04.10.2018 Views

Jaarverslag 2017

Lees hier het jaarverslag van Stichting MS Research inclusief het financieel jaarverslag over 2017.

Lees hier het jaarverslag van Stichting MS Research inclusief het financieel jaarverslag over 2017.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jaarverslag</strong><br />

<strong>2017</strong>


Hieronder treft u een uitleg van de diverse icoontjes<br />

die door het jaarverslag heen gebruikt zijn.<br />

behandeling<br />

multimedia<br />

radio<br />

diagnose<br />

nalatenschap<br />

samenwerking<br />

donaties<br />

nationaal<br />

tv<br />

fondsenwerving<br />

onderzoek<br />

verbaal<br />

internationaal<br />

online<br />

voorlichting<br />

kwaliteit van leven<br />

oorzaken<br />

zorg<br />

kwaliteit<br />

printen


Inhoud<br />

1. Stichting MS Research...................................................... 4<br />

5. Zorg........................................................................................................................... 80<br />

2. Fondsenwerving........................................................................... 18<br />

6. Financieel jaarverslag..................................................... 86<br />

3. Onderzoek................................................................................................. 32<br />

Woordenlijst................................................................................................. 132<br />

4. Voorlichting.............................................................................................. 68


MS-Fellowship<br />

toegekend<br />

aan excellente<br />

onderzoeker<br />

q 7<br />

MS Research actief en<br />

gerespecteerd lid van de<br />

MSIF<br />

q 14<br />

Puzzelstukjes van de<br />

oorzaak MS gevonden,<br />

maar puzzel nog niet<br />

gelegd<br />

q 16


q 12<br />

Onze kerndoelen:<br />

fondsenwerving,<br />

onderzoek,<br />

voorlichting<br />

en zorg<br />

1<br />

Stichting<br />

MS Research<br />

(SMSR)<br />

MS dankzij grote<br />

bijdragen van de<br />

Stichting op de<br />

kaart gezet<br />

q 14


6 | stichting ms research<br />

Bericht van<br />

bestuur en directie<br />

A<br />

an kwaliteit geven zowel<br />

donateurs, als onderzoekers,<br />

als (zorg-) professionals, als<br />

mensen met MS en hun directe<br />

omgeving, onveranderd prioriteit<br />

bij het ontwikkelen, tot stand komen en<br />

uitvoeren van onze activiteiten.<br />

Dit is al vele jaren een helder statement van<br />

onze belangrijkste samenwerkingspartners en<br />

doelgroepen. Een uitgangspunt ook voor ons<br />

bij het realiseren van de kerndoelen van de<br />

Stichting.<br />

Optimale kwaliteit draagt uiteindelijk bij<br />

aan gewenste resultaten: de impact van<br />

onze vier doelstellingen fondsenwerving,<br />

wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en<br />

ECTRIMS, het grootste wetenschappelijke<br />

MS-congres ter wereld trok in 2016 meer dan 10.000<br />

MS-professionals uit 100 verschillende landen.


7 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

zorg. Binnen deze doelstellingen ligt onze<br />

focus op de overtuiging dat wetenschappelijk<br />

onderzoek MS de wereld uit helpt.<br />

Kwaliteit vraagt om toetsing: om een<br />

voortdurende evaluatie van ‘waarom doen<br />

we wat we doen’, ‘op welke wijze we dat<br />

vervolgens doen’ en ‘of dat tot de beoogde<br />

resultaten leidt’.<br />

Resultaten die we helder en toegankelijk<br />

aan alle betrokkenen willen communiceren,<br />

bijvoorbeeld door middel van dit jaarverslag.<br />

Kort gezegd: kwaliteitsvragen staan centraal<br />

voor onze organisatie. In de diverse<br />

hoofdstukken van dit jaarverslag wordt het<br />

thema kwaliteit in brede zin belicht.<br />

Zo zijn het afgelopen jaar de resultaten van<br />

onze programmasubsidies getoetst door een<br />

internationale auditcommissie en door hen als<br />

‘uitstekend’ bestempeld. En bij het beoordelen<br />

van het MS-Fellowship aan Susanne Kooistra<br />

beoordeelde onze Wetenschappelijke Raad<br />

haar onderzoeksvoorstel als ‘excellent’,<br />

waarna dankzij de beschikbaarheid van<br />

toereikende giften van donateurs toekenning<br />

van de subsidie volgde.<br />

Ook dit jaar deden door derden geïnitieerde<br />

subsidievormen hun intrede. In het belang<br />

van de wetenschappelijke kwaliteit zochten zij<br />

de samenwerking met onze Stichting; de MS<br />

Out-of-the-Box grant, mogelijk gemaakt door<br />

MoveS en de Monique Blom-de Wagt grant,<br />

mogelijk gemaakt door een stichting met<br />

gelijke naam, brachten betrokken organisaties<br />

tot succesvolle samenwerking waardoor<br />

extra geld voor wetenschappelijk onderzoek<br />

beschikbaar kwam.<br />

Het streven naar kwaliteit vraagt om een<br />

permanent kritische blik, om verbetering,<br />

om innovatie en om een voortdurend<br />

aanscherpen van waar we voor staan en hoe<br />

we dat vorm geven.<br />

Binnen alle activiteiten en processen die<br />

daartoe mogen leiden is het onze rol de juiste<br />

menselijke en financiële verbindingen tot<br />

stand te brengen.<br />

Onze dank gaat uit naar de vele mensen en<br />

organisaties die ons daarbij helpen en dus<br />

het verwezenlijken van onze doelstellingen<br />

mogelijk maken.<br />

Dorinda Roos,<br />

Willeke Heijbroek-de Clercq,<br />

Directeur<br />

Voorzitter<br />

Wist u dat?<br />

Onze Stichting<br />

alom erkend is<br />

als gezaghebbend<br />

gesprekspartner en<br />

intermediair binnen het<br />

MS-veld?


8 | stichting ms research<br />

WETENSCHAP PELIJK<br />

ONDERZOEK HELPT<br />

MS DE WERELD UIT<br />

onze<br />

kernwaarden<br />

Kwalitatief<br />

Wij stellen ons bestuur, bureau,<br />

wetenschappelijke raad, commissie<br />

klinisch onderzoek, auditcommissie,<br />

internationale referenten en<br />

patiëntenpanel samen, uit onafhankelijke,<br />

ervaren, op basis van criteria gekozen<br />

betrokkenen.<br />

1.1 Onze Visie<br />

Een MS-vrije wereld<br />

Onze Missies<br />

Het bevorderen en faciliteren van<br />

wetenschappelijk onderzoek met als<br />

doel; de gevolgen van MS te behandelen,<br />

mensen van MS te genezen en MS<br />

uiteindelijk te voorkomen. Daarbij, het<br />

creëren van begrip en het verbeteren van<br />

de zorg voor mensen die nu met MS leven.<br />

onze<br />

kerndoelen<br />

Fondsenwerving<br />

Wij werven fondsen in de private sector<br />

ten behoeve van onze kerndoelen<br />

“onderzoek”, “voorlichting” en “zorg”.<br />

onze<br />

kerntaken<br />

Fondsenwerving<br />

1. Wij verbinden ons met kleine<br />

en grote gevers, periodieke<br />

schenkers, machtigers, erflaters en<br />

(fondsenwervende) stichtingen en<br />

bedrijven.<br />

2. Wij initiëren, coördineren en faciliteren<br />

nieuwe fondsenwervende acties<br />

(eventueel door derden).


9 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Integer<br />

Wij gaan integer om met onze<br />

relaties, donateurs, mensen<br />

met MS, wetenschappers en<br />

andere betrokkenen, als ook<br />

met de aan ons toevertrouwde<br />

giften.<br />

Betrouwbaar<br />

Wij richten onze financiële-,<br />

beoordelings- en<br />

communicatieve processen<br />

zorgvuldig in en bewaken<br />

deze.<br />

Verbindend<br />

Wij verbinden<br />

betrokkenen, nationaal en<br />

internationaal om samen<br />

te werken en kennis<br />

te delen, om zo onze<br />

kerndoelen te bereiken.<br />

Resultaatgericht<br />

Wij concentreren ons op onderzoek dat de<br />

oorzaken van en oplossingen voor (leven met)<br />

MS vindt, op inspanningen die de kwaliteit van<br />

leven verbeteren en op het geven van objectieve<br />

voorlichting. Alles middels effectieve besteding<br />

van giften.<br />

Onderzoek<br />

Wij subsidiëren, stimuleren en organiseren<br />

wetenschap pe lijk onderzoek naar de oorzaken van<br />

en oplossingen voor (leven met) MS.<br />

Voorlichting<br />

Wij delen kennis over wetenschappelijke, medische en<br />

maatschappelijke aspecten van (leven met) MS met een<br />

breed publiek en creëren begrip voor leven met MS.<br />

Zorg<br />

Wij stimuleren kwalitatieve en<br />

toegankelijke zorg voor mensen<br />

met MS.<br />

Onderzoek<br />

1. Wij stimuleren continuïteit van kwalitatief<br />

MS-onderzoek in Nederland door middel van<br />

programmasubsidies.<br />

2. Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten,<br />

pilots en persoonsgebonden subsidies.<br />

3. Wij bevorderen (inter-)nationale samenwerking.<br />

4. Wij maken de impact (van gesubsidieerd)<br />

onderzoek zichtbaar.<br />

Voorlichting<br />

1. Wij creëren en distribueren media over resultaten van<br />

door ons gesubsidieerd onderzoek en leven met MS,<br />

waarbij we inspelen op de wensen vanuit het algemene<br />

publiek.<br />

2. Wij organiseren bijeenkomsten over onze doelstellingen<br />

en activiteiten voor een breed publiek en zijn aanwezig<br />

bij beurzen.<br />

3. Wij subsidiëren voorlichting door derden.<br />

Zorg<br />

1. Wij bevorderen (inter)nationaal<br />

kennis en ervaring delen ter<br />

verbetering van kwaliteit van<br />

leven met MS.<br />

2. Wij behartigen de belangen<br />

van mensen met MS en<br />

zorgprofessionals bij relevante<br />

organisaties en instellingen.


10 | stichting ms research<br />

1.2 Wie zijn wij?<br />

Onze organisatie<br />

Het bureau staat onder leiding van de<br />

directeur en onder eindverantwoordelijkheid<br />

van het bestuur. Samen met de Wetenschappelijke<br />

Raad, de (internationale)<br />

auditcommissie, vrijwilligers, ambassadeurs,<br />

het Comité van Aanbeveling en donateurs<br />

wordt vorm gegeven aan de doelstellingen<br />

van onze Stichting. Hiernaast schematisch<br />

weergegeven.<br />

Onze plaats in de samenleving<br />

Stichting MS Research is als charitatieve<br />

instelling, nationaal en internationaal, sinds<br />

1980 een verbindende schakel tussen zowel<br />

wetenschappers, neurologen en andere aan<br />

MS verbonden beroepsgroepen; als mensen<br />

met MS, mantelzorgers, vrijwilligers, diverse<br />

aan MS gerelateerde organisaties, donateurs,<br />

het grote publiek en overheden. Hiernaast<br />

is schematisch weergegeven welke groepen<br />

en organisaties bij welke doelstelling(-en)<br />

betrokken zijn en welke kwaliteitsinstituten en<br />

richtlijnen daarbij een toetsende rol vervullen.<br />

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

De eerder geformuleerde kernwaarden,<br />

doelen en taken zijn een opdracht aan ons<br />

zelf – een voorrecht en een hartelijke plicht<br />

Ambassadeurs<br />

4 ambassadeurs<br />

vertegenwoordigen<br />

onze doelstellingen<br />

op nationaal niveau<br />

Vrijwilligers<br />

Comité van Aanbeveling<br />

3 vaste vrijwilligers<br />

ondersteunen de<br />

organisatie bij de<br />

taken<br />

9 leden bevelen<br />

vanuit verschillende<br />

achtergronden onze<br />

organisatie aan bij<br />

een breed netwerk<br />

Onze organisatie<br />

internationale<br />

commissie van 4 leden<br />

die onafhankelijk<br />

advies geven aan<br />

bestuur bij de<br />

beoordeling van<br />

programmasubsidies<br />

Auditcommissie<br />

Bureau<br />

9 medewerkers<br />

voor gemiddeld<br />

7,6 FTE, incl.<br />

directeur<br />

5 bestuursleden<br />

met de portefeuilles<br />

bureau en voorzitterschap,<br />

zorg en<br />

vicevoorzitterschap,<br />

financiën, wetenschap<br />

en communicatie<br />

12 leden met<br />

verschillende<br />

achtergrond en<br />

expertise beoordelen<br />

volstrekt onafhankelijk<br />

de ingediende<br />

subsidieverzoeken<br />

Wetenschappelijke Raad<br />

Bestuur<br />

stichting ms research


11 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Onze plaats in de samenleving<br />

Kwaliteit<br />

CBF ANBI Richtlijn RJ 650<br />

GDNL<br />

zorg<br />

MSIF<br />

onderzoek<br />

ErasMS centrum<br />

Rotterdam<br />

Nieuw Unicum<br />

Min VWS<br />

Vilans<br />

ZonMW<br />

Vumc MS centrum<br />

Amsterdam<br />

Stichtingen<br />

fondsenwerving<br />

VriendenLoterij<br />

MS Centrum<br />

Noord Nederland<br />

Samenwerkende<br />

gezondheidsfondsen<br />

Progressive<br />

MS Alliance<br />

Nederlandse<br />

Hersenbank<br />

voor MS<br />

Actienemers<br />

o.a. MoveS<br />

Bedrijven o.a.<br />

farmaceuten<br />

Particuliere<br />

gevers waaronder<br />

nalatenschappen<br />

Mensen met<br />

MS en hun<br />

naasten<br />

Corpus<br />

voorlichting<br />

MSVN


12 | stichting ms research<br />

deze dagelijks intern en extern ‘te leven’.<br />

Stichting MS Research is zich ervan<br />

bewust dat de activiteiten die zij ontplooit<br />

maatschappelijke effecten hebben. Deze<br />

effecten zijn deels gewenst: dit betreft de<br />

resultaten en uitkomsten uit onderzoek, de<br />

toegankelijkheid van informatie voor het<br />

publiek, de verbetering van de zorg voor<br />

mensen met MS.<br />

Ook richting onze interne organisatie<br />

hebben we een maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid. Deze vertaalt zich<br />

in de wens en plicht de meest optimale<br />

werkomstandigheden te creëren.<br />

Maar deels zijn er n.a.v. ons werk ook effecten<br />

die maatschappelijk gezien niet te vermijden<br />

zijn. Daarmee ongewenst doordat ook wij<br />

als bedrijf gebruik maken van energie en<br />

materialen.<br />

Stichting MS Research streeft in dat kader<br />

naar duurzaamheid. Dit is een leidraad bij de<br />

uitoefening van ons werk. Dat vertaalt zich in<br />

kleinere en grotere aspecten.<br />

Stichting MS Research attendeert donateurs<br />

en belangstellenden bijvoorbeeld actief op de<br />

mogelijkheid informatie digitaal in plaats van<br />

in gedrukte vorm te ontvangen. Dit komt de<br />

belasting van het milieu ten goede en voorziet<br />

hiermee in een groeiende behoefte.<br />

Onze maatschappelijke betrokkenheid richt<br />

zich binnen een bredere thematische visie<br />

eveneens op ‘de gezonde mens’. Zo zijn wij<br />

onveranderd ‘founding father’ bij ‘Corpus<br />

Experience’ (zie pag. 77) en participeren we<br />

binnen ‘De gezonde generatie’, een initiatief<br />

van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen<br />

(zie pag. 58).<br />

1.3 Risico Analyse<br />

Klachtenprocedure<br />

Klachten zijn voor de Stichting MS Research<br />

een waardevolle bron van informatie<br />

met betrekking tot de kwaliteit van het<br />

functioneren en het beeld dat de buitenwereld<br />

over ons functioneren heeft.<br />

Stichting MS Research hanteert een<br />

klachtenprocedure voor het omgaan<br />

met klachten. Deze klachtenprocedure<br />

is opgenomen in het Huishoudelijk<br />

Reglement. Alle klachten worden direct in<br />

behandeling genomen. De wijzen waarop de<br />

klachten worden behandeld zijn mondeling<br />

(telefonisch) of schriftelijk (per brief of e-mail).<br />

Er zijn in <strong>2017</strong> zes klachten binnengekomen<br />

bij Stichting MS Research. Deze zijn<br />

schriftelijk ingediend, per e-mail en betroffen<br />

post die via ons verstuurd is. De klachten<br />

zijn opgenomen in een register en zijn in<br />

het verslagjaar afgehandeld. De klachten<br />

hebben in geen van de gevallen geleid tot<br />

vervolgacties van de klager.<br />

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie<br />

en de uitvoering van het klachtenbeleid<br />

ligt bij de directeur. De medewerkers van<br />

Stichting MS Research hebben een eigen<br />

verantwoordelijkheid actief te handelen<br />

overeenkomstig het klachtenbeleid van de<br />

Stichting, zowel in- als extern.<br />

stichting ms research


13 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Risico analyse<br />

Sterktes zwaktes Zwaktes<br />

Kansen kansen Bedreigingen<br />

bedreigingen<br />

• De Stichting is bewezen succesvol<br />

in het werven van middelen ten<br />

behoeve van de financiering van<br />

wetenschappelijk onderzoek<br />

naar MS.<br />

• In haar 37-jarig bestaan is veel<br />

kennis en ervaring opgebouwd met<br />

het selecteren (af- en toewijzen) van<br />

subsidieverzoeken voor research.<br />

• De Stichting is alom erkend als<br />

gezaghebbend gesprekspartner en<br />

intermediair binnen het MS-veld in<br />

de meest brede zin van het woord.<br />

Haar onafhankelijke positie maakt<br />

dat de Stichting in voortdurende<br />

dialoog staat met relevante<br />

stakeholders.<br />

• De Stichting is actief en<br />

gerespecteerd lid van de<br />

internationale koepel voor<br />

MS-organisaties, de MSIF.<br />

• De Stichting onderhoudt solide<br />

contacten met haar donateurs,<br />

die maximaal op maat bediend<br />

worden met informatie (zowel<br />

naar soort als in tijd en<br />

frequentie). Gezien de opbouw<br />

van het donateursbestand en het<br />

veranderende geefgedrag, is het<br />

nodig om nieuwe donateurs in<br />

nieuwe doelgroepen te vinden. De<br />

Stichting heeft hierin onveranderd<br />

nog verder stappen te zetten.<br />

• Dankzij grote bijdragen van<br />

de Stichting is in de afgelopen<br />

decennia MS in Nederland op de<br />

kaart gezet, infrastructureel, in<br />

termen van research-output en<br />

wat betreft publieke awareness. In<br />

toenemende mate wordt verlangd<br />

dat de Stichting om, niet alleen<br />

voor de wetenschap maar ook voor<br />

het publiek, meetbare effecten en<br />

resultaten laat zien. De Stichting<br />

trekt zich die vraag aan en moet<br />

zich inspannen hierover concreter<br />

te rapporteren. Impact van<br />

lange termijn wetenschappelijk<br />

onderzoek, dat zich dikwijls nog<br />

op een heel fundamenteel niveau<br />

bevindt, helder communiceren is<br />

lastig.<br />

• Multiple sclerose is een bijzonder<br />

ziektebeeld dat veel lichaamsfuncties kan<br />

raken. Anders dan bijvoorbeeld bij kanker en<br />

hart- en vaatziekten, is het aantal mensen<br />

met MS beperkt. De Stichting heeft dus een<br />

niche-positie, die op zich zelf mogelijkheden<br />

biedt voor verdere naamsbekendheid en<br />

verbinding met (institutionele) partijen.<br />

• De huidige tijd, waarin ‘social media’<br />

relatief dominant zijn, schept nieuwe<br />

kansen voor acties en campagnes, zowel<br />

in termen van communicatie als werving.<br />

Precisie-marketing (aansluiten op juiste<br />

thema, juiste sentiment, juiste doelgroep) is<br />

hierbij belangrijk.<br />

• Het vanuit de MSIF geïnitieerde<br />

project voor progressieve MS, dat op<br />

wereldschaal verder is uitgerold, biedt<br />

sterke aanknopingspunten voor blijvende<br />

aandacht. De opdracht is die aandacht te<br />

organiseren en te converteren.<br />

• Het in 2015 geïnitieerde overleg tussen de<br />

3 academische MS-centra, de Nederlandse<br />

Hersenbank voor MS en onze Stichting,<br />

heeft een terugkerend karakter gekregen<br />

en wordt voortgezet. Dit overleg zal<br />

beleidsbepalende beslissingen mede vorm<br />

geven. Inmiddels bestaat MS-Neth ruim een<br />

jaar, een landelijke samenwerking tussen<br />

bovengenoemde onderzoeksinstituten. De<br />

Stichting raadpleegt hen bij actuele en<br />

beleidsbepalende issues.<br />

• Onveranderd beweegt de samenleving van een verzorgingsstaat<br />

naar een maatschappij waarin zelfredzaamheid meer nadruk<br />

krijgt. Dat betekent meer focus op de markt voor filantropie en<br />

fondsenwerving, hetgeen resulteert in nieuwe toetreders. Eigen<br />

positionering, boodschap en aantoonbaar toegevoegde waarde<br />

vragen hierdoor om extra aandacht.<br />

• ‘Kortstondig’ of ‘ad hoc’ zijn hedendaagse termen. MS<br />

daarentegen heeft een tegenovergestelde dynamiek: het is een<br />

ziekte met een natuurlijk beloop dat zich over tientallen jaren kan<br />

uitstrekken. Continuïteit is een vereiste binnen al onze kerndoelen.<br />

De Stichting denkt na over een eigen antwoord op dit aspect van<br />

de tijdgeest.<br />

• In Nederland zijn verschillende MS-organisaties actief. Elke<br />

organisatie heeft een eigen signatuur. Tegelijk is verwarring bij<br />

het grote publiek niet ondenkbaar. Dit fenomeen is onwenselijk<br />

en houdt de Stichting scherp voor veranderingen en andere<br />

samenwerkingsvormen.<br />

• Hoe te participeren op de veranderende arbeidsmarkt is een<br />

prangende vraag. In hoeverre kan de organisatie in de toekomst<br />

nog de beschikking hebben over medewerkers met langjarige<br />

ervaring en kennis over de Stichting, die mede borg staan voor de<br />

kwaliteit van de output.<br />

• Traditioneel werven de Nederlandse Goede Doelen fondsen in<br />

samenwerking met een loterij. Jaarlijks dragen de Nederlandse<br />

loterijen zo’n € 750 miljoen bij aan de samenleving. Vele<br />

duizenden maatschappelijke initiatieven (natuur en milieu, sport,<br />

enz.) komen hierdoor mede tot stand. Tegelijkertijd is het een<br />

kwetsbaar systeem. Bij alle wijzigingen in het kansspelbeleid<br />

zouden de eventuele gevolgen voor de maatschappelijke<br />

opbrengsten voor ogen gehouden moeten worden, en daarom een<br />

officiële doelstelling van het kansspelbeleid moeten worden.


14 | stichting ms research<br />

S4ICT Spinning Marathon,<br />

zie pag. 103<br />

1.4 Heden en de toekomst<br />

Terugblik... resultaten in het kort<br />

Sinds haar oprichting heeft de Stichting<br />

ruim 60 miljoen euro aan wetenschappelijk<br />

onderzoek besteed en zijn er bemoedigende<br />

resultaten behaald: het diagnosetraject is<br />

sterk verbeterd, het ontstaan en het verloop<br />

van de ziekte zijn beter in kaart gebracht<br />

en de behandeling en de kwaliteit van de<br />

zorg zijn vooruitgegaan. Puzzelstukjes van<br />

de oorzaak zijn gevonden, maar de puzzel<br />

is nog niet gelegd. Er is diverse medicatie<br />

beschikbaar en meer is in ontwikkeling.<br />

Daarnaast heeft de inzet van de Stichting<br />

er (mede) voor gezorgd dat de algemene<br />

bekendheid van de ziekte MS is vergroot,<br />

waardoor het begrip voor mensen met MS<br />

verbeterd is en zijn samenwerkingsverbanden<br />

tussen wetenschap en kliniek ontstaan. Aan<br />

voorlichting en zorg is daartoe circa 688.000<br />

euro besteed.<br />

“Voldoening en dankbaarheid voelbaar<br />

voor onze Stichting op de Dag voor<br />

mensen met MS in november in Tiel. Dat<br />

is dé beloning voor onze tomeloze inzet<br />

als team.”<br />

Lisanne Kools, directie assistent<br />

stichting ms research


15 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Meerjarenbeleid<br />

In het meerjarenbeleidsplan <strong>2017</strong> - 2022<br />

is de ambitie opgenomen om de som der<br />

inkomsten tenminste jaarlijks gelijk te houden.<br />

Dit lijkt weinig ambitieus, echter met het<br />

gegeven dat inkomsten van, qua omvang<br />

en doelstelling, soortgelijke fondsen dalen,<br />

impliceert dit voor onze organisatie een<br />

vooralsnog blijvende uitdaging.<br />

Binnen ons meerjarenbeleidsplan hanteren<br />

wij de volgende beleidsuitgangspunten,<br />

gerubriceerd per kerndoel:<br />

Kerndoel Fondsenwerven<br />

• Jaarlijks inkomstensaldo tenminste<br />

continueren.<br />

• Uitbreiden van doelgroepen en werven op<br />

basis van doelgroep differentiatie.<br />

• Vergroten van bekendheid van Stichting MS<br />

Research en haar kerndoelen met als focus<br />

wetenschappelijk onderzoek.<br />

• Behouden van unieke band met (grote)<br />

begunstigers, bedrijven, stichtingen en de<br />

VriendenLoterij.<br />

• Initiëren, coördineren en faciliteren van<br />

nieuwe fondsenwervende acties, eventueel<br />

door derden.<br />

Kerndoel Wetenschappelijk onderzoek<br />

• Continueren van drie nationale<br />

academische centra. Uitgangspunt is<br />

dat de ondersteuning van Stichting MS<br />

Research leidt tot verankering van de<br />

MS-onderzoeksgroep(en).<br />

• Structurele ondersteuning<br />

Nederlandse Hersenbank voor MS als<br />

programmasubsidie.<br />

• Toptalent voor MS-onderzoek stimuleren en<br />

behouden middels Fellowship.<br />

• Subsidiëren van meerjarige<br />

onderzoeksprojecten.<br />

• Pilots financieren als toets en opstap voor<br />

projectsubsidie.<br />

• Stimuleren van jonge talenten middels<br />

reisbeurzen, werkbezoeken, stages.<br />

• Participeren binnen en/of<br />

ondersteunen van (inter-)nationale<br />

samenwerkingsverbanden.<br />

• Actief betrekken van wetenschappers bij<br />

het werk van de Stichting.<br />

• Faciliteren van kennisdelen door<br />

MS-onderzoekers.<br />

• Toekenningen op basis van aanbod,<br />

kwaliteit en financiële middelen.<br />

• Bestemmingsreserves worden ingezet en<br />

zijn vastgesteld t/m 2022.<br />

Voorlichting<br />

• Wetenschappelijke onderzoeksresultaten<br />

begrijpelijk communiceren.<br />

• Vergroten begrip voor en kennis van de<br />

ziekte MS bij breed publiek.<br />

• Subsidiëren voorlichtingsprojecten derden<br />

in relatie tot de kerndoelen.<br />

Zorg<br />

• Participeren in, bijdragen aan, zo nodig<br />

initiëren van projecten met als doel<br />

verbetering van organisatie en inhoud<br />

van MS-zorg en het delen van kennis<br />

hieromtrent.<br />

“Goede samenwerking tussen<br />

MS-onderzoekers en organisaties<br />

binnen Nederland - maar ook<br />

daarbuiten - is essentieel om op<br />

een zo effectief mogelijke wijze de<br />

oorzaken van MS te vinden en de patiënt<br />

de beste behandeling te kunnen bieden.”<br />

Marlies Jansen-Landheer,<br />

vice-voorzitter bestuur, portefeuille zorg


16 | stichting ms research<br />

Naast deze beleidsuitgangspunten beogen<br />

wij vanuit onze kernwaarde ‘verbinden’<br />

door middel van samenwerken de volgende<br />

doelstellingen te realiseren:<br />

• het ontwikkelen en intensiveren van<br />

de samenwerking met de centra en<br />

onderzoekers en<br />

• het optimaliseren van de samenwerking<br />

met de erkende nationale MS-patiënten<br />

organisaties en<br />

• een actieve participatie binnen<br />

de Multiple Sclerosis International<br />

Federation en binnen daarvan afgeleide<br />

samenwerkingsverbanden en<br />

• het participeren binnen de Samenwerkende<br />

Gezondheidsfondsen.<br />

Vooruitblik… plannen 2018 en verder<br />

Wanneer mondiaal aan wetenschappers<br />

een reële inschatting gevraagd wordt van<br />

de benodigde jaren om MS op te lossen,<br />

schetsen zij een horizon van circa 25 jaar.<br />

Directe consequentie hiervan is dat wij onszelf<br />

de opdracht stellen ons in te spannen om<br />

(mede) zorg te dragen voor de financiering<br />

van het nodige wetenschappelijke onderzoek<br />

in genoemde periode. Kortom, Stichting<br />

MS Research vraagt zich voortdurend af<br />

op welke wijze continuïteit kan worden<br />

gewaarborgd, voor de financiering van de<br />

50 jarig Jubileum van de MSIF, zie ook pag 58.<br />

benodigde onderzoeksagenda. Dit betreft<br />

plannen en planning op de langere termijn,<br />

welke financieel weerspiegeld wordt in onze<br />

meerjarenbegroting.<br />

Naast het continueren van de huidige<br />

subsidievormen verwachten wij specifiek het<br />

komende jaar de volgende ontwikkelingen:<br />

• Bijdragen aan de internationale<br />

onderzoeksinspanningen op het gebied van<br />

progressieve MS middels de International<br />

Progressive MS Alliance. Wij zijn er van<br />

overtuigd dat internationale samenwerking<br />

op onderzoeksgebied de beste manier is<br />

om resultaten te behalen tegen deze vorm<br />

van MS.<br />

• Het financieren van twee MSIF Du Pré<br />

beurzen. Met deze reisbeurs kunnen jonge<br />

onderzoekers een werkbezoek brengen aan<br />

een topinstituut gespecialiseerd in MS.<br />

• Het bevorderen van publiek-private<br />

samenwerkingsverbanden, vanuit de<br />

overheid gestimuleerd, met als doel<br />

het versnellen van de ontwikkeling van<br />

innovatieve oplossingen.<br />

• Benoemen van een fonds voor klinisch<br />

onderzoek binnen onze reserve<br />

wetenschap. Dit biedt de gelegenheid tot<br />

stichting ms research


17 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

het indienen van aanvragen voor klinisch<br />

patiëntgebonden onderzoek, nadat<br />

de nalatenschap waaruit nu fondsen<br />

beschikbaar zijn uitgeput is.<br />

• Instellen van de Commissie Klinisch<br />

Onderzoek (CKO). Deze expertcommissie<br />

toetst klinische patiëntgebonden<br />

onderzoeksvoorstellen en adviseert de<br />

Wetenschappelijke Raad over honorering.<br />

• Het intensiever betrekken van patiënten<br />

bij de beoordeling van aanvragen<br />

voor onderzoeksubsidies middels het<br />

ervaringsdeskundigenpanel.<br />

• Ontwikkelen van richtlijnen voor de nieuwe<br />

subsidievorm “Patiëntenprogramma’s”.<br />

• Ontwikkelen van een subsidievorm voor<br />

centrum coördinatoren van de 3 MS-centra<br />

en Nederlandse Hersenbank voor MS.<br />

• Inzet om op nationaal niveau<br />

toegankelijkheid van medicatie en<br />

behandeling te realiseren.<br />

• Ondersteunen van (overbruggings-)<br />

regelingen van diverse vergoedingen in<br />

relatie tot zorg voor mensen met MS.<br />

• Participeren binnen ontwikkeling van<br />

zowel de kwaliteitsstandaard als het<br />

zorgprogramma MS.<br />

• Het ondersteunen en faciliteren van de<br />

voorlichtingsdienst 1 MS-loket.<br />

• Gastland zijn voor MSIF-leden vanwege<br />

het internationaal delen van in Nederland<br />

beschikbare kennis rondom de zorg<br />

voor mensen met progressieve MS via<br />

zorginstelling Nieuw Unicum.<br />

• Participeren binnen de internationale<br />

awareness campagne ‘Kiss goodbye to MS’.<br />

• Samenwerken met MoveS om “Global MS<br />

Research Booster Award” te ontwikkelen.<br />

• Oriënteren op participatie internationaal<br />

event “Cykelnerven”.<br />

• Het ontwikkelen van een nieuwe exhibit<br />

binnen Corpus.<br />

• Het optimaliseren van de social media<br />

activiteiten en website van de Stichting.<br />

• Het implementeren van de Algemene<br />

Verordening Gegevensbescherming.<br />

• Het beschrijven van het vrijwilligersbeleid.<br />

In de volgende hoofdstukken treft u een<br />

verslag van de activiteiten in relatie tot<br />

onze vier kerndoelen, als ook de daaraan<br />

gerelateerde jaarrekening.<br />

Actie<br />

Zusjes rennen marathon<br />

voor zus met MS<br />

Begin <strong>2017</strong> trok Irmgard Borghouts de stoute<br />

schoenen aan en besloot te trainen voor de<br />

halve marathon van Curaçao in november, om<br />

geld op te halen voor onderzoek naar MS. Met<br />

een zusje met MS weet ze hoe hard onderzoek<br />

nodig is. “Mijn zusje is een kei in het denken<br />

in mogelijkheden, is altijd positief en grijpt<br />

kansen. Haalt alles uit het leven wat er inzit en<br />

participeert volop. Ze doet de dingen die ze<br />

nu nog kan en op haar ‘bucketlist’ staan en ze<br />

probeert het.” Daarom greep Irmgard deze kans<br />

ook aan. Haar andere zus Ingrid sloot zich bij<br />

haar aan en samen hebben ze ruim 3.200 euro<br />

opgehaald! Top actie!<br />

opbrengst<br />

€3260


Als geoormerkte gever zelf<br />

bepalen waaraan je donatie<br />

wordt besteed<br />

q 22<br />

q 27<br />

Een nieuwe subsidie<br />

voor fundamenteel<br />

onderzoek dankzij de<br />

Monique Blom-de Wagt<br />

Foundation<br />

Meerdere belangrijke<br />

partners verantwoordelijk<br />

voor het inzamelen van geld<br />

voor MS-onderzoek<br />

q 22


q 25<br />

Diverse evenementen<br />

gerealiseerd door<br />

de toekenning van<br />

sponsorgelden<br />

2<br />

inactievoorms.nl<br />

gebruikt door<br />

het merendeel<br />

van onze<br />

actiehouders<br />

q 28 Het actieplatform<br />

Stichting<br />

MS Research<br />

werft fondsen<br />

Toekenning van extra<br />

projectaanvraag<br />

“Brainwash”<br />

door de<br />

VriendenLoterij<br />

q 26


20 | stichting ms research<br />

Fondsenwerving<br />

O<br />

ns kerndoel van fondsenwerving<br />

is het verkrijgen van fondsen in<br />

de private sector ten behoeve<br />

van onze kerndoelen onderzoek,<br />

voorlichting en zorg.<br />

Als kerntaken onderscheiden we daarbij<br />

het verbinden met kleine en grote gevers,<br />

periodieke schenkers, machtigers, erflaters en<br />

(fondsenwervende) stichtingen & bedrijven.<br />

Alsook het initiëren, coördineren en faciliteren<br />

Giften van<br />

bedrijven<br />

Periodieke<br />

schenkingen<br />

en machtigers<br />

Fondsenwervende<br />

acties door<br />

derden<br />

Donaties<br />

en giften<br />

VriendenLoterij<br />

Giften van<br />

stichtingen<br />

Nalatenschappen<br />

van nieuwe fondsenwervende acties,<br />

eventueel door derden.<br />

Zeer trouwe gevers vormen daarbij de<br />

‘levensader’ van ons werk. Deze mensen<br />

hebben veelal direct of indirect met mensen<br />

met MS in hun leven te maken. Mede<br />

daardoor zien zij het cruciale belang van<br />

wetenschappelijk onderzoek in. Naast deze<br />

trouwe gevers kwamen ook in <strong>2017</strong> vele<br />

betrokkenen in beweging door een eigen actie<br />

te starten voor het werven van fondsen voor<br />

Stichting MS Research, waarvan velen online.<br />

Uiteraard zijn ook binnen het werven van<br />

fondsen kwaliteitskaders voor onze Stichting<br />

essentieel.<br />

Algemeen Nut Beogende<br />

Instelling (ANBI)<br />

Sinds 1 januari 2008<br />

heeft de Belastingdienst onze Stichting<br />

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende<br />

Instelling (ANBI). Dit geldt in principe voor<br />

onbepaalde tijd, waarbij tussentijds wordt<br />

getoetst of wij onveranderd aan de criteria<br />

voldoen. Donateurs wordt dankzij de ANBI<br />

goedkeuring de mogelijkheid geboden een gift<br />

aan Stichting MS Research, onder bepaalde<br />

voorwaarden, af te trekken van de heffing<br />

voor de Inkomstenbelasting. Zie anbi.nl en of<br />

belastingdienst.nl.<br />

fondsenwerving


21 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

De nieuwe erkenningsregeling zorgt ervoor dat<br />

er een eenduidige en door de sector breed<br />

gedragen erkenning is ontstaan. Donateurs<br />

en andere belanghebbenden weten daardoor<br />

zeker dat erkende organisaties aan heldere<br />

spelregels voldoen, weten wat ze willen<br />

bereiken en daar open en begrijpelijk over<br />

communiceren. Zie cbf.nl<br />

Centraal Bureau<br />

Fondsenwerving (CBF)<br />

Het Centraal Bureau<br />

Fondsenwerving CBF is een<br />

onafhankelijke stichting die<br />

toezicht houdt op de inzameling van geld<br />

voor goede doelen. Het CBF bevordert dat in<br />

Nederland werving en besteding van fondsen<br />

op een verantwoorde manier plaatsvinden en<br />

geeft voorlichting en advies aan bedrijven,<br />

Thomas Sanders (mede oprichter MoveS) met zijn<br />

kinderen tijdens Arena MoveS <strong>2017</strong>, zie pag 28<br />

instellingen, overheid en publiek. Tevens is<br />

het de organisatie die keurmerken toekent<br />

aan fondsenwervende instellingen die zich<br />

op verantwoorde wijze bezighouden met<br />

het inzamelen en besteden van geld voor<br />

een ‘goed doel’. Sinds 1997 is Stichting MS<br />

Research in het bezit van dit CBF Keurmerk<br />

voor goede doelen, in 2016 aangevuld met de<br />

status ‘erkend goed doel’ naar aanleiding van<br />

de toen ingevoerde nieuwe erkenningsregeling.<br />

Relevantie ongeoormerkte giften<br />

Binnen onze organisatie maken wij een<br />

onderscheid tussen geoormerkte- en<br />

ongeoormerkte giften. Sommige gevers vinden<br />

het belangrijk zelf te bepalen waaraan hun<br />

geld besteed wordt. In overleg met onze<br />

Stichting en soms in overleg met betrokken<br />

onderzoekers en hun instituten, wordt een<br />

keuze gemaakt voor een specifiek doel.<br />

Uiteindelijk betekent dit gegeven voor ons<br />

een verschuiving in de verhouding van vrij<br />

besteedbare -en geoormerkte middelen.<br />

Ons beleid blijft er op gericht te zorgen voor<br />

een evenwichtige spreiding van de middelen<br />

ten behoeve van het onderzoek naar MS.<br />

Toekenning vindt uitsluitend plaats op basis<br />

van kwaliteit, die wordt vastgesteld door onze<br />

Wetenschappelijke Raad.<br />

Ongeoormerkte giften zijn het belangrijkste<br />

middel om aanbod (vanuit de wetenschappers<br />

zelf) gedreven onderzoek te kunnen


22 | stichting ms research<br />

financieren. Op deze manier kunnen we<br />

2.1 Verbinden met gevers<br />

Regelmatig wordt er informatie opgevraagd<br />

tot een besteding komen die optimaal<br />

Geoormerkte giften<br />

over de mogelijkheden om aan de Stichting<br />

aansluit bij de bredere doelstellingen van de<br />

Geoormerkte gevers bepalen zelf<br />

na te laten. Deze vragen worden door de<br />

Stichting; een MS-vrije wereld, waarbinnen<br />

waaraan hun donatie besteed wordt.<br />

directeur behandeld.<br />

alle vormen van MS (goed) te behandelen<br />

Deze groep gevers streeft naar een verbinding<br />

Een deel van de afhandeling van nalaten-<br />

zijn, het stimuleren van goede zorg en brede<br />

tussen henzelf en een bepaald (onderzoeks-)<br />

schappen is sinds 2011 ondergebracht bij<br />

toegankelijkheid voor mensen met MS in de<br />

project of bepaalde (onderzoeks-) instelling of<br />

Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen<br />

samenleving.<br />

onderzoeker. De identificatie met de eigen<br />

Nederland. Zij beschikken over de nodige<br />

In <strong>2017</strong> werd een totaal bedrag ad.<br />

inspanning, respectievelijk het resultaat<br />

juridische expertise. Zo nodig schakelt<br />

e 2.949.610 aan ongeoormerkte giften<br />

daarvan, wordt op deze manier vergroot.<br />

de Stichting daarnaast een eigen externe<br />

verkregen. Om deze donateurs duidelijker<br />

Zo ontvingen wij in <strong>2017</strong> een bijzondere gift<br />

adviseur in. Door de ANBI status van de<br />

uit te leggen wat er dankzij hun gift gedaan<br />

van de familie Petalas, ter nagedachtenis aan<br />

Stichting behoeven geen successierechten<br />

Brochure impact gift<br />

voor wetenschappelijk<br />

onderzoek<br />

kan worden en welke impact dit heeft<br />

binnen wetenschappelijk onderzoek is in dit<br />

verslagjaar een speciale brochure gemaakt.<br />

hun dochter drs. Vasiliki Petalas. Deze gift ad.<br />

€ 100.000 zal ten behoeve van progressieve<br />

MS aangewend worden.<br />

te worden betaald bij een verkrijging uit een<br />

nalatenschap.<br />

Een nalatenschap waar de Stichting al<br />

geruime tijd projecten uit subsidieert, is de<br />

Het aantal geoormerkte giften laat de<br />

nalatenschap van de familie Dassel. Deze<br />

laatste jaren een stijgende lijn zien. In 2016<br />

omvatte destijds in totaal € 1.100.000<br />

ontvingen wij € 4.095.914 aan baten,<br />

bestemd voor zorg en klinisch onderzoek. Het<br />

waarvan € 609.317 geoormerkt. In <strong>2017</strong> was<br />

bestuur heeft in 2016 besloten deze reserve<br />

deze verhouding € 3.665.740 baten, waarvan<br />

volledig aan te wenden voor de financiering<br />

€ 716.130 geoormerkt. Zie pag 53.<br />

van klinische onderzoeksprojecten. Het beleid<br />

van MS Research voorziet in de aanwending<br />

Nalatenschappen<br />

van deze resterende reserve ad e 591.821 in<br />

Nalatenschappen vormen een dierbare<br />

de komende jaren (tot 2021).<br />

en belangrijke bron van inkomsten en<br />

De inkomsten uit nalatenschappen<br />

zijn qua totale omvang zeer substantieel voor<br />

bedroegen in <strong>2017</strong> € 1.143.386. Dit bedrag<br />

ons werk. Dat kan in de vorm van een<br />

is gedeeltelijk het resultaat van schatting op<br />

benoeming binnen een testament zijn of in de<br />

basis van gegevens uit voorgaande jaren:<br />

vorm van een legaat.<br />

vanaf 2012 dienen de opbrengsten uit<br />

fondsenwerving


23 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

nalatenschappen in het resultaat te worden<br />

opgenomen op het moment dat er een<br />

betrouwbare schatting kan worden gemaakt.<br />

Hiervoor worden de volgende percentages<br />

gehanteerd: liquiditeiten 90%, effecten<br />

en onroerend goed 50%. Daadwerkelijke<br />

uitkomsten kunnen afwijken van deze<br />

schattingen. De schattingen en onderliggende<br />

veronderstellingen worden voortdurend<br />

beoordeeld en indien nodig herzien.<br />

Gelukkig zijn voorspellingen over het moment<br />

van overlijden moeilijk te doen. Wel zien we<br />

nog steeds een stijgende lijn in de inkomsten<br />

uit nalatenschappen voor de goede-doelenorganisaties<br />

in het algemeen en dus ook voor<br />

onze Stichting.<br />

Periodieke schenkingen en machtigingen<br />

Een stabiele groep van structurele gevers<br />

zorgt voor een belangrijke bron van<br />

inkomsten; de zgn. periodieke schenkers<br />

en de mensen die een machtiging hebben<br />

afgegeven. Dit type giften is buitengewoon<br />

belangrijk voor de Stichting, omdat deze vorm<br />

van geven op voorhand inzichtelijk maakt,<br />

wanneer de gelden zullen binnenkomen.<br />

Bovendien is het ontvangen een zekerheid<br />

en is de voortgang van wel of geen donatie<br />

dus niet afhankelijk van externe invloeden op<br />

geefgedrag.<br />

Onze periodieke schenkers dragen bij<br />

conform vooraf afgesproken (vaste) termijnen<br />

en bedragen. De looptijd van een periodieke<br />

Wist u dat?<br />

Periodieke schenkers ons<br />

op voorhand een helder<br />

en duidelijk inzicht<br />

geven, wanneer gelden<br />

binnenkomen? En om<br />

die reden ontzettend<br />

belangrijk voor ons zijn?<br />

schenking is tenminste vijf jaar. Sinds 2015<br />

is de procedure rondom het afsluiten van<br />

een periodieke schenking voor de gever<br />

eenvoudiger geworden. Bij het afsluiten<br />

van de overeenkomst is geen tussenkomst<br />

van een notaris meer nodig. Voor de<br />

groep structurele gevers is een speciale<br />

informatiemap beschikbaar.<br />

In <strong>2017</strong> doneerden 444 periodieke schenkers<br />

een bedrag van € 169.985. Ten opzichte van<br />

2016 is het aantal periodieke schenkers met<br />

22 gestegen. Het gemiddelde bedrag van de<br />

nieuwe schenkingen daalde echter.<br />

Niettemin steeg het totaal ontvangen bedrag<br />

met € 9.648, dankzij een grote periodieke<br />

schenking.


24 | stichting ms research<br />

De opbrengst van de donaties door middel<br />

van machtiging zonder periodieke schenking<br />

bedroeg € 416.982 en was € 11.599 lager<br />

dan in 2016.<br />

Donaties en giften<br />

Een groep vaste donateurs, van wie wij op<br />

‘meer klassieke wijze’ een gift ontvangen<br />

naar aanleiding van een door ons verstuurd<br />

mailpack op maat, zorgt gezamenlijk voor de<br />

continuïteit van de inkomsten van de Stichting.<br />

Het belang van deze groep wordt nadrukkelijk<br />

door ons onderschreven, omdat zij al jarenlang<br />

een substantieel deel van onze inkomsten<br />

vertegenwoordigen, in <strong>2017</strong> 13,5%. De veelal<br />

persoonlijke betrokkenheid van deze groep<br />

donateurs bij onze doelstelling, maakt de<br />

relatie meer dan bijzonder.<br />

De functionaliteit van onze database wordt<br />

zo nodig jaarlijks geoptimaliseerd, waarbij<br />

wij streven naar het maximaal op maat<br />

informeren van onze donateurs; zowel naar<br />

frequentie als naar type informatie.<br />

Het databestand wordt uiterst vertrouwelijk<br />

behandeld. Binnen het bureau van de<br />

Stichting hebben slechts enkele medewerkers<br />

beheerrechten. Uiteraard worden gegevens<br />

nooit beschikbaar gesteld aan derden.<br />

Op het moment dat een nieuwe donateur zich<br />

bij ons meldt, stemmen wij met hem/haar<br />

af welk type informatie op welke momenten<br />

in het jaar gewenst is. Ook onze vaste<br />

donateurs worden regelmatig benaderd om tot<br />

afstemming te komen over de wijze waarop zij<br />

geïnformeerd en benaderd willen worden in<br />

relatie tot hun (mogelijke) gift.<br />

Op deze wijze blijft het belang van de<br />

donateur voorop staan en kan de Stichting<br />

bovendien haar werk efficiënt en zo duurzaam<br />

mogelijk uitvoeren.<br />

Evenals voorgaande jaren ontvingen<br />

donateurs en relaties maximaal driemaal een<br />

mailpackage met ons magazine Rondom<br />

MS, vergezeld van een toelichtende brief en<br />

optioneel een flyer en/of acceptgirokaart.<br />

De totale opbrengst van deze mailingen was<br />

€ 495.917. Naast het magazine versturen we<br />

één tot twee maal per maand optioneel ook<br />

een E-nieuwsbrief aan de mensen die zich<br />

hierop geabonneerd hebben.<br />

Een andere mogelijkheid van doneren is<br />

doneren via ‘GEEF-mobiel’ (voorheen Geef-<br />

SMS).<br />

Naast ‘GEEF-mobiel’ bestaat ook de<br />

mogelijkheid om eenvoudig via Ideal te<br />

doneren. Dit kan door middel van een button<br />

op de homepage van onze website en via een<br />

button op de landingspagina msonderzoek.nl<br />

Het bedrag dat via Ideal binnenkomt is<br />

gestegen van € 14.199 naar € 18.102.<br />

Giften van bedrijven<br />

Giften voor onderzoek<br />

In <strong>2017</strong> is een totaalbedrag van<br />

€ 163.172 ontvangen aan giften van<br />

bedrijven voor onderzoek. Dit bedrag toont<br />

een significante stijging dankzij een zeer<br />

substantiële nieuwe bijdrage van een nieuwe<br />

gever.<br />

fondsenwerving


25 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

“Dankzij onze donateurs kunnen wij<br />

doen waar we voor staan, daarom<br />

zet ik mij elke dag in om onze trouwe<br />

donateurs te bedienen en nieuwe<br />

donateurs te mogen verwelkomen.”<br />

Tineke van Berge Henegouwen, donateurbeheer<br />

Sponsoring<br />

Door het toekennen van sponsorgelden<br />

maakte ook in <strong>2017</strong> een aantal vaste<br />

(farmaceutische) bedrijven de organisatie<br />

en invulling van diverse (door Stichting MS<br />

Research georganiseerde) evenementen<br />

mogelijk. De MS-Onderzoeksdagen en Dag<br />

voor mensen met MS hadden geen doorgang<br />

kunnen vinden zonder deze bijdragen. Beide<br />

evenementen vonden plaats in Tiel en werden<br />

door resp. 130 en 300 mensen bezocht.<br />

Als tegenprestatie werden de bedrijven<br />

(voorafgaand, tijdens en achteraf) genoemd<br />

op alle uitingen rondom beide evenementen;<br />

participeerden men, daar waar mogelijk, in<br />

het programma en was men met meerdere<br />

vertegenwoordigers vanuit het bedrijf<br />

aanwezig op de dagen.<br />

De totale bijdrage sponsoring door bedrijven<br />

bedroeg € 64.256.<br />

In het verslagjaar heeft het bestuur het beleid<br />

rondom sponsoring van farmaceutische<br />

bedrijven vastgesteld. Het totaal aan<br />

ontvangen sponsorgelden betreft maximaal<br />

5% van het totaal aan baten van datzelfde<br />

jaar. Daarnaast hebben sponsoren geen<br />

enkele invloed op de inhoud van gesponsorde<br />

activiteiten of projecten en volgt de sponsoring<br />

de gedragscode van de Stichting Code<br />

Geneesmiddelenreclame (CGR).<br />

VriendenLoterij<br />

Stichting MS Research is meerjarig<br />

beneficiënt van de VriendenLoterij.<br />

Het percentage van de bijdrage van de<br />

VriendenLoterij aan onze missie is meer<br />

Actie<br />

Vierdaagse voor<br />

MS <strong>2017</strong>!<br />

De Nijmeegse Vierdaagse is een begrip. Voor<br />

MS Research is het heel bijzonder dat er elk jaar<br />

dappere wandelaars zijn die niet alleen de fysieke<br />

uitdaging aangaan van 4 dagen achter elkaar<br />

vele kilometers wandelen maar daarmee ook nog<br />

de financiële uitdaging om geld op te halen voor<br />

de Stichting. Sommigen doen dit al jaren achter<br />

elkaar zoals Ineke de Haas: “Voor de 7e keer ga<br />

ik de Nijmeegse vierdaagse lopen (4x40km), voor<br />

de 7e keer voor Stichting MS Research, voor de<br />

7e keer vraag ik mijn sponsoren een bijdrage,<br />

omdat de ziekte MS nog steeds niet te genezen<br />

is.” Samen brachten de wandelaars in de goed<br />

herkenbare oranje shirts bijna € 7000 bij elkaar!<br />

opbrengst<br />

€6900


26 | stichting ms research<br />

Wist u dat?<br />

Het contract met de<br />

VriendenLoterij in ieder<br />

geval loopt tot 2020 en<br />

de Stichting daarmee de<br />

dankbare ontvanger blijft<br />

van een jaarlijks bedrag<br />

t.w.v. € 200.000?<br />

dan substantieel voor onze organisatie en<br />

raakt hiermee het hart van het werk van de<br />

Stichting. Het contract met de VriendenLoterij<br />

loopt in ieder geval tot 2020 en daarmee<br />

blijft Stichting MS Research de dankbare<br />

ontvanger van een jaarlijks bedrag t.w.v.<br />

€ 200.000. Vanwege het wijzigen van<br />

de richtlijn voor de jaarverslaggeving is<br />

retrospectief de realisatie van 2016 eenmalig<br />

verhoogd met € 200.000.<br />

Geoormerkte loten<br />

De VriendenLoterij steunt<br />

goede doelen op het gebied<br />

van gezondheid en welzijn.<br />

Uniek is dat deelnemers<br />

zelf kunnen kiezen welk<br />

goed doel zij steunen met de<br />

helft van hun maandelijkse<br />

inleg. Dit heet geoormerkt<br />

meespelen via geoormerkte<br />

loten. In <strong>2017</strong> bedroeg onze<br />

geoormerkte afdracht € 28.523. Beoogd<br />

wordt dit bedrag volgend jaar te laten stijgen.<br />

Extra projectaanvraag<br />

In februari <strong>2017</strong> werden wij door de<br />

VriendenLoterij verrast met de toekenning van<br />

de in 2016 ingediende extra projectaanvraag<br />

“Brainwash” (oorspronkelijke titel: “Kruip in<br />

de huid van de hersenen”). De toekenning<br />

bedroeg € 464.000,- voor onderzoek en<br />

voorlichting. Het onderzoeksproject is<br />

inmiddels gestart en vindt plaats bij MS<br />

Centrum Noord Nederland in Groningen.<br />

Dit centrum is een samenwerking van<br />

verschillende onderzoeksafdelingen van het<br />

UMC Groningen en de afdeling Neurologie<br />

van het Martini Ziekenhuis.<br />

Binnen het project wordt bij 60 mensen,<br />

met en zonder MS, uit urine lichaamscellen<br />

genomen. Uit deze cellen wordt de primitieve<br />

stamcel geïsoleerd. Deze stamcel wordt<br />

vervolgens tot hersencel gekweekt. Op deze<br />

hersencellen kan onderzoek gedaan worden,<br />

waarbij de situatie gelijk is als in een mens.<br />

Zo kan bijvoorbeeld op levend weefsel worden<br />

onderzocht wat de werking van een medicijn<br />

is. Uiteindelijk zal een MS-biobank worden<br />

ontwikkeld voor hersencellen. Het project<br />

heeft een looptijd van 4 jaar. In <strong>2017</strong> is het<br />

eerste jaar ad € 103.500 toegekend.<br />

Ook in <strong>2017</strong> heeft Stichting MS Research bij<br />

de VriendenLoterij een extra projectaanvraag<br />

t.w.v. € 609.204 ingediend. Deze keer<br />

“De onverwachte uitreiking van de<br />

cheque van de VriendenLoterij van<br />

€ 464.000 voor MS-onderzoek, door<br />

Wolter Kroes, heeft op mij grote indruk<br />

gemaakt.”<br />

Martijn Schuurman, secretariaat<br />

fondsenwerving


27 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

ten behoeve van “Project Y”, een unieke<br />

studie onder alle Nederlanders met MS<br />

geboren in 1966. Deze mensen zijn in<br />

dezelfde tijd opgegroeid en zijn inmiddels<br />

de 50 gepasseerd. De diagnose MS is<br />

dan vaak al meer dan 10 jaar geleden<br />

gesteld. Bij iedereen is dan inmiddels<br />

duidelijk of het ziektebeloop gunstig of<br />

ongunstig is. Gegevens van deze mensen<br />

worden uitgebreid beschreven, dat houdt<br />

onder andere in dat omgevingsfactoren,<br />

leefgewoontes, voedingspatronen, MRIscans<br />

en gegevens uit het bloed worden<br />

bestudeerd. De gegevens van mensen met<br />

MS worden vergeleken met de gegevens van<br />

leeftijdsgenoten zonder MS. Door Project Y<br />

wordt inzicht verkregen in factoren die het<br />

verschil in het ziektebeloop van MS kunnen<br />

verklaren.<br />

Bij toekenning (bekendmaking vindt plaats<br />

in februari 2018) zal dit project worden<br />

uitgevoerd in samenwerking met het VUmc<br />

MS Centrum Amsterdam.<br />

VriendenFonds<br />

Omdat de VriendenLoterij de inzet van<br />

vrijwilligers een warm hart toedraagt heeft<br />

Stichting MS Research Mayra de Haas<br />

voorgedragen bij het VriendenFonds voor het<br />

in vervulling laten gaan van haar droomwens,<br />

nl. het bijwonen van een opera met en van<br />

één van haar favoriete operasterren.<br />

Begin oktober woonde Mayra de opnieuw<br />

gearrangeerde opera Carmen bij in het De La<br />

Mar Theater in Amsterdam, met Tania Kross<br />

in de hoofdrol. De diva verraste Mayra na de<br />

voorstelling met een “meet and greet”.<br />

Giften van Stichtingen<br />

Een nieuwe subsidie voor fundamenteel<br />

onderzoek kwam tot stand dankzij de<br />

samenwerking met de Monique Blom-de<br />

Wagt Foundation. Een subsidie ter waarde<br />

van € 3.500.<br />

Hierdoor is er vanaf dit jaar een nieuwe<br />

subsidiemogelijkheid voor fundamenteel<br />

MS-onderzoek, welke jaarlijks terugkeert.<br />

De ‘Monique Blom-de Wagt Grant’ biedt<br />

jonge onderzoekers de mogelijkheid om een<br />

werkbezoek te brengen aan een topinstituut<br />

in het buitenland. De bedoeling is dat de<br />

onderzoeker bij terugkomst de opgedane<br />

kennis mee terugneemt naar het instituut en<br />

het binnen zijn eigen onderzoeksomgeving<br />

kan implementeren. De Blom-de Wagt<br />

Foundation, opgericht door Walter en<br />

Monique Blom-de Wagt, maakt deze<br />

persoonsgebonden subsidie mogelijk. De<br />

Grant is vernoemd naar Monique. De strijd<br />

tegen MS heeft zij zelf helaas verloren, maar<br />

Monique Blom-de Wagt


28 | stichting ms research<br />

via de Foundation hoopte zij, en nu haar<br />

naasten, andere mensen met MS een betere<br />

toekomst te kunnen bieden.<br />

2.2 Fondsenwervende acties door<br />

derden<br />

Particulieren<br />

Het hele jaar zijn mensen met en<br />

zonder MS actief geweest om geld in te<br />

zamelen door middel van het zelf organiseren<br />

van acties en evenementen of het aanhaken<br />

bij bestaande acties. Het merendeel van de<br />

actiehouders maakte hierbij gebruik van het<br />

actieplatform inactievoorms.nl<br />

Met behulp van een eigen actiepagina<br />

deelden en kondigden de verschillende<br />

actiehouders op een eenvoudige wijze hun<br />

acties ten gunste van MS Research aan.<br />

Belangrijk is dat met behulp van dit platform<br />

het voor de actiehouder zeer eenvoudig is<br />

om vrienden, familie en collega’s in beweging<br />

te zetten tot doneren. De acties waren ook<br />

dit jaar weer zeer divers. Met betrokkenheid<br />

van Stichting MS Research is in totaal<br />

€ 113.670 bijeen gebracht door middel van<br />

acties, waarvan € 101.378 via de actiepagina<br />

inactievoorms.nl. Een bedrag van € 58.241<br />

werd door actiehouders bijeengebracht<br />

zonder betrokkenheid van de Stichting.<br />

Stichting MS Research heeft de<br />

verantwoordelijkheid om deze initiatieven<br />

zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden op<br />

o.a. geschiktheid en kans van slagen. Wij<br />

ondersteunen onze actiehouders met het ter<br />

beschikking stellen van promotiemateriaal,<br />

zoals flyers, pennen, shirts, caps, enz.<br />

Verspreid over dit hele jaarverslag kunt u<br />

een aantal voorbeelden lezen van acties en<br />

evenementen zoals die in <strong>2017</strong> zijn geïnitieerd<br />

en vormgegeven door particuliere derden.<br />

Deze weergave toont enorme betrokkenheid,<br />

doorzettingsvermogen en wilskracht van<br />

de deelnemers en organisatoren; allen met<br />

hetzelfde uitgangspunt: ‘Een MS-vrije wereld’.<br />

Alle gerealiseerde opbrengsten, ongeacht de<br />

hoogte ervan, vertegenwoordigen een eigen,<br />

unieke waarde.<br />

Stichtingen<br />

Stichting MS Research kent een aantal<br />

zeer belangrijke partners die elk jaar,<br />

samen met hun achterban, geld inzamelen<br />

voor wetenschappelijk onderzoek naar<br />

MS. Onze Stichting zorgt vervolgens voor<br />

de kwaliteitstoetsen, het volgen van de<br />

onderzoeksresultaten en de financiële<br />

afhandeling.<br />

MoveS<br />

MoveS heeft als doel het inspireren van<br />

mensen om in beweging te komen tegen<br />

MS en iedereen de kans te geven om dit te<br />

doen. Zij doen dit door het organiseren van<br />

evenementen zoals Klimmen tegen MS en<br />

ArenA MoveS.<br />

Begin juni vond de 7de editie plaats van<br />

Klimmen tegen MS. Een evenement dat<br />

is uitgegroeid tot een begrip in binnen- en


29 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

toegezegde subsidie van € 715.000 aan het<br />

Expertisecentrum Cognitie van het VUmc MS<br />

Centrum Amsterdam in te vullen. Dit centrum<br />

werd in het voorjaar <strong>2017</strong> officieel geopend.<br />

Een ander deel ad. € 100.000 werd besteed<br />

aan de ‘‘MS Out-of-the-Box Grant”. MoveS en<br />

Stichting MS Research hebben de handen<br />

ineen geslagen om deze subsidie een<br />

buitenland. Meer dan 600 deelnemers<br />

bedwongen de Kale Berg één of meerdere<br />

keren lopend of fietsend. Klimmen tegen MS<br />

genereerde maar liefst ruim € 600.000 aan<br />

sponsoropbrengsten voor MS-onderzoek.<br />

De organisatie van Klimmen tegen MS<br />

staat inmiddels al jaren als een huis.<br />

Klimmen tegen MS biedt alle deelnemers de<br />

mogelijkheid hun eigen uitdaging aan te gaan,<br />

met de fiets of (hard)lopend. Bijzonder ook is<br />

het estafetteteam ‘Samen Sterker’, speciaal<br />

voor mensen met MS die in groepsverband<br />

en onder begeleiding deel willen nemen aan<br />

Klimmen tegen MS.<br />

Eind juni vond de tweede editie van ArenA<br />

MoveS plaats in de Amsterdam ArenA.<br />

Meer dan 1.200 deelnemers en bezoekers<br />

bundelden hun energie om van deze dag een<br />

groot succes te maken. Hiermee brachten<br />

ze ruim € 150.000 bijeen. Volwassenen<br />

maar ook kinderen van alle leeftijden, met en<br />

zonder MS, beleefden een geweldige dag.<br />

De opbrengsten van MoveS werden in <strong>2017</strong><br />

deels gebruikt om het tweede deel van de


30 | stichting ms research<br />

vernieuwende vorm te geven. De subsidieeisen<br />

dagen onderzoekers uit om buiten<br />

de gebaande paden van het bestaande<br />

MS-onderzoek te kijken (zie pag. 57).<br />

Move for MS<br />

Stichting Move for MS zamelt al jaren<br />

geld in voor Stichting MS Research ten<br />

behoeve van MS-onderzoek aan het ErasMS<br />

(onderdeel van Erasmus Medisch Centrum) te<br />

Rotterdam.<br />

In september gingen 50 sportieve strijders<br />

tegen MS de Mont Ventoux op om geld<br />

in te zamelen voor onderzoek naar MS<br />

bij kinderen. Álle deelnemers bereikten<br />

wandelend, fietsend of rennend, trots de<br />

top van de Kale Berg. Iedereen in zijn eigen<br />

tempo maar met één gezamenlijk doel:<br />

Samen sterk voor onderzoek.<br />

Het was helaas de achtste en tevens laatste<br />

editie van Move for MS op de Ventoux. Door<br />

privé omstandigheden heeft de Stichting, ooit<br />

begonnen als familieaangelegenheid, met<br />

pijn in het hart moeten besluiten haar taken<br />

neer te leggen. Move for MS haalde met de<br />

beklimming van de Mont Ventoux dit jaar<br />

€ 25.000 op.<br />

Onze Stichting en ErasMS zijn Stichting Move<br />

for MS en al haar deelnemers zeer dankbaar<br />

voor hun jarenlange inzet!<br />

Stichting Rokjesdagloop<br />

Stichting Rokjesdagloop organiseert jaarlijks<br />

de Rokjesdagloop. Onderdeel van de<br />

Rokjesdagloop is de Walk4MS. De Walk4MS<br />

is met name voor die groep mensen waarvoor<br />

5 of 10 km hardlopen (bijv. als gevolg van MS)<br />

niet meer haalbaar is. Elk jaar groeit de groep<br />

deelnemers aan deze Walk, in <strong>2017</strong> liepen<br />

maar liefst 458 mensen mee! In april vond<br />

de 6de editie plaats. Op deze zonovergoten<br />

lentedag, precies zoals het evenement is<br />

bedoeld, renden en wandelden bijna 1.400<br />

deelnemers maar liefst € 38.455 bij elkaar<br />

voor de strijd tegen MS. Net zoals voorgaande<br />

jaren kwam de opbrengst ten goede aan<br />

Stichting MS Research ten behoeve van<br />

MS-onderzoek aan het VUmc MS Centrum<br />

Amsterdam.


31 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Bedrijven<br />

Al jaren ondersteunt Services for ICT<br />

Stichting MS Research. Dit doen zij onder<br />

meer door onze Stichting “mee te nemen”<br />

in hun activiteiten, waardoor meer (naams)<br />

bekendheid wordt gegeneerd rondom de<br />

ziekte MS en onze Stichting.<br />

In <strong>2017</strong> stond de jaarlijks familie- en<br />

relatiedag van Services for ICT in het teken<br />

van aandacht voor MS en vond plaats<br />

in Dierenpark Ouwehands in Rhenen.<br />

300 relaties en medewerkers met hun<br />

gezinnen bezochten deze dag. Stichting MS<br />

Research was vertegenwoordigd met een<br />

informatiestand met als doel voorlichting te<br />

geven en nieuwe donateurs te werven. Onder<br />

de nieuwe donateurs verlootte Services for<br />

ICT een ballonvaart. Daarnaast is BrightCare<br />

(onderdeel van Services for ICT) vaste<br />

leverancier voor alle IT gerelateerde zaken.<br />

Alle vormen van giften maken mogelijk<br />

dat wij onze kerndoelen blijvend kunnen<br />

vormgeven. Aangezien onze Stichting geen<br />

overheidssubsidie ontvangt, was uitvoering<br />

hiervan anders niet mogelijk. Wij zijn grote<br />

dank verschuldigd aan allen die ons in staat<br />

stellen door te gaan met het vinden van de<br />

oorzaak en zoeken naar de oplossing voor<br />

multiple sclerose.<br />

Actie<br />

Daisy heeft er de kracht<br />

wel voor<br />

Daisy Quispel heeft niet zomaar een actie op<br />

touw gezet. Zij is al meerdere jaren actief om<br />

geld op te halen voor de Stichting. Door het<br />

verkopen van boeken en andere spullen, door<br />

statiegeldacties en sinds <strong>2017</strong> door mee te doen<br />

aan de Rokjesdagloop. Ondanks haar MS lijkt ze<br />

haast onvermoeibaar in haar missie om geld op<br />

te halen voor MS-onderzoek. Telkens bedenkt ze<br />

weer nieuwe manieren en uitdagingen die geld<br />

op kunnen brengen voor het onderzoek waarvan<br />

zij als geen ander weet dat het hard nodig<br />

is. Én ze is nog niet klaar, haar actie op onze<br />

inactievoorms.nl pagina loopt nog steeds en zal<br />

ook in 2018 worden voortgezet.<br />

opbrengst<br />

€5200<br />

“MS moet de wereld uit maar niemand<br />

weet nog hoe. Daarom is er nog veel<br />

geld nodig voor onderzoek. Pas als we<br />

weten hoe deze ziekte ontstaat kunnen<br />

we stappen maken om de ziekte te<br />

voorkomen en te genezen.”<br />

Frits Koning, bestuurslid, portefeuille onderzoek


2,5 miljoen<br />

besteed aan<br />

14 onderzoeken<br />

q 36<br />

MS-Fellowship<br />

voor dr. Susanne<br />

Kooistra<br />

q 41<br />

Klinisch onderzoek<br />

uitgevoerd dankzij<br />

geoormerkte giften<br />

q 41<br />

q 53<br />

Kwaliteit van<br />

Nederlandse<br />

MS-centra is<br />

excellent


q 62<br />

Impact van<br />

37 jaar<br />

MS Research<br />

3<br />

Stichting MS Research<br />

stimuleert en financiert<br />

onderzoek<br />

Internationaal<br />

commitment voor<br />

MS-vrije wereld<br />

q 58


34 | stichting ms research<br />

Wetenschappelijk<br />

onderzoek<br />

D<br />

oor het bevorderen en faciliteren<br />

van wetenschappelijk MSonderzoek<br />

draagt Stichting MS<br />

Research bij aan het vinden<br />

van een oplossing voor MS.<br />

Dit doen wij al 37 jaar met succes. Mede<br />

dankzij de investering van MS Research zijn<br />

de afgelopen decennia grote stappen gezet,<br />

zo is de diagnose van MS verbeterd, is het<br />

ziekteverloop beter in kaart gebracht en is<br />

de kwaliteit van zorg voor mensen met MS<br />

vooruitgegaan.<br />

De Stichting dankt haar succes aan het<br />

vertrouwen dat vele donateurs, onderzoekers<br />

en andere samenwerkingspartners in ons<br />

stellen. Een vertrouwen dat is gebaseerd<br />

61,4<br />

miljoen euro<br />

335 projecten<br />

Doelbesteding van 37 jaar MS Research<br />

wetenschappelijk onderzoek


35 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

op de kernwaarden en handelswijze van de<br />

Stichting; integer, betrouwbaar, verbindend,<br />

resultaatgericht en kwalitatief.<br />

Een zorgvuldige en<br />

onafhankelijke selectie<br />

van projectvoorstellen door<br />

onze Wetenschappelijke<br />

Raad garandeert dat giften<br />

en donaties terecht komen bij<br />

onderzoek van hoge kwaliteit. MS<br />

Research subsidieert onderzoek gericht<br />

op het vaststellen van de oorzaken van MS,<br />

het verbeteren van de behandeling van MS,<br />

het verbeteren van de diagnose en prognose<br />

van MS en/of het optimaliseren van de<br />

kwaliteit van leven met MS. Op deze wijze<br />

draagt de Stichting bij aan een oplossing voor<br />

(leven met) MS.<br />

21%<br />

44%<br />

19%<br />

Actie<br />

Motortoertocht met<br />

mensen met MS<br />

Anja Berends organiseerde een motortoertocht,<br />

niet alleen om geld op te halen voor MS, maar<br />

óók om een aantal mensen met MS een mooie<br />

dag te bezorgen. “Wat een kippenvelmoment<br />

toen we met het zonnetje op onze bol over de dijk<br />

in de Betuwe reden en zagen hoe deze mensen<br />

aan het genieten waren. De twee deelnemers<br />

die dachten het misschien wel een beetje<br />

eng te vinden, waren hun angst al snel kwijt,<br />

omdat ze stevig zaten op onze toermotoren met<br />

topkoffer achterop.” Het is zo goed bevallen bij<br />

deelnemers en initiatiefnemers dat er ambities<br />

zijn om dit evenement vaker te organiseren.<br />

Hartverwarmend!<br />

opbrengst<br />

€683, 50<br />

Besteding van onze middelen<br />

naar type onderzoek<br />

16%<br />

“Onderzoek naar de oorzaken van MS<br />

is als tasten in het duister. Daar moeten<br />

we vooral mee doorgaan. Mee durven<br />

doorgaan.”<br />

Joris van Tets van Goudriaan,<br />

penningmeester bestuur


36 | stichting ms research<br />

Resultaten bestedingen onderzoek <strong>2017</strong><br />

Stichting MS Research bevordert<br />

en faciliteert wetenschappelijke<br />

MS-onderzoek op verschillende<br />

manieren. In <strong>2017</strong> hebben wij op<br />

het gebied van dit kerndoel de<br />

volgende resultaten geboekt:<br />

• Investering in academische<br />

MS-centra in Amsterdam,<br />

Rotterdam en Noord-<br />

Aantal<br />

Subsidies toegekend in <strong>2017</strong><br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Projecten<br />

Subsidies toegekend in <strong>2017</strong><br />

3<br />

1<br />

1<br />

3<br />

2<br />

3<br />

1<br />

Nederland en de Nederlandse<br />

Hersenbank voor MS middels<br />

programmasubsidies.<br />

• Benoeming van Susanne<br />

Kooistra tot MS-Fellow en<br />

faciliteren dat zij haar eigen<br />

groep en onderzoekslijn binnen<br />

MS Centrum Noord-Nederland<br />

kan opzetten.<br />

6<br />

1<br />

1<br />

1<br />

Jonge onderzoekers<br />

• Besteding van ruim 2,5<br />

miljoen aan wetenschappelijk<br />

onderzoek verdeeld over 14<br />

projectsubsidies.<br />

• Honorering van een extra<br />

VriendenLoterij projectsubsidie<br />

van € 464.000 voor het<br />

onderzoek ‘Brainwash’ binnen<br />

MS Centrum Noord-Nederland.<br />

Fellowship<br />

Meerjarige projecten<br />

Meerjarige projecten uit acties<br />

Pilots<br />

Pré-pilot<br />

MS Out-of-the-Box Grant<br />

Internationale samenwerking<br />

Monique Blom-de Wagt Grant<br />

Werkbezoek buitenland<br />

Stage buitenland<br />

Drukkosten proefschriften<br />

• Verdieping van de<br />

samenwerking met MoveS met<br />

als resultaat de uitreiking van<br />

de MS Out-of-the-Box Grant en<br />

ontwikkeling van de Global MS<br />

Research Booster Award.<br />

• Introductie van de Monique-<br />

Blom de Wagt Grant, een<br />

persoonlijke reisbeurs voor jong<br />

talent binnen het fundamentele<br />

MS-onderzoek.<br />

• Lopende steun van jaarlijks<br />

€ 50.000 voor de Internationale<br />

Progressieve MS Alliantie.<br />

• Bijdrage aan de ontwikkeling<br />

en scholing van 7 jonge<br />

onderzoekers middels het<br />

financieren van een prépilot,<br />

werkbezoeken in het<br />

buitenland voor Nederlandse en<br />

buitenlandse onderzoekers, een<br />

stage in het buitenland.<br />

• Het onderzoek dat is (mede-)<br />

gefinancierd door Stichting MS<br />

Research heeft geleid tot de<br />

promotie van 6 onderzoekers.<br />

• Betrokkenheid van het<br />

wetenschappelijk onderzoek


Besteding van ruim 2,5 miljoen euro<br />

Projectsubsidies toegekend in <strong>2017</strong><br />

37 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Fellowship*, € 428.320 (16%)<br />

Meerjarige projecten*, € 748.948 (28%)<br />

Meerjarige projecten uit acties*, € 1.078.516 (40%)<br />

Pilots, € 145.490 (5%)<br />

Pré-pilot, € 15.000 (1%)<br />

MS Out-of-the-Box Grant, € 100.000 (4%)<br />

Internationale samenwerking*, € 161.453 (6%)<br />

* Subsidies voor meerjarige projecten worden per jaar toegekend. Het tweede en volgende jaren worden toegekend na goedkeuring<br />

van de jaarlijkse voortgangsrapportages. In het financiële jaarverslag over <strong>2017</strong> is het subsidiebedrag voor het eerste jaar opgenomen,<br />

voor 4-jarige projecten betreft dat 1/4 deel van het totale subsidiebedrag.<br />

Besteding van ruim 2,5 miljoen euro in <strong>2017</strong><br />

ervaringsdeskundigenpanel<br />

in het selecteren van<br />

subsidieaanvragen voor<br />

fundamenteel en klinisch<br />

onderzoek.<br />

• Een onafhankelijke<br />

kwaliteitstoets van de<br />

onderzoeksprogramma’s van<br />

MS-centra en Hersenbank<br />

door middel van een 2-daagse<br />

internationale audit.<br />

• Organisatie van de MSonderzoeksdagen.<br />

De jaarlijkse<br />

wetenschappelijke bijeenkomst<br />

voor onderzoekers uit Nederland<br />

en België, met in <strong>2017</strong> een<br />

middagprogramma samen met<br />

MS-patiënten.<br />

• Ontwikkeling van ziekteoverstijgende<br />

initiatieven<br />

met de Samenwerkende<br />

GezondheidsFondsen (SGF)<br />

waaronder de subsidies ‘Beter<br />

Gezond’ en ‘Afweer uit Balans’.


38 | stichting ms research<br />

3.1 Continuïteit MS-onderzoek<br />

Het doel van de<br />

subsidies toegekend<br />

door Stichting MS Research is in de eerste<br />

plaats het mogelijk maken van kwalitatief<br />

hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar<br />

MS. Om deze kwaliteit en continuïteit van<br />

Investering totaal (x € 1.000.000)<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

12,6<br />

15,5<br />

MS-onderzoek in Nederland te bevorderen<br />

investeren wij in de ontwikkeling van MScentra<br />

en talentvolle (jonge) wetenschappers.<br />

MS-centra voor onderzoek en zorg<br />

Om hoogwaardig onderzoek te kunnen<br />

uitvoeren is een eveneens hoogwaardige<br />

Projectsubsidies*<br />

0,5<br />

7,2<br />

Programmasubsidies<br />

Amsterdam Noord-Nederland Rotterdam Hersenbank<br />

MS-centrum MS-centrum MS-centrum MS-hersenbank<br />

sinds 1998 sinds 2012 sinds 2002 sinds 1990<br />

3,1<br />

4,4<br />

2,6<br />

2,7<br />

wetenschappelijke omgeving een voorwaarde.<br />

Stichting MS Research onderkent dit en<br />

investeert daarom in drie academische MScentra<br />

en de Nederlandse Hersenbank voor<br />

MS middels 4-jarige programmasubsidies.<br />

De MS-centra in Amsterdam, Rotterdam<br />

en Noord-Nederland zijn gespecialiseerd in<br />

zowel de zorg voor mensen met MS, als in<br />

MS-onderzoek. Het laboratorium en de kliniek<br />

zijn nauw verweven, dat komt de kwaliteit<br />

en relevantie van het onderzoek ten goede.<br />

Elk van de centra heeft een specifieke (en<br />

onderling complementaire) focus binnen het<br />

MS-onderzoek.<br />

De Nederlandse Hersenbank voor MS<br />

heeft een unieke collectie van nauwkeurig<br />

gedocumenteerd hersenweefsel. De<br />

Hersenbank is daardoor zeer waardevol voor<br />

onderzoek nationaal en internationaal.<br />

* Inclusief projectsubsidies toegekend in de jaren voorafgaand aan de officiële oprichting<br />

van het MS-centrum/ MS-Hersenbank<br />

Investering in continuïteit MS-onderzoek<br />

wetenschappelijk onderzoek


39 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Facing MS progression 14-358eMS<br />

€ 1.477.020 voor 4 jaar, lopend sinds eind 2014<br />

Wist u dat?<br />

12 afdelingen onderdeel<br />

uitmaken van het VUmc<br />

MS Centrum Amsterdam<br />

en dat hier meer dan<br />

100 onderzoekers en<br />

zorgverleners werkzaam<br />

zijn?<br />

Het vergroten van kennis over de progressie van MS staat<br />

centraal in het programma. Het doel is om therapieën te<br />

ontwikkelen die de voortgang van het ziekteproces stoppen, zodat zowel de fysieke<br />

achteruitgang als problemen met het denkvermogen voorkomen worden. Het programma<br />

omvat vier onderzoekslijnen, waarbij progressie bij MS vanuit verschillende invalshoeken<br />

wordt benaderd. Twee onderzoekslijnen richten zich op het in kaart brengen van de<br />

problemen en het beter kunnen voorspellen van het verloop van de ziekte. In de andere twee<br />

worden de onderliggende ziekteprocessen op cel- en weefselniveau bestudeerd.<br />

“Er zijn nog geen behandelingen<br />

die de progressie van MS kunnen<br />

stoppen. De afwezigheid van<br />

een werkzame therapie komt<br />

door een gebrek aan kennis van het<br />

onderliggende ziekteproces. We hebben<br />

een onderzoeksprogramma geschreven om juist hier<br />

meer over te weten te komen.”<br />

Prof. dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur VUmc<br />

MS Centrum Amsterdam<br />

Prof. dr. Rogier Hintzen (directeur ErasMS MS Centrum Rotterdam)<br />

Follow and understand MS 15-490dMS<br />

Wist u dat?<br />

Er in het MS Centrum<br />

ErasMS Rotterdam sinds<br />

de oprichting in 2002<br />

ongeveer 2.000 mensen<br />

met MS zijn behandeld?<br />

€ 500.000 voor 4 jaar, lopend sinds eind 2016<br />

Door in een vroeg stadium de ziekte te bestuderen is de kans groter om de biologische oorzaken van MS te vinden.<br />

Het onderzoek binnen ErasMS richt zich daarom op de eerste fase van de ziekte. Het programma omvat twee<br />

onderzoekslijnen naar respectievelijk het verloop en het ontstaan van MS. Het eerste onderzoek heeft als doel het vinden van specifieke<br />

stoffen in bloed of hersenvocht, zogenaamde biomarkers, die de ziekteactiviteit weerspiegelen en het ziekteverloop kunnen voorspellen. In<br />

het tweede onderzoek wordt de relatie tussen genen, het afweersysteem en infecties bij MS-patiënten onderzocht.


40 | stichting ms research<br />

Dr. Jan Meilof<br />

(directeur MS Centrum Noord Nederland)<br />

Myeline herstelstrategieën in<br />

de behandeling van MS 10-733MS<br />

€ 500.000,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2017</strong>*<br />

Het programma omvat twee onderzoekslijnen<br />

gericht op het herstel van de myeline. In het<br />

eerste onderzoek wordt bekeken wat de rol is van gliacellen<br />

in het hersenweefsel tijdens de progressieve fase van MS<br />

waarbij veel neurologische schade optreedt, en ook hoe<br />

deze hersencellen de aanmaak van een nieuwe isolatielaag<br />

rond zenuwen stimuleren. In het tweede onderzoek wordt<br />

meer specifiek gekeken waarom het opnieuw aanmaken<br />

van de isolatielaag bij MS wordt verhinderd en hoe dit falen<br />

kan worden gestopt.<br />

* Het tweede programma van<br />

MS Centrum Noord-Nederland gaat<br />

naar verwachting in 2018 van start.<br />

Wist u dat?<br />

MS Centrum Noord Nederland<br />

een samenwerking is<br />

tussen de afdelingen Neurologie,<br />

Celbiologie en Neurowetenschappen<br />

van het UMC<br />

Groningen en de afdeling<br />

Neurologie van het Martiniziekenhuis<br />

in Groningen?<br />

Dr. Inge Huitinga (directeur Nederlandse Hersenbank)<br />

Nederlandse Hersenbank voor multiple sclerose<br />

13-406fMS<br />

€ 444.385,- voor 4 jaar, lopend sinds begin 2014<br />

Stichting MS Research investeert sinds 1990 in de Nederlandse Hersenbank voor MS,<br />

onderdeel van De Nederlandse Hersenbank. Het instituut verzamelt hersenmateriaal<br />

van mensen met en zonder MS, die zich tijdens hun leven als hersendonor hebben<br />

geregistreerd. Dit hersenmateriaal wordt nauwkeurig bekeken en beschreven, waarna het<br />

beschikbaar gesteld wordt aan wetenschappers uit binnen- en buitenland. De Nederlandse<br />

Hersenbank voor MS maakt het onderzoekers mogelijk om het ziekteproces van MS te<br />

bestuderen in hersenmateriaal, ruggenmerg en hersenvloeistof van mensen met MS. De<br />

Nederlandse Hersenbank is een afdeling van het Nederlands Herseninstituut. In dit<br />

onderzoeksinstituut staat de werking van de hersenen in gezondheid en in ziekte centraal.<br />

Internationale audit<br />

De continuïteit van MS-onderzoek, en<br />

daarmee de programmasubsidies,<br />

heeft bij ons een prominente plek. Om de<br />

kwaliteit en meerwaarde van de programma’s<br />

te evalueren heeft Stichting MS Research een<br />

internationale auditcommissie ingesteld. De<br />

voorzitter van deze commissie is tevens<br />

voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, zo<br />

is de verbinding tussen beide toetsingsorganen<br />

garandeerd. Daarnaast hebben drie<br />

internationaal erkende MS-experts zitting in<br />

de commissie. De auditcommissie heeft naast<br />

het beoordelen van aanvragen en voortgangsen<br />

eindrapportages, de prominente taak om<br />

vierjaarlijks een audit uit te voeren. In dit<br />

kader heeft in februari <strong>2017</strong> een gezamenlijke<br />

audit van de MS-centra en Nederlandse<br />

Hersenbank voor MS plaatsgevonden.<br />

Onderzoekers van de vier instituten kwamen<br />

wetenschappelijk onderzoek


41 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

naar Hoofddorp om hun onderzoek en<br />

centrum te presenteren en de kritische vragen<br />

van de auditcommissie te beantwoorden. De<br />

audit werd collectief en positief afgesloten met<br />

een advies tot continuering van alle vier de<br />

programma’s.<br />

MS-Fellowship<br />

Het MS-Fellowship richt zich op het behoud<br />

van talent voor MS-onderzoek en wordt<br />

alleen toegekend aan excellente kandidaten.<br />

De 4-jarige subsidie stelt een onderzoeker<br />

in staat een eigen groep en onderzoekslijn<br />

op te zetten binnen een academisch MScentrum.<br />

In <strong>2017</strong> heeft de Stichting het 7e<br />

MS-Fellowship uitgereikt aan dr. Susanne<br />

Kooistra verbonden aan MS Centrum Noord<br />

Nederland.<br />

Dr. S.M. Kooistra (UMCG, Groningen)<br />

Hoe dragen microglia bij aan de ontwikkeling<br />

van MS? 16-947MS<br />

€ 428.320,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Microglia cellen, de afweercellen van het brein, zijn belangrijk bij het ontstaan en<br />

de progressie van MS. Echter is er nog veel onduidelijk over de exacte bijdrage van<br />

microglia aan het ziekteproces. In dit onderzoek zullen individuele microglia cellen<br />

bestudeerd worden met als doel het vinden van aanknopingspunten voor de ontwikkeling<br />

van nieuwe medicijnen.<br />

3.2 Subsidies<br />

Procedure subsidieverstrekking<br />

MS Research vindt het zeer belangrijk<br />

dat ontvangen donaties worden<br />

besteed aan kwalitatief onderzoek met een<br />

hoge relevantie voor MS. Gemiddeld ontvangt<br />

de Stichting vijfmaal zoveel meer<br />

subsidieverzoeken dan zij kan honoreren. Een<br />

strenge doch rechtvaardige selectie is daarom<br />

noodzakelijk. De Wetenschappelijke Raad<br />

(WR) beoordeelt alle ingediende aanvragen op<br />

kwaliteit, relevantie en haalbaarheid en<br />

adviseert het Bestuur over honorering. Om tot<br />

een betrouwbaar en onafhankelijk advies te<br />

komen bestaat de WR uit experts van<br />

verschillende disciplines en worden externe<br />

referenten geraadpleegd. Tevens zijn<br />

“De drie MS-centra en Nederlandse Hersenbank<br />

voor MS hebben elk een duidelijk wetenschappelijk<br />

profiel, deze profielen zijn onderscheidend en<br />

vullen elkaar aan. Over het geheel genomen zijn<br />

infrastructuur en onderzoek binnen de instituten van<br />

excellente kwaliteit.”<br />

Audit <strong>2017</strong> - gezamenlijke afsluiting


42 | stichting ms research<br />

Van aanvraag tot onderzoek<br />

WR-leden uitgesloten van beoordeling van<br />

een aanvraag indien er (mogelijk) sprake is<br />

van belangenverstrengeling.<br />

Bij de selectie van subsidieaanvragen<br />

zijn ook mensen met MS betrokken. Zij<br />

kunnen immers het beste aangeven of<br />

een onderzoek voor hen relevant lijkt of<br />

niet. Met ingang van dit jaar beoordeelt<br />

het ervaringsdeskundigenpanel zowel<br />

basale als klinische subsidieaanvragen<br />

voor meerjarige projecten. Het panel toetst<br />

de voorstellen op belang, haalbaarheid<br />

en, indien van toepassing, op risico’s en<br />

belasting voor deelnemers en adviseert de<br />

WR. De WR weegt de oordelen van zowel<br />

ervaringsdeskundigen als externe referenten<br />

mee in zijn advies over honorering van<br />

meerjarige projecten.<br />

Ook tussentijds en na afloop van een project,<br />

controleert de WR zorgvuldig de voortgang<br />

en resultaten van het onderzoek. Stichting<br />

MS Research kent meerjarige subsidies in<br />

delen van een jaar toe. Het tweede en daarop<br />

volgende jaren worden pas toegekend na<br />

ontvangst en goedkeuring van de jaarlijkse<br />

voortgangsrapportages. Op deze wijze<br />

bewaken wij van start tot einde de kwaliteit<br />

van een project.<br />

Indienen vooraanvraag<br />

Ervaringsdeskundigenpanel Wetenschappelijke Raad Afwijzing<br />

Positief advies<br />

Indienen volledige aanvraag<br />

Beoordeling buitenlandse<br />

referenten<br />

Positief advies<br />

Toekenning<br />

Start project<br />

Jaarlijkse<br />

voortgangsrapportages<br />

Eindrapportage<br />

Wetenschappelijke Raad<br />

Bestuur<br />

Wetenschappelijke Raad<br />

Afwijzing<br />

Afwijzing<br />

Stop project<br />

Vervolg project<br />

Wetenschappelijke Raad<br />

Einde project<br />

wetenschappelijk onderzoek


43 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Stichting MS Research heeft verschillende subsidievormen die aansluiten bij haar kerntaken en zijn toegespitst op de ontwikkeling van jong talent tot ervaren onderzoekers.<br />

In het overzicht hieronder worden deze verschillende subsidievormen toegelicht.<br />

Subsidievormen<br />

Subsidie Wat Doel<br />

Programma 4-jarige subsidie voor MS-centra – Continuïteit & kwaliteit MS-onderzoek in NL<br />

– Samenwerking laboratorium en kliniek<br />

Fellowship 4-jarige persoonsgebonden onderzoekbeurs – Behoud van talent voor MS-onderzoek<br />

– Continuïteit & kwaliteit MS-onderzoek in NL<br />

Meerjarig project 3- of 4-jarig onderzoeksproject – Kwalitatief hoogstaand onderzoek naar MS<br />

Pilotproject/MS Out-of-the Box Grant Verkennend onderzoeksproject (max. 1 jaar) – Testen van innovatieve ideeën<br />

Subsidies voor jonge onderzoekers<br />

Pré-pilot, Gemmy & Mibeth Tichelaar Award,<br />

Monique-Blom de Wagt Grant, Du Pré Grant,<br />

Werkbezoek- en Stage in het buitenland en bijdrage<br />

drukkosten proefschift<br />

– Stimuleren, behouden en werven van jong talent<br />

– Betrekken jonge onderzoekers bij Stichting<br />

MS Research<br />

– Bevorderen van internationale samenwerking<br />

(m.u.v. bijdrage proefschrift)<br />

(Inter-)nationale samenwerkingsprojecten<br />

Subsidie Publiek Private Samenwerking en<br />

Programma Translationeel Onderzoek<br />

– Aanhaken bij ontwikkelingen in het veld<br />

– Bundelen van krachten en expertise


44 | stichting ms research<br />

Op de pagina’s die volgen benoemen wij beknopt de ruim 30 onderzoeksprojecten, die Stichting MS Research heeft<br />

gefinancierd in <strong>2017</strong>. De projecten zijn gerangschikt per subsidievorm en betreffen zowel toegekende, lopende als<br />

afgeronde projecten van dit jaar. De onderzoeken gefinancierd met geoormerkte giften worden toegelicht vanaf pagina 53.<br />

Meer weten over de projecten die MS Research subsidieert?<br />

In het digitale wetenschapskatern geven wij uitleg over het belang, de aanpak, de (verwachte) resultaten en<br />

impact van alle projecten genoemd in dit jaarverslag. Ga naar msresearch.nl/wetenschapskatern-<strong>2017</strong> en zoek op<br />

projectnummer of thema naar het onderzoek dat u interesseert.<br />

Meerjarige projecten<br />

Dr. S. Luchetti (Nederlands Herseninstituut, Amsterdam)<br />

Neurosteroïden als neuroprotectieve, pro-myelinisatie en<br />

ontstekingsremmende factoren in MS 12-793MS<br />

€ 116.121,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Onze resultaten laten zien dat geslachtshormonen die in de hersenen worden geproduceerd, zogenaamde<br />

neurosteroïden, betrokken zijn bij zowel het ontstaan van ontstekingen als het herstel van myeline.<br />

Dr. W. Baron en prof.dr. D. Hoekstra<br />

(UMCG, Groningen)<br />

De therapeutische rol<br />

van galectine-4 in de<br />

aanmaak van myeline in<br />

MS 11-767MS<br />

€ 243.532,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2017</strong><br />

In de aangetaste gebieden bij MS<br />

wordt myeline niet meer hersteld. In dit<br />

onderzoek laten we zien dat dit onder meer<br />

het gevolg is van de permanente aanwezigheid<br />

van het eiwit galectine-4. Tevens hebben<br />

we een mogelijkheid gevonden om de werking<br />

van galectine-4 op te heffen.<br />

Een myeline-vormende cel (oligodendrocyt).<br />

Dr. M.M. Schoonheim en prof.dr. J.J.G. Geurts (VUmc, Amsterdam)<br />

Progressieve MS ontcijferd - De prognostische waarde van<br />

degenerende netwerken 13-820 MS<br />

€ 250.000,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Bij progressieve MS raken hersengebieden die erg belangrijk zijn voor het netwerk (zogenaamde hubs,<br />

zoals Schiphol dat is voor het Europees vliegverkeer) overbelast. Andere hersengebieden kunnen juist<br />

minder aanhaken bij deze hubs. Deze veranderingen hangen sterk samen met de cognitieve functies.<br />

wetenschappelijk onderzoek


45 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Dr. H.E. Hulst en prof.dr. J.J.G. Geurts (VUmc, Amsterdam)<br />

Cognitieve achteruitgang en cognitieve revalidatie<br />

bij mensen met MS 12-799MS<br />

€ 250.000,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Ons onderzoek levert kennis op over hoe we patiënten met cognitieve problemen in<br />

de toekomst kunnen behandelen. Daarnaast laat het zien of en hoe de hersenen<br />

veranderen in reactie op een cognitieve training gericht op het verbeteren van de<br />

aandachtfunctie.<br />

Prof.dr. J.D. Laman (UMCG, Groningen)<br />

Kan MS worden tegengegaan<br />

door het aanschakelen van de<br />

immuunremmer VISTA? 13-833MS<br />

€ 246.600,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Het molecuul VISTA is een natuurlijk mechanisme<br />

waarmee ons lichaam de activiteit van de<br />

ontstekingscellen tempert. Dit project wil de basis leggen<br />

voor een toekomstig medicijn voor MS dat VISTA<br />

aanschakelt.<br />

Dr. I. Huitinga (Nederlands Herseninstituut, Amsterdam)<br />

Functionele kenmerken van microglia in normaalogend<br />

MS hersenweefsel 13-830MS<br />

€ 246.000,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

“Niet iedereen weet dat veel mensen<br />

met MS ook te maken krijgen met<br />

cognitieve klachten”<br />

Dr. Hanneke Hulst<br />

Microglia uit normaal-ogend witte stof (gebieden zonder MS-laesies) laten al eerste tekenen<br />

zien van myeline-opname, terwijl in normaal-ogend grijze stof nog geen veranderingen<br />

zichtbaar zijn. Dit wijst op een verschil in de activatie van microglia en hun rol in het ontstaan van<br />

een MS-ontsteking binnen beide hersengebieden.<br />

Dr. M.M. van Luijn en prof.dr. R.Q. Hintzen<br />

(Erasmus MS, Rotterdam)<br />

De rol van afweercellen<br />

geïnfecteerd door het Epstein-<br />

Barr virus bij de ontwikkeling<br />

van MS 14-875MS<br />

€ 249.170,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Het Epstein-Barr virus verschuilt zich in een<br />

specifieke populatie B cellen met een hoge<br />

hoeveelheid van het molecuul T-bet. Deze afweercellen<br />

lijken een nadelige rol te spelen in MS.


46 | stichting ms research<br />

Dr. G. Kooij (VUmc, Amsterdam)<br />

Een verstoorde controle van ontsteking is de<br />

drijvende factor achter progressie van MS 14-878MS<br />

€ 250.000,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Het is nog onbekend hoe ontstekingen in de hersenen in toom worden gehouden en<br />

wat er mogelijk mis gaat met dit proces bij MS. Met dit onderzoek beogen we op een<br />

veilige en lichaamseigen manier de excessieve MS-ontstekingen te remmen en progressie<br />

van de ziekte te stoppen.<br />

Dr. ir. H. Vrenken en Dr. P.J.W. Pouwels<br />

(VUmc, Amsterdam)<br />

Leidt schade aan hersenweefsel<br />

tot meer schade? 14-876MS<br />

€ 242.550,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Dr. A.D. van Dam (VUmc, Amsterdam) en Prof.dr. H.W.G.M. Boddeke (UMCG, Groningen)<br />

Verschillen tussen eigenschappen van gliacellen in<br />

de hersenen van mensen met MS 15-904MS<br />

€ 249.170,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

We willen met dit onderzoek inzicht krijgen in hoe de<br />

ontwikkeling van krimp van grijze stof samenhangt<br />

met de schade in de witte stof bij MS. Om de samenhang<br />

tussen de structurele schade en patronen van hersenactiviteit<br />

zo goed mogelijk te analyseren, werken we samen<br />

met prof. Jenkinson van de University of Oxford. Drs. Merlin<br />

Weeda, de promovenda werkzaam op dit project, ontving in<br />

<strong>2017</strong> de Monique Blom-de Wagt grant voor een werkbezoek<br />

bij de Jenkinson-groep.<br />

Microglia in witte- en grijze stof MS-laesies<br />

reageren verschillend op ontsteking. Begrip<br />

van wat deze cellen doen in de verschillende<br />

laesies kan bijdragen aan het zoeken naar een<br />

gerichte oplossing voor het ontstaan van laesies in<br />

witte en grijze stof bij MS-patiënten.<br />

Microgliacel met uitlopers<br />

wetenschappelijk onderzoek


47 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Prof.dr. U.L.M. Eisel, Dr. W. Baron en<br />

Prof.dr. J.D. Laman (UMCG, Groningen)<br />

TNFR2 als een aangrijpingspunt<br />

voor de<br />

behandeling van MS<br />

15-898MS<br />

€ 249.474,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Wij willen onderbouwen dat het<br />

activeren van een eiwit genaamd<br />

‘TNFR2’ een goede manier is om MS te<br />

kunnen tegengaan. Dit onderzoek kan deze<br />

therapiemogelijkheid een stap verder in de<br />

richting van de kliniek brengen.<br />

Dr. W. Baron en dr. I.S. Zuhorn (UMCG, Groningen)<br />

Afgifte van een mogelijk nieuw medicijn voor<br />

herstel van myelineschade in MS 16-944MS<br />

€ 249.474,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Dr. M.M. van Luijn en prof.dr. R.Q. Hintzen<br />

(ErasmusMC, Rotterdam)<br />

Remming van Th17.1<br />

afweercellen in<br />

vroege MS: richting<br />

persoonsgebonden<br />

therapie 16-952MS<br />

€ 249.474,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

De resultaten van dit onderzoek<br />

dragen bij aan ten eerste een beter<br />

begrip van natuurlijke factoren die<br />

ontstekingsactiviteit in MS regelen en ten<br />

tweede een specifieke en persoons gebonden<br />

therapie gericht op T cellen in vroege MS.<br />

Actie<br />

Marathon aan de Zeeuwse<br />

kust tegen MS<br />

Toen Alain van den Berg 10 jaar was vertelde zijn<br />

moeder dat ze MS had. Sinds die dag heeft hij gezien<br />

dat het langzaam steeds slechter met haar gaat en<br />

realiseert zich dat onderzoek naar MS noodzakelijk<br />

is om deze ziekte de wereld uit te krijgen. Daarom<br />

besloot Alain een marathon te lopen voor MS<br />

Research. Na afloop schreef hij “6 maanden geleden<br />

had ik besloten om deze marathon te lopen en het te<br />

doen voor mam en alle andere MS-patiënten. En mijn<br />

pa, als mantelzorger. Ik heb veel geleerd. Vooral om<br />

de werkelijkheid te accepteren, positief te blijven als<br />

het tegenzit. Ik ben zeker gegroeid door dit avontuur.<br />

Op geen enkel punt wilde ik ermee stoppen. Dit is wat<br />

ik wilde: het moest superzwaar zijn en dat was het.”<br />

opbrengst<br />

€3294<br />

GD1a is een actieve stof die het herstel van myeline in een MS-laesie bevordert. Deze<br />

stof kan echter de bloed-hersenbarrière niet passeren en bereikt daardoor niet de plek<br />

waar het zijn werking heeft. Wij verwachten dat een minuscule verpakking dit potentiële<br />

medicijn over de bloed-hersenbarrière kan transporteren.


48 | stichting ms research<br />

Dr. J. Killestein (VUmc, Amsterdam)<br />

Vermoeidheid en relapses monitoren en<br />

voorspellen in alledaagse setting 16-946MS<br />

€ 50.000,- voor 2 jaar, toegekend 2016<br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door co-financiering van Health~Holland.<br />

Er bestaat nog geen objectieve manier om vermoeidheid bij mensen<br />

met MS te meten en een nieuwe aanval te voorspellen. Een<br />

betrouwbaar meetinstrument biedt de patiënt en zijn behandelaar inzicht in de<br />

individuele status. Daarnaast genereren de instrumenten grote hoeveelheden<br />

anonieme data, die kunnen worden ingezet voor onderzoek.<br />

“Door middel van mooie<br />

evenementen en bijeenkomsten<br />

hebben we in <strong>2017</strong> weer een grote<br />

groep wetenschappers, mensen<br />

met MS (en hun naasten) kunnen<br />

informeren over de laatste ontwikkelingen<br />

op het gebied van onderzoek naar MS.”<br />

Karin Smits, communicatie<br />

Dr. E.F.J. de Vries en Dr. J.F. Meilof<br />

(UMCG, Groningen)<br />

Een scan om de afbraak van myeline bij<br />

personen met MS nauwkeurig te meten<br />

16-955MS<br />

€ 150.000,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door co-financiering van ZonMw.<br />

Het hoofddoel van dit onderzoek is aantonen dat een PET-scan met een<br />

nieuw contrastmiddel in staat is om de schade en het herstel van de isolatielaag<br />

van de zenuwuiteinden (myeline) bij MS kwantitatief te meten.<br />

wetenschappelijk onderzoek


49 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Pilotprojecten<br />

Dr.ir. B. Platel (Radboud MS, Nijmegen) en Dr.ir. H. Vrenken (VUmc, Amsterdam)<br />

Een slim computersysteem voor het vinden van<br />

diffuse witte stof schade 15-890MS<br />

€ 49.956,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2017</strong><br />

Computersystemen zijn tegenwoordig zeer goed in staat om patronen of objecten te<br />

detecteren in beelden. Wij hebben een prototype computer programma ontwikkeld<br />

dat in staat is om automatisch diffuse witte stof schade te herkennen in MRI-beelden van<br />

MS-patiënten.<br />

Dr. B.J.L. Eggen (UMCG, Groningen)<br />

Het vinden van nieuwe<br />

therapeutische doelwitten in<br />

progressieve MS 15-893MS<br />

€ 50.000,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2017</strong><br />

Ontstekingsgenen zijn verhoogd in de witte<br />

hersenstof van MS-donoren in vergelijking met<br />

donoren zonder MS. Genen die betrokken zijn bij de<br />

communicatie tussen zenuwcellen zijn bij MS juist<br />

verlaagd. Deze veranderingen zijn zelfs al aanwezig in<br />

weefsel dat niet zichtbaar is aangedaan.<br />

Drs. I. Werkman (UMCG, Groningen) en Drs. J. Maillieux (Hasselt Universiteit, België)<br />

Grijze en witte stof remyelinisatie: de rol van het<br />

eiwit LXRβ 15-891MS<br />

€ 15.000,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2017</strong><br />

Myelinevormende cellen hebben veel cholesterol nodig voor de aanmaak van<br />

myeline. Wij zien dat hersencellen in de grijze stof meer cholesterol uitscheiden<br />

dan dezelfde cellen in de witte stof. Daarnaast wordt de uitscheiding geremd door<br />

ontstekingsfactoren die aanwezig zijn in MS-laesies.<br />

Dr. C. Bridel (VUmc, Amsterdam)<br />

SPARCL-1 als modulator van<br />

bloed-hersen barrière functie<br />

17-963MS<br />

€ 50.000,- voor 1 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Wij onderzoeken of de bloed-hersenbarrière<br />

hersteld kan worden via de werking van het eiwit<br />

SPARCL-1. Eerste resultaten laten zien dat SPARCL-1<br />

verhoogd is in chronische laesies waar de bloedhersenbarrière<br />

is hersteld.


50 | stichting ms research<br />

Dr. J. Killestein en Prof.dr. T. Würdinger (VUmc, Amsterdam)<br />

Vloeibare biopten voor de diagnostiek en<br />

behandeling van MS 16-926MS<br />

€ 50.000,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2017</strong><br />

Doordat ontstekingscellen van mensen met MS een interactie aangaan met<br />

bloedplaatjes verandert hun ‘RNA-patroon’, een afdruk van de genen die aan staan in<br />

deze plaatjes. Wij willen deze RNA-patronen gebruiken voor het stellen van de diagnose MS,<br />

maar mogelijk ook voor het voorspellen van het ziekteverloop en het monitoren van de<br />

effectiviteit van medicijnen.<br />

Dr. B. Ćurčić-Blake en prof.dr. A. Aleman (UMCG, Groningen)<br />

Verbeteren van cognitieve vaardigheden bij MSpatiënten<br />

door middel van zwak wisselstroomstimulatie:<br />

een haalbaarheidsstudie 16-949MS<br />

€ 49.913,- voor 1 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Wij verwachten dat een behandeling<br />

met zwak wisselstroomstimulatie de<br />

samenwerking tussen verschillende<br />

hersengebieden bevordert waardoor het<br />

reactievermogen van mensen met MS<br />

verbetert.<br />

Behandeling met zwak<br />

wisselstroomstimulatie.<br />

wetenschappelijk onderzoek


51 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Prof.dr. J.D. Laman (UMCG, Groningen)<br />

Samenstelling en functie van de darmflora bij<br />

mensen met MS 17-966MS<br />

€ 50.000,- voor 1 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Er is een sterke wisselwerking tussen de bacteriën in de darmen en ons<br />

afweersysteem. Deze bacteriën spelen mogelijk ook een rol in MS. Om dit te<br />

onderzoeken gaan we de bacteriële samenstelling in de darm van mensen met MS bepalen.<br />

Persoonsgebonden subsidies<br />

Drs. D.H. Lentferink (UMCG, Groningen) en Dr. J. Bogie (Universiteit Hasselt, België)<br />

Het verschil tussen witte en grijze stof: wat<br />

zorgt ervoor dat cellen myelineherstel gaan<br />

ondersteunen? 17-970MS<br />

Pré-pilot subsidie van € 15.000,- voor 1 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Cholesterol en vetzuren uit de myeline zorgen ervoor dat microglia cellen gaan<br />

functioneren als beschermers. In de grijze en witte stof zijn verschillende<br />

hoeveelheden cholesterol en vetzuren aanwezig. Mogelijk verloopt hierdoor het natuurlijk<br />

myelineherstel beter in de grijze stof.<br />

Actie<br />

MS event Harderwijk<br />

Muziekvereniging Crescendo organiseerde onder<br />

leiding van Lida Foppen een prachtige culturele<br />

dag om geld in te zamelen voor de Stichting.<br />

Overdag werden er verschillende muzikale<br />

workshops georganiseerd, onder anderen in<br />

dans en zang. De dag werd afgesloten met een<br />

concert van allerlei verschillende dans en zang<br />

groepen. Rondom dit volle muzikale programma<br />

was er ook aandacht voor MS. Door verhalen van<br />

mensen met MS, hun naasten en zorgverleners<br />

werd de noodzaak van onderzoek en dus<br />

geld nog eens extra benadrukt. Een prachtig<br />

programma met een enorm mooie opbrengst dus!<br />

opbrengst<br />

€4100


52 | stichting ms research<br />

Stichting MS Research geeft studenten en jonge<br />

onderzoekers een steuntje in de rug<br />

De potentie van ‘DNA-aptamers’ -<br />

Onderzoek naar nieuwe aanpak gericht op<br />

myeline herstel bij MS<br />

Amaneh Zare (Iran)<br />

Du Pré Grant van £ 5.000,- voor<br />

werkbezoek Mayo Clinic (USA),<br />

toegekend in <strong>2017</strong><br />

Op zoek naar de eerste stappen van zenuwafbraak<br />

in de ogen van mensen met MS<br />

Nathalie Meneguette (Brazilië)<br />

Du Pré Grant van £ 5.000,- voor<br />

werkbezoek UCL (Engeland), toegekend<br />

in <strong>2017</strong><br />

Hoe zijn structurele en functionele<br />

veranderingen in de cortex gerelateerd aan<br />

schade in de verbonden witte stof in vroege RRMS<br />

patiënten? 17-987 MS<br />

Merlin Weeda (VUmc, Amsterdam)<br />

Monique Blom-de Wagt Grant van<br />

€ 3.500,- voor werkbezoek University of<br />

Oxford (Engeland), toegekend in <strong>2017</strong><br />

De negatieve checkpoint regulator VISTA<br />

- Ontwikkeling van een nieuwe immunotherapie<br />

voor MS 17-971 MS<br />

Malte Borggrewe (UMCG, Groningen)<br />

Subsidie van € 1.000,- voor werkbezoek<br />

Dartmouth College (USA), toegekend in<br />

<strong>2017</strong><br />

Oorzaak van toegenomen energieverbruik<br />

tijdens lopen bij patiënten met MS S1<br />

Annelies van Vliet (VUmc, Amsterdam)<br />

Subsidie van € 600,- voor stage IRCCS<br />

(Italië), toegekend in <strong>2017</strong><br />

Geleefde ervaringen van mensen met een<br />

recente diagnose MS - Een analyse aan de<br />

hand van fenomenologie en zorgethiek PR17-1<br />

Archie de Ceuninck van Capelle (Universiteit<br />

voor Humanistiek, Utrecht)<br />

Bijdrage van € 600,- voor drukkosten<br />

proefschrift, promotiedatum 6 maart <strong>2017</strong><br />

When East meets West: Vergelijking<br />

tussen neuromyelitis optica en multiple<br />

sclerose middels multimodale MRI<br />

PR17-2<br />

Yaou Liu (VU, Amsterdam)<br />

Bijdrage van € 600,- voor drukkosten<br />

proefschrift, promotiedatum 7 juni <strong>2017</strong><br />

Natalizumab – De weg naar personalized<br />

medicine PR17-3<br />

Anke van Vennegoor (VU, Amsterdam)<br />

Bijdrage van € 600,- voor drukkosten<br />

proefschrift, promotiedatum 30 juni <strong>2017</strong><br />

Energiemanagement en beweeggedrag<br />

bij vermoeide mensen met<br />

MS PR17-4<br />

Lyan Blikman (Erasmus Universiteit,<br />

Rotterdam)<br />

Bijdrage van € 600,- voor drukkosten<br />

proefschrift, promotiedatum 14 februari 2018<br />

Herkenning van Epstein-Barr virus in MS<br />

PR17-5<br />

Gijsbert van Nierop (Erasmus Universiteit,<br />

Rotterdam)<br />

Bijdrage van € 600,- voor drukkosten<br />

proefschrift, promotiedatum 7 februari<br />

2018<br />

wetenschappelijk onderzoek


53 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Geoormerkte projecten<br />

Steeds meer onderzoek wordt gefinancierd<br />

met geoormerkt geld waarbij de gever bepaalt<br />

aan welk type onderzoek zijn/haar gift wordt<br />

besteed. De afgelopen vier jaar is sprake<br />

van een stijgende lijn in het totaal bedrag<br />

voor subsidies gefinancierd met geoormerkt<br />

geld. In dezelfde periode is het bedrag voor<br />

subsidies gefinancierd met reguliere giften<br />

relatief stabiel, wanneer men de honorering<br />

van programmasubsidies in 2014 en 2016<br />

buiten beschouwing laat.<br />

Stichting MS Research speelt een belangrijke<br />

verbindende rol bij het verwezenlijken<br />

van geoormerkte subsidies. In nauwe<br />

samenspraak met betrokken personen of<br />

stichtingen wordt een subsidievorm gezocht<br />

die aansluit bij de wensen van de gever maar<br />

ook het MS-onderzoek dient. Naast de link<br />

met het onderzoeksveld zijn de kwaliteitstoets<br />

door de Wetenschappelijke Raad en<br />

monitoring van voortgang en besteding<br />

belangrijke redenen voor donateurs om<br />

geoormerkt te geven aan onze Stichting.<br />

Hierna volgt een overzicht van subsidies<br />

die tot stand zijn gekomen dankzij en in<br />

samenwerking met de VriendenLoterij,<br />

x € 1.000.000<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

Geoormerkte giften<br />

*<br />

2,5<br />

0,9<br />

0,7<br />

0,5<br />

0,2<br />

2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />

* Honorering programmasubsidie VUmc MS Centrum Amsterdam van 1,5 miljoen euro<br />

** Honorering programmasubsidie ErasMS MS Centrum Rotterdam van 0,5 miljoen euro<br />

Ongeoormerkte giften betreffen subsidies gefinancierd met reguliere donaties, geoormerkte giften betreffen<br />

subsidies gefinancierd met donaties voor specifiek onderzoeksdoel. NB In het financiële jaarverslag (H6) is<br />

voor meerjarige subsidies het jaarlijks toegekende subsidiebedrag opgenomen, voor 4-jarige projecten betreft<br />

dat 1/4 deel van het gehonoreerde subsidiebedrag. In dit figuur is het totale subsidiebedrag in het jaar van<br />

honorering opgenomen.<br />

Financiering van subsidies gehonoreerd in 2014-<strong>2017</strong><br />

nalatenschap Dassel voor klinisch onderzoek,<br />

Stichting MoveS, Stichting Move for MS,<br />

Ongeoormerkte giften<br />

**<br />

1,3<br />

1,4<br />

1,3<br />

Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation en<br />

Blom-de Wagt Foundation.


54 | stichting ms research<br />

VriendenLoterij<br />

Dr. I. Huitinga (Nederlands Herseninstituut,<br />

Amsterdam)<br />

Man-vrouw verschillen<br />

bij MS 14-880MS<br />

€ 246.000,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de<br />

VriendenLoterij.<br />

MS is een heterogene ziekte met<br />

duidelijke man-vrouw verschillen.<br />

Mannen hebben meer chronisch actieve<br />

ontstekingen en vaker ontstekingen van de<br />

zenuwcellen dan vrouwen. Ze hebben ook<br />

een andere hormonale reactie op de MSontstekingen.<br />

“Onze resultaten veranderen het huidige<br />

inzicht in MS. Tot voor kort dacht men<br />

dat de ontstekingsactiviteit bij een<br />

langere duur van de ziekte sterk afnam.<br />

Wij zien echter dat laat in de ziekte de<br />

MS-ontstekingen veel actiever zijn dan werd<br />

aangenomen.”<br />

Dr. Inge Huitinga<br />

Dr. B.A. de Jong (VUmc, Amsterdam)<br />

Cognitieve revalidatietherapie en mindfulness<br />

bij mensen met MS (REMIND-MS) 15-911MS<br />

€ 249.474,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.<br />

Wij gaan uitzoeken of mindfulness, cognitieve revalidatietherapie en/of<br />

informatievoorziening door een MS-verpleegkundige cognitieve problemen bij MS<br />

kunnen verminderen. Ook onderzoeken we of veranderingen in de hersenen de cognitieve<br />

problemen kunnen verklaren.<br />

Prof.dr. V. de Groot (VUmc, Amsterdam)<br />

WHEREABOUTS: moderne technologie voor het<br />

meten van sociale activiteiten 16-918MS<br />

€ 46.994,- voor 1 jaar, lopend <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.<br />

Met nieuwe technologie kunnen we tegelijkertijd meten hoeveel tijd een persoon<br />

aan welke activiteiten besteedt, en hoe belangrijk en belastend deze activiteiten<br />

zijn voor deze persoon. Deze inzichten zijn van belang voor de behandeling van het<br />

individu en voor toekomstig onderzoek.<br />

wetenschappelijk onderzoek


55 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Dr. J.F. Meilof (MS Centrum Noord Nederland, Groningen)<br />

Brainwash: De transitie van<br />

lichaamscel naar hersencel 16-972MS<br />

€ 414.000,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.<br />

Met een innovatieve techniek kunnen we nu uit ieder<br />

celtype in het laboratorium ook hersencellen maken. Zo<br />

kunnen we ‘MS-hersenen’ in een kweekschaal nabouwen en<br />

buiten het lichaam van de patiënt onderzoeken.<br />

“Over 4 jaar is er een uniek en<br />

innovatief systeem om nieuwe<br />

therapieën te ontwikkelen, en<br />

medicijnen sneller en beter te<br />

testen.”<br />

Dr. Jan Meilof (directeur MS Centrum<br />

Noord-Nederland)<br />

Wist u dat?<br />

wij jaarlijks een extra klinisch<br />

patiëntgebonden onderzoek<br />

kunnen subsidiëren dankzij<br />

een nalatenschap geoormerkt<br />

voor klinisch onderzoek?<br />

Prof.dr. V. de Groot (VUmc, Amsterdam) en Prof.dr. H. Knoop (AMC, Amsterdam)<br />

Internet-ondersteunde Cognitieve<br />

Gedragstherapie voor vermoeidheid bij MS<br />

16-937MS<br />

€ 250.000,- voor 5 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.<br />

Er is een grote behoefte aan een effectieve behandeling om MS-gerelateerde<br />

vermoeidheid op de lange termijn te verbeteren. Dit vervolgonderzoek richt<br />

zich op het verfijnen van de cognitieve gedragstherapie behandeling.<br />

Dr. J. Geytenbeek (VUmc, Amsterdam)<br />

De behandeling van slikproblemen<br />

bij MS – Het optimale<br />

protocol voor neuromusculaire<br />

elektrostimulatie 16-948MS<br />

€ 45.490,- voor 1 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor<br />

klinisch onderzoek.<br />

Een effectieve behandeling van slikproblemen bij mensen<br />

met gevorderde MS is belangrijk, omdat dit ernstige<br />

complicaties kan voorkomen en leidt tot een verbeterde kwaliteit<br />

van leven.


56 | stichting ms research<br />

Dr. J.J.M. Geytenbeek (VUmc, Amsterdam), L. Ruhaak<br />

(Nieuw Unicum, Zandvoort) en dr. H. Bogaardt (University of<br />

Sydney, Australië)<br />

Is de DYMUS een betrouwbare<br />

vragenlijst om te screenen op<br />

slikproblemen bij MS? 15-912MS<br />

€ 45.661,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een geoormerkte gift.<br />

Hoewel de betrouwbaarheid van de DYMUS voldoende<br />

is, laten de resultaten zien dat deze een 10-item<br />

slik-vragenlijst bij mensen met progressieve MS in de<br />

gevorderde fase niet accuraat genoeg is om slikproblemen te<br />

signaleren.<br />

Dr. I.R. Holtman (University of California, San Diego, USA)<br />

Gebruik maken van natuurlijke variatie voor het<br />

bestuderen van microglia in MS 16-935MS<br />

€ 50,000,- voor 1 jaar, afgerond begin 2018<br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation.<br />

Microglia, de afweercellen van de hersenen, zijn van belang in allerlei processen om<br />

de hersenen gezond te houden. Ons onderzoek laat zien dat in deze cellen veel<br />

genen tot expressie komen die die worden geassocieerd met MS.<br />

Prof. Christopher Glass, ir. Joop Tichelaar, dr. Inge Holtman, Etje de Vries, op het Lab van<br />

University of California, San Diego (UCSD)<br />

Prof.dr. J.J.G. Geurts en Dr. H.E. Hulst (VUmc, Amsterdam)<br />

Expertisecentrum cognitie bij MS<br />

16-954a-dMS<br />

€ 714.516,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

(onderzoekslijnen a en b)<br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door MoveS.<br />

Het Expertisecentrum omvat<br />

specialistische zorg en fundamenteel<br />

onderzoek. Het onderzoek richt zich op de hersenprocessen<br />

die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve<br />

problemen en op mogelijke behandelingen.<br />

wetenschappelijk onderzoek


57 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Dr. I. Huitinga (Nederlands Herseninstituut, Amsterdam)<br />

Hoe begint een MS-ontsteking?<br />

17-975MS<br />

€ 100.000,- voor 1 jaar, toegekend in <strong>2017</strong><br />

De MS Out-of-the-Box Grant is mogelijk gemaakt door<br />

MoveS.<br />

Kennis over processen die ten grondslag liggen aan<br />

de vorming van MS-ontstekingen, kan<br />

aangrijpingspunten bieden om ontstekingen in een vroeg<br />

stadium een halt toe te roepen en zo het ziekteproces te<br />

stoppen.<br />

Prof.dr. R.Q. Hintzen, Dr. R. Neuteboom (Erasmus MC,<br />

Rotterdam)<br />

Nationaal Kinder MS Centrum<br />

16-927MS<br />

€ 300.000,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2017</strong><br />

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Stichting<br />

Move for MS.<br />

De diagnose MS is veel lastiger te stellen bij kinderen<br />

dan bij volwassenen. Bij kinderen heeft MS een<br />

andere beloop en er zijn een aantal op MS lijkende<br />

aandoeningen die een andere behandeling vereisen.<br />

Bemoedigend is de uitkomst van een eerste fase III trial over<br />

de behandeling van MS bij kinderen.<br />

3.3 Samenwerking<br />

Stichting MS Research verbindt<br />

onderzoeksgroepen en instituten om<br />

samen te werken en kennis te delen. Dit<br />

doen wij zowel op nationaal als<br />

internationaal niveau. Daarnaast informeren<br />

wij onderzoekers over en betrekken hen bij<br />

bestaande en nieuwe (inter)nationale<br />

initiatieven op het gebied van MSonderzoek<br />

en financiering van onderzoek.<br />

De Stichting faciliteert en/of participeert ook<br />

zelf in deze initiatieven, als dit meerwaarde<br />

heeft en aansluit bij onze kerndoelen.<br />

In deze samenwerkingsprojecten is de<br />

Stichting afhankelijk van derden. Of<br />

en wanneer in dit verband een beroep<br />

wordt gedaan op de Stichting voor een<br />

financiële bijdrage is vooraf niet zeker.<br />

Het in de begroting gereserveerde bedrag<br />

zal daarom in sommige jaren niet worden<br />

besteed, zoals het geval is voor nationale<br />

samenwerkingsprojecten in <strong>2017</strong> en in<br />

andere jaren wel.<br />

MS-onderzoeksdagen<br />

De Stichting organiseert<br />

jaarlijks een weten schappelijke<br />

bijeenkomst, de MS-onderzoeksdagen.<br />

In november bespraken 130<br />

MS-wetenschappers uit Nederland en<br />

België de laatste onderzoeksresultaten.<br />

Naast de wetenschappelijke presentaties<br />

van veelal jonge onderzoekers en twee<br />

lezingen van MS-experts, was er veel<br />

ruimte voor het ontplooien en verstevigen<br />

van onderlinge samenwerking. Bijzonder<br />

was dat de MS-onderzoeksdagen deze<br />

keer werden gecombineerd met de ‘Dag<br />

voor mensen met MS’. Op het gezamenlijke<br />

programma stonden onder meer<br />

presentaties van de MS-centra en<br />

Nederlandse Hersenbank voor MS en het<br />

populaire ‘meet the scientist’. Dit contact<br />

tussen patiënten en onderzoekers werd<br />

door beide groepen als positief en<br />

waardevol bestempeld.<br />

Bezoek onze website voor een uitgebreid<br />

verslag van de MS-onderzoeksdagen <strong>2017</strong>.


58 | stichting ms research<br />

Internationale samenwerking<br />

Organisaties die zich inzetten<br />

voor mensen met MS werken<br />

samen op Europees en mondiaal niveau. Het<br />

European MS Platform (EMSP), een netwerk<br />

van nationale patiëntenverenigingen, geeft<br />

mensen met MS een stem in Europa. De MS<br />

International Federation (MSIF), een<br />

wereldwijd netwerk van 49 MS-organisaties,<br />

zet zich in voor een wereld zonder MS. In<br />

<strong>2017</strong> bestond de MSIF 50 jaar. Een moment<br />

om stil te staan bij de belangrijke stappen die<br />

zijn gezet in het begrijpen van MS, de<br />

diagnose en prognose van de ziekte en de<br />

kwaliteit van zorg voor mensen met MS. En<br />

om vooruit te kijken naar wat er nog moet<br />

worden gedaan om het gezamenlijke doel te<br />

bereiken.<br />

Binnen de MSIF zijn verschillende<br />

internationale initiatieven ontwikkeld op<br />

het gebied van progressieve MS, MS<br />

bij kinderen en de ontwikkeling van jonge<br />

“Together we are committed to our cause<br />

– to improve the quality of life of everybody<br />

affected by MS and end MS forever”<br />

Toezegging MSIF-leden tijdens het 50-jarig jubileum<br />

van de organisatie<br />

MS-onderzoekers. Niet alleen Stichting<br />

MS Research, maar ook onderzoekers en<br />

neurologen verbonden aan de Nederlandse<br />

MS-centra, zijn nauw betrokken bij deze<br />

onderzoeksinitiatieven.<br />

De International Pediatric MS<br />

Study Group heeft als doel het<br />

beschikbaar maken van de beste<br />

zorg en optimale informatie voor<br />

kinderen met MS overal ter wereld. Dankzij<br />

deze samenwerking tussen professionals<br />

uit 41 landen, zijn in <strong>2017</strong> meerdere<br />

wetenschappelijke artikelen gepubliceerd met<br />

richtlijnen voor de behandeling en zorg voor<br />

kinderen met MS. Op pagina 73 leest u meer<br />

over ‘MS bij kinderen - Een gids voor ouders’,<br />

ook deze voorlichtingsbrochure is opgesteld<br />

door leden van de studiegroep.<br />

De International<br />

Progressive MS Alliance<br />

heeft als doel het vinden van oplossingen<br />

voor progressieve MS. De wereldwijde<br />

samenwerking tussen MS-organisaties,<br />

prominente MS-onderzoekers, neurologen,<br />

bedrijven en mensen met MS voor één<br />

gezamenlijk doel maakt deze alliantie uniek.<br />

Sinds 2014 is door de alliantie ruim 22<br />

miljoen euro beschikbaar gemaakt voor<br />

wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek<br />

heeft als doelen het vergroten van de kennis<br />

over progressieve MS en het versnellen van<br />

de ontwikkeling en het testen van mogelijke<br />

medicijnen. In dit kader zijn in <strong>2017</strong> drie<br />

grote onderzoeksprojecten gestart. Het VUmc<br />

MS Centrum Amsterdam, is een van de 21<br />

instituten betrokken bij deze ‘Collaborative<br />

Networks’. Stichting MS Research investeert<br />

jaarlijks € 50.000,- in de Progressive MS<br />

Alliance.<br />

Net als in 2016, heeft Stichting MS Research<br />

dit jaar wederom twee MSIF Du Pré beurzen<br />

gefinancierd. Deze beurs biedt jonge<br />

onderzoekers de kans om een werkbezoek te<br />

brengen aan een topinstituut op het gebied<br />

van MS-onderzoek. Kandidaten komen bij<br />

voorkeur uit landen waarin het onderzoek<br />

nog in ontwikkeling is. De beurzen zijn een<br />

goede stimulans voor aanstormend talent en<br />

bevorderen de internationale samenwerking.<br />

Stichting MS Research financiert niet alleen<br />

Du Pré beurzen, maar helpt de ontvangers<br />

ook hun netwerk binnen het MS-onderzoek<br />

uit te breiden. Zo bezocht dr. Andreea<br />

Lupu - zij ontving in 2016 via de Stichting<br />

een Du Pré beurs – in november <strong>2017</strong><br />

de MS-onderzoeksdagen waar zij haar<br />

onderzoeksresultaten presenteerde.<br />

wetenschappelijk onderzoek


59 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Samenwerkende gezondheidsfondsen<br />

Stichting MS Research houdt<br />

ontwikkelingen op het gebied<br />

van financiering van onderzoek nauwlettend<br />

in de gaten en is betrokken bij landelijke<br />

initiatieven. Binnen de Samenwerkende<br />

GezondheidsFondsen (SGF) bundelen 21<br />

gezondheidsfondsen, waaronder Stichting MS<br />

Research, hun krachten. Zo hebben de<br />

gezondheidsfondsen gezamenlijke<br />

standpunten opgesteld over dierproevenbeleid,<br />

het toegankelijk maken van kennis en<br />

beschikbaarheid en coördinatie van middelen<br />

voor gezondheidsonderzoek. Door samen een<br />

eenduidige boodschap uit te dragen staan<br />

individuele fondsen sterker in hun<br />

communicatie richting overheden en het<br />

publiek. De SGF richt zich daarnaast actief op<br />

dierproefvrije innovaties. Stichting MS<br />

Research heeft in <strong>2017</strong> samen met de andere<br />

SGF-leden, drie ziekte-overstijgende<br />

initiatieven gelanceerd:<br />

Beter Gezond, Afweer<br />

uit Balans en Gezonde<br />

Generatie. Naar<br />

verwachting zullen uit<br />

deze initiatieven in 2018<br />

meerdere projecten voortvloeien waarbij onze<br />

Stichting en/of Nederlandse MS-onderzoekers<br />

betrokken zijn.<br />

Netwerk MS-centra<br />

Stichting MS Research<br />

participeert niet alleen in<br />

bestaande samenwerkingen, maar stimuleert<br />

ook de samenwerking tussen<br />

onderzoeksgroepen en instituten in Nederland.<br />

De Stichting bevordert de samenwerking tussen<br />

de drie MS-centra en Nederlandse Hersenbank<br />

voor MS middels het faciliteren van een<br />

jaarlijkse bijeenkomst. De betrokken instituten<br />

hebben zich verenigd in een landelijk netwerk<br />

en zoeken samenwerking op vlakken waar dit<br />

meerwaarde heeft.<br />

Om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen<br />

en wensen uit het veld, onderhoudt de Stichting<br />

ook zelf zorgvuldig haar contacten met de<br />

MS-centra en Hersenbank. In <strong>2017</strong> heeft de<br />

Stichting bijvoorbeeld een werkbezoek gebracht<br />

aan zowel MS Centrum Noord-Nederland als de<br />

Nederlandse Hersenbank voor MS. Hierbij stond<br />

het versterken van de samenwerking centraal.<br />

Om de samenwerking met een MS-centrum voor<br />

beide partijen zo optimaal mogelijk te benutten,<br />

draagt de Stichting ook bij aan het salaris van een<br />

centrumcoördinator. Deze persoon speelt een<br />

belangrijke rol in het uitwisselen van informatie<br />

tussen de Stichting en het VUmc MS centrum<br />

Amsterdam en in de communicatie richting het<br />

publiek. Wij beogen deze vorm van samenwerking<br />

in 2018 uit te breiden naar andere instituten.


60 | stichting ms research<br />

Resultaten wetenschappelijk onderzoek<br />

Wetenschappelijke bevindingen zijn lastig toe<br />

te schrijven aan een specifiek jaar. Onderzoek<br />

is gebaseerd op voortschrijdend inzicht en<br />

de bevindingen van onderzoeksgroepen<br />

wereldwijd. Wij lichten hieronder een aantal<br />

nieuwe inzichten toe welke zijn verworven uit<br />

onderzoek (mede-)gefinancierd door Stichting<br />

MS Research in <strong>2017</strong>.<br />

Oorzaken van MS<br />

• Bij mensen met MS is het natuurlijke<br />

herstel van myeline schade verstoord.<br />

Verschillende factoren lijken hieraan bij<br />

te dragen waaronder de permanente<br />

aanwezigheid van galectine-4 en een<br />

verstoorde balans van neurosteroïden<br />

(hormonen geproduceerd in de hersenen).<br />

• Er zijn duidelijke verschillen tussen de<br />

grijze en witte hersenstof. Afhankelijk van<br />

de locatie in het hersengebied functioneren<br />

hersencellen zoals microglia en astrocyten<br />

verschillend. Dit heeft gevolgen voor<br />

zowel het ontstaan van MS-laesies als<br />

het herstel van myelineschade in beide<br />

hersengebieden.<br />

• Zelfs in normaal-ogend hersenweefsel<br />

– de gebieden zonder MS-laesies –<br />

zijn al veranderingen meetbaar. Deze<br />

vroege veranderingen vormen de eerste<br />

stap richting het ontstaan van een MSontsteking.<br />

• Onze hersenen herbergen een natuurlijk<br />

mechanisme om ontstekingen te<br />

onderdrukken, de plaatselijke afweercellen<br />

– microglia - spelen hierbij een cruciale<br />

rol. Bij MS zijn bepaalde stoffen (lipiden)<br />

die ontstekingen onder controle houden<br />

afwezig.<br />

• Epstein-Barr virus (EBV) is een risicofactor<br />

voor het ontstaan van MS. Het virus<br />

heeft invloed op het functioneren van<br />

verschillende soorten afweercellen. Hoe<br />

afweercellen reageren op een virusinfectie<br />

is mede-afhankelijk van de genetische<br />

achtergrond van een individu. Er is steeds<br />

meer bewijs dat deze combinatie van<br />

genetische factoren en virusinfectie kan<br />

leiden tot de ontregelde afweerreactie bij<br />

MS.<br />

• MS-ontstekingen blijken ook in de<br />

late fase van de ziekte nog zeer actief,<br />

in tegenstelling tot wat eerder werd<br />

aangenomen. Daarnaast hebben mannen<br />

met MS meer actieve ontstekingen dan<br />

vrouwen. Dit verklaart de verschillen in het<br />

ziekteverloop tussen mannen en vrouwen.<br />

Behandeling van MS<br />

• De vetstof GD1a, een bouwsteen van<br />

de buitenkant van cellen, bevordert het<br />

herstel van myelineschade. Momenteel<br />

werken onderzoekers aan een verpakking<br />

om deze vetstof over de bloed-hersenbarrière<br />

te transporteren. Dit biedt uitzicht


61 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

op een mogelijke toepassing als medicijn<br />

voor MS.<br />

• De kennis over behandeling van en zorg<br />

voor kinderen met MS is gegroeid dankzij<br />

internationale samenwerking. Onderzoek<br />

laat zien dat een MS-medicijn voor<br />

volwassenen effectiever werkt bij kinderen.<br />

• Het eerste medicijn voor vroege primaire<br />

progressieve MS is onlangs goedgekeurd.<br />

Het middel vermindert het risico op<br />

progressie van invaliditeit met 24 procent.<br />

Diagnose en prognose van MS<br />

• Er is een nieuwe internationale standaard<br />

voor het stellen van de diagnose MS, de<br />

McDonald criteria <strong>2017</strong>. Hierdoor krijgen<br />

patiënten sneller een heldere diagnose en is<br />

de kans op een verkeerde diagnose kleiner.<br />

• De aard en locatie van afwijkingen op<br />

MRI-beelden correleren met het aantal<br />

terug vallen, progressie van de ziekte<br />

en invaliditeit. Deze kennis helpt bij het<br />

beter voorspellen van het ziektebeloop bij<br />

mensen met MS.<br />

• Biomarkers vormen een afspiegeling van<br />

wat er zich in het lichaam afspeelt. Een<br />

biomarker kan worden gebruikt om het<br />

ziektebeloop te voorspellen en om de<br />

effectiviteit van medicijnen te monitoren.<br />

De aanwezigheid van Neurofilament Light,<br />

een bouwstof van zenuwcellen, in het bloed<br />

kan informatie geven over het aantal MSontstekingen,<br />

terugvallen, hersenkrimp en<br />

zelfs progressie van de ziekte.<br />

• Veranderingen in hersennetwerken geven<br />

inzicht in het ziekteverloop van progressieve<br />

MS en het ontstaan van cognitieve<br />

klachten. Zo raken hersennetwerken bij<br />

progressieve MS bijvoorbeeld overbelast<br />

doordat er veel informatie naar dezelfde<br />

hersengebieden wordt geleid.<br />

• Met slimme computersystemen zijn programma’s<br />

ontwikkeld voor het automatisch<br />

herkennen van specifieke afwijkingen in<br />

MRI-beelden van personen met MS.<br />

Kwaliteit van leven met MS<br />

• Op 21 april <strong>2017</strong> is het Expertisecentrum<br />

voor cognitie bij MS officieel geopend.<br />

In het speciale spreekuur voor MSpatiënten<br />

met cognitieve problemen<br />

wordt patiëntenzorg en wetenschappelijk<br />

onderzoek gecombineerd.<br />

• De diagnose van slikproblemen bij mensen<br />

met gevorderde MS kan betrouwbaar<br />

worden gesteld met het FEES-onderzoek.<br />

Een gevalideerde vragenlijst volstaat helaas<br />

niet.<br />

Actie<br />

Laura Louws op de<br />

Mont Ventoux<br />

“Na maanden lang trainen met geweldige mensen was<br />

het zo ver. Negen maanden lang waarin we elkaars<br />

normen en waarden gingen leren kennen en accepteren,<br />

negen maanden om elkaars maatjes te worden. Negen<br />

maanden lang waarin je vol met verwachting wacht op de<br />

D-Day. De dag waarin je alles in de praktijk brengt wat je<br />

in de afgelopen jaar geleerd en hard voor getraind hebt.”<br />

Het beklimmen van de Mont Ventoux is niet zomaar iets.<br />

Laura Louws weet dat maar al te goed. Maar omdat ze<br />

in haar omgeving meemaakt wat MS betekent wilde ze<br />

haar uitdaging niet alleen sportief maken maar ook met<br />

haar prestatie geld ophalen voor MS Research en de<br />

Hersenstichting. Met haar actiepagina haalde ze ruim<br />

€2000 euro op! Missie geslaagd!<br />

opbrengst<br />

€1956


62 | stichting ms research<br />

3.4 Impact van onderzoek<br />

Onderzoek helpt MS de wereld uit.<br />

Wetenschappelijk onderzoek is daarbij<br />

de sleutel tot het vinden van behandelingen<br />

voor de gevolgen van MS, een genezing voor<br />

MS en uiteindelijk wellicht een MS-vrije<br />

wereld. Het zwaartepunt van onze activiteiten<br />

richt zich dan ook op het kerndoel onderzoek.<br />

Stichting MS Research subsidieert, stimuleert<br />

en organiseert onderzoek naar de oorzaken<br />

van MS en oplossingen voor (een leven met)<br />

MS. In 37 jaar heeft de Stichting maar liefs 61<br />

miljoen euro besteed aan deze doelstelling,<br />

waarmee wij een aanzienlijke bijdrage hebben<br />

geleverd aan de kwaliteit en continuïteit van<br />

het MS-onderzoek in Nederland.<br />

Impact 37 jaar MS Research<br />

In het overzicht op pagina’s 63-66 leest u<br />

voor de vier kerntaken binnen het kerndoel<br />

onderzoek welke concrete resultaten<br />

Stichting MS Research de afgelopen jaren<br />

heeft gerealiseerd. Om de impact van onze<br />

activiteiten en investeringen te duiden,<br />

staat beschreven aan welk hoger doel deze<br />

resultaten een bijdrage hebben geleverd.<br />

2,5<br />

miljoen euro<br />

<strong>2017</strong><br />

Overig, € 261.453 (10%)<br />

Pilots, € 145.490 (5%)<br />

Meerjarige projecten, € 1.827.646 (69%)<br />

Fellowship, € 428.320 (16%)<br />

Besteding wetenschappelijk onderzoek<br />

Besteding wetenschappelijk onderzoek<br />

61,4<br />

miljoen euro<br />

1980-<strong>2017</strong><br />

Overig, € 919.570 (2%)<br />

Pilots, € 4.948.114 (8%)<br />

Meerjarige projecten, € 33.356.740 (54%)<br />

Fellowship, € 2.744.368 (4%)<br />

MS centra & Hersenbank, 19.415.940 (32%)<br />

“Het is ontzettend inspirerend om samen<br />

met een betrokken donateur te komen<br />

tot een passende besteding van zijn gift<br />

voor MS-onderzoek.”<br />

Kirstin Heutinck, onderzoekscoördinator<br />

wetenschappelijk onderzoek


63 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Impact van Onderzoek<br />

Kerntaak Realisatie. Wat hebben we bereikt? Impact. Waaraan hebben we bijgedragen?<br />

Investering VUmc MS Centrum Amsterdam<br />

• Programma-subsidies van in totaal € 12,6 miljoen voor onderzoek en<br />

biobanken<br />

• Subsidiëring onderzoek binnen Expertisecentrum Cognitie ad € 740.000<br />

• Verbinding centrum met Nieuw Unicum en financiering van<br />

onderzoekssamenwerking<br />

• Groei VUmc MS Centrum Amsterdam tot top-5 internationaal erkend<br />

MS-expertisecentrum<br />

• Onderzoekslijnen naar neuroinflammatie, netwerken, cognitie, vloeibare<br />

biomarkers, monitoring van beloop en behandeling en klinische uitkomsten<br />

• Oprichting Expertisecentrum Cognitie bij MS<br />

• Revalidatieonderzoek gericht op gevolgen van (progressieve-)MS<br />

Investering ErasMS MS Centrum Rotterdam<br />

• Programmasubsidies van in totaal € 3,1 miljoen voor onderzoek en biobanken<br />

• Ondersteunen van bijzonder hoogleraarschap Prof. Hintzen<br />

• Subsidiëring onderzoek binnen Kinder MS Centrum ad € 585.000<br />

• Groei ErasMS tot internationaal erkend MS-expertisecentrum<br />

• Onderzoekslijnen naar erfelijkheid, biologische oorzaken en ziektebeloop<br />

• Oprichting Nationaal Kinder MS Centrum<br />

1. Stimuleren<br />

continuïteit<br />

van kwalitatief<br />

MS-onderzoek in<br />

Nederland<br />

Investering MS Centrum Noord-Nederland<br />

• Programmasubsidie van € 500.000 voor onderzoek<br />

• Subsidie van € 410.000 voor opbouwen MS-celbank<br />

Investering Nederlandse Hersenbank<br />

• Programmasubsidies van in totaal € 2,6 miljoen voor de Nederlandse<br />

Hersenbank voor MS<br />

• Oprichting MS Centrum Noord-Nederland<br />

• Beschikbaarheid ‘MS in een kweekschaal’ model voor ontwikkeling<br />

MS-medicatie<br />

• Oprichting van Nederlandse Hersenbank voor MS<br />

• Internationaal unieke verzameling van getypeerde weefsels en data van<br />

MS-hersendonoren<br />

• Internationale kwaliteitstoets programma subsidies door Audit Commissie<br />

• Internationale erkenning Nederlands MS-onderzoek<br />

• Jaarlijks tientallen publicaties in erkende (inter-)nationale wetenschappelijke<br />

tijdschriften<br />

• Betrokkenheid MS-centra bij opzetten internationale richtlijnen voor<br />

diagnose en behandeling van MS<br />

• Subsidiëring van zeven MS-Fellowships voor in totaal € 2,7 miljoen<br />

• Ontwikkeling van onderzoekslijnen naar neuroimmunologie (2x),<br />

neuropathologie (2x), myeline herstel (1x), microglia (1x) en<br />

behandelmogelijkheden (1x)


64 | stichting ms research<br />

Kerntaak Realisatie. Wat hebben we bereikt? Impact. Waaraan hebben we bijgedragen?<br />

2. Subsidiëren<br />

van meerjarige<br />

projecten, pilots<br />

en per soonsgebonden<br />

subsidies<br />

• Subsidiëring van 168 meerjarige projecten voor in totaal € 30 miljoen bij<br />

Nederlandse onderzoeksinstellingen waaronder academische MS-centra en<br />

Hersenbank<br />

• Subsidiëring van 124 pilot projecten voor in totaal bijna € 5 miljoen bij<br />

Nederlandse onderzoeksinstellingen waaronder academische MS-centra en<br />

Hersenbank<br />

• Kennis over processen en factoren die bijdragen aan:<br />

- ontstaan van MS<br />

- ontstaan van ontstekingen en laesies<br />

- progressie van MS<br />

- zenuwschade<br />

- cognitieve klachten<br />

• Verschillende modellen voor MS-onderzoek<br />

• Meer en verbeterde medicatie voor RRMS<br />

• Behandelingen voor MS bij kinderen<br />

• Snellere en meer betrouwbare diagnose van MS<br />

• Scans en biomarkers voor monitoren ziekteverloop<br />

• Meer en verbeterde (revalidatie-) behandelingen voor de gevolgen van MS<br />

• Stimulans carrière jonge onderzoekers en studenten middels subsidies voor<br />

werkervaring in buitenland, 4 tot 9 toekenningen per jaar<br />

• Jonge onderzoekers zijn actief binnen het internationale MS-onderzoek<br />

• Delen van kennis en kunde tussen groepen uit verschillende landen


65 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Kerntaak Realisatie. Wat hebben we bereikt? Impact. Waaraan hebben we bijgedragen?<br />

• Organisatie van de jaarlijkse MS-onderzoeksdagen<br />

• Stimuleren van samenwerking tussen jonge onderzoekers middels een prépilotsubsidie<br />

• Samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen<br />

• Samenwerking tussen groepen uit Nederland en België<br />

• Samenwerking tussen (jonge) onderzoekers van verschillende instituten<br />

• Faciliteren van jaarlijkse bijeenkomsten tussen MS-centra en MS-Hersenbank<br />

• Oprichting Netwerk Nederlandse MS-centra en Hersenbank<br />

• Nationale samenwerking op het gebied van MS-pathologie en modellen<br />

voor MS<br />

3. Bevorderen<br />

van nationale &<br />

internationale<br />

samenwerking<br />

Faciliteren subsidiëring door derden<br />

• Toekenning van vier Extra VriendenLoterij projecten<br />

• Subsidiëring Translationeel Onderzoek (1x) en Publiek-Private Samenwerking<br />

(1x)<br />

• Ontwikkeling en financiering van Gemmy & Mibeth Tichelaar Award, Monique<br />

Blom-de Wagt Grant en MS Out-of-the-Box Grant<br />

• Participatie binnen (initiatieven van) Samenwerkende GezondheidsFondsen<br />

(SGF)<br />

• Inzet van loterijgelden voor MS-onderzoek<br />

• Uitvoering van translationeel MS-onderzoek<br />

• Publiek-Private Samenwerking binnen MS-onderzoek<br />

• Meer MS-onderzoek dankzij geoormerkte giften van derden<br />

• Ziekte-overstijgende initiatieven gericht op preventie en immunologie<br />

• Gezamenlijke standpunten ‘open science’, ‘dierproevenbeleid’, ‘financiering<br />

gezondheidsonderzoek’<br />

• Gedeeld beleid t.a.v. patiëntenparticipatie<br />

• Oprichting ervaringsdeskundigenpanel<br />

• Participatie binnen (initiatieven van) de MS Internationale Federatie (MSIF)<br />

• MSIF Netwerk bijeenkomsten voor MS-organisaties wereldwijd<br />

• Internationale Alliantie voor Progressieve MS, waarbinnen € 22,4 miljoen<br />

besteed aan PMS-onderzoek<br />

• Internationale studiegroep voor kinder MS en internationale richtlijnen voor<br />

behandeling MS bij kinderen<br />

• Jonge onderzoekers krijgen werkervaring bij top instituut door o.a. Du Pré<br />

Grants


66 | stichting ms research<br />

Kerntaak Realisatie. Wat hebben we bereikt? Impact. Waaraan hebben we bijgedragen?<br />

4. Zichtbaar<br />

maken van de<br />

impact van<br />

(gesubsidieerd)<br />

onderzoek<br />

• Voorlichting over (gesubsidieerd) onderzoek middels Rondom MS, website en<br />

social media<br />

• Jaarlijkse publicatie van jaarverslag en (digitaal) wetenschapskatern<br />

• Voorlichting over (gesubsidieerd) onderzoek tijdens de jaarlijkse dag voor<br />

mensen met MS<br />

• Relaties en publiek hebben kennis genomen van:<br />

- ziekteproces van MS<br />

- oorzaken van MS<br />

- Nederlanders werkzaam binnen het MS-onderzoek<br />

- Omvang en aard van subsidies<br />

• Informatie over en contact tussen onderzoekers en mensen met MS creëert<br />

wederzijds begrip<br />

Toekomst MS Research<br />

De langetermijnvisie van Stichting MS Research is gebaseerd op de veronderstelling van wetenschappers dat de oplossing voor MS een horizon kent van circa 25 jaar.<br />

De Stichting blijft daarom investeren in de continuïteit en kwaliteit van MS-onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van onze ambities op het gebied<br />

van onderzoek voor de komende jaren.<br />

Toekomst<br />

Kerntaak Ambitie Termijn realisatie<br />

ambitie heden tot ..<br />

• Samenwerking met MS-centra verstevigen middels bijdrage voor centrumcoördinatoren<br />

1 jaar<br />

1. Stimuleren<br />

continuïteit<br />

van kwalitatief<br />

MS-onderzoek in<br />

Nederland<br />

• Groei structurele investering in academische MS-centra en Nederlandse Hersenbank voor MS afhankelijk van inkomsten<br />

• Investering in onderzoeksinstellingen met MS-subspecialisatie zoals Nationaal Kinder MS Centrum, Expertisecentrum Cognitie en<br />

Nieuw Unicum<br />

5 jaar<br />

10 jaar<br />

• Toekenning van MS-fellowship subsidie aan alle excellente kandidaten<br />

10 jaar


67 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Kerntaak Ambitie Termijn realisatie<br />

ambitie heden tot ..<br />

2. Subsidiëren<br />

van meerjarige<br />

projecten, pilots<br />

en per soonsgebon<br />

den<br />

subsidies<br />

• Verbeteren kwaliteit gesubsidieerd onderzoek door aanscherping procedures en richtlijnen:<br />

- betrokkenheid ervaringsdeskundigen<br />

- kwaliteitstoets op maat per type onderzoek<br />

- inspelen op nationale en internationale ontwikkelingen<br />

- monitoring voortgang gericht op resultaat en impact<br />

• Persoonsgebonden subsidievormen voor alle stadia in carrière basale en klinische onderzoekers<br />

• Verhoging van honoreringspercentage voor subsidieaanvragen voor meerjarige projecten en pilots van goede kwaliteit<br />

3 jaar<br />

5 jaar<br />

5 jaar<br />

• Doorlopend investeren in MS-onderzoek gericht op:<br />

- oorzaken, behandelingen, diagnose & verloop, kwaliteit van leven<br />

10 jaar<br />

3. Bevorderen van<br />

(inter-) nationale<br />

samenwerking<br />

• Integratie waardes diverse beroepsgroepen, waaronder revalidatie- en klinische onderzoekers, in programma<br />

MS-onderzoeksdagen<br />

• Het verbinden van onderzoekers en potentiële financiers om meer geoormerkt geld beschikbaar te maken voor onderzoek<br />

• Actieve participatie in nationale en internationale initiatieven en indien van meerwaarde verbinden met derden<br />

2 jaar<br />

5 jaar<br />

5 jaar<br />

4. Zichtbaar<br />

maken van de<br />

impact van<br />

(gesubsidieerd)<br />

onderzoek<br />

• Voorlichting over onderzoek in een vorm die optimaal aansluit bij wensen mensen met MS en hun omgeving en donateurs<br />

• Grotere betrokkenheid van onderzoekers bij mensen met MS en hun omgeving en vice versa<br />

• Betrouwbare informatie over (gesubsidieerd) onderzoek voor een algemeen publiek<br />

5 jaar<br />

5 jaar<br />

5 jaar


Inge Huitinga<br />

(Hersenbank voor MS)<br />

en MSR college Rosa<br />

Douw bij RTL Koffietijd<br />

q 71<br />

De Dag voor<br />

mensen met MS<br />

dit jaar in Tiel<br />

q 76<br />

q 72<br />

Periodieke<br />

campagnes ondersteund<br />

door radio


q 75<br />

Eerste scholing<br />

“Multidisciplinaire<br />

behandeling van<br />

gevolgen MS”<br />

geopend door<br />

Job Cohen<br />

Realisatie<br />

van een grote<br />

verbeterslag<br />

op social media<br />

4<br />

Stichting<br />

MS Research<br />

geeft voorlichting<br />

Magazine<br />

Rondom MS<br />

weer drie keer<br />

verschenen in <strong>2017</strong><br />

q 72<br />

q 74


70 | stichting ms research<br />

Voorlichting<br />

I<br />

nleiding<br />

Ons kerndoel binnen<br />

voorlichting is het delen van<br />

kennis over wetenschappelijke,<br />

medische en maatschappelijke<br />

aspecten van (leven met) MS met een breed<br />

publiek en het creëren van begrip voor leven<br />

met MS.<br />

Als kerntaken onderscheiden we daarbij<br />

het creëren en distribueren van media over<br />

de resultaten van door ons gesubsidieerd<br />

onderzoek en leven met MS, waarbij we<br />

inspelen op de wensen vanuit het algemene<br />

publiek. Daarbij staan het waarborgen<br />

van kwalitatieve, objectieve en eenduidige<br />

informatie over MS, de behandeling hiervan<br />

en de vertaling van de onderzoeksresultaten<br />

naar het publiek voorop.<br />

Tevens organiseren wij bijeenkomsten over<br />

onze doelstellingen en activiteiten voor<br />

een breed publiek en zijn wij aanwezig bij<br />

beurzen. Bij deze voorlichtende activiteiten<br />

onderscheiden we twee doelgroepen:<br />

‘mensen met MS’ en ‘het grote publiek’.<br />

Voor mensen met MS geldt in het algemeen<br />

dat de effecten van voorlichting positief<br />

zijn. Voorlichting draagt in die zin bij aan de<br />

kwaliteit van leven: zij ervaren doorgaans<br />

minder angst en voelen zich meer begrepen<br />

door de omgeving.<br />

In relatie tot het grote publiek kan onbegrip<br />

worden weggenomen door de verstrekking<br />

van adequate informatie vanuit een<br />

betrouwbare bron. Inzicht kan leiden<br />

tot draagvlak. Draagvlak kan leiden tot<br />

ondersteuning, in welke vorm dan ook.<br />

Naast de gerichte voorlichting aan mensen<br />

met MS en de publieksvoorlichting, worden<br />

vanzelfsprekend ook de grote vaste groep<br />

donateurs, de periodieke schenkers,<br />

andere contribuanten en gevers, maar ook<br />

zorgverleners geïnformeerd over het werk van<br />

de Stichting.<br />

Wij spreken in dit verband nadrukkelijk over<br />

‘Voorlichting’ i.p.v. “Communicatie”. Meer dan<br />

ooit is de Stichting zich hierbij bewust van<br />

de mogelijkheid dat voorlichtings-activiteiten<br />

tot communicatie-activiteiten kunnen leiden<br />

en vervolgens tot (nieuwe) verbindingen.<br />

Verbindingen voor draagvlak, bewustzijn<br />

(‘awareness’) en verwerving van fondsen.<br />

Tot slot subsidiëren wij voorlichting,<br />

aangevraagd en uitgevoerd door derden.<br />

4.1 Media-inzet<br />

TV<br />

Dit jaar was Stichting MS Research<br />

meerdere keren te zien op TV. Zo<br />

waren wij op 16 februari te gast bij RTL Live.<br />

Het dagelijks middagprogramma van RTL4.<br />

voorlichting


71 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Links: Jan Meilof en Dorinda Roos bij RTL Live.<br />

Boven: Rosa Douw en Inge Huitinga bij RTL Koffietijd.<br />

Aanleiding was de toekenning van de<br />

VriendenLoterij van de extra projectaanvraag<br />

“Brainwash” aan MS Centrum Noord<br />

Nederland. Dorinda Roos en Jan Meilof<br />

(MSCNN) schoven aan tafel aan om het<br />

project toe te lichten.<br />

Rondom Wereld MS Dag waren Inge Huitinga<br />

(Nederlandse Hersenbank voor MS) en onze<br />

collega Rosa Douw (dochter van moeder<br />

met MS) aanwezig bij RTL Koffietijd. Het<br />

thema was het belang van hersendonatie ten<br />

behoeve van MS-onderzoek. Rosa vertelde<br />

haar persoonlijke verhaal over haar, inmiddels<br />

helaas overleden, moeder en haar keuze om<br />

haar hersenen na overlijden te doneren aan<br />

de Hersenbank voor MS.<br />

Ook werd de commercial “Beautiful Day”<br />

wederom ingezet op TV. De commercial was<br />

te zien tijdens de uitzendweken van Socutera<br />

in januari (21-27) en april (18-22).<br />

Radio<br />

Ter ondersteuning van de periodieke<br />

campagnes (januari, april en oktober)<br />

werd zoals gebruikelijk ook radio ingezet,<br />

alsmede ter ondersteuning van de december<br />

herinneringsmailing.<br />

Naast de reguliere radiospots van 30 en 40<br />

seconden (ingesproken door ambassadeurs<br />

en onderzoekers), introduceerden we in <strong>2017</strong><br />

ook een drietal 10-seconden spots met als<br />

thema: kinderen, onderzoek en zenuwen.<br />

Kijkcijfers<br />

januari<br />

april<br />

1.871.000 1.178.000<br />

kijkers<br />

kijkers<br />

Tevens was de commercial te zien op de<br />

regionale TV stations (ORN) van:<br />

18-27 januari 11-18 december<br />

2.000.000 588.000<br />

kijkers<br />

kijkers<br />

In de maanden augustus, september en<br />

oktober als stopper op RTV Utrecht. De<br />

spot werd 236 keer ingezet.


72 | stichting ms research<br />

Bereik radiospots<br />

Periode 18 t/m 27 januari:<br />

Stations: Regionale radio stations (ORN);<br />

Bereik 1.900.000 luisteraars;<br />

Periode 1 t/m 13 mei:<br />

Stations: Radio 1, 2, 4 en Classic FM;<br />

Bereik: 3.600.000 luisteraars;<br />

Periode 23 oktober t/m 3 november:<br />

Stations: Radio 538 en Sky Radio, Radio 1,<br />

2, 4 en Classic FM<br />

Bereik: 4.112.640 luisteraars<br />

Evaluatie liet zien dat deze korte spots een<br />

groot bereik kenden.<br />

Print<br />

Het magazine ‘Rondom MS’ verscheen<br />

ook dit jaar driemaal met de primaire<br />

doelstelling het geven van voorlichting over<br />

nieuwe onderzoeksresultaten. Door middel<br />

van reportages en interviews met artsen en<br />

onderzoekers worden de achtergronden op<br />

begrijpelijke wijze toegelicht. Daarnaast<br />

informeert het magazine de doelgroep over<br />

het leven met MS, teneinde meer begrip in de<br />

(directe) samenleving te bevorderen.<br />

De magazines van <strong>2017</strong> stonden onder meer<br />

in het teken van:<br />

• nieuwe en lopende gesubsidieerde MSonderzoeken<br />

• MS Research-Onderzoeksdagen<br />

• Fondsenwervende acties georganiseerd<br />

door derden<br />

• Periodiek Schenken & Nalaten<br />

• Toekenning extra projectaanvraag<br />

“Brainwash” (MSCNN) door VriendenLoterij<br />

• Activiteiten VriendenFonds (onderdeel van<br />

de VriendenLoterij)<br />

• 1 MS-loket<br />

• Boeken rondom kinderen met MS<br />

Periode 11 t/m 18 december:<br />

Stations: Radio 1, 2, 4, Classic FM en<br />

ORN;<br />

Bereik: 4.500.000 luisteraars<br />

“MRI is het belangrijkste<br />

hulpmiddel om de<br />

diagnose MS vast te<br />

stellen.”<br />

Dr. Iris Kilsdonk, winnaar Proefschriftprijs,<br />

MS Onderzoeksdagen 2016<br />

Stichting MS Research<br />

nummer 55, jaar <strong>2017</strong><br />

Stichting MS Research<br />

nummer 56, jaar <strong>2017</strong><br />

Kruip in de huid<br />

van de hersenen<br />

Stichting MS Research<br />

nummer 57, jaar <strong>2017</strong><br />

“De slopende ziekte MS - die mensen<br />

vaak al jong treft - verdient meer<br />

publieke aandacht.”<br />

Willeke Heijbroek-de Clercq,<br />

voorzitter, portefeuille bureau<br />

1611006-250-Rondom MS 55.indd 1 02-01-17 14:53<br />

januari <strong>2017</strong><br />

oplage 49.229 april <strong>2017</strong><br />

oplage 43.438<br />

1703002-250-Rondom MS 56.indd 1 10-04-17 19:45<br />

DJ Julian Jordan<br />

“Het is overweldigend te<br />

zien dat zoveel mensen<br />

op de been komen voor<br />

een MS-vrije wereld”<br />

Thomas Sanders, mede-oprichter MoveS<br />

1708004-250-Rondom MS 57.indd 1 28-09-17 12:43<br />

oktober <strong>2017</strong><br />

oplage 37.003<br />

voorlichting


etekenis.<br />

FOTOgRaFIE: WIM vaN DER SpIEgEl<br />

neurowetenschapper<br />

MS Centrum Amsterdam VUmc<br />

73 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

• Kwaliteit van leven (palliatieve zorg)<br />

• MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum<br />

• Diverse initiatieven tot het oprichten<br />

van een (privé) foundation ten behoeve<br />

financiering van wetenschappelijk<br />

onderzoek.<br />

Op het moment dat de Rondom MS op de<br />

deurmat valt bij donateurs en relaties wordt<br />

via diverse media verwezen naar een speciale<br />

landingspagina (msonderzoek.nl), welke op<br />

dat moment in de look and feel is van de<br />

Rondom MS en via welke pagina eenvoudig<br />

een donatie kan worden gedaan.<br />

Naast donateurs en relaties ontvangen<br />

ook de doelgroepen neurologen, MSverpleegkundigen,<br />

voorlichtingsafdeling van<br />

ziekenhuizen, notarissen en apothekers de<br />

Rondom MS. In <strong>2017</strong> is de oplage naar deze<br />

verstuurde doelgroep verhoogd.<br />

Nieuwe donateurs worden actief benaderd<br />

of zij prijs stellen op toezending van het<br />

magazine Rondom MS, danwel digitaal en/of<br />

via de digitale nieuwsbrief.<br />

De MSIF bracht in <strong>2017</strong> de Engelstalige<br />

Childhood MS: A Guide for Parents uit.<br />

Stichting MS Research vertaalde deze gids<br />

met als titel: MS bij kinderen – een gids voor<br />

ouders. Deze gids is bedoeld om ouders van<br />

MS bij kinderen<br />

Een gids voor ouders<br />

1703004-250-brochure MS bij kinderen.indd 1 13-07-17 17:11<br />

kinderen met MS antwoord te geven op de<br />

meest voorkomende vragen rondom de ziekte<br />

van hun kind. Het geeft inzicht in welke zorg<br />

het kind nodig heeft, waar men hulp kan<br />

krijgen en geeft handvatten voor de omgang<br />

met het kind. De inhoud van de gids is, in<br />

samenwerking met het Kinder MS Centrum<br />

ErasMS, daar waar nodig aangepast naar de<br />

Nederlandse situatie. De gids is kosteloos op<br />

te vragen bij het secretariaat van Stichting MS<br />

Research.<br />

Advertenties<br />

Ook in <strong>2017</strong> was Stichting MS Research<br />

weer ruim online en in diverse tijdschriften<br />

vertegenwoordigd met advertentie-uitingen en<br />

naamsvermeldingen. De uitingen stonden in<br />

het kader van:<br />

• Voorlichting<br />

• Fondsenwerving algemeen<br />

• Nalaten<br />

Of een combinatie van Voorlichting en<br />

Fondsenwerving algemeen.<br />

Titels van print uitgaven waren onder andere:<br />

Voorlichting:<br />

- Nouveau<br />

- Lief Lijf<br />

- To be magazine<br />

- Theaterkrant Noord<br />

Holland<br />

- Margriet<br />

- Flair<br />

- Libelle<br />

I e e mr<br />

na sho k...<br />

msonderzoek.nl Voorschoten<br />

Fondsenwerving:<br />

- Telegraaf (uitgave<br />

Hersenen)<br />

- 50+ magazine<br />

- Zicht op Haaglanden<br />

Voor kinderen met MS is niets voorspelbaar<br />

Multiple sclerose (MS) is een zenuwslopende ziekte die iedereen kan treffen. Bij MS vallen<br />

verschi lende lichaamsfuncties plotseling uit. Steeds vaker wordt de diagnose MS ook bij (jonge)<br />

kinderen gesteld.<br />

inderen die lijden aan MS hebben vaak dezelfde klachten als volwassenen, maar de ziekte<br />

heeft veel meer impact. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling, waardoor de ziekte veel<br />

progressiever verloopt. Ze hebben meer last van vermoeidheid en krijgen vaker “aanvallen”.<br />

Als je er doorgaans toch fi t uitziet, dan is het aan vriendjes moeilijk ui te leggen dat je de ene keer wel<br />

en de andere keer geen rolstoel nodig hebt.<br />

Omdat er nog steeds geen medicijn is tegen deze ziekte, is onderzoek hard nodig. Stichting MS<br />

Research fi nanciert wetenschappelijk onderzoek naar MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden<br />

tot het vinden van een medicijn dat MS geneest!<br />

Geef voor MS-onderzoek. Ga naar msonderzoek.nl.<br />

K<br />

“Ik heb al 10 jaar MS en<br />

ik merk dat ik achteruitga.<br />

Onder andere in het lopen en<br />

in spierkracht bij het openen<br />

van potjes en het dragen van<br />

boodschappen. Veel kan ik niet<br />

doen tegen MS. Wel kan ik<br />

bijdragen aan wetenschappelijk<br />

onderzoek naar MS en de<br />

oplossingen ervoor. Ik hoop dat<br />

velen dat met mij willen en<br />

kunnen doen.”<br />

Een vraag die veel mensen zich ste len voorafgaand<br />

aan het moment dat zij bij de notaris aan<br />

tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer<br />

mensen het prettig vinden iets na te laten aan<br />

een goed doel, zodat zij ook na hun overlijden<br />

nog iets kunnen betekenen voor toekomstige<br />

generaties.<br />

Multiple sclerose (MS), een ziekte van het<br />

centrale zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel<br />

geva len treft het mensen in de bloei van hun<br />

leven. Tot op dit moment is de oorzaak van MS<br />

nog niet gevonden, evenmin een medicijn om<br />

deze ziekte te genezen.<br />

Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom<br />

enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig<br />

op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt<br />

Wanda van Santen<br />

(heeft MS)<br />

Wat gebeurt er met mijn bezittingen<br />

na mijn overlijden?”<br />

vastgesteld. Na deze diagnose moet een nieuwe<br />

balans worden gevonden. Het leven van iemand<br />

met MS verandert drastisch. De dagelijkse<br />

dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu<br />

zorgvuldig worden afgewogen en gepland.<br />

MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf<br />

als voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de<br />

oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan<br />

en is van onschatbare waarde voor iemand met<br />

MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden<br />

tot het vinden van een medicijn dat MS geneest.<br />

Help ons door de juiste beslissing te nemen<br />

door Stichting MS Research op te nemen in uw<br />

testament, dan doet u hiermee iets van enorme<br />

www.msresearch.nl – Voorschoten<br />

1709 03-250-adv Schenken en Nalaten.in d 1 14-09-17 09:27<br />

Wist u dat?<br />

Wist u dat wij minimaal<br />

één keer per maand een<br />

digitale nieuwsbrief naar<br />

onze achterban versturen?<br />

Nalaten:<br />

- Voor nu en later<br />

- Wijzer Nalaten<br />

- De Dikke Blauwe<br />

<strong>2017</strong><br />

- Schenken en Nalaten<br />

- Friesch Dagblad<br />

(Goede Doelen<br />

bijlage)<br />

- Elsevier (Editie<br />

nalaten)<br />

DR. HANNEKE HULST<br />

Loopt u mee<br />

met de Vierdaagse<br />

van Nijmegen?”<br />

Laat u sponsoren voor<br />

nog meer onderzoek naar<br />

multiple sclerose.<br />

Maak meteen een actiepagina aan<br />

op vierdaagsevoorms.nl<br />

Als bedankje ontvangt u een leuke attentie van ons!<br />

KIJK OP VIERDAAGSEVOORMS.NL EN MELD U AAN<br />

Stichting MS Research • inactievoorms@msresearch.nl • 071 5 600 500


74 | stichting ms research<br />

Voor wat betreft on-line uitingen (banners) werd gebruik gemaakt<br />

van: Notaris-online; De Dikke Blauwe alsook online bannering<br />

tijdens evenementen (waaronder Koningsdag Tilburg, De halve<br />

marathon van Haarlem en de Marathon van Utrecht).<br />

Social Media<br />

Op Social Media gebied heeft de Stichting in <strong>2017</strong> een grote<br />

verbeterslag gemaakt. Mede dankzij uitbreiding van de afdeling<br />

communicatie naar gemiddeld 2 FTE kon dit doel gerealiseerd<br />

worden.<br />

E-Nieuwsbrief<br />

De digitale nieuwsbrief werd ingezet met het doel mensen met<br />

MS, donateurs en andere geïnteresseerden, snel over actuele<br />

zaken te informeren. In het verslagjaar kwam er een nieuwe<br />

opmaak van de nieuwsbrief om de onderwerpen attractiever<br />

te maken om te lezen. In deze nieuwsbrief ambiëren we een<br />

goede balans te maken tussen<br />

onderzoeksonderwerpen en<br />

acties van derden. Ook werd de<br />

frequentie van de nieuwsbrief<br />

verhoogd naar gemiddeld één<br />

keer per maand. Behandelde<br />

onderwerpen waren onder<br />

anderen: Rokjesdagloop,<br />

ECTRIMS, Dag voor Mensen met<br />

MS <strong>2017</strong>, de nieuw opgezette<br />

MS-Scholing, ArenA MoveS,<br />

Vierdaagse van Nijmegen en<br />

nieuwe subsidietoekenningen.<br />

Per uitgestuurde E-Nieuwsbrief zijn ca. 4000<br />

emailadressen bereikt.<br />

Facebook<br />

Afgelopen jaar is de aanwezigheid van onze<br />

Stichting op social media geïntensiveerd.<br />

De Facebook-pagina van de Stichting werd<br />

rondom evenementen, persmomenten,<br />

oproepen en aankondigingen in <strong>2017</strong><br />

weer veelvuldig ingezet. Ook is een<br />

facebooklivestream ingezet tijdens de Dag<br />

voor Mensen met MS. Dit zorgde voor veel<br />

interactie op de facebookpagina.<br />

Eind <strong>2017</strong> telde de Facebook-pagina 3.474<br />

likes (eind 2016 waren dit er 3.054).<br />

Facebookbereik<br />

(unique<br />

users)<br />

Q1<br />

<strong>2017</strong><br />

Q2<br />

<strong>2017</strong><br />

Q3<br />

<strong>2017</strong><br />

Q4<br />

<strong>2017</strong><br />

3.156 3.289 3.389 3.474<br />

Ook Twitter werd regelmatig ingezet rondom<br />

genoemde evenementen en andere<br />

activiteiten.<br />

voorlichting


75 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Websites<br />

De onderstaande tabel bevat de<br />

bezoekersaantallen van de website<br />

MSresearch.nl in het verslagjaar t.o.v.<br />

vorig jaar:<br />

2016 <strong>2017</strong><br />

Bezoeken 60.205 87.332<br />

Unieke bezoekers 42.291 53.633<br />

Pagina weergaven 151.735 217.945<br />

Op de website worden met grote regelmaat<br />

nieuwswaardigheden geplaatst zoals<br />

komende- en lopende acties, evenementen<br />

en ontwikkelingen op onderzoeksgebied.<br />

Ook wordt na afloop van een actie of<br />

evenement teruggeblikt op de resultaten<br />

hiervan. Tevens wordt de website ingezet<br />

voor de registratie voor evenementen, het<br />

indienen van abstracts ten behoeve van de<br />

MS-Onderzoeksdagen en het uitschrijven van<br />

enquêtes. Dit jaar werd voor het eerst ook<br />

het wetenschapskatern van het jaarverslag<br />

uitsluitend online uitgebracht. Voor 2018<br />

staat een herstyling van de website gepland,<br />

zowel op het gebied van vormgeving als op<br />

het gebied van technologie. Beide aspecten<br />

zijn, voor wat betreft de huidige website, niet<br />

meer geheel van deze tijd.<br />

De website msonderzoek.nl werd in <strong>2017</strong><br />

ingezet als landingspagina tijdens de drie<br />

grote mailing momenten in het jaar (januari,<br />

april en oktober). De ingezette radio- &<br />

TV commercials, advertenties en andere<br />

ondersteunende media-uitingen, verwezen<br />

in deze periodes naar msonderzoek.nl voor<br />

meer informatie. Ook werd de bezoeker van<br />

de landingspagina meteen in de gelegenheid<br />

gesteld een donatie te doen.<br />

<strong>2017</strong><br />

Bezoeken 16.836<br />

Unieke bezoekers 14.366<br />

Pagina weergaven 23.717<br />

4.2 Bijeenkomsten<br />

Wereld MS Dag<br />

Op Wereld MS Dag <strong>2017</strong> opende Job<br />

Cohen de eerste scholing ‘Multidisciplinaire<br />

behandeling van de gevolgen van MS’ voor<br />

externe professionals. Deze scholingsdag<br />

werd georganiseerd door het Nieuw Unicum<br />

MS-Expertisecentrum in Zandvoort. Stichting<br />

MS Research ondersteunde dit initiatief met


76 | stichting ms research<br />

de inzet van haar communicatiemiddelen.<br />

Meer dan 50 professionals uit het hele land<br />

namen deel aan de scholing: logopedisten,<br />

fysiotherapeuten, ergotherapeuten,<br />

verpleegkundigen en artsen/specialisten<br />

ouderengeneeskunde, werkzaam in een<br />

zorginstelling of een eerstelijnspraktijk. Allen<br />

behandelen mensen met MS. Eind juni<br />

vond een tweede editie van de MS-scholing<br />

plaats. Deze editie werd georganiseerd in<br />

samenwerking met het Westfries Gasthuis en<br />

was speciaal bedoeld voor professionals van<br />

het MS-netwerk Noord-Holland regio West-<br />

Friesland.<br />

Ook vond op Wereld MS Dag de boekpresentatie<br />

plaats van het boek “Een moeder<br />

vol stoplichten”. Voor meer informatie zie<br />

pag 79.<br />

Dag voor mensen met MS<br />

De Dag voor mensen met MS vond plaats<br />

in november in Tiel en gelijktijdig met de<br />

jaarlijkse MS-Onderzoeksdagen. Een leven<br />

met MS en onderzoek stonden centraal.<br />

Dagvoorzitter Leonie ter Braak presenteerde<br />

het programma. Professionals van de vier<br />

MS-Centra informeerden het publiek over<br />

de laatste ontwikkelingen op het gebied<br />

van hun onderzoeksprojecten. Ook gingen<br />

de bezoekers tijdens het onderdeel ‘meet<br />

the scientist’ persoonlijk in gesprek met<br />

wetenschappers en artsen over thema’s<br />

als erfelijkheid, hersendonatie, medicatie<br />

en voeding. Parallelsessies gingen over<br />

de ontwikkeling van MS-medicijnen, de<br />

stand van zaken rondom stamcellen en de<br />

meerwaarde van multidisciplinaire zorg.<br />

Omdat MS-onderzoek alleen kan plaatsvinden<br />

dankzij de financiële bijdrage van vele<br />

donateurs en betrokken mensen die in actie<br />

komen voor MS, stond ook dit thema op<br />

het programma. De dag werd afgesloten<br />

met een variant op het spelprogramma ‘Ik<br />

hou van Holland’, met daarbij een speciale<br />

rol voor onze ambassadeur Wolter Kroes.<br />

Twee teams namen het tegen elkaar op<br />

voorlichting


77 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

“Door de ‘Dag voor mensen met MS’<br />

ben ik mij er weer extra bewust van hoe<br />

belangrijk het werk van de Stichting is,<br />

dat zet mij op scherp.”<br />

Karin Beijersbergen, donateursadministratie<br />

over diverse wetenswaardigheden en ‘wist<br />

u datjes’ rondom MS. Het winnende team,<br />

en het bijbehorende publieksvak ontving na<br />

afloop een leuke prijs. Het programma was de<br />

gehele dag te volgen via een livestream. In de<br />

online evaluatie na afloop waren bezoekers<br />

over het algemeen positief over de dag.<br />

MSMS <strong>2017</strong><br />

30 november nam Stichting MS Research<br />

met een informatiestand deel aan het<br />

6e Multidisciplinaire Symposium over MS in<br />

het NBC in Nieuwegein. Onze organisatie<br />

profileerde zich gezamenlijk met het MS<br />

Expertisecentrum Nieuw Unicum en<br />

de Hersenbank voor MS. Doel van het<br />

symposium was het verbeteren van de<br />

kwaliteit van de MS-zorg door het bevorderen<br />

van multidisciplinaire samenwerking tussen<br />

de MS-zorgprofessionals.<br />

4.3 Subsidiëring voorlichting door<br />

derden<br />

CORPUS<br />

Voor het elfde jaar is Stichting MS Research<br />

‘founding father’ van het belevingsmuseum<br />

CORPUS in Oegstgeest. Binnen CORPUS<br />

is de ‘Reis door de Mens’ een educatieve<br />

beleving waar de bezoekers op bijzondere<br />

wijze zien, horen en voelen hoe het menselijk<br />

lichaam werkt.<br />

Actie<br />

Klimmen tegen MS<br />

Begin juni vond alweer de 7de editie plaats<br />

van Klimmen tegen MS. Een evenement dat<br />

is uitgegroeid tot een begrip in binnen- en<br />

buitenland, iets dat je meegemaakt moet hebben.<br />

Meer dan 600 deelnemers hebben de Kale<br />

Berg lopend of fietsend één of meerdere keren<br />

bedwongen. “Wat ik die dag zie zijn deelnemers<br />

en supporters die het zogenaamde ‘lot’ niet<br />

accepteren. Mensen die boven zichzelf uitstijgen<br />

en aan de buitenwereld, maar vooral ook zichzelf<br />

laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. En<br />

daarmee nemen ze een aandeel in een MSvrije<br />

wereld” aldus Edwin van Wijngaarden,<br />

medeoprichter van MoveS.<br />

opbrengst<br />

€600.000<br />

Ondertekening voortzetting samenwerking van de Stichting<br />

met CORPUS.


78 | stichting ms research<br />

Al sinds het begin van de samenwerking<br />

vertegenwoordigt ‘Race MeeS’ Stichting MS<br />

Research nog steeds in het Exhibit gedeelte<br />

van Corpus. Door middel van het digitale spel<br />

Race Mees worden spelers geconfronteerd<br />

met de belangrijkste symptomen en effecten<br />

van MS. Eind <strong>2017</strong> hebben de eerste<br />

oriënterende gesprekken plaatsgevonden<br />

rondom de vormgeving van een vernieuwde<br />

Exhibit voor Stichting MS Research. Deze zal<br />

naar verwachting eind 2018 gerealiseerd zijn.<br />

1 MS-loket<br />

Om mensen met vragen over MS verder te<br />

helpen heeft Stichting MS Research in natura<br />

bijgedragen aan de opzet de telefonische<br />

hulpdienst 1 MS-loket, een project van<br />

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum en<br />

de MSVN. Ook het VUmc MS Centrum<br />

Amsterdam is partner.<br />

Mensen met MS en hun naasten hebben<br />

vaak allerlei vragen waarop het vinden van<br />

het juiste antwoord vaak lang duurt. Internet<br />

biedt veel informatie, maar de mogelijkheid<br />

van snel persoonlijk contact met dan wel<br />

ervaringsdeskundigen, dan wel een medisch<br />

deskundige, is juist bij een ingrijpende ziekte<br />

als MS erg prettig. Dit heeft er toe geleid<br />

dat een aantal organisaties hun deels al<br />

bestaande krachten hebben gebundeld om<br />

de centrale telefonische hulpdienst 1 MSloket<br />

te initiëren.<br />

Via dit nummer brengt een medewerker van<br />

het 1 MS-loket de beller in contact met de<br />

juiste deskundigen om antwoord te krijgen op<br />

zijn of haar vraag. 1 MS-loket zal medio 2018<br />

in pilot vorm van start gaan.<br />

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum<br />

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire<br />

zorg aan volwassenen met een fysieke en<br />

eventueel ook cognitieve beperking. Binnen<br />

deze expertise is er een focus op progressieve<br />

MS.<br />

Mede dankzij de verbindende ondersteuning<br />

van Stichting MS Research wordt het<br />

centrum in staat gesteld focus te kunnen<br />

leggen op het ontwikkelen van hun expertise<br />

in samenwerking met kennisinstituten en<br />

landelijke belangenorganisaties. De ambitie<br />

is om in nauwe samenwerking met externe<br />

partners verder door te groeien als erkend<br />

expertisecentrum voor progressieve MS met<br />

een landelijke oriëntatie.<br />

MS Vereniging Nederland<br />

Middels een subsidie is de MSVN in dit<br />

verslagjaar lid geweest van de EMSP en heeft<br />

naar haar leden gepubliceerd over de kennis<br />

en inzichten die daar opgedaan zijn.<br />

Publicaties<br />

Hersenvlekken<br />

In haar boek<br />

“Hersenvlekken” schrijft<br />

Sara van der Kooi op een<br />

ontwapenende, eerlijke en<br />

soms ontroerende manier<br />

over haar persoonlijke<br />

ervaringen met een leven<br />

met MS en hoe dat leven als<br />

gevolg van haar MS veranderd<br />

is: “Gedachten, verhalen, beelden.<br />

Herinneringen verspringend in de tijd.<br />

Geen chronologisch verhaal, maar een schets<br />

van mij”. De overhandiging van het eerste


79 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

exemplaar aan Job Cohen vond plaats in<br />

Amsterdam en was in aanwezigheid van onze<br />

Stichting.<br />

Eind november <strong>2017</strong> verscheen het<br />

luisterboek van “Hersenvlekken”. Dit<br />

luisterboek werd eveneens ingesproken door<br />

Job Cohen. Stichting MS Research verleende<br />

een subsidie voor de totstandkoming van dit<br />

luisterboek.<br />

Een moeder vol stoplichten<br />

Op Wereld MS Dag vond de boekpresentatie<br />

plaats van “Een moeder vol stoplichten”. Dit<br />

boek, bedoeld voor gezinnen waarin MS een<br />

rol speelt, vertelt op een<br />

heldere manier het verhaal<br />

van Amelie wiens moeder<br />

MS heeft. Naast het fictieve<br />

deel is er een doe-boek<br />

waarin wordt uitgelegd<br />

wat MS is en kinderen<br />

zelf schrijf-, teken- en<br />

doe-opdrachten kunnen<br />

maken. Het boek is mede tot stand gekomen<br />

dankzij een financiële bijdrage van Stichting<br />

MS Research. Ook zorgde de Stichting voor<br />

landelijke verspreiding van de boeken. Zo<br />

ontvingen de drie academische MS-Centra<br />

en een aantal grotere ziekenhuizen het boek,<br />

tezamen met een informatiepakket over MS.<br />

Tevens werd het boek door Stichting MS<br />

Research uitgedeeld tijdens het symposium<br />

MSvsMS.<br />

Onveranderd blijft onze Stichting zich inzetten<br />

om middels voorlichting bij te dragen aan<br />

een betere kwaliteit van leven voor mensen<br />

met MS en hun naasten. Voorlichting over de<br />

noodzaak van wetenschappelijk onderzoek<br />

om tot een oplossing te komen, als ook welke<br />

stappen daarbij gemaakt worden, dragen hier<br />

eveneens aan bij.<br />

Wist u dat?<br />

Het onderdeel “Meet the<br />

scientist” erg hoog scoorde<br />

op de Dag voor mensen<br />

met MS?<br />

“Juist omdat MS vaak jonge mensen<br />

treft is het belangrijk om ook online<br />

aanwezig en bereikbaar te zijn, ik ben<br />

blij dat we hier grote stappen in hebben<br />

gemaakt in <strong>2017</strong>.”<br />

Rosa Douw, communicatie en projecten


Inventarisatie van de<br />

zorgbehoefte onder<br />

mensen met MS, hun<br />

naasten en mantelzorgers<br />

q 082<br />

Start beschrijving ‘goede<br />

zorg’ in kwaliteitsstandaard,<br />

gefaciliteerd<br />

door VWS en Vilans<br />

q 82<br />

Richtlijn palliatieve zorg<br />

MS; een totaalbenadering<br />

van zorg voor iedereen<br />

met een toenemende<br />

zorgbehoefte<br />

q 85


q 83<br />

Update van de<br />

internationale<br />

“Quality of Life<br />

principles” (MSIF)<br />

5<br />

Stichting<br />

MS Research<br />

stimuleert goede zorg<br />

Totstandkoming MSregister<br />

heeft breed<br />

draagvlak binnen<br />

alle betrokkenen uit<br />

MS-veld<br />

q 84


82 | stichting ms research<br />

Zorg<br />

I<br />

nleiding<br />

Als kerndoel stimuleren wij<br />

kwalitatieve en toegankelijke<br />

zorg voor mensen met MS.<br />

Als kerntaken onderscheiden<br />

we daarbij het bevorderen van (inter)nationaal<br />

kennis en ervaring delen ter verbetering van<br />

kwaliteit van leven met MS en het behartigen<br />

van de belangen van mensen met MS en<br />

zorgprofessionals bij relevante organisaties en<br />

instellingen.<br />

5.1 Kennis en ervaringen delen<br />

Internationale Samenwerking; Richtlijn<br />

palliatieve zorg<br />

MS-organisaties wereldwijd delen hun kennis<br />

en ervaringen binnen hun koepelorganisatie<br />

de MS International Federation (MSIF). Op<br />

Europees niveau vindt dit plaats binnen de<br />

European MS Platform (EMSP) (zie H 3.3<br />

pag. 57). Uiteindelijke doel is dat relevante<br />

informatie zo snel mogelijk toegankelijk wordt<br />

voor alle mensen met MS.<br />

Onze Stichting vertegenwoordigt binnen de<br />

MSIF de Nederlandse inbreng. Daarnaast<br />

subsidiëren wij onze collega’s van de MS<br />

Vereniging Nederland (MSVN) om binnen de<br />

EMSP te participeren (zie H 4.3 pag 78).<br />

De MSIF heeft in 2016 het initiatief<br />

genomen tot het ontwikkelen van een<br />

internationale richtlijn “Palliatieve zorg voor<br />

mensen met progressieve MS” en heeft<br />

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum,<br />

samenwerkingspartner van onze Stichting,<br />

destijds uitgenodigd om deze praktijkrichtlijn<br />

samen met Deense en Italiaanse collega’s te<br />

schrijven.<br />

Een richtlijn is binnen deze MSIF-context<br />

een reeks klinische praktijkaanbevelingen<br />

voor artsen, verpleegkundigen en andere<br />

hulpverleners in de gezondheidszorg,<br />

samengesteld door deskundigen uit<br />

verschillende vakgebieden en gebaseerd op<br />

wetenschappelijk onderzoek. In dit geval voor<br />

mensen met een progressieve vorm van MS<br />

en een complexe zorgbehoefte.<br />

Palliatieve zorg staat binnen dit project voor<br />

een totaalbenadering van de zorg die nodig is<br />

voor iedereen met een ernstige ziekte en een<br />

steeds toenemende zorgbehoefte; een wijze<br />

van zorgverlening waarbij aandacht wordt<br />

gegeven aan alle aspecten van de persoon,<br />

de fysieke, emotionele, sociale en spirituele<br />

behoeften.<br />

Internationaal is in <strong>2017</strong> een enquête uitgezet<br />

onder mensen met MS, hun naasten en<br />

mantelzorgers om vanuit hun perspectief de<br />

zorgbehoefte te inventariseren. Onze Stichting<br />

heeft deze in Nederland uitgezet. Mede<br />

Zorg


83 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Wat beïnvloedt de kwaliteit van leven?<br />

maatschappelijke<br />

standpunten<br />

Cultuur en<br />

Economie<br />

standpunten<br />

maatschappelijke Wetgeving<br />

Cultuur en Economie<br />

standpunten<br />

en beleid<br />

maatschappelijke Wetgeving<br />

Cultuur en<br />

Economie<br />

standpunten<br />

en beleid<br />

maatschappelijke Economie Wetgeving<br />

Cultuur en<br />

en beleid<br />

maatschappelijke<br />

standpunten<br />

Economie Wetgeving<br />

standpunten<br />

en beleid<br />

Economie Wetgeving<br />

en beleid<br />

Economie Wetgeving<br />

Wetgeving<br />

en beleid<br />

en beleid<br />

mgeving<br />

Mijn<br />

Mijn<br />

omgeving<br />

omgeving<br />

Mijn omgeving<br />

Mijn<br />

Mijn<br />

Mijn<br />

omgeving<br />

omgeving<br />

omgeving<br />

Wat verbetert de kwaliteit van leven?<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Landelijke stabiliteit<br />

en veiligheid<br />

Landelijke stabiliteit<br />

Landelijke<br />

en veiligheid<br />

stabiliteit<br />

en veiligheid<br />

Landelijke stabiliteit<br />

en veiligheid<br />

Landelijke stabiliteit<br />

en veiligheid<br />

Landelijke stabiliteit<br />

Landelijke<br />

en veiligheid<br />

stabiliteit<br />

en veiligheid<br />

(Financiële) en buurtgemeensch<br />

middelen<br />

(Financiële)<br />

(Financiële)<br />

middelen<br />

middelen<br />

Geslacht<br />

Leeftijd<br />

Normen en<br />

waarden<br />

Cultuur en<br />

maatschappelijke<br />

standpunten<br />

Mentale<br />

gezondheid<br />

Ikzelf<br />

Economie<br />

Fysieke<br />

gezondheid<br />

Mijn omgeving<br />

Wetgeving<br />

en beleid<br />

Publieke<br />

voorzieningen<br />

Relaties<br />

Landelijke stabiliteit<br />

en veiligheid<br />

(Vrijwilligers-)<br />

werk<br />

Mijn eigen situatie<br />

Opleiding en<br />

scholing<br />

Sociaal leven<br />

en vrije tijd<br />

Thuis<br />

en buurtgemeenschap<br />

(Financiële)<br />

middelen<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

De zeven principes<br />

Zelfbewustzijn, onafhankelijkheid en zelfbeschikking.<br />

Mensen met MS en hun naasten<br />

vervullen een centrale rol in de besluitvorming<br />

die invloed heeft op hun leven.<br />

Toegang tot (medische) behandelingen en<br />

zorg afgestemd op de grilligheid van een<br />

leven met MS.<br />

Ondersteuning van familieleden, partners,<br />

vrienden en andere mantelzorgers.<br />

Flexibele en toegankelijke mogelijkheden op<br />

het gebied van (vrijwilligers­)werk, scholing<br />

en vrije tijd besteding.<br />

Toegang tot publieke en private ruimtes en tot<br />

(openbaar­)vervoer.<br />

Beschikking over voldoende financiële<br />

middelen om tegemoet te komen aan de<br />

kosten gepaard aan een leven met MS.<br />

Gedachtegoed, beleid en activiteiten gericht<br />

op het stimuleren van gelijkheid en het<br />

bestrijden van stigma en discriminatie.<br />

Heeft invloed op<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

op basis van de input van deze mondiale<br />

enquête wordt de richtlijn verder vorm<br />

gegeven.<br />

“Quality of life principles”<br />

De kwaliteit van ieders leven wordt bepaald<br />

door vele factoren, waar we zelf niet altijd<br />

invloed op hebben. Welke factoren dat zijn<br />

verschilt per persoon. De MISF heeft in<br />

samenwerking met haar leden jaren geleden<br />

de zgn. “Quality of Life principles” beschreven<br />

en vorig jaar ge-update. Patiënten, MSorganisaties,<br />

zorgprofessionals, onderzoekers<br />

en bestuurders, iedereen kan zo op z’n eigen<br />

manier deze geactualiseerde variabelen<br />

toepassen of inzetten. Een concreet voorbeeld<br />

hiervan is dat onderzoekers de principes bijv.<br />

kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van<br />

nieuwe meetinstrumenten voor kwaliteit van<br />

leven. Deze meetinstrumenten zijn belangrijk<br />

om de impact van een behandeling of


84 | stichting ms research<br />

“De mensen die contact<br />

met ons opnemen, hebben<br />

ieder hun eigen verhaal, vaak<br />

ontroerend en verdrietig, dit geeft<br />

mij een gevoel waar wij als Stichting<br />

voor staan: onderzoek blijft nodig!”<br />

Jolanda Verbooy, relatiebeheer donateurs en<br />

periodieke schenkingen<br />

therapie goed te kunnen beoordelen. Op deze<br />

manier vormen de zeven principes die de<br />

MSIF opgesteld heeft, samen een actieplan<br />

voor een betere positie van mensen met MS<br />

in de hele wereld.<br />

MS-Register<br />

Drie jaar geleden heeft VWS, i.s.m.<br />

ZonMW, het initiatief genomen tot de<br />

“Ronde tafel MS”. Dit zijn bijeenkomsten<br />

waarbij alle betrokkenen uit het MS-veld<br />

als primaire doel het tot stand komen<br />

van een MS-Register hebben. Binnen<br />

dit register gaat in de toekomst de<br />

werking van (immunomodulerende) MSmedicatiebehandeling<br />

vastgelegd worden. Op<br />

langere termijn kan vervolgens vastgesteld<br />

worden wat voor mensen met MS binnen de<br />

verschillende vormen de meest effectieve<br />

behandeling is. Uiteindelijk is het doel breder<br />

dan medicatievormen te registreren. Alles<br />

teneinde de data te verzamelen die leidt tot<br />

de juiste conclusies over wat het beste is voor<br />

de patiënt. Inmiddels zijn de eerste patiënten<br />

ingevoerd in het MS-Register.<br />

De pilot is gestart in acht ziekenhuizen,<br />

verspreid over het land, met verschillende<br />

elektronisch patiëntendossier (EPD)<br />

systemen. Later dit jaar zullen meer<br />

ziekenhuizen volgen.<br />

Na verkrijgen van informed consent van<br />

de patiënt, worden de gegevens via een<br />

webbased formulier van de stichting<br />

Informatie Voorziening Zorg (IVZ)<br />

ingevoerd (uiteraard worden de herleidbare<br />

persoonsgegevens gepseudonimiseerd).<br />

Het zo gewenste ‘dashboard’ werkt. In de<br />

spreekkamer kan de neuroloog, ook samen<br />

met de patiënt, de ingevoerde gegevens<br />

in een grafiek terugzien. Dit wordt door<br />

betrokkenen zeer gewaardeerd.<br />

MS-scholing<br />

Op Wereld MS Dag opende Job Cohen op<br />

Nieuw Unicum de eerste multidisciplinaire<br />

scholing over de behandeling van de<br />

gevolgen van (progressieve) MS. Denkend<br />

van beperking naar mogelijkheden biedt deze<br />

scholing concrete handvatten voor diverse<br />

zorgprofessionals.<br />

5.2 Goede zorg voor iedereen<br />

Zorgvergoeding passend maken<br />

Onze Stichting en Nieuw Unicum werken<br />

samen met diverse aan de overheid<br />

verbonden instanties (ZiNL, NZA en VWS<br />

langdurige- en curatieve zorg) aan het<br />

passend maken van zorgvergoedingen<br />

die MS betreffen. Daartoe hebben diverse<br />

werkbezoeken en overleggen plaatsgevonden.<br />

Zorg


85 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Helaas is ook bij de vergoeding van zowel<br />

intra- als extramurale diensten ten<br />

behoeve van de progressieve<br />

MS-cliënt de vergoeding nog<br />

niet toereikend. Onze Stichting<br />

werkt intensief samen met<br />

Nieuw Unicum aan modellen<br />

waarbinnen dit wel opgelost kan<br />

worden.<br />

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard MS<br />

Om in de toekomst specialistische<br />

zorg zowel kwalitatief voor alle mensen<br />

met MS in Nederland op gelijk niveau<br />

(‘gestandaardiseerd’) te krijgen, als ook<br />

verzekerd en betaalbaar te houden, is<br />

besloten dat de zgn. ‘goede zorg’ beschreven<br />

moet worden in een kwaliteitsstandaard. VWS<br />

faciliteert het opstellen hiervan, d.m.v. Vilans.<br />

Diverse stakeholders uit het MS-veld zijn<br />

betrokken.<br />

Onze Stichting faciliteert ook klinisch<br />

onderzoek, gericht op kwaliteit van zorg/leven<br />

voor mensen met MS, momenteel middels<br />

geoormerkte giften, zie pag. 55.<br />

Wist u dat?<br />

Nieuw Unicum het zorgprogramma<br />

progressieve<br />

MS samenstelt?<br />

“Ik zie het als een vorm van<br />

beschaving dat mensen die het<br />

iets minder gelukkig getroffen<br />

hebben in het leven in een<br />

instelling als Nieuw Unicum<br />

kunnen verblijven. We mogen daar<br />

best trotser op zijn. Dat dit mogelijk is<br />

in ons land en vooral op de kanjers die daar<br />

werken.”<br />

Simon Werkendam, bestuurslid,<br />

portefeuille communicatie<br />

Actie<br />

Met de hele familie in<br />

beweging!<br />

In <strong>2017</strong> kwam de hele familie van Loon in beweging<br />

voor MS. Kelly van Loon heeft MS en zij en haar<br />

familie ondervinden daar dagelijks de gevolgen<br />

van. Met allerlei acties heeft de hele familie geld<br />

opgehaald voor MS-onderzoek. Kelly’s oudste zoon<br />

Teun, 6 jaar, kreeg zelfs een ‘lint voor een kind’ van<br />

het oranje comité voor zijn acties! Ook schreef hij een<br />

mooi stuk over de fietsdriedaagse van Lepelstraat:<br />

“Ik deet mee om gelt op te haalen voor ms. Ik moest<br />

een stempel bij de start en pouzen en finis. zo weet<br />

idereen dat ik alles irlek gefietst heb. De eersten dag<br />

was het warm. De tweden dag was er veel wint.De<br />

derden dag was het goed. Ik heb € 1099,50 en ik<br />

bedank mij sponsers. Groetjes Teun.”<br />

opbrengst<br />

€8602


De kosten beheer en<br />

administratie in lijn met<br />

de begroting<br />

q 91<br />

De reserves en fondsen<br />

bestaan uit de continuïteitsen<br />

bestemmingsreserves en<br />

bestemmingsfondsen<br />

q 92


q 88<br />

Principes van de<br />

Code Goed Bestuur<br />

voor Goede Doelen<br />

onderschreven<br />

door MSR<br />

6<br />

Financieel<br />

jaarverslag<br />

Bestedingen aan<br />

wetenschap in<br />

<strong>2017</strong> hoger dan<br />

in 2016<br />

q 90


88 | stichting ms research<br />

Financieel<br />

jaarverslag<br />

A<br />

6.1 Algemeen<br />

De Stichting MS Research<br />

onderschrijft de principes van<br />

de Code Goed Bestuur voor<br />

Goede Doelen. Deze code is<br />

door het Centraal Bureau Fondsenwerving<br />

(CBF) vastgelegd in samenwerking met de<br />

commissie Wijffels. De uitgangspunten van<br />

deze code zijn:<br />

• onderscheid tussen de functies toezicht<br />

houden, besturen en uitvoeren;<br />

• optimalisatie van de effectiviteit en<br />

productiviteit van bestedingen;<br />

• optimalisatie van de omgang met<br />

belanghebbenden.<br />

In onderstaande tekst wordt uiteengezet hoe<br />

de code binnen de Stichting MS Research<br />

is geïmplementeerd. De Stichting MS<br />

Research is een organisatie met in <strong>2017</strong> vijf<br />

bestuursleden, op vrijwilligersbasis, en met<br />

betaalde personeelsleden, zowel fulltime als<br />

parttime voor gemiddeld 7,6 fte’s. Tevens zijn<br />

drie vrijwilligers voor de Stichting werkzaam.<br />

Functiescheiding<br />

De taken en bevoegdheden van het bestuur<br />

zijn statutair vastgelegd. Twee externe partijen<br />

controleren jaarlijks achteraf het functioneren<br />

van Stichting MS Research:<br />

• de registeraccountant controleert of de<br />

opgestelde financiële verantwoording een<br />

getrouw beeld geeft en voldoet aan de<br />

Richtlijn van de <strong>Jaarverslag</strong>geving.<br />

• het CBF controleert de Stichting op de<br />

volgende onderdelen:<br />

- bestuur;<br />

- beleid;<br />

- fondsenwerving;<br />

- voorlichting en communicatie;<br />

- besteding van middelen;<br />

- verslaggeving.<br />

Bestuur<br />

Het bestuur is belast met de algemene<br />

leiding van de Stichting. Het bestuur keurt<br />

de begroting met bijbehorend jaarplan,<br />

het jaarverslag inclusief de jaarrekening en<br />

het meerjarenbeleidsplan van de Stichting<br />

goed. De nevenfuncties van de leden van<br />

het bestuur staan los van de functies die<br />

zij vervullen binnen het bestuur van de<br />

Stichting. Een overzicht hiervan staat vermeld<br />

op onze website. Het bestuur beslist over<br />

welke projecten in aanmerking komen voor<br />

het ontvangen van subsidie op advies van de<br />

Wetenschappelijke Raad. De internationale<br />

auditcommissie adviseert het bestuur over<br />

het toekennen van programmasubsidies aan<br />

MS-centra.<br />

financieel jaarverslag


89 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Het bestuur heeft aan de directie bestuurlijke<br />

taken en bevoegdheden gedelegeerd, waarbij<br />

het bestuur toezicht houdt op de uitvoering.<br />

Het bestuur heeft in <strong>2017</strong> zes keer vergaderd.<br />

De directie is bij deze vergaderingen aanwezig<br />

geweest. Naast deze vergaderingen is er<br />

regelmatig overleg tussen de voorzitter, de<br />

overige bestuursleden en de directie en<br />

tussen de bestuursleden onderling.<br />

Bestuursleden worden geworven en benoemd<br />

door het zittend bestuur. Hierbij wordt<br />

rekening gehouden met de verschillende<br />

disciplines die vertegenwoordigd dienen te<br />

worden. Bestuursleden worden voor een<br />

periode van vier jaar benoemd en zijn daarna<br />

nog te allen tijde herbenoembaar voor een<br />

periode van vier jaar. Het bestuur ontvangt per<br />

vergadering een vaste onkostenvergoeding.<br />

Als het bestuur ervaart niet over genoeg<br />

expertise te beschikken doet het een beroep<br />

op externen voor specifiek deskundig advies.<br />

Directie<br />

De directie heeft de dagelijkse leiding van de<br />

Stichting, is daarvoor verantwoordelijk en legt<br />

daarover verantwoording af aan het bestuur.<br />

E.e.a. is vastgelegd in het directiereglement.<br />

Het bestuur is verantwoordelijk voor de<br />

beoordeling van het functioneren, voor<br />

de vaststelling van het salaris en voor de<br />

benoeming c.q. het ontslag van de directie.<br />

De voorzitter van het bestuur overlegt<br />

wekelijks en de penningmeester van het<br />

bestuur overlegt zeer regelmatig met de<br />

directie. Eenmaal per jaar wordt tijdens een<br />

vergadering het functioneren van bestuur en<br />

directie geëvalueerd. In deze evaluatie wordt<br />

tevens de relatie tussen bestuur en directie<br />

betrokken. Het bestuur bevestigt jaarlijks in<br />

een memo de onderbouwing van de wijze van<br />

belonen van de directie.<br />

De directie is onder meer belast met<br />

het opstellen van de begroting met het<br />

bijbehorend jaarplan, het jaarverslag,<br />

daaronder begrepen de jaarrekening en het<br />

meerjarig beleidsplan.<br />

De directie geeft leiding aan het bureau,<br />

voert het personeelsbeleid en zorgt voor<br />

externe communicatie. Tevens is de directie<br />

verantwoordelijk voor de fondsenwerving,<br />

het onderhouden van contacten met de<br />

Wetenschappelijke Raad en het aangaan en<br />

onderhouden van contacten met derden. De<br />

jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig<br />

de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende<br />

organisaties (RJ 650).<br />

Bureau<br />

Gemiddeld 7,6 FTE betaalde medewerkers<br />

waren in dienst tijdens het verslagjaar. De<br />

Stichting volgt het loongebouw van Goede<br />

Doelen Nederland. Naast salaris ontvangt het<br />

personeel acht procent vakantiegeld. Er is<br />

een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden<br />

waaronder opleidingsmogelijkheden<br />

en een pensioenregeling bij Aegon.<br />

Jaarlijks vinden met alle medewerkers<br />

functioneringsgesprekken plaats. De<br />

arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in een<br />

aparte op de organisatie toegesneden<br />

regeling, waarin de rechten en plichten van<br />

de werkgever en werknemer beschreven zijn.<br />

De regeling is in het verslagjaar geactualiseerd<br />

en vastgesteld en met betrokkenen<br />

gecommuniceerd.<br />

Vrijwilligers<br />

Drie vaste vrijwilligers hebben zich het<br />

hele jaar ingezet voor de Stichting; één op<br />

het gebied van de administratie, één voor<br />

diverse hand- en spandiensten in en rondom<br />

het gebouw, één in de rol van patiënten<br />

ambassadeur bij diverse externe activiteiten.<br />

Allen ontvingen hiervoor de maximale<br />

wettelijke vastgestelde vrijwilligersbijdrage.<br />

Tevens kan de Stichting tijdens evenementen<br />

rekenen op een vaste groep vrijwilligers. Deze


90 | stichting ms research<br />

Baten van particulieren<br />

Baten van bedrijven<br />

Baten van loterijorganisaties<br />

Baten van organisaties<br />

zonder winststreven<br />

bestaat uit vrienden van de Stichting en of<br />

familie/vrienden van medewerkers. De inzet<br />

van deze vrijwilligers is voor de Stichting erg<br />

belangrijk. Uiteraard worden zij ook betrokken<br />

bij overige wel en niet werk gerelateerde<br />

activiteiten. Vrijwilligers komen indien zij daar<br />

prijs op stellen in aanmerking voor een reisen<br />

verblijfsvergoeding.<br />

Overige baten<br />

Figuur 6.1 Overzicht totale baten<br />

Bestuur, directie en medewerkers hebben<br />

grote waardering voor de bijzondere loyaliteit<br />

die vrijwilligers hebben voor de organisatie.<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000<br />

6.2 Financieel jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Saldo baten en lasten<br />

Het totale saldo van baten en lasten<br />

bedraagt in <strong>2017</strong> e 369.975, terwijl een<br />

tekort van e 825.308 was begroot. Het<br />

verschil tussen de realisatie <strong>2017</strong> en de<br />

begroting <strong>2017</strong> is voornamelijk veroorzaakt<br />

door hogere baten van e 471.000. De<br />

baten zijn met name hoger bij baten uit<br />

nalatenschappen van e 343.000, bij baten<br />

van andere organisaties-zonder-winststreven<br />

van e 110.000 en bij baten van bedrijven<br />

e 40.000. De stijging van de laatste post<br />

wordt veroorzaakt door een omvangrijke<br />

incidentele gift van e 48.000.<br />

De baten van particulieren en baten van<br />

organisaties-zonder-winststreven hebben een<br />

structureel karakter, aangezien dit voor het<br />

grootste deel jaarlijks terugkerende baten<br />

zijn. Indien er baten zijn met een incidenteel<br />

karakter, wordt dit bij onderstaand ‘Baten’<br />

toegelicht.<br />

Het hogere saldo van baten en lasten ten<br />

opzichte van de begroting wordt daarnaast<br />

veroorzaakt door lagere lasten (e 726.600<br />

lager dan begroot). Dit betreft lagere kosten<br />

voor subsidies en bijdragen van e 550.000<br />

en lagere indirecte kosten (personeelskosten<br />

e 75.000 en huisvestingskosten e 19.000).<br />

Baten<br />

Door een aanpassing in RJ 650 ten aanzien<br />

van de baten zijn zowel de cijfers van<br />

<strong>2017</strong> als de vergelijkende cijfers 2016<br />

gepresenteerd op basis van de nieuwe<br />

categorisering, zie figuur 6.1.<br />

De baten van particulieren zijn lager dan<br />

voorgaand jaar door enkele omvangrijke<br />

toegezegde en notarieel vastgelegde<br />

nalatenschappen in 2016. De baten van<br />

bedrijven zijn hoger dan 2016 door een<br />

omvangrijke gift van e 48.000.<br />

In de baten van loterijorganisaties is een<br />

extra bijdrage opgenomen van e 110.760<br />

voor “Brainwash”, een specifiek onderzoek<br />

verkregen middels een extra projectaanvraag,<br />

waardoor het totaal van e 341.283 boven het<br />

bedrag van 2016 uitkomt.<br />

Op grond van de nieuwe RJ 650 is tevens een<br />

stelselwijziging doorgevoerd bij de baten van<br />

loterijorganisaties (reguliere bijdrage) met als<br />

gevolg een aanpassing van de vergelijkende<br />

cijfers 2016 van e 200.000 naar e 400.000.<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Wetenschap<br />

De bestedingen aan wetenschap zijn in<br />

<strong>2017</strong> hoger dan in 2016 (49%, zie ook<br />

figuur 6.2). Dit wordt veroorzaakt door de<br />

lage realisatie in 2016, doordat een aantal<br />

financieel jaarverslag


91 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

projecttoekenningen van 2016 is verschoven<br />

naar <strong>2017</strong> in verband met de beoordeling van<br />

de voortgangsrapportages en de audits begin<br />

<strong>2017</strong>. Deze toekenningen zijn in de lasten van<br />

<strong>2017</strong> verantwoord waardoor de uiteindelijke<br />

realisatie <strong>2017</strong> voor een groot aantal<br />

categorieën binnen wetenschap in lijn is met<br />

de begroting, met de kanttekening dat de<br />

projecten (voor wat betreft de toekenningen)<br />

een jaar vertraging hebben opgelopen. In de<br />

begroting 2018 en de meerjarenbegroting is<br />

hiermee rekening gehouden.<br />

In <strong>2017</strong> zijn geen nationale samenwerkingsverbanden<br />

gesubsidieerd. Voor deze<br />

projecten is de Stichting afhankelijk van<br />

derden. In <strong>2017</strong> zijn meerdere initiatieven<br />

opgezet, waaronder twee fondsoverstijgende<br />

programma’s en een vervolg op het<br />

Programma Translationeel Onderzoek.<br />

Mogelijke onderzoeksprojecten die voortvloeien<br />

uit deze initiatieven worden naar<br />

verwachting toegekend in 2018.<br />

Voorlichting<br />

De voorlichtingskosten eigen activiteiten<br />

zijn lager dan begroot (e 370.167 begroot<br />

en e 309.185 realisatie). Dit wordt met<br />

name veroorzaakt doordat begrote kosten<br />

voor promotie zakelijke markt e 33.000<br />

niet zijn gerealiseerd omdat de beoogde<br />

partner uit het bedrijfsleven zich wegens<br />

bedrijfseconomische redenen terugtrok.<br />

De subsidies aan derden zijn lager dan<br />

begroot doordat er in <strong>2017</strong> een beperkt aantal<br />

subsidieaanvragen is ingediend.<br />

Zorg<br />

De gerealiseerde kosten <strong>2017</strong> zijn hoger dan<br />

2016 vanwege de personele inzet voor het MS<br />

Loket. In de begroting <strong>2017</strong> waren voor de<br />

categorie Wereld MS Dag kosten opgenomen<br />

voor een eenmalig project. Dit project heeft<br />

niet plaatsgevonden.<br />

Wervingskosten<br />

Zoals uit de grafiek blijkt (figuur 6.2) zijn<br />

de wervingskosten ten opzichte van 2016<br />

lager. Deze kosten bedroegen in <strong>2017</strong><br />

e 372.516 en zijn lager dan begroot doordat<br />

er geen kosten voor het aanwenden van de<br />

zakelijke markt zijn gerealiseerd. Daarnaast<br />

is de functie van fondsenwerver niet<br />

vervuld in <strong>2017</strong>. Het kostenpercentage voor<br />

fondsenwerving was voor <strong>2017</strong> begroot op<br />

14,7% (definitie: wervingskosten / som van<br />

de geworven baten), maar uiteindelijk is een<br />

lager percentage, 10,2%, gerealiseerd. Dit<br />

lage percentage wordt veroorzaakt door de<br />

hoge omvang van de baten van particulieren<br />

en de baten van loterijorganisaties.<br />

Wetenschap<br />

Voorlichting<br />

Zorg<br />

Wervingskosten<br />

Kosten beheer<br />

en administratie<br />

Figuur 6.2 Overzicht totale lasten<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000<br />

Kosten beheer en administratie<br />

De kosten beheer en administratie e 211.490<br />

zijn in lijn met de begroting (e 226.753,<br />

realisatie 93%). De totale kosten beheer en<br />

administratie zijn gedaald ten opzichte van<br />

2016, doordat in het eerste halfjaar van 2016<br />

sprake was van een overgangssituatie van<br />

de administratie (administratie werd gevoerd<br />

door externen, maar de oude administrateur<br />

had formeel nog een dienstverband tot 1 juni)<br />

met dubbele lasten als gevolg.


92 | stichting ms research<br />

“Als je gezond bent heb je altijd<br />

keuzes in je leven, hoe miserabel je er<br />

misschien ook voorstaat. Wanneer je<br />

ernstig ziek bent, zijn de belangrijkste<br />

keuzes al voor je gemaakt. Rest alleen de<br />

keuze hoe hiermee om te gaan.”<br />

Dorinda Roos, directeur<br />

Het kostenpercentage beheer en administratie<br />

(definitie: kosten beheer en administratie<br />

/ totale lasten) was begroot op 5,5% maar<br />

komt iets hoger uit, namelijk op 6,2% (2016:<br />

9,2%). Dat is onder de norm van 10% die<br />

door ons als organisatie is gesteld.<br />

Het percentage van de totale bestedingen aan<br />

de doelstellingen (bestedingen doelstellingen /<br />

totale lasten) van 82,8%, is iets hoger dan het<br />

percentage van vorig jaar (76,0%) en in lijn<br />

met de begroting (83,1%).<br />

Reserves en fondsen<br />

De reserves en fondsen bestaan uit de<br />

continuïteitsreserve, bestemmingsreserves<br />

en bestemmingsfondsen. De reserves en<br />

fondsen namen in het verslagjaar toe tot<br />

e 14,2 (2016: 13,8) miljoen. Het verschil<br />

van circa e 0,7 miljoen is het positief<br />

resultaat over <strong>2017</strong> van e 0,7<br />

miljoen. Deze wordt verdeeld<br />

over de continuïteitsreserve,<br />

de bestemmingsreserves en<br />

de bestemmingsfondsen. De<br />

e 14,2 miljoen is verdeeld in een<br />

continuïteitsreserve van e 1,8<br />

miljoen, een bestemmingsreserve<br />

doelstellingen van circa e 11,0<br />

miljoen, een bestemmingsreserve<br />

nalatenschappen van e 0,5 miljoen<br />

en vijf bestemmingsfondsen van totaal<br />

e 0,9 miljoen. De bestemmingsreserve<br />

doelstellingen is onderverdeeld<br />

in verschillende doelstellingen, namelijk<br />

wetenschap en voorlichting. Om de voortgang<br />

van nieuw wetenschappelijk onderzoek te<br />

continueren is het noodzakelijk om enige<br />

reserves te behouden om ook in de toekomst<br />

onze doelstellingen te kunnen blijven<br />

realiseren.<br />

De continuïteitsreserve heeft tot doel de<br />

continuering van de werkzaamheden van<br />

de Stichting mogelijk te maken gedurende<br />

perioden waarin de kosten van de organisatie<br />

niet uit de ontvangsten kunnen worden<br />

bestreden. In <strong>2017</strong> heeft het bestuur van<br />

MS Research opnieuw beoordeeld (inclusief<br />

een kwantificering van de risico’s) wat de<br />

noodzakelijk geachte omvang van deze<br />

reserve dient te zijn. Hierbij conformeert<br />

Stichting MS Research zich aan de<br />

Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen<br />

van september 2012 van Goede Doelen<br />

Nederland. Bij deze beoordeling is ook<br />

rekening gehouden met de aanpassingen in<br />

deze Richtlijn van oktober <strong>2017</strong>. Op grond<br />

van deze richtlijn bedraagt de maximale<br />

omvang van de continuïteitsreserve<br />

financieel jaarverslag


93 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de<br />

werkorganisatie.<br />

Het bestuur acht na een beoordeling van<br />

de risico’s een omvang van anderhalf maal<br />

de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie<br />

noodzakelijk voor MS Research. Voor <strong>2017</strong> is<br />

dit bedrag bepaald op basis van de begroting<br />

2018.<br />

Beleggingsbeleid<br />

De Stichting heeft geen beleggingen en heeft<br />

derhalve geen beleggingsbeleid.<br />

De begroting <strong>2017</strong><br />

De verschillen met de begroting <strong>2017</strong> zijn in<br />

dit verslag grotendeels verklaard. De begroting<br />

wordt in december, voorafgaand aan het<br />

begrotingsjaar, door bestuur en directie<br />

vastgesteld. In de loop van het jaar wordt<br />

de begroting geëvalueerd en indien nodig<br />

bijgesteld.<br />

6.3 Risico’s en risicomanagement<br />

binnen Stichting MS Research<br />

Risicomanagement en de bijbehorende<br />

toepassing van controleprocedures zijn<br />

geïntegreerd en ingebed in de dagelijkse<br />

operatie en toezichthoudende structuur<br />

van MS Research. Dit geldt ook voor de<br />

monitoring en rapportage van vooruitgang<br />

op risicogebieden die verbetering behoeven,<br />

middels een effectieve structuur van<br />

interne controles en onderhoud en zo nodig<br />

verbetering van deze controles. Hieronder is<br />

een samenvatting van het risicomanagement<br />

opgenomen. De belangrijkste doelstelling van<br />

risicomanagement binnen MS Research is het<br />

bieden van bewustwording van, binnen een<br />

redelijke mate van zekerheid, het gegeven dat<br />

de organisatie de risico’s waarmee zij wordt<br />

geconfronteerd, begrijpt.<br />

Wanneer onze Stichting doelen probeert te<br />

bereiken, betekent het dat zij impliciet wordt<br />

geconfronteerd met een aantal risico’s. Er<br />

moet op passende wijze op deze risico’s<br />

gereageerd worden, op verschillende niveaus<br />

binnen de organisatie. Er wordt getracht dit<br />

te bereiken door deze risico’s te laten leiden<br />

door de volgende vijf richtlijnen:<br />

1. Risico’s worden op de juiste wijze<br />

geïdentificeerd, beheerd en gerapporteerd;<br />

2. De juiste middelen worden toegewezen om<br />

deze risico’s te beheersen;<br />

3. De risico’s die van wezenlijke invloed<br />

kunnen zijn op de medewerkers, MS<br />

Research als organisatie, de onderzoekers,<br />

de donateurs, de ambassadeurs, de<br />

sponsors en partners, worden zo mogelijk<br />

proactief gemanaged;<br />

4. MS Research houdt zich te allen tijde<br />

aan de relevante regelgeving en wettelijke<br />

eisen, inclusief wet- en regelgeving Wet<br />

Meldplicht Datalekken;<br />

5. De organisatie neemt ownership van<br />

de risico’s en maakt deze bekend aan<br />

anderen binnen en buiten de organisatie.<br />

Kwaliteit binnen alle geledingen van de<br />

organisatie, vereist controle en coördinatie<br />

van een verscheidenheid aan activiteiten,<br />

uitgevoerd door verschillende delen van<br />

de organisatie. Het bestuur en de directie<br />

van MS Research erkennen dat de interne<br />

controle en administratieve organisatie<br />

belangrijke componenten zijn, die de<br />

Stichting in staat stelt om de operationele<br />

en financiële doelstellingen te bereiken. Zij<br />

ondersteunen een proactieve benadering<br />

van risicobeheer met het besef dat het


94 | stichting ms research<br />

managen van deze risico’s een wezenlijk<br />

onderdeel van de organisatie vormt. Met<br />

het oog op consistente en hoogkwalitatieve<br />

risicobeheersing binnen MS Research, wordt<br />

een gestandaardiseerde en gestructureerde<br />

aanpak van risicomanagement ontwikkeld en<br />

voortdurend verbeterd, aan de hand van de<br />

dagelijkse praktijk en ervaring. Om de risico’s<br />

waarmee de Stichting op een dagelijkse basis<br />

wordt geconfronteerd te beheersen, zijn<br />

er naast de directie en het bestuur ook de<br />

wetenschappelijke raad en auditcommissie<br />

om effectief en efficiënt risico’s te kunnen<br />

identificeren, te beheren en over deze risico’s<br />

te rapporteren.<br />

De Stichting is zich bewust dat risico’s<br />

uiteindelijk impact zouden kunnen hebben<br />

op de financiële positie van de Stichting.<br />

Maatregelen zijn getroffen indien dit<br />

aan de orde zou komen. Onderzoek en<br />

subsidievormen zijn nl. door bestuur en<br />

directie gecategoriseerd en geprioriteerd,<br />

waarmee helder is wat binnen welke<br />

tijdspanne voortgang blijft hebben.<br />

6.3.1 Risico’s en risicobewustzijn<br />

Op basis van risicobeoordelingen is een aantal<br />

risicogebieden geïdentificeerd. De organisatie<br />

is zich bewust van deze risico’s. Dit stelt de<br />

Stichting in staat de kans te verminderen dat<br />

risicovolle gebeurtenissen zich voordoen en<br />

om maatregelen te nemen, zodat de impact<br />

van deze risico’s kunnen worden beheerst en<br />

verminderd. De risicogebieden zijn:<br />

• Project- en operationele risico’s (inclusief<br />

ICT, zie 6.3.2)<br />

• Financiële risico’s<br />

• Reputatie risico’s<br />

In <strong>2017</strong> hebben zich met name potentiële<br />

operationele risico’s gemanifesteerd op het<br />

gebied van ICT. Deze worden in de volgende<br />

paragraaf uitgebreid toegelicht. De impact<br />

hiervan was te betitelen als gemiddeld,<br />

waardoor de risico’s goed te managen zijn<br />

geweest. Er zijn aanvullende maatregelen<br />

getroffen ter beperking van deze risico’s in<br />

de toekomst. Een van de maatregelen is de<br />

overgang naar een andere ICT-leverancier in<br />

<strong>2017</strong>.<br />

6.3.2 ICT<br />

In <strong>2017</strong> is de Stichting de in 2016<br />

voorgenomen maatregelen en te nemen<br />

stappen voor een effectieve ICT omgeving<br />

uit gaan werken. In eerste instantie met het<br />

oog op verdieping van de samenwerking met<br />

MS Vereniging Nederland is de Stichting<br />

in zee gegaan met een voor de Stichting<br />

nieuwe ICT leverancier, die zowel de IT- als<br />

telefonieomgeving in beheer heeft genomen<br />

met meerdere functionaliteiten om een<br />

goed gestructureerde en beheersbare<br />

kantoorautomatisering te realiseren.<br />

Deze nieuwe structuur zou ook de realisatie<br />

van de gezamenlijke wens diensten aan te<br />

bieden mogelijk maken.<br />

Een online telefonieplatform was één van die<br />

gezamenlijke wensen. Daartoe was in 2016<br />

al een samensmelting van ICT omgevingen<br />

bewerkstelligd, mede in het kader van<br />

kostenreducering en efficiëntie.<br />

Met het onvoorziene besluit van de MS<br />

Vereniging Nederland te verhuizen naar een<br />

ander pand in het eerste kwartaal van <strong>2017</strong>,<br />

werd de Stichting voor een voldongen feit<br />

gesteld.<br />

Daar waar beschreven samenwerking<br />

beoogd was op, in dit geval, ICT gebied<br />

kwam de met deze samenwerking<br />

meegebrachte organisatorische en financiële<br />

verantwoordelijkheid van het inrichten van<br />

een nieuwe ICT omgeving met de nieuwe<br />

beheerder onverwacht in zijn geheel bij de<br />

Stichting te liggen.<br />

De Stichting werd door het plotselinge<br />

vertrek eveneens geconfronteerd met extra<br />

werkzaamheden om haar eigen ICT omgeving<br />

(opnieuw) beheersbaar en veilig te maken.<br />

financieel jaarverslag


95 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

De ontvlechting van de omgevingen van<br />

beide organisaties betekende veel extra<br />

werkzaamheden met onder andere nieuwe<br />

contracten, nieuwe infrastructuur en nieuwe<br />

back-up regelingen, hetgeen eveneens<br />

meer kosten met zich mee heeft gebracht.<br />

De ontstane situatie heeft de Stichting<br />

aangegrepen haar ICT omgeving met het oog<br />

op verandering in wet- en regelgeving omtrent<br />

privacy en databeveiliging, de Algemene<br />

Verordening Gegevensbescherming (hierna<br />

AVG), voor te bereiden en in te richten.<br />

Dit betekent dat er onder andere een<br />

migratie van de exchange mailomgeving<br />

is doorgevoerd waardoor deze omgeving<br />

volledig in de cloud draait, extern beheerd<br />

wordt en aan de juiste veiligheidseisen<br />

voldoet. Tegelijkertijd is een daarbij<br />

horend wachtwoordenbeleid en digitaal<br />

toegangsbeleid bepaald en intern<br />

doorgevoerd. Ook is een migratie van de<br />

infrastructuur noodzakelijk gebleken na<br />

inventarisatie van de consequenties na<br />

ontvlechting van de omgevingen van eerder<br />

genoemde organisaties. Deze migratie heeft<br />

met zich meegebracht dat andere apparatuur<br />

noodzakelijk is gebleken en applicaties en<br />

ons geautomatiseerde donateursadministratie<br />

verhuisd moesten worden.<br />

Een positief gevolg is eveneens<br />

waarborging van fysieke en digitale (data)<br />

toegangsveiligheid. Daarbij is documentatie<br />

van de ICT omgeving een groeiend<br />

proces en het up to date houden van het<br />

databeveiligingsdocument, gezamenlijk<br />

opgesteld met de ICT beheerder, is<br />

daar onderdeel van. De status van het<br />

databeveiligingsdocument is parallel aan de<br />

voortgang van de migratie infrastructuur. Deze<br />

migratie is thans nog lopende met een aantal<br />

nog te nemen fundamentele besluiten waar<br />

de Stichting zich goed over laat voorlichten.<br />

De maatschappelijke ontwikkelingen op ICT<br />

gebied worden daarbij meegenomen en een<br />

van de opties is een volledige cloud-based<br />

omgeving middels een shared data center.<br />

De inventarisatie voor haalbaarheid wordt<br />

begeleid door een dochterpartij van de ICTleverancier.<br />

Aanvullend op de voorbereidingen en<br />

inrichting van de omgeving, mede in het<br />

licht van de nieuwe wet- en regelgeving AVG,<br />

zijn meerdere gerelateerde zaken geïnitieerd<br />

zoals het aanstellen van een privacy officer<br />

die een intern bewustwordingsproces inzake<br />

omgaan met persoonsgegevens, minimalisatie<br />

dataverzameling en overdracht van informatie<br />

aan derden volgens AVG richtlijnen opzet.<br />

Wist u dat?<br />

De conti nuï teits reserve tot<br />

doel heeft de continuering<br />

van de werkzaamheden<br />

van de Stichting mogelijk<br />

te maken gedurende<br />

perioden waarin kosten<br />

van de organisatie niet uit<br />

de ontvangsten kunnen<br />

worden bestreden?


96 | stichting ms research<br />

Er is een start gemaakt een verwer kingsregister<br />

en daar bijhorende verwerkingsover<br />

een komsten op te stellen om ook het<br />

externe dataverkeer veilig te laten verlopen.<br />

Ook laat de Stichting zich goed voorlichten<br />

over de verplichtingen en ook de rechten<br />

van de organisatie en ook de personen<br />

waarvan gegevens worden verzameld,<br />

opgeslagen en verwerkt. In de toekomst zullen<br />

deze zaken worden afgerond, procedures<br />

bepaald en organisatie breed worden<br />

geïmplementeerd.<br />

Samenvattend: De Stichting heeft dit jaar<br />

een grote ICT reorganisatie, al dan niet<br />

noodgedwongen, ondergaan waarbij de<br />

Stichting geconfronteerd is met een aantal<br />

uitdagingen, zowel organisatorisch als<br />

financieel. In 2016 is derhalve te weinig<br />

begroot voor deze post, waardoor deze<br />

aanzienlijk is overschreven (157%). De<br />

Stichting heeft een zo positief mogelijk<br />

proces getracht te starten door direct in te<br />

spelen op nieuwe verplichtingen die onder<br />

andere de nieuwe privacywetgeving AVG met<br />

zich meebrengt. De Stichting heeft getracht<br />

voor haar donateurs en voor de organisatie<br />

een zo veilig mogelijk digitaal klimaat te<br />

realiseren. In 2018 zal de Stichting de meeste<br />

werkzaamheden hiervoor afronden.<br />

6.3.3 Verklaring van het bestuur<br />

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor systemen<br />

van interne risicobeheersing en controle<br />

en voor het beoordelen van hun operationele<br />

effectiviteit. De interne risico beheersings- en<br />

controlesystemen zijn ontworpen om significante<br />

risico’s te iden tificeren en om te helpen<br />

bij het beheer van deze risico’s. Toch kunnen,<br />

vanwege hun inherente beperking, de controlesystemen<br />

zoals hierboven beschreven,<br />

niet alle onjuist heden, onnauwkeurigheden,<br />

fouten, fraude of niet-naleving van wet- en<br />

regelgeving detecteren, noch kunnen zij zekerheid<br />

bieden met betrekking tot het bereiken<br />

van de doelstellingen.<br />

In <strong>2017</strong> hebben zich geen gebeurtenissen<br />

voorgedaan die ertoe geleid hebben dat wij<br />

hebben moeten ingrijpen in de leiding van<br />

bepaalde projecten of zelfs ertoe zijn moeten<br />

overgaan om onze financiële ondersteuning<br />

van onze projecten te bevriezen dan wel stop<br />

te zetten.<br />

Het bestuur heeft de risico’s waaraan MS<br />

Research wordt blootgesteld, geanalyseerd<br />

en de controleomgeving voor het boekjaar<br />

eindigend op 31 december <strong>2017</strong> beoordeeld.<br />

Continu verbetert en observeert het bestuur<br />

het huidige systeem van controle over de<br />

operationele en financiële verslaglegging<br />

van de verschillende projecten en lokale<br />

organisaties. Het bestuur is van mening dat<br />

de huidige systemen die binnen MS Research<br />

worden gebruikt, een doeltreffend en<br />

doelmatig kader van interne controle creëren.<br />

6.4 Vooruitblik en begroting 2018<br />

In 2018 wil MS Research de in <strong>2017</strong> gestarte<br />

koers van ‘Verbinden’ doorzetten. Op het gebied<br />

van wetenschap blijven de programma’s<br />

van de MS-centra en de meerjarige projecten<br />

de centrale rol vervullen. Zoals eerder aangegeven<br />

streeft de Stichting ook naar nationale<br />

samenwerkingsverbanden. Initiatieven hieruit<br />

zullen naar verwachting in 2018 worden<br />

toegekend. Essentieel voor het uitvoeren van<br />

projecten en overige initiatieven op het gebied<br />

van wetenschap betreft de werving van baten.<br />

In <strong>2017</strong> heeft de VriendenLoterij een extra gift<br />

toegekend voor “Brainwash”, een specifiek<br />

onderzoek. Halverwege februari 2018 is een<br />

gift toegekend door de VriendenLoterij van<br />

e 610.000 voor “Project Y” om vanuit een<br />

dataverzameling inzicht te krijgen in factoren<br />

die het verschil kunnen verklaren in het<br />

ziektebeloop van MS. Naast deze specifieke<br />

werving heeft de Stichting het doel om de<br />

fondsenwerving bij particulieren en bedrijven<br />

een impuls te geven. De komst van een nieuwe<br />

fondsenwerver per half maart 2018 moet<br />

hier een positieve bijdrage aan leveren.<br />

financieel jaarverslag


97 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

De financiële vertaling van de activiteiten 2018<br />

heeft geresulteerd in onderstaande begroting 2018:<br />

Begroting 2018 EUR EUR<br />

EUR<br />

EUR<br />

Baten van particulieren 2.259.500<br />

Baten van bedrijven 135.000<br />

Baten van loterijorganisaties 230.000<br />

Baten van andere organisaties zonder winststreven 270.000<br />

Overige baten 30.000<br />

Som van de baten 2.924.500<br />

Doelstelling<br />

Wetenschap<br />

Eigen activiteiten 2.707.291<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 114.154<br />

Voorlichting<br />

Eigen activiteiten 585.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 337.411<br />

Zorg<br />

Eigen activiteiten 165.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 42.080<br />

2.821.445<br />

922.411<br />

207.080<br />

Totaal besteed aan doelstelling 3.950.936<br />

Wervingskosten<br />

Directe kosten fondsenwerving 184.500<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 297.139<br />

Totaal wervingskosten 481.639<br />

Kosten beheer en administratie<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 229.312<br />

Totaal kosten beheer en administratie 229.312<br />

Som der lasten 4.661.887<br />

Saldo financiële baten en lasten 103.000<br />

Saldo van baten en lasten -1.634.387<br />

Kostenpercentage fondsenwerving 16,5%<br />

Kostenpercentage beheer en administratie 4,9%<br />

Ten opzichte van de realisatie in <strong>2017</strong> is er in de begroting 2018 rekening gehouden<br />

met lagere baten uit nalatenschappen.<br />

In de begroting zijn voor wetenschap de volgende posten opgenomen:<br />

• e 369.255 subsidie voor VUmc MS Centrum Amsterdam<br />

• e 125.000 subsidie voor ErasMS MS Centrum Rotterdam<br />

• e 132.500 subsidie voor MS Centrum Noord Nederland<br />

• e 442.460 aan meerjarige projecten<br />

• e 260.000 subsidies aan (internationale) samenwerkingsverbanden<br />

• e 50.000 subsidie aan de Progressive MS Alliance<br />

• e 103.500 aan meerjarige projecten VriendenLoterij<br />

• e 476.129 aan subsidies gerelateerd aan geoormerkte giften<br />

• e 191.119 aan subsidies gerelateerd aan geoormerkte nalatenschappen<br />

Het verwachte negatieve resultaat van e 1.634.387 zal grotendeels ten laste van de<br />

bestemmingsreserve doelstellingen worden gebracht.


98 | stichting ms research<br />

Jaarrekening<br />

A. Balans (na resultaatbestemming)<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Vaste activa<br />

Materiële vaste activa 6.807 14.515<br />

Totaal vaste activa 6.807 14.515<br />

Vlottende activa<br />

Vorderingen 913.204 1.000.503<br />

Liquide middelen 15.556.025 14.981.349<br />

Totaal vlottende activa 16.469.229 15.981.852<br />

Totaal activa 16.476.036 15.996.367<br />

Reserves en fondsen<br />

Reserves<br />

Continuïteitsreserve 1.806.894 1.403.448<br />

Bestemmingsreserves 11.511.760 11.765.837<br />

Totaal reserves 13.318.654 13.169.285<br />

Fondsen<br />

Bestemmingsfondsen 867.040 646.434<br />

Totaal fondsen 867.040 646.434<br />

Totaal reserves en fondsen 14.185.694 13.815.719<br />

Schulden<br />

Schulden op lange termijn 260.771 568.050<br />

Schulden op korte termijn 2.029.571 1.612.598<br />

Totaal schulden 2.290.342 2.180.648<br />

Totaal passiva 16.476.036 15.996.367<br />

financieel jaarverslag


99 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

B. Staat van baten en lasten<br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Baten<br />

Baten van particulieren 2.521.556 2.240.000 2.793.879<br />

Baten van bedrijven 163.172 122.500 109.384<br />

Baten van loterijorganisaties 341.283 280.000 430.130<br />

Baten van andere organisaties zonder winststreven 633.729 523.109 762.521<br />

Som van de geworven baten 3.659.740 3.165.609 4.095.914<br />

Overige baten 6.000 30.000 0<br />

Totaal baten 3.665.740 3.195.609 4.095.914<br />

Lasten<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Wetenschap:<br />

Wetenschappelijk onderzoek 2.004.549 2.234.526 1.312.325<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 125.796 131.124 114.231<br />

Voorlichting:<br />

Voorlichting en communicatie 355.210 655.167 448.287<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 249.922 281.394 182.369<br />

Zorg:<br />

Zorg 33.145 76.667 15.652<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 49.843 52.645 43.292<br />

Totaal besteed aan doelstellingen 2.818.465 3.431.523 2.116.156<br />

Wervingskosten<br />

Kosten eigen fondsenwerving 157.253 203.688 172.059<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 215.263 266.453 237.721<br />

Totaal wervingskosten 372.516 470.141 409.780


100 | stichting ms research<br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Beheer en administratie<br />

Uitvoeringkosten eigen organisatie 211.490 226.753 257.416<br />

Totaal beheer en administratie 211.490 226.753 257.416<br />

Totaal lasten 3.402.471 4.128.417 2.783.352<br />

Saldo voor financiële baten en lasten 263.269 -932.808 1.312.562<br />

Saldo financiële baten en lasten 106.706 107.500 116.753<br />

Saldo van baten en lasten 369.975 -825.308 1.429.315<br />

Het saldo wordt gemuteerd op:<br />

Bestemmingsreserves:<br />

Continuïteitsreserve 403.446 0 -156.065<br />

Bestemmingsreserve doelstellingen -247.283 -970.514 2.002.930<br />

Reserve nalatenschappen -6.794 0 -924.079<br />

Bestemmingsfondsen 220.606 145.206 506.529<br />

Totaal 369.975 -825.308 1.429.315<br />

Kengetallen<br />

Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het<br />

totaal van de baten (exclusief rentebaten) 76,9% 107,4% 51,7%<br />

Wervingskosten gedeeld door de som van de geworven baten 10,2% 14,7% 10,0%<br />

Kosten beheer en administratie gedeeld door het totaal<br />

van de lasten<br />

Norm MS Research - maximaal 10% 6,2% 5,5% 9,2%<br />

Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het<br />

totaal van de lasten 82,8% 83,1% 76,0%<br />

financieel jaarverslag


101 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

C. Kasstroomoverzicht<br />

Het saldo van de liquide middelen per 31 december <strong>2017</strong> muteerde van € 14.981.349 naar e 15.556.025.<br />

Als gevolg van de reeds eerder genoemde stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers met betrekking tot het<br />

saldo van baten en lasten € 1.429.315 (was € 1.229.315) en de mutatie kortlopende vorderingen € 791.746<br />

(was € 991.746) aangepast.<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten<br />

Saldo van baten en lasten 369.975 1.429.315<br />

Afschrijvingen 9.117 9.056<br />

379.092 1.438.371<br />

Mutaties in werkkapitaal:<br />

- kortlopende vorderingen 87.299 791.746<br />

- kortlopende schulden 416.973 -356.644<br />

- langlopende schulden -307.279 -169.344<br />

Totaal mutaties in werkkapitaal 196.993 265.758<br />

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 576.085 1.704.129<br />

Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />

Mutaties in materiële vaste activa -1.409 -7.423<br />

Nettokasstroom 574.676 1.696.706<br />

Beginsaldo geldmiddelen 14.981.349 13.284.643<br />

Eindsaldo geldmiddelen 15.556.025 14.981.349<br />

Mutatie geldmiddelen 574.676 1.696.706


102 | stichting ms research<br />

D. Algemene toelichting<br />

Grondslagen van waardering en<br />

resultaatbepaling<br />

Grondslagen voor de waardering van activa<br />

en passiva<br />

Algemeen<br />

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming<br />

met de ‘Richtlijn verslaggeving<br />

fondsenwervende organisaties’ ook wel<br />

Richtlijn 650 genoemd, die uitgegeven is door<br />

de Raad voor de <strong>Jaarverslag</strong>geving.<br />

De grondslagen die worden toegepast voor<br />

de waardering van activa en passiva en<br />

de resultaatbepaling zijn gebaseerd op<br />

historische kosten, voor zover niet anders is<br />

vermeld. Ontvangsten en uitgaven worden<br />

toegerekend aan de periode waarop zij<br />

betrekking hebben. Het boekjaar loopt van<br />

1 januari tot en met 31 december van enig<br />

jaar en is gelijk aan het kalenderjaar.<br />

Stelselwijziging en vergelijking met voorgaand<br />

jaar<br />

De Stichting heeft in <strong>2017</strong> een stelselwijziging<br />

doorgevoerd met betrekking tot de<br />

verwerkingswijze van baten van nationale<br />

loterijen. Verwerking van baten acties derden<br />

(waaronder baten uit nationale loterijen)<br />

dienden onder de oude RJ 650.417 plaats<br />

te vinden in het jaar waarin de bate uit de<br />

actie van derden is ontvangen dan wel door<br />

die derde is toegezegd. In de nieuwe RJ 650<br />

wordt niet meer specifiek ingegaan op de<br />

verwerking van baten uit nationale loterijen,<br />

wat betekent dat de algemene geldende<br />

grondslag van toepassing is: een actief wordt<br />

verwerkt indien het waarschijnlijk is dat aan<br />

die post verbonden toekomstig economisch<br />

voordeel naar de rechtspersoon zal vloeien.<br />

Dit betekent dat de baten en de vorderingen<br />

in 2016 met € 200.000 zijn opgehoogd.<br />

Deze mutatie is in het vermogen als volgt<br />

doorgevoerd:<br />

Bestemmingsreserve doelstellingen (Wetenschap)<br />

per 31 december 2016<br />

(definitieve jaarrekening 2016) 11.087.940<br />

Mutatie als gevolg van stelselwijziging 200.000<br />

Saldo per 1 januari <strong>2017</strong> 11.287.940<br />

De overige gehanteerde grondslagen<br />

van waardering en resultaatbepaling zijn<br />

ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande<br />

jaar. De vergelijkende cijfers van het<br />

voorgaande jaar zijn, waar nodig, slechts<br />

qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden<br />

aangepast.<br />

Gebruik van schattingen<br />

De opstelling van de jaarrekening vereist dat<br />

de directie/het bestuur een oordeel vormt<br />

en schattingen en veronderstellingen maakt<br />

die van invloed zijn op de toepassing van<br />

grondslagen en op de gerapporteerde waarde<br />

van activa en verplichtingen, en van baten en<br />

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen<br />

afwijken van deze schattingen. De schattingen<br />

en onderliggende veronderstellingen worden<br />

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van<br />

schattingen worden opgenomen in de periode<br />

waarin de schatting wordt herzien en in<br />

toekomstige perioden waarvoor de herziening<br />

gevolgen heeft.<br />

Materiële vaste activa<br />

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd<br />

tegen aanschaffingswaarde verminderd met<br />

de hierover berekende afschrijvingen. De<br />

verwachte economische levensduur van de<br />

materiële vaste activa bedraagt drie (33,3%)<br />

of vijf (20%) jaar.<br />

Vorderingen<br />

De vorderingen worden bij eerste verwerking<br />

opgenomen tegen de reële waarde<br />

en vervolgens gewaardeerd tegen de<br />

geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).<br />

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het<br />

financieel jaarverslag


103 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

risico van oninbaarheid worden in mindering<br />

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald<br />

op basis van individuele beoordeling van de<br />

vorderingen. De vorderingen hebben een<br />

looptijd van korter dan een jaar.<br />

Liquide middelen<br />

De liquide middelen bestaan uit kas- en<br />

banktegoeden met een looptijd korter dan<br />

twaalf maanden. De liquide middelen worden<br />

gewaardeerd tegen de nominale waarde.<br />

Continuïteitsreserve<br />

De continuïteitsreserve is gevormd om de<br />

continuïteit op de korte termijn te waarborgen<br />

in geval van (tijdelijk) sterk tegenvallende<br />

baten.<br />

Bestemmingsreserves<br />

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de<br />

bestemmingsreserves is door het bestuur<br />

bepaald en betreft geen formele verplichting.<br />

Het bestuur kan deze beperking opheffen.<br />

Bestemmingsfondsen<br />

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die<br />

zijn verkregen van derden met een door die<br />

derden aangegeven specifieke bestemming.<br />

Schulden op lange termijn<br />

De schulden worden bij eerste verwerking<br />

opgenomen tegen de reële waarde<br />

en vervolgens gewaardeerd tegen de<br />

geamortiseerde kostprijs en hebben een<br />

looptijd langer dan een jaar.<br />

Schulden op korte termijn<br />

De schulden worden bij eerste verwerking<br />

opgenomen tegen de reële waarde<br />

en vervolgens gewaardeerd tegen de<br />

geamortiseerde kostprijs en hebben een<br />

looptijd korter dan een jaar.<br />

Personeelsbeloningen/pensioenen -<br />

toegezegde bijdrage regeling<br />

Verplichtingen in verband met bijdragen aan<br />

pensioenregelingen op basis van toegezegde<br />

bijdragen worden als last in de staat van<br />

baten en lasten opgenomen in de periode<br />

waarover de bijdragen zijn verschuldigd.<br />

Grondslagen voor de resultaatbepaling<br />

Algemeen<br />

Bij de bepaling van het resultaat zijn,<br />

voor zover niet anders vermeld, de aan<br />

het boekjaar toe te rekenen baten en<br />

lasten opgenomen. Baten waarvoor een<br />

bijzondere bestemming is aangewezen door<br />

de donateur of door het bestuur van MS<br />

Actie<br />

S4ICT Spinning<br />

Marathon Sportcenter<br />

Allround<br />

“Met de ene passie, de andere passie dienen.”<br />

Dat was de gedachte van Lisanne Kools toen zij<br />

net bij de Stichting werkte. Ze heeft haar liefde<br />

voor sporten en haar inzet voor MS Research<br />

op een inspirerende en zeer succesvolle manier<br />

kunnen combineren. Met een leuk en sportief<br />

netwerk heeft zij de S4ICT Spinning Marathon<br />

bij Sportcenter Allround georganiseerd. 200<br />

enthousiaste fietsers hebben 3 uur lang gespind<br />

om onderzoek naar MS mogelijk te maken.<br />

Hiermee hebben de fietsers meer dan e 12.000<br />

bij elkaar gefietst. Een prachtige prestatie.<br />

opbrengst<br />

€12.115


104 | stichting ms research<br />

Research worden in de staat van baten en<br />

lasten verwerkt; indien deze baten in het<br />

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden<br />

de nog niet-bestede gelden opgenomen in de<br />

desbetreffende bestemmingsreserve of het<br />

bestemmingsfonds.<br />

BATEN<br />

Baten van particulieren/bedrijven/andere<br />

organisaties zonder winststreven<br />

Donaties en giften. Donaties en giften worden<br />

verantwoord in het jaar waarin zij worden<br />

ontvangen. Indien donaties en/of giften door<br />

derden (zonder een specifieke aanvraag door<br />

de stichting) een specifieke bestemming<br />

hebben gekregen ten aanzien van de<br />

besteding (geoormerkte giften), wordt hiervoor<br />

een bestemmingsfonds aangemaakt.<br />

Baten van particulieren<br />

Nalatenschappen en legaten<br />

De baten uit nalatenschappen en legaten<br />

worden verwerkt in het boekjaar waarin de<br />

omvang betrouwbaar kan worden geschat<br />

(betrouwbare schatting van de ontvangst). MS<br />

Research neemt hiervoor als uitgangspunt het<br />

moment waarop de gelden worden toegezegd<br />

(akte van verdeling). Een percentage van<br />

de toegezegde gelden voor legaten en<br />

erfstellingen wordt direct in het resultaat<br />

opgenomen. Voor de nalatenschappen en<br />

legaten worden percentages gehanteerd van:<br />

liquiditeiten 90%, effecten 50% en onroerend<br />

goed 50%.<br />

Baten van loterijorganisaties<br />

Bijdragen<br />

De reguliere bijdrage van de VriendenLoterij<br />

wordt verantwoord op het moment dat een<br />

betrouwbare schatting van de opbrengst<br />

kan worden gemaakt. Deze bijdrage wordt<br />

derhalve verantwoord in het jaar waarin deze<br />

is toegezegd.<br />

De extra bijdrage van de VriendenLoterij<br />

(waarvoor een projectaanvraag is ingediend<br />

en waarbij in de projecttoekenning een<br />

terugbetalingsverplichting is opgenomen)<br />

wordt als bate verantwoord in het jaar dat<br />

de besteding plaatsvindt. Het restant van de<br />

totale bijdrage wordt als vooruitontvangen<br />

bedrag opgenomen in de balans.<br />

Overige baten<br />

De overige baten worden opgenomen op het<br />

moment dat er een betrouwbare schatting van<br />

de opbrengst kan worden gemaakt.<br />

LASTEN<br />

Researchprojecten<br />

De in een jaar toegekende gelden voor<br />

researchprojecten worden direct ten laste van<br />

het resultaat gebracht.<br />

Directe verwervingskosten, uitvoeringskosten<br />

eigen organisatie en voorlichtingskosten<br />

Deze kosten worden verantwoord in het jaar<br />

waarop zij betrekking hebben.<br />

Kostentoerekening<br />

Bureaukosten worden toegerekend aan de<br />

doelstellingen, werving baten en beheer<br />

en administratie op basis van de volgende<br />

maatstaven:<br />

- Direct toerekenbare kosten worden direct<br />

toegerekend.<br />

- Niet-direct toerekenbare kosten worden<br />

verdeeld, gebaseerd op een door de directie<br />

gemaakte schatting van de tijdsbesteding<br />

van de medewerkers.<br />

De percentages zijn als volgt: wetenschap<br />

14%, voorlichting 34%, zorg 5%,<br />

fondsenwerving 34% en beheer en<br />

administratie 13%. Deze kosten betreffen:<br />

overige personeelskosten, reis- en<br />

verblijfkosten, huisvestingskosten en<br />

kantoorkosten.<br />

Kasstroomoverzicht<br />

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens<br />

de indirecte methode.<br />

financieel jaarverslag


105 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

E. Toelichting op de balans<br />

Materiële vaste activa<br />

verbouwing Inventaris Hardware/ Totaal<br />

Software<br />

EUR EUR EUR EUR<br />

Boekwaarden per 1 januari <strong>2017</strong> 0 1.170 13.345 14.515<br />

Mutaties <strong>2017</strong><br />

- investeringen 0 0 1.409 1.409<br />

- desinvesteringen 0 0 0 0<br />

- afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0<br />

- afschrijvingen 0 -774 -8.343 -9.117<br />

Boekwaarden per 31 december <strong>2017</strong> 0 396 6.411 6.807<br />

Stand per 31 december <strong>2017</strong><br />

- cumulatieve aanschafwaarden 24.428 35.543 117.288 177.259<br />

- cumulatieve afschrijvingen -24.428 -35.147 -110.877 -170.452<br />

Boekwaarden per 31 december <strong>2017</strong> 0 396 6.411 6.807<br />

De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de bedrijfsvoering.


106 | stichting ms research<br />

Vorderingen<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Toegezegde nalatenschappen 471.103 477.897<br />

Nog te ontvangen bijdrage VriendenLoterij 200.000 200.000<br />

Depot Pensioenvoorziening Aegon 164.169 175.453<br />

Nog te ontvangen periodieke schenkingen 0 925<br />

Overige vorderingen 77.932 146.228<br />

Totaal vorderingen 913.204 1.000.503<br />

De toegezegde nalatenschappen ad € 471.103 is de som van het restant van 2016 ad € 14.681 en het restant van de toegezegde nalatenschappen en legaten uit <strong>2017</strong> ad € 456.422.<br />

De overige vorderingen ad € 77.932 bestaan grotendeels uit nog te ontvangen sponsorbijdragen en vooruitbetaalde huur van het pand.<br />

Als gevolg van een stelselwijziging met betrekking tot de reguliere bijdrage van de VriendenLoterij is de vordering per 31 december 2016 totaal € 1.000.503.<br />

In de jaarrekening 2016 was dit bedrag € 800.503.<br />

Liquide middelen<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Spaarrekeningen 14.639.346 14.000.000<br />

Rekeningen-courant 916.679 981.349<br />

Bankgelden 15.556.025 14.981.349<br />

Per 31 december <strong>2017</strong> zijn alle liquide middelen direct opvraagbaar behoudens de bank-garantie met betrekking tot de huurovereenkomst van € 25.000.<br />

MS Research hanteert een defensief beleggingsbeleid. Tijdelijk overtollige middelen worden op een spaarrekening of een depositorekening geplaatst,<br />

afhankelijk van de rente-ontwikkelingen. Er wordt niet belegd in effecten of andere risicovolle beleggingsproducten.<br />

financieel jaarverslag


107 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Reserves en fondsen<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Reserves<br />

Continuïteitsreserve 1.806.894 1.403.448<br />

Bestemmingsreserves:<br />

- Bestemmingsreserve doelstellingen 11.040.657 11.287.940<br />

- Reserve nalatenschappen 471.103 477.897<br />

Totaal reserves 13.318.654 13.169.285<br />

Continuïteitsreserve<br />

Stand per 1 januari 1.403.448 1.559.513<br />

Aandeel verdeling saldo boekjaar 403.446 -156.065<br />

Stand per 31 december 1.806.894 1.403.448<br />

De continuïteitsreserve heeft tot doel de continuering van de<br />

werkzaamheden van de Stichting mogelijk te maken gedurende<br />

perioden waarin de kosten van de organisatie niet uit de ontvangsten<br />

kunnen worden bestreden. In <strong>2017</strong> heeft het bestuur van MS<br />

Research opnieuw beoordeeld (inclusief een kwantificering van<br />

de risico’s) wat de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve<br />

dient te zijn. Hierbij conformeert MS Research zich aan de Richtlijn<br />

Financieel Beheer Goede Doelen van september 2012 van Goede<br />

Doelen Nederland. Bij deze beoordeling is ook rekening gehouden<br />

met de aanpassingen in deze Richtlijn van oktober <strong>2017</strong>. Op<br />

grond van deze richtlijn bedraagt de maximale omvang van de<br />

continuïteitsreserve anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de<br />

werkorganisatie.<br />

Het bestuur van MS Research acht na een beoordeling van de<br />

risico’s een omvang van anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de<br />

werkorganisatie noodzakelijk voor MS Research. Voor <strong>2017</strong> is dit<br />

bedrag bepaald op basis van de begroting 2018.<br />

Bestemmingsreserve doelstellingen<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Stand per 1 januari 11.287.940 9.285.010<br />

Stelselwijziging baten VriendenLoterij (reguliere gift) 0 200.000<br />

Aandeel verdeling saldo boekjaar -247.283 1.802.930<br />

Stand per 31 december 11.040.657 11.287.940


108 | stichting ms research<br />

Bestemmingsreserve<br />

In 2014 is door het bestuur besloten om de<br />

verschillende bestemmingsreserves met een<br />

onderzoeksdoel samen te voegen tot één<br />

bestemmingsreserve wetenschap. Deze reserve<br />

wordt aangewend om de focus op continuïteit<br />

van onderzoek te kunnen handhaven, ook indien<br />

de jaarlijkse inkomsten minder worden. Alle<br />

niet-geoormerkte middelen die MS Research<br />

ontvangt en die niet nodig zijn voor de jaarlijkse<br />

exploitatie worden door MS Research geoormerkt<br />

voor onderzoek. Indien actieve inkomsten<br />

uitblijven, is het wenselijk dat subsidies in<br />

categorie I (programma’s & fellowship) voor<br />

4 jaar kunnen worden gecontinueerd én<br />

dat gehonoreerde subsidies uit categorie II<br />

(meerjarige projecten) kunnen worden afgerond.<br />

Om aan deze voorwaarden te voldoen dient de<br />

bestemmingsreserve wetenschap een minimale<br />

omvang te hebben van € 4,6 miljoen.<br />

Reserve Dassel<br />

De reserve Dassel is ontstaan uit de ontvangen nalatenschap van de familie Dassel van in totaal € 1.100.000.<br />

Het bestuur heeft in 2016 besloten deze reserve volledig aan te wenden voor de financiering van klinische<br />

onderzoeksprojecten. Het beleid van MS Research voorziet in de aanwending van deze reserve in de<br />

komende jaren.<br />

In verband met de stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers aangepast met € 200.000. In de definitieve<br />

jaarrekening 2016 was de bestemmingsreserve doelstellingen € 11.087.940.<br />

De bestemmingsreserve doelstellingen is als volgt verdeeld:<br />

wetenschap Voorlichting Totaal<br />

EUR EUR EUR<br />

Wetenschap 9.530.226 0 9.530.226<br />

Voorlichting plus 0 718.610 718.610<br />

Voorlichting subsidie derden 0 200.000 200.000<br />

Nalatenschap Dassel voor klinisch onderzoek 591.821 0 591.821<br />

Totaal 10.122.047 918.610 11.040.657<br />

Reserve categorie Voorlichting<br />

De categorie voorlichting betreft enerzijds de<br />

reserve van € 718.610 voor de uitwerking van<br />

het rapport OC&C (oorspronkelijke omvang<br />

€ 1.000.000) en anderzijds de reserve van<br />

€ 200.000 in relatie tot aan derden te verstrekken<br />

subsidies op het gebied van voorlichting.<br />

Laatstgenoemde reserve zal worden aangewend<br />

wanneer activiteiten binnen de doelstelling<br />

voorlichting een investering vragen die een regulier<br />

jaarbudget significant overschrijdt.<br />

financieel jaarverslag


109 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

EUR<br />

Wetenschap<br />

Stand per 1 januari <strong>2017</strong> 9.619.650<br />

Aandeel verdeling saldo boekjaar -89.424<br />

Stand per 31 december <strong>2017</strong> 9.530.226<br />

Voorlichting plus<br />

Stand per 1 januari <strong>2017</strong> 718.610<br />

Onttrekking 0<br />

Dotatie 0<br />

Stand per 31 december <strong>2017</strong> 718.610<br />

Voorlichting subsidie derden<br />

Stand per 1 januari <strong>2017</strong> 200.000<br />

Onttrekking 0<br />

Dotatie 0<br />

Stand per 31 december <strong>2017</strong> 200.000<br />

De reserve voorlichting bestaat uit een reservering van € 718.610<br />

voor de uitwerking van het rapport OC&C (oorspronkelijke omvang<br />

€ 1.000.000) en € 200.000 in relatie tot aan derden te verstrekken<br />

subsidies op het gebied van voorlichting. Deze reserve zal worden<br />

aangewend wanneer activiteiten binnen de doelstelling voorlichting een<br />

investering vragen die een regulier jaarbudget significant overschrijdt.<br />

Actie<br />

Rokjesdagloop <strong>2017</strong><br />

In <strong>2017</strong> was Stichting MS Research alweer<br />

voor de 4e keer beneficiant-partner van de<br />

Rokjesdagloop. Tijdens een zonovergoten<br />

lentedag in april renden en wandelden zo’n<br />

1.200 deelneemsters bijna 40.000 euro bij elkaar<br />

voor MS-onderzoek! Dit mooie bedrag wordt<br />

besteed aan MS-onderzoek aan het VUmc MS<br />

centrum Amsterdam.<br />

Ook de tweede editie van de Walk4MS<br />

(onderdeel van de Rokjesdagloop) bleek een<br />

groot succes. Er deden bijna 400 mensen mee<br />

aan deze editie van de wandeltocht, waaronder<br />

ook mensen met MS. Op naar de jubileum editie<br />

volgend jaar!<br />

opbrengst<br />

€39.100<br />

Nalatenschap Dassel voor klinisch onderzoek<br />

Stand per 1 januari <strong>2017</strong> 749.680<br />

Onttrekking -157.859<br />

Dotatie 0<br />

Stand per 31 december <strong>2017</strong> 591.821<br />

De onttrekking betreft de jaarlijks toegekende bijdragen aan twee<br />

klinische meerjarige projecten (€ 62.369 en € 50.000) en een<br />

klinisch pilotproject (€ 45.490).


110 | stichting ms research<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Reserve nalatenschappen<br />

Stand per 1 januari 477.897 1.401.976<br />

Ontvangen vordering nalatenschappen -463.216 -1.331.304<br />

Nieuwe vordering nalatenschappen 456.422 407.225<br />

Stand per 31 december 471.103 477.897<br />

Het bestuur acht een buffer noodzakelijk in het vermogen om mogelijke onzekerheden omtrent vorderingen uit nalatenschappen te ondervangen.<br />

De omvang van de reserve nalatenschappen is derhalve gelijk aan de vordering nalatenschappen.<br />

financieel jaarverslag


111 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Fondsen<br />

Bestemmingsfonds Kinderen met MS 169.113 222.706<br />

Bestemmingsfonds MS Centrum Amsterdam 34.986 0<br />

Bestemmingsfonds Project Y 64.554 94.212<br />

Bestemmingsfonds MS Expertise Centrum Cognitie 498.387 329.516<br />

Bestemmingsfonds Progressieve MS 100.000 0<br />

Totaal fondsen 867.040 646.434<br />

Bestemmingsfonds Kinderen met MS<br />

Stand per 1 januari 222.706 136.098<br />

Dotatie 21.407 161.608<br />

Onttrekking -75.000 -75.000<br />

Stand per 31 december 169.113 222.706<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in <strong>2017</strong><br />

van geoormerkte giften uit de activiteit Move for MS. De onttrekking<br />

betreft een toekenning aan onderzoek binnen het Nationaal Kinder<br />

MS Centrum. Met ingang van 2016 wordt deze jaarlijks toegekend<br />

en onttrokken aan dit fonds (tot en met 2020).<br />

Bestemmingsfonds MS Centrum Amsterdam<br />

Stand per 1 januari 0 3.807<br />

Dotatie 34.986 0<br />

Onttrekking 0 -3.807<br />

Stand per 31 december 34.986 0<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in <strong>2017</strong><br />

van geoormerkte giften uit o.a. de activiteit Rokjesdagloop. Het saldo<br />

per 31 december wordt begin 2018 volledig uitgekeerd.


112 | stichting ms research<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Bestemmingsfonds Project Y<br />

Stand per 1 januari 94.212 0<br />

Dotatie 4.574 94.212<br />

Onttrekking -34.232 0<br />

Stand per 31 december 64.554 94.212<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in <strong>2017</strong><br />

van geoormerkte giften van o.a. Mission Summit. De onttrekking betreft<br />

de uitbetaling van geoormerkte gelden aan MS Centrum Amsterdam.<br />

Het saldo per 31 december wordt begin 2018 volledig uitgekeerd.<br />

Bestemmingsfonds MS Expertise Centrum Cognitie<br />

Stand per 1 januari 329.516 0<br />

Dotatie 335.000 379.516<br />

Onttrekking -166.129 -50.000<br />

Stand per 31 december 498.387 329.516<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in <strong>2017</strong> van<br />

geoormerkte giften van MoveS. De onttrekking betreft de toezeggingen<br />

aan het Expertise Centrum Cognitie bij MS.<br />

Bestemmingsfonds Progressieve MS<br />

Stand per 1 januari 0 0<br />

Dotatie 100.000 0<br />

Onttrekking 0 0<br />

Stand per 31 december 100.000 0<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in <strong>2017</strong><br />

van een geoormerkte gift van de familie Petalas. Doel van het bestemmingsfonds<br />

is het financieren van onderzoek naar progressieve MS.<br />

financieel jaarverslag


113 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Schulden<br />

31-12-<strong>2017</strong> 31-12-2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Totaal projectverplichtingen<br />

Stand per 1 januari 2.010.231 2.566.369<br />

Besluit ten laste van boekjaar 1.570.580 1.245.380<br />

Betaald in boekjaar -1.807.048 -1.751.518<br />

Vrijval in boekjaar 0 -50.000<br />

Stand per 31 december 1.773.763 2.010.231<br />

Verdeling<br />

Langlopende schulden 260.771 568.050<br />

Kortlopende projectverplichtingen 1.512.992 1.442.181<br />

Totaal projectverplichtingen 1.773.763 2.010.231<br />

Schulden op lange termijn<br />

Onder de langlopende schulden staan verplichtingen<br />

voor langer dan een jaar verantwoord. Het zijn<br />

verplichtingen tot het financieren van onderzoek<br />

die zijn ontstaan door toekenningen.<br />

Schulden op korte termijn<br />

Kortlopende projectverplichtingen 1.512.992 1.442.181<br />

Vooruitontvangen VriendenLoterij 353.240 0<br />

Kortlopende schulden en overlopende passiva 90.704 114.850<br />

Reservering vakantiedagen 32.562 33.143<br />

Reservering vakantiegeld 17.778 15.924<br />

Belastingen en premies sociale verzekeringen 12.837 1.787<br />

Nog te betalen accountantskosten 5.802 4.713<br />

Ontvangen waarborgsom 3.656 0<br />

Totaal schulden op korte termijn 2.029.571 1.612.598<br />

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd<br />

minder dan een jaar verantwoord. Het vooruitontvangen bedrag voor<br />

de VriendenLoterij betreft het project Brainwash met een looptijd van<br />

4 jaar waarvoor € 464.000 is toegekend door de VriendenLoterij. De<br />

totale besteding in <strong>2017</strong> bedraagt € 110.760, waardoor een bedrag<br />

van € 353.240 resteert; te besteden de komende jaren.


114 | stichting ms research<br />

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA<br />

EN VERPLICHTINGEN<br />

Activa<br />

VriendenLoterij<br />

Er is een overeenkomst gesloten met de<br />

VriendenLoterij voor een periode van vijf<br />

jaar: 2016-2020 (jaarlijkse vaste bijdrage<br />

€ 200.000).<br />

Verhuur<br />

De stichting heeft een verhuurovereenkomst<br />

afgesloten met Faas Psychologie BV voor een<br />

bedrag van € 43.875 per jaar. Jaarlijks wordt<br />

dit bedrag aangepast met een inflatiecorrectie,<br />

voor het eerst per 1 januari 2019. Dit contract<br />

is ingegaan op 1 januari 2018 en heeft een<br />

looptijd tot en met 15 september 2020. De<br />

overeenkomst wordt vervolgens voortgezet<br />

voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.<br />

Verplichtingen<br />

Huurcontract<br />

De stichting heeft een huurovereenkomst<br />

afgesloten met Smitsloo Beheer BV voor een<br />

bedrag van € 100.000 per jaar. Jaarlijks<br />

wordt dit bedrag aangepast met een<br />

inflatiecorrectie (de huur voor 2018 bedraagt<br />

€ 111.470). Dit contract is ingegaan op 16<br />

september 2010 en heeft een looptijd tot en<br />

met 15 september 2020. De overeenkomst<br />

wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende<br />

perioden van telkens 5 jaar.<br />

Bankgarantie<br />

De stichting heeft een bankgarantie ten<br />

bedrage van € 25.000 bij de ABN AMRO<br />

lopen. De begunstigde is de heer M.A.J.<br />

Smitsloo. Deze bankgarantie is gekoppeld aan<br />

de huurovereenkomst.<br />

Kopieerapparaat<br />

De stichting is een operational lease voor een<br />

kopieerapparaat aangegaan voor de duur van<br />

tien jaar met een leasebedrag van € 1.888<br />

per jaar.<br />

Projectverplichtingen lumpsum<br />

Met ingang van 2015 worden projectverplichtingen<br />

jaarlijks toegekend in plaats<br />

van voor de gehele looptijd van het project.<br />

De toekenning voor de resterende looptijd<br />

is aan bepaalde voorwaarden verbonden.<br />

Het totaal van de in dit kader door MS<br />

Research toegekende voorwaardelijke<br />

projectverplichtingen bedraagt ultimo <strong>2017</strong><br />

€ 3.093.500 (2016: € 2.380.250).<br />

Nalatenschappen<br />

Zes nalatenschappen (totale waarde<br />

€ 940.226) zijn niet vrij van rechten en<br />

kosten. Bij drie nalatenschappen heeft MS<br />

Research als erfgenaam rechten verkregen<br />

die belast zijn met vruchtgebruik. Bij de<br />

andere drie nalatenschappen is sprake<br />

van een tweetrapsconstructie waarbij MS<br />

Research mogelijk een recht kan doen<br />

gelden bij overlijden van de erfgenaam<br />

(Fidei commis). Aangezien de exacte waarde<br />

die naar MS Research kan toevloeien niet<br />

betrouwbaar geschat kan worden (op<br />

basis van de Handreiking verwerking en<br />

waardering van nalatenschappen belast<br />

met vruchtgebruik), wordt de totale waarde<br />

als een niet in de balans opgenomen recht<br />

verantwoord.<br />

financieel jaarverslag


115 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

F. Toelichting op de staat van baten en lasten<br />

BATEN<br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Baten van particulieren<br />

Nalatenschappen en legaten 1.143.386 800.000 1.487.423<br />

Donaties en giften 1.375.850 1.440.000 1.306.456<br />

Overige baten particulieren 2.320 0 0<br />

Totaal baten van particulieren 2.521.556 2.240.000 2.793.879<br />

De baten uit nalatenschappen zijn hoger dan<br />

de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een<br />

stijging in het aantal middelgrote nalatenschappen.<br />

De inkomsten van donaties en giften zijn minder<br />

hoog dan begroot door lagere opbrengsten uit de<br />

mailing en lagere opbrengsten uit acties. In de baten<br />

van particulieren zit een bedrag van € 138.767 dat is<br />

geoormerkt voor specifieke projecten.<br />

Baten van bedrijven<br />

Donaties en giften 162.552 122.500 109.384<br />

Overige baten bedrijven 620 0 0<br />

Totaal baten van bedrijven 163.172 122.500 109.384<br />

Door incidentele baten van bedrijven is de realisatie<br />

van donaties en giften hoger dan begroot. De baten<br />

uit sponsoring zijn € 64.000. Dit is 1,6% van de totale<br />

baten en dus ruim binnen de norm van 5%.


116 | stichting ms research<br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Baten van loterijorganisaties<br />

Bijdrage VriendenLoterij (contract 2016-2020) 200.000 200.000 400.000<br />

Geoormerkte lotenverkoop VriendenLoterij 28.523 80.000 30.130<br />

Extra bijdrage VriendenLoterij project 110.760 0 0<br />

Extra bijdrage VriendenLoterij vrijwilliger 2.000 0 0<br />

Totaal baten van loterijorganisaties 341.283 280.000 430.130<br />

De extra bijdrage van de VriendenLoterij is toegekend voor specifiek onderzoek.<br />

In de begroting voor geoormerkte lotenverkoop VriendenLoterij is een additioneel<br />

bedrag opgenomen voor een pilot met de zakelijke markt. Deze pilot heeft echter<br />

niet plaatsgevonden. Als gevolg van een stelselwijziging met betrekking tot de bijdrage<br />

van de VriendenLoterij is de realisatie van 2016 met € 200.000 verhoogd. In de<br />

jaarrekening 2016 was het totaalbedrag van de baten van loterijorganisatie € 230.130.<br />

Baten van andere organisaties zonder winststreven<br />

Donaties en giften 633.729 523.109 762.521<br />

In de begroting <strong>2017</strong> is een voorzichtige inschatting gemaakt van de baten van<br />

andere organisaties zonder winststreven. In <strong>2017</strong> zijn additionele baten gerealiseerd<br />

uit acties en evenementen.In de baten van andere organisaties zonder winststreven is<br />

een bedrag van € 466.603 opgenomen dat is geoormerkt voor specifieke projecten.<br />

Overige baten<br />

Huuropbrengsten 6.000 30.000 0<br />

De huuropbrengsten zijn lager dan begroot doordat de huurder per 1 april <strong>2017</strong><br />

het contract heeft opgezegd.<br />

financieel jaarverslag


117 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

LASTEN<br />

Toelichting lastenverdeling - specificatie en verdeling lasten realisatie per 31 december <strong>2017</strong> naar bestemming<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Bestemming<br />

wervingskosten<br />

wetenschap Voorlichting Zorg Fondsen- Beheer en Realisatie Begroting<br />

werving administratie 31-12-17 <strong>2017</strong><br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Directe kosten<br />

Subsidies en bijdragen 2.004.549 46.025 0 157.253 0 2.207.827 2.758.214<br />

Publiciteit en communicatie 0 309.185 0 0 0 309.185 370.167<br />

Zorg 0 0 33.145 0 0 33.145 41.667<br />

Totaal directe kosten 2.004.549 355.210 33.145 157.253 0 2.550.157 3.170.048<br />

Indirecte kosten (bureaukosten)<br />

Salarissen 78.016 133.885 32.779 99.226 61.335 405.241 479.869<br />

Overige personeelskosten 11.619 28.215 4.149 28.215 10.788 82.986 84.000<br />

Externe inzet 0 0 0 0 98.567 98.567 110.000<br />

Huisvestingskosten 18.285 44.404 6.530 44.404 16.978 130.601 150.000<br />

Kantoorkosten en algemene kosten<br />

- Secretariaatskosten 16.600 40.318 5.929 40.318 15.416 118.581 117.000<br />

- Bestuurskosten 0 0 0 0 7.221 7.221 8.500<br />

Afschrijvingskosten 1.276 3.100 456 3.100 1.185 9.117 9.000<br />

Totaal indirecte kosten 125.796 249.922 49.843 215.263 211.490 852.314 958.369<br />

Totaal 2.130.345 605.132 82.988 372.516 211.490 3.402.471 4.128.417


118 | stichting ms research<br />

Vervolg toelichting lasten<br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Wetenschap<br />

Subsidies en bijdragen<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie I<br />

MS-Centra 556.755 619.255 187.500<br />

MS-Fellowship 107.080 0 0<br />

Leerstoel Huitinga 0 25.000 0<br />

Totaal subsidies categorie I 663.835 644.255 187.500<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie II<br />

Meerjarige projecten 360.036 422.930 286.955<br />

Vrijval afgeronde researchprojecten 0 0 -41.000<br />

Totaal subsidies categorie II 360.036 422.930 245.955<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie III<br />

Pilot projecten 100.000 100.000 99.913<br />

Reisstipendium 0 28.335 0<br />

Overig 20.200 30.600 11.913<br />

Totaal subsidies categorie III 120.200 158.935 111.826<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie IV<br />

Nationale samenwerkingsprojecten 0 200.000 200.000<br />

Internationale samenwerkingsprojecten 61.453 60.000 108.426<br />

Totaal subsidies categorie IV 61.453 260.000 308.426<br />

financieel jaarverslag


119 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Wetenschappelijk onderzoek - categorie V<br />

Nationale congressen & bijeenkomsten 42.133 79.167 39.751<br />

Internationale congressen 1.250 8.000 1.242<br />

Lidmaatschappen 15.355 16.700 13.638<br />

Centrumcoördinatoren 11.000 11.000 11.000<br />

Publicaties 4.588 11.000 0<br />

Vergader- en reiskosten WR 2.408 4.000 1.130<br />

Audit MS-centra 9.632 15.000 0<br />

Overig 0 1.000 5.843<br />

Totaal categorie V 86.366 145.867 72.604<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie VI<br />

Meerjarige projecten VriendenLoterij 165.150 61.650 61.650<br />

Projectgebonden voorlichting VriendenLoterij 10.789 8.117 0<br />

Financiering uit geoormerkte nalatenschappen 157.859 224.869 109.364<br />

Financiering uit geoormerkte giften 378.861 307.903 215.000<br />

Totaal subsidies categorie VI 712.659 602.539 386.014<br />

Subtotaal wetenschap 2.004.549 2.234.526 1.312.325<br />

Aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 125.796 131.124 114.231<br />

Totaal wetenschap 2.130.345 2.365.650 1.426.556


120 | stichting ms research<br />

Wetenschappelijk onderzoek<br />

Subsidies categorie I<br />

Toekenning van een MS-Fellowship is afhankelijk van het aandienen van een geschikte kandidaat. Vooraf<br />

is niet te voorspellen of een geschikte kandidaat zich aandient, de post was daarom niet opgenomen in de<br />

begroting van <strong>2017</strong>. Het bijzonder hoogleraarschap voor dr. Inge Huitinga is niet gerealiseerd in <strong>2017</strong>.<br />

Subsidies categorie II<br />

De realisatie meerjarige projecten is lager dan begroot, doordat één van de opgenomen jaarlijkse toekenningen<br />

naar verwachting plaats vindt in begin 2018.<br />

Subsidies categorie III<br />

De subsidievorm reisstipendium is in <strong>2017</strong> opgeheven vanwege de introductie van een nieuwe subsidie; de<br />

Monique Blom-de Wagt grant. De post overig is lager dan begroot vanwege een laag aantal subsidieaanvragen<br />

voor werkbezoeken- en stages in het buitenland.<br />

Subsidies categorie IV<br />

In <strong>2017</strong> zijn geen nationale samenwerkingsprojecten gesubsidieerd. Voor deze projecten is de Stichting<br />

afhankelijk van derden. In <strong>2017</strong> zijn meerdere initiatieven opgezet, waaronder twee fondsoverstijgende<br />

programma’s en een vervolg op het Programma Translationeel Onderzoek. Mogelijke onderzoeksprojecten die<br />

voortvloeien uit deze initiatieven worden naar verwachting toegekend in 2018.<br />

Subsidies categorie VI<br />

De post meerjarige projecten VriendenLoterij is hoger door honorering van de Extra VriendenLoterij<br />

projectaanvraag aan MS Centrum Noord-Nederland, project Brainwash. Financiering uit geoormerkte<br />

nalatenschappen is lager vanwege het vervallen van een klinisch pilotproject. Financiering uit geoormerkte<br />

giften is hoger door toekenning van een MS Out-of-the-Box Grant ad € 100.000. De besteding Project Y is<br />

€ 65.000 lager dan verwacht, dit bedrag is begin 2018 besteed.<br />

financieel jaarverslag


121 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Voorlichting<br />

Eigen activiteiten<br />

Media 83.841 110.000 184.694<br />

Wereld MS Dag / pat. dagen 23.045 41.667 9.330<br />

Kosten mailing voorlichting 187.308 175.500 154.588<br />

Overig 14.991 43.000 2.227<br />

Totaal eigen activiteiten 309.185 370.167 350.839<br />

Subsidies aan derden<br />

Subsidies aan derden 46.025 285.000 97.448<br />

Subtotaal voorlichting 355.210 655.167 448.287<br />

Aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 249.922 281.394 182.369<br />

Totaal voorlichting 605.132 936.561 630.656<br />

Eigen activiteiten<br />

In de begroting van de post Overig is een bedrag opgenomen van € 33.000 voor kosten promotie zakelijke markt. Deze pilot is helaas niet doorgegaan.<br />

Subsidies aan derden<br />

De begrotingspost ontwikkeling publieks- en patiëntenvoorlichting (onderdeel van subsidies aan derden) bevat de doorbelasting van kosten ten behoeve van<br />

patiëntenorganisaties. Ten opzichte van de begroting is de realisatie lager doordat er een beperkt aantal subsidieaanvragen is ingediend.


122 | stichting ms research<br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Zorg<br />

MS Loket 28.145 25.000 0<br />

Wereld MS Dag / Patiëntendagen 0 16.667 10.652<br />

Coördinator Nieuw Unicum 5.000 35.000 5.000<br />

Aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 49.843 52.645 43.292<br />

Totaal zorg 82.988 129.312 58.944<br />

Totaal besteed aan doelstellingen 2.818.465 3.431.523 2.116.156<br />

In de begroting <strong>2017</strong> zijn voor de categorie Wereld MS Dag kosten opgenomen voor<br />

een eenmalig project. Dit project heeft niet plaatsgevonden. Er is minder uitgegeven<br />

aan de post Coördinator Nieuw Unicum wegens beperkte inzet.<br />

Fondsenwerving<br />

Media 29.817 14.000 30.507<br />

Kosten mailing 73.489 69.368 49.993<br />

Kosten evenementen/speciale acties 10.628 20.000 22.384<br />

Kosten nalatenschappen 38.743 47.320 59.589<br />

Overige kosten fondsenwerving 4.576 53.000 9.586<br />

Aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 215.263 266.453 237.721<br />

Totaal fondsenwerving 372.516 470.141 409.780<br />

Het aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie is lager dan begroot doordat<br />

de functie van fondsenwerver niet is vervuld in <strong>2017</strong>. Hierdoor zijn ook de directe<br />

kosten fondsenwerving lager uitgevallen.<br />

Beheer en administratie<br />

Aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 211.490 226.753 257.416<br />

Totaal beheer en administratie 211.490 226.753 257.416<br />

financieel jaarverslag


123 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Realisatie Realisatie<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

EUR<br />

EUR<br />

Bezoldiging directie<br />

Dienstverband<br />

Aard onbepaald onbepaald<br />

Uren 40 uur 40 uur<br />

Parttimepercentage 111,1% 111,1%<br />

Periode jan-dec jan-dec<br />

Salariskosten<br />

Brutosalaris* 88.780 88.780<br />

Vakantiegeld 7.006 7.006<br />

Subtotaal jaarinkomen 95.786 95.786<br />

Sociale lasten 9.913 9.814<br />

Pensioenlasten 16.557 16.009<br />

Totaal salariskosten 122.256 121.609<br />

* In het brutosalaris is een onkostenvergoeding opgenomen ten bedrage van € 1.200.


124 | stichting ms research<br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Bureaukosten<br />

Personeelskosten<br />

Salarissen 358.379 410.776 353.003<br />

Salarissen naar MS Vereniging Nederland -17.039 -38.650 -35.340<br />

Salarissen naar projectgebonden voorlichting -3.099 -8.117 0<br />

Salarissen naar MS Loket -24.012 0 0<br />

Uitkering ziekengeld -7.956 0 0<br />

Sociale lasten 57.234 63.196 56.273<br />

Pensioenverzekeringen 41.734 52.664 46.001<br />

Kosten vrijwilligers 5.158 7.500 6.705<br />

Overige personeelskosten 176.395 186.500 154.646<br />

Totaal personeelskosten 586.794 673.869 581.288<br />

De salarissen zijn lager dan begroot door het slechts deels vervullen van vacatures.<br />

Gedurende het boekjaar <strong>2017</strong> bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 7,6 fte<br />

(2016: 6,5 fte). Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende<br />

afdelingen: directie: 1,1 fte, secretariaat: 1,7 fte, donateursadministratie: 2,3 fte,<br />

onderzoek: 0,9 fte, en communicatie: 1,7 fte.<br />

financieel jaarverslag


125 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Realisatie Begroting Realisatie<br />

<strong>2017</strong> <strong>2017</strong> 2016<br />

EUR EUR EUR<br />

Huisvestingskosten<br />

Huur 109.822 110.000 109.713<br />

Overige huisvestingskosten 20.779 40.000 3.165<br />

Totaal huisvestingskosten 130.601 150.000 112.878<br />

De overige huisvestingskosten zijn lager<br />

dan begroot door lagere energiekosten.<br />

Kantoorkosten en algemene kosten<br />

Secretariaatskosten 118.581 117.000 124.862<br />

Bestuurskosten 7.221 8.500 6.945<br />

Totaal kantoorkosten en algemene kosten 125.802 125.500 131.807<br />

Afschrijvingskosten 9.117 9.000 9.056<br />

Totaal bureaukosten 852.314 958.369 835.029<br />

Financiële baten en lasten<br />

Rente 106.706 107.500 116.753


126 | stichting ms research<br />

G. Overige gegevens<br />

Bestemming saldo<br />

Het bestuur heeft besloten het saldo <strong>2017</strong> als volgt te verdelen:<br />

- Continuïteitsreserve 403.446<br />

- Bestemmingsreserve doelstellingen -247.283<br />

- Reserve nalatenschappen -6.794<br />

- Bestemmingsfondsen 220.606<br />

Totaal 369.975<br />

Deze verdeling is verwerkt in de balans per 31 december <strong>2017</strong>.<br />

Gebeurtenissen na balansdatum<br />

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum van 31 december <strong>2017</strong>.<br />

Controleverklaring<br />

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van het jaarverslag.<br />

financieel jaarverslag


127 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

ACCOUNTANTS<br />

IN NON-PROFIT<br />

Stichting MS Research<br />

Alphen aan den Rijn, 04-01-2016<br />

Postbus 200<br />

2250 Kenmerk: AE VOORSCHOTEN Fake tekst<br />

Geachte heer/mevouw,<br />

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT<br />

Aan: het bestuur van Stichting MS Research<br />

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume<br />

Verklaring volorro illupie over de ndant, in het es jaarverslag et eos dolorum opgenomen as int jaarrekening la corro errunt. <strong>2017</strong><br />

Ons<br />

Us<br />

oordeel<br />

dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum<br />

Wij hebben de jaarrekening <strong>2017</strong> van Stichting MS Research te Voorschoten gecontroleerd.<br />

harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus<br />

Naar a eos ons sum oordeel sum geeft re nos de et in aspe dit jaarverslag pro verumet op pagina rem quia 98 tot alissimet, en 125 cus opgenomen volut aut ame jaarrekening de nim et een etur getrouw<br />

beeld maximus, van de quiatur grootte magnim en de samenstelling que modiciam van eum het vermogen am esedis van res Stichting re magnis MS volecea Research vendi per 31 des december doluptat <strong>2017</strong> en<br />

van volorer het resultaat . over <strong>2017</strong> in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende<br />

organisaties.<br />

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest<br />

De jaarrekening bestaat uit:<br />

quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda<br />

1. que de poribus balans et per etur 31 december cus con rerchil <strong>2017</strong> (met intorpore een balanstotaal comnis iuntiore van € 16.476.036);<br />

experiatur mo cum id magnit quo beratus<br />

de simint staat van volupie baten ndipsunt en lasten eni over odit <strong>2017</strong> as (met pos een et eaquat resultaat accat van la € 369.975 sunti cullupi positief); endipsa nietur sequis<br />

2.<br />

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere<br />

ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.<br />

toelichtingen.<br />

De Evellore basis voor sum ons et oordeel aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tenderc<br />

hebben iliquat onze enihillabo. controle Ugiasped uitgevoerd quiassit volgens recum het qui Nederlands delendem recht, eum faccabo waaronder rerfero ook excea de Nederlandse sam,<br />

Wij<br />

controlestandaarden solorest vollor solorrovidenime vallen. Onze verantwoordelijkheden pliam, vitatiur sollaborem. op grond Aqueniae hiervan reic zijn te beschreven oditat. in de sectie ‘Onze<br />

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.<br />

Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut<br />

Wij<br />

aperi<br />

zijn<br />

antotat<br />

onafhankelijk<br />

inulpa<br />

van<br />

sit<br />

Stichting<br />

porecae<br />

MS<br />

porere<br />

Research<br />

volorem<br />

zoals vereist<br />

alisqui<br />

in<br />

delent<br />

de Verordening<br />

utectota<br />

inzake<br />

nobis seque<br />

de Onafhankelijkheid<br />

accumenis<br />

van<br />

accountants etur autatur bij maximen assurance-opdrachten totation cullam (ViO) et en volore andere sint voor as eos de opdracht evellatemo relevante doluptat. onafhankelijkheidsregels in<br />

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).<br />

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que<br />

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.<br />

verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum<br />

Verklaring rem haritem over cum de in quia het quam jaarverslag di con opgenomen re sus in pliquam andere informatie voluptata delique nihilla boratur sunt quae.<br />

Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.<br />

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat<br />

uit:<br />

het bestuursverslag;<br />

de overige gegevens.<br />

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening<br />

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis<br />

van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie<br />

materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse<br />

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de<br />

jaarrekening.<br />

Correspondentie<br />

Postbus 2150<br />

2400 CD<br />

Alphen aan den Rijn<br />

0172 - 750 175<br />

info@withaccountants.nl<br />

www.withaccountants.nl<br />

@withaccountants<br />

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62<br />

KvK 28112484


128 | stichting ms research<br />

ACCOUNTANTS<br />

IN NON-PROFIT<br />

- 2 -<br />

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in<br />

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.<br />

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening<br />

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening<br />

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming<br />

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur<br />

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de<br />

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.<br />

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden<br />

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening<br />

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te<br />

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet<br />

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten<br />

in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.<br />

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening<br />

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee<br />

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is<br />

uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens<br />

onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten<br />

of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van<br />

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De<br />

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het<br />

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.<br />

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze<br />

controleverklaring.<br />

Was getekend te Sliedrecht, 12 april 2018.<br />

WITh accountants B.V.<br />

P. Alblas RA<br />

Bijlage.<br />

financieel jaarverslag


129 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

ACCOUNTANTS<br />

IN NON-PROFIT<br />

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening <strong>2017</strong> van Stichting MS Research<br />

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden<br />

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.<br />

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele<br />

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften<br />

en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de<br />

jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere<br />

uit:<br />

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat<br />

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van<br />

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor<br />

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij<br />

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten<br />

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne<br />

beheersing;<br />

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel<br />

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben<br />

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;<br />

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het<br />

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de<br />

jaarrekening staan;<br />

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens<br />

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn<br />

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.<br />

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in<br />

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de<br />

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de<br />

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen<br />

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;<br />

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen<br />

toelichtingen;<br />

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en<br />

gebeurtenissen.<br />

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over<br />

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante<br />

tekortkomingen in de interne beheersing.


130 | stichting ms research<br />

Meerjarenoverzicht 2013-<strong>2017</strong><br />

<strong>2017</strong> 2016 2015 2014 2013<br />

EUR EUR EUR EUR EUR<br />

BATEN<br />

Baten van particulieren 2.522.000 2.794.000<br />

Baten van bedrijven 163.000 109.000<br />

Baten van loterijorganisaties 341.000 230.000<br />

Baten van andere organisaties zonder winststreven 634.000 762.000<br />

Som van de geworven baten 3.660.000 3.895.000<br />

Overige baten 6.000 0<br />

Totaal baten 3.666.000 3.895.000 3.999.000 3.052.000 2.744.000<br />

LASTEN<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Wetenschappelijk onderzoek 2.005.000 1.312.000 1.268.000 1.742.000 1.507.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 126.000 114.000 134.000 90.000 80.000<br />

Subtotaal 2.131.000 1.426.000 1.402.000 1.832.000 1.587.000<br />

Voorlichting en communicatie 355.000 448.000 486.000 404.000 449.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 250.000 183.000 183.000 251.000 307.000<br />

Subtotaal 605.000 631.000 669.000 655.000 756.000<br />

Zorg 33.000 16.000 27.000 23.000 53.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 50.000 43.000 32.000 30.000 20.000<br />

Subtotaal 83.000 59.000 59.000 53.000 73.000<br />

Totaal besteed aan doelstellingen 2.819.000 2.116.000 2.130.000 2.540.000 2.416.000<br />

financieel jaarverslag


131 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

<strong>2017</strong> 2016 2015 2014 2013<br />

EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Werving baten<br />

Kosten eigen fondswerving 157.000 172.000 172.000 141.000 144.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 215.000 238.000 252.000 282.000 261.000<br />

Totaal werving baten 372.000 410.000 424.000 423.000 405.000<br />

Beheer en administratie<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 212.000 257.000 265.000 272.000 338.000<br />

Totaal lasten 3.403.000 2.783.000 2.819.000 3.235.000 3.159.000<br />

Saldo voor financiële baten en lasten 263.000 1.112.000 1.180.000 -183.000 -415.000<br />

Saldo financiële baten en lasten 107.000 117.000 171.000 224.000 282.000<br />

Saldo van baten en lasten 370.000 1.229.000 1.351.000 41.000 -133.000<br />

Kostenpercentage wervingskosten 10,2% 10,5% 11,3% 16,8% 16,0%<br />

Kostenpercentage beheer en administratie 6,2% 9,2% 9,4% 8,4% 10,7%


132 | stichting ms research<br />

Woordenlijst<br />

Afkortingen instituten en<br />

organisaties<br />

CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving<br />

IVZ: Stichting Informatie Voorziening Zorg<br />

EMSP: European Multiple Sclerosis Platform<br />

GDNL: Goede Doelen Nederland<br />

MSIF: MS International Federation<br />

MSVN: MS Vereniging Nederland<br />

NvN: Nederlandse Vereniging voor Neurologie<br />

NZA: Nederlandse zorgautoriteit<br />

SGF: Samenwerkende Gezondheidsfondsen<br />

VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport<br />

ZiNL: Zorginstituut Nederland<br />

ZonMW: Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek<br />

en zorginnovatie<br />

Acuut: plotseling en direct optredend,<br />

kortdurend.<br />

aHSCT: autologe hematopoietische<br />

stamceltransplantatie. Een behandeling<br />

waarbij eigen stamcellen uit het beenmerg<br />

of bloed van de patiënt worden toegediend<br />

na vernietiging van het bestaande<br />

afweersysteem met chemotherapie. Het<br />

doel van de behandeling is het ‘resetten’<br />

van een ontregeld afweersysteem.<br />

Allel: een vorm van een gen. Bijvoorbeeld:<br />

mensen met blauwe, groene en bruine<br />

ogen hebben allen de genen die<br />

verantwoordelijk zijn voor oogkleur. Zij<br />

hebben echter andere allelen van deze<br />

genen, die zorgen voor de verschillende<br />

kleuren.<br />

ANBI: Algemeen nut beogende instelling.<br />

Antigeen: een stof die een reactie van het<br />

afweersysteem oproept. Een antigeen<br />

is normaal een stof die niet in het<br />

lichaam thuishoort. De reactie van het<br />

afweersysteem is bedoeld om het antigeen<br />

onschadelijk te maken. Voorbeelden van<br />

antigenen zijn onderdelen van virussen en<br />

bacteriën.<br />

Antigeen-presenterende cellen: cellen van het<br />

afweersysteem die een antigeen kunnen<br />

‘presenteren’ of ‘aanbieden’ aan andere<br />

cellen van het afweersysteem. Hierdoor<br />

wordt het afweersysteem geactiveerd,<br />

waardoor het antigeen wordt opgeruimd.<br />

Anti-inflammatoir: ontstekingsremmend.<br />

Antilichaam: een eiwit dat door het<br />

afweersysteem wordt gemaakt als reactie<br />

op een antigeen. Een antilichaam bindt aan<br />

het antigeen waartegen het is opgewekt<br />

en zorgt er op deze manier voor dat dit<br />

antigeen onschadelijk wordt gemaakt of<br />

wordt verwijderd.<br />

Astrocyt: (letterlijk: stervormige cel), een<br />

bepaald type hersencel. Bij beschadigingen<br />

aan zenuwcellen vullen astrocyten de<br />

ontstane ruimte op en vormen hierbij een<br />

litteken.<br />

Auto-immuniteit: een ongewenste reactie<br />

van het afweersysteem waarbij het<br />

afweersysteem het eigen lichaam aanvalt.<br />

Autoreactief: cellen van het immuunsysteem<br />

zijn autoreactief als ze het lichaam van de<br />

persoon zelf aanvallen.<br />

B-cel: een bepaald soort witte bloedcel.<br />

Een belangrijke taak van de B-cellen<br />

is het maken van antilichamen. Deze<br />

antilichamen kunnen binden aan een<br />

antigeen om deze onschadelijk te maken.<br />

Biomarker: een stof in het bloed of<br />

hersenvloeistof die informatie kan geven<br />

over de aanwezigheid, de vorm, de activiteit<br />

en/of het verloop van de ziekte.


133 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Bloed-hersenbarrière: de laag van cellen en<br />

eiwitten tussen het bloed en het centrale<br />

zenuwstelsel die ervoor zorgen dat cellen<br />

en de meeste eiwitten niet vanuit het<br />

bloed in de hersenen en het ruggenmerg<br />

kunnen komen. De bloedhersenbarrière<br />

beschermt onder normale omstandigheden<br />

het centrale zenuwstelsel tegen schadelijke<br />

stoffen en ziekteverwekkers in het bloed.<br />

Centraal zenuwstelsel: de hersenen en het<br />

ruggenmerg.<br />

Chronisch: langdurig, aanhoudend.<br />

CIZ indicatie: een indicatie die nodig is om<br />

aanspraak te maken op de (intensieve)<br />

zorg die vergoed wordt vanuit de Wet<br />

langdurige zorg. De indicatie wordt gesteld<br />

door Centrum indicatiestelling zorg.<br />

Cognitie: het denkvermogen.<br />

Cognitieve klachten: klachten met het<br />

geheugen, concentreren en/of snelheid van<br />

het verwerken van informatie<br />

Cytokinen: een groep stoffen waarmee<br />

cellen van het afweersysteem onderling<br />

communiceren. Verschillende soorten<br />

cytokines kunnen afweercellen en hiermee<br />

dus ook ontstekingen activeren of juist<br />

remmen.<br />

Demyelinisatie: (letterlijk: ontmyelinisering),<br />

het verdwijnen van myeline om een zenuw.<br />

Dendritische cellen: witte bloedcellen die<br />

met name zeer goed antigeen kunnen<br />

presenteren.<br />

Diffuus: zich over een groot gebied<br />

uitstrekkend.<br />

DNA: (desoxyribonucleic acid = desoxyribonucleïnezuur),<br />

het materiaal waarin de<br />

erfelijke informatie is vastgelegd.<br />

EDSS: (=expanded disability status scale), een<br />

schaal die gebruikt wordt om aan te geven<br />

hoe groot iemands bewegingsbeperkingen<br />

zijn.<br />

Exacerbatie: een terugval in of opflakkering<br />

van MS, een periode met klachten. Wordt<br />

ook wel ‘schub’ genoemd.<br />

Extracellulaire matrix: Het netwerk van<br />

eiwitten en andere stoffen dat cellen in<br />

verschillende weefsels omgeeft.<br />

Extramurale zorg: zorg die buiten een<br />

zorginstelling, zoals een ziekenhuis,<br />

verpleeghuis, verzorgingshuis of instelling<br />

verleend wordt.<br />

Focaal: zich tot een klein gebied beperkend<br />

en scherp begrensd.<br />

Gadolinium: stof die kan worden gebruikt als<br />

contrastvloeistof bij een MRI-scan. Dient bij<br />

MS als marker voor lekkage van de bloedhersenbarrière.<br />

Een gadoliniumsignaal<br />

op een MRI-beeld betekent dus dat<br />

het gadolinium via een lek in de bloedhersenbarrière<br />

het centrale zenuwstelsel<br />

moet zijn binnengekomen. Dit gebeurt op<br />

plekken waar nieuwe ontstekingen en dus<br />

laesies ontstaan.<br />

Gen: de drager van erfelijke informatie over<br />

een specifiek eiwit of molecuul.<br />

Genetica: (=erfelijkheidsleer), de tak van de<br />

wetenschap die de erfelijkheid en erfelijke<br />

eigenschappen bestudeert.<br />

Glia cellen: de niet-zenuwcellen in het<br />

centrale zenuwstelsel: astrocyten, microglia<br />

en oligodendrocyten.<br />

Grijze stof: de gebieden in de hersenen<br />

die met zenuwcellen gevuld zijn. Deze<br />

gebieden zien er grijs uit als je de hersenen<br />

doorsnijdt en bekijkt.<br />

Health~Holland (Stichting LSH-TKI): Het<br />

uitvoerend bureau van de Topsector Life<br />

Sciences & Health. De organisatie is<br />

verantwoordelijk voor de inzet van PPStoeslag<br />

voor publiek-private samenwerking.<br />

Histologie: (=weefselleer), de bestudering<br />

van weefsels, met name met behulp van<br />

speciale kleurreacties en de microscoop.<br />

(Immuno)histochemie: een techniek waarbij<br />

de aanwezigheid van bepaalde eiwitten<br />

of stoffen in een weefsel zichtbaar wordt<br />

gemaakt met een specifieke kleur.


134 | stichting ms research<br />

Immunologie: (= de leer van het immuunsysteem),<br />

de tak van wetenschap die het<br />

afweersysteem van het lichaam bestudeert.<br />

Immunologisch: van het immuunsysteem.<br />

Immuunglobuline: een antilichaam.<br />

Immuunreactie: de afweerreactie van het<br />

lichaam.<br />

Immuunsysteem: het afweersysteem dat het<br />

lichaam beschermt tegen infecties met<br />

bacteriën, virussen of schimmels.<br />

Intramurale zorg: (letterlijk: zorg binnen<br />

de muren) is zorg die geboden wordt in<br />

een zorginstelling, zoals een ziekenhuis,<br />

verpleeghuis, verzorgingshuis of instelling.<br />

Klinisch: met betrekking tot onderzoek en<br />

behandeling van patiënten.<br />

Knock-out: een model waarin een bepaald gen<br />

uitgeschakeld of verwijderd is.<br />

Kwantitatieve MRI: een vorm van MRI waarbij<br />

niet het maken van afbeeldingen, maar het<br />

verrichten van metingen de belangrijkste<br />

rol speelt. Kwantitatieve MRI maakt het<br />

mogelijk om verschillende scans beter<br />

met elkaar te vergelijken en om kleinere<br />

verschillen waar te nemen.<br />

Laesie: een aangedaan gebied. In MS<br />

betekent dit een gebied waarin de myeline<br />

is verminderd of verdwenen en waar vaak<br />

een litteken is ontstaan.<br />

LG-instelling: instelling voor mensen met een<br />

lichamelijke beperking<br />

Liquor: hersenvloeistof, de vloeistof die zich<br />

in de hersenen en het ruggenmerg bevindt<br />

en die de hier aanwezige cellen van<br />

voedingsstoffen voorziet en afvalproducten<br />

afvoert.<br />

Lymfocyt: B-cellen en T-cellen. Lymfocyten<br />

vormen het geheugen van het<br />

afweersysteem. Dankzij dit geheugen<br />

reageert het afweersysteem sneller<br />

wanneer een persoon twee keer wordt<br />

geïnfecteerd met hetzelfde virus. De<br />

persoon is beschermd en zal bij de tweede<br />

infectie niet of minder ziek worden van het<br />

virus.<br />

Macrofaag: (letterlijk: grote eter), een cel van<br />

het afweersysteem die tot taak heeft om<br />

dode cellen of aan antilichaam gebonden<br />

antigenen te verwijderen door deze ‘op te<br />

eten’.<br />

Marker: een stof waarmee een bepaald proces<br />

in het lichaam gevolgd of aangetoond kan<br />

worden.<br />

Microglia: (letterlijk: kleine glia), een bepaald<br />

type hersencel. De microglia maken deel<br />

uit van het afweersysteem van de hersenen<br />

en zijn als het ware de macrofagen van de<br />

hersenen.<br />

MicroRNA: een kort stukje genetisch materiaal<br />

(RNA) dat andere genen activeert of juist<br />

remt.<br />

Monocyt: een bepaald type witte bloedcel.<br />

Monocyten zijn de voorlopercellen van<br />

macrofagen.<br />

Myeline: de isolatielaag rond zenuwuitlopers<br />

in het centrale zenuwstelsel. Wanneer<br />

deze isolatielaag beschadigd raakt, worden<br />

signalen niet meer goed doorgegeven.<br />

Myelinisatie: de vorming van een<br />

myelineschede om een zenuwvezel.<br />

MRI: (magnetic resonance imaging) een<br />

techniek waarmee met behulp van<br />

metingen met magneetvelden ‘in weefsel<br />

gekeken kan worden’. Met behulp van<br />

MRI kunnen plaatjes van het centrale<br />

zenuwstelsel gemaakt worden die laten<br />

zien of en op welke plaatsen schade is<br />

ontstaan en of er ontstekingen zijn.<br />

Multidisciplinaire screening: dienst van<br />

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum<br />

waarbij een patiënt, afhankelijk van<br />

zijn/haar hulpvraag, door verschillende<br />

behandeldisciplines wordt onderzocht<br />

en er een gezamenlijk (behandel)advies<br />

volgt.


135 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Multiple sclerose: Een chronische ziekte<br />

waarbij ontstekingen ontstaan in het<br />

centrale zenuwstelsel. Door deze<br />

ontstekingen raakt myeline, de isolatielaag<br />

rond de zenuwen, beschadigd. Hierdoor<br />

kan het zenuwstelstel bepaalde signalen<br />

niet goed meer verwerken.<br />

Mutatiedagen: of afwezigheidsdagen:<br />

zorgaanbieders hebben recht op een<br />

vergoeding, indien een plaats voor verblijf<br />

leeg is achtergelaten als gevolg van het<br />

overlijden of verhuizen van een cliënt.<br />

Neurodegeneratie: Het afsterven van<br />

zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel of<br />

de verbindingen tussen deze zenuwcellen.<br />

Het verval van zenuwweefsel zorgt voor<br />

een geleidelijk verlies van lichamelijke en/<br />

of cognitieve functies kenmerkend voor<br />

ziekteprogressie bij MS.<br />

Obductie: het onderzoeken van organen na<br />

iemands overlijden.<br />

Oligodendrocyt: (letterlijk: cel met enkele<br />

uitlopers of vertakkingen), cellen die<br />

myeline vormen om de zenuwen in het<br />

centrale zenuwstelsel. De cellen maken<br />

myeline en sturen dit naar hun uitlopers.<br />

Deze uitlopers wikkelen zich vervolgens<br />

om de zenuwen en vormen zo de<br />

myelineschede.<br />

Palliatieve zorg: zorg voor mensen met een<br />

ernstige ziekte en een steeds toenemende<br />

zorgbehoefte.<br />

Parameters: kenmerk of in te stellen<br />

grootheid.<br />

Pathologie: (letterlijk: ziekteleer), bestudeert<br />

het ontstaan en verloop van een ziekte.<br />

Peptide: een stukje van een eiwit.<br />

Perivasculair: rondom de bloedvaten gelegen<br />

(peri = rondom, vasculair = de bloedvaten<br />

betreffend).<br />

PET-scan: Positron Emissie Tomografiescan<br />

is een techniek om weefsels of<br />

cellen in ons lichaam in beeld te brengen<br />

met behulp van een kleine hoeveelheid<br />

radioactieve stof. Welke weefsels ‘oplichten’<br />

in de scan is afhankelijk van de gebruikte<br />

contrastvloeistof. Zo kan er bijvoorbeeld<br />

onderscheid worden gemaakt tussen cellen<br />

die actief delen, zoals kankercellen, en<br />

rustende cellen.<br />

Pilot: een verkennend onderzoek. Een<br />

onderzoek van beperkte omvang (maximaal<br />

1 jaar) om te bekijken of verder onderzoek<br />

aan het onderwerp zinvol en technisch<br />

mogelijk is.<br />

Polymorfisme: een variatie in een gen die bij<br />

een deel van de bevolking voorkomt.<br />

Post mortem: na overlijden.<br />

PPS-toeslag: Publiek-private samenwerkingtoeslag.<br />

PPS-toeslag is beschikbaar<br />

gesteld door het ministerie van Economische<br />

Zaken ter bevordering van de<br />

samenwerking tussen onderzoeksinstituten<br />

en het bedrijfsleven. Hiermee beoogt zij de<br />

ontwikkeling van innovatieve oplossingen te<br />

versnellen.<br />

Primair progressieve MS (PPMS): een vorm<br />

van MS waarin vanaf het begin van de<br />

ziekte verslechtering optreedt. Ongeveer<br />

10-15% van de MS-patiënten heeft deze<br />

vorm van MS.<br />

Pro-inflammatoir: ontsteking bevorderend/<br />

activerend<br />

Receptor: (letterlijk: ontvanger), een eiwit dat<br />

als een soort antenne dienst doet op een<br />

cel. Een receptor kan signalen (stoffen) van<br />

buiten de cel opvangen en doorsturen naar<br />

binnen. Een receptor kan meestal maar<br />

één stof herkennen en vangen. Voorbeeld:<br />

een receptor voor een groeifactor zal deze<br />

groeifactor vangen als die buiten de cel<br />

aanwezig is en naar binnen in de cel het<br />

signaal doorgeven dat de cel moet groeien<br />

of nieuwe cellen moet gaan vormen.<br />

Relapsing-remitting MS (RRMS): een vorm van<br />

MS waarbij perioden met klachten worden<br />

afgewisseld door perioden van geheel of<br />

gedeeltelijk herstel. De meeste mensen met


136 | stichting ms research<br />

MS (ongeveer 85%) hebben aanvankelijk<br />

relapsing-remitting MS. Deze vorm kan<br />

op den duur overgaan in secundair<br />

progressieve MS.<br />

Remissie: een periode van afname van<br />

klachten en mogelijk herstel bij relapsingremitting<br />

MS.<br />

Remyelinisatie: (letterlijk: hermyelinisering),<br />

het -gedeeltelijk- herstel van een<br />

myelineschede om een zenuw waarvan<br />

de myelineschede eerder verdwenen of<br />

aangetast is.<br />

Richtlijn RJ650: Richtlijn voor de<br />

jaarverslaggeving van fondsenwervende<br />

organisaties opgenomen in de<br />

Erkenningsregeling van Goede Doelen<br />

Nederland.<br />

RNA: (ribo nucleic acid = ribonucleïnezuur),<br />

RNA fungeert als de intermediair tussen<br />

DNA (informatie, instructies) en eiwit<br />

(uitvoerder). In een cel worden RNA<br />

kopieën gemaakt van actieve delen van het<br />

DNA. Deze kopieën zorgen vervolgens voor<br />

de aanmaak van eiwitten. Zo worden de<br />

juiste eiwitten in de juiste hoeveelheden op<br />

het juiste tijdstip aangemaakt en processen<br />

in de cel aangestuurd.<br />

Schub: een terugval in of opflakkering van MS,<br />

een periode met klachten. Wordt ook wel<br />

exacerbatie genoemd.<br />

Secundair progressieve MS: een vorm van MS<br />

die op kan treden na relapsing-remitting<br />

MS. MS die aanvankelijk een aanvalsgewijs<br />

karakter had, kan na verloop van tijd<br />

overgaan in secundair progressieve MS.<br />

Bij secundair progressieve MS treedt<br />

er verslechtering op zonder tussentijds<br />

herstel.<br />

Serum: de vloeistof uit het bloed. Bloed<br />

waaruit de cellen zijn verwijderd.<br />

Stichting LSH-TKI: Stichting Life Sciences &<br />

Health – Topconsortium voor Kennis en<br />

Innovatie. Zie Health~Holland<br />

T-cel: een bepaald soort witte bloedcel.<br />

T-cellen zijn cellen van het afweersysteem<br />

die heel specifiek een klein stukje van<br />

een indringer zoals een virus of bacterie<br />

herkennen. Deze herkenning leidt ofwel tot<br />

het doden van geïnfecteerde cellen ofwel<br />

tot het stimuleren van een afweerreactie.<br />

Tolerantie: het verschijnsel dat het<br />

afweersysteem ongevoelig is (geworden)<br />

voor een bepaald antigeen waarop het<br />

normaal gesproken wel reageert.<br />

Transmigratie: het passeren van de bloedhersenbarrière<br />

door witte bloedcellen.<br />

VBT = verblijf bepaalde tijd: dienst van MS-<br />

Expertisecentrum Nieuw Unicum waarbij<br />

een patiënt tijdelijk in Nieuw Unicum<br />

opgenomen wordt.<br />

Virologie: (=virusleer), de tak van wetenschap<br />

die virussen bestudeert.<br />

Witte stof: de gebieden van het centrale<br />

zenuwstelsel waarin met name de met<br />

myeline omgeven uitlopers van de zenuwen<br />

gelokaliseerd zijn.<br />

Wlz: Wet langdurige zorg: bedoeld voor<br />

mensen die voortdurend intensieve zorg<br />

nodig hebben (voorheen was dit de AWBZ)<br />

ZonMw: Nederlandse organisatie voor<br />

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie<br />

ZVW: zorgverzekeringswet<br />

ZZP: zorgzwaartepakket: een hoeveelheid zorg<br />

die past bij iemands zorgbehoefte ofwel de<br />

zorgzwaarte.


137 | jaarverslag <strong>2017</strong><br />

Overzicht samenstelling Stichting MS Research<br />

Bestuur<br />

• Mw. mr. W. Heijbroek-de Clercq, voorzitter<br />

• Mw. dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer, vicevoorzitter<br />

• Jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan,<br />

penningmeester<br />

• Prof. dr. F. Koning, lid<br />

• Dhr. S. Werkendam, lid<br />

Wetenschappelijke Raad<br />

• Prof. dr. R.A.W. van Lier, voorzitter (Sanquin Blood<br />

Supply Foundation, Amsterdam)<br />

• Prof. dr. C.J.M. de Vries, vicevoorzitter (Academisch<br />

Medisch Centrum, Amsterdam)<br />

• Prof. dr. F. Baas (Leids Universitair Medisch<br />

Centrum, Leiden)<br />

• Dr. W. Baron (Universitair Medisch Centrum<br />

Groningen)<br />

• Prof. dr. J. Bauer (Brain Research Institute, Wenen,<br />

Oostenrijk)<br />

• Dr. A.M.W. van Dam (VU medisch centrum,<br />

Amsterdam), per <strong>2017</strong><br />

• Prof. dr. B. Jacobs (Erasmus Medisch Centrum,<br />

Rotterdam)<br />

• Dr. J. Killestein (VU medisch centrum, Amsterdam)<br />

• Dr. A. Leemans (Universitair Medisch Centrum<br />

Utrecht), per <strong>2017</strong><br />

• Dr. H.M. Schrijver (Westfries Gasthuis MS Centrum<br />

Hoorn), per <strong>2017</strong><br />

• Prof. dr. P. Stinissen (Universiteit Hasselt,<br />

Diepenbeek, België)<br />

• Dr. Y.D. van der Werf (VU medisch centrum,<br />

Amsterdam)<br />

Auditcommissie<br />

• Prof. dr. R.A.W. van Lier, Sanquin Blood Supply<br />

Foundation, Amsterdam (voorzitter)<br />

• Prof. dr. med. W. Brück, Universitätsmedizin<br />

Göttingen, Duitsland<br />

• Prof. dr. D. Hoekstra, Universitair Medisch Centrum<br />

Groningen<br />

• Prof. dr. C. Lubetzki, Pierre and Marie Curie<br />

University & Hôpital Pitié Salpêtrière, Parijs, Frankrijk<br />

Bureau<br />

• Mw. D. Roos, directie<br />

• Mw. C.C.E. Beijersbergen-Schutten, receptie en<br />

donateurbeheer<br />

• Mw. T. van Berge Henegouwen, donateurbeheer<br />

• Mw. R.E. Douw, communicatie en projecten<br />

(per 01.01.<strong>2017</strong>)<br />

• Mw. dr. K.M. Heutinck, onderzoekscoördinator<br />

• Mw. L.M.C. Kools, directie-assistente en<br />

communicatie<br />

• Mw. D. Leferink, acties (tot 31.01.<strong>2017</strong>)<br />

• Dhr. M.C. Schuurman, secretariaat<br />

• Mw. C. Smits, communicatie<br />

• Mw. J. Verbooy-van der Sleesen, donateurbeheer en<br />

acties (per 01.02.<strong>2017</strong>)<br />

Vrijwilligers<br />

• Dhr. P.G.B. Ammerlaan<br />

• Mw. T. Böck<br />

• Mw. M.I. de Haas-van Heeswijk<br />

Coördinator MS Centrum<br />

• Mw. dr. A. van der Goes, VUmc MS Centrum<br />

Amsterdam<br />

Ambassadeurs<br />

• Dhr. W. Kroes<br />

• Dhr. M. Mulder<br />

• Dhr. R. Mulder<br />

• Mw. M. van Weegen<br />

Vriend van Kinderen met MS<br />

• Dhr. J. Jacobs<br />

Comité van Aanbeveling<br />

• Mw. W. van Ammelrooy<br />

• Prof. mr. dr. M.J. Cohen<br />

• Dhr. A. ‘s-Gravesande<br />

• Mw. K. Hentszel<br />

• Prof. dr. J.C. Koetsier<br />

• Ds. C.A. ter Linden<br />

• Mr. H.C. Naves<br />

• Dhr. H. Oosterhuis<br />

• Dr. A.H.G. Rinnooy Kan


138 | stichting ms research<br />

De Stichting Vrienden MS Research is opgericht in 1980. De statuten zijn vastgesteld op<br />

17 december 1992 ten overstaan van notaris mr. H.M. Krans te Den Haag. De statuten zijn<br />

gewijzigd op 14 december 2005 (hierbij is de naam Stichting Vrienden MS Research veranderd<br />

in Stichting MS Research), 16 juni 2010 (aan de doelstellingen van de Stichting is de verbetering<br />

van de zorg aan mensen met MS toegevoegd) en 31 augustus <strong>2017</strong> (o.a. Bestuursleden kunnen<br />

tweemaal worden herbenoemd en actualisering bewaartermijn financiële stukken). De Stichting<br />

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 41201360. Het<br />

kantoor is gevestigd aan de Leidseweg 557-1, 2253 JJ Voorschoten.<br />

Vormgeving: Pre Press Buro Booij, Wapenveld<br />

Fotografie: Archief Stichting MS Research, Paul Voorham, Hein Athmer,<br />

Roy Beusker, Wouter Roosenboom<br />

Productie: Regalis B.V., Zeist


papier van<br />

verantwoorde<br />

herkomst<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

Telefoon 071 - 5 600 500<br />

www.msresearch.nl<br />

info@msresearch.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!