28.07.2013 Views

Medlemsblad nr. 3 2003

Medlemsblad nr. 3 2003

Medlemsblad nr. 3 2003

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sikkerhedslederen<br />

<strong>Medlemsblad</strong> for Sammenslutning af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Bestyrelsen<br />

Formand<br />

Næstformand<br />

Kasserer<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Områdeformænd<br />

Områdeformand<br />

Jylland Nord<br />

Områdeformand<br />

Jylland Syd<br />

Områdeformand<br />

Fyn<br />

Områdeformand<br />

Sjælland<br />

Områdeformand<br />

København<br />

Konferenceudvalget<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

Udstillingsudvalget<br />

Sikkerhedschef Arne Nielsen<br />

Redaktionsudvalget<br />

Ansvarshavende Erik Brødbæk<br />

Redaktør Jens Stokholm<br />

Journalist Lars Nielsen<br />

2 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

COOP DANMARK PERSONALE<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

HOFFMANN A/S<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

BST ÅRHUS<br />

Hjemmesideudvalget<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

Sektionsleder Ole Vendelbo<br />

Vedtægtsudvalget<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

Miljø- og kvalitetschef Per Bech<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

Sekretariat<br />

Sektionsleder Ole Vendelbo<br />

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET<br />

Miljø- og kvalitetschef Per Bech<br />

KOPPERS DENMARK A/S<br />

Sikkerhedsleder Poul Chr. Jespersen<br />

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

HOFFMANN A/S<br />

Miljø- og kvalitetschef Per Bech<br />

KOPPERS DENMNARK A/S<br />

Sikkerhedsleder Anne Bitzer<br />

LEO PHARMA<br />

Sektionsleder Ole Vendelbo<br />

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET<br />

Næste nummer af Sikkerhedslederen medio november <strong>2003</strong>.<br />

43 86 34 40<br />

erik_broedbaek@fdb.dk<br />

76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

87 33 11 00<br />

pms@bstaarhus.dk<br />

45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

63 31 31 68<br />

bechp@koppers-europe.com<br />

89 42 39 44<br />

pcj@ats.dk<br />

76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

63 31 31 68<br />

bechp@koppers-europe.com<br />

44 94 58 88<br />

anne.bitzer@leo-pharma.com<br />

45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

Materiale, der ønskes optaget i bladet skal være aftalt med Jens Stokholm senest den 15. oktober <strong>2003</strong>. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret<br />

indsendes og eventuelt optages under indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på, at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

Sikkerhedslederen er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer blandt sikkerhedsledere, miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne,<br />

hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører i Danmark.<br />

Redaktør: Jens Stokholm • Bülowsvej 26, 4 • 1870 Frederiksberg • 33 22 00 61 • e-mail: jst@hmsman.dk • www.hmsman.dk<br />

Layout: Erik Stokholm • e-mail: est@tdcadsl.dk<br />

Forside: Peter Dræby og Ole Milian i gang med kabelsplidsning.<br />

Tryk: Zeuner Grafisk a/s • Tlf.: 87 46 40 10 • Fax: 87 46 40 11 • email: zeuner@zeuner.dk<br />

Indhold<br />

Nyt fra bestyrelsen 3<br />

Sikkerhedslederen 3<br />

Virksomhedsportræt 4<br />

TDC<br />

Debatforum 7<br />

SSID’s hjemmeside 9<br />

Lars’s Klumme 10<br />

Det sociale indeks 12<br />

Styr på kemikalierne 13<br />

Aktiv skiltning 14<br />

AMIS 14<br />

Sikkerhedslederen 16<br />

og medierne<br />

Noter og nyt 18<br />

Aktivitetskalender 20<br />

25 år i SSID 21<br />

Områdenyt 22<br />

Sekretær: Jette Vinther • SSID‘s sekretariat • Kongsvang Allé 25 • 8000 Århus C • Tlf.: 86 11 04 11 • Fax: 86 11 30 97 • e-mail: sekretariatet @ ssid.dk • www.ssid.dk


Nyt fra bestyrelsen<br />

Selv om temperaturen udendørs i skrivende<br />

stund fortsat står på sommer, er efterårssæsonen<br />

startet, og virksomhederne i fuld gang<br />

med at producere det, som virksomheden<br />

nu skal producere.<br />

SSID er også i fuld gang med planlægningen<br />

af efterårets arrangementer såvel lokalt som<br />

på landsplan.<br />

Bestyrelsens første arrangement er Strukturkonferencen<br />

den 17. september, og mere<br />

end 50 har meldt sin deltagelse. Vi har<br />

store forventninger til konferencens forløb<br />

og resultat. Det er vigtigt for SSID, at den<br />

fremtidige struktur og placering i blandt<br />

øvrige arbejdsmiljøaktører, er udviklet i samarbejde<br />

med en bred kreds af repræsentanter<br />

for medlemsvirksomhederne.<br />

Den politiske sommerferie er endnu ikke<br />

overstået, men vi erindrer om, at SSID har<br />

sat for-manden og næstformanden for Folketingets<br />

arbejdsmarkedsudvalg stævne den<br />

20. oktober på Christiansborg. I modsæt-<br />

Sikkerhedslederen<br />

Arbejdsmiljøreformen: Noget for noget – og ingen nåde.<br />

Virksomheder der vil og kan sikre et godt<br />

arbejdsmiljø slipper for tilsyn og BST pligt<br />

– noget for noget princippet. Omvendt vil<br />

virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø<br />

få et gennemgribende tilsyn og få pålagt at<br />

søge rådgivning – ingen vil slippe uden om<br />

dette.<br />

Omdrejningspunktet for disse nye principper<br />

er screening af alle 200.000 danske virksomheder<br />

og certificering. Det sidste er på<br />

plads. Det vanskelige og uprøvede punkt er<br />

screening ved arbejdstilsynet. Hvordan vil<br />

den blive opbygget og fungere? Hvor i sandet<br />

slås stregen mellem de gode virksomheder<br />

og de med et dårligt arbejdsmiljø? Kan det<br />

virkelig passe, at der skal gå 11 år før man<br />

er færdig med første runde? På 11 år sker<br />

der meget med en virksomhed, dens ansatte<br />

og deres sundhed. Det kan være katastrofal<br />

lang tid.<br />

Screening bruges i medicinen i det forebyggende<br />

arbejde. De vigtigste krav til en god<br />

screeningsmetode er, at den er sensitiv og<br />

specifik. Det betyder på godt dansk, at meto-<br />

Per Bech, Kay V. Johnsen, Ole Vendelbo, Erik Brødbæk og Poul M. Schmidt<br />

ning til sidste år, er der politisk sket meget<br />

på arbejdsmiljøom-rådet det seneste år.<br />

Beskæftigelsesministerens udmeldinger,<br />

kommende lovforslag og arbejdsmarkedets<br />

parters rolle i forberedelserne er til debat.<br />

Interessen for denne type arrangementer er<br />

altid stor, så hvis du vil sikre dig en plads,<br />

bør du tilmelde dig i god tid.<br />

På Middelfartmødet den 6. november vil vi<br />

sætte fokus på arbejdsskader, erstatninger og<br />

kommunernes regres af sygedagpenge overfor<br />

virksomhederne. Der er megen uklar-<br />

den skal fange helst alle, der har sygdommen<br />

eller forstadier hertil og at den ikke<br />

må medtage ”raske” – såkaldt falske positive.<br />

Desuden skal der være en behandlingsmulighed.<br />

Metoden må ikke skade, den skal<br />

være let at anvende og økonomisk overkommelig.<br />

Opfylder en screeningsmetode ikke<br />

disse principper risikerer man at gøre ondt<br />

værre ved at lægge metoden til grund<br />

for at finde behandlingskrævende patienter<br />

– eller virksomheder. Fra ende til anden<br />

kan de medicinske principper overføres til<br />

den screeningsmetode, som nu udvikles til<br />

arbejdsmiljøarbejdet. Forhåbentlig sker det,<br />

men det bliver ikke nemt.<br />

Arbejdsmiljøreformen har mange andre elementer.<br />

Stærkt fokus er der på BST, som fra<br />

2005 til 2009 gradvis sidestilles med andre<br />

”certificerede rådgivere” og hvis lovbundne<br />

kundeunderlag forsvinder. Det vil ændre BST<br />

verden radikalt – uanset hvad der er skrevet<br />

af trøstende ord om lang overgangsperiode. I<br />

sikkerhedslederkredse er meningerne stærkt<br />

delte om dette perspektiv. Nogle hilser de<br />

friere valgmuligheder velkommen. Andre er<br />

hed om praksis og ikke mindst de konkrete<br />

regler, og bestyrelsen tror, at der er ved at<br />

blive skabt en situation, hvor kommunerne<br />

tillægger virksomhederne skylden for alle<br />

arbejdsulykker, for derefter at kræve sygedagpengene<br />

retur.<br />

Nu skal vi have klarhed over reglerne og<br />

virksomhedernes retsikkerhed.<br />

Bestyrelsen vil også gerne henlede opmærksomheden<br />

på Områdeudvalgenes arrangementer<br />

og årsmøder.<br />

Erik Brødbæk<br />

bekymrede for, at der bliver færre midler til<br />

arbejdsmiljøarbejde, nu hvor der ikke er et<br />

fast årligt beløb til konsulentrådgivning via<br />

BST medlemskabet.<br />

En væsentlig forudsætning for at reformen<br />

kommer til at virke er, at arbejdsmiljøet<br />

får en central placering i virksomhedernes<br />

personalepolitiske strategier. Meget tyder<br />

på, at det gamle udsagn: ”Medarbejderne<br />

er vores vigtigste ressource” er på vej fra<br />

flosklerne ved festlige lejligheder til realiteternes<br />

verden. Holder det, er det nødvendigt<br />

med et godt arbejdsmiljø i ordets<br />

bredeste forstand. Det giver nye muligheder<br />

for sikkerhedslederne.<br />

Arbejdsmiljøreformen rummer andre nye<br />

muligheder. Virksomheder der vil certificeres<br />

har brug for arbejdsmiljørådgivning på<br />

højt plan og med et bredt personalepolitisk<br />

sigte. Virksomheder, der vil ”godkendes ved<br />

en screening” har brug for det samme. Det<br />

er en udfordring og en mulighed for sikkerhedslederne<br />

og SSID. Godt at vi får taget fat<br />

på arbejdet med dette på den kommende<br />

strukturkonference.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

3


Virksomhedsportræt<br />

TDC Totalløsninger -<br />

arbejdsmiljøcertificeret<br />

Administrerende direktør for TDC Henning Dyremose satte i 1999 det mål, at TDC skulle blive en niveau 1 virksomhed. Det mål må<br />

siges at være indfriet af TDC Totalløsninger, der i juni i år modtog både det rene danske arbejdsmiljøcertifikat ( Bek. 923) og det<br />

international (OHSAS 18001). Med sine 10.500 ansatte er TDC Totalløsninger langt den største virksomhed i koncernen TDC. Den<br />

er tillige den til dato største enkeltvirksomhed i Danmark, der er blevet certificeret – oven i købet med en kompliceret landsdækkende<br />

organisation.<br />

Hvorfor og hvordan gør man det i en så<br />

stor og kompliceret organisation. Det spørgsmål<br />

har Sikkerhedslederen stillet administrerende<br />

direktør for TDC Totalløsninger<br />

Lars Torpe Christoffersen og arbejdsmiljøchef<br />

John Weygaard.<br />

Bedst blandt de største i KFX indexet!<br />

Sikkerhedslederen lægger for med en konstatering:<br />

Arbejdsmiljø har ikke rangeret<br />

særlig højt på danske toplederes aktivitetsliste.<br />

Hvad får en direktør for 10.500 ansatte<br />

til at kaste organisationen ud i en arbejdsmiljøcertificering?<br />

For Lars Torpe Christoffersen<br />

er svaret enkelt. Arbejdsmiljøet er et<br />

ledelsesansvar og skal have samme bevågenhed<br />

som alle andre ledelsesopgaver. I<br />

en moderne højteknologisk virksomhed som<br />

TDC er engagerede og loyale medarbejdere<br />

en forudsætning for stadig udvikling og høj<br />

produktivitet. Et godt arbejdsmiljø er en af<br />

forudsætningerne for dette, ligesom det er<br />

en faktor der gør sig gældende ved såvel fastholdelse<br />

som rekruttering af kvalificerede<br />

medarbejdere.<br />

Og så kommer det: En af vores visioner er<br />

“Bedst blandt de største. Vi vil være den<br />

bedste arbejdsplads blandt virksomhederne<br />

i KFX indekset”.<br />

Sådan. Det mål er ikke set før i Danmark<br />

(red).<br />

4 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

Mål: Bedste arbejdsplads blandt virksomhederne i KFX indekset<br />

Lars Torp Christoffersen bliver ønsket tillykke med certifikaterne af Steen Christian Larsen fra Dansk Standard.<br />

Lars Torpe fortsætter: Vi har i mange år<br />

arbejdet systematisk og fremadrettet med<br />

arbejdsmiljøet i selskabet. Vores indsats har<br />

på mange områder været betydelig større<br />

end loven foreskriver.<br />

Jeg er desuden meget opmærksom på den<br />

store indsats mine medarbejdere i arbejdsmiljøfunktionen<br />

har gjort for at skabe forudsætningerne<br />

for den netop gennemførte<br />

certificering. Resultatet er et arbejdsmiljøledelsessystem<br />

der både registrerer forbedringer<br />

og afvigelser. De rapporteres til mig og<br />

den øvrige topledelse, der naturligvis både<br />

bakker op om systemet og reagerer i nødvendigt<br />

omfang i hverdagen.<br />

Bliver arbejdsulykkerne bragt ned?<br />

Det vil ikke forekomme at en chef ikke får<br />

gennemført udgiftskrævende ulykkesforebyggende<br />

foranstaltningen efter en konkret<br />

arbejdsulykke. Vi har sat mål for at nedbringe<br />

antallet af arbejdsulykker. Et af midlerne<br />

er netop gennem analyse af konkrete


ulykker at finde årsagen og fjerne denne for<br />

at hindre gentagelser. Lad mig i øvrigt citerer<br />

fra vores arbejdsmiljøpolitik, som alle ledere<br />

kender:<br />

”Vi vil sikre, at arbejdsmiljøhensyn ikke tilsidesættes,<br />

af økonomiske eller effektivitetsmæssige<br />

årsager.”<br />

Det sværeste for chefen?<br />

Det sværeste har været, at holde styr på alle<br />

de bestemmelser og værktøjer, der bringes<br />

frem. Jeg har naturligvis stiftet bekendtskab<br />

med det tidligere, men i den proces der foregår<br />

under opbygningen af systemet tages alt<br />

ned fra hylderne og bliver revurderet.<br />

Om egen rolle.<br />

Arbejdsmiljøleder Otto Wois<br />

Som administrerende direktør er jeg ansvarlig<br />

for at både ledere og medarbejdere bliver<br />

løbende informeret om det system, vi har<br />

opbygget samt at alle efterlever de rimelige<br />

krav systemet stiller: Overholde loven, undgå<br />

ulykker og skabe forbedringer.<br />

Det samme er topledelsen ansvarlig for<br />

indenfor hver deres division.<br />

I hverdagen tager arbejdsmiljøfunktionen sig<br />

af det praktiske med rådgivning og implementering,<br />

hvor arbejdsmiljøchefen handler<br />

på ledelsens vegne. Her har Lars Torpe<br />

Christoffersen et afsluttende råd til landets<br />

arbejdsmiljøchefer og deres medarbejdere.<br />

En virksomhed, der har et godt arbejdsmiljø<br />

har ledere og et ledelsessystem, som er proaktive<br />

for at forbedre medarbejdernes triv-<br />

sel. Arbejdsmiljøfunktionen skal som en del<br />

af ledelsessystemet fortsat være med til at<br />

sikre en fortsat forbedring af arbejdsmiljøet.<br />

Fra beslutning til certifikat<br />

Og her er det John Weygaard, der handler<br />

på ledelsens vegne sammen med kollegerne.<br />

Den imponerende certificering er gennemført<br />

på 1⁄2 år. Det gør man ikke uden forberedelse<br />

gennem en del år, og det gør man<br />

ikke uden en dygtig og engageret kollega<br />

som Otto Wois til at holde sammen på processen<br />

understreger John.<br />

”Vi har støt og roligt udviklet vort<br />

arbejdsmiljøarbejde, ud bygget med mål<br />

og politikker, interne vejledninger og<br />

registreringssystemer, APV, risikovurderingssystem<br />

m.v.. Roller og ansvar er<br />

beskrevet for alle. For lederne: Ansvar<br />

og opgaver. For arbejdsmiljørepræsentanterne<br />

samt medarbejderne: Pligter<br />

og opgaver. Vi har udviklet organisationen<br />

og ændret fokus . Der er<br />

truffet aftaler mellem ledelsen og<br />

de faglige organisationer. Alt dette<br />

er løbende sket, og alt dette har<br />

Otto Wois samlet i et ledelsessystem<br />

på vort intranet. Alle dele<br />

af arbejdsmiljøledelsessystemet<br />

findes her og er i princippet<br />

tilgængeligt for samtlige medarbejdere<br />

i TDC Totalløsninger.”<br />

Arbejdsmiljøorganisation<br />

Enkelt og kompliceret<br />

Det er både enkelt og kompliceret fortsætter<br />

John. Det er enkelt i den forstand at alt er<br />

samlet på et sted, det opdateres løbende ved<br />

ændringer og er tilgængelig for alle. Det er<br />

kompliceret fordi der er mange dele og fordi<br />

en certificering omfatter meget – langt mere<br />

end en niveau 1 godkendelse, der jo var det<br />

oprindelige mål.<br />

Og apropos niveau 1 godkendelse, så er<br />

det ikke nogen enkel proces i en stor og<br />

I organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet har TDC også brudt med de vante mønstre.<br />

Linien har som loven påbyder sikkerhedsrepræsentanter – kaldet arbejdsmiljørepræsentanter<br />

i TDC. De indgår i arbejdsmiljøgrupper sammen med<br />

linieledelsen, men sikkerhedsudvalg er afskaffet i de 7 divisioner hos TDC Totalløsninger.<br />

Dog er halvårsmøderne bibeholdt. Arbejdsmiljøarbejdet skal klares og<br />

afklares direkte i linien. Der er kun et arbejdsmiljøudvalg for TDC Totalløsninger,<br />

hvor uafklarede spørgsmål kan rejses, men hovedopgaven er at være fremadrettet,<br />

sætte mål og følge op på disse. I hver division er der en fælles arbejdsmiljørepræsentant,<br />

der kan tage sager op med divisionschefen. Dette system er nedfældet i<br />

en aftale.<br />

Arbejdsmiljøafdelingen er sammen med TDC BST organiseret i HR Service Center.<br />

Det er en fælles serviceorganisation for linien. Arbejdsmiljølederne ”udstationeres”<br />

således fra arbejdsmiljøfunktionen til resten af virksomheden.<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

5


landsdækkende virksomhed. TDC forhandlede<br />

længe med Arbejdstilsynet om gennemførelse<br />

af et tilpasset tilsyn, men kunne ikke<br />

6 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

Arbejdsmiljøchef John Weygaard<br />

blive enige om konditionerne. Slutresultatet<br />

blev, at TDC i stedet valgte at satse på en<br />

certificering.<br />

Sidegevinst<br />

En væsentlig sidegevinst ved arbejdet med at<br />

opbygge arbejdsmiljøsystemet på Intranettet<br />

er, at alt bliver taget frem og vurderet. Der<br />

samler sig meget på hylderne over årene, og<br />

noget holder ikke i processens skarpe lys,<br />

andet er gentagelser eller kan forenkles. Det<br />

er kort og godt også en oprydningsproces at<br />

blive certificeret.<br />

Tæt parløb med DS<br />

Det er Dansk Standard (DS), der har gennemført<br />

certificeringen i TDC, og arbejdsmiljøafdelingen<br />

har haft et tæt parløb med<br />

DS lige fra første dag. Man har fulgt DS’s disposition<br />

og hovedpunkter i opbygningen af<br />

arbejdsmiljøsystemet på Intranettet. Da det<br />

var klar blev det forelagt direktionen, der<br />

skulle sige god for det. Herefter gennemførte<br />

arbejdsmiljøfunktionen en pre-audit. Denne<br />

havde til formål at vurdere, om der var overensstemmelse<br />

mellem system og virkelighed.<br />

Det var der ikke altid, og problemerne blev<br />

så forelagt for Lars Torpe Christoffersen –<br />

og efterfølgende løst!<br />

Audit på 47 adresser<br />

Efter Arbejdsmiljøfunktionens pre-audit blev<br />

en tilsvarende gennemført ved DS på 7<br />

arbejdspladser. De fandt 7 afvigelser, som<br />

blev rettet. Herefter fulgte selve auditeringen.<br />

Der er i alt knap 250 adresser i TDC<br />

Totalløsning. Det gav efter DS regler 47<br />

adresser overalt i landet, der skulle auditeres<br />

– i sig selv en kæmpe opgave. Audit fandt<br />

sted i perioden 8. maj til 24 juni hvor certifikat<br />

blev overrakt. Der blev afdækket 7<br />

mindre afvigelser, som alle blev løst i løbet<br />

af processen.<br />

Som led i Audit spørger DS repræsentanter<br />

ledelsen om deres kendskab til arbejdsmiljøsystemet.<br />

Ligeledes spørges medarbejderne<br />

om deres kendskab til arbejdsmiljøpolitikken<br />

og andre forhold. Dette punkt var John<br />

særlig spændt på (læs: nervøs for) Til hans<br />

store glæde kendte man dens eksistens og<br />

hovedindhold og: ”Vi konstaterede en stor<br />

paratviden hos medarbejderne”.<br />

Og hvad koster det?<br />

Ca. 500.000 for hele virksomheden, - hvilket<br />

i øvrigt rigelig dækkes af forventet tilbagebetalt<br />

arbejdsmiljøafgift. Det sidste var nu<br />

slet ikke med inde i billedet, da beslutningen<br />

om at gennemføre certificeringen blev taget.<br />

Men det er da en glimrende sideeffekt. Hertil<br />

kommer naturligvis de ressourcer, som organisationen<br />

har brugt, men stadigvæk løber<br />

det samlede regnskab rundt for TDC.<br />

Igen i maj 2004<br />

TDC Totalløsning med arbejdsmiljøfunktionen<br />

får ikke lov til at hvile på laurbærrene.<br />

Allerede igen i maj 2004 følger DS op. Men<br />

det er ikke det eneste. Også de øvrige selskaber<br />

i TDC-koncernen skal igennem en<br />

certificering efter samme principper og med<br />

arbejdsmiljøfunktionen som fødselshjælper.<br />

Jens Stokholm


Debatforum<br />

SSID - Ny struktur ?<br />

Strukturkonferencen den 17 september.<br />

Der er mange forandringer i gang på det danske arbejdsmiljøfelt i disse år. Har SSID den rette organisation og indhold til at bakke<br />

op omkring medlemmerne i det arbejdsmiljølandskab, der tegner sig når efterårets lovrevision er faldet på plads. Dette spørgsmål<br />

blev drøftet sidste efterår på en strategikonference for bestyrelsen og områdebestyrelser. Det skal nu drøftes i en større kreds på<br />

strukturkonferencen den 17 september <strong>2003</strong> på Byggecentrum, Middelfart. Som optakt til denne bringer Sikkerhedslederen her<br />

et referat fra en rundbordsdiskussion i bestyrelsen under overskriften ”Ny struktur ?”<br />

Hvor skal SSID være i 2010?<br />

Formanden lagde for med at trække nogle<br />

hovedlinier op. I en dynamisk organisation<br />

er det vigtigt med en strukturdebat fra tid til<br />

anden. Forandringer er et markant element<br />

i tiden og vi får mange nye medlemmer, der<br />

kan have andre forventninger til SSID, end<br />

de, der har nedfældet sig i traditionen. På<br />

strategikonferencen for et år siden stillede vi<br />

spørgsmålet ”Hvor skal SSID være i 2010?”.<br />

Samme spørgsmål vil blive stillet på Strukturkonferencen.<br />

Det forventer vi en diskussion<br />

omkring og en masse gode ideer til. I<br />

dag skal spørgsmålet være ubesvaret. Vi har<br />

alene fokus på hovedtemaerne. Efter den 17.<br />

september skal vi i gang med at lægge strategierne<br />

frem mod 2010.<br />

Nye medlemmer –<br />

fra miljø-, kvalitets- og personalearbejdet?<br />

Kay fulgte op med at understrege vigtigheden<br />

af, at medlemmerne kom på banen og<br />

formulerede deres behov samt ønsker. Meget<br />

arbejde i SSID kan have en tendens til at<br />

blive lidt en gentagelse blandt Tordenskjolds<br />

soldater.<br />

Det skal i den forbindelse også overvejes,<br />

om ikke den traditionelle medlemsskare skal<br />

udvides. Miljøledere er allerede med fra<br />

mange virksomheder. Kvalitets- og personalekonsulenter<br />

har også mange aktiviteter i<br />

grænseområdet til arbejdsmiljø – og vil få<br />

det mere fremover med fokus på psykisk<br />

arbejdsmiljø, sundhedsfremme, rummeligt<br />

arbejdsmarked m.v..<br />

Erik nævnte her, at mange BST’er var interesseret<br />

i en udvidet mulighed for, at BST<br />

ansatte kunne blive medlemmer. Det gav<br />

straks anledning til mange modsatrettede<br />

synspunkter – sådan som BST har for vane<br />

at gøre. Det venter vi med at referere til efter<br />

konferencen.<br />

Per Bech, Kay V. Johnsen, Ole Vendelbo, Erik Brødbæk og Poul M. Schmidt<br />

Ole og Kay nævnte også vigtigheden af den<br />

professionalisering af sikkerhedslederarbejdet,<br />

der finder sted i mange store virksomheder<br />

i disse år. Det kan skabe et andet<br />

interessefokus i forhold til deltidssikkerhedslederen<br />

i små og mellemstore virksomheder.<br />

Foreningen skal så afgjort rumme begge<br />

grupper – men hvordan gøres det bedst?<br />

Igen et vigtigt spørgsmål for konferencen at<br />

diskutere.<br />

Poul kunne genkende samme uvikling fra<br />

Sikkerhedslederkurserne. Gennem mange år<br />

har SSID haft mulighed for at profilere foreningen<br />

på DA’s basiskurser for sikkerhedsledere.<br />

Det giver os mange muligheder for at<br />

opfange de forventninger ”de vordende” sikkerhedsledere<br />

har til et netværk som SSID.<br />

Det er tydeligt, at de nye sikkerhedsledere er<br />

meget veluddannede og stiller store krav til<br />

indholdet i en efteruddannelse og erfaringsudveksling.<br />

Traditionen…..!<br />

Årskonference og områdeudvalg<br />

Erik tog herefter fat på traditionen. I SSID<br />

har vi skabt mange traditioner, og det er OK<br />

så længe det bærer frem og skaber udvikling;<br />

men ikke alle traditioner har den egenskab.<br />

Vi må nøje granske vore og stille spørgsmål<br />

til de enkelte. Bærer de frem og skaber de<br />

udvikling? Hvis ikke går vi i stå, og eksistensberettigelsen<br />

forsvinder lige så stille. Igen er<br />

det vigtigt at få medlemmerne med i den<br />

analyse.<br />

To traditioner er i dag meget markante i<br />

SSID. Den ene er årskonferencen, som vi har<br />

haft megen succes med de senere år. Man<br />

kan dog også spørge, hvorfor ikke endnu<br />

flere af medlemmerne er med, når den nu er<br />

så succesfyldt? Kay: Er der her en tendens til,<br />

at det er heltidsmedlemmer og ”traditionalisterne”,<br />

der kommer. Hvad med landets deltids<br />

sikkerhedsledere. Er det noget andet og<br />

mindre de søger – eller måske en lidt anden<br />

struktur?<br />

En kendsgerning er det, at antallet af fuldtidssikkerhedsledere<br />

har været stigende fra<br />

42% i 1994 til 57% i 1999 samtidig med en<br />

svag stigning i medlemstallet. Noget tyder<br />

på, at vi i mindre grad rammer deltidssikkerhedslederen<br />

(alle).<br />

Den anden tunge tradition er selve organiseringen<br />

i de 5 områder. Den hænger tæt<br />

sammen med både ønsket om at skabe lokale<br />

netværk med erfaringsudveksling og lokale<br />

møder, som det er afstandsmæssigt overkommeligt<br />

at deltage i. Erik konstaterede, at<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

7


områdeudvalgene fungerede meget forskelligt, og alle var enige<br />

om, at det til tider kunne være en tung opgave, at få områdeudvalgene<br />

til at fungere efter hensigten.<br />

Konklusionen på dette (red.): Områdeudvalgene og organiseringen<br />

bag disse er et vigtigt diskussionspunkt på konferencen.<br />

De deltidsansattes behov?<br />

Den tilbagevendende konstatering af, at SSID ikke har fat i deltidsansatte<br />

sikkerhedsledere på samme måde som de heltidsansatte<br />

fik redaktøren til at stille spørgsmålet: Hvad er de deltidsansatte<br />

sikkerhedslederes behov? Ole mente ikke vi kunne besvare dette<br />

spørgsmål. Vi måtte ganske enkelt undersøge det nærmere, og det<br />

var en opgave for SSID.<br />

For Kay var det også et spørgsmål, om ikke vi kørte i ring i et<br />

forsøg på at finde en fællesnævner mellem heltids- og deltidsansatte<br />

sikkerhedsledere. Det kunne meget vel være sådan, at behovene<br />

var forskellige, og at vi ikke kunne opfylde dem under et. Ole<br />

og Erik var dog inde på, at medlemsmøderne kunne være et fælles<br />

omdrejningspunkt. Halvdagsmøder var for Ole en form, der burde<br />

have begge gruppers interesse. Større ”arrangementsmøder” uden<br />

traditionel binding til områdeudvalgene var for Erik en mulighed,<br />

der kunne appellere til begge grupper.<br />

De deltidsansattes behov førte gruppen tilbage til den tidligere<br />

diskussion af medlemsgrundlaget – sikkerhedsledere / andre faggrupper?<br />

Omdrejningspunktet er virksomheden. Den primære<br />

målgruppe er og skal være de personer i virksomhederne, der<br />

beskæftiger sig med sikkerhedslederarbejde. Hvis de så også<br />

beskæftiger sig med andet i virksomheden bør de også med.<br />

Konferencen –<br />

Hvad vil SSID så bruge den til?<br />

På dette punkt af debatten stillede redaktøren atter skarpt på konferencen.<br />

For Erik var det vigtigt at styrke SSID, søge indflydelse<br />

og styrke sikkerhedslederne i deres daglige arbejde. Er vort grundlag<br />

i medlemskredsen bedre, så har vi automatisk bedre muligheder<br />

for at få denne indflydelse. Det gælder lokalt, på landsplan og<br />

også i EU sammenhæng.<br />

Mere konkret skal vi have en medlemsdiskussion:<br />

• Sikkerhedsledere – andre arbejdsmiljø- professionelle<br />

• Virksomheder – andre organisationer<br />

• Alene virksomheder som medlemmer – eller også enkeltpersoner<br />

• Heltids- deltidssikkerhedsledere<br />

Og vi skal have en organisationsdiskussion:<br />

• Områdestrukturen som den er i dag?<br />

• Flere landsdækkende eller store regionale medlemsmøder?<br />

• Styrkelse af netværk – men hvordan?<br />

• Aktivering af flere medlemmer<br />

• Brug af SSID’s nye hjemmeside med debatside<br />

Og vi skal have en…<br />

Ja, det bliver i høj grad op til de ca. 60 – 70 deltagere, som har<br />

meldt sig, selv at formulere temaerne.<br />

Ref. Red.<br />

8 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

Brandteknisk Risiko Analyse<br />

Med en regelmæssig Brandteknisk Risiko Analyse<br />

opnår virksomheden/institutionen et stærkt forbedret<br />

værktøj til at løse de ledelsesmæssige opgaver<br />

indenfor risikostyring *)<br />

*) ”Vi kan konstatere, at de virksomheder, der havde den bedste<br />

forrentning af egenkapitalen i seneste regnskabsår, også er<br />

dem, der er nået længst i implementeringen af risikostyring”,<br />

udtaler Bjørn Rothaus Sørensen fra Marsh Risk Consulting (læs<br />

mere på: www.marsh.dk).<br />

En Brandteknisk Risiko Analyse udmunder i en operationel<br />

rapport, som sikrer tilbagemelding om<br />

• status på virksomhedens brandsikringsniveau<br />

opfyldelsen af forsikrings- og myndighedskrav<br />

(f.eks. ADR)<br />

• løsningsforslag og handlingsplan (m. økonomisk<br />

overslag)<br />

• uddannelsesniveau (livreddende førstehjælp,<br />

brandslukning)<br />

• behov for konsulentbistand/professionel rådgivning<br />

• stærkt grundlag for etablering af en beredskabsplan<br />

• hjælpeværktøj (i forbindelse med miljø- og<br />

kvalitetscertificering)<br />

• status over (bl.a. flugtvejs-, brand- og alarmeringsinstruks)<br />

Investeringen er minimal i forhold til værdien<br />

af et opdateret risikostyringsgrundlag!<br />

• Rosenkæret 31 • 2860 Søborg<br />

• Tlf: 70 111 333 • Fax: 70 101 333<br />

• www.danskbrandteknik.dk


SSID’s nye hjemmeside<br />

Udvidet medlemsoplysninger<br />

SSID har fået ny dynamisk hjemmeside og hjemmesiden er blevet moderniseret. Den<br />

ene nyhed er udvidet medlemsinformation. Ca. 120 eller godt 22% har allerede lagt<br />

deres data ind. Den anden nyhed er et debatforum, der først lige er gået i gang før<br />

sommerferien. Her er muligheder for at spørge Danmarks største levende arbejdsmiljødatabase<br />

med erfaring fra de virkelige arbejdspladser.<br />

De hidtidige medlemsoplysninger kan nu<br />

suppleres med personlige oplysninger,<br />

e-mail adresse, oplysninger om uddannelse,<br />

foto, ansættelse og interesseområde. Det er<br />

nyttigt for hurtig opdatering i foreningen<br />

og som gensidig medlemsinformation. Det<br />

er alene medlemmerne, der har adgang til<br />

oplysningerne, og det er alene det enkelte<br />

medlem via password, der kan opdatere og<br />

ændre egne oplysninger.<br />

Debatforum<br />

SSID’s medlemmer har nu mulighed for at<br />

rejse spørgsmål, finde svar eller svare og<br />

drøfte problemer med kolleger i det nye<br />

debatforum.<br />

SSID’s ca. 560 medlemmer har hver især<br />

en betydelig viden om arbejdsmiljø i vidt<br />

forskellige virksomheder. Den viden kan vi<br />

dele og udbygge hos hinanden gennem det<br />

nye debatforum. Det er faktisk en helt ny og<br />

enestående mulighed. BRUG DEBATFORUM<br />

Hvordan<br />

Klik på ikonet ”Debat – Forum” på den ny<br />

hjemmeside. Herfra kommer du ind på en<br />

menu side med vejledning, der næsten ikke<br />

kan misforstås eller gå galt. Du kan se liste<br />

over besvarede spørgsmål. Du kan svare på<br />

spørgsmål. Du kan få liste med svar og du<br />

kan oprette et spørgsmål, der sendes ud til<br />

alle medlemmer. Du kan også bestille automatisk<br />

e-mail til dig selv når nogen svarer<br />

– forudsat selvfølgelig, at du har lagt din<br />

e-mail adresse ind på egne data.<br />

Jo flere der bruger debatforum –<br />

jo bedre bliver det.<br />

BRUG DEBATFORUM<br />

Jst<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

9


Lars’s Klumme<br />

Profilering af sikkerhedslederne<br />

SSID har holdt årskonference 7-9 april på<br />

Comwell i Kolding, og som altid er der et<br />

eller andet, man har fået med sig hjem.<br />

Det indlæg, som gjorde størst indtryk på mig,<br />

kom på konferencens sidste dag. Her holdt<br />

kommunikationsrådgiver Niels R. Brinckmann<br />

et foredrag om ”Arbejdsmiljø på<br />

medieagendaen”, og det, der gjorde indtryk<br />

på mig, var, at Brinckmann lagde op til, at<br />

vi skulle forsøge at profilere os gennem en<br />

medievant sikkerhedsleder, der kunne tegne<br />

sikkerhedsledernes profil i medierne.<br />

Medierne har behov for levende stof<br />

Sådan som jeg opfattede Brinckmanns ide,<br />

er medierne trætte af, at det er organisationsrepræsentanter,<br />

der tegner arbejdsmiljødebatten.<br />

Det, de er interesserede i, er at få<br />

virksomhederne ind i debatten. D.v.s, at det<br />

f.eks. kunne være en velformuleret og fagligt<br />

dygtig sikkerhedsleder, der kunne tegne<br />

arbejdsgiversiden, og en sikkerhedsrepræsentant,<br />

der kunne tegne arbejdstagersiden.<br />

Brinckmann udtrykte det således, at folk<br />

er trætte af organisationerne, der opfattes<br />

som bureaukratiske, men jeg tror, at det<br />

er medierne, der ønsker en ”human story”.<br />

D.v.s., de vil ind på virksomhederne for at<br />

illustrere arbejdsmiljøproblematikken med<br />

reelle problemer, som folk kan forstå. Det<br />

gælder naturligvis TV, der helst skal have<br />

levende billeder til sine historier, men det<br />

gælder også de trykte medier, der gerne vil<br />

have fotos, og radioen, der kan illustrere<br />

sine historier med lydbilleder af f.eks. støj,<br />

plaskende vand og maskiner. Men først og<br />

fremmmest vil medierne gerne have konkrete<br />

problemer, som folk kan forstå og forholde<br />

sig til, som f.eks. en medarbejder,<br />

der kan fortælle om en lidelse, vedkommende<br />

har pådraget sig, eller en sikkerhedsrepræsentant,<br />

der kan fortælle, hvordan man<br />

har indkapslet en støjkilde, sikret en farlig<br />

maskine eller lignende.<br />

Hvad skal vi fortælle medierne ?<br />

I den forbindelse mente Brinckmann, at<br />

sikkerhedslederne kæmpede med andre<br />

aktører om offentlighedens interesse, f.eks.<br />

bedriftssundhedstjenesten, personalefunktionen,<br />

samarbejdsudvalget o.s.v. Derfor skulle<br />

vi satse på psykisk arbejdsmiljø, fordi der<br />

blev færre og færre fysiske arbejdsmiljøpro-<br />

10 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

blemer, og fordi den, der erobrer det psykiske<br />

arbejdsmiljø, vinder det hele.<br />

Det må jeg sige, at det er jeg ikke enig i.<br />

Jeg mener, at når medierne råber psykisk<br />

arbejdsmiljø, mener de som regel trivsel. Og<br />

trivsel er samarbejdsudvalgets kerneområde,<br />

så det skal vi holde fingrene fra. I stedet skal<br />

vi satse på at være dem, der tager sig af de<br />

alvorlige problemer. D.v.s. at undgå psykiske<br />

og fysiske skader, herunder rigtige stressproblemer.<br />

Fordelen ved at holde sig til de alvorlige problemer<br />

er, at det giver højest prestige. Det<br />

kan godt være, at andre kan slå sig op på firmafester<br />

og ”komme hinanden ved-kultur”,<br />

men i længden er det arbejdet for at undgå<br />

skader og passe på helbredet, der aftvinger<br />

prestige.<br />

Informationsstrategi<br />

Spørgsmålet er så, hvordan bygger man en<br />

sikkerhedsleder op, så han kan blive den<br />

medieguru, man taler med om arbejdsmiljø.<br />

Ja for det første må det være en person i<br />

30-40 årsalderen, der er reelt fagligt dygtig,<br />

velformuleret og velklædt, så han ligner en<br />

af dem fra direktionsgangen. For ellers kan<br />

han ikke sælge den ide til direktørerne, at<br />

en sikkerhedsleder er en selvfølgelig del af<br />

lederteamet.<br />

For det andet må den pågældende have<br />

DA i ryggen. DA må købe den ide, at virksomhederne<br />

bedre kan tegne en human<br />

og vedkommende arbejdsgiverprofil,end DA<br />

kan. Fordi virksomhederne er mere vedkommende<br />

ud fra en journalistisk synsvinkel, og<br />

fordi de kan vise en pæn profil uden at forpligte<br />

hele branchen.<br />

For det tredje må den administrerende direktør<br />

eller formanden for sikkerhedsudvalget<br />

ikke stjæle billedet. For det er jo en fristelse<br />

at blive kendt mediefigur i stedet for at overlade<br />

rampelyset til en ansat sikkerhedsleder.<br />

Desuden må virksomheden have et godt<br />

arbejdsmiljø og en god egenindsats. Ellers<br />

er der ingen gode nyheder at fortælle, og<br />

ellers risikerer virksomheden, at medierne<br />

falder over en historie om dårligt arbejdsmiljø.<br />

Og det klart, at hvis en virksomhed<br />

vil profilere sig på et godt arbejdsmiljø, så er<br />

det en endnu bedre historie, hvis den viser<br />

Lars Nielsen<br />

sig at have nogle hidtil skjulte fejl og mangler.<br />

Hvad er budskabet<br />

Desuden er det vigtigt, at virksomheden har<br />

nogle gode arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter,<br />

der kan være med til at sælge<br />

den gode historie. Men hvad skal historien<br />

egentlig gå ud på ?<br />

Den skal handle om, at de, der går ind for et<br />

godt arbejdsmiljø, er de fagligt dygtige, effektive,<br />

velledede virksomheder. At en ansvarlig<br />

arbejder aldrig vil drømme om at bruge<br />

et stof eller materiale, han eller hun ikke<br />

kender, uden at undersøge hvor farligt det<br />

er. At han som en selvfølge checker ventilation,<br />

afskærmning o.s.v., inden han starter et<br />

arbejde, om at han i det hele taget har check<br />

på tingene, og at han derfor helt naturligt<br />

forlanger og får medindflydelse på sin egen<br />

arbejdssituation.<br />

Om at arbejdslederen selvfølgelig har check<br />

på arbejdsforholdene og kender de forholdsregler<br />

, der er taget for at undgå ulykker.<br />

Om at arbejdsgiveren eller virksomhedslederen<br />

selvfølgelig er medlem af sikkerhedsudvalgene<br />

og har fod på arbejdsmiljøet, fordi et<br />

godt arbejdsmiljø er en selvfølge, hvis man<br />

vil have de gode medarbejdere og en effektiv<br />

produktion.<br />

Om at virksomhedens teknikere og andre<br />

specialister selvfølgelig kender betydningen<br />

af et godt arbejdsmiljø og derfor som en<br />

selvfølge medtænker arbejdsmiljøet i de råd,<br />

de giver virksomheden, hvad enten de nu<br />

er personalekonsulenter, økonomimedarbejdere,<br />

produktionsteknikere eller f.eks. indkøbere.<br />

Arbejdsmiljø er simpelt hen noget<br />

man regner med og tager som en selvfølge,<br />

for man har ikke råd til andet. Det kan man<br />

bevise med tørre tal, og de der mener noget<br />

andet, betragtes med hovedrysten som mennesker,<br />

der er gået åndeligt og fagligt i stå.


Vi skal tale til følelserne<br />

Men kan man sige, er det en spændende<br />

historie. Er det ikke kun en historie til venstre<br />

hjernehalvdel, altså til forstanden? Skal<br />

vi ikke også have en historie, der taler til<br />

følelserne. For vi er jo oppe imod to stærke<br />

følelsesbetonede historier om arbejdsmiljø,<br />

som lyder:<br />

• ”Arbejdsmiljø er bureaukratisk og kedeligt.<br />

Det handler om dovne medarbejdere,<br />

der ikke gider lave noget, og jo<br />

mindre man taler om det, desto bedre”.<br />

• ”Arbejdsmiljø handler om, at alle andre<br />

skal give mig et godt arbejdsmiljø, for<br />

jeg har desværre ikke tid og kræfter til at<br />

tage ansvaret for mit eget liv, men jeg vil<br />

gerne se de stegte duer flyve gratis ind i<br />

munden på mig”<br />

Men hertil må jeg svare, at den historie jeg<br />

vil sætte i stedet skal lyde: ”Mennesker, der<br />

tager sig af arbejdsmiljøet er voksne menne-<br />

sker. De er anerkendt fagligt dygtige og har<br />

overskud, tid og kræfter til at tage vare på<br />

sig selv og andre. De er et ideal, som vi alle<br />

ser op til. Mennesker, der sjusker med sikkerheden,<br />

er nogle skvat. Det er de dumme,<br />

de dovne, de upålidelige. Det er dem, vi helst<br />

ikke vil ligne”.<br />

Den historie ligger kun tilsyneladende til<br />

venstre hjernehalvdel. I virkeligheden handler<br />

den om at være mennesker, der kan være<br />

stolte af sig selv.<br />

Vi skal væk fra offerrollen<br />

Den historie, man har søgt at sælge om<br />

arbejdsmiljøet, er at de ansatte er ofre for<br />

virksomheder, som sætter profit over arbejdsmiljø.<br />

Det er en dårlig historie, fordi den<br />

pacificerer og opfordrer til afmagt. Den vil<br />

folk i virkeligheden ikke høre. Den, jeg nu<br />

foreslår, er, at et dårligt arbejdsmiljø skyldes<br />

dumhed og dovenskab. Godt arbejdsmiljø<br />

er tegn på effektivitet og dygtighed. Det er<br />

for det første sandt, og for det andet opfordrer<br />

det til handling og dynamik. Det er en<br />

historie, folk i virkeligheden gerne vil høre,<br />

og derfor tror jeg på, at vi kan sælge den<br />

til medierne. Og ved at fortælle den historie<br />

fortæller vi samtidig, at sikkerhedslederne er<br />

effektive og dygtige, sådan at vi kan opnå<br />

den position i folks bevidsthed, der er en forudsætning<br />

for succes i vores branche<br />

Arbejdsmiljøledelse sikrer en forebyggende og<br />

fremadrettet arbejdsmiljøindsats for virksomheden<br />

- på en økonomisk forsvarlig måde<br />

BST Danmark a/s og NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S<br />

afholder den 24. september i København og den 7. oktober i Århus<br />

“gå hjem møder” om arbejdsmiljøledelse.<br />

Implementering af arbejdsmiljøledelse kan være vejen frem for<br />

virksomhederne - og på grund af de politiske beslutninger er der netop nu<br />

et væsentligt økonomisk incitament for at kaste sig over arbejdsmiljøet.<br />

Der udsendes særskilte invitationer til vores kunder.<br />

www.bstdanmark.dk www.niras.dk<br />

Lars Nielsen<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

11


Det sociale indeks<br />

Hvorfor et socialt indeks<br />

Der er mange forskellige begrundelser med<br />

rod i både moralsk, etisk og økonomisk tankegang<br />

- tilsat en god portion politisk udviklingsstrategi.<br />

Ikke mindst professor Henning<br />

Jørgensen, CARMA, Ålborg Universitet satte<br />

fingeren på udviklingstendenser, der begrunder<br />

det nyttige i at bruge det sociale indeks.<br />

Signalværdien står i centrum. ”Den gode<br />

arbejdsplads” bliver den efterspurgte arbejdsplads<br />

af en langt mere bevidst arbejdskraft.<br />

Begrebet ”Medarbejderen er vor vigtigste<br />

ressource” bliver endelig realiseret efter de<br />

mange år som floskel. Det skyldes, at arbejdet<br />

har ændret karakter. Det er hjernekraft<br />

der efterspørges frem for muskelkraft. Det<br />

giver fokus på individualiteten på bekostning<br />

af det kollektive. Arbejdet og arbejdspladsen<br />

får en ny betydning som det sted, hvor individet<br />

realiserer sig selv og sine drømme. I<br />

anden række kommer løn. Disse tendenser<br />

forstærkes de kommende år af den demografiske<br />

udvikling med få unge<br />

Indhold og arbejdsgang<br />

Det sociale index er både et procesværktøj<br />

og et mål på, hvor virksomheden står. Det<br />

er bygget op over 18 udsagn om 3 hovedtemaer:<br />

• Det vil vi.<br />

• Det gør vi<br />

• Det får vi ud af det<br />

Hvert udsagn vurderes efter en skala over<br />

graden af enighed. Samtidig noteres bemærkninger<br />

og ideer til forbedring. Udsagnene er<br />

meget generelle, så redskabet kan bruges af<br />

mange forskellige virksomheder. De underbygges<br />

så af konkrete eksempler på indhold,<br />

der kan støtte vurderingen af udsagnets gyldighed<br />

for ”mig og min virksomhed”. De<br />

12 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

Et nyt socialt indeks er udviklet og testet. Det er enklere i brug end de foregående og<br />

giver mulighed for certificering med erhvervelse af retten til at bruge logo’et for social<br />

ansvarlighed. På konferencer i Århus og København har beskæftigelsesminister Claus<br />

Hjort Frederiksen introduceret det nye sociale indeks og begrundet satsningen. Og det<br />

er enkelt at bruge med gevinstmulighed såvel indadtil i virksomheden som udadtil.<br />

afgivne point for hvert udsagn vægtes derpå<br />

sammen til en talværdi på skalaen 0 – 100,<br />

og ideer til forbedring kan efterfølgende prioriteres<br />

i udviklingsarbejdet og senere ny<br />

vurdering.<br />

Ønsker virksomheden at blive certificeret<br />

skal den henvende sig til Sekretariatet for<br />

det sociale index, Skindergade 29,1. København<br />

K – Email: info@detsocialeindeks.dk.<br />

Herfra vil man så aftale et audittidspunkt.<br />

Prisen for audit og retten til brug af Logo<br />

er afhængig af virksomhedens størrelse: Kr.<br />

5.000 for op til 25 ansatte og stigende til kr.<br />

50.000 for over 250 ansatte.<br />

Processen omkring arbejdet med det sociale<br />

indeks i en virksomhed er på mange måder<br />

vigtigere end selve resultatet. Det kan gennemføres<br />

i alle typer og alle størrelser af<br />

virksomheder, og det kan gennemføres på<br />

mange måder. Der er i øvrigt mange lighedspunkter<br />

til APV processen.<br />

Beslutningen om at bruge det sociale indeks<br />

er en ledelsesbeslutning. Det er dernæst<br />

nødvendigt med en ”tovholder”, som på et<br />

opstartmøde gennemgår processen og forklarer<br />

hvad det går ud på. Opstartmødet<br />

omfatter en udvalgt gruppe af ledere og<br />

ansatte på ca 10 personer. Hvert medlem af<br />

gruppen får på mødet udleveret et eksemplar<br />

af ”det sociale indeks” med skema. Over<br />

1 – 2 uger skal skemaet udfyldes individuelt,<br />

hvorpå gruppen samles igen til et konsensusmøde.<br />

På dette skal man blive enig om en<br />

fælles vurdering, der efterfølgende lægges<br />

til grund for beregning af indeks. Desuden<br />

kan udvælges forbedringforslag der prioriteres<br />

og sættes i gang over en hensigtsmæssig<br />

periode. Processen kan gentages med<br />

intervaller, som virksomheden anser for passende.<br />

For at komme i betragtning til en certificering<br />

skal man opnå en pointsum på 60.<br />

Sikkerhedslederen og det sociale indeks.<br />

Som nævnt er der elementer i det sociale<br />

indeks, der også kan indgå i APV. Direkte<br />

berører et af udsagnene arbejdsmiljøforholdene<br />

på virksomheden. Selvom det sociale<br />

indeks typisk vil blive placeret i HR afdelingen<br />

kan sikkerhedslederen og / eller BST<br />

både være initiativtager og tovholder i processen.<br />

For sikkerhedslederen kan det være en god<br />

anledning til at markere sig på andre områder<br />

end det traditionelle fysiske arbejdsmiljø.<br />

JST


Styr på kemikalierne<br />

Siden 2001 har Arbejdstilsynet krævet, at virksomhederne har styr på de anvendte<br />

kemiske stoffer. På et fælles møde for SSID og SAM fortalte 6 virksomheder om deres<br />

erfaringer.<br />

Ingeniørenes Hus var ramme for 130 sikkerhedsledere<br />

og andre arbejdsmiljøinteresserede, som fredag den 23.<br />

maj drøftede ”Kemikaliestyring i praksis”.<br />

Hvordan omsættes Arbejdstilsynets krav i<br />

bekendtgørelsen om stoffer og materialer<br />

fra 2001 bedst til praksis? Det var emnet<br />

for fællesmødet mellem IDA - Selskab for<br />

arbejdsmiljø og Sammenslutningen af sikkerhedsledere<br />

i Danmark. Vi hørte, hvordan private<br />

industrier som Carlsberg og Junckers har<br />

lavet systemer, hvor nye kemikalier først skal<br />

godkendes i samarbejde mellem indkøbs- og<br />

arbejdsmiljøafdelingen. Det betyder, at de<br />

har en slags positivliste for kemikalier, og<br />

at der er lavet kemikaliebrugsanvis-ninger.<br />

Man har typisk centralindkøb og via lagerstyring<br />

check på, hvor meget af et givent<br />

kemikalie der er tilbage, og hvor på virksomheden<br />

det befinder sig.<br />

NCC’s miljøchef Svend Mercz fortalte om<br />

deres kemisystem, der sammenfatter arbejdsmiljødata<br />

i en meget simpel form som ”røde,<br />

gule eller grå stoffer” samt MAL-kode. Forskellige<br />

leverandører af byggematerialer leverer<br />

oplysninger til Byggeriets Arbejdsmiljø<br />

center, som så laver toksikologisk vurdering<br />

og kemikalie-brugsanvisning. På byggepladserne<br />

landet over kan de ikke have centralt<br />

indkøb af alle varer.<br />

Ole Vendelbo fra DTU’s arbejdsmiljøsektion<br />

fortalte om den nye version af DTU og KU’s<br />

fælles kemikalie-brugsanvisningssystem. Her<br />

kan udarbejdes engelsksprogede brugsanvisninger<br />

og man kan indtaste lager-beholdning<br />

for de anvendte kemiske stoffer. Planen<br />

er, at virksomheden/afdelingen registrerer,<br />

hvor mange liter af et givet stof man normalt<br />

har og noterer, hvor det er placeret – f.eks. ”<br />

3 liter – bygning 221 – rum 019 – skab 2”.<br />

Ole Vendelbo mener ikke, at laboratorier<br />

indenfor universiteterne kan opnå samme<br />

grad af styring som indenfor industrien, da<br />

mængderne er så meget mindre og ikke har<br />

samme økonomiske betydning. Han troede<br />

f.eks. ikke på, at forskere efter brug af 15<br />

ml acetone vil gå ind i et kemisystem og<br />

”afskrive” de 15 ml på lagerbeholdningen.<br />

Det er nok det mest realistiske, hvis man<br />

bogfører normal lagerbeholdning, og så med<br />

jævne mellemrum fylder beholdningerne op<br />

og smider gamle kemikalier ud.<br />

En del af landets amtslige sygehuse har startet<br />

et meget omfattende samarbejde med<br />

hinanden og med deres respektive BST-enheder.<br />

Her satses på et fælles system, hvor data<br />

lægges i ”Toxido” og derfra gøres tilgængeligt<br />

for alle de tilsluttede sygehuse. Værktøjet<br />

Toxido er anvendt af en lang række<br />

virksomheder og leveres af Chemtox fra Kolding.<br />

Sigma-Aldrich er en af de store leverandører<br />

af kemiske stoffer til laboratorieverden.<br />

Direktør Søren Høegh<br />

fortalte, at man nu har dansksprogede<br />

leverandørbrugsanvisninger for samtlige<br />

80.000 stoffer lagt gratis ud på<br />

internet på adressen<br />

www.sigmaaldrich.com/suite7 .<br />

Fra efteråret <strong>2003</strong> vil disse også omfatte<br />

de særlige danske regler.<br />

Farmaceut Bent Horn Andersen fra Arbejdstilsynet<br />

rundede en lang og varm dag af.<br />

Han konkluderede, at der heldigvis var godt<br />

gang i mange virksomheder, men ville ikke<br />

give karaktér til de enkelte virksomheders<br />

løsninger. Han kunne dog godt spå om, at<br />

man om få år skulle til at lave brugsanvisninger<br />

om. Der arbejdes nemlig på fælles regler<br />

på globalt plan i FN-regi. Dette kommer til at<br />

betyde, at de nuværende EU-harmoni-serede<br />

regler atter skal revideres. Det er tydeligvis<br />

”fast arbejde” at få styr på kemien !<br />

Ole Vendelbo<br />

Mogens Kragh Hansen fra maler-BST og Bent Horn Andersen fra Arbejdstilsynet var kritisk spørgepanel<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

13


Fra passiv til aktiv skiltning<br />

Sikkerhedsskilte og anden advarselsskiltning<br />

kan købes alle vegne i mange<br />

forskellige udgaver. Kombineret med gradvis<br />

opbygning af sikkerhedsskiltningen<br />

gennem mange år når problemerne dukker<br />

op bliver resultatet derefter – meget tilfældigt,<br />

uoverskueligt og måske forvirrende.<br />

På mange måder en meget passiv form for<br />

skiltning hvor hele ideen med sikkerhedsskiltningen<br />

svækkes. Det kan i sidste ende<br />

gå ud over sikkerheden.<br />

ECK helhedsløsninger<br />

ECK er et firma der har specialiseret sig i at<br />

udfærdige samlede løsninger for alle typer af<br />

sikkerhedsskiltning på virksomheder. Konceptet<br />

blev præcenteret på SSID’s årskonference<br />

og udstilling <strong>2003</strong>. Markedschef Steen<br />

Kjeldsen fortæller om ideen bag ECK’s sikkerhedsskiltning.<br />

Skiltning skal først og fremmest<br />

give enkel og tydelig information om<br />

fare, henvisning og den sikre adfærd. Mange<br />

forskellige skilte i lige så forskellig udform-<br />

På SSID’s årskonference <strong>2003</strong> præsenterede AMIS Danmark et nyt webbaseret arbejdsmiljøstyringssystem.<br />

AMIS systemet kan underbygge en lang række processer og<br />

aktiviteter i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde fra APV og trivselsundersøgelser til<br />

information, arbejdsmiljøledelse og i sidste ende en arbejdsmiljøcertificering. Sikkerhedslederen<br />

har set nærmere på systemet og bringer her en gennemgang på linie med<br />

den, der har fundet sted for en lang række andre IT baserede arbejdsmiljøsystemer.<br />

14 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

ninger kan forvirre mere end de oplyser. De<br />

mange skilte bliver ganske enkelt overset.<br />

Det er derfor vigtigt, at skiltene er udformet<br />

enkelt og efter et samlet princip, der signalerer<br />

præcist og giver hurtig genkendelse overalt<br />

i virksomheden. Det er også vigtigt at de<br />

opstilles på en overskuelig og logisk måde.<br />

Lige så vigtigt er det, at de arbejds- og sikkerhedsforhold<br />

de giver signaler om er ordnede<br />

og overskuelige.<br />

Rådgivning med virksomhedsplan<br />

En rådgivning om sikkerhedsskiltning handler<br />

derfor om mere end selve skiltningen. Det<br />

er i lige så høj grad en gennemgang af sikkerhedsforhold<br />

mere generelt - for eksempel<br />

også oden. Når FCK rådgiver en kunde<br />

om skiltning starter man så vidt muligt med<br />

en generel gennemgang af virksomheden og<br />

dens risici. Ud fra dette udarbejdes en samlet<br />

plan for skiltningen omkring nødudgange,<br />

henvisning til nærmeste nødudgang, skiltning<br />

ved brandmateriel, advarsler og påbud<br />

om brug af personlig sikkerhedsudrustning.<br />

Planen tager udgangspunkt i grundplaner<br />

over virksomheden / arbejdsstederne og er<br />

både en rådgivning om hvilke sikkerhedsskilte,<br />

der skal bruges, layout og den anbefalede<br />

placering efter de aktuelle forhold. Men<br />

planen kan også berøre andre sikkerhedsmæssige<br />

forhold. På denne måde forvandles<br />

passiv tilfældig skiltning til ”aktiv skiltning”,<br />

der er med til at skabe en sikker arbejdsplads<br />

og påvirker arbejdsrutiner og adfærd.<br />

Fra printere sikkerhedsskilte<br />

Udviklingen af denne tilgang til skiltning<br />

og konceptet startede med salg af printtape.<br />

Disse er siden udviklet til højt specialiserede<br />

printere, der kan trykke et omfattende pro-<br />

gram af sikkerhedsskilte og rørmærkning til<br />

procesindustrier. Hvor det i dag er muligt at<br />

trykke mange almindelige typer labels via PC,<br />

er det fortsat ikke muligt at trykke professionelle<br />

sikkerhedsskilte ad den vej. Levering af<br />

den type printere hører med i ECK’s produktsortiment,<br />

og herigennem kan virksomheden<br />

selv løbende tilpasse sikkerhedsskiltningen,<br />

rørmærkning og anden opmærkning.<br />

I virksomhederne er det typisk enten sikkerhedslederen<br />

eller vedligeholdelsesafdelingen<br />

der er interesseret i denne type sikkerhedsskiltning.<br />

Fabrikschefen kan også være interesseret<br />

, men generelt er det et forsømt<br />

område. Det har overrasket Steen Kjeldsen,<br />

at arbejdsmiljørådgivere – eksempelvis BST -<br />

interesserer sig så lidt for skiltning. For Steen<br />

Kjeldsen er der ingen tvivl om, at enkel og<br />

tydelig sikkerhedsskiltning samt konsekvent<br />

røropmærkning i procesindustrier forebygger<br />

personulykker og skader på produktionen.<br />

Der er ganske enkelt et nødvendigt led<br />

i et sikkert og godt arbejdsmiljø, der tillige<br />

kan give virksomheden et stærkere image.<br />

Jens Stokholm<br />

AMIS – et webbaseret<br />

arbejdsmiljøstyringssystem<br />

AMIS består af 2 dele – begge webbaserede.<br />

En offentlig del, der er tilgængelig for de<br />

enkelte medarbejdere og en administrationsdel,<br />

der kun er tilgængelig for de personer/<br />

sikkerhedsledere der har ret til at opbygge<br />

undersøgelser og administrere systemet. Af


sikkerhedshensyn er adgangen til administrationsdelen beskyttet af<br />

password/kodeord. Med AMIS systemet er det muligt at få synliggjort<br />

alle aktiviteter vedrørende arbejdsmiljøarbejdet, i kraft af, at systemet<br />

ligger på virksomhedens intranet eller på internettet.<br />

Den offentlige del<br />

I denne kan medarbejderne udfylde spørgeskemaer – f. eks. APV<br />

og trivselsundersøgelser. Under de enkelte spørgsmål er der indlagt<br />

hjælpetekster som er markeret med et ”?”. Ved et tryk her kan medarbejderen<br />

få yderligere information om hvad der præcist menes med<br />

det enkelte spørgsmål. Således undgås eventuelle uklarheder eller<br />

tvivl at spille ind på det endelige undersøgelsesresultat.<br />

Efter undersøgelserne kan medarbejderne orientere sig om, hvilke<br />

handlingsplaner og initiativer der er sat i værk på baggrund af de<br />

indkommende svar. Handlingsplanerne prioriteres på baggrund af<br />

den grundige og overskuelige statistik, som AMIS systemet automatisk<br />

genererer. Med det overskuelige statistikmateriale i hånden, ”der<br />

viser hvor skoen rent arbejdsmiljømæssigt trykker”, kan sikkerhedslederen<br />

begynde dialogen med de berørte medarbejdere og finde<br />

frem til en brugbar løsning.<br />

Yderligere er der via den offentlige del mulighed for at informere<br />

medarbejderne om virksomhedens initiativer på arbejdsmiljø og<br />

personaleområdet. Eksempelvis kan virksomheden synliggøre dens<br />

Arbejdsmiljø, Personale- og Sundhedsfremmepolitik, samt hvorledes<br />

man håndtere forhold omkring det Rummelige arbejdsmarked. Ligeledes<br />

kan der fra denne side ses lov materiale, arbejdspladsbrugsanvisninger,<br />

vejledninger m.v.<br />

Administrationsdelen<br />

Dette er sikkerhedslederens og personaleafdelingens værktøj, hvor<br />

alt indholdet på de offentlige sider genereres og administreres. Der<br />

er en meget fleksibel spørgeskemadatabase, hvor spørgeskemaer kan<br />

genereres og prioriteres. De lægges ud, så de bliver tilgængelige for<br />

medarbejderne på den offentlige del af AMIS systemet.<br />

Det er fra administrations delen, at statistikken genereres i form af<br />

overskuelige grafer. Statistikken køres hurtigt og nemt, og det er<br />

således på den baggrund, at f.eks. APV resultaterne offentliggøres<br />

og handlingsplaner opstilles. I kraft af statistikken åbner AMIS systemet<br />

op for en egentlig benchmarking af arbejdsmiljøet mellem de<br />

enkelte afdelinger i virksomheden.<br />

Endelig kan tekster og anden information udformes og lægges ud på<br />

de offentlige sider præcis efter virksomhedens ønske.<br />

Teknik og pris<br />

Systemet kan udbygges og designes efter specifikke brugerønsker. I<br />

sin grundform kan det køre fra simple PC servere og kræver ingen<br />

specialinstallation. Systemet afvikles direkte i en almindelig webbrowser<br />

som f. eks. Microsoft Internet Explorer. AMIS systemet er<br />

udviklet i samarbejde med Lundbeck A/S og LEO Pharma A/S. Prisen<br />

er en engangspris uden licens og er på kr. 200.000.<br />

Henvendelse:<br />

AMIS Danmark<br />

Bredgade 36, B, 3. sal<br />

1260 København K<br />

Tlf: 3333 9300, Mobil 2660 1572<br />

Den rigtige handske til jobbet…<br />

Professionelle handskebrugere ved hvor vigtigt<br />

det er at bruge den rigtige handske til jobbet.<br />

Prøv f.eks.<br />

Marigold Fireblade<br />

til beskyttelse mod skarpe genstande.<br />

• Skærebeskyttelse op til kat. 4 (EN388)<br />

• Beskyttelse mod varme op til kat. 4 (EN407)<br />

• Produceret af 100% Kevlar ® fibre Du Pont<br />

• Stort udvalg af handsketyper og størrelser<br />

• Leveres også med ærmer til beskyttelse af<br />

håndled og underarm. 3 længder.<br />

Køb Marigold Fireblade hvor du normalt køber<br />

personlige værnemidler, eller kontakt Marigold<br />

Industrial og få oplyst nærmeste forhandler.<br />

Marigold Industrial, Kaalundsvej 11, 3400 Hillerød<br />

Telefon 48 24 60 23 • Telefax 48 24 53 23<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

15


Arbejdsmiljø en folkesag –<br />

Sikkerhedslederen og medierne<br />

Arbejdsmiljø er ikke en folkesag og sikkerhedslederen er ikke den centrale stabsmedarbejder<br />

selvom arbejdsmiljøet i store virksomheder er kommet på den strategiske<br />

dagsorden i meget personalearbejde. Det kender SSID’s medlemmer fra deres hverdag<br />

og det fremgår tydeligt af den plads vort arbejdsfelt optager i medierne. Arbejdsmiljøet<br />

er aldrig blevet en folkesag som det ydre miljø har været det. Hvordan kan det ændres?<br />

Er muligheden tilstede og hvad kræver det?<br />

De spørgsmål havde SSID’s konferenceudvalget<br />

stillet en af landets førende medierådgivere<br />

Niels R.Brinkmann fra Brinkmann &<br />

Partners til årskonferencen <strong>2003</strong>.<br />

Indlægget afstedkom mange spørgsmål og<br />

kommentarer ligesom der bagefter var stærkt<br />

delte meninger om de historier, der blev fortalt<br />

og de muligheder, der var lagt frem. Indlægget<br />

er væsentlig for os og vort arbejdsfelt<br />

– debatten er livsnødvendig. Den må ikke<br />

dø med konferencen. Derfor bruger dette<br />

nummer af Sikkerhedslederen en del spalteplads<br />

på indlægget. Her refereres det så<br />

direkte som muligt ud fra overheads og egne<br />

noter.<br />

Sikkerhedslederen i medierne<br />

Med udgangspunkt i 48 artikler om arbejdsmiljø<br />

og sikkerhedsledelse fra de seneste 15<br />

måneder kunne Brinkmann konstatere, at<br />

sikkerhedslederen befinder sig mellem miljølederen<br />

på den ene side og HR på den anden.<br />

Eller sagt på en anden måde – mellem det<br />

fysiske ydre miljø og det psykiske arbejdsmiljø.<br />

16 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

I denne sandwich var det tidligere miljølederen,<br />

der løb med medierne. Nu har HR folket<br />

godt fat i det psykiske arbejdsmiljø, og det<br />

gode arbejdsmiljø handler om alt andet end<br />

det sikkerhedslederen beskæftiger sig med.<br />

Omridset af jobbet er flydende. Det blandes<br />

sammen med miljøchefen, HR chefen og sikkerhedsrepræsentanten.<br />

Der er ingen enkeltpersoner,<br />

der er klar eksponent og talerør<br />

for jobbet.<br />

Fokusgruppens synspunkter<br />

En ”fokusgruppe” på 8 sikkerhedsledere /<br />

arbejdsmiljøchefer fra forskellige virksomhedstyper<br />

drøftede som optakt til konferencen<br />

de rejste spørgsmål sammen med<br />

konferenceudvalget og medarbejdere hos<br />

Brinkmann & Partners. På konferencen sammenfattede<br />

Niels R Brinkmann gruppens<br />

drøftelser tillagt egne iagttagelser og erfaringer.<br />

Et tema var, at der er forskel på store og<br />

små virksomheder. Arbejdsmiljøet er ”darling”<br />

i de store virksomheder men et irritationsmoment<br />

og pligt i mange mindre. Det<br />

giver en risiko for A, B og C hold inden for<br />

arbejdsmiljøet og en alvorlig velfærdsrisiko.<br />

Arbejdsmiljøet har ændret sig fra redskab<br />

til at undgå brok til et instrument for ledel-<br />

Niels R. Brinkmann på SSID’s årskonference <strong>2003</strong><br />

sen. Tidligere tiders fokus på regler afløses<br />

af hjælp til selvhjælp.<br />

Et andet tema var den forandring af<br />

arbejdsmiljøarbejder, der finder sted. Psykisk<br />

arbejdsmiljø er det nye dyr i åbenbaringen.<br />

Stress, mobning og samarbejde får den<br />

højeste prioritet når videntunge job afløser<br />

den rå muskelkraft. Her opfattes HR folket<br />

som bedre rustet til at tage ansvar for de<br />

bløde områder som sundhedsfremme, psykisk<br />

arbejdsmiljø og trivsel. Samtidig bliver<br />

de gode gamle sikkerhedsopgaver færre og<br />

færre. Ja, selv her er det fokus på de bløde<br />

værdier som holdninger og adfærd, når<br />

eksempelvis arbejdsulykker skal bekæmpes.<br />

Arbejdsmiljøet er i fokus og det gode arbejdsmiljø<br />

er på ledelsens dagsorden. En meget<br />

vigtig drivkraft er kampen om den gode<br />

veluddannede arbejdskraft i de små nye<br />

årgange. Det er ikke så meget reguleringen,<br />

bøder og lignende, der ændrer kulturen<br />

selvom love, regler og uddannelse kan pro-


fessionalisere arbejdsmiljøet.<br />

Det handler langt mere om holdninger end<br />

om regler. Mange arbejdsmiljøkurser er uden relevans, og der er en<br />

syndflod af informationsmateriale, der reelt ikke flytter noget.<br />

Arbejdsmarkedets parter opleves her som ude af trit med virksomhederne<br />

og de store syndere, der politiserer arbejdsmiljøet unødigt.<br />

Fleksibiliteten i den enkelte virksomhed begrænses af bureaukratiske<br />

aftaler. Det bliver i den sammenhæng svært at differentiere, og ikke alle<br />

har samme behov.<br />

Udfordringerne<br />

For de 8 sikkerhedsledere var udfordringen at skabe organisatorisk<br />

sammenhæng mellem HR og sikkerhedsledelsen når det gælder<br />

det psykiske arbejdsmiljø. Dernæst at afpolitisere arbejdsmiljøet, så<br />

lovgivere og LO/DA lader virksomhederne arbejde fleksibelt. Indsatserne<br />

skal tage afsæt i den enkelte medarbejders faktiske bekymring.<br />

Rammerne skal hænge sammen med virksomhedernes reelle behov.<br />

Der skal være kontinuitet, så mål, midler og rammer hænger<br />

sammen med behov og ikke ændres ved ethvert regeringsskifte.<br />

Endelig så gruppen den almene interesse for de bløde værdier som<br />

en mulighed, der kunne være et springbræt for at få arbejdsmiljøet<br />

ud i de yderste hjørner af organisationen.<br />

Hvordan komme videre<br />

Den sidste del af oplægget handlede om, hvordan sikkerhedslederne<br />

kommer videre som gruppe. Under hovedoverskriften:<br />

Dokumenter kompetence og væsentlighed for virksomheden oplistede<br />

Brinkmann en stribe af ideer og forslag, der bør være det<br />

centrale diskussionspunkt sikkerhedsleder og sikkerhedsleder imellem.<br />

Døm selv og brug dem. De er citeret som de fremstod på<br />

mødet i PowerPoint udgaven. Det er ikke lette løsninger og her<br />

er udfordringer, der vil noget for den enkelte, for lokale netværksgrupper<br />

og for SSID.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

17


Arbejdsmiljøpåvirkning i<br />

Danmark<br />

Sammenlign din virksomhed med det<br />

dansk gennemsnit<br />

Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har nu gjort<br />

det muligt at sammenligne tal om arbejdsmiljøpåvirkninger<br />

i egen virksomhed med<br />

AMI’s gennemsnit for danske virksomheder.<br />

AMI har spurgt et repræsentativ udpluk af<br />

ansatte på danske virksomheder om alle<br />

typer af arbejdsmiljøpåvirkninger. Disse data<br />

findes i den såkaldte Nationale Arbejdsmiljøkohorte<br />

(NAK), hvor de er tilgængelige i<br />

forskellige typer tabeller og diagrammer på<br />

AMI’s netsted: http://www.ami.dk/ nationaledate.<br />

For virksomhederne kan det være interessant<br />

at kunne sammenligne tal i f. eks. egen<br />

APV med gennemsnit for brancher, jobtyper<br />

og aldersgrupper. Hvor er man placeret i forhold<br />

til et gennemsnit af danskere i årene<br />

1990, 1995 og 2000?<br />

Jobtypetabellerne beskriver i hvilken grad<br />

en personer fordelt på forskellige jobtyper<br />

er udsat for påvirkninger i arbejdsmiljøet.<br />

Det er forholdsvis grove kategorier af jobtype,<br />

som her er samlet.<br />

Branchetabellerne beskriver en række<br />

arbejdsmiljøpåvirkninger fordelt på de 11<br />

branchearbejdsmiljøråd.<br />

Aldersgruppetabellerne beskriver arbejdsmiljøpåvirkningerne<br />

fordelt på alder og køn.<br />

Ved hjælp af farvemarkering angives om<br />

påvirkningen er positiv (grøn) eller negativ<br />

(rød).<br />

I alle tabellerne kan man hente de regneark<br />

frem, der ligger til grund for tabellerne. Det<br />

er så muligt at arbejde videre med tallene og<br />

evt. supplere med egne tal<br />

jst<br />

Arbejdsulykkerne falder<br />

Den nye arbejdsskadestatestik for 2002 er<br />

kommet. Dog mangler fortsat det fulde billed<br />

for 2002, hvor det i lighed med foregående<br />

år kan forventes, at der kommer ca. 3000<br />

flere anmeldelser før endeligt punktum kan<br />

sættes.<br />

18 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

Anmeldte arbejdsskader 1997-2002 til Arbejdstilsynet fordelt på arbejdsulykker,<br />

arbejdsbetingede lidelser og år.<br />

Datakilde: Arbejdstilsynet.<br />

Arbejdsskader<br />

Ulykkesår/registreringsår: 1997 1998 1999 2000 2001 2002<br />

Arbejdsulykker: 51.185 50.148 50.004 48.133 46.744 41.607<br />

Arbejdsbetingede lidelser: 15.820 14.456 12.635 12.854 13.590 12.566<br />

I alt: 67.005 64.604 62.639 60.987 60.334 54.173<br />

Arbejdsulykkerne er faldet siden 1997 Det<br />

samme gælder arbejdsbetingede lidelser,<br />

men her er faldet mindre sikkert. Det samme<br />

gælder de meget alvorlige ulykker og dødsulykkerne.<br />

Efter et fald til 52 dødsulykker i<br />

2001 stag antallet i 2002 til 61 og dermed<br />

er vi tilbage på det niveau, dødsulykkestallet<br />

har befundet sig på i 30 år (om end i den lave<br />

ende).<br />

Det er naturligvis glædeligt at ulykketallet er<br />

faldet, men det er for tidligt at erklære en<br />

trend for varig. Lignende er set tidligere.<br />

123 mio. dkr. til<br />

arbejdsmiljøforskning<br />

I <strong>2003</strong> blev der efter folketingsbeslutning<br />

oprettet et arbejdsmiljøforskningsfond med<br />

123 mio. dkr i perioden <strong>2003</strong> – 2006.<br />

Arbejdstilsynet er sekretariat for fondet, og<br />

der er 2 temaet for <strong>2003</strong> – udstødning<br />

og sygefravær. Bek. <strong>nr</strong>. 610 af 25 juni<br />

om Arbejdsmiljøforskningsfondet regulerer<br />

området.<br />

Den europæiske<br />

arbejdsmiljøuge <strong>2003</strong><br />

Forebyggelse af risici ved arbejde med farlige<br />

stoffer er sat på dagsorden i den europæiske<br />

arbejdsmiljøuge <strong>2003</strong>. 21% af EU’s<br />

beskæftigede er udsat for kendte eller mistænkte<br />

kræftfremkaldende stoffer. Andre 22<br />

% indånder røg, dampe og støv i op mod 1⁄4<br />

af arbejdstiden.<br />

I Danmark gennemføres arbejdsmiljøugen<br />

traditionen tro i ugen efter efterårsferien.<br />

Mange aktiviteter er under forberedelse, men<br />

endnu findes ingen samlet oversigt. For at få<br />

denne er det sikreste at henvende sig til den<br />

lokale tilsynskreds i september.<br />

Arbejdsmiljøprisen <strong>2003</strong><br />

3 virksomheder er indstillet til at modtage<br />

den europæiske arbejdsmiljøpris.<br />

Sikker håndtering af kemikalier til søs<br />

Søfartens Arbejdsmiljøråd har udviklet en<br />

kemikaliedatabase, der oplyser om håndtering,<br />

risici og brug af personlige værnemidler<br />

for en stor del af de Kemiske produkter,<br />

der bruges på danske skibe. Den indeholder<br />

2169 produkter fra 17 danske rederier. Den<br />

bliver løbende opdateret opdateret af de 17<br />

danske rederier og en række leverandører<br />

og producenter af kemiske produkter.<br />

Fra opløsningsmidler til vand<br />

Grundfos A/S har med stor succes fjernet de<br />

chlorerede opløsningsmidler, der tidligere<br />

blev brugt til affedningen. Virksomheden gik<br />

helt væk fra opløsningsmidlerne i 1993 og<br />

har siden arbejdet målbevidst på at reducere<br />

mængden af andre kemiske stoffer til affedtning.<br />

Resultatet er en reduktion på næsten<br />

60 pct. i brugen af kemiske stoffer til affedtning<br />

i forhold til 1991, selv om der i dag producers<br />

flere emner end i 1991.<br />

Kemikaliestyring hos tag producenten<br />

Decra A/S<br />

Kemikaliestyringen sørger for overvågning<br />

af, at der bruges de mest arbejdsmiljø- og<br />

miljøvenlige produkter. Nye produkter bliver<br />

vurderet, får de tages i brug, ved hjælp<br />

af leverandørbrugsanvisninger og en kemikaliepolitik,<br />

der handler om at erstatte<br />

farlige produkter med mindre farlige produkter.<br />

Inden en afdeling kan bruge et nyt<br />

produkt, skal det godkendes efter en række<br />

særlige procedurer, der bl.a. sikrer, at der<br />

aldrig kan anskaffes et farligere produkt.<br />

Alle produkter og indholdsstoffer sammenholdes<br />

med relevante lister i forhold til miljø-


og arbejdsmiljølovgivningen. Registreringen<br />

har givet et overblik over, hvilke kemikalier<br />

der er problematiske i forhold til arbejdsmiljøet,<br />

så der arbejdes med en målstyret<br />

substitution på virksomheden. Indførelsen<br />

af systematisk kemikaliestyring har medført,<br />

at Decra A/S har reduceret antallet af kemikalier<br />

med 61 pct.<br />

Virksomhedsplanche<br />

En generel virksomhedsplanche, der - kombineret<br />

med beredskabsplanchen og værnemiddelplanchen<br />

- udgør tillægget til leve-<br />

randørbrugsanvisningen. Der bruges de<br />

samme formuleringer, som der er beskrevet<br />

i virksomhedens kvalitetsstyringssystem.<br />

Beredskabsplanchen viser placeringen af<br />

virksomhedens beredskab, fx flugtveje, evakueringspunkt<br />

og brandslukningsmidler. Her<br />

udover er tilføjet oplysninger om, hvor der<br />

er placeret øjenskylleflasker, værnemidler,<br />

alarmtelefoner m.m. Placeringen er marke-<br />

ret på planchen i form af piktogrammer,<br />

som ligeledes er opsat i stor størrelse<br />

der, hvor de ansatte fysisk befinder sig.<br />

Værnemiddelplanche<br />

Værnemiddelplanchen beskriver de værnemidler,<br />

der skal bruges ved de enkelte<br />

arbejdsprocesser. Medarbejderne blev involveret<br />

i udarbejdelsen, så de samtidig fik<br />

viden om vigtigheden af at følge reglerne.<br />

Værnemiddelplanchen er samtidig en kemisk<br />

arbejdspladvurdering på den enkelte proces.<br />

Værnemiddelplancherne er hængt op på<br />

arbejdsstedet og budskabet er gjort overskueligt<br />

og letlæseligt ved hjælp af piktogrammer.<br />

Det Europæiske<br />

Arbejdsmiljøagentur<br />

Som led i forberedelserne til den europæiske<br />

arbejdsmiljøuge <strong>2003</strong> har Agenturet suppleret<br />

Faktabladene med en lang række nye,<br />

der omhandler sikkerhed ved kemikaliehådtering.<br />

I alt 6 faktablade beskæftiger sig specifikt<br />

med emnet. Yderligere 7 faktablade berører<br />

området under mere generelle overskrifter.<br />

Nr 41: Biologiske agens<br />

Nr 40: Hudallergifremkalden stoffer<br />

Nr 39: Indåndingsallergener<br />

Nr 35: Formidling af oplysninger om farlige<br />

stoffer<br />

Nr 34: Afskafning og erstatning af farlige<br />

stoffer<br />

Nr 33: Introduktion til farlige stoffer på<br />

arbejdspladsen<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

19


20 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

Aktivitetskalender<br />

17. sep. <strong>2003</strong> 10 – 15.30 Temadag om SSID’s fremtidige opgaver og organisationsstruktur<br />

Byggecentrum Middelfart<br />

07. okt. <strong>2003</strong> Jylland Nord Arbejdsmiljøcertificering<br />

MAN B&W Diesel, Frederikshavn<br />

20. okt. <strong>2003</strong> SSID – Debatmøde med politikere<br />

Christiansborg<br />

06. nov. <strong>2003</strong> SSID – Temadag i Middelfart<br />

Byggecentrum Middelfart<br />

19. nov. <strong>2003</strong> Årsmøde København<br />

27. nov. <strong>2003</strong> Årsmøde Jylland Nord<br />

Ålborg / Hobro<br />

04. nov. <strong>2003</strong> Årsmøde Jylland Syd<br />

19. april – 21. april 2004 SSID’s Årskonference, Kolding<br />

Christiansborg mødet<br />

20. oktober <strong>2003</strong><br />

Traditionen tro afholdes møde med formand og næstformand for folketingets arbejdsmarkedsudvalg i oktober.<br />

I år vil mødet falde midt i folketingets behandling af lovforslag til arbejdsmiljøreform. Det gør mødet særlig aktuelt.<br />

Middelfart mødet<br />

6. november <strong>2003</strong><br />

Forsikringsselskaberne har varslet massive præmieforhøjelser på arbejdsskadesforsikringen og arbejdsskadesbegrebet er udvidet.<br />

Hertil kommer, at mange kommuner i stigende omfang lader være med at udbetale sygedagpenge eller kræver refusion af udbetalte<br />

sygedagpenge, hvis der foreligger en arbejdsskade.<br />

Den årlige temadag hos Byggecentrum fokuserer denne gang på arbejdsskader og erstatning efter arbejdsskadereformen<br />

i foråret.


25 år i SSID<br />

Kære Jette<br />

Hvem skulle nu tro det, når man ser Jette<br />

Vinther springe rundt og løse alle mulige<br />

opgaver på SSID’s årskonference eller i en<br />

feberredning få et områdearrangement på<br />

plads. Men det er vitterligt. Jette har nu<br />

arbejdet for SSID i 25 år og været indbegrebet<br />

af SSID’s sekretariat i alle årene. Tillykke<br />

og tak fra alle os, der er dybt afhængig af<br />

din hjælpsomhed, professionalisme og et for<br />

SSID altid bankende hjerte.<br />

Den 1. september 1978 startede du på deltid<br />

som skretær i det dengang nyetablerede<br />

sekretariat under SAS’ tidligere Arbejdsmiljøchef,<br />

Erik Åstrups formandskab. Det er<br />

siden blevet til 6 formænd, en kasser og en<br />

mængde nye medlemmer. Deltiden er der<br />

fortsat, men ellers er der en verden til forskel<br />

fra den forening og det sekretariat du startede<br />

med i 1978 frem til dagens SSID, fra det<br />

beskedne årsmøde dengang til vore dages<br />

top professionelle årsmøde over 3 dage. De<br />

tider er forbi, hvor du kendte alle medlemmerne<br />

personligt og fungerede som informationscentral<br />

og rådgiver kombineret med<br />

social hyggesnak over telefonen. Nu som<br />

dengang er du krumtappen i organisationens<br />

mange forskellige arrangementer, dens<br />

hukommelse og en væsentlig del af dens<br />

historie – og heldigvis for os er der stadig<br />

plads til hyggesnakken ind imellem den<br />

stadig travlere hverdag.<br />

Dit lange og dybe kendskab til SSID parret<br />

med de tre ord hjælpsomhed, professionalisme<br />

og fokus på, hvad der gavner SSID’s<br />

sag er af uvurderlig betydning for vor organisation.<br />

Tak for de 25 år. Vi glæder os til at<br />

have dig i vor midte i endnu mange år.<br />

SSID’s bestyrelse og redaktion<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

21


Områdenyt<br />

København<br />

”Gå på nettet – hellere i dag end i<br />

morgen”<br />

Forsommeren var en rigtig aktiv mødeperiode<br />

for os i SSID. Af forskellige planlægningsmæssige<br />

grunde var vore arrangementer<br />

blevet klumpet sammen i maj måned – men<br />

det blev de nu ikke ringere af, og der var rigtigt<br />

mange deltagere.<br />

Vi startede 7. maj med ”Ulykkesforebyggelse<br />

ved adfærdsændring”. Mødet foregik hos<br />

NCC ved Tuborg Havn, og der var 60 deltagere.<br />

Efter mødet viste værten Sri Sai Das<br />

os entreprenørfirmaets spændende firmadomicil,<br />

der er opbygget som åbne kontorer<br />

rundt om en atriumgård. Men inden dette<br />

hørte vi bl.a.:<br />

• Kirsten Jørgensen fra AT fortalte, at der<br />

er en stor forskel på hvilken risiko folk<br />

subjektivt oplever og den reelle risiko. I<br />

nogle brancher er der en opfattelse af,<br />

at visse risici simpelt hen er en del af<br />

jobbet og ikke kan undgås – og derfor<br />

gør man ikke nok ved disse.<br />

• Johnny Dyreborg fra AMI stillede spørgsmål<br />

ved, om holdninger til sikkerhed i<br />

virkeligheden betyder så meget – undersøgelser<br />

viser, at unge med ”de rigtige<br />

holdninger” hurtigt tilpasser sig gruppens<br />

normer, der især præges af præstationskrav<br />

og tidspres. Derfor skal der<br />

sættes ind her, frem for isolerede kampagner<br />

med løftede pegefingre.<br />

22 Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

• Mads Jensen fra konsulentfirmaet IMPRO<br />

tog udgangspunkt i en case fra Norsk<br />

Hydro, der laver gødning, aluminium og<br />

energi. En større ulykke i 1985 medførte<br />

at topledelsen sammen med konsulenterne<br />

tog forebyggelse ind i linieledelsen.<br />

Man arbejdede systematisk med ”farlige<br />

hændelser” og fik ”knækket kurven”. Selv<br />

banale faldulykker ser ud til at falde, og<br />

dette har vist sig ikke blot at være en<br />

kortvarig effekt.<br />

• Kåre Christensen fra NCC fortalte, at de<br />

har sænket ulykkesfrekvensen fra 59 til<br />

24 ved at lave ”interne benchmark” på<br />

de forskellige delentrepriser.<br />

Senere i maj forsøgte vi som SSID-region<br />

noget nyt, idet vi havde arrangeret et heldagsmøde<br />

i Ingeniørens Hus sammen med<br />

IDA’s Selskab for Arbejdsmiljø. Emnet var<br />

”Kemikaliestyring i praksis”. Mødet fik en<br />

overvældende tilstrømning, idet 131 deltog,<br />

vi har dog ikke overblik over hvor mange af<br />

disse, der kom fra SSID.<br />

• Mødets formål var at diskutere konkrete<br />

virksomheders indsats, og vi hørte oplæg<br />

fra Junckers, Carlsberg, NCC, R98, Århus<br />

Amt og DTU.<br />

• Efter frokosten fokuserede vi på forskellige<br />

værktøjer til brug for kemikaliestyring<br />

– her hørte vi fra Chemtox,<br />

Sigma-Aldrich, Kemisk Institut fra Århus<br />

Universitet og APB-autor.<br />

• Evalueringen var overvejende positiv,<br />

men der var for mange indlæg i forhold til<br />

tiden, ventilationen kunne ikke matche<br />

de mange deltagere og der var enkelte<br />

som fik P-bøder pga. dårlig skiltning af<br />

P-reglerne.<br />

• Mødet er omtalt i en separat artikel her i<br />

bladet.<br />

Områdeudvalget satser til efteråret på et virksomhedsbesøg<br />

med mindre stramt pakket<br />

program, så vi også får lejlighed til at snakke<br />

lidt på tværs og udveksle erfaringer. På landsplan<br />

deltager en del af os i 17.september<br />

mødet om SSID’s interne struktur – skal<br />

vi f.eks. ændre vor regionsinddeling ? Vi<br />

regner også med at se mange af vore medlemmer<br />

den 20. oktober på Christiansborg<br />

og 6.november i Middelfart.<br />

Årsmødet planlægges til onsdag den 19.<br />

november – det afholdes hos ”GEUS – geologiske<br />

undersøgelser” på Øster Voldgade.<br />

På mødet vil vi bl.a. gennemgå nyhederne<br />

på SSID’s hjemmeside, hvor der nu er mulighed<br />

for at gå ind i ”Debat-Forum” og mulighed<br />

for at DU lægger langt flere data om DIG<br />

ind i medlemsarkivet – du kan f.eks. lægge<br />

dit smukke portræt på nettet. Du har også<br />

mulighed for at linke til relevante arbejdsmiljøsider<br />

på din virksomhed… og du behøver<br />

ikke engang vente, gå bare i gang med<br />

det samme!!!<br />

Tænk i øvrigt over, om det ikke var noget<br />

for dig at deltage i områdeudvalget. He<strong>nr</strong>ik<br />

Hansen og Lone Øhrberg finder nemlig<br />

begge, at de har trukket deres del af læsset<br />

– og de har varslet at de træder ud her til<br />

november.<br />

Ole Vendelbo


Områdenyt<br />

Jylland Nord Fyn Sjælland<br />

SSID Nord holdt medlemsmøde den 22. maj<br />

<strong>2003</strong> hos Post Danmark i Viborg. 17 deltagere<br />

– en fordobling af vort sidste møde –<br />

havde en interessant dag. Postmester He<strong>nr</strong>ik<br />

B. Nielsen bød velkommen sammen med<br />

sikkerhedsleder Ernst A. Mortensen. Sidstnævnte<br />

kunne fortælle os,, at vi egentlig var<br />

på en forkert adresse, da han netop var flyttet<br />

til Herning, idet Viborg og Ringkøbing<br />

Amt var blevet slået sammen.. Postmesteren<br />

kunne i samme ombæring oplyse, at Viborg<br />

jo ikke var et rigtigt postfordelingscenter.<br />

Man fordeler ”kun” post til de ca. 35.000 husstande<br />

i Viborg og omegn. Alligevel fik vi en<br />

interessant rundvisning, hvor vi ved selvsyn<br />

kunne se, at der er tænkt meget i medarbejdernes<br />

ergonomiske a-miljø ved indretningen<br />

af postfordelingen. Vi fik også at vide,<br />

at Post Danmark har deres eget selvevalueringssystem<br />

til kvalitetskontrol. Sikkerhedslederen<br />

kunne fortælle om postvæsenets<br />

vigtigste arbejdsskader – den hyppigste er<br />

”hundebid”. Forebyggelse: kurser i hundepsykologi<br />

og hundekiks.<br />

Eftermiddagen var sat af til en orientering<br />

om brand- og sikkerhedsrådgivning. Kurt<br />

Bach Jensen, Sikkerhedspartner A/S fortalte<br />

om assistanceberedskab og koordinerede<br />

sikkerhedsløsninger og risikovurdering<br />

af virksomheden. Desuden fortalte Dansk<br />

brandteknik a.s., hvordan man kan få foretaget<br />

en brandteknisk gennemgang af hele<br />

virksomheden med angivelse af tre forskellige<br />

risikoniveauer. Hermed kan beredskabet<br />

målrettes, hvilket sparer penge – tilbuddet<br />

lød: spar op til 20 – 40 % på dit nuværende<br />

budget til brandsikkerhed.<br />

Alt i alt en god dag; men med for lidt tid til<br />

erfaringsudveksling. Det vil vi råde bod på<br />

ved vore to næste arrangementer:<br />

7. oktober, hvor vi skal til MAN B&W i Frederikshavn.<br />

Her skal vi høre om praktiske erfaringer<br />

med certificering samt se skibsfartens<br />

svar på HDI-motoren.<br />

27. november går turen til Ålborg / Hobro<br />

området. Her vil vi snakke netværksdannelse<br />

og have god til erfaringsudveksling samt<br />

afholde årsmøde – evt. i forbindelse med<br />

besøg i den nye islandske udendørs badstue<br />

i Ålborg.<br />

Poul C Jespersen<br />

Rent SSID-mæssigt har det været et forholdsvist<br />

roligt halvår på Fyn, hvilket jeg skal<br />

beklage.<br />

Efteråret bliver præget af nogle artiviteter,<br />

som er af interesse for hele landet. Den første<br />

aktivitetÊbliver Strategikonferencen den 17.<br />

september, hvor der er 55 medlemmer tilmeldt.<br />

På denne konference skal interesserde<br />

medlemmer drøfte, i hvilken retning<br />

SSID skal gå kan udvikle sig i, hvilket kan<br />

blive særdeles spændende.<br />

Den 6. november er der den årlige temadag<br />

på Byggecentrum i Middelfart. Der er al<br />

mulig grund til at reservere datoen, hvor en<br />

række aktuelle emner vil blive taget op.<br />

Der er ikke sat dato på julemødet, men bestyrelsen<br />

vil snarest finde en interessant virksomhed<br />

og kombinere dette med en aktuel<br />

oplægsholder. Nærmere oplysninger herom<br />

følger.<br />

Det er en god idé at holde sig opdateret<br />

på vores hjemmeside, hvor I også opfordres<br />

til at lægge relevante personlige oplysninger<br />

ind.<br />

Per Bech<br />

Vi har nu i område Sjælland holdt vores<br />

første bestyrelsesmøde, hvor vi desværre<br />

ikke kunne være fuldtallige.<br />

Der blev på mødet drøftet mange<br />

spændende ideer, som vi vil arbejde<br />

videre med. En del af diskussionen gik<br />

på, hvordan vi kan få flere medlemmer<br />

til at deltage i arrangementer og her<br />

vil vi prøve, at få de arrangementer vi<br />

holder, spredt geografisk ud over vores<br />

område så også medlemmer, der bor<br />

mere i udkanten af vores område føler<br />

det er overkommeligt at deltage i et<br />

arrangement.<br />

En ting vi talte om er, hvordan vi kan få<br />

nye medlemmer i område Sjælland og<br />

her vil vi undersøge muligheden for, at<br />

invitere ikke-medlemmer med til nogen<br />

af vores arrangementer.<br />

På grund af en travl sommer har vi<br />

desværre ikke fået arrangeret nogle<br />

medlemsmøder endnu, men vi regner<br />

med at gå i gang med dette arbejde<br />

snarest.<br />

Anne Bitzer<br />

Sikkerhedslederen 3/<strong>2003</strong><br />

23


Wichmandsgade 15, Postbox 50, DK–5100 Odense<br />

Tel. +45 66 11 70 30, Fax +45 65 90 81 55<br />

e-mail: info@cnsafety.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!