15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAP OP STAP<br />

Kom jij ook eens langs op de<br />

zitdag van Rap op Stap?<br />

Je kan ons 2-wekelijks vinden in Lanaken op woensdag<br />

van 13u30 tot 16u00. Verder kan je ons alle werkdagen<br />

telefonisch bereiken op N 011 232 495 of via<br />

E maasland@rapopstap.be<br />

Wat is de UiTPAS?<br />

De UiTPAS is je eigen spaar- en voordelenkaart voor<br />

vrije tijd. Telkens als je deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit<br />

kan je een punt sparen. Deze punten kan je<br />

nadien omruilen voor allerlei voordelen.<br />

Welke activiteiten? ........................................................<br />

Op D www.uitinlanaken.be vind je een overzicht<br />

van alle activiteiten waarvoor je punten kan sparen.<br />

Handig aangeduid met het UiTPAS-logo.<br />

Punten gespaard?...........................................................<br />

Je ruilt deze om voor voordelen. Kijk hiervoor op<br />

D www.lanaken.be/uitpas. Ook in andere UiTPASregio’s<br />

kan je met UiTPAS Maasland punten sparen en<br />

omruilen.<br />

UiTPAS met kansenstatuut...........................................<br />

Met een beperkt budget kan je in aanmerking komen<br />

voor een kansenpas. Deze kost 1 euro. Met deze pas<br />

heb je recht op 80% korting bij deelname aan de<br />

UiTPAS-activiteiten van het Maasland.<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!