08.04.2021 Views

VVP 2-2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 78 • NUMMER 2 • APRIL <strong>2021</strong><br />

Actief klantbeheer<br />

Waarde vergroten<br />

van je advieskantoor<br />

Het geheim van<br />

klantgerichtheid<br />

Honderd procent<br />

tevredenheidsgarantie<br />

<strong>VVP</strong> Ondernemerspanel<br />

De adviseur is crisisproof!<br />

Duurzaam wonen<br />

Relevant en urgent


XXX<br />

VOORWOORD<br />

E rop of eronder<br />

Het moet socialer en het moet duurzamer.<br />

Dat leken de twee belangrijkste boodschappen<br />

van het afgelopen coronajaar. Socialer,<br />

omdat we een humane samenleving willen<br />

zijn die ook goed is voor ouderen, mensen in<br />

nood en mensen die uit de boot dreigen te vallen. Duurzamer,<br />

omdat we simpelweg de aarde leefbaar willen<br />

houden. Maar als we naar de uitslag van de verkiezingen<br />

kijken, dringt een ander beeld op.<br />

In feite hebben we gestemd op een beleid dat we<br />

diep van binnen niet wensen. Een paar willekeurige<br />

voorbeelden. We vinden het vreselijk dat de zorg voor<br />

onze ouderen is afgeschaald en zoveel ouderen niet langer<br />

de juiste zorg en aandacht krijgen. We begrijpen niet<br />

dat zorgmedewerkers zo hard moeten werken, zo weinig<br />

capaciteit tot hun beschikking hebben en zo weinig<br />

krijgen betaald. We vinden het onbegrijpelijk dat er<br />

tienduizenden mensen bij de voedselbank moeten aankloppen,<br />

dat vele honderdduizenden mensen in Nederland<br />

niet meer rond kunnen komen en dat er inmiddels<br />

duizenden economisch daklozen zijn. En het is bijzonder<br />

lastig te constateren dat werkenden niet of nauwelijks<br />

profiteren van de enorme winsten van veel grote ondernemingen,<br />

die vervolgens niet of nauwelijks belasting<br />

betalen. En toch kiezen we ook na dit coronajaar – een<br />

jaar waarin misstanden, weeffouten en ongelijkheden<br />

duidelijker dan ooit aan het licht kwamen – toch weer<br />

voor die partijen die de misstanden, weeffouten en ongelijkheden<br />

verder aangewakkerd hebben. Denk aan<br />

het ongebreidelde geloof in marktwerking, het dogma<br />

van eeuwige groei en de afbraak van de sociale verworvenheden.<br />

En dan hebben we het nog niet over de geheugenverliesdebatten<br />

van na de verkiezingen.<br />

Terwijl de noodzaak voor een nieuwe economie<br />

overduidelijk is, blijven we kiezen voor systemen en<br />

denkwijzen die ons al lange tijd niet meer dienen. De<br />

enige reden die ik kan bedenken, is dat ons eigen belang<br />

belangrijker wordt geacht dan het algemeen belang en<br />

dat de angst erg groot is dat juist het eigen belang ernstig<br />

onder druk staat. De instinctieve reactie is dan op<br />

de rem trappen en vasthouden aan wat je kent en hebt.<br />

Als financiële sector komen we relatief goed door<br />

deze crisis heen. Sterker nog, heel veel bedrijven hebben<br />

het nog nooit zo druk gehad.<br />

We worden geregeerd<br />

door de waan van de dag en<br />

moeten uitkijken dat we onszelf<br />

niet voorbij hollen en deze<br />

gekke drukke tijden als het<br />

nieuwe normaal gaan zien.<br />

U doet geweldig werk. Elke<br />

dag weer. Maar vergeet ondertussen<br />

niet stil te staan<br />

bij de twee boodschappen die<br />

deze tijd ons ook meegeven:<br />

de roep om een socialere en<br />

duurzamere samenleving. De<br />

komende tijd wordt voor heel<br />

veel particulieren en bedrijven<br />

erop of eronder! Hoe eerder<br />

u de problemen bij deze mensen en bedrijven signaleert<br />

en hen kan doorverwijzen naar maatschappelijke<br />

instanties die hen daadwerkelijk verder helpen, hoe<br />

meer leed u kunt voorkomen.<br />

Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. In woorden<br />

en daden.<br />

Veel inspiratie en leesplezier met deze <strong>VVP</strong>. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

‘Wees er<br />

voor elkaar,<br />

in woorden<br />

én daden’<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 3


<strong>VVP</strong> Academy<br />

Alles voor de financieel<br />

professional van morgen<br />

De <strong>VVP</strong> Academy, een initiatief van <strong>VVP</strong>, Lindenhaeghe, Beeckestijn,<br />

CustomerTalk en C-Profile, biedt een breed palet op elkaar afgestemde<br />

trainingen, opleidingen en examens voor de financieel professional<br />

van morgen. In de <strong>VVP</strong> Academy bundelen gerenommeerde opleiders<br />

hun krachten om relaties van <strong>VVP</strong> te verrijken met inspiratie,<br />

kennis en gefundeerd vertrouwen in de toekomst.<br />

cademy <strong>VVP</strong><br />

vvp.lindenhaeghe.nl


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Achtenzeventigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

vvp@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

abonnementenservice<br />

abonneeservice@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

abonnementsprijs <strong>2021</strong> (excl. btw)<br />

Binnenland en België 172 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 56 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvponline.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen <strong>2021</strong> Stichting<br />

ROTA’<br />

copyright <strong>VVP</strong> Nederland, <strong>2021</strong><br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

10 22 44 59<br />

6 HET GEHEIM VAN KLANTGERICHTHEID Ondernemerschap<br />

van de beste advieskantoren van Nederland, deel 2<br />

10 <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL Transitie naar nieuwe marktstructuur,<br />

Edwin Bosma<br />

14 HET VUUR VAN... Notaris Nick van Buitenen<br />

16 ACTIEF KLANTBEHEER Jan Verstegen en Peter Wormskamp,<br />

deel 1<br />

19 ADVISEREN IS TOPSPORT Christian Dijkhof, Hypotheek<br />

Company<br />

20 SAMEN BETROKKEN Jesse van Ekeren, Van Ekeren<br />

Hypotheken & Verzekeringen<br />

22 CULTUUR Diana Zandbergen, WIFS<br />

25 KENNISKATERN DUURZAAM WONEN Relevant en urgent<br />

44 INNOVATIE Kees Haverkamp, Tjip<br />

47 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor<br />

adviseurs, met onder meer de rubrieken ‘Leren van Kifiduitspraken,<br />

Innovatie, Compliance, Marketing & Sales,<br />

Inkomen, Permanent Actueel, Purpose en Duurzaamheid<br />

66 MONEYVIEW Pepijn van Kleef<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 5


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK<br />

Ondernemerschap van de beste<br />

advieskantoren van Nederland<br />

Het geheim van<br />

klantgerichtheid<br />

deel<br />

2<br />

WAT IS HET GEHEIM VAN EEN DUURZAAM SUCCESVOL ADVIESKANTOOR? <strong>VVP</strong> VRAAGT<br />

HET IN DE KOMENDE EDITIES AAN DE PROVINCIEWINNAARS VAN DE ADVIES AWARD<br />

2020. DIT ZIJN VOLGENS DE JURY – BESTAANDE UIT VOORZITTER RICHARD MEINDERS<br />

(SVC GROEP), MARIEKE VAN ZUIDEN (BNP PARIBAS CARDIF), ROBIN VAN BEEM (POLIS<br />

ADVOCATEN), EDWIN BOSMA (BHB DULLEMOND), BOB KLIJN (HERENVEST) EN JACK VOS<br />

(BUILDING BLOCKS) – STUK VOOR STUK KANTOREN DIE HET ADVIESVAK EEN POSITIEVE<br />

BOOST GEVEN, DE A(DVIES)-FACTOR UITSTRALEN EN HUN KLANTGERICHTHEID WETEN<br />

TE VERZILVEREN. ONDERNEMERSTIPS EN VISIES OP ACTUELE VRAAGSTUKKEN. OMDAT<br />

JUIST DEZE KANTOREN EEN INSPIRATIEBRON KUNNEN ZIJN VOOR ANDERE COLLEGA-<br />

ADVIESKANTOREN.<br />

6 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK<br />

Honderd procent tevredenheidsgarantie<br />

“Wij gaan net zoals veel andere kantoren door het<br />

vuur voor onze relaties, zijn beschikbaar buiten kantoortijden<br />

en hebben onze 100 procent tevredenheidsgarantie.<br />

Is de klant een keer niet helemaal tevreden?<br />

Dan bepaalt de klant wat die betaalt”, aldus Marco Kok<br />

van KOK Advies, in 2020 uitgeroepen tot het meest<br />

klantgerichte advieskantoor van Noord-Holland.<br />

nze missie is: ‘Leef je leven met financiële rust’.<br />

“ODat is wat wij onze klanten gunnen en waar we<br />

vol voor gaan om onze klanten te geven. Het gaan ons<br />

niet om financiële producten maar het doorlopend helpen<br />

van onze klanten met al hun financiële uitdagingen,<br />

wensen en doelen in het leven. De verzekering, hypotheek<br />

of het financieel product is slechts een middel<br />

om het doel te bereiken”, aldus Marco Kok.<br />

Het kantoor beschikt over meerdere specialismen.<br />

“Onze kracht zit in de één loket functie. Wij willen er<br />

zijn voor alle financiële vragen van onze klanten. Wij<br />

hebben een team zakelijk, particulier, hypotheek, financiële<br />

planning incl. pensioen. Het team bestaat uit vijftien<br />

medewerkers inclusief mijzelf en mijn vrouw en<br />

mede-eigenaar Léoni. Wij hebben een mix van doorlopende<br />

inkomsten uit abonnementen, provisie en eenmalige<br />

fee inkomsten.”<br />

Klanten willen in principe nooit meer weg bij KOK<br />

Advies. “Wij horen dit terug van onze klanten via onder<br />

andere het grote aantal reviews en onze jaarlijkse<br />

contactmomenten. In de reviews is de rode draad onze<br />

enorme betrokkenheid, duidelijkheid en de klantgerichte<br />

werkwijze. Dit weten wij niet alleen bij het eerste<br />

advies te geven, maar ook in onze voortdurende nazorg.<br />

Dit is mede mogelijk door een zeer klantvriendelijk jaarlijks<br />

digitaal contactmoment dat wordt ondersteund<br />

door persoonlijk contact. Hierdoor zijn we altijd op de<br />

hoogte van de (gewijzigde) persoonlijke situatie van de<br />

klant. Wij kunnen hierop inspelen en hebben wij als dat<br />

nodig of gewenst en dat wordt gewaardeerd.”<br />

WOW-FACTOR<br />

Wat is de wow-factor voor de klant? “Wij gaan net zoals<br />

veel andere kantoren door het vuur voor onze relaties,<br />

zijn beschikbaar buiten kantoortijden en hebben<br />

onze 100 procent tevredenheidsgarantie. En is de klant<br />

een keer niet helemaal tevreden? Dan bepaalt de klant<br />

wat die betaalt. Het verschil maken wij door met onze<br />

klanten mee te leven en te ondersteunen in goede en<br />

slechte tijden. Onze klanten waarderen ons om het proactieve<br />

advies en zeker ook de kleine attenties zoals een<br />

gepersonaliseerd geboorteboekje of een bloemetje bij<br />

ziekte of nu in corona aan getroffen ondernemers worden<br />

enorm door onze klanten gewaardeerd. Het zijn die<br />

kleine extra dingen die de wow-factor geven.”<br />

Volgens Marco heeft de coronaperiode de creativiteit<br />

en flexibiliteit van de medewerkers behoorlijk getest.<br />

“Het mooie is dat ze met vlag en wimpel zijn geslaagd.<br />

Vanaf dag één van de lockdown hebben wij<br />

Marco en Leoni Kok: ‘Rode<br />

draad is onze enorme betrokkenheid,<br />

duidelijkheid en de<br />

klantgerichte werkwijze.’<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 7


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK<br />

onze klanten volledig kunnen bedienen. Dit was ook<br />

mede te danken aan de vergaande digitalisering die<br />

KOK Advies al had doorgevoerd voor de coronaperiode,<br />

waarbij videobellen, online digitaal dossier, thuiswerkplekken<br />

inclusief belfunctionaliteit volledig beschikbaar<br />

waren. Ook het onderling contact met collega’s<br />

kon hierdoor goed onderhouden blijven. Niet alleen<br />

voor de vrijdagmiddag borrel maar juist ook voor het<br />

individuele en teamoverleg. Deze andere werkwijze en<br />

het minder fysieke contact met je collega’s en klanten<br />

vergt wel het en ander van de mens. Dat heeft iedereen<br />

inmiddels kunnen ervaren. Gelukkig hebben wij een<br />

fantastisch team waardoor wij op alle onderdelen van<br />

ons bedrijf de inkomsten in deze lastige periode hebben<br />

zien stijgen.”<br />

DIGITALE ACHTERSTAND AANBIEDERS<br />

“Onze relatie met de aanbieders is goed, maar we zijn<br />

wel altijd positief kritisch op de samenwerking. We<br />

merken dat veel aanbieders onvoldoende mee gaan in<br />

de digitale processen. Een simpel voorbeeld is dat wij<br />

dagelijks nog steeds fysieke post krijgen met een behoorlijk<br />

aantal polisbladen. Qua efficiency, milieu en<br />

kosten is dit niet meer van deze tijd. Ook wordt de verzekerbaarheid<br />

van bepaalde risico’s steeds lastiger door<br />

de consolidatieslag maar ook de financiële overwegingen<br />

van verzekeraars. Het blijft belangrijk voor verzekeraars<br />

om te blijven investeren in een optimaal proces<br />

voor de hele keten als ook het oog op die onverzekerbaarheid<br />

van die risico’s.”<br />

Beloning is al heel lang een issue voor KOK Advies.<br />

“Wij hebben in 2013 de keuze gemaakt om alle klanten<br />

ons rechtstreeks te laten betalen. Wij willen de financiële<br />

coach zijn van onze klanten ongeacht het financiële<br />

product. Door de (on)mogelijkheden van de CRM-systemen<br />

op dat moment hebben wij gekozen voor een model<br />

met een abonnement in combinatie met provisie<br />

op de verzekering, het Multisafe-model. Wij zijn volledig<br />

open over deze provisie en vermelden dit vooraf aan<br />

de klant. Wij hebben veel geïnvesteerd om onze toegevoegde<br />

waarde uit te leggen aan de klant. Wij merken<br />

dat klanten voor onze dienstverlening willen betalen.<br />

Dit blijkt ook uit het feit bijna geen relatie afhaakt. In de<br />

basis is de provisietransparantie voor ons geen punt. Wij<br />

hopen echter wel dat er een werkbare situatie wordt gecreëerd<br />

en de administratieve ballast beperkt wordt.”<br />

Het principe van genoeg<br />

Gabriël Financiële Bescherming werd in 2020 niet<br />

alleen uitgeroepen tot winnaar van de provincie<br />

Utrecht, maar ging ook door naar de halve finale ronde<br />

en de finaleronde in de professionele studio’s van<br />

First Impression in Tilburg. “Wij werken vanuit het<br />

principe van genoeg. Genoeg om gelukkig te leven,<br />

genoeg om te geven”, aldus oprichter Natasja Naron.<br />

ij Gabriël staat centraal dat wij klanten willen<br />

“Bhelpen met een gelukkig, tevreden en betekenisvol<br />

leven. Wij helpen hen hoe ze hun geld daar optimaal<br />

voor kunnen inzetten. Een onderdeel daarvan is<br />

dat we hen adviseren over de juiste financiële producten<br />

en hierin bemiddelen. Maar wel in deze volgorde”,<br />

aldus Naron.<br />

Het advieskantoor bedient met achttien mensen<br />

circa 2.000 klanten. “Ons specialisme is om mensen<br />

gelukkiger te maken met geld. Daarvoor betalen onze<br />

klanten ons per uur. Voor de doorlopende diensten bieden<br />

we ook een abonnement aan. Als we ook bemiddelen<br />

in schadeverzekeringen kan de klant kiezen voor<br />

een abonnement of provisie.”<br />

KLANTEN VOOR HET LEVEN<br />

Voorbeelden van hechte klantrelaties zijn er bij het advieskantoor<br />

in overvloed. Dat komt grotendeels door de<br />

bijzondere werkwijze van Gabriël Financiële Bescherming.<br />

“Zo kwamen Hans en Trudy voor advies. Hun insteek<br />

was dat ze een woning hadden gezien en ze benieuwd<br />

waren naar de hypotheekmogelijkheden hiervoor.<br />

Een financieel adviestraject starten wij altijd met<br />

een gesprek over wat zij belangrijk vinden in het leven.<br />

Welke momenten ben je het afgelopen jaar tevreden<br />

geweest? Welk uitgaven heeft je geluk gegeven? Als je<br />

terug kijkt op je leven, waar ben je dankbaar voor? Wat<br />

zijn je diepe dromen voor de toekomst? Vanuit welke<br />

waarden leef je en wil je leven? Het gesprek over hun<br />

waarden en wat zij belangrijk vinden, in combinatie<br />

met financieel inzicht voor nu en de toekomst, heeft ertoe<br />

geleid dat ze niet het beoogde huis hebben gekocht.<br />

Wel dat Hans gestopt is met zijn baan en voor zichzelf is<br />

gaan werken. Waarmee hij werk kan doen dat meer betekenis<br />

voor hem geeft. Ze hebben de keuken verbouwd<br />

zodat ze meer kunnen genieten van hun kookhobby.<br />

Dat was ook wat hen zo aanspraak in de woning die<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK<br />

ze op het oog hadden. En ze hebben een piano gekocht<br />

waar Trudy nu veel achter zit. Ook zijn ze een kindje in<br />

Kenia gaan sponsoren. Hiermee hebben hun geldkeuzes<br />

bijgedragen aan een gelukkiger en betekenisvoller leven.<br />

Ze zijn dankbaar dat wij hen inzicht en advies hebben<br />

gegeven waarmee zij deze keuzes hebben kunnen<br />

maken. Een klant voor het leven.”<br />

WERKPLEZIER<br />

“We zijn dankbaar dat we in deze voor veel mensen ingewikkelde<br />

tijd mogen helpen met financieel inzicht<br />

en advies dat bijdraagt tot rust en zekerheid. Deze tijd is<br />

ook bij uitstek geschikt om onze klanten te helpen zich<br />

te focussen op wat echt belangrijk voor hen is, waar het<br />

voor hen ten diepste om draait in het leven. Waar geldzaken<br />

een middel voor kan zijn. Maar het gesprek over<br />

hun waarden en diepe wensen goed aangaan, is zeker<br />

bij nieuwe klanten wel ingewikkelder als je ze niet live<br />

kan zien. Via een scherm kan je toch minder hun emotie<br />

zien en voelen.”<br />

“Financieel gezien draaien we in deze coronaperiode<br />

erg goed, maar voor de optimale realisatie van onze<br />

missie en werkplezier zien we wel uit naar de periode<br />

waarin we weer onze klanten en collega’s live kunnen<br />

zien. Meer winst maken, is voor ons geen onderdeel<br />

van de missie. We hebben nu te veel, niet genoeg. Doordat<br />

we onze winst volledige aan goede doelen geven<br />

kunnen we er wel veel goeds mee doen, maar de grote<br />

vraag naar onze diensten geeft wel een hogere werkdruk<br />

dan past bij ons genoeg. We hopen daarom ook<br />

snel een financieel adviseur binnendienst te vinden.”<br />

RELATIE MET AANBIEDERS<br />

“Om klanten te helpen geld optimaal in te zetten voor<br />

geluk, tevredenheid en betekenisvoller leven zijn vaak<br />

financiële producten nodig. We zijn dan ook blij dat we<br />

met veel aanbieders een fijne relatie hebben zodat we<br />

hierin goed kunnen bemiddelen voor onze klanten. We<br />

zijn dankbaar dat de klantgerichtheid en focus op duurzaamheid<br />

de laatste tijd is gegroeid bij veel aanbieders.<br />

Als ik weer eens posters en dergelijke promotiematerialen<br />

van bepaalde aanbieders krijg dan vraag ik me wel<br />

af of zij enig idee hebben wat ons werkelijk bezighoudt.<br />

Vanuit Gabriël focussen wij al helemaal niet op financiële<br />

producten, maar als onafhankelijk intermediair<br />

ga je toch hoe dan ook niet een poster van één geldverstrekker<br />

ophangen? Besteed je geld en tijd dan aan dingen<br />

waar je wel het intermediair echt mee kan ondersteunen.<br />

En als je niet weet waar zij behoefte aan hebben,<br />

vraag het ze dan. Bespaar op deze zinloze en niet<br />

duurzame marketingactiviteiten en geef bijvoorbeeld<br />

de accountmanagers meer vrijheid en budget om dit<br />

per kantoor te kunnen afstemmen op hun wensen.”<br />

Natasja Naron: ‘Ik weet alles van<br />

mijn klanten, waarom zouden<br />

wij dan geheimzinnig doen over<br />

onze verdiensten?’<br />

“We hebben zelfs volledige transparantie over onze salarissen.<br />

Ik weet alles over de financiën van mijn klanten,<br />

waarom zouden wij dan geheimzinnig doen over<br />

onze financiën en wat we aan hen verdienen? Wat we<br />

voor hen doen is het ook dik waard.”<br />

Natasja Naron is ook programmadirecteur van de<br />

execution program ‘De Betekenis van Rijkdom’ van de<br />

Erasmus Universiteit dat in september van start gaat.<br />

“Rijkdom wordt vaak geassocieerd met geld, maar het<br />

is zoveel meer dan dat. Ik associeer rijkdom met je goed<br />

voelen, waardevolle relaties hebben, persoonlijke ontwikkeling<br />

en de mogelijkheid om te delen en van betekenis<br />

te zijn. Ervaren dat je ertoe doet en een zinvol leven leidt,<br />

dat is voor mij rijkdom in volle glorie. Hoe kan je deze rijkdom<br />

vergaren? En anderen helpen te leven in ware rijkdom?<br />

Hoe kunnen wij als financiële dienstverleners meer<br />

betekenis gaan geven voor een rijker leven van onze klanten?<br />

Dat is wat we beogen met deze leergang. n<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 9


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

Transitie<br />

naar nieuwe<br />

marktstructuur<br />

IN DE VERZEKERINGSMARKT VINDT EEN WARE CONSOLIDATIESLAG PLAATS. NIET<br />

ALLEEN HET INTERMEDIAIR IS ACTIEF MET DE AANKOOP VAN COLLEGA-INTERMEDIAIRS.<br />

STEEDS MEER BEGEVEN PRIVATE-EQUITYPARTIJEN EN VERZEKERAARS ZICH OP HET<br />

ACQUISITIEPAD. DOOR DE GEWIJZIGDE STRUCTUUR IN DE VERZEKERINGSMARKT EN<br />

MEDE GEDWONGEN DOOR DE MOEILIJKE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN - VOORAL<br />

DE LAGE RENTE EN DE ECONOMISCHE CORONA-EFFECTEN - WORDT DE FOCUS VERLEGD<br />

NAAR HET INTERMEDIAIR. KIJK NAAR HET VERLEDEN IN 2000 EN JE ZIET MEER IN HET<br />

HEDEN EN WAT DAT BETEKENT VOOR DE ACQUISITIESTRATEGIE VAN PARTIJEN IN DE<br />

VERZEKERINGSMARKT. EN, KNAPPE VISIONAIR ALS JE DE STERKE OPKOMST VAN PRIVATE<br />

EQUITY IN DE VERZEKERINGSMARKT HAD VOORZIEN.<br />

TEKST EDWIN BOSMA, MANAGING PARTNER BHB DULLEMOND<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

De bankensector heeft het zwaar. ABN<br />

Amro rapporteert voor het eerst in<br />

tien jaar een verlies over 2020. ING<br />

Bank ziet zijn winst meer dan halveren.<br />

Incidentele tegenvallers, boetes<br />

en witwasdossiers spelen hierin een<br />

rol. Maar bovenal doen de structureel<br />

lage (en zelfs negatieve) rente en corona zich voelen. Afboekingen<br />

op leningen zijn groot en dan moet de faillissementsgolf<br />

nog komen. Toenemende concurrentie<br />

van betaalbedrijven en van nieuwe munten als Bitcoin.<br />

Het huidige businessmodel van banken staat zwaar onder<br />

druk. De exploderende huizenmarkt en dito hypotheekverstrekking<br />

houdt de banken nog een beetje op<br />

de been.<br />

Het beeld bij verzekeraars is minder zwartgallig. Corona<br />

leidt tot positieve rendementen in de portefeuilles;<br />

vooral de auto- en opstal- en inboedelbranches draaien<br />

technisch zwarte cijfers. De premiegroei lijkt er - door<br />

een verzadigde markt - wel volledig uit. Gelukkig hebben<br />

de verzekeraars de premieverhogingen nog. De<br />

grote faillissementsgolf door corona wordt tweede helft<br />

<strong>2021</strong> verwacht. Dit zal vertraagd tot verdere daling van<br />

premieomvang leiden. Het aantal verzekeraars neemt<br />

al decennia af. Nieuw zijn wel de buitenlandse toetreders.<br />

Sommige intermediairs worden zo groot dat ze –<br />

bijna - de rol van verzekeraars overnemen.<br />

In de verzekeringsbranche wordt momenteel het<br />

geld verdiend bij het intermediair. Omzet groeit over<br />

2020 en er is sprake van een hoog rendement. Ook voor<br />

<strong>2021</strong> zijn de financiële verwachtingen positief. Het ondernemerschap<br />

en strategisch denken heeft zich sterk<br />

ontwikkeld. Door acquisities wordt schaalvergroting<br />

bereikt. De bedrijfsvoering is sterk gericht op het verhogen<br />

van de efficiency door procesverbetering. De afgelopen<br />

jaren zijn automatisering, marketing, doelgroepbewerking<br />

en het werven van nieuwe klanten middels<br />

nieuwe technieken breed omarmd. De intermediaire<br />

bedrijfstak staat er goed en solide voor. De behoefte aan<br />

advies (en begeleiding) over financiële diensten en producten<br />

is bij de klant onverminderd groot.<br />

KANTELJAAR<br />

Niet alleen omdat we een nieuw millennium instapten<br />

en kort daarna de euro werd ingevoerd, is 2000 een<br />

belangrijk jaar. Het is een kanteljaar in de markstructuur<br />

van de verzekeringsbranche geweest, waardoor de<br />

markt er in 2020 uitziet zoals die nu is; onvergelijkbaar<br />

met die in 2000. Sinds 2000 heeft automatisering, het<br />

world wide web en dus de communicatie en verkoop<br />

van verzekeringen via internet de markt op zijn kop<br />

gezet. Voor de jongeren onder ons is het een onbekend<br />

begrip: captives. Dat waren de assurantiekantoren in<br />

het bezit van verzekeraars. Tot 2000 de gewoonste zaak<br />

van de wereld en daarna in rap tempo afgebouwd. Toezicht<br />

en regulering heeft zich geëvolueerd langs het pad<br />

van de Wabb (nagenoeg geen toezicht) rond 2000 naar<br />

de Wfd en de Wft (steeds meer toezicht). Het gedragstoezicht<br />

kent de start met de oprichting van de AFM in<br />

maart 2002. Met de vele ingrijpende voorschriften op<br />

het gebied van integere bedrijfsvoering, zorgplicht, beloningsregels<br />

en onder meer Klantbelang Centraal. Een<br />

ware transitie naar een nieuwe marktstructuur.<br />

LOS EN ONAFHANKELIJK<br />

Resultaat van dit alles ten opzichte van 2000? Het aantal<br />

intermediairs is met meer dan 10.000 afgenomen.<br />

Tienduizend! Maar misschien nog belangrijker: de positie<br />

in de marktketen van het intermediair is volledig gewijzigd.<br />

In 2000 staat de tussenpersoon letterlijk tussen<br />

de verzekeraar (als soort verlengstuk voor verkoop van<br />

verzekeringsproducten) en de klant in. Twintig jaar later<br />

lijken de rollen omgedraaid, zijn posities gekanteld.<br />

Het nieuwe grote intermediair is - in de letterlijke zin<br />

van bemiddelaar tussen klant en verzekeraar - geen intermediair<br />

meer. Het is een volledig zelfstandig functionerend<br />

bedrijf; los en onafhankelijk van de verzekeraars.<br />

Met alle producten, know how en techniek in eigen<br />

huis. In de driehoek van klant, verzekeraar en intermediair<br />

staat de laatste bovenaan. De traditionele bedrijfskolom<br />

met de assurantiepersoon ertussen bestaat niet<br />

meer. Er zijn op dit moment zo’n 6.500 intermediairs.<br />

Aon - na de overname van Willis Towers Watson (2020)<br />

en Unirobe Meeùs Groep (2017) - met een omzet van circa<br />

460 miljoen euro op nummer 1. Na de fusie op nummer<br />

3 Voogd & Voogd Groep plus Heilbron Groep (met<br />

de investeringsmaatschappij Five Arrows Principal Investments<br />

op de achtergrond); 32 vestigingen in Nederland<br />

en 1.600 medewerkers. De Top Tien intermediairs<br />

beslaat nu ca 45 procent van de intermediaire markt.<br />

VIER KOPENDE PARTIJEN<br />

Als we in 2030 terugkijken in de geschiedenis, zullen<br />

we waarschijnlijk zeggen dat 2020 ook een kanteljaar is<br />

geweest in de marktstructuur van de verzekeringsbranche.<br />

Door de grote stijging van het aantal acquisities en<br />

‘Achteraf zal ook 2020<br />

een kanteljaar blijken in<br />

de marktstructuur’<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 11


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

Edwin Bosma<br />

(BHB Dullemond):<br />

‘Er komen nog meer<br />

grote acquisities aan.’<br />

12 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

de toetreding van nieuwe investeerders komen steeds<br />

meer intermediairs in andere handen. Op enig moment<br />

zijn de intermediairs qua eigendom onder te verdelen<br />

in vier categorieën: 1) volledig zelfstandige - veelal kleinere<br />

- assurantiekantoren, 2) beursgenoteerde makelaars<br />

of een assurantiebedrijf van een bank, 3) intermediairs<br />

deels of geheel in het bezit van private equity en<br />

4) de intermediairs waar de verzekeraar eigenaar van<br />

is. Interessante vraag is vervolgens: hoe gaat de markt<br />

zich dan verder ontwikkelen? Dat antwoord zullen we<br />

ergens rond 2035 weten.<br />

Maar nu eerst eens kijken naar de huidige motieven<br />

en doelen van deze partijen om te investeren in de aankoop<br />

van intermediair. Achtereenvolgens komen het intermediair<br />

zelf, de private equity en ten slotte de verzekeraars<br />

als koper aan de orde.<br />

ZELF DOELWIT GEWORDEN<br />

Intermediairs uit de Top Tien zijn inmiddels zelf target<br />

geworden. Van oudsher is het intermediair actief in de<br />

aankoop van assurantieportefeuilles en verzekeringskantoren.<br />

Naast autonome groei draagt de aankoop<br />

van omzet bij tot versnelde groei. De basis en continuïteit<br />

van het bedrijf worden vergroot. Investeringen in<br />

personeel, ICT, compliance en Big Data en de hele logistiek<br />

van het assurantiebedrijf worden zo beter mogelijk<br />

gemaakt. Belangrijkste resultaat is een professionele<br />

bedrijfsomgeving creëren waarin op een moderne,<br />

technologisch onderbouwde wijze het vak assurantieadvies<br />

uitgeoefend kan worden. Lag de focus bij acquisities<br />

van de kantoren uit de Top 100 op in omvang<br />

kleinere kantoren, sinds enkele jaren zijn ze zelf targets<br />

geworden. Het intermediair koopt meer dan ooit en er<br />

vinden omvangrijke onderlinge consolidaties plaats.<br />

EEN PLUS EEN PLUS EEN = VIER<br />

Door private equity zijn ‘fondsenintermediairs’ ontstaan.<br />

Het intermediair blijkt bedrijfseconomisch crisisproof<br />

te zijn. De omzetten zijn stabiel, en blijven al jaren<br />

– licht - groeien. Rendementen zijn van een constant,<br />

behoorlijk hoog niveau. De rente op geld is nul. Een plus<br />

een plus een is vier. Private-equitypartijen beschikken<br />

over miljarden euro’s. Eigenlijk is er te veel geld en dat<br />

kan niet allemaal in aandelen of obligaties worden belegd.<br />

Investeren in assurantie-intermediair is veilig en<br />

solide. Het rendement lijkt gegarandeerd. Rond 2015<br />

zetten de eerste private-equitypartijen voorzichtig hun<br />

schreden op de Nederlandse markt. Op dit moment zijn<br />

er circa acht grote private-equitypartijen actief. Met hun<br />

acquisities hebben ze een sterke positie in de Top 100<br />

assurantie-intermediairs verworven. De komende jaren<br />

zullen ze nog diverse - grote - acquisities plegen en verdere<br />

consolidaties realiseren. Door samenvoegingen van<br />

‘Het intermediair blijkt<br />

bedrijfseconomisch<br />

crisisproof te zijn’<br />

meerdere intermediairs kunnen synergievoordelen worden<br />

behaald. De inkooppositie wordt sterker. Er is veel<br />

budget om platforms voor en innovatieve communicatie<br />

met klanten te ontwikkelen. Zo ontstaan er ‘fondsenintermediairs’<br />

met 3.000 of meer medewerkers en<br />

premievolumes die de twee miljard ruim overstijgen en<br />

deze fondsen worden op termijn doorverkocht.<br />

TERUG VAN WEGGEWEEST<br />

Verzekeraars halen de ‘captivestrategie’ weer uit de<br />

kast. Enkele jaren nadat het captivebeleid een zachte<br />

dood was gestorven, begonnen verzekeraars weer<br />

mondjesmaat met het acquireren van assurantiekantoren.<br />

Sinds 2018 valt hierin een versnelling waar te nemen.<br />

Kijk maar naar de diverse plaatsen die verzekeraars<br />

en hun participaties momenteel innemen in de<br />

Top 100. De toetreding van private-equitypartijen en<br />

de gewijzigde structuur in de verzekeringsmarkt lijken<br />

hieraan ten grondslag te liggen. Door nu versneld in het<br />

intermediair te investeren, kan een evenwicht met de<br />

machtsblokken van het grote intermediair en van private-equitypartijen<br />

bereikt worden. Onderliggend zal<br />

het verkrijgen van meer grip op het distributiekanaal<br />

ook een motivatie zijn. Om zodoende de afhankelijkheid<br />

van het intermediair te verkleinen.<br />

DISBALANS<br />

In de afgelopen jaren is het aantal (en de omvang van)<br />

de transacties in de verzekeringsmarkt sterk gestegen.<br />

Met name aan de kant van de kopende partijen is er<br />

sprake van veel kennis en ervaring op het gebied van acquisities.<br />

(Internationale) private-equitypartijen doen bij<br />

wijze van spreken vijftig hele grote transacties per jaar.<br />

Een intermediair daarentegen verkoopt over het algemeen<br />

maar één keer in zijn/haar leven het bedrijf. Hierdoor<br />

is er een disbalans tussen kopers en individuele<br />

verkopers ontstaan. Deze disbalans heeft tot gevolg dat<br />

wij als BHB Dullemond zien dat het aantal opdrachten<br />

in onze M&A-praktijk sterk is gestegen. Onze klanten<br />

beseffen steeds meer dat specialistische M&A-kennis<br />

op het gebied van fiscaal, financieel en juridische zaken<br />

noodzakelijk is om binnen verkoopprocessen een sterk<br />

tegenwicht te kunnen bieden aan de kopende partij. n<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 13


HET VUUR VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

14 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN<br />

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE<br />

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’<br />

ZET <strong>VVP</strong> DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST NICK VAN BUITENEN, VAN GRAFHORST NOTARISSEN | BEELD TRUUS VAN GOG<br />

Om te overleven moeten we veranderen,<br />

ons aanpassen aan de steeds<br />

verschuivende vraag. Dat geldt ook<br />

voor notarissen. In dat proces van<br />

verandering is het zaak te zien wat<br />

er speelt. Om dat te kunnen zien<br />

moet je uit je eigen wereldje treden, dus van buiten<br />

naar binnen kijken. Van dát proces krijg ik energie!<br />

Als notaris sta ik voor rechtszekerheid. Ik leg vast wat<br />

klanten mij in vertrouwen verklaren. Natuurlijk worden<br />

de marges daarvoor bepaald door wet- en regelgeving.<br />

Ook de strenge blik van de toezichthouder en de<br />

tuchtrechter speelt dan een rol. Safety first? Natuurlijk,<br />

maar notarissen zijn méér dan ‘legalistische risicobeperkers’.<br />

Bijvoorbeeld als het gaat om klanten met een<br />

beperking. Iemand die vertelt dat hij net de diagnose<br />

Alzheimer heeft gekregen, wijs ik niet de deur. Daar ga<br />

ik juist het gesprek mee aan. Onze belangrijkste taak is<br />

immers mensen toegang tot het recht bieden.<br />

Maar aan de andere kant ben ik ook poortwachter. Dus<br />

moet de poort af en toe dicht. De beslissing om wel of<br />

niet een dienst te kunnen verlenen is vaak een dilemma.<br />

Want welk belang weegt zwaarder? Sommigen<br />

gaan dilemma’s liever uit de weg, maar ik ben er juist<br />

blij mee. Ons wikken en wegen maakt dat een notaris<br />

niet makkelijk door een algoritme kan worden vervangen.<br />

De maatschappij vraagt van de notaris een actieve<br />

en oplossingsgerichte houding.<br />

Iedereen gaat er van uit dat de notaris een goede jurist<br />

is en deskundig in zijn vak. Terecht. Maar hoe zetten we<br />

die juridische kennis het beste in voor de consument en<br />

de maatschappij? Dat kunnen wij alleen als we empathisch<br />

zijn, onder de huid van de klant kunnen kruipen,<br />

‘Sommigen gaan<br />

dilemma’s liever uit<br />

de weg, maar ik ben er<br />

juist blij mee’<br />

goed communiceren, in duidelijke taal. Maar we moeten<br />

ook moedig zijn als het nodig is, een vervelende beslissing<br />

durven nemen, een rechte rug hebben en tegen<br />

een stootje kunnen.<br />

Notarissen doen al veel goed, maar er valt nog veel<br />

te leren. Juridische kennis hebben is niet goed genoeg,<br />

ook andere vaardigheden zijn nodig. Door uit te blinken<br />

in menselijke eigenschappen kunnen wij ons onderscheiden<br />

van de oprukkende algoritmen. n<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

NICK VAN<br />

BUITENEN NOTARIS<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 15


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Deel 1 van een drieluik<br />

Waarom aan de<br />

slag met bestaande<br />

klanten?<br />

ACTIEF AAN DE SLAG MET JE BESTAANDE KLANTEN. EN HIER SUCCESVOL MEE ZIJN,<br />

IN ALLE OPZICHTEN. HET LIJKT ZO VOOR DE HAND TE LIGGEN, MAAR IN DE PRAKTIJK<br />

BLIJKT HET VAAK LASTIG. TOCH KAN HET ECHT! ER ZIJN INMIDDELS VERSCHILLENDE<br />

TECHNISCHE OPLOSSINGEN DE MARKT. WAT JE WEL MOET REALISEREN: HET DRAAIT<br />

NIET OM DE TOOL, HET IS DE AANPAK. IN EEN SERIE VAN DRIE ARTIKELEN SCHRIJVEN<br />

PETER WORMSKAMP (HELDER BEHEERD) EN JAN VERSTEGEN (EERSTESTAP) OVER<br />

WAAROM JE AAN DE SLAG MOET, DE PRAKTISCHE INVULLING EN DE STAPPEN DIE JE<br />

KUNT NEMEN OM SUCCESVOL JE BESTAANDE KLANTEN TE BENADEREN. DEEL 1 GEEFT<br />

JE ANTWOORD OP DE VRAAG, WAAROM AAN DE SLAG MET MIJN BESTAANDE KLANTEN.<br />

TEKST JAN VERSTEGEN EN PETER WORMSKAMP<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Een oude marketingwijsheid zegt: het is<br />

tien keer makkelijker om een bestaande<br />

klant te houden, dan één nieuwe klant<br />

binnen te halen. En van al je bestaande<br />

klanten weet je een ding zeker: hun leven<br />

verandert. Dus er zal in de loop van de<br />

tijd behoefte zijn aan advies over grote en<br />

kleine financiële vraagstukken. Met een mogelijkheid<br />

om service te verlenen en betaalde diensten te verlenen<br />

voor het advieskantoor. In de dagelijkse praktijk van<br />

een advieskantoor anno <strong>2021</strong> lijkt dit echter helemaal<br />

niet op te gaan. Alle aandacht gaat uit naar nieuwe<br />

klanten. Die melden zich op dit moment in grote getale<br />

voor een adviesgesprek. Gedreven door de huidige woningmarkt<br />

en het vaak goede netwerk van het advieskantoor.<br />

En alle zaken voor deze klanten te regelen, kost<br />

dagelijks veel energie. Het levert daarnaast ook direct<br />

mooie inkomsten op. Dus aandacht geven aan onze bestaande<br />

klanten, dat doen we later wel.<br />

MUST IN ELKE RELATIE<br />

Toch maak je afspraken met elke klant en schep je verwachtingen<br />

bij deze klant. Je gaat een relatie aan en<br />

zoals bij elke relatie moet het van twee kanten komen.<br />

Alleen afwachten tot een klant zich in de toekomst<br />

weer bij jou meldt, is een luxe die je niet meer hebt. Je<br />

klanten verwachten meer van je en ook de overheid en<br />

de toezichthouder stellen steeds meer eisen aan actief<br />

klantbeheer, bijvoorbeeld door een actieve invulling te<br />

eisen van je zorgplicht.<br />

Met al je klanten ben je die relatie aangegaan. Natuurlijk<br />

staat er nergens in jouw dienstverleningsdocument:<br />

‘U kunt bij mij alleen terecht voor een hit-andrun-advies’.<br />

Er is alle begrip dat je voornamelijk aandacht<br />

geeft aan het geven van advies en het regelen<br />

van bijvoorbeeld de hypotheek. Maar dat is in het begin<br />

van jullie relatie. Zoals elke echte relatie heeft ook de<br />

relatie met je klant doorlopende aandacht nodig. Want<br />

de klant die je structureel aandacht geeft, zal je op de<br />

hoogte brengen van relevante veranderingen of latente<br />

wensen met jou bespreken.<br />

Hierbij maakt het in onze ervaring gelukkig niet uit<br />

wanneer je begint met het geven van aandacht. In de<br />

projecten die wij begeleiden zien we dat klanten over<br />

het algemeen blij zijn om weer iets van hun adviseur<br />

te horen. Om van daaruit de relatie weer verder op te<br />

bouwen.<br />

“We spraken laatst met een adviseur die aangaf actief<br />

in de gaten te houden of woningen in haar werkgebied<br />

verkocht worden. En bij klanten waarbij dit het<br />

geval is, stuurt zij een kaartje met een felicitatie. Helaas<br />

wel te vaak aan klanten die de hypotheek van de<br />

Jan Verstegen:<br />

‘Waarde vergroten<br />

van je advieskantoor.’<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 17


ACTIEF KLANTBEHEER<br />

nieuwe woning niet hebben geregeld via deze adviseur.<br />

Over gemiste kansen gesproken.”<br />

VERSCHERPT TOEZICHT<br />

Vanuit de AFM wordt er steeds meer gekeken naar de<br />

invulling door de adviseur van zorgplicht op een gegeven<br />

(product)advies. Zoals gezegd, verandert er potentieel<br />

veel in het (financiële)leven van een klant. Het is<br />

daarom van groot belang dat de adviseur actief een vinger<br />

aan de pols houdt en indien nodig het in het verleden<br />

gegeven (product)advies herijkt.<br />

We zien ook in toenemende mate dat de rol van<br />

een adviseur onder de loep ligt van het Kifid. Een recent<br />

voorbeeld is het uitblijven van actieve advisering<br />

van klanten met een overlijdensrisicoverzekering.<br />

En ook bij een dossier als aflossingsvrije hypotheken<br />

wordt nadrukkelijk verwacht van een adviseur die in<br />

het verleden een advies heeft gegeven, actief met de<br />

klant aan de slag gaat om indien nodig het advies te<br />

kunnen herijken.<br />

WAARDE PORTEFEUILLE VERGROTEN<br />

Het is te verwachten dat de huidige periode van hoogconjunctuur<br />

niet altijd door zal gaan. Wat ervoor zal<br />

zorgen dat de verdiensten van een advieskantoor onder<br />

druk komen te staan. Om dit voor te zijn is het verstandig<br />

om nu een nieuw verdienmodel op te tuigen. Dit<br />

verdienmodel zit in je portefeuille met bestaande klanten.<br />

Ga je actief en structureel aan de slag met klantbeheer,<br />

dan zorg je op relatief korte termijn voor een nieuwe<br />

inkomstenbron.<br />

Daarnaast hebben klantportefeuilles die aantoonbaar<br />

actief onderhouden worden een meerwaarde<br />

voor potentiële kopers van dit soort portefeuilles. Immers<br />

er komt een stabiele stroom van inkomsten uit<br />

de bestaande klanten en je weet dat er minder zorgplicht-risico<br />

in deze portefeuille zal zitten. Aantrekkelijker<br />

om in te investeren. Hiermee zorg je als advieskantoor<br />

niet alleen voor een verdienmodel op korte<br />

termijn, je vergroot daarnaast de waarde van je advieskantoor.<br />

En hiermee creëer je een grotere kans op een<br />

goede overnamesom als je wilt stoppen met je advieskantoor.<br />

Peter Wormskamp:<br />

‘Het draait niet om de<br />

tool, het is de aanpak.’<br />

De voordelen van actief aan de slag te gaan met je bestaande<br />

klanten zijn evident. Naast tevredener klanten<br />

en toezichthouders, zorg je ervoor dat je geld blijft verdienen<br />

aan je klant. Breng dit zo spoedig mogelijk in de<br />

praktijk is ons advies. Het vereist echter wel een goed<br />

doordacht plan. In het volgende deel nemen we je mee<br />

in de stappen die nodig zijn om succesvol te kunnen<br />

zijn met actief klantbeheer. n<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


ADVISEREN IS TOPSPORT!<br />

ADVISEREN IS TOPSPORT! <strong>VVP</strong> VRAAGT<br />

BRANCHEGENOTEN NAAR HUN<br />

SPORTHELDEN EN DE PARALLELLEN<br />

TUSSEN ADVISEREN EN TOPSPORT.<br />

DIT KEER CHRISTIAN DIJKHOF VAN<br />

HYPOTHEEKCOMPANY, TEVENS<br />

VOORZITTER OVFD.<br />

TEKST CHRISTIAN DIJKHOF | BEELD RICK DIKEMAN<br />

Topsporters vooral<br />

voorbeeld<br />

Wie vind jij de beste sporter ooit en waarom?<br />

Michael Schumacher is voor mij de eerste naam die me<br />

te binnen schiet. Niet alleen omdat hij zevenvoudig<br />

wereldkampioen Formule 1 is, maar eigenlijk nog meer<br />

omdat hij de enige coureur is die van het chaotische Italiaanse<br />

Ferrari-team een structureel topteam maakte.<br />

Dat was voor hem niemand gelukt en na hem ook niet.<br />

Legendarisch is daarbij het verhaal dat hij in de fabriek<br />

op een sinaasappelkistje ging staan en riep: vanaf nu<br />

spreekt iedereen hier in het team, zowel onderling als<br />

naar buiten, in het Engels. Daarvoor kakelden ze op bekende<br />

italiaanse wijze door en over elkaar heen. Het<br />

was een meer dan symbolisch begin van Duitse structuur<br />

in een Italiaanse chaos. En de start van succes.<br />

Adviseren is topsport! Welke overeenkomsten zie je<br />

tussen topsporters en financieel adviseurs?<br />

Kunnen we ons eigenlijk wel meten met topsport? Topsporters<br />

hebben een niet te temmen prestatiedrang,<br />

een geweldige focus en zijn bereid ultieme offers te<br />

brengen om te zorgen dat ze de beste in hun sport worden.<br />

Natuurlijk herkennen we onszelf graag in dat soort<br />

eigenschappen, die zéker ook nodig zijn voor een goede<br />

adviseur. Maar of we ons mogen meten aan topsporters?<br />

Ik zou eerder zeggen laten we er een voorbeeld<br />

aan nemen. n<br />

Wat doe je zelf aan sport en wat haal je daaruit?<br />

Ik train het lokale jeugdelftal van jongens onder vijftien,<br />

en daarnaast ben ik al een jaar of achttien actief in<br />

de autosport. Dat zijn ook meteen de twee sporten die<br />

mijn passie hebben. Autoracen geeft naast een adrenalineboost<br />

ook erg veel ontspanning. Alleen zijn in een<br />

auto op (en soms) over de limiet is een mentale uitdaging<br />

die je dwingt om uitsluitend daarmee bezig te zijn.<br />

Focus. Er is geen seconde ruimte voor iets anders. De<br />

kunst is om te doen wat de gegevens uit de boordcomputer<br />

zeggen dat kan, terwijl alles in je lichaam roept<br />

dat je het niet moet doen. Dus nog nét weer twee meter<br />

later remmen dan je zelf voor mogelijk houdt. Uiteindelijk<br />

kan er altijd meer dan je vooraf dacht.<br />

Christian Dijkhof<br />

‘Michael Schumacher<br />

bracht Duitse structuur in<br />

Italiaanse chaos’<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 19


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.<br />

Deze Local Hero’s zijn vraagbaak voor verzekeringen,<br />

hypotheken en andere geldzaken, plaatsen hun<br />

klanten op nummer één en zijn maatschappelijk<br />

betrokken in hun omgeving. <strong>VVP</strong> zet samen met<br />

Nh1816 verzekeringen het advieskantoor in de<br />

schijnwerpers. Dit keer Van Ekeren Hypotheken en<br />

Verzekeringen. Samen betrokken bij de samenleving.<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD HERBERT WIGGERMAN<br />

Tijdens een lockdown hebben mensen behoefte<br />

aan lekker buiten zijn. Vandaar dat we samen<br />

met Nh1816 het dakterras van een gasthuis in<br />

Gorinchem hebben laten inrichten. De bewoners<br />

en het personeel van dit zorghotel waren<br />

dolgelukkig met ons initiatief. Ze konden natuurlijk<br />

wel naar buiten, maar dan stonden ze op een kaal terras<br />

van tien bij tien meter. Nu is het een oase met planten,<br />

bloemen en comfortabel meubilair. Mooi is ook, dat<br />

onze klanten het idee aandroegen. We hebben hen per<br />

mailing gevraagd welke maatschappelijk project we<br />

konden steunen, het gasthuis kwam daarbij als winnaar<br />

uit de bus.<br />

We sponsoren 21 voetbalclubs in onze regio Gorinchem<br />

en Leerdam. Je kunt ons dus wel voetbalminded<br />

noemen… Maar we doen meer, we steunen lokale muziekkorpsen,<br />

een speeltuin, biljartverenigingen en een<br />

kerstdiner voor ouderen die zich eenzaam voelen. Bijzonder<br />

is de installatie van twee Automatische Externe<br />

Defibrillators -AED- buiten ons kantoor in Dalem, een<br />

dorpje dat aan Gorinchem vast zit. We hebben de twee<br />

apparaten samen met Nh1816 bekostigd en een gratis<br />

AED-cursus voor buurtbewoners georganiseerd. Naast<br />

ons personeel, deden er 25 dorpsbewoners mee. We vinden<br />

het mooi dat Nh1816 bijdraagt een maatschappelijke<br />

projecten.<br />

VLIEGENIERSMUSEUM<br />

Van Ekeren is een echt familiebedrijf. Mijn vader startte<br />

in 1996 in Vuren, maar inmiddels zijn we verhuisd<br />

naar het nabijgelegen Dalem. We hebben daar een oude<br />

autoshowroom omgetoverd tot moderne kantoortuin.<br />

In Leerdam is onze makelaardij gevestigd, eveneens op<br />

een toplocatie. Wij runnen het bedrijf samen met drie<br />

compagnons onder wie mijn zus Tessa, die tevens makelaar<br />

is. Er werken nu in totaal 41 medewerkers bij ons<br />

bedrijf en dan reken ik de nieuwe hypotheekmedewerker<br />

die we gaan aannemen alvast mee. Op gebied van<br />

hypotheken is het sinds het begin van corona alleen<br />

maar drukker geworden. Mensen hebben tijd en geld<br />

om hun woning te verbouwen of te verduurzamen en<br />

dat zie je terug in het aantal hypotheekoversluitingen<br />

en -ophogingen.<br />

Dalem is een uitstekende plek voor ons kantoor:<br />

Het ligt aan de rand van Gorinchem en we hebben<br />

een mooie zichtlocatie met veel verkeer, nieuwbouw<br />

en bedrijvigheid. Zelf ben ik in het Gelderse Vuren opgegroeid,<br />

vandaar dat het sponsoren van het Vliegeniersmuseum<br />

in Fort Vuren voor de hand ligt. En ze zijn<br />

ook klant bij ons. Tegenwoordig is er een winkel met<br />

terras en restaurant gevestigd. Echt een aanrader om er<br />

eens te gaan kijken.<br />

VOOR ‘T LEVEN<br />

Wijsheid zit niet in de antwoorden die je geeft, maar in<br />

de vragen die je stelt. Dat is mijn definitie van goed advies.<br />

Blijf vooral luisteren en vragen stellen. Wat wil de<br />

klant nou echt? Aan de andere kant is het niet aan te<br />

raden om mee te gaan twijfelen. Wees maar duidelijk<br />

in je advies. Een klant komt naar jou omdat hij je vertrouwt.<br />

Heb je een goede oplossing voor een klant gevonden,<br />

schroom dan niet om die aan te dragen.<br />

Je maakt het verschil voor klanten door te doen wat<br />

je belooft en door betrokken te blijven. Wij hebben die<br />

visie gevat in de slogan ‘Voor ’t leven’. Het geeft aan dat<br />

we bij alle belangrijke financiële stappen kunnen adviseren,<br />

van studeren en huwelijk tot wonen en pensioen.<br />

En het is de belofte aan klanten dat ze hun leven lang<br />

op ons kunnen bouwen. Banken sluiten steeds meer<br />

vestigingen. Persoonlijk contact is vaak ver te zoeken.<br />

Bij ons kun je altijd terecht. Wij nemen gewoon direct<br />

de telefoon op of beantwoorden gelijk via whatsapp of<br />

livechat. En bij een fysieke afspraak krijg je ook gewoon<br />

nog steeds een bak koffie. n<br />

Robert Jesse van Ekeren (Van Ekeren Hypotheken en<br />

Verzekeringen) bij Fort Vuren (Gelderland).<br />

20 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

TROTS<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING KIJK JE<br />

MET TROTS TERUG?<br />

Soms komt er uit ellende iets moois voort. De<br />

brand bij een regionale biljartvereniging, een<br />

klant van ons, is daar een voorbeeld van. Binnen<br />

een halfuur na de melding stonden we tussen de<br />

zwartgeblakerde puinhopen van het verenigingsgebouw.<br />

De voorzitter liep er met een betraand<br />

gezicht rond, hij zag zijn levenswerk in rook op<br />

gaan. We zeiden: wij gaan je helpen. Binnen twee<br />

weken keerde de verzekeraar een bedrag met<br />

vijf nullen uit. Dat gebeurt eigenlijk nooit zo snel.<br />

Op zo’n moment toon je als financieel adviseur<br />

je waarde. Vijf maanden later was het pand herbouwd<br />

en groeide het ledental als kool. Wij werden<br />

tijdens de opening in het zonnetje gezet, echt<br />

geweldig. Inmiddels speelt de biljartvereniging<br />

op het hoogste niveau in een gebouw dat geschikt<br />

is voor de Nederlandse kampioenschappen.<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 21


CULTUUR<br />

Diana Zandbergen:<br />

‘Nieuw leiderschap met<br />

vrouwelijke power meer<br />

nodig dan ooit.’<br />

CULTUUR<br />

In de <strong>VVP</strong>-rubriek Cultuur geven Faisal Setoe (HDI<br />

Global Specialty), Diana Zandbergen (WIFS) en Indra<br />

Frishert (Dazure) afwisselend hun visie op de<br />

cultuur(verandering) in de financiële sector.<br />

22 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


CULTUUR<br />

WE ZAGEN HET ALS THEMA BIJ DE VERKIEZINGEN: NIEUW LEIDERSCHAP.<br />

JUIST TIJDENS DEZE CORONACRISIS HEBBEN WE BEHOEFTE AAN<br />

LEIDERSCHAP MET EEN VISIE OP DUURZAAM HERSTEL.<br />

Vrouwelijke power<br />

TEKST DIANA ZANDBERGEN | BEELD LAMAR PHOTOGRAPHY<br />

We leven in een wereld die continu<br />

in beweging is en de ontwikkelingen<br />

gaan sneller dan ooit. Door de<br />

technologie die we tot onze beschikking<br />

hebben, veranderen we<br />

sneller dan dat de aarde aankan.<br />

Dat verandering de enige constante is geworden, heeft<br />

ook een prijs. De aarde wordt steeds kwetsbaarder. Om<br />

voor ons en de generaties na ons een aarde beschikbaar<br />

te hebben waarop het fijn leven is, moeten we de<br />

manier waarop wij leven veranderen. We moeten meer<br />

oog hebben voor het grotere geheel en ons meer richten<br />

op de lange termijn, in plaats van de korte. Juist de<br />

focus op de lange termijn en compassie zijn de essentie<br />

van vrouwelijke power.<br />

BALANS<br />

Bij WIFS zetten we ons al sinds 2009 in voor meer vrouwelijke<br />

power in de financiële sector. In die tijd is er al<br />

heel wat veranderd. Zo zijn er meer vrouwen aan de top<br />

en is er steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie.<br />

Maar we zijn er nog niet. We hebben behoefte aan<br />

nieuw leiderschap. Nieuw leiderschap is gebalanceerd<br />

leiderschap, waarin vrouwelijke kwaliteiten net zo belangrijk<br />

zijn als mannelijke. Deze kwaliteiten zitten in<br />

iedereen, maar in de financiële sector zijn de mannelijke<br />

kwaliteiten in leiderschap nog altijd de norm zijn.<br />

Meer aanvulling en ruimte voor vrouwelijke kwaliteiten<br />

als empathie, samenwerking en een focus op de<br />

lange termijn, zorgt voor meer diverse teams die betere<br />

beslissingen nemen. Dit leidt tot betere producten en<br />

diensten en winstgevendere bedrijven. En tot een meer<br />

toekomstbestendigere sector en samenleving.<br />

Het is daarom tijd we met de changemakers in de financiële<br />

sector een krachtige visie op de toekomst formuleren<br />

en gezamenlijk een nieuw verhaal schrijven<br />

over hoe de wereld eruit kan zien en welke rol de sector<br />

daarin kan spelen. Door meer ruimte te bieden aan<br />

vrouwelijke kwaliteiten, creëren we deze verandering.<br />

Binnen financiële organisaties, binnen de sector en uiteindelijk<br />

in de hele wereld. Omdat de financiële sector<br />

een van de motors is van onze samenleving.<br />

FOR GOOD<br />

Binnen ons netwerk werken we op veel manieren aan<br />

meer vrouwelijke power in de financiële sector. Dat<br />

doen we met een community van meer dan 500 vrouwen<br />

uit de financiële sector. Vanuit onze waarden: connect,<br />

share, empower en energize verbinden we en helpen<br />

we zowel jonge als ervaren leden met hun groei,<br />

door onder andere kennis en ervaringen uit te wisselen.<br />

Door het organiseren van evenementen waarbij<br />

leden elkaar inspireren. Online en zodra het weer kan<br />

ook weer offline. Binnenkort starten we met een leiderschapsprogramma,<br />

waarin we met een groep changemakers<br />

uit de financiële sector momentum creëren om<br />

echt het verschil te maken. Niet alleen voor nu of voor<br />

onszelf, maar ‘for good’. Met als in de basis nieuw leiderschap<br />

met meer vrouwelijke power, juist omdat we<br />

dat nu meer nodig hebben dan nooit. n<br />

BEGIN VANDAAG!<br />

WIFS maakt zich hard voor een toekomst waarin de financiële<br />

sector net zo divers én inclusief is als onze samenleving. Sluit<br />

je aan via: www.wifs.nl. Wil je ons verhaal nog eens rustig horen?<br />

Luister dan naar onze podcast, onder andere op Spotify<br />

en in iTunes. WIFS.NL!<br />

Diana Zandbergen is sinds 2018 bestuursvoorzitter van<br />

WIFS. Zij is ondernemer en begeleidt ondernemers en organisatie<br />

met hun transformatie naar nieuw leiderschap.<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 23


DUURZAAM WONEN<br />

Relevant<br />

en urgent<br />

DDuurzaam is een container begrip geworden waarover veel<br />

spraakverwarring kan ontstaan. Wat is nu eigenlijk duurzaam?<br />

Automatisch denken we aan gebruik van natuurlijke<br />

materialen en het verminderen van de uitstoot van gevaarlijke<br />

stoffen. In de bouw wordt duurzaam wonen vooral in<br />

één adem genoemd met een lage energierekening. Duurzaam betekent<br />

continu keuzes maken die op de lange termijn de beste uitkomst bieden<br />

voor mens en natuur. Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol<br />

spelen in de verduurzaming van de samenleving. Niet alleen door zelf<br />

een goed voorbeeld te geven, maar ook door particulieren en bedrijven te<br />

adviseren over mogelijkheden, opbrengsten en kosten van innovatie en<br />

verduurzaming.<br />

In dit <strong>VVP</strong>-katern Duurzaam Wonen treft u tips, trends, visies en praktijktips<br />

die u helpen uw advies te verbreden, zodat u uw klanten nog beter<br />

van dienst kan zijn, passend bij de uitdagingen van deze tijd.<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 25


DUURZAAM WONEN<br />

TWAN THEUNS VAN DE HYPOTHEKER HEERENVEEN NEEMT DE FINANCIERING<br />

VAN DUURZAAM WONEN CONSEQUENT MEE IN ZIJN ADVIEZEN. VEEL<br />

CONSUMENTEN ZIJN VOLGENS HEM ABSOLUUT BEREID TE INVESTEREN IN<br />

VERDUURZAMING. DE KUNST IS OM DE JUISTE OPLOSSING AAN TE KAARTEN<br />

BIJ DE JUISTE KLANT. EN: PASSIEF ADVISEREN HEEFT IN DIT GEVAL GEEN ZIN.<br />

“Stel adviseren<br />

over verduurzaming<br />

verplicht”<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Theuns: “Als iemand net voor 210.000 euro<br />

een eengezinswoning uit 1970 heeft gekocht,<br />

dan adviseren wij deze klant niet om afzonderlijk<br />

te lenen voor verduurzaming. Ons advies<br />

is dan in pirncipe om gebruik te maken<br />

van de mogelijkheid om voor verduurzaming<br />

tot 9.000 euro bij te lenen op de hypotheek, het Energiebespaarbudget.<br />

Meldt zich iemand die 10.000 euro<br />

wil lenen om te verduurzamen, dan is bijlenen op de<br />

hypotheek niet zonder meer het beste advies. Welke oplossing<br />

sluit het beste aan bij de financieringsbehoefte<br />

van de klant die wil verduurzamen? Dat is de vraag die<br />

wij ons continu stellen.”<br />

‘Duurzaamheid hoort<br />

een vast onderdeel te<br />

zijn van ieder adviesgesprek<br />

over hypotheken’<br />

Theuns neemt het aspect verduurzaming altijd mee<br />

in het adviesgesprek. Bijna als vanzelf, want het onderwerp<br />

wordt gepresenteerd door de adviessoftware.<br />

Theuns: “Op een gegeven moment wordt gevraagd wat<br />

de klant aan de woning wenst te verbeteren. Dan komt<br />

ook verduurzaming aan de orde. Nu is de focus van<br />

veel klanten natuurlijk op het huis dat ze willen kopen.<br />

Een keuken of badkamer hebben ze bij wijze van spreken<br />

al drie keer verbouwd. Maar ik vind echt dat wij<br />

de klant tekort zouden doen als we het kopje ‘verduurzaming’<br />

overslaan. De hypotheek biedt immers een<br />

interessante financieringsmogelijkheid. Er zijn trouwens<br />

nog ruimere financieringsmogelijkheden welke<br />

we natuurlijk ook onderzoeken. Met het Energiebespaarbudget<br />

kunnen huizenkopers hun woning heus<br />

al wel flink verduurzamen. Naar mijn mening mogen<br />

we hierin ook best wel een beetje sturen om onze klanten<br />

nieuwe inzichten te bieden. Het is immers voor de<br />

goede zaak.”<br />

Consumenten bewust maken van het belang van<br />

verduurzaming en van de financieringsmogelijkheden<br />

hierbij, heeft effect. Wel merkt Theuns dat sommige<br />

klanten “het lastig vinden om met naam en toenaam<br />

aan te geven wat ze aan verduurzaming willen doen.<br />

26 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

Daarom valt de keuze meestal ook op het Energiebespaarbudget<br />

en niet op Energiebesparende voorzieningen.<br />

Want dan hoef je niet meteen te kiezen maar heb<br />

je wel alvast financiële ruimte.”<br />

Overigens roept Theuns geldverstrekkers op om én<br />

het Energiebespaarbudget en Energiebesparende voorzieningen<br />

aan te bieden. “Sommige partijen bieden bijvoorbeeld<br />

alleen het laatste aan. Als ik het Energiebespaarbudget<br />

voor de klant een betere oplossing vind,<br />

kan ik daar dus niet terecht. Bied als geldverstrekker gewoon<br />

alle opties, dan is het maar duidelijk.”<br />

Theuns meent verder dat “verduurzaamproducten<br />

beter neergezet kunnen worden in het adviespakket en<br />

dat er bij de geldverstrekkers nog wel eens onduidelijkheid<br />

is inzake de berekeningen rondom energiebesparende<br />

voorzieningen. Hier kan nog (tijd)winst in behaald<br />

worden”.<br />

GRENS HELDER<br />

Theuns is overtuigd Adviseur Duurzaam Wonen. Een<br />

groot aantal partijen uit de hypotheekmarkt, waaronder<br />

De Hypotheker, wil het belang van verduurzaming<br />

van de eigen woning nog meer bij de consument op het<br />

netvlies krijgen. Zij hebben zich verenigd in het Sectorcollectief<br />

Duurzaam Wonen en voor hypotheekadviseurs<br />

een speciale opleiding over duurzaam wonen ontwikkeld.<br />

Inmiddels hebben meer dan 7.000 adviseurs<br />

deze opleiding gevolgd. Theuns juicht het toe. “Verduurzaming<br />

is absoluut een belangrijk onderdeel van het<br />

advies. Een hypotheekadviesgesprek is een goed moment<br />

om energiebesparende maatregelen te bespreken.<br />

Adviseurs kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren<br />

aan de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt.<br />

Van mij mag dit zelfs een verplicht adviesonderdeel<br />

worden.<br />

“De advisering van een adviseur gaat over de totale<br />

woonlasten. Ik heb ervaren dat de opleiding Adviseur<br />

Duurzaam Wonen daar perfect bij aansluit. Want door<br />

verduurzaming kunnen de totale woonlasten soms<br />

flink omlaag. En met de extra kennis door de opleiding<br />

lukt het eigenlijk altijd om een verduurzaming mee te<br />

financieren.”<br />

Hoe ver moet het advies reiken, in de visie van<br />

Theuns? “De grens is wat mij betreft helder. Als adviseur<br />

adviseren wij over de financiële mogelijkheden en<br />

oplossingen om energiebesparende voorzieningen te financieren.<br />

Om inzicht te geven in welke energiebesparende<br />

voorzieningen geschikt zijn voor de betreffende<br />

woning kan de energie bespaartool gebruikt worden<br />

van HomeQgo, waar De Hypotheker sinds 2019 mee samenwerkt.<br />

De keuze betreffende de energiebesparende<br />

voorzieningen en hoe deze geïnstalleerd gaan worden,<br />

ligt bij deze partij.”<br />

Twan Theuns: ‘Adviseur<br />

mag in dit geval best<br />

beetje sturen.’<br />

ACTIEF<br />

Theuns vraagt zich af of de klimaatdoelstellingen en de<br />

ambities bij de energietransitie niet te ver reiken. “Het<br />

moet wel realistisch blijven. Zelf heb ik vorig jaar een<br />

ander huis gekocht, uit 1907. Ik heb een nieuwe ketel genomen,<br />

zonnepanelen, dubbel glas zit in de pijplijn. De<br />

kosten moeten echter wel in verhouding blijven staan<br />

tot de opbrengst. Bij een oud huis is dat lastig.<br />

“Maar dat er iets moet veranderen, is duidelijk. Het<br />

is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zoveel<br />

mogelijk neemt, zodat de aarde ook voor toekomstige<br />

generaties leefbaar blijft. Financieel adviseurs<br />

kunnen zeker een steentje bijdragen. Als ze het onderwerp<br />

actief oppakken. Passief adviseren over verduurzaming<br />

heeft geen zin.” n<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 27


DUURZAAM WONEN<br />

Adviesalerts!<br />

DUURZAAM WONEN IS HOT, DE ONTWIKKELINGEN GAAN<br />

SNEL. <strong>VVP</strong> PRAAT U BIJ MET ADVIESALERTS!<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Een goede zaak: steeds meer adviseurs volgen<br />

de opleiding tot Adviseur Duurzaam Wonen.<br />

Met deze opleiding doen hypotheek- en andere<br />

financieel adviseurs brede kennis op:<br />

van klimaatakkoord tot financieringsoplossingen<br />

en van de BENG-normen tot mogelijke<br />

verduurzamingsmaatregelen. In gesprek met een<br />

adviseur viel ons op dat hij nog niet wist dat er ook een<br />

vaardigheidstraining is na de opleiding Adviseur Duurzaam<br />

Wonen. Deze frist de kennis op en geeft vaardigheden<br />

en handvatten mee om het thema verduurzaming<br />

mee te nemen in het adviesgesprek. Dus misschien<br />

nog een tip voor u ook.<br />

BENG, de naam viel al. BENG staat voor Bijna Energiecentrale<br />

Gebouwen en is volgens het kabinet een<br />

belangrijke stap om de energievraag van gebouwen te<br />

28 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

beperken. De nieuwe eisen, van kracht sinds 1 januari,<br />

stellen in plaats van één, drie eisen aan gebouwen: aan<br />

de energiebehoefte, aan het primaire fossiel energiegebruik<br />

en het aandeel hernieuwbare energie. Bij de berekening<br />

van de energieprestaties onder BENG is een<br />

nieuwe methode ingevoerd: NTA 8800. Op deze methode<br />

is voortaan ook het energielabel gebaseerd. Het<br />

verklaart waarom de minister het nieuwe energielabel<br />

er per 1 januari door heeft gedrukt, ook al waren er nog<br />

niet voldoende energieadviseurs opgeleid. Want dat is<br />

de kern van het nieuwe label: een energieadviseur komt<br />

langs om het gebouw op energievriendelijkheid te beoordelen.<br />

Dit zou moeten maken dat het label ook echt<br />

iets zegt. Tegelijkertijd maakt deze aanpak het label ook<br />

duurder en naar het zich nu laat aanzien meer dan de<br />

minister zelf graag wilde geloven.<br />

ADVERTENTIEPLICHT OPGESCHORT<br />

De minister heeft een aantal extra maatregelen genomen<br />

om de invoering van het nieuwe energielabel<br />

te ondersteunen, zoals verbetering van vindbaarheid<br />

van energieadviseurs, uitbreiding en versnelling van<br />

online thuisexaminering van deze adviseurs, uitbreiding<br />

van de overgangsregeling en opschorting van de<br />

advertentieplicht. Dit laatste houdt in dat tot 1 juli het<br />

energielabel niet hoeft te worden genoemd in uitingen<br />

waarin een woning te koop wordt aangeboden.<br />

Wordt verkoop gerealiseerd, dan moet het label er wel<br />

zijn. Overigens is een oud label ook nog toegestaan.<br />

Dat heeft zijn geldigheidsduur van tien jaar behouden.<br />

Veel mensen hebben eind vorig jaar ook nog gauw online<br />

het oude label aangevraagd. Inmiddels heeft de<br />

Tweede Kamer de minister verzocht te onderzoeken of<br />

ook het nieuwe label digitaal aangeboden kan worden,<br />

waardoor het minder hoeft te kosten. De kunst zal dan<br />

wel zijn om de kwaliteitsslag die met het nieuwe energielabel<br />

is beoogd vast te houden. En de vraag is of het<br />

nieuwe label dan niet toch meer gaat kosten dan de<br />

paar euro die voor een oud online label moest worden<br />

neergeteld.<br />

Inmiddels is er een standaard voor woningisolatie<br />

ontwikkeld. Het voornemen is de standaard te communiceren<br />

op het energielabel “en hiermee voor kopers<br />

en huurders inzichtelijk te maken of de woning aan<br />

de standaard voldoet en welke verbeteringen mogelijk<br />

zijn”. De minister wil dat het nieuwe energielabel<br />

op zijn beurt wordt meegenomen in het nieuwe model<br />

taxatierapport woonruimte per 1 juli <strong>2021</strong>. Met dit<br />

nieuwe taxatierapport worden onder meer de mogelijkheden<br />

en bijkomende kosten van verduurzaming in<br />

kaart gebracht. Ook ten aanzien van het nieuwe model<br />

taxatierapport leven zorgen als het gaat om de kosten<br />

ervan voor de consument. Volgens de minister vallen<br />

ANKEREFFECT GEBRUIKEN<br />

Er gaat een ongewenst ankereffect uit, aldus recent onderzoek,<br />

van het noemen van het maximale hypotheekbedrag.<br />

Mogelijk, aldus het rapport, “kunnen financieel adviseurs hun<br />

adviesrol nog beter invullen wanneer zij kennis hebben over<br />

het ankereffect, hoe zij hier het beste mee kunnen omgaan en<br />

bij welke groepen consumenten zij met name bedacht moeten<br />

zijn op ankereffecten. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht<br />

aan het ontwikkelen van een training om deze kennis over te<br />

brengen. Om ankereffecten tegen te gaan onder consumenten<br />

die geen advies inwinnen van een financieel adviseur, valt ook<br />

te denken aan aanpassingen in online tools waarbij (ook) een<br />

voor een consument meer passend hypotheekbedrag wordt<br />

genoemd.”<br />

Het noemen van een maximaal hypotheekbedrag mag<br />

niet gewenst zijn, in het kader van verduurzaming is het ankerprincipe<br />

misschien juist wel goed inzetbaar. Want als een<br />

maximaal bedrag wordt genoemd dat de consument kan (bij)<br />

lenen voor verduurzaming, zal zich dat ook vast zetten. Zolang<br />

dat (bij)lenen verantwoord is, wordt verduurzaming zo aangejaagd.<br />

Misschien dat daar eens onderzoek naar gedaan kan<br />

worden.<br />

die kosten wel mee, juist door gebruik te maken van<br />

al bestaande informatie zoals van het (nieuwe) energielabel.<br />

Naar verwachting zullen de meeste kredietverstrekkers,<br />

inclusief NHG, vanaf 1 juli eisen dat het nieuwe<br />

modeltaxatierapport <strong>2021</strong> wordt gebruikt. Door richtsnoeren<br />

van de Europese Bankautoriteit (EBA) is het per<br />

30 juni voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer<br />

mogelijk om enkel gebruik te maken van een modelmatige<br />

waardering bij het verstrekken van een hypothecair<br />

krediet. Een betrouwbare modelmatige waardering<br />

kan nu nog gebruikt worden voor het afsluiten van<br />

een hypothecaire lening tot 90 procent van de woningwaarde<br />

voor de aankoop van een woning, of voor het<br />

oversluiten of verhogen van een bestaande hypothecaire<br />

lening tot 90 procent van de woningwaarde. De<br />

‘Focus moet zijn op<br />

aanzetten tot<br />

verduurzaming; niet<br />

op meer geld lenen’<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 29


DUURZAAM WONEN<br />

richtsnoeren laten nog wel ruimte voor een zogenaamde<br />

hybride taxatie. Dit betreft een taxatievorm waarbij<br />

een modelmatige waardering het uitgangspunt is, die<br />

vervolgens door een taxateur wordt gecontroleerd. Op<br />

het moment van schrijven van dit artikel waren de banken,<br />

taxateurs en modelleveranciers met elkaar in gesprek<br />

over het inrichten van een hybride taxatieproces.<br />

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN<br />

Rondom de bouwvergunning gaat er in 2022 wat veranderen.<br />

Voor veel bouwwerken gaat men niet meer naar de gemeente<br />

maar moet men een zogeheten kwaliteitsborger inschakelen.<br />

De veranderingen gelden (naar verwachting) tot en met 2024<br />

alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld<br />

eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden (gevolgklasse<br />

1). Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken.<br />

Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs (kwaliteitsborgers)<br />

controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische<br />

eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.<br />

De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle<br />

gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken<br />

zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten<br />

te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.<br />

De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich<br />

heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.<br />

Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, vijf procent<br />

van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris.<br />

Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw<br />

klaar is. Vanaf 1 januari <strong>2021</strong> keert de notaris het geld<br />

aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken<br />

zijn verholpen.<br />

Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem<br />

ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.<br />

Vereniging Eigen Huis vindt de invoering te snel: “Private<br />

kwaliteitsborging heeft zich tot op heden nog niet bewezen:<br />

er zijn veel te weinig proefprojecten uitgevoerd en de signalen<br />

die daarover naar buiten komen zijn niet positief. Bovendien<br />

gaan de kosten in de proefprojecten flink omhoog, vaak<br />

met een verdubbeling en soms wel meer. Aanscherping van<br />

de aansprakelijkheid van aannemers kan wat ons betreft wel<br />

per direct worden ingevoerd. Kopers kunnen dan voortaan ook<br />

gebreken die pas na de oplevering worden ontdekt op de aannemer<br />

verhalen.”<br />

GEEN AUTOMATISME<br />

Het hypotheekadviesgesprek is een natuurlijk moment<br />

om verduurzaming van de woning aan te kaarten. De<br />

mogelijkheid om op de hypotheek tot 9.000 euro bij<br />

te lenen voor verduurzaming is dan een interessante,<br />

maar ook wel een makkelijke oplossing. De minister berichtte<br />

de Tweede Kamer onlangs over de uitkomsten<br />

vorig jaar van het Platform Hypotheken. De toonzetting<br />

was zeer positief, maar de minister merkte wel op: “De<br />

mogelijkheid om tot 9.000 euro extra te lenen is niet<br />

voor elke consument nodig of passend omdat de consument<br />

de verduurzamingsmaatregelen bijvoorbeeld kan<br />

financieren met spaargeld. De focus ligt op het aanzetten<br />

van de klant tot verduurzaming; niet op meer geld<br />

lenen.”<br />

Inderdaad groeit het inzicht dat verduurzaming<br />

en de financiering ervan om maatwerk vraagt. En er<br />

zijn nogal wat financieringsmogelijkheden inmiddels.<br />

Waaronder ook subsidies. En waarom zou je lenen als je<br />

een subsidie kunt krijgen? Als hypotheek- of financieel<br />

adviseur zul je ook bij verduurzaming naar het totaalplaatje<br />

moeten gaan kijken. Dat is overigens niet hetzelfde<br />

als dat hij of zij ook warmtepompen, zonnepanelen<br />

en noem maar op hoeft te adviseren. Ieder zijn vak.<br />

Een groot probleem met de subsidieregelingen is<br />

helaas dat ze snel ‘uitverkocht’ zijn. Zo werden in de<br />

laatste twee weken van 2020 veel aanvragen ingediend<br />

voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),<br />

die energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen<br />

wil aanjagen. In no time was het beschikbare<br />

budget uitgeput. Dat schiet niet op, en maakt het<br />

lastig zo’n subsidie in je financiële advies te verwerken.<br />

Want de klant moet er wel op kunnen rekenen. Overigens<br />

is de SEEH voor woningeigenaren (niet VvE’s) per<br />

1 januari <strong>2021</strong> gesloten. De Investeringssubsidie duurzame<br />

energie en energiebesparing (ISDE) is toen verbreed<br />

met energiebesparende isolatiemaatregelen.<br />

Verder nieuw op subsidievlak is onder meer de Subsidieregeling<br />

coöperatieve energieopwekking (SCE), die<br />

de fiscale regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling)<br />

vervangt. De laatste bood deelnemers aan projecten<br />

voor opwekking van zonne- of windenergie vijftien<br />

jaar lang vrijstelling van energiebelasting. De SCE<br />

is een exploitatiesubsidie met een looptijd van vijftien<br />

jaar. Voorlopig niet anders: de salderingsregeling voor<br />

zonnepanelen, die Rutte IV per 1 januari 2023 wilde afbouwen.<br />

De behandeling van dit wetsvoorstel werd stilgezet<br />

in afwachting van het nieuwe kabinet.<br />

Een handig overzicht van subsidies is te vinden op<br />

de website www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/<br />

van de Rijksoverheid.<br />

TE KORT DOOR DE BOCHT<br />

Het kabinet kondigde eerder aan de kennis- en ervaringstoets<br />

te schrappen voor mensen die ten behoeve<br />

van verduurzaming op basis van execution only tot 25<br />

mille willen bijlenen op hun hypotheek. Sinds 1 april is<br />

deze mogelijkheid realiteit. Veranderd is nog wel dat de<br />

kennis- en ervaringstoets alleen kan worden overgesla-<br />

30 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

‘Inzicht groeit dat<br />

verduurzaming en<br />

financiering daarvan<br />

om maatwerk vraagt’<br />

gen bij verhogingen binnen vijf jaar na afsluiten van de<br />

oorspronkelijke hypotheek.<br />

Adfiz juicht de aanpassing toe, maar blijft tegenstander<br />

van “deze afkalving van consumentenbescherming.<br />

De kennis- en ervaringstoets is er immers juist<br />

voor bedoeld om klanten bewust te maken van de risico’s<br />

van execution only, zodat klanten alsnog voor financieel<br />

advies kunnen kiezen. Door de kennis- en ervaringstoets<br />

nu in het kader van verduurzaming deels<br />

af te schaffen, wordt consumenten deze kans ontnomen.”<br />

Positief noemt Adfiz dat de minister de sector uitnodigt<br />

om in gesprek te gaan over verkort advies. Adfiz:<br />

“In de praktijk krijgen wij vaak van adviseurs terug dat<br />

een integraal financieel advies voor klanten te duur is<br />

in verhouding tot de beperkte verhoging van de hypotheek.<br />

Een tussenvorm – verkort advies – biedt de adviseur<br />

de mogelijkheid de klant enkel te adviseren over<br />

aspecten die samenhangen met de beperkte verhoging<br />

van de hypotheek. Wij gaan dan ook graag op de uitnodiging<br />

in en zullen voorstellen doen om op korte termijn<br />

verkort advies mogelijk te maken. Wij blijven de<br />

afschaffing van de kennis- en ervaringstoets in alle gevallen<br />

onverstandig vinden, maar door ondersteuning<br />

van verkort advies bij verduurzaming krijg je als adviseur<br />

wel de mogelijkheid om je klanten een zinvol en<br />

betaalbaar advies te geven.”<br />

De mogelijkheid voor een verkort advies inzake aanvullende<br />

kredieten voor verduurzaming zou volgens de<br />

OvFD expliciet kunnen worden opgenomen in artikel<br />

4:23 Wft. “Of de AFM geeft meer duidelijkheid.”<br />

Verkort advies (dienstverlening op maat) is toegestaan,<br />

maar veel adviseurs voelen zich er volgens de<br />

OvFD “niet gemakkelijk bij omdat onduidelijk is wat<br />

wel en wat niet kan”. Jammer, want het is natuurlijk<br />

prima als je verduurzaming kunt bevorderen door een<br />

stukje af te snijden. Maar géén advies, zoals het kabinet<br />

promoot, dat is toch echt te kort door de bocht. n<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 31


DUURZAAM WONEN<br />

DE NOODZAAK VAN EEN MEER SAMENHANGEND<br />

GEHEEL VAN VERDUURZAMINGSMAATREGELEN<br />

EN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN GROEIT. TIJD<br />

VOOR EEN DELTAPLAN DUURZAAM WONEN!<br />

Tijd voor Deltaplan<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Verduurzaming is natuurlijk<br />

onzettend belangrijk.<br />

Toch moeten er misschien<br />

maar eens een paar bomen<br />

gekapt worden… Niet<br />

letterlijk, hoor. Maar wie doorziet nog<br />

het almaar uitdijende woud van subsidies<br />

en (bij)leenmogelijkheden voor<br />

het verduurzamen van woningen (en<br />

bedrijfspanden)? Dus hier een pleidooi<br />

gericht aan de overheid: snoei de financieringsmogelijkheden<br />

voor verduurzaming<br />

terug naar een overzichtelijk bos.<br />

De bijl moet sowieso in de nieuwe<br />

mogelijkheid voor woningbezitters om<br />

op basis van execution only op de hypotheek<br />

bij te lenen voor verduurzaming.<br />

Als je mensen de tak wil laten afzagen<br />

waar ze op zitten, dan moet je ze vooral<br />

doe-het-zelf laten bijlenen op de hypotheek.<br />

Verder kun je je afvragen of je<br />

mensen moet laten lenen voor verduurzaming,<br />

terwijl je als overheid stiekem<br />

eigenlijk best wel weet dat dit soms niet<br />

verantwoord is. Met de Energiebespaarhypotheek<br />

wil de overheid bereiken dat<br />

iedereen mee kan doen met de wijkgerichte<br />

aanpak bij verduurzaming. Maar<br />

het zou ons verbazen als de financiële<br />

sector een product door het PARP-proces<br />

weet te krijgen dat a) mensen wordt opgedrongen<br />

en b) een restschuld incalculeert!<br />

Want mochten mensen de Energiebespaarhypotheek<br />

niet kunnen terugbetalen,<br />

garandeert de overheid dat het Nationaal<br />

Warmtefonds de restschuld aflost.<br />

‘Voorkomen dat<br />

duurzaam duurzaam<br />

wordt’<br />

MAATWERK<br />

Hoe dan ook is het fijn als verduurzamingsmaatregelen<br />

zich terug verdienen.<br />

Maar dit geldt helemaal als er is<br />

geleend ten behoeve van verduurzaming<br />

en er dus rente en aflossing moet<br />

worden betaald. Er moet dus een goede<br />

afweging worden gemaakt tussen<br />

kosten en baten. En energietransitie<br />

is niet per se een fluitje van een cent.<br />

Het Planbureau voor de Leefomgeving<br />

(PBL) in februari over de ervaringen bij<br />

de proeftuinen aardgasvrij maken: “De<br />

overgang naar een aardgasvrije warmtevoorziening<br />

vraagt op dit moment<br />

zeer gedetailleerd maatwerk. Hierdoor<br />

duurt het aardgasvrij maken van de onderzochte<br />

proeftuinen vaak langer dan<br />

gedacht. Er zijn grote verschillen tussen<br />

woningen in de onderzochte wijken<br />

en in de bereidheid en de mogelijkheden<br />

van de bewoners om met het veranderingsproces<br />

mee te doen. Ook in<br />

het proces is veel maatwerk nodig: zo<br />

ontbreken er nog standaardstructuren<br />

voor kostenverdeling en is het onduidelijk<br />

wie welke risico’s en verantwoordelijkheden<br />

draagt. Soms zijn kostbare<br />

omwegen nodig: bijvoorbeeld een dubbele<br />

infrastructuur, omdat enkele bewoners<br />

(nog) niet aangesloten willen<br />

worden op een warmtenet. Om de financiën<br />

sluitend te krijgen blijkt vaak<br />

extra ondersteuning nodig.”<br />

In 2020 heeft 51 procent van de Nederlanders<br />

duurzame aanpassingen aan<br />

de woning gedaan of laten uitvoeren,<br />

blijkt uit het in februari gepubliceerde<br />

onderzoek ‘Duurzaam Wonen’ van Multiscope.<br />

Een goede zaak, maar uiteindelijk<br />

gaat het om meer dan energiezuinige<br />

lampen en een tochtstrip hier<br />

en daar. Een woning moet met beleid<br />

duurzaam worden gemaakt. Een meer<br />

samenhangend geheel van maatregelen<br />

en financieringsmogelijkheden<br />

voor verduurzaming is hard nodig. Ga<br />

de wildgroei tegen met een Deltaplan<br />

Duurzaam Wonen. Voordat duurzaam<br />

vooral duurzaam wordt. n<br />

32 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

U BIEDT GROEN EN DUURZAAM ADVIES, ZEGT U? DAT MOET U WEL HARD<br />

KUNNEN MAKEN, ANDERS DOET U SLECHTS AAN GREENWASHING. DE<br />

AUTORITEIT CONSUMENT & MARKT (ACM) HEEFT IN EEN LEIDRAAD VUIST-<br />

REGELS VASTGESTELD VOOR DUURZAAMHEIDSCLAIMS DOOR BEDRIJVEN.<br />

Eerlijk over groen<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Onder ‘claims’ vallen<br />

alle uitingen, beweringen,<br />

informatie, etiketten,<br />

slogans, merknamen,<br />

symbolen, afbeeldingen,<br />

bedrijfsstrategieën, keurmerken,<br />

certificaten en dergelijke die<br />

bedrijven gebruiken om de verkoop<br />

van hun producten en diensten te bevorderen.<br />

De vuistregels: maak duidelijk<br />

welk duurzaamheidsvoordeel het<br />

product heeft, onderbouw duurzaamheidsclaims<br />

met feiten en houd ze actueel,<br />

vergelijkingen met andere producten,<br />

diensten of bedrijven moeten<br />

eerlijk zijn, wees eerlijk en concreet<br />

over de duurzaamheidinspanningen<br />

van uw bedrijf, zorg dat visuele claims<br />

en keurmerken behulpzaam zijn voor<br />

consumenten en niet verwarrend.<br />

Bij de vierde vuistregel geeft de ACM<br />

als toelichting: “Consumenten hebben<br />

meer aan informatie over concrete initiatieven<br />

of concrete plannen van uw<br />

bedrijf om duurzaamheid te bevorderen,<br />

dan aan vage of onduidelijke uitingen<br />

over de betrokkenheid en de (kern)<br />

waarden van uw bedrijf. Een claim over<br />

de duurzaamheid van uw bedrijf moet<br />

in verhouding staan tot uw daadwerkelijke<br />

duurzaamheidsinspanningen. U<br />

mag een claim over toekomstige doelstellingen<br />

alleen voor marketingdoeleinden<br />

gebruiken als er een duidelijke,<br />

concrete en meetbare aanpak is om die<br />

doelstellingen te bereiken.”<br />

‘Verkoop geen<br />

gebakken<br />

groene lucht’<br />

Dus een sticker ‘groen’ op uw voordeur<br />

en website volstaat niet.<br />

MISLEIDENDE HANDELSPRAKTIJKEN<br />

De ACM: “Deze leidraad gaat vooral over<br />

misleidende handelspraktijken. ‘Handelaren’<br />

moeten hun duurzaamheidsclaims<br />

op duidelijke, concrete, correcte<br />

en ondubbelzinnige wijze presenteren<br />

om ervoor te zorgen dat consumenten<br />

niet worden misleid. Het begrip ‘handelspraktijken’<br />

wordt ruim uitgelegd.<br />

Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook<br />

initiatieven of claims ten aanzien van<br />

MVO of duurzame aspiraties, vallen.<br />

Veel bedrijven informeren consumenten<br />

hierover op hun websites. Dergelijke<br />

duurzaamheidsclaims moeten dus<br />

ook duidelijk, begrijpelijk, concreet en<br />

transparant zijn.”<br />

De leidraad roept op subjectieve<br />

termen te vermijden, zoals de ‘groenste’<br />

of ‘schoonste’. Gebruik ook geen algemene<br />

of absolute termen zoals ‘eco’,<br />

‘groen’, ‘fair’, ‘duurzaam’ “zonder dat u<br />

dit toelicht aan de hand van de specifieke<br />

duurzaamheidsvoordelen van het<br />

product. Elke claim moet u dus onderbouwen.<br />

Hierbij geldt: hoe algemener<br />

of absoluter de claim, hoe zwaarder de<br />

bewijslast. Consumenten hebben meer<br />

aan informatie over specifieke initiatieven<br />

of plannen om duurzaamheid<br />

te bevorderen dan aan vage of onduidelijke<br />

uitingen over de betrokkenheid<br />

en de (kern)waarden van uw bedrijf. U<br />

moet duidelijk maken of de claim betrekking<br />

heeft op het gehele bedrijf, het<br />

productieproces of een productiefase.<br />

Een claim over de duurzaamheid van<br />

uw bedrijf moet in verhouding staan<br />

tot de daadwerkelijke duurzaamheidsinspanningen<br />

en gevolgen voor mens,<br />

dier en milieu. U moet kunnen bewijzen<br />

dat u de negatieve impact op mens,<br />

dier en milieu heeft verminderd en u<br />

mag de duurzaamheid van uw bedrijf<br />

niet overdrijven”.<br />

Go green! Maar verkoop dus geen<br />

gebakken groene lucht. n<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 33


DUURZAAM WONEN<br />

Duurzaam wonen:<br />

van Achterhoek<br />

tot Bhutan<br />

DUURZAAM, CIRCULAIR EN IN BALANS MET MENS EN NATUUR. HET IS ALLANG GEEN TREND MEER. HET IS<br />

EEN STERK GROEIENDE BEWEGING VAN MENSEN, BEDRIJVEN EN LANDEN DIE BESEFFEN DAT HET LEVEN<br />

OP AARDE LETTERLIJK NAAR DE FILISTIJNEN GAAT ALS WE BLIJVEN DENKEN EN DOEN, ZOALS WE ALTIJD<br />

HEBBEN GEDACHT EN GEDAAN. ZE ZOEKEN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN OM HET ROER RADICAAL OM TE<br />

GOOIEN. ZE KIEZEN VOOR EEN NIEUWE VORM VAN RIJKDOM, ÉCHTE PRIJZEN, TRANSPARANTE KETENS,<br />

INCLUSIEF ONDERNEMEN, DUURZAME ENERGIE, BIODIVERSITEIT EN CIRCULAIRE ECONOMIE. OOK VOOR<br />

DE MANIER VAN BOUWEN EN WONEN IS ER GEEN WEG MEER TERUG NAAR DE OUDE ECONOMIE. IN DIT<br />

ARTIKEL DRIE PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN HOE HET WONEN ANDERS KAN IN DE NIEUWE ECONOMIE.<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 35


DUURZAAM WONEN<br />

Woonpioniers<br />

Slimme bouwsystemen en collectieve woonconcepten<br />

“De landelijke overheid roept op tot ‘bouwen,<br />

bouwen, bouwen’. Maar moeten<br />

we simpelweg doordenderen, of is er<br />

een vernuftige aanpak denkbaar? Een<br />

aanpak die ons landschap niet verder<br />

opslokt, maar nieuw leven in blaast? Het bouwen van<br />

huizen en het vormgeven van onze woonomgeving is<br />

een fantastische kans om oude vastgelopen systemen<br />

en sociaal-maatschappelijke problemen bij de wortel<br />

aan te pakken. En die kans moeten we benutten.<br />

Het is tijd voor een wakkere, wijze kijk op de wereld,<br />

voor herstel, voor transformatie”, aldus Daniel Venneman,<br />

architect en oprichter van Woonpioniers, dat met<br />

slimme bouwsystemen en collectieve woonconcepten<br />

duurzaam wonen toegankelijker maakt voor iedereen<br />

op zoek naar rust, ruimte en natuur.<br />

Voordat Venneman Woonpioniers oprichtte, studeerde<br />

hij cum laude af als architect aan de technische<br />

universiteit van Eindhoven en werkte hij bij enkele<br />

prestigieuze kantoren in Madrid, Berlijn en Nederland<br />

waar hij zich ontwikkelde op het gebied van architectuur,<br />

landschapsarchitectuur en product design. Inmiddels<br />

is hij gedreven om ecologisch verantwoorde architectuur<br />

bereikbaar te maken voor iedereen. Daarvoor<br />

heeft hij verschillende innovatieve concepten ontwikkeld<br />

zoals Hermit Houses en Indigo, flexibele en modulaire<br />

bouwsystemen om persoonlijke en bio based architectuur<br />

mogelijk te maken voor een brede doelgroep.<br />

Hiermee is Woonpioniers tot een vertrouwde aanvliegroute<br />

uitgegroeid voor mensen en gemeenschappen die<br />

duurzaam willen bouwen en wonen.<br />

Venneman: “Terwijl het milieu piept en kraakt, staat<br />

Nederland voor een gigantische woningbouwopgave.<br />

Op de oude manier doordenderen is geen optie: het is<br />

zaak nu dat we gebiedsontwikkeling juist als katalysator<br />

voor een brede transitie richting duurzaam wonen<br />

inzetten. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid<br />

ten goede komt.”<br />

Binnen verschillende samenwerkingsverbanden<br />

puzzelt Woonpioniers aan grensverleggende strategieën<br />

voor de inbreiding, uitbreiding en herstructurering<br />

van stad, dorp en erf. Om de Nederlandse woningbouw<br />

als katalysator in te zetten voor een duurzame transitie,<br />

ontwikkelt Venneman met zijn team tal van strategieën<br />

en instrumenten. “Wat we proberen is om steeds<br />

meer grip te krijgen op de schadelijke impact van het<br />

South House – ontwerp door Woonpioniers.<br />

(Beeld: Henny Van Belkom)<br />

‘Op de oude<br />

manier doordenderen<br />

is geen optie’<br />

36 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

totaal van bouwen en wonen op de kwaliteit van al het<br />

leven op aarde. We proberen die impact te verkleinen,<br />

en wat nog rest op een betekenisvolle manier, lokaal te<br />

vereffenen. Bijvoorbeeld door te investeren in het landschap.<br />

Daarvoor is bijvoorbeeld GRASP ontwikkeld,<br />

een innovatieve ‘footprint calculator; voor de klein- of<br />

grootschalige ontwikkeling van woon- en leefgebieden.<br />

Het doel van dit instrument is een duurzame systeemverandering<br />

in bouwen en wonen tot stand te brengen.<br />

Om kunnen we hiermee voor alle betrokkenen de impact<br />

van bouwen en wonen zichtbaar maken. Bijvoorbeeld<br />

het verschil tussen wonen op basis van een traditionele<br />

voetafdruk (zie afbeelding: voorbeeldscenario 1)<br />

of wonen met een gereduceerde voetafdruk (zie afbeelding:<br />

voorbeeldscenario 2) en hoe dat verschil praktisch<br />

kan worden gerealiseerd.<br />

“In 2050 hoop ik dat we zullen terugkijken op de<br />

huidige top-down geplande industriële huisvesting als<br />

iets van het verleden, en hebben gezien dat er langzamerhand<br />

een steeds grotere schare aan kleinschaliger<br />

eco-vriendelijke mini-community’s in en rond steden<br />

zijn ontstaan.”<br />

www.woonpioniers.nl<br />

Schema met voorbeeldscenario 1 en 2.<br />

De bosuil<br />

Ecologisch wonen in het bos<br />

Bestuurskundige, schrijver en vrijdenker Tanja<br />

Abbas is met haar gezin vanuit een riante<br />

woonboerderij verhuisd naar een magische<br />

woonplek in het bos. “Het is de realisatie van<br />

een duurzaam sprookje. Mede met het oog<br />

op uit huis gaande kinderen, hebben we besloten om<br />

te gaan voor ‘tiny-er’, aardgasloos en energieneutraal<br />

wonen. Met de Indigo, het modulaire ontwerp van architect<br />

Daniel Venneman van de Woonpioniers, zijn al<br />

onze ontwerpwensen vervuld. Aangezien zonnepanelen<br />

en een bosrijke omgeving gaan qua rendement nog<br />

steeds niet goed samen gaan, hebben we in het dorp<br />

een gezamenlijk project gerealiseerd met zonnepanelen<br />

op het dak van het dorpshuis”, aldus Abbas die inmiddels<br />

in glossy tijdschriften en kranten heeft gestaan<br />

met de gerealiseerd droom die bij talloze mensen leeft<br />

om ook volledig in harmonie met de natuur te wonen.<br />

“Op een gegeven moment kon ik elke dag wel iemand<br />

rondleiden die ook zo graag zo mooi in het bos wilde<br />

wonen. De enorme hoeveelheid reacties en warme belangstelling<br />

om ook duurzaam te wonen, heeft me aan<br />

het denken gezet. Waarom zijn zoveel mensen in Nederland<br />

op zoek naar stilte, ruimte en natuur? Wat is<br />

precies ‘het waarom’ achter de grote vraag naar duurzame<br />

huisjes op mooie natuurplekken? Natuurlijk zijn<br />

‘Waarom zijn zoveel<br />

mensen op zoek naar<br />

stilte, ruimte en natuur?’<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 37


DUURZAAM WONEN<br />

‘Realisatie van een duurzaam sprookje.’<br />

steeds meer mensen bezorgd over de manier waarop<br />

we met de planeet omgaan. Mensen willen vaker<br />

op hun eigen manier iets praktisch bijdragen aan een<br />

nieuwe balans tussen natuur, economie en hoop voor<br />

een betere toekomst van alles dat leeft. Alhoewel ik dolgelukkig<br />

ben met dit huis op deze plek, moet ik ook concluderen<br />

dat werkelijke duurzaamheid bestaat uit het<br />

ruimte geven aan de ziel. Juist die verbinding met de<br />

ziel zijn we massaal kwijtgeraakt. We zijn vast komen<br />

te zitten in ons hoofd, dat systemen bedenkt die allesbehalve<br />

goed zijn voor mens en natuur. We verlangen,<br />

bewust of onbewust, terug naar de bron, naar de essentie<br />

van het leven. We willen ons weer thuisvoelen binnen<br />

onszelf. Daarvoor hoef je niet in het bos te wonen.<br />

Bomen, dieren, vogels, vissen en mineralen… het ‘zijn’<br />

in de natuur helpt wel enorm om die bron binnen jezelf<br />

weer te voelen. Het grote verlangen om duurzaam<br />

te wonen, heeft volgens mij dan ook alles te maken met<br />

het ernaar snakken om weer te voelen waar het leven<br />

écht om gaat. Om opnieuw in diepe verbinding te komen<br />

met het diepere wezen binnen onszelf en de natuur<br />

om ons heen.”<br />

De Bosuil is opgetrokken uit 100 procent dubbel gecertificeerd<br />

FSC- en PEFC goedgekeurd hout, is praktisch<br />

en minimalistisch ingericht en straalt licht en gezelligheid<br />

uit. De hoge ramen in de woonkamer geven het<br />

gevoel buiten te zitten. De woning staat onderaan de<br />

berg waarop het voormalig huis van de Woodbrookebeweging<br />

omgebouwd is tot landgoedhotel. Het gedachtegoed<br />

van de Woodbrookers loopt als een rode<br />

draad door Tanja’s boek Leven in de Kanteltijd waarin ze<br />

beschrijft hoe we niet leven in een tijdperk van verandering,<br />

maar in een verandering van tijdperk.<br />

www.tanjaabbas.com<br />

Bhutan<br />

Het enige CO2-negatieve land ter wereld<br />

Iengeklemd tussen Tibet en India, is het Koninkrijk<br />

Bhutan koploper in de nieuwe economie. Er is geen<br />

land ter wereld waar duurzaam wonen zo centraal<br />

staat. Het Aziatische koninkrijk berekent sinds 1970<br />

haar ‘omzet’ in bruto nationaal geluk in plaats van<br />

bruto nationaal product. Geen enkel ander land had tot<br />

die tijd zo naar economie gekeken. Het accent ligt op<br />

‘Duurzaam wonen is verankerd<br />

in alle regels van<br />

het economische systeem’<br />

duurzaam welzijn voor mens, natuur en samenleving.<br />

Zo mogen de economische activiteiten de natuurlijke<br />

hulpbronnen en de kwaliteit van moeder aarde niet<br />

aantasten. Duurzaam wonen is verankerd in alle regels<br />

van het economische systeem.<br />

Inmiddels is het vertrekpunt van geluk en welzijn<br />

door Bhutan ook praktisch vertaald in beleid dat het<br />

land tot het eerste en enige CO2-negatieve land ter wereld<br />

heeft gemaakt. Hiervoor is de onder meer de commerciële<br />

houtkap verboden, en is in de grondwet vastgelegd<br />

dat de bebossing in het land nooit verder kan<br />

dalen dan 60% van de totale oppervlakte. In plaats van<br />

milieu-onvriendelijke fossiele energie, wordt de energie<br />

gehaald uit het altijd maar stromende water in de<br />

rivieren. De zon zorgt ervoor dat het water uit de zee-<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

ën verdampt en boven de bergen verandert in regen of<br />

sneeuw, op haar beurt weer goed voor een doorlopende<br />

cirkel van hydro-elektriciteit zonder vrijkomende broeikasgassen<br />

die als de voornaamste oorzaak van de huidige<br />

klimaatverandering wordt gezien. Lokale boeren<br />

ontvangen gratis elektriciteit.<br />

Bhutan heeft het voor elkaar gekregen om een positieve,<br />

ecologische voetafdruk te bewerkstelligen. Er<br />

wordt meer CO2 geabsorbeerd dan uitgestoten. Dat is<br />

uniek in de wereld. De keuze om Bhutan voor 60 procent<br />

uit bos te laten bestaan, vormt de basis voor de<br />

welzijnseconomie voor de slechts 800.000 inwoners<br />

die grotendeels in de landbouw en bosbouw werken.<br />

Jürgen Nagler van het VN-Ontwikkelingsprogramma<br />

in Bhutan spreekt als volgt over het politieke beleid<br />

van Bhutan: “Klimaatverandering is door de mens veroorzaakt,<br />

we kunnen ook zorgen voor de oplossing. En<br />

er zijn oplossingen als wij de bereidheid daartoe kunnen<br />

opbrengen. In Bhutan komt die bereidheid uit wijsheid<br />

en verlicht leiderschap.”<br />

Bhutan staat sinds een tijdje niet meer alleen in de<br />

holistische benadering van economie. Ook de vrouwelijke<br />

premiers van Schotland, IJsland en Nieuw-Zeeland<br />

hebben een netwerk opgericht om ‘welzijn’ te gaan meten<br />

als het gaat om het economisch succes van het land.<br />

Zo heeft Schotland de energietransitie naar hernieuwbare<br />

energie in 2020 al bijna afgerond. 97 procent van<br />

alle energie is daar duurzaam en schoon. Het is historisch<br />

om te zien hoe vandaag de dag er landen zijn die<br />

als geheel werken aan de realisatie van een nieuwe economie,<br />

waarin duurzaam wonen niet langer beperkt is<br />

tot de mens, maar ook al het leven op aarde een eervolle<br />

plaats kan gaan innemen.<br />

www.wellbeingeconomy.org/wego<br />

Tiger’s Nest Klooster, gebouwd tegen een klif van ruim 3.000 meter<br />

hoog, op 700 meter boven de Paro Vallei. (Beeld: Jaanam Haleem)<br />

IVO VALKENBURG<br />

Ivo Valkenburg (1966) is auteur van Niet gezwicht voor de wereld – Transitie<br />

in de voetsporen van Kahlil Gibran waarvoor hij in gesprek ging met 45<br />

mensen en organisaties die aanjagers zijn van vakinhoudelijk beroepsvernieuwing<br />

en maatschappelijke transitie. Ivo is al meer dan dertig jaar actief<br />

in de wereld van financiële dienstverlening. Eerst als financieel adviseur,<br />

later als facilitator van vernieuwingsprocessen binnen ondernemingen.<br />

Zeven jaar woonde hij met zijn gezin in de bergen van Transsylvanië.<br />

In 2020 voelde hij zich geroepen terug te keren naar Nederland. Daar helpt<br />

hij als adviseur en interimmanager mensen in organisaties met de praktische<br />

realisatie van duurzame en innovatieve ideeën, altijd met een enthousiast<br />

oog voor het welzijn van mens en natuur in de transitie naar een<br />

toekomstige wereld. Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl.<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 39


DUURZAAM WONEN<br />

Iris en Bouke: ‘Ontspullen,<br />

minimalisme en zero waste<br />

heeft ons veel opgeleverd.’<br />

Een echt duurzaam<br />

huis bouw je zelf<br />

IRIS COEHOORN EN BOUKE KOOREMAN ZIJN BEGIN DERTIG ALS ZE IN 2020, MIDDEN IN<br />

DE CORONACRISIS, BESLUITEN HUN DROOM WAAR TE MAKEN: EEN TINY HOUSE BOUWEN<br />

DAT PAST BIJ HOE ZE IN HET LEVEN STAAN: BEWUST, MINIMALISTISCH, ZERO WASTE.<br />

ALS ‘HET BEWUSTE STEL’ DELEN ZE VIA EEN AANTAL BLOGS HUN ERVARINGEN IN DE<br />

HOOP DAT ANDEREN HET WIEL NIET OPNIEUW HOEVEN TE VINDEN ÉN GEÏNSPIREERD<br />

RAKEN. EÉN DING IS ZEKER: VEEL DUURZAMER KUN JE NIET BOUWEN. EN PASSANT<br />

VERWACHTEN ZE HUN EERSTE KINDJE EN TROUWEN ZE.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK | BEELD HET BEWUSTE STEL<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

Tijdens een rondreis met de trein door Rusland,<br />

China, Zuidoost-Azië en Japan hadden ze alle<br />

tijd om zich te buigen over de vraag hoe ze hun<br />

leven echt wilden leiden. “We realiseerden ons<br />

dat we bewust wilden leven. Met liefde. Voor<br />

onszelf, voor anderen en voor de natuur”, zo is te lezen<br />

op hun eerste blog in mei 2020. En het antwoord was:<br />

“We gaan een tiny house bouwen. We zien een tiny<br />

house gemeenschap voor ons, waar verschillende generaties<br />

met elkaar leven, waar we workshops geven over<br />

zero waste, minimalisme en spiritualiteit en waar anderen<br />

terecht kunnen om tot rust te komen in de natuur.”<br />

Bovendien wilden ze hun ervaringen delen met anderen.<br />

“Ontspullen, minimalisme en zero waste heeft<br />

ons veel opgeleverd: tevredenheid, ontspanning, vrijgevigheid<br />

en rust. We gunnen het anderen om dit ook<br />

te ervaren. Als tegenwicht aan de drukke maatschappij<br />

waarin we leven, waarin we zo ons best doen om te voldoen<br />

aan vele verwachtingen die we onszelf opleggen.<br />

Terwijl het erom gaat hoe jij je leven wil leiden. En wat<br />

bij jou past.”<br />

In mei 2020 legden ze drie ontwerpen van Bouke<br />

voor aan de ervaren tiny house bouwer Dimka en gingen<br />

ze op zoek naar bouwmaterialen. Na een gesprek met de<br />

circulaire bouwhandel Buurman Utrecht waren ze overtuigd.<br />

“Het is mogelijk een mooi en strak tiny house te<br />

bouwen dat uit gebruikte bouwmaterialen bestaat! Het<br />

is ongelooflijk wat Buurman beschikbaar heeft. Van isolatiemateriaal<br />

tot deuren, van vuren balken tot badkamerkranen,<br />

van schroeven tot kozijnen. Het is goedkoop<br />

– je bent voor minder dan een kwart van de kosten klaar<br />

– en het is duurzaam. Tip is wel om het bouwproces om<br />

te draaien. Begin met zoeken naar materialen en maak<br />

je ontwerp op basis van wat er beschikbaar is en begin<br />

niet met ontwerpen, zoals wij hebben gedaan. Ons lukt<br />

het daarom niet meer om ons tiny house volledig te bouwen<br />

van tweedehands bouwmaterialen.”<br />

PLAATSMAKER<br />

Begin juni vonden Iris en Bouke een bouwlocatie om<br />

hun tiny house te gaan bouwen. “Midden in Utrecht, op<br />

het Werkspoorkwartier aan de rand van het centrum.<br />

Via DePlaatsmaker vonden we een plek op de Haventuin,<br />

een oud industrieel terrein waar kunstenaars en<br />

‘Begin met zoeken naar<br />

materialen en maak je<br />

ontwerp op basis van<br />

wat er beschikbaar is’<br />

Het ontwerp van Bouke.<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 41


DUURZAAM WONEN<br />

creatieve ondernemers hun eigen werkruimtes creëren.<br />

Het is aan te raden een overdekte werkplek te creëren.<br />

Een loods is een geschikte optie, maar wij kozen voor<br />

een tent. De bouwtent die wij kochten, is niet zomaar<br />

een tent: het is er een van 6 meter breed, 12 meter lang<br />

en 5 meter hoog. Groot genoeg om te dienen als pop-up<br />

tiny house werkplaats.” De niet zo tiny bouwtent kost<br />

3100 euro. Liever hadden ze een tent gehuurd, maar dat<br />

bleek te duur. Via marktplaats wordt in de zomer al het<br />

gereedschap en de benodigdheden voor de bouwplaatsinrichting<br />

aangeschaft.<br />

De fundering van het huis is een Vlemmix TH720,<br />

een trailer van 8,7 meter lang en 2,55 meter breed. Met<br />

een bouwplateau van 7,2 meter bij 2,44 meter. Tiny<br />

Houses zijn booming. Het bedrijf kan de vraag dan ook<br />

nauwelijks nog aan. De levertijd bedroeg veertien weken.<br />

In totaal produceert Vlemmix per jaar een kleine<br />

‘Een tiny house bouwen<br />

staat gelijk aan keuzes<br />

maken. Heel veel keuzes’<br />

1000 tiny house trailers waarvan tachtig procent is bestemd<br />

voor de Duitse markt.<br />

Eind juni onthullen ze de maquette van hun tiny<br />

house met als highlights het ‘vaasraam’, de ‘tatamiruimte’<br />

en de vide met dakraam en in augustus starten<br />

ze met bouwen. Ze beginnen met de vloer, die er na vier<br />

dagen klussen voor de helft in ligt. “Een tiny house bouwen<br />

staat gelijk aan keuzes maken. Heel veel keuzes.<br />

Dat merkten we toen we op zoek gingen naar ramen<br />

en deuren voor ons tiny house. We hebben meer dan<br />

tien ramen in ons tiny house zitten. Aan de voorkant<br />

onze mooie vaasraampartij met openslaande terrasdeuren.<br />

Links daarvan een hoekraam dat meeloopt met<br />

de schuine gevelbekleding. En rechts daarvan een uitstekend<br />

hoekraam met zitvensterbank. Boven de vide<br />

een dakraam. En rondom het huis acht kleine raampjes:<br />

drie rondom de vide, drie naast elkaar aan de achterkant<br />

van het huis, één aan de achterkant bij de badkamer<br />

en één als onderdeel van het hoekraam aan de linkerkant<br />

van het huis. Verder hebben we aan de kopse<br />

kant van het huis de voorkeur met daarin een raam. En<br />

een meterkastdeur (want de meterkast is via buiten te<br />

bereiken).”<br />

Iris en Bouke houden alles nauwgezet bij. Zo weten<br />

ze precies dat ze eind augustus 52 dagen hebben gewerkt,<br />

dat ze gemiddeld vijf dagen per week aan hun<br />

tiny house werken en dat ze tot nu toe slechts één van<br />

Begin maart arriveerde het Tiny House<br />

op de bestemming in Apeldoorn.<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


DUURZAAM WONEN<br />

die vijf dagen daadwerkelijk hebben gebouwd. Een goede<br />

voorbereiding is het halve werk.<br />

Op 13 september vindt de eerste open dag plaats.<br />

Meer dan 200 mensen komen kijken. Ervaringen en dromen<br />

worden gedeeld. En er wordt genoten van de kokosmakronen<br />

en vegan chocolade fudge van de zus van Iris.<br />

Een paar weken later krijgt het huisje vorm. Met<br />

behulp van vrienden worden de wanden rechtop geplaatst<br />

en het dak gemonteerd. In één dag van vloer<br />

naar huis.<br />

Tot nu toe hadden Iris en Bouke nog geen zicht op<br />

een woonplek, maar half oktober komt er vanuit Apeldoorn<br />

groen licht. Zij kunnen terecht op een nieuwe<br />

tiny house community.<br />

Terwijl er hard wordt gewerkt aan het huis, wordt er<br />

ook volop geminimaliseerd, nu er een concrete woonplek<br />

is gevonden. Voor Iris, die in 2019 een opleiding<br />

volgde als opruimcoach, een favoriete bezigheid. Ze<br />

merkt dat ze nog steeds verder kunnen opruimen, ook<br />

al hadden ze al heel veel spullen de deur uit gedaan.<br />

“Onze familie is blij met onze ‘afdankertjes’. Ook via<br />

Marktplaats maken we mensen blij met onze overtollige<br />

spullen. Met als dank af en toe een stukje taart of<br />

een doosje Merci.”<br />

ALS EEN MALLE<br />

Ze klussen naar eigen zeggen bijna dagelijks ‘als een<br />

malle’. Het voortdurend keuzes moeten maken, blijft<br />

vermoeiend. Eind december is er een nieuwe blog van<br />

Iris: “Groot nieuws! Of klein, het is maar net hoe je het<br />

bekijkt… We zijn in verwachting van ons eerste kind!<br />

Begin juni verwelkomen we een kleine Iris of Bouke in<br />

ons tiny house. (…) In tegenstelling tot wat sommige<br />

mensen in onze omgeving dachten, gaat ons tiny house<br />

avontuur gewoon door met een baby in aantocht. En<br />

we hoeven ons ontwerp ook niet aan te passen. We zijn<br />

van het stempel: een baby heeft vooral liefde en warmte<br />

nodig. Veel ruimte of een eigen kamer is, in ieder geval<br />

de eerste paar jaar, niet nodig. En verder gaan we in<br />

de praktijk wel zien en ervaren hoe het gaat.”<br />

Eind december is er meer nieuws: Iris en Bouke zijn<br />

getrouwd. Door corona werd het een kleine ceremonie<br />

met acht mensen in het tiny house. “Met als klap op de<br />

vuurpijl onze eerste nacht in ons tiny house. Heel bijzonder<br />

om ons huis met zo’n speciale trouwdag in te<br />

wijden.”<br />

De twee zetten alles op alles om hun tiny house snel<br />

gereed te krijgen. Zo plaatsen ze onder meer de gevelen<br />

dakbekleding, installeren ze de regenpijp, zetten ze<br />

de houten gevelbekleding in de olie, verven ze raam- en<br />

deurkozijnen, maken ze een meterkastdeur en plaatsen<br />

ze het glas. Ook installeren ze de geiser, de waterpomp<br />

en het waterfiltersysteem.<br />

September 2020, de eerste<br />

open dag, van Iris en Bouke.<br />

‘Bijzonder om ons<br />

tiny house met onze<br />

trouwdag in te wijden’<br />

Eind februari <strong>2021</strong> is hun tiny house helemaal ‘af’. “Het<br />

voelde alsof we een cadeau mochten uitpakken toen<br />

we onze bouwtent afbraken. Laag voor laag kwamen<br />

de tentdoeken eraf en kregen we steeds beter zicht op<br />

ons huis. Het hoogtepunt kwam toen de bouwtent helemaal<br />

weg was en we voor het eerst ons tiny house van<br />

afstand konden bewonderen. Het tweede hoogtepunt<br />

volgde kort daarop: we legden al duwend de eerste meters<br />

af met het huis.”<br />

Begin maart is hun huis verplaatst naar Apeldoorn.<br />

In totaal heeft het huis bijna 40.000 euro gekost, net<br />

nog passend binnen het budget van tussen de 30.000<br />

en 40.000 euro. Ze betalen aan de gemeente 300 euro<br />

huur per maand. “Daar krijgen we een stuk grond voor,<br />

zonder iets erop. We hebben echter geen kosten voor<br />

elektra, water en licht, omdat we dat zelf opwekken. Ook<br />

bijvoorbeeld rioolheffing hoeven we niet te betalen, omdat<br />

we niet zijn aangesloten op het riool. In de winter<br />

hebben we alleen wat kosten voor een gastankje”, zeggen<br />

Iris en Bouke. “Ongetwijfeld zullen we hier nieuwe<br />

tiny house dagen organiseren. Wordt vervolgd.” n<br />

Meer informatie: www.hetbewustestel.nl<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 43


INNOVATIE<br />

IN MAART 2014 SCHREEF IK IN EEN <strong>VVP</strong>-ARTIKEL ENTHOUSIAST OVER<br />

BITCOINS, HET JUISTE GEBRUIK VAN KLANTDATA, PRIVACY EN HET<br />

FEIT DAT ALS JE DEZE DATA OP EEN JUISTE MANIER INZET, JE DE<br />

DIENSTVERLENING VAN DE TOEKOMST KUNT GAAN BIEDEN. ONDANKS<br />

DAT DEZE ONDERWERPEN ONDERTUSSEN IN SNELTREINVAART AAN<br />

RELEVANTIE HEBBEN GEWONNEN MOET IK TOT MIJN TELEURSTELLING<br />

CONCLUDEREN DAT WE MET ONZE SECTOR IN DE AFGELOPEN ZES JAAR<br />

NOG GEEN (R)EVOLUTIE HEBBEN LATEN ZIEN.<br />

Reddit Financiële<br />

Diensten<br />

TEKST KEES HAVERKAMP, TJIP | BEELD CHRISTIAN KEIJSERS<br />

Zonde, want voor mijn gevoel hadden we<br />

juist een goede start. In de eerste digitaliseringsgolf<br />

hebben we als sector aanpassingsvermogen<br />

en lef laten zien en hiermee<br />

grote verbeteringen kunnen doorvoeren in<br />

onze dienstverlening. Echter gaan innovaties<br />

vandaag de dag eerder langzamer dan sneller. En<br />

als we het dan over innovaties hebben dan neigt het<br />

meer naar optimalisatie dan innovatie. Een chatbot hier<br />

en daar, hypotheekadvies via de webcam, acceptatie<br />

op basis van ‘brondata’ en korting op je hypotheek als<br />

je een goed energielabel op je woning hebt. Allemaal<br />

prima optimalisaties, echter laten de echte innovaties<br />

binnen de sector wat mij betreft lang op zich wachten.<br />

‘Innovaties gaan vandaag<br />

de dag eerder<br />

langzamer dan sneller’<br />

RESILIENCE<br />

Als ik naar de agenda kijk van vooraanstaande wetenschappelijke<br />

organisaties dan zie ik dat er in de boodschap<br />

een sterke focus ligt op ‘resilience’; het veerkrachtig<br />

kunnen reageren op de buitenwereld. En die<br />

veerkracht zullen we nodig hebben, want op wat logische<br />

inkoppers na laat het zich lastig voorspellen hoe<br />

de nieuwe economie zich gaat vormgeven. Een andere<br />

belangrijke variabele is natuurlijk hoe de wet- en regelgevers<br />

hierop gaan reageren. Een neveneffect van<br />

deze digitalisatiesprint is dat we gedwongen worden<br />

alsmaar transparanter te zijn. Voor steeds meer consumenten<br />

wordt informatie toegankelijker en begrijpelijker.<br />

De consument meer aan het roer laten resulteert in<br />

voor de hand liggende verbeteringen maar gaat in de<br />

toekomst ook voor veel onverwachtere wendingen kunnen<br />

zorgen.<br />

PHYSICAL DISTANCING<br />

De post-COVID maatschappij komt er anders uit te zien<br />

dan die van ervoor. We worden gedwongen om meer op<br />

afstand en digitaal te acteren. En daar worden we ook<br />

echt beter in. Het onwennige gestuntel van achter de<br />

webcam heeft plaatsgemaakt voor comfortabele en ef-<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


INNOVATIE<br />

ficiënte interactie via de digitale kanalen. De term ‘social<br />

distancing’ die nog steeds regelmatig gebruikt wordt<br />

vind ik daarom erg onhandig gekozen. We zijn steeds<br />

beter in staat om de sociale afstand te verkleinen, zonder<br />

fysiek bij elkaar in de buurt te komen. Dankzij deze<br />

digitaliseringslag zijn steeds meer mensen bereid en in<br />

staat om zaken die eerder fysiek gebeurden nu digitaal<br />

te doen. Overbodig om te zeggen dat nieuwe generaties<br />

vanaf Gen-x online geboren zijn en per definitie gemakkelijker<br />

digitaal werken en hier de voordelen van beginnen<br />

in te zien.<br />

TED TALK<br />

In de inspirerende TED Talk ‘The pitchforks are coming’ waarschuwt<br />

Nick Hanauer in 2014 de kijker voor de gevolgen van<br />

de groeiende ongelijkheid in de maatschappij en trekt hierin<br />

de vergelijking met de situatie in het pre-revolutionaire Frankrijk<br />

van de 18e eeuw. Juist bij innovaties kunnen we ontzettend<br />

veel leren door te kijken naar het verleden. Lessons learned,<br />

van mezelf en van anderen, spelen een belangrijke rol in mijn<br />

doelstelling om middels innovatieve projecten bij te dragen<br />

aan een fatsoenlijke en duurzame financiële sector.<br />

REDDIT<br />

Toen een groep ‘normale beleggers’ zich via nieuwswebsite<br />

Reddit verenigden en het via het aandeel<br />

Gamestop samen succesvol opnamen tegen de onaantastbare<br />

hedgefondsen zagen we wat mij betreft een<br />

perfect voorbeeld van de kracht van het collectief. Ik<br />

verwacht dat de combinatie van meer transparantie en<br />

een versnelde digitalisatie van de maatschappij de komende<br />

periode echt voor baanbrekende concepten zal<br />

gaan zorgen. Ik hoop en denk dat mensen steeds meer<br />

deze potentie willen gaan benutten. Ik zie dit overigens<br />

zeker niet als bedreiging maar juist als enorme innovatiekans.<br />

Aan ons de schone taak om hier een passende<br />

dienstverlening op te ontwikkelen.<br />

POWER TO THE PEOPLE<br />

Met de huidige en door COVID gedwongen push richting<br />

digitaal genereren we nog meer data. In combinatie<br />

met de versnelling die kunstmatige intelligentie<br />

nu veroorzaakt, is het nog beter mogelijk om data te<br />

analyseren en om te zetten naar relevante informatie.<br />

Organisaties die dit proces onder controle hebben en<br />

op basis hiervan de juiste beslissingen nemen zullen<br />

beter in staat zijn om de klant van de toekomst te bedienen.<br />

Consumenten willen niet alleen steeds meer<br />

zelf aan de knoppen zitten, maar verwachten meer en<br />

meer real-time en gehyperpersonaliseerde diensten en<br />

producten. Overigens is het essentieel om binnen al dit<br />

digitale geweld de menselijke maat niet uit het oog te<br />

verliezen.<br />

STILTE VOOR DE STORM<br />

Ik geloof dat we qua disruptie in de financiële sector<br />

slechts het topje van de ijsberg hebben gezien en dat de<br />

spreekwoordelijke tsunami onderweg is. Een paar vooruitstrevende<br />

organisaties binnen onze sector dragen<br />

hun steentje bij, voorbeelden als Amazon Insurance en<br />

Lemonade kennen we ook. Wat mij betreft is het juist<br />

de uitdaging om ons klaar te stomen om de volgende<br />

groep ‘Redditters’ die het anders willen zien te faciliteren.<br />

Wie pakt met ons de handschoen op? n<br />

KEES HAVERKAMP<br />

Kees Haverkamp is oprichter van diverse innovatieve fintechondernemingen.<br />

Als Director Innovations werkt hij bij TJIP aan<br />

platformoplossingen voor de financiële sector die mens, organisatie<br />

en data met elkaar verbinden en balanceren. Binnen<br />

het TJIP Innovationlab realiseert hij met marktpartijen vernieuwende<br />

concepten die customer journeys slimmer maken.<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 45


ADVERTENTIE<br />

DAZURE<br />

1/1


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>-editie<br />

en biedt need to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder meer de<br />

vertaling van belangrijke Kifid-uitspraken op het gebied van leven, schade en<br />

hypotheken naar de dagelijkse adviespraktijk, de rubriek Permanent<br />

Actueel en informatie en tips met betrekking tot Innovatie, Compliance,<br />

Marketing & Sales, Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 47


Resterende jaarpremie<br />

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geëuthanaseerd<br />

en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De<br />

bemiddelaar (Xcellent Horse Insurance) heeft een schadevergoeding uitgekeerd<br />

van 90 procent van het verzekerd bedrag in verband met blijvende ongeschiktheid<br />

verminderd met de restwaarde euthanasie. Verder is de consument<br />

erover geïnformeerd dat, omdat sprake is van totaal verlies, de resterende<br />

jaarpremie tot 8 februari <strong>2021</strong> in mindering wordt gebracht op de uitkering.<br />

De te verrekenen premie bedraagt 283,62 euro. De consument beklaagt<br />

zich hierover, zonder succes.<br />

Dominant cause<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

De Geschillencommissie: “In de Algemene Voorwaarden is in artikel 11.1.1 bepaald<br />

dat bij totaal verlies de premie over het resterende gedeelte van het<br />

verzekeringsjaar verschuldigd is. De wet verzet zich niet tegen deze bepaling.<br />

In artikel 7:938 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat geen premie<br />

is verschuldigd als in het geheel geen risico is gelopen en dat als over een<br />

vol verzekeringsjaar geen risico is gelopen, over dat jaar geen premie is verschuldigd.<br />

In deze situatie is geen sprake van een vol verzekeringsjaar waarin<br />

geen risico is gelopen omdat de verzekeraar in het destijds lopende verzekeringsjaar<br />

wel een risico heeft gelopen. Bovendien is de genoemde wettelijke<br />

bepaling niet van dwingend recht – vergelijk artikel 7:943 BW - en kan hiervan<br />

in de voorwaarden op welke manier dan ook worden afgeweken. De wetgever<br />

heeft in artikel 7:939 BW voor een bijzondere situatie een afwijking in<br />

de wet opgenomen waarvan op grond van artikel 7:943 lid 1 niet mag worden<br />

afgeweken in de verzekeringsvoorwaarden maar deze situatie doet zich hier<br />

niet voor nu het in hetonderhavige geval gaat om een automatische beëindiging<br />

in geval van totaal verlies en niet om een tussentijdse opzegging door<br />

een verzekeraar.” – Uitspraak GC <strong>2021</strong>-0170<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel<br />

adviseurs en verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een aantal relevante<br />

uitspraken samen.<br />

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een<br />

beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege<br />

een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft<br />

de claim afgewezen met een beroep op de voorwaarden<br />

stellende dat geen sprake was van een<br />

van buiten komende gebeurtenis. De door de expert<br />

vastgestelde oorzaak (slechte hechting van<br />

kit/lijm) kan worden beschouwd als de dominant<br />

cause van de schade en deze is noch een onder de<br />

voorwaarden gedekte gebeurtenis noch een gevolg<br />

van een van buiten komende gebeurtenis. De<br />

consument heeft onvoldoende aangetoond dat<br />

wel sprake was van een van buiten komende gebeurtenis<br />

en zijn stelling dat de oorzaak was gelegen<br />

in de luchtdruk/vacuüm ontstaan door het<br />

passeren van een vrachtwagen is niet bewezen.<br />

De Geschillencommissie is van oordeel dat verzekeraar<br />

terecht dekking heeft geweigerd en wijst<br />

de vordering af.<br />

De commissie: “De dominant cause-maatstaf<br />

is doorslaggevend indien geen causaliteitsmaatstaf<br />

blijkt uit de voorwaarden. De dominant cause<br />

vaststellen gebeurt door te bepalen welke oorzaak<br />

of welke oorzaken als effectieve oorzaak of oorzaken<br />

van de schade kunnen worden gezien. Zie onder<br />

andere r.o. 4.2 van GC Kifid 2019-116 en r.o. 4.4<br />

van GC Kifid 2017-455. Als effectieve oorzaak van<br />

de schade kan worden aangemerkt een oorzaak<br />

die van beslissende invloed is geweest voor de<br />

schade die Consument heeft geleden. Een dergelijke<br />

oorzaak wordt uit het feitencomplex afgeleid<br />

door toepassing van regels van gezond verstand.<br />

Een gebeurtenis kan als oorzaak van de schade<br />

worden aangemerkt wanneer de daaropvolgende<br />

gebeurtenissen geen zelfstandige betekenis meer<br />

hebben en zijn terug te voeren op die ene gebeurtenis.”<br />

– Uitspraak GC <strong>2021</strong>-0159<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 12 FEBRUARI APRIL <strong>2021</strong>2019


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Voldoende belang<br />

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de<br />

Europeesche de klassiekerverzekering herstellen<br />

van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie:<br />

“Tussen partijen staat<br />

niet ter discussie dat de verzekeraar bij het<br />

opzeggen van de autoverzekering per 15<br />

juni 2018 niet de in artikel 3.9 van de voorwaarden<br />

opgenomen opzegtermijn in acht<br />

heeft genomen. Er is dus sprake van een onregelmatige opzegging.”<br />

De verzekeraar voerde onder meer aan dat de consument zijn belang bij<br />

zijn vordering tot herstel van de autoverzekering onvoldoende duidelijk heeft<br />

gemaakt. De commissie volgt de verzekeraar hier niet: “Het gegeven dat de<br />

consument zonder de autoverzekering geen gebruik kan maken van de auto,<br />

maakt al dat hij voldoende belang heeft bij zijn vordering. Dat hij de auto<br />

mogelijk elders had kunnen verzekeren, doet dit belang niet vervallen. Ook de<br />

omstandigheid dat de verzekeraar heeft aangeboden de autoverzekering opnieuw<br />

te accepteren voor de duur van maximaal één jaar neemt het belang<br />

van de consument bij zijn vordering niet weg. De consument hoeft er immers<br />

niet (vooraf) mee akkoord te gaan dat een nieuwe autoverzekering bij de verzekeraar<br />

per definitie een looptijd heeft van maximaal één jaar. Bovendien<br />

is het zo dat, als de opzegging door de verzekeraar in stand zou blijven, niet<br />

uitgesloten kan worden dat de consument inderdaad in de toekomst, in het<br />

kader van een verzekeringsaanvraag bij een andere verzekeraar, mededeling<br />

moet doen van deze opzegging, hetgeen op voorhand niet in zijn belang zou<br />

zijn. De consument zou dan weliswaar kunnen uitleggen wat er gebeurd is en<br />

dat van een onregelmatige opzegging sprake was, maar niet geheel zeker is<br />

of de veronderstelde andere verzekeraar met die uitleg genoegen zal nemen.”<br />

De opzegging vind plaats nadat de rechtspersoon waarvan de consument<br />

eigenaar is, bij de verzekeraar een bootverzekering had aangevraagd. De Europeesche<br />

wees de aanvraag af, omdat de consument zijn mededelingsplicht<br />

zou hebben geschonden door het beëindigen van een eerdere bootverzekering<br />

door een andere verzekeraar (in verband met veronderstelde fraude) niet<br />

mede te delen. De vraag of het correct is hierom een andere polis op te zeggen,<br />

blijft hier onbeantwoord. Ook op een ander punt gaat deze zaak niet in.<br />

De consument stelde bij de aanvraag van de bootverzekering zelf geen onjuiste<br />

gegevens te hebben verstrekt aan de verzekeraar, omdat zijn tussenpersoon<br />

de aanvraag heeft ingevuld.<br />

In 2019 oordeelde de Rechtbank Limburg: “Een assurantietussenpersoon<br />

handelt onzorgvuldig indien hij een aanvraagformulier voor een verzekering<br />

aan zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) verstrekt, waarop vragen<br />

staan die de verzekerde zelf moet invullen, maar die de assurantietussenpersoon<br />

al (deels) heeft ingevuld zonder dat de assurantietussenpersoon weet of<br />

de door hem voor-ingevulde antwoorden juist zijn. De assurantietussenpersoon<br />

die dergelijk voor-invulwerk doet moet zeker weten dat de door hem gegeven<br />

antwoorden op vragen, die gegeven hadden moeten worden door de<br />

aspirant-verzekerde, juist zijn. Die tussenpersoon moet zich er verder van vergewissen<br />

dat zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) de voor-ingevulde<br />

antwoorden controleert en de assurantietussenpersoon dient zijn opdrachtgever<br />

nadrukkelijk te wijzen op de eventuele gevolgen voor de verzekerde bij<br />

het laten staan van foute antwoorden.” – Uitspraak GC <strong>2021</strong>-0150<br />

Dure schending<br />

zorgplicht<br />

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe<br />

overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode<br />

gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de<br />

(aspirant)verzekeringnemer daarop wijzen. Niet<br />

is komen vast te staan dat de tussenpersoon (R.<br />

Lindhout handelend onder de naam RL Financieel<br />

Advies) dat in dit geval heeft gedaan. Dit betekent<br />

dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht<br />

jegens de consument heeft geschonden en<br />

aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door<br />

consument geleden schade: 132.919,50 euro.<br />

De consument en de tussenpersoon hebben<br />

gekozen voor een bindend advies. Maar omdat<br />

een bedrag hoger dan 100.000 euro wordt toegewezen,<br />

is deze uitspraak op grond van artikel 38.6<br />

onder b van het reglement niet-bindend.<br />

Tegen de uitspraak staat geen hoger beroep<br />

open bij de Commissie van Beroep Financiële<br />

Dienstverlening.<br />

De Geschillencommissie: “De tussenpersoon<br />

heeft in zijn verweren betoogd dat hij de carenzperiode<br />

heeft genoemd. Dit heeft de consument<br />

betwist en hij heeft erop gewezen heeft dat de<br />

tussenpersoon zich ook heeft verweerd met de<br />

stelling dat niet van hem kan worden verwacht<br />

dat hij alle clausules met zijn cliënten doorloopt.<br />

De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit<br />

zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd<br />

waarmee hij zijn verweer kan motiveren<br />

dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode<br />

heeft gewezen. Dit komt voor risico<br />

van de tussenpersoon.<br />

“Bij het lezen van de voorwaarden hadden<br />

consument en zijn echtgenote er inderdaad kennis<br />

van kunnen nemen dat de verzekering een carenzperiode<br />

van twee jaren kende. Als dit artikel<br />

bij de consument en zijn echtgenote vragen had<br />

opgeroepen, dan had het op hun weg gelegen<br />

hierover vragen aan de tussenpersoon te stellen.<br />

De schade is dus mede het gevolg van feiten en<br />

omstandigheden die de consument en de echtgenote<br />

betreffen. Een kwart van de schade moet<br />

daarom voor rekening van de consument blijven.”<br />

– Uitspraak GC <strong>2021</strong>-0131<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 49


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren<br />

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor<br />

een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur<br />

op grond van het gevoerde oriëntatiegesprek had moeten weten dat de door<br />

de consument beoogde financiering ‘onhaalbaar’ was?<br />

De Geschillencommissie acht dit in zo’n situatie niet terecht: “De commissie<br />

volgt in dit geval de stelling van de consument dat de adviseur de opdracht<br />

tot dienstverlening niet had moeten aannemen. Hierbij is van belang<br />

dat de consument op dat moment zijn inkomen in buitenlandse valuta ontving<br />

en zijn partner nog in de proeftijd van een tijdelijk arbeidscontract verkeerde.<br />

De adviseur heeft ter zitting verklaard dat de hypotheekaanvraag ‘een<br />

flinke kluif’ zou worden en dat ze ‘zouden kijken of ze het rond zouden kunnen<br />

krijgen’. Naar het oordeel van de commissie kwalificeert een dergelijke<br />

insteek niet als een inspanningsverplichting, aangezien het voor de adviseur<br />

duidelijk had moeten zijn dat de kans dat een geldverstrekker een hypothecaire<br />

geldlening (onder die omstandigheden) aan de consument zou verstrekken<br />

zo goed als nihil was.” – Uitspraak GC <strong>2021</strong> -0220<br />

Declareren is tijd registeren<br />

HYPOTHEKEN – Wil een adviseur zijn werkelijk gemaakte uren declareren dan<br />

moet hij een goede tijdregistratie hebben. Aldus de Geschillencommissie in<br />

deze uitspraak: “Nu in de overeenkomst is opgenomen dat bij voortijdig beëindigen<br />

van de opdracht de tot dan toe gemaakte uren in rekening worden<br />

gebracht, had het op de weg van de adviseur gelegen een nauwkeurig gespecificeerde<br />

tijdsbesteding bij te houden die in geval van tussentijdse beëindiging<br />

had kunnen worden overgelegd (zie ook Kifid Geschillencommissie 2017-<br />

269 r.o. 4.11). Een dergelijke tijdsbesteding is echter niet overgelegd en ook op<br />

basis van het dossier is niet precies komen vast te staan hoeveel tijd aan de<br />

opdracht van de consument is besteed. Gelet daarop zal, op grond van artikel<br />

7:405 lid 2 BW, de commissie zelf het bedrag vaststellen dat de adviseur in redelijkheid<br />

in rekening had mogen brengen.” – Uitspraak GC <strong>2021</strong>-0163<br />

Kennis hebben van<br />

acceptatiebeleid<br />

HYPOTHEKEN – De consument in deze klacht<br />

heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en<br />

bemiddeling voor de financiering van de aankoop<br />

van een woning op een bedrijventerrein. De adviseur<br />

dient hierop een aanvraag in bij een geldverstrekker<br />

die de aanvraag afwijst omdat deze geen<br />

woningen op bedrijfsterreinen adviseert, hetgeen<br />

ook blijkt uit de gepubliceerde acceptatienormen<br />

van de aanbieder. De consument in kwestie claimt<br />

schadevergoeding onder meer omdat hij voor<br />

een nieuwe financieringsaanvraag bij een andere<br />

geldverstrekker nieuwe taxatierapporten moet laten<br />

opmaken.<br />

De Geschillencommissie doet vervolgens een<br />

uitspraak die een norm bevat die als algemene<br />

norm heeft te gelden en daarom hieronder wordt<br />

weergegeven: “De commissie oordeelt als volgt.<br />

Volgens de vaste lijn in haar uitspraken mag van<br />

de adviseur worden verwacht dat hij op de hoogte<br />

is van het acceptatiebeleid van de verschillende<br />

kredietverstrekkers waarmee hij samenwerkt. Zie<br />

Geschillencommissie Kifid nrs. 2018-488, 2019-507,<br />

2019-819 en <strong>2021</strong>-112. Bij een eventuele onduidelijkheid<br />

mag van de adviseur bovendien worden<br />

verwacht dat hij contact opneemt met de kredietverstrekker<br />

en hem de situatie voorlegt. Zie<br />

Geschillencommissie Kifid nr. 2019-813. Door de<br />

hypotheekaanvraag bij door te zetten zonder de<br />

consumenten over het daarmee samenhangende<br />

risico van afwijzing te informeren, terwijl de adviseur<br />

had moeten weten dat geldverstrekker in<br />

beginsel geen onderpanden op bedrijventerreinen<br />

accepteert, heeft de adviseur een misverstand gecreëerd.<br />

Daarmee heeft de adviseur niet gehandeld<br />

zoals van een redelijk bekwaam en redelijk<br />

handelend beroepsgenoot mag worden verwacht.<br />

In het licht van het voorgaande stelt de commissie<br />

vast dat de adviseur is tekortgeschoten in de<br />

nakoming van zijn zorgplicht ten opzichte van de<br />

consumenten. – Uitspraak GC <strong>2021</strong>–0203<br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 12 FEBRUARI APRIL <strong>2021</strong>2019


DUURZAAM BELEGGEN<br />

In drie stappen<br />

voldoen aan de SFDR<br />

Met ingang van 10 maart <strong>2021</strong> is de Sustainable Finance<br />

Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing geworden.<br />

Deze Europese Verordening stelt eisen aan de beleggingsadviezen<br />

die adviseurs geven en aan de informatieverschaffing<br />

over de duurzaamheid van bepaalde financiële<br />

producten.<br />

TEKST ADFIZ<br />

Wat dat concreet betekent voor de adviseur hebben we begin<br />

maart tijdens een webinar uitgebreid toegelicht. Was je daar<br />

niet bij aanwezig? Hieronder volgt in het kort wat je moet doen<br />

om aan de SFDR te voldoen.<br />

STAP 1 – Bepaal of jouw onderneming onder de SFDR valt<br />

De SFDR is van toepassing als de werkzaamheden van jouw onderneming betrekking<br />

hebben op advies over verzekeringen met een beleggingscomponent<br />

(IBIP’s) of individueel pensioenadvies. Daarnaast is de omvang van jouw<br />

onderneming van belang. Heeft jouw onderneming ten minste drie medewerkers?<br />

Dan valt jouw onderneming mogelijk<br />

onder de SFDR. Het gaat daarbij om het aantal<br />

medewerkers; niet om het aantal FTE’s. De rechtsvorm<br />

van jouw onderneming is niet van belang.<br />

STAP 2 – Voldoe aan de organisatorische en informatievereisten<br />

De SFDR bevat regels die kort gezegd vereisen dat<br />

partijen in het kader van transparantie over duurzaamheid<br />

hun interne beleid aanpassen, en meer<br />

informatie aan de klant verschaffen. Van partijen<br />

wordt verwacht dat ze hieraan voldoen, tenzij de<br />

SFDR de keuze biedt om dit niet te doen (comply<br />

or explain).<br />

‘De SFDR<br />

beoogt<br />

duurzaam<br />

beleggen te<br />

stimuleren’<br />

De SFDR beoogt duurzaam beleggen te stimuleren<br />

en klanten meer inzicht te geven in beleggingsstromen.<br />

Het is daarom van belang dat je als<br />

adviseur rekening houdt met aspecten van duurzaamheid,<br />

zoals klimaat, mensenrechten, fraude<br />

en goed werkgeverschap. Je moet onder de SFDR<br />

bepalen hoe jij hier in je advisering rekening mee<br />

houdt en je moet je klant hierover informeren.<br />

Daarbij gaat het enerzijds om de impact van duurzaamheidsrisico’s<br />

op de waarde van de beleggingen<br />

en anderzijds om de impact van de beleggingen<br />

op duurzaamheidsfactoren. In je beloningsbeleid<br />

moet duidelijk worden gemaakt dat het rekening<br />

houden met duurzaamheidsrisico’s tot de<br />

goede adviespraktijk behoort.<br />

STAP 3 – ONtvang de juiste informatie van aanbieders<br />

Voor het verwerken van de thema’s duurzaamheidsrisico’s<br />

en duurzaamheidsfactoren in je<br />

advies ben je in grote mate afhankelijk van de<br />

productinformatie van de aanbieder van producten<br />

met een beleggingscomponent. In deze productinformatie<br />

kun je namelijk nagaan of en op<br />

welke manier rekening is gehouden met duurzaamheidsrisico’s<br />

en -factoren. Veel verzekeraars<br />

passen op dit moment hun precontractuele informatie<br />

nog aan. Houd daarom de komende tijd<br />

de nieuwsbrieven van verzekeraars goed in de<br />

gaten. n<br />

Meer informatie over de verordening is te vinden<br />

in ons kennisportaal SFDR (www.adfiz.nl/dossiers/<br />

sfdr). Je vindt daar ook modellen die we hebben<br />

ontwikkeld om je te helpen op een efficiënte manier<br />

te voldoen aan de nieuwe regels.<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 51


De termijn voor het aanleveren van<br />

het juist en volledig ingevulde informatieformulier<br />

bij het afkopen van<br />

een pensioen in eigen beheer of het<br />

omzetten hiervan in een aanspraak<br />

ingevolge een oudedagsverplichting<br />

is vorig jaar verlengd.<br />

Wft Pensioen<br />

Verlengde termijn<br />

Tot 31 december 2019 was het mogelijk om een pensioenvoorziening<br />

in eigen beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening.<br />

Als hiervoor werd gekozen, dan moest de partner hiermee<br />

instemmen. Ook moest de Belastingdienst binnen een maand<br />

worden geïnformeerd en er moest worden aangegeven of er een regeling<br />

was getroffen met het oog op een eventuele echtscheiding. Als hiervoor niet<br />

werd gekozen of hieraan niet werd voldaan, dan bleven de opgebouwde<br />

pensioenrechten gewoon in stand.<br />

Het voordeel van afkoop of omzetting is dat het verschil tussen de fiscale<br />

en commerciële waarde van de pensioenvoorziening fiscaal geruisloos kan<br />

worden prijsgegeven. Er is eveneens geen revisierente verschuldigd.<br />

Voor afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer moest de DGA<br />

een informatieformulier invullen, ondertekenen en binnen een maand indienen<br />

bij de Belastingdienst. Daarnaast moest de (gewezen) partner van de<br />

DGA het informatieformulier ook ondertekenen. Als hier niet aan werd voldaan,<br />

dan kon dit leiden tot een belaste pensioenaanspraak en het betalen<br />

van revisierente; dit betekende maximaal 72 procent heffing over de commerciële<br />

waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer.<br />

In de praktijk is gebleken dat niet iedere DGA het informatieformulier tijdig,<br />

juist en volledig ingevuld heeft ingestuurd. Daarom is er nu in een herzien<br />

besluit van 31 maart 2020 besloten om de termijn voor het alsnog aanleveren<br />

van de juiste informatie eenmalig te verlengen. Daarnaast is in dit<br />

besluit opgenomen dat er een herstelmogelijkheid is als de (gewezen) partner<br />

het informatieformulier niet heeft medeondertekend.<br />

TWEE VOORWAARDEN<br />

De staatssecretaris van Financiën keurt onder twee voorwaarden in de volgende<br />

twee situaties goed dat een informatieformulier alsnog als tijdig<br />

wordt aangemerkt:<br />

1. Een te laat ingediend informatieformulier dat binnen een jaar na de afkoop<br />

of de omzetting van het PEB bij de Belastingdienst is of wordt aangeleverd,<br />

wordt in afwijking in zoverre van artikel 12c, lid 2, UBLB, als tijdig<br />

aangemerkt. Ter verduidelijking: in artikel<br />

12c, lid 2, UBLB stond de termijn van één<br />

maand benoemd. Dit artikel is nu dus vervallen;<br />

2. Als de inspecteur constateert dat nog geen<br />

informatieformulier is ingediend en gebruik<br />

is gemaakt van de gefaciliteerde beëindiging<br />

van het PEB, dan stelt hij de DGA in de gelegenheid<br />

dit te herstellen. De inspecteur geeft<br />

hierbij een termijn van ten minste zes weken.<br />

De volgende twee voorwaarden liggen hieraan<br />

ten grondslag: aan de overige voorwaarden van<br />

de artikelen 38n tot en met 38q van de Wet op de<br />

loonbelasting is volledig voldaan, bij afkoop van<br />

het PEB is tijdig en volledig voldaan aan de wettelijke<br />

verplichting tot het indienen van de aangifte<br />

loonheffingen en het afdragen van de ter zake van<br />

de afkoop verschuldigde loonheffingen.<br />

ONTBREKEN MEDEONDERTEKENING<br />

De DGA krijgt van de Belastingdienst de gelegenheid<br />

om een (gewezen) partner alsnog te laten<br />

ondertekenen als blijkt dat deze medeondertekening<br />

ontbreekt. Hiervoor is een termijn van ten<br />

minste zes weken gegeven. Dit geldt ook voor informatieformulieren<br />

die zijn of worden aangeleverd<br />

volgens de in de vorige paragraaf beschreven<br />

goedkeuringen. Het aangevulde en medeondertekende<br />

informatieformulier treedt met terugwerkende<br />

kracht in de plaats van het eerder aangeleverde<br />

informatieformulier.. n<br />

52 | <strong>VVP</strong> NR 12 FEBRUARI APRIL <strong>2021</strong>2019


PERMANENT ACTUEEL<br />

De Wet Herziening van beslag- en<br />

executierecht is sinds 1 oktober 2020<br />

gefaseerd in werking getreden.<br />

Wft Consumptief krediet<br />

Herziening beslag-<br />

en executierecht<br />

De wet heeft ten doel om te voorkomen<br />

dat mensen met schulden onder het bestaansminimum<br />

terechtkomen. Daarnaast<br />

moet het beslag- en executierecht<br />

efficiënter en eenvoudiger worden gemaakt en er<br />

moet worden voorkomen dat een beslag puur als<br />

drukmiddel wordt gebruikt.<br />

EERSTE FASE<br />

Er mag geen beslag meer worden gelegd op roerende<br />

zaken (zoals de inboedel of een auto) als<br />

de kosten van de verkoop hoger zijn dan de opbrengsten.<br />

Kleding, levensmiddelen en andere<br />

zaken die iemand nodig heeft voor zijn persoonlijke<br />

verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften,<br />

mogen in beginsel niet meer in beslag<br />

worden genomen. Het zijn zaken die over het algemeen<br />

weinig waarde vertegenwoordigen. Op<br />

humanitaire gronden mag geen beslag worden<br />

gelegd op bepaalde zaken van minderjarige kinderen<br />

van de schuldenaar, gezelschapsdieren en<br />

zaken van hoogstpersoonlijke aard. Roerende zaken<br />

die een schuldenaar redelijkerwijs nodig heeft<br />

voor de verwerving van de noodzakelijke middelen<br />

van bestaan of voor zijn scholing of studie,<br />

vallen ook onder het beslagverbod. Het beslagverbod<br />

is alleen van toepassing op zaken die zich<br />

in de woonruimte van de schuldenaar bevinden.<br />

Een auto valt daarmee bijvoorbeeld niet onder het<br />

beslagverbod. Echter kan een auto wel onder een<br />

andere bepaling van het beslagverbod vallen, bijvoorbeeld<br />

als een schuldenaar om gezondheidsredenen<br />

volledig afhankelijk is van zijn aangepaste<br />

auto.<br />

TWEEDE FASE<br />

De tweede fase is ingegaan op 1 januari <strong>2021</strong>. Met ingang van die datum is<br />

een beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij een beslag op de bankrekening (bankbeslag)<br />

wordt nu een deel van het tegoed vrijgehouden. De hoogte van het beslagvrije<br />

bedrag verschilt per leefsituatie. Dit kennen we al van het beslag op<br />

loon of een uitkering, waarbij een beslagvrije voet wordt gehanteerd. Hiermee<br />

moet worden voorkomen dat de regeling van de beslagvrije voet wordt<br />

doorkruist, doordat er beslag wordt gelegd op de bankrekening van de schuldenaar<br />

in plaats van op het loon of de uitkering zelf, puur om de beslagvrije<br />

voet te omzeilen.<br />

DERDE FASE<br />

De derde fase is ingegaan op 1 april <strong>2021</strong>. Deze fase maakt het mogelijk om<br />

een administratief beslag te leggen op motorrijtuigen en aanhangwagens.<br />

Hierdoor wordt het in beslag nemen van een auto of aanhanger efficiënter.<br />

Zo kan de deurwaarder nu beslag leggen op een motorrijtuig of aanhanger<br />

na inzage in het kentekenregister en hij hoeft het voertuig of de aanhanger<br />

niet meer daadwerkelijk te zien. Het is ook niet meer mogelijk om een voertuig<br />

of aanhanger na een beslag snel over te schrijven op een andere naam,<br />

omdat het beslag in het kentekenregister wordt vermeld. n<br />

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.<br />

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om<br />

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in <strong>VVP</strong><br />

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de<br />

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw<br />

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten<br />

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en<br />

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie<br />

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail<br />

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.<br />

Powered by<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 53


PURPOSE<br />

Op dit moment is het biedingssysteem in de woningmarkt<br />

ondoorzichtig en zelfs een beetje dubieus. Zowel kopers als<br />

verkopers hebben baat bij meer transparantie en regels.<br />

Maak biedingen in woningmarkt<br />

transparant<br />

TEKST HERGEN DUTRIEUX, VIISI HYPOTHEKEN<br />

Degin maart betoog econoom Wouter Weijand in het FD dat als we<br />

het vertrouwen in de woningmarkt willen opvijzelen, een transparant<br />

biedingssysteem nodig is. Bij de verkoop van zijn eigen woning<br />

had hij ervaring met een schimmig biedingsproces en makelaars<br />

die onderling informatie toespelen om elkaar te bevoordelen. Zijn dochter, die<br />

vergeefs op een huis had geboden, kreeg zelfs te horen dat zij zonder makelaar<br />

kansloos was. Allemaal niet in het voordeel van consumenten. Voorkennis<br />

en onderling handjeklap ondermijnen het vertrouwen in de woningmarkt,<br />

stelt Weijand terecht. Ik postte zijn artikel op LinkedIn en kreeg – ondanks<br />

mijn bescheiden bereik – veel duimpjes en applaus. Kennelijk leeft dit thema<br />

meer dan ik vermoedde.<br />

GELIJKE KANSEN<br />

Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik me erover verbaas dat er rond een<br />

woningtransactie zo weinig transparantie is. Ga maar na: bij het afsluiten van<br />

een hypotheek geldt al enige jaren een verregaande transparantieverplichting.<br />

Tevens is de Mortgage Credit Directive ingevoerd, die het financieringsproces<br />

van tevoren duidelijk maakt. Ook het provisieverbod illustreert de verbeterde<br />

transparantie die de afgelopen jaren werd doorgevoerd in de hypotheekmarkt.<br />

Doel van al deze aanpassingen is dat het proces eerlijk verloopt. Dat zou<br />

ook moeten gebeuren met het biedingssysteem. Bij een gelijkwaardig bod<br />

hebben kopers in principe gelijke kansen op dezelfde woning. Een transparant<br />

koopproces kan dit bevorderen. Een ding is zeker: handjeklap tussen makelaars<br />

onderling is niet eerlijk.<br />

‘Dit is geen<br />

oproep om<br />

makelaars te<br />

boycotten’<br />

GESTANDAARDISEERD BOD<br />

Dit is geen oproep om makelaars te boycotten.<br />

Integendeel. Kundige makelaars zijn van waarde<br />

bij een aan- en verkoopproces. Maar tegelijkertijd<br />

mag je voor toegang tot de woningmarkt niet van<br />

hen afhankelijk zijn. Bij Viisi raden wij onze klanten<br />

meestal wel aan een aankoopmakelaar in te<br />

schakelen. Dit draagt namelijk bij aan de geloofwaardigheid.<br />

En een geloofwaardig bod is voor<br />

de verkoper belangrijk. Het voorkomt nare verrassingen.<br />

Een bewijs van financiering van een hypotheekadviseur<br />

draagt ook bij aan de geloofwaardigheid.<br />

Makelaars gaan we dus niet boycotten. Maar<br />

wat moet er dan wel gebeuren? Ik pleit voor objectieve<br />

criteria voor een gestandaardiseerd bod.<br />

Denk aan:<br />

– hoogte koopprijs<br />

– wel/geen financieringsvoorbehoud + voorwaarden<br />

– wel/geen voorbehoud bouwkundige keuring<br />

– datum levering<br />

– wel/geen financieringscertificaat aangeleverd<br />

– naam aankoopmakelaar indien van toepassing<br />

In de eerste ronde selecteert de verkoper een<br />

voorlopige winnaar en is hij/zij verplicht de objectieve<br />

criteria van het bod kenbaar te maken. In de<br />

tweede ronde mag iedereen een finaal bod uitbrengen.<br />

De verkoper selecteert een finale winnaar.<br />

Ook hiervan wordt de uitkomst gedeeld.<br />

Voor kopers zou deze transparantie heel fijn zijn.<br />

Zo weten zij achteraf altijd wat het winnende bod<br />

was. En ook voor verkopers is een dergelijk doorzichtig<br />

proces welkom. Geen gefilterde informatie<br />

van een verkoopmakelaar, maar objectieve data.<br />

Op basis hiervan kun je – samen met je verkoopmakelaar<br />

– een weloverwogen en eerlijke keuze<br />

maken. Na de transactie zijn de data reproduceerbaar<br />

en toegankelijk net zoals huidige woningdata<br />

bij het Kadaster.<br />

Gaat deze innovatie vanuit de makelaarsbranche<br />

zelf komen? Ik vrees van niet. Wat mij betreft<br />

komt er daarom een neutrale, externe toezichthouder<br />

die een eerlijk koopproces afdwingt. n<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 55


INKOMEN<br />

Wat is het geheim van minder verzuim in<br />

coronatijd? Het is ons gelukt door het anders<br />

aan te pakken. Met actieve aandacht<br />

voor onze relaties en heldere communicatie<br />

als belangrijkste voorwaarden.<br />

Minder verzuim in coronatijd<br />

TEKST ANGELO WIEGMANS<br />

Het zal je niet verbazen als ik je vertel dat<br />

het verzuim stijgt. Het is historisch hoog<br />

zelfs, als we de statistieken mogen geloven.<br />

Corona en de coronamaatregelen<br />

zullen daar een grote invloed op hebben. Recent<br />

spraken wij hierover met enkele verzekeraars. Een<br />

beetje onverwacht kregen we flinke complimenten.<br />

Het verzuim in onze portefeuille bleek helemaal<br />

niet zo hoog. Het steekt gunstig af bij andere<br />

portefeuilles. Ook het rendement in onze portefeuille<br />

ontwikkelt zich nog steeds goed. De verzekeraars<br />

waar wij contact mee hebben, vroegen<br />

ons te verklaren hoe wij er kennelijk in geslaagd<br />

zijn onze verzuimcijfers zo goed te houden.<br />

Ik kan je vertellen wat wij anders gedaan hebben.<br />

Na de eerste persconferentie nu een jaar<br />

geleden, hebben we direct onze klanten geïnformeerd.<br />

Daarbij hebben we aandacht besteed aan<br />

de steunmaatregelen en aan de vragen welke de<br />

werkgevers zouden kunnen krijgen in verband<br />

met een ziekmelding in relatie tot corona. Alle<br />

branches welke hard geraakt werden, hebben we<br />

gebeld om ze te informeren en vragen te beantwoorden.<br />

We merkten dat onze aanpak werd gewaardeerd.<br />

GESPREKSPARTNER<br />

We hebben ons een positie verworven als gesprekspartner.<br />

Zo kregen we ook veel vragen over verzuim<br />

in relatie tot corona. Met de ondernemer<br />

zochten we naar mogelijkheden en oplossingen<br />

buiten het verzuimtraject om. Immers hadden<br />

medewerkers vaak serieuze problemen, doch waren<br />

ze niet arbeidsongeschikt. We hebben alle vragen<br />

gebundeld en gepubliceerd op een speciale<br />

Angelo Wiegmans is<br />

raadgever voor werkgevers<br />

en specialist op<br />

het gebied van verzuim.<br />

Vanuit Bedrijf Plus en<br />

Qees helpt hij werkgevers<br />

bij problemen in<br />

verzuimdossiers, organisatievraagstukken,<br />

bezwaarprocedures<br />

UWV, WGA-herbeoordelingen<br />

en het maken<br />

van de afweging ERD<br />

WGA en Ziektewet.<br />

sectie op de website. Vragen uit de praktijk. Antwoorden<br />

uit het vak.<br />

Een categorie die vaak aan de orde kwam: wat<br />

doe je bijvoorbeeld als je medewerker verkouden<br />

is en niet komt werken. Of: wat doe je als je kind<br />

naar huis wordt gestuurd met een snotneus en<br />

je werknemer ‘dus niet kan komen werken’? Ga in<br />

elk geval in gesprek en kijk of er andere mogelijkheden<br />

zijn, was dan een veelgebruikt antwoord.<br />

Kan de medewerker thuiswerken of op een andere<br />

moment het werk inhalen? Daarbij denken wij<br />

zo veel mogelijk mee met onze werkgevers op de<br />

inzetbaarheid van het personeel. Als het dan eens<br />

moeilijk wordt hebben we onze raadgevers, die<br />

met de werkgever kunnen meedenken over de reactie<br />

of antwoorden richting werknemer.<br />

We bleven naast onze werkgevers staan. Juist<br />

als we de medewerker niet ziek konden melden.<br />

Want als verzekeraar en arbodienst niets voor<br />

werkgever en medewerker kunnen beteken (want<br />

niet arbeidsongeschikt) is het probleem voor<br />

werkgever en medewerker niet verholpen. Integendeel.<br />

Het probleem bleef levensgroot op het<br />

bord van werkgever liggen. Als je op dat moment<br />

met praktische oplossingen komt, win je het vertrouwen<br />

van de ondernemer. En uiteindelijk ook<br />

van de medewerker. Het eerlijke verhaal wordt gewaardeerd.<br />

We gaan verder. In het komende halfjaar gaan we<br />

de werknemer veel meer verantwoordelijkheid<br />

geven voor zijn eigen inzetbaarheid. Van controle<br />

naar bevlogenheid. Ook in dit traject zal communicatie<br />

weer belangrijk zijn. Gelukkig zijn we volwaardig<br />

gesprekspartner van onze werkgevers. n<br />

56 | <strong>VVP</strong> NR 12 FEBRUARI APRIL <strong>2021</strong>2019


ESSENTIËLE VAARDIGHEDEN<br />

Als je wilt blijven spelen In de wereld van het oneindige spel<br />

schreef ik in mijn vorige artikel dat je vijf essentiële vaardigheden<br />

nodig hebt: een goede zaak, een vertrouwensteam, leren van waardige<br />

rivalen, existentiële flexibiliteit en moed om te leiden. In dit artikel<br />

lees je over de vaardigheid ‘het inzetten voor een goede zaak’.<br />

Zet je in voor een goede zaak<br />

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY<br />

Een goede zaak is een specifiek toekomstbeeld<br />

om te verwezenlijken. Je schetst een<br />

toekomstige situatie die zo aantrekkelijk<br />

is dat mensen er veel voor over hebben<br />

om dat toekomstbeeld tot werkelijkheid te maken.<br />

Waar de doelen in een eindig spel een snelle<br />

kick geven (bijvoorbeeld het behalen van targets<br />

of een promotie) kunnen we dit niet jarenlang<br />

vasthouden. De vreugde van het winnen in een<br />

eindig spel is al snel voorbij: targets worden verhoogd<br />

en de promotie went alweer snel. Door je in<br />

te spannen voor een goede zaak dan krijgt je werk<br />

en leven meer betekenis en voel je je voldaan.<br />

Een goede zaak is toekomstgericht. Het vertelt<br />

ons iets over de wereld waarin we hopen te leven<br />

en waaraan we bij willen dragen. Je kunt bijdragen<br />

aan meerdere goede zaken. Of je aansluiten<br />

bij een goede zaak van een ander. Het is nog niet<br />

concreet en geeft alle ruimte om er eindeloos aan<br />

te kunnen werken en continu bij te kunnen schaven.<br />

Je kunt een goede zaak zien als het ideale<br />

huis dat je wilt neerzetten. Het is nooit af, maar<br />

het wordt stukje bij beetje steeds meer zichtbaar.<br />

Het geeft richting aan ons werk, het inspireert en<br />

betreft niet alleen jezelf maar ook toekomstige<br />

generaties.<br />

POSITIEF EN OPTIMISTISCH<br />

Met vijf criteria kunt je eenvoudig testen of jij een<br />

‘goede zaak’ hebt:<br />

– het is ergens vóór: positief en optimistisch;<br />

– inclusief: open voor ieders bijdrage;<br />

– dienstgericht: primair gericht op het voordeel<br />

van anderen;<br />

‘Een goede<br />

zaak is<br />

toekomstgericht’<br />

– veerkrachtig: bij politieke, technologische en<br />

culturele veranderingen;<br />

– idealistisch: groots, stoutmoedig en nooit voltooid.<br />

Soms valt een goede zaak je in, maar vaker zien<br />

we dat we in een goed gesprek met collega’s en<br />

klanten langs de weg van ‘toegevoegde waarde’<br />

gaan begrijpen wat onze goede zaak is. Door<br />

aan een klant te vragen wat we als waarde leveren<br />

(bijvoorbeeld inzicht, keuzevrijheid, het heft in<br />

handen) kunnen we gaan nadenken wat dat betekent<br />

als we daarmee de hele wereld helpen (iedereen<br />

begrijpt zijn eigen financiële situatie of iedereen<br />

heeft een gezonde financiële huishouding).<br />

Neem je team bij de hand, interview klanten<br />

en ga na welke individuele toegevoegde waarde<br />

je hebt geleverd en wat dit betekent als je de kans<br />

zou krijgen om dat voor de hele wereld te doen.<br />

Grote kans dat je dan een inspirerende ‘goede<br />

zaak’ kan formuleren! n<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 57


DUURZAAMHEID<br />

Snel handelen door het nieuwe kabinet<br />

is gewenst om onze wereld leefbaar<br />

te houden. Maar ook wij kunnen<br />

een steentje bijdragen.<br />

Voor of na corona?<br />

TEKST PAUL BURGER, MVO-ADVISEUR<br />

BIJ ANSVARIDÉA<br />

Terwijl ik dit artikel schrijf, ben ik herstellende van corona. Ik had het<br />

flink te pakken, had blijkbaar te weinig zuurstof, was snel moe maar<br />

voelde me verder prima. Met nadenken, navelstaren en de verkiezingen<br />

volgen verstreken de dagen. Elke dag voelde ik me een stukje beter.<br />

Elke dag dacht ik meer te begrijpen van wat er allemaal is veranderd en<br />

hoe de kiezers en Den Haag daarop reageren.<br />

Eén op de zes stemmers gelooft blijkbaar dat de door de overheid gestelde<br />

maatregelen rondom corona onnodig zijn of dat de milieuproblemen<br />

dusdanig meevallen dat we onze levensstijl niet hoeven te veranderen. Onzin<br />

allemaal, gewoon doorgaan zoals we gewend waren, lijkt het credo. Ik hoop<br />

oprecht dat deze mensen gelijk hebben.<br />

De overige vijf kiezers stemden op partijen die allemaal aangeven dat<br />

doorgaan op de oude manier geen optie meer is. De snelheid en urgentie van<br />

de te nemen maatregelen verschillen per partij, maar de neuzen staan min<br />

of meer noodgedwongen dezelfde kant op. Onze jongeren (tot 35 jaar) geven<br />

hierbij doorgaans de voorkeur aan partijen die voorop lopen in het nemen<br />

van maatregelen. De Urgendazaak en het stikstofarrest in 2019 zorgden<br />

niet alleen voor een vermindering van de maximumsnelheid maar maakten<br />

helaas ook dat grote delen van onze samenleving krakend tot stilstand kwamen.<br />

Corona, vooralsnog en hopelijk de hekkensluiter, dwingt ons sinds vorig<br />

jaar tot het nemen van nog meer maatregelen<br />

die echt impact hebben op onze manier van leven.<br />

We zijn het zat maar realiseren ons ook dat zowel<br />

de stikstof-, de CO2 -problematiek en de coronapandemie<br />

het gevolg zijn van niet duurzaam en<br />

te veel menselijk handelen en dat we dit uit eigen<br />

belang wel moeten veranderen.<br />

AANPAKKEN!<br />

Ik kan er misschien een beetje naast zitten, maar<br />

wist u dat de wereldbevolking sinds het begin van<br />

onze jaartelling met ongeveer factor 50 gegroeid<br />

is? En dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen<br />

in 2018 ongeveer 57 procent hoger was dan in<br />

‘Bijdrage<br />

leveren door<br />

duurzaam te<br />

verzekeren en<br />

te financieren’<br />

1990? Dit, terwijl we juist terug moeten naar 40<br />

tot 50 procent van de uitstoot uit 1990 om binnen<br />

de klimaatdoelen uit Parijs van een maximale<br />

stijging van 1,5 tot 2 graden te blijven. Dat er in<br />

2017 wereldwijd 4,1 miljard mensen op het vliegtuig<br />

stapten en dat dit een toename was van 7,1<br />

procent ten opzichte van 2016? Dat Nederland als<br />

tweede landbouwexportland ter wereld en als<br />

nummer zestien op de lijst van dichtstbevolkte<br />

landen haar biodiversiteit in 2010 zag krimpen tot<br />

vijftien procent van wat we ooit hadden?<br />

Ik hoop dat als dit artikel uitkomt het nieuwe<br />

kabinet geformeerd is en de noodzakelijke hervormingen<br />

snel doorvoert en hiermee de juiste<br />

kaders schept. Want er is haast geboden. Maar<br />

onze regering kan het niet alleen, als bedrijfsleven<br />

moet wij anticiperen door duurzame innovatie<br />

mogelijk te maken en in ons geval duurzaam te<br />

verzekeren en te financieren. Door schades zoveel<br />

mogelijk te voorkomen en duurzaam te herstellen.<br />

Zodat we diezelfde kiezers ondersteunen en faciliteren<br />

dat ze duurzaam kunnen leven, consumeren<br />

en consuminderen. Om dit voor elkaar te krijgen<br />

is het van belang dat ook al onze neuzen dezelfde<br />

kant op staan. Dus geen geneuzel graag, maar<br />

aanpakken! n<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken Björn<br />

Jalving en Paul Burger van Turien & Co. kansen<br />

voor financieel adviseurs bij verduurzaming.<br />

Reacties zijn welkom op bjalving@turien.nl.<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR 12 FEBRUARI APRIL <strong>2021</strong>2019


KLANTGERICHTHEID<br />

De feedback van klanten is de brandstof van iedere organisatie.<br />

En het mooie is, deze feedback is er altijd en<br />

daarmee een duurzame energiebron. Het komt gevraagd<br />

en ongevraagd, in kwalitatieve en kwantitatieve reviews.<br />

Het is de kunst al deze feedback voor je organisatie te laten<br />

werken. Hoe doe je dat?<br />

Energie van klanten<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

de Nederlanders vindt 63 procent dat organisaties niet goed<br />

luisteren naar de wensen van de klant”, komt uit klant-energiek<br />

onderzoek uitgevoerd door MSI-ACI Europe bv. Dat is een<br />

“Van<br />

teleurstellend resultaat in een tijd waarin veel bedrijven bezig<br />

zijn de klant centraal te zetten en waarin klantgerichtheid een must is om<br />

toekomstbestendig te ondernemen. Luisteren naar de klant, the voice of the<br />

customer, blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. De feedback van klanten<br />

komt in vele verschillende vormen; van verkoopcijfers, klachten, vragen, review,<br />

trends tot klantonderzoek. Vaak zijn er in een organisatie wel veel cijfers<br />

aanwezig, maar ontbreekt een overzicht van de vragen die via de mail of<br />

telefoon binnenkomen. En juist die feedback is heel waardevol. Medewerkers<br />

met veel klantcontact zouden een actieve rol moeten spelen in het doorgeven<br />

van de klantsignalen.<br />

KLANTFEEDBACK<br />

Al deze feedback vangen is al klus en dan moet<br />

het nog gestructureerd worden. Aan een excellsheet<br />

met heel veel cijfers heb je niets als je het<br />

niet kunt interpreteren. Als je een groot deel van<br />

de feedback hebt weten te vangen en te structuren,<br />

begint de moeilijkste uitdaging; transformeren.<br />

Dit betekent de échte klantinzichten uit alle<br />

feedback halen. Voor groot intermediair heb ik<br />

een keer onderzoek gedaan wat de zakelijke relaties<br />

belangrijk vonden. In de top 5 stond de bereikbaarheid<br />

van de organisatie die slechts tot 17.00<br />

uur was. Terwijl veel ondernemers ‘s avonds de administratie<br />

en ook verzekeringszaken deden. Toen<br />

we verder vroegen met welke vragen ze dan zaten,<br />

ontstond een heel ander klantinzicht. Er was<br />

behoefte aan een goed verzekeringsoverzicht en<br />

de betaalde premies en de huidige mijnomgeving<br />

‘Klantfeedback<br />

is de brandstof<br />

van iedere<br />

organisatie’<br />

bood onvoldoende inzicht. Dat was de hoofdreden<br />

om ’s avonds contact te willen hebben met de<br />

adviseur. Het eerste project werd dus de mijnomgeving<br />

optimaliseren en niet de openingstijden<br />

verruimen.<br />

BRANDSTOF<br />

Klantfeedback is de brandstof van iedere organisatie<br />

en als je deze op de juiste wijze weet te<br />

vertalen naar verbeteringen, ontstaat er energie.<br />

Klanten voelen zich begrepen en medewerkers<br />

voelen zich gehoord. Klantfeedback draait continu<br />

om de vraag ”waarom”. Kleine kinderen doen niet<br />

anders dan deze vraag stellen en als volwassenen<br />

vergeten we nog wel eens door te vragen. Klantfeedback<br />

draait ook om een samenspel tussen<br />

klanten, medewerkers en de organisatie. Een continu<br />

dialoog en feedback op de feedback zijn randvoorwaarden<br />

om een continu verbeterende organisatie<br />

te worden. Ga op regelmatige basis met<br />

medewerkers én klanten in gesprek en probeer de<br />

data op de juiste wijze te interpreteren. Hang een<br />

(digitaal) bord op waar medewerkers klantsignalen<br />

en ideeën kunnen opplakken. Als je je focust<br />

op het écht begrijpen van klanten volgen de klantgerichte<br />

oplossingen bijna vanzelf. n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.<br />

Zij kent de financiële sector als geen ander en was<br />

werkzaam onder bij ARAG.<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 59


In 2007 komen twee fietsers met elkaar in botsing. Het slachtoffer<br />

loopt daarbij blijvend letsel aan zijn linkerknie op. Door het letsel<br />

moet zijn huis ingrijpend worden aangepast. Dit blijkt niet mogelijk,<br />

het slachtoffer moet verhuizen. De veroorzaker van het ongeval<br />

is verzekerd bij Univé. Moet Univé financieel bijspringen bij het<br />

kopen van een passend, maar duurder huis?<br />

Gedwongen verhuizing?<br />

TEKST MAYA SPETTER, SPETTER ADVOCAAT & MEDIATOR<br />

Als gevolg van het knieletsel maakt het slachtoffer in huis gebruik<br />

van krukken en een rollator. Buitenshuis van een rolstoel en/of<br />

scootmobiel. Het gebruik van de krukken en de rollator is echter fysiek<br />

belastend en het zou beter zijn als slachtoffer in huis een trippelstoel<br />

zou gebruiken. Hiermee kan hij zich gemakkelijk door het huis verplaatsen.<br />

De huidige woning van het slachtoffer is daarvoor niet geschikt.<br />

VERHUIZING NOODZAKELIJK?<br />

Partijen vragen een ergotherapeut om te onderzoeken of de huidige woning<br />

aangepast kan worden zodat deze wel rolstoelgeschikt wordt. En als dat niet<br />

mogelijk is, wat dan een passend alternatief kan zijn. De ergotherapeut heeft<br />

een onafhankelijk rapport opgemaakt. Daarin staat dat de woning waar het<br />

slachtoffer nu woont niet rolstoeltoegankelijk te maken is. Verhuizen is de<br />

enige optie.<br />

Daarnaast heeft de ergotherapeut onderzocht welke woningen wel passend<br />

(te maken) zijn. Dergelijke woningen zijn ongeveer € 300.000 duurder<br />

dan het budget van het slachtoffer toelaat.<br />

STANDPUNT PARTIJEN<br />

Het slachtoffer vindt dat Univé hem in staat moet<br />

stellen een passende of aan te passen woning te<br />

kopen. Hij moet zoveel mogelijk in de situatie worden<br />

gebracht zoals die was voor het ongeval. Daarom<br />

kan van hem niet worden gevraagd dat hij genoegen<br />

neemt met een verhuizing naar een appartement.<br />

Hij had immers een woning met een tuin.<br />

Univé wijst de verzoeken van het slachtoffer<br />

af. De man moet inderdaad verhuizen, maar Univé<br />

vindt verhuizing naar een appartement een passend<br />

alternatief. Dit kan het slachtoffer zelf financieren.<br />

Univé vindt het dan ook niet redelijk dat<br />

zij moet bijdragen aan de aankoop van een duurder<br />

huis.<br />

‘Het slachtoffer<br />

hoeft geen<br />

genoegen te<br />

nemen met wat<br />

de verzekeraar<br />

de beste<br />

oplossing vindt’<br />

Partijen komen er niet uit. Het slachtoffer begint<br />

met zijn letselschade advocaat een deelgeschilprocedure.<br />

VERHUIZEN VAN EEN WONING MET TUIN NAAR<br />

EEN APPARTEMENT?<br />

Verhuizen naar een appartement is ook volgens<br />

de rechtbank geen passend alternatief. De rechtbank<br />

overweegt het volgende:<br />

‘’De rechtbank stelt voorop dat Univé de schade<br />

die [verzoeker] door het ongeval lijdt volledig<br />

moet vergoeden. Dit uitgangspunt volgt uit het arrest<br />

van de Hoge Raad van 5 december 2008 (NJ<br />

2009/387). In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist<br />

dat een benadeelde in een situatie moet worden<br />

gebracht die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de<br />

situatie zoals die zou zijn als het ongeval niet zou<br />

zijn gebeurd, en dat dat leidend is bij het vaststellen<br />

van de hoogte van de schadevergoeding.’’<br />

Het slachtoffer woont momenteel in een 2-onder-1-kapwoning<br />

met tuin. De rechtbank is het<br />

met het slachtoffer eens dat verhuizing naar een<br />

appartement geen passend alternatief is. Het<br />

zou een verslechtering van zijn woonsituatie zijn.<br />

Het slachtoffer heeft recht op een gelijkwaardige<br />

woonsituatie, in dit geval een woning mét tuin.<br />

VERGOEDING VAN DE SCHADE<br />

Univé moet de schade vergoeden die het slachtoffer<br />

lijdt. Partijen zijn het er over eens dat het<br />

slachtoffer een andere woning moet kunnen kopen.<br />

Wanneer het slachtoffer financieel gezien<br />

niet in staat is een andere woning te kopen, zal<br />

60 | <strong>VVP</strong> NR 12 FEBRUARI APRIL <strong>2021</strong>2019


LETSELSCHADE<br />

Univé in dat tekort moeten voorzien. Hoe dient<br />

Univé dat te doen? De rechtbank stelt voor dat<br />

Univé garant staat voor het gedeelte van de koopsom<br />

waarvoor het slachtoffer zelf geen hypothecaire<br />

lening kan krijgen.<br />

VERREKENING VAN VOORDEEL?<br />

Univé doet ook een beroep op voordeelsverrekening.<br />

De rechtbank is het met Univé eens dat als<br />

het slachtoffer eigenaar wordt van een duurder,<br />

groter huis, dat een voordeel kan opleveren. ‘’Door<br />

de eigendom van een duurder huis neemt zijn vermogen<br />

toe, maar daarvan geniet hij pas daadwerkelijk<br />

voordeel als hij het huis verkoopt of er op een<br />

andere manier financieel voordeel aan ontleent.’’,<br />

oordeelt de rechtbank. “Of en wanneer dat zo zal<br />

zijn en welk bedrag daarmee gemoeid zal zijn is<br />

niet op voorhand vast te stellen. De prijzen van huizen<br />

fluctueren immers en een waardestijging of<br />

-daling is niet goed te voorspellen.”<br />

Verrekening van mogelijk voordeel door een<br />

toename van het vermogen van het slachtoffer is<br />

nu niet redelijk. Het letselschadeslachtoffer hoeft<br />

geen genoegen te nemen met wat de verzekeraar<br />

de goedkoopste of beste oplossing vindt. n<br />

MAYA SPETTER<br />

Sinds 1990 is Maya<br />

Spetter advocaat en<br />

na een aantal jaren<br />

heeft zij zich gespecialiseerd<br />

in letselschade<br />

en aansprakelijkheidsrecht.<br />

Na jarenlang<br />

bij grote kantoren te<br />

hebben gewerkt, is zij<br />

negen jaar geleden<br />

haar eigen kantoor in<br />

Amersfoort begonnen.<br />

Zij is één van de<br />

weinige advocaten in Nederland die gespecialiseerd is in de juridische afwikkeling<br />

van vliegtuigongevallen. Zo maakte zij deel uit van het kernteam<br />

van advocaten dat de slachtoffers van de ramp met Turkish Airlines bijstond<br />

en maakt zij deel uit van het Rechtsbijstandsteam MH17. Zij trad op<br />

in de schadeafwikkeling met Malaysia Airlines en staat nu een grote groep<br />

nabestaanden bij in de strafzaak tegen vier verdachten en in een procedure<br />

bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.<br />

Zij treedt alleen voor slachtoffers van ongevallen op en is lid van de<br />

specialisatieverenigingen van letselschade advocaten LSA, ASP en Peopil.<br />

Meer informatie: www.spetteradvocaat.nl<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 61


In de jaren 2017 t/m 2019 hebben ruim 50.000 DGA’s hun<br />

pensioenregeling in eigen beheer omgezet naar de Oudedagsverplichting<br />

eigen beheer (ODV). Uiterlijk vanaf<br />

datum ingang AOW dient de DGA zijn opgebouwde ODVreserve<br />

vanuit de BV in 20 jaar uit te keren.<br />

De ODV, een adviesgevoelige<br />

voorziening<br />

TEKST PIETER VAN DEUDEKOM<br />

Voordat dit moment aanbreekt, is het verstandig als de DGA samen<br />

met zijn adviseur bespreekt wat alle opties zijn, want een aantal<br />

goede alternatieven is bij hem vaak niet bekend. Een belangrijke afweging,<br />

die gemaakt moet worden, is de volgende:<br />

Dient de ODV-uitkering daadwerkelijk vanuit de BV te worden gedaan of<br />

heeft het de voorkeur het opgebouwde ODV-kapitaal naar een externe partij<br />

over te dragen?<br />

UITKERING VANUIT DE BV<br />

De regels hiervoor zijn vrij strikt; de ODV-uitkering moet uiterlijk vanaf de<br />

AOW-ingangsdatum starten en met een vaste looptijd van 20 jaar worden<br />

uitgekeerd.<br />

Op zijn vroegst start de uitkering vijf jaar voor de AOW-ingangsdatum,<br />

dan is de looptijd overigens ook 5 jaar langer. Afhankelijk van het u-rendement<br />

vindt er jaarlijks een kleine aanpassing plaats.<br />

OVERHEVELING<br />

Indien het ODV-kapitaal wordt overgeheveld naar een bancaire lijfrente of<br />

een beleggingslijfrente, zijn de regels veel flexibeler. De belangrijkste zijn:<br />

– De looptijd van de uitkering (binnen fiscale grenzen) is van 5 tot 20 jaar;<br />

ook langer is mogelijk.<br />

– De ingangsdatum van de uitkering is uiterlijk 5 jaar na de AOW-ingangsdatum.<br />

– Het gehele overgedragen ODV-kapitaal wordt inclusief behaald rendement,<br />

volledig aan de DGA, en bij diens overlijden aan de erfgenamen,<br />

uitgekeerd.<br />

Het is de vraag of het verstandig is het ODV-kapitaal ook in de uitkeringsfase<br />

in de BV te houden. De volgende argumenten kunnen een rol spelen om het<br />

ODV-kapitaal over te hevelen naar een externe partij:<br />

1. De gepensioneerde DGA wil op termijn van zijn BV af.<br />

2. De DGA wil doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd .<br />

3. De DGA wenst de ODV in een kortere periode<br />

dan 20 jaar uit te laten keren.<br />

4. De DGA heeft behoefte aan meer flexibiliteit<br />

in zijn uitkering.<br />

5. De BV heeft een negatief eigen vermogen en<br />

de wens snel te liquideren.<br />

1. De gepensioneerde DGA wil op termijn van<br />

de BV af<br />

Menig DGA wil na het ondernemerschap de BV<br />

nog even aanhouden, om deze uiteindelijk op te<br />

heffen. Belangrijke overweging naast het kostenaspect<br />

is, dat de DGA de eigen financiële situatie<br />

van de oude dag overzichtelijk wil krijgen<br />

en vereenvoudigen, zeker met het oog op de toekomstige<br />

nalatenschap. De mogelijkheid, dat de<br />

BV vererft vindt men in de regel geen aantrekkelijk<br />

idee.<br />

De ODV-verplichting blokkeert de optie van<br />

opheffen van de BV, waardoor de BV nog tot 20<br />

jaar na de AOW-leeftijd moet worden voortgezet.<br />

N.B. Uiterlijk tot 5 jaar na de AOW-datum kan,<br />

met toestemming van de belastingdienst, de uitkerende<br />

ODV worden overgeheveld naar een externe<br />

partij.<br />

2. De DGA wil doorwerken na de AOW-gerechtigde<br />

leeftijd<br />

Fiscaal kan de samenloop van de ODV-uitkering<br />

en het verplicht doorbetalen van een salaris, op<br />

bezwaren stuiten. De doorwerkende DGA zal minimaal<br />

een zakelijk loon moeten doorbetalen, en<br />

62 | <strong>VVP</strong> NR 12 FEBRUARI APRIL <strong>2021</strong>2019


DOELBELEGGEN<br />

Pieter van Deudekom:<br />

‘Adviseur speelt<br />

belangrijke rol.’<br />

zijn AOW en soms andere aanvullende pensioenen zijn dan ook al ingegaan.<br />

Hiermee wordt de ODV vaak in de hoogste schijf belast, terwijl als het inkomen<br />

uit arbeid stopt, de ODV-uitkering (fiscaal) meer welkom is. Het ODV-kapitaal<br />

overdragen in de eerder genoemde lijfrente producten geeft nog 5 jaar<br />

respijt, voordat er moet worden uitgekeerd.<br />

3. De DGA wenst de ODV in een kortere periode dan 20 jaar uit te laten<br />

keren<br />

Indien het opgebouwde ODV-kapitaal beperkt is, zou het aantrekkelijk kunnen<br />

zijn een kortere looptijd te kiezen dan 20 jaar. Ook de kosten van het<br />

aanhouden van een BV voor een relatief lage ODV-uitkering (jaarrekening<br />

opstellen, loonadministratie, fiscale berekeningen etc.) kan hierbij een rol<br />

spelen.<br />

4. De DGA wenst meer flexibiliteit in zijn uitkering<br />

Naast de optie van een kortere uitkering dan de verplichte 20 jaar, is het mogelijk<br />

bij de bancaire of beleggingslijfrente, om voor een hoog-laag uitkering<br />

te kiezen.<br />

Dus bijvoorbeeld de eerste 10 jaar een uitkering van € 20.000,00 en daarna<br />

10 jaar een uitkering van € 10.000,00. Deze flexibiliteit kan niet middels<br />

een uitkering vanuit de BV worden bewerkstelligd.<br />

Het is niet noodzakelijk om het volledige ODV-kapitaal over te dragen<br />

naar een externe partij. Het kan zijn, dat de BV niet voldoende liquide is om<br />

de volledige reserve over te dragen. Ook kan het zijn, dat het de voorkeur<br />

heeft de ODV in eigen beheer te houden, maar dat de DGA deels wil profiteren<br />

van een kortere uitkering dan de vereiste 20 jaar. Dan zou een deel voor<br />

een kortere uitkering naar de externe lijfrente kunnen worden overgedragen.<br />

5. BV heeft een negatief Eigen Vermogen<br />

In de situatie, dat onvoldoende vermogen in de BV aanwezig is, om de volledige<br />

ODV-reserve in 20 jaar uit te keren, kan na goedkeuring van de belastingdienst,<br />

het aanwezige kapitaal worden afgestort, waarna (binnen de fiscale<br />

bandbreedte) een uitkering met een eventueel<br />

kortere looptijd kan worden afgesproken.<br />

EXTERNE PARTIJEN<br />

De ODV-verplichting kan worden ondergebracht<br />

bij verzekeraar, bank of vermogensbeheerder. De<br />

lijfrente bij de verzekeraar wordt vooral gekozen,<br />

indien het lang leven risico moet worden afgedekt.<br />

Bij overlijden van de DGA en de eventuele<br />

partner stopt de uitkering.<br />

De fiscale regels voor de bancaire lijfrente en<br />

de beleggingslijfrente zijn gelijk. De populariteit<br />

van de bancaire lijfrente is door de lage rentestand<br />

wat verminderd.<br />

De beleggingslijfrente is zeker bij een lange<br />

beleggingshorizon een goed alternatief voor de<br />

huidige, relatief lage, gegarandeerde uitkering. In<br />

dat geval moet de DGA bereid zijn om de bijbehorende<br />

beleggingsrisico’s te nemen. Hij kan alvast<br />

voorsorteren door het ODV-kapitaal reeds voor de<br />

uitkeringsperiode over te dragen naar een opbouwende<br />

beleggingslijfrente-rekening. Hiermee verlengt<br />

hij feitelijk zijn beleggingshorizon.<br />

Nieuwe moderne producten worden door de<br />

vermogensbeheerders ontwikkeld. Welk product<br />

of producten het beste past, is geheel afhankelijk<br />

van de persoonlijke situatie van de DGA. En daar<br />

kunt u als adviseur een belangrijke rol in spelen. n<br />

Pieter van Deudekom is Senior Pensioenadviseur bij<br />

Velthuyse • Mulder.<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 63


Met de<br />

<strong>VVP</strong> Nieuws App<br />

dagelijks op de<br />

hoogte van al<br />

het nieuws in de<br />

financiële sector<br />

De <strong>VVP</strong> Nieuws App voorziet u van al het verzekerings-,<br />

hypotheek- en ander financieel nieuws!<br />

De <strong>VVP</strong> Nieuws App maakt gebruik van informatie uit<br />

alle betrouwbare en toonaangevende media zoals het FD,<br />

de Telegraaf, Adfiz, AFM, Kifid, New Finacial Forum,<br />

AM en <strong>VVP</strong>.<br />

Naast het laatste nieuws biedt de <strong>VVP</strong> Nieuws App<br />

onder meer:<br />

● maximale hypotheek berekenen;<br />

● boete berekenen;<br />

● hypotheekcheck;<br />

● <strong>VVP</strong> Vacatures Service;<br />

● vakevents;<br />

● actuele hypotheekrentes;<br />

● <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel.<br />

Download hem nu<br />

www.vvpapp.nl


NABESTAANDENPENSIOEN<br />

Enkel nog op risicobasis<br />

Het tweede pijler nabestaandenpensioen bij overlijden<br />

vóór pensioendatum gaat op de schop. Adviseurs en verzekeraars<br />

hameren op het belang de actuariële premie te<br />

handhaven.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Tegelijk met het pensioenstelsel wordt het tweede pijler nabestaandenpensioen<br />

vernieuwd. Het wetsvoorstel dat het kabinet Rutte IV<br />

ter consultatie voorlegde, kent geen inhoudelijke wijzigingen ten<br />

aanzien van het partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden<br />

ná pensioendatum. Conform het advies uit 2020 van de Stichting van<br />

de Arbeid stelt het wetsvoorstel wel voor dat (fiscaal gefaciliteerd) partnerpensioen<br />

ter dekking van het risico op overlijden vóór pensioendatum enkel<br />

nog op risicobasis plaats vindt. Daarnaast zou, eveneens conform het advies<br />

van de Stichting, een levenslange uitkering<br />

het uitgangspunt moeten vormen. Wat betreft<br />

de hoogte van de dekking wordt een ander fiscaal<br />

maximum voorgesteld, namelijk 50 procent<br />

van het pensioengevend salaris in plaats van 70<br />

procent van het te bereiken ouderdomspensioen.<br />

Voorgesteld wordt verder dat de dekking voortaan<br />

diensttijdonafhankelijk is.<br />

Met betrekking tot het wezenpensioen wordt<br />

voorgesteld de fiscale ruimte voor het wezenpensioen<br />

voor half wezen te verruimen naar 20 en<br />

voor volle wezen naar 40 procent van het pensioengevend<br />

salaris. Naast een fiscaal maximum<br />

geldt er voor wezenpensioen ook een wettelijk<br />

maximum tot wanneer het wezenpensioen uitgekeerd<br />

mag worden. Deze leeftijd is momenteel 30<br />

jaar. Het wetsvoorstel gaat uit van 25 jaar.<br />

‘Handhaaf<br />

de actuariële<br />

premie’<br />

VLAK PREMIEPERCENTAGE ONWENSELIJK<br />

Verzekeraars en adviseurs pleiten in hun consultatiereacties<br />

voor behoud van de actuariële premie<br />

te handhaven. Adfiz: “Uitgangspunt van het wetsvoorstel<br />

is een leeftijdsonafhankelijke premie voor<br />

de verschillende pensioenvormen. Een leeftijdsonafhankelijke<br />

premie is volgens ons goed te hanteren<br />

voor de opbouw van het ouderdomspensioen<br />

en het partnerpensioen ná de pensioendatum.<br />

Voor dekking van het risico van partnerpensioen<br />

vóór de pensioendatum is een actuariële premie<br />

voor de hand liggend voor pensioenregelingen<br />

uitgevoerd door een verzekeraar/PPI. De keuze<br />

voor de premie kan ook aan marktpartijen worden<br />

gelaten. Een leeftijdsonafhankelijke premie voor<br />

het nabestaandenpensioen is wel een begrijpelijke<br />

keuze voor bedrijfstakpensioenfondsen.”<br />

Aon: “Normaliter wordt het risiconabestaandenpensioen<br />

berekend op basis van actuariële<br />

premies. Als de premie voor iedereen gelijk is en<br />

het op te bouwen pensioen ook, dan is dit in feite<br />

een soort doorsneepremie.”<br />

NN: “Een vlak premiepercentage voor alle<br />

deelnemers lijkt logisch in navolging van de introductie<br />

van een vlak premiepercentage voor de<br />

opbouw van ouderdomspensioen. Maar dat is het<br />

niet. Dit zou namelijk betekenen dat een herverdeling<br />

van de vlakke pensioenpremie noodzakelijk<br />

wordt. Vooral bij contracten met een kleine<br />

omvang kan deze vlakke premie veel hoger uitvallen<br />

dan de huidige actuariële premie, en daarmee<br />

juist leiden tot minder of geen verzekering van<br />

nabestaandenpensioen. Wij stellen dan ook voor<br />

de actuariële premie voor nabestaandenpensioen<br />

te handhaven.” n<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL <strong>2021</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 65


COLUMN<br />

IN ALLE CORONA- EN VERKIEZINGSGEWELD<br />

VERDWIJNT ER DE LAATSTE TIJD NOG WELEENS<br />

EEN THEMA VAN DE RADAR. EÉN VAN DIE<br />

THEMA’S IS HET PENSIOENAKKOORD DAT<br />

IN DE ZOMER VAN 2020 WERD GESLOTEN.<br />

NU KUN JE VAN DIT AKKOORD VAN ALLES<br />

VINDEN, MAAR FEIT IS DAT ER MET HET<br />

PENSIOENAKKOORD (NOG) MEER ONZEKERHEID<br />

SLUIPT IN DE OUDEDAGSVOORZIENING VAN ALLE<br />

NEDERLANDERS, ÓÓK ALS ER SPRAKE IS VAN EEN<br />

VERPLICHT PENSIOEN VIA DE WERKGEVER.<br />

TEKST PEPIJN VAN KLEEF, MONEYVIEW<br />

Er is een goede reden waarom voor veel<br />

burgers het opbouwen van pensioen<br />

een verplichting is. Het pensioen helemaal<br />

overlaten aan het individu, werkt<br />

niet. Het is te ver weg (in de tijd) en het<br />

gaat om zulke enorme bedragen dat<br />

het menselijke brein hier niet mee kan omgaan.<br />

Ga maar na. Om 70 procent van een modaal salaris<br />

(2020: 36.500 euro) aan pensioen bij elkaar te sparen,<br />

heb je het al snel over drie à vier ton aan pensioenvermogen<br />

dat op pensioenleeftijd klaar moet<br />

staan. Een dergelijk bedrag veroorzaakt kortsluiting<br />

in de hersenen, het is te veel om te bevatten<br />

en dus ontstaat er vlucht- en uitstelgedrag.<br />

Het gekke is: een hypotheekschuld aangaan<br />

van drie à vier ton is geen enkel probleem. Er wordt<br />

dan alleen de vraag gesteld: wat kost het mij iedere<br />

maand? 500 à 600 euro aan woonlasten is dan<br />

geen bezwaar, terwijl datzelfde bedrag opzij zetten<br />

voor de oude dag toch wel als erg lastig wordt beschouwd.<br />

66 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL <strong>2021</strong>


MONEYVIEW<br />

Pensioen-<br />

(on)vermogen<br />

ADVIESKOSTEN<br />

In het verlengde daarvan hebben we te maken met<br />

nóg een fenomeen dat niet bijdraagt aan de pensioenvreugde:<br />

dat er betaald moet worden voor hypotheekadvies,<br />

dat zo maar 1.500 euro kan kosten, is inmiddels<br />

algemeen aanvaard. Eenzelfde bedrag neerleggen<br />

voor een advies over het goed regelen van de<br />

oudedagsvoorziening blijkt een veel groter obstakel<br />

te zijn. En dat terwijl juist die adviezen met de in het<br />

nieuwe pensioenstelsel ingebouwde onzekerheid<br />

meer en meer noodzakelijk worden.<br />

Daarnaast zijn lang niet alle Nederlanders aangesloten<br />

bij een pensioenfonds. Deze groep zit al helemaal<br />

met een dubbel probleem: hun brein overziet<br />

het niet - ze zijn onbewust onbekwaam – en degene<br />

die ze het potentiële probleem duidelijk kan maken<br />

en kan helpen oplossen - de adviseur - komt niet aan<br />

bod. Omdat datzelfde brein wél ziet dat 1.500 euro érg<br />

veel geld is. En voor die 1.500 euro krijg je dan ook nog<br />

eens een advies dat alleen maar nog méér gaat kosten,<br />

elke maand opnieuw.<br />

WERKEN TOT JE ER DOOD BIJ NEERVALT<br />

Er komt met alle recente en toekomstige aanpassingen<br />

van het pensioenstelsel echt wel een probleempje<br />

op ons af. In het collectieve brein zit nog steeds<br />

verankerd dat een pensioen 70 procent van het laatstverdiende<br />

inkomen is. Dat is al lang niet meer zo en<br />

het wordt alleen maar minder. Een hele generatie<br />

gaat straks niet meer kunnen rondkomen en moet<br />

door blijven werken tot ze er letterlijk dood bij neervallen,<br />

tenzij er nú geld opzij gaat worden gelegd. Nu<br />

is de vrijheid om zelf over je eigen toekomst te mogen<br />

beslissen een groot goed. Dus het staat iedereen ook<br />

vrij om te beslissen om géén geld opzij te zetten voor<br />

later. Maar die beslissing moet wel bewust genomen<br />

worden, op basis van de juiste kennis en de juiste afwegingen.<br />

En laat het daaraan nu juist ontbreken.<br />

‘Mijn idee: elke<br />

Nederlander krijgt op zijn<br />

dertigste verplicht een<br />

financieel toekomstadvies’<br />

We moeten dus met heel het land van pensioenonvermogen<br />

naar pensioenvermogen. De vraag is: hoe dan?<br />

Ik pleit in dat kader voor overheidsingrijpen. Mijn<br />

idee: elke Nederlander krijgt op zijn dertigste verplicht<br />

een financieel toekomstadvies, bekostigd door<br />

ons allemaal samen. Als we hier een budget voor aanhouden<br />

van 1.000 euro per persoon heb je het over<br />

ongeveer 230 miljoen euro per jaar. Een schijntje vergeleken<br />

bij wat het gaat kosten als we de burger ‘onbewust<br />

onbekwaam’ laten als het gaat om zijn oude<br />

dag. Want reken maar dat er naar Vadertje Staat gekeken<br />

gaat worden als de huidige en toekomstige generaties<br />

er straks achter komen dat er niet veel meer in<br />

het potje zit dan een armzalig AOW-tje. n<br />

NR 2 APRIL <strong>2021</strong> <strong>VVP</strong> | 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!