Views
1 year ago

qronika+178a

Tamar batiaSvili 593 61

Tamar batiaSvili 593 61 74 15 weliwadze metia, zugdidi saqalaqTaSoriso avtobusebisa da mikroavtobusebis mZRoleb- is saprotesto aqciebma moicva. isini Turquli kompania „metros” Semosvlas aprotestebdnen da acxadebdnen, rom umuSevroba emuqrebodaT. saprotesto gamosvlebis, SimSilobisa Tu xelisuflebis warmomadgenlebTan Sexvedrebis miuxedavad, mZRolebma verafers miaRwies. piriqiT, samarTaldam- cvelebma isini aqciebis dros daakaves da administraciuli jarimebic gamouweres. dRes ukve mZRolebi xelisuflebis im maRalCinosnebs asaxeleben, romlebic Turqul kompanias lo- bireben. vin aris Turquli kompania „metros” warmomadgene- li? ratom gawira xelisuflebam qarTveli mZRolebi umuS- evrobisTvis? vin arian is maRalCinosnebi, romlebic Turqul kompanias lobireben? amas Cveni masalidan SeityobT. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com welia, am saqmianobas vewevi da Tbilisi-zugdidis marSrutze vmuSaob. Semovida Turquli kompania „metro” da, praqtikulad, saqme wagvarTva. weliwadze metia, amaze vibrZviT, magram Sedegi ar Cans. 6 Tveze metia, „metros” Tbilisidan zugdidis mimarTulebiT mgzavrebi gadahyavs. 3 wlis win baTumis xazze daiwyo moZraoba, zafxulSi sakurorto sezonze mgzavrobis fasia 30 lari, axla _ 25. zugdidiSi 15 larad daiwyes mgzavroba, magram ori Tve 10-lariani aqcia gaakeTes, Tumca mkacrad gansaz- Rvruli fasi ar aqvT, zogi 10 larad gadahyavT, zogi 15-ad, rogorc mgzavrebi gveubnebian, vaWroba midis da aranairi kontroli ar arsebobs. marto zugdidi-Tbilisis marSrutze 315 adamiania, romelnic erT kompaniaSi varT dasaqmebulni, am 315 adamianis ukan kidev ramdeni xalxi dgas, faqtobrivad, umuSevrebi dagvtoves. am kompaniam Cveni sadguridan baTumSi mimosvla saerTod gaaCera. _ Tqveni aqciebis Sesaxeb mediasaSualebebiT informacia vrceldeboda, romelsac samarTal- damcvelebis mxridan aqeT mohyva Tqveni dakavebebi. xelisuflebis yvela aq Semoyares. orTaWalaSi teva ar aris, „pirimzesTan” naxeT, ramxela turistuli kompania aqvT gaxsnili, es kaci mTeli saqarTvelos aRebas apirebs. ar meSinia, xmamaRla vacxadeb, es kaci, vinme galifi, aris kriminali, devnili, Tavis qveyanas ar unda, amaT kidev wiTel xaliCaze dahyavT. 7 kacis mkvlelia, aqedan erT-erTia saku- Tari Zma. amdeni xania, am saqmeze vibrZviT da informaciebi gvaqvs, zogi gazeTebidan SevagroveT, zogic piradad moviZieT da kargad viciT es ambavi. gana, marto transporti, mTeli adgilobrivi sam- ra kavSiri aqvs soso gogaSvils zugdideli mZRolebis xmaurian aqciasTan?! besik TaqTaqiSvili „qronika+”-s esaubreba zugdi- di-Tbilisis saqalaqTaSoriso avtobusis erT-erTi mZRoli, be- sik TaqTaqiSvili: _ male cneba _ qarTveli mZRoli _ aRar iarsebebs da mogonebad darCeba is wlebi, rodesac Zveli avtomanqanebis miuxedavad, qarTveli mZRolebi da mewarmeebi tvirTebis gadazidvas axerxebdnen, mgzavrebi gadahyavdaT evropisa Tu aziis qveyneb- Si. Turquli da somxuri gadamzidavi firmebis mier ise SevviwrovdiT, qarTuli gadamzidavi kompania TiTqmis aRar arsebobs. es TvalnaTliv Cans, Tu Tbilisis centralur avtosadgurSi gaivliT. iq misuli verc ki mixvdebiT, saqarTveloSi xarT Tu TurqeTSi. nuTu, sxva qveynebSic ase xdeba?! Cven varT gadamzidavebi da xel- Sekrulebis safuZvelze vmuSaobT Sps „gegesTan” Cveni kuTvnili didi tevadobis avtobusebiT. 22 gadamzidavebi, jer mxolod, sam gvars asaxeleben: gogaSvili, beselia, kakulia... warmomadenlebsac xvdebodiT, ras geubnebodnen? erTi SexedviT, rTulia, Tavisufali sabazro ekonomikis pirobebSi viRacas saqmianoba aukrZalo... _ albaT, uwyeba ar dagvrCa, rom ar SevxvedrodiT. eka beselias rom SevxvdiT, aqeT gvkiTxa, _ ras gvTavazobTo? me ra unda SevTavazo, TviTon aris kanonmdebeli, berketi xelSi uWiravs da xalxis arCeulia, raRac sakanonmdeblo regulaciebi xom unda dawesdes adgilobrivsa da Semosuls Soris? Cven mets arafers viTxovT! is rom Semovida da viRacam Semoiyvana, zRvari xom unda iyos?! adgilobriv mosaxleobas piridan lukma gamoacalo da ucxo qveynidan Semosuli gaamdidro, es aris samarTali?! es Cveni monapovaria, Cveni Seqmnilia, amis gamo omi gvaqvs gavlili, 25 welze metia, es kompania arsebobs da 22 welia, am xazze davdivar. 1994 wels daviwye, aq rom mgzavrs davsvamdi, Cavidodi Tu ara zugdidSi, ar vicodi, ise- Ti dReebi gamoviare. amas aravin iTvaliswinebs! am xnis manZilze Cavardna ar gvqonia, Semovida „metro”, daiwyo baTumidan da Cveni reisi saerTod gaCerda, ramdens gavuZlebT?! ra gavakeToT, vis mivmarToT?! saqarTvelo sxvagan aris, rom gadavsaxldeT?! es Cveni Seqmnili da monapovaria, avawyveT, dRemde movitaneT, movida veSapi da Cveni gadaylapva unda. magaT manqanebs ver daTvli, trasaze rom midixar, sul isini gxvdebian, ulevia... rogorc vici, TurqeTSi matareblis liandagi axla gaakeTes, avtobusebi umoqmedod darCa da Sneblo kompaniebi CaZira, TurqeTidan samSeneblo masalebi iafad Semoitana da eseni gaaCera. sam- Seneblo da satransporto biznesi adgilze sul gaanadgura. isic viciT, rom am kompaniis manqanebi ganubaJebelia da ise moZraoben. Tan ras akeTebs _ baTumisa da TurqeTis reiss aerTianebs, rom gadasaxadebi damalos. vin uWers xelisuflebidan mxars, ar viciT, Tumca amaze saubrebi iyo... _ konkretulad? _ zugdidSi am kompaniis warmomadgenelia foTis meris, irakli kakulias Zma, romelic pirdapir, aSkarad Semovida, Widaoba dagviwyo da samuSao wagvarTva. ar dagvimala, pirdapir gviTxra, _ Tqven ebrZviT xelisuflebaso. vkiTxeT, _ vis gulisxmobT xelisufleba- Sio? pirdapir eka beseliasken gaiSvira xeli da viRac soso gogaSvilisken, vin aris, ar vici. _ saxelmwifo usafrTxoebis samsaxuris ufrosis moadgilea... _ pirdapir Tqva, Tqven am xalxs ebrZviT, am saqmes es xalxi lobirebso... _ pirdapir ase Tqva? _ pirdapir gviTxra, ki ar dagvimala, iq marto me ki ar viyavi, 10-ze meti kaci viyaviT Sesuli. gubernatorTan, eka beseliasTan, sakrebulo iyo Tu meria, Sexvedra gvqonda, zugdidSi yvelas SevxvdiT. _ eka beselias rom SexvdiT, ar hkiTxeT kakulias mier gaJRere- buli informaciis Sesaxeb? _ rogor ara! gairkva, saidan wamovida es azrio, Zalian Seicxada, araviTari saerTo ar maqvs magaTTano. 300 xelmoweriT gavugzavneT werili premier-ministrs, romelic Semdgom gubernatorTan gadmoagzavnes, magram aranairi reagireba ar mohyolia. _ axla ra mdgomareobaSi xarT, rogor muSaobT? 8 N1 (178) 17.01-23.01.2017 w.

_ wuxel salarom 5 bileTi gayida da ise wamovedi. zaralSi var, rogor avanazRaureb am xarjebs? dRevandeli fasiT 420 laris sawvavia saWiro, rom zugdidSi Tbilisidan wavide da Camovide. ar vCerdebiT, mainc vagrZelebT moqmedebas, vibrZviT, iqneb, viRacam yuradReba mogvaqcios da Cveni gasaWiri gulTan miitanos. mZRolebis 99%-s bankis valebi gvaqvs. me piradad im fuliT Cemi saWiroebisTvis ki ar SemiZenia rame, manqana gamovcvale, rom mgzavrebs komfortulad emgzavraT. yvela am dReSi varT. „metros” manqanebze aranaklebia Cemi da ukeTesi momsaxureba maqvs. 10 larze rom gadaiyvanes, praqtikulad, mTeli klientura wagvarTves, 5 lari adamianebisTvis raRacas niSnavs, gaWirvebaa. _ ase Turquli kompaniac xom wagebaze iqneba? _ im Turqma mTel saqarTvelo- Si, sofelSi erTi mosaxle rom aris, iqac rom daniSnos avtobusis reisebi, imis biujets araferi Seetyoba, miliarderia. TviTon Turquli kompaniebi devnian, es kaci devnilia da Zebnili TurqeTis saxelmwifos mier, kriminalia, gamoqceulia, saakaSvilma misca moqalaqeoba. raRac zRvari xom unda iyos, me ar var konkurenciis winaaRmdegi, Semovides da fuli daabandos, magram regulaciebi xom unda arsebobdes?! wavideT, aba, TurqeTSi, Cems sakuTar Zmas ar amayvanineben avtobusSi TavianT teritoriaze iq rom Semxvdes, aq kidev yvelaferi SeiZleba, rom ucxoelebs Caugdon xelSi?! _ axla ra aris Tqveni moTxov- na? _ 6-kaciani ndobis jgufi CamovayalibeT, sadac gaerTianebulebi varT aRmosavleTisa da dasavleTis mZRolebi. viTxovT premier-ministrTan Sexvedras da Tqveni gazeTis meSveobiTac minda mivmarTo, 15 wuTi dagviTmos da Segvxvdes, rom baton kvirikaSvils avuxsnaT, ra xdeba, vin aris es galifi da ras ukeTebs adgilobriv xalxs. isini adgilobrivma xalxma airCia, arc Turqebs aurCeviaT da arc sxva qveynis warmomadgenlebs da valdebulebi arian, mogvisminon mainc. magram, rogorc Cans, saqar- Tvelos moqalaqeebs kanoni ar gvicavs! aqciebis momxre arasodes vyofilvar, magram sxva araferi vici, mZRolad davibade da mZRolad unda movkvde. Tu sxva gamosavali ar iqneba, aqciebi ki ara, SesaZlebelia, yvela Rone vixmaroT, Cems ukan ojaxSi 10 adamiani dgas, ra vaWamo da ra vasva?! Cacmasa da komfortze ar vlaparakob, Savi puri rom mivutano, imis saSualeba ar unda mqondes?! „qronika+”-s esaubreba „av- tosadgurebisa da gadamzidavTa ligis” gamgeobis Tavmjdomare _ avTandil enuqiZe: _ viciT, rom TurqeTi da saqar- Tvelo erTmaneTTan TanamSromlobs da samgzavro gadazidvebze muSaoben, es Seexeba saqarTvelodan TurqeTSi moZraobis process. am procesSi warmoiSva es sakiTxi da kompania „metrosTan” urTier- Toba qarTulma mxarem daiwyo. „metro” aq Camovida da sadgurSi adgili moiTxova, romelic kanonieria, iqirava baqani, ofisi da muSaoba daiwyo. muSaobis procesi 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com `wuxel salarom 5 bileTi gayida da ise wamovedi. zaralSi var, rogor avanazRaureb am xarjebs? dRevandeli fasiT 420 laris sawvavia saWiro, rom zugdidSi Tbilisidan wavide da Camovide. ar vCerdebiT, mainc vagrZelebT moqmedebas, vibrZviT, iqneb, viRacam yuradReba mogvaqcios da Cveni gasaWiri gulTan miitanos. mZRolebis 99%-s bankis valebi gvaqvs. me piradad im fuliT Cemi saWiroebisTvis ki ar SemiZenia rame, manqana gamovcvale, rom mgzavrebs komfortulad emgzavraT. yvela am dReSi varT. "metros" manqanebze aranaklebia Cemi da ukeTesi momsaxureba maqvs. 10 larze rom gadaiyvanes, praqtikulad, mTeli klientura wagvarTves, 5 lari adamianebisTvis raRacas niSnavs, gaWirvebaa~ avTandil enuqiZe weliwadnaxevari gagrZelda, laparakia im muSaobaze, romelic absoluturad kanonierad mimdinareobda, Tumca aqac SeiZleba Caixedos kacma da naxos, rom wesiT, rodesac or qveyanas Soris aseTi muSaoba mimdinareobs, saerTaSoriso konvenciis safuZvelze unda moxdes, rom pariteti daculi iyos. Zalian rom davkonkretdeT, ramdeni manqanac muSaobs iqiTa mxridan, imdeni unda muSaobdes aqeT, raodenobrivi pariteti daculi unda iyos. im specifikidan `2016 wlis gazafxulze cnobili biznesmenebis Sekreba Catarda, kvirikaSvili axali arCeuli iyo da am galifs saerTod ar icnobda, magram dokumentebi miawodes, rom isic iyo miwveuli. miiyvanes da rogorc kargi biznesmeni ramdenimes Soris daasaxeles, rom saqarTvelos aSenebs da naxevari milioni isev Seitana. sxvaTa Soris, im dajildoebas qsnis minis taris qarxnis direqtori da erT-erTi mowile eswreboda, romelic Turqia. detalurad vici, iman rom dainaxa galifi, TurqeTis elCs uTxra, - amas aq ra unda, es kriminaliao. TviTon Turqs ewyina, rom es iq dainaxa. es miCqmal-moCqmales, kvirikaSvilma saerTod ar icoda, Caudes dokumentebi da es kaci miiyvanes, gvarebi waikiTxes da kvirikaSvils am galifisTvis madloba gamoacxadebines. darbis axla es galifi da asaxelebs xelisuflebis Cinovnikebs, rom isini mfarveloben, daafrialebs maTTan gadaRebul suraTebs! aSkaraa, rom mas viRac mfarvelobs.~ gamomdinare, rom Cveni megobari qveyana iq qarTvelebs ar amuSavebs, transports Zalian bevri detali aqvs, amaSi vgulisxmob imas, rom SeiZleba giTxran, modi da imuSave, vin giSliso, magram iq rom gadaval da baqanze davdgebi, rom Casxdoma daiwyos, isic dadgeba, an iq Tavis xalxs daayenebs da sanam maTi manqanis jeri ar mova, Sen ar gagiSveben. am sakiTxs sul ar exeba, magram getyviT _ baTumidan stambulSi TviTmfrinaviT rom gafrindeT, gacilebiT Zviri Rirs, vidre qarTveli kaci gadavides xofaSi, aiRos baTumi-stambulis bileTi da mere ukan dabrundes. _ ratom? _ igive saerTaSoriso SeTanxmeba rom iyo, Cvenebi im kanoniT muSaoben, rom garkveuli fasi dawesda, am fass Turquli mxare imis gamo arRvevs, rom qarTvelebi iqiT miizidon da Turqis bile- Ti iqidan aqeT gasayidi da qarTvelis bileTi aqedan iqiT gasayidi da ukan wamosasvleli, Tu gadaxvedi xofaSi gijdeba 1/3-iT ufro iafi, vidre baTumis salaroSi rom aiRo, amas aravin akontrolebs, imitom rom patroni ar hyavs arc aviacias da arc aravis, arc ekonomikis saministroSia vinme, rom moikiTxos. dasasjelia Turquli mxare, asevea dasasjeli imazec, rom wlebis manZilze ar icavda im wess, rom pariteti daculi yofiliyo, magram amas imdeni ziani ar mohqonda, saerTo bazrisTvis SeiZleba moaqvs, magram moZraobisTvis saqarTvelos teritoriaze ar mohqonda amxela ziani, yovel SemTxvevaSi, gamoCenili ziani. _ ras hqvia gamoCenili ziani? _ ras da „metros” mflobeli vinme galifi rom mieCvia aq yvelafers, wina mTavrobidan daiwyo da mere am mTavrobamac gaagrZela, mTeli baTumi ayidines, iq muSebi gaificnen, mSeneblobebis gamo mTeli ambavi atyda, „inturisti” aqvs nayidi, sanapiro zolSi Zalian seriozuli obieqti aqvs am kacs SeZenili, romelic, Tavis droze, mZRoli iyo da Turqul kompania- Si muSaobda. gazeTSi gamoqveynda, rom es adamiani TurqeTis xelisuflebis mier iyo Zebnili Sekve- Tili mkvlelobebis gamo, iqiT ver gadadioda da wlebia, aqeT iyo gadmosuli. ar vici, ra gaakeTa, Tanxa gadaixada Tu qveyanam miiRo, Sevityve, rom TurqeTSi gadasula, es misi saqmea, magram am kacs yvelaferi Seuqmnes aq. amis Seqmnam gamoiwvia is, rom mada WamaSi modis da meore xazi gaakeTa _ baTumi-Tbilisi. aq kanonis darRveva ar aris, imitom, rom cxonebulma benduqiZem saerTod gaauqma yvela tenderi, amas bazari daaregulirebso. gagrZeleba 34-e gv. N1 (178) 17.01-23.01.2017 w. 9