

woonde er kunstschilder Bob van Walderve<strong>en</strong><br />

met zijn gezin, tot in 1969 het huis werd<br />

afgebrok<strong>en</strong>.<br />

D e tol op de w eg n a a r 's-G rav elan d<br />

De derde tol stond aan de 's-Gravelandsevaartweg<br />

bij huisnummer 2 <strong>en</strong> was eig<strong>en</strong>dom<br />

van het Polderschap 's-Graveland, ev<strong>en</strong>als de<br />

weg. Uit de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> werd ook deze weg<br />

onderhoud<strong>en</strong>. Aan het Oud-<strong>Loosdrecht</strong>se<br />

eind van de Vaart, bij huisnummer 2, was<br />

Cor Lam de tolgaarder tot het jaar 1914. Na<br />

Cor kwam Meindert Luijer, die tolbaas werd<br />

op het punt bij huisnummer 5, waar grote<br />

bedrijvigheid heerste door de vrachtvaart van<br />

beurtschippers H<strong>en</strong>nipman <strong>en</strong> Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> die<br />

op Amsterdam <strong>en</strong> Utrecht voer<strong>en</strong>. In 1934<br />

196 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


werd voor deze tol e<strong>en</strong> concessie verle<strong>en</strong>d<br />

aan het Polderbestuur die tot 1938 geldig<br />

was.<br />

Aan het 's-Gravelandse eind van de weg<br />

stond ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> tol, die tezam<strong>en</strong> met de<br />

sluis <strong>en</strong> de brug aan de vaart van de<br />

's-Gravelandse polder werd gepacht. Echter<br />

voor de weg tuss<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> 's-Graveland<br />

gold de concessie 'tot wederopzegging <strong>en</strong><br />

uiterlijk 6 november 1935'. Van jaar tot jaar<br />

werd dit bekek<strong>en</strong> <strong>en</strong> wel in verband met de<br />

aanleg van het kanaal van Hilversum naar de<br />

<strong>Vecht</strong>. E<strong>en</strong> locale krant schreef:'Voor e<strong>en</strong> hoge<br />

som kon de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> het tolrecht afkop<strong>en</strong>,<br />

doch hierop werd van geme<strong>en</strong>tewege niet<br />

ingegaan, met het gevolg, dat e<strong>en</strong> oudheid, meer<br />

geschikt om te prijk<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> antiquiteit<strong>en</strong>-<br />

Museum dan op d<strong>en</strong> weg, onder <strong>Loosdrecht</strong> nog<br />

kan word<strong>en</strong> aanschouwd'.<br />

Uit e<strong>en</strong> melding in de Gooi- <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>lander<br />

van 1934 blijkt dat ‘er ge<strong>en</strong> tol meer wordt gehev<strong>en</strong><br />

aan de <strong>Loosdrecht</strong>se kant van de Vaartweg.<br />

Sinds <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> heeft de tol van 's-Graveland<br />

beide richting<strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d tot hij in verband met het<br />

kanaalwerk moest verdwijn<strong>en</strong>. Ook aan dit<br />

'tolvrije tijdperk' kwam weer e<strong>en</strong> einde. Op zijn<br />

oude plaats, aan de 's-Gravelandsche Vaart, is de<br />

tol weer opgesteld <strong>en</strong> zal weer tol word<strong>en</strong><br />

gehev<strong>en</strong>'.<br />

Op deze plaats in de geme<strong>en</strong>te werd pas<br />

op 1 april 1944 de tolheffing gestaakt, terwijl<br />

in 1946 de daadwerkelijke overdracht van de<br />

weg aan de geme<strong>en</strong>te <strong>Loosdrecht</strong> tot stand<br />

kwam.<br />

Tot slot<br />

daar is e<strong>en</strong> lange strijd voor nodig geweest,<br />

waar vooral Tweede Kamerlid Floris Vos zich<br />

voor heeft ingespann<strong>en</strong>. Zijn leus was: Alle<br />

weg<strong>en</strong> vrij. Onder zijn leiding zijn tolacties <strong>en</strong><br />

bestorming<strong>en</strong> uitgevoerd. Na vernieling van<br />

de tol te Muid<strong>en</strong> kreeg Vos grote bek<strong>en</strong>dheid<br />

<strong>en</strong> daarmee veel invloed to<strong>en</strong> hij in 1929<br />

werd gekoz<strong>en</strong> voor de Midd<strong>en</strong>standspartij voor<br />

Stad <strong>en</strong> Lande, e<strong>en</strong> door hemzelf opgerichte<br />

partij. Zijn spreekbeurt<strong>en</strong> troff<strong>en</strong> doel <strong>en</strong> leidd<strong>en</strong><br />

uiteindelijk tot resultat<strong>en</strong>: Alle weg<strong>en</strong><br />

vrij.s<br />

Jeannette P. van der Meul<strong>en</strong>-Kuhn, doc<strong>en</strong>te<br />

Frans, is bestuurslid van de Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> van de Stichting <strong>Loosdrecht</strong>s Porselein,<br />

daarnaast redactielid van het tijdschrift HKL.<br />

Co-auteur van het boek 'De <strong>Loosdrecht</strong>se porseleinfabriek<br />

bov<strong>en</strong> water'.<br />

Not<strong>en</strong><br />

1 Weekbode voor Zeist, Drieberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Omstrek<strong>en</strong>, nr.<br />

40 dd. 3.10.1891; Gem. Archief Zeist.<br />

2 Gegev<strong>en</strong>s uit de Rechterlijke Archiev<strong>en</strong> te<br />

Utrecht, opgetek<strong>en</strong>d door W. Voogsgeerd sr <strong>en</strong><br />

voorzi<strong>en</strong> van aantek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> door W. Voogsgeerd<br />

jr.<br />

3 Notul<strong>en</strong> van Geme<strong>en</strong>teraadsvergadering<strong>en</strong> te<br />

<strong>Loosdrecht</strong>; opgetek<strong>en</strong>d door W. Voogsgeerd;<br />

archief Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

4 De Kampio<strong>en</strong>, orgaan van de Algeme<strong>en</strong><strong>en</strong> Nederlandsch<strong>en</strong><br />

Wielrijders Bond, XVIIe jaargang<br />

no. 37 van 14 september 1900.<br />

5 Gebaseerd op Alle weg<strong>en</strong> vrij, Historische Kring<br />

Nieuwegein, 1992.<br />

Naarmate de int<strong>en</strong>siteit van het verkeer groter<br />

werd, moest het Nederlandse weg<strong>en</strong>net<br />

word<strong>en</strong> aangepast. To<strong>en</strong> in 1926 e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e<br />

weg<strong>en</strong>belasting werd ingesteld, kwam de<br />

noodzaak van het toll<strong>en</strong>stelsel ter discussie.<br />

Het Rijk of de Provincie nam de kost<strong>en</strong> voor<br />

het onderhoud van de weg van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

over; deze mist<strong>en</strong> echter met het verdwijn<strong>en</strong><br />

van de toll<strong>en</strong> de extra inkomst<strong>en</strong>. Het zou<br />

nog jar<strong>en</strong> dur<strong>en</strong> voordat e<strong>en</strong> oplossing werd<br />

gevond<strong>en</strong> <strong>en</strong> heel Nederland tolvrij werd;<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 197


<strong>Loosdrecht</strong>se beurtvaart<br />

lohn Mol<br />

De 'hele' geschied<strong>en</strong>is van de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

beurtvaart is (nog) niet opgetek<strong>en</strong>d, maar<br />

met behulp van oude pr<strong>en</strong>tbriefkaart<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

stukk<strong>en</strong> die in periodiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> boek<strong>en</strong> van de<br />

Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong> zijn gepubliceerd<br />

is er toch e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander te vertell<strong>en</strong>. Er<br />

word<strong>en</strong> in die stukk<strong>en</strong> soms nam<strong>en</strong> van<br />

beurtschippers g<strong>en</strong>oemd, maar van de meest<strong>en</strong><br />

is maar weinig bek<strong>en</strong>d. Alle<strong>en</strong> van Dirk<br />

Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, die beurtschipper op Amsterdam<br />

<strong>en</strong> Utrecht was, wet<strong>en</strong> we meer dankzij e<strong>en</strong><br />

artikel dat zijn zoon Gijs in 1997 heeft geschrev<strong>en</strong>.<br />

Gijs had zelf in de jar<strong>en</strong> zestig/<br />

tachtig van de vorige eeuw e<strong>en</strong> expeditiebedrijf<br />

op de hoek van de Nootweg <strong>en</strong> de Berk<strong>en</strong>laan<br />

in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. Hij is op 19<br />

september 2001 overled<strong>en</strong>.<br />

Pr<strong>en</strong>tbriefkaart<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> bij de datering,<br />

in ieder geval als ze verstuurd zijn <strong>en</strong> de<br />

poststempels nog leesbaar zijn. Van veel<br />

kaart<strong>en</strong> zijn de postzegels echter verwijderd<br />

<strong>en</strong> daardoor meestal ook de datumstempels.<br />

Kaart<strong>en</strong> waarvan de beeldzijd<strong>en</strong> boodschapp<strong>en</strong><br />

drag<strong>en</strong>, zijn bijna altijd van vóór 1905,<br />

want het was in de begintijd niet toegestaan<br />

de achterkant te beschrijv<strong>en</strong>; die was uitsluit<strong>en</strong>d<br />

bestemd voor de adressering. Wie oude<br />

pr<strong>en</strong>tbriefkaart<strong>en</strong> van <strong>Loosdrecht</strong> verzamelt<br />

moet er rek<strong>en</strong>ing mee houd<strong>en</strong> dat er in de<br />

loop der jar<strong>en</strong> meer dan 1.600 verschill<strong>en</strong>de<br />

zijn uitgegev<strong>en</strong>. Van bek<strong>en</strong>de monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

als de hervormde kerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kasteel Sypesteyn<br />

zijn er ook nog e<strong>en</strong>s vele in verschill<strong>en</strong>de<br />

jaargetijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> vanuit verschill<strong>en</strong>de rich-<br />

tmm<br />

i&X', k & Z - È M i<br />

m .-.<br />

■ s f *<br />

m<br />

_iJj<br />

IW v 1<br />

m m t<br />

.<br />

■<br />

U ,<br />

A _/<br />

Vaartbrug — Oud <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Afb. 1: De Vaartbrug omstreeks 1906.<br />

198 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


9. -v,<br />

j§& i<br />

imm<br />

'^ 521<br />

_ - © ' ) !<br />

/<br />

C-ÏS?<br />

V :<br />

\<br />

>.<br />

.«*<br />

**<br />

;”’<br />


uitdraai<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> zeer klein knopje. De hekk<strong>en</strong><br />

bij de brug, die moest<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong> dat<br />

m<strong>en</strong> naast de brug terecht kwam, war<strong>en</strong> echte<br />

brugleuning<strong>en</strong>, want iedere avond wordt<br />

teg<strong>en</strong> die hekk<strong>en</strong> aangeleund door de jeugd<br />

of di<strong>en</strong><strong>en</strong> ze als zitplaats. Die brug is e<strong>en</strong><br />

heerlijk veel gezocht plekje om met elkaar te<br />

prat<strong>en</strong>, geintjes uit te hal<strong>en</strong> of katt<strong>en</strong>kwaad te<br />

bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Als de veldwachter er aan komt<br />

gaan ze gauw he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer lop<strong>en</strong>, want op<br />

de brug mag niet word<strong>en</strong> stilgestaan.'<br />

Veel verkeer zal er in de tijd to<strong>en</strong> de foto<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werd niet geweest zijn, want m<strong>en</strong><br />

kon op zijn gemak op de weg staan om het<br />

plaatje te verfraai<strong>en</strong>. Het is wel te zi<strong>en</strong> dat de<br />

weg naar 's-Graveland belangrijker was dan<br />

de weg door Oud-<strong>Loosdrecht</strong>. Naast de brug<br />

staat op e<strong>en</strong> bord het tarief vermeld dat de<br />

schipper verschuldigd was voor het ophal<strong>en</strong><br />

van de brug.<br />

Afbeelding 2 toont de brug op e<strong>en</strong> kaart<br />

die in 1943 is verzond<strong>en</strong>. De opname is gemaakt<br />

kom<strong>en</strong>d vanuit Oud-<strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong><br />

linksvoor begint de weg naar 's-Graveland.<br />

aimmm Mtmz<br />

mm<br />

-fev &<br />

mem<br />

wmm<br />

WWW<br />

l'M %<br />

1Sm<br />

Er was to<strong>en</strong> natuurlijk wel verkeer <strong>en</strong> om<br />

problem<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong> staat er links e<strong>en</strong><br />

bord met de tekst 'VERKEER VAN DEZE<br />

ZIJDE GAAT VOOR.' Rechts is e<strong>en</strong> nostalgische<br />

wegwijzer te zi<strong>en</strong>. In de woning daarachter<br />

heeft beurtschipper Dirk Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

gewoond.<br />

Wie thans vanaf de vaste brug tuss<strong>en</strong><br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 48 <strong>en</strong> 50 in de richting<br />

's-Graveland kijkt, kan zich moeilijk voorstell<strong>en</strong><br />

dat het er ooit zo heeft uitgezi<strong>en</strong> als afbeelding<br />

3 laat zi<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>tbriefkaart die<br />

op 7 september 1908 verzond<strong>en</strong> is van <strong>Loosdrecht</strong><br />

naar Drieberg<strong>en</strong>.<br />

De vaart was e<strong>en</strong> schakel in de vaarverbinding<br />

<strong>Loosdrecht</strong>-Amsterdam <strong>en</strong> is ooit<br />

gegrav<strong>en</strong> voor het vervoer van turf naar de<br />

stad. Later werd de vaart belangrijk voor de<br />

beurtvaart. Links ligt de boot van beurtschipper<br />

H<strong>en</strong>nipman afgemeerd. Die had e<strong>en</strong> vaste<br />

vergunning voor vaart<strong>en</strong> naar Amsterdam<br />

<strong>en</strong> Utrecht. Omstreeks 1923 nam<strong>en</strong> de gebroeders<br />

Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> het beurtveer van H<strong>en</strong>nipman<br />

over. Rechts staat de, op veel kaart<strong>en</strong><br />

'm<br />

i<br />

ijj&fsBLg,<br />

L£Mk<br />

I<br />

.öösd.reeh<br />

Afb. 3: De ‘s-Gravelandsevaart omstreeks 1908.<br />

200 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


: H6V<br />

LAW<br />

:X . ^ M<br />

<strong>Loosdrecht</strong>sche Vaart.<br />

; « V - -$ \<br />

,. -rs'<br />

,1?> -S<br />

' 'V<br />

••^ • ?t.i<br />

v / 4-r W gm<br />

iW-Awi<br />

,<br />

m m m<br />

.<br />

K f e<br />

- ■- ■.-■' •i ; ' :'<br />

.I ' ’<br />

- J V jjjli<br />

K r<br />

f m<br />

m<br />

tüJM<br />

£« Vis - •;:•<br />

i f e s ü<br />

Afb. 4: De 's-Gravelandsevaart omstreeks 1910, met excuses voor de streep in de foto.<br />

voorkom<strong>en</strong>de, goed gevulde hooiberg van<br />

boer Van der Steur. Hij kon het hooi van de<br />

schuit zo in de berg loss<strong>en</strong>. De boerderij, die<br />

op deze afbeelding niet te zi<strong>en</strong> is, werd na<br />

Van der Steur door Jan Zijtveld voortgezet <strong>en</strong><br />

daarna door J. Wesseling. Die hooiberg is<br />

allang verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>, maar de bijbehor<strong>en</strong>de<br />

boerderij staat er nog wel. Die is in 2005 gerestaureerd<br />

<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> andere bestemming<br />

gekreg<strong>en</strong>.<br />

Op e<strong>en</strong> kaart uit circa 1910 (afb. 4) zi<strong>en</strong> we<br />

ook e<strong>en</strong> beurtschip ligg<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog wel e<strong>en</strong><br />

zeilschip. Ook de hooiberg <strong>en</strong> het achterste<br />

puntje van de boerderij is te zi<strong>en</strong>. Helaas is er<br />

verder niets bek<strong>en</strong>d over dit schip. Uitgevers<br />

van kaart<strong>en</strong> fantaseerd<strong>en</strong> nogal e<strong>en</strong>s met b<strong>en</strong>aming<strong>en</strong>,<br />

op deze is de naam <strong>Loosdrecht</strong>sche<br />

Vaart bedacht.<br />

Omdat er bij de brug veel bedrijvigheid<br />

was, mocht e<strong>en</strong> uitspanning <strong>en</strong> hotel natuurlijk<br />

niet ontbrek<strong>en</strong>. Dat was er ook, maar van<br />

de oudste geschied<strong>en</strong>is is niet veel bek<strong>en</strong>d.<br />

Het wordt onder andere g<strong>en</strong>oemd in e<strong>en</strong> proces<br />

verbaal van de publieke veiling die werd<br />

gehoud<strong>en</strong>: 'op 22 september 1868 des avonds<br />

t<strong>en</strong> zes ure in de herberg aan de Vaartbrug te<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> t<strong>en</strong> huize van Dirk<br />

H<strong>en</strong>nipman'. In e<strong>en</strong> ander stuk wordt vermeld<br />

dat aannemer Streefkerk omstreeks<br />

1880 zijn hout liet kom<strong>en</strong> uit Zaandam: 'Het<br />

werd met schuit<strong>en</strong> vervoerd naar de Vaartbrug<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> daar gelost op de wag<strong>en</strong><br />

van Elbert H<strong>en</strong>nipman.' In e<strong>en</strong> stuk over<br />

reiz<strong>en</strong> staat dat m<strong>en</strong> vóór 1874 met de trekschuit<br />

vanaf de 's-Gravelandsevaart vertrok,<br />

waar de firma H<strong>en</strong>nipman e<strong>en</strong> beurtdi<strong>en</strong>st<br />

verzorgde. Later ging m<strong>en</strong> per trein omdat de<br />

spoorlijn Hilversum-Amsterdam in gebruik<br />

was g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Over de rec<strong>en</strong>tere geschied<strong>en</strong>is<br />

van het hotel is meer bek<strong>en</strong>d. Afbeelding<br />

5, e<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>tbriefkaart uit 1916, toont Hotel<br />

Vaartzicht aan de 's-Gravelandsevaart in<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, to<strong>en</strong> de Vaartbrug nog e<strong>en</strong><br />

echte ophaalbrug was.<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 201


Vanaf dit punt vertrokk<strong>en</strong> de schep<strong>en</strong> naar<br />

Amsterdam <strong>en</strong> Utrecht. Begonn<strong>en</strong> met de<br />

trekschuit van o.a. schipper Stam is het tot<br />

ver in de twintigste eeuw e<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaan<br />

van schep<strong>en</strong> geweest. Die voer<strong>en</strong> over de<br />

vaart naar het Zuidereinde in 's-Graveland<br />

(het Hilversumskanaal was er to<strong>en</strong> nog niet)<br />

waar ze door de Zuidersluis moest<strong>en</strong>. Vandaar<br />

voer<strong>en</strong> ze naar het Noordereinde <strong>en</strong> dan<br />

langs de Looydijk naar de sluis bij Uitermeer<br />

waar ze de <strong>Vecht</strong> opging<strong>en</strong> naar Weesp. Vandaar<br />

over de Weespertrekvaart naar Diem<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Amsterdam, waar de schuit<strong>en</strong> afmeerd<strong>en</strong><br />

bij het 's-Gravelandseveer. De route naar<br />

Utrecht ging via de oostelijke Drecht, de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se plass<strong>en</strong>, de westelijke Drecht,<br />

de Mijnd<strong>en</strong>sesluis <strong>en</strong> de <strong>Vecht</strong>. De beurtschippers<br />

Boelhouwer, H<strong>en</strong>nipman, Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> De Ronde bracht<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in de brouwerij<br />

<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aar Dolman van het hotel deed<br />

goede zak<strong>en</strong>, zoals te zi<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> ansichtkaart<br />

die in van <strong>Loosdrecht</strong> naar Utrecht is verzond<strong>en</strong><br />

(afb. 7). Hij had tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> rijtuigstalling<br />

i m .<br />

mm<br />

(links op de foto voor e<strong>en</strong> deel te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<br />

afbeelding 1 staat de voorgevel afgebeeld) <strong>en</strong><br />

onderhield e<strong>en</strong> paard<strong>en</strong>busdi<strong>en</strong>st op Hilversum.<br />

In 1921 werd Hoveling eig<strong>en</strong>aar <strong>en</strong> voerde<br />

de naam Hotel-Restaurant Vaartzicht in.<br />

Hoveling begon dit hotelbedrijf maar had<br />

veel ideeën op het gebied van rijd<strong>en</strong> met<br />

auto's. Hij had voordi<strong>en</strong> altijd al in auto's van<br />

particulier<strong>en</strong> als chauffeur di<strong>en</strong>st gedaan<br />

maar wilde zijn eig<strong>en</strong> auto's hebb<strong>en</strong>. Daarom<br />

is het niet verwonderlijk dat omstreeks 1925<br />

de eerste autobus van Hoveling door het<br />

dorp he<strong>en</strong> <strong>en</strong> terug naar Hilversum reed <strong>en</strong><br />

hij de man werd die het autobusvervoer in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> op gang heeft gebracht. Na de<br />

aanleg van e<strong>en</strong> vaste brug in de Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>sedijk (midd<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> dertig) werd<br />

de naam van het hotel De Nieuwe Brug. Teg<strong>en</strong>woordig<br />

heet het Het Bruggetje. Door de<br />

crisis in de dertiger jar<strong>en</strong> van de vorige eeuw<br />

<strong>en</strong> de opkomst van de vrachtauto kwam er<br />

e<strong>en</strong> einde aan de <strong>Loosdrecht</strong>se beurtvaart.<br />

Hotel Vaartzicht,<br />

-Qud-LposdrechL<br />

v- '%<br />

SN&«<br />

0 1 X ë<br />

Ü É É<br />

Afb. 5: Hotel Vaartzicht in 1916.<br />

202 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


V-<br />

■ B I '<br />

E r » ’" * * -..........<br />

SEb 4-<br />

M O T O R - cOM NIB USDIEN ST GEMEENTE LOOSODECHT<br />

i<br />

r '<br />

Nk4£<br />

* r "w.<br />

S b .<br />

A/b. 6: De bus 'model jar<strong>en</strong> twintig' van de ondernemers ]. Hoveling <strong>en</strong> K. jager.<br />

Beurtschipper Dirk Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

Dirk Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (1888-1982) werd gebor<strong>en</strong> te<br />

Baambrugge als zoon van Dirk Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Geertruida de Vries die e<strong>en</strong> boerderij hadd<strong>en</strong>.<br />

Hij was de oudste van twaalf kinder<strong>en</strong>. In<br />

1919 trouwde hij daar met Maria Moerman.<br />

Omdat het de gewoonte was dat de jongste<br />

zoon later de boerderij van de ouders overnam,<br />

moest<strong>en</strong> de oudste jong<strong>en</strong>s maar ander<br />

werk zoek<strong>en</strong>. Zodo<strong>en</strong>de is hij met zijn één<br />

jaar jongere broer Jacob, beurtschipper geword<strong>en</strong>.<br />

Zij nam<strong>en</strong> in juni 1920 de zaak <strong>en</strong><br />

het huis over van schipper Arie van Rijn aan<br />

de Kerkbuurt 259 te 's-Graveland. Jacob ging<br />

in het huis in 's-Graveland won<strong>en</strong> <strong>en</strong> Dirk<br />

kocht in april 1921 e<strong>en</strong> huis van Adriaan Heineke<br />

in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, geleg<strong>en</strong> aan de<br />

Nieuw<strong>en</strong>dijk, de huidige Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk,<br />

bij de brug over de 's-Gravelandsevaart.<br />

E<strong>en</strong> paar jaar later is ook de beurtdi<strong>en</strong>st van<br />

Jan H<strong>en</strong>nipman in <strong>Loosdrecht</strong> overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Deze had e<strong>en</strong> vaste vergunning om te var<strong>en</strong><br />

naar Amsterdam <strong>en</strong> Utrecht. De beide broers<br />

noemd<strong>en</strong> hun bedrijf: Gebroeders Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

voorhe<strong>en</strong> A. van Rijn <strong>en</strong> voorhe<strong>en</strong> /. H<strong>en</strong>nipman.<br />

De di<strong>en</strong>stregeling vanuit 's-Graveland<br />

dateert van 1644 <strong>en</strong> is ingesteld door de<br />

stadsbestur<strong>en</strong> van Amsterdam <strong>en</strong> Utrecht in<br />

overleg met de voorname her<strong>en</strong> van de buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong><br />

in 's-Graveland <strong>en</strong> langs de<br />

<strong>Vecht</strong>. De regelmaat van de beurtvaart werd<br />

bepaald door marktdag<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere vaste<br />

gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De koopman<br />

wist dan wanneer hij zijn goeder<strong>en</strong> kon<br />

verstur<strong>en</strong>, de reiziger wanneer hij kon meevar<strong>en</strong>.<br />

<strong>Tuss<strong>en</strong></strong> Amsterdam <strong>en</strong> Haarlem bestond<br />

al sinds 1632 e<strong>en</strong> trekschuitverbinding,<br />

die later aansluiting kreeg op Leid<strong>en</strong> <strong>en</strong> Delft,<br />

waardoor t<strong>en</strong>slotte e<strong>en</strong> vaste verbinding ontstond<br />

met Rotterdam. In 1670 werd<strong>en</strong> de<br />

'veer- of dorp-schuyt<strong>en</strong>' geteld die in Amsterdam<br />

de Amstel passeerd<strong>en</strong>. Het aantal varieerde<br />

van vijftig tot ruim tweehonderd per<br />

dag.<br />

We wet<strong>en</strong> uit de dorpsgerecht<strong>en</strong> van<br />

<strong>Loosdrecht</strong> dat Dirk Stam in de achtti<strong>en</strong>de<br />

eeuw al e<strong>en</strong> regelmatige veerdi<strong>en</strong>st op Amsterdam<br />

had. Hij wordt vermeld als veerschipper<br />

van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> 's-Graveland <strong>en</strong><br />

TV F 25e jrg. <strong>2007</strong> 203


woonde te <strong>Loosdrecht</strong> aan de 's-Gravelandsevaart.<br />

Uit die tijd stamt ook dit lijstje met<br />

tariev<strong>en</strong>:<br />

Voor 2 daag<strong>en</strong> vaar<strong>en</strong>s met het jagt naar Schraavelandt1:<br />

voor het -paart 2 daag<strong>en</strong> a 4 g daags 8.0.0<br />

voor het jagt a 8 g daags 16.0.0<br />

voor passaaijse geit 3.6.0<br />

door ‘tweesper tolheek 1.13.0<br />

door de amstel schut sluijs 0.8.0<br />

door de sluijs <strong>en</strong> lange brug te Weesp 0.17.0<br />

door het Ankeve<strong>en</strong>s hek <strong>en</strong> uijter meer 0.8.0<br />

voor turf <strong>en</strong> hout 1.10.0<br />

f32.2.0<br />

Tot in de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw bleef dit beroep<br />

bij Stam in de familie. Aan het eind van die<br />

eeuw was C. H<strong>en</strong>nipman baas op de trekschuit<br />

geword<strong>en</strong>. Op 15 oktober 1902 is de<br />

laatste trekschuit uit het dorp verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Schipper H<strong>en</strong>nipman heeft zijn veerschuit<br />

lat<strong>en</strong> inricht<strong>en</strong> als motorboot.<br />

Met het overnem<strong>en</strong> van de zak<strong>en</strong> van<br />

H<strong>en</strong>nipman <strong>en</strong> Van Rijn war<strong>en</strong> de gebroeders<br />

Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in het bezit gekom<strong>en</strong> van drie stal<strong>en</strong><br />

motorpakschuit<strong>en</strong>: de in 1882 gebouwde<br />

Sperans Meliora (in 1930 omgedoopt tot Elizabeth),<br />

de uit 1886 stamm<strong>en</strong>de ‘s-Gravelander <strong>en</strong><br />

de Lastdrager2. Op afbeelding 8 is de ‘s-Gravelander<br />

te zi<strong>en</strong> met op de achtergrond de<br />

schuur van de eerder g<strong>en</strong>oemde boerderij aan<br />

de Vaart.<br />

Dirk Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> voer dinsdags naar Amsterdam<br />

<strong>en</strong> donderdags naar Utrecht; zijn<br />

broer Jacob voer maandags <strong>en</strong> donderdags<br />

naar Amsterdam <strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>t Sax uit 's-<br />

Graveland voer op wo<strong>en</strong>sdag <strong>en</strong> vrijdag naar<br />

Amsterdam. Zo'n reis duurde altijd twee<br />

dag<strong>en</strong>. Er werd overnacht in de roef van de<br />

schuit.<br />

De route van <strong>Loosdrecht</strong> naar Amsterdam<br />

ging via de 's-Gravelandse vaart, alwaar de<br />

schuit getrokk<strong>en</strong> moest word<strong>en</strong> door e<strong>en</strong><br />

paard, tot aan het Noordereind in 's-<br />

Graveland. Dit niet alle<strong>en</strong> vanwege de gerin-<br />

1 - TFTW .<br />

r.--<br />

sHr.<br />

• >, \ **<br />

. . ‘ «■<br />

-<br />

. • y jt;<br />

■ - 1 Z W - ■■<br />

* ,T 'v i<br />

Hótel Dolman<br />

LOOSDRECHT<br />

Afb. 7: Drukte bij hotel Vaartzicht van Dolman.<br />

204 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


tegg?E§ifc<br />

S " V;<br />

Afb. 8: Motorschuit de 's-Gravelander<br />

ge diepte, maar ook door de vele vuiligheid<br />

die in de 's-Gravelandse vaart dreef. M<strong>en</strong> had<br />

to<strong>en</strong> nog ge<strong>en</strong> reinigingsdi<strong>en</strong>st zodat veel<br />

afval in de vaart werd gegooid. Vervolg<strong>en</strong>s<br />

volgde m<strong>en</strong> de route die eerder in dit artikel<br />

beschrev<strong>en</strong> is.<br />

De vracht naar Amsterdam bestond veelal<br />

uit wasgoed van de verschill<strong>en</strong>de wasserij<strong>en</strong>.<br />

Het hotel Américain in Amsterdam had e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> wasserij in 's-Graveland. Uit Amsterdam<br />

kwam er veel veevoer voor de graanhandelar<strong>en</strong><br />

Volkers <strong>en</strong> Zijtveld in <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

bal<strong>en</strong> voor de kininefabriek Argesarie aan de<br />

Beer<strong>en</strong>steinse vaart in 's-Graveland, gasfless<strong>en</strong><br />

voor de radiator<strong>en</strong>fabriek aan 't Luie Gat<br />

bij de Franse Kampweg, vat<strong>en</strong> olie <strong>en</strong> teer <strong>en</strong><br />

vat<strong>en</strong> petroleum voor de heer Hacke van<br />

Mijnd<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong>, die met e<strong>en</strong> motor<br />

voor zijn eig<strong>en</strong> stroom zorgde in de orchidee<strong>en</strong>kwekerij<br />

op het landgoed Eik<strong>en</strong>rode. Ook<br />

werd<strong>en</strong> er vat<strong>en</strong> met drank voor de firma<br />

Verhoev<strong>en</strong> te 's-Graveland vervoerd.<br />

Bij de vracht naar Utrecht zat<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong>s<br />

in beslag g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> jachtgewer<strong>en</strong> of strikk<strong>en</strong><br />

van stropers. Die moest<strong>en</strong> dan als bewijsstukk<strong>en</strong><br />

naar het gerechtsgebouw aan de Ham-<br />

De laatste trekschuit<br />

De laatste trekschuit is thans uit<br />

<strong>Loosdrecht</strong> verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>: schipper E. H<strong>en</strong>nipman<br />

heeft „naar de eisch<strong>en</strong> des tijds”<br />

zijne veerschuit do<strong>en</strong> inricht<strong>en</strong> tot motorboot.<br />

(Uit e<strong>en</strong> „Gooi- <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>lander”<br />

van October 1902).<br />

M S<br />

' : : A U<br />

burgerstraat gebracht word<strong>en</strong>. Ook is er naar<br />

Utrecht nog <strong>en</strong>ige tijd met vee gevar<strong>en</strong>, maar<br />

meestal werd het vee door veedrijvers over<br />

de weg naar Utrecht getransporteerd. In<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 205


<strong>Loosdrecht</strong> werd dat o.a. door Piet Masmeijer<br />

(Zwarte Piet) gedaan, die vrijdagavond al<br />

begon hier <strong>en</strong> daar de koei<strong>en</strong> op te hal<strong>en</strong>. Die<br />

werd<strong>en</strong> dan 's nachts of 's morg<strong>en</strong>s heel<br />

vroeg lop<strong>en</strong>d naar de Utrechtse veemarkt<br />

gebracht.<br />

E<strong>en</strong> beurtschipper was ook wele<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

vertrouw<strong>en</strong>sman. Zo gebeurde het wel dat<br />

e<strong>en</strong> landbouwer die op e<strong>en</strong> pachtboerderij zat<br />

wat geld had gespaard. Dat mocht niet bij de<br />

plaatselijke Boer<strong>en</strong>le<strong>en</strong>bank bek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>,<br />

want dan ging misschi<strong>en</strong> de pacht omhoog.<br />

Dus ging m<strong>en</strong> naar de beurtschipper met het<br />

verzoek om het geld te belegg<strong>en</strong> in Amsterdam.<br />

M<strong>en</strong> had dan de keus: staatsl<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> a<br />

314%, spoorwegaandel<strong>en</strong> a 314% of Russische<br />

papier<strong>en</strong> a 4%. Na de revolutie bleek dat de<br />

meest hebberig<strong>en</strong> op de koffie war<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>.<br />

Omdat in 1930 de crisis begon, werd<strong>en</strong> de<br />

vracht<strong>en</strong> minder <strong>en</strong> het werd moeilijker om<br />

aan geld te kom<strong>en</strong>. Als voorbeeld het volg<strong>en</strong>de<br />

geval: de schipper kreeg in Amsterdam<br />

ti<strong>en</strong> ton La Plata-maïs los gestort aan boord<br />

van e<strong>en</strong> zeeschip voor e<strong>en</strong> graanhandelaar in<br />

's-Graveland. Onder rembours, dat wil zegg<strong>en</strong>:<br />

bij aflevering moest er mete<strong>en</strong> betaald<br />

word<strong>en</strong>. Dat was circa ƒ 750,-. Bij aankomst<br />

had de graanhandelaar maar ongeveer 400<br />

guld<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> begon dan vast maar met loss<strong>en</strong>:<br />

in zakk<strong>en</strong> schepp<strong>en</strong> <strong>en</strong> het pakhuis in drag<strong>en</strong>.<br />

De handelaar ging intuss<strong>en</strong> vlug de boer op<br />

om te prober<strong>en</strong> diverse nog op<strong>en</strong>staande<br />

rek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te inn<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo kwam dan eindelijk<br />

het bedrag van ƒ 750,- op tafel.<br />

E<strong>en</strong> grote slag voor de schipperij was de<br />

opkomst van de vrachtauto. Daardoor zijn de<br />

gebroeders Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in 1934 uit elkaar gegaan.<br />

Bij notaris Van Kemp<strong>en</strong> te Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> werd<br />

de verdeling van het geme<strong>en</strong>schappelijk bezit<br />

beschrev<strong>en</strong>. Dirk Port<strong>en</strong>g<strong>en</strong> werd expediteur<br />

<strong>en</strong> is met e<strong>en</strong> vrachtauto e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamde<br />

dagelijkse bodedi<strong>en</strong>st begonn<strong>en</strong>, terwijl zijn<br />

broer Jacob veerschipper bleef, hoewel hij<br />

later ook met vrachtauto's verder ging met<br />

vervoer naar <strong>en</strong> van Hilversum.<br />

Ing. John Mol was na e<strong>en</strong> loopbaan bij verschill<strong>en</strong>de<br />

elektriciteitsproduc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van 1993 tot 2006<br />

bestuurslid van de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong><br />

(HKL). Hij behartigde de zakelijke kant van het<br />

uitgev<strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong>de boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> is nog steeds<br />

op vele terrein<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de kring actief. Als redactielid<br />

van het tijdschrift HKL publiceert hij e<strong>en</strong><br />

reeks over zeilboottyp<strong>en</strong>. Erelid van de HKL.<br />

Bronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> literatuur<br />

Periodiek<strong>en</strong> HKL 4,5, 6,23, 24, 60,67,97,126.<br />

Pr<strong>en</strong>tbriefkaart<strong>en</strong>verzameling van de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Wij schrijv<strong>en</strong> hier de geschied<strong>en</strong>is, Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, 1997.<br />

Afbeelding<strong>en</strong><br />

Collectie Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong><br />

Not<strong>en</strong><br />

1 Er werd geteld in guld<strong>en</strong>s, stuivers <strong>en</strong> p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>.<br />

Eén guld<strong>en</strong> telde 20 stuivers, één stuiver<br />

telde 16 p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>.<br />

2 De voor de rivier- <strong>en</strong> binn<strong>en</strong>vaart bestemde<br />

Sperans Meliora werd in 1882 gebouwd in Haarlem<br />

<strong>en</strong> mat 21,488 ton. Hij had e<strong>en</strong> vooronder,<br />

e<strong>en</strong> achteronder, e<strong>en</strong> machinekamer, e<strong>en</strong> laadruimte<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dek <strong>en</strong> werd voortbewog<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> ééncilinder ligg<strong>en</strong>de R<strong>en</strong>nes-motor van 10<br />

tot 12 pk. De 's-Gravelander werd in 1886 door<br />

de firma Pelt<strong>en</strong>burg in Haarlem gebouwd <strong>en</strong><br />

mat 27,958 ton. Hij had e<strong>en</strong> ruim, e<strong>en</strong> machinekamer<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> roef achterop <strong>en</strong> werd voortbewog<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> ééncilinder Kromhout ruwoliemotor<br />

met gloeikop van 15 tot 18 pk. Het<br />

bouwjaar <strong>en</strong> -bedrijf van de Lastdrager zijn<br />

onbek<strong>en</strong>d. Hij mat 24,831 ton, had e<strong>en</strong>zelfde<br />

indeling <strong>en</strong> werd voortbewog<strong>en</strong> door e<strong>en</strong>zelfde<br />

motor.<br />

206 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


Alambertskade versus Dirk A. Lambertszkade<br />

Juliette lonker-Duijnstee<br />

m’vm<br />

ALAMBERTSU'<br />

DircK A.<br />

Lambertszkade<br />

In het kader van e<strong>en</strong> grootschalig onderzoek<br />

naar oude weg<strong>en</strong> in de Gooi-, <strong>Vecht</strong>- <strong>en</strong> <strong>Eem</strong>streek,<br />

waaraan diverse historische kring<strong>en</strong><br />

meewerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> waarvan het de bedoeling is<br />

dat het resultaat over <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> publicatie<br />

zal verschijn<strong>en</strong>, participeer ik in onderzoek<br />

naar oude (doorgaande) weg<strong>en</strong> in de<br />

geme<strong>en</strong>te Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>. E<strong>en</strong> van de weinige oostwestverbinding<strong>en</strong><br />

vanaf Vreeland naar Kort<strong>en</strong>hoef-<strong>Loosdrecht</strong><br />

was de Alambertskade, die<br />

van de Boslaan in Vreeland tot aan de Horndijk<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> loopt, met aan de noordzijde<br />

de Wijde Blik <strong>en</strong> aan de zuidzijde de Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>se<br />

plas. E<strong>en</strong> kade die teg<strong>en</strong>woordig<br />

twee geme<strong>en</strong>te- <strong>en</strong> twee provinciegr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

doorkruist: e<strong>en</strong> deel van de kade valt onder<br />

Vreeland, geme<strong>en</strong>te Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> (provincie<br />

Utrecht), e<strong>en</strong> deel onder de geme<strong>en</strong>te Wijdemer<strong>en</strong><br />

(provincie Noord Holland). Lange tijd<br />

vormde de kade de provinciegr<strong>en</strong>s, t<strong>en</strong> tijde<br />

van de Republiek to<strong>en</strong> Kort<strong>en</strong>hoef nog bij<br />

Utrecht hoorde <strong>en</strong> daarna to<strong>en</strong> Kort<strong>en</strong>hoef<br />

geruild werd voor <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> beide van<br />

provincie wisseld<strong>en</strong>.<br />

Het bijzondere is dat de kade aan beide<br />

uiteind<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere naam heeft: aan de Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>se<br />

kant heet hij Alambertskade, aan de kant<br />

van Kort<strong>en</strong>hoef/<strong>Loosdrecht</strong> de Dirk A. Lambertszkade.<br />

Dit verschil in naamgeving was<br />

ook Bep De Boer van de Historische Kring<br />

Lar<strong>en</strong> opgevall<strong>en</strong>. Hij vroeg TVE om e<strong>en</strong>s uit<br />

te zoek<strong>en</strong> naar wie de kade nu eig<strong>en</strong>lijk g<strong>en</strong>oemd<br />

was. Al met al dus voldo<strong>en</strong>de aanleiding<br />

om e<strong>en</strong> onderzoek te wijd<strong>en</strong> aan dit<br />

bijzondere pad.<br />

Topografie<br />

Allereerst ded<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> globaal onderzoek1<br />

naar <strong>en</strong>kele topografische kaart<strong>en</strong> van de<br />

omgeving. Hieruit blijkt dat de Alambertskade<br />

nog niet voorkomt op de oudste kaart van de<br />

<strong>Vecht</strong>streek, uit 1526. Dit geeft overig<strong>en</strong>s nog<br />

ge<strong>en</strong> 100% zekerheid dat de kade nog niet<br />

bestond, want op sommige kaart<strong>en</strong> staan niet<br />

alle bestaande weg<strong>en</strong>, laat staan pad<strong>en</strong>, ingetek<strong>en</strong>d.<br />

Op e<strong>en</strong> kaart uit 1573, van Christiaan<br />

Groot<strong>en</strong> is de kade als dun streepje ingetek<strong>en</strong>d.<br />

Twee jaar later, op e<strong>en</strong> kaart van Joost<br />

Jan Beeldsnijder uit 1575 staat de kade al duidelijk<br />

aangegev<strong>en</strong> als Lant Schijdinge (zie<br />

p. 119)L Honderd jaar later verschijn<strong>en</strong> twee<br />

kadeb<strong>en</strong>aming<strong>en</strong> op kaart<strong>en</strong>: Scheijdt Kade<br />

(afb. 1) <strong>en</strong> Dirck A. Lambertsz Kade (afb. 2). In<br />

deze periode liep het pad nog over land.<br />

W/k oje .v/» xJt<br />

Zaw fe<br />

Afb. 1: Bernard de Roij, 'Nieuwe kaart van d<strong>en</strong> lande<br />

van Utrecht', vervaardigd tuss<strong>en</strong> ca. 1676 <strong>en</strong> 1695,<br />

uitgegev<strong>en</strong> door Nicolaas Visscher, Amsterdam 1696.<br />

/ t<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 207


Afb. 2: ‘Nieuwe kaart van de Mynd<strong>en</strong> <strong>en</strong> de 2 <strong>Loosdrecht</strong><strong>en</strong>,<br />

midtsgaders van 's Grav<strong>en</strong>land, nev<strong>en</strong>s het<br />

gerecht van Breukel<strong>en</strong>, <strong>en</strong> Lo<strong>en</strong>dersloot', uitgave Nicolaas<br />

Visscher, tuss<strong>en</strong> 1677-1702. Ook afgebeeld in M.<br />

Donkersloot-de Vrij, p. 82-83.<br />

wijz<strong>en</strong> in archiefstukk<strong>en</strong> voor: Ael Lambertsekade<br />

in e<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>taris van de archiev<strong>en</strong> van<br />

de polder Kort<strong>en</strong>hoef in 1612 <strong>en</strong> in 1713 in<br />

e<strong>en</strong> schouw- of mol<strong>en</strong>brief van 'd<strong>en</strong> Dorsscheve<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> groogsch<strong>en</strong> polder', Aelammers-<br />

of Cort<strong>en</strong>hoefsekade in e<strong>en</strong> verslag van<br />

beraadslaging<strong>en</strong> door de ingeland<strong>en</strong> op 4 juni<br />

1652 4, Dirk Alamberscade (1683), Alamberdscade<br />

(1683) in e<strong>en</strong> stuk over visrecht<strong>en</strong> op de<br />

<strong>Vecht</strong>, Alambertskade, Aal Lambertskade (1790).<br />

Tot in de huidige tijd zijn de ambtelijke<br />

instanties niet e<strong>en</strong>duidig in de naamgeving:<br />

Op de topografische kaart<strong>en</strong> van Nederland<br />

uit 1855 <strong>en</strong> 1911 staat Alamberts kade Voetpad.<br />

Zonder de aanduiding 'voetpad' wordt tamelijk<br />

uniform die schrijfwijze gehanteerd op<br />

verscheid<strong>en</strong>e toeristische kaart<strong>en</strong> van het<br />

gebied 5. In de tweede helft van de vorige<br />

To<strong>en</strong> in de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw de verv<strong>en</strong>ing<br />

fors op gang kwam, met als gevolg de plass<strong>en</strong><br />

die nu de Wijde Blik <strong>en</strong> de Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>se<br />

plas het<strong>en</strong>, kwam uiteindelijk het pad als<br />

verhoogde dijk in het water te ligg<strong>en</strong>. Op<br />

kaart<strong>en</strong> uit de achtti<strong>en</strong>de eeuw, zoals op die<br />

van C.C. van Bloemswaerdt uit circa 1720<br />

(afb. 3) <strong>en</strong> van Jan Spruyt<strong>en</strong>burgh uit 1734<br />

(zie p. 123), die Dirk A Lamberts Kaade schrijv<strong>en</strong>,<br />

is prachtig te zi<strong>en</strong> hoe dat verve<strong>en</strong>de<br />

landschap in de Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>se plas er to<strong>en</strong><br />

uitzag3. Vanaf het pad is ook nu nog in de<br />

Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>se plas goed het legakkertrekgat<strong>en</strong>patroon<br />

te zi<strong>en</strong> van deze ontginning,<br />

al zijn vele legakkers inmiddels weggeslag<strong>en</strong><br />

door de golfslag. Op de kadastrale<br />

kaart van Vreeland uit 1832 (afb. 4) is de kade<br />

afgebeeld als Alambers Kade <strong>en</strong> hieruit blijkt<br />

dat het eerste deel van de kade to<strong>en</strong> onder<br />

Vreelands grondgebied viel. Aan het einde<br />

van het Vreelands grondgebied stond vroeger<br />

e<strong>en</strong> limietpaal (gr<strong>en</strong>spaal).<br />

Naamgeving <strong>en</strong> schrijfwijz<strong>en</strong><br />

Naast de eerderg<strong>en</strong>oemde b<strong>en</strong>aming<strong>en</strong> op<br />

kaart<strong>en</strong> komt vanaf de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw de<br />

naam Alambertskade in verschill<strong>en</strong>de schrijf-<br />

SÊmkl<br />

eassfl<br />

•M<br />

■i fi .Hmïi i<br />

mmm<br />

y<br />

~K?oojiJre.]hl<br />

Afb. 3: Nieuwe Kaart van Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>, C.C. van Bloemswaerd,<br />

uitgave Cov<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Mortier circa 1726 (west<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>).<br />

Afgebeeld in M. Donkersloot-De Vrij, p. 90-91.<br />

208 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


eeuw gaan de woord<strong>en</strong> vaker aan elkaar geschrev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. In 1981 schrijft de topografische<br />

kaart de naam als Lambertszkade, maar<br />

teg<strong>en</strong>woordig (uitgave 2004) staat er Dirck A<br />

Lambertsz-kade. De geme<strong>en</strong>telijke basisadministratie<br />

van Wijdermer<strong>en</strong> hanteert Dirck A.<br />

Lambertszkade, maar in Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> houdt m<strong>en</strong><br />

zich aan Alambertskade.<br />

In het onofficiële domein komt m<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

verschrijving<strong>en</strong> van de naam van<br />

onze kade teg<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> paar merkwaardige<br />

voorbeeld<strong>en</strong>. Lambrechts(z)kade <strong>en</strong> Alambrechtskade<br />

vindt m<strong>en</strong> op het internet. De<br />

schrijfwijze Dr. Lambertszkade6 is e<strong>en</strong> misverstand<br />

doordat Dirck ook wel tot Drk werd<br />

afgekort. De overig<strong>en</strong>s creatieve suggestie<br />

van <strong>en</strong>ig verband met de Franse verlichtingsfilosoof<br />

D'Alembert, wi<strong>en</strong>s naam ook vaak<br />

verbasterd wordt tot D'Alambert7 moet als<br />

grappig misverstand word<strong>en</strong> afgedaan. Zo<br />

fantaseert m<strong>en</strong> er ook teg<strong>en</strong>woordig nog lustig<br />

op los.<br />

* // 7-<br />

Afb. 4: Detail kadastrale kaart van Vreeland uit 1832,<br />

Kadastrale Atlas Provincie Utrecht 14, <strong>2007</strong>, het noord<strong>en</strong><br />

rechts.<br />

Oorsprong van de naam<br />

Over de oorsprong van de naam is weinig te<br />

vind<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing van het bisdom<br />

Utrecht uit 1343 komt de vermelding voor:<br />

'Dorkserve<strong>en</strong> - Jacob Lambrechtszo<strong>en</strong>'. Wie dit<br />

was <strong>en</strong> of dit de naamgever van het pad is, is<br />

onbek<strong>en</strong>d. Het lijkt niet waarschijnlijk, daar<br />

het pad pas e<strong>en</strong> paar honderd jaar later op de<br />

eerste topografische kaart<strong>en</strong> versche<strong>en</strong>. Het<br />

dichtst bij komt <strong>en</strong>e Dirck Lambertsz, die<br />

g<strong>en</strong>oemd wordt in de opsomming van Morg<strong>en</strong>geld<br />

<strong>en</strong> Huisgeld van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> Mijnd<strong>en</strong><br />

in verband met de ti<strong>en</strong>de <strong>en</strong> twintigste<br />

p<strong>en</strong>ning: Dirck Lambertsz bruyckt thi<strong>en</strong> merg<strong>en</strong><br />

de<strong>en</strong> door dander ghetaxeert op thi<strong>en</strong> stuv(ers) fac.<br />

V gl. In 1557 war<strong>en</strong> het zijn erv<strong>en</strong>8. Deze<br />

Dirck komt e<strong>en</strong> eeuw eerder voor dan de<br />

vermelding in de naam van de kade in 1652.<br />

E<strong>en</strong> schoutbrief van 'Cortehoeve <strong>en</strong><br />

Overmeer' in het archief van het kapittel van<br />

St. Marie uit 1564 meldt dat 'de binn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong> <strong>Vecht</strong>dijck mitsgaders die wetering <strong>en</strong><br />

andere damm<strong>en</strong>, sluijs<strong>en</strong> <strong>en</strong> weg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

d<strong>en</strong> bedrijve van Dorsseweert ofte Overmeer<br />

geleg<strong>en</strong>' ieder jaar geschouwd zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

op St. Lambertsdag. De Alambertskade valt<br />

binn<strong>en</strong> het Kort<strong>en</strong>hoefse gebied. Zal deze<br />

naamsspeling toeval zijn of zal de Heilige<br />

waarnaar deze schouwdag is vernoemd inderdaad<br />

de naamgever zijn van de kade? De<br />

oud-rechterlijke- <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke archiev<strong>en</strong><br />

van <strong>Loosdrecht</strong>, die onder andere de leggers<br />

van de verponding<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>, lijk<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong><br />

bron waarin de naam te vind<strong>en</strong> zou kunn<strong>en</strong><br />

zijn. Hier komt echter nerg<strong>en</strong>s de naam Lamberts<br />

of Alamberts in voor.<br />

Ook de optie of de naamgever e<strong>en</strong> Amsterdamse<br />

koopman zou kunn<strong>en</strong> zijn, die iets<br />

van do<strong>en</strong> had in de verv<strong>en</strong>ing hier ter plaatse,<br />

blijkt niet te vind<strong>en</strong>. Wel of ge<strong>en</strong> Amsterdamse<br />

koopman, het vermoed<strong>en</strong> bestaat dat<br />

Dirk A. Lamberts iemand was die belang<strong>en</strong><br />

in de verv<strong>en</strong>ing zou hebb<strong>en</strong>, ofwel eig<strong>en</strong>aar<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 209


van de grond was of de kade mede heeft aangelegd.<br />

Dat laatste geldt ook voor Ael Lamberts<br />

uit 1612. Het was immers te do<strong>en</strong> gebruikelijk<br />

dat e<strong>en</strong> weg of iets dergelijks werd<br />

vernoemd naar deg<strong>en</strong>e die deze had aangelegd<br />

of die eig<strong>en</strong>aar van de grond was.<br />

In de periode van de naamgeving van de<br />

kade was het structureel gebruik van vaste<br />

famili<strong>en</strong>am<strong>en</strong> nog niet in zwang, wat e<strong>en</strong><br />

zoektocht bemoeilijkt. Dirk A. Lambertsfz.)<br />

komt vrijwel zeker van Dirk, de zoon van A.<br />

Lamberts. De vernoeming van Ael in vroege<br />

geschrift<strong>en</strong>, kan wijz<strong>en</strong> op de doopnaam van<br />

deze A. Lamberts, zelf de zoon (of dochter!)<br />

van <strong>en</strong>e Lambert. Ael of Aal, was e<strong>en</strong> in die<br />

tijd vrij gewone jong<strong>en</strong>s- of meisjesnaam<br />

(d<strong>en</strong>k aan Aaltje). Alamberts lijkt dan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>smelting<br />

te zijn van Ael <strong>en</strong> Lamberts. Geheel<br />

speculatief zou er e<strong>en</strong> schema kunn<strong>en</strong><br />

bestaan waarin Dirck A. Lambertsz de achterkleinzoon<br />

was van Dirck Lambertsz die in<br />

1557 al was overled<strong>en</strong>. Het probleem is dat er<br />

te weinig bronn<strong>en</strong> bewaard zijn geblev<strong>en</strong> uit<br />

die tijd.<br />

We mog<strong>en</strong> op basis van de hier beschrev<strong>en</strong><br />

bevinding<strong>en</strong> gevoegelijk concluder<strong>en</strong> dat<br />

de oudst bek<strong>en</strong>de b<strong>en</strong>aming is: Ael Lambertsekade<br />

(1612). Rond 1683, werd de kade naar de<br />

vermoedelijke zoon Dirk A. Lambertsz Kade<br />

g<strong>en</strong>oemd. Maar wie nou deze Ael Lamberts<br />

<strong>en</strong> Dirck war<strong>en</strong>, daar geeft ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel geschrift<br />

vooralsnog uitsluitsel over.<br />

'W i<strong>en</strong> h e t w ater d eert, h et w a te r k e e rt'<br />

Van oudsher al vormde de Alambertskade de<br />

gr<strong>en</strong>s tuss<strong>en</strong> Holland <strong>en</strong> het Sticht van<br />

18118<br />

mm<br />

■<br />

\<br />

Uitg. N auta, Velaeu. 1 9 6 5 . S luisje, — VREELA N D.<br />

Afb. 5: De voormalige Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>se sluis te Vreeland, circa 1900 (coll. W. Mooij). Vanuit de Wijde Blik werd de<br />

turf naar de <strong>Vecht</strong> vervoerd via dit schutsluisje ‘Visscherslust’, teg<strong>en</strong>woordig 'het Sluisje' g<strong>en</strong>aamd. Het woonhuis op<br />

nummer 86 is e<strong>en</strong> voormalige turfschuur, die later tot boerderij is verbouwd. De turfstekers kond<strong>en</strong> hun pas verdi<strong>en</strong>de<br />

geld mete<strong>en</strong> verbrass<strong>en</strong>, in de herberg op de hoek Alambertskade-Boslaan die op vele kaart<strong>en</strong> is ingetek<strong>en</strong>d, niet voor<br />

niets ‘de Letste Stuyver' gehet<strong>en</strong>. Let wel: 1965 staat voor het nummer van de ansichtkaart bij de uitgever.<br />

210 TVE 25e jrg. <strong>2007</strong>


SST ■ -K ><br />

m i*<br />

i i ?<br />

fri<br />

m w -<br />

&*AVt i<br />

S k %<br />

s a ’<br />

:''k<br />

f- t e ? ’<br />

v: 7:77<br />

_________<br />

• • • '<br />

u<br />

'<br />

H<br />

:<br />

a ___________<br />

l<br />

Afb. 6: De Alambertskade in <strong>2007</strong> (foto auteur).<br />

Utrecht. De kade viel tot 1832 in zijn geheel<br />

onder de geme<strong>en</strong>te Kort<strong>en</strong>hoef, sam<strong>en</strong> met<br />

het hele terrein t<strong>en</strong> noord<strong>en</strong> van de Alambertskade<br />

tot het Kneuterdijkje, langs de Oude<br />

<strong>Vecht</strong>arm. Het terrein van de buit<strong>en</strong>plaats<br />

Slotzigt aan de Boslaan in Vreeland behoorde<br />

dus ook tot de geme<strong>en</strong>te Kort<strong>en</strong>hoef, tot de<br />

gr<strong>en</strong>swijziging<strong>en</strong> die sam<strong>en</strong>hing<strong>en</strong> met de<br />

kadastrale herinmeting die definitief werd<br />

vastgesteld in de Oorspronkelijk Aanwijz<strong>en</strong>de<br />

Tafels van 18329. Kort<strong>en</strong>hoef was dan ook<br />

belast met het onderhoud van de kade. Zo<br />

werd in e<strong>en</strong> mol<strong>en</strong>brief uit 1713 bepaald dat<br />

het bestuur van de polder Kort<strong>en</strong>hoef de<br />

Alambertskade met nog e<strong>en</strong> aangeleg<strong>en</strong> deel<br />

van de Rade moest onderhoud<strong>en</strong>. Deze kades<br />

vormd<strong>en</strong> namelijk e<strong>en</strong> belangrijke waterkering<br />

voor de polder. De verv<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in Kort<strong>en</strong>hoef<br />

war<strong>en</strong> al eind zesti<strong>en</strong>de eeuw van<br />

start gegaan. Wettelijke voorschrift<strong>en</strong> steld<strong>en</strong><br />

diverse eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> aan de verv<strong>en</strong>ing,<br />

om beschadiging aan dijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> weg<strong>en</strong><br />

te voorkom<strong>en</strong>. Zo werd<strong>en</strong> de breedte van de<br />

legakkers <strong>en</strong> de ve<strong>en</strong>putt<strong>en</strong> vastgesteld, werd<br />

beplanting verplicht ter bescherming teg<strong>en</strong><br />

ontgronding, <strong>en</strong> mocht binn<strong>en</strong> bepaalde afstand<br />

van kad<strong>en</strong> <strong>en</strong> dijk<strong>en</strong> niet verve<strong>en</strong>d<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Voor <strong>en</strong>kele plaats<strong>en</strong>, waaronder Kort<strong>en</strong>hoef,<br />

werd<strong>en</strong> hier uitzondering<strong>en</strong> op<br />

gemaakt, onder andere in de G<strong>en</strong>erale Ordonnantie<br />

van 29 juli 1767. In Kort<strong>en</strong>hoef<br />

mocht<strong>en</strong> de ve<strong>en</strong>putt<strong>en</strong> breder zijn <strong>en</strong> de<br />

akkers smaller dan elders. Mede hierdoor<br />

richtte de verv<strong>en</strong>ing hier grote verwoesting<strong>en</strong><br />

aan. Ook aan het einde van de achtti<strong>en</strong>de<br />

eeuw <strong>en</strong> begin neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw werd hier<br />

verv<strong>en</strong>ing van diverse stukk<strong>en</strong> land toegestaan,<br />

ditmaal echter met e<strong>en</strong> ander doel dan<br />

alle<strong>en</strong> het winn<strong>en</strong> van turf: De Alambertskade<br />

moest met de zo gewonn<strong>en</strong> grond versterkt<br />

word<strong>en</strong>. De kade verkeerde namelijk in<br />

zeer slechte staat, want zij had niet alle<strong>en</strong> te<br />

lijd<strong>en</strong> van het water van de Kort<strong>en</strong>hoefse<br />

TVE 25e jrg. <strong>2007</strong> 211


kant (de Wijde Blik), maar immers ook van<br />

de kant van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> de Lo<strong>en</strong>derve<strong>en</strong>se<br />

plass<strong>en</strong>.<br />