Pedagogisk kartläggning

sodertalje.se

Pedagogisk kartläggning

UtbildningskontoretResurscentrumPedagogisk kartläggningSyftet med en pedagogisk kartläggning är bl.a. att få underlag för upprättande av åtgärdsprogram att få underlag för vidare utredning – Resurscentrums specialpedagoger kan kontaktasPedagogisk kartläggning ska omfatta reflektioner över olika faktorer som påverkar elevenslärande: organisationsnivå gruppnivå individnivåAnvänd er av de rubriker och punkter som är relevanta för det aktuella behovet.


Tankestöd när du/ni gör pedagogisk kartläggningMiljö och organisation:- Elevens tidigare skolgång- Nuvarande pedagogisk miljö: beskriv arbetsmiljö, arbetssätt, gruppens storlek ochsammansättning, klimatet i gruppen, rasterna, föräldrasamverkan- Vilka stödåtgärder har vidtagits (Åtgårdsprogram)?Inhämta information från föräldrar och modersmålslärare!Elevens uppfattning om sin skolgång- Vad anser eleven fungerar bra/mindre bra?- Hur trivs eleven och hur är kamratrelationerna?- Vad är roligt/tråkigt?- Hur fungerar läxläsningen?Skolans beskrivning av eleven:Kognitiva förmågor (inlärning, tänkande, perception, minne)- Hur är arbetskapaciteten? (T.ex. arbetstakt, problemlösning, kunna dra slutsatser,reflektion)- Kan eleven tänka logiskt och abstrakt?- Hur är uthålligheten, koncentrationen och förmågan att ta in instruktioner, planera, kommaigång, genomföra och avsluta en uppgift?- Hur är elevens rums-/rymd- och tidsuppfattning? (T.ex. förmågan att föreställa sig avstånd,kopiera bilder, läsa kartor, känsla för tid)- Minnet (långtidsminne, korttidsminne, arbetsminne): minne för personer, platser, minnevad som hänt för en vecka sedan, minne för skolkunskaper, lära sig utantill o.s.v.Tal, språk och kommunikation- Artikulerar eleven tydligt?- Hur är elevens språkliga/fonologiska medvetenhet?- Förstår eleven instruktioner i grupp/individuellt?- Hur är ordförrådet i svenska resp. modersmålet?- Kan eleven ”läsa mellan raderna”?- Kan eleven ”hålla en röd tråd” i en berättelse?- Har eleven vilja/behov till samspel med andra?- Kan eleven tolka mimik, tonfall, kroppsspråk? Elevens eget kroppsspråk/mimik?- Har eleven förmåga att använda språket relevant i olika situationer?Emotionellt fungerande- Är eleven trygg/otrygg, nöjd/missnöjd, tillitsfull/misstänksam, säker/osäker och när?- Visar eleven olika känslor?- Hur är självbilden?


- Hur visar eleven sin egen vilja?- Hur reagerar eleven på motgångar?Socialt fungerande och sociala färdigheter- Hur är elevens förmåga att ta kontakt med kamrater och vuxna?(öppen, distanslös o.d.)- Hur ser kamratrelationerna ut?- Klarar eleven att följa regler för t.ex. spel, vänta på sin tur, skilja på rätt och fel?- Hur klarar eleven situationer som matsal, rast, hygien?Grov- och finmotorik- Hur är elevens kroppsuppfattning och förmåga att utföra rörelser efter instruktioner?- Hur är samordning öga/hand som t.ex. att hålla pennan, klippa med sax, kasta boll?Beskrivning av eleven i förhållande till målen i de olika ämnena:

More magazines by this user
Similar magazines