27.05.2018 Views

SG30

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

december 2010 – február 2011<br />

strana 13<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

ww.svetgra<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 7<br />

strana 36<br />

ilí<br />

sla<br />

pr<br />

ro<br />

marec – máj 2011<br />

Na hranici medzi vedou a duchovným poznaním<br />

strana 6<br />

j i<br />

Nezvyčajný príbeh z dejín modernej jjustície<br />

justície<br />

strana 10<br />

Neviditeľné žiarenia, ktoré<br />

ovplyvňujú naše zdravie<br />

strana 30<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Keď sa po transplantácii<br />

ntáci<br />

človek<br />

cíti ako<br />

niekto iný<br />

strana 13<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

bol vzťah Ježiša s Máriou<br />

Magdalénou?<br />

strana 37<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 31<br />

Počuť hlasy<br />

neviditeľných...<br />

Počujete hlasy, ktoré nikto iný nepočuje?<br />

Vidíte to, čo iní ľudia nevidia? Možno trpíte<br />

halucináciami. Ale je tiež možné, že máte<br />

schopnosti, ktoré iní ľudia postrádajú.<br />

V ďalšom čísle časopisu vám predstavíme<br />

príbeh človeka s podobnou skúsenosťou.<br />

Vychádza v marci 2012<br />

SVET GRÁLU<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Karma – čo to je?<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

2012<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika?<br />

8 STRÁN NAVIAC A !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto<br />

o čísla pre vás<br />

časopis s opäť rozširujeme<br />

za<br />

nezmenenú nenú cenu.<br />

SVET GRÁLU<br />

SVET GRÁLU<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý ýahar<br />

harmonický<br />

život<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

SVET<br />

GRÁLU<br />

27<br />

Zánik hmoty<br />

1944:<br />

4: Posledný proces<br />

s čarodejnicami<br />

Radiestézia – cesta<br />

k harmonickému<br />

iké<br />

prostrediu<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Prečo ľudia po transplantácii<br />

preberajú vlastnosti svojich darcov?<br />

Transplantácia<br />

antácia<br />

spomienok<br />

Tajomstvo Márie<br />

Magdalény<br />

AUDIO PONUKA<br />

Spríjemnite si vianočné chvíle<br />

počúvaním dramatického spracovania<br />

prednášok z kníh Z doznelých tisícročí<br />

a Zaviatych dôb o živote Ježiša z Nazaretu,<br />

Márie z Magdaly alebo Jána Krstiteľa v audio<br />

edícii CD Neznáme zo života Ježiša + CD<br />

Mária z Nazaretu za akciovú cenu.<br />

Cena za CD edíciu: 6,50 €<br />

Cena pre predplatiteľov: 5,70 €<br />

Pri nákupe nad 50 € získate vami vybraté CD<br />

z tejto ponuky zadarmo


istória ľudstva pozná množstvo<br />

H mýtov, zjavení, teologických aj<br />

vyslovene okultných predstáv, ktorými<br />

si ľudia vysvetľovali, alebo aj<br />

len „ozvláštňovali“ život. Napriek ich<br />

obrovskej rozmanitosti, v podstate<br />

všetky vychádzali z dvoch zdrojov:<br />

tým prvým bola čistá duchovná inšpirácia,<br />

mimoriadny zážitok, ktorý určitú<br />

osobnosť vytrhol z bežného života<br />

a dal mu spoznať niečo mimoriadne.<br />

Anjel sa nemohol zjaviť hociktorej<br />

žene, pastieri dostali prednosť pred<br />

rabínmi a archanjel Gabriel podľa tradície<br />

odovzdával učenie iba jednému<br />

Mohamedovi. Nemusíme chodiť ani<br />

ďaleko do minulosti alebo za hranice<br />

– sotva by mohol o stretnutí s dobrotivou<br />

ženskou duchovnou bytosťou<br />

hovoriť presvedčivo niekto iný, ako<br />

vizionárka z Litmanovej, Iveta Korčáková.<br />

Spoločnou črtou tohto typu<br />

zážitkov je, že sa zásadne prihodia ľuďom<br />

vynikajúcim snáď len detskou<br />

dôverou a pokorou, pričom nápadne<br />

obchádzajú cirkevné aj mocenské hierarchie.<br />

Vyzerá to tak, že duchovným<br />

bytostiam z „druhého sveta“ nejde<br />

o nič iné, len aby ich odkaz dostalo<br />

pokiaľ možno nezmenený čo najviac<br />

ľudí. A to je možné len tam, kde<br />

sa nevyskytne snaha k týmto zážitkom<br />

pridať niečo vlastné, prihriať si<br />

„vlastnú polievočku“. Druhým zdrojom<br />

„teologických diktátov“ ale aj<br />

okultných snažení, je nekritická viera<br />

vo vlastné schopnosti. Aj na našom<br />

malom Slovensku sa nemálo jasnovidcov<br />

domnieva, že komunikuje s tou či<br />

onou anjelskou hierarchiou, niekedy<br />

dokonca so samotným Ježišom. Vrcholom<br />

je potom ponuka anjelských<br />

seminárov, kde sa za poplatok môže<br />

naučiť komunikovať s anjelmi každý.<br />

Aj tu teda máme do činenia s dvoma<br />

úplne odlišnými životnými postojmi:<br />

poslušnosťou voči vyšším mocnostiam<br />

a sebastrednosťou s úsilím dať<br />

do popredia svoje vlastné predstavy,<br />

prípadne aj niečo získať. Dnes sa zdá,<br />

že nastala znova doba anjelov. Zapĺňajú<br />

stránky kníh, stĺpčeky časopisov<br />

aj filmové scenáre. No asi by<br />

sme mali aj tu vedieť rozlišovať: povedzme<br />

medzi „veľkými“ a „malými“<br />

anjelmi. Tým prvým očividne nejde<br />

o konkrétneho malého človiečika, ale<br />

prinajmenšom o národ, o komunitu,<br />

alebo rovno o celé ľudstvo. „Veľkí“ anjeli<br />

majú vplyv na dejiny, podieľajú<br />

sa na vzniku a vývoji kozmu, nášho<br />

sveta i náboženstva. Do skupiny<br />

tých malých „anjelov“ by som zaradil<br />

stovky mien, z ktorých sa podľa<br />

potreby vyberajú anjeli pre konkrétnych<br />

ľudí podľa mena, dátumu narodenia<br />

a keby som chcel byť sarkastický,<br />

tak poviem, že aj podľa čísla<br />

topánok. Jeden z najznámejších náboženských<br />

novátorov v čase po reformácii,<br />

švédsky vedec, náboženský<br />

mysliteľ a „mystik“ Emanuel Swedenborg,<br />

ktorého s takou úctou spomínal<br />

aj Goethe, rozlišoval medzi „starými“<br />

a „novými“ anjelmi. Jedni pôsobili<br />

v starej dobe so starým náboženstvom,<br />

noví sa zas ujmú vlády v čase, keď má<br />

na Zemi zavládnuť „Nová doba“, keď<br />

má na Zemi vzniknúť „Nebeské mesto“<br />

či „Nový Jeruzalem“. Vo svojich spisoch<br />

veľmi presne rozlišoval medzi<br />

formálnym náboženstvom, konaním<br />

dobra pre vlastný prospech a skutočnou,<br />

nezištnou láskou k dobru<br />

a k Bohu „z princípu“. Swedenborg si<br />

túžobne prial vznik Novej Zeme a napísal<br />

o tom: „Nová Zem“ symbolizuje<br />

nové náboženstvo na zemi. Keď jedna<br />

náboženská epocha končí, Pán začína<br />

novú.“ Za „duchovných anjelov“ považoval<br />

ľudí, ktorí žili „v súlade s učením<br />

svojho náboženstva“. To ešte spresňuje<br />

konštatovaním: „Žiť znamená<br />

chcieť a konať“. Táto jednoduchá veta<br />

je pre celé myslenie tohto proroka Novej<br />

doby kľúčová a nám by neuškodilo,<br />

keby sme si ju vzali k srdcu. Dnes,<br />

keď sme svedkami ohromných ekonomických,<br />

sociálnych i ekologických<br />

otrasov asi naozaj potrebujeme „nové<br />

NA ÚVOD…<br />

náboženstvo“. Nie v zmysle nejakej<br />

novej cirkvi, ale v prijatí osobného<br />

postoja jednotlivca k Bohu a k blížnym.<br />

Anjeli nám v tom, zdá sa, vôbec<br />

nepomôžu. Keďže väčšina ľudí<br />

náboženstvo umiestnila na zvláštnu<br />

poličku mimo všedného života a nie<br />

do jeho stredobodu, ako to požadoval<br />

už Swedenborg a v nedávnej dobe, ešte<br />

dôraznejšie Abd-ru-shin so svojím Posolstvom<br />

Grálu, musíme len útrpne<br />

čakať, kam nami vyvolané otrasy dospejú.<br />

Vyzerá to tak, že „99 %“ ľudí<br />

z Európy a USA je teraz veľmi sklamaných<br />

a nespokojných. Tiež požadujú,<br />

v istom zmysle, Novú Zem. Koľko<br />

z nich vidí príčinu dnešných problémov<br />

aj v tom, že sme zo života odstránili<br />

„pravé náboženstvo“ a s ním aj<br />

lásku k blížnemu? V našom časopise<br />

sa snažíme už niekoľko rokov poukazovať<br />

práve na tento základný bod,<br />

bez ktorého žiadne reformy ľudskej<br />

spoločnosti nemôžu priniesť dlhodobý<br />

zmier a skutočný rozvoj. Darí sa nám<br />

to? Dávajú vám, čitateľom, naše texty<br />

inšpiráciu alebo povzbudenie pre váš<br />

(ne)každodenný život? Práve k tomuto<br />

sa môžete vyjadriť v našej ankete pri<br />

príležitosti jubilejného tridsiateho<br />

čísla Sveta Grálu. Snáď i pomocou<br />

vašich odpovedí<br />

bude môcť naša<br />

práca pokračovať<br />

ďalej kvalitnejšie<br />

a zmysluplnejšie.<br />

Roman Levický<br />

Každý účastník ankety<br />

dostane 2 časopisy, knihu<br />

alebo DVD zdarma!<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


OBSAH<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

TÉMA<br />

A koľko anjelov stráži Vás?<br />

Z niektorých návodov sa dozviete, ako s nimi nadviazať spojenie.<br />

Je to vôbec možné? A kto sú to vlastne anjeli?<br />

TÉMA<br />

Duchovný vodca človeka<br />

Úryvok z prednášky od Abd-ru-shina<br />

– 2012 –<br />

Mayovia a doba obratu<br />

RECENZIA<br />

Život po živote<br />

„Hereafter“ – majstrovské dielo Clinta Eastwooda<br />

ZDRAVIE<br />

Svetlo v bunkách<br />

VZŤAHY<br />

Láska muža a ženy<br />

Vízia mužskosti - Vízia ženskosti - Vízia pravej lásky<br />

VESMÍR<br />

Mayovia a ďalšie indiánske kmene<br />

ohlasovali na dnešnú dobu koniec<br />

starého a začiatok nového veku.<br />

Môžu nám byť múdrosť a tradície<br />

Indiánov ešte dnes užitočné?<br />

Nemeckého biofyzika Dr. Alberta<br />

Poppa preslávil v minulých rokoch<br />

jeho úžasný výskum „biofotónov“<br />

9<br />

16<br />

Sú búrky na Slnku pre nás hrozbou?<br />

5<br />

8<br />

14<br />

TÉMA<br />

Obklopila ich jasná žiara<br />

Hospodinovej slávy 20<br />

22<br />

Slnečné búrky už neraz na Zemi<br />

spôsobili výpadky elektriny, a tým aj<br />

elektronických zariadení, od ktorých<br />

fungovania sme závislí<br />

29<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Oheň kresťanstva<br />

FOTOSERIÁL<br />

Grónsko<br />

EKONOMIKA<br />

Existujú ešte cesty z krízy?<br />

ZAMYSLENIE<br />

Ako sa z malej židovskej skupiny<br />

veriacich stalo najväčšie svetové<br />

náboženstvo<br />

Fotografie Jany Chlubnej<br />

a Jiřího Sošku<br />

Pád svetového peňažníctva<br />

Čo by na to povedal Kristus?<br />

35<br />

39<br />

42<br />

PRIKÁZANIA<br />

Desiate prikázanie 47<br />

VEDA A TECHNIKA<br />

Riziká nanotechnológií 48<br />

VEDA A TECHNIKA<br />

Biouhlie 49<br />

„Premýšľal si niekedy o tom, čo by<br />

na to povedal Ježiš, keby ťa videl pri<br />

tvojom počínaní? Keby napríklad<br />

teraz vstúpil do dverí, myslíš si, že by<br />

si k tebe prisadol?“<br />

50<br />

ROZHOVOR<br />

Duchovná príčina chorôb<br />

a súčasná školská medicína 52<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Ježišove podobenstvá 55<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 56


TÉMA<br />

A koľko<br />

anjelov<br />

Možno ste si tiež niekedy položili túto otázku. Anjeli sa stali v posledných rokoch vďačnou<br />

témou. V kníhkupectvách nájdeme plné police kníh, ktoré nás učia, ako s nimi nadviazať<br />

spojenie, komunikovať, spriateliť si ich, dokonca vidieť ich podoby a mená na „anjelských<br />

kartách“. Prostredníctvom jasnočujných ľudí si môžeme vypýtať ich odkaz pre nás, alebo<br />

ich požiadať o ochranu alebo uzdravenie. Téma anjelov je dnes neoddeliteľnou súčasťou<br />

ezoterických festivalov. Človek by si teda mohol myslieť, že sme obklopení celou armádou<br />

svetla a každý z nás bude o chvíľku obklopený celou hierarchiou pomocníkov, čím dosiahne<br />

o chvíľu vyššiu úroveň vedomia, ak nie dokonca dokonalosť. Nebolo to však takto vždy.<br />

stráži<br />

Vás?<br />

N<br />

Tomáš Výboch<br />

ANJELI V MINULOSTI<br />

A DNES<br />

ebolo to tak dávno, keď predstavovali<br />

anjeli v mysliach ľudí<br />

niečo celkom iné. Neboli to naši<br />

bratríčkovia, ktorí okamžite prileteli<br />

na pomoc, keď sme ich zavolali.<br />

Na majestátne sochy anjelov a ich vyobrazenia<br />

sa ľudia pozerali s bázňou<br />

a pocitom obrovskej, neoddeliteľnej<br />

priepasti a nedostupnosti. Anjeli boli<br />

poslovia Boží, čo vlastne aj toto slovo<br />

vo svojom pôvodnom význame znamená,<br />

a nie sluhovia ľudí, ako sa to<br />

dnes zračí.<br />

V biblii sú anjeli zriedkavo spomínaní<br />

v súvislosti s ľuďmi. Možno<br />

ich prirovnať k poslom, ktorí majú<br />

vznešené úlohy a do spojenia s ľuďmi<br />

prichádzajú len v tých najvýnimočnejších<br />

prípadoch, ako to bolo napríklad<br />

pri zvestovaní narodenia Syna Božieho.<br />

Zvestovanie anjela sa týkalo prísľubu<br />

veľkého svetového diania, v ktorom<br />

sa malo Božstvo skloniť k ľuďom.<br />

Keď bolo narodenie Ježiša zvestované<br />

pastierom, zmocnil sa ich strach<br />

a bázeň, ktorá ich prinútila klesnúť<br />

na kolená, pretože sa vnútorne otvorili<br />

tejto pre nich nepochopiteľne<br />

mocnejšej inorodej sile, ktorá z anjela<br />

vyžarovala.<br />

V akom ostrom kontraste je to<br />

však s prítomnou dobou, keď sa ľudia<br />

nazdávajú, že len pri troche úsilia<br />

môžu s týmito bytosťami ľahko prísť<br />

do styku.<br />

Čím je to spôsobené? Vari tým,<br />

že sa odvtedy stali ľudia lepšími<br />

a sú teda hodní toho, aby mohli<br />

každodenne nadviazať spojenie s tými<br />

najvyššími výšinami? To možno sotva<br />

tvrdiť.<br />

E<br />

ÚSKALIE DUCHOVNEJ<br />

PÝCHY<br />

zoterika je oblasť, ktorá môže pôsobením<br />

na človeka vyvolať fatálne<br />

dôsledky. Je to tak preto, že pri<br />

jej skúmaní, pri posudzovaní toho, čo<br />

je pravdivé a čo je falošné, čo je reálne<br />

a čo nie, existuje nebezpečenstvo<br />

veľmi ľahkého skĺznutia po šikmej<br />

ploche. Človek si totiž nedokáže<br />

svoje domnienky tak ľahko potvrdiť,<br />

alebo vyvrátiť, pretože tieto deje sú<br />

neviditeľné. Musí pri tom používať<br />

prevažne svoje vnútorné cítenie, ktoré<br />

je tiež neviditeľného druhu, ako veci<br />

týkajúce sa ezoteriky. Preto môže<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


TÉMA<br />

Archanjel Michael, Guido Reni (1575 – 1642)<br />

rovnorodým prostriedkom skúmať<br />

rovnorodé. Lenže práve tento jeho<br />

vnútorný svet, jeho cítenie je ten bod,<br />

ktorý je silne ovplyvnený všetkým<br />

nesprávnym, čo v človeku je. Všetky<br />

jeho nesprávne naučené vedomosti,<br />

jeho fantázia a predovšetkým jeho zlé<br />

vlastnosti sú tým, čo sa stavia do cesty<br />

správnemu vyciťovaniu a spoznaniu<br />

skutočnosti.<br />

Pýcha a márnomyseľnosť sa nikde<br />

v živote človeka neprejavujú vo väčšej<br />

miere ako práve na tomto poli. Prejavia<br />

sa pri každom jednom posudzovaní<br />

neviditeľných vecí.<br />

Zoberme si príklad z minulosti.<br />

V medzivojnovom období boli v západných<br />

krajinách veľmi rozšírené<br />

okultné krúžky a ľudia sa v nich<br />

zabávali vyvolávaním duchov.<br />

V tomto smere sa pýcha prejavovala<br />

v domnienke dotyčných špiritistov,<br />

že duch zo záhrobia, s ktorým<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

komunikujú, bol<br />

za svojho života veľmi<br />

významnou osobnosťou,<br />

ako napr. Alexander<br />

Veľký a podobne.<br />

Tešili sa, že práve ich<br />

kruh bol uznaný záhrobným<br />

duchom,<br />

aby im sprostredkoval<br />

múdrosť. Napriek tomu<br />

si aspoň nemysleli tak,<br />

ako to býva dnes, že by<br />

mohli komunikovať<br />

so samotnými anjelmi.<br />

U človeka, ktorý verí<br />

v reinkarnáciu sa táto<br />

pýcha prejaví tým,<br />

že nadobudne dojem –<br />

či už prostredníctvom<br />

pochybných internetových<br />

testov, alebo<br />

od veštice –, že bol<br />

v minulosti významným<br />

faraónom, vladárom<br />

a podobne. Takto<br />

sa dá pokračovať, výsledok<br />

je stále ten istý.<br />

Je prirodzené, že takýto človek potom<br />

vyhľadáva možnosti, ktoré podporia<br />

jeho vieru vo vlastnú jedinečnosť<br />

a ezoterika mu v tomto dáva nekonečne<br />

mnoho možností. Taký človek<br />

sa môže časom stať asociálnym, pretože<br />

pre okolie bude pôsobiť neprirodzene<br />

a on sám sa môže tiež cítiť vysoko<br />

povznesený nad obyčajných ľudí.<br />

J<br />

CESTA Z BLUDISKA<br />

e ťažké priviesť takého človeka<br />

na správnu cestu jeho blízkymi,<br />

zvlášť ak sú materialisti, pretože<br />

týmto veciam nerozumejú. Ak je človek<br />

pyšný – a tá pýcha sa v jeho bežnom<br />

živote prejaví napríklad tým,<br />

že pri rozhovoroch druhých ľudí nepočúva,<br />

stále hovorí len on a vždy<br />

iba o sebe – tak mu jeho blížni dajú<br />

ľahko najavo svoju nevôľu. Vysvetlia<br />

mu, že by sa mal zachovať inak – a tým<br />

mu umožnia zamyslieť sa nad sebou.<br />

Vo veciach týkajúcich sa neviditeľného<br />

sveta sa toto nestane, človek nezíska<br />

spätnú väzbu, pretože väčšina<br />

ľudí sa v týchto veciach nevyzná, lebo<br />

nepozná prírodné zákony. V tom lepšom<br />

prípade môže druhým pripadať<br />

„čudné“, keďže vnútorne cítia, že v takom<br />

postoji je niečo neprirodzené, ale<br />

nevedia vysvetliť čo.<br />

Pýcha sa v tomto prípade prejavuje<br />

v domýšľavosti, že človek môže nadviazať<br />

spojenie s bytosťou, ktorá ho<br />

svojím druhom ďaleko prevyšuje. Z takéhoto<br />

vnútorného postoja je veľmi<br />

ťažké vymaniť sa, pretože človek nemôže<br />

mať rukolapný dôkaz, že takéto<br />

spojenie je nemožné. Vlastný cit mu<br />

nepomôže, pretože je pýchou zakalený<br />

a jeho príbuzní mu už z vyššie<br />

spomenutých dôvodov nevedia poradiť.<br />

V určitých chvíľach, keď je v lepšom<br />

duševnom rozpoložení, mu vnútorný<br />

hlas môže povedať pravdu, čo je<br />

však často málo platné – pretože on<br />

si vo svojej namyslenosti môže povedať,<br />

že takéto myšlienky sú pokúšanie<br />

temna, ktoré sa snaží zmariť jeho<br />

„životnú úlohu“. Ak sa toto spája s nejakými<br />

radami iným ľuďom, ktorí ho<br />

vyhľadajú s prosbou o pomoc, a tí mu<br />

po čase oznámia, že im naozaj pomohol,<br />

jeho márnomyseľnosť dostane ďalšiu<br />

potravu – utvrdí sa v presvedčení,<br />

že sú to naozaj anjeli, čo mu pomáhajú.<br />

Nenapadne ho, že okrem anjelov<br />

existujú aj iné pozitívne sily, schopné<br />

pomôcť.<br />

Ak navštívime nejakú prednášku<br />

o anjeloch, môžeme vidieť plnú sálu<br />

ľudí. Ak dá prednášajúci na konci<br />

prednášky možnosť pýtať sa, ľudia<br />

sa budú zaujímať prevažne o seba.<br />

Bude ich zaujímať, koľko majú anjelov,<br />

ako sa volajú ich anjeli strážni a prípadne<br />

akú farbu má ich aura. Sú to<br />

teda otázky čisto egocentrické, zamerané<br />

na seba. Duchovná čistota a vyspelosť<br />

sa však prejavuje záujmom


TÉMA<br />

o pomoc druhým, srdečnosťou a láskou.<br />

N<br />

ROZDIEL V PÔVODE<br />

MEDZI ČLOVEKOM<br />

A ANJELOM<br />

ajväčšou pomocou človeka<br />

na ceste životom a pri posudzovaní<br />

všetkých dejov, viditeľných i neviditeľných,<br />

je poznanie prírodných<br />

zákonov – teda toho, o čo človek dbá<br />

dnes najmenej. Pri ich poznaní by musel<br />

nakoniec dospieť k záveru, že kontakt<br />

s anjelmi nie je možný z dôvodu<br />

absolútnej odlišnosti druhu. Anjel<br />

je bytosť, ktorá sa zachvieva výlučne<br />

v Božej vôli a nachádza sa v úrovniach<br />

stvorenia nesmierne vzdialených<br />

od tých úrovní, kam sa človek<br />

vracia po zavŕšení svojho vývinu. Túto<br />

úroveň človeka nazývame dnes zjednodušene<br />

Raj. Anjeli sa však nachádzajú<br />

v ešte vyšších a svetlejších svetoch<br />

a preto ich človek nikdy skutočne<br />

nepochopí, podobne ako je každému<br />

človeku jasné, že žiadne zviera, nech<br />

Archanjel opúšťa Tobiáša a jeho rodinu,<br />

Rembrandt (1606 – 1669)<br />

je akokoľvek vyvinuté, mu nemôže<br />

v plnej miere rozumieť. A keďže anjeli<br />

neboli nikdy ľuďmi, nemôžu človeku<br />

pri jeho každodenných starostiach<br />

a strastiach pomáhať, pretože<br />

mu vzhľadom k odlišnosti druhu nerozumejú.<br />

Človeku predsa najviac pri<br />

riešení problémov rozumie ten, kto<br />

už prekonal to, čo druhého trápi. Alkoholikovi<br />

pomôže najviac dlhoročný<br />

abstinent, pretože on sa vie najlepšie<br />

vcítiť do jeho potrieb a myšlienkových<br />

pochodov. Táto skutočnosť sa bežne<br />

využíva v liečebných terapiách. Anjeli<br />

však nikdy nemali ľudské slabosti.<br />

Ak sa aj píše, že napríklad archanjel<br />

Rafael je ochrancom trpiacich, neznamená<br />

to, že ide o osobného ochrancu<br />

toho-ktorého človeka. Všetky sily<br />

vo stvorení majú svoju formu a tvar.<br />

Tak ako majú svoju formu bytosti<br />

živlov, myšlienky ľudí, i všetky cnosti,<br />

tak možno chápať aj vlastnosti anjelských<br />

hierarchií, ktoré sú samy stvárnením<br />

týchto vlastností. Z ich pôsobenia<br />

potom vyžarujú pomoci nadol pre<br />

tých, ktorí o ne prosia, ale to neznamená,<br />

že k nim anjeli prídu,<br />

aby im danú pomoc poskytli.<br />

Aj Syn Boží, ak chcel ľuďom<br />

pomôcť, musel sám žiť<br />

medzi nimi, musel na vlastnej<br />

koži prežiť bolesť, hlad,<br />

smútok, musel na seba nechať<br />

pôsobiť ich chyby – aby<br />

vedel, ako im prekliesniť<br />

cestu z temnoty a priviesť ich<br />

k Pravde. Až potom, keď bol<br />

na svoju úlohu pripravený,<br />

začal hlásať svoje učenie.<br />

V<br />

DUCHOVNÝ<br />

POMOCNÍK<br />

ČLOVEKA<br />

kníhkupectvách možno<br />

nájsť literatúru napísanú<br />

mediálnym spôsobom. Tieto<br />

knihy boli teda nadiktované<br />

zo záhrobia človeku, ktorý mal mediálne<br />

schopnosti a zapisoval to, čo počul.<br />

V nich nezvykne byť spomenuté,<br />

že by sa zosnulí po svojej smrti stretli<br />

s anjelmi, alebo že by v záhrobí boli<br />

medzi anjelmi. Po svojej pozemskej<br />

smrti stretli svojich niekdajších priateľov,<br />

známych, a predovšetkým – svojho<br />

duchovného pomocníka.<br />

Je teda zrnko pravdy v tom, že každý<br />

máme svojho „strážneho anjela“, ale<br />

ako vyplýva z vyššie spomenutých dôvodov<br />

je to taký istý človek, ako my,<br />

ibaže nemá fyzické telo. Je to však<br />

vždy človek, ktorý mal kedysi tie chyby,<br />

ktoré máme teraz my, a prekonal ich.<br />

Trpezlivo sa snaží pomáhať nám, poskytuje<br />

nám svoje rady, trpí s nami,<br />

aj sa s nami raduje. Je jednou časťou<br />

nášho svedomia. Mnohí vnímavejší<br />

ľudia cítia, že naozaj majú niekoho takého<br />

pri sebe. Ale je nesprávne vyvodzovať<br />

z toho, že ide o anjela.<br />

Ak prijmeme túto skutočnosť, nadviažeme<br />

so svojimi duchovnými pomocníkmi<br />

oveľa užšie spojenie a budeme<br />

schopní vnímať varovanie<br />

v časoch nebezpečenstva. Náš cit sa zosilní,<br />

pretože je naše myslenie zamerané<br />

na niekoho, s kým spojenie naozaj<br />

existuje, a nie na bytosť, ktorá je<br />

nekonečne ďaleko od nás. Ani nepotrebujeme<br />

k tomu poznať jeho meno.<br />

Pri takomto vedomí sa budeme cítiť<br />

uvoľnenejšie, pokornejšie a radostnejšie,<br />

pretože ten, kto stojí pri nás je náš<br />

blízky priateľ, ktorý dobre pozná naše<br />

strasti, a ktorý nás nesúdi. Pomáha<br />

nám napriek tomu, že vidí do nášho<br />

najhlbšieho vnútra a vidí tie najväčšie<br />

slabosti. Potom nám neostáva nič iné,<br />

len vrúcne ďakovať a – počúvať.<br />

Tomáš Výboch<br />

tomas.vyboch@svetgralu.sk<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


TÉMA<br />

Duchovný vodca človeka<br />

P<br />

o tom, keď sme si poprezerali najbližšie okolie pozemského<br />

človeka, zeme, pôda je natoľko zrelá, že môžeme<br />

obrátiť pohľad i na vedenie, stojace mu po boku a pomáhajúce<br />

mu.<br />

Je potrebné niečo si aj o tom povedať, keďže práve v tom<br />

a o tom sa hovorí mnoho nezmyselného ľuďmi, ktorí v nejaké<br />

vedenie vôbec veria, alebo o ňom niečo vedia. Bolo by<br />

to niekedy až smiešne, keby to nebolo také smutné.<br />

Je to smutné, pretože tu zase zreteľne ukazuje povahu<br />

ducha človeka v jeho zvláštnom úsilí, aby sa za každú cenu<br />

považoval za mimoriadne hodnotného. Nemyslím, že by<br />

bolo ešte potrebné uvádzať k tomu príklady. Lebo každý<br />

z mojich poslucháčov sa už zaiste musel raz zoznámiť s takými<br />

ľuďmi, ktorí hovoria o svojom „vysokom“ vedení<br />

alebo o samotnom vodcovi, ktorého vraj jasne vyciťujú, a ...<br />

predsa sa podľa jeho tichého nabádania nesprávajú.<br />

•<br />

Vedenie, ktoré máte, je s vami nejakým spôsobom pevne<br />

spojené. V mnohých prípadoch príťažlivosťou rovnorodého!<br />

Tak nejeden vodca môže a má si pritom pre seba svojou<br />

činnosťou vedenia uvoľniť diania, ktoré jeho samého viažu<br />

na ťažkú hrubohmotnosť. To je pre vás nové, ale ľahko<br />

zrozumiteľné. Tým, že sa vodca snaží vedením ochraňovať<br />

niektorého pozemského človeka pred tým, aby sa nedopúšťal<br />

tých istých chýb na zemi ako on sám, napriek tomu,<br />

že pozemský človek má k tomu náklonnosť, uvoľňuje sa tak<br />

zo svojej viny aj v ťažkej hmotnosti, bez toho, že by sa preto<br />

musel ešte zvlášť vteliť. Pôsobenie jeho vedenia prejavuje<br />

sa totiž na zemi, kde kedysi sám pochybil, a to prostredníctvom<br />

chránenca, ktorého smie viesť. Tak sa uzatvára<br />

nejeden kruh diania aj pre záhrobných presne tam, kde<br />

sa musí uzavrieť bez toho, žeby ten z druhého sveta, visiaci<br />

na tej nitke, sa preto potreboval ešte raz inkarnovať na zem.<br />

Je to jednoduché dianie, zodpovedajúce zákonu, a predsa<br />

tým poskytuje uľahčenie tomu, ktorý vedie niektorého pozemského<br />

človeka. Súčasne dáva tiež výhody pozemským<br />

ľuďom.<br />

Práve zákon príťažlivosti rovnorodého privádza ľahko<br />

veľmi mnoho tých, ktorí chcú viesť, do blízkosti takých pozemských<br />

ľudí, ktorí nesú v sebe nejakú rovnorodosť a hrozí<br />

im upadnutie do takých istých chýb, ako kedysi upadol ten,<br />

ktorý chce viesť. A zákon potom vytvára nitky, spájajúce<br />

vodcu s chránencom.<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

Len si dôkladne zvážte, čo je to za milosť, ktorá zvratným<br />

pôsobením spočíva v tomto deji pre obe stránky. Pre<br />

vodcu i pre toho, ktorého je nútený zvratným pôsobením<br />

v zákone príťažlivosti rovnorodého samočinne viesť, alebo,<br />

povedzme, omilostený viesť!<br />

A takýchto milostí, vyrastajúcich z tohto jediného deja, je<br />

ešte mnoho. Veď pritom vybiehajú na všetky strany nové<br />

vlákna, nesúce v sebe opäť zvratné pôsobenie a na rôznych<br />

miestach posilňujú, pozdvihujú, podporujú a uvoľňujú, pričom<br />

sú spojené s oboma hlavnými účastníkmi.<br />

Veď iba samotná milosť, láska spočíva v účinkoch všetkých<br />

zákonov, ktoré sú vo stvorení. A tie nakoniec smerujúc<br />

nahor, zbiehajú sa v jednom veľkom základnom zákone:<br />

v zákone lásky!<br />

Láska je totiž všetko! Láska je spravodlivosť a je tiež čistota!<br />

Nejestvuje nijaká odluka týchto troch. Všetky tri sú<br />

jedno, a v tom zase spočíva dokonalosť.<br />

•<br />

Stručne vám chcem ešte raz povedať.<br />

Najprv sú to len pomocníci, ktorí rovnorodosťou vašich<br />

chýb sa mohli s vami spojiť. Až neskoršie, keď už nijaké<br />

chyby nemusíte ťahať so sebou a prechovávate v sebe iba<br />

túžbu po svetlých výšinách, potom prichádzajú pre vás<br />

do úvahy skutoční vodcovia. Tí sú s vami spojení rovnorodosťou<br />

vašich predností a cností.<br />

Až títo vás popravde vedú do výšky, tým že posilňujú vaše<br />

cnosti a svojou veľkou silou pôsobia ako mocný magnet.<br />

Až to sú potom vodcovia, ktorých skutočne môžete nazvať<br />

vodcami! Oni vás síce už teraz pevne držia tajomným,<br />

vám celkom neznámym spôsobom, ale držia samozrejme<br />

len tých, ktorí prechovávajú v sebe ešte žijúce cnosti, nie<br />

až príliš zasypané.<br />

Ale o týchto vodcoch nemôžete ešte hovoriť tu na zemi,<br />

pretože pre vás musia v prvom rade pomocníci rozvinúť<br />

svoju činnosť k vašej podpore, aby ste boli schopní dočista<br />

vyprať svoje odevy zo všetkej špiny, ktorú ste si privolali.<br />

Ale všetci títo pomocníci majú ešte sami všeličo splácať, čo<br />

sa im umožní tým, že vám pomôžu.<br />

Avšak nad týmito všetkými stoja už opravdiví vodcovia,<br />

čakajúc na vás a držiac vás zatiaľ, aby ste pri svojom veľkom<br />

očisťovaní neklesli a v ňom nezahynuli.<br />

(Úryvok z prednášky “Duchovný vodca človeka“ z diela<br />

POSOLSTVO GRÁLU – VO SVETLE PRAVDY)<br />

Abd-ru-shin


Peter Fechner<br />

Mayovia<br />

a doba obratu<br />

Medzi Indiánmi a šamanmi v Kolumbii a Guatemale<br />

Mayovia a ďalšie indiánske kmene ohlasovali<br />

na dnešnú dobu koniec starého<br />

a začiatok nového veku. Môžu nám byť<br />

múdrosť a tradície Indiánov ešte dnes<br />

užitočné?<br />

MIESTO STRETNUTIA<br />

– BOGOTA<br />

roku 1997 navštívil holandský filmár<br />

a dokumentarista Wiek Lens-<br />

V<br />

sen kolombijskú Bogotu, aby sa zúčastnil<br />

stretnutia štyroch stoviek<br />

indiánskych náčelníkov a šamanov<br />

z celej Ameriky. Dva roky predtým<br />

nakrútil film o Papue – Novej Guinei<br />

a angažoval sa za práva domorodých<br />

Papuáncov, ktorí sa snažia zachovať<br />

si svoju starobylú kultúru a prostredie,<br />

v ktorom žijú – dažďové pralesy.<br />

Získal tak renomé priateľa domorodcov<br />

a tým aj toľko dôvery, že ako Európan<br />

mohol stretnutie nafilmovať.<br />

Spolu s ním sa tejto udalosti zúčastnil<br />

aj jeho sprievodca Jacques, Holanďan,<br />

ktorý sa sám nazýva šamanom.<br />

V TÁBORE<br />

NA AMAZONKE<br />

bogotskom hoteli sa pomaly<br />

V zhromažďujú Indiáni z celej<br />

Ameriky, časť v kmeňových krojoch.<br />

Z Bogoty odlietajú vojenským lietadlom<br />

na miesto stretnutia do kolumbijskej<br />

oblasti Araracuara, ďalej<br />

loďou na odľahlý ostrov na jednom<br />

z vedľajších ramien Amazonky.<br />

V tábore sa zišli náčelníci, šamani,<br />

medicinmani a ženy, aby spoločne<br />

oživili svoje tradície a múdrosti,<br />

vykonali rituál na „záchranu Zeme“<br />

a aby sa ako predstavitelia prírodných<br />

národov rozpamätali na svoje<br />

práva a povinnosti.<br />

Z Kanady dorazili Creeovia a Deneovia.<br />

Zo Spojených štátov Apači,<br />

Komančovia, Navachovia, Čerokézovia,<br />

Hopisovia, Pueblovia<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


– 2012 –<br />

a Nahuaovia. Z Mexika a Guatemaly<br />

Mayovia, Aztékovia, Zapotékovia<br />

a Huicholovia. Z Južnej Ameriky<br />

zástupcovia kmeňov Quechuanco,<br />

Huarone, Aymar, Arhuaco, Kogiso<br />

a Jivaro. Zo vzdialených kútov obrovského<br />

amerického kontinentu<br />

sa tak na osamelom ostrovčeku<br />

Wiek Lenssen po stopách Mayov<br />

v temnej amazonskej džungli zišli<br />

potomkovia kedysi hrdých národov,<br />

ktorí kruto trpeli pod nadvládou votrelcov<br />

z Európy.<br />

Wiek Lenssen vie, že Indiánom<br />

ide o záchranu ich umlčaných kultúr,<br />

o pokračovanie v tom, čo im je<br />

vlastné, predovšetkým úzke spojenie<br />

s prírodou a oblasťami onoho<br />

sveta. Zároveň chcú dať najavo aj<br />

svoj nesúhlas s kultúrou bielych,<br />

ktorá tieto aspekty zanedbáva.<br />

Z toho dôvodu mnoho Indiánov súhlasilo<br />

s nakrútením a zverejnením<br />

filmu. Vodcom stretnutia je malý<br />

Maya Don Cirilo, známy ako „Putujúci<br />

vlk“. Ozdobený čelenkou z pávieho<br />

peria a ohnivočerveným plášťom<br />

predniesol v tábore úvodnú reč.<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

J<br />

„PUTUJÚCI VLK“<br />

e potomkom Mayov a vyrastal<br />

v Guatemale. Opisuje, ako mu<br />

zamedzili pestovať vlastnú kultúru<br />

a ako sú v poslednom čase<br />

jeho ľudia prenasledovaní a masakrovaní<br />

vojenským režimom. Je to<br />

príbeh, ktorý viac či menej odráža<br />

osud všetkých ostatných kmeňov.<br />

A predsa, v jeho prejave nezaznievajú<br />

žiadne myšlienky na pomstu,<br />

ale naopak zmierlivé tóny: „Bratia<br />

a sestry, nastal čas prebudenia. Zišli<br />

sme sa, aby sme sa pomocou tradičných<br />

posvätných rituálov zjednotili<br />

s božským duchom a matkou Zem.<br />

Vložme sa do našej úlohy, čujme volanie<br />

sveta, že všetci tvoríme jednotu<br />

ako prsty jednej ruky. Všetci<br />

máme rovnaký pôvod, len sme išli<br />

rôznymi cestami, ale všetci sme vedení<br />

jednou silou. My, Indiáni, sme<br />

si udržali múdrosť a posvätné tradície.<br />

Je načase toto poznanie uvoľniť<br />

pre spoločnú budúcnosť celého ľudstva.<br />

Žime na tejto planéte ako bratia<br />

a sestry a poďme v ústrety spoločnej<br />

budúcnosti. Nech sa všetci prebudia!<br />

Moje slová sú dnes posolstvom<br />

celému svetu. Všetci musíme prejaviť<br />

viac ľudskosti, uctievať matku<br />

Zem a spojiť sa do jedného celku,<br />

nech už sme červení, bieli, bohatí<br />

alebo chudobní. Proroctvá nám hovoria,<br />

že sa máme<br />

povzniesť. Potrebujeme<br />

si osvojiť<br />

múdrosť, nech<br />

si všetky národy,<br />

kultúry, náboženstvá<br />

a krajiny dokážeme<br />

vzájomne<br />

pomáhať, kým nie<br />

je neskoro. Vidíme,<br />

ako naša planéta<br />

trpí, ako putuje<br />

zhrbená pod bremenom,<br />

ktoré sme<br />

jej naložili. Avšak<br />

škody, ktoré sme<br />

jej spôsobili sa nám<br />

čoskoro mnohonásobne<br />

vrátia. Naši<br />

predkovia predpovedali<br />

túto dobu<br />

žatvy, a poukazovali<br />

aj na zrýchlenie<br />

životného tempa, ktoré jej bude<br />

predchádzať. Naše proroctvá hovoria,<br />

že sa pred koncom štvrtého<br />

slnka a v dobe prechodu k novému<br />

cyklu navráti stará múdrosť. Ctime<br />

si staré poznanie predkov! (Wiek<br />

Lenssen „Volanie Mayov“.)<br />

Predstavujú sa aj ďalší náčelníci<br />

a takisto podávajú správu o tom,<br />

že ich predkovia opakovane označovali<br />

terajší čas ako dobu veľkých<br />

zmien, ako počiatok sveta mieru<br />

a harmónie. Zástupcovia indiánskych<br />

národov zo všetkých kútov<br />

amerického kontinentu prednášajú<br />

správy o vzrastajúcej deštrukcii<br />

ich životného prostredia v podobe<br />

priehrad a elektrární, uránových<br />

a uhoľných baní, veľkoplošného


– 2012 –<br />

vyrubovania lesov, ťažby ropy a zriaďovania<br />

monoplantáží pre svetový<br />

trh. Necitlivé drancovanie prírody<br />

i pohŕdanie prírodnými národmi<br />

však podľa proroctiev poukazuje<br />

na dobu konca. Wiek Lenssen je<br />

začiatkom podujatia veľmi dojatý<br />

a so slzami v očiach si dáva sľub,<br />

že svojím dokumentom sa vynasnaží<br />

postaviť most medzi svetom<br />

Indiánov a zvyškom sveta.<br />

J<br />

TRI DÔLEŽITÉ<br />

LEKCIE<br />

eho posvätný sľub na „záchranu“<br />

Zeme a indiánskej kultúry je<br />

čoskoro vystavený neobvyklej<br />

skúške. Prvá úloha, ktorú mu „Univerzum“<br />

zrejme pridelilo,<br />

je… čistenie<br />

upchatých záchodov,<br />

aby sa predišlo znečisteniu<br />

okolia tábora.<br />

Indiáni s ním<br />

ani s Jacquesom nezaobchádzajú<br />

ako<br />

s „čestným hosťom“.<br />

Avšak Wiek prirodzene<br />

veľmi rýchlo<br />

chápe, že i ten, kto<br />

má veľké vízie, musí<br />

začať so „záchranou<br />

Zeme“ v malom.<br />

Druhou lekciou je<br />

zistenie, že okrem<br />

dobrých a priateľských<br />

šamanov existujú<br />

i zlomyseľní. Dva<br />

dni sa cítil celkom<br />

ochrnutý a strachoval<br />

sa, že biedne zahynie<br />

medzi stovkami<br />

medicinmanov. Nakoniec<br />

sa nad ním zľutovala jedna šamanka<br />

a vysvetlila mu, že jeho sused<br />

v hojdacej sieti sa zrejme snaží<br />

zabrániť prítomnosti Európanov<br />

pri rituáloch, a tak ho „očaroval“,<br />

odobral mu energiu. Po jej zásahu,<br />

pri ktorom zrejme použila na liečenie<br />

„éterickú“ energiu, všetky<br />

jeho problémy zmizli. Šamanka<br />

mu radila ešte aktivovať svoju duchovnú<br />

ochranu a trochu sa uzatvoriť.<br />

Stačí si len predstaviť okolo<br />

seba plot z ružových kríkov a v duchu<br />

si myslieť: „Nechcem, aby mi<br />

niekto nejakým spôsobom kradol<br />

moju energiu.“<br />

Odteraz je Wiek ostražitý. Stále<br />

viac sa dištancuje i od svojho sprievodcu<br />

Jacquesa, ktorý mu počas<br />

ochorenia vôbec nijako nepomohol.<br />

Na pozore sa má aj pri jeho sporných<br />

a občas veľmi mätúcich správach<br />

z onoho sveta, ktoré sprostredkováva.<br />

Jacques sa totiž považuje<br />

za médium a stále viac prepadá ilúzii,<br />

že je „vyvoleným“ bielym bratom<br />

Indiánov. Pre Wieka je to tretia<br />

lekcia; nevzniklo snáď mnoho<br />

siekt tým, že svojim členom sľubovali<br />

„vyvolenosť“? Pocit vyvolenosti<br />

nezdravo podporuje pýchu človeka<br />

a môže tým skomplikovať jeho duchovný<br />

vývoj.<br />

Šamanských rituálov, pri ktorých<br />

sa užívajú omamné látky, sa radšej<br />

nezúčastňuje, ale nechá sa informovať<br />

o ich účinkoch. Ayahuasca – tzv.<br />

„réva duše“, je extrakt z pralesnej<br />

liany (kombinácia dvoch rastlín),<br />

horká tekutina, ktorá sa pije ako<br />

čaj. Je to jeden z najsilnejších halucinogénov<br />

na svete. Amazónski<br />

Indiáni ju používajú na navodenie<br />

bdelého spánku, aby sa dopátrali<br />

odpovede na vážne životné otázky.<br />

Údajne sa tak dostávajú do štvrtej<br />

dimenzie, môžu vidieť a hovoriť<br />

s predkami, vídať udalosti minulých<br />

životov i vidieť budúcnosť. Jeden<br />

šaman mu vysvetľuje, že tieto<br />

Chrám Mayov v Strednej Amerike: jedna z najrozvinutejších kultúr je dnes<br />

v pozornosti v súvislosti s „obratom svetov“ v roku 2012.<br />

drogy sú pre Indiánov posvätnými<br />

rastlinami, ktoré prinášajú spojenie<br />

s duchovným svetom a môžu<br />

sa užívať len pri „posvätných ceremóniách“<br />

pod vedením skúsených<br />

šamanov. Bieli užívajú drogy len<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


– 2012 –<br />

kvôli úniku z reality, a to je nebotyčný<br />

rozdiel. Wiek sa dosiaľ takto<br />

na vec ešte nepozeral, ale zostáva<br />

naďalej skeptický. Raz počas takejto<br />

ceremónie spustila jedna zo žien<br />

panický krik. Ťažko povedať, čo<br />

v tomto stave zmeneného vedomia<br />

videla alebo zažila. Nie je snáď lepšie<br />

nepokúšať sa o takéto vniknutie<br />

na onen svet?<br />

Myslím si, že otvárať sa onomu<br />

svetu – či už pomocou drog alebo<br />

hypnózou – nie je dobré. Pokiaľ<br />

normálny stav človeku tieto zážitky<br />

nedovoľuje, svedčí to o prirodzenej<br />

ochrane pred nekontrolovateľnými<br />

kontaktmi. Prirodzené jasnovidecké<br />

nadanie, fungujúce bez<br />

potreby pomocných prostriedkov<br />

však má, podľa všetkého, aj dostatočnú<br />

vlastnú ochranu.<br />

Niektorí zo šamanov majú<br />

úžasné schopnosti: môžu komunikovať<br />

s obyvateľmi onoho sveta,<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

s prírodnými bytosťami, so svojím<br />

duševným telom, dokonca opúšťať<br />

telo fyzické alebo používať rôzne<br />

druhy neviditeľných síl či „éterických<br />

energií“, napr. pre potreby<br />

liečby.<br />

N<br />

„2012 – KONIEC<br />

SÚČASNÉHO VEKU“<br />

a kolumbijskom stretnutí urobil<br />

mayský kňaz Don Cirilo<br />

na Wieka veľký dojem. Po návrate<br />

do Európy sa ho preto snažil opäť<br />

Wiek Lenssen vo svojej knihe „Volanie Mayov“ uvádza pôsobivé posolstvo „Putujúceho vlka“:<br />

Naše proroctvá hovoria, že sa pred koncom štvrtého slnka a v dobe prechodu k novému cyklu<br />

navráti stará múdrosť.<br />

vyhľadať kvôli nakrúcaniu svojho<br />

filmu. No stretnúť sa s „Putujúcim<br />

vlkom“, ktorý robiac česť svojmu<br />

menu cestuje ako koordinátor kmeňov<br />

po celej Amerike, nie je vôbec<br />

ľahké. Napokon sa podarilo nájsť<br />

vhodný termín a v roku 1998 pristáva<br />

Wiek na letisku v meste Guatemala.<br />

Rovnako ako v Bogote aj tu treba<br />

mať dvere auta zamknuté i počas<br />

jazdy, netúlať sa po meste sám<br />

a mať sa na pozore pred prepadnutím.<br />

Veď okrem jediného mesiaca<br />

mieru tu už 40 rokov vládne krvavá<br />

občianska vojna, pri ktorej bolo zabitých<br />

približne 150 000 Mayov.<br />

Prednedávnom sa konala ceremónia,<br />

pri ktorej „Putujúci vlk“<br />

ako zástupca Mayov na znamenie<br />

zmierenia objal prítomných vysokých<br />

predstaviteľov guatemalskej<br />

armády. Pre Wieka to bolo nepredstaviteľne<br />

veľkorysé gesto, keď zvážime,<br />

ako kruto<br />

zaobchádzali vojaci<br />

s nevinnými<br />

mayskými spoločenstvami.<br />

„Putujúci vlk“<br />

žije na guatemalskej<br />

vysočine<br />

vzdialenej hodinu<br />

jazdy od mesta.<br />

Wiek ho nakrúca<br />

pri rozprávaní<br />

o histórii domorodých<br />

Američanov.<br />

(Ďalší sfilmovaný<br />

rozhovor<br />

nasleduje v r. 2001<br />

pri pyramídach<br />

v Tikale.) Belosi<br />

zaobchádzali<br />

s domorodcami<br />

ako s háveďou<br />

a usmrtili ich viac<br />

ako sto miliónov.<br />

Teraz však prichádza<br />

rok „nula“, je<br />

tesne pred nami – a to je čas, kedy<br />

by sa Indiáni mohli osamostatniť.<br />

Rokom 2012 by mal nastať koniec<br />

súčasného veku a začať vek nový.<br />

„21. december 2012 je prvým<br />

dňom nového cyklu. Žijeme v období<br />

prebudenia. Jedna perióda<br />

svetového cyklu sa končí, druhá<br />

sa začína. Mnoho ľudí si začína


– 2012 –<br />

uvedomovať, že dali svojmu životu<br />

zlý smer. Po roku „nula“ sa ľudstvo<br />

zjednotí. Ľudia budú brať<br />

ohľad na Zem i jeden na druhého.<br />

Predtým sa však stane ešte mnoho<br />

veľkých a závažných vecí. Sme<br />

vo veľkom nebezpečenstve. Vieme,<br />

že rok „nula“ mnoho ľudí neprežije,<br />

keďže stratili vzťah k prírode. Nastanú<br />

veľké zemetrasenia, povodne<br />

a zmeny klímy! Mayské proroctvá<br />

nie sú určené len Mayom, ale celej<br />

planéte. (Wiek Lenssen, „Volanie<br />

Mayov“.)<br />

Wiek sa zúčastnil na rituáli liečiteľov<br />

a privolávačov dažďa. Don<br />

Julian, známy mayský liečiteľ a šaman<br />

prosil v období veľkého sucha<br />

bytostné sily o dážď. Wiek pochyboval<br />

o úspechu, no čoskoro sa jeho<br />

pochybnosti rozplynuli. O tri dni<br />

sa spustil taký lejak, že z toho ostal<br />

vo vytržení. Scéna plieskajúceho<br />

dažďa po veľkom suchu je vo filme<br />

s názvom „The Year Zero“ veľmi<br />

pôsobivá.<br />

W<br />

PRICHÁDZA NOVÝ<br />

VEK?<br />

iek si však stále nevie predstaviť,<br />

ako by mal prechod<br />

do nového veku vyzerať. „Putujúci<br />

vlk“ na jednej strane hovorí o prírodných<br />

katastrofách, na druhej<br />

strane o rajských pomeroch, ktoré<br />

majú nasledovať. Odkiaľ získal<br />

svoju múdrosť? – Je ústami svojich<br />

predkov, ako sám hovorí, neťaží<br />

zo svojich poznatkov.<br />

Existencia určitých časových<br />

cyklov, ktoré ovplyvňujú život<br />

vo vesmíre, bola starým Mayom<br />

od nepamäti dobre známa. Aj ostatní<br />

Indiáni v Amerike považovali<br />

tento národ za expertov vo výpočtoch<br />

a interpretácii týchto období.<br />

Ešte dnes sa títo zosnulí predkovia<br />

tešia veľkej úcte. Pri rituáloch<br />

s nimi hovoria a veria ich ponaučeniam<br />

a v ich pomoc. Ale kto môže<br />

zaručiť, že predkovia majú vo všetkých<br />

bodoch pravdu?<br />

Podľa mienky niektorých Mayov<br />

v decembri 2012 skončí cyklus tzv.<br />

„Dlhého počtu“, trvajúci 5 126 rokov.<br />

Názory, či je tento dátum vyrátaný<br />

správne, sa líšia. Niektorí experti<br />

uvádzajú aj iné roky, keď mal<br />

tento cyklus skončiť, napr. rok 1936.<br />

Pri výpočte sa vychádza z časovej<br />

jednotky mayského kalendára<br />

jeden „Tun“ (v preklade „Kameň“),<br />

ktorý zodpovedá 360-tim dňom.<br />

Pokiaľ chceme správne počítať, musíme<br />

ku každému Tunu pridať päť<br />

prechodných dní, aby sme dostali<br />

výsledný počet 365 dní, čo zodpovedá<br />

jednému slnečnému roku.<br />

Pri dlhšom časovom rozpätí tak<br />

vzniká značný rozdiel: celý cyklus<br />

totiž nemá 5 126, ale 5 200 rokov.<br />

Pokiaľ by sme vychádzali z toho,<br />

že sa „Veľký počet“ správne používal<br />

do konca klasickej periódy<br />

okolo 900 rokov pred n. l., a neskôr<br />

sa prechodné dni už nepripočítavali,<br />

posunul by sa koniec „Veľkého<br />

počtu“ prinajmenšom o 15 rokov.<br />

Predpokladaný výpočet konečného<br />

dátumu 2012 je teda sporný.<br />

Napriek tomu je šíriace sa očakávanie<br />

doby obratu z mnohých dôvodov<br />

oprávnené. Popri mayských<br />

proroctvách totiž existuje ešte veľa<br />

ďalších predpovedí, ktoré poukazujú<br />

na koniec starého a začiatok<br />

nového veku. Zväčša však neuvádzajú<br />

žiadne jednoznačné časové<br />

údaje – podľa všetkého preto,<br />

že celý dej prechodu môže trvať<br />

dlhší čas. Z minulých dôb sa zachovali<br />

aj tisícročia staré správy<br />

juhoamerických Inkov, z ktorých<br />

sa dozvedáme, že ich národ bude<br />

opäť veľkým a šťastným: „Keď bude<br />

na Zemi zriadená ríša Svetla, potom<br />

opäť povstane i ríša Inkov a Inkovia<br />

budú dobrými služobníkmi<br />

Svetla.“ Podľa všetkého, výrok<br />

platí i pre množstvo ďalších kmeňov<br />

po celej Zemi. Aj výnimočné<br />

dielo – Posolstvo Grálu „Vo Svetle<br />

Pravdy“, ktoré sme už v našom časopise<br />

mnohokrát spomínali, sa zaoberá<br />

otázkami prechodu do novej<br />

epochy ľudstva. Žiadny presný dátum<br />

začiatku nového veku však neuvádza,<br />

i napriek tomu, že ho oznamuje.<br />

V týchto predpovediach sú<br />

okrem spomenutých katastrof uvedené<br />

aj výroky o nádejnej budúcnosti.<br />

Abd-ru-shin, autor diela, nenecháva<br />

žiadnu pochybnosť o tom,<br />

že v súčasnosti stojíme na prahu<br />

nového veku, v ktorom sa bude<br />

musieť ľudstvo po „Božom súde“<br />

pre vlastné dobro včleniť do Božej<br />

vôle.<br />

Človek má vždy možnosť voľby.<br />

Pridajme sa teda aj my, z „kmeňa<br />

bielych bratov“, k snahám šamanov<br />

– v úcte k prírodným zákonitostiam<br />

o vedomé a dobrovoľné<br />

usilie a dobro pre všetkých.<br />

Peter Fechner<br />

fechner@svetgralu.sk<br />

Literatúra:<br />

Wiek Lenssen, Der Ruf der Mayas,<br />

Goldmann Verlag, München 2008;<br />

Adrian Gilbert, 21. Dezember 2012, Kopp<br />

Verlag, Rottenburg 2007;<br />

Birgit F. Carrasco, 2012 Die große<br />

Zeitenwende, Knaur Verlag, München<br />

2008;<br />

Peter Ruppel, Maya 2012, Schirner Verlag,<br />

Darmstadt 2008;<br />

ohne Verfasser, Verwehte Zeit erwacht,<br />

Band 2, Verlag der Stiftung<br />

Gralsbotschaft, Stuttgart;<br />

Abd-ru-shin, Im Lichte der Wahrheit,<br />

Gralsbotschaft, Verlag der Stiftung;<br />

Gralsbotschaft, Stuttgart<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


RECENZIA<br />

Život po živote<br />

„Hereafter“ – majstrovské dielo Clinta Eastwooda<br />

Dráma / Fantasy<br />

USA, 2010, 129 min.<br />

Réžia: Clint Eastwood<br />

Hrajú: Matt Damon, Cécile De France, Marthe Keller, Mylène Jampanoï,<br />

Bryce Dallas Howard, Jay Mohr, Thierry Neuvic, George McLaren<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

M<br />

noho hollywoodskych režisérov<br />

fascinovala téma života<br />

po smrti a niekedy z toho vzniklo<br />

hodnotné dielo. Napríklad „Ako prichádzajú<br />

sny“ od Vincenta Warda,<br />

alebo „Na krídlach vážky“ od Toma<br />

Shadyaca. Hlavnou témou týchto<br />

filmov je vykreslenie komunikácie<br />

s mŕtvymi<br />

ako zvláštnej udivujúcej<br />

udalosti. Vo filme „Ako<br />

prichádzajú sny“ sa naviac<br />

tvorcom podarilo<br />

veľmi pôsobivo zobraziť<br />

onen svet.<br />

Prednedávnom sa téme<br />

života po smrti venoval<br />

i starý majster filmového<br />

plátna Clint Eastwood<br />

vo filme „Hereafter“ 2010.<br />

Scenár napísal v Rakúsku<br />

žijúci Brit Peter Morgan a hudbu zložil<br />

sám Eastwood. Vďaka neokázalému<br />

a prirodzenému spracovaniu<br />

vytvoril pôsobivú snímku, ktorú<br />

možno len ťažko zaradiť do niektorého<br />

z obvyklých žánrov.<br />

Príbeh hovorí o troch úplne rozdielnych<br />

ľuďoch, žijúcich v rôznych<br />

krajinách, pomeroch a prostrediach,<br />

ktorých osud nakoniec zvedie dohromady<br />

vďaka jednej spoločnej<br />

veci – záujmu o tému života po smrti,<br />

ku ktorej sa dostali vďaka celkom<br />

rozdielnym skúsenostiam.<br />

Najskôr sa divák zoznámi s francúzskou<br />

televíznou žurnalistkou<br />

Marie Lelay (Cécile de France).<br />

Počas svojej dovolenky v Thajsku<br />

sa stane obeťou prílivovej vlny tsunami.<br />

Takmer sa utopí, ale v poslednej<br />

chvíli ju vzkriesia. Počas stavu<br />

bezvedomia prežije<br />

zážitok blízkosti<br />

smrti, ktorý<br />

ju, mladú, ctižiadostivú<br />

a úspešnú<br />

ženu, celkom<br />

zmení. Zmení<br />

sa i vzťah k jej<br />

vlastnej práci. Je<br />

nútená vziať si pár<br />

mesiacov dovolenky,<br />

počas ktorej<br />

namiesto zmluvnej<br />

knihy o pokleskoch<br />

politikov píše knihu o svojom zážitku.<br />

V Anglicku dvanásťročnému Marcovi<br />

pri dopravnej nehode zomrie<br />

brat – dvojča, na ktorého je silne citovo<br />

viazaný a ktorý mu bol oporou.<br />

Marcus cíti jeho prítomnosť a túži<br />

sa s ním spojiť. Hľadá spôsob, ako to<br />

dosiahnuť, pričom spoznáva množstvo<br />

šarlatánov, ktorí ezotericky ladenému<br />

publiku údajne sprostredkúvajú<br />

záhrobné kontakty, no<br />

v skutočnosti ide len o predstieranie<br />

týchto schopností.


RECENZIA<br />

George Lonegan (Matt Damon)<br />

žijúci v San Franciscu však má<br />

podobné nadanie. Počas stretnutia<br />

je schopný dotyčnému človeku<br />

od zosnulej, väčšinou blízkej osoby,<br />

odovzdať dôležitú správu. Táto<br />

schopnosť sa však Georgovi stane<br />

veľkou životnou záťažou. Opakovane<br />

prežíva, že dotyčné osoby nie<br />

sú schopné sprostredkované oznámenie<br />

spracovať. Takisto mu bráni<br />

v uskutočnení šťastného partnerského<br />

vzťahu, pretože vedomie<br />

partnerovho hlbšieho pohľadu<br />

do tieňov minulosti je pre potenciálne<br />

partnerky prekážkou. George<br />

sa od svojho nadania odvracia a túži<br />

po normálnom živote.<br />

Vo viac ako dvojhodinovom epose<br />

nechá Clint Eastwood bežať vývoj<br />

týchto troch charakterov úplne samostatne.<br />

Až po pozvoľnom splietaní<br />

sa osudových nitiek sa všetky<br />

tri postavy stretávajú, a to na londýnskom<br />

knižnom trhu. Marcus<br />

konečne spoznáva niekoho, kto mu<br />

môže odovzdať správu od jeho brata<br />

a George v Márii neočakávane spoznáva<br />

spriaznenú dušu, pre ktorú<br />

sa život po smrti stal rovnako prirodzenou<br />

skutočnosťou.<br />

Dej prebieha priamočiaro, prirodzene<br />

a živo, nesený stopercentnými<br />

hereckými výkonmi a vynikajúcou<br />

kamerou (Tom Stern).<br />

Vypätejšie situácie nastali len v prípadoch,<br />

keď sa v osudovom dianí<br />

náhle objavila smrť – Jasonova<br />

(Marcov brat) autonehoda, teroristický<br />

útok v londýnskom metre 7.<br />

júla 2005, pred ktorým sa Marcus<br />

zachránil šťastnou náhodou<br />

(ktorá sa neskôr ukázala ako vplyv<br />

z onoho sveta) a neuveriteľne realisticky<br />

zinscenované tsunami, ktoré<br />

zničilo thajské pobrežie.<br />

Je možné, že americké publikum<br />

očakávalo väčšiu „akciu“, na ktorú<br />

boli Eastwoodovi fanúšikovia zvyknutí,<br />

takže kasový trhák sa pri 50<br />

mil. USD drahom filme nekonal.<br />

Je tiež možné, že sa Clint Eastwood<br />

týmto filmom usadil až príliš medzi<br />

žánre. Ide totiž o snímku, v ktorej<br />

sa „onen svet“ zobrazuje bez prvkov<br />

hororu a udivujúcich scén. „Fantasy“<br />

zostáva na pôde realizmu, pričom<br />

zároveň ponecháva priestor<br />

na vlastnú interpretáciu.<br />

Film Život po živote je jednoznačne<br />

pútavým dielom, ktoré<br />

diváka podnieti k zamysleniu<br />

sa nad otázkami neviditeľného<br />

sveta okolo nás. Nenechá človeka<br />

ľahostajným, a preto sa oplatí pozrieť<br />

si ho.<br />

Werner Huemer, Vítězslav Janáček<br />

huemer@svetgralu.sk, janacek@svetgralu.sk<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

27 30 | 2011


ZDRAVIE<br />

Rozhovor s Dr. Fritzom Albertom Poppom<br />

Nemeckého biofyzika Dr. Alberta Poppa preslávil v minulých rokoch jeho úžasný výskum<br />

„biofotónov“. Zistil, že bunky vyžarujú svetlo, a na tomto základe vyvinul okrem iného metódy<br />

slúžiace na preukázanie zhubných nádorových buniek a na analýzu kvality potravín.<br />

V rozhovore pre Svet Grálu vysvetľuje, ako môžu „biofotóny“ zmeniť náš pohľad na svet.<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


ZDRAVIE<br />

Svet Grálu: Ako ste dospeli k záveru,<br />

že bunky vyžarujú svetlo,<br />

a že toto svetlo slúži na výmenu informácií<br />

počas procesov prebiehajúcich<br />

v tele?<br />

Dr. Popp: Ľudské telo stratí každú<br />

sekundu 10 7 buniek. Kým poviem<br />

„dvadsaťjeden, dvadsaťdva…“, odumrie<br />

v mojom tele 10 miliónov buniek!<br />

Každú 10 -7 sekundu musí byť<br />

teda vyslaný do okolia signál, ktorý<br />

o úbytku informuje susediace bunky.<br />

Tento percentuálny pomer straty buniek<br />

platí pre všetky biologické systémy,<br />

pre všetky živé bytosti. Pokiaľ<br />

má byť táto strata buniek zmysluplná<br />

a nejakým spôsobom organizovaná,<br />

potom musia susedné bunky, ba celý<br />

organizmus, byť neustále o týchto<br />

procesoch informované. Inak by dochádzalo<br />

k vzniku nádorov, alebo by<br />

naopak mohlo byť následne vyprodukované<br />

nedostatočné množstvo<br />

buniek. Od toho je závislá celá identita<br />

organizmu. Akým spôsobom<br />

sa ale môže odohrávať takáto obrovská<br />

výmena informácií? Na akom základe<br />

môže byť organizované niečo<br />

také? Elektrochemické procesy by takúto<br />

spleť reakcií v takých krátkych<br />

intervaloch vôbec neboli schopné<br />

obsiahnuť. Erwin Schrödinger (rakúsky<br />

teoretický fyzik 1887-1961, jeden<br />

zo zakladateľov kvantovej mechaniky,<br />

pozn. red.) sa svojho času<br />

sám seba pýtal, prečo sa organizmus<br />

pri takomto obrovskom počte reakcií,<br />

ktoré sa dejú každým okamihom, dopúšťa<br />

len nepatrného množstva chýb.<br />

Pri takomto množstve by všetky pochody<br />

predsa mali prebiehať úplne<br />

chaoticky! Podobné procesy sa s obľubou<br />

vysvetľujú pomocou extrémnych<br />

príkladov. Predstavme si mohutnú<br />

tridsať metrov dlhú veľrybu.<br />

Ako môže byť takýto obrovský organizmus<br />

schopný vyslať také nepredstaviteľné<br />

množstvo informácií,<br />

ktoré vyplývajú zo strát buniek, a to<br />

len za 10 -7 sekundy do vzdialenosti<br />

30 m tak, aby v správnom okamihu<br />

boli na správnom mieste? Podľa<br />

môjho názoru je na otázku jediná<br />

prijateľná odpoveď: svetlom – všetci<br />

ostatní poslovia by boli príliš pomalí.<br />

Nositeľom informácií musí byť svetlo,<br />

pretože biofotóny obsahujú kapacitu<br />

pre takúto hustotu informácií.<br />

Svet Grálu: Hovoríte aj o schopnosti<br />

svetla prenášať určitý systém.<br />

Z toho vyplýva, že svetlo vytvára<br />

zákonitosti ako v makrokozme, tak<br />

v mikrokozme. Pre túto tézu vás<br />

v etablovaných kruhoch opätovne<br />

kritizovali, pretože veda uprednostňuje<br />

vo výklade sveta skôr náhodu.<br />

Dr. Popp: Problémom je skutočne<br />

predstava, že usporiadanie svetla<br />

a jeho schopnosť prenášať svoj<br />

poriadok sú príbuzné s usporiadaním<br />

života tu na zemi i s existenciou<br />

určitého poriadku v bunke, ktorý<br />

som objavil. Táto myšlienka vzájomného<br />

pôsobenia je problémom<br />

pre vedcov, pretože otriasa základnými<br />

vedeckými tézami. Veda totiž<br />

pri týchto dejoch predpokladá pôsobenie<br />

náhody, nie inteligentného<br />

poriadku. Je však dôležité vymedziť<br />

presné hranice bádania, pretože tu<br />

hrozí, že sa dostaneme do oblasti<br />

náboženstva, filozofie, alebo dokonca<br />

ezoteriky. Vezmime si pri našich<br />

úvahách za základ darwinizmus:<br />

Darwin vo svojom pozorovaní<br />

vývoja života povýšil náhodu na základ<br />

evolúcie. To bola však veľká<br />

chyba, lebo sa tým popiera otázka<br />

zmyslu. Mne pripadá logické vychádzať<br />

z toho, že samotný život je<br />

prejavom nejakého plánu, akejsi základnej<br />

štruktúry, ktorú môže pri<br />

svojom prejave využiť. Nazvite inteligenciu,<br />

ktorá sa za tým skrýva,<br />

akokoľvek – alebo sa jednoducho<br />

vyhnite jej pomenovaniu – musí<br />

však existovať sila, ktorá vytvára<br />

poriadok pri vznikaní, existencii<br />

a súhre všetkých účastníkov tohto<br />

univerza. Podľa môjho názoru spočíva<br />

podstata všetkého vo svetle.<br />

Svet Grálu: Fotóny sú elementárne<br />

častice svetla. Čo sú biofotóny?<br />

Dr. Popp: Ide o tie isté fotóny<br />

s tým rozdielom, že pochádzajú<br />

z biologického systému. Nelíšia<br />

sa teda vo svojej podstate od normálnych<br />

fotónov, majú však tú<br />

vlastnosť, že je možné ich merať<br />

a pozorovať, pokiaľ skúmame<br />

živé systémy. Ide pritom o veľmi<br />

jemné, laseru podobné svetlo.<br />

Tu v inštitúte ich napríklad môžeme<br />

pomocou vysoko senzibilných<br />

prístrojov – takzvaných fotonásobičov<br />

– zviditeľniť. Ide síce<br />

len o ultraslabé svetlo, ktoré je<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


ZDRAVIE<br />

porovnateľné s plameňom sviečky<br />

vo vzdialenosti 20 km, ale práve<br />

v tejto jemnosti je ukrytá obrovská<br />

koherencia 1 , a tým značný poriadok.<br />

Práve táto koherencia je<br />

schopná svoj poriadok do okolitého<br />

systému preniesť. Tým<br />

sa to stáva najdôležitejším kľúčom<br />

na pochopenie komplexnej<br />

biochémie, ba na pochopenie<br />

vzniku života. Máme tu<br />

do činenia so svetelným lúčom<br />

s najvyššou úrovňou zákonitosti,<br />

ktorý je jemnejší než akýkoľvek<br />

lúč vyprodukovaný laboratórnym<br />

laserom. Je zložený výhradne<br />

z jednotlivých fotónov,<br />

a táto skutočnosť umožňuje ten<br />

najprecíznejší a najrýchlejší spôsob<br />

vplyvu na procesy vo vnútri<br />

buniek. Nespočetné milióny pochodov<br />

v organizme potrebujú<br />

totiž úplne presný a efektívny regulačný<br />

systém. Podstata biofotónov<br />

s ich vnútornou schopnosťou poriadku<br />

tu preberá kontrolu nad chemickými<br />

reakciami, pričom biofotón<br />

nemusí spúšťať každú reakciu<br />

zvlášť. Jediný lúč biofotónov napríklad<br />

stačí na to, aby spustil státisíce<br />

reakcií, pretože každý biofotón,<br />

ktorý začne svoju dráhu a vstúpi<br />

do komunikácie s bunkou, súčasne<br />

vytvára elektromagnetické pole.<br />

V každej bunke sa vytvára takto<br />

vybudovaným elektrickým poľom<br />

vzorec, a tým vzniká nadradený regulačný<br />

systém pre čas a priestor,<br />

v ktorom sa odohrávajú všetky biologické<br />

procesy. Tieto pochody prebiehajú<br />

po prvom impulze samočinne.<br />

Partneri chemickej reakcie,<br />

ktorí sú napojení na toto pole, sú<br />

prostredníctvom trojdimenzionálného<br />

informačného vzorca informovaní<br />

o tom, čo, kedy a kde majú<br />

urobiť. Na druhej strane nám toto<br />

elektromagnetické pole prezrádza,<br />

aká silná je koherencia „vnútorného<br />

svetla“. Týmto spôsobom je<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

možné merať kvalitu biologického<br />

systému – myslí sa tým napr. zdravie<br />

človeka alebo akosť potravín.<br />

Rakovina je napríklad ochorenie,<br />

pri ktorom je koherencia masívne<br />

narušená. Tým je komunikácia<br />

medzi bunkami blokovaná v takej<br />

miere, že bunky už nie sú schopné<br />

organizovane spolupracovať. Z poznatkov<br />

výskumu biofotónov sme<br />

vyvinuli mnohosľubnú diagnostickú<br />

metódu, ktorú už využívajú<br />

mnohé lekárne. Základom našej<br />

tzv. regulačnej diagnostiky sú merania<br />

odporu kože, pretože sme pri<br />

našom výskume zistili, že existuje<br />

súvislosť medzi biofotónmi a hodnotou<br />

odporu kože.<br />

Svet Grálu: Mohli by ste nám vysvetliť<br />

použitie tejto diagnostickej<br />

metódy?<br />

Dr. Popp: Táto metóda nám<br />

umožnila uvedomiť si, že za liečenie<br />

organizmu nie je zodpovedný<br />

imunitný systém, ale usporiadané<br />

elektromagnetické pole v bunkách,<br />

a stupeň tohto usporiadania môžeme<br />

merať pomocou hodnoty odporu<br />

na koži a následne vyjadriť<br />

určitým pomerom. Na vnútorných<br />

i vonkajších stranách oboch rúk<br />

teda vykonáme niekoľko meraní<br />

kožného odporu, a rozmiestnenie<br />

meraných bodov zobrazíme na počítači.<br />

Náš program potom ukáže<br />

rozmiestnenie získaných hodnôt.<br />

Normálne logaritmické rozmiestnenie<br />

meraných bodov značí<br />

koherenciu, takže ukazuje<br />

na stabilné elektromagnetické<br />

pole a dobré regulačné sily.<br />

Ak sú hodnoty odporu rozdelené<br />

náhodne, sú samoliečivé<br />

schopnosti organizmu oslabené.<br />

Zdravie znamená v tomto<br />

systéme regulačnú schopnosť<br />

organizmu, to znamená, že samoliečivé<br />

sily tela sú schopné<br />

sa ubrániť ochoreniu vo fáze<br />

jeho vzniku. Pomocou regulačnej<br />

diagnostiky je možné,<br />

na rozdiel od iných diagnostických<br />

postupov, preskúmať<br />

mieru zdravia človeka a jeho<br />

schopnosť prekonávať choroby.<br />

Svet Grálu: Ako sa vlastne dostávajú<br />

biofotóny do našich buniek?<br />

Kritici tvrdia, že svetlo vzniká<br />

z náhodných chemických procesov.<br />

My toto svetlo prijímame, alebo<br />

ho sami produkujeme?<br />

Dr. Popp: Oboje. Kedysi som<br />

v tejto súvislosti použil výraz „vysávač<br />

svetla“, za čo sa mi dostalo<br />

mnoho kritiky. „Vysávač svetla“ ale<br />

nie je nič iné, ako živočích, ktorý<br />

priťahuje svetlo. V živých organizmoch<br />

sa to dá skutočne pozorovať.<br />

Faktom je, že fotóny prijímame slnečným<br />

svetlom a potravou, a následne<br />

ich ukladáme do našej DNA.<br />

Na výmenu informácií, teda na komunikáciu<br />

s bunkami, využíva organizmus<br />

toto svetlo tak, že ho potom<br />

z DNA znovu vysiela.<br />

Svet Grálu: Je podľa tejto teórie<br />

svetlo najdôležitejším „zdrojom<br />

obživy“ človeka?<br />

Dr. Popp: Dá sa to takto povedať.<br />

Bez slnečného svetla by neexistovali


ZDRAVIE<br />

biofotóny, preto ani komunikácia<br />

medzi bunkami, a tým ani život.<br />

My sa svetlom v podstate živíme.<br />

Znie to síce trochu zvláštne, pri<br />

bližšom pohľade však nie, pretože<br />

na subatomárnej úrovni majú<br />

rozhodujúce slovo kvantovo<br />

mechanické procesy. DNA nie<br />

je zodpovedná len za reprodukciu<br />

buniek, ale aj za priebeh<br />

oveľa pozoruhodnejších a významnejších<br />

procesov. Špirálovitá<br />

štruktúra DNA je skonštruovaná<br />

tak pozoruhodne,<br />

že je schopná ukladať biofotóny<br />

a opäť ich uvoľňovať. Keď napr.<br />

do nášho absolútne tmavého<br />

meracieho prístroja vložíme list<br />

rastliny, môžeme na obrazovke<br />

pozorovať, ako intenzita svetla<br />

pomaly mizne a biofotóny sú<br />

prakticky „utlmené“. Pokiaľ<br />

však prístroj otvorím a vzorku<br />

opätovne osvetlím, tak sa list<br />

opäť rozsvieti, pretože načerpal<br />

nové svetlo. Na základe svojej<br />

štrukrúry funguje DNA rovnako<br />

ako vysielač i prijímač tohto koherentného<br />

elektromagnetického<br />

žiarenia. Vo svojej podstate funguje<br />

ako rezonátor.<br />

Svet Grálu: Vyžaruje čerstvo<br />

odtrhnutý list skutočne iné svetlo,<br />

ako list, odtrhnutý pred šiestimi<br />

dňami?<br />

Dr. Popp: Samozrejme! Zmeny<br />

svetelného žiarenia sú merateľné.<br />

Kvalitu biologického systému je<br />

možné vždy vyčítať z koherencie,<br />

teda z intenzity svetelného lúča.<br />

Tá sa pri jednotlivých biologických<br />

systémoch veľmi líši. Rozdiel<br />

je viditeľný napr. medzi vzorkami,<br />

ktoré sú ovplyvnené škodlivým<br />

vonkajším prostredím a „bio“<br />

vzorkami. Podľa tohto princípu je<br />

možné testovať aj kvalitu potravín.<br />

Veľké koncerny už po desaťročia<br />

využívajú naše spôsoby merania<br />

Dr. Fritz-Albert Popp už mnoho rokov skúma svetlo v bunkách.<br />

Na obrázku je list, ktorého vyžarovanie fotónov<br />

je zaznamenané pomocou fotoelektrického násobiča.<br />

Vľavo ten istý list na obyčajnej fotografii.<br />

na analýzu kvality svojich potravín.<br />

Je zaujímavé, že aj Erwin Schrödinger<br />

kedysi povedal, že živé organizmy<br />

sú koherentné systémy.<br />

Z našej praxe môžeme toto tvrdenie<br />

len potvrdiť. Zlá alebo dobrá<br />

strava sa od seba líšia stupňom<br />

vzájomnej koherencie. Tu sa tiež<br />

vysvetľuje, prečo je také dôležité<br />

konzumovať zdravé potraviny.<br />

Konzumáciou nezdravých potravín<br />

oslabujeme koherenciu nášho organizmu.<br />

Spoločne s potravou prijímame<br />

aj v nej obsiahnuté usporiadanie,<br />

a táto informácia - poriadok<br />

určuje vývoj ďalších buniek. Pred<br />

niekoľkými rokmi som na túto<br />

tému napísal knihu s názvom Posolstvo<br />

potravín. Potraviny majú<br />

skutočne schopnosť odovzdať organizmu<br />

svoje posolstvo. Mäso, ktoré<br />

pochádza zo zvieraťa z veľkochovu<br />

so zlými životnými podmienkami<br />

odovzdáva kvalitatívne úplne iné<br />

„posolstvo“ svojmu konzumentovi<br />

ako mäso pochádzajúce z biofarmy.<br />

Svet Grálu: Pojem „svetla“, ktoré<br />

navyše ešte vyžaruje z našich buniek,<br />

dáva vietor do plachiet<br />

náboženským a ezoterickým prúdom.<br />

Mali ste problémy s vymedzením<br />

vašej vedeckej práce voči<br />

ezoterickým interpretáciám?<br />

Dr. Popp: Ezoterika? Nie. Nemám<br />

obavy z takýchto interpretácií.<br />

I to patrí k slobode<br />

myslenia. Prečo by tieto smery<br />

nemali mať možnosť zaoberať<br />

sa mojimi tézami? Ja chcem život,<br />

jeho vznik i jeho prejavy,<br />

pochopiť z pohľadu fyzika.<br />

Na zodpovedanie týchto otázok<br />

som pracoval s nástrojmi fyziky.<br />

Na svetlo, ktoré vzniká v našich<br />

bunkách, sa pozerám ako<br />

na médium prirodzenej komunikácie<br />

medzi bunkami. Vychádzal<br />

som z vlastného poznania,<br />

keď som pri jednom interview<br />

povedal: „My vlastne plávame<br />

v mori svetla. Pri dôkladnom<br />

skúmaní absolútna tma neexistuje“.<br />

Toto tvrdenie oslovuje<br />

potom i ostatných. Čisto vecne,<br />

z pohľadu mojej vedeckej práce,<br />

z toho, čo meriam, vidím a prepočítavam,<br />

toto tvrdenie súhlasí;<br />

ponecháva však zároveň každému<br />

priestor na vlastnú interpretáciu,<br />

na akú som v danom okamihu ani<br />

nepomyslel. Pokiaľ by však niekto<br />

chcel moje myšlienky zámerne prekrútiť,<br />

nepochybujem o tom, že by<br />

nakoniec pravda vyšla najavo. Ako<br />

sa vraví: kde vzrastá nebezpečie,<br />

tam rastie i možnosť záchrany.<br />

1) Koherencia je schopnosť zväzku elektromagnetického<br />

žiarenia (svetla) po prejdení<br />

určitej vzdialenosti (alebo uplynutí<br />

určitého času) interferovať, čiže skladať<br />

sa do jedného výsledného vlnenia.<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

yesilgoz@svetgralu.sk<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


TÉMA<br />

Obklopila ich jasná ˇziara<br />

Hospodinovej slávy<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

T<br />

áto veta je súčasťou vianočného<br />

príbehu. Pastierom pasúcim<br />

svoje stáda sa náhle zjaví anjel.<br />

Čítame: A hľa, anjel Pánov postavil<br />

sa vedľa nich a sláva Pánova ich<br />

osvietila. (Lukáš 2,9)<br />

Pokúsim sa predstaviť si, čo sa v tej<br />

chvíli udialo.<br />

Je večer. Otváram okno, aby som<br />

do miestnosti nechal prúdiť čerstvý<br />

vzduch. Na oblohe svietia hviezdy.<br />

Náhle ma oslepuje svetlo ako vo dne.<br />

Zjaví sa anjel. Vidím ho zreteľne; je<br />

vysoký a mňa obklopuje jasná žiara<br />

Hospodinovej slávy.<br />

Ako si mám túto udalosť vysvetliť?<br />

Lúč nebeského jasu prúdi anjelom,<br />

a mne prináša rozjasnenie. V zlomku<br />

sekundy v tomto lúči nebeského svetla<br />

poznávam seba. Prežívam úžasnú<br />

čistotu svetla, ktoré skrz anjela<br />

a okolo neho žiari a oslňovaný touto<br />

nádherou si jasne uvedomujem, ako<br />

som na tom so svojou čistotou, ako<br />

sám málo žiarim. A toto poznanie,<br />

to náhle, zjasnené uvedomenie, že nie<br />

som dosť čistý, začne mnou otriasať<br />

tak ako kedysi pastiermi. Ono cítenie<br />

vlastnej malosti a nedostatočnosti<br />

vyvoláva hlboké rozochvenie, ktoré<br />

je vo vianočnom príbehu vyjadrené<br />

slovami: „a veľmi sa vydesili“ (I báli<br />

sa bázňou veľkou).<br />

Ale svetlý posol upokojuje rozochvených<br />

pastierov: „Nebojte sa, veď<br />

zvestujem vám veľkú radosť!“ Potom<br />

im oznamuje narodenie Božieho<br />

Syna v betlehemských jasliach a vzápätí<br />

sa objaví množstvo nebeských<br />

zástupcov chváliacich Boha:<br />

„Sláva na výsostiach Bohu a pokoj<br />

na Zemi ľuďom dobrej vôle!“<br />

Zbor anjelov ukazuje pastierom –<br />

i mne – ako môžeme premôcť strach,<br />

i spôsob, ako nám zjavený jas nebeského<br />

svetla bude pomáhať: Bohu opäť<br />

vzdáme úctu, činmi prejavíme jeho<br />

pravé uctievanie, budeme poslúchať<br />

svojho Pána, dbať na jeho vôľu, budeme<br />

plniť jeho pokyny a prikázania.<br />

Potom, až potom vnútorný mier naplní<br />

duše všetkých tých, ktorí takto<br />

konajú.<br />

Vtedy sa padlé ľudské pokolenie<br />

stane Bohu milým – a my budeme<br />

stáť bez strachu vo svetle Jeho slávy,<br />

opäť ako Božie deti.<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk


KNIŽNÁ PONUKA<br />

Vážení čitatelia, aj tentoraz sme pre Vás pripravili novinku<br />

v našom on-line obchode www.svetgralu.sk<br />

Posolstvo od protinožcov<br />

Marlo Morganová<br />

Cena za knihu : 10,90 €<br />

Cena pre predplatiteľov : 10,30 €<br />

Román rozpráva príbeh americkej lekárky, špecializujúcej sa na prírodné<br />

liečiteľstvo, ktorej sa naskytla príležitosť spoznať život jedného austrálskeho<br />

domorodého kmeňa. Domorodci žijú v plnom súlade s drsnou prírodou<br />

a majú v sebe hlbokú múdrosť.<br />

List od staršieho člena kmeňa Wurundjeji menom Burnam Burnam:<br />

„Ja, Burnam Burnam, domorodý Austrálčan z kmeňa Wurundjeji, týmto<br />

prehlasujem, že som si prečítal každé slovo knihy Posolstvo od protinožcov.<br />

Prvýkrát v živote som prečítal knihu bez prestávky, od začiatku do konca<br />

a nemohol som sa od nej odtrhnúť. Vzbudila vo mne veľký údiv a nadšenie.<br />

Je to vynikajúce dielo a jeho autorka v žiadnom prípade nesklamala<br />

dôveru, ktorú k nej my, Ozajstní ľudia, prechovávame. Naopak, spôsob,<br />

akým vykresľuje náš systém hodnôt a naše názory, ma robí nesmierne hrdým<br />

na naše dedičstvo.<br />

Tým, že si svetu povedala o svojej skúsenosti, si napravila historickú krivdu.<br />

V šestnástom storočí nás holandský moreplavec Wiliam Dampier popísal<br />

ako najprimitívnejší, najúbohejší národ na svete. Kniha Posolstvo od protinožcov<br />

nás pozdvihuje na najvyšší stupeň vedomia a ukazuje nás takých,<br />

akí v skutočnosti sme, ako majestátny vznešený národ.“


„<br />

VZŤAHY<br />

Ženy sú ako ovocné plody...<br />

Tie najlepšie rastú na vrchole stromu.<br />

No muži nechcú ísť za tými najlepšími,<br />

lebo majú strach, že by pritom mohli spadnúť a zraniť sa.<br />

Láska<br />

Margaréta Černáková<br />

Namiesto toho zbierajú plody popadané po zemi,<br />

napriek tomu, že nie sú až také dobré,<br />

no – sú ľahko dostupné.<br />

A plody, ktoré sú na vrchole stromov, si myslia,<br />

že majú nejakú vážnu chybu.<br />

V skutočnosti sa len potrebujú učiť trpezlivosti<br />

vedieť čakať, kedy ten správny muž príde;<br />

taký, ktorý bude mať odvahu – vyštverať sa<br />

pre ňu až na samý vrchol...<br />

“<br />

mužaaženy<br />

VÍZIA MUŽSKOSTI<br />

súčasnej dobe je chlapcom vštepovaná<br />

nesprávne chápaná kon-<br />

V<br />

cepcia mužskosti, a preto väčšina<br />

dnešných teenagerov ako aj mladých<br />

mužov prežíva svoju pohlavnosť<br />

dosť konfliktne. Následkom<br />

toho nevedia dosiahnuť v dospelosti<br />

správnu integráciu sexuality<br />

do svojej osobnosti. Vízia mužskosti<br />

je chlapcom ponúkaná dnešnou<br />

„modernou“ dobou už od ich útleho<br />

veku prostredníctvom obľúbených<br />

filmových „hrdinov“. Potom sú len<br />

sťažka schopní rozlíšiť pravé od falošného,<br />

ba dokonca možno tvrdiť,<br />

že vo veľkej miere sa im priam znemožňuje<br />

pochopiť zmysel ľudskej<br />

sexuality vôbec. Mladé telo sa stáva<br />

problémom práve v období pohlavného<br />

dozrievania, okolo ktorého<br />

vyvstáva veľa nedorozumení, lebo<br />

táto dôležitá vývojová etapa dospievania<br />

vyvoláva v ešte nedospelých,<br />

veľmi zraniteľných mladých<br />

chlapcoch strach z prichádzajúcich<br />

zmien, ktoré sú sprevádzané zvýšenou<br />

nespokojnosťou a najmä obavami<br />

z potvrdenia seba samého, či<br />

je „opravdivým mužom“. Je pravda,<br />

že ide o náročné obdobie, keď<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

sa mladý človek s novou životnou<br />

situáciou nedokáže psychicky jednoducho<br />

vysporiadať.<br />

Pohlavné orgány chlapca začínajú<br />

v tomto období plniť funkciu<br />

výrobcu – akejsi biochemickej fabriky,<br />

ktorej nerušený vývoj zaručuje<br />

postupnú harmonickú premenu<br />

chlapca v muža, a to na jeho všetkých<br />

úrovniach. Nielen na viditeľnej<br />

telesnej, ale predovšetkým na psychoemocionálnej<br />

a duchovnej, pretože<br />

práve tieto dve – tak často opomínané<br />

a zaznávané úrovne, ktoré<br />

biologicky prirodzene vyžadujú<br />

dlhší čas na svoje dozretie, sú pre<br />

budúci vyrovnaný a šťastný život<br />

dospelých ľudí nevyhnutné! Sexuálna<br />

zdržanlivosť mladých ľudí má<br />

svoje pozitíva predovšetkým v tom,<br />

že chlapec, ktorý pravidelným používaním<br />

zapája aj vyššie štruktúry<br />

svojej osobnosti, naučí sa postupne<br />

dostať pod kontrolu na povrch<br />

sa tlačiace neraz len veľmi ťažko<br />

zvládnuteľné prudké emócie, vedúce<br />

až k nekontrolovateľným výbuchom<br />

zlosti a agresivity, ktoré sú<br />

fyziologickým prejavom zvýšenej<br />

tvorby mužského hormónu testosterónu.<br />

Preto na jednej strane je úplne<br />

pochopiteľné, že odmieta akékoľvek<br />

etické normy, ktoré od neho vyžadujú<br />

predovšetkým striedmosť<br />

a zdržanlivosť. Domáha sa „svojich<br />

práv“ na predčasný sexuálny život,<br />

ktorý je výdatne podporovaný súčasnou<br />

mediálne orientovanou spoločnosťou,<br />

„vďaka“ ktorej sa neraz<br />

až primitívne podávaný odľudštený<br />

sex dostáva príliš zavčasu do centra<br />

záujmu života ešte nedospelých<br />

ľudí. Mladý chlapec sa obhajuje tým,<br />

že predsa ide o jeho zdravie a hoci<br />

vnútri aj tuší, že koná nesprávne –<br />

drží sa „svojho“ názoru a síce, že sexuálny<br />

styk je podľa neho jediným<br />

vyjadrením mužnosti. Na druhej<br />

strane práve tieto zbytočné obavy<br />

sú príčinou zvýšeného psychického<br />

a emočného napätia v dôsledku<br />

ktorého hľadá na ich uvoľnenie<br />

aj zodpovedajúce stimuly, či<br />

už samostatne – prostredníctvom<br />

masturbácie, alebo s dievčaťom, čím<br />

prežíva chvíľkovú úľavu.<br />

Z takejto redukovanej, najnižšej<br />

úrovne ľudskej osobnosti sa odvíja<br />

a prijíma v súčasnej spoločnosti povrchný,<br />

obmedzený pohľad na mužskú<br />

sexualitu.<br />

Väčšina dnešných mužov si preto<br />

neuvedomuje, že takéto správanie<br />

je zbavené základných znakov


VZŤAHY<br />

ľudského konania v sexuálnej oblasti,<br />

čím sa stáva podobné svetu<br />

zvieraciemu, ktoré koná len na základe<br />

svojich inštinktov a reflexov,<br />

pretože ich živočíšnemu druhu<br />

je takéto správanie prirodzene<br />

dané. No u človeka je pohlavný<br />

pud omnoho redukovanejší, lebo<br />

je na rozdiel od zvierat vybavený<br />

schopnosťou poznávať, slobodnou<br />

vôľou, a zodpovednosťou, a preto je<br />

výlučne ľudskou povinnosťou postupne<br />

sa tomu učiť, aby neskôr ako<br />

dospelý muž dokázal ovládať svoje<br />

emocionálne a telesné sexuálne reakcie.<br />

Muž, ktorý odvodzuje svoju mužnosť<br />

iba na základe svojich fyziologických<br />

mechanizmov, vo svojej<br />

podstate devalvuje<br />

schopnosť prežívať<br />

ľudskú lásku v celej jej<br />

hĺbke, hoci v skutočnosti<br />

práve po nej tak<br />

veľmi túži.<br />

„Moderná“ predstava<br />

mužskosti vychádza<br />

prevažne z utilitárnej<br />

koncepcie (ktorej základom<br />

je pragmatizmus<br />

– „zo všetkého vyťažiť<br />

čo najviac vo svoj<br />

prospech“) a konzumného<br />

naladenia života,<br />

a preto je dnes omnoho<br />

ťažšie vysvetliť mladému<br />

chlapcovi, aby<br />

sa v období pohlavného<br />

dozrievania zdržal sexuálneho<br />

života.<br />

Naopak – tvrdí, že je<br />

pre neho nevyhnutný<br />

a opiera sa o nemnohé<br />

pochybné názory<br />

a pseudoargumenty,<br />

ktoré ho ešte viac utvrdzujú v tom,<br />

že sex je dôležitý pre zachovanie<br />

jeho zdravia a správneho rozvoja<br />

a pre psychoemocionálnu rovnováhu.<br />

Takýto spôsob myslenia<br />

navyše udržuje v spoločnosti<br />

dvojakú morálku, kde na jednej<br />

strane sa od dievčaťa vyžaduje sexuálna<br />

predmanželská zdržanlivosť,<br />

poprípade panenstvo, no na druhej<br />

strane tá istá morálka vôbec nepožaduje<br />

aj od muža podobné zdržanlivé<br />

správanie. Vychádza sa zo zaužívaného<br />

názoru, že mužský<br />

pohlavný pud je iný, a preto sa častejšie<br />

dožaduje sexuálneho uspokojenia.<br />

No v skutočnosti neexistuje<br />

žiadne seriózne vedecké tvrdenie,<br />

že sexuálna zdržanlivosť v období<br />

dospievania by nejakým spôsobom<br />

ohrozovala fyzické a duševné zdravie<br />

mladého muža.<br />

Takéto názory nemajú žiadne<br />

opodstatnenie a sú typické pre<br />

ducha dnešnej doby, naladeného<br />

na konzumný život, kedy sa človek<br />

prestáva zamýšľať a rozlišovať, čo je<br />

správne a čo nesprávne, dobré alebo<br />

zlé. V dôsledku toho nie je schopný<br />

pochopiť, že každé správanie závisí<br />

len od jeho postojov, hodnôt a morálky,<br />

ktoré vyznáva, aby si uvedomil,<br />

že vždy má možnosť voľby<br />

rozhodnúť sa a reagovať tak, ako je<br />

to v danej chvíli správne – tak ako<br />

sa to naučil, respektíve nenaučil.<br />

Práve obdobie mladosti a sexuálneho<br />

dozrievania je obdobím, ktoré<br />

má slúžiť k vypracovaniu vlastných<br />

postojov, získaných na základe<br />

pravdivého reálneho poznania seba<br />

samého.<br />

Keď si mladý muž uvedomí a pochopí,<br />

aké dôležité je pre neho sebaovládanie,<br />

tak po určitom čase<br />

môže nadobudnúť takú schopnosť<br />

vôle, aká je potrebná napr. v zvolenej<br />

športovej disciplíne, kde bez<br />

sebaprekonávania úspech nie je<br />

možné dosiahnuť. Najťažšou úlohou<br />

pre chlapca a mladého muža<br />

môžu byť aj nevinné dotyky od ženy,<br />

ktoré v ňom môžu vyvolať silnú<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


VZŤAHY<br />

správnym spôsobom integroval sexualitu<br />

do svojej osobnosti.<br />

Naopak sexuálne nezrelý muž, aj<br />

keď je neraz už dlhý čas biologicky<br />

dospelý, žiaľ, často nemá zdravé<br />

psychosexuálne správanie, ale prejavuje<br />

sa infantilne – egocentrickým<br />

hľadaním potvrdenia svojej mužskosti<br />

bez ohľadu na druhú osobu,<br />

predovšetkým na ženu. Preto<br />

sa dnes v súčasnej spoločnosti darí<br />

takýto smutný obraz ženy väčšina<br />

mužského sveta očakáva ako úplnú<br />

samozrejmosť.<br />

Títo nedospelí muži nevidia<br />

v dievčati budúcu ženu, ale bábiku<br />

na hranie, na chvíľu, na dnes,<br />

a na manželstvo ani nepomyslia –<br />

veď sú ešte mladí, chcú si ešte užiť –<br />

a tak si aj „užívajú“: berú si jedno<br />

dievča za druhým, čo u niektorých<br />

mužov pretrváva aj po celý život.<br />

sexuálnu túžbu, ktorú musí byť<br />

pripravený presmerovať do zdržanlivosti.<br />

Takáto ohľaduplnosť<br />

je vyjadrením pravej mužskej zrelosti,<br />

je potvrdením jeho dobrotivosti<br />

a nehy, lebo vyžaduje od neho,<br />

aby ovládol silné reakcie tela, čo je<br />

od neho obrovské úsilie. Preto ho<br />

treba chápať ako ušľachtilý, priam<br />

rytiersky postoj, ktorý dáva sexuálne<br />

zrelý muž ako dar svojej vyvolenej<br />

v citlivom geste, oslobodenom<br />

od akejkoľvek žiadostivosti, čím<br />

sa ešte hlbšie snaží vyjadriť svoju<br />

čistú a úprimnú lásku. Z takéhoto<br />

uhla pohľadu možno tvrdiť, že telesná<br />

zdržanlivosť nielenže mužskosť<br />

nepotláča, ale naopak – ona ju<br />

vyvoláva, pretože sa naučil panovať<br />

nad svojimi pudmi, a tým sa naučil<br />

brzdiť svoje sexuálne reakcie tak,<br />

aby telesná láska vychádzala z najhlbšieho<br />

vnútorného rozhodnutia<br />

– chcieť dobro aj pre milovanú<br />

bytosť. O takomto mužovi možno<br />

tvrdiť, že je skutočne dospelý, lebo<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

udržať aj pokrivenú víziu ženskosti.<br />

Takáto retardovaná mužská sexualita<br />

je založená na vízii ženy „ako<br />

hračky“, podľa ktorej má žena byť<br />

ľahko dostupný sexuálny objekt, má<br />

byť príjemne upravená ako bábika,<br />

respektíve modelka, alebo sa im<br />

podobať a urobiť všetko, čo od nej<br />

muž chce.<br />

Skutočnosť, že väčšina súčasných<br />

dospievajúcich dievčat a často<br />

aj žien rolu bábiky – modelky vedome,<br />

či nevedome akceptuje, je<br />

vlastne palicou s dvoma koncami<br />

a smutnou vizitkou ženskosti, keďže<br />

Naopak, v mužovi, ktorý skutočne<br />

miluje ženu, sa ozýva pravá dospelá<br />

mužnosť, ktorá sa vyznačuje tým,<br />

že cíti vo vzťahu zodpovednosť nielen<br />

za seba, ale aj za ženu, ktorú si<br />

vyvolil, ako aj za jej ďalší osud.<br />

P<br />

VÍZIA ŽENSKOSTI<br />

odobne ako súčasný muž, aj<br />

dievčatá a ženy dostávajú už<br />

niekoľko generácií pokrivený, falošný<br />

obraz svojej ženskej úlohy.<br />

Jeho korene spočívajú na jednej


VZŤAHY<br />

strane v nesprávne chápanej emancipácii,<br />

keď dievčina považuje mužskosť<br />

za privilégium a v dôsledku<br />

toho sa chce mužovi nielen podobať,<br />

ale neraz sa ho snaží svojím správaním<br />

aj kopírovať.<br />

Na druhej strane vidia často dievčatá<br />

a ženy iba problémy, aké so sebou<br />

prináša zrelá biologická ženskosť<br />

– či už je to cyklus opakujúci<br />

sa každý mesiac, ťažkosti spojené<br />

s tehotenstvom a pôrodom alebo<br />

starostlivosťou o deti, ktoré nejedna<br />

žena považuje za bremeno a akúsi<br />

nespravodlivosť voči sebe a navyše<br />

je presvedčená, že chlapci a muži to<br />

majú v živote omnoho ľahšie, lebo<br />

nič podobné nemusia prežívať.<br />

Ak sa dievčaťu nedostávajú v tejto<br />

oblasti správne informácie a navyše<br />

ak vo svojom bezprostrednom okolí<br />

postráda skutočný ženský model,<br />

aby ho mohla do seba úplne prirodzene<br />

prijať a upevniť sa v ňom, je<br />

napokon ešte nešťastná, že je ženou,<br />

a často by neváhala byť radšej<br />

mužom.<br />

Všetko, čo je prirodzené, je<br />

správne, dobré a krásne a plodom<br />

toho je všeobecná harmónia.<br />

Avšak potláčaním až odmietaním<br />

ženského princípu nesprávne<br />

chápanou rovnoprávnosťou muža<br />

a ženy bola do života západnej spoločnosti<br />

vnesená taká disharmónia,<br />

že „vďaka“ takýmto „ne-ženám“ je<br />

v súčasnom svete prevládajúci tvrdý<br />

mužský princíp ešte oveľa výraznejší.<br />

Tieto „ne-osoby“(lebo ne-<br />

-žena nemôže mať status osoby) je<br />

možné poznať podľa toho, že svoje<br />

potvrdenie a sebavedomie odvíjajú<br />

od úspechov dosiahnutých v profesionálnej<br />

kariére, k čomu sú dievčatá<br />

vedené – žiaľ, už od útleho<br />

detstva. Tým vo svojom vnútri postupne<br />

hlboko zatlačia svoje najvzácnejšie<br />

ženské cnosti, ako je predovšetkým<br />

nežný záujem o citové<br />

potreby svojho manžela, svojich<br />

detí a rodiny všeobecne. V dôsledku<br />

toho sa dnešné ženy svojím<br />

správaním začínajú podobať skôr<br />

na mužov a dožadujú sa „svojich<br />

práv“ zastávať typické mužské pozície<br />

vo verejnom živote. Platia za to<br />

však najvyššiu cenu, ktorou je strata<br />

ich prirodzenosti, ich pravej ženskej<br />

dôstojnosti. Priamo úmerne „pomužštené“<br />

správanie žien zdevalvovalo<br />

na prvom mieste ich citovú výbavu.<br />

Preto sa dnešný svet právom<br />

tak bolestne sťažuje na nedostatok<br />

lásky, citu, nehy, pochopenia, milosrdenstva,<br />

empatie, pravého ľudského<br />

súcitu... jednoducho nežného<br />

ženského princípu.<br />

V Starom Zákone je napísaná naliehá<br />

veta: „Ak sa žena stane zlou,<br />

potom je horšia ako muž!“<br />

Pre krehkú a citlivú, vyvíjajúcu<br />

sa mladú dievčinu je prirodzené,<br />

že hľadá potvrdenie a prijatie seba<br />

samej predovšetkým vo svojom<br />

bezprostrednom okolí, lebo táto<br />

túžba je dominujúcim faktorom<br />

a silným psychologickým mechanizmom<br />

práve v období pohlavného<br />

dozrievania. Hľadá niekoho,<br />

kto by ju pochopil, komu by<br />

sa mohla otvoriť a zdôveriť. Na rozdiel<br />

od chlapcov, nevyhľadáva tak<br />

často sexuálne zážitky, lebo v tejto<br />

oblasti je ešte neprebudená. No jej<br />

prirodzená túžba byť akceptovaná<br />

je ešte viac vystupňovaná, keď najbližšie<br />

prostredie – rodina, a predovšetkým<br />

otec – sa o ňu ako o osobu<br />

nezaujíma. Hoci väčšina rodičov<br />

sa úprimne a horlivo stará o vzdelanie<br />

svojich detí, o ich zdravie, oblečenie,<br />

správanie alebo zdravú výživu,<br />

možno práve v dôsledku tohto<br />

zabehaného stereotypu necítia<br />

najhlbšie a najdôležitejšie potreby<br />

svojich dospievajúcich detí. Ak<br />

má dievčina navyše ešte konflikty<br />

v škole, tak ani rodina ani škola<br />

nespĺňajú funkciu, ktorá by jej zabezpečila<br />

duševno-emocionálnu<br />

rovnováhu, ktorú v tomto období<br />

tak veľmi potrebuje.<br />

A preto sa predčasne, hoci nevedome<br />

akosi automaticky prvým<br />

miestom, kde sa utieka, stávajú<br />

cudzie mužské ramená. Tieto ramená<br />

jej majú dať pocit bezpečia<br />

a je jej jedno, či je to kamarát,<br />

spolužiak alebo kolega z práce.<br />

Pritúlená k mužovi – celá sa mu<br />

otvára a jej ďalší osud závisí už len<br />

od toho, na akého mladíka natrafila.<br />

Ak má daný muž takú víziu<br />

o sebe a o dievčati, ako vyššie vykreslený<br />

obraz, ďalší vývoj je úplne<br />

jasný – dievčina je síce mužom prijatá,<br />

ale v úlohe bábiky. Stačí, že jej<br />

povie niekoľko milých slov obdivu<br />

a komplimentov, a dievčina prijíma<br />

určenú úlohu, a navyše mu dáva<br />

všetko, čo chce.<br />

Ale mladá žena o tom nič nevie,<br />

lebo ešte nie je schopná rozoznať,<br />

aké sú skutočné úmysly<br />

muža, a preto sa nechá ľahko oklamať.<br />

Prijatie úlohy bábiky nie je<br />

akceptáciou, ktorú mladá dievčina<br />

v skutočnosti podvedome očakáva,<br />

a preto takýto „vzťah“ nemôže ani<br />

pretrvať. Preto chodí po svete toľko<br />

odmietnutých, sklamaných dievčat<br />

a žien, o ktorých chlapci zvyknú<br />

hovoriť: „Tá bola moja, aj tá bola<br />

moja...“ Dievčina živí v sebe túžbu<br />

po láske a veľmi ľahko uverí, že je<br />

milovaná, lebo chce byť milovaná.<br />

Jedno milé gesto zo strany muža<br />

a už mu verí, že ona je jeho vyvolenou<br />

(aj sexuológovia potvrdzujú,<br />

že žena sa ľahšie odovzdá mužovi,<br />

keď si myslí, že je milovaná).<br />

Pocitové zaangažovanie sa je<br />

u dievčiny priskorou reakciou<br />

srdca – chlapec ešte zďaleka nemyslí<br />

na lásku, no ona už chce vážne milovať<br />

a keď si myslí, že miluje, jej<br />

telo začína reagovať, lebo zmyselnosť<br />

ženy sa prebúdza cez srdce.<br />

V tejto fáze je to práve ona, ktorá<br />

často poblázni chlapca, pretože<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


VZŤAHY<br />

vykazuje až prílišnú iniciatívu. T.<br />

Bovet, nemecký sexuológ hovorí,<br />

že chlapec prejavuje iniciatívu smerom<br />

k stretnutiu, ale o charaktere<br />

stretnutia už rozhoduje dievčina:<br />

to, aké sú jej pocity, pohľady, dotyky<br />

– to všetko vyvoláva u muža<br />

zmyslové reakcie. Mnoho dievčat<br />

si neuvedomuje, že ak sa dotýkajú<br />

chlapca, rýchlo sa v ňom môže<br />

prejaviť agresivita, ktorú ešte nemá<br />

pod kontrolou. Preto sú neraz nepríjemne<br />

prekvapené, že pred chvíľou<br />

milý, srdečný chlapec, ktorý jej<br />

hovoril sladké slová, sa po niekoľkých<br />

minútach mení na samca, dožadujúceho<br />

sa sexuálneho aktu.<br />

V poradniach priznávajú mnohé<br />

predčasne tehotné dievčatá, že telesný<br />

akt sa odohral akosi mimo<br />

ich vôle a citového zaangažovania<br />

a žiaľ, aj mimo ich očakávania.<br />

Výsledkom sexuálneho života<br />

nedospelých ľudí je, že sú<br />

obaja zaskočení, zahanbení, lebo<br />

cez takéto egoistické telesné potešenie<br />

nemohlo dôjsť k opravdivému<br />

zblíženiu dvoch mladých<br />

ľudí. Hlboké sklamanie podmýva<br />

priateľstvo a lásku, ktorá sa možno<br />

práve rodila. Všetko sa pretrhne,<br />

lebo dvaja nedospelí ľudia začali<br />

tajne žiť v páre bez toho, aby boli<br />

na to pripravení, pretože nevedia,<br />

že nezrelé sexuálne centrum stredného<br />

mozgu, ktoré sa ešte len vyvíja,<br />

nie je ešte ani morfologicky<br />

ani funkčne pripravené takýto hlboko<br />

zasahujúci emocionálny zážitok<br />

spracovať. Dievčina tomuto<br />

stavu nerozumie, lebo nevie, že to<br />

ona chlapcovi sťažila schopnosť<br />

ovládnuť sa. Dievčatá nerozumejú<br />

pojmu a obsahu pravej ženskosti,<br />

pretože postrádajú jej vzory. Úplne<br />

ľahkomyseľne a bez zábran potláčajú<br />

a odhadzujú svoj dievčenský<br />

pôvab, ktorého prirodzeným prejavom<br />

je cudnosť. Dokonca sa hnevajú<br />

na seba, že sa pri stretnutí<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

s chlapcami červenajú, lebo sa obávajú,<br />

že budú ostatným na posmech,<br />

alebo že ich práve preto chlapci<br />

nebudú chcieť. Asi preto sa dobrovoľne<br />

vzdávajú svojho klenotu<br />

panenstva a až prirýchlo sa chlapcom<br />

dávajú – presne ako bábika<br />

na hranie, len aby nebola „iná“ ako<br />

ostatné dievčatá, ale „in“ – dievča<br />

flirtuje ako nejaká neviestka, a pritom<br />

ani netuší ako hlboko tým zraňuje<br />

seba a zároveň so sebou zráža<br />

aj chlapca. Nevie, že práve cudnosť<br />

je jej skutočnou ozdobou, najsilnejšou<br />

ochranou, ktorá u chlapcov<br />

nevedome vzbudzuje rešpekt! Netuší,<br />

že je tým najkrajším prejavom<br />

jej vnútornej hodnoty, lebo vychádza<br />

zo samého jadra živého ducha,<br />

ktorý prebýva ako krehký púčik<br />

kvetiny vo vnútri ešte nedozretého<br />

ženského telíčka. Väčšina ľudí si<br />

o cudnosti myslí, že sa vzťahuje len<br />

na telesnú nedotknuteľnosť; ale veď<br />

čo by osožilo človeku, keby zostal<br />

telesne nedotknutý, ale svoju dušu<br />

by si poškvrnil? Človek, o ktorom<br />

možno povedať, že je skutočne<br />

cudný, prenáša svoju prirodzenú<br />

úctu k druhej osobe aj na jeho telo<br />

a tak s ním aj zaobchádza – ako<br />

s vzácnym darom. Cudný človek<br />

je taký, ktorý má čisté srdce, čisté<br />

myšlienky a jeho úmysly sú vždy<br />

len čisté: nekrivdí, neubližuje –<br />

ani duši, ani telu – ani sebe, ani<br />

druhým.<br />

Dnes človek utŕži skôr posmech,<br />

lebo dokonca medzi samými dievčatami<br />

sú cudnosť a stud považované<br />

za niečo staromódne, čo už<br />

nepatrí do dnešného „moderného“<br />

sveta a preto o nej nechcú nič počuť.<br />

Navyše ešte tvrdia, že im prekáža,<br />

lebo v snahe vzbudiť u chlapcov<br />

záujem sa im vôbec nevypláca!<br />

Naopak, väčšine z nich vyhovuje<br />

priama provokácia – lebo v konečnom<br />

dôsledku sú to dievčatá, ktoré<br />

podporujú u chlapcov nesprávnu<br />

víziu ich mužskosti, keď od nich<br />

očakávajú sexuálny záujem.<br />

A ak slušný, mladý muž nereaguje,<br />

myslia si, že to preto, že nie sú<br />

dosť pekné alebo že sa mu nepáčia.<br />

Sexuálne vzrušenie muža mladá<br />

dievčina uznáva za svoj osobitý,<br />

vlastný tromf a za potvrdenie svojej<br />

ženskosti. Stáva sa lovcom, podobne<br />

ako muž, a neuvedomuje si,<br />

že jemu takýto spôsob len vyhovuje,<br />

keď bez jeho vlastného úsilia žena<br />

urobí všetko aj za neho, len aby ho<br />

sexuálne zaujala, aby ho vyprovokovala,<br />

či už flirtovaním, predvádzaním<br />

sa sporo zahaleným telom,<br />

zmyselným pohľadom alebo dotykom.<br />

Zaslepená túžbou dať sa mu<br />

za každú cenu, nevidí nízkosť takéhoto<br />

správania, že ten lacný tromf<br />

je vlastne pascou a znevážením pravej<br />

ženskej dôstojnosti, a že takúto<br />

ženu si v skutočnosti žiadny muž<br />

ani nikdy nemôže vážiť.<br />

Preto je seriózna, pravdivá výchova<br />

dievčat v dnešných časoch<br />

naliehavo nutná a potrebná, aby<br />

boli práve v období dospievania<br />

pripravované a vedené k tomu –<br />

uvidieť a poznať svoju výnimočnú<br />

schopnosť a silu, ktorú nosí hlboko<br />

vo svojom vnútri každá dievčina<br />

a žena. Lebo až keď porozumie<br />

svojej ženskej dôstojnosti, a podľa<br />

toho sa bude aj správať v každodennom<br />

živote – len potom ju môže<br />

ukázať aj mužovi, u ktorého bude<br />

na prvom mieste vzbudzovať rešpekt<br />

a úctu, a nie žiadostivosť, ako<br />

je to teraz. Potrebuje pochopiť a byť<br />

si vedomá svojho vplyvu na muža,<br />

ktorý je očividný ako v dobrom, tak<br />

aj v zlom.<br />

T<br />

VÍZIA PRAVEJ LÁSKY<br />

o, čo sa hovorieva o manželstve,<br />

že sa mu nedá učiť, ale<br />

ho treba prežiť, možno povedať aj


VZŤAHY<br />

o láske. Mladí cítia lásku ako niečo,<br />

čo sa v nich rodí spontánne, čo má<br />

svoju dynamiku. Sú spolu a je im<br />

dobre. Na začiatku sa ľúbia vlastne<br />

preto, lebo im je dobre, ale to nie<br />

je ešte láska, lebo v takomto myslení<br />

sa skrýva silný egoistický postoj:<br />

„milujem ťa, lebo mi je s tebou<br />

dobre“. No v takomto ponímaní<br />

lásky hrozí najväčšie nebezpečenstvo,<br />

tak často prežívané až neskôr<br />

v manželstve, a síce – „nemôžem<br />

ťa už milovať, lebo mi je s tebou<br />

zle.“ Človek, ktorého láska je ešte<br />

nezrelá, miluje „pre niečo“ a prestáva<br />

milovať, keď „nemá prečo“. Ak<br />

vo vedomí človeka prevláda takýto<br />

postoj – “beriem, lebo chcem, aby<br />

mi bolo dobre“, možno tvrdiť, že je<br />

prejavom infantilnej detinskej lásky.<br />

Dieťa berie preto, lebo ešte nie je<br />

schopné dávania. Z tohto pohľadu<br />

je ťažké porozumieť, že láska má byť<br />

úsilím vôle, a nie len honbou za sexuálnymi<br />

zážitkami, kde sa každý<br />

z nich „baví“ s telom toho druhého.<br />

Keď sú dvaja ešte nedospelí ľudia<br />

k sebe priťahovaní, neznamená to,<br />

že sa milujú; v skutočnosti ide ešte<br />

len o fyzickú príťažlivosť. Lenže tak,<br />

ako je sfalšovaná koncepcia mužskosti<br />

a ženskosti, podobne sa stalo<br />

aj s láskou. Spôsob, akým sa človek<br />

prejavuje vo vzťahu k druhému,<br />

nepriamo poukazuje na víziu ním<br />

osobne chápanej lásky. Keď sa muž<br />

a žena na filmovom plátne bozkávajú<br />

a vzápätí „skončia“ v posteli,<br />

v mladých ľuďoch to vyvoláva predstavu:<br />

milovať sa, znamená, keď<br />

sa dvaja bozkávajú a sexuálne stýkajú;<br />

pre väčšinu dnešných ľudí sú<br />

práve sexuálne gestá znakom hodnoty<br />

lásky. Odtiaľ pochádza ich<br />

túžba predčasného spoločného intímneho<br />

života – „z dôvodu lásky“,<br />

a nič netušia o následkoch a škodách<br />

takto chápaného spolužitia.<br />

Nevedia, že takéto gestá a prejavy<br />

môžu byť aj čímsi iným, že môžu<br />

byť aj vrahom práve sa rodiacej<br />

lásky. A keď sa telesne nestýkajú,<br />

ukazuje sa, že ich nič nespája a že si<br />

vlastne nemajú čo povedať a prichádzajú<br />

k presvedčeniu, že to asi nebola<br />

pravá láska. Lenže telo nemá<br />

schopnosť spájať dvoch ľudí, preto<br />

dnešné skúsenosti svedčia, žiaľ skôr<br />

o láske nepravej. Veď koľko párov<br />

leží blízko vedľa seba na manželskom<br />

lôžku a nemajú si čo povedať,<br />

lebo ich srdcia sú vzdialené a naopak:<br />

dvaja opravdivo sa milujúci<br />

ľudia, môžu sa telesne nachádzať<br />

na opačných póloch zemegule, no<br />

ich srdcia sú tak pevne spojené,<br />

že ich nič nemôže rozdeliť. Sľúbia<br />

si, že večer presne o určitej hodine<br />

budú na seba myslieť a pozerať<br />

spolu na oblohu a v tej chvíli cítia,<br />

že niet takej sily, ktorá by mohla ich<br />

duše od seba oddeliť.<br />

Preto sa zdá, že pravá láska je nereálna,<br />

nemožná, priam neuskutočniteľná,<br />

keďže iba telesné spojenie<br />

nemá schopnosť darovať trvalú radosť,<br />

až napokon človek rezignuje<br />

a postupne prestáva veriť v čistú<br />

lásku, čo mnohých ľudí neraz dovedie<br />

až k cynickému postoju: keďže<br />

pravá láska neexistuje, treba prežiť<br />

„čo sa dá“, hoci aj jej náhradu.<br />

Aby človek pochopil pravú lásku,<br />

potrebuje pochopiť hlbšou sebareflexiou<br />

základnú koncepciu predovšetkým<br />

seba samého ako ľudskej<br />

bytosti.<br />

V zmysle kresťanskej antropológie<br />

je človek stvorený na obraz<br />

Boha, a preto láska by mala byť<br />

adekvátnym zaobchádzaním človeka<br />

s človekom. V hlavnom prikázaní<br />

„Milovať budeš Boha svojho<br />

a blížneho ako seba samého“ je<br />

zdôraznené, aby láska k človeku<br />

mala ten istý základ, ako láska<br />

k Bohu, lebo jedno od druhého<br />

nie je možné oddeliť. V skutočnosti<br />

to znamená, že bez poznania<br />

Boha nemôžeme správne milovať<br />

blížneho a nemôžeme tvrdiť, že veríme<br />

v Boha, ak našu vieru nerealizujeme<br />

pravou láskou k blížnemu.<br />

Pravá láska túži dávať, a zároveň<br />

túži mať pri sebe milovanú bytosť.<br />

Uznanie hodnoty druhej osoby znamená,<br />

že milovaného človeka si nemôžeme<br />

privlastniť, a preto s ním<br />

nemožno zaobchádzať ako s predmetom.<br />

Týmto vyvstáva v láske zásadná<br />

otázka a zároveň úloha – ako<br />

mať milovaného človeka, aby som si<br />

ho zároveň neprivlastňoval a neznižoval<br />

tak jeho hodnotu?<br />

Ak sa na druhého pozeráme ako<br />

na vzácny dar, ktorý prijímame<br />

s hlbokou vďačnosťou v srdci,<br />

na oplátku ho chceme obdarovať<br />

sebou samým – svojím vlastným<br />

dobrom, ktoré je schopné vyťažiť<br />

zo seba len to najlepšie. A čím hlbšie<br />

milujeme a čím silnejšia je ľudská<br />

láska, tým je väčšia schopnosť<br />

človeka pochopiť podstatný zmysel<br />

lásky, ktorá sa prejavuje hlbokou<br />

vďačnosťou za dar lásky, lebo pravá<br />

láska je ten najväčší dar Boží. Kto<br />

vedome a zodpovedne pristupuje<br />

k láske, nemôže zostať takým, aký<br />

je, ale snaží sa stávať čoraz lepším,<br />

plnším, veď ho vedie Láska. A to je<br />

tá správna námaha a úsilie – pracovať<br />

v prvom rade a predovšetkým<br />

na sebe samom! Iba takto ponímaná<br />

láska má schopnosť vydolovať<br />

z človeka opravdivé dobro, ktoré<br />

neubližuje, nekrivdí, neponižuje,<br />

lebo pravá láska je sila Stvoriteľova.<br />

Aby sa človek v živote dopracoval<br />

k poznaniu pravej lásky, mal by<br />

uvažovať nad jej zásadnými požiadavkami:<br />

• po prvé – musí ísť o vedomé rozhodnutie<br />

milovať druhého človeka,<br />

• po druhé – uznať druhého za plnohodnotnú<br />

ľudskú osobnosť, lebo<br />

uznaním jeho hodnôt sú určené<br />

podmienky lásky – predsa nemožno<br />

milovať niekoho, koho si<br />

nemožno vážiť,<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


VZŤAHY<br />

• po tretie – vidieť milovanú<br />

osobu reálne, pravdivo, nielen s jej<br />

fyzickými danosťami, ale predovšetkým<br />

s jej psychicko-emocionálnymi<br />

vlastnosťami a duchovnou<br />

jedinečnosťou.<br />

Až vtedy má milostný vzťah reálnu<br />

šancu pretrvať, keď vieme,<br />

koho milujeme a potom zvolenú<br />

osobu plne akceptujeme. Najväčším<br />

omylom a príčinou rozpadov<br />

mnohých vzťahov a manželstiev je<br />

chybná požiadavka, aby milovaná<br />

osoba bola odrazu ideálna a riadime<br />

sa vlastnými vymyslenými<br />

predstavami o nej, aká by mala byť,<br />

aby sme mohli byť „šťastní“a cítili<br />

sa “príjemne“! Kto takto uvažuje,<br />

že už našiel ideálnu bytosť, skôr či<br />

neskôr bude z nej rozčarovaný, ak<br />

nie rovno sklamaný. Ale sklamania<br />

sú vo svojej podstate vlastné nereálne<br />

očakávania, ktoré sú vždy výplodom<br />

nespokojného ega, a sú dôkazom,<br />

že nepochádzajú zo srdca.<br />

Iba srdce nám diktuje správne, ak<br />

mu ovšem načúvame; ono nám síce<br />

hovorí, že každý môže byť dokonalý,<br />

no nie každý človek chápe, že to nemôže<br />

byť hneď a teraz. Preto rodiaca<br />

sa pravá láska často zaniká,<br />

keď na vyvolenej osobe – „ideáli“<br />

sa odrazu zjavia akési chyby. To,<br />

že si ľudia dnes tak ubližujú, nepochádza<br />

ani tak zo zlej vôle, ale<br />

z nedostatku poznania a mylného,<br />

sebeckého chápania lásky ako<br />

aj manželstva. O pravdivej láske<br />

možno hovoriť vtedy, keď zahŕňa<br />

celého človeka, neodmieta ho pre<br />

povahové nedostatky, ale naopak,<br />

bezpodmienečnou pomáhajúcou<br />

láskou umožňuje oslobodiť nielen<br />

druhého, ale predovšetkým seba samého<br />

od vlastných chýb, vlastných<br />

pádov a zlyhaní. Postupne sa takouto<br />

nezištnou vzájomnou láskou<br />

obaja uzdravujú na tele a na duši.<br />

Ďalším dôležitým znakom<br />

pravej lásky je nežnosť, ktorá<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

človeka povznáša a dvíha ho. Vtedy<br />

sa druhý v očiach milovanej osoby<br />

cíti byť lepším, lebo milovaný človek<br />

sa na neho pozerá ako na vzácny<br />

poklad, ako na dar, ktorý má veľkú<br />

hodnotu. V rastúcej nežnosti spočíva<br />

záruka čoraz hlbšieho, pravdivého<br />

poznania nielen druhej<br />

osoby, lebo len cez ňu môžeme<br />

lepšie porozumieť aj sebe samému.<br />

Len v takejto atmosfére môže dôjsť<br />

k nevyhnutnej dôvere, aby dvaja ľudia<br />

mohli o sebe hovoriť otvorene,<br />

ukázať sa v pravde, môcť sa odkryť<br />

a odhaliť pred druhým aj svoje najtajnejšie<br />

myšlienky a túžby. Cit nehy<br />

a dôvery je pozbavený akéhokoľvek<br />

strachu aj z prípadnej ostrejšej kritiky<br />

a neboja sa ničoho, lebo nežnosť<br />

zaručuje správnu pôdu pre<br />

prijatie druhého. A o to v láske ide<br />

všetkým – môcť byť konečne prijatý<br />

a akceptovaný!<br />

Nežnosť sa môže vyjadriť rôzne –<br />

od prostého dotyku ruky, pohladenia<br />

vlasov, až po držanie sa za ruky.<br />

Neha nikdy nestráca z očú blaho<br />

milovanej bytosti, čím nastáva<br />

ešte hlbšie porozumenie a zároveň<br />

prežitá dôležitá skúsenosť, a síce,<br />

že pravá láska sa nikdy neponáhľa!<br />

Naopak, obaja sú radostní že existujú,<br />

že sa našli a že môžu byť spolu<br />

vedľa seba, celkom potichu, v harmónii<br />

tiel a sŕdc. Toto pokojné stíšenie<br />

tiel, hlboká, radostná blízkosť<br />

presahuje telesný rozmer a stáva<br />

sa špecifickým základom pravej<br />

lásky, ktorá pochádza zo stretnutia<br />

duší.<br />

Keď sa mladí ľudia v období pred<br />

manželstvom naučia byť spolu v radosti,<br />

s pocitom bezpečia a daru,<br />

potom určite dokážu byť spolu aj<br />

v manželstve a pre takúto lásku je<br />

úplne prirodzené, že sa potrebuje<br />

vyjadriť aj telesne. Takto realizovaná<br />

harmónia nehy a lásky nesie<br />

v sebe hlboký vnútorný pokoj, predovšetkým<br />

taký, aký naplánoval<br />

pre človeka sám Stvoriteľ vo svojom<br />

pláne stvorenia, aby človek už<br />

na zemi mohol zažívať blaženosť,<br />

po ktorej túži každý ľudský tvor,<br />

a bol Mu za ňu patrične vďačný.<br />

Túžba človeka po láske je vo svojej<br />

podstate „iba“ túžbou duše po Božej<br />

láske. Na to, aby ju objavil, stačí<br />

otvoriť svoje srdce, lebo kľučka<br />

na srdci je len zvnútra. Len úprimná,<br />

čistá, nezištná, dávajúca láska má<br />

schopnosť priviesť človeka k spojeniu<br />

najprv so svojou vlastnou dušou,<br />

ktorá je v dôsledku nikdy nekončiaceho<br />

myslenia a prílišnou emocionálnou<br />

zraniteľnosťou z precitlivených<br />

nervov výrazne potlačená.<br />

Preto, kto berie svoju vieru vážne,<br />

ten sa dokáže spojiť s Božou láskou<br />

vo svojom srdci, ktoré už nikdy viac<br />

nebude nespokojne požadovať lásku<br />

od druhého, lebo ju už našiel – on<br />

sám otvoril Láske svoje srdce zamknuté<br />

zvnútra a pochopil, že neprichádza<br />

zvonku a nedá sa vynútiť,<br />

ale naopak – prichádza, keď ju dáva.<br />

Na svete je toľko skutočných životných<br />

príbehov ľudí, ktorých<br />

z dramatických úskalí ľudského<br />

osudu vytrhla a zachránila práve<br />

čistá, dávajúca, bezpodmienečná<br />

láska.<br />

Abd-ru-shin vo svojom diele<br />

Vo Svetle Pravdy zdôrazňuje, aká<br />

má byť pravá láska:<br />

„Pravá láska nebude dbať na to, čo<br />

sa druhému páči, čo mu je príjemné<br />

a čo mu spôsobuje radosť, ale bude<br />

sa riadiť len podľa toho, čo druhému<br />

prospieva! Nezáleží na tom, či to<br />

druhému spraví radosť alebo nie. To<br />

je pravá láska a služba.“<br />

MUDr. Margaréta Černáková<br />

margareta.cernakova@svetgralu.sk


PRÍRODA<br />

Sú búrky na Slnku pre nás hrozbou?<br />

Reinhardt Wurzel<br />

Slnečné búrky už neraz na Zemi spôsobili<br />

výpadky elektriny, a tým aj elektronických<br />

zariadení, od ktorých fungovania sme<br />

závislí. V roku 2012 sa očakáva opätovné<br />

vyvrcholenie slnečnej aktivity. Čo sa pri<br />

tom bude diať a aké nebezpečenstvo<br />

z toho pre nás vyplýva?<br />

vetelný koncert polárnej žiary je<br />

S jedným z najpôsobivejších dejov<br />

na nočnej oblohe. Objavuje sa každý<br />

rok v časoch silnej slnečnej aktivity<br />

a možno ho vidieť aj v iných častiach<br />

zemegule, nielen blízko severného či<br />

južného pólu. V roku 2000 bolo zelené<br />

a tmavočervené svetlo severnej<br />

žiary vidieť od severnej Škandinávie<br />

Satelitná snímka SDO s líniami magnetického poľa<br />

až po severné Taliansko. Príčinou<br />

polárnych žiar je Slnko. So svojím solárnym<br />

vetrom vystreľuje nabité čiastočky<br />

k Zemi a tie sú magnetickým<br />

poľom priťahované k pólom. Vstúpia<br />

do atmosféry, aktivujú tam atómy<br />

kyslíka a dusíka a okolo južného a severného<br />

magnetického pólu vytvoria<br />

niekoľko sto až tisíc kilometrov<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


PRÍRODA<br />

Kruh polárnej žiary okolo magnetického pólu<br />

Polárna žiara nad Aljaškou<br />

Oblúk polárnej žiary, ktorý sleduje kruh magnetického<br />

poľa<br />

široký ovál. Polárna žiara sa vyskytuje<br />

na severnom a južnom póle nielen<br />

v rovnakom čase, ale v podstate<br />

aj v rovnakej forme. Zóna maximálneho<br />

výskytu severnej polárnej žiary<br />

prebieha cez severné Švédsko (Kiruna),<br />

severnú Kanadu (Hudson Bay),<br />

Aljašku (Fairbanks) a v moriach severne<br />

od Ruska.<br />

Tieto nebeské fenomény sú teda<br />

nielen známkou existencie zemského<br />

magnetického poľa, ale aj známkou<br />

moci Slnka.<br />

S<br />

SLNKO: DOBRODENIE<br />

I HROZBA<br />

lnko je zdrojom všetkého života<br />

na Zemi, no dokáže uvoľniť netušenú<br />

silu. Silu, ktorá môže pôsobiť<br />

aj ničivo. Čo sa napríklad udeje<br />

na Zemi pri veľkej slnečnej búrke?<br />

Vzhľadom na nové poznatky hľadia<br />

vedci do budúcnosti s obavami.<br />

Následky slnečnej aktivity<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

v minulosti len potvrdzujú ich<br />

oprávnenosť.<br />

„1. septembra 1859 ukázala naša<br />

hviezda úplne novú tvár; odohrali<br />

sa javy, ktoré nikto predtým nevidel<br />

a nezažil“, píše vo svojej práci<br />

Andreas von Rétyi o geomagnetickej<br />

búrke, ktorá zasiahla Zem. „Nad<br />

Anglickom toho dňa žiarilo jasné<br />

slnko neskorého leta. Krátko pred<br />

poludním sa vydal známy pozorovateľ<br />

Slnka, zámožný Richard Carrington<br />

do svojej súkromnej pozorovateľne<br />

v Redhille, aby ako vždy<br />

za jasných dní pozoroval škvrny<br />

na Slnku. Na projekčnej obrazovke<br />

jeho teleskopu sa objavil asi trojcentimetrový<br />

obraz Slnka. Celkom zreteľne<br />

bolo vidieť obrovskú skupinu<br />

škvŕn, na ktorú Carrington upriamil<br />

svoju pozornosť. Za okamih<br />

však už skúsený pozorovateľ nerozumel<br />

vôbec ničomu: priamo nad<br />

tmavými škvrnami sa objavili dve<br />

žiariace svetlé perly, ktoré svojím<br />

jasom zatienili zvyšný žeravý povrch<br />

Slnka a čoskoro boli ešte jasnejšie,<br />

akoby sa Slnko zvnútra<br />

rozlomilo. Svetlá expandovali a deformovali<br />

sa. Carrington sledoval<br />

tento dej celkom ohromený, no potom<br />

sa vzchopil a bežal privolať niekoho,<br />

ako svedka tohto jedinečného<br />

úkazu. Zrejme to nemal robiť. Bol<br />

síce preč sotva minútu, ale javy medzitým<br />

začali doznievať. Perly už neboli<br />

väčšie než špendlíková hlavička<br />

a čoskoro zmizli úplne. Po piatich<br />

minútach bolo po všetkom. Carrington<br />

bol prvým pozorovateľom<br />

veľmi vzácneho javu erupcie bieleho<br />

svetla. Na to, aby nejaký úkaz zatienil<br />

slnečný svit, je potrebná enormná<br />

energia, a popísaný jav to dokázal.<br />

Tieto protuberancie (plazmové objekty<br />

v atmosfére slnka, pozn. red.)<br />

vznikajú pri nepredstaviteľne mocných<br />

explóziách na Slnku, prednostne<br />

cez aktívne oblasti ako sú<br />

veľké skupiny škvŕn. Následkom


PRÍRODA<br />

Koróna solárneho vetra, zatmenie Slnka 1999 – doba<br />

veľkej slnečnej aktivity<br />

Koróna solárneho vetra, zatmenie Slnka 2006 – doba<br />

nízkej slnečnej aktivity<br />

Koronárny výbuch – snímka observatória SOHO<br />

obrovskej protuberancie sa uvoľnil<br />

gigantický mrak nabitých čiastočiek.<br />

To spôsobilo farebnú polárnu žiaru,<br />

ktorá vďaka veľkej intenzite slnečnej<br />

búrky zasahovala až ďaleko na juh,<br />

a bola viditeľná dokonca nad Havajom,<br />

Kubou, Jamajkou alebo Bahamami.<br />

Táto ‚Carringtonova búrka‘<br />

z roku 1859 však toho mala na svedomí<br />

viac. Po celom svete zlyhávalo<br />

telegrafické vedenie, niekde vypukli<br />

požiare, a telegrafy vysielali dokonca<br />

aj po odpojení zo siete.“<br />

N<br />

ČO NÁM HROZÍ PRI<br />

BÚRKE NA SLNKU<br />

ásledkami slnečných búrok<br />

sa vedci zaoberajú už dlhšiu<br />

dobu. Jeden z nich, Volker<br />

Bothmer, sa tejto téme venuje už<br />

dvadsať rokov a je expertom na takzvané<br />

vesmírne počasie. Tento vedec<br />

sa obáva, že jedného dňa môže<br />

Zem zasiahnuť obrovská slnečná<br />

búrka s nepredstaviteľnými následkami.<br />

Solárna búrka ochromí celú<br />

elektrickú sieť: najprv vypadne zásobovanie<br />

prúdom, potom pitnou<br />

vodou, pretože aj čerpadlá vo vodárňach<br />

fungujú na elektrický prúd<br />

a zásoby vo vodojemoch vystačia<br />

len na pol dňa. Nepôjdu vlaky ani<br />

metro, vyprázdnia sa regály v supermarketoch<br />

a nový tovar nebude,<br />

pretože zásobovanie bude fungovať<br />

len tak dlho, kým autá nespotrebujú<br />

palivo vo svojich nádržiach.<br />

Natankovať? Bez prúdu nemožné.<br />

V nemocniciach a na klinikách sú<br />

síce pre prípad núdze agregáty, no<br />

takisto môžu pracovať len niekoľko<br />

dní. Len čo spotrebujú svoju pohonnú<br />

látku, končí i ARO a neodkladné<br />

operácie. Mnoho elektrární<br />

sa zastaví, keďže nebudú mať prísun<br />

ropy a plynu, pretože bez prúdu<br />

nefungujú ani moderné ropovody.<br />

Začarovaný kruh, v ktorom sú zahrnuté<br />

aj jadrové elektrárne, ktoré<br />

sa pri problémoch s prúdom pre istotu<br />

odpájajú.<br />

Náš moderný život sa bez elektrického<br />

prúdu zastaví. Výpadok<br />

sa môže týkať aj elektroniky všetkého<br />

druhu. Prvými obeťami sú<br />

satelity, možné škody na orbite<br />

sa odhadujú na 30 až 70 miliárd<br />

amerických dolárov. Obrovská<br />

globálna búrka by sa dotkla nielen<br />

počítačov na celom svete, ale aj radarov,<br />

navigácií a mobilných telefónov<br />

rovnako ako všetkých komunikačných<br />

systémov, ktoré sú riadené<br />

satelitmi. Solárna búrka nás teda<br />

„nespáli“ v pravom zmysle slova,<br />

no v prenesenom určite. Technologicky<br />

by nás totiž mohla vrátiť<br />

vo vývoji o niekoľko desaťročí späť.<br />

Nie je vylúčené, že účinky takej<br />

búrky budú silnejšie, než sa väčšina<br />

vedcov domnieva. Nechceme<br />

však vyvolávať paniku, iba poskytnúť<br />

vecné informácie. Čo sa teda<br />

na Slnku vlastne deje?<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


PRÍRODA<br />

Koronárny výbuch. Slnko je gigantická plynová guľa<br />

U<br />

SOLÁRNY VIETOR<br />

A BÚRKY<br />

ž celé storočia mieri zrak vedcov<br />

a výskumníkov k centrálnemu<br />

telesu nášho slnečného systému,<br />

ku gigantickej plynovej guli,<br />

ktorej objem je viac než miliónkrát<br />

väčší než Zem. Slnká sú obrovské<br />

atómové reaktory. Jadrovou fúziou<br />

premenia za sekundu milióny ton<br />

vodíka na hélium. Pritom sa uvoľní<br />

elektromagnetické žiarenie nepredstaviteľnej<br />

energie. Pre vedcov, ktorí<br />

sa Slnkom zaoberajú, je obzvlášť zaujímavý<br />

obal Slnka, takzvaná koróna.<br />

Aj keď je koróna vzdialená od slnečného<br />

jadra 800 000 km, je v nej<br />

teplota stále ešte 2 milióny stupňov<br />

Celzia. Na povrch stále vystupuje<br />

horúca hmota z vnútra Slnka, ako<br />

v hrnci pri varení, a s ňou sa na povrch<br />

dostáva nepredstaviteľný žiar.<br />

Tam sa hmota trochu ochladí, uvoľní<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

teplo formou svetla a opäť klesne<br />

dovnútra. Občas sa však stane,<br />

že uvoľnená energia je taká veľká,<br />

že túto horúcu hmotu explozívne<br />

katapultuje do vesmíru. Gigantický<br />

mrak elektricky nabitých čiastočiek<br />

sa potom rúti vesmírom ako slnečný<br />

vietor.<br />

Ak narazí na magnetické pole<br />

Zeme, vznikne v atmosfére akýsi<br />

druh krátkeho spojenia. Potom sa slnečný<br />

vietor mení na slnečnú búrku.<br />

Nie je to nič nezvyčajné, zvlášť v období<br />

na konci „slnečného cyklu“.<br />

A<br />

RYTMUS SLNEČNEJ<br />

AKTIVITY<br />

j aktivity na Slnku prebiehajú<br />

v pravidelných fázach. Vždy<br />

po jedenástich rokoch sa na povrchu<br />

Slnka objavia malé i väčšie<br />

škvrny – tie signalizujú blížiace<br />

sa štádium maximálnej slnečnej aktivity.<br />

Najbližšie maximum má byť<br />

približne o rok. Tieto búrlivé fázy sú<br />

fyzikálnym prejavom silných magnetických<br />

polí a dejov vo vnútri<br />

Slnka. Zvnútra hviezdy tryskajú<br />

ohnivé erupcie a v podobe gigantických<br />

vodíkových fontán vystreľujú<br />

vysoko nad žeravý povrch Slnka,<br />

aby sa potom vysokou rýchlosťou<br />

rútili vesmírom ako slnečná búrka.<br />

Taký búrkový oblak môže vážiť viac<br />

než miliardu ton. Pri rýchlosti pohybu<br />

až 10 miliónov km/hod má<br />

táto hmota nepredstaviteľnú silu –<br />

ako napríklad 100 miliárd hirošimských<br />

bômb. Pri silných slnečných<br />

búrkach sa energia uvoľňuje v troch<br />

formách: najskôr ako mohutný svetelný<br />

blesk, ktorý k nám dorazí za 8<br />

minút. O desať až dvadsať minút<br />

po ňom zasiahnu Zem čiastočky<br />

s kozmickou energiou v hodnote<br />

miliárd elektrónvoltov. Za niekoľko<br />

hodín až dní sa potom ako hurikán<br />

preženie priestorom Zeme gigantický<br />

oblak nabitých čiastočiek.


PRÍRODA<br />

STEREO - Sondy ako varovný systém pri solárnych<br />

búrkach<br />

Ochranné čiary magnetického poľa okolo Zeme<br />

A presne to by pocítil náš high-tech<br />

svet, lebo slnečné búrky vyvolávajú<br />

extrémne magnetické impulzy<br />

a môžu tak zničiť elektrické siete.<br />

Ohrozené sú aj siete mobilných operátorov,<br />

navigačné systémy, ropovody<br />

a plynovody, všetky ostatné<br />

druhy elektroniky nevynímajúc.<br />

Pre našu modernú „zosieťovanú“<br />

civilizáciu sú preto slnečné búrky<br />

vážnym ohrozením – a niet divu,<br />

že na najbližšie maximum slnečnej<br />

aktivity sústreďujú vedci veľkú pozornosť.<br />

SOLÁRNA SUPERBÚRKA<br />

– UTÓPIA?<br />

O<br />

krem solárnych vetrov a solárnych<br />

búrok ohrozujú Zem aj<br />

solárne superbúrky. Nie je to žiadna<br />

vedecká utópia, skutočne existujú<br />

a v minulosti už napáchali na Zemi<br />

značné škody. Napríklad v roku<br />

2003, v Malmö na juhu Švédska<br />

vypadlo elektrické vedenie, nad<br />

Kanadou sa musel uzavrieť vzdušný<br />

priestor pre dopravné lety a čiastočne<br />

vypadli aj satelity. Len výpadok<br />

satelitov spôsobil podľa ESO<br />

škody vo výške takmer 400 miliónov<br />

eur.<br />

Iná superbúrka ochromila<br />

v marci 1989 v kanadskej provincii<br />

Quebec skoro celé elektrické vedenie.<br />

Následok? Chaos. Chaos v pozemnej<br />

i leteckej doprave, v zásobovaní<br />

teplom, šesť miliónov ľudí bolo<br />

niekoľko hodín bez prúdu. Na burze<br />

v Toronte totálne vypadli počítače,<br />

v New Jersey sa tavili transformátory.<br />

V roku 1921 zase polárna žiara<br />

spôsobená veľkou solárnou búrkou<br />

zafarbila oblohu nad strednou Európou<br />

do červena. A aj počas zmienenej<br />

ohromnej solárnej búrky v roku<br />

1859 tiekli telegrafickým vedením<br />

enormne silné prúdy, niekde dokonca<br />

zhoreli papiere vložené do telegrafických<br />

prístrojov.<br />

OCHRANA PRED<br />

SOLÁRNYMI BÚRKAMI<br />

D<br />

nes sme solárnym superbúrkam<br />

v podstate vydaní na milosť<br />

a nemilosť rovnako ako v minulosti.<br />

Každá z nich môže ochromiť<br />

štáty závislé od technických vymožeností<br />

oveľa viac, než tie ostatné.<br />

Môžeme sa vlastne spoliehať len<br />

na prirodzenú ochranu, ktorú nám<br />

Zem ponúka – magnetické pole<br />

Zeme. Vedci a poradcovia vlády<br />

USA vychádzajú z toho, že solárna<br />

superbúrka, ako tá z roku 1859, by<br />

za 90 sekúnd ochromila celé kontinenty.<br />

Momentálne to vyzerá na Slnku<br />

celkom pokojne. Keďže sa však blížime<br />

k nasledujúcemu maximu jeho<br />

aktivity, situácia sa môže zmeniť.<br />

Silné búrky sa totiž môžu vyskytovať<br />

až dva roky pred a aj dva roky<br />

po dosiahnutí maxima. To znamená,<br />

že v nasledujúcich mesiacoch<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


PRÍRODA<br />

Observatórium SDO NASA<br />

SDO váži 3 tony a má štyri teleskopy<br />

Grafika NASA k jedenásťročnému cyklu slnečnej<br />

aktivity<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

a rokoch nás môže taká mega-búrka<br />

kedykoľvek prekvapiť.<br />

Čo môžeme robiť, aby sme sa uchránili?<br />

Najskôr sa toho musíme o Slnku<br />

dozvedieť čo najviac. Navzdory modernej<br />

technike, včítane obrovských<br />

slnečných teleskopov, narážajú vedci<br />

na svoje hranice. Ak chceme o Slnku<br />

vedieť viac, musíme ísť do vesmíru.<br />

Len odtiaľ môžeme lepšie preskúmať<br />

priestor medzi žeravou slnečnou guľou<br />

a našou Zemou.<br />

V tomto smere sa už podnikli niektoré<br />

kroky: napr. sondy „Stereo“ už<br />

4 roky krúžia okolo Slnka. Vo februári<br />

2010, s dvojročným omeškaním,<br />

odštartoval k Slnku satelit SDO (Solar<br />

Dynamic Observatory), prostredníctvom<br />

ktorého je možné pozorovať<br />

Slnko nepretržite. Tento satelit nám<br />

hojnosťou svojich informácií a obrázkov<br />

ukáže celkom nový pohľad<br />

na Slnko.<br />

Po prvýkrát môžu vedci pozorovať<br />

erupcie na Slnku celkom presne.<br />

Vďaka satelitu SDO sa už dá sledovať<br />

ich vývoj, no vedci chcú ísť<br />

ešte o krok ďalej. Majú veľmi ambiciózny<br />

zámer – chcú totiž vedieť<br />

solárne búrky predvídať, skôr než<br />

k erupcii na Slnku vôbec dôjde. Zatiaľ<br />

sa nám tento dej javí nevypočítateľný:<br />

raz nás zasiahne opravdivá<br />

solárna búrka, inokedy len vlahý solárny<br />

vetrík. Obrovskou výhodou<br />

pre ľudstvo bude schopnosť rozpoznať,<br />

kedy nám zo strany Slnka hrozí<br />

skutočné nebezpečenstvo.<br />

R<br />

AKÉ VYSOKÉ<br />

JE RIZIKO?<br />

iziko extrémne silných solárnych<br />

búrok a ich vplyv na naše elektrické<br />

siete skúma Európska organizácia<br />

pre vesmír (ESO) v rámci štúdie<br />

pre americký kongres. Doterajšie<br />

výsledky jasne dokazujú, že potenciálne<br />

riziko existuje. Solárnu búrku<br />

takej intenzity ako napr. z roku 1859<br />

očakávajú astrofyzici len raz za 500<br />

rokov, ale búrka s polovičnou silou<br />

sa môže vyskytnúť každých 50 rokov<br />

a výpadky prúdu môžu nastať aj<br />

v strednej Európe.<br />

Solárne búrky predstavujú globálne<br />

ohrozenie; netýkajú sa len krajín okolo<br />

magnetického pólu, ale aj južnejšie položených<br />

štátov. Je to reálna hrozba<br />

a na zamedzenie škôd by boli potrebné<br />

dobre organizované obranné opatrenia.<br />

Dodávatelia energie a priemyselné<br />

podniky by mohli zabrániť veľkým<br />

škodám, keby svoje systémy včas<br />

vypli a citlivé prístroje celkom odpojili<br />

od siete. Satelity by prešli na pokojový<br />

režim, dopravné lietadlá by sa odklonili<br />

do oblasti s menším žiarením…<br />

Ešte sa toho musí veľa urobiť, kým<br />

budeme poznať všetky tajomstvá<br />

Slnka, aby sme sa mohli účinne chrániť.<br />

Výskum Slnka sa má v nasledujúcich<br />

rokoch ešte zintenzívniť. Na rok<br />

2018 sa plánuje vyslanie ďalšej sondy<br />

k Slnku, na Havaji sa stavia obrovský<br />

slnečný teleskop. To všetko prehĺbi naše<br />

znalosti o dejoch vnútri Slnka a o pôvode<br />

nebezpečných búrok z vesmíru.<br />

Od požehnania k nebezpečenstvu<br />

je neraz len malý krôčik. Gigantické<br />

slnečné búrky sa našťastie nevyskytujú<br />

často. Napriek tomuto potenciálnemu<br />

nebezpečenstvu zostáva Slnko<br />

pre Zem predovšetkým centrálnou<br />

životodarnou hviezdou, ktorej vďačíme<br />

za mnohé zázraky. V úcte k prírode<br />

pochopíme, že nie je nepriateľom<br />

ľudí, ale naopak: podporuje celý<br />

vývoj od samého začiatku. Je na nás,<br />

aby sme poznali tieto prirodzené skutočnosti<br />

a vo svojom konaní s nimi<br />

počítali.<br />

Reinhardt Wurzel<br />

reinhardt.wurzel@svetgralu.sk


Siegfried Hagl<br />

Oheň kresťanstva<br />

Ako sa z malej židovskej skupiny veriacich stalo najväčšie<br />

svetové náboženstvo?<br />

„Náboženstvo každej doby a každého národa<br />

je dosť presným výrazom pravdy,<br />

ako ju vtedy a tam bolo možné ľudom<br />

chápať.“<br />

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)<br />

ž viackrát som sa sám seba pýtal,<br />

čo mohlo podnietiť ľudí<br />

U<br />

v prvých storočiach nášho letopočtu<br />

k tomu, že sa začali hlásiť ku kresťanstvu.<br />

Grécke a rímske božské kulty<br />

síce stratili na vážnosti, ale v neoplatonizme<br />

alebo v gnosticizme boli<br />

prítomné zaujímavé a intelektuálne<br />

náročné alternatívy pohľadu na svet.<br />

Prečo by sa vtedajší človek mal stať<br />

kresťanom?<br />

V prvých storočiach nebol prestup<br />

ku kresťanskej viere v žiadnom prípade<br />

bez rizika. Existoval zákonom<br />

predpísaný štátny kult, ktorý kresťania<br />

odmietali praktizovať. Neprinášali<br />

bohom a cisárovi predpísané<br />

obete, odmietali brannú povinnosť,<br />

prorokovali koniec Rímskej ríše<br />

a prejavovali sa tak ako nepriatelia<br />

štátu.<br />

Preto niet divu, že kresťania<br />

v 2. a 3. storočí, v časoch, keď barbari<br />

ohrozovali ríšu zvonku, trpeli pogromami<br />

a prenasledovaním zo strany<br />

štátu. (Aj v 1. storočí dochádzalo<br />

k prenasledovaniu kresťanov, ale<br />

skôr náhodne, nie systematicky.)<br />

Ale práve v dobách prenasledovania<br />

rástli kresťanské obce najrýchlejšie<br />

– podľa motta „sanguis martyrum<br />

semen christianorum (krv mučeníkov<br />

je semenom kresťanstva). V čom<br />

teda spočívala strhujúca sila vtedy<br />

nového kresťanského náboženstva,<br />

ktorá sa navzdory rozsiahlemu odporu<br />

v priebehu niekoľkých storočí<br />

stala takou vplyvnou v Rímskej ríši?<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


NÁBOŽENSTVO<br />

V<br />

PAVOL NA AREOPÁGU<br />

Aténach západne od Akropoly<br />

sa nachádza Áresov kopec, Areopág.<br />

Tu svojho času zasadala najvyššia<br />

rada a najvyšší súd. Areopág<br />

sa Lukášovi, autorovi apoštolskej histórie,<br />

javí ako vhodné miesto na prvé<br />

dochované stretnutie medzi vtedajšou<br />

filozofiou a novým vykupiteľským<br />

kresťanským učením.<br />

Vychádzajúc zo Skutkov apoštolov<br />

(Sk 17, 19 - 34), Pavol na Areopágu<br />

kázal približne vo veku 54 rokov.<br />

Niektorí jeho poslucháči sa nechali<br />

presvedčiť a stali sa kresťanmi. Pavol<br />

vychádzal z vtedy rozšíreného<br />

uctievania bohov a zmieňuje oltár<br />

zasvätený „Neznámemu bohu“.<br />

Tohto neznámeho a všadeprítomného<br />

Boha chce zvestovať. Kázal<br />

o tom, že ľudia by nemali naďalej<br />

uctievať obrazy, ktoré boli stvorené<br />

ľudským umením, ale len jediného<br />

Boha, zvestovaného mužom z Galiley.<br />

Pavol ďalej hovoril o nadchádzajúcom<br />

svetovom súde a vzkriesení<br />

mŕtvych: „Ako počuli o vzkriesení<br />

z mŕtvych, niektorí sa posmievali,<br />

iní hovorili: Vypočujeme ťa o tom<br />

inokedy.“ (Sk 17, 32)<br />

Náboženskí bádatelia spochybňujú,<br />

že by Pavol na Areopágu rečnil v takej<br />

forme, ako nám ju dnes líči Biblia,<br />

pretože táto reč predbieha vtedajšiu<br />

dobu o storočia. Stelesňuje umiernený<br />

smer židovsko-helenistického<br />

kresťanstva, tak ako sa s ním stretávame<br />

v Pavlových listoch. Tým sa ale<br />

nemusíme podrobnejšie zaoberať.<br />

Nás ani tak nezaujímajú najrôznejšie,<br />

vzájomne často nepriateľské odnože<br />

raného kresťanstva 1 , ale oveľa<br />

viac stret medzi antickou filozofiou<br />

a kresťanským učením. Pretože ešte<br />

po stáročia museli apologéti 2 obhajovať<br />

svoju kresťanskú vieru proti početným<br />

protiargumentom pohanov,<br />

neoplatonikom a gnostikom.<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

AKÁ BOLA VIERA<br />

ĽUDÍ PRED<br />

PRÍCHODOM JEŽIŠA?<br />

O<br />

d 6. storočia pred Kristom prešli<br />

mnohé náboženstvá od Ázie<br />

až po Stredomorie hlbokou premenou,<br />

takže môžeme hovoriť o reformnom<br />

hnutí. Z tejto doby pochádza<br />

mnohé, čo má ešte dnes vplyv<br />

na naše životné postoje: upresňovanie<br />

náboženských postojov, potlačenie<br />

obrazného oproti pojmovému a abstraktnému<br />

ako predpoklad pre rýdzu<br />

logiku a vedu; vyššie ocenenie<br />

jednotlivca. Aj tradičné predstavy<br />

o bohoch, národné a kmeňové božstvá,<br />

ktoré prebývajú medzi ľuďmi,<br />

ale sú odsunuté do nebeských diaľav.<br />

Rozšírila sa úzkostlivá bázeň<br />

ohľadne života po smrti, nádej na vykúpenie<br />

a očakávanie človeka vykupiteľa,<br />

ako prostredníka medzi Bohom<br />

a ľuďmi. Ale aj klasická filozofia<br />

spochybňovala pojmy prevzaté z dávnejších<br />

dôb. Mnohým ľuďom muselo<br />

byť zrejmé, že veštby, obete, modlitby,<br />

rituály a zariekavania nepostačujú<br />

na spojenie s božstvom, a preto<br />

sa musí hľadať iná, nová cesta. Aj<br />

starí Egypťania, budhistické i zoroastristijské<br />

náboženstvá, Mithrasov<br />

kult, mystéria a gnózy – tí všetci hľadali<br />

vyslobodenie a vykúpenie, ktoré<br />

im žiadny z dávnejších kultov nedokázal<br />

prisľúbiť.<br />

Klasické náboženstvá Grékov a Rimanov<br />

sa sústredili na vykonávanie<br />

svojho kultu. Záhrobím sa takmer<br />

nezaoberali, mali len hmlistú predstavu<br />

o „Hádovej ríši tieňov“ a nemali<br />

výhľad na radostný život po smrti.<br />

Ani staré židovské náboženstvá<br />

nevedeli mnoho o posmrtnom rajskom<br />

bytí „v Abrahámovom lone“<br />

(Luk. 16, 22), o to viac ale hrozili<br />

peklom. Popisy onoho sveta v Starom<br />

zákone nie sú potešujúce. Na počiatku<br />

prvého storočia starozákonní<br />

Židia dúfali v príchod Mesiáša ako<br />

osloboditeľa národa (nie jednotlivca),<br />

ktorý vyženie Rimanov z krajiny.<br />

Až do jeho príchodu museli dodržiavať<br />

mnoho zložitých pravidiel.<br />

Skostnatená kasta židovských kňazov<br />

bránila svoje výsady a prísne strážila<br />

vonkajšie formy kultu, z ktorého<br />

sa vytratil duchovný obsah. Preto<br />

mal sanhedrin (synedrium) 3 , najvyššia<br />

židovská štátna inštitúcia, strach<br />

pred úspechom Ježišovho živého učenia.<br />

V<br />

OSLOBODENIE<br />

OD POVIER<br />

starom Ríme pôsobili na prelome<br />

letopočtu najrôznejšie kulty, učenia,<br />

filozofie, náboženstvá a mystéria


NÁBOŽENSTVO<br />

z Európy a Orientu. Kto sa v nich<br />

chcel zorientovať, ten to skutočne nemal<br />

ľahké. V tejto dobe plnej vnútornej<br />

neistoty zvestovali charizmatickí<br />

kazatelia pohanskej misie na čele<br />

s Pavlom niečo nového: vykúpenie<br />

skrze vieru v Ježiša Krista a v jeho<br />

vykupiteľskú obeť pre všetkých.<br />

Žiadne modlárstvo, dôvtipné filozofické<br />

tvrdenia, žiadna zmes predpisov,<br />

ktoré sa dajú sotva splniť, alebo<br />

obety nespočetným bohom, ktorým<br />

boli pripisované pochybné spôsoby<br />

správania, žiadna obriezka či komplikované<br />

stravovacie a hygienické pravidlá,<br />

žiadne rasové predsudky. Božia<br />

pomoc sa neobmedzuje len na jeden<br />

národ alebo kmeň. V tomto učení<br />

nemá miesto ani úzkoprsé kňazstvo,<br />

ktoré sa domnieva, že je jediným majiteľom<br />

pravdy. Namiesto toho podporovalo<br />

kresťanstvo prosto a jednoducho<br />

vieru v Boha lásky a svetla,<br />

od ktorého pochádza len dobro<br />

a ktorý odpúšťa. Táto viera bola zárukou<br />

myšlienky lásky k blížnemu<br />

(milovať budeš svojho blížneho ako<br />

seba samého! Mat. 19, 19) a intenzívnej<br />

vnútornej premeny (lebo kráľovstvo<br />

Božie je medzi vami. Luk 17, 21).<br />

K tomu boli Ježišovi pripisované zázračné<br />

skutky a bola zvestovaná predovšetkým<br />

blížiaca sa konečná doba<br />

so svetovým súdom. Bol to presvedčivý<br />

dôvod na zmenu viery?<br />

O<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

CHUDOBNÝCH<br />

A NEVZDELANÝCH<br />

bzvlášť v neistých, hospodársky,<br />

politicky a vojensky ťažkých časoch<br />

sa objavujú noví stúpenci kresťanstva.<br />

Viera je prístupná komukoľvek,<br />

nezávisle na pôvode a pohlaví;<br />

pretože pred kresťanským Bohom sú<br />

si všetci ľudia rovní, či už je to cisár<br />

alebo otrok. V tej dobe to bol revolučný<br />

koncept. Jednoduchým prijatím<br />

viery sa človek stáva kresťanom<br />

a prijatie krstu je prísľubom spásy.<br />

Pavol v tomto smere pozmenil Ježišovo<br />

učenie a vsadil do svojej teológie<br />

židovské starozákonné myslenie<br />

obetného baránka. Od neho pochádza<br />

myšlienka, že Ježišova smrť<br />

na kríži (alebo novšie: skrze „na kríži<br />

preliata krv“ 4 ) spasila ľudstvo. Ale iba<br />

ten, kto verí v Božieho syna, môže byť<br />

účastný tejto spásy a byť vzkriesený<br />

z mŕtvych.<br />

A tak najneskôr tu, u (telesného)<br />

„vzkriesenia z mŕtvych“, zrejme ešte<br />

za Pavlových čias došlo k stretu medzi<br />

kresťanským zvestovaním a pohanskou<br />

filozofiou. Pre filozofiou<br />

vzdelaných mysliteľov bolo vtedy „telesné<br />

vzkriesenie“ rovnako neprijateľné<br />

ako pre dnešných prírodovedcov.<br />

Na tomto bode sa dialóg skončil. Ďalším<br />

kameňom úrazu sa stala dodnes<br />

sporná otázka, či spásu prináša viera<br />

sama osebe, alebo – ako napríklad<br />

učili gnostici – pre spásu sú nevyhnutné<br />

i zodpovedajúce dobré skutky.<br />

V európskom kultúrnom priestore<br />

prvých storočí prevládal všeobecne<br />

známy koncept Boha Stvoriteľa, ktorý<br />

riadi svet zo svojho nebeského raja.<br />

V grécko-rímskej filozofii je ale najdôležitejším<br />

prostriedkom k poznaniu<br />

Boha, sveta a človeka rozum. Kresťanská<br />

misia preto nemohla nájsť u vzdelaných<br />

súčasníkov skoro žiadnu odozvu,<br />

pretože nahradila argumenty<br />

zázrakmi, dôkazy proroctvami a filozofiu<br />

mučeníctvom.<br />

Misionári, vedomí si svojho poslania,<br />

sa preto radšej filozoficky vzdelaným<br />

„intelektuálom“ vyhýbali<br />

a obracali sa na masu chudobných<br />

a utláčaných: na mestský proletariát,<br />

roľníkov bez pôdy, prepustených<br />

vojakov a bývalých otrokov. Táto<br />

cieľová skupina sa dá dodnes rozpoznať<br />

v kresťanských zvestovaniach,<br />

a aj v Biblii sú apoštoli a prví kresťania<br />

opisovaní ako prostí a nevzdelaní<br />

ľudia (Skutky apoštolov 4, 13 a 1. Kor.<br />

1, 26 -29).<br />

Čím ťažšia bola doba, tým rýchlejšie<br />

rástlo nové ľudové náboženstvo. Nakoniec<br />

počet kresťanov vzrástol natoľko,<br />

že v dobe občianskej vojny cisár<br />

Konštantín I., zrejme z politických<br />

dôvodov, uisťoval kresťanov podporou<br />

a zaručil každému občanovi štátu<br />

tolerančným ediktom z roku 313 slobodnú<br />

voľbu náboženstva. Štátnym<br />

náboženstvom sa kresťanstvo stalo<br />

až v roku 384 za Theodosia.<br />

ABSURDNO<br />

A ZÁKLADNÉ<br />

KRESŤANSKÉ HODNOTY<br />

Ľ<br />

udia sa zrejme od Pavlových čias<br />

príliš nezmenili. Vtedy, rovnako<br />

ako aj dnes, požadujú od náboženstva<br />

vieru v nelogické a všetkým skúsenostiam<br />

odporujúce skutočnosti.<br />

Ako vtedy, aj v súčasnosti existujú veriaci,<br />

ktorí akceptujú náboženské náuky<br />

zrejme práve pre ich absurdnosť.<br />

Hlavné tábory sa však presunuli.<br />

Pokiaľ to za Pavlových dôb boli filozofi,<br />

dnes sú to prírodovedci, ktorí<br />

kladú teológom nepríjemné otázky.<br />

Antická filozofia bola špekulatívna,<br />

sotva ponúkala viac než len myšlienkovú<br />

konštrukciu, ktorá nemala<br />

mnoho argumentačnej sily. Inak sú<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


NÁBOŽENSTVO<br />

na tom však dnešné moderné prírodné<br />

vedy. Tie môžu ukázať, že ich<br />

teórie nie sú iba myšlienkové hypotézy,<br />

ale že sa aj prakticky osvedčili. Oproti<br />

tomu vysoko vyzdvihované náboženské<br />

pravdy v praxi pri vývoji ľudstva<br />

a ich kultúry často zlyhali. Pre vzdelaného<br />

prírodovedca zostáva preto nevysvetliteľné,<br />

prečo sú cirkvi a ďalšie<br />

náboženské zoskupenia schopné udržať<br />

si a dokonca získavať nových prívržencov,<br />

napriek tomu, že sú často<br />

ešte stále zapletené do predstáv odporujúcich<br />

prírodným zákonom.<br />

Pokiaľ dnes hovoríme o základných<br />

kresťanských hodnotách, potom<br />

máme na mysli predovšetkým filozofické<br />

myšlienky osvietenstva. Sú to napríklad<br />

ľudské práva, sloboda náboženského<br />

vyznania, občianske slobody,<br />

odluka cirkvi od štátu, rovnosť pred<br />

zákonom, atď. Tieto myšlienky vznikli<br />

v kresťanskom prostredí, pod vplyvom<br />

Ježišovho učenia. Je paradoxné,<br />

že práve hlavné zásady osvietenstva<br />

boli cirkvou dlho trpko potláčané.<br />

NAD VŠETKÝM STOJACE<br />

SLOVO JEŽIŠA<br />

N<br />

ad všetkými našimi malichernými<br />

diskusiami, vysoko nad<br />

vedou, filozofiou, umením, spormi<br />

politických strán alebo ekonomickými<br />

dogmami, stoja veľké náboženské<br />

myšlienky, ktorých pravdivosť<br />

vnímajú mnohí ľudia, a to často aj<br />

tí, ktorí sa považujú za neveriacich.<br />

Ježišove slová a myšlienky sú nadčasové,<br />

schopné vyvolať také silné citové<br />

hnutia, ako žiadne iné. Prehovárajú<br />

priamo k duši človeka, bez<br />

ohľadu na to, akého je vierovyznania,<br />

rasy, či národnosti. A tieto slová sú<br />

korunované Ježišovou osobnosťou,<br />

jeho skutkami, vyžarovaním a nepochopiteľnou<br />

odhodlanosťou zavŕšiť<br />

svoje poslanie. Aj mnohé z novo<br />

vzniknutých náboženstiev západného<br />

sveta v novom letopočte podliehali<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

nevyhnutne, viac či menej, vplyvu<br />

kresťanských myšlienok. Dokonca<br />

aj v samotnom Koráne je Ježišovi pripisovaná<br />

dôležitá úloha.<br />

Zvestovateľ z Nazaretu prakticky<br />

nezanechal nič hmatateľného. Písomné<br />

dokumenty o jeho učení a pôsobení<br />

sú z druhej alebo tretej ruky.<br />

Mnohé z toho bolo z teologických dôvodov<br />

sfalšované a je napadnuteľné<br />

rovnako ako Ježišovi a prvým apoštolom<br />

pripisované zázraky. Avšak<br />

vo vyšších sférach bytia, vysoko nad<br />

nám známym vesmírom, žiari jasná<br />

sila jeho zvestovania, všetko zdolávajúcou<br />

silou jeho slova nezlomne<br />

ďalej. Kto dokázal raz skutočne<br />

do hĺbky precítiť niektoré Ježišove výroky<br />

a slová, ten pochopil bez akýchkoľvek<br />

pochybností alebo výkladov,<br />

že Ježiš bol vyslancom Svetla. S tým<br />

povstáva aj slabé tušenie o večnej veľkosti<br />

jeho Otca a jeho nesmiernom<br />

stvorení s jeho svätými zákonmi a láskou,<br />

ktorú človek nikdy plne nepochopí.<br />

Potom miznú aj pochybnosti<br />

ako hmla pred prenikajúcim slnkom<br />

a pozemské problémy náhle získavajú<br />

svoje adekvátne miesto a váhu.<br />

Dokázali misionári raného kresťanstva<br />

odovzdať toto poznanie ďalej,<br />

vzkriesiť vnímanie Ježišom sprostredkovaných<br />

večných hodnôt? Vzniklo<br />

na tejto pôde spirituálne nadšenie,<br />

ktoré spôsobilo, že mnohí dokonca<br />

prijali utrpenie? Dochádzalo k duševným<br />

skúsenostiam, ktoré dnes už<br />

nemôžeme zažiť, pretože sa kazateľom,<br />

rovnako ako poslucháčom, nedostáva<br />

„viery“ čiže vnútornej otvorenosti<br />

a duchovných kvalít?<br />

Cesta späť k prapôvodnému kresťanstvu,<br />

ktoré nebolo prosté omylov, je<br />

už dnes zasypaná. Taktiež kázania prvých<br />

apoštolov – aj keby nám boli dochované<br />

v korektnej podobe - by nám<br />

vo vtedajšej forme boli dnes len sotva<br />

zrozumiteľné. To preto, že aj zjavenia<br />

museli svoju formu prispôsobiť vtedajšej<br />

dobe. Môžeme teda hľadieť iba<br />

vpred a pokúsiť sa nájsť prekážky, ktoré<br />

nás v každej dobe oddeľujú od možných<br />

religióznych skúseností. Prekážok<br />

je v tejto dobe možno viac ako kedykoľvek<br />

predtým. Je to napríklad nedôvera<br />

vo všetko, čo sa spája s duchovnom,<br />

ďalej tiež lenivosť, ktorá sa uspokojí<br />

so slepou vierou bez starostlivého skúmania<br />

obsahu náuky a v neposlednom<br />

rade je to postoj jednotlivca, ktorý sa<br />

stará len o pozemské blaho. Zdolanie<br />

týchto prekážok kladie mimoriadne<br />

nároky na vypätie všetkých síl a vôľu<br />

vymaniť sa z davov, ktoré touto cestou<br />

idú. Na druhej strane požehnanie,<br />

ktoré človeka zasiahne pri takejto ceste,<br />

nevyvážia všetky poklady zeme. Získa<br />

tým totiž poznanie o zákonitostiach<br />

stvorenia, ktoré nebudú v protiklade<br />

k vedeckému poznaniu ani k správne<br />

interpretovaným spirituálnym spisom.<br />

A to je omnoho cennejšie ako staré povery,<br />

mystické vnímanie sveta či dogmatizmus.<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

1. Čoskoro po ukrižovaní sa kresťanstvo rozdelilo.<br />

Jeruzalemská obec s prvými apoštolmi a Ježišovými<br />

príbuznými sa chcela držať židovského<br />

zákona (napr. obriezka) a kázať posolstvo len<br />

Židom. Grécky hovoriaca skupina, so Štefanom<br />

ako hovorcom, sa prihovárala za kresťanské misie<br />

a odmietala starožidovský zákon. Štefan sa stal<br />

prvým kresťanským mučeníkom (okolo r. 33).<br />

Počas apoštolského koncilu v Jeruzaleme v roku<br />

48 alebo 49, ktorý je v apoštolskej histórii (Sk. 15,<br />

6 - 19) líčený prikrášlene, nad tým prebiehala<br />

silná roztržka medzi židovskými a pohanskými<br />

kresťanmi.<br />

2. Apologéti sú spisovatelia, ktorí obzvlášť v 2. a 3.<br />

storočí obhajovali kresťanstvo.<br />

3. Vláda pozostávala predovšetkým zo saducejskej<br />

kňazskej šľachty, ktorá svoju vedúcu úlohu odvodzovala<br />

z kníh Leviticus a Numeri.<br />

4. Niektorí teológovia si zjavne naďalej nie sú istí,<br />

či Ježiš na kríži skutočne zomrel. Preto stavajú<br />

svoju teológiu opatrne tak, aby obstála, pokiaľ<br />

by sa ukázalo, že Ježiš svoje ukrižovanie prežil.


FOTOREPORTÁŽ<br />

Jana Chlubná a Jiří Soška<br />

Grónsko<br />

Ukazovateľ cesty...<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


FOTOREPORTÁŽ<br />

Polárna líška v lete Chata z rašeliny – skanzen v Sisimiutu Lovecká chata<br />

Polárny večer nad ľadovými kryhami<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


FOTOREPORTÁŽ<br />

Letné kvety tundry<br />

Pohľady na grónsku tundru v lete<br />

„Civilizácia“ na brehu mora<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


42<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


Pád<br />

svetového<br />

peňažníctva<br />

Existujú ešte cesty z krízy?<br />

Paul Schmitt<br />

Šok z veľkej finančnej krízy už opadol, no<br />

krízy samotnej sme sa zatiaľ nezbavili.<br />

Podľa viacerých názorov je to dokonca iba<br />

začiatok. Jestvujúce štruktúry sa pomaly<br />

otriasajú, a to vyvoláva stále rastúci<br />

pocit znepokojenia. Všetky súčasné<br />

opatrenia, nech už pochádzajú zo sfér<br />

ekonomiky alebo politiky, pôsobia napodiv<br />

nekoordinovane a navzájom si odporujú.<br />

Medzi obyvateľstvom vládne rozčarovanie.<br />

Zdá sa, že skromné nádeje na zlepšenie<br />

striedajú veľké pocity bezradnosti. Je<br />

finančná kríza skutočne prekvapením?<br />

Alebo existovali varovné signály už dávno<br />

pred jej vypuknutím? Riadi sa dianie<br />

na finančných trhoch vôbec ešte nejakými<br />

zákonitosťami, alebo už dávno postráda<br />

akúkoľvek logiku? Môžeme krízu nejako<br />

zvládnuť? To sú otázky, ktoré si už položil<br />

asi každý.<br />

D<br />

uchovne založený človek, ktorý<br />

vo svojom pohľade na svet má<br />

na zreteli zákon spätného pôsobenia<br />

iste tuší, aká je príčina finančnej<br />

krízy, keď sú následky také dramatické.<br />

Povie sa, taký je zber, aká<br />

bola sejba. Ak je úroda zlá, nemohla<br />

byť ani sejba dobrá. Vo sfére peňazí<br />

môže sejbu predstavovať chamtivosť,<br />

lakomosť a nedostatok ohľadov na životné<br />

potreby ostatných ľudí, národov<br />

a možností prírody. Okrem už<br />

spomenutého zákona spätného pôsobenia<br />

hrá aj vo finančníctve dôležitú<br />

úlohu zákon vyrovnania medzi<br />

dávaním a braním. Pozrime sa teda<br />

na príčiny a dôsledky prakticky.<br />

Skutočná príčina sa vyznačuje vždy<br />

tým, že je jednoduchá a postavená<br />

na ľahko pochopiteľnom prazáklade.<br />

Aj v oblasti finančníctva platí niekoľko<br />

jednoduchých základných pravidiel,<br />

ktoré sa musia dodržiavať, pokiaľ má<br />

systém zostať zdravý. A naopak – pri<br />

ich porušovaní sa systém dostane<br />

do nerovnováhy. Podľa môjho názoru<br />

patria medzi takéto základné pravidlá<br />

zdravého ekonomického života predovšetkým<br />

tieto zásady:<br />

1. Tvoj blahobyt nech je založený<br />

na vlastnom výkone; zarob si to, čo<br />

si odpracuješ!<br />

2. Udržuj mieru vo svojich materiálnych<br />

potrebách a nehromaď nič samoúčelne!<br />

3. Neži nad svoje pomery a možnosti!<br />

4. Nikoho nevykorisťuj, inak sa ti to<br />

spätne vráti!<br />

I v tomto platí: „Ako v malom, tak<br />

i vo veľkom“, a to pre jednotlivca i celé<br />

štáty. Pozrime sa teda teraz na vzťah<br />

štátov k týmto štyrom základným pravidlám.<br />

Problém č. 1:<br />

NEUSTÁLE RASTÚCA<br />

NEROVNOMERNOSŤ<br />

ROZDEĽOVANIA PEŇAZÍ<br />

P<br />

eňazí je stále menej a menej. Tak<br />

vnímajú situáciu miliardy ľudí<br />

na tejto planéte, pretože je pre nich<br />

stále ťažšie zarobiť si dostatok peňazí<br />

na to najdôležitejšie, na zabezpečenie<br />

živobytia. V treťom svete to každý<br />

deň nedokáže približne 100 000 ľudí,<br />

ktorí umierajú hladom. Chudoba<br />

však rastie aj v bohatých štátoch,<br />

ako sú napríklad po nemecky hovoriace<br />

krajiny. Svedčí o tom 50 percent<br />

Nemcov, ktorí nemajú k dispozícii<br />

žiadne finančné rezervy a žijú<br />

„z ruky do úst“. V súčasnosti navyše<br />

vlády mnohých krajín zavádzajú pod<br />

tlakom vysokého zadĺženia drastické<br />

úsporné opatrenia.<br />

Avšak domnienka, že by peňazí bolo<br />

celkovo málo, nie je správna a je to len<br />

jednostranný pohľad. V skutočnosti bežia<br />

tlačiarne peňazí na najvyššie obrátky<br />

a v obehu je peňazí až priveľa. Kde však<br />

všetky tieto peniaze sú? A prečo paradoxne<br />

svet trápi chudoba? Odpoveď je<br />

prostá: hromadia sa v rukách niekoľkých<br />

málo percent svetového obyvateľstva.<br />

Vo väčšine krajín je to jedno až dve<br />

percentá ľudí, ktorí vlastnia najväčšiu<br />

časť financií. Táto menšina však spravidla<br />

nezbohatla na základe vlastnej<br />

mimoriadnej usilovnosti, ale využívaním<br />

obrovskej chyby v peňažnom systéme,<br />

o ktorom sme sa už na stránkach<br />

Sveta Grálu viackrát zmieňovali. Touto<br />

chybou je možnosť inkasovať veľkú časť<br />

plodov práce iných ľudí bez vlastnej<br />

práce púhym požičaním peňazí na úrok<br />

a úrok z úroku. Anonymne, s legálnou<br />

sterilitou. Prostý eurový milionár napríklad<br />

získava pri bežnom 6-percentnom<br />

kapitálovom výnose každý deň<br />

bezprácne približne 170 eur, na čo by<br />

musel zamestnanec na Slovensku pracujúci<br />

za minimálnu hodinovú mzdu<br />

cca 1,89 eura odpracovať asi 90 hodín.<br />

A napríklad nemecký robotník so svojou<br />

hojne diskutovanou, údajne príliš<br />

vysokou minimálnou mzdou 7,50 eura<br />

za hodinu, asi 23 hodín. Z tejto sumy<br />

musia zamestnanci naviac zaplatiť ešte<br />

dane a sociálne odvody, ktoré sú oveľa<br />

vyššie než dane z kapitálových výnosov,<br />

ktoré musí platiť milionár. U multimilionárov<br />

alebo dokonca miliardárov sú<br />

bezprácne kapitálové príjmy prirodzene<br />

ešte mnohonásobne vyššie. A na tieto<br />

príjmy musia pracovať iní ľudia. Uvedené<br />

zisky totiž nie sú plodom vlastnej<br />

práce, a teda nie sú ani zaslúžené.<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


EKONOMIKA<br />

Možnosť kapitálových výnosov je najzávažnejšou<br />

chybou peňažného systému<br />

a jeho uzdravenie je celkom vylúčené,<br />

pokiaľ nebude táto nespravodlivosť odstránená.<br />

Peniazom musí byť preto principiálne<br />

vzatá možnosť prinášať veľké<br />

zisky prostredníctvom úrokov. To by<br />

bolo relatívne jednoduché, pokiaľ by<br />

boli uchovávané peniaze zaťažené citeľným<br />

poplatkom. Potom by sa každý<br />

postaral, aby sa jeho peniaze dostali<br />

do obehu a trh by bol i bez úrokov dostatočne<br />

zásobovaný peniazmi. Tým by<br />

sa úrok dostal pozvoľna na nulu a nastal<br />

by koniec mnohotisícročného úrokového<br />

otroctva. Avšak ani to by ešte<br />

nepostačovalo na trvalé ozdravenie peňažníctva.<br />

Vzhľadom na to, že nerovnomerné<br />

rozdelenie bohatstva v jednotlivých<br />

krajinách presiahlo akceptovateľnú<br />

hranicu, muselo by sa napríklad prostredníctvom<br />

vyššej dedičskej dane pristúpiť<br />

k spätnému rozdeleniu majetku<br />

vyšších vrstiev medzi nižšie vrstvy, pretože<br />

inak by potrvalo niekoľko desaťročí,<br />

kým by opäť nastal normálny stav.<br />

S<br />

Problém č. 2:<br />

NEUSTÁLE RASTÚCA<br />

CHAMTIVOSŤ<br />

tále silnejšie sa hnev ľudí oprávnene<br />

obracia voči machináciám<br />

špekulantov, ktorí obrovskými miliardovými<br />

až biliónovými čiastkami<br />

privádzajú do ťažkostí alebo dokonca<br />

k bankrotu celé národné hospodárstva.<br />

Neuveriteľných 98 percent devízového<br />

obchodu slúži na čisto špekulatívne<br />

účely a predstavuje preto<br />

závažné zneužitie peňazí, ktoré<br />

majú byť predsa ekvivalentom skutočne<br />

odvedenej práce. Na jar 2010<br />

počas gréckej krízy sa začal veľký<br />

útok na celú eurooblasť; snahou špekulantov<br />

bolo zneužiť slabosť najmä<br />

juhoeurópskych štátov – Portugalska,<br />

Írska, Talianska, Grécka a Španielska,<br />

čím tieto „kobylky“ dosiahli<br />

opäť enormné zisky. Grécke štátne<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

dlhopisy prechodne vyskočili na viac<br />

než 13-percentný úrok napriek predpokladanej<br />

nádeji, že zvyšok eurozóny<br />

bude musieť Grécku z donútenia<br />

pomôcť. Problém chamtivosti veľmi<br />

úzko súvisí s problémom č.1 a má aj<br />

rovnakú príčinu: kapitálové príjmy<br />

sú skrátka príliš lákavé a vedú k hromadeniu<br />

základného kapitálu, aby<br />

bolo možné z jeho úrokových ziskov<br />

viesť pohodlný život bez produktívnej<br />

práce, a zároveň sa ešte tešiť väčšej<br />

moci prameniacej z bohatstva.<br />

Vzhľadom na komplexnosť a anonymitu<br />

finančných trhov už nikto necíti<br />

priamu spoluzodpovednosť za tieto<br />

dôsledky. A politika tvrdohlavo propaguje<br />

najhlúpejším možným spôsobom<br />

nekonečný rast, ktorý neexistuje,<br />

lebo už dnes sú prekročené hranice<br />

únosnosti našej malej planéty.<br />

Tým je porušované i druhé základné<br />

pravidlo: „Udržuj mieru vo svojich materiálnych<br />

potrebách a nehromaď nič<br />

samoúčelne!“. Riešenie je rovnaké ako<br />

v prípade prvého problému: peniaze samotné<br />

už nesmú prinášať zisky. Oslobodenie<br />

od pomýleného tlaku na rast<br />

je nevyhnutné.<br />

Problém č. 3:<br />

NEVYROVNANÁ<br />

OBCHODNÁ BILANCIA<br />

akúpte teraz, zaplaťte neskôr!“ je<br />

„Nmoderné lákadlo. Prečo sa mám<br />

zriecť pekných vecí, keď môžem mať<br />

vytúžený tovar hneď, i keď na pôžičku?<br />

Na mnohých zadĺžených domácnostiach<br />

potom vidieť, aké následky má<br />

tento prístup. A pri následných osobných<br />

bankrotoch už mnohí veritelia<br />

svoje peniaze ani neuvidia.<br />

V priebehu krízy eura sa pozornosť<br />

odvrátila od problémov v USA; tam<br />

však hrozí úverová bublina u kreditných<br />

kariet ako dôsledok konzumného<br />

zadĺženia gigantických rozmerov. Čo<br />

na nás v tomto ohľade čaká, to nám<br />

ukázalo v malom meradle Grécko.<br />

I tam sa žilo veľmi dlho nad pomery,<br />

čím sa nahromadil enormný kopec<br />

dlhov. Akákoľvek nádej na splatenie<br />

tejto hory je iluzórna, pretože Grécko<br />

sa premenilo z poľnohospodárskej krajiny<br />

na nezmyselne nafúknutý úradnícky<br />

štát. V dôsledku obrovskej korupcie<br />

a rodinkárčenia tam existuje<br />

nespočetné množstvo personálne<br />

veľmi predimenzovaných úradov.<br />

V mnohých prípadoch ide dokonca<br />

o úrady a pracovné pozície, ktoré existujú<br />

celé roky alebo dokonca desaťročia<br />

bez akéhokoľvek rozumného účelu.<br />

Niet teda divu, že štátne dlhy Grécka<br />

dosiahli obrovské rozmery a otázka<br />

ich splatenia je stále naliehavejšia.<br />

Pre Grécko je to pritom veľká dilema.<br />

Na svetovom trhu nie je konkurencieschopné,<br />

pretože okrem niekoľkých<br />

poľnohospodárskych produktov a pomerne<br />

predraženej ponuky turizmu<br />

toho ponúka príliš málo, aby mohlo<br />

vyrovnať svoju obchodnú bilanciu.<br />

V máji 2010 sa preto zostavil obrovský<br />

záchranný balíček pre Grécko<br />

a preventívne aj pre ďalšie postihnuté<br />

štáty eurozóny, ktorý zahŕňa nepredstaviteľnú<br />

čiastku 750 miliárd eur! A je<br />

vysoká pravdepodobnosť, že ide o nenávratne<br />

stratené peniaze.<br />

Zmienená záchrana je určená samotnému<br />

Grécku len čiastočne, pretože ide<br />

v prvom rade o nemecké a predovšetkým<br />

francúzske banky, ktoré ľahkovážne<br />

požičali Grécku horibilné čiastky<br />

bez toho, aby si overili ich krytie<br />

a schopnosť dlžníka reálne ich splatiť.<br />

Aj to je následok tlaku na investovanie<br />

biliónových súm, ktorých majitelia<br />

a správcovia dychtia po maximálne<br />

vysokej rendite z vlastného kapitálu<br />

a v tejto nenásytnosti očividne strácajú<br />

zdravý rozum. V neposlednom<br />

rade si Grécko podvodným spôsobom<br />

vymámilo členstvo v eurozóne a túto<br />

skutočnosť dlhý čas tajilo.<br />

Ak taká malá krajina ako Grécko vyvolala<br />

také veľké turbulencie na svetových<br />

finančných trhoch, potom si


EKONOMIKA<br />

sotva dokážeme predstaviť rozsah diania,<br />

ktoré spôsobí – fakticky už dnes<br />

existujúca, ale stále ešte neprejavená –<br />

insolventnosť USA so štátnym dlhom,<br />

ktorý dosahoval začiatkom roka 2011<br />

sumu vyše 14 biliónov dolárov. (Pozri:<br />

http://www.pluska.sk/ekonomika/financie/celkovy-dlh-usa.html)<br />

Napriek tomu, že tu uvádzame<br />

príklady USA a Grécka, v ostatných<br />

štátoch to nevyzerá oveľa lepšie. Nemecko,<br />

ktoré sa hodnotí ako štát s najlepšou<br />

bonitou, má dlhy presahujúce<br />

už 1,7 bilióna eur a s tieňovými rozpočtami<br />

z finančnej krízy vysoko nad<br />

2 bilióny eur. I tu je „normálne“ splatenie<br />

celkom vylúčené.<br />

Tým sa porušuje i tretie základné<br />

pravidlo: „Neži nad svoje pomery<br />

a možnosti!“ Náprava v tejto oblasti<br />

predpokladá, že i obyvateľstvo príslušných<br />

štátov bude žiť spokojne v pomeroch,<br />

ktoré si dokáže vytvoriť vlastnými<br />

silami a vlastnou prácou. To by<br />

napríklad v prípade Grécka znamenalo,<br />

že by mohlo dovážať techniku, elektroniku,<br />

autá, lode, železničné vybavenie<br />

a mnoho ďalšieho len v takej miere,<br />

v akej by naopak dokázalo exportovať<br />

vlastné produkty. Aj keď by sme odhliadli<br />

od enormných dlhov, vyvážená<br />

obchodná bilancia Grécka by si pri súčasnom<br />

stave vecí vyžiadala drastické<br />

zásahy a tým obrovské zníženie doterajšieho<br />

životného štandardu.<br />

Problém č. 4:<br />

PLATOVÉ ROZDIELY<br />

V GLOBALIZOVANOM<br />

SVETE<br />

H<br />

odinový plat 0,50 eura, mesačný<br />

príjem necelých 100 eur, nezriedka<br />

šestnásťhodinová denná pracovná<br />

doba, pri ktorej musia ľudia bez<br />

nárokov na sťažnosti dokonale fungovať<br />

ako roboti. K tomu je nutné pripočítať<br />

ešte katastrofálne bezpečnostné<br />

a ekologické štandardy. Tak vyzerá<br />

moderné otrokárstvo v Číne, s ktorou<br />

konkuruje naša západná ekonomika.<br />

To fungovalo dobre len dovtedy,<br />

pokiaľ mal Západ výrazný technologický<br />

náskok. Tento predstih sa však<br />

rapídne znižuje; ázijský tovar z otrokárskej<br />

produkcie je stále lepší a zaplavuje<br />

svetový trh. Medzi užívateľmi<br />

sme samozrejme aj my, západní spotrebitelia<br />

– vďaka tomu si môžeme dovoliť<br />

omnoho vyšší životný štandard než<br />

v prípade, keby sme museli kupovať<br />

produkty z domácej výroby.<br />

Z toho je zrejmá aj odvrátená strana<br />

mince: tuzemské podniky nemôžu<br />

v tejto ruinujúcej cenovej konkurencii<br />

držať krok, a tak buď skrachujú, alebo<br />

rovnako presunú výrobu do krajín<br />

s lacnou pracovnou silou. Dochádza<br />

tým u nás nielen k strate pracovných<br />

miest, ale i úpadku vyspelých spoločenských<br />

štruktúr. Zašlo to už tak<br />

ďaleko, že mnohé štáty kvôli presunu<br />

pracovných miest dokonca stratili<br />

schopnosť sebestačnosti. Táto závislosť<br />

sa však vypomstí, keď raz dôjde<br />

k veľmi pravdepodobnému kolapsu<br />

globalizovaného obchodu.<br />

Tak v súčasnosti zažívame následky<br />

porušovania štvrtého pravidla: „Nikoho<br />

nevykorisťuj, inak sa ti to vráti!“<br />

Západný svet už celé stáročia vykorisťuje<br />

mnoho krajín a kolónií, aby<br />

ľahko dosiahol blahobyt, a teraz<br />

sa plody tejto sejby skutočne vracajú.<br />

Krátkodobou pomocou by mohlo<br />

byť zavedenie dovozných ciel, ktoré<br />

však spôsobujú veľké deformácie<br />

vo svetovom obchode a výrazne zdražujú<br />

tovar. Ale len tak by mnohé domáce<br />

produkty získali späť svoju konkurencieschopnosť.<br />

Zhrnutie: KOLAPS PRÍDE<br />

A<br />

ko je známe, nádej umiera posledná.<br />

I nádej je však oprávnená<br />

len vtedy, ak príčiny, ktoré viedli<br />

k vzniku tejto problematickej situácie,<br />

budú rýchlo, flexibilne a energicky<br />

korigované. Mnohé negatívne dôsledky<br />

je možné odvrátiť snáď ešte i dnes, pokiaľ<br />

by sme v našom hospodárstve skutočne<br />

akceptovali spomínané základné<br />

pravidlá. Je to však v súčasnosti reálne?<br />

Žiaľ, asi sotva, pretože:<br />

• Nevyhnutnosť peňažnej reformy,<br />

ktorá by nás oslobodila od úroku<br />

a nutnosti rastu, v súčasnosti chápe<br />

len nepatrná skupina ľudí, preto sú<br />

akékoľvek konkrétne kroky skôr utópiou.<br />

• Prerozdelenie zhora nadol by<br />

stroskotalo na masívnom odpore<br />

bohatých, a tým i mocných.<br />

• Zníženie životnej úrovne na plody<br />

vlastnej práce a výrazné zdraženie<br />

tovaru návratom k domácej produkcii,<br />

ktorá nie je založená na extrémnom<br />

vykorisťovaní, by poštvalo<br />

veľkú časť národov proti politikom,<br />

ktorí by to chceli presadiť.<br />

• V neposlednom rade – pokus o realizáciu<br />

by bol mimoriadne ťažký kvôli<br />

súčasným pravidlám a zákonom finančných<br />

a hospodárskych trhov.<br />

Preto je kolaps systému s najvyššou<br />

pravdepodobnosťou nevyhnutný. Využime<br />

ho ako podnet na dôkladné preskúmanie<br />

zmyslu a významu peňazí,<br />

ale nielen ich. Prehodnoťme aj všetky<br />

dosiaľ rozšírené názory, postoje a hodnoty,<br />

aby sme s nádejou mohli spolupracovať<br />

na výstavbe takého sveta,<br />

ktorý bude stáť na jedinom správnom<br />

základe – na zákonoch prírody a života.<br />

Paul Schmitt<br />

paul.schmitt@svetgralu.sk<br />

1. Minimálna mzda na Slovensku je v súčasnosti 317 €.<br />

Denná mzda pri 21 dňovom pracovnom mesiaci<br />

je cca 15,10 € a pri 8 hodinovom dennom pracovnom<br />

čase je minimálna hodinová mzda na Slovensku<br />

cca 1,89 €.<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


w<br />

str<br />

ézi<br />

st<br />

Milí čitatelia,<br />

ou<br />

za nezme<br />

Výs<br />

ale leb<br />

17<br />

SVET GRÁLU GRÁLU<br />

ot<br />

Duc<br />

marec – máj 2011<br />

Tran nsp<br />

spo enok<br />

Zánik hmoty<br />

nsplan c i<br />

nie<br />

sa p<br />

ek cít<br />

strana 6<br />

Na hranici medzi vedou a duchovným poznaním<br />

1944: Posledný proces<br />

s čarodejnicami<br />

oms stvo o Mári<br />

Mag ny<br />

strana 10<br />

Nezvyčajný príbeh z dejín modernej justície<br />

oľko o pravd depodob ný<br />

zťah ša s<br />

Magd<br />

dalé<br />

énou?<br />

Radiestézia – cesta<br />

k harmonickému<br />

prostrediu<br />

strana strana 37 37<br />

Neviditeľné žiarenia, ktoré<br />

ovplyvňujú naše zdravie<br />

strana 30<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Vážení zákazníci, staňte sa predplatiteľmi Sveta Grálu<br />

a získajte množstvo výhod!<br />

• Časopis bez reklamy a stále za nezmenenú cenu 2,89 eur!<br />

• Celoročné predplatné: 10,62 eur!<br />

• Pri nákupe nad 50 eur cez on-line obchod získate ročné<br />

predplatné za akciovú cenu 7 eur!<br />

• Výrazná zľava na nákup kníh v on-line obchode<br />

na stránke www.svetgralu.sk<br />

Pri darčekovom predplatení časopisu<br />

získa obdarovaný 2 staršie čísla zdarma<br />

Odteraz možnosť nákupu v on-line<br />

obchode platobnou kartou!<br />

SVET GRÁLU<br />

24<br />

jún 2010 – august 2010<br />

www.svetgralu.sk<br />

Obdarujte svojich priateľov a známych<br />

originálnym darčekom – predplaťte<br />

im časopis Svet Grálu<br />

na rok 2012!<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Tajomná moc<br />

myšlienok my<br />

Svet, ktorý nevidíme,<br />

ale ktorý<br />

vidí nás.<br />

Dospievanie –<br />

kľúč k dospelosti<br />

SVET GRÁLU<br />

Pre okolie neľahké obdobie života,<br />

pre človeka samotného rozhodujúce<br />

hľadanie životných postojov.<br />

SVET GRÁLU<br />

Výskum myšlienok<br />

Neviditeľné skutky, ktoré menia život<br />

strana 10<br />

Mágia – cesta do neznáma<br />

Neviditeľný svet, ktorý sa riadi rovnakými<br />

zákonmi ako ten viditeľný<br />

strana 19<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Výber mena a výchova pred narodením<br />

strana 25<br />

Cesta k životu<br />

Liečivá sila a zázračné uzdravenie<br />

strana 33<br />

Duchovné vné súvislos súvislosti v živote<br />

Prečo miznú<br />

včely?<br />

ely?<br />

www.svetgralu.sk<br />

SVET GRÁLU<br />

2012<br />

Príroda<br />

ich<br />

potre potrebuje, trebuje,<br />

my ich h p potrebujeme.<br />

Napriek Napriek<br />

ek tomu miznú ...<br />

strana rana 5<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika ?<br />

25<br />

Homeopatia opa patia –<br />

vášeň vášeň<br />

na celý<br />

život<br />

september 2010 – november 2010<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Duchovné súvislos súvislosti v živote<br />

SVET GRÁLU<br />

Rozhovor hovor or s homeopatkou<br />

meopatkou<br />

Teré Teréziou ziou uStankovskou<br />

Humus – šanca pre klímu<br />

strana strana na 15<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú cenu.<br />

Čo s prebytkom CO 2 v atmosfére?<br />

Vrátiť do pôdy!<br />

strana 20<br />

Turzovka – slovenské Lurdy<br />

Varovné proroctvo krásnej Panej<br />

strana 39<br />

Tajomstvo energetickej<br />

výmeny<br />

Ako súvisia čakry, aura<br />

a energetické pole?<br />

strana 46<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Ako<br />

rozlúštiť<br />

Korán?<br />

Výskum starých jazykov<br />

prináša nový<br />

pohľad<br />

na nejasné miesta Koránu<br />

www.svetgralu.sk<br />

strana<br />

12<br />

Dospievajúca<br />

júca<br />

mládež zblízka<br />

alebo ako<br />

sa do hory<br />

volá,<br />

tak sa z hory ozýva<br />

strana 17<br />

SVET GRÁLU<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

26<br />

december 2010 – február 2011<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

strana 13<br />

Karma – čo to je?<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

strana 21<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Prečo ľudia po transplantác i<br />

preberajú vlastnosti svojich darcov?<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

život<br />

strana 7<br />

www.svetgralu.sk<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

SVET SVET GRÁLU<br />

ÁLU<br />

strana 36<br />

Duchovné súvislosti súvislosti v v živote živote<br />

tácia<br />

h Ježiša<br />

človek člove cíti ti ako ako niekto n kto iný iný<br />

dalény<br />

Transplantácia<br />

Keď sa po po transplantác tác i i<br />

plant<br />

spomienok<br />

Magdalény<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

strana strana 13 13<br />

Tajomstvo Márie e<br />

bol bol vzťah vz Ježiša s Máriou Máriou<br />

omie<br />

Magdalénou?<br />

27


PRIKÁZANIA<br />

„Nebaž<br />

po dome,<br />

dvore, statku<br />

blížneho<br />

svojho<br />

a po všetkom,<br />

čo je jeho!“<br />

Martin Ernst<br />

Desiate<br />

prikázanie<br />

Ž<br />

ijeme v spoločnosti, v ktorej majetok<br />

vzbudzuje obdiv – od oblečenia<br />

cez šperky, až po auto a dom.<br />

Proti tomu by sa nemuselo namietať,<br />

pokiaľ by nad hmotnými statkami<br />

stáli duchovnejšie hodnoty:<br />

morálka, viera, ideály, presvedčenie,<br />

medziľudské vzťahy, tolerancia,<br />

láska. Ale tak to žiaľ, nie je.<br />

Ľudia sa usilujú o pominuteľné<br />

statky, honosia sa nimi a veria,<br />

že práve vďaka nim v spoločnosti<br />

niečo znamenajú. Ako by to bolo<br />

niečo, čo ich má spasiť. Týmto prístupom<br />

bývajú negatívne ovplyvnené<br />

už aj deti. Niektorí ľudia<br />

sa týmto konzumným nátlakom<br />

pomaly ani nedokážu ubrániť: myslia<br />

si, že musia takisto tieto veci<br />

vlastniť, pretože inak by ich okolie<br />

nerešpektovalo, alebo by nimi<br />

dokonca opovrhovalo. Ľudia túžia<br />

mať to, čo majú iní. V tomto prostredí<br />

nie je preto zvláštne, keď<br />

v niektorých ľuďoch, ktorí s týmito<br />

nárokmi nedokážu držať krok,<br />

vzplanie závisť a túžba po majetku<br />

iných. Desiate prikázanie práve<br />

pred tým varuje.<br />

Nikto nemá dôvod alebo dokonca<br />

právo čokoľvek závidieť svojmu<br />

blížnemu. Každý je strojcom svojho<br />

šťastia – len to, čo som si sám poctivou<br />

prácou zarobil, smiem považovať<br />

za vlastný majetok. Pritom si<br />

musím byť jasne vedomý toho, či<br />

vôbec správne a pre aké hodnoty<br />

využívam svoju Bohom darovanú<br />

silu. – Šťastní tí, ktorých napokon<br />

Stvoriteľ uzná za verných pracovníkov<br />

vo svojom stvorení. Budú to tí,<br />

ktorí bez akejkoľvek žiadostivosti,<br />

vo vďačnosti a pokore získali skutočné,<br />

trvalé statky.<br />

Nedávno prišli na univerzitu,<br />

na ktorej pôsobím, dve mladé ženy<br />

z Litvy. Ihneď boli nápadné svojou<br />

prívetivosťou a usilovnosťou. Boli<br />

mimoriadne skromné a väčšinou<br />

sa ticho držali bokom od ostatných.<br />

Keď som sa s nimi dal do reči, rozprávali<br />

mi, ako intenzívne na ne<br />

zapôsobilo množstvo spotrebného<br />

tovaru tu v Nemecku. Sotva<br />

to dokázali pochopiť. Priateľov<br />

však žiadnych nenašli. Tunajší ľudia<br />

podľa nich dávajú najavo radosť<br />

oveľa menej, než v ich chudobnejšej<br />

domovine. Ľudia sú tu, v Nemecku,<br />

vraj veľmi povrchní a mnohí majú<br />

stále zlú náladu. Pritom by vlastne<br />

mali byť šťastní, že sa všetci majú<br />

dobre. Namiesto toho v spoločnosti<br />

prevláda nespokojnosť. Spýtal<br />

som sa ich, či by po ukončení<br />

svojho štúdia chceli zostať tu v Nemecku.<br />

Na to mi zareagovali jasne<br />

záporne: „Cnie sa nám po domove<br />

a chceli by sme už ísť naspäť, tam je<br />

všetko oveľa skromnejšie, a prostejšie<br />

než tu!“<br />

Nad týmto rozhovorom som veľa<br />

premýšľal. Nie je to chyba, keď<br />

sa motivujeme tými, ktorí majú<br />

zdanlivo väčší majetok než my? Nemala<br />

by prevládať vďačnosť za to,<br />

že sa nám dobre darí? Veď koľko<br />

ľudí je na tom podstatne horšie, ako<br />

my! Skôr by nás mohlo napadnúť<br />

pomáhať im. Prečo ľudia ešte dokážu<br />

závistlivo gániť na tých, ktorí<br />

očividne žijú vo väčšom blahobyte?<br />

Skúsme sa chrániť pred chtivosťou<br />

po majetku iných a usilovať<br />

sa o svoje vnútorné zdokonaľovanie<br />

a duchovné bohatstvo. To je tá<br />

správna cesta za šťastím.<br />

Martin Ernst •<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

Knihu si môžete objednať<br />

prostredníctvom<br />

kupónu v časopise,<br />

alebo v našom on-line<br />

obchode<br />

na www.svetgralu.sk<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


VEDA A TECHNIKA<br />

Riziká nanotechnológií<br />

N<br />

anotechnológia alebo umelá výroba<br />

a využívanie najmenších<br />

častíc s určitými vlastnosťami sa považuje<br />

za kľúčovú technológiu 21.<br />

storočia. „Nano“ je odvodené od latinského<br />

slova „trpaslík“ a je predponou<br />

pre jednotku miery, ktorá<br />

Nanotechnológia pracuje s nepatrnými časticami vo veľkosti<br />

od milióntiny milimetra. Aj keď vplyv mnohých produktov<br />

na človeka a prírodu ešte nie je dostatočne preskúmaný,<br />

považuje sa za jednu z najdôležitejších technológií 21. storočia.<br />

sa rovná jednej milióntine milimetra<br />

(jeden ľudský vlas meria v priemere<br />

80 000 nanometrov). Objavom nanotechnológie,<br />

ktorá používa materiály<br />

menšie než 100 nanometrov, sa uskutočnil<br />

dávny sen ľudstva o možnosti<br />

ovládať a tvarovať hmotu podľa<br />

vlastných predstáv.<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

Počet výrobkov, ktoré obsahujú<br />

nanočastice, stále rastie. V krémoch<br />

na opaľovanie majú napríklad nepatrné<br />

častice titandioxidu chrániť<br />

kožu pred UV žiarením. Povrchová<br />

úprava „Nano“ napríklad spôsobuje,<br />

že k povrchu steny nepriľnú farby<br />

nežiaducich grafitov<br />

a že voda steká<br />

rovnomerne po skle<br />

a zároveň so sebou<br />

strháva rozložené<br />

nečistoty. Existuje<br />

kečup, v ktorom siliciumoxid<br />

zabezpečuje<br />

jeho pevnú konzistenciu<br />

a niektoré<br />

hotové polievky už<br />

obsahujú nanočastice,<br />

ktoré slúžia<br />

ako protihrudkujúce<br />

látky. Takisto<br />

aj v kozmetických<br />

prípravkoch a textíliách<br />

tieto nepatrné<br />

zázračné častice nachádzajú<br />

svoje uplatnenie.<br />

Pri bližšom pohľade<br />

na krásny<br />

nový nano-svet však<br />

vyvstávajú závažné<br />

otázky. Viaceré priemyselné<br />

odvetvia,<br />

ktoré s nadšením<br />

využívajú nanotechnológiu,<br />

zamlčujú<br />

skutočnosť, že spotrebitelia sa v zásade<br />

využívajú ako pokusní králici<br />

– ako to, žiaľ, pri nových vymoženostiach<br />

často býva – lebo vplyv<br />

týchto malých častíc na ľudský organizmus<br />

ešte zďaleka nie je prebádaný.<br />

Kritici sa napríklad obávajú,<br />

že niektoré z týchto častíc môžu<br />

prekonať dôležité prirodzené bariéry<br />

v tele („biomembrány“), putovať pozdĺž<br />

nervových vlákien a napáchať<br />

tak škody v mozgu alebo v pľúcach.<br />

Dosiaľ vieme málo alebo vôbec nič<br />

o tom, akým spôsobom ľudský organizmus<br />

tieto častice prijme, roztriedi,<br />

pretvorí, alebo vylúči. O rozruch<br />

sa nedávno postarali výsledky<br />

čínskych výskumov, podľa ktorých<br />

môžu nanočastice obsiahnuté vo farbách<br />

spôsobiť ťažké poškodenie<br />

pľúc. Japonskí vedci zverejnili štúdiu,<br />

podľa ktorej môžu nanočastice<br />

ovplyvniť vývoj mozgu plodu.<br />

Krajiny Európskej únie sa k téme<br />

bezpečnosti nanočastíc príliš nevyjadrujú.<br />

Európska komisia je toho<br />

názoru, že existujúca legislatíva je<br />

dostatočnou zárukou pred rizikami<br />

produktov vyrobených nanotechnológiou.<br />

Na druhej strane Európsky<br />

úrad pre bezpečnosť potravín<br />

v marci 2009 vyhlásil, že posudzovanie<br />

vplyvu nanočastíc na ľudské zdravie<br />

môže byť komplikované a každý<br />

produkt je potrebné skúmať osobitne.<br />

Za zmienku stojí aj fakt, že členské<br />

štáty EÚ investujú do nanotechnológií<br />

približne dvojnásobok toho, čo<br />

USA. Výskum sa zameriava predovšetkým<br />

na dopady na životné prostredie,<br />

ľudské zdravie a všeobecnú<br />

bezpečnosť. Rakúsky úrad pre životné<br />

prostredie (UBA) považuje<br />

za nutné spoznať, zhodnotiť a zverejniť<br />

zdravotné riziká nanotechnológií.<br />

UBA zároveň požaduje povinnosť<br />

označovať a nahlasovať do registra<br />

výrobky, v ktorých sú obsiahnuté nanočastice.<br />

Táto požiadavka by bola<br />

určite vítaná aj zo strany verejnosti,<br />

ktorej záleží na vlastnom zdraví.<br />

Werner Huemer •<br />

huemer@svetgralu.sk


VEDA A TECHNIKA<br />

Biouhlie Umelá „Terra Preta“ vo Švajčiarsku a Rakúsku<br />

Ľ<br />

udstvo stále hľadá nové možnosti<br />

na zlepšenie úrodnosti pôdy ale<br />

aj na ochranu ovzdušia. Čiernozemné<br />

pôdy predstavujú v tomto<br />

smere veľký potenciál okrem iného<br />

i tým, že na seba viažu CO 2<br />

. Takéto<br />

mimoriadne kvalitné pôdy boli<br />

objavené napríklad aj v Amazonii.<br />

Poľnohospodárstvo by mohlo podstatne prispieť k ochrane<br />

klímy - nové metódy však treba ešte overiť.<br />

Túto čiernu pôdu nazývanú „Terra<br />

Preta“ dokázali v minulosti vyrobiť<br />

americkí Indiáni v prostredí pralesa,<br />

ktorého pôda okrem najvrchnejšej<br />

tenkej vrstvy nie je úrodná. Pôdy<br />

Terra Preta vznikli okrem iného zuhoľnatením<br />

zvyškov z indiánskych<br />

ohnísk, no konkrétny recept na ich<br />

Pyrolýzny reaktor, ktorý môže vyrábať „biouhlie“, vyvinutý V Ingelheime nad Rýnom (Nemecko).<br />

výrobu nemáme. Už mnoho rokov<br />

hľadajú vedci možnosť, ako vyrobiť<br />

„biouhlie“ rýchlym postupom<br />

z umelej Terra Preta. Dnes to už je<br />

technicky možné za pomoci pyrolýzneho<br />

reaktora.<br />

V polovici apríla roku 2010<br />

sa vo švajčiarskom Lausanne uviedol<br />

do prevádzky prvý európsky reaktor<br />

na pyrolýzu, v ktorom sa pri<br />

uzavretom, elektronicky riadenom<br />

postupe spracováva bioodpad. Vznikajúce<br />

škodlivé plyny eliminuje odplyňovacie<br />

zariadenie.<br />

V tomto reaktore sa bude denne<br />

vyrábať viac než 1 tona biouhlia,<br />

ktoré bude zároveň viazať obrovské<br />

množstvo CO 2<br />

. V budúcnosti sa plánuje<br />

ďalšia inovácia: pri pyrolýze<br />

sa má ako „vedľajší produkt“ vyrábať<br />

aj elektrický prúd.<br />

Verejnosť so záujmom sleduje<br />

perspektívny švajčiarsky projekt<br />

ochrany pôdy a ovzdušia, pretože<br />

biouhlie je v poľnohospodárstve<br />

veľmi žiadané. Tak napríklad bio-<br />

-vinári sú presvedčení o priaznivom<br />

účinku „čierneho prášku“ na zlepšenie<br />

pôdy, odkedy sa v delinatskom<br />

inštitúte (Delinat institut: Inštitút<br />

pre ekológiu a eko–farmárstvo)<br />

uskutočňujú úspešné pokusy s biouhlím.<br />

Delinatskí vinári chcú zaviesť<br />

umelú Terra Preta veľkoplošne,<br />

a potrebujú na to stovky ton biouhlia.<br />

Prvá inštalácia zariadenia na pyrolýzu<br />

sa pripravuje už aj v Rakúsku.<br />

Tento reaktor – na rozdiel od švajčiarskeho<br />

– sa bude dať už aj automaticky<br />

plniť a vyprázdňovať.<br />

Nuž, v oblasti ochrany pôdy<br />

a ovzdušia je to potešiteľný vývoj.<br />

Werner Huemer •<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


ZAMYSLENIE<br />

Čo by na to povedal<br />

Kristus?<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


ZAMYSLENIE<br />

N<br />

Martin Ernst<br />

ezabudol som na ne, na tie<br />

krásne spoločné hodiny prežité<br />

s prarodičmi. Boli to oni, ktorí<br />

vo mne prebudili a pestovali kvetinku<br />

„viery“, než som objavil a nastúpil<br />

vlastnú duchovnú cestu. Mal<br />

som rád dedkove krátke poobedňajšie<br />

pobožnosti. Posadil sa na svoju<br />

veľkú pohovku, babička oproti nemu,<br />

a ja som sedel na vyrezávanej stoličke.<br />

Tak dedko predčítal vždy jeden<br />

príbeh z Biblie. Nie, on ho nečítal, on<br />

ho rozprával, pričom držal pred sebou<br />

otvorené „Písmo sväté“. Pritom<br />

volil termíny a obrazy, ktoré som<br />

mohol pochopiť, ktoré mi boli blízke.<br />

Pobožnosť končievala krátkou modlitbou.<br />

Babička niekedy chcela vedieť,<br />

do akej miery som deduškovo rozprávanie<br />

pochopil, preto mi občas<br />

po pobožnosti kládla otázky. A tak<br />

sa raz spýtala: „Premýšľal si niekedy<br />

o tom, čo by na to povedal Ježiš, keby<br />

ťa videl pri tvojom konaní? Keby napríklad<br />

teraz vstúpil do dverí, myslíš<br />

si, že by si k tebe prisadol?“ Vtedy ma<br />

tá otázka skutočne prinútila k zamysleniu.<br />

Na Ježiša som vždy veril.<br />

Môj deduško ho stále nazýval „Spasiteľom“.<br />

Tiež som sa k nemu modlil.<br />

Ale premýšľal som niekedy o tom, čo<br />

by povedal na to, čo som neuvážene<br />

urobil alebo povedal? A ako by sa asi<br />

správal, keby teraz vošiel? Musel by<br />

samozrejme sedieť za vrchstolom.<br />

Ale kam by som sa posadil ja? Smel<br />

by som si vôbec prisadnúť? Samozrejme<br />

by som bol rád pri tom, veď<br />

sám Ježiš povedal: „Nech deti prídu<br />

ku mne!“ Ale bol som dosť dobrý?<br />

Chcel by som sedieť na opačnom<br />

konci stola. Chcel by som byť úplne<br />

potichu a len počúvať, čo hovorí. –<br />

Inokedy babička povedala: „Pamätaj<br />

si, že my môžeme hodnotiť človeka<br />

len zvonka, ale Boh hľadí na srdce!<br />

Vie, čo v nás je. Je tvoje srdce čisté?“<br />

Aj táto otázka mnou pohla. Veľmi<br />

som si želal mať čisté srdce. Ale dobre<br />

som vedel, že keď som sa trápil, keď<br />

ma zmáhalo nejaké bremeno, nebolo<br />

moje srdce čisté. Potom som urobil<br />

niečo zlé, ušiel som kus cesty, ktorý<br />

sa nemohol Spasiteľovi páčiť. Čo som<br />

mohol urobiť pre to, aby som sa mu<br />

páčil? Deduško mi to ukázal. Vždy<br />

v nedeľu bola u prarodičov na obed<br />

šťavnatá pečienka. Bol to vždy hodný<br />

kusisko, že sa nám nikdy nepodarilo<br />

všetko zjesť. Ale tak to malo byť! Jedného<br />

dňa, bolo to cez prázdniny, vzal<br />

deduško zvyšok pečienky a povedal<br />

mi: „Dnes navštívime tetu Lízinku!“<br />

Začudovane som ho nasledoval, pretože<br />

u nás v rodine nebola žiadna teta<br />

Lízinka. Cestovali sme električkou<br />

do jednej robotníckej štvrte v Magdeburgu.<br />

Tam potom zamieril k starému<br />

viacposchodovému domu. Išli<br />

sme cez dvor do domu vzadu. Na treťom<br />

poschodí sa dedko zastavil a zaklopal<br />

na dvere. Otvorila stará pani.<br />

Bolo zrejmé, že deduška dobre pozná,<br />

pretože ho hneď vpustila do malej<br />

kuchyne. „Zostalo nám trochu jedla“,<br />

povedal deduško, postavil zaváraciu<br />

fľašu s jedlom zo včerajška na stôl<br />

a so srdečným pozdravom „Pán požehnaj!“<br />

sa opäť rozlúčil, skôr než mu<br />

mohla pani poďakovať. Mlčky sme<br />

zišli dolu schodmi. Tu ma však premohla<br />

zvedavosť. „Deduško, kto je<br />

teta Lízinka?“ – „Počkaj, porozprávam<br />

ti!“ Posadili sme sa na lavičku,<br />

potom začal: „Teta Lízinka k nám<br />

roky dochádzala a prala bielizeň.<br />

Robievala to denne v mnohých rodinách.<br />

Jej manžel bol zamestnancom<br />

strojárenskej firmy. Príliš skoro<br />

zomrel. Teraz je teta Lízinka stará.<br />

A jej dôchodok je veľmi malý. Tak<br />

by mala vedieť, že sme na ňu nezabudli.<br />

Keď sa nám darí, potom je<br />

len správne, že dáme niečo z toho,<br />

čoho máme nadostač. Vidíš, tak to<br />

Ježiš predsa chcel. Čo myslíš, čo by<br />

povedal, keby nás teraz videl?“ Opäť<br />

som začal uvažovať.<br />

Rád na prarodičov spomínam.<br />

Dali mi mnohé podnety a primäli<br />

ma hľadať odpovede v srdci. Vyrástol<br />

som, samozrejme som skoro pochopil,<br />

že srdce je len sval, ktorý má<br />

funkciu krvnej pumpy. Tiež mi začalo<br />

byť jasné, že Syn Boží nemôže<br />

jednoducho vstúpiť dverami, aby nás<br />

navštívil. Moja detská viera napriek<br />

tomu odolala. Srdce je moje „vedomie“,<br />

hlas ducha vo mne. Viem,<br />

že sa musím len vnútorne otvoriť, aby<br />

som sa mohol priblížiť božskej prítomnosti,<br />

aby som mohol z nej čerpať<br />

silu a pomoc. Vianočné sviatky<br />

sú zvlášť peknou príležitosťou venovať<br />

tejto destskej viere viac priestoru<br />

a v srdciach precítiť ono veľké posolstvo<br />

mieru, s ktorým sú tieto sviatky<br />

spojené: „Sláva Bohu na výsostiach<br />

a pokoj na zemi všetkým Bohu milým<br />

ľuďom!“ Vezmime si obsah anjelovho<br />

posolstva k srdcu! Predpovedaný<br />

pokoj môže nastať len vtedy,<br />

keď budeme ctiť Boha tým, že budeme<br />

činní v jeho vôli. Na našich činoch<br />

sa ukazuje „akého ducha“ sme<br />

deťmi. Otázka „Čo by na to povedal<br />

Ježiš?“ platí pre nás všetkých. Keď<br />

anjel vo svojom veľkom posolstve<br />

mieru ľuďom hlása: „Kristus, záchranca<br />

je tu!“, ukazuje nám v ňom<br />

možnosť byť Bohom prijatý, smieť<br />

mu večne slúžiť. Kto koná to, čo je<br />

v božej vôli a tým jeho ctí, dozná<br />

v spätnom pôsobení, že ho požehnanie<br />

Pána sprevádza na všetkých<br />

cestách. Tak môže zavládnuť šťastie<br />

a mier!<br />

Martin Ernst •<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


Duchovná príčina chorôb a súčasná<br />

školská medicína<br />

Rozhovor s nemeckým lekárom, psychoterapeutom<br />

a autorom kníh Rüdigerom Dahlkem<br />

Rüdiger Dahlke je autorom kníh Choroba<br />

ako symbol, Choroba ako reč duše,<br />

Etikoterapia srdca a mnohých ďalších.<br />

Vo svojej praxi sa mnoho rokov zaoberá<br />

príčinami vzniku chorôb. Na základe<br />

vlastnej skúsenosti dospel k poznaniu,<br />

že choroby a ich príznaky nie sú len nezmyselným<br />

utrpením. Podľa Dahlkeho<br />

nám choroby zreteľne ukazujú naše<br />

chybné postoje k životu, k sebe i druhým<br />

ľuďom, postoje, ktoré si mnohokrát ani<br />

neuvedomujeme. Tým, že sa naše omyly<br />

prejavia chorobou, vynucujú si rýchlu<br />

nápravu. No nejde len o to – liečiť príznaky<br />

choroby, ale predovšetkým vyriešiť<br />

náš skutočný problém, ktorý sa chorobou<br />

prejavuje a oddeľuje nás tak<br />

od šťastia a harmónie.<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

Tím Sveta Grálu navštívil R.Dahlkeho<br />

v talianskom kúpeľnom mestečku<br />

Montegrotto, v blízkosti Padovy, kde<br />

sa s ním pozhováral. Časť rozhovoru vám<br />

teraz predkladáme:<br />

SG: Pán Dahlke, čo je podľa vás<br />

vlastne choroba?<br />

RD: Záleží na tom, ako chorobu<br />

definujete. Z čisto materialistického<br />

hľadiska, ktoré zastáva klasická medicína,<br />

je choroba len záležitosťou tela.<br />

Telo je pre klasickú medicínu akoby<br />

stroj: pokiaľ v ňom niečo nefunguje<br />

tak, aby to spĺňalo príslušné kritériá,<br />

tak sa povie, že sa pokazilo a treba ho<br />

opraviť – no a to je situácia, keď sa hovorí<br />

o chorobe. Z psychosomatického<br />

hľadiska, čiže keď berieme do úvahy<br />

telo i dušu, vychádza úplne iná definícia.<br />

Alexander Mitscherlich, nemecký<br />

psychoanalytik, povedal, že akonáhle<br />

sa z nejakého orgánu stiahne vedomie,<br />

ten orgán ochorie. Toto samozrejme<br />

nikto nerobí vedome, no viac-<br />

-menej skutočne platí, že keď začneme<br />

v našich životoch zanedbávať určité<br />

témy, tak to postupne vedie k chorobe.<br />

Keď už nemôžeme problémy vyvolávajúce<br />

chorobu vyjadriť, keď telo,<br />

duša a duch už nespolupracujú harmonicky,<br />

keď nevytvárajú symfóniu<br />

a súlad, môžeme hovoriť o chorobe.<br />

SG: Dá sa to tak povedať aj z duchovného<br />

hľadiska?


ROZHOVOR<br />

Áno, určite áno. Človek je v podstate<br />

chorý, pokiaľ nežije v jednote,<br />

pokiaľ nerealizuje sám seba, pokiaľ<br />

jeho vedomie nie je v jednote so všetkým.<br />

S tým súvisí i základná otázka,<br />

ktorú kladiem pacientom – čo vám<br />

chýba? Pacient mi potom povie, čo<br />

mu je, popíše svoje príznaky a z nich<br />

sa snažím zistiť prazákladný princíp,<br />

jeho životný princíp, čiže to, čo<br />

vo svojom živote – i keď možno nevedomky<br />

– zanedbáva. A to sa potom<br />

spoločne snažíme do jeho života<br />

znovu zapojiť. Každý príznak choroby,<br />

každá choroba je svojím spôsobom<br />

ozdravná; je vlastne cestou k uzdraveniu,<br />

pretože jej prostredníctvom zisťujeme,<br />

čoho sa nám nedostáva. To<br />

potom znova včleňujeme do života,<br />

takže rastieme a zdokonaľujeme sa.<br />

SG: Školská medicína sa v poslednej<br />

dobe nachádza v chúlostivej situácii,<br />

zaznamenáva zvýšený odliv pacientov<br />

smerom k alternatívnej medicíne.<br />

Na jednej strane sú jej služby čoraz<br />

drahšie, čo dokonca vedie k sociálnym<br />

nepokojom, okrem toho sa teraz<br />

zreteľne ukazuje, že iatrogénne poškodenia,<br />

to znamená škody následkom<br />

terapie sú naozaj veľmi časté, či<br />

už ide o účinky po vzájomne nekompatibilných<br />

liekoch, alebo o následky<br />

zákrokov, ktoré neboli nevyhnutné.<br />

Na druhej strane je niekedy skutočne<br />

lepšie tumor odoperovať, ako sa spoliehať<br />

na to, že sa ho podarí vydýchať<br />

alebo „odžiť“. Aké šance dávate<br />

v tomto smere klasickej medicíne?<br />

RD: Ja som školskej medicíne v zásade<br />

priaznivo naklonený, tiež som<br />

ju študoval a ďalej sa jej venujem. Jej<br />

pokroky sú úctyhodné. Som lekárom<br />

rád, nerobím žiadnu alternatívnu<br />

medicínu, ide mi o komplementárnu<br />

medicínu. Samozrejme môžem operáciou<br />

tumor zreteľne zmenšiť a získam<br />

tak dosť času, ale vždy súčasne<br />

odporúčam aj psychoterapiu a opatrenia<br />

vedúce k posilneniu imunity,<br />

vychádzajúce z prírodnej medicíny.<br />

Tu žiadna alternatíva neexistuje. Vždy<br />

budem podnecovať ľudí na duševnej<br />

úrovni, nabádať ich k získavaniu<br />

vlastnej skúsenosti a posilňovaniu<br />

vlastných liečivých síl. Toto v nemeckej<br />

školskej medicíne stále ešte neprerazilo,<br />

aj keď to ich terapii vôbec nič<br />

neuberá – jej reprezentanti sú zarytí.<br />

SG: A čo homeopatia, tá sa viac zaoberá<br />

príčinou choroby a nielen jej<br />

príznakmi – pomohlo by jej širšie<br />

využitie?<br />

Áno, určite; pacientom by každopádne<br />

pomohlo, ak by medicína<br />

podľa príznakov choroby využila napríklad<br />

homeopatiu, tá sa dá uplatniť<br />

v školskej i alternatívnej medicíne.<br />

Školská medicína musí samozrejme<br />

dávať pozor. Ide cestou, kde sa neraz<br />

uchyľuje k reťazovému klamu. Včasné<br />

odhalenie pritom označuje za prevenciu<br />

a profylaxiu. To je nepoctivé! Našťastie,<br />

prichádza na to čoraz viac ľudí.<br />

Školská medicína raz bude musieť pripustiť,<br />

že vo svojej podstate nemôže<br />

vôbec robiť prevenciu. Ale mohla by<br />

uznať, že je tu iná medicína, iné metódy,<br />

ktoré to vedia, a že by im mala<br />

prenechať tú možnosť.<br />

SG: Takže keby lekári napríklad<br />

s homeopatmi viac spolupracovali,<br />

keby uznali, že je tu aj niečo iné…?<br />

Isteže, mohli by to uvítať a využívať!<br />

Lenže oni sa proti iným alternatívam<br />

bránia a tým oslabujú svoju<br />

vlastnú pozíciu, a podkopávajú si ju<br />

ešte aj tým, že spolupracujú na oných<br />

neblahých divadielkach, ako je vtáčia<br />

chrípka, prasacia chrípka, čisto marketingových<br />

manévroch farmaceutického<br />

priemyslu. A politika na tom takisto<br />

slabomyseľne spolupracuje. Stačí<br />

o tom trochu uvažovať a je to jasné.<br />

SG: Môžete byť konkrétnejší?<br />

Školská medicína sa na tom priamo<br />

podieľa, pretože doktor za každú<br />

pichnutú injekciu u nás dostane 5<br />

eur. V Česku, v Nemecku ani v Rakúsku<br />

nenájdete lakára, ktorý by nevedel,<br />

že vtáčia chrípka bola od začiatku<br />

úplný nezmysel. Ide tam o to,<br />

aby sa miliardy za Tamiflu a iné<br />

slaboduché lieky napchali do pažeráka<br />

farmaceutického priemyslu. Ak<br />

sa na tom podieľajú lekári a Svetová<br />

zdravotnícka organizácia, tým skôr<br />

to ľudia spoznávajú. Keď prídu s klokaňou<br />

alebo nejakou inou chrípkou,<br />

bude tých spolupracujúcich ešte menej.<br />

Alebo tieto manévre okolo EHEC<br />

(črevné ochorenie vyvolané baktériou<br />

EHEC, pozn. red.) v severnom<br />

Nemecku. Zomrelo naň 50 ľudí, čo<br />

je smutné a každému je nám to ľúto.<br />

Ale každý deň umiera v Nemecku 100<br />

ľudí preto, že vstúpili do nemocnice,<br />

kde lekári robia chyby a lieky majú<br />

vedľajšie účinky, ako ste už sami povedali.<br />

A to si uvedomuje čím ďalej tým<br />

viac ľudí. A ja robím, čo môžem, aby<br />

to ľudia chápali. To je moja základná<br />

myšlienka nákazlivého zdravia.<br />

SG: Hovoríte nákazlivé zdravie – čo<br />

tým máte na mysli?<br />

RD: Myslím tým, že mali by o tom<br />

všetkom vedieť milióny ľudí, nech<br />

pri ďalšej vtáčej, prasacej, klokanej<br />

a ja neviem ešte akej chrípke,<br />

už na to neskočia. To by predsa<br />

bolo možné. A ľudia sa teraz prebúdzajú.<br />

Veľmi k tomu prispela Fukušima.<br />

Vtedy si ľudia všimli, že technika<br />

má svoje hranice, že atómoví<br />

politici ako je atómová kancelárka<br />

v Nemecku, berú Černobyl a Fukušimu<br />

len tak, napríklad ako jediné<br />

dve úložiská jadrového odpadu,<br />

ktoré máme. Používajú technológiu,<br />

ktorá je neistá, neospravedlniteľná!<br />

Mnoho ľudí sa teraz obrátilo,<br />

dokonca – a to veľmi rýchlo – i kancelárka.<br />

Spočiatku nás bolo pár, ale<br />

medzitým sú už skoro všetci proti<br />

atómovej energii, aspoň tu v Nemecku.<br />

Mnoho ľudí prehodnotilo<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


Skutečné p y<br />

autora.<br />

Projekce,<br />

souhlasem<br />

v slovným<br />

částí jen s vý<br />

jeho<br />

nebo<br />

rozmnožování DVD<br />

ROZHOVOR<br />

svoj názor. Ľudia medzičasom do istej<br />

miery precitli. Keď som sa naposledy<br />

vracal z dlhšej cesty z Ázie<br />

a zastavil som sa vo Švábsku, čo je<br />

bašta konzervatívcov, kde ide takpovediac<br />

o to, zarobiť spústu peňazí,<br />

predsedom vlády sa stal predstaviteľ<br />

Zelených. Neviem, či je to porovnateľné<br />

s niečím u vás. Bol by som<br />

sa stavil, že za môjho života k niečomu<br />

takému nikdy nedôjde. A teraz<br />

sa to stalo. Švábovia zúria, vládne<br />

priam povstalecká nálada. A nielen<br />

vo Švábsku. – Bude sa toho veľa diať.<br />

Pokiaľ sa predstavitelia školskej medicíny<br />

rýchlo neprebudia a nebudú<br />

mať na zreteli záujem pacientov, pribudne<br />

im ešte viac problémov, už teraz<br />

im pacienti utekajú. Ich metódy<br />

sú stále drahšie, ako ste už povedali,<br />

čiastočne sú naozaj nebezpečné kvôli<br />

vedľajším účinkom. Vykonávať ešte<br />

dnes mamografiu (špeciálne röntgenové<br />

vyšetrenie prsníkov, pozn. red.)<br />

je škandál, totálny škandál.<br />

SG: Škandál? Veď existujú priamo<br />

kampane, ktoré vyzývajú ženy, aby<br />

pravidelne chodili na mamograf,<br />

hovorí sa pritom o prevencii rakoviny…<br />

Mamografia vytvára rakovinu.<br />

Celé desaťročie sme napr. podávaním<br />

hormónov produkovali rakovinu,<br />

ale stále sa tvrdí, že je to<br />

v poriadku, zástancovia týchto postupov<br />

majú svoje štúdie s malým<br />

počtom ľudí. A podobnú situáciu<br />

máme v stravovaní – moja súčasná<br />

téma: Môžeme štúdiami dokazovať,<br />

koľko chceme, že mäso a mliečne výrobky<br />

spôsobujú rakovinu, srdcové<br />

problémy, problémy v ústnej dutine,<br />

že podporujú všetky tie civilizačné<br />

problémy a prispievajú ku klimatickej<br />

katastrofe, že vlastne majú<br />

na svedomí ďalšie šírenie svetového<br />

hladomoru. Vieme, že v oblasti stravovania<br />

je potrebné zásadné prehodnotenie.<br />

Presne to, čo potrebujeme<br />

i v duševnej oblasti: žiť s vedomím<br />

vlastnej zodpovednosti, to je tá najlepšia<br />

prevencia rakoviny. A čo konzumácia<br />

mäsa a mliečnych výrobkov?<br />

Môžeme jasne doložiť, že čím<br />

viac pijete mlieka, tým horšia bude<br />

vaša osteoporóza, ako človeka, ale<br />

i ako štátu. Štúdie hovoria jasnou<br />

rečou. Ale na druhej strane máme<br />

masívny mliečny priemysel, masívny<br />

mäsový priemysel, a tie majú stále<br />

veľký záujem na tom, pokračovať ďalej<br />

ako doposiaľ. – Verím a dúfam,<br />

že ľudia sú teraz pripravení precitnúť.<br />

A ja sa na tom veľmi rád podieľam.<br />

Rozhovor viedli<br />

PhDr. Magdalena Havlová a Bc. Václav Kazda<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

CELÝ ROZHOVOR<br />

S RÜDIGEROM DAHLKEM<br />

ČESKÝ DABBING<br />

na DVD<br />

cena 4,00 € (3,60 € pre predplatiteľov)<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

Skutečné<br />

Skutečné<br />

příčiny příčiny<br />

nemocí<br />

nemocí<br />

Rozhovor s s Rüdigerem Dahlkem Dahlkem<br />

Objednajte si prostrednictvom<br />

priloženého kupónu v časopise<br />

alebo v našom on-line obchode<br />

na www.svetgralu.sk<br />

Rozhovor<br />

ovo<br />

or<br />

s Rüd Rüdigerem Rüdigerem rem<br />

Dahlkem Dahlkem<br />

em<br />

©2011, Integrál Brno, s.r.o.Veškerá práva vyhrazena. Projekce, rozmnožování DVD<br />

autora.<br />

nebo jeho<br />

souhlasem<br />

částí jen s výslovným<br />

V škerá práva vy<br />

v hrazena.<br />

Skutečné<br />

příčiny


Ježišove podobenstvá<br />

– 1. diel<br />

Milosrdný<br />

samaritán<br />

(Lukáš 10, 30 – 37)<br />

Raz pristúpil k Ježišovi jeden znalec<br />

Písma, človek, ktorý horlivo študoval<br />

Mojžišove zákony. Neprišiel preto,<br />

aby načúval slovám nositeľa Pravdy.<br />

Naopak, jeho zámerom bolo nastražiť<br />

na neho pascu a zahanbiť ho pred<br />

jeho poslucháčmi ako „nevzdelaného<br />

potulného kazateľa“. Kládol Ježišovi<br />

otázky, na ktoré, podľa jeho názoru,<br />

nemal vedieť odpovedať.<br />

No celkom neočakávane, Ježiš položil<br />

otázku jemu. Chcel, aby mu učenec<br />

povedal, ktoré Božie prikázanie je<br />

najdôležitejšie. Teraz musel odpovedať<br />

on. Vysvetľoval, že je to asi prikázanie,<br />

v ktorom sa prejavuje láska k Bohu<br />

a dodal, že tam patrí i láska k blížnemu.<br />

Ježiš bol s odpoveďou spokojný. Chcel<br />

rozhovor ukončiť a povedal, že kto<br />

bude v budúcnosti konať podľa tohto<br />

zákona, nemusí sa obávať o spásu<br />

svojej duše. S týmto záverom sa však<br />

znalec Písma neuspokojil. Chcel viac<br />

diskutovať o Ježišovom učení. Preto<br />

ešte chvíľu počkal a potom sa úlisne<br />

Ježiša spýtal, čo si má predstaviť pod<br />

pojmom „láska k blížnemu“. Kto to<br />

vlastne je, ten môj „blížny“?<br />

Na to mu Ježiš odpovedal podobenstvom.<br />

Rozprával o mužovi, ktorého<br />

niekto v ľudoprázdnej krajine prepadol,<br />

zrazil k zemi, okradol a ťažko zraneného<br />

nechal ležať v priekope. Čoskoro<br />

nato šlo okolo tohto nešťastníka niekoľko<br />

mužov. Najprv zbadal zraneného<br />

židovský kňaz. Vidiac ho, prešiel<br />

na druhú stranu cesty a o muža<br />

sa nepostaral. Rovnako sa zachoval<br />

i levita, človek, ktorý požíval výsadu,<br />

že smel predčítať v chráme Písmo sväté.<br />

Aj on obišiel zraneného veľkým oblúkom,<br />

bez toho, aby mu poskytol pomoc.<br />

Nakoniec šiel okolo samaritán,<br />

príslušník veriacimi Židmi opovrhovanej<br />

skupiny. Keď spozoroval prepadnutého<br />

muža a uvidel jeho zranenia,<br />

zovrelo mu srdce. Nesmie predsa<br />

tohto neznámeho nechať bez pomoci!<br />

Dal sa mu napiť zo svojej fľaše, obviazal<br />

ho a opatrne vyložil na svojho osla.<br />

Starostlivo ho dopravil do neďalekého<br />

hostinca, kde zraneného spoločne<br />

ošetrili. Nasledujúci deň musel samaritán<br />

pokračovať v ceste. Zanechal hostinskému<br />

slušnú sumu peňazí a poprosil<br />

ho, aby sa o raneného staral, kým<br />

sa jeho stav nezlepší. A že potom,<br />

na spiatočnej ceste sa zastaví a doplatí<br />

prípadné ďalšie výdaje.<br />

Tu podobenstvo končí. Ježiš sa znovu<br />

obrátil na učenca a spýtal sa ho, ktorý<br />

z tých troch mužov, ktorí prepadnutého<br />

stretli, je jeho blížnym. Učenec<br />

odpovedal takmer nečujne: „Prirodzene<br />

ten, ktorý mu preukázal milosrdenstvo!“<br />

Nato povedal Syn Boží: „Potom<br />

choď a konaj tak isto!“ – Po tejto<br />

výzve sa oslovený vzdialil.<br />

Ježiš na kladené otázky odpovedal<br />

v podobenstvách. Na príkladoch<br />

v nich objasňoval situácie alebo nejaké<br />

výroky, aby živo doviedol poslucháča<br />

k súvislostiam.<br />

V tomto podobenstve išlo o známy<br />

príbeh o milosrdnom samaritánovi.<br />

Slovo „milosrdný“ sa dnes, žiaľ, používa<br />

len zriedka. Zahŕňa v sebe dve<br />

vlastnosti – po prvé milosť, zľutovanie<br />

a po druhé srdce, pričom pod<br />

pojmom srdce sa rozumie „zo srdca<br />

tryskajúci“. Milosrdný je teda človek,<br />

ktorý nezištne, z celého srdca pomáha<br />

každému, kto sa ocitol v núdzi. Takto<br />

máme chápať lásku k blížnemu. Lásku<br />

k tomu, kto potrebuje našu pomoc.<br />

Lásku k blížnemu neprejavili teda<br />

ani kňaz, ani levita, od ktorých sa také<br />

konanie očakávalo. Nad nevládnym<br />

sa zľutoval práve ten, ktorým v tej dobe<br />

vládnuca cirkev opovrhovala.<br />

Lásku v srdci veru nemal ani znalec<br />

Písma, ktorý sa priblížil k Ježišovi<br />

so ľstivým úmyslom. Zahanbený<br />

sa dozvedel, že nie chytrosť rozumu,<br />

ale vrúcnosť srdca určuje lásku k blížnemu.<br />

– Takéto teplo má v sebe každý,<br />

kto má dobrú vôľu.<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 30/2011, vyšlo 1. 12. 2011.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Roman Levický (Slanec), Rastislav Podivinský<br />

(Trenčianske Teplice), Tomáš Výboch (Komárno),<br />

Václav Kazda (Brno), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st.<br />

(Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Rastislav Podivinský,<br />

Adela Slováčková, Andrea Stúpalová,<br />

Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová,<br />

Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha), Martin Pukančík (Košice),<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Michele Piacquadio, Gallarate, Italy (2); Beaubelle (25);<br />

Frank Pali, Richmond, Canada (26); Сергей Гавриличев, Брянск, Russian<br />

Federation (52); Giuseppe Anello, Trieste, Italy (67); Boris Jaroščák, Vyšný<br />

Kubín, Slovakia (zadní strana)<br />

• Deamstime.com: Vladimir Liverts, Beer Sheva, Israel (3)<br />

• Flickr.com: Josh McGinn, Warwick, USA (5)<br />

• Svět Grálu: Miloslav Bouška, Brno, ČR (38); redakce (3, 10, 30, 31, 61–63,<br />

66, 70)<br />

• GralsWelt: (titul, 11–14, 17–22, 39–47, 59, 64)<br />

• Istockphoto.com: rphotos (23)<br />

• Jana Chlubná a Jiří Soška: (49–51)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné,<br />

alebo kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak<br />

náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše<br />

príspevky.<br />

redakcia<br />

Čo sa môže stať<br />

pri „kontakte<br />

s anjelmi“?<br />

V poslednej dobe sa mi zdá, že stále<br />

pribúda liečiteľov, ktorí pracujú<br />

s ľudskou aurou, komunikujú s duchovným<br />

svetom, sú v kontakte s anjelmi.<br />

Je to tak dobre, alebo si tu musíme<br />

dávať pozor?<br />

Tento vývoj je dosť typický pre našu<br />

dobu, ktorá sa vyznačuje silnejúcim<br />

materiálnym myslením. To znamená,<br />

že hodnoty a ideály, ktoré<br />

sa doteraz považovali za typicky<br />

ľudské, teda duchovné – slobodná<br />

vôľa, vedomie zodpovednosti, zvrchovanosť<br />

nad vlastným životným<br />

smerovaním – sú už nepodstatné,<br />

lebo toto všetko sa dnes považuje<br />

za činnosť mozgu. Mnohých ľudí<br />

však takéto myslenie neuspokojuje;<br />

pre nich sú stále atraktívnejšie koncepty,<br />

ktoré nevyžadujú intelektuálne<br />

vedomosti, ale si vystačia len<br />

so zážitkami. Svoju rolu tu zohráva<br />

aj nádej chorých na zmiernenie<br />

alebo vyliečenie neduhov inými<br />

metódami, než sú metódy školskej<br />

medicíny.<br />

Ak sa pýtame, či máme byť opatrní<br />

pri liečiteľoch, ktorí liečia rôznymi<br />

energiami a majú kontakt<br />

s oblasťami onoho sveta alebo v ne<br />

veria, potom musíme jednoznačne<br />

odpovedať, že áno. Každý kontakt<br />

s úrovňami onoho sveta, je<br />

jedno či len s duchovným pomocníkom,<br />

vodcom alebo s anjelom, je<br />

totiž súčasne stretnutím so svojím<br />

vlastným vnútorným svetom. Veď<br />

aj myšlienky patria svojou podstatou<br />

k onomu svetu, a hneď tu máme<br />

problém. Kto môže spoľahlivo povedať,<br />

či „kontakt s oným svetom“, obrazmi<br />

a posolstvami, ktoré v človeku<br />

vyvstanú, objektívne pochádzajú<br />

z vyššieho sveta? Čo ak v skutočnosti<br />

prežíva človek len svoj vlastný<br />

myšlienkový svet, obrazy svojich<br />

očakávaní, nádejí a fantázií, zrkadlo<br />

svojho osobného pohľadu na svet?<br />

Pritom on sám, pokiaľ vedome nepodvádza,<br />

bude stále presvedčený,<br />

že jeho zážitky sú „pravé“, a neexistuje<br />

žiadne objektívne meradlo,<br />

ktoré umožňuje posúdiť vec zvonku.<br />

Úspešné uzdravenie ešte nemusí<br />

znamenať zásah zvláštnej sprostredkovanej<br />

sily; veď uzdravujúci proces<br />

môže spustiť aj pevná viera pacienta.<br />

V každom človeku predsa<br />

prúdia podporujúce duchovné sily,<br />

ktoré často nemôžu účinne zapôsobiť,<br />

pretože im v ceste stoja nevhodné<br />

vzorce myslenia a správania,<br />

alebo hĺbavý pochybovačný rozum.<br />

Pokiaľ nejaká liečebná metóda poskytne<br />

človeku nádej a odstráni<br />

jeho pochybnosti, otvorí sa v ňom<br />

cesta hojivým duchovným prúdom.<br />

V tom podľa môjho názoru spočíva<br />

„placebo efekt“ nepravých medikamentov.<br />

V dnešnej materialistickej dobe je<br />

iste dobré a dôležité prihliadať na alternatívne<br />

metódy, zohľadňujúce<br />

i ten neviditeľný svet. Oprávnene je<br />

však obozretnosť namieste.<br />

Werner Huemer


NÁZORY<br />

Poďakovanie<br />

Dobrý deň, milá redakcia,<br />

chcela by som pogratulovať autorom<br />

textov a fotografií, grafikom<br />

a celému realizačnému tímu ku kalendáru<br />

Poselství barev 2012. Práve<br />

som si ho vyzdvihla na pošte a som<br />

milo prekvapená jeho mimoriadnou<br />

kvalitou a spracovaním. Takže ďakujem<br />

za vašu inšpirujúcu prácu!<br />

So srdečným pozdravom<br />

J. S.<br />

Predurčenie menom<br />

Vážená redakcia.<br />

Prosím o radu. V časopise Svet<br />

Grálu č. 24 som si prečítala článok<br />

o predurčení menom. Čo mám robiť,<br />

keď svoje meno s pribúdajúcim vekom<br />

stále viac neznášam? Už mi robí<br />

problémy ho čo i len vysloviť, alebo<br />

sa ním podpisovať. Na zmenu mena<br />

v mojom veku (61 rokov) je už neskoro,<br />

aby som niekde behala po úradoch<br />

a obstarávala si zmenu všetkých možných<br />

dokladov. A tiež mi nenapadá,<br />

aké krstné meno by mi vlastne vyhovovalo.<br />

Možno by som mala k svojmu<br />

menu zmeniť postoj. Čo si o tom<br />

myslíte? Neviete, kto by mi poradil?<br />

Ďakujem.<br />

(Meno v redakcii)<br />

Sú tisícoraké prekážky brániace<br />

človeku v precitnutí k životu,<br />

ktorý by bol vystavaný len na jedinom<br />

želaní: žiť vďačne podľa vôle<br />

Stvoriteľa. Jednou z veľkých pomocí<br />

uľahčujúcich každému človeku<br />

prekonanie týchto prekážok<br />

je jeho meno. Aj keď sa často zdá,<br />

že meno bolo vybrané náhodne,<br />

opak je pravdou. Aj tie najpodivnejšie<br />

cesty vedúce k výberu mena<br />

sa formujú pod tlakom zákona.<br />

Je preto vylúčené, aby niekto nosil<br />

meno, ktoré mu nenáleží. Dojem<br />

náhodilosti vyvolávajú najmä<br />

prípady, keď sa meno vynorilo v náhlom<br />

impulze za kurióznych okolností,<br />

alebo ho vyslovil celkom cudzí<br />

človek bez väčšieh o uvažovania.<br />

Práve tieto prípady však zreteľne<br />

dokazujú pôsobenie vyššieho sveta,<br />

ktorý prenikavo zasahuje do nášho<br />

vnútorného života, poprípade aj<br />

do vnútorného života inak nezúčastnených<br />

ľudí, a vyvoláva v ňom<br />

často nečakané zmeny.<br />

Meno hovorí, akým je človek<br />

vo vzťahu k svojmu Bohu. Vypovedá<br />

o tom, čo ho najviac vzďaľuje<br />

od života, ktorý od neho Stvoriteľ<br />

očakáva a požaduje. Zároveň však<br />

vypovedá i o tom, aké sú jeho silné<br />

stránky, na ktorých má vystavať<br />

pevný základ pre svoj život.<br />

Ak sa hovorí, že meno je predurčením,<br />

je to správne. Toto predurčenie<br />

si však človek spôsobuje sám,<br />

pretože to vždy bolo a zostane jeho<br />

vecou, ako sa vo svojom živote rozhodoval<br />

a ako sa chce ďalej rozhodovať.<br />

Veľmi záleží aj na tom, aký<br />

dôsledný bude pri uskutočňovaní<br />

svojich predsavzatí. Správne rozhodnutie<br />

neznamená ešte nič, pokiaľ<br />

nie je nasledované činmi.<br />

Z toho vyplýva, že predurčenie<br />

sa nevyplní samo od seba, ale človek<br />

sám ho musí uskutočniť svojím<br />

vlastným úsilím.<br />

Meno je tak človeku nápoveďou<br />

a súčasne aj oporou pre jeho vnútorný<br />

vývoj v danom pozemskom<br />

živote. Môže sa stať, a aj sa to často<br />

stáva, že človek za svojím menom<br />

pokrivkáva – výzvu k duchovnému<br />

pohybu, ktorú jeho meno nesie, nenasleduje<br />

v potrebnej miere. Dalo<br />

by sa povedať, že v takom prípade<br />

ho jeho meno podnecuje k prekonávaniu<br />

slabých povahových<br />

stránok. On sám však pritom nevychádza<br />

tomuto podnetu dostatočne<br />

v ústrety. Tento rozpor pociťuje<br />

človek ako odťažitý vzťah<br />

k svojmu menu. Vinu na tom nemá<br />

samozrejme<br />

meno, ale<br />

človek sám.<br />

Pokiaľ sa však<br />

snaží prekonať<br />

„sám seba“ vo veciach,<br />

s ktorými sa síce narodil, ale<br />

s ktorými nemá zomrieť, dostáva<br />

sa znovu do súzvuku so svojím menom.<br />

Potom mu jeho meno znie<br />

opäť príjemne.<br />

Jan Palouček<br />

Milí čitatelia<br />

a priaznivci,<br />

S radosťou Vám oznamujeme<br />

otvorenie priestorov<br />

„Fóra Sveta Grálu“ na<br />

Hlavnej ulici č. 85 v Košiciach.<br />

O konkrétnych<br />

aktivitách a otváracích<br />

hodinách vás budeme<br />

informovať v nasledujúcom<br />

čísle Sveta Grálu a na<br />

www.svetgrálu.sk.<br />

Tešíme sa<br />

na Vašu návštevu!<br />

www.svetgralu.sk<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

30 | 2011


Každý deň, týždeň aj mesiac v roku má svoju farbu, ktorá ovplyvňuje náš život, podobne ako ho ovplyvňujú<br />

fázy Mesiaca alebo postavenie planét. Farba dňa vystihuje silu, ktorá práve obzvlášť výrazne pôsobí.“<br />

NOVINKA !<br />

Kalendár farieb<br />

na rok 2012<br />

v českom jazyku<br />

Ku kalendáru sa tematicky viaže<br />

kniha MUDr. Jana Paloučka<br />

Poselství barev<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV<br />

ve dnech roku<br />

2012<br />

6,30 €<br />

PRE PREDPLATITEĽOV:<br />

5,90 €<br />

Barva roku 2012<br />

černá<br />

6,50 €<br />

PRE PREDPLATITEĽOV:<br />

5,80 €<br />

Každý den, týden i měsíc v roce má svou barvu, která ovlivňuje náš život, podobně jako jej ovlivňují<br />

fáze Měsíce nebo postavení planet. Barva dne vystihuje sílu, která právě obzvlášť výrazně působí.<br />

www.svetgralu.sk


KNIŽNÁ NOVINKA<br />

Rozširujeme edíciu Sveta Grálu:<br />

Richard Steinpach<br />

Prečo sú narodenia<br />

predsa len spravodlivé<br />

O knihe:<br />

Prečo sa jeden človek narodí zdravý, druhý chorý,<br />

jeden bohatý, druhý chudobný? Aké nespravodlivé<br />

sa to musí zdať, keby bol len tento jeden život! Lenže<br />

my sme v skutočnosti na Zemi žili už viackrát. Richard<br />

Steinpach vysvetľuje, prečo sa toto poznanie v západnom<br />

svete vytratilo. Jeho znovuobjavením by<br />

sa pritom odhalili mnohé zdanlivé záhady života.<br />

Témou knižky sú však aj skryté súvislosti ľudského<br />

narodenia. Čitateľ sa dozvie, ako a prečo k narodeniam<br />

dochádza, že okolnosti nášho narodenia nie sú<br />

náhodné, a aj to, prečo sa narodíme určitým rodičom.<br />

Rozvinie sa obraz láskyplného a spravodlivého poriadku,<br />

ktorý nás sprevádza na celej našej životnej<br />

ceste.“<br />

Cena: 3,30 €<br />

Cena pre predplatiteľov: 2,80 €


Váš čas je obmedzený, tak ním<br />

neplytvajte žitím cudzích životov.<br />

Nenechajte sa vlákať do pasce dogmy –<br />

teda žiť na základe výsledkov myslenia<br />

iných ľudí. Nedovoľte, aby hluk<br />

cudzích názorov prehlušil váš vlastný<br />

vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie,<br />

majte odvahu ísť za svojím vlastným<br />

srdcom a intuíciou. Oni už sami vedia,<br />

čím sa naozaj chcete stať. Všetko<br />

ostatné je druhoradé.<br />

Steve Jobs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!