Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Usikkerhet og feilmarginer

Vi gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer.

Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som

medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte

seg til bestemte kjennetegn, holdninger eller atferd. Dersom de som deltok i undersøkelsen

skulle vise seg å være systematisk mer fornøyd med Nasjonalmuseet enn de som ikke deltok i

undersøkelsen, ville dette bidratt til at resultatene ikke blir representative for hele

målgruppen. En vanlig antakelse er at personer med stort engasjement knyttet til

undersøkelsens tematikk vil være mer tilbøyelige til å delta i spørreundersøkelser enn

personer som er mindre engasjert. Dersom dette stemmer vil det i så fall bety at holdningene

til de som deltar i undersøkelsen er mer polarisert enn holdningene til målgruppen i sin

helhet.

Ved 1 179 respondenter eller intervjuer (n=1 179) og gitt at utvalget ikke er skjevt, kan vi med

95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,2 og ± 2,8 prosentpoeng,

avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50

% og minst ved prosentresultater på 5%/95%.

15

More magazines by this user
Similar magazines