Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

Zoologisk avdelingmaur og sikader (med tilhorende spesialbibliotek). Supplerende innsamlingerer scnere foretatt, av maur bl. a. på Capri, Malta og i Panama. Holgersenhar bearbeidet og publisert flere norske museers materiale av grupper innensikadene og foretatt videre innsamlinger i Nord-Norge, på Østlandet og Serlandet,foruten i Rogaland. Materialet, som bestir av anslagsvis 6-7000 dyr,er imidlertid bare delvis bearbeidet.De fleste av de mange foresporsler som i årets lop kommer til avdelingen,gjelder insekter. Som regel er disse funnet i hus og er av liten eller ingeninteresse for museets samlinger. Det viktigste er å kunne berolige finnerenmed at det verken er husbukk eller andre skadedyr.Fisk blir også ofte sendt inn, og blant disse er det muligheter for å finneeksemplarer av interesse i faunistisk henseende. Folk kjenner jo gjerne devanlig forekommende arter, så det som kommer til museet, cr ofte noe uvanligeller rent ut sjeldent. Det kan vaere arter som horer hjemme langt borte,enten de lever ute i dyphavet og hare en sjelden gang folger dype rennerinn mot kysten eller endog inn i fjordene, eller det kan være snrlige arter somkommer med varmtvannstrommene inn i Nordsjoen og opp mot vår kyst.Som eksempler på slike uvanlige arter kan nevnes en okseoyefisk fra Alfjorden1949, det forste kjente fra Norge, en villsvinfisk fra Sletta 1954, det annetnorske funn, dessuten perlemorfisk, spiritist, vrakfisk og hagfinnet havbrasme,alle nye for Rogalands fauna. For 1950 var bare noen få havbrasmer funneti Norge, derav to i Rogaland. Fra og med dette år er imidlertid antall funnblitt så tallrike, at en må betrakte arten som årviss og ikke sjelden i hvert fallher ved servestkysten av landet. Likesi synes multe å ha blitt vanligere hososs de siste 20-25 årene.Feltundersekelser i fylket og tilstotende distrikter inngår som en del avdet ordinxre arbeide ved avdelingen og blir utfart i den utstrekning andreoppgaver ikke legger beslag på tiden. Det vil fwre for langt å nevne alt,men noen eksempler kan gis: Opptellinger av sjofuglbestanden i skjacrgårdenfra Sola til grensen mot Hordaland ble utfort i årene 1949-50 og gjentattfor en del av området i 1976: ett av resultatene var fredning av fuglelivetpå Spannholmene ved Utsira tidlig i 1950-årene. Hyppige undersokelser påKjor frbrte til ut disse Iiolrncne i 1970 ble fredet som fylkets forste naturreservat.Trekkfuglunderswkclscr på Utsira ble utfart allerede i 1930-åreneved Scliaanning; de ble scnere fortsatt i 1950, 1952 og 1957 ved i-Iolgerscntildels assistert av britiske ornitologer. På Jaren er en rekke fuglelokaliteter

More magazines by this user
Similar magazines