Views
1 year ago

qronika182

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi kadrebis beladi gamodis samSabaTobiT N5 5 (182) 14.02 02.201 .2017 fasi 2 lari soso gv. gv. 7 visi davalebiT usmenen uCa mamacaSvils? gv. 2 mowmeTa trening-centri `matrosovze~ gv. gv. 8 gv. 4 cianidi `sakmevelSi~?! gv. 10 vaxtang begiaSvili: `energetikis saministro daxSul sistemad Camoyalibda~ N5 (182) 14.02-20.02.2017 w. rusudan cirekiZe: `trasaze gaWedili magnoliasaviT migvaTrevs rusi oligarqi~ gv. 16 1