TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0Č. Kratkoročne obveznosti 5.827.838 6.930.899II. Kratkoročne finančne obveznosti 982.428 2.357.8282. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 982.428 2.357.828III. Kratkoročne poslovne obveznosti 4.845.410 4.573.0711. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 7.949 36.3812. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 702.774 905.1795. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.134.687 3.631.511D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 205 0W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 27 /56

More magazines by this user
Similar magazines