06.11.2023 Views

KIJK editie 11/12 - 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In de <strong>KIJK</strong>-podcastreeks <strong>KIJK</strong>: HET EXPERIMENT bespreken wetenschapsjournalist Diederik Jekel en<br />

<strong>KIJK</strong>-redacteur Laurien Onderwater bijzondere experimenten uit de wetenschap en wat die voor de<br />

mensheid hebben betekend. Van wetenschappers die op zichzelf hebben geëxperimenteerd tot omstreden<br />

proefdierexperimenten, en van megalomane projecten tot onderzoek dat op de lachspieren werkt.<br />

VANAF NU TE BELUISTEREN VIA JOUW FAVORIETE<br />

PODCASTPLATFORM OF VIA<br />

<strong>KIJK</strong>MAGAZINE.NL/PODCAST

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!