05.09.2013 Views

Tema Thomas H. Groomes religionspedagogik - Föreningen Lärare ...

Tema Thomas H. Groomes religionspedagogik - Föreningen Lärare ...

Tema Thomas H. Groomes religionspedagogik - Föreningen Lärare ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR 2 2003<br />

THOMAS H. GROOMES RELIGIONSPEDAGOGIK<br />

AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor UTGES<br />

<strong>Tema</strong><br />

<strong>Thomas</strong> H. <strong>Groomes</strong> <strong>religionspedagogik</strong><br />

> Ordförandetankar<br />

> Den reflekterande<br />

livshållningens pedagogik<br />

> Pedagogisk praktik och teori<br />

– eller ett sätt att leva<br />

> From life to faith and faith to life<br />

> Boktips<br />

> En metod i fem steg för<br />

skapande möten


Människan och tron<br />

Religionskunskap för A-kursen!<br />

Människan och tron är en bok där människan, med<br />

sin tro och sitt tvivel, står i centrum.<br />

– Vad är det att vara människa?<br />

– Vad ger mitt liv mening?<br />

– Kan man leva sitt liv utan tro?<br />

– Vad är ondska? Vad är gott?<br />

– Vad innebär det att handla moraliskt?<br />

Människan och tron handlar om livsfrågor, etik och<br />

moral, profan livssyn, mångfalden av trosriktningar<br />

och deras historiska bakgrund, nära-döden-upplevelser,<br />

PSI-fenomen m.m.<br />

Människan och tron Religionskunskap A<br />

224 sidor, fyrfärg, inbunden<br />

Best.nr 622-5465-0<br />

Order/Information<br />

Tel 08-696 86 00 Fax 08-696 86 10<br />

www.bonnierutbildning.se<br />

NYHET!<br />

Här finns ”möten” med personer som har tagit ställning<br />

på olika sätt i livsåskådningsfrågor. Till varje<br />

avsnitt hör uppgifter och boken avslutas med en fyllig<br />

antologidel.<br />

Människan och tron erbjuder olika vägar att bearbeta<br />

sin egen livssyn, bli mer medveten om hur andra tänker<br />

och öva förmågan att fatta etiska beslut.<br />

Författare är Ola Björlin, lärare i religionskunskap,<br />

filosofi och svenska vid Rudbeckianska gymnasiet,<br />

Västerås


ORDFÖRANDETANKAR<br />

Möt <strong>Thomas</strong> H. Groome<br />

FÖRENINGEN LÄRARE I Religionskunskap hade<br />

sitt årsmöte i Skövde 15 mars. En ny styrelse valdes och<br />

det innebär att jag lämnar mitt uppdrag som ordförande<br />

och styrelseledamot. I tjugo år har jag deltagit i styrelsearbetet<br />

i FLR och det har gett mig många erfarenheter och kontakter.<br />

Det känns nu naturligt för mig att lämna över till andra och<br />

tacka för den tid som varit. Religionskunskapen har hela den tid<br />

jag arbetat i FLR varit ifrågasatt som ämne i skolan. Nu senast<br />

presenterades ett förslag till ett nytt ämne, ”Livskunskap” som<br />

skulle ersätta ämnet religionskunskap. Det känns tillfredsställande<br />

att lämna ordförandeposten när vi nu vet att<br />

religionskunskap kommer att finnas kvar som kärnämne också i<br />

framtidens gymnasieskola. Den politiska utvecklingen både<br />

internationellt och nationellt med ökad betydelse för religioner<br />

som identitetsgivare och grund för politiska rörelser har gjort<br />

det nödvändigt att ämnet finns kvar som ett av skolans viktiga<br />

orienteringsämnen. Under min tid som FLR-styrelseledamot har<br />

jag kunnat följa olika vägar att argumentera för religionskunskap,<br />

i huvudsak livsfrågevägen och samhällsorienteringsvägen.<br />

Båda är viktiga, men just i vår tid framstår<br />

samhällsorientering som det starkaste skälet till att<br />

religionskunskap finns kvar på skolans schema. Jag upprepar,<br />

religionernas roll i samhällslivet ökar, religionerna som<br />

livsmönster.<br />

Föreliggande nummer av Religion och Livsfrågor presenterar<br />

den amerikanske religionspedagogen <strong>Thomas</strong> H. Groome.<br />

Under en sommarkurs i Boston, USA år 1999 hade jag själv<br />

förmånen att stifta bekantskap med Groome och hans pedagogiska<br />

tänkande och praktik.<strong>Thomas</strong> Groome hör till de få som<br />

både formulerar teorier och kan förverkliga dem konkret. Han<br />

är en lysande talare och samtalspartner – dialogen är det centrala<br />

i hans pedagogik.<br />

Groome har framförallt två källor som han hämtar sina<br />

modeller och sin inspiration från; Maria Montessori och<br />

Gustavo Gutierrez. Grundbulten i hans pedagogik är att skapa<br />

en dialog mellan människors personliga erfarenheter och den<br />

religiösa traditionen. Groome är romersk-katolik, och hans<br />

pedagogik vänder sig i första hand till dem som arbetar med<br />

konfessionell undervisning. Men mycket av hans tänkande och<br />

praktik kan tillämpas i icke-konfessionell undervisning med<br />

goda resultat.<br />

Startpunkten i <strong>Groomes</strong> modell är alltid personers erfarenheter<br />

och de frågor som de väcker. I dialog förfinas och spetsas<br />

frågeställningarna till ytterligare. Nästa steg är att gå till traditionen<br />

och se vilka svar där ges på erfarenhetens frågor.<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges av <strong>Föreningen</strong> <strong>Lärare</strong><br />

i Religionskunskap<br />

Årgång 36. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör<br />

Sven-Göran Ohlsson<br />

Ansvarig utgivare<br />

Olof Franck<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tfn 0413-55 55 44<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilsvängen 2,<br />

593 37 Västervik, tfn 0490-193 49<br />

Prenumeration & distribution<br />

Docent Rune Larsson<br />

Furugatan 16, 234 41 Lomma<br />

tfn 040-41 13 64<br />

<strong>Föreningen</strong> lärare i religionskunskap<br />

(FLR)<br />

Ordförande<br />

Docent Olof Franck<br />

Poppelvägen 6 c, 541 48 Skövde<br />

tfn 0500-43 01 08<br />

Vice ordförande<br />

Adjunkt Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tfn 021-13 15 38<br />

Sekreterare<br />

Adjunkt Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 443 51 Lerum<br />

tfn 0302-157 52<br />

Skattmästare<br />

Docent Rune Larsson<br />

Furugatan 16, 234 41 Lomma<br />

tfn och fax 040-41 13 64<br />

arb tfn 046-222 95 15<br />

Självklart behöver man inte begränsa sig till katolsk kristendom<br />

i sitt sökande efter religiösa traditioners svar på livets frågor.<br />

Groome talar själv om ”wisdom”, att de religiösa traditionerna<br />

förvaltar generationers samlade visdom, ett jättelikt skafferi<br />

med en mängd svar på olika frågor.<br />

Steg tre i <strong>Groomes</strong> pedagogik är det som han själv anser<br />

vara det viktigaste; tillägnande. I dialog och diskussion kommer<br />

personen fram till vilket eller vilka svar som han vill ta till sig<br />

och införliva med sin livsåskådning. Här finns naturligtvis även<br />

plats för nyskapande, kreativitet, att utveckla traditioner.<br />

Det ordnade samtalet, konversationen, är en hörnsten i<br />

<strong>Groomes</strong> teori och praktik som pedagog. Jag bär med mig det<br />

starka minnet av hur han på ett till synes improviserat sätt<br />

kunde leda ett samtal – samtidigt som han var mycket noga<br />

med att alla deltagare fick komma till tals och känna hur viktigt<br />

just deras bidrag var. Ännu minns jag hans entusiastiska –<br />

”Marvelous Nels” – vad jag än stakade fram på min bristfälliga<br />

engelska, – och det kändes som äkta uppskattning, inte en<br />

tom fras. För den som vill bekanta sig lite med hans tänkande<br />

finns nu valda kapitel ur hans senaste bok Educating for Life<br />

översatt till svenska med titeln Inför resan genom livet, utgiven<br />

av katolska pedagogiska nämnden.<br />

Tack för mig och trevlig läsning i mötet med <strong>Thomas</strong><br />

H.Groome.<br />

nils-åke tidman<br />

Tack Nils-Åke!<br />

I samband med att Nils-Åke Tidman nu lämnat ordförandeposten<br />

i FLR vill jag för egen del, och på styrelsens<br />

vägnar, rikta ett stort och varmt tack för alla hans fina<br />

insatser för föreningen under de senaste åren. Han har<br />

varit ett mycket gott ansikte utåt, och skött de externa<br />

kontakterna med engagemang och kreativitet, och hans<br />

arbete i styrelsen har präglats av saklighet, kunnande<br />

och perspektivbredd. Inte minst har hans värme och<br />

humor kommit att göra styrelsesammankomsterna<br />

till ytterst trevliga och uppbyggliga möten.<br />

Tack, Nils-Åke, och allt gott i framtiden!<br />

styrelsen för flr,<br />

genom olof franck<br />

Ledamöter<br />

Johanna Gustafsson<br />

Kopparvägen 31<br />

791 42 Falun<br />

tfn 023-212 75<br />

Adjunkt Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82,<br />

216 17 Limhamn<br />

tfn 040-16 28 86<br />

Adjunkt Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tfn 0413-55 55 44<br />

Adjunkt Inger Öhrvall<br />

Turkosgatan 46<br />

421 50 Västra Frölunda<br />

tfn 031-45 59 97<br />

Årsbok<br />

Redaktör Docent Olof Franck<br />

ISSN: 0348-8918<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlemsavgiften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok och tidskriften.<br />

För pensionärer är avgiften 150 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida: www.gamdat.se/flr<br />

Tryck<br />

Prinfo/Team Offset & Media, Malmö


RUNE LARSSON<br />

Introduktion till <strong>Thomas</strong> H. <strong>Groomes</strong> <strong>religionspedagogik</strong><br />

Den reflekterande<br />

livshållningens pedagogik<br />

<strong>Thomas</strong> H. Groome föddes 1945 i Kildare på Irland, där han växte<br />

upp och fick sin första utbildning. Från hemmet ärvde han faderns<br />

social-politiska engagemang och moderns katolska fromhet.<br />

STUDIERNA FULLFÖLJDES I USA med doktorsexamen<br />

1973 i <strong>religionspedagogik</strong> vid Colombia Teacher<br />

College/Union Theological Seminary i New York. Sedan<br />

1976 är Groome knuten till det katolska Boston<br />

College, där han presenteras som fil dr och professor i<br />

teologi och <strong>religionspedagogik</strong> vid Institute of Religious<br />

Education and Pastoral Ministry. Efter hand har<br />

<strong>Groomes</strong> pedagogiska tänkande gett honom ett betydande<br />

inflytande genom författarskap, föreläsningar och<br />

seminarier runt om i världen.<br />

Något om <strong>Groomes</strong> författarskap<br />

Efter sin doktorsavhandling följde ett antal artiklar i<br />

vilka väsentliga drag i hans <strong>religionspedagogik</strong> tonar<br />

fram. 1980 publicerades sedan den bok som skulle göra<br />

honom känd i vidare kretsar, Christian Religious<br />

Education. Sharing our Story and Vision. Han är något<br />

kluven inför att använda begreppet teori för sin ”approach”:<br />

…ordet approach är viktigt. Jag undviker att kalla shared<br />

praxis för en teori eller en metod, eftersom jag – i en bestämd<br />

mening – vill se det som både – ock. …jag kallar det en<br />

approach… ett informativt reflekterat (teori) sätt att bedriva<br />

(metod) kristen religiös undervisning. (Christian Religious<br />

Education 1980 s 137)<br />

Efter tio år återkom Groome med ett större arbete,<br />

Sharing Faith. A Comprehensive Approach to Religious<br />

Education and Pastoral Ministry. The Way of Shared Praxis<br />

(1991). Här fördjupade och vidareutvecklade han sitt<br />

religionspedagogiska tänkande med en bred historiskfilosofisk<br />

diskussion kring framför allt kunskapssynen<br />

och den pedagogiska reflexionens historiska och sociopolitiska<br />

dimension.<br />

I början av 1998 utkom, Educating for Life: A<br />

Spiritual Vision for Every Teacher and Parent, som vände<br />

sig till en bredare publik och använder ett mindre teoretiskt<br />

språkbruk. Delar av denna utkom 2002 på svenska.<br />

4 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

<strong>Groomes</strong> religionspedagogiska profil<br />

Groome skriver själv att shared-praxis-modellen i en<br />

mening kan ses som ett svar på pedagogikens hur-fråga.<br />

Ändå skulle det vara ett misstag att betrakta metodfrågan<br />

som hans huvudfråga. Snarare förhåller det sig så att<br />

metoden är underordnad den teologiska och pedagogiska<br />

grundsyn som genomsyrar helheten. Detta blir särskilt<br />

tydligt så snart man försöker diskutera enskilda delar –<br />

allt är sammanvävt till en enhet.<br />

Vissa begrepp har en särskild lyskraft i <strong>Groomes</strong><br />

pedagogik, kanske främst för att de lyfts fram i kritisk<br />

uppgörelse med andra synsätt. Dit hör sådant som synen<br />

på kunskap, som aldrig får begränsas till enbart rationalitet,<br />

de historiska och sociala dimensionerna, som alltid<br />

innebär förändring, tolkning och kulturell påverkan och<br />

därmed aktualiserar perspektivbyte och kritisk reflexion,<br />

människan som aktivt och reflekterande subjekt, en relationsvarelse,<br />

en ”person” snarare än avgränsande individ,<br />

förhållandet till den kulturella och religiösa (kristna) traditionen<br />

och undervisningens ”natur” och mål – för att<br />

nämna några.<br />

Inte bara för kyrkligt bruk<br />

Groome är aldrig neutral, lika lite som den pedagogik<br />

han format. Själv är han katolik och redovisar öppet de<br />

värderingar han gjort till sina. Tydlig redovisning av de<br />

egna värderingarna är en nödvändig förutsättning för<br />

den kritiskt reflekterande och tolkande människa han<br />

eftersträvar. Ingen kan stå neutralt vid sidan om sitt kulturella,<br />

sociala, historiska och politiska sammanhang.<br />

Det avgörande ligger i sättet att förhålla sig till detta.<br />

Med Paulo Freire pekar Groome på vikten av att bli<br />

medveten. En dialogisk och kritiskt reflekterande grundhållning<br />

blir därför en utmanande och skapande möjlighet<br />

i mötet med människor som omfattar andra värderingar.<br />

Som människor tolkar och förstår vi utifrån det<br />

sammanhang vi befinner oss. Med referens till feministisk<br />

teori kallar Groome detta för en ”standpoint epistemology”,<br />

en kunskap med rötter i den mylla, där den<br />

hämtar sin näring.


Groome kallar ibland sin pedagogiska modell för en<br />

”metamodell”, ett övergripande perspektiv och ett förhållningssätt,<br />

som kan varieras och tillämpas med hjälp<br />

av många metoder, inte bara i kyrkliga eller religiösa<br />

miljöer utan förhoppningsvis också, menar Groome, i<br />

andra sociala, kulturella och politiska sammanhang.<br />

I <strong>Groomes</strong> grundläggande förståelse av det pedagogiska<br />

uppdraget ingår att konkret och kritiskt<br />

reflekterande vara närvarande i sitt sociala och kulturella<br />

rum. Det ger var och en anledning att försöka<br />

transformera <strong>Groomes</strong> teologiska begreppsapparat till<br />

sitt särskilda sammanhang, exempelvis in i den svenska<br />

skolan med dess sekulära tradition och ”vision”.<br />

Vad skulle det innebära att tillämpa <strong>Groomes</strong> pedagogik<br />

i ett sådant sammanhang och hur ser den ”vision”<br />

ut som kan tänkas ligga i förlängningen av skolans<br />

värdegrund?<br />

Undervisningens ”natur” och mål<br />

Sharing Faith (1991) utgör den hittills mest kompletta<br />

framställningen om <strong>Groomes</strong> pedagogiska tänkande.<br />

Bokens första del (Foundations) inleds med ett kapitel<br />

om undervisningens natur och mål. Här redovisar författaren<br />

skälen till vad han anser om ett nödvändigt ”ontologiskt<br />

skifte” och de grundläggande förändringar detta<br />

kräver. Efter en kritisk genomgång av de mest tongivande<br />

riktningarna i västerländsk kunskapssyn – från<br />

Platon till Freire – formulerar han sin nya, ”epistemic<br />

ontology”, en kunskapssyn som förenar ”kunskap” och<br />

existens till en helhet, som uttrycker ett förhållningssätt<br />

och ett sätt att vara snarare än något åtskilt.<br />

Kristen undervisning liksom all religiös undervisning<br />

kännetecknas enligt Groome av tre aktiviteter: en transcendent,<br />

en ontologisk och en politisk. Den transcendenta<br />

aktiviteten rör förmågan till kritisk reflexion över den<br />

egna existensen som människa och vad det innebär att<br />

stå i relation till andra och det därav följande engagemanget<br />

för världen utanför en själv.<br />

Den ontologiska aktiviteten rör allt vad det innebär<br />

att vara människa och ett mänskligt subjekt. Därmed<br />

inriktas också undervisningen på människors sätt och<br />

förmåga att vara och bli människor ”i relation till Gud,<br />

sig själva, andra och världen”.<br />

Undervisning – en politisk aktivitet<br />

Undervisning som en politisk aktivitet hör samman med<br />

det föregående. Som människor lever vi i tid och rum<br />

och när vi där praktiserar våra relationer, får det konsekvenser<br />

i det samhälle vi lever. Eller med <strong>Groomes</strong> egna<br />

ord: ”…människor har att i sin historiska situation ge<br />

uttryck åt Gudsrikets värderingar, kärlek och rättvisa,<br />

fred och frihet, helhet och livets fullhet för alla.” Inget<br />

lärande och ingen undervisning kan i denna mening<br />

vara neutralt ”apolitisk”.<br />

Därmed har också sagts att <strong>religionspedagogik</strong>en är<br />

en historisk disciplin. Som människor är vi indragna i en<br />

historia, som är närvarande i nuets alla sociala sammanhang.<br />

Det vi är och det vi tagit i arv kan och bör bli<br />

medvetet för att bli hanterbart. Genom kritisk reflexion<br />

kan vi bli subjekt som formar och omformar det arv vi<br />

är bärare av. Därigenom rustas och förbereds vi för den<br />

framtid som varje ögonblick avlöser nuet. Groome<br />

representerar alltså både en realistisk och en optimistisk<br />

syn.<br />

När Groome skall tala om undervisningens mål<br />

använder han gärna bilden av Guds rike som ett ”metamål”<br />

för all kristen undervisning. I detta ligger ”visionen”<br />

om det godas seger, det som för honom kommer<br />

till uttryck i bönen om att Guds goda vilja skall ske ”på<br />

jorden så som i himlen”. Kristen undervisningen syftar<br />

till delaktighet i ”byggandet av Guds rike” i partnerskap<br />

med Gud och andra människor. Eftersom vi aldrig blir<br />

färdiga med denna livshållning, innebär det att leva i en<br />

livslång ”omvändelse”, som innefattar både en fördjupad<br />

relation till Gud och en nästanrelation med allt vad kärleken<br />

kräver.<br />

Den praktiserade tron, den ”levda tron” är ett annat<br />

återkommande tema hos Groome. Bara ord räcker inte.<br />

Den kognitivt-mentala dimensionen måsta knytas<br />

samman med den affektivt-relationella och den hand-<br />

THOMAS H. GROOMES RELIGIONSPEDAGOGIK 2:03 | 5


DEN REFLEKTERANDE LIVSHÅLLNINGENS PEDAGOGIK<br />

lande, detta att ”göra” Guds vilja. Denna enhet och helhet<br />

öppnar för vishetens kunskap, som omfattar hela människan.<br />

Kunskap bortom det enbart kognitiva<br />

Ett centralt område för Groome är kunskapssynen, där<br />

han gärna knyter an till vad han kallar en biblisk ”way of<br />

Enligt honom var kunskapen av två slag:<br />

visheten (sapientia) som vinns i<br />

skådandet ”uppåt” med hjälp av en<br />

inneboende förmåga och vetande<br />

(scientia), som hämtas med hjälp av<br />

de yttre sinnena.<br />

knowing”. Den har sitt fokus på dialektiken mellan sättet<br />

att leva och den kritiska reflexionen över detta. Redan<br />

avhandlingen, Toward a Theory/Method of Liberating<br />

Catechesis, visar på två centrala drag i <strong>Groomes</strong> <strong>religionspedagogik</strong>.<br />

Den ena sidan anknyter till<br />

Frankfurterskolans kritiska teori, där han använder sig av<br />

Jürgen Habermas för att utveckla sin epistemologiska bas<br />

för <strong>religionspedagogik</strong>en, det han kommer att kalla ”the<br />

praxis way of knowing”. I Christian Religious Education.<br />

(1980), sammanfattar han detta på följande sätt:<br />

To understand praxis requires a shift in consciousness from<br />

dichotomizing theory and praxis, toward seeing them as twin<br />

moments of the same activity that are united dialectically.<br />

Instead of theory leading to practice, theory becomes or is<br />

seen as the reflective moment in praxis, and articulated theory<br />

arises from that praxis to yield further praxis. (Christian<br />

Religious Education (1980) s 152).<br />

Den andra sidan syftar på den kontextuella förankringen<br />

i det egna tolkningssammanhanget. Det förhållningssätt<br />

Groome förordar formas därmed som en ”sharing in dialogue<br />

of critical reflection on Christian action in the<br />

world.” Begreppet ”sharing” ger en viktig antydan om<br />

den betydelse Groome lägger vid den (kristna) gemenskap,<br />

tradition och ”kultur” var och en delar. Här ligger<br />

en avgränsning mot såväl historielöshet som individualism.<br />

I sina båda teoretiska arbeten från 1980 och 1991<br />

diskuterar Groome i en historisk exposé olika former av<br />

kunskaps- och människosyn och utvecklar i kritisk uppgörelse<br />

med dessa sitt eget alternativ.<br />

Från Platon till nyplatonismen: Dualistisk,<br />

hierarkisk och sexistisk kunskapssyn<br />

Platons föreställning om idévärlden som den sanna verk-<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

ligheten, överordnad den yttre verkligheten, ledde till en<br />

hierarkisk dualism. Kunskapen om det högsta – det<br />

sanna, det goda och det sköna – förbehölls det ”rena förnuftets”<br />

nivå. ”Sanningen” placerades utanför tiden och<br />

historien. Problemet med detta var att det kroppsliga<br />

exkluderades som kunskapskälla. Trons praktik i kärlek<br />

byttes mot ett individualistiskt och hinsides orienterat<br />

frälsningsideal. Platons kunskapssyn hade dessutom ett<br />

tydligt sexistiskt-hierarkiskt drag. Idealet<br />

blev en bildad manlig filosof, som var satt<br />

att råda över andra.<br />

Aristoteles avvisade visserligen Platons<br />

idélära men utvecklade i stället ett tredelat<br />

livsmönster med var sin typ av kunskap:<br />

teoretisk-politisk kunskap (theoria), praktisk-politisk<br />

kunskap (praxis) om hur man<br />

lever etiskt i samhället och den produktivtkreativa<br />

kunskapen om hur man producerar<br />

saker. Också detta avvisar Groome<br />

även om han lånar begreppet ”praxis” och<br />

omformar dess betydelse.<br />

Kunskapssynen i den grekiska filosofin kom enligt<br />

Groome i tydlig konflikt med judisk-kristen tradition.<br />

Enligt den senare framställdes Gud som alltings skapare<br />

och uppehållare med människan som partner i historien.<br />

Gudskunskapen var inte förbehållen det rena förnuftet<br />

eller en liten elits kontemplativa skådande av idéernas<br />

värld. Tvärtom trädde Kristus in i historien som Guds<br />

inkarnation, som förebilden för ett liv i kärlek till medmänniskan.<br />

Den nyplatonska miljö, där kristendomen utvecklades,<br />

innebar också den ett hot mot judisk-kristen kunskapssyn.<br />

Nyplatonismen placerade verklighetens högsta<br />

väsen bortom tiden och historien, oåtkomlig för den vanliga<br />

människan. Det som fyllde människors vardag: skapande,<br />

arbete, omsorg om nästan och ansvar för det<br />

materiella degraderades. Den hierarkisk-dualistiska verklighetssynen<br />

gjorde människor till främlingar i sin egen<br />

värld.<br />

Från Augustinus till Tomas ab Aquino<br />

Inte heller Augustinus lyckades övervinna denna begränsande<br />

kunskapssyn. Enligt honom var kunskapen av två<br />

slag: visheten (sapientia) som vinns i skådandet ”uppåt”<br />

med hjälp av en inneboende förmåga och vetande (scientia),<br />

som hämtas med hjälp av de yttre sinnena. Också<br />

inom viljans område märktes dualismen i sökandet efter<br />

den gudomliga kärleken (caritas) och begäret (cupiditas).<br />

Groome uppskattar synen på ett aktivt subjekt i lärandeprocessen.<br />

Den enskilde måste själv förstå, inte bara passivt<br />

ta över från sin lärare i en form som Freire långt<br />

senare kallar”bank-metod”. Med viss förtjusning citerar<br />

Groome Augustinus´ klassiska uttalande: ”Vem skulle<br />

göra något så absurt som att sända sitt barn till skolan för


DEN REFLEKTERANDE LIVSHÅLLNINGENS PEDAGOGIK<br />

lande, detta att ”göra” Guds vilja. Denna enhet och helhet<br />

öppnar för vishetens kunskap, som omfattar hela människan.<br />

Kunskap bortom det enbart kognitiva<br />

Ett centralt område för Groome är kunskapssynen, där<br />

han gärna knyter an till vad han kallar en biblisk ”way of<br />

Enligt honom var kunskapen av två slag:<br />

visheten (sapientia) som vinns i<br />

skådandet ”uppåt” med hjälp av en<br />

inneboende förmåga och vetande<br />

(scientia), som hämtas med hjälp av<br />

de yttre sinnena.<br />

knowing”. Den har sitt fokus på dialektiken mellan sättet<br />

att leva och den kritiska reflexionen över detta. Redan<br />

avhandlingen, Toward a Theory/Method of Liberating<br />

Catechesis, visar på två centrala drag i <strong>Groomes</strong> <strong>religionspedagogik</strong>.<br />

Den ena sidan anknyter till<br />

Frankfurterskolans kritiska teori, där han använder sig av<br />

Jürgen Habermas för att utveckla sin epistemologiska bas<br />

för <strong>religionspedagogik</strong>en, det han kommer att kalla ”the<br />

praxis way of knowing”. I Christian Religious Education.<br />

(1980), sammanfattar han detta på följande sätt:<br />

To understand praxis requires a shift in consciousness from<br />

dichotomizing theory and praxis, toward seeing them as twin<br />

moments of the same activity that are united dialectically.<br />

Instead of theory leading to practice, theory becomes or is<br />

seen as the reflective moment in praxis, and articulated theory<br />

arises from that praxis to yield further praxis. (Christian<br />

Religious Education (1980) s 152).<br />

Den andra sidan syftar på den kontextuella förankringen<br />

i det egna tolkningssammanhanget. Det förhållningssätt<br />

Groome förordar formas därmed som en ”sharing in dialogue<br />

of critical reflection on Christian action in the<br />

world.” Begreppet ”sharing” ger en viktig antydan om<br />

den betydelse Groome lägger vid den (kristna) gemenskap,<br />

tradition och ”kultur” var och en delar. Här ligger<br />

en avgränsning mot såväl historielöshet som individualism.<br />

I sina båda teoretiska arbeten från 1980 och 1991<br />

diskuterar Groome i en historisk exposé olika former av<br />

kunskaps- och människosyn och utvecklar i kritisk uppgörelse<br />

med dessa sitt eget alternativ.<br />

Från Platon till nyplatonismen: Dualistisk,<br />

hierarkisk och sexistisk kunskapssyn<br />

Platons föreställning om idévärlden som den sanna verk-<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

ligheten, överordnad den yttre verkligheten, ledde till en<br />

hierarkisk dualism. Kunskapen om det högsta – det<br />

sanna, det goda och det sköna – förbehölls det ”rena förnuftets”<br />

nivå. ”Sanningen” placerades utanför tiden och<br />

historien. Problemet med detta var att det kroppsliga<br />

exkluderades som kunskapskälla. Trons praktik i kärlek<br />

byttes mot ett individualistiskt och hinsides orienterat<br />

frälsningsideal. Platons kunskapssyn hade dessutom ett<br />

tydligt sexistiskt-hierarkiskt drag. Idealet<br />

blev en bildad manlig filosof, som var satt<br />

att råda över andra.<br />

Aristoteles avvisade visserligen Platons<br />

idélära men utvecklade i stället ett tredelat<br />

livsmönster med var sin typ av kunskap:<br />

teoretisk-politisk kunskap (theoria), praktisk-politisk<br />

kunskap (praxis) om hur man<br />

lever etiskt i samhället och den produktivtkreativa<br />

kunskapen om hur man producerar<br />

saker. Också detta avvisar Groome<br />

även om han lånar begreppet ”praxis” och<br />

omformar dess betydelse.<br />

Kunskapssynen i den grekiska filosofin kom enligt<br />

Groome i tydlig konflikt med judisk-kristen tradition.<br />

Enligt den senare framställdes Gud som alltings skapare<br />

och uppehållare med människan som partner i historien.<br />

Gudskunskapen var inte förbehållen det rena förnuftet<br />

eller en liten elits kontemplativa skådande av idéernas<br />

värld. Tvärtom trädde Kristus in i historien som Guds<br />

inkarnation, som förebilden för ett liv i kärlek till medmänniskan.<br />

Den nyplatonska miljö, där kristendomen utvecklades,<br />

innebar också den ett hot mot judisk-kristen kunskapssyn.<br />

Nyplatonismen placerade verklighetens högsta<br />

väsen bortom tiden och historien, oåtkomlig för den vanliga<br />

människan. Det som fyllde människors vardag: skapande,<br />

arbete, omsorg om nästan och ansvar för det<br />

materiella degraderades. Den hierarkisk-dualistiska verklighetssynen<br />

gjorde människor till främlingar i sin egen<br />

värld.<br />

Från Augustinus till Tomas ab Aquino<br />

Inte heller Augustinus lyckades övervinna denna begränsande<br />

kunskapssyn. Enligt honom var kunskapen av två<br />

slag: visheten (sapientia) som vinns i skådandet ”uppåt”<br />

med hjälp av en inneboende förmåga och vetande (scientia),<br />

som hämtas med hjälp av de yttre sinnena. Också<br />

inom viljans område märktes dualismen i sökandet efter<br />

den gudomliga kärleken (caritas) och begäret (cupiditas).<br />

Groome uppskattar synen på ett aktivt subjekt i lärandeprocessen.<br />

Den enskilde måste själv förstå, inte bara passivt<br />

ta över från sin lärare i en form som Freire långt<br />

senare kallar”bank-metod”. Med viss förtjusning citerar<br />

Groome Augustinus´ klassiska uttalande: ”Vem skulle<br />

göra något så absurt som att sända sitt barn till skolan för


att lära sig vad läraren tänker.” Problemet med<br />

Augustinus var oförmågan att övervinna den hierarkiska<br />

dualismen. Kroppen exkluderades eller underordnades<br />

”själen”. I Augustinus föreställningsvärld tilltroddes inga<br />

vanliga människor, i synnerhet inte kvinnorna, självständig<br />

tankeförmåga. De uppfattades närmast som passiva<br />

mottagare av några utvalda mäns vishet.<br />

<strong>Thomas</strong> ab Aquino bidrog med viktiga insikter<br />

genom att hålla samman kropp och själ, teoretisk och<br />

praktisk rationalitet. Kunskapsprocessen inleds med iakttagelse,<br />

går vidare till föreställningar om det iakttagna,<br />

varpå följer tolkning och förståelse samt ställningstagande.<br />

Groome summerar:<br />

Till skillnad från Augustinus hävdade <strong>Thomas</strong> ab Aquino<br />

enheten mellan själ och kropp som något konstitutivt för<br />

människan; de är ömsesidigt beroende av varandra. Det<br />

kroppsliga tar alltid aktivt del i skapandet av kunskap och<br />

universella idéer lär vi känna genom abstraktion från deras<br />

motsvarigheter i sinneserfarenheten (Aristoteles) snarare än<br />

att vi enbart genom inre upplysning av själen får kunskap<br />

om idéernas värld (Platon och Augustinus).<br />

Ännu ett ”modernt” drag hos <strong>Thomas</strong> ab Aquino finner<br />

Groome i hans syn på människan som aktivt subjekt.<br />

Den kunskap som verkligen är ens egen är inte något<br />

som ”hällts i utifrån”. Den är tvärtom frukten av en aktiv<br />

lärandeprocess.<br />

Trots det positiva Groome hittar hos sin store teolog<br />

kvarstår problemet med att tron förläggs till intellektet.<br />

Därmed rationaliseras tron. Till detta kom det manligtpatriarkala<br />

draget och den didaktiska monologen, som<br />

visade sig i föreställningen om manliga experter, som förfogade<br />

över kunskapen och gav den vidare till den okunniga<br />

massan. Dessa drag skärptes efter hand och drabbade<br />

också de reformatoriska rörelserna, exempelvis<br />

Luther, som fullföljde skolastikens intellektualiserande<br />

och auktoritära kunskapsförmedling i de allmänt spridda<br />

katekesernas fråga-svar-modell. I detta avseende avlägsnade<br />

sig både katolsk och protestantisk tradition snabbt<br />

från den judiskt-kristna visdomens pedagogik, menar<br />

Groome.<br />

Mellan rationalismens och empirismens<br />

förkrympta kunskapssyn<br />

Upplysningstidens rationalism nådde sin höjdpunkt i<br />

Descartes, som helt förkastade känsla, sinneserfarenhet,<br />

minne och fantasi som källor till säker kunskap. Åtskillnaden<br />

mellan tanke och kropp drevs till sin yttersta spets.<br />

Som positiva bidrag hos Descartes och den efterföljande<br />

tiden kan ändå Groome peka på omsvängningen till det<br />

individuella subjektet och den kritiskt ifrågasättande<br />

rationalismen, som innebar ett begynnande uppbrott från<br />

auktoritetstron.<br />

Men de kvarstående problemen var flera. Reflexionen<br />

över vad det är att vara människa, som en kulturell, social<br />

och historisk varelse lämnades åt sidan. Den rationella<br />

8 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

”vetenskapen” utklassade vardagskunskapen. Påverkad av<br />

detta synsätt blev kyrkan bärare av dogmer för intellektet<br />

medan känsla och erfarenhet fick träda tillbaka. Det individualistiska<br />

tenderade att bli icke-dialogiskt och intresset<br />

för det sociala sammanhanget och för psykologisk kunskap<br />

blev svagt. För teologin ledde detta till en gudsföreställning,<br />

där Gud blev den över allt upphöjde, orörlige<br />

och allvise, undandragen från historiens föränderlighet.<br />

Den anglosaxiska empirismen med företrädare som John<br />

Locke hämtade kunskapen från motsatt håll, sinneserfarenheterna,<br />

men inte heller denna tradition lyckades ge<br />

kunskapsfrågan det djup och den bredd som Groome<br />

eftersträvar, även om Groome som alltid kan se positiva<br />

bidrag också i denna tradition.<br />

Också hos Immanuel Kant hittar Groome byggstenar<br />

till sitt pedagogiska tänkande i dennes syn på kunskap<br />

som konstruerad av ett aktivt subjekt i interaktion med<br />

omvärlden och i föreställningen om att det finns en given<br />

inre struktur för människans sätt att förstå och uppfatta<br />

verkligheten. <strong>Groomes</strong> kritik träffar Kants åtskiljande<br />

mellan det teoretiska och praktiska förnuftet, mellan teori<br />

och praxis, förståelse och vilja, vetenskap och etik, mellan<br />

fakta och värderingar, mellan livserfarenhet och kunskap<br />

om tro och etik med alla de problem som följer av detta.<br />

Från Marx till Freire<br />

Från Kant vänder sig Groome till några av vår tids filosofiska<br />

tankesystem med exempel från Hegel, Marx, fenomenologi,<br />

existentialism och pragmatism för att slutligen<br />

formulera sin ”ontologiska” kunskapssyn, som i grunden<br />

spränger det klassiska kunskapsbegreppet.<br />

Karl Marx har bidragit med att formulera en ”praxis<br />

way of knowing”, som Groome omformar och vidareutvecklar.<br />

I marxistisk utformning innebär detta enligt<br />

Groome:<br />

Praxis [är] människors produktiva arbete i medveten reflexion<br />

över sitt sociala sammanhang. ´Kunskap´ skapas ur reflekterat<br />

engagemang i produktivt arbete i världen i syfte att förändra<br />

denna; sann kunskap är det som görs för att omforma de<br />

sociala och ekonomiska strukturerna i samhället i<br />

emancipatorisk riktning.<br />

Självfallet kan inte Groome nöja sig med Marx´ materialism.<br />

Däremot ser han betydelsen av att knyta samman<br />

människans självförståelse med hennes historiska och<br />

sociala ram.<br />

Fenomenologin har enligt Groome bidragit till en kritisk<br />

reflexion över sättet att forma föreställningarna av<br />

omvärlden. Kunskap grundas, enligt Husserl, inte på<br />

objektiv empirisk analys av tingen utan på vårt personliga<br />

sätt att se, förstå och tolka fenomenen. Kunskap är därmed<br />

inte något på förhand givet utan bygger på vår egen<br />

tolkningshorisont, dvs att vi ser och förstår utifrån vår<br />

egen personliga och kulturella kontext.<br />

Groome ser flera viktiga inslag i detta synsätt:<br />

1. Insikten om kunskapens subjektivitet i det att vi alltid möter


DEN REFLEKTERANDE LIVSHÅLLNINGENS PEDAGOGIK<br />

tingen som tolkande subjekt; det bidrar till att fördjupa<br />

insikten både om oss själva och omvärlden.<br />

2. Betydelsen som läggs vid analysen av det egna medvetandet.<br />

3. Vikten av att bli medvetna om vad vi bär med oss ”i bagaget”<br />

till tolkningen av exempelvis texter. <strong>Groomes</strong> kritik av fenomenologin<br />

gäller dess individualistiska drag och – enligt Groome –<br />

överskattningen av människans förmåga att ur sig själv hämta<br />

sin kritiska instans.<br />

Heideggers existentialism leder Groome vidare från fenomenologins<br />

kritiska reflexion över medvetande till en kritisk<br />

reflexion över själva existensen, om vad det innebär<br />

att vara människa. I det perspektivet möter, med<br />

Heideggers terminologi, hoten om alienation och förtingligande,<br />

om att förvandlas från subjekt till objekt och att<br />

förlora sin autenticitet som människa.<br />

Groome noterar på plussidan Heideggers försök att<br />

förena kunskapsfrågan med frågan om existensen och att<br />

låta det sistnämnda bli primärt i vårt förhållande till den<br />

yttre verkligheten. Till poängerna hos Heidegger hör<br />

också, menar Groome, den vikt han lägger vid subjektets<br />

ansvar för att skapa mening i livet och därmed i kampen<br />

mot de krafter som hotar livet.<br />

<strong>Groomes</strong> kritik riktar sig mot det han uppfattar som<br />

Heideggers individualism. Den andra kritiska punkten är<br />

specifikt teologisk, nämligen att Heidegger inte gav plats<br />

åt något som går utöver ”existensen”, något som kan<br />

utgöra själva ”grunden för varandet”. Tillspetsat beskriver<br />

Groome Heideggers position som ´pelagiansk´ i den<br />

meningen att vi själva med vår egen individuella förmåga<br />

skulle kunna göra oss till vad vi är ämnade till. Som korrektur<br />

anför Groome här som på andra ställen Bubers<br />

dialogiska Jag-Du-relation som den en möjlig väg att<br />

finna sig själv.<br />

Hos pragmatismen, med referenser till John Dewey<br />

och Charles S. Pierce, finner Groome ännu en pusselbit i<br />

sin pedagogik, nämligen föreningen mellan teori och<br />

praxis, det dynamiska växelspelet mellan ´kunna´ och<br />

´göra´, ”learning by doing”. Däremot kan enligt Groome<br />

aldrig ”nyttan” vara nog som mål. För Groome som kristen<br />

och teolog krävs något mer: ”Kristen tro måste grundas<br />

på principer om mening och etiska normer som går<br />

utöver den instrumentala nyttan.” Kristendomen är fortsätter<br />

Groome, ”i hösta grad ´praktisk´, men detta kan<br />

inte reduceras till bara pragmatik.”<br />

Hos Groome hör praxisbegreppet samman med kunskapsbegreppet.<br />

Det framgick redan av det föregående.<br />

Diskussionen började hos Platon och Aristoteles och<br />

ledde fram till Freire. ”Praxis” innefattar ett reflekterande<br />

sätt att handla och ett aktivt sätt att utveckla teorin.<br />

Därmed blir ”praxis” en process av kritisk reflexion över<br />

den socialt-historiska situationen och handlandet i denna.<br />

Vi måste, hävdar Groome, upphöra med att gå från teori<br />

till handling och omvänt och i stället hålla teori och<br />

praxis samman i en dialektisk enhet.<br />

10 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Helhetens pedagogik i kritisk uppgörelse med<br />

människans avhumanisering<br />

Groome avslutar sin filosofiska ”resa” med ett avsnitt om<br />

”skiftet till en epistemologisk ontologi”. Historien har<br />

lärt oss mycket värdefullt, konstaterar han:<br />

1. Att all symbolisk förmedling av religiös<br />

tradition är historiskt betingad.<br />

2. Att texter måste läsas med kritisk uppmärksamhet<br />

på vad som ligger bakom och före dem.<br />

3. Att vi behöver ta hjälp av kritisk teologi för<br />

att omformulera och rekonstruera den kristna<br />

traditionen i dialektik med andra tider och kulturer.<br />

4. Att vi behöver övas i att se våra socialt betingade fördomar,<br />

ideologier och intressen i ”kritisk medvetenhet”.<br />

Å andra sidan kvarstår hoten från en instrumentaliserande<br />

teknisk rationalitet, som styrs av nytta och effektivitet.<br />

Sådant som grundas på ´objektiva´ och empiriska<br />

fakta framställs som rationellt och värdefullt medan det<br />

som hör till den mänskliga existensen räknas som irrationellt<br />

och därmed mindre väsentligt tillhör den nya tidens<br />

myter, skriver Groome med referenser till frankfurterskolan<br />

och Max Horkheimer. I avsaknad av tradition och<br />

fantasi, historia och framtid och därmed en personlig existens<br />

i tid och rum, innebär den tekniska rationalitetens<br />

dominans att vi ödeläggs som människor.<br />

Mot denna destruktiva verklighetsbild, som han i allt<br />

väsentligt delar, ställer Groome en ”humaniserande rationalitet”<br />

som sätter den kunskapande människan ”i en<br />

dialektisk relation till den verklighet hon möter och samtidigt<br />

i en rätt relation, präglad av en omsorg, som är livgivande<br />

för henne själv, för andra och för hela skapelsen.”<br />

Groome är medveten om den spänning som finns mellan<br />

frankfurterskolans kritiska teori och Gadamers hermeneutiska<br />

humanism men söker ändå att hämta viktiga lärdomar<br />

från båda. Han kan därför anknyta till Gadamer i<br />

sin diskussion av traditionens betydelse och förhållandet<br />

mellan traditionen och det närvarande utan att helt följa<br />

denne i föreställningen om en sammansmältning av dåets<br />

och nuets horisonter. Groome utnyttjar Gadamers hermeneutik<br />

men markerar nödvändigheten av att upprätthålla<br />

dialektiken mellan den kristna trostraditionen och<br />

enskilda människors ”stories” inom ramen för gemenskapens<br />

”delade praxis”.<br />

Groome kan därmed anknyta till Habermas´ kritiska<br />

teori och till den hermeneutiska tolkningslinjen foga ett<br />

kritiskt ifrågasättande av rådande förhållanden. I anslutning<br />

till Freire hävdar Groome att verklig kunskap börjar<br />

med kritisk reflexion över den egna erfarenheten. Vidare<br />

bejakar han Freires pedagogiska teser om humanitet som<br />

en grundläggande mänsklig rättighet, människors förmåga<br />

att förändra sin situation samt att undervisning aldrig<br />

kan vara neutral.


Ditt Förstahandsval!<br />

Nu lanseras nya SO Direkt.<br />

Populära SO Direkt har nu fått en ansiktslyftning!<br />

Upplägg, texter och illustrationer har bearbetats så att serien<br />

höjt sig ytterligare en nivå. Har du inte upptäckt<br />

SO Direkt ta chansen att göra det nu – modernare och<br />

fräschare läromedel finns inte!<br />

Order/Information<br />

Tel 08-696 86 00 Fax 08-696 86 10<br />

www.bonnierutbildning.se


DEN REFLEKTERANDE LIVSHÅLLNINGENS PEDAGOGIK<br />

Humaniserande undervisning<br />

Humanisering är motsatsen till traditionell pedagogisk<br />

”bank-metod”, där läraren levererar de rätta svaren på frågor<br />

som aldrig ställts, en situation då läraren är överordnad<br />

och den som förser eleverna med kunskaper utan att<br />

fråga efter deras mening för deras liv. Detta ”förtryck”<br />

kan brytas genom ett ändrat medvetande, som leder till<br />

ett förändrat lärande genom kritisk reflexion över<br />

rådande praxis. I Freires pedagogik finns ett optimistiskt<br />

drag: ur det kritiskt reflekterande medvetandet växer<br />

möjligheten till förändring. Groome håller med Freire<br />

om att det finns en enhet mellan praktik och teori i vilken<br />

båda formas, skapas och återskapas i konstant rörelse<br />

från praktik till teori och sedan åter till praktik. En äkta<br />

undervisning omformar människors situation och stannar<br />

inte vid nya tankar och idéer utan förändrar praxis.<br />

Groome ansluter sig också till Freire i hans syn på<br />

dialogen som vägen att reflektera över praxis. Den kritiska<br />

dialogen blir ett redskap att benämna och avkoda<br />

verkligheten för att möjliggöra dess transformering. En<br />

Det tillhör människan, att vara<br />

indragen i en historia och en social<br />

kontext, som begränsar och öppnar<br />

för det som möter i nuet.<br />

sådan undervisning kan aldrig vara neutral. Den leder till<br />

avslöjande av rådande praxis och driver till en vilja att<br />

förändra sociala och politiska förhållanden. <strong>Lärare</strong>ns uppgift<br />

kan därmed enligt Groome betecknas som ”profetisk”.<br />

På några punkter framför Groome kritik mot Freire.<br />

Främst gäller det Freires svaga intresse för den historiska<br />

dimensionen. ”Han låter ibland som Habermas,” säger<br />

Groome, ”som om ingenting från det förflutna kan bli<br />

tillgängligt igen för människor i nutid.”<br />

Feministisk teori – partnerskap och dialog<br />

I sitt resonemang stöder sig Groome på feministisk teori<br />

och kunskapssyn. Den har, enligt honom, bidragit med<br />

viktiga element till pedagogikens förnyelse genom teoretisk<br />

tydlighet och politisk styrka i arbetet för förändring.<br />

Till de viktigaste hör en kunskapssyn som omfattar hela<br />

människan och allas aktiva deltagande i det som räknas<br />

som kunskap. Denna ”kunskap” kännetecknas av partnerskap<br />

och dialog och ett erkännande av kontext och<br />

subjektivitet i motsats till en ´objektiv´ och ´värderingsfri´<br />

kunskap. Vidare har den bidragit med en intentionell<br />

etik, präglad av omsorg, som understryker relation och<br />

ansvarighet framför individualitet och ensidig rationalitet.<br />

12 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

The biblical way of knowing – vishet på djupet<br />

När det gäller kunskapssynen återvänder Groome gärna<br />

till det han kallar ”the Biblical Way of Knowing”. I sin<br />

bibelexeges stannar Groome inför det hebreiska ordet<br />

yada, ett ord som har mer att göra med ”hjärtat” än med<br />

tanken. Kunskap i dess mening finner man inte som<br />

betraktare utan genom aktivt och målmedvetet engagemang<br />

i praktisk erfarenhet. Den kunskap som innefattas i<br />

ordet ”yada” växer fram i relationer, när man lär känna<br />

någon på djupet.<br />

De bibliska texterna berättar om vad det innebär att<br />

lära känna Gud. Det är att i djupet förstå Guds vilja, att<br />

få hans sinne, att bli ett med honom. Därmed förenas<br />

”känna” och ”göra” till en enhet. I den kristna kontexten<br />

delar den enskilde gemenskapens berättelser om gudsrelationen.<br />

Kristen undervisning bör därför grundas i en<br />

”relationell/experientell/reflexiv ´way of knowing´, som<br />

hämtar information genom trostraditionen, ´the Story of<br />

Faith´, från tidigare och samtida generationer och av den<br />

gemensamma ´Visionen´, mot vilken trostraditionen<br />

pekar hän.” Den enskilde förenas i gemenskap<br />

med dem de delar det historiska arvet<br />

med.<br />

Också här finns möjligheter för den enskilde<br />

pedagogen att byta ut den särskilda tradition<br />

Groome arbetar med och pröva vad<br />

som händer om en annan kristen eller religiös<br />

tradition får inta dess plats.<br />

Dimensioner i en pedagogik för ”visdom”<br />

<strong>Groomes</strong> pedagogik för vishet (”conation”) bygger på följande<br />

dimensioner, sammanhållna i en dynamisk enhet:<br />

1. Den tar i anspråk människans grundläggande existens ”being”<br />

självförståelsen som ”agent-subject-in-relationship”.<br />

2. Den tar i anspråk den sociala plats, det rum, där människan<br />

lever.<br />

3. Den engagerar människan i tiden (being in time)<br />

och trostraditionen historicitet som den gestaltas<br />

i den kristna församlingen.<br />

4. Den engagerar människans dynamiska sätt för ´kunskapande´.<br />

5. Den engagerar människan i hennes ställningstagande<br />

till sin övertygelse, ”sanning”.<br />

De formuleringarna kan ses som en sammanfattning av<br />

<strong>Groomes</strong> <strong>religionspedagogik</strong>. Dit hör människosynen/<br />

antropologin om människan som en person, utrustad<br />

med kropp, sinnen och vilja, som lever i ansvarig relation<br />

till andra och till hela tillvaron. Det tillhör människan,<br />

att vara indragen i en historia och en social kontext, som<br />

begränsar och öppnar för det som möter i nuet. Hon är<br />

bärare av ett arv, som formar henne och hennes omgivning<br />

och som hon måste hantera med kritisk närhet och<br />

distans, forma och omforma i kritisk medvetenhet om<br />

den vision hon gjort till sin egen och/eller hämtar ur det<br />

sammanhang hon känner sig förpliktad till.


DEN REFLEKTERANDE LIVSHÅLLNINGENS PEDAGOGIK<br />

Humaniserande undervisning<br />

Humanisering är motsatsen till traditionell pedagogisk<br />

”bank-metod”, där läraren levererar de rätta svaren på frågor<br />

som aldrig ställts, en situation då läraren är överordnad<br />

och den som förser eleverna med kunskaper utan att<br />

fråga efter deras mening för deras liv. Detta ”förtryck”<br />

kan brytas genom ett ändrat medvetande, som leder till<br />

ett förändrat lärande genom kritisk reflexion över<br />

rådande praxis. I Freires pedagogik finns ett optimistiskt<br />

drag: ur det kritiskt reflekterande medvetandet växer<br />

möjligheten till förändring. Groome håller med Freire<br />

om att det finns en enhet mellan praktik och teori i vilken<br />

båda formas, skapas och återskapas i konstant rörelse<br />

från praktik till teori och sedan åter till praktik. En äkta<br />

undervisning omformar människors situation och stannar<br />

inte vid nya tankar och idéer utan förändrar praxis.<br />

Groome ansluter sig också till Freire i hans syn på<br />

dialogen som vägen att reflektera över praxis. Den kritiska<br />

dialogen blir ett redskap att benämna och avkoda<br />

verkligheten för att möjliggöra dess transformering. En<br />

Det tillhör människan, att vara<br />

indragen i en historia och en social<br />

kontext, som begränsar och öppnar<br />

för det som möter i nuet.<br />

sådan undervisning kan aldrig vara neutral. Den leder till<br />

avslöjande av rådande praxis och driver till en vilja att<br />

förändra sociala och politiska förhållanden. <strong>Lärare</strong>ns uppgift<br />

kan därmed enligt Groome betecknas som ”profetisk”.<br />

På några punkter framför Groome kritik mot Freire.<br />

Främst gäller det Freires svaga intresse för den historiska<br />

dimensionen. ”Han låter ibland som Habermas,” säger<br />

Groome, ”som om ingenting från det förflutna kan bli<br />

tillgängligt igen för människor i nutid.”<br />

Feministisk teori – partnerskap och dialog<br />

I sitt resonemang stöder sig Groome på feministisk teori<br />

och kunskapssyn. Den har, enligt honom, bidragit med<br />

viktiga element till pedagogikens förnyelse genom teoretisk<br />

tydlighet och politisk styrka i arbetet för förändring.<br />

Till de viktigaste hör en kunskapssyn som omfattar hela<br />

människan och allas aktiva deltagande i det som räknas<br />

som kunskap. Denna ”kunskap” kännetecknas av partnerskap<br />

och dialog och ett erkännande av kontext och<br />

subjektivitet i motsats till en ´objektiv´ och ´värderingsfri´<br />

kunskap. Vidare har den bidragit med en intentionell<br />

etik, präglad av omsorg, som understryker relation och<br />

ansvarighet framför individualitet och ensidig rationalitet.<br />

12 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

The biblical way of knowing – vishet på djupet<br />

När det gäller kunskapssynen återvänder Groome gärna<br />

till det han kallar ”the Biblical Way of Knowing”. I sin<br />

bibelexeges stannar Groome inför det hebreiska ordet<br />

yada, ett ord som har mer att göra med ”hjärtat” än med<br />

tanken. Kunskap i dess mening finner man inte som<br />

betraktare utan genom aktivt och målmedvetet engagemang<br />

i praktisk erfarenhet. Den kunskap som innefattas i<br />

ordet ”yada” växer fram i relationer, när man lär känna<br />

någon på djupet.<br />

De bibliska texterna berättar om vad det innebär att<br />

lära känna Gud. Det är att i djupet förstå Guds vilja, att<br />

få hans sinne, att bli ett med honom. Därmed förenas<br />

”känna” och ”göra” till en enhet. I den kristna kontexten<br />

delar den enskilde gemenskapens berättelser om gudsrelationen.<br />

Kristen undervisning bör därför grundas i en<br />

”relationell/experientell/reflexiv ´way of knowing´, som<br />

hämtar information genom trostraditionen, ´the Story of<br />

Faith´, från tidigare och samtida generationer och av den<br />

gemensamma ´Visionen´, mot vilken trostraditionen<br />

pekar hän.” Den enskilde förenas i gemenskap<br />

med dem de delar det historiska arvet<br />

med.<br />

Också här finns möjligheter för den enskilde<br />

pedagogen att byta ut den särskilda tradition<br />

Groome arbetar med och pröva vad<br />

som händer om en annan kristen eller religiös<br />

tradition får inta dess plats.<br />

Dimensioner i en pedagogik för ”visdom”<br />

<strong>Groomes</strong> pedagogik för vishet (”conation”) bygger på följande<br />

dimensioner, sammanhållna i en dynamisk enhet:<br />

1. Den tar i anspråk människans grundläggande existens ”being”<br />

självförståelsen som ”agent-subject-in-relationship”.<br />

2. Den tar i anspråk den sociala plats, det rum, där människan<br />

lever.<br />

3. Den engagerar människan i tiden (being in time)<br />

och trostraditionen historicitet som den gestaltas<br />

i den kristna församlingen.<br />

4. Den engagerar människans dynamiska sätt för ´kunskapande´.<br />

5. Den engagerar människan i hennes ställningstagande<br />

till sin övertygelse, ”sanning”.<br />

De formuleringarna kan ses som en sammanfattning av<br />

<strong>Groomes</strong> <strong>religionspedagogik</strong>. Dit hör människosynen/<br />

antropologin om människan som en person, utrustad<br />

med kropp, sinnen och vilja, som lever i ansvarig relation<br />

till andra och till hela tillvaron. Det tillhör människan,<br />

att vara indragen i en historia och en social kontext, som<br />

begränsar och öppnar för det som möter i nuet. Hon är<br />

bärare av ett arv, som formar henne och hennes omgivning<br />

och som hon måste hantera med kritisk närhet och<br />

distans, forma och omforma i kritisk medvetenhet om<br />

den vision hon gjort till sin egen och/eller hämtar ur det<br />

sammanhang hon känner sig förpliktad till.


DEN REFLEKTERANDE LIVSHÅLLNINGENS PEDAGOGIK<br />

”Pilgrim” på väg<br />

Eller som Groome beskrev det i Christian Religious<br />

Education (1980): Människan är en pilgrim i tiden. Varje<br />

människa, kultur och tradition hör hemma i en konkret<br />

tid och kontext. Som människor lever vi i nuet, som<br />

bärare av en personlig och samtidigt en gemensam historia,<br />

som vi delar med andra, med förhoppningar och<br />

föreställningar om något som skall komma. Vi är ”pilgrimer<br />

i tiden”, mellan det som var och det som ännu inte<br />

kommit. Ingen av de tre tidsaspekterna får ta kommandot<br />

över de andra eller tappas bort. I stället skall de hållas<br />

i ett fruktbart spänningsförhållande till varandra. I kristet<br />

sammanhang utgörs historien, ”the past”, inte främst av<br />

enstaka händelser utan den kristna gemenskapens totala<br />

trostradition, så som den gestaltas och kommer till<br />

uttryck i den gemensamma kristna traditionen och den<br />

konkreta lokala gemenskapen. Detta är vad Groome kallar<br />

”the Story”, gemenskapens trosarv, som står i ett dialektiskt<br />

förhållande till och samtidigt utgör en kritisk<br />

instans till enskilda personers tolkningar av traditionen,<br />

”stories”.<br />

Historien påverkar nuet. Därför blir det viktigt, att<br />

bli medveten om den värld, den levande ström, vi är en<br />

del av och hur denna påverkar oss. Först då kan vi göra<br />

något med det historiska arvet i stället för att oreflekterat<br />

bli styrda av det. Medvetenheten öppnar därmed för den<br />

nödvändiga kritiska reflexionen över historien och dess<br />

påverkan av nuet och våra möjligheter och visioner inför<br />

framtiden. All undervisning måste därför syfta till att<br />

hjälpa människor fram till denna insikt.<br />

Leva i nuet med något i ryggsäcken<br />

Den enda tid vi kan leva i är i nuet (the present) och all<br />

erfarenhet är erfarenhet i nuet. Nuet är på en gång påverkat<br />

av historien och vänt mot framtiden. När vi interagerar<br />

med det historiska arvet och deltar i dialogen över<br />

nutida erfarenhet formas något nytt. Verklig undervisning<br />

kan därför aldrig nöja sig med att kopiera det som<br />

14 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Publikationer <strong>Thomas</strong> H. Groome<br />

varit. Snarare syftar den till att ´leda ut´, ed-ducere – från<br />

det som varit, i det som är och mot det som kommer.<br />

All undervisning bör ha ett tydligt mål i ett ställningstagande<br />

(decision) i ”sanningsfrågan”, att i sitt liv<br />

´leva´ det man kommit till insikt om. För Groome är det<br />

nödvändigt att eftersträva en enhet mellan att veta det<br />

rätta och att göra det. ”Sanningen” är alltid något som<br />

erövras i frihet och samtidigt i dialog med den tradition<br />

man är en del av. ”Sanningen” har en kognitiv sida men<br />

också en moralisk. Beslut i enlighet med ens övertygelse<br />

leder till förändrad praxis men alltid mer som en början<br />

till en livslång process än en punkt. Groome understryker<br />

detta med att tala om en ”pågående omvändelse”, en<br />

omvändelse som behöver omfatta både det intellektuella,<br />

det moraliska och det religiösa och som därmed också i<br />

vid mening har en politisk sida.<br />

När Groome talar om att undervisningen har att<br />

”leda ut”, syftar han på undervisningens uppgift att ”leda<br />

ut” i historien och in i framtiden, att se bakom ytan, att<br />

med Freire avkoda verkligheten. Det sker i en dialogisk,<br />

kritisk reflexion över nutida praxis, i medvetande av det<br />

historiska arvets betydelse och i ljuset av den gemensamma<br />

kristna traditionen (the Story) och dess vision med<br />

inriktning på möjligheterna att leva den kristna tron.<br />

Den vision som uttrycks i den kristna trons hopp om<br />

Gudsrikets förverkligande innebär samtidigt en kritisk<br />

utmaning mot nutida praxis. Visionen blir därmed den<br />

kritiska instansen till både historien och nuet.<br />

rune larsson<br />

Christian Religions Education: Sharing Our Story and Vision, HarperSanFrancisco 1980,<br />

andra tryckningen 1998<br />

Sharing Faith. A Comprehensive Approach to Religious Education & Pastoral Ministry.<br />

HarperSanFrancisco 1991.<br />

Language for a ”Catholic” Church. Revised. Kansas City. Sheed & Ward. 1995.<br />

Educating for Life: A Spiritual vision for Every Teacher and Parent. <strong>Thomas</strong> More Press 1998.<br />

The Way of Shared Praxis. An Approach to Religious Education med svensk introduktion av<br />

Rune Larsson. Utg. av RPI 1999. (best. gm RPI rune.larsson@teol.lu.se)<br />

What makes us Catholic. Eight Gifts för Life. HarperSanFrancisco 2001.<br />

Inför resan genom livet. (Något avkortad utgåva på svenska av Educating for Life.) Katolska<br />

Pedagogiska Nämnden. 2002. (best. gm KPN)


THOMAS H. GROOMES RELIGIONSPEDAGOGIK 2:03 | 15


RUNE LARSSON<br />

Pedagogisk praktik och teori<br />

– eller ett sätt att leva<br />

Inom pedagogiken och <strong>religionspedagogik</strong>en aktualiseras gång på gång<br />

spänningen mellan teori och praktik. Kanske väcks frågan oftast i mötet<br />

mellan forskaren och praktikern. Det är i det ”verkliga” livet pedagogiken<br />

formas och prövas. I akademin, långt från den ”riktiga verkligheten” sitter<br />

teoretikerna och filosoferar, ofta till litet nytta för dem som sliter hårt på<br />

”golvet” med att få eleverna att lära sig det de behöver för livet.<br />

MOTSÄTTNINGEN ÄR GAMMAL – och enligt min<br />

mening förlegad. Båda praktiker och teoretiker behövs.<br />

Helst av allt borde rollerna smälta samman, liksom själva<br />

saken, praktik och teori. Åtminstone momentant.<br />

Begreppen ”reflekterande praktiker” och ”praktiserande<br />

teoretiker” pekar i den riktningen, idéer som nog skulle<br />

förtjäna lite mer uppmärksamhet. Inte minst för att de<br />

båda perspektiven kan befrukta varandra.<br />

Befrielsepedagog för reflekterad livshållning<br />

<strong>Thomas</strong> H. Groome, som i sitt befrielsepedagogiska tänkande<br />

hämtat inspiration från Paulo Freire och de tänkare<br />

denne i sin tur hämtat sina grundläggande tankar från,<br />

redovisar flera goda skäl för en sådan enhet. En slutsats i<br />

hans tänkande om kunskap (epistemologi) är att denna<br />

aldrig blir riktigt hel förrän den övergått i ett förhållningssätt,<br />

ett sätt att vara, i praxis. I anslutning till pedagogikens<br />

långa idéhistoria diskuterar Groome några<br />

grundläggande begrepp.<br />

Det första gäller själva teorin som för honom närmast<br />

svarar mot ett värdeladdat koncept, i det här fallet om<br />

undervisning och lärande. Visst kan en människa skaffa<br />

sig en föreställning om lärande på det intellektuella planet.<br />

Hon kan gilla dialogisk eller dialektisk, hermeneutisk<br />

eller t.o.m. ett indoktrinerande undervisningskoncept.<br />

Det förblir emellertid bara något på ytan tills personen<br />

ifråga gör sitt val och börjar forma sitt liv i enlighet med<br />

detta. Det tänkta har också blivit det praktiserade. Jag<br />

försöker leva som jag lär, som det heter, och eftersträvar<br />

någon slags enhet och helhet i mitt sätt att vara. Om det<br />

nu inte är så att man redan från början har ett förhållningssätt<br />

som i efterhand förses med en teoretisk överbyggnad.<br />

En viktig punkt är betydelsen av att uppnå en<br />

grundläggande medvetenhet om sin egen praxis och att<br />

det finns en enhet mellan det jag tänker och det jag gör,<br />

kort sagt mellan ord och handling.<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Med eftertänksamhetens nyskapande färger<br />

Det leder Groome till att ta nästa steg: detta att leva i en<br />

ständig kritisk reflexion över ens eget sätt att vara, sin<br />

praxis. Den kritiska instansen för denna reflexion är de<br />

värderingar som ligger till grund för ens förhållningssätt,<br />

d.v.s. den människosyn, kunskapssyn och samhällssyn<br />

som tillsammans utgör den punkt mot vilken kompassnålen<br />

orienterar sig. Ur detta växer frågorna mot praxis:<br />

Vilken människosyn, kunskapssyn och samhällssyn kommer<br />

till uttryck i min praxis? Har jag anledning att korrigera<br />

mig på någon punkt? Hur är det egentligen ställt<br />

med mitt sätt att tillämpa läroplanens utmanande värderingar?<br />

För visst kan jag skriva under på det mesta – och<br />

som lärare är det ju min självklara uppgift att stå för skolans<br />

värdegrund. Men hur praktiserar jag allt detta?<br />

Leva i tiden – mellan det som var<br />

och det som kommer<br />

Mot denna bakrund överraskar det inte att ett av kännetecknen<br />

för <strong>Groomes</strong> pedagogik är just den kritiska<br />

teorin. Ständigt återkommer han till beskrivningar av den<br />

lärande människan som ett aktivt, skapande och kritiskt<br />

reflekterande subjekt, en person som är medveten om sitt<br />

sociala rum och sin plats i tiden. För den lärande människan<br />

är en varelse som är rotad i tid och rum. Hon är<br />

en social och historisk varelse, delaktig i det som varit,<br />

det som är och det som ligger i framtiden (the past, the<br />

presence, the future). Men detta att vara rotad i tid och<br />

rum innebär inte att vara slav eller fången. Där kommer<br />

den kritiska reflexionen in, som i sin tur grundas på<br />

insikten om både vem man själv är och om de krafter<br />

som påverkar det socio-kulturella sammanhang man<br />

ingår i. Den som känner Paulo Freires pedagogik vet att i<br />

denna medvetenhet ligger befrielsepedagogikens politiska<br />

sprängkraft. Rådande samhällsförhållanden med dess rollfördelning<br />

är inte något en gång för alla givet för den


som lärt sig ställa frågorna om ”varför?” både mot det<br />

personliga och kollektiva.<br />

Om att dela livets berättelser och visioner<br />

När katoliken och religionspedagogen <strong>Thomas</strong> H Groome<br />

för något mer än tjugo år sedan publicerade banbrytande<br />

Christian Religious Education. Sharing Our Story and<br />

Vision (1980), blev den något av en klassiker inom både<br />

protestantisk och katolsk <strong>religionspedagogik</strong>. Mer än<br />

kanske i senare böcker visar Groome hur hans tänkande<br />

påverkats av den befrielseteologiskt inspirerade frigörande<br />

pedagogiken. Referenserna till Hegel, Habermas,<br />

Freire och även Dewey är många. Hans användning av<br />

den befrielsepedagogiska grundsynen har fått en utformning<br />

som gjort den tillgänglig och angelägen för stora<br />

delar av den tongivande nordamerikanska <strong>religionspedagogik</strong>en.<br />

Boken inleds som sig bör med ett avsnitt om undervisningens<br />

natur, dvs vad "kristen religiös undervisning"<br />

egentligen är för något. Redan här avgränsar sig Groome<br />

från en alltför allmän, icke konkret "religious" och en<br />

alltför snäv, konfessionell "christian education". Därpå<br />

följer frågan om undervisningens syfte (purpose), varpå<br />

författaren går vidare till undervisningens kontext<br />

(Where?). Groome kallar sin religionspedagogiska approach<br />

för "shared praxis", delad praxis, vilket rätt bra<br />

sammanfattar en av grundstenarna i hans pedagogik. De<br />

avslutande delarna ger exempel på vad hans "shared praxis"<br />

kan leda till, exempelvis i förhållandet mellan lärare<br />

och elever, undervisningens "co-partners".<br />

Medvandrare på upptäcktsfärd<br />

Själva anslaget tar Groome i latinets respektive engelskans<br />

ducare och education och konstaterar att ordets grundbetydelse<br />

syftar till uppgiften att leda ut – på upptäcktsfärd,<br />

till möten med det ännu okända, som i sin tur kan ligga<br />

både inom och utanför personen. Denna aktivitet<br />

bestäms i sin tur av tre dimensioner, nämligen 1) historien<br />

(the Past), 2) nuet (the Present) och 3) framtiden (the<br />

Future). Den pedagogiska aktiviteten kan därmed beskrivas<br />

som "education in time".<br />

The Past talar om vad som varit. Dit hör individernas<br />

erfarenheter men ytterst hela den mänskliga familjens<br />

samlade arv. Att "leda ut" till det arv som bestämmer vårt<br />

nu (presens) är en nödvändig pedagogisk uppgift, om vi<br />

skall bli rustade för att möta och forma framtiden.<br />

Nutiden (the Presence) är samtidigt – och med nödvändighet<br />

den enda tid, i vilken vi existerar men som<br />

också kan ockuperas av historien. Det är i nuet vi gör<br />

något med historien, så att arvet inte bara blir död lagervara<br />

utan omvandlas till delar i ny kunskap. En isolering<br />

till nuet leder till att arvet förloras. Vi blir vår egen tids<br />

fångar, berövade vår framtid – på samma sätt som vi kan<br />

bli historiens fångar, om vi låter denna ta kommandot<br />

över nuet. Som ”pilgrimer i tiden” – en av <strong>Groomes</strong><br />

många poetiska uttryck – mellan ett förflutet och ett<br />

kommande påverkas vi människor av historien samtidigt<br />

som vi deltar i formandet av oss själva, nuet och den<br />

framtid som fortfarande är en möjlighet.<br />

Lärande har alltid en politisk dimension<br />

"Education in time" handlar därmed om människor som<br />

delar samma tid med allt vad den är bärare av. Det sätt<br />

på vilket vi bidrar till att i nutid transformera historien<br />

blir vårt bidrag till att forma framtidens samhälle.<br />

Därmed får all pedagogisk aktivitet en politisk dimension.<br />

Här refererar Groome till Freires tes, att undervisning<br />

aldrig kan vara politiskt neutral. För den som har att<br />

"leda ut" blir uppgiften därför att göra medvandrarna<br />

medvetna om detta och att de ständigt står inför uppgiften<br />

att göra politiska val. För hur kan det vara annorlunda,<br />

om lärande alltid har till syfte att förändra, inte bara<br />

min tanke utan hela mitt sätt att vara. Och alla lever vi<br />

som ansvariga, aktiva medborgare i ett samhälle.<br />

Mot den bakgrunden kan Groome beskriva undervisningens<br />

syfte, inte bara generellt utan också vad ”kristen<br />

religiös undervisning” kan innebära. På liknade sätt som<br />

den pedagogiska processen innefattade en politisk praxis<br />

ser Groome kristen tro som något som skall levas. Det<br />

handlar om att leva det kärlekens liv som Bibelns berättelser<br />

beskriver. För denna trons praxis använder Groome<br />

i kristet sammanhang begreppet ”Guds herravälde”, d.v.s.<br />

där Guds goda vilja sker. I andra sammanhang kan<br />

Groome för undervisningens yttersta mål tala om tillvarons<br />

”humanisering”.<br />

Groome sammanfattar den pedagogiska uppgiften på<br />

följande sätt:<br />

”Our intention must be to sponsor people toward a lived<br />

Christian faith that is both free and freeing. Human freedom<br />

within history will always be an ongoing journey rather than a<br />

point of arrival.” (Groome 1980 s 98f)<br />

Nästa steg för Groome är att klargöra frågan om vad kunskap<br />

egentligen är i den teoretiska kontext han valt, nämligen<br />

den reflekterade handlingens väg till kunskap (praxis<br />

knowing). Bokens avslutande del innehåller det för alla<br />

teorier avgörande försöket, nämligen att visa exempel på<br />

hur de teoretiska resonemangen skulle kunna prövas i<br />

praktisk tillämpning. Jag överlämnar åt läsaren att själv<br />

dra sina slutsatser och rekommenderar boken för fortsatta<br />

studier.<br />

rune larsson<br />

I huvudsak referenser till Christian Religious Education.<br />

Sharing Our Story and Vision (1980).<br />

THOMAS H. GROOMES RELIGIONSPEDAGOGIK 2:03 | 17


From life to faith and faith to life<br />

En grupp nyfikna svenskar deltog i somras i <strong>Thomas</strong> H. <strong>Groomes</strong><br />

sommarkurs i Boston. Vi bad gruppen berätta om sina förväntningar inför<br />

kursen och vad de fick med sig hem i bagaget för deras fortsatta arbete<br />

med lärande och undervisning i svensk miljö, både bland barn och vuxna, i<br />

skolan och i kyrkor och församlingar – över allt, där vi behöver leva i en<br />

ständig dialog kring lärandets mysterier.<br />

Mötet mellan det kollektiva och det personliga<br />

Livet får djup och mening när man utsätter det för kritisk<br />

reflexion och som spegel använder religionens eller<br />

religionernas Stora historia och tradition och Vision. För<br />

visst är det så att lärande aldrig sker i ett vacuum. Där<br />

finns religionernas livstolkande berättelser och förhoppningar<br />

om det yttersta goda – och våra egna bilder av allt<br />

detta. Nuet färgas både av min egen historia, den kulturtradition<br />

i vilken jag lever och av mina personliga och<br />

min kulturs förhoppningar och mardrömmar om framtiden.<br />

Mötet mellan livet och en religiös tro i detta dubbla<br />

perspektiv, som på en gång kollektivt och personligt, ger<br />

byggstenar till lärande, reflexion och praktisk handling i<br />

livet.<br />

Det är <strong>Thomas</strong> H. Groome’s ständigt återkommande<br />

budskap i undervisning och forskning. Det kanske kan<br />

betyda att en generation av barn och unga kommer att<br />

låta sina liv speglas i den senmoderna humanistiska livsåskådningen,<br />

i den katolska eller muslimska traditionen.<br />

Var vi än står är det viktigt, ja nödvändigt, att kritiskt<br />

granska vårt eget perspektiv, den kultur vi så lätt tar för<br />

given och våra framtidsvisioner.<br />

Tonvikt på pedagogikens grundfrågor om<br />

människosyn och kunskapssyn<br />

Boston college och USA:s katoliker går just nu igenom<br />

en djup kris, där den 11 september och en rad pedofilskandaler<br />

bildar en mörk bakgrund. Det var också i hög<br />

grad närvarande i vårt möte med dagens kanske mest<br />

betydande religionspedagog, <strong>Thomas</strong> H. Groome.<br />

Institute of Religious Education and Pastoral Ministry<br />

(IREPM) vid Boston College, grundades 1971 och är<br />

idag en av de större nordamerikanska institutionerna när<br />

det gäller <strong>religionspedagogik</strong> på universitetsnivå.<br />

Institutet erbjuder en mängd utbildningar och kurser,<br />

både läsårs och sommarkurser. Den religionspedagogiska<br />

verksamheten inriktas i första hand på utbildning och<br />

fortbildning med tonvikt på kyrkliga områden. Stor vikt<br />

läggs vid pedagogikens grundfrågor om människosyn och<br />

kunskapssyn.<br />

18 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Samtalets och delandets pedagogik<br />

Under två veckor – 24 juni – 5 juli 2002 deltog vi i kursen<br />

Sharing Faith in Religious Education and Ministry. Det<br />

fanns två möjligheter för oss deltagare, att delta med<br />

avsikt att ta betyg i enskild kurs eller som en del i ett<br />

Mastersprogram, eller att bara delta, såsom vi svenskar<br />

valde att göra. I kursen deltog ca 40 personer, fem från<br />

Sverige, fem från Australien, ett par från Irland, en från<br />

Skottland, en från Indien, en från Nigeria och resten<br />

amerikaner från hela USA. De flesta av deltagarna var<br />

lärare eller församlingsanställda, några hade mer övergripande<br />

pedagogiska arbetsuppgifter. Själva blandningen av<br />

deltagare med de mest skilda erfarenheter i bagaget berikade<br />

kursen – särskilt som kursledaren verkligen såg till<br />

att vi redan från första dagen fick tillfälle att lära känna<br />

varandra.<br />

Inspirerande lärare<br />

<strong>Thomas</strong> H. Groome föddes på Irland, tog sin<br />

Mastersexamen (Master of Divinity) på Irland och fortsatte<br />

sedan sina studier i USA. Han avlade doktorsexamen<br />

i <strong>religionspedagogik</strong> 1973 vid Colombia Teacher’s<br />

College/Theological Seminary och är sedan 1976 knuten<br />

till Boston College som professor i teologi och <strong>religionspedagogik</strong><br />

vid IREPM.<br />

Groome har stort inflytande som religionspedagog<br />

inte bara inom den katolska kyrkan utan även ekumeniskt.<br />

Som föreläsare är han efterfrågad långt utanför<br />

USA:s gränser och har också hunnit med ett besök i<br />

Sverige (och återkommer med ett par seminarier i maj<br />

det här året). Groome har skrivit ett otal artiklar och en<br />

rad böcker. Hans skrifter återfinns på litteraturlistorna<br />

vid åtskilliga teologiska seminarier runt om i världen.<br />

Inte alltid för att man överallt gillar hans pedagogik utan<br />

kanske lika mycket för att man ser det som en självklarhet<br />

att få lära känna och ta ställning till hans religionspedagogiska<br />

tänkande.


Grundtankar i <strong>Groomes</strong> pedagogik<br />

Redan hans första större arbete, Christian Religious<br />

Education, Sharing Our Story and Vision (1980), gjorde<br />

honom känd bland amerikanska religionspedagoger. I<br />

boken presenterar han sitt pedagogiska tänkande.<br />

Egentligen vill han undvika att beteckna sin idé som en<br />

teori eller en metod. Snarare är det både ock. Därför talar<br />

han helst om sin pedagogik som ett ”förhållningssätt”, ett<br />

sätt att vara. I detta förenas en livspraxis med en ständigt<br />

pågående kritisk reflexion över denna i en oavbruten dialektisk<br />

rörelse.<br />

Helhetens kunskap integrerar huvud<br />

– hjärta – hand<br />

<strong>Groomes</strong> tänkande innefattar didaktikens alla klassiska<br />

huvudfrågor: Vad? Varför? Var? När? Vem? Hur?<br />

Undervisningen måste beröra genom att relatera till vars<br />

och ens liv. Lärandet växer ur varje persons sociala, kulturella,<br />

historiska och politiska sammanhang. Och religionen<br />

eller tron kan aldrig placeras i ett avgränsat rum vid<br />

sidan om. Undervisningen syftar till att människor övas i<br />

att tänka kritiskt och självständigt (critical thinking).<br />

Verklig kunskap börjar med kritisk reflexion över den<br />

egna livserfarenheten och det liv man lever i sin totalitet.<br />

Helheten är viktig och nödvändig. Groome varierar<br />

det temat på många sätt, när han lyfter fram begreppen –<br />

huvud – hjärta – hand och understryker betydelsen av att<br />

alla tre dimensioner måste finnas med. Han anknyter<br />

gärna till Bibelns olika uttryck för vetande, som omfattar<br />

hela människan. En sådan kunskapssyn innebär en totalintegration,<br />

en djup kunskap som håller samman tanke<br />

och handling i ett.<br />

Delaktighet i ömsesidighet<br />

Delaktigheten som kommer till uttryck i samtalet – conversation<br />

– är nödvändig. Det handlar om ett ömsesidigt<br />

delande, där respekten för den andre är en förutsättning.<br />

I detta ligger också en beredskap att utsätta sig för risken<br />

att påverkas, att förändras. Undervisning och lärande kan<br />

nämligen aldrig vara neutral, något som sker med bevarad<br />

distans. Ny kunskap förpliktar till nytt sätt att vara<br />

och leva. Den påverkar och förändrar människors liv.<br />

Som en del i detta pekar Groome på språkets betydelse –<br />

det måste vara inklusivt. Ett tänkande som härom året<br />

resulterade i en liten skrift, Language for a ´Catholic´<br />

Church.<br />

Lärande sker i gemenskap med andra, där man vågar<br />

dela både det personliga och det kollektiva – med risk att<br />

utmanas till förändring. Därför blir det också naturligt<br />

för Groome, som ju skriver och talar i en kristen-katolsk<br />

kontext, att peka på den specifikt kristna gemenskapens<br />

betydelse. Kyrkans kultur och tradition bildar bakgrund<br />

till den identitet kristna delar med varandra – i dess konkreta<br />

sammanhang.<br />

20 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

För Groome är pedagogikens hurfråga alltid underordnad<br />

den teologiska och pedagogiska grundsynen. Där<br />

hämtas vägledning för undervisningens och lärandets<br />

enskilda delar som metod och innehåll, samspelet mellan<br />

deltagare och reflexionen kring mål och livsform. När<br />

Groome utformar sin Shared praxis-modell, handlar det<br />

därför inte bara om ett avgränsat svar på ”hur-frågan”<br />

utan framför allt om a comprehensive approach to religious<br />

education. Med det syftar han på den tidigare nämnda<br />

totalintegrationen i lärandeprocessen.<br />

Varför reste vi till Boston?<br />

För att lära oss! För att pröva på! För att få nya perspektiv<br />

på det vi gör och har gjort. För att ta reda på om och/eller<br />

vad vi skulle kunna tillämpa i vår svenska kontext. Vi<br />

hoppades också att knyta nya kontakter som kan bli viktiga<br />

för att utveckla församlingspedagogiken och religionsdidaktiken<br />

i svenskt sammanhang. Inte för att vi tror att<br />

det kan finnas några färdiga modeller som bara kan tas<br />

över. Däremot tror vi att andras erfarenheter och utifrånperspektiv<br />

kan hjälpa oss att tydligare se vårt eget kulturella<br />

sammanhang och det arbete vi själva är en del av.<br />

Det här tog vi med oss hem!<br />

Vi som var från Svenska kyrkan arbetar med undervisnings-<br />

och utvecklingsfrågor på nationell nivå. Vi står<br />

just nu inför utmaningen att utveckla Svenska kyrkans<br />

utbildningar för pedagoger, diakoner, präster och kyrkomusiker<br />

och sökte därför såväl praktiska som teoretiska<br />

modeller för det arbetet. Vi andra kan på motsvarande<br />

sätt knyta an till våra sammanhang. Och – det är vår förhoppning<br />

– andra som tar del av våra erfarenheter, kan<br />

kanske bli nyfikna och själva pröva sådant som inspirerat<br />

oss.<br />

Mycket av det vi hörde stämmer väl med våra tidigare<br />

tankar, exempelvis betydelsen av att få igång dialogen och<br />

samtalet som går på djupet. Detta med att människor<br />

delar sina livs- och troserfarenheter med varandra. I<br />

Boston fick vi både teologiska och pedagogiska argument<br />

för att gå vidare i den riktningen.<br />

Vi tog också med oss utmaningar som vi inte alls är<br />

färdiga med utan behöver bearbeta på hemmaplan i fortsatt<br />

dialog med andra, exempelvis våra kolleger och medarbetare.<br />

Som delaktiga i några svenska kyrkor ser vi en<br />

stor utmaning framför oss: ”Hur skapas en kristen identitet<br />

i ett pluralistiskt och mångreligiöst Sverige på 2000talet?”<br />

I andra sammanhang, exempelvis grundskolan och<br />

gymnasiet, folkhögskolor och högskolor tror vi att den<br />

pedagogik vi bekantade oss med kan utmana på liknande<br />

sätt. Varför inte pröva på?<br />

Vi som reste till Boston och berättat det här var:<br />

margareta niska erdenborg, thomas<br />

ericson, ann-christine falk, lorita da<br />

ros grape och christer swahn


THOMAS H. GROOMES RELIGIONSPEDAGOGIK 2:03 | 21


••• BOKTIPS<br />

Det är i vardagens praxis sanningshalten prövas<br />

Presentation av <strong>Thomas</strong> H. <strong>Groomes</strong> senaste bok<br />

What makes us Catholic. Eight Gifts för Life.<br />

HarperSanFrancisco 2001.<br />

Ska vi kunna orientera oss i en allt mer komplex tillvaro<br />

– och känna oss hemma där – måste vi först hitta hem<br />

till oss själva, hitta vår egen identitet.<br />

Det är utgångspunkten för <strong>Thomas</strong> H. <strong>Groomes</strong> senaste<br />

bok. Att det ”Snart är det bara fisken på fredagen som<br />

känns igen som katolsk identitet”, konstaterar han lite<br />

skämtsamt. Så kan det vara med oss lite till mans – på<br />

ytan. Men också när människor känner främlingskap<br />

eller osäkerhet inför sin kyrka eller religion brukar det<br />

finnas trådar in mot ett djupare skikt. Och egentligen<br />

handlar det om mer än vilken kyrka man möjligen<br />

tillhör. Alla har vi rötter mot djupet. Men frågorna finns<br />

där.Var finns grunden för mitt liv, det som ger helhet och<br />

sammanhang i livet?<br />

Som vanligt är Groome konkret. Vi kan dela det mesta<br />

med många. Vara hur ekumeniskt sinnade som helst.<br />

Men identiteten hittas inte i det allmänna. Alla hör vi<br />

hemma i ett alldeles bestämt sammanhang. Vi behöver<br />

gräva oss ner till rötterna till det liv som är vårt.<br />

För en kristen rör det sig om en församling och kyrka.<br />

För andra något annat. Just där måste frågan ställas,<br />

vem är jag – egentligen? Boken vänder sig till alla<br />

katoliker, heter det. Den kunde lika gärna skrivas för fler,<br />

om än med lite variation i exemplen. För det handlar<br />

just om exempel ur det vanliga livet, när tron skall<br />

beskrivas. Inte lärosatser. De blir lätt bara tomma ord,<br />

om de inte knyts samman med livspraxis.<br />

Enligt Groome delar varje katolik åtta alldeles<br />

bestämda kvaliteter, eller som han kallar det ”gifts for<br />

life”, gåvor till livet. Och grundtonen hörs klart och<br />

entydigt: tron måste vävas samman med hela livet. Den<br />

måste levas mitt i livet. Därav uppmaningen som<br />

återkommer gång på gång: ”bring faith to life and life<br />

to faith.”<br />

Det specifikt katolska hittar vi inte i första hand i<br />

tolkningen av centrala kristna läroformuleringar.<br />

Snarare ligger det i spiritualiteten och hur vi förhåller<br />

oss till livets viktiga frågor. Därmed befinner vi oss mitt<br />

i vardagslivet, i pulsen mellan livet och tron, tron och<br />

livet.<br />

Efter ett principiellt inledningskapitel diskuterar<br />

Groome de åtta stora frågorna han identifierat:<br />

• Who do we think we are? Om hur vi uppfattar oss<br />

själva, vad det är att vara människa, möjligheter och<br />

begränsningar.<br />

22 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

• What´s it all about? Om vårt sätt att förhålla oss till<br />

livet och tillvaron.<br />

• Are we made för each other? Om relationer och<br />

ansvar, naturen och samhället.<br />

• What time do we have? Om vår uppfattning om tiden,<br />

historien, traditionen.<br />

• In what will we invest? Om vår beredskap att satsa<br />

på det vi tror på, risktagande som ligger i att välja<br />

perspektiv och inrätta sitt liv efter den övertygelse<br />

man kommit fram till.<br />

• What are our politics? Om värderingarna vägleder<br />

oss som samhällsmedborgare och som medansvariga<br />

i det samhälle vi formar.<br />

• Who is our neighbor? Om hur vi ser på ansvaret för<br />

vår nästa.<br />

• What is our heart´s desire? Om vad vi först av allt<br />

väntar oss av livet – ett försök att knyta samman<br />

katolsk spiritualitet.<br />

De enskilda kapitlen följer <strong>Groomes</strong> vanliga metod: först<br />

fokuseringen på frågeställningen med hjälp av en liten<br />

berättelse. Sedan följer reflexionen med hjälp av några<br />

frågor för eftertanke och samtal. Först därefter förs<br />

ytterligare material till (perspectives) från den katolska<br />

traditionen för att sedan mynna ut i ytterligare<br />

eftertanke, samtal och ställningstagande.<br />

Det finns många skäl att läsa boken. För det första ger<br />

den en annorlunda bild av just den katolska kyrkan.<br />

Kalla det gärna i form av en kärleksförklaring – men<br />

den är djupt allvarlig och värjer inte för självkritisk<br />

eftertanke och vånda över klyftan som så ofta uppstår<br />

mellan anspråksfulla deklarationer och trons praxis.<br />

Ett annat skäl att läsa boken är kanske lite mer<br />

krävande. Vad skulle nämligen hända om någon i en<br />

annan kyrka eller religiös tradition skulle pröva något<br />

liknande? Hur skulle en motsvarande bok om islam –<br />

eller en riktning inom islam se ut? Eller vari består<br />

Svenska kyrkans eller Missionsförbundets ”gifts for<br />

life”? Kanske är detta mer en utmaning för egna<br />

företrädare men också en lärare skulle med lite fantasi<br />

och förslagenhet kunna göra nya upptäckter också i den<br />

näraliggande religiösa världen med hjälp det grepp<br />

Groome valt. Lycka till med det!<br />

rune larsson


Bjud in dina elever<br />

till det filosofiska samtalet!<br />

Undervisar du i filosofi? Vill du väcka dina elevers<br />

nyfikenhet? Är du redo för ett nytt spännande<br />

läromedel? Då ska du ta en titt på nya<br />

Filosofi – frågor och argument.<br />

Filosofi – frågor och argument är argumenterande<br />

utan att vara ställningstagande och uppmuntrar<br />

dina elever att delta i det filosofiska<br />

samtalet. Självklart innehåller Filosofi – frågor<br />

Order/Information<br />

Tel 08-696 86 00 Fax 08-696 86 10<br />

www.bonnierutbildning.se<br />

NYHET!<br />

och argument både reflektions- och diskussionsuppgifter.<br />

Filosofi – frågor och argument är rikligt illustrerad<br />

och helt i fyrfärg.<br />

Filosofi – frågor och argument finns nu på din<br />

skola. Bläddra gärna i skolans cirkulationsexemplar<br />

idag.


••• BOKTIPS<br />

Om att lära för livet<br />

Presentation av <strong>Thomas</strong> H. <strong>Groomes</strong> bok<br />

Educating for Life. <strong>Thomas</strong> More 1998.<br />

Boken, Inför resan genom livet, är en något avkortad<br />

utgåva på svenska av <strong>Thomas</strong> H. <strong>Groomes</strong> bok från<br />

1998, Educating for Life.<br />

Översättning och utgivning har skett genom Katolska<br />

Pedagogiska Nämnden (KPN), boken på knappt 200<br />

sidor blev färdig alldeles lagom till katolikernas stora<br />

kateketiska konferens i Göteborg, allhelgonahelgen<br />

2002.<br />

De svenska utgivarna har lyckats med konstycket att få<br />

med samtliga tio kapitel av den nära 500 sidor tjocka<br />

originalet. En hel del godbitar har fått skalas bort men<br />

resultatet är mer än väl värt att läsa. KPN har gjort ett<br />

gott val och det finns all anledning att gratulera både<br />

dem och den bredare läsekrets som nu kan del av<br />

<strong>Groomes</strong> författarskap, när det är som bäst.<br />

Boken vänder sig till en bredare publik än <strong>Groomes</strong><br />

mera teoretiska ”grundböcker” från 1980 och 1991.<br />

Ändå genomsyras framställningen av de karakteristiska<br />

färgstråken i pedagogiken, med tonvikt på dialog och<br />

dialektiska befrielsetankar i reflektionen kring ett<br />

livsnära lärande. Med smittande berättarglädje<br />

fullföljer han sin avsikt att hjälpa föräldrar och andra<br />

läsare att se vad som kännetecknar en katolsk<br />

undervisningsfilosofi och vad detta kan leda till i<br />

vardagens många ögonblick för lärande. Därmed ges<br />

också ett konstruktivt bidrag till den allmänna<br />

pedagogikens teoribildning. Ofta återkommande<br />

begrepp som ”humaniserande undervisning” och<br />

”lärande för livet” eller kanske ännu hellre översatt<br />

med ”ett lärande mitt i livet” placerar den aktiva,<br />

handlande människan i centrum och ett lärande som tar<br />

hela kroppen i anspråk och väver in deltagaren som<br />

ansvarig medborgare i sin samhällskontext.<br />

Återerövra barnens pedagogiska arena<br />

Just där finns bokens särskilda målgrupper, föräldrarna<br />

och lärarna. Föräldrarna, som möter barnen i<br />

oräkneliga livssituationer och samtal, som öppnar<br />

dörrar till att förstå och tolka vardagens händelser i den<br />

nära världen och vad den enskilda människan kan<br />

betyda i sina relationer med omvärlden. Människan är<br />

en relationsvarelse och att i själva sin existens leva i<br />

relationer till sig själv, andra, naturen – och det<br />

transcendenta, Gud, formar den pedagogiska<br />

livsverkstaden. Groome missar inte heller tillfället att<br />

uppmuntra föräldrarna att återerövra (reclaim) sina<br />

barns pedagogiska arena i det perspektivet. Där finns<br />

redan många andra aktörer, som inte alltid bärs av<br />

samma respekt för barnet som det förtjänar.<br />

Det skulle vara fel att se viljan att stärka familjens<br />

fostrarroll som en signal om att vrida klockan tillbaka<br />

24 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

till en förgången tid. Författaren har en alldeles för<br />

optimistisk grundhållning än så. Tvärtom handlar det<br />

om att uppmuntra vuxengenerationen att våga ta ansvar<br />

och att inte förlora greppet eller ge upp i en tid, där<br />

förändringen går snabbt och inget är lika givet som<br />

tidigare. I den världen behöver barn och unga vuxna<br />

medvandrare, som själva hittat hem till sig själva och<br />

kan ge stöd åt andra på deras upptäcktsfärd i livet.<br />

Vi behöver bli bättre på att ställa frågor än<br />

att leverera färdiga svar<br />

I ett annat sammanhang polemiserar Groome mot den<br />

alltför vanliga lusten bland oss som lärare och vuxna att<br />

förse barn och unga med färdiga svar. De är mer<br />

betjänta av frågor som kan locka fram nyfiket sökande<br />

efter svar de själva upptäcker. Det märks i bokens<br />

enskilda kapitel som på en gång innehåller<br />

livsberättelser och trådar att börja nysta i för den som<br />

söker nya öppningar mot det ännu okända.<br />

Bokens teman (jag utgår här från originalet med<br />

preliminära nyckelord för att ange kapitlens fokus)<br />

handlar om<br />

• Rollen som undervisare (educator).<br />

• Vad det innebär att vara människa (antropologin).<br />

• Skapelsen eller hela den värld vi lever i.<br />

• Samhällsgemenskapen.<br />

• Människan som historisk kulturvarelse.<br />

• Kunskapen och ansvaret för denna.<br />

• Spiritualiteten.<br />

• En tro med konsekvenser i kampen för<br />

rättvisa (justice).<br />

• Den gränslösa öppenheten. Varje kapitel har en<br />

återkommande struktur som följer huvudlinjen i<br />

<strong>Groomes</strong> fempunktsmodell, som återges på annan<br />

plats i detta nummer.<br />

Bokens begränsning ligger i att den förutsätter vissa<br />

grundtankar i författarens pedagogiska tänkande. För<br />

den som vill skaffa sig de ”nycklarna” rekommenderas<br />

som förövning boken som getts ut av RPI, The Way of<br />

Shared Praxis, som har en utförlig introduktion till<br />

<strong>Groomes</strong> pedagogiska grundtankar. Men visst kan<br />

”Inför resan genom livet” läsas med stor behållning<br />

också utan detta. Det ger plats och tolkningsutrymme<br />

för den egna kreativiteten. För läsningen av Groome<br />

brukar alltid sätta igång den egna tankeverksamheten –<br />

med kritiska invändningar och glada aha-rop.<br />

rune larsson


Sätt punkt för passiviteten<br />

Hur ser du på dina SO-elever?<br />

Som mottagare eller deltagare?<br />

Vet du, så kan du lätt avgöra<br />

om du ska läsa vidare.<br />

PUNKT SO vill aktivera eleverna. Drivkraften är upplevelsen.<br />

Känslan av att vara på plats. I historiska händelser, spännande miljöer<br />

och aktuella samhällsfrågor.<br />

Varje ämne är indelat i en berättande grunddel och en metoddel<br />

med uppgifter. Här gäller det att söka, diskutera och ta ställning.<br />

Och även experimentera handgripligt. Som att baka romerska pannkakor<br />

eller till verka ett eget regnmoln. Eleverna väljer fritt mellan<br />

grundläggande faktasamling eller spännande utmaningar.<br />

Och upp lägget är identiskt i alla fyra SO-ämnena.<br />

Sätt punkt för passiviteten. Så blir det fart på din SO.<br />

SO 6/7–9 • Läromedelsutvecklare: Jan Almquist<br />

tel: 040-20 98 24 e-post: jan.almquist@gleerups.se<br />

Information om träffar i SO hittar du på www.gleerups.se klicka på skola<br />

Information och beställning: 020-999 333<br />

info@gleerups.se • www.gleerups.se<br />

<strong>Lärare</strong> emellan


RUNE LARSSON<br />

En metod i fem steg för skapande möten<br />

THOMAS H. GROOME HAR – i anslutning till en<br />

klassisk pedagogisk arbetsform – utvecklat en metod, som<br />

han gärna återknyter till i sin undervisning. Även om han<br />

själv ibland använder begreppet ”metod” kan det inbjuda<br />

till missförstånd.<br />

Snarare borde vi tala om en genomtänkt strategi, som<br />

formats för att svara mot grundtankarna i hans pedagogik.<br />

Dit hör synen på eleven eller ”the learner” som ett<br />

aktivt, skapande subjekt, som på ett ansvarigt sätt lever i<br />

relationer med sig själv, sina medmänniskor, tillvaron i<br />

sin helhet, inklusive miljön – och Gud.<br />

Lärandet sker i dialog mellan den enskilda människans<br />

personliga livserfarenhet men också den grupp den<br />

enskilde ingår i och de livstolkande traditioner som<br />

omger oss. För den som befinner sig i en viss religiös tradition<br />

kan denna bli ”dialogpartner”. Men inget hindrar<br />

att en dialog kan uppstå också med andra traditioner.<br />

En viktig förutsättning är <strong>Groomes</strong> historiesyn och<br />

tankar om människan som ”pilgrim i tiden”. Som människor<br />

lever vi alltid med ett historiskt arv, som vi formats<br />

av i en konkret social miljö. Men vi kan också göra<br />

något med den historien i det nu, där vi lever idag och<br />

förbereder framtiden. Till detta hör tanken på att vi alltid<br />

26 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

tolkar den historiskt givna traditionen, som i sin tur alltid<br />

överlämnats till oss av tidigare uttolkare.<br />

Vad innebär allt detta? Jo bland annat att vi alla på en<br />

gång är begränsade av vår tolkningshorisont och förpliktade<br />

att ta den kunskap vi delar med varandra på allvar.<br />

Kunskapen fördjupas och berikas, när olika perspektiv<br />

möts och bryts mot varandra. De religiösa traditionernas<br />

uttolkare har därmed inte något tolkningsföreträde, som<br />

ger dem förutsättningar att bedöma vad som är rätt eller<br />

fel. De är själva en del i det subjektiva perspektivseendet<br />

och hänvisade till det fortgående samtalet.<br />

Med detta som bakgrund kan det vara dags att närmare<br />

beskriva <strong>Groomes</strong> fem ”movements” eller metod.<br />

Den inleds med att leta fram det tema som skall behandlas.<br />

En nödvändig förutsättning för att ett kreativt<br />

lärande skall komma till stånd är att den deltagande verkligen<br />

på ett personligt sätt berörs av temat. På vilket sätt<br />

har detta med mitt liv att göra? Kan jag få hjälp att se<br />

mig själv? Hur har andra hanterat denna fråga? Vilka<br />

konsekvenser fick det? <strong>Lärare</strong>ns uppgift inriktas i första<br />

hand på att väcka intresset, ställa frågor, organisera processen.<br />

Ställa de viktiga varför-frågorna, ungefär som en<br />

gång Sokrates eller Jesus.<br />

rune larsson


Schema över <strong>Groomes</strong> fem<br />

”movements” Focusing Activity<br />

En förberedande del med syfte att inrikta deltagarna<br />

på deras eget varande ”being” i tid och rum och<br />

att resonera sig fram till en gemensam inriktning för<br />

det fortsatta arbetet med det valda temat.<br />

Framställningen bygger på Groome,<br />

Christian Religious Education (1981), s 207ff.<br />

Ordningen kan delvis göras annorlunda men<br />

”normalupplägget” har följande utseende:<br />

Movement 1:<br />

Deltagarna benämner, beskriver, finner former för att<br />

uttrycka sin egen eller sitt samhälles, sin gemenskaps<br />

nuvarande syn på den aktuella frågan. Låt oss ta<br />

exemplet rasism. Ännu viktigare än min åsikt om<br />

rasism är att jag i mitt liv praktiserar min hållning i<br />

frågan. Finns det en överensstämmelse mellan det<br />

jag säger mig stå för och det jag faktiskt gör, t. ex.<br />

när jag möter rasistiska uttryck i min omgivning, när<br />

jag väljer min närmaste vänkrets osv.<br />

Movement 2:<br />

Kritisk reflexion över ”present action”, det som kom<br />

fram under movement 1. Den enskilde kan fundera<br />

över detta för sig men ännu bättre är det att flera<br />

deltagare uppmuntras till ett kritiskt förhållningssätt<br />

och en kritisk förståelse av sin egen praxis, sitt sätt<br />

att förhålla sig till rasismen och att göra det konkret.<br />

Movement 3:<br />

Möte med den kristna traditionen och visionen (eller<br />

någon annan tradition, religiös eller vad man valt att<br />

arbeta med). Det sker inte för att ge svar på eller<br />

korrigeringar av deltagarnas frågor eller erfarenheter<br />

utan med syfte att ge nya vinklar till att förstå<br />

och ge möjlighet att gemensamt tolka vad den<br />

gemensamma kristna traditionen kan ha att säga och<br />

vad dess vision kan innebära i anknytning till det<br />

valda temat. Här kan det vara lärarens uppgift att<br />

berätta om traditionen men det kan gå lika bra att<br />

låta eleverna själva leta fram information på egen<br />

hand.<br />

Movement 4:<br />

Dialektisk konfrontation eller – med ett mjukare ord<br />

– möte mellan den kristna traditionens berättelse<br />

och deltagarnas övertygelse och praxis. Det sker i en<br />

dialog mellan deltagarna och samtidigt i en gemensam<br />

dialog med den gemensamma kristna traditionen<br />

och dess vision. Groome beskriver detta som en<br />

”dialectical hermeneutic” mellan två källor till kristen<br />

tro (present praxis and Christian Story/Vision).<br />

Det är viktigt att båda ”källorna” förtjänar samma<br />

respekt. ”Sanningen” kan aldrig tvingas på en människa.<br />

Den måste alltid väljas i frihet och utan tvång.<br />

Movement 5:<br />

Ställningstagande, beslut med inriktning på ”lived<br />

Christian faith”. Åter finns det anledning att understryka<br />

friheten. Ingenting annat kan läggas till grund<br />

för deltagarens ställningstagande än den inre övertygelsen<br />

och beredskapen att förändra sin uppfattning<br />

och livspraxis. Här anmäler sig <strong>Groomes</strong> holistiska<br />

syn på kunskap. Den rör alltid hela människan med<br />

tanke, vilja, känsla och handling och därmed också<br />

människan som social varelse och ansvarig medborgare<br />

i ett samhälle. I grunden ligger det dubbla<br />

anspråket i den tradition man valt att gå i dialog<br />

med och den reflekterade erfarenhet man som<br />

enskild och som en del i gemenskapen valt att göra<br />

till sin. Och – inte minst viktigt – ny kunskap och ny<br />

övertygelse förpliktar – inifrån. I detta ligger möjligheten<br />

men också risken med att gå i dialog: Du tvingas<br />

ta ställning och – för att inte hamna i en inre trasighet<br />

– förändra din livspraxis.<br />

5THOMAS H. GROOMES RELIGIONSPEDAGOGIK 2:03 | 27


Ge en påtaglig bild av det abstrakta<br />

Religion har två sidor. En abstrakt och en konkret.<br />

Alltför sällan sätts de ihop till den helhet som förståelsen<br />

kräver.<br />

RELIEF A PLUS är en bok för de studieförberedande<br />

programmen som beskriver både religionernas<br />

innehåll och hur de påverkar livet.<br />

Den rör sig ofta i vardagen, bland ungdom och arbetande<br />

människor. Visar att även hinduer går på nattklubb. Att det<br />

finns muslimska kvinnor utan slöja. Att religion oftare är en del av<br />

samhället än tvärt om.<br />

Den reviderade och utökade upplagan gör det ännu lättare att<br />

jämföra religion erna. Deras likheter och olikheter i exem pel vis<br />

heliga rum, gudsbilder och livet efter döden. Intressanta frågeställningar<br />

i olika svårighetsgrad är en del av den peda go giska tanken.<br />

I den nya lärarpärmen finns också goda tips på hur undervisningen<br />

kan varieras.<br />

Låt religionerna framträda. Börja med Relief.<br />

Gymnasieskolans och komvux Religion A<br />

Författare: Nils-Åke Tidman, Bengt Arvidsson, Hans Axelsson och Magnus Hermansson<br />

Läromedelsutvecklare: Ulf Wagner tel: 040-20 98 43 e-post: ulf.wagner@gleerups.se<br />

Information och beställning: 020-999 333<br />

info@gleerups.se • www.gleerups.se<br />

<strong>Lärare</strong> emellan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!