TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEMJAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGAPROGRAMA RTH V LETU 2010Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 108-109/2004 z dne08.10.2004, je bila družba Nova finra, poslovno svetovanje, d.o.o. izbrana za izvajalcafinančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik,II. faza(2005-2009) in za leto 2010 na podlagi postopka brez predhodne objave v skladu s 3.točko prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju. Naša naloga je skupaj stehničnim nadzorom in revizorjem izvajati nadzor nad namensko in učinkovito rabo proračunskihin lastnih sredstev RTH, nadzor nad pravilnostjo ločenega računovodskega evidentiranjazapiralnih del in ostalih aktivnosti skladno s programom, sodelovanje pri preverjanju mesečnoizstavljenih situacij ter izdelovanje mesečnih poročil o pregledu le teh. Na podlagi določilrazpisa in pogodbe, sklenjene z naročnikom, izvajamo tudi nadzor nad pravilnim izvajanjemjavnih razpisov po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanjuna vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ternadzor nad izvajanjem kadrovsko socialnega programa (KSP).I. Pregled programa zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik in primerjava zrealizacijo za leto 2010Načrtovalci programa v RTH so bili pri pripravi programa za leto 2010 v težki situaciji, saj včasu izdelave programa v mesecu novembru 2009 še ni bilo jasno, ali se bo v letu 2010 šenadaljevalo s proizvodnjo ali ne, prav tako še ni bil sprejet srednjeročni program postopnegazapiranja RTH, III. faza (2010-2014). Vlada Republike Slovenije je šele na 92. redni seji, dne27.07.2010 sprejela Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH , III. Faza (2010-2014) -dopolnjena izdaja s popravki, ki je osnova za letno načrtovanje in spremljanje doseganjanačrtovanih ciljev do leta 2014.Primerjava med programom in realizacijo za leto 2010 je prikazana v Tabeli 1:Tabela 1: Primerjava med realizacijo in programom zapiranja za leto 2010POSTAVKA PROGRAMAPROGRAM2010 brez DDVREALIZACIJA2010 brez DDVIndeks(R/P)v EURRazlika(real.- prog.)I Zapiralna dela v jamah, na površini in na8.409.560,00 9.086.989,93 108,1 677.429,93separacijiII Poraba električne energije za zapiral.dela 527.580,00 428.612,56 81,2 -98.967,44III. Nabava opreme za izvajanje zapiralnih del 836.450,00 650.291,57 77,7 -186.158,43IV. Izdelava tehnične dokumentacije 290.000,00 125.653,34 43,3 -164.346,66V. Sanacije površine, rušenja, rekonstr. cest 2.656.000,00 944.080,73 35,5 -1.711.919,27VI. Gospodar. z gozdovi, izpl. odkupov, odškod. 260.000,00 97.297,87 37,4 -162.702,13VII. Kadrovsko socialni program 2.586.600,00 1.595.917,33 61,7 -990.682,67VIII. Obresti za premost.financiranje 88.400,00 198.244,04 224,3 109.844,04Odplačilo glavnice kredita 1.768.371,00 1.375.399,55 77,8 -392.971,45S K U P A J stroški leta 2010 17.422.961,00 14.502.486,92 83,2 -2.920.474,08IX. Subvencije 13.004.920,88 13.004.920,88 100,0 0,00X. Transferi 777.541,00 655.723,57 84,3 -121.817,43Skupaj proračunsko financiranje 13.782.461,88 13.660.644,45 99,1 -121.817,43XI. Skupaj drugi - lastni viri RTH 3.640.499,12 841.842,47 23,1 -2.798.656,65XII. S K U P A J 17.422.961,00 14.502.486,92 83,2 -2.920.474,08W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 12 /56

More magazines by this user
Similar magazines