15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NIEUWS<br />

E<br />

én<br />

Het Kruispunt, knooppunt van<br />

geestelijke gezondheidszorg,<br />

officieel van start<br />

op vier krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische<br />

problemen. Vaak wachten mensen echter te lang om op zoek<br />

te gaan naar hulp. Wanneer ze de stap zetten, botsen ze regelmatig<br />

op moeilijke aanmeldprocedures, wachttijden en andere drempels.<br />

Soms weet men ook niet goed waar te beginnen in het doolhof van<br />

het hulpverleningslandschap. Met de inrichting van Kruispunten<br />

willen de Limburgse geestelijke gezondheidszorg netwerken<br />

(GGZ-netwerken) voor volwassenen, zorg en ondersteuning<br />

dichtbij de mensen brengen. Laagdrempelig en vlot toegankelijk.<br />

Iedereen is welkom.<br />

Het Kruispunt is iedere woensdagvoormiddag in de even weken<br />

geopend. Je kan er vrij binnen lopen tussen 9 u en 10 u, of je maakt<br />

een afspraak:<br />

N 089 730 060<br />

E kruispunt@lanaken.be<br />

D<br />

e<br />

Kidsraad gaat voor een<br />

kindvriendelijk centrum<br />

kidsraad van Lanaken, 14 enthousiaste en<br />

mondige jongens en meisjes van het vijfde en<br />

zesde leerjaar, stelden hun ideeën over een kindvriendelijk<br />

centrum voor aan burgemeester Marino Keulen<br />

en schepen van jeugd Astrid Puts.<br />

Na een heel jaar van samen onderzoeken, brainstormen<br />

en ideeën verzamelen willen de kinderen<br />

vooral inzetten op:<br />

• Verkeersveiligheid<br />

• Afvalbeleid<br />

• Meer groen en kleur in het straatbeeld<br />

• Meer ontmoetingsplaatsen met speelelementen en<br />

zitbanken<br />

Enkele voorbeelden:<br />

Gekleurde zebrapaden en spel- en hinkelpaden,<br />

versierde vuilnisbakken, meer picknickplaatsen met<br />

speelelementen (ook voor 12+). En als kers op de taart<br />

enkele fonteinen en de kidsraadvlag die er wappert.<br />

De kidsraad bestaat uit 2 leerlingen per basisschool<br />

van Lanaken. Ze werken het hele jaar rond een thema<br />

gekozen door het schepencollege. Hun bevindingen en<br />

ideeën worden daarna meegedeeld aan het schepencollege<br />

zodat deze er werk van kunnen maken.<br />

Bloemenweides in de kijker<br />

Het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel is een van de oorzaken van de<br />

achteruitgang van onze honingbijen en vlinders. Op veel plaatsen zijn, in ieder geval een<br />

deel van het jaar, te weinig bloeiende planten aanwezig.<br />

Hier kan gemakkelijk wat aan gedaan worden. Zo worden restgronden, zoals rotondes<br />

en gazons in wijken, ingezaaid met bloemen. Andere maatregelen die de gemeente<br />

al jaren toepast, zijn ecologisch bermbeheer en het aanplanten van drachtbomen<br />

zoals bijvoorbeeld de winterlinde.<br />

De gemeente zaaide vorig jaar een eenjarig bloemenmengsel met een groot<br />

aandeel aan uitheemse soorten. Dit bloemenmengsel gaf een mooi en kleurrijk<br />

beeld en bevatte enkele plantensoorten waar honingbijen hun voedsel halen, maar<br />

veel wilde bijen en vlinders hadden daar bitter weinig aan.<br />

Om de biologische waarde van de bloemenweides te verhogen, werden dit voorjaar<br />

enkel inheemse plantensoorten ingezaaid. De andere zones, voornamelijk gazons worden<br />

minder gemaaid. Zo stimuleren we de biodiversiteit en blijft het niet alleen bij 'kijkgroen'.<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!