08.04.2021 Views

VVP 2-2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

VVPRUIM

JAARGANG 78 • NUMMER 2 • APRIL 2021

Actief klantbeheer

Waarde vergroten

van je advieskantoor

Het geheim van

klantgerichtheid

Honderd procent

tevredenheidsgarantie

VVP Ondernemerspanel

De adviseur is crisisproof!

Duurzaam wonen

Relevant en urgent


XXX

VOORWOORD

E rop of eronder

Het moet socialer en het moet duurzamer.

Dat leken de twee belangrijkste boodschappen

van het afgelopen coronajaar. Socialer,

omdat we een humane samenleving willen

zijn die ook goed is voor ouderen, mensen in

nood en mensen die uit de boot dreigen te vallen. Duurzamer,

omdat we simpelweg de aarde leefbaar willen

houden. Maar als we naar de uitslag van de verkiezingen

kijken, dringt een ander beeld op.

In feite hebben we gestemd op een beleid dat we

diep van binnen niet wensen. Een paar willekeurige

voorbeelden. We vinden het vreselijk dat de zorg voor

onze ouderen is afgeschaald en zoveel ouderen niet langer

de juiste zorg en aandacht krijgen. We begrijpen niet

dat zorgmedewerkers zo hard moeten werken, zo weinig

capaciteit tot hun beschikking hebben en zo weinig

krijgen betaald. We vinden het onbegrijpelijk dat er

tienduizenden mensen bij de voedselbank moeten aankloppen,

dat vele honderdduizenden mensen in Nederland

niet meer rond kunnen komen en dat er inmiddels

duizenden economisch daklozen zijn. En het is bijzonder

lastig te constateren dat werkenden niet of nauwelijks

profiteren van de enorme winsten van veel grote ondernemingen,

die vervolgens niet of nauwelijks belasting

betalen. En toch kiezen we ook na dit coronajaar – een

jaar waarin misstanden, weeffouten en ongelijkheden

duidelijker dan ooit aan het licht kwamen – toch weer

voor die partijen die de misstanden, weeffouten en ongelijkheden

verder aangewakkerd hebben. Denk aan

het ongebreidelde geloof in marktwerking, het dogma

van eeuwige groei en de afbraak van de sociale verworvenheden.

En dan hebben we het nog niet over de geheugenverliesdebatten

van na de verkiezingen.

Terwijl de noodzaak voor een nieuwe economie

overduidelijk is, blijven we kiezen voor systemen en

denkwijzen die ons al lange tijd niet meer dienen. De

enige reden die ik kan bedenken, is dat ons eigen belang

belangrijker wordt geacht dan het algemeen belang en

dat de angst erg groot is dat juist het eigen belang ernstig

onder druk staat. De instinctieve reactie is dan op

de rem trappen en vasthouden aan wat je kent en hebt.

Als financiële sector komen we relatief goed door

deze crisis heen. Sterker nog, heel veel bedrijven hebben

het nog nooit zo druk gehad.

We worden geregeerd

door de waan van de dag en

moeten uitkijken dat we onszelf

niet voorbij hollen en deze

gekke drukke tijden als het

nieuwe normaal gaan zien.

U doet geweldig werk. Elke

dag weer. Maar vergeet ondertussen

niet stil te staan

bij de twee boodschappen die

deze tijd ons ook meegeven:

de roep om een socialere en

duurzamere samenleving. De

komende tijd wordt voor heel

veel particulieren en bedrijven

erop of eronder! Hoe eerder

u de problemen bij deze mensen en bedrijven signaleert

en hen kan doorverwijzen naar maatschappelijke

instanties die hen daadwerkelijk verder helpen, hoe

meer leed u kunt voorkomen.

Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. In woorden

en daden.

Veel inspiratie en leesplezier met deze VVP. n

WILLEM VREESWIJK

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl

‘Wees er

voor elkaar,

in woorden

én daden’

NR 2 APRIL 2021 VVP | 3


VVP Academy

Alles voor de financieel

professional van morgen

De VVP Academy, een initiatief van VVP, Lindenhaeghe, Beeckestijn,

CustomerTalk en C-Profile, biedt een breed palet op elkaar afgestemde

trainingen, opleidingen en examens voor de financieel professional

van morgen. In de VVP Academy bundelen gerenommeerde opleiders

hun krachten om relaties van VVP te verrijken met inspiratie,

kennis en gefundeerd vertrouwen in de toekomst.

cademy VVP

vvp.lindenhaeghe.nl


COLOFON

VVP, Kennis- en inspiratiemagazine

voor financieel adviseurs

Uitgave van VVP Nederland

Achtenzeventigste jaargang

I

nhoud

uitgever en hoofdredacteur

Willem Vreeswijk 06-10630149,

willem@vvponline.nl

(eind)redacteur

Toon Berendsen 06-12907930,

toon@vvponline.nl

persberichten, reacties, ideeën

vvp@vvponline.nl

redactie-adres

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht

senior accountmanager/traffic

Arjan Cornelisse, 06-10628564,

arjan@vvponline.nl

abonnementenservice

abonneeservice@vvponline.nl

website www.vvponline.nl

abonnementsprijs 2021 (excl. btw)

Binnenland en België 172 euro. Financieel

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving

komen in aanmerking voor

het gereduceerde tarief van 56 euro.

Aanvragen voor dit tarief via

abonneeservice@vvponline.nl.

Abonnementen gelden voor één jaar en

worden – zonder tegenbericht – automatisch

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk

twee maanden voor het aflopen van

de abonnementsperiode te geschieden.

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of

telefonisch (06-10628564).

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd

overeenkomstig ‘De Regelen 2021 Stichting

ROTA’

copyright VVP Nederland, 2021

vormgeving/prepress

Peter Beemsterboer, Beemsfoto

druk

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is

gedrukt op FSC-papier

ISSN: 1388-2724

10 22 44 59

6 HET GEHEIM VAN KLANTGERICHTHEID Ondernemerschap

van de beste advieskantoren van Nederland, deel 2

10 VVP ONDERNEMERSPANEL Transitie naar nieuwe marktstructuur,

Edwin Bosma

14 HET VUUR VAN... Notaris Nick van Buitenen

16 ACTIEF KLANTBEHEER Jan Verstegen en Peter Wormskamp,

deel 1

19 ADVISEREN IS TOPSPORT Christian Dijkhof, Hypotheek

Company

20 SAMEN BETROKKEN Jesse van Ekeren, Van Ekeren

Hypotheken & Verzekeringen

22 CULTUUR Diana Zandbergen, WIFS

25 KENNISKATERN DUURZAAM WONEN Relevant en urgent

44 INNOVATIE Kees Haverkamp, Tjip

47 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor

adviseurs, met onder meer de rubrieken ‘Leren van Kifiduitspraken,

Innovatie, Compliance, Marketing & Sales,

Inkomen, Permanent Actueel, Purpose en Duurzaamheid

66 MONEYVIEW Pepijn van Kleef

NR 2 APRIL 2021 VVP | 5


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

Ondernemerschap van de beste

advieskantoren van Nederland

Het geheim van

klantgerichtheid

deel

2

WAT IS HET GEHEIM VAN EEN DUURZAAM SUCCESVOL ADVIESKANTOOR? VVP VRAAGT

HET IN DE KOMENDE EDITIES AAN DE PROVINCIEWINNAARS VAN DE ADVIES AWARD

2020. DIT ZIJN VOLGENS DE JURY – BESTAANDE UIT VOORZITTER RICHARD MEINDERS

(SVC GROEP), MARIEKE VAN ZUIDEN (BNP PARIBAS CARDIF), ROBIN VAN BEEM (POLIS

ADVOCATEN), EDWIN BOSMA (BHB DULLEMOND), BOB KLIJN (HERENVEST) EN JACK VOS

(BUILDING BLOCKS) – STUK VOOR STUK KANTOREN DIE HET ADVIESVAK EEN POSITIEVE

BOOST GEVEN, DE A(DVIES)-FACTOR UITSTRALEN EN HUN KLANTGERICHTHEID WETEN

TE VERZILVEREN. ONDERNEMERSTIPS EN VISIES OP ACTUELE VRAAGSTUKKEN. OMDAT

JUIST DEZE KANTOREN EEN INSPIRATIEBRON KUNNEN ZIJN VOOR ANDERE COLLEGA-

ADVIESKANTOREN.

6 | VVP NR 2 APRIL 2021


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

Honderd procent tevredenheidsgarantie

“Wij gaan net zoals veel andere kantoren door het

vuur voor onze relaties, zijn beschikbaar buiten kantoortijden

en hebben onze 100 procent tevredenheidsgarantie.

Is de klant een keer niet helemaal tevreden?

Dan bepaalt de klant wat die betaalt”, aldus Marco Kok

van KOK Advies, in 2020 uitgeroepen tot het meest

klantgerichte advieskantoor van Noord-Holland.

nze missie is: ‘Leef je leven met financiële rust’.

“ODat is wat wij onze klanten gunnen en waar we

vol voor gaan om onze klanten te geven. Het gaan ons

niet om financiële producten maar het doorlopend helpen

van onze klanten met al hun financiële uitdagingen,

wensen en doelen in het leven. De verzekering, hypotheek

of het financieel product is slechts een middel

om het doel te bereiken”, aldus Marco Kok.

Het kantoor beschikt over meerdere specialismen.

“Onze kracht zit in de één loket functie. Wij willen er

zijn voor alle financiële vragen van onze klanten. Wij

hebben een team zakelijk, particulier, hypotheek, financiële

planning incl. pensioen. Het team bestaat uit vijftien

medewerkers inclusief mijzelf en mijn vrouw en

mede-eigenaar Léoni. Wij hebben een mix van doorlopende

inkomsten uit abonnementen, provisie en eenmalige

fee inkomsten.”

Klanten willen in principe nooit meer weg bij KOK

Advies. “Wij horen dit terug van onze klanten via onder

andere het grote aantal reviews en onze jaarlijkse

contactmomenten. In de reviews is de rode draad onze

enorme betrokkenheid, duidelijkheid en de klantgerichte

werkwijze. Dit weten wij niet alleen bij het eerste

advies te geven, maar ook in onze voortdurende nazorg.

Dit is mede mogelijk door een zeer klantvriendelijk jaarlijks

digitaal contactmoment dat wordt ondersteund

door persoonlijk contact. Hierdoor zijn we altijd op de

hoogte van de (gewijzigde) persoonlijke situatie van de

klant. Wij kunnen hierop inspelen en hebben wij als dat

nodig of gewenst en dat wordt gewaardeerd.”

WOW-FACTOR

Wat is de wow-factor voor de klant? “Wij gaan net zoals

veel andere kantoren door het vuur voor onze relaties,

zijn beschikbaar buiten kantoortijden en hebben

onze 100 procent tevredenheidsgarantie. En is de klant

een keer niet helemaal tevreden? Dan bepaalt de klant

wat die betaalt. Het verschil maken wij door met onze

klanten mee te leven en te ondersteunen in goede en

slechte tijden. Onze klanten waarderen ons om het proactieve

advies en zeker ook de kleine attenties zoals een

gepersonaliseerd geboorteboekje of een bloemetje bij

ziekte of nu in corona aan getroffen ondernemers worden

enorm door onze klanten gewaardeerd. Het zijn die

kleine extra dingen die de wow-factor geven.”

Volgens Marco heeft de coronaperiode de creativiteit

en flexibiliteit van de medewerkers behoorlijk getest.

“Het mooie is dat ze met vlag en wimpel zijn geslaagd.

Vanaf dag één van de lockdown hebben wij

Marco en Leoni Kok: ‘Rode

draad is onze enorme betrokkenheid,

duidelijkheid en de

klantgerichte werkwijze.’

NR 2 APRIL 2021 VVP | 7


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

onze klanten volledig kunnen bedienen. Dit was ook

mede te danken aan de vergaande digitalisering die

KOK Advies al had doorgevoerd voor de coronaperiode,

waarbij videobellen, online digitaal dossier, thuiswerkplekken

inclusief belfunctionaliteit volledig beschikbaar

waren. Ook het onderling contact met collega’s

kon hierdoor goed onderhouden blijven. Niet alleen

voor de vrijdagmiddag borrel maar juist ook voor het

individuele en teamoverleg. Deze andere werkwijze en

het minder fysieke contact met je collega’s en klanten

vergt wel het en ander van de mens. Dat heeft iedereen

inmiddels kunnen ervaren. Gelukkig hebben wij een

fantastisch team waardoor wij op alle onderdelen van

ons bedrijf de inkomsten in deze lastige periode hebben

zien stijgen.”

DIGITALE ACHTERSTAND AANBIEDERS

“Onze relatie met de aanbieders is goed, maar we zijn

wel altijd positief kritisch op de samenwerking. We

merken dat veel aanbieders onvoldoende mee gaan in

de digitale processen. Een simpel voorbeeld is dat wij

dagelijks nog steeds fysieke post krijgen met een behoorlijk

aantal polisbladen. Qua efficiency, milieu en

kosten is dit niet meer van deze tijd. Ook wordt de verzekerbaarheid

van bepaalde risico’s steeds lastiger door

de consolidatieslag maar ook de financiële overwegingen

van verzekeraars. Het blijft belangrijk voor verzekeraars

om te blijven investeren in een optimaal proces

voor de hele keten als ook het oog op die onverzekerbaarheid

van die risico’s.”

Beloning is al heel lang een issue voor KOK Advies.

“Wij hebben in 2013 de keuze gemaakt om alle klanten

ons rechtstreeks te laten betalen. Wij willen de financiële

coach zijn van onze klanten ongeacht het financiële

product. Door de (on)mogelijkheden van de CRM-systemen

op dat moment hebben wij gekozen voor een model

met een abonnement in combinatie met provisie

op de verzekering, het Multisafe-model. Wij zijn volledig

open over deze provisie en vermelden dit vooraf aan

de klant. Wij hebben veel geïnvesteerd om onze toegevoegde

waarde uit te leggen aan de klant. Wij merken

dat klanten voor onze dienstverlening willen betalen.

Dit blijkt ook uit het feit bijna geen relatie afhaakt. In de

basis is de provisietransparantie voor ons geen punt. Wij

hopen echter wel dat er een werkbare situatie wordt gecreëerd

en de administratieve ballast beperkt wordt.”

Het principe van genoeg

Gabriël Financiële Bescherming werd in 2020 niet

alleen uitgeroepen tot winnaar van de provincie

Utrecht, maar ging ook door naar de halve finale ronde

en de finaleronde in de professionele studio’s van

First Impression in Tilburg. “Wij werken vanuit het

principe van genoeg. Genoeg om gelukkig te leven,

genoeg om te geven”, aldus oprichter Natasja Naron.

ij Gabriël staat centraal dat wij klanten willen

“Bhelpen met een gelukkig, tevreden en betekenisvol

leven. Wij helpen hen hoe ze hun geld daar optimaal

voor kunnen inzetten. Een onderdeel daarvan is

dat we hen adviseren over de juiste financiële producten

en hierin bemiddelen. Maar wel in deze volgorde”,

aldus Naron.

Het advieskantoor bedient met achttien mensen

circa 2.000 klanten. “Ons specialisme is om mensen

gelukkiger te maken met geld. Daarvoor betalen onze

klanten ons per uur. Voor de doorlopende diensten bieden

we ook een abonnement aan. Als we ook bemiddelen

in schadeverzekeringen kan de klant kiezen voor

een abonnement of provisie.”

KLANTEN VOOR HET LEVEN

Voorbeelden van hechte klantrelaties zijn er bij het advieskantoor

in overvloed. Dat komt grotendeels door de

bijzondere werkwijze van Gabriël Financiële Bescherming.

“Zo kwamen Hans en Trudy voor advies. Hun insteek

was dat ze een woning hadden gezien en ze benieuwd

waren naar de hypotheekmogelijkheden hiervoor.

Een financieel adviestraject starten wij altijd met

een gesprek over wat zij belangrijk vinden in het leven.

Welke momenten ben je het afgelopen jaar tevreden

geweest? Welk uitgaven heeft je geluk gegeven? Als je

terug kijkt op je leven, waar ben je dankbaar voor? Wat

zijn je diepe dromen voor de toekomst? Vanuit welke

waarden leef je en wil je leven? Het gesprek over hun

waarden en wat zij belangrijk vinden, in combinatie

met financieel inzicht voor nu en de toekomst, heeft ertoe

geleid dat ze niet het beoogde huis hebben gekocht.

Wel dat Hans gestopt is met zijn baan en voor zichzelf is

gaan werken. Waarmee hij werk kan doen dat meer betekenis

voor hem geeft. Ze hebben de keuken verbouwd

zodat ze meer kunnen genieten van hun kookhobby.

Dat was ook wat hen zo aanspraak in de woning die

8 | VVP NR 2 APRIL 2021


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

ze op het oog hadden. En ze hebben een piano gekocht

waar Trudy nu veel achter zit. Ook zijn ze een kindje in

Kenia gaan sponsoren. Hiermee hebben hun geldkeuzes

bijgedragen aan een gelukkiger en betekenisvoller leven.

Ze zijn dankbaar dat wij hen inzicht en advies hebben

gegeven waarmee zij deze keuzes hebben kunnen

maken. Een klant voor het leven.”

WERKPLEZIER

“We zijn dankbaar dat we in deze voor veel mensen ingewikkelde

tijd mogen helpen met financieel inzicht

en advies dat bijdraagt tot rust en zekerheid. Deze tijd is

ook bij uitstek geschikt om onze klanten te helpen zich

te focussen op wat echt belangrijk voor hen is, waar het

voor hen ten diepste om draait in het leven. Waar geldzaken

een middel voor kan zijn. Maar het gesprek over

hun waarden en diepe wensen goed aangaan, is zeker

bij nieuwe klanten wel ingewikkelder als je ze niet live

kan zien. Via een scherm kan je toch minder hun emotie

zien en voelen.”

“Financieel gezien draaien we in deze coronaperiode

erg goed, maar voor de optimale realisatie van onze

missie en werkplezier zien we wel uit naar de periode

waarin we weer onze klanten en collega’s live kunnen

zien. Meer winst maken, is voor ons geen onderdeel

van de missie. We hebben nu te veel, niet genoeg. Doordat

we onze winst volledige aan goede doelen geven

kunnen we er wel veel goeds mee doen, maar de grote

vraag naar onze diensten geeft wel een hogere werkdruk

dan past bij ons genoeg. We hopen daarom ook

snel een financieel adviseur binnendienst te vinden.”

RELATIE MET AANBIEDERS

“Om klanten te helpen geld optimaal in te zetten voor

geluk, tevredenheid en betekenisvoller leven zijn vaak

financiële producten nodig. We zijn dan ook blij dat we

met veel aanbieders een fijne relatie hebben zodat we

hierin goed kunnen bemiddelen voor onze klanten. We

zijn dankbaar dat de klantgerichtheid en focus op duurzaamheid

de laatste tijd is gegroeid bij veel aanbieders.

Als ik weer eens posters en dergelijke promotiematerialen

van bepaalde aanbieders krijg dan vraag ik me wel

af of zij enig idee hebben wat ons werkelijk bezighoudt.

Vanuit Gabriël focussen wij al helemaal niet op financiële

producten, maar als onafhankelijk intermediair

ga je toch hoe dan ook niet een poster van één geldverstrekker

ophangen? Besteed je geld en tijd dan aan dingen

waar je wel het intermediair echt mee kan ondersteunen.

En als je niet weet waar zij behoefte aan hebben,

vraag het ze dan. Bespaar op deze zinloze en niet

duurzame marketingactiviteiten en geef bijvoorbeeld

de accountmanagers meer vrijheid en budget om dit

per kantoor te kunnen afstemmen op hun wensen.”

Natasja Naron: ‘Ik weet alles van

mijn klanten, waarom zouden

wij dan geheimzinnig doen over

onze verdiensten?’

“We hebben zelfs volledige transparantie over onze salarissen.

Ik weet alles over de financiën van mijn klanten,

waarom zouden wij dan geheimzinnig doen over

onze financiën en wat we aan hen verdienen? Wat we

voor hen doen is het ook dik waard.”

Natasja Naron is ook programmadirecteur van de

execution program ‘De Betekenis van Rijkdom’ van de

Erasmus Universiteit dat in september van start gaat.

“Rijkdom wordt vaak geassocieerd met geld, maar het

is zoveel meer dan dat. Ik associeer rijkdom met je goed

voelen, waardevolle relaties hebben, persoonlijke ontwikkeling

en de mogelijkheid om te delen en van betekenis

te zijn. Ervaren dat je ertoe doet en een zinvol leven leidt,

dat is voor mij rijkdom in volle glorie. Hoe kan je deze rijkdom

vergaren? En anderen helpen te leven in ware rijkdom?

Hoe kunnen wij als financiële dienstverleners meer

betekenis gaan geven voor een rijker leven van onze klanten?

Dat is wat we beogen met deze leergang. n

NR 2 APRIL 2021 VVP | 9


VVP ONDERNEMERSPANEL

Transitie

naar nieuwe

marktstructuur

IN DE VERZEKERINGSMARKT VINDT EEN WARE CONSOLIDATIESLAG PLAATS. NIET

ALLEEN HET INTERMEDIAIR IS ACTIEF MET DE AANKOOP VAN COLLEGA-INTERMEDIAIRS.

STEEDS MEER BEGEVEN PRIVATE-EQUITYPARTIJEN EN VERZEKERAARS ZICH OP HET

ACQUISITIEPAD. DOOR DE GEWIJZIGDE STRUCTUUR IN DE VERZEKERINGSMARKT EN

MEDE GEDWONGEN DOOR DE MOEILIJKE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN - VOORAL

DE LAGE RENTE EN DE ECONOMISCHE CORONA-EFFECTEN - WORDT DE FOCUS VERLEGD

NAAR HET INTERMEDIAIR. KIJK NAAR HET VERLEDEN IN 2000 EN JE ZIET MEER IN HET

HEDEN EN WAT DAT BETEKENT VOOR DE ACQUISITIESTRATEGIE VAN PARTIJEN IN DE

VERZEKERINGSMARKT. EN, KNAPPE VISIONAIR ALS JE DE STERKE OPKOMST VAN PRIVATE

EQUITY IN DE VERZEKERINGSMARKT HAD VOORZIEN.

TEKST EDWIN BOSMA, MANAGING PARTNER BHB DULLEMOND

10 | VVP NR 2 APRIL 2021


VVP ONDERNEMERSPANEL

De bankensector heeft het zwaar. ABN

Amro rapporteert voor het eerst in

tien jaar een verlies over 2020. ING

Bank ziet zijn winst meer dan halveren.

Incidentele tegenvallers, boetes

en witwasdossiers spelen hierin een

rol. Maar bovenal doen de structureel

lage (en zelfs negatieve) rente en corona zich voelen. Afboekingen

op leningen zijn groot en dan moet de faillissementsgolf

nog komen. Toenemende concurrentie

van betaalbedrijven en van nieuwe munten als Bitcoin.

Het huidige businessmodel van banken staat zwaar onder

druk. De exploderende huizenmarkt en dito hypotheekverstrekking

houdt de banken nog een beetje op

de been.

Het beeld bij verzekeraars is minder zwartgallig. Corona

leidt tot positieve rendementen in de portefeuilles;

vooral de auto- en opstal- en inboedelbranches draaien

technisch zwarte cijfers. De premiegroei lijkt er - door

een verzadigde markt - wel volledig uit. Gelukkig hebben

de verzekeraars de premieverhogingen nog. De

grote faillissementsgolf door corona wordt tweede helft

2021 verwacht. Dit zal vertraagd tot verdere daling van

premieomvang leiden. Het aantal verzekeraars neemt

al decennia af. Nieuw zijn wel de buitenlandse toetreders.

Sommige intermediairs worden zo groot dat ze –

bijna - de rol van verzekeraars overnemen.

In de verzekeringsbranche wordt momenteel het

geld verdiend bij het intermediair. Omzet groeit over

2020 en er is sprake van een hoog rendement. Ook voor

2021 zijn de financiële verwachtingen positief. Het ondernemerschap

en strategisch denken heeft zich sterk

ontwikkeld. Door acquisities wordt schaalvergroting

bereikt. De bedrijfsvoering is sterk gericht op het verhogen

van de efficiency door procesverbetering. De afgelopen

jaren zijn automatisering, marketing, doelgroepbewerking

en het werven van nieuwe klanten middels

nieuwe technieken breed omarmd. De intermediaire

bedrijfstak staat er goed en solide voor. De behoefte aan

advies (en begeleiding) over financiële diensten en producten

is bij de klant onverminderd groot.

KANTELJAAR

Niet alleen omdat we een nieuw millennium instapten

en kort daarna de euro werd ingevoerd, is 2000 een

belangrijk jaar. Het is een kanteljaar in de markstructuur

van de verzekeringsbranche geweest, waardoor de

markt er in 2020 uitziet zoals die nu is; onvergelijkbaar

met die in 2000. Sinds 2000 heeft automatisering, het

world wide web en dus de communicatie en verkoop

van verzekeringen via internet de markt op zijn kop

gezet. Voor de jongeren onder ons is het een onbekend

begrip: captives. Dat waren de assurantiekantoren in

het bezit van verzekeraars. Tot 2000 de gewoonste zaak

van de wereld en daarna in rap tempo afgebouwd. Toezicht

en regulering heeft zich geëvolueerd langs het pad

van de Wabb (nagenoeg geen toezicht) rond 2000 naar

de Wfd en de Wft (steeds meer toezicht). Het gedragstoezicht

kent de start met de oprichting van de AFM in

maart 2002. Met de vele ingrijpende voorschriften op

het gebied van integere bedrijfsvoering, zorgplicht, beloningsregels

en onder meer Klantbelang Centraal. Een

ware transitie naar een nieuwe marktstructuur.

LOS EN ONAFHANKELIJK

Resultaat van dit alles ten opzichte van 2000? Het aantal

intermediairs is met meer dan 10.000 afgenomen.

Tienduizend! Maar misschien nog belangrijker: de positie

in de marktketen van het intermediair is volledig gewijzigd.

In 2000 staat de tussenpersoon letterlijk tussen

de verzekeraar (als soort verlengstuk voor verkoop van

verzekeringsproducten) en de klant in. Twintig jaar later

lijken de rollen omgedraaid, zijn posities gekanteld.

Het nieuwe grote intermediair is - in de letterlijke zin

van bemiddelaar tussen klant en verzekeraar - geen intermediair

meer. Het is een volledig zelfstandig functionerend

bedrijf; los en onafhankelijk van de verzekeraars.

Met alle producten, know how en techniek in eigen

huis. In de driehoek van klant, verzekeraar en intermediair

staat de laatste bovenaan. De traditionele bedrijfskolom

met de assurantiepersoon ertussen bestaat niet

meer. Er zijn op dit moment zo’n 6.500 intermediairs.

Aon - na de overname van Willis Towers Watson (2020)

en Unirobe Meeùs Groep (2017) - met een omzet van circa

460 miljoen euro op nummer 1. Na de fusie op nummer

3 Voogd & Voogd Groep plus Heilbron Groep (met

de investeringsmaatschappij Five Arrows Principal Investments

op de achtergrond); 32 vestigingen in Nederland

en 1.600 medewerkers. De Top Tien intermediairs

beslaat nu ca 45 procent van de intermediaire markt.

VIER KOPENDE PARTIJEN

Als we in 2030 terugkijken in de geschiedenis, zullen

we waarschijnlijk zeggen dat 2020 ook een kanteljaar is

geweest in de marktstructuur van de verzekeringsbranche.

Door de grote stijging van het aantal acquisities en

‘Achteraf zal ook 2020

een kanteljaar blijken in

de marktstructuur’

NR 2 APRIL 2021 VVP | 11


VVP ONDERNEMERSPANEL

Edwin Bosma

(BHB Dullemond):

‘Er komen nog meer

grote acquisities aan.’

12 | VVP NR 2 APRIL 2021


VVP ONDERNEMERSPANEL

de toetreding van nieuwe investeerders komen steeds

meer intermediairs in andere handen. Op enig moment

zijn de intermediairs qua eigendom onder te verdelen

in vier categorieën: 1) volledig zelfstandige - veelal kleinere

- assurantiekantoren, 2) beursgenoteerde makelaars

of een assurantiebedrijf van een bank, 3) intermediairs

deels of geheel in het bezit van private equity en

4) de intermediairs waar de verzekeraar eigenaar van

is. Interessante vraag is vervolgens: hoe gaat de markt

zich dan verder ontwikkelen? Dat antwoord zullen we

ergens rond 2035 weten.

Maar nu eerst eens kijken naar de huidige motieven

en doelen van deze partijen om te investeren in de aankoop

van intermediair. Achtereenvolgens komen het intermediair

zelf, de private equity en ten slotte de verzekeraars

als koper aan de orde.

ZELF DOELWIT GEWORDEN

Intermediairs uit de Top Tien zijn inmiddels zelf target

geworden. Van oudsher is het intermediair actief in de

aankoop van assurantieportefeuilles en verzekeringskantoren.

Naast autonome groei draagt de aankoop

van omzet bij tot versnelde groei. De basis en continuïteit

van het bedrijf worden vergroot. Investeringen in

personeel, ICT, compliance en Big Data en de hele logistiek

van het assurantiebedrijf worden zo beter mogelijk

gemaakt. Belangrijkste resultaat is een professionele

bedrijfsomgeving creëren waarin op een moderne,

technologisch onderbouwde wijze het vak assurantieadvies

uitgeoefend kan worden. Lag de focus bij acquisities

van de kantoren uit de Top 100 op in omvang

kleinere kantoren, sinds enkele jaren zijn ze zelf targets

geworden. Het intermediair koopt meer dan ooit en er

vinden omvangrijke onderlinge consolidaties plaats.

EEN PLUS EEN PLUS EEN = VIER

Door private equity zijn ‘fondsenintermediairs’ ontstaan.

Het intermediair blijkt bedrijfseconomisch crisisproof

te zijn. De omzetten zijn stabiel, en blijven al jaren

– licht - groeien. Rendementen zijn van een constant,

behoorlijk hoog niveau. De rente op geld is nul. Een plus

een plus een is vier. Private-equitypartijen beschikken

over miljarden euro’s. Eigenlijk is er te veel geld en dat

kan niet allemaal in aandelen of obligaties worden belegd.

Investeren in assurantie-intermediair is veilig en

solide. Het rendement lijkt gegarandeerd. Rond 2015

zetten de eerste private-equitypartijen voorzichtig hun

schreden op de Nederlandse markt. Op dit moment zijn

er circa acht grote private-equitypartijen actief. Met hun

acquisities hebben ze een sterke positie in de Top 100

assurantie-intermediairs verworven. De komende jaren

zullen ze nog diverse - grote - acquisities plegen en verdere

consolidaties realiseren. Door samenvoegingen van

‘Het intermediair blijkt

bedrijfseconomisch

crisisproof te zijn’

meerdere intermediairs kunnen synergievoordelen worden

behaald. De inkooppositie wordt sterker. Er is veel

budget om platforms voor en innovatieve communicatie

met klanten te ontwikkelen. Zo ontstaan er ‘fondsenintermediairs’

met 3.000 of meer medewerkers en

premievolumes die de twee miljard ruim overstijgen en

deze fondsen worden op termijn doorverkocht.

TERUG VAN WEGGEWEEST

Verzekeraars halen de ‘captivestrategie’ weer uit de

kast. Enkele jaren nadat het captivebeleid een zachte

dood was gestorven, begonnen verzekeraars weer

mondjesmaat met het acquireren van assurantiekantoren.

Sinds 2018 valt hierin een versnelling waar te nemen.

Kijk maar naar de diverse plaatsen die verzekeraars

en hun participaties momenteel innemen in de

Top 100. De toetreding van private-equitypartijen en

de gewijzigde structuur in de verzekeringsmarkt lijken

hieraan ten grondslag te liggen. Door nu versneld in het

intermediair te investeren, kan een evenwicht met de

machtsblokken van het grote intermediair en van private-equitypartijen

bereikt worden. Onderliggend zal

het verkrijgen van meer grip op het distributiekanaal

ook een motivatie zijn. Om zodoende de afhankelijkheid

van het intermediair te verkleinen.

DISBALANS

In de afgelopen jaren is het aantal (en de omvang van)

de transacties in de verzekeringsmarkt sterk gestegen.

Met name aan de kant van de kopende partijen is er

sprake van veel kennis en ervaring op het gebied van acquisities.

(Internationale) private-equitypartijen doen bij

wijze van spreken vijftig hele grote transacties per jaar.

Een intermediair daarentegen verkoopt over het algemeen

maar één keer in zijn/haar leven het bedrijf. Hierdoor

is er een disbalans tussen kopers en individuele

verkopers ontstaan. Deze disbalans heeft tot gevolg dat

wij als BHB Dullemond zien dat het aantal opdrachten

in onze M&A-praktijk sterk is gestegen. Onze klanten

beseffen steeds meer dat specialistische M&A-kennis

op het gebied van fiscaal, financieel en juridische zaken

noodzakelijk is om binnen verkoopprocessen een sterk

tegenwicht te kunnen bieden aan de kopende partij. n

NR 2 APRIL 2021 VVP | 13


HET VUUR VAN...

HET VUUR VAN...

14 | VVP NR 2 APRIL 2021


HET VUUR VAN...

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’

ZET VVP DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.

TEKST NICK VAN BUITENEN, VAN GRAFHORST NOTARISSEN | BEELD TRUUS VAN GOG

Om te overleven moeten we veranderen,

ons aanpassen aan de steeds

verschuivende vraag. Dat geldt ook

voor notarissen. In dat proces van

verandering is het zaak te zien wat

er speelt. Om dat te kunnen zien

moet je uit je eigen wereldje treden, dus van buiten

naar binnen kijken. Van dát proces krijg ik energie!

Als notaris sta ik voor rechtszekerheid. Ik leg vast wat

klanten mij in vertrouwen verklaren. Natuurlijk worden

de marges daarvoor bepaald door wet- en regelgeving.

Ook de strenge blik van de toezichthouder en de

tuchtrechter speelt dan een rol. Safety first? Natuurlijk,

maar notarissen zijn méér dan ‘legalistische risicobeperkers’.

Bijvoorbeeld als het gaat om klanten met een

beperking. Iemand die vertelt dat hij net de diagnose

Alzheimer heeft gekregen, wijs ik niet de deur. Daar ga

ik juist het gesprek mee aan. Onze belangrijkste taak is

immers mensen toegang tot het recht bieden.

Maar aan de andere kant ben ik ook poortwachter. Dus

moet de poort af en toe dicht. De beslissing om wel of

niet een dienst te kunnen verlenen is vaak een dilemma.

Want welk belang weegt zwaarder? Sommigen

gaan dilemma’s liever uit de weg, maar ik ben er juist

blij mee. Ons wikken en wegen maakt dat een notaris

niet makkelijk door een algoritme kan worden vervangen.

De maatschappij vraagt van de notaris een actieve

en oplossingsgerichte houding.

Iedereen gaat er van uit dat de notaris een goede jurist

is en deskundig in zijn vak. Terecht. Maar hoe zetten we

die juridische kennis het beste in voor de consument en

de maatschappij? Dat kunnen wij alleen als we empathisch

zijn, onder de huid van de klant kunnen kruipen,

‘Sommigen gaan

dilemma’s liever uit

de weg, maar ik ben er

juist blij mee’

goed communiceren, in duidelijke taal. Maar we moeten

ook moedig zijn als het nodig is, een vervelende beslissing

durven nemen, een rechte rug hebben en tegen

een stootje kunnen.

Notarissen doen al veel goed, maar er valt nog veel

te leren. Juridische kennis hebben is niet goed genoeg,

ook andere vaardigheden zijn nodig. Door uit te blinken

in menselijke eigenschappen kunnen wij ons onderscheiden

van de oprukkende algoritmen. n

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN

NICK VAN

BUITENEN NOTARIS

NR 2 APRIL 2021 VVP | 15


ACTIEF KLANTBEHEER

Deel 1 van een drieluik

Waarom aan de

slag met bestaande

klanten?

ACTIEF AAN DE SLAG MET JE BESTAANDE KLANTEN. EN HIER SUCCESVOL MEE ZIJN,

IN ALLE OPZICHTEN. HET LIJKT ZO VOOR DE HAND TE LIGGEN, MAAR IN DE PRAKTIJK

BLIJKT HET VAAK LASTIG. TOCH KAN HET ECHT! ER ZIJN INMIDDELS VERSCHILLENDE

TECHNISCHE OPLOSSINGEN DE MARKT. WAT JE WEL MOET REALISEREN: HET DRAAIT

NIET OM DE TOOL, HET IS DE AANPAK. IN EEN SERIE VAN DRIE ARTIKELEN SCHRIJVEN

PETER WORMSKAMP (HELDER BEHEERD) EN JAN VERSTEGEN (EERSTESTAP) OVER

WAAROM JE AAN DE SLAG MOET, DE PRAKTISCHE INVULLING EN DE STAPPEN DIE JE

KUNT NEMEN OM SUCCESVOL JE BESTAANDE KLANTEN TE BENADEREN. DEEL 1 GEEFT

JE ANTWOORD OP DE VRAAG, WAAROM AAN DE SLAG MET MIJN BESTAANDE KLANTEN.

TEKST JAN VERSTEGEN EN PETER WORMSKAMP

16 | VVP NR 2 APRIL 2021


ACTIEF KLANTBEHEER

Een oude marketingwijsheid zegt: het is

tien keer makkelijker om een bestaande

klant te houden, dan één nieuwe klant

binnen te halen. En van al je bestaande

klanten weet je een ding zeker: hun leven

verandert. Dus er zal in de loop van de

tijd behoefte zijn aan advies over grote en

kleine financiële vraagstukken. Met een mogelijkheid

om service te verlenen en betaalde diensten te verlenen

voor het advieskantoor. In de dagelijkse praktijk van

een advieskantoor anno 2021 lijkt dit echter helemaal

niet op te gaan. Alle aandacht gaat uit naar nieuwe

klanten. Die melden zich op dit moment in grote getale

voor een adviesgesprek. Gedreven door de huidige woningmarkt

en het vaak goede netwerk van het advieskantoor.

En alle zaken voor deze klanten te regelen, kost

dagelijks veel energie. Het levert daarnaast ook direct

mooie inkomsten op. Dus aandacht geven aan onze bestaande

klanten, dat doen we later wel.

MUST IN ELKE RELATIE

Toch maak je afspraken met elke klant en schep je verwachtingen

bij deze klant. Je gaat een relatie aan en

zoals bij elke relatie moet het van twee kanten komen.

Alleen afwachten tot een klant zich in de toekomst

weer bij jou meldt, is een luxe die je niet meer hebt. Je

klanten verwachten meer van je en ook de overheid en

de toezichthouder stellen steeds meer eisen aan actief

klantbeheer, bijvoorbeeld door een actieve invulling te

eisen van je zorgplicht.

Met al je klanten ben je die relatie aangegaan. Natuurlijk

staat er nergens in jouw dienstverleningsdocument:

‘U kunt bij mij alleen terecht voor een hit-andrun-advies’.

Er is alle begrip dat je voornamelijk aandacht

geeft aan het geven van advies en het regelen

van bijvoorbeeld de hypotheek. Maar dat is in het begin

van jullie relatie. Zoals elke echte relatie heeft ook de

relatie met je klant doorlopende aandacht nodig. Want

de klant die je structureel aandacht geeft, zal je op de

hoogte brengen van relevante veranderingen of latente

wensen met jou bespreken.

Hierbij maakt het in onze ervaring gelukkig niet uit

wanneer je begint met het geven van aandacht. In de

projecten die wij begeleiden zien we dat klanten over

het algemeen blij zijn om weer iets van hun adviseur

te horen. Om van daaruit de relatie weer verder op te

bouwen.

“We spraken laatst met een adviseur die aangaf actief

in de gaten te houden of woningen in haar werkgebied

verkocht worden. En bij klanten waarbij dit het

geval is, stuurt zij een kaartje met een felicitatie. Helaas

wel te vaak aan klanten die de hypotheek van de

Jan Verstegen:

‘Waarde vergroten

van je advieskantoor.’

NR 2 APRIL 2021 VVP | 17


ACTIEF KLANTBEHEER

nieuwe woning niet hebben geregeld via deze adviseur.

Over gemiste kansen gesproken.”

VERSCHERPT TOEZICHT

Vanuit de AFM wordt er steeds meer gekeken naar de

invulling door de adviseur van zorgplicht op een gegeven

(product)advies. Zoals gezegd, verandert er potentieel

veel in het (financiële)leven van een klant. Het is

daarom van groot belang dat de adviseur actief een vinger

aan de pols houdt en indien nodig het in het verleden

gegeven (product)advies herijkt.

We zien ook in toenemende mate dat de rol van

een adviseur onder de loep ligt van het Kifid. Een recent

voorbeeld is het uitblijven van actieve advisering

van klanten met een overlijdensrisicoverzekering.

En ook bij een dossier als aflossingsvrije hypotheken

wordt nadrukkelijk verwacht van een adviseur die in

het verleden een advies heeft gegeven, actief met de

klant aan de slag gaat om indien nodig het advies te

kunnen herijken.

WAARDE PORTEFEUILLE VERGROTEN

Het is te verwachten dat de huidige periode van hoogconjunctuur

niet altijd door zal gaan. Wat ervoor zal

zorgen dat de verdiensten van een advieskantoor onder

druk komen te staan. Om dit voor te zijn is het verstandig

om nu een nieuw verdienmodel op te tuigen. Dit

verdienmodel zit in je portefeuille met bestaande klanten.

Ga je actief en structureel aan de slag met klantbeheer,

dan zorg je op relatief korte termijn voor een nieuwe

inkomstenbron.

Daarnaast hebben klantportefeuilles die aantoonbaar

actief onderhouden worden een meerwaarde

voor potentiële kopers van dit soort portefeuilles. Immers

er komt een stabiele stroom van inkomsten uit

de bestaande klanten en je weet dat er minder zorgplicht-risico

in deze portefeuille zal zitten. Aantrekkelijker

om in te investeren. Hiermee zorg je als advieskantoor

niet alleen voor een verdienmodel op korte

termijn, je vergroot daarnaast de waarde van je advieskantoor.

En hiermee creëer je een grotere kans op een

goede overnamesom als je wilt stoppen met je advieskantoor.

Peter Wormskamp:

‘Het draait niet om de

tool, het is de aanpak.’

De voordelen van actief aan de slag te gaan met je bestaande

klanten zijn evident. Naast tevredener klanten

en toezichthouders, zorg je ervoor dat je geld blijft verdienen

aan je klant. Breng dit zo spoedig mogelijk in de

praktijk is ons advies. Het vereist echter wel een goed

doordacht plan. In het volgende deel nemen we je mee

in de stappen die nodig zijn om succesvol te kunnen

zijn met actief klantbeheer. n

18 | VVP NR 2 APRIL 2021


ADVISEREN IS TOPSPORT!

ADVISEREN IS TOPSPORT! VVP VRAAGT

BRANCHEGENOTEN NAAR HUN

SPORTHELDEN EN DE PARALLELLEN

TUSSEN ADVISEREN EN TOPSPORT.

DIT KEER CHRISTIAN DIJKHOF VAN

HYPOTHEEKCOMPANY, TEVENS

VOORZITTER OVFD.

TEKST CHRISTIAN DIJKHOF | BEELD RICK DIKEMAN

Topsporters vooral

voorbeeld

Wie vind jij de beste sporter ooit en waarom?

Michael Schumacher is voor mij de eerste naam die me

te binnen schiet. Niet alleen omdat hij zevenvoudig

wereldkampioen Formule 1 is, maar eigenlijk nog meer

omdat hij de enige coureur is die van het chaotische Italiaanse

Ferrari-team een structureel topteam maakte.

Dat was voor hem niemand gelukt en na hem ook niet.

Legendarisch is daarbij het verhaal dat hij in de fabriek

op een sinaasappelkistje ging staan en riep: vanaf nu

spreekt iedereen hier in het team, zowel onderling als

naar buiten, in het Engels. Daarvoor kakelden ze op bekende

italiaanse wijze door en over elkaar heen. Het

was een meer dan symbolisch begin van Duitse structuur

in een Italiaanse chaos. En de start van succes.

Adviseren is topsport! Welke overeenkomsten zie je

tussen topsporters en financieel adviseurs?

Kunnen we ons eigenlijk wel meten met topsport? Topsporters

hebben een niet te temmen prestatiedrang,

een geweldige focus en zijn bereid ultieme offers te

brengen om te zorgen dat ze de beste in hun sport worden.

Natuurlijk herkennen we onszelf graag in dat soort

eigenschappen, die zéker ook nodig zijn voor een goede

adviseur. Maar of we ons mogen meten aan topsporters?

Ik zou eerder zeggen laten we er een voorbeeld

aan nemen. n

Wat doe je zelf aan sport en wat haal je daaruit?

Ik train het lokale jeugdelftal van jongens onder vijftien,

en daarnaast ben ik al een jaar of achttien actief in

de autosport. Dat zijn ook meteen de twee sporten die

mijn passie hebben. Autoracen geeft naast een adrenalineboost

ook erg veel ontspanning. Alleen zijn in een

auto op (en soms) over de limiet is een mentale uitdaging

die je dwingt om uitsluitend daarmee bezig te zijn.

Focus. Er is geen seconde ruimte voor iets anders. De

kunst is om te doen wat de gegevens uit de boordcomputer

zeggen dat kan, terwijl alles in je lichaam roept

dat je het niet moet doen. Dus nog nét weer twee meter

later remmen dan je zelf voor mogelijk houdt. Uiteindelijk

kan er altijd meer dan je vooraf dacht.

Christian Dijkhof

‘Michael Schumacher

bracht Duitse structuur in

Italiaanse chaos’

NR 2 APRIL 2021 VVP | 19


SAMEN BETROKKEN

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.

Deze Local Hero’s zijn vraagbaak voor verzekeringen,

hypotheken en andere geldzaken, plaatsen hun

klanten op nummer één en zijn maatschappelijk

betrokken in hun omgeving. VVP zet samen met

Nh1816 verzekeringen het advieskantoor in de

schijnwerpers. Dit keer Van Ekeren Hypotheken en

Verzekeringen. Samen betrokken bij de samenleving.

TEKST MARTIN NEYT | BEELD HERBERT WIGGERMAN

Tijdens een lockdown hebben mensen behoefte

aan lekker buiten zijn. Vandaar dat we samen

met Nh1816 het dakterras van een gasthuis in

Gorinchem hebben laten inrichten. De bewoners

en het personeel van dit zorghotel waren

dolgelukkig met ons initiatief. Ze konden natuurlijk

wel naar buiten, maar dan stonden ze op een kaal terras

van tien bij tien meter. Nu is het een oase met planten,

bloemen en comfortabel meubilair. Mooi is ook, dat

onze klanten het idee aandroegen. We hebben hen per

mailing gevraagd welke maatschappelijk project we

konden steunen, het gasthuis kwam daarbij als winnaar

uit de bus.

We sponsoren 21 voetbalclubs in onze regio Gorinchem

en Leerdam. Je kunt ons dus wel voetbalminded

noemen… Maar we doen meer, we steunen lokale muziekkorpsen,

een speeltuin, biljartverenigingen en een

kerstdiner voor ouderen die zich eenzaam voelen. Bijzonder

is de installatie van twee Automatische Externe

Defibrillators -AED- buiten ons kantoor in Dalem, een

dorpje dat aan Gorinchem vast zit. We hebben de twee

apparaten samen met Nh1816 bekostigd en een gratis

AED-cursus voor buurtbewoners georganiseerd. Naast

ons personeel, deden er 25 dorpsbewoners mee. We vinden

het mooi dat Nh1816 bijdraagt een maatschappelijke

projecten.

VLIEGENIERSMUSEUM

Van Ekeren is een echt familiebedrijf. Mijn vader startte

in 1996 in Vuren, maar inmiddels zijn we verhuisd

naar het nabijgelegen Dalem. We hebben daar een oude

autoshowroom omgetoverd tot moderne kantoortuin.

In Leerdam is onze makelaardij gevestigd, eveneens op

een toplocatie. Wij runnen het bedrijf samen met drie

compagnons onder wie mijn zus Tessa, die tevens makelaar

is. Er werken nu in totaal 41 medewerkers bij ons

bedrijf en dan reken ik de nieuwe hypotheekmedewerker

die we gaan aannemen alvast mee. Op gebied van

hypotheken is het sinds het begin van corona alleen

maar drukker geworden. Mensen hebben tijd en geld

om hun woning te verbouwen of te verduurzamen en

dat zie je terug in het aantal hypotheekoversluitingen

en -ophogingen.

Dalem is een uitstekende plek voor ons kantoor:

Het ligt aan de rand van Gorinchem en we hebben

een mooie zichtlocatie met veel verkeer, nieuwbouw

en bedrijvigheid. Zelf ben ik in het Gelderse Vuren opgegroeid,

vandaar dat het sponsoren van het Vliegeniersmuseum

in Fort Vuren voor de hand ligt. En ze zijn

ook klant bij ons. Tegenwoordig is er een winkel met

terras en restaurant gevestigd. Echt een aanrader om er

eens te gaan kijken.

VOOR ‘T LEVEN

Wijsheid zit niet in de antwoorden die je geeft, maar in

de vragen die je stelt. Dat is mijn definitie van goed advies.

Blijf vooral luisteren en vragen stellen. Wat wil de

klant nou echt? Aan de andere kant is het niet aan te

raden om mee te gaan twijfelen. Wees maar duidelijk

in je advies. Een klant komt naar jou omdat hij je vertrouwt.

Heb je een goede oplossing voor een klant gevonden,

schroom dan niet om die aan te dragen.

Je maakt het verschil voor klanten door te doen wat

je belooft en door betrokken te blijven. Wij hebben die

visie gevat in de slogan ‘Voor ’t leven’. Het geeft aan dat

we bij alle belangrijke financiële stappen kunnen adviseren,

van studeren en huwelijk tot wonen en pensioen.

En het is de belofte aan klanten dat ze hun leven lang

op ons kunnen bouwen. Banken sluiten steeds meer

vestigingen. Persoonlijk contact is vaak ver te zoeken.

Bij ons kun je altijd terecht. Wij nemen gewoon direct

de telefoon op of beantwoorden gelijk via whatsapp of

livechat. En bij een fysieke afspraak krijg je ook gewoon

nog steeds een bak koffie. n

Robert Jesse van Ekeren (Van Ekeren Hypotheken en

Verzekeringen) bij Fort Vuren (Gelderland).

20 | VVP NR 2 APRIL 2021


SAMEN BETROKKEN

TROTS

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING KIJK JE

MET TROTS TERUG?

Soms komt er uit ellende iets moois voort. De

brand bij een regionale biljartvereniging, een

klant van ons, is daar een voorbeeld van. Binnen

een halfuur na de melding stonden we tussen de

zwartgeblakerde puinhopen van het verenigingsgebouw.

De voorzitter liep er met een betraand

gezicht rond, hij zag zijn levenswerk in rook op

gaan. We zeiden: wij gaan je helpen. Binnen twee

weken keerde de verzekeraar een bedrag met

vijf nullen uit. Dat gebeurt eigenlijk nooit zo snel.

Op zo’n moment toon je als financieel adviseur

je waarde. Vijf maanden later was het pand herbouwd

en groeide het ledental als kool. Wij werden

tijdens de opening in het zonnetje gezet, echt

geweldig. Inmiddels speelt de biljartvereniging

op het hoogste niveau in een gebouw dat geschikt

is voor de Nederlandse kampioenschappen.

NR 2 APRIL 2021 VVP | 21


CULTUUR

Diana Zandbergen:

‘Nieuw leiderschap met

vrouwelijke power meer

nodig dan ooit.’

CULTUUR

In de VVP-rubriek Cultuur geven Faisal Setoe (HDI

Global Specialty), Diana Zandbergen (WIFS) en Indra

Frishert (Dazure) afwisselend hun visie op de

cultuur(verandering) in de financiële sector.

22 | VVP NR 2 APRIL 2021


CULTUUR

WE ZAGEN HET ALS THEMA BIJ DE VERKIEZINGEN: NIEUW LEIDERSCHAP.

JUIST TIJDENS DEZE CORONACRISIS HEBBEN WE BEHOEFTE AAN

LEIDERSCHAP MET EEN VISIE OP DUURZAAM HERSTEL.

Vrouwelijke power

TEKST DIANA ZANDBERGEN | BEELD LAMAR PHOTOGRAPHY

We leven in een wereld die continu

in beweging is en de ontwikkelingen

gaan sneller dan ooit. Door de

technologie die we tot onze beschikking

hebben, veranderen we

sneller dan dat de aarde aankan.

Dat verandering de enige constante is geworden, heeft

ook een prijs. De aarde wordt steeds kwetsbaarder. Om

voor ons en de generaties na ons een aarde beschikbaar

te hebben waarop het fijn leven is, moeten we de

manier waarop wij leven veranderen. We moeten meer

oog hebben voor het grotere geheel en ons meer richten

op de lange termijn, in plaats van de korte. Juist de

focus op de lange termijn en compassie zijn de essentie

van vrouwelijke power.

BALANS

Bij WIFS zetten we ons al sinds 2009 in voor meer vrouwelijke

power in de financiële sector. In die tijd is er al

heel wat veranderd. Zo zijn er meer vrouwen aan de top

en is er steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie.

Maar we zijn er nog niet. We hebben behoefte aan

nieuw leiderschap. Nieuw leiderschap is gebalanceerd

leiderschap, waarin vrouwelijke kwaliteiten net zo belangrijk

zijn als mannelijke. Deze kwaliteiten zitten in

iedereen, maar in de financiële sector zijn de mannelijke

kwaliteiten in leiderschap nog altijd de norm zijn.

Meer aanvulling en ruimte voor vrouwelijke kwaliteiten

als empathie, samenwerking en een focus op de

lange termijn, zorgt voor meer diverse teams die betere

beslissingen nemen. Dit leidt tot betere producten en

diensten en winstgevendere bedrijven. En tot een meer

toekomstbestendigere sector en samenleving.

Het is daarom tijd we met de changemakers in de financiële

sector een krachtige visie op de toekomst formuleren

en gezamenlijk een nieuw verhaal schrijven

over hoe de wereld eruit kan zien en welke rol de sector

daarin kan spelen. Door meer ruimte te bieden aan

vrouwelijke kwaliteiten, creëren we deze verandering.

Binnen financiële organisaties, binnen de sector en uiteindelijk

in de hele wereld. Omdat de financiële sector

een van de motors is van onze samenleving.

FOR GOOD

Binnen ons netwerk werken we op veel manieren aan

meer vrouwelijke power in de financiële sector. Dat

doen we met een community van meer dan 500 vrouwen

uit de financiële sector. Vanuit onze waarden: connect,

share, empower en energize verbinden we en helpen

we zowel jonge als ervaren leden met hun groei,

door onder andere kennis en ervaringen uit te wisselen.

Door het organiseren van evenementen waarbij

leden elkaar inspireren. Online en zodra het weer kan

ook weer offline. Binnenkort starten we met een leiderschapsprogramma,

waarin we met een groep changemakers

uit de financiële sector momentum creëren om

echt het verschil te maken. Niet alleen voor nu of voor

onszelf, maar ‘for good’. Met als in de basis nieuw leiderschap

met meer vrouwelijke power, juist omdat we

dat nu meer nodig hebben dan nooit. n

BEGIN VANDAAG!

WIFS maakt zich hard voor een toekomst waarin de financiële

sector net zo divers én inclusief is als onze samenleving. Sluit

je aan via: www.wifs.nl. Wil je ons verhaal nog eens rustig horen?

Luister dan naar onze podcast, onder andere op Spotify

en in iTunes. WIFS.NL!

Diana Zandbergen is sinds 2018 bestuursvoorzitter van

WIFS. Zij is ondernemer en begeleidt ondernemers en organisatie

met hun transformatie naar nieuw leiderschap.

NR 2 APRIL 2021 VVP | 23


DUURZAAM WONEN

Relevant

en urgent

DDuurzaam is een container begrip geworden waarover veel

spraakverwarring kan ontstaan. Wat is nu eigenlijk duurzaam?

Automatisch denken we aan gebruik van natuurlijke

materialen en het verminderen van de uitstoot van gevaarlijke

stoffen. In de bouw wordt duurzaam wonen vooral in

één adem genoemd met een lage energierekening. Duurzaam betekent

continu keuzes maken die op de lange termijn de beste uitkomst bieden

voor mens en natuur. Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol

spelen in de verduurzaming van de samenleving. Niet alleen door zelf

een goed voorbeeld te geven, maar ook door particulieren en bedrijven te

adviseren over mogelijkheden, opbrengsten en kosten van innovatie en

verduurzaming.

In dit VVP-katern Duurzaam Wonen treft u tips, trends, visies en praktijktips

die u helpen uw advies te verbreden, zodat u uw klanten nog beter

van dienst kan zijn, passend bij de uitdagingen van deze tijd.

NR 2 APRIL 2021 VVP | 25


DUURZAAM WONEN

TWAN THEUNS VAN DE HYPOTHEKER HEERENVEEN NEEMT DE FINANCIERING

VAN DUURZAAM WONEN CONSEQUENT MEE IN ZIJN ADVIEZEN. VEEL

CONSUMENTEN ZIJN VOLGENS HEM ABSOLUUT BEREID TE INVESTEREN IN

VERDUURZAMING. DE KUNST IS OM DE JUISTE OPLOSSING AAN TE KAARTEN

BIJ DE JUISTE KLANT. EN: PASSIEF ADVISEREN HEEFT IN DIT GEVAL GEEN ZIN.

“Stel adviseren

over verduurzaming

verplicht”

TEKST TOON BERENDSEN

Theuns: “Als iemand net voor 210.000 euro

een eengezinswoning uit 1970 heeft gekocht,

dan adviseren wij deze klant niet om afzonderlijk

te lenen voor verduurzaming. Ons advies

is dan in pirncipe om gebruik te maken

van de mogelijkheid om voor verduurzaming

tot 9.000 euro bij te lenen op de hypotheek, het Energiebespaarbudget.

Meldt zich iemand die 10.000 euro

wil lenen om te verduurzamen, dan is bijlenen op de

hypotheek niet zonder meer het beste advies. Welke oplossing

sluit het beste aan bij de financieringsbehoefte

van de klant die wil verduurzamen? Dat is de vraag die

wij ons continu stellen.”

‘Duurzaamheid hoort

een vast onderdeel te

zijn van ieder adviesgesprek

over hypotheken’

Theuns neemt het aspect verduurzaming altijd mee

in het adviesgesprek. Bijna als vanzelf, want het onderwerp

wordt gepresenteerd door de adviessoftware.

Theuns: “Op een gegeven moment wordt gevraagd wat

de klant aan de woning wenst te verbeteren. Dan komt

ook verduurzaming aan de orde. Nu is de focus van

veel klanten natuurlijk op het huis dat ze willen kopen.

Een keuken of badkamer hebben ze bij wijze van spreken

al drie keer verbouwd. Maar ik vind echt dat wij

de klant tekort zouden doen als we het kopje ‘verduurzaming’

overslaan. De hypotheek biedt immers een

interessante financieringsmogelijkheid. Er zijn trouwens

nog ruimere financieringsmogelijkheden welke

we natuurlijk ook onderzoeken. Met het Energiebespaarbudget

kunnen huizenkopers hun woning heus

al wel flink verduurzamen. Naar mijn mening mogen

we hierin ook best wel een beetje sturen om onze klanten

nieuwe inzichten te bieden. Het is immers voor de

goede zaak.”

Consumenten bewust maken van het belang van

verduurzaming en van de financieringsmogelijkheden

hierbij, heeft effect. Wel merkt Theuns dat sommige

klanten “het lastig vinden om met naam en toenaam

aan te geven wat ze aan verduurzaming willen doen.

26 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

Daarom valt de keuze meestal ook op het Energiebespaarbudget

en niet op Energiebesparende voorzieningen.

Want dan hoef je niet meteen te kiezen maar heb

je wel alvast financiële ruimte.”

Overigens roept Theuns geldverstrekkers op om én

het Energiebespaarbudget en Energiebesparende voorzieningen

aan te bieden. “Sommige partijen bieden bijvoorbeeld

alleen het laatste aan. Als ik het Energiebespaarbudget

voor de klant een betere oplossing vind,

kan ik daar dus niet terecht. Bied als geldverstrekker gewoon

alle opties, dan is het maar duidelijk.”

Theuns meent verder dat “verduurzaamproducten

beter neergezet kunnen worden in het adviespakket en

dat er bij de geldverstrekkers nog wel eens onduidelijkheid

is inzake de berekeningen rondom energiebesparende

voorzieningen. Hier kan nog (tijd)winst in behaald

worden”.

GRENS HELDER

Theuns is overtuigd Adviseur Duurzaam Wonen. Een

groot aantal partijen uit de hypotheekmarkt, waaronder

De Hypotheker, wil het belang van verduurzaming

van de eigen woning nog meer bij de consument op het

netvlies krijgen. Zij hebben zich verenigd in het Sectorcollectief

Duurzaam Wonen en voor hypotheekadviseurs

een speciale opleiding over duurzaam wonen ontwikkeld.

Inmiddels hebben meer dan 7.000 adviseurs

deze opleiding gevolgd. Theuns juicht het toe. “Verduurzaming

is absoluut een belangrijk onderdeel van het

advies. Een hypotheekadviesgesprek is een goed moment

om energiebesparende maatregelen te bespreken.

Adviseurs kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren

aan de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt.

Van mij mag dit zelfs een verplicht adviesonderdeel

worden.

“De advisering van een adviseur gaat over de totale

woonlasten. Ik heb ervaren dat de opleiding Adviseur

Duurzaam Wonen daar perfect bij aansluit. Want door

verduurzaming kunnen de totale woonlasten soms

flink omlaag. En met de extra kennis door de opleiding

lukt het eigenlijk altijd om een verduurzaming mee te

financieren.”

Hoe ver moet het advies reiken, in de visie van

Theuns? “De grens is wat mij betreft helder. Als adviseur

adviseren wij over de financiële mogelijkheden en

oplossingen om energiebesparende voorzieningen te financieren.

Om inzicht te geven in welke energiebesparende

voorzieningen geschikt zijn voor de betreffende

woning kan de energie bespaartool gebruikt worden

van HomeQgo, waar De Hypotheker sinds 2019 mee samenwerkt.

De keuze betreffende de energiebesparende

voorzieningen en hoe deze geïnstalleerd gaan worden,

ligt bij deze partij.”

Twan Theuns: ‘Adviseur

mag in dit geval best

beetje sturen.’

ACTIEF

Theuns vraagt zich af of de klimaatdoelstellingen en de

ambities bij de energietransitie niet te ver reiken. “Het

moet wel realistisch blijven. Zelf heb ik vorig jaar een

ander huis gekocht, uit 1907. Ik heb een nieuwe ketel genomen,

zonnepanelen, dubbel glas zit in de pijplijn. De

kosten moeten echter wel in verhouding blijven staan

tot de opbrengst. Bij een oud huis is dat lastig.

“Maar dat er iets moet veranderen, is duidelijk. Het

is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zoveel

mogelijk neemt, zodat de aarde ook voor toekomstige

generaties leefbaar blijft. Financieel adviseurs

kunnen zeker een steentje bijdragen. Als ze het onderwerp

actief oppakken. Passief adviseren over verduurzaming

heeft geen zin.” n

NR 2 APRIL 2021 VVP | 27


DUURZAAM WONEN

Adviesalerts!

DUURZAAM WONEN IS HOT, DE ONTWIKKELINGEN GAAN

SNEL. VVP PRAAT U BIJ MET ADVIESALERTS!

TEKST TOON BERENDSEN

Een goede zaak: steeds meer adviseurs volgen

de opleiding tot Adviseur Duurzaam Wonen.

Met deze opleiding doen hypotheek- en andere

financieel adviseurs brede kennis op:

van klimaatakkoord tot financieringsoplossingen

en van de BENG-normen tot mogelijke

verduurzamingsmaatregelen. In gesprek met een

adviseur viel ons op dat hij nog niet wist dat er ook een

vaardigheidstraining is na de opleiding Adviseur Duurzaam

Wonen. Deze frist de kennis op en geeft vaardigheden

en handvatten mee om het thema verduurzaming

mee te nemen in het adviesgesprek. Dus misschien

nog een tip voor u ook.

BENG, de naam viel al. BENG staat voor Bijna Energiecentrale

Gebouwen en is volgens het kabinet een

belangrijke stap om de energievraag van gebouwen te

28 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

beperken. De nieuwe eisen, van kracht sinds 1 januari,

stellen in plaats van één, drie eisen aan gebouwen: aan

de energiebehoefte, aan het primaire fossiel energiegebruik

en het aandeel hernieuwbare energie. Bij de berekening

van de energieprestaties onder BENG is een

nieuwe methode ingevoerd: NTA 8800. Op deze methode

is voortaan ook het energielabel gebaseerd. Het

verklaart waarom de minister het nieuwe energielabel

er per 1 januari door heeft gedrukt, ook al waren er nog

niet voldoende energieadviseurs opgeleid. Want dat is

de kern van het nieuwe label: een energieadviseur komt

langs om het gebouw op energievriendelijkheid te beoordelen.

Dit zou moeten maken dat het label ook echt

iets zegt. Tegelijkertijd maakt deze aanpak het label ook

duurder en naar het zich nu laat aanzien meer dan de

minister zelf graag wilde geloven.

ADVERTENTIEPLICHT OPGESCHORT

De minister heeft een aantal extra maatregelen genomen

om de invoering van het nieuwe energielabel

te ondersteunen, zoals verbetering van vindbaarheid

van energieadviseurs, uitbreiding en versnelling van

online thuisexaminering van deze adviseurs, uitbreiding

van de overgangsregeling en opschorting van de

advertentieplicht. Dit laatste houdt in dat tot 1 juli het

energielabel niet hoeft te worden genoemd in uitingen

waarin een woning te koop wordt aangeboden.

Wordt verkoop gerealiseerd, dan moet het label er wel

zijn. Overigens is een oud label ook nog toegestaan.

Dat heeft zijn geldigheidsduur van tien jaar behouden.

Veel mensen hebben eind vorig jaar ook nog gauw online

het oude label aangevraagd. Inmiddels heeft de

Tweede Kamer de minister verzocht te onderzoeken of

ook het nieuwe label digitaal aangeboden kan worden,

waardoor het minder hoeft te kosten. De kunst zal dan

wel zijn om de kwaliteitsslag die met het nieuwe energielabel

is beoogd vast te houden. En de vraag is of het

nieuwe label dan niet toch meer gaat kosten dan de

paar euro die voor een oud online label moest worden

neergeteld.

Inmiddels is er een standaard voor woningisolatie

ontwikkeld. Het voornemen is de standaard te communiceren

op het energielabel “en hiermee voor kopers

en huurders inzichtelijk te maken of de woning aan

de standaard voldoet en welke verbeteringen mogelijk

zijn”. De minister wil dat het nieuwe energielabel

op zijn beurt wordt meegenomen in het nieuwe model

taxatierapport woonruimte per 1 juli 2021. Met dit

nieuwe taxatierapport worden onder meer de mogelijkheden

en bijkomende kosten van verduurzaming in

kaart gebracht. Ook ten aanzien van het nieuwe model

taxatierapport leven zorgen als het gaat om de kosten

ervan voor de consument. Volgens de minister vallen

ANKEREFFECT GEBRUIKEN

Er gaat een ongewenst ankereffect uit, aldus recent onderzoek,

van het noemen van het maximale hypotheekbedrag.

Mogelijk, aldus het rapport, “kunnen financieel adviseurs hun

adviesrol nog beter invullen wanneer zij kennis hebben over

het ankereffect, hoe zij hier het beste mee kunnen omgaan en

bij welke groepen consumenten zij met name bedacht moeten

zijn op ankereffecten. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht

aan het ontwikkelen van een training om deze kennis over te

brengen. Om ankereffecten tegen te gaan onder consumenten

die geen advies inwinnen van een financieel adviseur, valt ook

te denken aan aanpassingen in online tools waarbij (ook) een

voor een consument meer passend hypotheekbedrag wordt

genoemd.”

Het noemen van een maximaal hypotheekbedrag mag

niet gewenst zijn, in het kader van verduurzaming is het ankerprincipe

misschien juist wel goed inzetbaar. Want als een

maximaal bedrag wordt genoemd dat de consument kan (bij)

lenen voor verduurzaming, zal zich dat ook vast zetten. Zolang

dat (bij)lenen verantwoord is, wordt verduurzaming zo aangejaagd.

Misschien dat daar eens onderzoek naar gedaan kan

worden.

die kosten wel mee, juist door gebruik te maken van

al bestaande informatie zoals van het (nieuwe) energielabel.

Naar verwachting zullen de meeste kredietverstrekkers,

inclusief NHG, vanaf 1 juli eisen dat het nieuwe

modeltaxatierapport 2021 wordt gebruikt. Door richtsnoeren

van de Europese Bankautoriteit (EBA) is het per

30 juni voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer

mogelijk om enkel gebruik te maken van een modelmatige

waardering bij het verstrekken van een hypothecair

krediet. Een betrouwbare modelmatige waardering

kan nu nog gebruikt worden voor het afsluiten van

een hypothecaire lening tot 90 procent van de woningwaarde

voor de aankoop van een woning, of voor het

oversluiten of verhogen van een bestaande hypothecaire

lening tot 90 procent van de woningwaarde. De

‘Focus moet zijn op

aanzetten tot

verduurzaming; niet

op meer geld lenen’

NR 2 APRIL 2021 VVP | 29


DUURZAAM WONEN

richtsnoeren laten nog wel ruimte voor een zogenaamde

hybride taxatie. Dit betreft een taxatievorm waarbij

een modelmatige waardering het uitgangspunt is, die

vervolgens door een taxateur wordt gecontroleerd. Op

het moment van schrijven van dit artikel waren de banken,

taxateurs en modelleveranciers met elkaar in gesprek

over het inrichten van een hybride taxatieproces.

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Rondom de bouwvergunning gaat er in 2022 wat veranderen.

Voor veel bouwwerken gaat men niet meer naar de gemeente

maar moet men een zogeheten kwaliteitsborger inschakelen.

De veranderingen gelden (naar verwachting) tot en met 2024

alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld

eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden (gevolgklasse

1). Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken.

Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs (kwaliteitsborgers)

controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische

eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.

De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle

gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken

zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten

te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.

De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich

heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.

Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, vijf procent

van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris.

Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw

klaar is. Vanaf 1 januari 2021 keert de notaris het geld

aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken

zijn verholpen.

Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem

ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Vereniging Eigen Huis vindt de invoering te snel: “Private

kwaliteitsborging heeft zich tot op heden nog niet bewezen:

er zijn veel te weinig proefprojecten uitgevoerd en de signalen

die daarover naar buiten komen zijn niet positief. Bovendien

gaan de kosten in de proefprojecten flink omhoog, vaak

met een verdubbeling en soms wel meer. Aanscherping van

de aansprakelijkheid van aannemers kan wat ons betreft wel

per direct worden ingevoerd. Kopers kunnen dan voortaan ook

gebreken die pas na de oplevering worden ontdekt op de aannemer

verhalen.”

GEEN AUTOMATISME

Het hypotheekadviesgesprek is een natuurlijk moment

om verduurzaming van de woning aan te kaarten. De

mogelijkheid om op de hypotheek tot 9.000 euro bij

te lenen voor verduurzaming is dan een interessante,

maar ook wel een makkelijke oplossing. De minister berichtte

de Tweede Kamer onlangs over de uitkomsten

vorig jaar van het Platform Hypotheken. De toonzetting

was zeer positief, maar de minister merkte wel op: “De

mogelijkheid om tot 9.000 euro extra te lenen is niet

voor elke consument nodig of passend omdat de consument

de verduurzamingsmaatregelen bijvoorbeeld kan

financieren met spaargeld. De focus ligt op het aanzetten

van de klant tot verduurzaming; niet op meer geld

lenen.”

Inderdaad groeit het inzicht dat verduurzaming

en de financiering ervan om maatwerk vraagt. En er

zijn nogal wat financieringsmogelijkheden inmiddels.

Waaronder ook subsidies. En waarom zou je lenen als je

een subsidie kunt krijgen? Als hypotheek- of financieel

adviseur zul je ook bij verduurzaming naar het totaalplaatje

moeten gaan kijken. Dat is overigens niet hetzelfde

als dat hij of zij ook warmtepompen, zonnepanelen

en noem maar op hoeft te adviseren. Ieder zijn vak.

Een groot probleem met de subsidieregelingen is

helaas dat ze snel ‘uitverkocht’ zijn. Zo werden in de

laatste twee weken van 2020 veel aanvragen ingediend

voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),

die energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen

wil aanjagen. In no time was het beschikbare

budget uitgeput. Dat schiet niet op, en maakt het

lastig zo’n subsidie in je financiële advies te verwerken.

Want de klant moet er wel op kunnen rekenen. Overigens

is de SEEH voor woningeigenaren (niet VvE’s) per

1 januari 2021 gesloten. De Investeringssubsidie duurzame

energie en energiebesparing (ISDE) is toen verbreed

met energiebesparende isolatiemaatregelen.

Verder nieuw op subsidievlak is onder meer de Subsidieregeling

coöperatieve energieopwekking (SCE), die

de fiscale regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling)

vervangt. De laatste bood deelnemers aan projecten

voor opwekking van zonne- of windenergie vijftien

jaar lang vrijstelling van energiebelasting. De SCE

is een exploitatiesubsidie met een looptijd van vijftien

jaar. Voorlopig niet anders: de salderingsregeling voor

zonnepanelen, die Rutte IV per 1 januari 2023 wilde afbouwen.

De behandeling van dit wetsvoorstel werd stilgezet

in afwachting van het nieuwe kabinet.

Een handig overzicht van subsidies is te vinden op

de website www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

van de Rijksoverheid.

TE KORT DOOR DE BOCHT

Het kabinet kondigde eerder aan de kennis- en ervaringstoets

te schrappen voor mensen die ten behoeve

van verduurzaming op basis van execution only tot 25

mille willen bijlenen op hun hypotheek. Sinds 1 april is

deze mogelijkheid realiteit. Veranderd is nog wel dat de

kennis- en ervaringstoets alleen kan worden overgesla-

30 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

‘Inzicht groeit dat

verduurzaming en

financiering daarvan

om maatwerk vraagt’

gen bij verhogingen binnen vijf jaar na afsluiten van de

oorspronkelijke hypotheek.

Adfiz juicht de aanpassing toe, maar blijft tegenstander

van “deze afkalving van consumentenbescherming.

De kennis- en ervaringstoets is er immers juist

voor bedoeld om klanten bewust te maken van de risico’s

van execution only, zodat klanten alsnog voor financieel

advies kunnen kiezen. Door de kennis- en ervaringstoets

nu in het kader van verduurzaming deels

af te schaffen, wordt consumenten deze kans ontnomen.”

Positief noemt Adfiz dat de minister de sector uitnodigt

om in gesprek te gaan over verkort advies. Adfiz:

“In de praktijk krijgen wij vaak van adviseurs terug dat

een integraal financieel advies voor klanten te duur is

in verhouding tot de beperkte verhoging van de hypotheek.

Een tussenvorm – verkort advies – biedt de adviseur

de mogelijkheid de klant enkel te adviseren over

aspecten die samenhangen met de beperkte verhoging

van de hypotheek. Wij gaan dan ook graag op de uitnodiging

in en zullen voorstellen doen om op korte termijn

verkort advies mogelijk te maken. Wij blijven de

afschaffing van de kennis- en ervaringstoets in alle gevallen

onverstandig vinden, maar door ondersteuning

van verkort advies bij verduurzaming krijg je als adviseur

wel de mogelijkheid om je klanten een zinvol en

betaalbaar advies te geven.”

De mogelijkheid voor een verkort advies inzake aanvullende

kredieten voor verduurzaming zou volgens de

OvFD expliciet kunnen worden opgenomen in artikel

4:23 Wft. “Of de AFM geeft meer duidelijkheid.”

Verkort advies (dienstverlening op maat) is toegestaan,

maar veel adviseurs voelen zich er volgens de

OvFD “niet gemakkelijk bij omdat onduidelijk is wat

wel en wat niet kan”. Jammer, want het is natuurlijk

prima als je verduurzaming kunt bevorderen door een

stukje af te snijden. Maar géén advies, zoals het kabinet

promoot, dat is toch echt te kort door de bocht. n

NR 2 APRIL 2021 VVP | 31


DUURZAAM WONEN

DE NOODZAAK VAN EEN MEER SAMENHANGEND

GEHEEL VAN VERDUURZAMINGSMAATREGELEN

EN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN GROEIT. TIJD

VOOR EEN DELTAPLAN DUURZAAM WONEN!

Tijd voor Deltaplan

TEKST TOON BERENDSEN

Verduurzaming is natuurlijk

onzettend belangrijk.

Toch moeten er misschien

maar eens een paar bomen

gekapt worden… Niet

letterlijk, hoor. Maar wie doorziet nog

het almaar uitdijende woud van subsidies

en (bij)leenmogelijkheden voor

het verduurzamen van woningen (en

bedrijfspanden)? Dus hier een pleidooi

gericht aan de overheid: snoei de financieringsmogelijkheden

voor verduurzaming

terug naar een overzichtelijk bos.

De bijl moet sowieso in de nieuwe

mogelijkheid voor woningbezitters om

op basis van execution only op de hypotheek

bij te lenen voor verduurzaming.

Als je mensen de tak wil laten afzagen

waar ze op zitten, dan moet je ze vooral

doe-het-zelf laten bijlenen op de hypotheek.

Verder kun je je afvragen of je

mensen moet laten lenen voor verduurzaming,

terwijl je als overheid stiekem

eigenlijk best wel weet dat dit soms niet

verantwoord is. Met de Energiebespaarhypotheek

wil de overheid bereiken dat

iedereen mee kan doen met de wijkgerichte

aanpak bij verduurzaming. Maar

het zou ons verbazen als de financiële

sector een product door het PARP-proces

weet te krijgen dat a) mensen wordt opgedrongen

en b) een restschuld incalculeert!

Want mochten mensen de Energiebespaarhypotheek

niet kunnen terugbetalen,

garandeert de overheid dat het Nationaal

Warmtefonds de restschuld aflost.

‘Voorkomen dat

duurzaam duurzaam

wordt’

MAATWERK

Hoe dan ook is het fijn als verduurzamingsmaatregelen

zich terug verdienen.

Maar dit geldt helemaal als er is

geleend ten behoeve van verduurzaming

en er dus rente en aflossing moet

worden betaald. Er moet dus een goede

afweging worden gemaakt tussen

kosten en baten. En energietransitie

is niet per se een fluitje van een cent.

Het Planbureau voor de Leefomgeving

(PBL) in februari over de ervaringen bij

de proeftuinen aardgasvrij maken: “De

overgang naar een aardgasvrije warmtevoorziening

vraagt op dit moment

zeer gedetailleerd maatwerk. Hierdoor

duurt het aardgasvrij maken van de onderzochte

proeftuinen vaak langer dan

gedacht. Er zijn grote verschillen tussen

woningen in de onderzochte wijken

en in de bereidheid en de mogelijkheden

van de bewoners om met het veranderingsproces

mee te doen. Ook in

het proces is veel maatwerk nodig: zo

ontbreken er nog standaardstructuren

voor kostenverdeling en is het onduidelijk

wie welke risico’s en verantwoordelijkheden

draagt. Soms zijn kostbare

omwegen nodig: bijvoorbeeld een dubbele

infrastructuur, omdat enkele bewoners

(nog) niet aangesloten willen

worden op een warmtenet. Om de financiën

sluitend te krijgen blijkt vaak

extra ondersteuning nodig.”

In 2020 heeft 51 procent van de Nederlanders

duurzame aanpassingen aan

de woning gedaan of laten uitvoeren,

blijkt uit het in februari gepubliceerde

onderzoek ‘Duurzaam Wonen’ van Multiscope.

Een goede zaak, maar uiteindelijk

gaat het om meer dan energiezuinige

lampen en een tochtstrip hier

en daar. Een woning moet met beleid

duurzaam worden gemaakt. Een meer

samenhangend geheel van maatregelen

en financieringsmogelijkheden

voor verduurzaming is hard nodig. Ga

de wildgroei tegen met een Deltaplan

Duurzaam Wonen. Voordat duurzaam

vooral duurzaam wordt. n

32 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

U BIEDT GROEN EN DUURZAAM ADVIES, ZEGT U? DAT MOET U WEL HARD

KUNNEN MAKEN, ANDERS DOET U SLECHTS AAN GREENWASHING. DE

AUTORITEIT CONSUMENT & MARKT (ACM) HEEFT IN EEN LEIDRAAD VUIST-

REGELS VASTGESTELD VOOR DUURZAAMHEIDSCLAIMS DOOR BEDRIJVEN.

Eerlijk over groen

TEKST TOON BERENDSEN

Onder ‘claims’ vallen

alle uitingen, beweringen,

informatie, etiketten,

slogans, merknamen,

symbolen, afbeeldingen,

bedrijfsstrategieën, keurmerken,

certificaten en dergelijke die

bedrijven gebruiken om de verkoop

van hun producten en diensten te bevorderen.

De vuistregels: maak duidelijk

welk duurzaamheidsvoordeel het

product heeft, onderbouw duurzaamheidsclaims

met feiten en houd ze actueel,

vergelijkingen met andere producten,

diensten of bedrijven moeten

eerlijk zijn, wees eerlijk en concreet

over de duurzaamheidinspanningen

van uw bedrijf, zorg dat visuele claims

en keurmerken behulpzaam zijn voor

consumenten en niet verwarrend.

Bij de vierde vuistregel geeft de ACM

als toelichting: “Consumenten hebben

meer aan informatie over concrete initiatieven

of concrete plannen van uw

bedrijf om duurzaamheid te bevorderen,

dan aan vage of onduidelijke uitingen

over de betrokkenheid en de (kern)

waarden van uw bedrijf. Een claim over

de duurzaamheid van uw bedrijf moet

in verhouding staan tot uw daadwerkelijke

duurzaamheidsinspanningen. U

mag een claim over toekomstige doelstellingen

alleen voor marketingdoeleinden

gebruiken als er een duidelijke,

concrete en meetbare aanpak is om die

doelstellingen te bereiken.”

‘Verkoop geen

gebakken

groene lucht’

Dus een sticker ‘groen’ op uw voordeur

en website volstaat niet.

MISLEIDENDE HANDELSPRAKTIJKEN

De ACM: “Deze leidraad gaat vooral over

misleidende handelspraktijken. ‘Handelaren’

moeten hun duurzaamheidsclaims

op duidelijke, concrete, correcte

en ondubbelzinnige wijze presenteren

om ervoor te zorgen dat consumenten

niet worden misleid. Het begrip ‘handelspraktijken’

wordt ruim uitgelegd.

Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook

initiatieven of claims ten aanzien van

MVO of duurzame aspiraties, vallen.

Veel bedrijven informeren consumenten

hierover op hun websites. Dergelijke

duurzaamheidsclaims moeten dus

ook duidelijk, begrijpelijk, concreet en

transparant zijn.”

De leidraad roept op subjectieve

termen te vermijden, zoals de ‘groenste’

of ‘schoonste’. Gebruik ook geen algemene

of absolute termen zoals ‘eco’,

‘groen’, ‘fair’, ‘duurzaam’ “zonder dat u

dit toelicht aan de hand van de specifieke

duurzaamheidsvoordelen van het

product. Elke claim moet u dus onderbouwen.

Hierbij geldt: hoe algemener

of absoluter de claim, hoe zwaarder de

bewijslast. Consumenten hebben meer

aan informatie over specifieke initiatieven

of plannen om duurzaamheid

te bevorderen dan aan vage of onduidelijke

uitingen over de betrokkenheid

en de (kern)waarden van uw bedrijf. U

moet duidelijk maken of de claim betrekking

heeft op het gehele bedrijf, het

productieproces of een productiefase.

Een claim over de duurzaamheid van

uw bedrijf moet in verhouding staan

tot de daadwerkelijke duurzaamheidsinspanningen

en gevolgen voor mens,

dier en milieu. U moet kunnen bewijzen

dat u de negatieve impact op mens,

dier en milieu heeft verminderd en u

mag de duurzaamheid van uw bedrijf

niet overdrijven”.

Go green! Maar verkoop dus geen

gebakken groene lucht. n

NR 2 APRIL 2021 VVP | 33


DUURZAAM WONEN

Duurzaam wonen:

van Achterhoek

tot Bhutan

DUURZAAM, CIRCULAIR EN IN BALANS MET MENS EN NATUUR. HET IS ALLANG GEEN TREND MEER. HET IS

EEN STERK GROEIENDE BEWEGING VAN MENSEN, BEDRIJVEN EN LANDEN DIE BESEFFEN DAT HET LEVEN

OP AARDE LETTERLIJK NAAR DE FILISTIJNEN GAAT ALS WE BLIJVEN DENKEN EN DOEN, ZOALS WE ALTIJD

HEBBEN GEDACHT EN GEDAAN. ZE ZOEKEN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN OM HET ROER RADICAAL OM TE

GOOIEN. ZE KIEZEN VOOR EEN NIEUWE VORM VAN RIJKDOM, ÉCHTE PRIJZEN, TRANSPARANTE KETENS,

INCLUSIEF ONDERNEMEN, DUURZAME ENERGIE, BIODIVERSITEIT EN CIRCULAIRE ECONOMIE. OOK VOOR

DE MANIER VAN BOUWEN EN WONEN IS ER GEEN WEG MEER TERUG NAAR DE OUDE ECONOMIE. IN DIT

ARTIKEL DRIE PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN HOE HET WONEN ANDERS KAN IN DE NIEUWE ECONOMIE.

TEKST IVO VALKENBURG

NR 2 APRIL 2021 VVP | 35


DUURZAAM WONEN

Woonpioniers

Slimme bouwsystemen en collectieve woonconcepten

“De landelijke overheid roept op tot ‘bouwen,

bouwen, bouwen’. Maar moeten

we simpelweg doordenderen, of is er

een vernuftige aanpak denkbaar? Een

aanpak die ons landschap niet verder

opslokt, maar nieuw leven in blaast? Het bouwen van

huizen en het vormgeven van onze woonomgeving is

een fantastische kans om oude vastgelopen systemen

en sociaal-maatschappelijke problemen bij de wortel

aan te pakken. En die kans moeten we benutten.

Het is tijd voor een wakkere, wijze kijk op de wereld,

voor herstel, voor transformatie”, aldus Daniel Venneman,

architect en oprichter van Woonpioniers, dat met

slimme bouwsystemen en collectieve woonconcepten

duurzaam wonen toegankelijker maakt voor iedereen

op zoek naar rust, ruimte en natuur.

Voordat Venneman Woonpioniers oprichtte, studeerde

hij cum laude af als architect aan de technische

universiteit van Eindhoven en werkte hij bij enkele

prestigieuze kantoren in Madrid, Berlijn en Nederland

waar hij zich ontwikkelde op het gebied van architectuur,

landschapsarchitectuur en product design. Inmiddels

is hij gedreven om ecologisch verantwoorde architectuur

bereikbaar te maken voor iedereen. Daarvoor

heeft hij verschillende innovatieve concepten ontwikkeld

zoals Hermit Houses en Indigo, flexibele en modulaire

bouwsystemen om persoonlijke en bio based architectuur

mogelijk te maken voor een brede doelgroep.

Hiermee is Woonpioniers tot een vertrouwde aanvliegroute

uitgegroeid voor mensen en gemeenschappen die

duurzaam willen bouwen en wonen.

Venneman: “Terwijl het milieu piept en kraakt, staat

Nederland voor een gigantische woningbouwopgave.

Op de oude manier doordenderen is geen optie: het is

zaak nu dat we gebiedsontwikkeling juist als katalysator

voor een brede transitie richting duurzaam wonen

inzetten. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid

ten goede komt.”

Binnen verschillende samenwerkingsverbanden

puzzelt Woonpioniers aan grensverleggende strategieën

voor de inbreiding, uitbreiding en herstructurering

van stad, dorp en erf. Om de Nederlandse woningbouw

als katalysator in te zetten voor een duurzame transitie,

ontwikkelt Venneman met zijn team tal van strategieën

en instrumenten. “Wat we proberen is om steeds

meer grip te krijgen op de schadelijke impact van het

South House – ontwerp door Woonpioniers.

(Beeld: Henny Van Belkom)

‘Op de oude

manier doordenderen

is geen optie’

36 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

totaal van bouwen en wonen op de kwaliteit van al het

leven op aarde. We proberen die impact te verkleinen,

en wat nog rest op een betekenisvolle manier, lokaal te

vereffenen. Bijvoorbeeld door te investeren in het landschap.

Daarvoor is bijvoorbeeld GRASP ontwikkeld,

een innovatieve ‘footprint calculator; voor de klein- of

grootschalige ontwikkeling van woon- en leefgebieden.

Het doel van dit instrument is een duurzame systeemverandering

in bouwen en wonen tot stand te brengen.

Om kunnen we hiermee voor alle betrokkenen de impact

van bouwen en wonen zichtbaar maken. Bijvoorbeeld

het verschil tussen wonen op basis van een traditionele

voetafdruk (zie afbeelding: voorbeeldscenario 1)

of wonen met een gereduceerde voetafdruk (zie afbeelding:

voorbeeldscenario 2) en hoe dat verschil praktisch

kan worden gerealiseerd.

“In 2050 hoop ik dat we zullen terugkijken op de

huidige top-down geplande industriële huisvesting als

iets van het verleden, en hebben gezien dat er langzamerhand

een steeds grotere schare aan kleinschaliger

eco-vriendelijke mini-community’s in en rond steden

zijn ontstaan.”

www.woonpioniers.nl

Schema met voorbeeldscenario 1 en 2.

De bosuil

Ecologisch wonen in het bos

Bestuurskundige, schrijver en vrijdenker Tanja

Abbas is met haar gezin vanuit een riante

woonboerderij verhuisd naar een magische

woonplek in het bos. “Het is de realisatie van

een duurzaam sprookje. Mede met het oog

op uit huis gaande kinderen, hebben we besloten om

te gaan voor ‘tiny-er’, aardgasloos en energieneutraal

wonen. Met de Indigo, het modulaire ontwerp van architect

Daniel Venneman van de Woonpioniers, zijn al

onze ontwerpwensen vervuld. Aangezien zonnepanelen

en een bosrijke omgeving gaan qua rendement nog

steeds niet goed samen gaan, hebben we in het dorp

een gezamenlijk project gerealiseerd met zonnepanelen

op het dak van het dorpshuis”, aldus Abbas die inmiddels

in glossy tijdschriften en kranten heeft gestaan

met de gerealiseerd droom die bij talloze mensen leeft

om ook volledig in harmonie met de natuur te wonen.

“Op een gegeven moment kon ik elke dag wel iemand

rondleiden die ook zo graag zo mooi in het bos wilde

wonen. De enorme hoeveelheid reacties en warme belangstelling

om ook duurzaam te wonen, heeft me aan

het denken gezet. Waarom zijn zoveel mensen in Nederland

op zoek naar stilte, ruimte en natuur? Wat is

precies ‘het waarom’ achter de grote vraag naar duurzame

huisjes op mooie natuurplekken? Natuurlijk zijn

‘Waarom zijn zoveel

mensen op zoek naar

stilte, ruimte en natuur?’

NR 2 APRIL 2021 VVP | 37


DUURZAAM WONEN

‘Realisatie van een duurzaam sprookje.’

steeds meer mensen bezorgd over de manier waarop

we met de planeet omgaan. Mensen willen vaker

op hun eigen manier iets praktisch bijdragen aan een

nieuwe balans tussen natuur, economie en hoop voor

een betere toekomst van alles dat leeft. Alhoewel ik dolgelukkig

ben met dit huis op deze plek, moet ik ook concluderen

dat werkelijke duurzaamheid bestaat uit het

ruimte geven aan de ziel. Juist die verbinding met de

ziel zijn we massaal kwijtgeraakt. We zijn vast komen

te zitten in ons hoofd, dat systemen bedenkt die allesbehalve

goed zijn voor mens en natuur. We verlangen,

bewust of onbewust, terug naar de bron, naar de essentie

van het leven. We willen ons weer thuisvoelen binnen

onszelf. Daarvoor hoef je niet in het bos te wonen.

Bomen, dieren, vogels, vissen en mineralen… het ‘zijn’

in de natuur helpt wel enorm om die bron binnen jezelf

weer te voelen. Het grote verlangen om duurzaam

te wonen, heeft volgens mij dan ook alles te maken met

het ernaar snakken om weer te voelen waar het leven

écht om gaat. Om opnieuw in diepe verbinding te komen

met het diepere wezen binnen onszelf en de natuur

om ons heen.”

De Bosuil is opgetrokken uit 100 procent dubbel gecertificeerd

FSC- en PEFC goedgekeurd hout, is praktisch

en minimalistisch ingericht en straalt licht en gezelligheid

uit. De hoge ramen in de woonkamer geven het

gevoel buiten te zitten. De woning staat onderaan de

berg waarop het voormalig huis van de Woodbrookebeweging

omgebouwd is tot landgoedhotel. Het gedachtegoed

van de Woodbrookers loopt als een rode

draad door Tanja’s boek Leven in de Kanteltijd waarin ze

beschrijft hoe we niet leven in een tijdperk van verandering,

maar in een verandering van tijdperk.

www.tanjaabbas.com

Bhutan

Het enige CO2-negatieve land ter wereld

Iengeklemd tussen Tibet en India, is het Koninkrijk

Bhutan koploper in de nieuwe economie. Er is geen

land ter wereld waar duurzaam wonen zo centraal

staat. Het Aziatische koninkrijk berekent sinds 1970

haar ‘omzet’ in bruto nationaal geluk in plaats van

bruto nationaal product. Geen enkel ander land had tot

die tijd zo naar economie gekeken. Het accent ligt op

‘Duurzaam wonen is verankerd

in alle regels van

het economische systeem’

duurzaam welzijn voor mens, natuur en samenleving.

Zo mogen de economische activiteiten de natuurlijke

hulpbronnen en de kwaliteit van moeder aarde niet

aantasten. Duurzaam wonen is verankerd in alle regels

van het economische systeem.

Inmiddels is het vertrekpunt van geluk en welzijn

door Bhutan ook praktisch vertaald in beleid dat het

land tot het eerste en enige CO2-negatieve land ter wereld

heeft gemaakt. Hiervoor is de onder meer de commerciële

houtkap verboden, en is in de grondwet vastgelegd

dat de bebossing in het land nooit verder kan

dalen dan 60% van de totale oppervlakte. In plaats van

milieu-onvriendelijke fossiele energie, wordt de energie

gehaald uit het altijd maar stromende water in de

rivieren. De zon zorgt ervoor dat het water uit de zee-

38 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

ën verdampt en boven de bergen verandert in regen of

sneeuw, op haar beurt weer goed voor een doorlopende

cirkel van hydro-elektriciteit zonder vrijkomende broeikasgassen

die als de voornaamste oorzaak van de huidige

klimaatverandering wordt gezien. Lokale boeren

ontvangen gratis elektriciteit.

Bhutan heeft het voor elkaar gekregen om een positieve,

ecologische voetafdruk te bewerkstelligen. Er

wordt meer CO2 geabsorbeerd dan uitgestoten. Dat is

uniek in de wereld. De keuze om Bhutan voor 60 procent

uit bos te laten bestaan, vormt de basis voor de

welzijnseconomie voor de slechts 800.000 inwoners

die grotendeels in de landbouw en bosbouw werken.

Jürgen Nagler van het VN-Ontwikkelingsprogramma

in Bhutan spreekt als volgt over het politieke beleid

van Bhutan: “Klimaatverandering is door de mens veroorzaakt,

we kunnen ook zorgen voor de oplossing. En

er zijn oplossingen als wij de bereidheid daartoe kunnen

opbrengen. In Bhutan komt die bereidheid uit wijsheid

en verlicht leiderschap.”

Bhutan staat sinds een tijdje niet meer alleen in de

holistische benadering van economie. Ook de vrouwelijke

premiers van Schotland, IJsland en Nieuw-Zeeland

hebben een netwerk opgericht om ‘welzijn’ te gaan meten

als het gaat om het economisch succes van het land.

Zo heeft Schotland de energietransitie naar hernieuwbare

energie in 2020 al bijna afgerond. 97 procent van

alle energie is daar duurzaam en schoon. Het is historisch

om te zien hoe vandaag de dag er landen zijn die

als geheel werken aan de realisatie van een nieuwe economie,

waarin duurzaam wonen niet langer beperkt is

tot de mens, maar ook al het leven op aarde een eervolle

plaats kan gaan innemen.

www.wellbeingeconomy.org/wego

Tiger’s Nest Klooster, gebouwd tegen een klif van ruim 3.000 meter

hoog, op 700 meter boven de Paro Vallei. (Beeld: Jaanam Haleem)

IVO VALKENBURG

Ivo Valkenburg (1966) is auteur van Niet gezwicht voor de wereld – Transitie

in de voetsporen van Kahlil Gibran waarvoor hij in gesprek ging met 45

mensen en organisaties die aanjagers zijn van vakinhoudelijk beroepsvernieuwing

en maatschappelijke transitie. Ivo is al meer dan dertig jaar actief

in de wereld van financiële dienstverlening. Eerst als financieel adviseur,

later als facilitator van vernieuwingsprocessen binnen ondernemingen.

Zeven jaar woonde hij met zijn gezin in de bergen van Transsylvanië.

In 2020 voelde hij zich geroepen terug te keren naar Nederland. Daar helpt

hij als adviseur en interimmanager mensen in organisaties met de praktische

realisatie van duurzame en innovatieve ideeën, altijd met een enthousiast

oog voor het welzijn van mens en natuur in de transitie naar een

toekomstige wereld. Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl.

NR 2 APRIL 2021 VVP | 39


DUURZAAM WONEN

Iris en Bouke: ‘Ontspullen,

minimalisme en zero waste

heeft ons veel opgeleverd.’

Een echt duurzaam

huis bouw je zelf

IRIS COEHOORN EN BOUKE KOOREMAN ZIJN BEGIN DERTIG ALS ZE IN 2020, MIDDEN IN

DE CORONACRISIS, BESLUITEN HUN DROOM WAAR TE MAKEN: EEN TINY HOUSE BOUWEN

DAT PAST BIJ HOE ZE IN HET LEVEN STAAN: BEWUST, MINIMALISTISCH, ZERO WASTE.

ALS ‘HET BEWUSTE STEL’ DELEN ZE VIA EEN AANTAL BLOGS HUN ERVARINGEN IN DE

HOOP DAT ANDEREN HET WIEL NIET OPNIEUW HOEVEN TE VINDEN ÉN GEÏNSPIREERD

RAKEN. EÉN DING IS ZEKER: VEEL DUURZAMER KUN JE NIET BOUWEN. EN PASSANT

VERWACHTEN ZE HUN EERSTE KINDJE EN TROUWEN ZE.

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK | BEELD HET BEWUSTE STEL

40 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

Tijdens een rondreis met de trein door Rusland,

China, Zuidoost-Azië en Japan hadden ze alle

tijd om zich te buigen over de vraag hoe ze hun

leven echt wilden leiden. “We realiseerden ons

dat we bewust wilden leven. Met liefde. Voor

onszelf, voor anderen en voor de natuur”, zo is te lezen

op hun eerste blog in mei 2020. En het antwoord was:

“We gaan een tiny house bouwen. We zien een tiny

house gemeenschap voor ons, waar verschillende generaties

met elkaar leven, waar we workshops geven over

zero waste, minimalisme en spiritualiteit en waar anderen

terecht kunnen om tot rust te komen in de natuur.”

Bovendien wilden ze hun ervaringen delen met anderen.

“Ontspullen, minimalisme en zero waste heeft

ons veel opgeleverd: tevredenheid, ontspanning, vrijgevigheid

en rust. We gunnen het anderen om dit ook

te ervaren. Als tegenwicht aan de drukke maatschappij

waarin we leven, waarin we zo ons best doen om te voldoen

aan vele verwachtingen die we onszelf opleggen.

Terwijl het erom gaat hoe jij je leven wil leiden. En wat

bij jou past.”

In mei 2020 legden ze drie ontwerpen van Bouke

voor aan de ervaren tiny house bouwer Dimka en gingen

ze op zoek naar bouwmaterialen. Na een gesprek met de

circulaire bouwhandel Buurman Utrecht waren ze overtuigd.

“Het is mogelijk een mooi en strak tiny house te

bouwen dat uit gebruikte bouwmaterialen bestaat! Het

is ongelooflijk wat Buurman beschikbaar heeft. Van isolatiemateriaal

tot deuren, van vuren balken tot badkamerkranen,

van schroeven tot kozijnen. Het is goedkoop

– je bent voor minder dan een kwart van de kosten klaar

– en het is duurzaam. Tip is wel om het bouwproces om

te draaien. Begin met zoeken naar materialen en maak

je ontwerp op basis van wat er beschikbaar is en begin

niet met ontwerpen, zoals wij hebben gedaan. Ons lukt

het daarom niet meer om ons tiny house volledig te bouwen

van tweedehands bouwmaterialen.”

PLAATSMAKER

Begin juni vonden Iris en Bouke een bouwlocatie om

hun tiny house te gaan bouwen. “Midden in Utrecht, op

het Werkspoorkwartier aan de rand van het centrum.

Via DePlaatsmaker vonden we een plek op de Haventuin,

een oud industrieel terrein waar kunstenaars en

‘Begin met zoeken naar

materialen en maak je

ontwerp op basis van

wat er beschikbaar is’

Het ontwerp van Bouke.

NR 2 APRIL 2021 VVP | 41


DUURZAAM WONEN

creatieve ondernemers hun eigen werkruimtes creëren.

Het is aan te raden een overdekte werkplek te creëren.

Een loods is een geschikte optie, maar wij kozen voor

een tent. De bouwtent die wij kochten, is niet zomaar

een tent: het is er een van 6 meter breed, 12 meter lang

en 5 meter hoog. Groot genoeg om te dienen als pop-up

tiny house werkplaats.” De niet zo tiny bouwtent kost

3100 euro. Liever hadden ze een tent gehuurd, maar dat

bleek te duur. Via marktplaats wordt in de zomer al het

gereedschap en de benodigdheden voor de bouwplaatsinrichting

aangeschaft.

De fundering van het huis is een Vlemmix TH720,

een trailer van 8,7 meter lang en 2,55 meter breed. Met

een bouwplateau van 7,2 meter bij 2,44 meter. Tiny

Houses zijn booming. Het bedrijf kan de vraag dan ook

nauwelijks nog aan. De levertijd bedroeg veertien weken.

In totaal produceert Vlemmix per jaar een kleine

‘Een tiny house bouwen

staat gelijk aan keuzes

maken. Heel veel keuzes’

1000 tiny house trailers waarvan tachtig procent is bestemd

voor de Duitse markt.

Eind juni onthullen ze de maquette van hun tiny

house met als highlights het ‘vaasraam’, de ‘tatamiruimte’

en de vide met dakraam en in augustus starten

ze met bouwen. Ze beginnen met de vloer, die er na vier

dagen klussen voor de helft in ligt. “Een tiny house bouwen

staat gelijk aan keuzes maken. Heel veel keuzes.

Dat merkten we toen we op zoek gingen naar ramen

en deuren voor ons tiny house. We hebben meer dan

tien ramen in ons tiny house zitten. Aan de voorkant

onze mooie vaasraampartij met openslaande terrasdeuren.

Links daarvan een hoekraam dat meeloopt met

de schuine gevelbekleding. En rechts daarvan een uitstekend

hoekraam met zitvensterbank. Boven de vide

een dakraam. En rondom het huis acht kleine raampjes:

drie rondom de vide, drie naast elkaar aan de achterkant

van het huis, één aan de achterkant bij de badkamer

en één als onderdeel van het hoekraam aan de linkerkant

van het huis. Verder hebben we aan de kopse

kant van het huis de voorkeur met daarin een raam. En

een meterkastdeur (want de meterkast is via buiten te

bereiken).”

Iris en Bouke houden alles nauwgezet bij. Zo weten

ze precies dat ze eind augustus 52 dagen hebben gewerkt,

dat ze gemiddeld vijf dagen per week aan hun

tiny house werken en dat ze tot nu toe slechts één van

Begin maart arriveerde het Tiny House

op de bestemming in Apeldoorn.

42 | VVP NR 2 APRIL 2021


DUURZAAM WONEN

die vijf dagen daadwerkelijk hebben gebouwd. Een goede

voorbereiding is het halve werk.

Op 13 september vindt de eerste open dag plaats.

Meer dan 200 mensen komen kijken. Ervaringen en dromen

worden gedeeld. En er wordt genoten van de kokosmakronen

en vegan chocolade fudge van de zus van Iris.

Een paar weken later krijgt het huisje vorm. Met

behulp van vrienden worden de wanden rechtop geplaatst

en het dak gemonteerd. In één dag van vloer

naar huis.

Tot nu toe hadden Iris en Bouke nog geen zicht op

een woonplek, maar half oktober komt er vanuit Apeldoorn

groen licht. Zij kunnen terecht op een nieuwe

tiny house community.

Terwijl er hard wordt gewerkt aan het huis, wordt er

ook volop geminimaliseerd, nu er een concrete woonplek

is gevonden. Voor Iris, die in 2019 een opleiding

volgde als opruimcoach, een favoriete bezigheid. Ze

merkt dat ze nog steeds verder kunnen opruimen, ook

al hadden ze al heel veel spullen de deur uit gedaan.

“Onze familie is blij met onze ‘afdankertjes’. Ook via

Marktplaats maken we mensen blij met onze overtollige

spullen. Met als dank af en toe een stukje taart of

een doosje Merci.”

ALS EEN MALLE

Ze klussen naar eigen zeggen bijna dagelijks ‘als een

malle’. Het voortdurend keuzes moeten maken, blijft

vermoeiend. Eind december is er een nieuwe blog van

Iris: “Groot nieuws! Of klein, het is maar net hoe je het

bekijkt… We zijn in verwachting van ons eerste kind!

Begin juni verwelkomen we een kleine Iris of Bouke in

ons tiny house. (…) In tegenstelling tot wat sommige

mensen in onze omgeving dachten, gaat ons tiny house

avontuur gewoon door met een baby in aantocht. En

we hoeven ons ontwerp ook niet aan te passen. We zijn

van het stempel: een baby heeft vooral liefde en warmte

nodig. Veel ruimte of een eigen kamer is, in ieder geval

de eerste paar jaar, niet nodig. En verder gaan we in

de praktijk wel zien en ervaren hoe het gaat.”

Eind december is er meer nieuws: Iris en Bouke zijn

getrouwd. Door corona werd het een kleine ceremonie

met acht mensen in het tiny house. “Met als klap op de

vuurpijl onze eerste nacht in ons tiny house. Heel bijzonder

om ons huis met zo’n speciale trouwdag in te

wijden.”

De twee zetten alles op alles om hun tiny house snel

gereed te krijgen. Zo plaatsen ze onder meer de gevelen

dakbekleding, installeren ze de regenpijp, zetten ze

de houten gevelbekleding in de olie, verven ze raam- en

deurkozijnen, maken ze een meterkastdeur en plaatsen

ze het glas. Ook installeren ze de geiser, de waterpomp

en het waterfiltersysteem.

September 2020, de eerste

open dag, van Iris en Bouke.

‘Bijzonder om ons

tiny house met onze

trouwdag in te wijden’

Eind februari 2021 is hun tiny house helemaal ‘af’. “Het

voelde alsof we een cadeau mochten uitpakken toen

we onze bouwtent afbraken. Laag voor laag kwamen

de tentdoeken eraf en kregen we steeds beter zicht op

ons huis. Het hoogtepunt kwam toen de bouwtent helemaal

weg was en we voor het eerst ons tiny house van

afstand konden bewonderen. Het tweede hoogtepunt

volgde kort daarop: we legden al duwend de eerste meters

af met het huis.”

Begin maart is hun huis verplaatst naar Apeldoorn.

In totaal heeft het huis bijna 40.000 euro gekost, net

nog passend binnen het budget van tussen de 30.000

en 40.000 euro. Ze betalen aan de gemeente 300 euro

huur per maand. “Daar krijgen we een stuk grond voor,

zonder iets erop. We hebben echter geen kosten voor

elektra, water en licht, omdat we dat zelf opwekken. Ook

bijvoorbeeld rioolheffing hoeven we niet te betalen, omdat

we niet zijn aangesloten op het riool. In de winter

hebben we alleen wat kosten voor een gastankje”, zeggen

Iris en Bouke. “Ongetwijfeld zullen we hier nieuwe

tiny house dagen organiseren. Wordt vervolgd.” n

Meer informatie: www.hetbewustestel.nl

NR 2 APRIL 2021 VVP | 43


INNOVATIE

IN MAART 2014 SCHREEF IK IN EEN VVP-ARTIKEL ENTHOUSIAST OVER

BITCOINS, HET JUISTE GEBRUIK VAN KLANTDATA, PRIVACY EN HET

FEIT DAT ALS JE DEZE DATA OP EEN JUISTE MANIER INZET, JE DE

DIENSTVERLENING VAN DE TOEKOMST KUNT GAAN BIEDEN. ONDANKS

DAT DEZE ONDERWERPEN ONDERTUSSEN IN SNELTREINVAART AAN

RELEVANTIE HEBBEN GEWONNEN MOET IK TOT MIJN TELEURSTELLING

CONCLUDEREN DAT WE MET ONZE SECTOR IN DE AFGELOPEN ZES JAAR

NOG GEEN (R)EVOLUTIE HEBBEN LATEN ZIEN.

Reddit Financiële

Diensten

TEKST KEES HAVERKAMP, TJIP | BEELD CHRISTIAN KEIJSERS

Zonde, want voor mijn gevoel hadden we

juist een goede start. In de eerste digitaliseringsgolf

hebben we als sector aanpassingsvermogen

en lef laten zien en hiermee

grote verbeteringen kunnen doorvoeren in

onze dienstverlening. Echter gaan innovaties

vandaag de dag eerder langzamer dan sneller. En

als we het dan over innovaties hebben dan neigt het

meer naar optimalisatie dan innovatie. Een chatbot hier

en daar, hypotheekadvies via de webcam, acceptatie

op basis van ‘brondata’ en korting op je hypotheek als

je een goed energielabel op je woning hebt. Allemaal

prima optimalisaties, echter laten de echte innovaties

binnen de sector wat mij betreft lang op zich wachten.

‘Innovaties gaan vandaag

de dag eerder

langzamer dan sneller’

RESILIENCE

Als ik naar de agenda kijk van vooraanstaande wetenschappelijke

organisaties dan zie ik dat er in de boodschap

een sterke focus ligt op ‘resilience’; het veerkrachtig

kunnen reageren op de buitenwereld. En die

veerkracht zullen we nodig hebben, want op wat logische

inkoppers na laat het zich lastig voorspellen hoe

de nieuwe economie zich gaat vormgeven. Een andere

belangrijke variabele is natuurlijk hoe de wet- en regelgevers

hierop gaan reageren. Een neveneffect van

deze digitalisatiesprint is dat we gedwongen worden

alsmaar transparanter te zijn. Voor steeds meer consumenten

wordt informatie toegankelijker en begrijpelijker.

De consument meer aan het roer laten resulteert in

voor de hand liggende verbeteringen maar gaat in de

toekomst ook voor veel onverwachtere wendingen kunnen

zorgen.

PHYSICAL DISTANCING

De post-COVID maatschappij komt er anders uit te zien

dan die van ervoor. We worden gedwongen om meer op

afstand en digitaal te acteren. En daar worden we ook

echt beter in. Het onwennige gestuntel van achter de

webcam heeft plaatsgemaakt voor comfortabele en ef-

44 | VVP NR 2 APRIL 2021


INNOVATIE

ficiënte interactie via de digitale kanalen. De term ‘social

distancing’ die nog steeds regelmatig gebruikt wordt

vind ik daarom erg onhandig gekozen. We zijn steeds

beter in staat om de sociale afstand te verkleinen, zonder

fysiek bij elkaar in de buurt te komen. Dankzij deze

digitaliseringslag zijn steeds meer mensen bereid en in

staat om zaken die eerder fysiek gebeurden nu digitaal

te doen. Overbodig om te zeggen dat nieuwe generaties

vanaf Gen-x online geboren zijn en per definitie gemakkelijker

digitaal werken en hier de voordelen van beginnen

in te zien.

TED TALK

In de inspirerende TED Talk ‘The pitchforks are coming’ waarschuwt

Nick Hanauer in 2014 de kijker voor de gevolgen van

de groeiende ongelijkheid in de maatschappij en trekt hierin

de vergelijking met de situatie in het pre-revolutionaire Frankrijk

van de 18e eeuw. Juist bij innovaties kunnen we ontzettend

veel leren door te kijken naar het verleden. Lessons learned,

van mezelf en van anderen, spelen een belangrijke rol in mijn

doelstelling om middels innovatieve projecten bij te dragen

aan een fatsoenlijke en duurzame financiële sector.

REDDIT

Toen een groep ‘normale beleggers’ zich via nieuwswebsite

Reddit verenigden en het via het aandeel

Gamestop samen succesvol opnamen tegen de onaantastbare

hedgefondsen zagen we wat mij betreft een

perfect voorbeeld van de kracht van het collectief. Ik

verwacht dat de combinatie van meer transparantie en

een versnelde digitalisatie van de maatschappij de komende

periode echt voor baanbrekende concepten zal

gaan zorgen. Ik hoop en denk dat mensen steeds meer

deze potentie willen gaan benutten. Ik zie dit overigens

zeker niet als bedreiging maar juist als enorme innovatiekans.

Aan ons de schone taak om hier een passende

dienstverlening op te ontwikkelen.

POWER TO THE PEOPLE

Met de huidige en door COVID gedwongen push richting

digitaal genereren we nog meer data. In combinatie

met de versnelling die kunstmatige intelligentie

nu veroorzaakt, is het nog beter mogelijk om data te

analyseren en om te zetten naar relevante informatie.

Organisaties die dit proces onder controle hebben en

op basis hiervan de juiste beslissingen nemen zullen

beter in staat zijn om de klant van de toekomst te bedienen.

Consumenten willen niet alleen steeds meer

zelf aan de knoppen zitten, maar verwachten meer en

meer real-time en gehyperpersonaliseerde diensten en

producten. Overigens is het essentieel om binnen al dit

digitale geweld de menselijke maat niet uit het oog te

verliezen.

STILTE VOOR DE STORM

Ik geloof dat we qua disruptie in de financiële sector

slechts het topje van de ijsberg hebben gezien en dat de

spreekwoordelijke tsunami onderweg is. Een paar vooruitstrevende

organisaties binnen onze sector dragen

hun steentje bij, voorbeelden als Amazon Insurance en

Lemonade kennen we ook. Wat mij betreft is het juist

de uitdaging om ons klaar te stomen om de volgende

groep ‘Redditters’ die het anders willen zien te faciliteren.

Wie pakt met ons de handschoen op? n

KEES HAVERKAMP

Kees Haverkamp is oprichter van diverse innovatieve fintechondernemingen.

Als Director Innovations werkt hij bij TJIP aan

platformoplossingen voor de financiële sector die mens, organisatie

en data met elkaar verbinden en balanceren. Binnen

het TJIP Innovationlab realiseert hij met marktpartijen vernieuwende

concepten die customer journeys slimmer maken.

NR 2 APRIL 2021 VVP | 45


ADVERTENTIE

DAZURE

1/1


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere VVP-editie

en biedt need to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder meer de

vertaling van belangrijke Kifid-uitspraken op het gebied van leven, schade en

hypotheken naar de dagelijkse adviespraktijk, de rubriek Permanent

Actueel en informatie en tips met betrekking tot Innovatie, Compliance,

Marketing & Sales, Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.

FOTO PETER BEEMSTERBOER

NR 2 APRIL 2021 VVP | 47


Resterende jaarpremie

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geëuthanaseerd

en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De

bemiddelaar (Xcellent Horse Insurance) heeft een schadevergoeding uitgekeerd

van 90 procent van het verzekerd bedrag in verband met blijvende ongeschiktheid

verminderd met de restwaarde euthanasie. Verder is de consument

erover geïnformeerd dat, omdat sprake is van totaal verlies, de resterende

jaarpremie tot 8 februari 2021 in mindering wordt gebracht op de uitkering.

De te verrekenen premie bedraagt 283,62 euro. De consument beklaagt

zich hierover, zonder succes.

Dominant cause

FOTO PETER BEEMSTERBOER

De Geschillencommissie: “In de Algemene Voorwaarden is in artikel 11.1.1 bepaald

dat bij totaal verlies de premie over het resterende gedeelte van het

verzekeringsjaar verschuldigd is. De wet verzet zich niet tegen deze bepaling.

In artikel 7:938 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat geen premie

is verschuldigd als in het geheel geen risico is gelopen en dat als over een

vol verzekeringsjaar geen risico is gelopen, over dat jaar geen premie is verschuldigd.

In deze situatie is geen sprake van een vol verzekeringsjaar waarin

geen risico is gelopen omdat de verzekeraar in het destijds lopende verzekeringsjaar

wel een risico heeft gelopen. Bovendien is de genoemde wettelijke

bepaling niet van dwingend recht – vergelijk artikel 7:943 BW - en kan hiervan

in de voorwaarden op welke manier dan ook worden afgeweken. De wetgever

heeft in artikel 7:939 BW voor een bijzondere situatie een afwijking in

de wet opgenomen waarvan op grond van artikel 7:943 lid 1 niet mag worden

afgeweken in de verzekeringsvoorwaarden maar deze situatie doet zich hier

niet voor nu het in hetonderhavige geval gaat om een automatische beëindiging

in geval van totaal verlies en niet om een tussentijdse opzegging door

een verzekeraar.” – Uitspraak GC 2021-0170

Leren van Kifid-uitspraken

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel

adviseurs en verzekeraars. In elk nummer vat VVP een aantal relevante

uitspraken samen.

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een

beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege

een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft

de claim afgewezen met een beroep op de voorwaarden

stellende dat geen sprake was van een

van buiten komende gebeurtenis. De door de expert

vastgestelde oorzaak (slechte hechting van

kit/lijm) kan worden beschouwd als de dominant

cause van de schade en deze is noch een onder de

voorwaarden gedekte gebeurtenis noch een gevolg

van een van buiten komende gebeurtenis. De

consument heeft onvoldoende aangetoond dat

wel sprake was van een van buiten komende gebeurtenis

en zijn stelling dat de oorzaak was gelegen

in de luchtdruk/vacuüm ontstaan door het

passeren van een vrachtwagen is niet bewezen.

De Geschillencommissie is van oordeel dat verzekeraar

terecht dekking heeft geweigerd en wijst

de vordering af.

De commissie: “De dominant cause-maatstaf

is doorslaggevend indien geen causaliteitsmaatstaf

blijkt uit de voorwaarden. De dominant cause

vaststellen gebeurt door te bepalen welke oorzaak

of welke oorzaken als effectieve oorzaak of oorzaken

van de schade kunnen worden gezien. Zie onder

andere r.o. 4.2 van GC Kifid 2019-116 en r.o. 4.4

van GC Kifid 2017-455. Als effectieve oorzaak van

de schade kan worden aangemerkt een oorzaak

die van beslissende invloed is geweest voor de

schade die Consument heeft geleden. Een dergelijke

oorzaak wordt uit het feitencomplex afgeleid

door toepassing van regels van gezond verstand.

Een gebeurtenis kan als oorzaak van de schade

worden aangemerkt wanneer de daaropvolgende

gebeurtenissen geen zelfstandige betekenis meer

hebben en zijn terug te voeren op die ene gebeurtenis.”

– Uitspraak GC 2021-0159

48 | VVP NR 12 FEBRUARI APRIL 20212019


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN

Voldoende belang

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de

Europeesche de klassiekerverzekering herstellen

van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie:

“Tussen partijen staat

niet ter discussie dat de verzekeraar bij het

opzeggen van de autoverzekering per 15

juni 2018 niet de in artikel 3.9 van de voorwaarden

opgenomen opzegtermijn in acht

heeft genomen. Er is dus sprake van een onregelmatige opzegging.”

De verzekeraar voerde onder meer aan dat de consument zijn belang bij

zijn vordering tot herstel van de autoverzekering onvoldoende duidelijk heeft

gemaakt. De commissie volgt de verzekeraar hier niet: “Het gegeven dat de

consument zonder de autoverzekering geen gebruik kan maken van de auto,

maakt al dat hij voldoende belang heeft bij zijn vordering. Dat hij de auto

mogelijk elders had kunnen verzekeren, doet dit belang niet vervallen. Ook de

omstandigheid dat de verzekeraar heeft aangeboden de autoverzekering opnieuw

te accepteren voor de duur van maximaal één jaar neemt het belang

van de consument bij zijn vordering niet weg. De consument hoeft er immers

niet (vooraf) mee akkoord te gaan dat een nieuwe autoverzekering bij de verzekeraar

per definitie een looptijd heeft van maximaal één jaar. Bovendien

is het zo dat, als de opzegging door de verzekeraar in stand zou blijven, niet

uitgesloten kan worden dat de consument inderdaad in de toekomst, in het

kader van een verzekeringsaanvraag bij een andere verzekeraar, mededeling

moet doen van deze opzegging, hetgeen op voorhand niet in zijn belang zou

zijn. De consument zou dan weliswaar kunnen uitleggen wat er gebeurd is en

dat van een onregelmatige opzegging sprake was, maar niet geheel zeker is

of de veronderstelde andere verzekeraar met die uitleg genoegen zal nemen.”

De opzegging vind plaats nadat de rechtspersoon waarvan de consument

eigenaar is, bij de verzekeraar een bootverzekering had aangevraagd. De Europeesche

wees de aanvraag af, omdat de consument zijn mededelingsplicht

zou hebben geschonden door het beëindigen van een eerdere bootverzekering

door een andere verzekeraar (in verband met veronderstelde fraude) niet

mede te delen. De vraag of het correct is hierom een andere polis op te zeggen,

blijft hier onbeantwoord. Ook op een ander punt gaat deze zaak niet in.

De consument stelde bij de aanvraag van de bootverzekering zelf geen onjuiste

gegevens te hebben verstrekt aan de verzekeraar, omdat zijn tussenpersoon

de aanvraag heeft ingevuld.

In 2019 oordeelde de Rechtbank Limburg: “Een assurantietussenpersoon

handelt onzorgvuldig indien hij een aanvraagformulier voor een verzekering

aan zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) verstrekt, waarop vragen

staan die de verzekerde zelf moet invullen, maar die de assurantietussenpersoon

al (deels) heeft ingevuld zonder dat de assurantietussenpersoon weet of

de door hem voor-ingevulde antwoorden juist zijn. De assurantietussenpersoon

die dergelijk voor-invulwerk doet moet zeker weten dat de door hem gegeven

antwoorden op vragen, die gegeven hadden moeten worden door de

aspirant-verzekerde, juist zijn. Die tussenpersoon moet zich er verder van vergewissen

dat zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) de voor-ingevulde

antwoorden controleert en de assurantietussenpersoon dient zijn opdrachtgever

nadrukkelijk te wijzen op de eventuele gevolgen voor de verzekerde bij

het laten staan van foute antwoorden.” – Uitspraak GC 2021-0150

Dure schending

zorgplicht

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe

overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode

gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de

(aspirant)verzekeringnemer daarop wijzen. Niet

is komen vast te staan dat de tussenpersoon (R.

Lindhout handelend onder de naam RL Financieel

Advies) dat in dit geval heeft gedaan. Dit betekent

dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht

jegens de consument heeft geschonden en

aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door

consument geleden schade: 132.919,50 euro.

De consument en de tussenpersoon hebben

gekozen voor een bindend advies. Maar omdat

een bedrag hoger dan 100.000 euro wordt toegewezen,

is deze uitspraak op grond van artikel 38.6

onder b van het reglement niet-bindend.

Tegen de uitspraak staat geen hoger beroep

open bij de Commissie van Beroep Financiële

Dienstverlening.

De Geschillencommissie: “De tussenpersoon

heeft in zijn verweren betoogd dat hij de carenzperiode

heeft genoemd. Dit heeft de consument

betwist en hij heeft erop gewezen heeft dat de

tussenpersoon zich ook heeft verweerd met de

stelling dat niet van hem kan worden verwacht

dat hij alle clausules met zijn cliënten doorloopt.

De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit

zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd

waarmee hij zijn verweer kan motiveren

dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode

heeft gewezen. Dit komt voor risico

van de tussenpersoon.

“Bij het lezen van de voorwaarden hadden

consument en zijn echtgenote er inderdaad kennis

van kunnen nemen dat de verzekering een carenzperiode

van twee jaren kende. Als dit artikel

bij de consument en zijn echtgenote vragen had

opgeroepen, dan had het op hun weg gelegen

hierover vragen aan de tussenpersoon te stellen.

De schade is dus mede het gevolg van feiten en

omstandigheden die de consument en de echtgenote

betreffen. Een kwart van de schade moet

daarom voor rekening van de consument blijven.”

– Uitspraak GC 2021-0131

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 49


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor

een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur

op grond van het gevoerde oriëntatiegesprek had moeten weten dat de door

de consument beoogde financiering ‘onhaalbaar’ was?

De Geschillencommissie acht dit in zo’n situatie niet terecht: “De commissie

volgt in dit geval de stelling van de consument dat de adviseur de opdracht

tot dienstverlening niet had moeten aannemen. Hierbij is van belang

dat de consument op dat moment zijn inkomen in buitenlandse valuta ontving

en zijn partner nog in de proeftijd van een tijdelijk arbeidscontract verkeerde.

De adviseur heeft ter zitting verklaard dat de hypotheekaanvraag ‘een

flinke kluif’ zou worden en dat ze ‘zouden kijken of ze het rond zouden kunnen

krijgen’. Naar het oordeel van de commissie kwalificeert een dergelijke

insteek niet als een inspanningsverplichting, aangezien het voor de adviseur

duidelijk had moeten zijn dat de kans dat een geldverstrekker een hypothecaire

geldlening (onder die omstandigheden) aan de consument zou verstrekken

zo goed als nihil was.” – Uitspraak GC 2021 -0220

Declareren is tijd registeren

HYPOTHEKEN – Wil een adviseur zijn werkelijk gemaakte uren declareren dan

moet hij een goede tijdregistratie hebben. Aldus de Geschillencommissie in

deze uitspraak: “Nu in de overeenkomst is opgenomen dat bij voortijdig beëindigen

van de opdracht de tot dan toe gemaakte uren in rekening worden

gebracht, had het op de weg van de adviseur gelegen een nauwkeurig gespecificeerde

tijdsbesteding bij te houden die in geval van tussentijdse beëindiging

had kunnen worden overgelegd (zie ook Kifid Geschillencommissie 2017-

269 r.o. 4.11). Een dergelijke tijdsbesteding is echter niet overgelegd en ook op

basis van het dossier is niet precies komen vast te staan hoeveel tijd aan de

opdracht van de consument is besteed. Gelet daarop zal, op grond van artikel

7:405 lid 2 BW, de commissie zelf het bedrag vaststellen dat de adviseur in redelijkheid

in rekening had mogen brengen.” – Uitspraak GC 2021-0163

Kennis hebben van

acceptatiebeleid

HYPOTHEKEN – De consument in deze klacht

heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en

bemiddeling voor de financiering van de aankoop

van een woning op een bedrijventerrein. De adviseur

dient hierop een aanvraag in bij een geldverstrekker

die de aanvraag afwijst omdat deze geen

woningen op bedrijfsterreinen adviseert, hetgeen

ook blijkt uit de gepubliceerde acceptatienormen

van de aanbieder. De consument in kwestie claimt

schadevergoeding onder meer omdat hij voor

een nieuwe financieringsaanvraag bij een andere

geldverstrekker nieuwe taxatierapporten moet laten

opmaken.

De Geschillencommissie doet vervolgens een

uitspraak die een norm bevat die als algemene

norm heeft te gelden en daarom hieronder wordt

weergegeven: “De commissie oordeelt als volgt.

Volgens de vaste lijn in haar uitspraken mag van

de adviseur worden verwacht dat hij op de hoogte

is van het acceptatiebeleid van de verschillende

kredietverstrekkers waarmee hij samenwerkt. Zie

Geschillencommissie Kifid nrs. 2018-488, 2019-507,

2019-819 en 2021-112. Bij een eventuele onduidelijkheid

mag van de adviseur bovendien worden

verwacht dat hij contact opneemt met de kredietverstrekker

en hem de situatie voorlegt. Zie

Geschillencommissie Kifid nr. 2019-813. Door de

hypotheekaanvraag bij door te zetten zonder de

consumenten over het daarmee samenhangende

risico van afwijzing te informeren, terwijl de adviseur

had moeten weten dat geldverstrekker in

beginsel geen onderpanden op bedrijventerreinen

accepteert, heeft de adviseur een misverstand gecreëerd.

Daarmee heeft de adviseur niet gehandeld

zoals van een redelijk bekwaam en redelijk

handelend beroepsgenoot mag worden verwacht.

In het licht van het voorgaande stelt de commissie

vast dat de adviseur is tekortgeschoten in de

nakoming van zijn zorgplicht ten opzichte van de

consumenten. – Uitspraak GC 2021–0203

De samenvatting Hypotheken

wordt u aangeboden door de

50 | VVP NR 12 FEBRUARI APRIL 20212019


DUURZAAM BELEGGEN

In drie stappen

voldoen aan de SFDR

Met ingang van 10 maart 2021 is de Sustainable Finance

Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing geworden.

Deze Europese Verordening stelt eisen aan de beleggingsadviezen

die adviseurs geven en aan de informatieverschaffing

over de duurzaamheid van bepaalde financiële

producten.

TEKST ADFIZ

Wat dat concreet betekent voor de adviseur hebben we begin

maart tijdens een webinar uitgebreid toegelicht. Was je daar

niet bij aanwezig? Hieronder volgt in het kort wat je moet doen

om aan de SFDR te voldoen.

STAP 1 – Bepaal of jouw onderneming onder de SFDR valt

De SFDR is van toepassing als de werkzaamheden van jouw onderneming betrekking

hebben op advies over verzekeringen met een beleggingscomponent

(IBIP’s) of individueel pensioenadvies. Daarnaast is de omvang van jouw

onderneming van belang. Heeft jouw onderneming ten minste drie medewerkers?

Dan valt jouw onderneming mogelijk

onder de SFDR. Het gaat daarbij om het aantal

medewerkers; niet om het aantal FTE’s. De rechtsvorm

van jouw onderneming is niet van belang.

STAP 2 – Voldoe aan de organisatorische en informatievereisten

De SFDR bevat regels die kort gezegd vereisen dat

partijen in het kader van transparantie over duurzaamheid

hun interne beleid aanpassen, en meer

informatie aan de klant verschaffen. Van partijen

wordt verwacht dat ze hieraan voldoen, tenzij de

SFDR de keuze biedt om dit niet te doen (comply

or explain).

‘De SFDR

beoogt

duurzaam

beleggen te

stimuleren’

De SFDR beoogt duurzaam beleggen te stimuleren

en klanten meer inzicht te geven in beleggingsstromen.

Het is daarom van belang dat je als

adviseur rekening houdt met aspecten van duurzaamheid,

zoals klimaat, mensenrechten, fraude

en goed werkgeverschap. Je moet onder de SFDR

bepalen hoe jij hier in je advisering rekening mee

houdt en je moet je klant hierover informeren.

Daarbij gaat het enerzijds om de impact van duurzaamheidsrisico’s

op de waarde van de beleggingen

en anderzijds om de impact van de beleggingen

op duurzaamheidsfactoren. In je beloningsbeleid

moet duidelijk worden gemaakt dat het rekening

houden met duurzaamheidsrisico’s tot de

goede adviespraktijk behoort.

STAP 3 – ONtvang de juiste informatie van aanbieders

Voor het verwerken van de thema’s duurzaamheidsrisico’s

en duurzaamheidsfactoren in je

advies ben je in grote mate afhankelijk van de

productinformatie van de aanbieder van producten

met een beleggingscomponent. In deze productinformatie

kun je namelijk nagaan of en op

welke manier rekening is gehouden met duurzaamheidsrisico’s

en -factoren. Veel verzekeraars

passen op dit moment hun precontractuele informatie

nog aan. Houd daarom de komende tijd

de nieuwsbrieven van verzekeraars goed in de

gaten. n

Meer informatie over de verordening is te vinden

in ons kennisportaal SFDR (www.adfiz.nl/dossiers/

sfdr). Je vindt daar ook modellen die we hebben

ontwikkeld om je te helpen op een efficiënte manier

te voldoen aan de nieuwe regels.

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 51


De termijn voor het aanleveren van

het juist en volledig ingevulde informatieformulier

bij het afkopen van

een pensioen in eigen beheer of het

omzetten hiervan in een aanspraak

ingevolge een oudedagsverplichting

is vorig jaar verlengd.

Wft Pensioen

Verlengde termijn

Tot 31 december 2019 was het mogelijk om een pensioenvoorziening

in eigen beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening.

Als hiervoor werd gekozen, dan moest de partner hiermee

instemmen. Ook moest de Belastingdienst binnen een maand

worden geïnformeerd en er moest worden aangegeven of er een regeling

was getroffen met het oog op een eventuele echtscheiding. Als hiervoor niet

werd gekozen of hieraan niet werd voldaan, dan bleven de opgebouwde

pensioenrechten gewoon in stand.

Het voordeel van afkoop of omzetting is dat het verschil tussen de fiscale

en commerciële waarde van de pensioenvoorziening fiscaal geruisloos kan

worden prijsgegeven. Er is eveneens geen revisierente verschuldigd.

Voor afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer moest de DGA

een informatieformulier invullen, ondertekenen en binnen een maand indienen

bij de Belastingdienst. Daarnaast moest de (gewezen) partner van de

DGA het informatieformulier ook ondertekenen. Als hier niet aan werd voldaan,

dan kon dit leiden tot een belaste pensioenaanspraak en het betalen

van revisierente; dit betekende maximaal 72 procent heffing over de commerciële

waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer.

In de praktijk is gebleken dat niet iedere DGA het informatieformulier tijdig,

juist en volledig ingevuld heeft ingestuurd. Daarom is er nu in een herzien

besluit van 31 maart 2020 besloten om de termijn voor het alsnog aanleveren

van de juiste informatie eenmalig te verlengen. Daarnaast is in dit

besluit opgenomen dat er een herstelmogelijkheid is als de (gewezen) partner

het informatieformulier niet heeft medeondertekend.

TWEE VOORWAARDEN

De staatssecretaris van Financiën keurt onder twee voorwaarden in de volgende

twee situaties goed dat een informatieformulier alsnog als tijdig

wordt aangemerkt:

1. Een te laat ingediend informatieformulier dat binnen een jaar na de afkoop

of de omzetting van het PEB bij de Belastingdienst is of wordt aangeleverd,

wordt in afwijking in zoverre van artikel 12c, lid 2, UBLB, als tijdig

aangemerkt. Ter verduidelijking: in artikel

12c, lid 2, UBLB stond de termijn van één

maand benoemd. Dit artikel is nu dus vervallen;

2. Als de inspecteur constateert dat nog geen

informatieformulier is ingediend en gebruik

is gemaakt van de gefaciliteerde beëindiging

van het PEB, dan stelt hij de DGA in de gelegenheid

dit te herstellen. De inspecteur geeft

hierbij een termijn van ten minste zes weken.

De volgende twee voorwaarden liggen hieraan

ten grondslag: aan de overige voorwaarden van

de artikelen 38n tot en met 38q van de Wet op de

loonbelasting is volledig voldaan, bij afkoop van

het PEB is tijdig en volledig voldaan aan de wettelijke

verplichting tot het indienen van de aangifte

loonheffingen en het afdragen van de ter zake van

de afkoop verschuldigde loonheffingen.

ONTBREKEN MEDEONDERTEKENING

De DGA krijgt van de Belastingdienst de gelegenheid

om een (gewezen) partner alsnog te laten

ondertekenen als blijkt dat deze medeondertekening

ontbreekt. Hiervoor is een termijn van ten

minste zes weken gegeven. Dit geldt ook voor informatieformulieren

die zijn of worden aangeleverd

volgens de in de vorige paragraaf beschreven

goedkeuringen. Het aangevulde en medeondertekende

informatieformulier treedt met terugwerkende

kracht in de plaats van het eerder aangeleverde

informatieformulier.. n

52 | VVP NR 12 FEBRUARI APRIL 20212019


PERMANENT ACTUEEL

De Wet Herziening van beslag- en

executierecht is sinds 1 oktober 2020

gefaseerd in werking getreden.

Wft Consumptief krediet

Herziening beslag-

en executierecht

De wet heeft ten doel om te voorkomen

dat mensen met schulden onder het bestaansminimum

terechtkomen. Daarnaast

moet het beslag- en executierecht

efficiënter en eenvoudiger worden gemaakt en er

moet worden voorkomen dat een beslag puur als

drukmiddel wordt gebruikt.

EERSTE FASE

Er mag geen beslag meer worden gelegd op roerende

zaken (zoals de inboedel of een auto) als

de kosten van de verkoop hoger zijn dan de opbrengsten.

Kleding, levensmiddelen en andere

zaken die iemand nodig heeft voor zijn persoonlijke

verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften,

mogen in beginsel niet meer in beslag

worden genomen. Het zijn zaken die over het algemeen

weinig waarde vertegenwoordigen. Op

humanitaire gronden mag geen beslag worden

gelegd op bepaalde zaken van minderjarige kinderen

van de schuldenaar, gezelschapsdieren en

zaken van hoogstpersoonlijke aard. Roerende zaken

die een schuldenaar redelijkerwijs nodig heeft

voor de verwerving van de noodzakelijke middelen

van bestaan of voor zijn scholing of studie,

vallen ook onder het beslagverbod. Het beslagverbod

is alleen van toepassing op zaken die zich

in de woonruimte van de schuldenaar bevinden.

Een auto valt daarmee bijvoorbeeld niet onder het

beslagverbod. Echter kan een auto wel onder een

andere bepaling van het beslagverbod vallen, bijvoorbeeld

als een schuldenaar om gezondheidsredenen

volledig afhankelijk is van zijn aangepaste

auto.

TWEEDE FASE

De tweede fase is ingegaan op 1 januari 2021. Met ingang van die datum is

een beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij een beslag op de bankrekening (bankbeslag)

wordt nu een deel van het tegoed vrijgehouden. De hoogte van het beslagvrije

bedrag verschilt per leefsituatie. Dit kennen we al van het beslag op

loon of een uitkering, waarbij een beslagvrije voet wordt gehanteerd. Hiermee

moet worden voorkomen dat de regeling van de beslagvrije voet wordt

doorkruist, doordat er beslag wordt gelegd op de bankrekening van de schuldenaar

in plaats van op het loon of de uitkering zelf, puur om de beslagvrije

voet te omzeilen.

DERDE FASE

De derde fase is ingegaan op 1 april 2021. Deze fase maakt het mogelijk om

een administratief beslag te leggen op motorrijtuigen en aanhangwagens.

Hierdoor wordt het in beslag nemen van een auto of aanhanger efficiënter.

Zo kan de deurwaarder nu beslag leggen op een motorrijtuig of aanhanger

na inzage in het kentekenregister en hij hoeft het voertuig of de aanhanger

niet meer daadwerkelijk te zien. Het is ook niet meer mogelijk om een voertuig

of aanhanger na een beslag snel over te schrijven op een andere naam,

omdat het beslag in het kentekenregister wordt vermeld. n

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in VVP

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.

Powered by

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 53


PURPOSE

Op dit moment is het biedingssysteem in de woningmarkt

ondoorzichtig en zelfs een beetje dubieus. Zowel kopers als

verkopers hebben baat bij meer transparantie en regels.

Maak biedingen in woningmarkt

transparant

TEKST HERGEN DUTRIEUX, VIISI HYPOTHEKEN

Degin maart betoog econoom Wouter Weijand in het FD dat als we

het vertrouwen in de woningmarkt willen opvijzelen, een transparant

biedingssysteem nodig is. Bij de verkoop van zijn eigen woning

had hij ervaring met een schimmig biedingsproces en makelaars

die onderling informatie toespelen om elkaar te bevoordelen. Zijn dochter, die

vergeefs op een huis had geboden, kreeg zelfs te horen dat zij zonder makelaar

kansloos was. Allemaal niet in het voordeel van consumenten. Voorkennis

en onderling handjeklap ondermijnen het vertrouwen in de woningmarkt,

stelt Weijand terecht. Ik postte zijn artikel op LinkedIn en kreeg – ondanks

mijn bescheiden bereik – veel duimpjes en applaus. Kennelijk leeft dit thema

meer dan ik vermoedde.

GELIJKE KANSEN

Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik me erover verbaas dat er rond een

woningtransactie zo weinig transparantie is. Ga maar na: bij het afsluiten van

een hypotheek geldt al enige jaren een verregaande transparantieverplichting.

Tevens is de Mortgage Credit Directive ingevoerd, die het financieringsproces

van tevoren duidelijk maakt. Ook het provisieverbod illustreert de verbeterde

transparantie die de afgelopen jaren werd doorgevoerd in de hypotheekmarkt.

Doel van al deze aanpassingen is dat het proces eerlijk verloopt. Dat zou

ook moeten gebeuren met het biedingssysteem. Bij een gelijkwaardig bod

hebben kopers in principe gelijke kansen op dezelfde woning. Een transparant

koopproces kan dit bevorderen. Een ding is zeker: handjeklap tussen makelaars

onderling is niet eerlijk.

‘Dit is geen

oproep om

makelaars te

boycotten’

GESTANDAARDISEERD BOD

Dit is geen oproep om makelaars te boycotten.

Integendeel. Kundige makelaars zijn van waarde

bij een aan- en verkoopproces. Maar tegelijkertijd

mag je voor toegang tot de woningmarkt niet van

hen afhankelijk zijn. Bij Viisi raden wij onze klanten

meestal wel aan een aankoopmakelaar in te

schakelen. Dit draagt namelijk bij aan de geloofwaardigheid.

En een geloofwaardig bod is voor

de verkoper belangrijk. Het voorkomt nare verrassingen.

Een bewijs van financiering van een hypotheekadviseur

draagt ook bij aan de geloofwaardigheid.

Makelaars gaan we dus niet boycotten. Maar

wat moet er dan wel gebeuren? Ik pleit voor objectieve

criteria voor een gestandaardiseerd bod.

Denk aan:

– hoogte koopprijs

– wel/geen financieringsvoorbehoud + voorwaarden

– wel/geen voorbehoud bouwkundige keuring

– datum levering

– wel/geen financieringscertificaat aangeleverd

– naam aankoopmakelaar indien van toepassing

In de eerste ronde selecteert de verkoper een

voorlopige winnaar en is hij/zij verplicht de objectieve

criteria van het bod kenbaar te maken. In de

tweede ronde mag iedereen een finaal bod uitbrengen.

De verkoper selecteert een finale winnaar.

Ook hiervan wordt de uitkomst gedeeld.

Voor kopers zou deze transparantie heel fijn zijn.

Zo weten zij achteraf altijd wat het winnende bod

was. En ook voor verkopers is een dergelijk doorzichtig

proces welkom. Geen gefilterde informatie

van een verkoopmakelaar, maar objectieve data.

Op basis hiervan kun je – samen met je verkoopmakelaar

– een weloverwogen en eerlijke keuze

maken. Na de transactie zijn de data reproduceerbaar

en toegankelijk net zoals huidige woningdata

bij het Kadaster.

Gaat deze innovatie vanuit de makelaarsbranche

zelf komen? Ik vrees van niet. Wat mij betreft

komt er daarom een neutrale, externe toezichthouder

die een eerlijk koopproces afdwingt. n

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 55


INKOMEN

Wat is het geheim van minder verzuim in

coronatijd? Het is ons gelukt door het anders

aan te pakken. Met actieve aandacht

voor onze relaties en heldere communicatie

als belangrijkste voorwaarden.

Minder verzuim in coronatijd

TEKST ANGELO WIEGMANS

Het zal je niet verbazen als ik je vertel dat

het verzuim stijgt. Het is historisch hoog

zelfs, als we de statistieken mogen geloven.

Corona en de coronamaatregelen

zullen daar een grote invloed op hebben. Recent

spraken wij hierover met enkele verzekeraars. Een

beetje onverwacht kregen we flinke complimenten.

Het verzuim in onze portefeuille bleek helemaal

niet zo hoog. Het steekt gunstig af bij andere

portefeuilles. Ook het rendement in onze portefeuille

ontwikkelt zich nog steeds goed. De verzekeraars

waar wij contact mee hebben, vroegen

ons te verklaren hoe wij er kennelijk in geslaagd

zijn onze verzuimcijfers zo goed te houden.

Ik kan je vertellen wat wij anders gedaan hebben.

Na de eerste persconferentie nu een jaar

geleden, hebben we direct onze klanten geïnformeerd.

Daarbij hebben we aandacht besteed aan

de steunmaatregelen en aan de vragen welke de

werkgevers zouden kunnen krijgen in verband

met een ziekmelding in relatie tot corona. Alle

branches welke hard geraakt werden, hebben we

gebeld om ze te informeren en vragen te beantwoorden.

We merkten dat onze aanpak werd gewaardeerd.

GESPREKSPARTNER

We hebben ons een positie verworven als gesprekspartner.

Zo kregen we ook veel vragen over verzuim

in relatie tot corona. Met de ondernemer

zochten we naar mogelijkheden en oplossingen

buiten het verzuimtraject om. Immers hadden

medewerkers vaak serieuze problemen, doch waren

ze niet arbeidsongeschikt. We hebben alle vragen

gebundeld en gepubliceerd op een speciale

Angelo Wiegmans is

raadgever voor werkgevers

en specialist op

het gebied van verzuim.

Vanuit Bedrijf Plus en

Qees helpt hij werkgevers

bij problemen in

verzuimdossiers, organisatievraagstukken,

bezwaarprocedures

UWV, WGA-herbeoordelingen

en het maken

van de afweging ERD

WGA en Ziektewet.

sectie op de website. Vragen uit de praktijk. Antwoorden

uit het vak.

Een categorie die vaak aan de orde kwam: wat

doe je bijvoorbeeld als je medewerker verkouden

is en niet komt werken. Of: wat doe je als je kind

naar huis wordt gestuurd met een snotneus en

je werknemer ‘dus niet kan komen werken’? Ga in

elk geval in gesprek en kijk of er andere mogelijkheden

zijn, was dan een veelgebruikt antwoord.

Kan de medewerker thuiswerken of op een andere

moment het werk inhalen? Daarbij denken wij

zo veel mogelijk mee met onze werkgevers op de

inzetbaarheid van het personeel. Als het dan eens

moeilijk wordt hebben we onze raadgevers, die

met de werkgever kunnen meedenken over de reactie

of antwoorden richting werknemer.

We bleven naast onze werkgevers staan. Juist

als we de medewerker niet ziek konden melden.

Want als verzekeraar en arbodienst niets voor

werkgever en medewerker kunnen beteken (want

niet arbeidsongeschikt) is het probleem voor

werkgever en medewerker niet verholpen. Integendeel.

Het probleem bleef levensgroot op het

bord van werkgever liggen. Als je op dat moment

met praktische oplossingen komt, win je het vertrouwen

van de ondernemer. En uiteindelijk ook

van de medewerker. Het eerlijke verhaal wordt gewaardeerd.

We gaan verder. In het komende halfjaar gaan we

de werknemer veel meer verantwoordelijkheid

geven voor zijn eigen inzetbaarheid. Van controle

naar bevlogenheid. Ook in dit traject zal communicatie

weer belangrijk zijn. Gelukkig zijn we volwaardig

gesprekspartner van onze werkgevers. n

56 | VVP NR 12 FEBRUARI APRIL 20212019


ESSENTIËLE VAARDIGHEDEN

Als je wilt blijven spelen In de wereld van het oneindige spel

schreef ik in mijn vorige artikel dat je vijf essentiële vaardigheden

nodig hebt: een goede zaak, een vertrouwensteam, leren van waardige

rivalen, existentiële flexibiliteit en moed om te leiden. In dit artikel

lees je over de vaardigheid ‘het inzetten voor een goede zaak’.

Zet je in voor een goede zaak

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY

Een goede zaak is een specifiek toekomstbeeld

om te verwezenlijken. Je schetst een

toekomstige situatie die zo aantrekkelijk

is dat mensen er veel voor over hebben

om dat toekomstbeeld tot werkelijkheid te maken.

Waar de doelen in een eindig spel een snelle

kick geven (bijvoorbeeld het behalen van targets

of een promotie) kunnen we dit niet jarenlang

vasthouden. De vreugde van het winnen in een

eindig spel is al snel voorbij: targets worden verhoogd

en de promotie went alweer snel. Door je in

te spannen voor een goede zaak dan krijgt je werk

en leven meer betekenis en voel je je voldaan.

Een goede zaak is toekomstgericht. Het vertelt

ons iets over de wereld waarin we hopen te leven

en waaraan we bij willen dragen. Je kunt bijdragen

aan meerdere goede zaken. Of je aansluiten

bij een goede zaak van een ander. Het is nog niet

concreet en geeft alle ruimte om er eindeloos aan

te kunnen werken en continu bij te kunnen schaven.

Je kunt een goede zaak zien als het ideale

huis dat je wilt neerzetten. Het is nooit af, maar

het wordt stukje bij beetje steeds meer zichtbaar.

Het geeft richting aan ons werk, het inspireert en

betreft niet alleen jezelf maar ook toekomstige

generaties.

POSITIEF EN OPTIMISTISCH

Met vijf criteria kunt je eenvoudig testen of jij een

‘goede zaak’ hebt:

– het is ergens vóór: positief en optimistisch;

– inclusief: open voor ieders bijdrage;

– dienstgericht: primair gericht op het voordeel

van anderen;

‘Een goede

zaak is

toekomstgericht’

– veerkrachtig: bij politieke, technologische en

culturele veranderingen;

– idealistisch: groots, stoutmoedig en nooit voltooid.

Soms valt een goede zaak je in, maar vaker zien

we dat we in een goed gesprek met collega’s en

klanten langs de weg van ‘toegevoegde waarde’

gaan begrijpen wat onze goede zaak is. Door

aan een klant te vragen wat we als waarde leveren

(bijvoorbeeld inzicht, keuzevrijheid, het heft in

handen) kunnen we gaan nadenken wat dat betekent

als we daarmee de hele wereld helpen (iedereen

begrijpt zijn eigen financiële situatie of iedereen

heeft een gezonde financiële huishouding).

Neem je team bij de hand, interview klanten

en ga na welke individuele toegevoegde waarde

je hebt geleverd en wat dit betekent als je de kans

zou krijgen om dat voor de hele wereld te doen.

Grote kans dat je dan een inspirerende ‘goede

zaak’ kan formuleren! n

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 57


DUURZAAMHEID

Snel handelen door het nieuwe kabinet

is gewenst om onze wereld leefbaar

te houden. Maar ook wij kunnen

een steentje bijdragen.

Voor of na corona?

TEKST PAUL BURGER, MVO-ADVISEUR

BIJ ANSVARIDÉA

Terwijl ik dit artikel schrijf, ben ik herstellende van corona. Ik had het

flink te pakken, had blijkbaar te weinig zuurstof, was snel moe maar

voelde me verder prima. Met nadenken, navelstaren en de verkiezingen

volgen verstreken de dagen. Elke dag voelde ik me een stukje beter.

Elke dag dacht ik meer te begrijpen van wat er allemaal is veranderd en

hoe de kiezers en Den Haag daarop reageren.

Eén op de zes stemmers gelooft blijkbaar dat de door de overheid gestelde

maatregelen rondom corona onnodig zijn of dat de milieuproblemen

dusdanig meevallen dat we onze levensstijl niet hoeven te veranderen. Onzin

allemaal, gewoon doorgaan zoals we gewend waren, lijkt het credo. Ik hoop

oprecht dat deze mensen gelijk hebben.

De overige vijf kiezers stemden op partijen die allemaal aangeven dat

doorgaan op de oude manier geen optie meer is. De snelheid en urgentie van

de te nemen maatregelen verschillen per partij, maar de neuzen staan min

of meer noodgedwongen dezelfde kant op. Onze jongeren (tot 35 jaar) geven

hierbij doorgaans de voorkeur aan partijen die voorop lopen in het nemen

van maatregelen. De Urgendazaak en het stikstofarrest in 2019 zorgden

niet alleen voor een vermindering van de maximumsnelheid maar maakten

helaas ook dat grote delen van onze samenleving krakend tot stilstand kwamen.

Corona, vooralsnog en hopelijk de hekkensluiter, dwingt ons sinds vorig

jaar tot het nemen van nog meer maatregelen

die echt impact hebben op onze manier van leven.

We zijn het zat maar realiseren ons ook dat zowel

de stikstof-, de CO2 -problematiek en de coronapandemie

het gevolg zijn van niet duurzaam en

te veel menselijk handelen en dat we dit uit eigen

belang wel moeten veranderen.

AANPAKKEN!

Ik kan er misschien een beetje naast zitten, maar

wist u dat de wereldbevolking sinds het begin van

onze jaartelling met ongeveer factor 50 gegroeid

is? En dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen

in 2018 ongeveer 57 procent hoger was dan in

‘Bijdrage

leveren door

duurzaam te

verzekeren en

te financieren’

1990? Dit, terwijl we juist terug moeten naar 40

tot 50 procent van de uitstoot uit 1990 om binnen

de klimaatdoelen uit Parijs van een maximale

stijging van 1,5 tot 2 graden te blijven. Dat er in

2017 wereldwijd 4,1 miljard mensen op het vliegtuig

stapten en dat dit een toename was van 7,1

procent ten opzichte van 2016? Dat Nederland als

tweede landbouwexportland ter wereld en als

nummer zestien op de lijst van dichtstbevolkte

landen haar biodiversiteit in 2010 zag krimpen tot

vijftien procent van wat we ooit hadden?

Ik hoop dat als dit artikel uitkomt het nieuwe

kabinet geformeerd is en de noodzakelijke hervormingen

snel doorvoert en hiermee de juiste

kaders schept. Want er is haast geboden. Maar

onze regering kan het niet alleen, als bedrijfsleven

moet wij anticiperen door duurzame innovatie

mogelijk te maken en in ons geval duurzaam te

verzekeren en te financieren. Door schades zoveel

mogelijk te voorkomen en duurzaam te herstellen.

Zodat we diezelfde kiezers ondersteunen en faciliteren

dat ze duurzaam kunnen leven, consumeren

en consuminderen. Om dit voor elkaar te krijgen

is het van belang dat ook al onze neuzen dezelfde

kant op staan. Dus geen geneuzel graag, maar

aanpakken! n

KANSEN BIJ VERDUURZAMING

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken Björn

Jalving en Paul Burger van Turien & Co. kansen

voor financieel adviseurs bij verduurzaming.

Reacties zijn welkom op bjalving@turien.nl.

58 | VVP NR 12 FEBRUARI APRIL 20212019


KLANTGERICHTHEID

De feedback van klanten is de brandstof van iedere organisatie.

En het mooie is, deze feedback is er altijd en

daarmee een duurzame energiebron. Het komt gevraagd

en ongevraagd, in kwalitatieve en kwantitatieve reviews.

Het is de kunst al deze feedback voor je organisatie te laten

werken. Hoe doe je dat?

Energie van klanten

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT

de Nederlanders vindt 63 procent dat organisaties niet goed

luisteren naar de wensen van de klant”, komt uit klant-energiek

onderzoek uitgevoerd door MSI-ACI Europe bv. Dat is een

“Van

teleurstellend resultaat in een tijd waarin veel bedrijven bezig

zijn de klant centraal te zetten en waarin klantgerichtheid een must is om

toekomstbestendig te ondernemen. Luisteren naar de klant, the voice of the

customer, blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. De feedback van klanten

komt in vele verschillende vormen; van verkoopcijfers, klachten, vragen, review,

trends tot klantonderzoek. Vaak zijn er in een organisatie wel veel cijfers

aanwezig, maar ontbreekt een overzicht van de vragen die via de mail of

telefoon binnenkomen. En juist die feedback is heel waardevol. Medewerkers

met veel klantcontact zouden een actieve rol moeten spelen in het doorgeven

van de klantsignalen.

KLANTFEEDBACK

Al deze feedback vangen is al klus en dan moet

het nog gestructureerd worden. Aan een excellsheet

met heel veel cijfers heb je niets als je het

niet kunt interpreteren. Als je een groot deel van

de feedback hebt weten te vangen en te structuren,

begint de moeilijkste uitdaging; transformeren.

Dit betekent de échte klantinzichten uit alle

feedback halen. Voor groot intermediair heb ik

een keer onderzoek gedaan wat de zakelijke relaties

belangrijk vonden. In de top 5 stond de bereikbaarheid

van de organisatie die slechts tot 17.00

uur was. Terwijl veel ondernemers ‘s avonds de administratie

en ook verzekeringszaken deden. Toen

we verder vroegen met welke vragen ze dan zaten,

ontstond een heel ander klantinzicht. Er was

behoefte aan een goed verzekeringsoverzicht en

de betaalde premies en de huidige mijnomgeving

‘Klantfeedback

is de brandstof

van iedere

organisatie’

bood onvoldoende inzicht. Dat was de hoofdreden

om ’s avonds contact te willen hebben met de

adviseur. Het eerste project werd dus de mijnomgeving

optimaliseren en niet de openingstijden

verruimen.

BRANDSTOF

Klantfeedback is de brandstof van iedere organisatie

en als je deze op de juiste wijze weet te

vertalen naar verbeteringen, ontstaat er energie.

Klanten voelen zich begrepen en medewerkers

voelen zich gehoord. Klantfeedback draait continu

om de vraag ”waarom”. Kleine kinderen doen niet

anders dan deze vraag stellen en als volwassenen

vergeten we nog wel eens door te vragen. Klantfeedback

draait ook om een samenspel tussen

klanten, medewerkers en de organisatie. Een continu

dialoog en feedback op de feedback zijn randvoorwaarden

om een continu verbeterende organisatie

te worden. Ga op regelmatige basis met

medewerkers én klanten in gesprek en probeer de

data op de juiste wijze te interpreteren. Hang een

(digitaal) bord op waar medewerkers klantsignalen

en ideeën kunnen opplakken. Als je je focust

op het écht begrijpen van klanten volgen de klantgerichte

oplossingen bijna vanzelf. n

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.

Zij kent de financiële sector als geen ander en was

werkzaam onder bij ARAG.

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 59


In 2007 komen twee fietsers met elkaar in botsing. Het slachtoffer

loopt daarbij blijvend letsel aan zijn linkerknie op. Door het letsel

moet zijn huis ingrijpend worden aangepast. Dit blijkt niet mogelijk,

het slachtoffer moet verhuizen. De veroorzaker van het ongeval

is verzekerd bij Univé. Moet Univé financieel bijspringen bij het

kopen van een passend, maar duurder huis?

Gedwongen verhuizing?

TEKST MAYA SPETTER, SPETTER ADVOCAAT & MEDIATOR

Als gevolg van het knieletsel maakt het slachtoffer in huis gebruik

van krukken en een rollator. Buitenshuis van een rolstoel en/of

scootmobiel. Het gebruik van de krukken en de rollator is echter fysiek

belastend en het zou beter zijn als slachtoffer in huis een trippelstoel

zou gebruiken. Hiermee kan hij zich gemakkelijk door het huis verplaatsen.

De huidige woning van het slachtoffer is daarvoor niet geschikt.

VERHUIZING NOODZAKELIJK?

Partijen vragen een ergotherapeut om te onderzoeken of de huidige woning

aangepast kan worden zodat deze wel rolstoelgeschikt wordt. En als dat niet

mogelijk is, wat dan een passend alternatief kan zijn. De ergotherapeut heeft

een onafhankelijk rapport opgemaakt. Daarin staat dat de woning waar het

slachtoffer nu woont niet rolstoeltoegankelijk te maken is. Verhuizen is de

enige optie.

Daarnaast heeft de ergotherapeut onderzocht welke woningen wel passend

(te maken) zijn. Dergelijke woningen zijn ongeveer € 300.000 duurder

dan het budget van het slachtoffer toelaat.

STANDPUNT PARTIJEN

Het slachtoffer vindt dat Univé hem in staat moet

stellen een passende of aan te passen woning te

kopen. Hij moet zoveel mogelijk in de situatie worden

gebracht zoals die was voor het ongeval. Daarom

kan van hem niet worden gevraagd dat hij genoegen

neemt met een verhuizing naar een appartement.

Hij had immers een woning met een tuin.

Univé wijst de verzoeken van het slachtoffer

af. De man moet inderdaad verhuizen, maar Univé

vindt verhuizing naar een appartement een passend

alternatief. Dit kan het slachtoffer zelf financieren.

Univé vindt het dan ook niet redelijk dat

zij moet bijdragen aan de aankoop van een duurder

huis.

‘Het slachtoffer

hoeft geen

genoegen te

nemen met wat

de verzekeraar

de beste

oplossing vindt’

Partijen komen er niet uit. Het slachtoffer begint

met zijn letselschade advocaat een deelgeschilprocedure.

VERHUIZEN VAN EEN WONING MET TUIN NAAR

EEN APPARTEMENT?

Verhuizen naar een appartement is ook volgens

de rechtbank geen passend alternatief. De rechtbank

overweegt het volgende:

‘’De rechtbank stelt voorop dat Univé de schade

die [verzoeker] door het ongeval lijdt volledig

moet vergoeden. Dit uitgangspunt volgt uit het arrest

van de Hoge Raad van 5 december 2008 (NJ

2009/387). In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist

dat een benadeelde in een situatie moet worden

gebracht die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de

situatie zoals die zou zijn als het ongeval niet zou

zijn gebeurd, en dat dat leidend is bij het vaststellen

van de hoogte van de schadevergoeding.’’

Het slachtoffer woont momenteel in een 2-onder-1-kapwoning

met tuin. De rechtbank is het

met het slachtoffer eens dat verhuizing naar een

appartement geen passend alternatief is. Het

zou een verslechtering van zijn woonsituatie zijn.

Het slachtoffer heeft recht op een gelijkwaardige

woonsituatie, in dit geval een woning mét tuin.

VERGOEDING VAN DE SCHADE

Univé moet de schade vergoeden die het slachtoffer

lijdt. Partijen zijn het er over eens dat het

slachtoffer een andere woning moet kunnen kopen.

Wanneer het slachtoffer financieel gezien

niet in staat is een andere woning te kopen, zal

60 | VVP NR 12 FEBRUARI APRIL 20212019


LETSELSCHADE

Univé in dat tekort moeten voorzien. Hoe dient

Univé dat te doen? De rechtbank stelt voor dat

Univé garant staat voor het gedeelte van de koopsom

waarvoor het slachtoffer zelf geen hypothecaire

lening kan krijgen.

VERREKENING VAN VOORDEEL?

Univé doet ook een beroep op voordeelsverrekening.

De rechtbank is het met Univé eens dat als

het slachtoffer eigenaar wordt van een duurder,

groter huis, dat een voordeel kan opleveren. ‘’Door

de eigendom van een duurder huis neemt zijn vermogen

toe, maar daarvan geniet hij pas daadwerkelijk

voordeel als hij het huis verkoopt of er op een

andere manier financieel voordeel aan ontleent.’’,

oordeelt de rechtbank. “Of en wanneer dat zo zal

zijn en welk bedrag daarmee gemoeid zal zijn is

niet op voorhand vast te stellen. De prijzen van huizen

fluctueren immers en een waardestijging of

-daling is niet goed te voorspellen.”

Verrekening van mogelijk voordeel door een

toename van het vermogen van het slachtoffer is

nu niet redelijk. Het letselschadeslachtoffer hoeft

geen genoegen te nemen met wat de verzekeraar

de goedkoopste of beste oplossing vindt. n

MAYA SPETTER

Sinds 1990 is Maya

Spetter advocaat en

na een aantal jaren

heeft zij zich gespecialiseerd

in letselschade

en aansprakelijkheidsrecht.

Na jarenlang

bij grote kantoren te

hebben gewerkt, is zij

negen jaar geleden

haar eigen kantoor in

Amersfoort begonnen.

Zij is één van de

weinige advocaten in Nederland die gespecialiseerd is in de juridische afwikkeling

van vliegtuigongevallen. Zo maakte zij deel uit van het kernteam

van advocaten dat de slachtoffers van de ramp met Turkish Airlines bijstond

en maakt zij deel uit van het Rechtsbijstandsteam MH17. Zij trad op

in de schadeafwikkeling met Malaysia Airlines en staat nu een grote groep

nabestaanden bij in de strafzaak tegen vier verdachten en in een procedure

bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Zij treedt alleen voor slachtoffers van ongevallen op en is lid van de

specialisatieverenigingen van letselschade advocaten LSA, ASP en Peopil.

Meer informatie: www.spetteradvocaat.nl

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 61


In de jaren 2017 t/m 2019 hebben ruim 50.000 DGA’s hun

pensioenregeling in eigen beheer omgezet naar de Oudedagsverplichting

eigen beheer (ODV). Uiterlijk vanaf

datum ingang AOW dient de DGA zijn opgebouwde ODVreserve

vanuit de BV in 20 jaar uit te keren.

De ODV, een adviesgevoelige

voorziening

TEKST PIETER VAN DEUDEKOM

Voordat dit moment aanbreekt, is het verstandig als de DGA samen

met zijn adviseur bespreekt wat alle opties zijn, want een aantal

goede alternatieven is bij hem vaak niet bekend. Een belangrijke afweging,

die gemaakt moet worden, is de volgende:

Dient de ODV-uitkering daadwerkelijk vanuit de BV te worden gedaan of

heeft het de voorkeur het opgebouwde ODV-kapitaal naar een externe partij

over te dragen?

UITKERING VANUIT DE BV

De regels hiervoor zijn vrij strikt; de ODV-uitkering moet uiterlijk vanaf de

AOW-ingangsdatum starten en met een vaste looptijd van 20 jaar worden

uitgekeerd.

Op zijn vroegst start de uitkering vijf jaar voor de AOW-ingangsdatum,

dan is de looptijd overigens ook 5 jaar langer. Afhankelijk van het u-rendement

vindt er jaarlijks een kleine aanpassing plaats.

OVERHEVELING

Indien het ODV-kapitaal wordt overgeheveld naar een bancaire lijfrente of

een beleggingslijfrente, zijn de regels veel flexibeler. De belangrijkste zijn:

– De looptijd van de uitkering (binnen fiscale grenzen) is van 5 tot 20 jaar;

ook langer is mogelijk.

– De ingangsdatum van de uitkering is uiterlijk 5 jaar na de AOW-ingangsdatum.

– Het gehele overgedragen ODV-kapitaal wordt inclusief behaald rendement,

volledig aan de DGA, en bij diens overlijden aan de erfgenamen,

uitgekeerd.

Het is de vraag of het verstandig is het ODV-kapitaal ook in de uitkeringsfase

in de BV te houden. De volgende argumenten kunnen een rol spelen om het

ODV-kapitaal over te hevelen naar een externe partij:

1. De gepensioneerde DGA wil op termijn van zijn BV af.

2. De DGA wil doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd .

3. De DGA wenst de ODV in een kortere periode

dan 20 jaar uit te laten keren.

4. De DGA heeft behoefte aan meer flexibiliteit

in zijn uitkering.

5. De BV heeft een negatief eigen vermogen en

de wens snel te liquideren.

1. De gepensioneerde DGA wil op termijn van

de BV af

Menig DGA wil na het ondernemerschap de BV

nog even aanhouden, om deze uiteindelijk op te

heffen. Belangrijke overweging naast het kostenaspect

is, dat de DGA de eigen financiële situatie

van de oude dag overzichtelijk wil krijgen

en vereenvoudigen, zeker met het oog op de toekomstige

nalatenschap. De mogelijkheid, dat de

BV vererft vindt men in de regel geen aantrekkelijk

idee.

De ODV-verplichting blokkeert de optie van

opheffen van de BV, waardoor de BV nog tot 20

jaar na de AOW-leeftijd moet worden voortgezet.

N.B. Uiterlijk tot 5 jaar na de AOW-datum kan,

met toestemming van de belastingdienst, de uitkerende

ODV worden overgeheveld naar een externe

partij.

2. De DGA wil doorwerken na de AOW-gerechtigde

leeftijd

Fiscaal kan de samenloop van de ODV-uitkering

en het verplicht doorbetalen van een salaris, op

bezwaren stuiten. De doorwerkende DGA zal minimaal

een zakelijk loon moeten doorbetalen, en

62 | VVP NR 12 FEBRUARI APRIL 20212019


DOELBELEGGEN

Pieter van Deudekom:

‘Adviseur speelt

belangrijke rol.’

zijn AOW en soms andere aanvullende pensioenen zijn dan ook al ingegaan.

Hiermee wordt de ODV vaak in de hoogste schijf belast, terwijl als het inkomen

uit arbeid stopt, de ODV-uitkering (fiscaal) meer welkom is. Het ODV-kapitaal

overdragen in de eerder genoemde lijfrente producten geeft nog 5 jaar

respijt, voordat er moet worden uitgekeerd.

3. De DGA wenst de ODV in een kortere periode dan 20 jaar uit te laten

keren

Indien het opgebouwde ODV-kapitaal beperkt is, zou het aantrekkelijk kunnen

zijn een kortere looptijd te kiezen dan 20 jaar. Ook de kosten van het

aanhouden van een BV voor een relatief lage ODV-uitkering (jaarrekening

opstellen, loonadministratie, fiscale berekeningen etc.) kan hierbij een rol

spelen.

4. De DGA wenst meer flexibiliteit in zijn uitkering

Naast de optie van een kortere uitkering dan de verplichte 20 jaar, is het mogelijk

bij de bancaire of beleggingslijfrente, om voor een hoog-laag uitkering

te kiezen.

Dus bijvoorbeeld de eerste 10 jaar een uitkering van € 20.000,00 en daarna

10 jaar een uitkering van € 10.000,00. Deze flexibiliteit kan niet middels

een uitkering vanuit de BV worden bewerkstelligd.

Het is niet noodzakelijk om het volledige ODV-kapitaal over te dragen

naar een externe partij. Het kan zijn, dat de BV niet voldoende liquide is om

de volledige reserve over te dragen. Ook kan het zijn, dat het de voorkeur

heeft de ODV in eigen beheer te houden, maar dat de DGA deels wil profiteren

van een kortere uitkering dan de vereiste 20 jaar. Dan zou een deel voor

een kortere uitkering naar de externe lijfrente kunnen worden overgedragen.

5. BV heeft een negatief Eigen Vermogen

In de situatie, dat onvoldoende vermogen in de BV aanwezig is, om de volledige

ODV-reserve in 20 jaar uit te keren, kan na goedkeuring van de belastingdienst,

het aanwezige kapitaal worden afgestort, waarna (binnen de fiscale

bandbreedte) een uitkering met een eventueel

kortere looptijd kan worden afgesproken.

EXTERNE PARTIJEN

De ODV-verplichting kan worden ondergebracht

bij verzekeraar, bank of vermogensbeheerder. De

lijfrente bij de verzekeraar wordt vooral gekozen,

indien het lang leven risico moet worden afgedekt.

Bij overlijden van de DGA en de eventuele

partner stopt de uitkering.

De fiscale regels voor de bancaire lijfrente en

de beleggingslijfrente zijn gelijk. De populariteit

van de bancaire lijfrente is door de lage rentestand

wat verminderd.

De beleggingslijfrente is zeker bij een lange

beleggingshorizon een goed alternatief voor de

huidige, relatief lage, gegarandeerde uitkering. In

dat geval moet de DGA bereid zijn om de bijbehorende

beleggingsrisico’s te nemen. Hij kan alvast

voorsorteren door het ODV-kapitaal reeds voor de

uitkeringsperiode over te dragen naar een opbouwende

beleggingslijfrente-rekening. Hiermee verlengt

hij feitelijk zijn beleggingshorizon.

Nieuwe moderne producten worden door de

vermogensbeheerders ontwikkeld. Welk product

of producten het beste past, is geheel afhankelijk

van de persoonlijke situatie van de DGA. En daar

kunt u als adviseur een belangrijke rol in spelen. n

Pieter van Deudekom is Senior Pensioenadviseur bij

Velthuyse • Mulder.

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 63


Met de

VVP Nieuws App

dagelijks op de

hoogte van al

het nieuws in de

financiële sector

De VVP Nieuws App voorziet u van al het verzekerings-,

hypotheek- en ander financieel nieuws!

De VVP Nieuws App maakt gebruik van informatie uit

alle betrouwbare en toonaangevende media zoals het FD,

de Telegraaf, Adfiz, AFM, Kifid, New Finacial Forum,

AM en VVP.

Naast het laatste nieuws biedt de VVP Nieuws App

onder meer:

● maximale hypotheek berekenen;

● boete berekenen;

● hypotheekcheck;

VVP Vacatures Service;

● vakevents;

● actuele hypotheekrentes;

VVP Ondernemerspanel.

Download hem nu

www.vvpapp.nl


NABESTAANDENPENSIOEN

Enkel nog op risicobasis

Het tweede pijler nabestaandenpensioen bij overlijden

vóór pensioendatum gaat op de schop. Adviseurs en verzekeraars

hameren op het belang de actuariële premie te

handhaven.

TEKST TOON BERENDSEN

Tegelijk met het pensioenstelsel wordt het tweede pijler nabestaandenpensioen

vernieuwd. Het wetsvoorstel dat het kabinet Rutte IV

ter consultatie voorlegde, kent geen inhoudelijke wijzigingen ten

aanzien van het partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden

ná pensioendatum. Conform het advies uit 2020 van de Stichting van

de Arbeid stelt het wetsvoorstel wel voor dat (fiscaal gefaciliteerd) partnerpensioen

ter dekking van het risico op overlijden vóór pensioendatum enkel

nog op risicobasis plaats vindt. Daarnaast zou, eveneens conform het advies

van de Stichting, een levenslange uitkering

het uitgangspunt moeten vormen. Wat betreft

de hoogte van de dekking wordt een ander fiscaal

maximum voorgesteld, namelijk 50 procent

van het pensioengevend salaris in plaats van 70

procent van het te bereiken ouderdomspensioen.

Voorgesteld wordt verder dat de dekking voortaan

diensttijdonafhankelijk is.

Met betrekking tot het wezenpensioen wordt

voorgesteld de fiscale ruimte voor het wezenpensioen

voor half wezen te verruimen naar 20 en

voor volle wezen naar 40 procent van het pensioengevend

salaris. Naast een fiscaal maximum

geldt er voor wezenpensioen ook een wettelijk

maximum tot wanneer het wezenpensioen uitgekeerd

mag worden. Deze leeftijd is momenteel 30

jaar. Het wetsvoorstel gaat uit van 25 jaar.

‘Handhaaf

de actuariële

premie’

VLAK PREMIEPERCENTAGE ONWENSELIJK

Verzekeraars en adviseurs pleiten in hun consultatiereacties

voor behoud van de actuariële premie

te handhaven. Adfiz: “Uitgangspunt van het wetsvoorstel

is een leeftijdsonafhankelijke premie voor

de verschillende pensioenvormen. Een leeftijdsonafhankelijke

premie is volgens ons goed te hanteren

voor de opbouw van het ouderdomspensioen

en het partnerpensioen ná de pensioendatum.

Voor dekking van het risico van partnerpensioen

vóór de pensioendatum is een actuariële premie

voor de hand liggend voor pensioenregelingen

uitgevoerd door een verzekeraar/PPI. De keuze

voor de premie kan ook aan marktpartijen worden

gelaten. Een leeftijdsonafhankelijke premie voor

het nabestaandenpensioen is wel een begrijpelijke

keuze voor bedrijfstakpensioenfondsen.”

Aon: “Normaliter wordt het risiconabestaandenpensioen

berekend op basis van actuariële

premies. Als de premie voor iedereen gelijk is en

het op te bouwen pensioen ook, dan is dit in feite

een soort doorsneepremie.”

NN: “Een vlak premiepercentage voor alle

deelnemers lijkt logisch in navolging van de introductie

van een vlak premiepercentage voor de

opbouw van ouderdomspensioen. Maar dat is het

niet. Dit zou namelijk betekenen dat een herverdeling

van de vlakke pensioenpremie noodzakelijk

wordt. Vooral bij contracten met een kleine

omvang kan deze vlakke premie veel hoger uitvallen

dan de huidige actuariële premie, en daarmee

juist leiden tot minder of geen verzekering van

nabestaandenpensioen. Wij stellen dan ook voor

de actuariële premie voor nabestaandenpensioen

te handhaven.” n

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2021 2019 VVP | 65


COLUMN

IN ALLE CORONA- EN VERKIEZINGSGEWELD

VERDWIJNT ER DE LAATSTE TIJD NOG WELEENS

EEN THEMA VAN DE RADAR. EÉN VAN DIE

THEMA’S IS HET PENSIOENAKKOORD DAT

IN DE ZOMER VAN 2020 WERD GESLOTEN.

NU KUN JE VAN DIT AKKOORD VAN ALLES

VINDEN, MAAR FEIT IS DAT ER MET HET

PENSIOENAKKOORD (NOG) MEER ONZEKERHEID

SLUIPT IN DE OUDEDAGSVOORZIENING VAN ALLE

NEDERLANDERS, ÓÓK ALS ER SPRAKE IS VAN EEN

VERPLICHT PENSIOEN VIA DE WERKGEVER.

TEKST PEPIJN VAN KLEEF, MONEYVIEW

Er is een goede reden waarom voor veel

burgers het opbouwen van pensioen

een verplichting is. Het pensioen helemaal

overlaten aan het individu, werkt

niet. Het is te ver weg (in de tijd) en het

gaat om zulke enorme bedragen dat

het menselijke brein hier niet mee kan omgaan.

Ga maar na. Om 70 procent van een modaal salaris

(2020: 36.500 euro) aan pensioen bij elkaar te sparen,

heb je het al snel over drie à vier ton aan pensioenvermogen

dat op pensioenleeftijd klaar moet

staan. Een dergelijk bedrag veroorzaakt kortsluiting

in de hersenen, het is te veel om te bevatten

en dus ontstaat er vlucht- en uitstelgedrag.

Het gekke is: een hypotheekschuld aangaan

van drie à vier ton is geen enkel probleem. Er wordt

dan alleen de vraag gesteld: wat kost het mij iedere

maand? 500 à 600 euro aan woonlasten is dan

geen bezwaar, terwijl datzelfde bedrag opzij zetten

voor de oude dag toch wel als erg lastig wordt beschouwd.

66 | VVP NR 2 APRIL 2021


MONEYVIEW

Pensioen-

(on)vermogen

ADVIESKOSTEN

In het verlengde daarvan hebben we te maken met

nóg een fenomeen dat niet bijdraagt aan de pensioenvreugde:

dat er betaald moet worden voor hypotheekadvies,

dat zo maar 1.500 euro kan kosten, is inmiddels

algemeen aanvaard. Eenzelfde bedrag neerleggen

voor een advies over het goed regelen van de

oudedagsvoorziening blijkt een veel groter obstakel

te zijn. En dat terwijl juist die adviezen met de in het

nieuwe pensioenstelsel ingebouwde onzekerheid

meer en meer noodzakelijk worden.

Daarnaast zijn lang niet alle Nederlanders aangesloten

bij een pensioenfonds. Deze groep zit al helemaal

met een dubbel probleem: hun brein overziet

het niet - ze zijn onbewust onbekwaam – en degene

die ze het potentiële probleem duidelijk kan maken

en kan helpen oplossen - de adviseur - komt niet aan

bod. Omdat datzelfde brein wél ziet dat 1.500 euro érg

veel geld is. En voor die 1.500 euro krijg je dan ook nog

eens een advies dat alleen maar nog méér gaat kosten,

elke maand opnieuw.

WERKEN TOT JE ER DOOD BIJ NEERVALT

Er komt met alle recente en toekomstige aanpassingen

van het pensioenstelsel echt wel een probleempje

op ons af. In het collectieve brein zit nog steeds

verankerd dat een pensioen 70 procent van het laatstverdiende

inkomen is. Dat is al lang niet meer zo en

het wordt alleen maar minder. Een hele generatie

gaat straks niet meer kunnen rondkomen en moet

door blijven werken tot ze er letterlijk dood bij neervallen,

tenzij er nú geld opzij gaat worden gelegd. Nu

is de vrijheid om zelf over je eigen toekomst te mogen

beslissen een groot goed. Dus het staat iedereen ook

vrij om te beslissen om géén geld opzij te zetten voor

later. Maar die beslissing moet wel bewust genomen

worden, op basis van de juiste kennis en de juiste afwegingen.

En laat het daaraan nu juist ontbreken.

‘Mijn idee: elke

Nederlander krijgt op zijn

dertigste verplicht een

financieel toekomstadvies’

We moeten dus met heel het land van pensioenonvermogen

naar pensioenvermogen. De vraag is: hoe dan?

Ik pleit in dat kader voor overheidsingrijpen. Mijn

idee: elke Nederlander krijgt op zijn dertigste verplicht

een financieel toekomstadvies, bekostigd door

ons allemaal samen. Als we hier een budget voor aanhouden

van 1.000 euro per persoon heb je het over

ongeveer 230 miljoen euro per jaar. Een schijntje vergeleken

bij wat het gaat kosten als we de burger ‘onbewust

onbekwaam’ laten als het gaat om zijn oude

dag. Want reken maar dat er naar Vadertje Staat gekeken

gaat worden als de huidige en toekomstige generaties

er straks achter komen dat er niet veel meer in

het potje zit dan een armzalig AOW-tje. n

NR 2 APRIL 2021 VVP | 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!