Seletuskiri kooli maa-ala detailplaneeringule

rongu.ee

Seletuskiri kooli maa-ala detailplaneeringule

2SELETUSKIRI1. Planeeringu koostamise alusedTartu maakonnas Rõngu alevikus Rõngu kooli maa-ala detailplaneeringu(edaspidi DP) koostamise lähtematerjalideks on:Rõngu vallavolikogu otsus nr.47, 18.detsembrist 2003. Leping nr. 06/2004 22.jaanuar 2003.a. RõnguVallavalitsuse ja K&M Projektbüroo vahel.2. Planeeringu eesmärkPlaneering on koostatud vastavalt Rõngu vallavalitsuse soovile määratakrundi ehitusõigus, hoonestusala, kujad, hoonete ja rajatiste kõrgused,liikluskorraldus ja parkimine, paigutada maa-alale kooli juurdeehitused jamänguväljakud.3. Olemasolevad uurimis- ja projektmaterjalidDigitaalne geodeetiline alusplaan, K&M Projektbüroo, 2004.a.4. Olemasolevad geoloogilised uurimismaterjalidEi ole teada5. Planeeritava ala iseloomustusPlaneeritav maa-ala paikneb Rõngu aleviku põhjapoolses osas Hiugemäemetsapargist lõunas, Puiestee, Kooli ja Pargi tänava vahel. Planeeritav ala onRõngu Keskkooli maa-ala, alajaama ja riigiteede maa-alad.6. Servituudid. Piirangud ja kitsendusedServituudid:Puudub vajadus kehtestada servituute.Piirangud ja kitsendused:Puurkaevu kaitsevööndis tegevuspiirangud vastavalt eriettekirjutustele.Puurkaev likvideerida vastavalt keskkonnakaitse nõuetele, alles pealepuurkaevu likvideerimist hakkab kehtima ehitusõigus krundil Puiestee 19Rõngu kooli maa-ala detailplaneering

More magazines by this user
Similar magazines