TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

č) Finančni prihodki iz drugih naložb 7 4010. Finančni prihodki iz danih posojil 921 7.417c) Interni prihodki od obresti 921 7.41711. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 556 182b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 556 18212. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 176.674 013. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 198.449 132.597b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 198.449 132.59714. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 0 015. Drugi prihodki 2.755 16.73516. Drugi odhodki 34.811 53.23817. Davek iz dobička 0 019. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -1.102.427 -1.340.365* Podatki o stroških zajemajo tudi prevaljene stroške zapiranja, ki so izvirno izkazani v podbilanciproizvodnje.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 25 /56

More magazines by this user
Similar magazines