01.11.2021 Views

Alexander Schmemann «Til liv for verda»

«Den visjonen Alexander Schmemann formidlar, er mogleg å ta til seg, ikkje berre i ortodokse og romersk-katolske miljø, men også i dei lutherske og frikyrkjelege tradisjonane» Peter Halldorf, pinsepastor, i etterordet. I «Til liv for verda» legg Alexander Schmemann fram ei tilnærming til verda og livet i henne som stammar frå den liturgiske erfaringa i Den Ortodokse Kyrkja. Schmemann seier nei til både religion og sekularisme; han meiner at religionen, slik han vert oppfatta tradisjonelt, gjer Gud religiøs – akkurat som sekularismen. Han forstår tema som sekularisme og kristen kultur ut frå perspektiva i den ubrotne erfaringa i kyrkja, slik ho vert openberra og kommunisert i si eiga tilbeding, og i liturgien – som sakramentet for verda, sakramentet av Guds Rike. Ein sentral bodskap i boka er at Kristus «har innvigd eit nytt liv, ikkje ein ny religion.» Hele livet er ein leitourgia, ei gudsteneste, der føremålet er å gjere verda til det som ho er meint til å vere. Alexander Schmemann (1921-1983) vert rekna som ein av dei viktigaste ortodokse teologane og kyrkjeleiarane i det førre hundreåret. «Fader Alexander opnar ikkje berre opp Kyrkja og gudstenestene si verd, men hjelper oss også å betre forstå den verda vi lever i no.» Fr. Theodor Svane, ortodoks prest, i forordet.

«Den visjonen Alexander Schmemann formidlar, er mogleg å ta til seg, ikkje berre i ortodokse og romersk-katolske miljø, men også i dei lutherske og frikyrkjelege tradisjonane»
Peter Halldorf, pinsepastor, i etterordet.

I «Til liv for verda» legg Alexander Schmemann fram ei tilnærming til verda og livet i henne som stammar frå den liturgiske erfaringa i Den Ortodokse Kyrkja.

Schmemann seier nei til både religion og sekularisme; han meiner at religionen, slik han vert oppfatta tradisjonelt, gjer Gud religiøs – akkurat som sekularismen. Han forstår tema som sekularisme og kristen kultur ut frå perspektiva i den ubrotne erfaringa i kyrkja, slik ho vert openberra og kommunisert i si eiga tilbeding, og i liturgien – som sakramentet for verda, sakramentet av Guds Rike.

Ein sentral bodskap i boka er at Kristus «har innvigd eit nytt liv, ikkje ein ny religion.» Hele livet er ein leitourgia, ei gudsteneste, der føremålet er å gjere verda til det som ho er meint til å vere.
Alexander Schmemann (1921-1983) vert rekna som ein av dei viktigaste ortodokse teologane og kyrkjeleiarane i det førre hundreåret.

«Fader Alexander opnar ikkje berre opp Kyrkja og gudstenestene si verd, men hjelper oss også å betre forstå den verda vi lever i no.»
Fr. Theodor Svane, ortodoks prest, i forordet.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Til Liv <strong>for</strong> verda


<strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong><br />

Til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

Sakrament og ortodoksi<br />

Omsett av Hallvard Riikoja-Lid<br />

Efrem <strong>for</strong>lag 2021


Til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

Først publisert av St Vladimir’s Seminary Press med tittelen<br />

For the Life of the World: Sacraments and Orthodoxy<br />

Copyright © 1973 <strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong>.<br />

Omsetjinga er utgjeven med tillatelse.<br />

www.svspress.com<br />

© Norsk utgave: Efrem <strong>for</strong>lag 2021<br />

Illustrasjon <strong>for</strong>side: Max Pixel CC0 Public Domain<br />

https://www.maxpixel.net/photo-892679<br />

Omslag og sats: Efrem <strong>for</strong>lag<br />

Trykk: ScandinavianBook<br />

Sett med Caslon Pro 11/14<br />

Papir: 80g Munken Print Cream<br />

ISBN 978-82-92922-79-8<br />

Efrem <strong>for</strong>lag, Follese<br />

post@efrem<strong>for</strong>lag.no<br />

www.efrem<strong>for</strong>lag.no<br />

Der ikkje anna er oppgitt er bibelteksten henta frå<br />

Bibel 2011 © Bibelselskapet<br />

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.<br />

Uten særskilt avtale med Efrem <strong>for</strong>lag AS er enhver eksemplarfremstilling<br />

og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er<br />

hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan <strong>for</strong><br />

rettighetshavere til åndsverk.<br />

MILJØMERKET<br />

Svanemerket trykksak<br />

LaserTrykk.no


Innhald<br />

Forord 7<br />

Forord frå <strong>for</strong>fattaren 17<br />

Kapittel 1<br />

Liv <strong>for</strong> verda 21<br />

Kapittel 2<br />

Eukaristien 37<br />

Kapittel 3<br />

Misjonen i tida 71<br />

Kapittel 4<br />

Av vatn og Ande 95<br />

Kapittel 5<br />

Mysteriet i kjærleiken 113<br />

Kapittel 6<br />

Med døden trampa Han ned døden 131<br />

Kapittel 7<br />

De er vitne om dette ... 147<br />

Tillegg<br />

Tilbeding i ein sekulær tidsalder 157<br />

Sakrament og symbol 181<br />

Etterord 205<br />

Sluttnoter 209


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

Forord 1<br />

«Ein kristen er ein som finn Kristus og gleder seg i Han,<br />

kvar han enn ser.»<br />

<strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong><br />

Det er svært passande og gledeleg at denne boka vert utgjeven<br />

i år (2021) då det treff saman med 100-årsjubiléet <strong>for</strong> fødselen<br />

til fader <strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong>, 13. september 1921. Takk til<br />

Hallvard Riikoja-Lid som har teke initiativet til å omsetje<br />

boka og til andre som har bidrege.<br />

Fader <strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong> vert av mange rekna som ein<br />

av dei viktigaste ortodokse teologane og kyrkjeleiarane i det<br />

førre hundreåret. Boka <strong>«Til</strong> <strong>liv</strong> <strong>for</strong> <strong>verda»</strong> vert også av mange<br />

rekna som den viktigaste boka <strong>Schmemann</strong> skreiv og er ei<br />

glimrande innføring i ortodoks teologi i tillegg til hans eigen<br />

liturgiske teologi. Boka er ikkje noka tung akademisk avhandling,<br />

men var opphavleg ein serie med førelesningar som vart<br />

skrivne <strong>for</strong> eit protestantisk publikum. Mange vil di<strong>for</strong> finne<br />

boka både tilgjengeleg og aktuell. Boka vart fyrste gang utgjeven<br />

i 1963, men den som les henne, vil oppdage at ho framleis<br />

er djupt aktuell og treffande. Boka vert rekna som ein klassikar,<br />

og mange langt utan<strong>for</strong> Den ortodokse kyrkja vil ha glede<br />

og verte oppbygde av å lese henne.<br />

I Den ortodokse kyrkja er ikkje teologien ein akademisk<br />

disi plin som er skilt frå kyrkjeverda, der bønene og tilbedinga<br />

7


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

høyrer heime. Alt dette er bunde tett saman. Ein uttrykkjer<br />

gjerne dette med dei oldkyrkjelege orda som <strong>Schmemann</strong><br />

sjølv var svært glad i å sitere, lex orandi est lex credendi, «lova<br />

om bøna er lova om trua». Dette kjem også til utrykk i ordtaket<br />

frå ørkenfedrane: «Den som ber, er teolog, og den som er<br />

teolog, ber». Dette utrykker den fundamentale samanhengen<br />

mellom teologi, bøn og tilbeding, eller liturgi som dei ortodokse<br />

helst kallar det. Teologi er ikkje abstrakte spekulasjonar<br />

og tankar om Gud, men spring ut av møtet og erfaringa av<br />

Gud i tilbedinga i Kyrkja.<br />

Det er ikkje berre Gud som vert openberra <strong>for</strong> oss i gudstenestene<br />

i Kyrkja, men i det himmelske ljoset ser vi også verda<br />

og oss sjølve på ny. Sløret vert trekt til sides og røyndommen<br />

vert openberra <strong>for</strong> oss slik han verkeleg er. Dette er eit svært<br />

sentralt poeng hjå <strong>Schmemann</strong> og noko som vil verte tydeleg<br />

<strong>for</strong> den som les han. Fader <strong>Alexander</strong> opnar ikkje berre opp<br />

Kyrkja og gudstenestene si verd, men hjelper oss også å betre<br />

<strong>for</strong>stå den verda vi lever i no. Det er påfallande kor aktuelle<br />

skriftene hans framleis er, trass i at boka allereie er snart 60 år<br />

gamal. Aktualitet og tidløyse er kjenneteikn på ein klassikar.<br />

Fader <strong>Alexander</strong> tala og skreiv ikkje berre til hovudet, men<br />

også til hjartet. Han rørte og begeistra menneske, og det er ein<br />

av grunnane til at han <strong>for</strong>tsatt vert elska og lesen. Sjølv fatta<br />

eg interesse <strong>for</strong> hans <strong>for</strong>ståing av sekularisering, eller nærmare<br />

bestemt hans <strong>for</strong>ståing av den underliggjande røyndoms<strong>for</strong>ståinga<br />

bak sekulariseringa som <strong>Schmemann</strong> (saman med<br />

mange andre) kallar sekularisme. Og det er nettopp nedkjempinga<br />

av sekularismen som er eit av hovudføremåla til <strong>Schmemann</strong><br />

med boka <strong>«Til</strong> <strong>liv</strong> <strong>for</strong> <strong>verda»</strong>. Fleire stader utrykkjer<br />

fader <strong>Alexander</strong> at nedkjempinga av den sekulære røyndoms<strong>for</strong>ståinga<br />

er hovudmålet i alt han gjer. Kva legg så <strong>Schmemann</strong><br />

i omgrepet sekularisme?<br />

8


Forord<br />

Det er viktig å begynne med å seie at hans <strong>for</strong>ståing og innsikt<br />

i sekularismen, og også i samfunnet og verda, spring ut<br />

av den liturgiske erfaringa i Den ortodokse kyrkja. Særleg <strong>for</strong><br />

lågkyrkjelege protestantar kan det kanskje verke underleg at<br />

gudstenestene og liturgien kan lyse opp eit slikt fenomen. Dei<br />

liturgiske gudstenestene i Den ortodokse kyrkja kan <strong>for</strong> somme<br />

verke stive og <strong>for</strong>malistiske. Men den som tør å opne seg,<br />

vil oppdage at gudstenestene i Kyrkja er fylt med <strong>liv</strong> og ljos og<br />

at dette ljoset ikkje berre opplyser kyrkjerommet, så å seie, men<br />

det opplyser også dei som tilbed og den verda dei ser og erfarer.<br />

Fader <strong>Alexander</strong> definerte ofte sekularisme som ei <strong>for</strong>ståing<br />

av røyndommen der Gud og verda vert oppfatta som fullstendig<br />

fråskilde. Dette er ei <strong>for</strong>flata verd der Gud eigentleg ikkje<br />

høyrer heime. Verda er autonom, materialistisk og kan <strong>for</strong>klarast<br />

utan Gud og utan å bruke religiøse omgrep og erfaring.<br />

Det er ein viss slektskap mellom <strong>Schmemann</strong>s sekulære Gud<br />

og den deistiske guds<strong>for</strong>ståinga og verdsbiletet frå opplysningstida.<br />

Den deistiske Gud skaper verden <strong>for</strong> å seinare trekkje seg<br />

tilbake og la verda leve sitt eige <strong>liv</strong>. Han vert som ein urmakar<br />

som lagar ei klokke <strong>for</strong> så å trekkje henne opp, leggje henne frå<br />

seg og la henne tikke <strong>for</strong> seg sjølv i mørkeret. I ei slik verd er<br />

Gud fjern og eigentleg ikkje nødvendig, i ytste konsekvens er<br />

han irrelevant. Det er ikkje så vanskeleg å sjå at ateismen følgjer<br />

i kjølvatnet av eit slikt verdsbilete og guds<strong>for</strong>ståing.<br />

Likevel er ikkje sekularismen fiendtleg innstilt over<strong>for</strong> religionen.<br />

Religion passar faktisk <strong>for</strong>bløffande godt inn i den<br />

sekulære røyndoms<strong>for</strong>ståinga. Den sekulære religionen deler<br />

verda inn i ein verdsleg del, der mennesket bur, og ein åndeleg<br />

del, der Gud og overnaturlege vesen og fenomen høyrer heime.<br />

Desse delane er skilde frå kvarandre som eit hus med to<br />

etasjar, med ei smal og skjør trapp imellom dei. Det er sjeldan<br />

at Gud kjem ned i fyrste etasje og kvar gang vert det rekna<br />

som eit under.<br />

9


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

Rolla til religionen vert her til å vere nyttig og å hjelpe mennesket.<br />

Det er mennesket som står i sentrum. Religionen skal<br />

fylle dei åndelege behova til mennesket, eller til samfunnet<br />

(dersom dei har slike) gjennom religiøse ritar og opplevingar.<br />

Guds eksistens vert ikkje avvist, men Gud vert vist bort til<br />

periferien av røyndommen og kan stige frem <strong>for</strong> å yte undergjerningar,<br />

bønesvar eller assisterande og terapeutiske tenester<br />

når det er naudsynt. På mange måtar er den sekulære religionen<br />

ei gjenopp<strong>liv</strong>ing av den førkristne heidendomen, hevdar<br />

<strong>Schmemann</strong>, der Gud vert <strong>for</strong>vist til den religiøse sfæren, og<br />

kan kallast på og kontrollerast gjennom magi og trylle<strong>for</strong>mlar.<br />

Den sekulære religionen kan altså kle seg i kleda til kristendommen,<br />

men <strong>Schmemann</strong> står fast på at i eigentleg <strong>for</strong>stand<br />

er ikkje kristendommen ein religion. Han er avskaffinga av<br />

religionen. Jesu Kristi kross, død og oppstode utslettar religionen<br />

og menneskelege <strong>for</strong>søk på å avgrense, leggje band på og<br />

temme Gud.<br />

Korleis kan vi i eit sekulært samfunn vinne att den kristne<br />

<strong>for</strong>ståinga av verda, av mennesket og Gud? <strong>Schmemann</strong> insisterer<br />

på at det må skje i ei <strong>for</strong>nying og ny-oppdaging av den<br />

sanne tilbedinga. Det er i gudstenesta vi erfarer, ser, høyrer og<br />

smakar at Gud er komen nær og har teke bustad i oss. Der<br />

vert Guds frelseverk i Jesu Kristus måla <strong>for</strong> augo våre. Det<br />

er i liturgien jord og himmel møtest og vi vert sameinte med<br />

Gud. Men sann tilbeding vil ikkje avgrensast til kyrkjebygget,<br />

søndagen eller det religiøse domenet, men vil også farge og<br />

<strong>for</strong>vandle heile <strong>liv</strong>et, kulturen og skaparverket. Vi ser, høyrer<br />

og erfarer verda på nytt i møte med Frelsaren.<br />

Gud dreg oss til seg i tilbedinga, men sender oss i same<br />

rørsla også ut att i verda, til kvardagen, til familien, arbeidsplassen<br />

og studiestaden. Kristen tilbeding og misjon høyrer<br />

saman. Slik <strong>for</strong>vandlar Gud heile verda i Jesus Kristus og tek<br />

bustad iblant oss. Gud er ikkje langt borte slik sekularismen<br />

10


Forord<br />

<strong>for</strong>kynner, men er komen nær og kan finnast <strong>for</strong> den som verkeleg<br />

vil sjå. Dette er ein av dei viktigaste bodskapane fader<br />

<strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong> har til oss.<br />

Biografi<br />

<strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong>, son av Anna og Dmitri <strong>Schmemann</strong>,<br />

vart fødd i 1921 i Tallinn, hovudstaden i dagens Estland. Familien<br />

flykta etter ei stund frå den dåverande Sovjetunionen og<br />

slo seg etter kvart ned i Paris, der familien vart ein del av det<br />

store russiske emigrantmiljøet der. Allereie i tidlege barneår<br />

vart den unge <strong>Alexander</strong> trekt mot Kyrkja og bestemte seg <strong>for</strong><br />

å vie <strong>liv</strong>et sitt til henne. Som liten gut tente han som altargut i<br />

Aleksander Nevskij-katedralen (Rue Daru) i Paris, ikkje langt<br />

frå Triumfbogen. Etter at han hadde fullført ein kadettskule<br />

<strong>for</strong> russiske born, tok han til å studere teologi ved St. Sergius<br />

teologiske institutt i Paris, en velkjend ortodoks teologisk<br />

institusjon på den tida. Her kom han også etter kvart til å<br />

undervise i kyrkjehistorie.<br />

I 1943 gifte <strong>Schmemann</strong> seg med Juliana Ossorguine som<br />

han fekk tre born saman med. Han vart presteordinert i 1945<br />

og underviste frå 1946 til 1951 ved St. Sergius. Fader George<br />

Florovsky, kanskje den mest tonegjevande ortodokse teologen<br />

i det førre hundreåret, inviterte så <strong>Schmemann</strong> til å reise<br />

til USA <strong>for</strong> å undervise ved det nyoppretta amerikanske ortodokse<br />

presteseminaret Saint Vladimir Orthodox Theological<br />

Seminary i New York. Florovsky var rektor <strong>for</strong> Saint Vladimir’s<br />

på denne tida. <strong>Schmemann</strong> kom fram i 1951 saman med<br />

familien sin og tok straks til å undervise. Han fullførte doktorgradsavhandlinga<br />

si i 1959. Liturgisk teologi og liturgihistorie<br />

vart hans hovudfelt, og det er også dette feltet han i ettertid<br />

er vorten mest kjend <strong>for</strong>. Etter kvart overtok han også som<br />

rektor ved institusjonen, og blei verande der til han døydde i<br />

1983. 2 Han var ein etterspurd taler og føredragshaldar, og var<br />

11


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

fast førelesar ved fleire kjende akademiske institusjonar, til dømes<br />

Universitetet i Columbia, Universitetet i New York, Union<br />

Theological Seminary og General Theological Seminary i New<br />

York. Han var ein sentral personlegdom i økumeniske samanhengar<br />

og hadde verv i Kyrkjeverdsrådet, blant anna var han ein<br />

av de ortodokse observatørane under det andre Vatikankonsilet.<br />

3 Han skreiv også mange bøker. Fleire av dei har vorte omsette<br />

til mange språk, og fleire er framleis pensumlitteratur ved<br />

teologiske utdanningsinstitusjonar den dag i dag. <strong>Schmemann</strong><br />

var levande opptatt av Kyrkja og hennar situasjon i ei ny tid og<br />

han <strong>for</strong>søkte å halde fast ved tradisjonen, men ynskte å gjere<br />

han <strong>for</strong>ståeleg og tilgjengeleg i samtida. Utgjevnadene hans vert<br />

<strong>for</strong>tsatt flittig lesne, ikkje berre i ortodokse, men også i katolske<br />

og protestantiske krinsar. Blant akademikarar er <strong>Alexander</strong><br />

<strong>Schmemann</strong> først og fremst kjend som liturgihistorikar og <strong>for</strong><br />

sin liturgiske teologi, der han gjer greie <strong>for</strong> sitt syn på <strong>for</strong>holdet<br />

mellom teologi og liturgi. Mange reknar han som ein av<br />

grunnleggjarane av liturgisk teologi og er ei inspirasjonskjelde<br />

<strong>for</strong> moderne teologar som arbeider med nettopp dette. 4<br />

Sjølv henta <strong>Schmemann</strong> inspirasjon frå mange kantar,<br />

også over kyrkjegrensene. Spesielt fekk den liturgiske rørsla,<br />

som <strong>Schmemann</strong> såg på som ei ortodoks rørsle innan<strong>for</strong> Den<br />

katolske kyrkja, stor innverknad på han. Dette var ei ad fontesrørsle<br />

som søkte attende til dei teologiske kjeldene i Bibelen,<br />

patristikken og liturgien, og som <strong>for</strong>ma og gav næring til<br />

hans eige teologiske arbeid. Frå hans eige ortodokse miljø i<br />

Paris vart teologar som Sergei Bulgakov, Georges Florovsky,<br />

Nicholas Affanasiev og Kyprian Kern viktige teologiske premissleverandørar<br />

<strong>for</strong> arbeidet hans 5 . Blant dei var patristikk,<br />

liturgikk, ekklesiologi og Den Heilage Skrifta sentrale emne.<br />

Dette ortodokse miljøet 6 hadde på mange måtar vidareført<br />

den teologiske renessansen i Russland som starta på midten<br />

av attenhundretalet, men som flytte tyngdepunktet sitt til dei<br />

12


Forord<br />

russiske emigrantmiljøa i Vest-Europa på grunn av den russiske<br />

revolusjonen. 7<br />

Det 20. hundreåret, då <strong>Schmemann</strong> levde, var ei svært vanskeleg<br />

tid <strong>for</strong> Den ortodokse kyrkja. Mange ortodokse kristne<br />

måtte lide under <strong>for</strong>fylging, særleg frå kommunismen og militante<br />

ateistiske regime. <strong>Schmemann</strong> sjølv levde heile <strong>liv</strong>et sitt<br />

utan<strong>for</strong> dei ortodokse kjerneområda. Den ortodokse kyrkja i<br />

både Frankrike og USA var utanlandskyrkjer, der medlemmane<br />

av ulike årsaker hadde flytta eller vorte <strong>for</strong>drivne frå<br />

heimlandet sitt, bort frå kyrkja dei stamma frå. Og det vart situasjonen<br />

til Den ortodokse kyrkja i USA som skulle få danne<br />

bakteppet <strong>for</strong> <strong>liv</strong>et og verksemda til <strong>Schmemann</strong> i hovudsak,<br />

sjølv om oppveksten hans i Paris og den teologiske arva hans<br />

frå St. Sergius også var viktig. Dei fleste av utgjevnadene hans<br />

er nettopp skrivne etter at han kom til USA.<br />

På mange måtar var konteksten i USA nokså typisk <strong>for</strong> situasjonen<br />

til Den ortodokse kyrkja i ulike land i diasporaen,<br />

og slik finst det mange fellestrekk mellom situasjonen i USA,<br />

Frankrike, Vest-Europa og omverda elles. Dei fyrste kyrkjelydane<br />

i USA, om ein ser bort frå den russiske misjonen i Alaska,<br />

vart hovudsakleg danna av innvandrarar som kom saman<br />

og skaffa seg ein prest frå «gamlelandet», stort sett utan noka<br />

overordna styring frå kyrkjene i den gamle verda. Kyrkjene<br />

vart ofte dei einaste viktige sosiale og kulturelle møtepunkta<br />

<strong>for</strong> dei som hadde <strong>for</strong>late heimlandet. I mange tilfelle førte<br />

denne situasjonen til ei uheldig samanblanding av kyrkje,<br />

tru og nasjonalisme. Kyrkja som eit heilagt samfunn, ein stad<br />

<strong>for</strong> tilbeding og å utøve trua, kom di<strong>for</strong> ofte i andre rekkje.<br />

Dei etterfølgjande generasjonane hadde gjerne mindre kunnskap<br />

om «gamlelandet» og språket, og hadde ikkje like sterke<br />

band dit som <strong>for</strong>eldra hadde. 8 Mange av dei opplevde også<br />

ei svakare tilknyting til Kyrkja <strong>for</strong>di ho så sterkt vart identifisert<br />

med «gamlelandet». Trass i dette kom det også fleire<br />

13


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

konvertittar til Kyrkja. Den oppveksande generasjonen opplevde<br />

seg først og fremst som amerikanarar, slik som konvertittane<br />

gjorde, og dei ynskte seg ei kyrkje som var amerikansk. 9<br />

Denne situasjonen er det som dannar bakgrunnen <strong>for</strong> <strong>Schmemann</strong><br />

sitt arbeid og det er her han <strong>for</strong>søker å realisere den liturgiske<br />

visjonen sin. Kyrkja var hans horisont, det som hjarta<br />

hans brann <strong>for</strong>, og det var vanlege folk han ynskte å nå med<br />

arbeidet sitt, så han kunne opne opp mysteria i gudstenestene<br />

<strong>for</strong> dei: «Draumen min er å skrive <strong>for</strong> folket, ikkje <strong>for</strong> teologane.»<br />

10 Vidare seier han: «Eg vert glad når eg får vite at bøkene<br />

mine grip tak i enkle truande, om det så berre er nokre få av dei.» 11<br />

<strong>Schmemann</strong> var ikkje alltid like interessert i å nå dei fagteologiske<br />

miljøa med arbeidet sitt. Dette tydde ikkje at han meinte<br />

at teologi var uviktig, men han ynskte i staden å arbeide<br />

med ei <strong>for</strong>m <strong>for</strong> teologi som retta seg mot vanlege folk og<br />

kyrkjegjengarar. Det var desse han ynskte å nå <strong>for</strong> å <strong>for</strong>klare<br />

trua og tilbedinga i Kyrkja <strong>for</strong> dei. Di<strong>for</strong> såg han på seg sjølv<br />

som prest fyrst og fremst, deretter teolog. Teologien hans må<br />

di<strong>for</strong> fyrst og fremst <strong>for</strong>ståast i eit pastoralt og kateketisk ljos<br />

– han ynskte å undervise, rettleie og vekkje medlemmane i<br />

Kyrkja til sann tru, <strong>for</strong>ståing og tilbeding. Den som les denne<br />

boka, kan ikkje unngå å legge merke til at dette skin igjennom.<br />

Fader <strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong> var teolog – i den eigentlege<br />

<strong>for</strong>standen av ordet.<br />

<strong>Schmemann</strong> fekk då også stor innverknad utan<strong>for</strong> akademiske<br />

krinsar. Mange av bøkene og dagbøkene hans 12 fekk<br />

eit publikum langt utover universitetsmiljøa. For den vanlege<br />

ortodokse kyrkjegjengaren var det nok likevel den innsatsen<br />

han la inn <strong>for</strong> å friske opp att den liturgiske arva og kyrkje<strong>liv</strong>et<br />

som tydde mest. Frå stillinga si som rektor ved St. Vladimir’s<br />

i New York vart han en leiarfigur innan<strong>for</strong> ei eukaristisk og<br />

14


Forord<br />

liturgisk <strong>for</strong>nying i Den ortodokse kyrkja, særleg i USA og<br />

Vest-Europa, men også i dei gamle ortodokse landa, til dømes<br />

Hellas, Russland, Serbia og Romania. Bøkene hans vert framleis<br />

spreidde blant lesande ortodokse kristne, så å seie overalt.<br />

<strong>Schmemann</strong> vart også kjend <strong>for</strong> sitt engasjement utover sitt<br />

eige teologiske fagfelt. Mellom anna var han litteraturkritikar,<br />

oppteken av både politikk, kultur og samfunnsspørsmål. Han<br />

var ein verdsvand og frimodig akademikar som hadde ei djup<br />

og skarp innsikt i samtida og i aktuelle problemstillingar som<br />

det moderne mennesket stod over<strong>for</strong>. Han kunne tale Kyrkja<br />

si sak på verda sitt språk. Slik kunne han nå fram til sjølv kyrkjefiendtlege<br />

intellektuelle i si samtid og ettertid.<br />

Mykje takk vere <strong>Schmemann</strong> vart engelsk etter kvart det dominerande<br />

kyrkjespråket i USA fram<strong>for</strong> kyrkjeslavisk eller gresk.<br />

Ein tok også til å be nattverdsbønnene (ana<strong>for</strong>a) høgt i staden <strong>for</strong><br />

stille, slik at heile kyrkjelyden kunne be saman som det kongelege<br />

presteskapet under gudstenestene. 13 For ettertida er det kanskje<br />

denne delen av <strong>Schmemann</strong>s verksemd som har fått størst tyding,<br />

noko som understrekar at han var vel så orientert mot det<br />

pastorale som mot det akademiske i det han tok føre seg. 14<br />

I samband med 100-årsjubiléet <strong>for</strong> fødselsdagen til <strong>Schmemann</strong>,<br />

har St. Vladimir’s institusjonen han leidde, St. Vladimir’s,<br />

også kome med fleire nye utgjevnader av og om fader<br />

<strong>Alexander</strong>. Lydopptak er også vorte tilgjengelege på podkast<br />

og YouTube. Også i dagens teknologiske samfunn og i framtida<br />

vil <strong>Schmemann</strong> utan tvil verte funnen og lytta til langt<br />

utover rekkene i Den ortodokse kyrkja.<br />

Avslutningsord<br />

<strong>Schmemann</strong> døydde den 13. desember 1983, berre 62 år gamal,<br />

etter lengre tids kamp mot kreft. Sjølv om eg personleg har<br />

lese <strong>Schmemann</strong>, skrive om han, studert på institusjonen som<br />

15


Forord<br />

han leidde i fleire tiår og vorte kjend med og snakka med mange<br />

som studerte under han, fekk eg sjølv aldri møte han personleg.<br />

Eg var berre fire år gamal i 1983. Men enkja etter fader<br />

<strong>Alexander</strong>, Juliana <strong>Schmemann</strong> fekk eg lov til å vitje ved fleire<br />

høve under det siste studieåret mitt ved St. Vladimir’s, sidan<br />

ho budde like i nærleiken av presteseminaret i New York. Eg<br />

sette utruleg stor pris på desse augeblikka. <strong>Schmemann</strong> var<br />

svært glad i kona si, noko han skriv vakkert og tankevekkjande<br />

om i dagbøkene sine, der han også gjev utrykk <strong>for</strong> at ho var<br />

ein viktig samtalepartnar og innverknad på han. Det var ikkje<br />

vanskeleg å merke at bandet mellom dei framleis var levande<br />

og at ho delte visjonen og gløden etter sin avdøde ektemann.<br />

På ein måte vart desse besøka hjå henne også eit møte med<br />

fader <strong>Alexander</strong>.<br />

Fader <strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong>s visjon og glød lever enno,<br />

ikkje berre hjå hans næraste, studentane hans eller alle dei som<br />

har vorte påverka av og hausta fruktene av den <strong>for</strong>nyinga han<br />

stod i spissen <strong>for</strong>. Fader <strong>Alexander</strong> er levande også i alle dei<br />

som les bøkene hans i dag og vert oppglødde av dei. Styrken<br />

i denne glødande visjonen hans kjem ikkje primært frå fader<br />

<strong>Alexander</strong> sjølv, trass i at han var ein imponerande figur på<br />

mange vis. Styrken kjem frå at han på sin særeigne måte var i<br />

stand til å setje ord på og skildre trua i Den ortodokse kyrkja<br />

og hennar levande erfaring av Frelsaren slik Han openberrar<br />

seg <strong>for</strong> dei truande i dei guddommelege gudstenestene og i<br />

Kyrkja sitt <strong>liv</strong>. Ibuande i eit slikt møte ligg det <strong>for</strong>vandling,<br />

ikkje berre <strong>for</strong> dei truande som får sjå, smake og erfare Jesus<br />

Kristus, men også ei <strong>for</strong>vandling av heile skaparverket – «til<br />

<strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda.» 15<br />

Fader Theodor Svane<br />

Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Kirke i Bergen<br />

16


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

Forord frå <strong>for</strong>fattaren 16<br />

Denne vesle boka vart skriven <strong>for</strong> ti år sidan, som «studierettleiar»<br />

til ein nasjonal kristen studentorganisasjon sin<br />

konferanse som fann stad kvart fjerde år i USA. Dette var i<br />

desember 1963 i Athens i Ohio. Det var ikkje meininga den<br />

gongen at boka skulle vera ei systematisk avhandling om den<br />

ortodokse liturgiske tradisjonen, og det er det heller ikkje i<br />

dag. Mitt einaste føremål med å skrive henne, var å skissere<br />

det kristne «verdssynet» <strong>for</strong> studentar som førebudde seg<br />

på ein diskusjon rundt den kristne misjonen. Og med omgrepet<br />

«verdssyn» meinte eg den tilnærminga til verda, og til<br />

menneskeleg <strong>liv</strong> i verda, som stammar frå den liturgiske erfaringa<br />

i den ortodokse kyrkja.<br />

Men det fall seg slik at boka nådde ein lesarskare som<br />

strekte seg langt utover dei studentkrinsane som eg hadde<br />

skrive henne <strong>for</strong>. Ho vart trykt i eit nytt opplag i USA av<br />

<strong>for</strong>laget Herder & Herder i 1965 (med tittelen Sacraments and<br />

Orthodoxy), deretter i England, (World As Sacrament), ho vart<br />

omsett til fransk, italiensk og gresk, ho vart til og med nyleg<br />

«utgjeven» i ei anonym russisk omsetjing av samizdat 17 i undergrunnen<br />

i Sovjetunionen. Eg er viss på at alt dette ikkje beviser<br />

nokon særlege kvalitetar ved boka i seg sjølv – meir enn<br />

nokon annan er eg klar over dei mange svakare og utilstrekkelege<br />

delane i henne. Derimot beviser det viktigheita av temaet<br />

som eg <strong>for</strong>søkte å ta <strong>for</strong> meg. Det brennande alvoret som var<br />

klart og tydeleg <strong>for</strong> ti år sidan, er endå meir tydeleg i dag, og<br />

17


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

dette er det einaste som kan rettferdiggjere denne nye utgåva.<br />

Temaet det dreier seg om, er inkje mindre enn sekularismen<br />

– den progressive og raske framandgjeringa frå vår kultur og<br />

sjølve grunnlaget i han, frå den kristne erfaringa og det kristne<br />

«verdssynet» som opphavleg gav <strong>for</strong>m til denne kulturen. I<br />

tillegg går boka inn på den djupe polariseringa som sekularismen<br />

har framprovosert blant dei kristne sjølve. Medan somme<br />

helsar sekularismen velkomen som den beste frukta kristendommen<br />

nokon gong har dyrka fram gjennom tidene, er det<br />

andre som brukar han til å rettferdiggjere ei nærmast manikeisk<br />

18 avvising av verda <strong>for</strong> så å flykte inn i eit dualistisk og<br />

ikkje-inkarnert «åndeleg <strong>liv</strong>». På denne måten finst det somme<br />

kristne som reduserer kyrkja til verda og problema ho har i seg,<br />

og andre som rett og slett ser på verda som vondskapen sjølv,<br />

og frydar seg på uhyggeleg vis i sitt apokalyptiske mørker.<br />

Eg er overtydd om at begge desse haldningane <strong>for</strong>vrenger<br />

den allmenngyldige heilskapen i den ekte ortodokse tradisjonen.<br />

Han har alltid stadfesta både godleiken i verda, verda med<br />

<strong>liv</strong>et som Gud har gjeve sin einborne Son <strong>for</strong>, og vondskapen<br />

som verda ligg i. Tradisjonen har alltid <strong>for</strong>kynt, og <strong>for</strong>kynner<br />

det stadig, kvar sundag: «Ved krossen har det kome glede til heile<br />

<strong>verda»</strong>, og samtidig <strong>for</strong>tel han dei som trur på Kristus, at dei er<br />

døde, og at <strong>liv</strong>et deira er «løynt med Kristus i Gud.» 19<br />

Og slik kjem vi fram til vårt verkelege spørsmål: korleis skal<br />

vi – i trua, i <strong>liv</strong>et, i handling – kunne «halde saman» desse tilsynelatande<br />

motstridande standpunkta i kyrkja? Korleis skal<br />

vi kunne overvinne freistinga om å velje eitt av dei og gjere det<br />

til «eit absolutt», og dermed gjere eit nytt mistak, eller ei ny<br />

«vranglære» som har plaga kristendommen så ofte i <strong>for</strong>tida?<br />

Mi overtyding er at svaret på dette ikkje kjem til oss frå<br />

vakre, intellektuelle teoriar, men fram<strong>for</strong> alt frå den levande<br />

og uavbrotne erfaringa i kyrkja. Det er den som kyrkja<br />

openberrar og kommuniserer til oss gjennom tilbedinga si, i<br />

18


Forord frå <strong>for</strong>fattaren<br />

den leitourgia som alltid gjer henne til det som ho er: verdssakramentet,<br />

sakramentet av Guds Rike, og den gåva det er til<br />

oss i Kristus. Og det er denne erfaringa eg har <strong>for</strong>søkt, ikkje så<br />

mykje å <strong>for</strong>klare eller analysere, men ganske enkelt å stadfeste,<br />

i denne teksten.<br />

Dersom eg hadde måtta skrive henne i dag, hadde eg sannsynlegvis<br />

skrive henne på ein annan måte. Men eg er ikkje<br />

tilhengar av, og eg er heller ikkje i stand til ei heilhjarta omskriving<br />

av det som ein gong har vorte skrive ned, same kor<br />

ufullstendig det var. Di<strong>for</strong> vart det berre gjort eit par mindre<br />

rettingar og endringar i dette nye opplaget. Eg har også lagt<br />

til to essay som vedlegg, skrive i ein noko ulik «toneart», men<br />

som eg vonar kan hjelpe til med å betre <strong>for</strong>stå noko av det som<br />

ligg i denne boka.<br />

Til sist vil eg gjerne bruke moglegheita som eg har fått av<br />

dette nye opplaget til å uttrykkje mi djupe takksemd til dei<br />

som har respondert på arbeidet mitt, til stor glede <strong>for</strong> meg.<br />

Herr Zissimos Lorenzatos frå Aten, som heilt på eige initiativ<br />

gav ut ei glimrande gresk omsetjing av denne boka, rett<br />

og slett <strong>for</strong>di, som han skreiv til meg, «han følte han måtte<br />

gjere det». Til mine ukjende vener i Russland: det å få høyre<br />

om dykkar tilbakehaldne, maskinskrivne utgåve av min tekst,<br />

var ei av dei mest gripande opplevingane eg har hatt i <strong>liv</strong>et.<br />

Til alle dei som har skrive til meg: meldingane dykkar har<br />

vore ei gledesfylt stadfesting av vår einskap «i tru og kjærleik».<br />

Sist, men ikkje minst, takk til mine vener David Drillock og<br />

Anthony Pluth, som ikkje heldt tilbake nokon innsats med å<br />

få førebudd denne nye utgåva.<br />

Januar 1973<br />

<strong>Alexander</strong> <strong>Schmemann</strong><br />

19


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

Kapittel 1<br />

Liv <strong>for</strong> verda<br />

1.<br />

«Der Mensch ist, was er isst». (Mennesket er det det et). Med<br />

denne utsegna trudde den materialistiske filosofen Feuerbach<br />

20 at han hadde gjort slutt på alle dei «idealistiske» spekulasjonane<br />

rundt kva menneskenaturen er. Men utan å vite det,<br />

uttrykte han faktisk den mest religiøse ideen som mennesket<br />

har. For lenge før Feuerbach vart den same definisjonen av<br />

mennesket gjeven i Bibelen. I den bibelske skapingssoga vert<br />

menneska fyrst og fremst framstilt som svoltne vesen, og heile<br />

verda vert framstilt som mat til dei. Det fremste bodet menneska<br />

får, er å vere fruktbare, verte mange og råde over jorda,<br />

men ifølgje <strong>for</strong>fattaren av fyrste kapitlet i Fyrste Mosebok,<br />

instruerer Gud menneska til å ete av jorda: «Sjå, eg gjev dykk<br />

alle planter som set frø, (...) og alle tre som ber frukt med frø i. Det<br />

skal de ha å eta.» 21<br />

Menneska må ete <strong>for</strong> å leve, dei må ta verda inn i kroppen<br />

sin og gjere verda om til seg sjølv, til sitt eige kjøt og blod. Dei<br />

er verkeleg det som dei et, og heile verda vert vist fram som<br />

eit altomfattande festbord <strong>for</strong> menneska. Og dette biletet av<br />

festen vert verande gjennom heile Bibelen som det sentrale<br />

biletet på <strong>liv</strong>et. Det er biletet på <strong>liv</strong>et ved skapinga og også biletet<br />

på <strong>liv</strong>et ved slutten, ved fullendinga: «De skal eta og drikka<br />

ved mitt bord i mitt rike.» 22<br />

Tilsynelatande er føde, eller mat, eit tema som er nokså uvesentleg,<br />

sett i lyset av dei store «religiøse stridsspørsmåla» i<br />

21


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

vår tid. Men grunnen til at eg tek til med dette, er <strong>for</strong>di heile<br />

meininga med dette essayet er, om mogleg, å svare på dette<br />

spørsmålet: kva <strong>for</strong> <strong>liv</strong> er det vi snakkar om, kva <strong>for</strong> <strong>liv</strong> er det<br />

vi <strong>for</strong>kynner, proklamerer og kunngjer når vi som kristne vedkjenner<br />

at Kristus døydde til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda? 23 Kva <strong>for</strong> <strong>liv</strong> er både<br />

drivkrafta, opphavet og endemålet <strong>for</strong> det kristne oppdraget?<br />

Dei eksisterande svara følgjer to generelle mønster. For nokre<br />

av oss vil det vere slik at omgrepet <strong>liv</strong>et, når ein tek det opp<br />

i ein religiøs samanheng, vil innebere det religiøse <strong>liv</strong>et. Dette<br />

religiøse <strong>liv</strong>et er då ei verd i seg sjølv som eksisterer utanom<br />

den sekulære verda og <strong>liv</strong>et i henne. Dette er verda av «det åndelege»,<br />

og i våre dagar ser ho ut til å skaffe seg meir og meir<br />

popularitet. Sjølv bokhyllene på flyplassane er fylte opp med<br />

antologiar av mystiske skrifter. Ei slik bok som vi har sett, bar<br />

tittelen Enkel mystikk. Når menneska er <strong>for</strong>komne og <strong>for</strong>virra<br />

i støyen, straumen og frustrasjonane frå «<strong>liv</strong>et», takkar dei lett<br />

ja når dei vert inviterte inn i det inste kammeret i sjela si <strong>for</strong><br />

å oppdage eit anna <strong>liv</strong> der, og å nyte eit «åndeleg festmåltid»<br />

som bognar av åndeleg føde. Denne åndelege føda skal hjelpe<br />

menneska. Dei skal finne igjen si indre ro, halde ut det andre,<br />

sekulære <strong>liv</strong>et, godta prøvingane som kjem frå det, føre eit sunt<br />

og meir målretta <strong>liv</strong>, «halde smilen» på ein djup, religiøs måte.<br />

Og slik består misjonen her i å omvende folk til dette «åndelege»<br />

<strong>liv</strong>et, å gjere dei «religiøse».<br />

Det finst eit stort mangfald av vektleggingar og til og med<br />

teologiar innan<strong>for</strong> dette generelle mønsteret. Dei strekkjer seg<br />

frå den populære vekkingsrørsla til den sofistikerte interessa<br />

i esoteriske, mystiske doktrinar. Men resultatet er det same:<br />

«det religiøse» <strong>liv</strong>et gjer det sekulære <strong>liv</strong>et irrelevant – <strong>liv</strong>et<br />

av mat og drikke vert ribba <strong>for</strong> all ekte meining, bortsett frå<br />

det å vere ei øving i fromskap og tolmod. Og jo meir åndeleg<br />

det «religiøse festmåltidet» er, jo meir verdslege og materielle<br />

verkar neonlysskilta ET, DRIKK som vi ser langs landevegen.<br />

22


Liv <strong>for</strong> verda<br />

Men det finst også nokre som naturleg les frasen «til <strong>liv</strong> <strong>for</strong><br />

<strong>verda»</strong> med tydinga «til eit betre <strong>liv</strong> <strong>for</strong> <strong>verda»</strong>. «Dei åndelege»<br />

vert utbalanserte av aktivistane. Vi har i dag kome langt frå<br />

den enkle optimismen og eu<strong>for</strong>ien i «den sosiale evangelierørsla».<br />

24 Vi har hatt den dialektiske teologien 25 med alt det<br />

han innebar av eksistensialisme og angst og med det pessimistiske<br />

og realistiske historiesynet sitt. Alt dette har vorte teke<br />

opp og gitt den ettertanken det <strong>for</strong>tener. Men den grunnleggjande<br />

trua på kristendom som handling fyrst og fremst, har<br />

halde seg intakt, og har faktisk skaffa seg nye krefter. Ut frå<br />

dette synspunktet har kristendommen rett og slett mist grepet<br />

om verda. Og verda må vinnast tilbake. Den kristne misjonen<br />

er der<strong>for</strong> å finne igjen <strong>liv</strong>et som har villa seg bort. Det «etande»<br />

og «drikkande» mennesket vert teke alvorleg, nesten <strong>for</strong><br />

alvorleg. Dette mennesket representerer det eksklusive objektet<br />

<strong>for</strong> kristen handling. Vi vert stadig kalla til å omvende oss<br />

frå å ha brukt <strong>for</strong> mykje tid i kontemplasjon og tilbeding, i<br />

stilla og i gudstenesta, og <strong>for</strong> ikkje å ha brukt tilstrekkeleg med<br />

krefter på sosiale, politiske, økonomiske, rasemessige og alle<br />

andre typar stridstema i det verkelege <strong>liv</strong>et. Bøkene om mystikk<br />

og åndeleg <strong>liv</strong> får sitt tilsvar i bøker om «Religionen og<br />

<strong>liv</strong>et», (eller samfunnet, eller urbaniteten eller sex ...) Og likevel<br />

står det grunnleggjande spørsmålet att utan svar: kva er dette<br />

<strong>liv</strong>et som vi må ta tilbake <strong>for</strong> Kristus og gjere kristent? Med<br />

andre ord, kva er det endelege målet <strong>for</strong> alle desse gjeremåla<br />

og handlingane?<br />

Sett at vi har nådd iallfall eitt av desse praktiske måla, og<br />

har «vunne» – kva så? Spørsmålet kan verke naivt, men ein kan<br />

ikkje eigentleg handle utan å skjøne meininga med handlinga,<br />

og ikkje berre det, men meininga med sjølve <strong>liv</strong>et som ein<br />

handlar på vegne av. Vi et og drikk, vi kjempar <strong>for</strong> fridom og<br />

rettferd <strong>for</strong> å vere levande, <strong>for</strong> å ha fylde i <strong>liv</strong>et. Men kva er det?<br />

Kva er <strong>liv</strong>et i <strong>liv</strong>et sjølv? Eller kva er innhaldet i det evige <strong>liv</strong>et?<br />

23


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

På eitt eller anna tidspunkt, når alt kjem til alt, vil vi uunngåeleg<br />

kome til denne innsikta: at i og <strong>for</strong> seg har handling inga<br />

meining. Når alle komitéane har utført oppgåvene sine, når<br />

alle skriv har vorte utdelte og alle dei praktiske måla har vorte<br />

oppnådd, då må det kome ei fullkomen glede. Ei glede over<br />

kva? Viss vi ikkje veit det, har vi den same todelinga mellom<br />

religionen og <strong>liv</strong>et som vi har sett i den åndelege løysinga.<br />

Det utgjer ingen skilnad om vi gjer <strong>liv</strong>et vårt «åndeleg» eller<br />

gjer religionen vår «verdsleg», om vi inviterer menneske til eit<br />

åndeleg festmåltid eller går saman med dei til den sekulære<br />

banketten. Det som vi vert <strong>for</strong>talt at Gud gav sin einborne<br />

Son <strong>for</strong>, det ekte <strong>liv</strong>et <strong>for</strong> verda, heng like håplaust utan<strong>for</strong> vår<br />

rekkevidde.<br />

24


Liv <strong>for</strong> verda<br />

2.<br />

«Mennesket er det det et.» Men kva skal det ete, og kvi<strong>for</strong>?<br />

Desse spørsmåla verkar naive og irrelevante, og ikkje berre <strong>for</strong><br />

Feuerbach. Dei verka endå meir irrelevante <strong>for</strong> dei religiøse<br />

meiningsmotstandarane hans. For dei, som <strong>for</strong> han, var det<br />

å ete ei materiell handling, og det einaste viktige spørsmålet<br />

var om mennesket hadde ein åndeleg «overbygning» i tillegg<br />

til dette materielle. Religionen svara ja. Feuerbach svara nei.<br />

Men begge svara vart gjevne innan<strong>for</strong> den same grunnleggjande<br />

motsetnaden mellom det åndelege og det materielle.<br />

«Det åndelege» sett opp mot «det materielle», «det heilage» mot<br />

«det profane», «det overnaturlege» mot «det naturlege» – dette<br />

var i fleire hundreår dei einaste godkjende og <strong>for</strong>ståelege<br />

rammene og kategoriane <strong>for</strong> religiøs tanke og erfaring. Og<br />

Feuerbach, trass i all sin materialisme, var faktisk ein naturleg<br />

arving av kristen «idealisme» og «det åndelege».<br />

Men Bibelen begynner også, som vi har sett, med menneska<br />

som svoltne vesen, med menneska som er det som dei et.<br />

Og perspektivet her er fullstendig annleis, <strong>for</strong> ingen stader i<br />

Bibelen finn vi slike todelingar som har vorte det innlysande<br />

rammeverket <strong>for</strong> all vår tilnærming til religion. Den føda<br />

som menneska et, og verda som dei må ta del i <strong>for</strong> å leve, er i<br />

Bibelen gitt dei av Gud og til samfunn med Gud. Verda som<br />

føde <strong>for</strong> menneska er ikkje ei «materiell verd», avgrensa til<br />

materielle handlingar. Ho er ikkje annleis frå dei strengt «åndelege»<br />

funksjonane som kan <strong>for</strong>binde menneska med Gud,<br />

og sett i motsetnad til dei. Alt som finst, er Guds gåver til<br />

menneska, og det finst <strong>for</strong> å gjere Gud kjend <strong>for</strong> menneska,<br />

<strong>for</strong> å gjere menneske<strong>liv</strong>et til eit samfunn med Gud. Det er<br />

guddommeleg kjærleik omgjort til føde, til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> menneska.<br />

Gud velsignar alt det han skaper, og i det bibelske språket<br />

tyder det at Han gjer heile skaparverket til teiknet på og<br />

25


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

verktøyet <strong>for</strong> Hans eige nærvær, visdom, kjærleik og openberring:<br />

«Smak og sjå at Herren er god.» 26<br />

Menneska er svoltne vesen. Men dei er svoltne på Gud.<br />

Bakom all svolten på <strong>liv</strong>et står Gud. All lengt er i siste rekke<br />

ein lengt etter Han. Rett nok er ikkje menneska dei einaste<br />

svoltne vesena. Alt som finst, lever av å «ete» – heile skaparverket<br />

er avhengig av føde. Men den eineståande stillinga<br />

menneska har i universet, er at dei åleine skal velsigne Gud <strong>for</strong><br />

føda og <strong>liv</strong>et dei tek imot frå han. Dei åleine har til oppgåve<br />

å gje tilsvar på Guds velsigning med si eiga signing. Ei viktig<br />

kjensgjerning om <strong>liv</strong>et i hagen er at mennesket får til oppgåve<br />

å gje namn til ting. Så <strong>for</strong>t dyra vert skapte <strong>for</strong> å halde Adam<br />

med selskap, fører Gud dei til Adam <strong>for</strong> å sjå kva han vil kalle<br />

dei. «Det som mennesket kalla kvar levande skapning, det fekk<br />

han til namn.» 27 I Bibelen er eit namn noko uendeleg mykje<br />

meir enn eit middel <strong>for</strong> å skilje ein ting frå noko anna. Namnet<br />

avslører heile essensen i noko, eller rettare sagt, essensen<br />

det har som Guds gåve. Å gje namn til noko er å syne fram<br />

meininga og verdien Gud gav det, å kjenne det att som noko<br />

som kom frå Gud, og å vite kva <strong>for</strong> plass og funksjon det fyller<br />

innan<strong>for</strong> det Gud-skapte kosmos.<br />

Å gje namn til noko er med andre ord å velsigne Gud <strong>for</strong> det<br />

og i det. Og i Bibelen er det å velsigne Gud ikkje ei «religiøs»<br />

eller «kultisk» handling, men sjølve <strong>liv</strong>svegen. Gud velsigna<br />

verda, velsigna menneska og velsigna den sjuande dagen, (det<br />

vil seie tida). Dette inneber at Han fylte alt som lever med sin<br />

kjærleik og godleik, og gjorde alt dette «overlag godt». 28 Så den<br />

einaste naturlege (og ikkje «overnaturlege») reaksjonen menneska<br />

har <strong>for</strong> å ha fått denne velsigna og helga verda av Gud,<br />

det er å velsigne Gud i gjengjeld. Det er å takke Han, å sjå<br />

verda slik Gud ser henne, og – i takk og tilbeding – å kjenne,<br />

gje namn til og ta eigarskap over verda. Alle dei rasjonelle, dei<br />

åndelege og dei andre kvalitetane menneska har som skil dei<br />

26


Liv <strong>for</strong> verda<br />

frå andre skapningar, har sitt fokus og si endelege oppfylling<br />

i denne evna til å velsigne Gud, til å kjenne meininga med<br />

torsten og svolten som utgjer menneske<strong>liv</strong>et. «Homo sapiens», 29<br />

«homo faber» 30 ... Ja, men fyrst og fremst «homo adorans». 31 Den<br />

fyrste, grunnleggjande definisjonen av mennesket er at det er<br />

presten. Mennesket står i sentrum av verda og samlar og sameinar<br />

henne i si handling med å velsigne Gud. Det tek imot<br />

verda frå Gud og gjev henne samtidig tilbake til Gud. Og ved<br />

å fylle verda med denne takkseiinga omskapar det sitt eige<br />

<strong>liv</strong>, det som mennesket tek imot frå verda, til eit <strong>liv</strong> i Gud, til<br />

samfunn med han. Verda vart skapt som materie, som materialet<br />

i eit altomfattande takkoffer, og mennesket vart skapt som<br />

presten i dette kosmiske sakramentet.<br />

Alt dette skjønar menneska instinktivt, om ikkje rasjonelt.<br />

Fleire hundreår med sekularisme har mislukkast med å gjere<br />

måltidet om til noko med rein nytteverdi. Framleis vert maten<br />

behandla med ærefrykt. Eit måltid er framleis eit ritual – det<br />

siste «naturlege sakramentet» i familie og vennskap, i det <strong>liv</strong>et<br />

som er meir enn berre «å ete og drikke». Å ete er framleis noko<br />

meir enn å halde kroppslege funksjonar ved like. Folk <strong>for</strong>står<br />

kanskje ikkje kva det inneber <strong>for</strong> «noko meir», men dei ønskjer<br />

å feire det, like fullt. Framleis er dei svoltne og tyrste etter det<br />

sakramentale <strong>liv</strong>et.<br />

27


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

3.<br />

Di<strong>for</strong> er det ikkje tilfeldig at den bibelske historia om Syndefallet<br />

igjen sentrerer seg rundt mat. Menneska åt den <strong>for</strong>bodne<br />

frukta. Frukta frå det eine treet, uansett kva ho elles kunne<br />

innebere, var ulik all anna frukt i hagen, ho vart ikkje tilboden<br />

som gåve til menneska. Ho var ikkje gjeven, ikkje velsigna av<br />

Gud; det å ete denne maten var dømt til å vere eit fellesskap<br />

med seg sjølv åleine, og ikkje med Gud. Det er biletet på verda<br />

som vert elska <strong>for</strong> seg sjølv, og å ete henne er eit bilete på <strong>liv</strong>et,<br />

<strong>for</strong>stått som eit mål i seg sjølv.<br />

Å elske er ikkje enkelt, og menneskeheita har vald å ikkje<br />

gje tilsvar på Guds kjærleik. Menneska har elska verda, men<br />

berre som eit mål i seg sjølv og ikkje som noko som Gud synest<br />

gjennom. Dei har gjort det så konsistent at det har vorte<br />

noko som ligg «i lufta». Det verkar naturleg <strong>for</strong> menneska å<br />

erfare verda som ugjennomsynleg, ikkje gjennomsyra av Guds<br />

nærvær. Det verkar naturleg å ikkje leve eit <strong>liv</strong> i takkseiing<br />

<strong>for</strong> verda som Guds gåve. Det verkar naturleg å ikkje vere<br />

eukaristisk.<br />

Verda er ei fallen verd <strong>for</strong>di ho har falle vekk frå medvitet<br />

om at Gud er alt i alle. Oppsamlinga av denne manglande<br />

synsevna på Gud er ei arvesynd som <strong>for</strong>pestar verda. Og sjølv<br />

religionen i denne falne verda kan ikkje lækje eller utfri henne,<br />

<strong>for</strong> religionen har godteke at Gud vert redusert til eit område<br />

som vert kalla «det heilage» («det åndelege», «det overnaturlege»)<br />

i motsetnad til verda, som er «verdsleg». Religionen har<br />

godteke den altomfattande sekularismen som <strong>for</strong>søkjer å stele<br />

verda vekk frå Gud.<br />

Mennesket sitt naturleg avhengige <strong>for</strong>hold av verda skulle<br />

stadig <strong>for</strong>vandlast til samfunn med Gud, <strong>for</strong> i Han er alt <strong>liv</strong>.<br />

Mennesket skulle vere presten i eit takkoffer, det skulle ofre<br />

verda tilbake til Gud, og i dette offeret skulle det ta imot <strong>liv</strong>et<br />

28


Liv <strong>for</strong> verda<br />

som gåve. Men i denne falne verda har ikkje mennesket tilstrekkeleg<br />

kraft som prest til å gjere dette. Mennesket vert no<br />

avhengig av verda i eit lukka krinsløp, og kjærleiken det har,<br />

svingar bort frå si rette retning. Det elskar enno, svolten ligg<br />

der framleis. Mennesket veit at det er avhengig av det som ligg<br />

bakom det. Men det som det elskar og er avhengig av, viser<br />

berre til verda i seg sjølv. Mennesket veit ikkje at det å puste<br />

kan vere samfunn med Gud. Det er ikkje klar over at å ete kan<br />

vere å ta imot <strong>liv</strong> frå Gud, meir enn på den fysiske måten. Det<br />

gløymer at verda, lufta og føda i henne ikkje kan gje <strong>liv</strong> i seg<br />

sjølv, men berre om dei vert mottekne og godtekne på vegner<br />

av Gud, i Gud og som berarar av den guddommelege gåva<br />

som <strong>liv</strong>et er. I seg sjølve kan dei berre skape eit atterskin av <strong>liv</strong>.<br />

Når vi ser verda som eit mål i seg sjølv, vert alt ein verdi<br />

i seg sjølv, og følgjeleg misser alt heile verdien sin, <strong>for</strong> berre<br />

i Gud kan meininga, verdien i alt finnast, og verda er berre<br />

meiningsfylt når ho er «sakramentet» av Guds nærvær. Alt<br />

som vert behandla berre som ein ting i seg sjølv, vil øydeleggja<br />

seg sjølv, <strong>for</strong>di det er berre i Gud det har <strong>liv</strong>. Når naturverda er<br />

skoren vekk frå kjelda til <strong>liv</strong>, vert ho ei døyande verd. For ein<br />

som tenkjer at mat i seg sjølv er kjelda til <strong>liv</strong>, vert det å ete eit<br />

fellesskap med denne døyande verda, det er eit samfunn med<br />

døden. For mat i seg sjølv er død, han er <strong>liv</strong> som har døydd, og<br />

han må kjølast ned som eit lik.<br />

«For den løn synda gjev, er døden». 32 Det <strong>liv</strong>et som menneska<br />

valde, var berre atterskinet av <strong>liv</strong>et. Gud viste menneska at dei<br />

sjølve hadde valt å ete brød på ein måte som rett og slett ville<br />

føre dei tilbake til den jorda som både menneska og brødet<br />

var tekne ifrå: «Støv er du, og til støv skal du venda attende.» 33<br />

Menneska miste det eukaristiske <strong>liv</strong>et, dei miste <strong>liv</strong>et i sjølve<br />

<strong>liv</strong>et, krafta til å omskape det til Liv. Mennesket slutta å vere<br />

presten i verda og vart slave <strong>for</strong> verda.<br />

I historia om hagen fann dette stad om kvelden, «i den svale<br />

29


til <strong>liv</strong> <strong>for</strong> verda<br />

kveldsbrisen». 34 Og då Adam <strong>for</strong>lét hagen der <strong>liv</strong>et skulle vere<br />

eukaristisk – eit offer av verda i takk til Gud – førte Adam<br />

heile verda, så å seie, ut i mørkeret. I eitt av dei vakre stykka<br />

frå den bysantinske songkunsten vert Adam skildra der han<br />

sit utan<strong>for</strong>, med andletet vendt mot Paradis, og græt – som eit<br />

bilete på mennesket sjølv.<br />

30


Liv <strong>for</strong> verda<br />

4.<br />

Her kan vi avbryte temaet føde <strong>for</strong> ei stund. Vi begynte med<br />

dette berre <strong>for</strong> å frigjere omgrepa «sakramental» og «eukaristisk»<br />

frå dei assosiasjonane dei har skaffa seg gjennom den<br />

lange historia med teknisk teologi. Der vert dei brukte nesten<br />

eksklusivt innan<strong>for</strong> rammeverket av «det naturlege» versus<br />

«det overnaturlege» og «det heilage» versus «det profane». Dei<br />

er altså innan<strong>for</strong> den same opposisjonen mellom religionen<br />

og <strong>liv</strong>et som gjer <strong>liv</strong>et uråd å <strong>for</strong>sone og, til sjuande og sist,<br />

religiøst meiningslaust. Men i vårt perspektiv er ikkje «arvesynda»<br />

at menneska har vore ulydige mot Gud. Synda er at dei<br />

slutta å vere svoltne på Gud og på Han åleine, slutta å sjå at<br />

heile <strong>liv</strong>a deira var avhengige av heile verda som eit sakrament<br />

i samfunn med Gud. Synda var ikkje at menneska <strong>for</strong>sømte<br />

sine religiøse plikter. Synda var at dei tenkte om Han i eit<br />

religiøst rammeverk, <strong>for</strong> slik å setje Han i eit motsetnads<strong>for</strong>hold<br />

til <strong>liv</strong>et. Det einaste verkelege fallet <strong>for</strong> menneska er<br />

deira ikkje-eukaristiske <strong>liv</strong> i ei ikkje-eukaristisk verd. Fallet er<br />

ikkje at dei føretrekte verda fram<strong>for</strong> Gud og <strong>for</strong>vridde balansen<br />

mellom det åndelege og det materielle, men at dei gjorde<br />

verda materiell når dei skulle ha omskapt henne til «<strong>liv</strong> i Gud»,<br />

fylt med meining og ånd.<br />

Men det er det kristne evangeliet at Gud ikkje <strong>for</strong>lét menneska<br />

i eksilet deira, i tilstanden av ei <strong>for</strong>virra lengsle. Han<br />

hadde skapt menneska «etter sitt eige hjarte» og <strong>for</strong> seg sjølv,<br />

og menneska har streva i sin fridom etter å finne svaret på den<br />

mystiske svolten inni seg. Og midt i denne radikalt utilstrekkelege<br />

tilstanden, handla Gud på ein avgjerande måte: inn i<br />

mørkeret der menneska famla seg fram mot Paradis, sende<br />

Han ljoset. Dette gjorde han ikkje som ein redningsoperasjon<br />

<strong>for</strong> å reise opp att det <strong>for</strong>tapte mennesket, det var heller <strong>for</strong><br />

å fullføre det som Han hadde sett føre seg frå opphavet. Gud<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!