06.11.2023 Views

KIJK editie 11/12 - 2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dit nummer móét jij<br />

in huis hebben!<br />

GRATIS<br />

VERZENDING<br />

(binnen Nederland)<br />

Je kent het wel. Feestje, blokkie kaas, biertje, wijntje… En dan die<br />

onvermijdelijke discussie waarin iemand dingen beweert waarvan<br />

je vrijwel zeker weet dat het onzin is. Op dat moment zou je willen<br />

dat je de basisprincipes van de wetenschap wat beter in je hoofd<br />

had. Daar is deze <strong>KIJK</strong> special De Theorie van Alles voor.<br />

Bestel nu via kijkmagazine.nl/theorie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!