Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

9 Glosář9 GlosářAkustický výkon nebo hladina akustického výkonu jetypickou veličinou zdroje zvuku. Lze ji stanovit pouzevýpočtem z měření provedeném v definované vzdálenosti odzdroje zvuku. Vyjadřuje součet akustické energie (změnutlaku vzduchu), která se šíří všemi směry. Sledujeme-licelkový vyzářený akustický výkon a vztáhneme-li jej naobalovou plochu v určité vzdálenosti, zůstane hodnota vždystejná. Podle hladiny akustického výkonu mohou být přístrojemezi sebou akusticky porovnávány.Akustický tlak vyjadřuje změnu tlaku vzduchu v důsledkuvzduchu rozkmitaného zdrojem hluku. Čím větší je změnatlaku vzduchu, tím hlasitěji je vnímán hluk. Naměřená hladinaakustického tlaku je vždy závislá na vzdálenostik akustickému zdroji. Hladina akustického tlaku je měřicíveličina, která je směrodatná např. pro dodržení imisníchpožadavků.Bivalentní teplota/bivalentní bodVenkovní teplota, od které se při bivalentním způsobuprovozu připojuje druhý tepelný zdroj k podpoře tepelnéhočerpadla.Chladicí výkonJako takový se označuje teplo, které je odebránoprostřednictvím výparníku tepelného čerpadla.COP (Coefficient Of Performance)Viz výkonové čísloČidlo venkovní teplotyPřipojuje se na regulátor tepelného čerpadla a sloužík provozu vytápění řízenému podle venkovní teploty.Expanzní ventilKonstrukční díl tepelného čerpadla mezi kondenzátorema výparníkem pro snížení kondenzačního tlaku na tlakvypařovací odpovídající vypařovací teplotě. Dodatečněreguluje expanzní ventil vstřikované množství chladivav závislosti na zatížení výparníku.Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonuJako míra zvuku šířícího se vzduchem se používá technickýchpojmů akustický tlak a akustický výkon.KompresorKonstrukční díl tepelného čerpadla pro mechanickou dopravua stlačení plynů. Stlačením výrazně stoupne tlak a teplotapracovního média (chladiva).Kondenzační teplotaTeplota, při níž chladivo kondenzuje ze stavu plynného dostavu kapalného.KondenzátorVýměník tepla tepelného čerpadla, v němž je zkapalněnímpracovního média odevzdáváno teplo do otopné vody.Nízkoteplotní topné systémyNízkoteplotní topné systémy, především podlahová, stěnováa stropní vytápění, se zvlášť dobře hodí pro provoz s tepelnýmčerpadlem.OdtáváníKlesne-li venkovní teplota zhruba pod + 5 °C, začne se vodaobsažená ve vzduchu usazovat na výparníku tepelnéhočerpadla vzduch-voda ve formě ledu. Tímto způsobem lzevyužít latentní teplo obsažené ve vodě. Tepelná čerpadlavzduch-voda, která jsou provozována i při teplotách pod+ 5 °C, vyžadují odtávací zařízení. Tepelná čerpadla značkyBuderus jsou vybavena řízeným odtáváním.Omezení rozběhového prouduTepelná čerpadla značky Buderus jsou v případě nutnosti zaúčelem omezení rozběhového proudu vybavena spouštěčis pozvolným rozběhem. Tím se zamezí náhlým a prudkýmrozběhům elektromotoru a zajistí velmi dobrá elektronickáregulace proudu a napětí během rozběhu motoru.Otopná soustavaVzájemně hydraulicky propojené komponenty topnéhosystému (otopná tělesa, směšovače, jakož i výstupa zpátečka), které jsou zodpovědné za rozvod tepla.Plně hermetickýZnamená s ohledem na kompresor, že tento je úplněuzavřený a hermeticky svařený a nelze jej proto při závaděopravit a musí být vyměněn.Plošné vytápěníJsou potrubí položená pod mazaninou (podlahové vytápění)nebo pod omítkou (stěnové vytápění), kterými protéká otopnávoda ohřívaná tepelným zdrojem.Podlahové vytápěníPodlahové vytápění je pro systémy tepelných čerpadel ideálnísystém rozvodu tepla, protože pracují s nízkou teplotou, kterávede k úsporám energie. Celá podlaha slouží jako velkáteplosměnná plocha. Proto si tyto systémy vystačí s nízkýmiteplotami otopné vody (cca 30 °C). Jelikož se teplo rozptylujeod podlahy do místnosti rovnoměrně, nastává již při teplotěprostoru 20 °C stejné vnímání teploty jako v místnostivytápěné obvyklým způsobem na 22 °C.Pojistné ventilyZabezpečují tlaková zařízení, jako jsou kompresory, tlakovénádoby, potrubí atd. před poškozením v důsledkunepřípustně vysokých tlaků.Poměr A/VJe to poměr součtu všech venkovních ploch (odpovídá plošepláště budovy) k vytápěnému objemu budovy. Důležitáveličina pro stanovení energetické náročnosti budovy. Čímmenší je poměr A/V (kompaktní stavební tělesa), tím menší jepotřeba energie při stejném objemu.946 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light

More magazines by this user
Similar magazines